Temat miesiąca Fundusz o wysokim ryzyku inwestycyjnym Sukces wymaga koncentracji Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Temat miesiąca Fundusz o wysokim ryzyku inwestycyjnym Sukces wymaga koncentracji Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ"

Transkrypt

1 Biuletyn Informacyjny Prestige nr 3 (16) maj czerwiec 2010 Temat miesiąca Fundusz o wysokim ryzyku inwestycyjnym Sukces wymaga koncentracji Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Czy duża liczba spółek w portfelu funduszu przesądza o sukcesie? Czy zawsze udział poszczególnych spółek w funduszu zależeć musi od ich udziału w indeksie giełdowym? Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ reprezentuje zupełnie inne podejście od stosowanego w tradycyjnych benchmarkowych funduszach akcji. Strategia funduszu zakłada małą dywersyfikację portfela zainwestowanie kapitału w niewielką liczbę przedsiębiorstw, które zostały dokładnie przeanalizowane. Na podstawie wieloletniego doświadczenia na rynku kapitałowym Legg Mason TFI stoi na stanowisku, że fundamentalna selekcja i skoncentrowany styl zarządzania zwiększają szanse uzyskania wyników zdecydowanie lepszych (choć przy wyższym poziomie ryzyka) od tych, które są możliwe do osiągnięcia z szerokiego rynku giełdowego, mierzonego indeksem WIG, lub strategii indeksowej czy market-timingowej. Stawiamy na efektywność Ilościowy skład funduszu Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ oraz procentowy udział w nim każdej spółki zdeterminowane są wyłącznie czynnikami fundamentalnymi i oczekiwaną stopą zwrotu ważoną ryzykiem. Takie podejście jest logiczne jeśli wybrana spółka jest wyjątkowo efektywna, to warto, aby miała duży udział w portfelu, a tym samym duży wpływ na ostateczny wynik funduszu. Co więcej, kapitalizacja giełdowa i udział procentowy spółki w indeksie nie mają znaczenia przy wyborze spółek. Jest to zupełnie inne podejście od stosowanego w tradycyjnych benchmarkowych funduszach akcji, w których udział poszczególnych spółek jest uzależniony od ich udziału w indeksie giełdowym, zaś liczba spółek w portfelu często sięga pozycji. Inwestowanie w wartość w czystej postaci W przeciwieństwie do modeli opartych na przewidywaniach rynkowych strategia skoncentrowana stara się wyłapywać różnice między wyceną giełdową spółki i jej wartością wewnętrzną oraz ponoszonym ryzykiem. Sytuacja na giełdzie oraz panujące trendy mają znikomy wpływ na decyzje inwestycyjne. Podejście długoterminowe Styl skoncentrowany wymaga cierpliwości i dystansu do tego, co się dzieje na rynkach finansowych. W krótkim okresie decydujący wpływ na akcje mogą mieć czynniki nie do końca związane z samą spółką i jej działalnością gospodarczą. W dłuższym okresie czynniki ekonomiczne przedsiębiorstwa zaczynają determinować kurs jego akcji na giełdzie. Dlatego zalecany horyzont inwes-tycyjny powinien być nie krótszy niż 3 5 lat po to, aby w pełni wykorzystać atrybuty stylu skoncentrowanego i fundamentalnej selekcji spółek. Charakterystyka funduszu wysokie ryzyko wynikające ze zmienności wartości certyfikatu inwestycyjnego, fundusz typu opportunity (poszukujący okazji inwestycyjnych), niska dywersyfikacja, średnio na poziomie spółek (obecnie 9 spółek), limit zaangażowania w pojedynczą spółkę nawet do 20% wartości aktywów funduszu, udział 5 największych pozycji aż do 75% wartości aktywów funduszu (obecnie 61%), udział akcji od 60% do 100% (obecnie 81%). Intencją zarządzającego funduszem jest utrzymywanie wysokiego zaangażowania w akcje. Fundusz realizuje swoją politykę inwestycyjną poprzez lokowanie środków głównie w akcje notowane na GPW w Warszawie. Dla kogo? Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ jest propozycją dla Klientów o agresywnym profilu ryzyka, akceptujących wysokie ryzyko inwestycyjne, którzy szukają rozwiązań umożliwiających wykorzystywanie średnio- i długoterminowych okazji cenowych do zajmowania znaczących pozycji na rynku akcji oraz ich zamykania, kiedy wartość fundamentalna nie uzasadnia dalszego ich utrzymywania. Fundusz jest też jedną z nielicznych propozycji dla osób, które chcą uniknąć niepotrzebnego rozpraszania środków i poszukują rozwiązań porównywalnych do skoncentrowanych por tfeli inwestorów indywidualnych. 20% 15% 10% 5% 0% -5% Wyniki funduszu na 28 kwietnia 2010 r.* (* wycena funduszu odbywa się raz na miesiąc w każdą ostatnią środę miesiąca) 18,3% YTD 6,0% 6,1% 1,02% LM AS FIZ 14,9% 14,5% -0,10% 1M 3M 6M 10,6% WIG Wyliczenia własne Legg Mason. Legg Mason TFI SA stawia sobie za cel systematyczne osiąganie satysfakcjonujących stóp zwrotu z funduszy Legg Mason takich, które pozwalają funduszom pokonać odpowiadające im benchmarki oraz uplasować się w ścisłej czołówce aktywów o podobnym profilu. Podstawą polityki inwestycyjnej Legg Mason są klasyczne aktywa, ścisła kontrola ryzyka oraz inwestowanie w oparciu o wewnętrzną wartość przedsiębiorstw. Fundusze Legg Mason legitymują się jedną z najdłuższych, ponad 11-letnią historią działalności w Polsce. Na świecie Legg Mason należy do pierwszej dziesiątki największych firm asset management. Opis warunków subskrypcji i czynników ryzyka oraz szczegółowe informacje dotyczące funduszu Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ znajdują się w statucie i prospekcie emisyjnym certyfikatów inwestycyjnych funduszu, opublikowanym na materiały mają wyłącznie charakter promocyjny. Wartość aktywów netto funduszu cechować się będzie dużą zmiennością z uwagi na skład portfela inwestycyjnego. Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Posiadacze certyfikatów muszą liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Przed dokonaniem inwestycji należy uważnie zapoznać się z treścią prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych funduszu. Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne, osiągane przez osoby fizyczne, podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych.

2 Prognozy makroekonomiczne Południowa Europa w kryzysie Polska bezpieczna W kwietniu br. aktywa rezerwowe Polski wzrosły do rekordowo wysokiego poziomu 66,5 mld EUR. Jest to wyraźna poprawa w stosunku do minionego roku. Wartość aktywów rezerwowych jest już blisko 30% wyższa w stosunku do września 2008 r., kiedy nastąpiła eskalacja kryzysu na rynkach międzynarodowych. Stabilność zewnętrzna polskiej gospodarki jest więc wyraźnie większa niż przed wybuchem kryzysu po upadku Lehman Brothers. Oznacza to, iż podatność polskiej gospodarki na zawirowania na rynkach globalnych jest obecnie dużo mniejsza niż jeszcze rok temu. W 2009 r. relacja deficytu na rachunku obrotów bieżących do PKB spadła do około 1,6% z 5,0% w 2008 r. Za istotne należy uznać również wyraźną poprawę struktury finansowania deficytu. Obecnie deficyt na rachunku bieżącym jest w całości finansowany kapitałem długoterminowym w postaci zagranicznych inwestycji bezpośrednich, podczas gdy rok temu blisko połowa deficytu finansowana była krótkoterminowym kapitałem portfelowym. Poprawie uległa również relacja rezerw walutowych do importu. Ich wartość pozwala obecnie na sfinansowanie średnio ponad 6-miesięcznego importu, podczas gdy pod koniec 2008 r. relacja ta wynosiła około 4. Wyhamowaniu uległo tempo narastania zadłużenia zagranicznego, szczególnie krótkoterminowego. W połowie 2008 r. dług krótkoterminowy przewyższał rezerwy walutowe, co rodziło ryzyko kryzysu walutowego lub zadłużeniowego w przypadku poważniejszych zawirowań na rynkach międzynarodowych. Można się było o tym przekonać na przełomie 2008 i 2009 r., kiedy złoty w ciągu kilku miesięcy osłabił się o ponad 50% do euro do poziomu najniższego od połowy 2004 r. Według stanu na koniec grudnia ub. r., z którego pochodzą ostatnie dostępne dane o zadłużeniu zagranicznym, wartość rezerw walutowych przewyższała o blisko 20 mld EUR wartość długu krótkoterminowego. Uwzględniając elastyczną linię kredytową MFW, o przedłużenie której ubiega się polski rząd, sytuacja polskiej gospodarki wygląda jeszcze korzystniej. Wyraźna poprawa stabilności zewnętrznej nastąpiła również w innych krajach regionu. Oznacza to, że zawirowania rynkowe związane z problemami fiskalnymi peryferyjnych krajów UE, głównie Grecji, Portugalii i Hiszpanii, w ograniczonym tylko zakresie powinny wpłynąć na wycenę polskich aktywów. Widać to w notowaniach kontraktów CDS (Credit Default Swap), wyceniających prawdopodobieństwo niewypłacalności kraju. Stawki CDS dla Polski są obecnie niższe niż stawki dla Grecji oraz Portugalii. Prawdopodobieństwo bankructwa Grecji, członka strefy euro, jest ponad 5-krotnie wyższe niż w Polsce. Od początku roku kwotowania 5-letniego kontraktu wzrosły o około 440 punktów bazowych w przypadku Grecji, około 100 punktów bazowych w przypadku Portugalii, podczas gdy dla kontraktu polskiego wzrost wyniósł jedynie około 30 punktów. Warto przy tym dodać, że rating kredytowy Portugalii jest wyższy niż Polski. Wskazuje to, iż inwestorzy zaczęli selektywnie oceniać ryzyko kredytowe poszczególnych krajów. W niezbyt odległej przeszłości fundamenty makroekonomiczne nie zawsze szły w parze z reakcjami rynku, co szczególnie było widoczne w szczycie ostatniego kryzysu na początku 2009 r. Obecnie wydaje się, że ta zależność stała się bardziej wyrazista, stąd można przypuszczać, że zawirowania w innych częściach Europy nie będą wywoływały gwałtownej przeceny aktywów złotowych, a negatywny wpływ zawirowań na rynkach globalnych będzie krótkotrwały. Grzegorz Maliszewski Ekonomista Banku Millennium Komentarz rynkowy Spokojnie. To tylko Grecja. Przez ostatnie dwa miesiące rynki finansowych były targane skrajnymi emocjami. Po lutowych spadkach w kwietniu część indeksów giełdowych ustanowiła swoje lokalne maksima, a dane makroekonomiczne, zarówno w Niemczech jak i w USA, poprawiły się. Oczekiwana korekta trwających ponad rok wzrostów nie nadchodziła. Korekty, z którymi do połowy kwietnia mieliśmy do czynienia, miały zasięg mniejszy niż się powszechnie spodziewano. W połowie kwietnia poinformowano o postępowaniu wszczętym przeciwko Goldman Sachs w związku z nieprawidłowymi praktykami stosowanymi przez tę instytucję wobec swoich klientów. Pojawiły się obawy, iż podobne praktyki mogły mieć miejsce również w innych instytucjach finansowych, co w konsekwencji prowadziłoby do nałożenia gigantycznych kar i utraty zaufania do tych instytucji. Niemal w tym samym czasie nasiliły się problemy związane z zadłużeniem Grecji, a także innych krajów Europy południowej. Na dodatek chińskie władze w kwietniu po raz kolejny podniosły obowiązkową stopę rezerw. Na sam koniec miejsce miała katastrofa ekologiczna u wybrzeży USA związana z wyciekiem ropy z odwiertu BP. Ten nadmiar niekorzystnych informacji zaowocował wzrostem awersji do ryzyka i ucieczką inwestorów z rynków powszechnie uważanych za ryzykowne. Wspólna waluta okazała się najsłabsza od ponad czterech lat. W ślad za osłabiającym się euro podążył polski złoty, który okazał się jedną z najsłabszych walut na świecie (od początku kwietnia osłabił się do dolara amerykańskiego o ponad 12%). Od początku kwietnia indeks S&P500 stracił 2,6%, londyński FTSE100 7,7%, natomiast francuski CAC40 aż 10,7%. Warszawska giełda nie odstawała znacząco od pozostałych rynków z regionu. Indeks WIG spadł od początku kwietnia o 3,1%, natomiast indeks WIG20 stracił 4,2%, schodząc ponownie poniżej poziomu 2400 punktów. Defensywne okazały się spółki z indeksu mwig40, który w badanym okresie stracił zaledwie 0,9%. Pojawiły się nerwowe zachowania inwestorów i głosy, że oto nadchodzi druga fala recesji. Istnieje takie ryzyko, lecz scenariusz ten jest mało prawdopodobny. Ostatnio publikowane dane makro w większości przypadków potwierdzają wychodzenie gospodarek z zapaści gospodarczej i wskazują, że gospodarka USA wyraźnie wchodzi w fazę ożywienia. Publikowane wyniki finansowe za I kwartał tego roku spółek amerykańskich w 80% przypadków pobiły prognozy analityków. Według agencji Bloomberg, średni wskaźnik ceny akcji do prognozowanego zysku dla spółek z indeksu S&P 500 znajduje się na poziomie 14, co oznacza poziom najniższy od dwudziestu lat. Podsumowując, należy uznać, iż bazowy scenariusz dla wiodącej na świecie gospodarki powinien być optymistyczny. Dla rynków akcji oznacza to kontynuację trendu wzrostowego. Ze złych informacji, które są obecnie szeroko komentowane, najistotniejsze dotyczą Eurolandu, ale wydaje się, że problem ten na razie zażegnano. Perspektywy polskiego rynku akcji w dalszym ciągu wyglądają obiecująco. W kwietniu opublikowane zostały dobre dane makro, dotyczące sprzedaży detalicznej (+8,7% w marcu, oczekiwane +4,3%) oraz produkcji przemysłowej (+12,3% w marcu, oczekiwane +10,1%). Wzrost sprzedaży detalicznej jest pozytywnym sygnałem dla rynku, gdyż odczyty z początku roku były poniżej oczekiwań i stawiały pod znakiem zapytania dynamikę polskiego ożywienia. Wskaźniki gospodarcze oraz raporty finansowe spółek jednoznacznie wskazują na powolną acz konsekwentną poprawę sytuacji gospodarczej. Polska w oczach inwestorów zagranicznych jawi się jako stabilny kraj z relatywnie wysokim wzrostem gospodarczym. Z dużych IPO zaplanowanych na ten rok pozostał tylko Tauron i po jego przeprowadzeniu zniknie ryzyko podaży akcji na rynku pierwotnym. Wszystkie te czynniki powinny sprzyjać utrzymaniu trendu wzrostowego na giełdzie w Warszawie pod warunkiem uspokojenia sytuacji na rynkach międzynarodowych. Musimy jednak pamiętać, że nadal jesteśmy uważani za rynek rozwijający się i w przypadku znaczącego wzrostu awersji do ryzyka z uwagi na dużą płynność polska waluta i polskie instrumenty finansowe są sprzedawane przez zagranicznych inwestorów w pierwszej kolejności. Mirosław Dziółko, Doradca inwestycyjny Zarządzający funduszami Millennium TFI S.A. 2

3 Nowości w ofercie Kobiecym krokiem nadchodzi karta pełna uroku Z przyjemnością informujemy, że karta, znana do tej pory pod nazwą karta kredytowa Sephora, przeszła niezwykłą metamorfozę. Zaczęliśmy od zmiany nazwy od 1 czerwca 2010 r. zyskała miano karty kredytowej Impresja. Jednak najgłębsza przemiana dotyczy przypisanych do karty korzyści, których liczba i zakres zasadniczo się zwiększyły. Wielka metamorfoza Do programu dołączyło ponad 20 nowych Partnerów wiodących i uznanych na polskim rynku marek za wszystkie zakupy dokonane u Partnerów oferujemy Państwu stały zwrot 5% wartości zakupów.* Zwrot ten dodatkowo łączy się z promocjami i ofertami specjalnymi w sklepach. Robiąc zakupy u naszych Partnerów, nawet w okresie największych przecen, zapłacą Państwo za nie kolejne 5% mniej. Nie musicie Państwo o tym nawet pamiętać - w przypadku dokonywania płatności kartą kredytową Impresja Bank automatycznie naliczy należny Państwu zwrot. Pamiętaliśmy również o rozwiązaniach, których zadaniem jest ułatwienie Państwu codziennego życia. Stąd do karty przypisana jest możliwość rozkładania zakupów na nieoprocentowane raty i możliwość przystąpienia do wyjątkowo rozbudowanego pakietu assistance. Szczegółową listę Partnerów wraz z zasadami korzystania ze zwrotu 5% wydatków, pakietu assistance i rozkładania zakupów na raty 0% zamieszczamy poniżej. Nasi partnerzy Karta kredytowa Impresja jest zaproszeniem do zakupów tańszych o 5% w punktach handlowo -usługowych należących do ponad 20 wiodących marek Partnerów naszego programu. Zakupy są tańsze, ponieważ zapewniamy zwrot 5% wartości wydatków dokonanych u naszych Partnerów. Partnerzy reprezentują najważniejsze kategorie produktów: moda: Zara, Pull and Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, moda luksusowa: Baldinini, Coccinelle, Francesco Biasia, Marella, Max Mara, Pennyblack, Pollini, obuwie: Venezia, Deichmann, biżuteria i kosmetyki: Apart, Sephora, wnętrza: Zara Home, dom i żywność: Carrefour, Piotr i Paweł, czas wolny: TUI, Scan Holiday, rozrywka: Empik, Sony, dla dzieci: Smyk. Zakupy u naszych Partnerów staną się teraz jeszcze przyjemniejsze: program łączy się z innymi promocjami i ofertami specjalnymi, nie muszą Państwo pytać o zwrot 5% wydatków w sklepie Bank automatycznie nalicza go na rachunek karty, zwrot obejmuje także transakcje dokonane kartą dodatkową, w sklepach Carrefour premię za każde wydane 30 zł otrzymają Państwo od ręki w formie kuponów,** premia w sklepach Carrefour zawsze dotyczy produktów marki Carrefour, a w piątki i niedziele także pozostałych produktów, uniknięcie kolejek w sklepach Carrefour mogą Państwo płacić za zakupy w specjalnych kasach oznaczonych neonem Kasa dla płacących kartą Carrefour VISA. Zwrot 5% wartości transakcji dokonanych kartą u naszych Partnerów będzie zaksięgowany na rachunku Państwa karty na początku każdego miesiąca, a w przypadku sieci Carrefour będzie udzielany od razu w postaci kuponów. Dodatkowe zalety karty kredytowej Impresja Karta kredytowa Impresja daje możliwość rozłożenia dokonanych nią zakupów na raty 0%, dzięki czemu mogą Państwo: dwa razy w roku skorzystać z bezodsetkowego kredytu w karcie nawet na 12 miesięcy w ramach programu Wygodne Raty, wszystkie formalności ograniczyć do jednego telefonu do TeleMillennium ( ) i wskazania transakcji, którą chcą Państwo rozłożyć na raty 0%. Posiadacze karty Impresja otrzymują 20% rabat na roczną prenumeratę miesięcznika "TWÓJ STYL" oraz bezpłatny, kwartalny elektroniczny newsletter o modzie, urodzie, zdrowiu, kulturze i rozrywce. Co więcej, uzyskują Państwo dostęp do programu korzyści INSPIRACJE, czyli dodatkowe zniżki w blisko 2000 punktach handlowousługowych. Zniżki programu Inspiracje łączą się ze zwrotem "Moneyback". Dodatkowo mogą Państwo przystąpić do rozbudowanego pakietu assistance Impresja, i skorzystać z szerokiej gamy produktów mających na celu wyręczenie Państwa w wypełnianiu codziennych obowiązków. Wystarczy zadzwonić pod numer (22) , aby skorzystać z usług w ramach pakietu oferowanego przez Europ Assistance Polska. W zakres pakietu wchodzą: prowadzenie osobistego terminarza przypomnimy o wszystkich najważniejszych datach, concierge dla kobiet umówimy wizytę w gabinecie kosmetycznym, konsultację u stylisty i wizażysty, zorganizujemy opiekunkę do dziecka, home assistance umówimy wizytę i pokryjemy koszty dojazdu oraz robocizny specjalisty, np. w przypadku naprawy zamka w drzwiach czy podłączenia nowo zakupionego sprzętu, medical assistance umówimy wizytę lekarza dla Ciebie oraz członków Twojej rodziny, zorganizujemy i pokryjemy koszty korepetycji dla dziecka, opieki nad dziećmi, osobami starszymi, a także zwierzętami w trakcie Twojej choroby, car assistance naprawimy pojazd na miejscu zdarzenia, dostarczymy paliwo, zorganizujemy samochód zastępczy, udostępniamy infolinie: samochodową, baby assistance oraz medyczną. Z kartą kredytową Impresja zakupy stają się bardziej satysfakcjonujące, a obowiązki lżejsze. W najbliższym czasie na adres korespondencyjny posiadaczy karty kredytowej Sephora wyślemy nową kartę kredytową Impresja ze specjalnie zaprojektowanym wizerunkiem. Wystarczy na nią spojrzeć, żeby od razu poczuć się radośniej. Nowa karta będzie miała ten sam numer, limit kredytowy oraz historię transakcji. Wymiana karty nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami. Do końca czerwca 2010 r. płacąc kartą kredytową można zbierać punkty w programie lojalnościowym Sephora. Po tym terminie dostaną Państwo od sieci Sephora nową spersonalizowaną kartę lojalnościową, która pozwoli Państwu nadal cieszyć się korzyściami wynikającymi z tego programu. * Maksymalna kwota zwrotu wartości zakupów wynosi 760 PLN rocznie. ** Kupony za zakupy w hipermarketach i supermarketach Carrefour będą dostępne od r. 3

4 Nasza oferta Wakacje z kartą Jeżeli wybierają się Państwo na wakacje, to tylko z Platynową kartą Banku Millennium. Nasza karta jest nie tylko praktycznym, wygodnym i uniwersalnym środkiem płatniczym. To także niezbędnik każdego urlopowicza, dzięki któremu uzyskają Państwo wsparcie zarówno przy planowaniu podróży jak i w jej trakcie. Nic nie zakłóci Państwa spokoju, ani nie przeszkodzi w realizacji wakacyjnych planów. Wystarczy spakować walizkę Marzy się Państwu wyjazd do egzotycznych krajów? Weekend w najlepszym SPA? Dzika wyprawa w nieznane połączona z uprawianiem sportów ekstremalnych? A może romantyczna kolacja na szczycie wieży Eiffla? Jeżeli do tej pory brak czasu na organizację wyjazdu był przyczyną, dla której odkładali go Państwo na później, to mamy dla Państwa dobrą wiadomość. Wystarczy jeden telefon, aby nasi konsultanci Concierge zajęli się kompleksową organizacją Państwa wypoczynku w kraju bądź za granicą, w dogodnym dla Państwa terminie, tak by nie musieli Państwo zaprzątać sobie głowy żadnymi drobiazgami. Dla naszych konsultantów nie ma rzeczy niemożliwych Państwa plany i marzenia staną się rzeczywistością, a Państwa satysfakcja z oferowanych przez nas usług jest dla nas sprawą priorytetową. Bezpieczeństwo w podróży Posiadacze karty Millennium Visa Platinum objęci są bezpłatną ochroną ubezpieczeniową podczas podróży zagranicznej. Warunkiem jej uruchomienia jest opłacenie kartą kosztów zagranicznej imprezy turystycznej (w przypadku 4 podróży z przewoźnikiem zawodowym) lub użycie karty poza granicami RP (w pozostałych przypadkach). Pakiet ubezpieczeniowy obejmuje: - pokrycie kosztów leczenia (w tym stomatologicznego) w przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania, - pomoc w przypadku kradzieży lub utraty dokumentów, - ubezpieczenie NNW na wypadek śmierci lub trwałego inwalidztwa, - odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone osobom trzecim czynem niedozwolonym, - pomoc w przypadku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia bagażu w trakcie podróży, a także - wypłatę odszkodowania w przypadku opóźnienia w dostarczeniu bagażu podróżnego. Z kartą Millennium Visa Platinum dookoła świata W przypadku utraty kar ty za granicą mogą Państwo otrzymać kartę zastępczą. Jest ona wydawana przez Centrum VISA i powinna być dostarczona najpóźniej w ciągu jednego dnia roboczego (w USA i Kanadzie do 24 godzin). Można ją odebrać w jednym z ponad 22 tysięcy punktów obsługi Klienta VISA lub w innym uzgodnionym z Centrum VISA miejscu. W nagłych wypadkach mogą Państwo otrzymać aż do 5000 USD w gotówce. Pieniądze (w walucie lokalnej) będą gotowe do odbioru w ciągu 1 dnia roboczego. Dodatkowo z kartą Millennium VISA Platinum mogą Państwo również korzystać z szeregu rabatów i zniżek na całym świecie. O karcie Karta Millennium Visa Platinum to nie tyko niezwykle wygodny sposób dokonywania płatności, poczucie bezpieczeństwa czy większa swoboda finansowa w kraju i zagranicą. To przede wszystkim rozpoznawalny na całym świecie symbol prestiżu i gwarancja wyjątkowego sposobu traktowania oraz niezawodnej i profesjonalnej obsługi na najwyższym poziomie, a także: indywidualnie przyznawany limit, okres bezodsetkowy do 56 dni, zwolnienie z rocznej opłaty za kartę na podstawie aktywów zdeponowanych w Banku lub dokonanych transakcji (w ramach programu Płacę i zyskuję ), jedna z najlepszych ofert cenowych na rynku: oprocentowanie 9,90% przez pierwsze 3 miesiące dla transakcji bezgotówkowych, a następnie 14,90%, ekskluzywny Program Platinum zapewniający regularny dostęp do informacji o wydarzeniach kulturalnych i imprezach turystycznych w kraju i za granicą, wysokie rabaty i specjalne promocje w ramach programu Inspiracje obejmującego zróżnicowany asortyment towarów i usług, atrakcyjne pakiety ubezpieczeniowe: - Bezpieczna Karta, w ramach którego Klient jest ubezpieczony od nieuprawnionego użycia karty, rabunku, kradzieży, zgubienia lub uszkodzenia zakupionych za pomocą karty przedmiotów oraz ma zapewnioną gwarancję najniższej ceny przy dokonywanych kartą zakupach, - Pewna Spłata, który chroni Posiadacza karty przed trudnościami finansowymi związanymi ze spłatą karty w przypadku niezawinionej utraty pracy, - Assistance Platinum zapewniający pomoc medyczną na terenie Polski, a także pomoc w przypadku awarii sprzętu RTV/AGD. Zachęcamy do kontaktu z Doradcą Prestige, który zapozna Państwa ze szczegółami oferty karty Millennium Visa Platinum oraz odpowie na wszelkie pytania i wątpliwości. Oferta Concierge W ramach pakietu Concierge Platinum, oprócz zorganizowania wypoczynku w wybranym miejscu na świecie, mogą Państwo skorzystać z następujących usług: organizacja zakupu i dostarczenie pod wskazany adres kwiatów, biletów lub innego rodzaju zakupów, rezerwacja sal konferencyjnych, rezerwacja biletów do kin i teatrów, a także stolików w wybranej restauracji, wynajęcie limuzyny z kierowcą, organizacja usług samochodowych (mycie, konserwacja, naprawa, przeglądy), informacje o rozrywkach i podróżach. Aby skorzystać z usług Concierge, wystarczy skontaktować się z Millennium Assistance pod numerem telefonu (22) Nasi konsultanci są do Państwa dyspozycji 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

5 Promocje Nowe środki na koncie oszczędnościowym Czas to pieniądz wcześniejsza wpłata to większy zysk. Tak działa promocja Konta Oszczędnościowego: nowe środki wpłacone w okresie promocji zyskują wysokie oprocentowanie 6,5% w skali roku począwszy od dnia wpłaty aż do 30 czerwca 2010 r. Podstawowe oprocentowanie Konta Oszczędnościowego to 4%. W okresie promocji dowolna nowa kwota mieszcząca się w przedziale od 0,01 PLN do PLN wpłacona na konto przynosi dodatkowy zysk w wysokości 2,5%, co daje w sumie 6,5% w skali roku. Prowadzenie Konta Oszczędnościowego jest bezpłatne. Nie ma minimalnej kwoty wpłaty, a dodatkowo można wpłacać i wypłacać środki, nie tracąc przy tym odsetek. Konto Oszczędnościowe jest bardzo wygodnym sposobem oszczędzania i zarządzania swoim kapitałem. Nie tylko umożliwia stały dostęp do ulokowanych na nim funduszy, lecz również można je łatwo założyć i administrować nim za pośrednictwem Millenetu. Wysokooprocentowany MegaDuet nadal w grze MegaDuet to połączenie 3-miesięczenej lokaty z produktami inwestycyjnymi. Ulokowanie części środków w bezpiecznym produkcie depozytowym zmniejsza ryzyko inwestycyjne oraz zabezpiecza wysoki zysk od tej kwoty. Maksymalna kwota lokaty może stanowić do 50% całości inwestycji możliwe jest zainwestowanie w produkt inwestycyjny kwoty wyższej niż kwota lokaty. W ofercie MegaDuet znajdują się następujące produkty: Fundusze Legg Mason (stabilnego wzrostu, zrównoważone, akcyjne), Fundusze DWS (s tabilnego w zros tu, zrównoważone, akcyjne), Fundusze I N G (s t a bilnego w zros tu, zrównoważone, akcyjne), Fundusze zagraniczne BlackRock, Program Inwestycyjny Prestige (w PLN lub EUR lub USD). W połączeniu z Programem Inwestycyjnym Prestige oprocentowanie wynosi 7% w skali roku. W połączeniu z Funduszami: Legg Mason, DWS, ING i zagranicznymi Black Rock oprocentowanie lokaty wyniesie 6,5% w skali roku. Dzięki temu elastycznemu połączeniu każdy Klient dostosowuje produkt do własnych potrzeb. Minimalna kwota inwestycji to PLN. Promocyjny Super Duet wciąż w zasięgu ręki Promocja nabycia jednostek uczestnictwa funduszy Millennium TFI bez ponoszenia opłaty manipulacyjnej w ramach oferty SuperDuet została przedłużona do 30 czerwca 2010 r. SuperDuet to wyjątkowo korzystne połączenie bezpiecznej lokaty terminowej, na którą wpływa połowa zainwestowanej przez Państwa kwoty, i wybranego przez Państwa subfunduszu inwestycyjnego dostępnego w tej ofercie. Długość okresu inwestycji zależy od Państwa i jest dostosowywana do Państwa indywidualnych planów inwestycyjnych, w zależności od możliwości zaakceptowania okresowych wahań kursów akcji. W połączeniu z subfunduszami: Stabilnego Wzrostu, Zrównoważonym, Akcji, Małych i Średnich Spółek lokata na 3, 6 lub 12 miesięcy uzyskuje oprocentowanie w wysokości 6,5% w skali roku. Wybranie jednego z poniższych subfunduszy: Pieniężnego, Papierów Dłużnych Nagrody i wyróżnienia Kredyt hipoteczny Banku Millennium najlepszy na rynku Bank Millennium zdobył pierwsze miejsce w rankingu złotowych kredytów hipotecznych przygotowanym przez Open Finance*. Bank Millennium wyprzedził 25 konkurencyjnych instytucji finansowych, stając się liderem w dziedzinie udzielania kredytów hipotecznych. O zwycięstwie Banku Millennium zadecydowała szeroka dostępność kredytu połączona z niezwykle korzystną ofertą: finansowanie do 100% wartości nieruchomości, prowizja 0%**, atrakcyjny poziom marż i oprocentowania marża już od 1,60%***, korzystne warunki finansowania dla osób budujących domy, akceptacja wielu różnych źródeł dochodu. Kredyt hipoteczny Banku Millennium udzielany jest w krótkim czasie i wzbogacony został o szereg udogodnień w obsłudze zadłużenia, takich jak wakacje kredytowe lub karencja. Wiele zleceń związanych z administrowaniem kredytem można realizować przez Internet (np. wcześniejsza spłata kredytu, wakacje kredytowe, zmiana dnia płatności raty i inne). Dodatkowo te same warunki oferty są możliwe do uzyskania w programie Rodzina na swoim, kształtuje oprocentowanie lokaty na 12 miesięcy na poziomie 5,5% w skali roku. Wybrany subfundusz można zmienić w dowolnym momencie na inny bez ponoszenia dodatkowych kosztów, w tym podatku i opłaty za zmianę subfunduszu (podatek w wysokości 19% od zysku kapitałowego pobierany jest w momencie umorzenia jednostek uczestnictwa). Istnieje również możliwość wypłacenia środków z subfunduszu bez dokonywania opłat. W przypadku umorzenia jednostek w Subfunduszu przed datą zapadalności lokaty z nim powiązanej oprocentowanie pozostaje na wciąż atrakcyjnym poziomie 4% w skali roku. Środki na lokacie w części lokacyjnej są gwarantowane przez BFG, zgodnie z ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Lokatę SuperDuet można założyć na trzy sposoby: w Centrum Finansowym, u swojego Doradcy Prestige oraz samodzielnie w systemie bankowości internetowej Millenet. Lokata SuperDuet jest produktem odnawialnym można ja odnowić na podstawie oprocentowania lokaty standardowej zgodnie z cennikiem obowiązującym w dniu odnowienia. Minimalna kwota inwestycji to PLN. w ramach którego przez pierwsze 8 lat do 50% odsetek kredytu pokrywa Skarb Państwa. Kredyt hipoteczny Banku Millennium zajmuje drugie miejsce w najnowszym rankingu kredytów hipotecznych Gazety Wyborczej ****. O wysokiej pozycji Banku w zestawieniu zdecydowała atrakcyjna marża kredytu. Oferty złotowych kredytów hipotecznych oceniano także pod względem takich parametrów jak: rata kredytu, wysokość prowizji (przy czym pod uwagę brano wyłącznie oferty bez cross - sellu, tj. przy założeniu, że Klient nie korzysta w banku nawet z konta osobistego), obowiązkowe ubezpieczenia, prowizja za wcześniejszą spłatę oraz maksymalna dostępna kwota kredytu w dwóch scenariuszach (3 osobowa rodzina o dochodach wynoszących i PLN netto). Wysokie pozycje Banku Millennium w następujących tuż po sobie zestawieniach Open Finance i opiniotwórczym rankingu Gazety Wyborczej potwierdzają, że zmiany wprowadzone w ofercie bankowości hipotecznej w ostatnich miesiącach są zauważane i doceniane przez rynek. * ranking złotowych kredytów hipotecznych z 27 kwietnia 2010 r. ** oferta dla Posiadaczy konta osobistego i karty do konta w Banku Millennium. Promocja ważna do 7 czerwca 2010 r. Rzeczywista Roczna Stopa Procentowa od 6,59% do 7,53% dla kredytów w PLN stan na dzień 1 kwietnia 2010 r. *** marża dostępna dla kredytu pow PLN z LTV do 30%. ****ranking kredytów hipotecznych opublikowany w Gazecie Wyborczej 17 maja 2010 r. 5

6 Szanowni Państwo! Mamy przyjemność zaproponować Państwo wyjątkową ofertę rejsów wycieczkowych, przygotowaną specjalnie dla Państwa przez największego w Polsce touroperatora Marco Polo Travel. Podróże z widokiem na morze Crusing to nowy, fascynujący i obecnie jeden z najmodniejszych sposobów podróżowania i zwiedzania świata. To niezapomniana przygoda, doskonały relaks i mnóstwo atrakcji dla każdego. Takiej dawki wrażeń nie zapewni nam żadna wycieczka czy typowe wczasy. Uczestnicząc w rejsie mamy okazję poznawania świata z zupełnie innej perspektywy i odkrywania wielu ciekawych miejsc, do których docieramy wspaniałym pływającym resortem bez uciążliwego pakowania się, transferów itp. Statki wycieczkowe pływają przez okrągły rok, a sam rejs jest połączeniem zwiedzania i rozrywkowej podróży. Podczas jednego rejsu mamy okazję na odwiedziny kilkunastu miast, kilku krajów a nawet kontynentów płynąc głównie nocą abyśmy każdego dnia mogli budzić się w innym miejscu odkrywając malownicze porty, cudowne plaże, rajskie wyspy. W ciągu dnia stojąc w porcie możemy korzystać z licznych wycieczek fakultatywnych lub też zwiedzać dane miejsca na własna rękę, robiąc przy okazji zakupy czy po prostu odpoczywać na plaży. Sam statek to ekskluzywny pływający hotel, oferujący nam wszystko, czego tylko zapragniemy. Komfortowe kabiny i luksusowe apartamenty, doskonała i różnorodna kuchnia specjały ze wszystkich stron świata serwowane w kilkunastu barach i restauracjach, baseny, centra fitness i gabinety SPA, szalona zabawa i leniwy relaks, każdego wieczoru show w amfiteatrze, kino pod gwiazdami, zabawy połączone z nauką tańca, koncerty na żywo lub muzyka w jednym z licznych klubów to tylko część propozycji, jakie czekają na nas podczas rejsu. Specjalna, wydawana codziennie gazeta pokładowa przypomina nam o tych wszystkich atrakcjach tak abyśmy mogli swobodnie zaplanować sobie każdy kolejny dzień podróży a nasz urlop był niezapomniany. WYBRANE OFERTY 2010 Fiordy Norweskie trasa: Southampton Stavanger Flam Geiranger Bergen Southampton statek: QUEEN MARY 2 termin: 26 lipca 2010 (7 dni) cena: 2295,- USD/os. w kabinie z balkonem Oferta specjalna dla klientów Prestige: 2192,- USD/os. Polinezja Francuska trasa: Tahiti Huahine Rangiroa Raiatea Bora Bora Moorea - Tahiti statek: ROYAL PRINCESS + Princess Cruises terminy: od 6 października 2010 do 16 kwietnia 2011 (11 dni) Cena: od 2145,- USD/os. w kabinie z balkonem Oferta specjalna dla klientów Prestige: 2050,- USD/os. Azja Południowo Wschodnia i Chiny trasa: Xingang (Pekin) Okinawa Taipei Hong Kong Nha Trang Ho Chi Minh City Singapur Bangkok statek: DIAMOND PRINCESS + Princess Cruises termin: 19 listopada 2010 (17 dni) cena: 3495,- USD/os. w kabinie z balkonem Oferta specjalna dla klientów Prestige: 3340,- USD/os. Niezapomniane Święta i Sylwester trasa: Southampton La Coruńa Lizbona Gibraltar Lanzarote Gran Canaria Teneryfa La Palma Madera Sevilla Southampton statek: QUEEN VICTORIA Cunard Line termin: 20 grudnia 2010 (17 dni) cena: 5795,- USD/os. w kabinie z balkonem Oferta specjalna dla klientów Prestige: 5533,- USD/os. SPECJALNA OFERTA DLA KLIENTÓW PRESTIGE 5% zniżki od ceny rejsu (bez opłat portowych) na całą ofertę Marco Polo Travel. Rabat nie dotyczy ofert promocyjnych i nie może być łączony z innymi zniżkami. Zapraszamy do naszego biura w celu zapoznania się z pełną ofertą na rok Marco Polo Travel Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 47 A Roma Office Center Warszawa tel ; 6

7 Wyniki produktów z oferty Prestige Stopy zwrotu z polskich funduszy inwestycyjnych z (%) Nazwa funduszu 1 m. 3 m. 6 m. 1 rok 3 lata 5 lat Nazwa funduszu 1 m. 3 m. 6 m. 1 rok 3 lata 5 lat FUNDUSZE AKCYJNE Amplico FIO Parasol Krajowy Amplico Subfundusz Akcji -4,74 6,35 1,90 32,78-47,98 28,13 Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Akcji Europejskich Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących -5,09 1,95 0,77 20,65-22,70-3,58 3,61 2,86 19,72-4,71 3,03 3,03 25,67-25,40 Arka BZ WBK Akcji FIO -6,06 3,22 3,27 38,66-28,69 76,60 Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIO -3,35 2,50 9,35 48,73-18,42 Arka BZ WBK Energii FIO 1,30 5,90 3,57 7,51 Arka BZ WBK Rozwoju Nowej Europy FIO -4,24 5,39 8,11 53,89 DWS Parasol SFIO Subfundusz DWS BRIC -3,21 4,84 6,96 31,34 DWS Parasol SFIO Subfundusz DWS Sektora Infrastruktury i Informatyki DWS Parasol SFIO Subfundusz DWS Sektora Nieruchomości i Budownictwa -4,56 7,38 11,88 25,13-0,97 10,89 9,16 28,90 DWS Parasol SFIO Subfundusz DWS Zmian Klimatycznych -0,62 5,73 7,74 12,02 DWS Polska FIO Akcji -5,52 6,99 1,44 32,71-31,02 26,90 DWS Polska FIO Akcji Plus -5,12 4,84 1,52 25,24-43,91 26,33 DWS Polska FIO Top 25 Małych Spółek -3,74 7,66 10,46 38,27-61,78 23,62 DWS Polska FIO Top 50 Małych i Średnich Spółek Plus -2,70 5,29 12,27 34,37-54,39 ING FIO Akcji -5,50 6,83 1,25 29,88-38,46 34,14 ING FIO Średnich i Małych Spółek -5,48 6,94 1,09 29,53-38,23 ING Parasol FIO Subfundusz Akcji Plus -4,72 6,01 3,97 23,53-49,56 ING Parasol FIO Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości Plus ING Parasol FIO Subfundusz Środkowoeuropejski Sektora Finansowego Plus ING Parasol FIO Subfundusz Środkowoeuropejski Średnich i Małych Spółek Plus -5,63 6,37-1,42 26,49-6,57 3,73-5,84 35,55-34,08-5,94 2,06-0,88 26,50 Legg Mason Akcji FIO -4,36 4,54 2,21 29,62-25,84 90,38 Millennium FIO Subfundusz Akcji -5,20 5,23 0,19 26,73-37,96 30,91 Millennium FIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek -4,19 7,77 6,37 31,60-40,63 PZU FIO Akcji KRAKOWIAK -5,00 6,38 2,75 32,50-35,86 35,77 PZU FIO Akcji Nowa Europa -3,54 7,79 6,29 32,71-17,17 QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Agresywny -3,16 11,09 16,98 68,92 QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Bałkany i Turcja -4,12 3,91 11,39 39,25 QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Selektywny -0,54 6,13 10,58 26,17 SKARBIEC-TOP Funduszy Akcji SFIO -4,79 5,76 2,61 30,08-29,01 41,19 Skarbiec FIO Subfundusz Akcji Skarbiec - Akcja -6,50 3,64 0,70 27,66-24,63 64,04 Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec - Akcji Nowej Europy -7,17 2,91 3,30 47,22 Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec - Rynków Surowcowych 0,12 2,19-1,10 12,62 Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec - Sektora Finansowego Nowej Europy -2,69 8,89 8,50 56,79 UniFundusze FIO Subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek -4,03 6,66 8,90 37,23 UniFundusze FIO Subfundusz UniAkcje Nowa Europa -3,43 7,81 7,89 34,62-18,45 UniFundusze FIO Subfundusz UniAkcje Polska ,55 5,50 3,00 33,09 UniFundusze FIO Subfundusz UniKorona Akcje -5,90 7,32 1,98 40,80-23,13 69,45 FUNDUSZE OBLIGACJI Arka BZ WBK Obligacji FIO 0,13 2,05 4,05 9,33 19,59 33,64 DWS Polska FIO Dłużnych Papierów Wartościowych -0,13 1,95 3,69 7,24 8,20 16,94 ING FIO Obligacji -0,21 2,53 4,22 8,28 16,59 25,53 ING Parasol FIO Subfundusz Obligacji Plus -0,20 2,43 4,17 8,32 16,70 Legg Mason Obligacji FIO -0,35 2,74 4,52 8,24 13,83 20,55 Millennium FIO Subfundusz Papierów Dłużnych -0,61 1,32 3,10 6,17 11,96 20,25 QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Ochrony Kapitału 1,21 2,08 3,13 6,76 UniFundusze FIO Subfundusz UniKorona Obligacje 0,05 3,51 7,09 17,08 25,26 36,61 FUNDUSZE RYNKU PIENIĘŻNEGO Arka BZ WBK Ochrony Kapitału FIO 0,33 1,42 3,18 8,03 13,88 22,97 DWS Parasol SFIO Subfundusz DWS Gotówkowy 0,25 0,77 1,75 4,01 DWS Polska FIO Płynna Lokata 0,25 0,81 1,79 3,01 8,57 17,54 DWS Polska FIO Płynna Lokata Plus 0,26 0,87 1,91 0,99-5,30 2,98 ING FIO Gotówkowy 0,31 1,33 2,67 6,19 14,15 22,53 ING Parasol FIO Subfundusz Gotówkowy Plus 0,29 1,09 2,22 5,55 13,05 Legg Mason Pieniężny FIO 0,21 1,29 2,69 5,35 12,89 21,14 Millennium FIO Subfundusz Pieniężny 0,27 1,19 2,50 5,78 13,36 21,55 UniFundusze FIO Subfundusz UniKorona Pieniężny 0,07 1,66 3,55 9,62 20,06 29,72 FUNDUSZE STABILNEGO WZROSTU Amplico FIO Parasol Krajowy Amplico Subfundusz Stabilnego Wzrostu -3,16 3,53 3,00 18,90-15,02 20,22 Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu FIO -2,30 1,33 4,43 19,84-0,42 46,38 DWS Polska FIO Zabezpieczenia Emerytalnego -2,19 3,12 2,48 14,70-6,21 23,26 ING FIO Stabilnego Wzrostu -2,08 3,96 3,37 16,54-4,79 31,01 ING Parasol FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus -2,01 3,88 3,29 16,37-4,72 Legg Mason Senior SFIO -0,90 2,40 2,40 11,72 5,91 40,99 Millennium FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu -2,43 2,71 1,81 11,91-8,55 17,61 PZU FIO Stabilnego Wzrostu MAZUREK -2,28 2,82 2,41 12,99-6,46 28,09 SKARBIEC-TOP Funduszy Stabilnych SFIO -2,05 4,24 4,08 18,79 2,08 41,99 Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec - III Filar -2,66 2,28 1,76 12,07-1,38 35,50 Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec - Ochrony Kapitału -0,86 1,08 0,00 5,96 12,88 UniFundusze FIO Subfundusz UniStabilny Wzrost -1,30 6,07 7,46 27,73 FUNDUSZE ZRÓWNOWAŻONE Amplico FIO Parasol Krajowy Amplico Subfundusz Zrównoważony Nowa Europa -4,14 3,52-0,55 24,60-12,88 Arka BZ WBK Zrównoważony FIO -4,62 3,98 5,09 29,77-18,85 56,82 DWS Parasol SFIO Subfundusz DWS Zrównoważony Rynków Wschodzących -0,38 5,89 9,32 22,81 DWS Polska FIO Zrównoważony -3,58 4,70 1,91 20,78-22,48 22,50 ING Parasol FIO Subfundusz Selektywny -4,65 5,91 2,31 30,47-41,16 ING Parasol FIO Subfundusz Zrównoważony -3,29 4,89 2,71 21,66-17,82 28,06 ING Parasol FIO Subfundusz Zrównoważony Plus -3,24 4,69 2,61 21,50-19,57 Legg Mason Zrównoważony Środkowoeuropejski FIO -2,56 3,14 2,25 15,36-11,50 27,13 Millennium FIO Subfundusz Zrównoważony -3,48 3,42 0,53 16,28-21,93 17,85 PZU FIO Zrównoważony -3,78 4,49 2,66 23,42-15,14 SKARBIEC-SEKTORA NIERUCHOMOŚCI FIO -4,73 5,91 1,83 17,58 Skarbiec FIO Subfundusz Zrównoważony Skarbiec Waga -3,98 2,32 0,47 17,48-10,09 39,77 UniFundusze FIO Subfundusz UniKorona Zrównoważony -3,42 5,52 3,16 26,11-9,14 49,05 FUNDUSZE FUNDUSZY ZAGRANICZNYCH ** Millennium SFIO Subfundusz BRIC (USD) -10,06-1,81-8,19 33,16 67,43 Millennium SFIO Subfundusz BRIC (PLN) 3,16 10,93 9,75 32,32 Millennium SFIO Subfundusz BRIC (EUR) -0,75 9,92 11,73 47,17 Millennium SFIO Subfundusz Obligacji Amerykańskich Plus (USD) -0,44 1,73 2,19 9,67-1,65 Millennium SFIO Subfundusz Obligacji Amerykańskich Plus (PLN) 14,19 14,94 22,16 8,98 Millennium SFIO Subfundusz Obligacji Amerykańskich Plus (EUR) 9,88 13,90 24,38 21,23 Millennium SFIO Subfundusz Akcji Amerykańskich (USD) -5,55 2,56 0,22 18,21-16,14 Millennium SFIO Subfundusz Akcji Amerykańskich (PLN) 8,34 15,89 19,83 17,48 Millennium SFIO Subfundusz Akcji Amerykańskich (EUR) 4,26 14,83 21,97 30,67 Millennium SFIO Subfundusz Obligacji Europejskich Plus (EUR) 0,22 3,05 4,77 13,38 0,19 9,21 Millennium SFIO Subfundusz Obligacji Europejskich Plus (PLN) 4,16 3,99 2,91 1,94 Millennium SFIO Subfundusz Obligacji Europejskich Plus (USD) -9,19-7,96-13,90 2,60 Millennium SFIO Subfundusz Akcji Europejskich (EUR) -3,06 5,09 3,53 20,33-21,14-3,46 Millennium SFIO Subfundusz Akcji Europejskich (PLN) 0,73 6,03 1,70 8,19 Millennium SFIO Subfundusz Akcji Europejskich (USD) -12,18-6,15-14,92 8,89 * Źródło: Analizy Online. ** Źródło: Millennium TFI. W ramach otwartej architektury dostępne są fundusze: Millennium, Legg Mason, DWS, ING, Arka. W ramach Programu Inwestycyjnego Prestige dodatkowo w ofercie znajdują się fundusze: AIG, PZU, Union Investment, Skarbiec, Quercus. Podane stopy zwrotu nie uwzględniają opłat i obciążeń podatkowych. 7

8 Wyniki produktów z oferty Prestige Stopy zwrotu z zagranicznych funduszy inwestycyjnych z (%) Fundusze w ramach Programu Inwestycyjnego Prestige w EUR i USD Nazwa funduszu waluta 1 m. 3 m. 6 m. 1 rok 3 lata 5 lat Nazwa funduszu waluta 1 m. 3 m. 6 m. 1 rok 3 lata 5 lat FUNDUSZE BLACKROCK BlackRock GF Asian Dragon EUR -1,85 7,68 13,38 41,36-4,51 51,59 BlackRock GF Asian Dragon USD -10,21-2,76-5,76 28,50-13,18 48,40 BlackRock GF Emerging Europe EUR -5,13 8,95 14,86 63,28-20,03 78,27 BlackRock GF Emerging Europe USD -13,18-1,65-4,48 48,49-27,29 74,46 BlackRock GF Global Allocation USD -4,42 0,45-1,35 16,49 0,79 35,82 BlackRock GF Global Allocation Hedged EUR -4,67 0,15-1,97 15,18-2,71 23,98 BlackRock GF Local Emerging Markets Short Duration Bond USD -4,21-1,79-3,30 6,10 6,41 BlackRock GF Local Emerging Markets Short Duration Bond EUR 4,64 8,66 16,01 16,08 15,28 BlackRock GF New Energy EUR -1,69 4,68 1,75 3,93-35,04 24,36 BlackRock GF New Energy USD -10,00-5,39-15,29-5,39-40,89 21,83 BlackRock GF World Gold EUR 14,24 22,37 20,42 49,65 50,86 193,01 BlackRock GF World Gold USD 4,54 10,45 0,13 36,11 37,16 186,78 FUNDUSZE FRANKLIN TEMPLETON Franklin High Yield EUR -2,04 3,99 6,68 29,93-3,62 19,80 Franklin India EUR 2,76 15,08 27,05 68,75 29,47 Franklin India USD -5,76 4,71 5,82 54,94 18,90 Franklin Mutual European EUR -3,83 3,73 4,08 24,16-24,27 15,42 Templeton Asian Growth Fund USD -6,75 2,85 1,46 47,07 9,07 112,74 Templeton BRIC EUR -3,58 7,45 10,24 47,22-0,98 Templeton BRIC USD -11,60-2,25-8,17 35,16-9,08 Templeton Eastern Europe EUR -5,16 10,53 16,61 70,23-17,98 53,70 Templeton Global USD -10,63-2,81-7,69 21,90-33,63-1,77 Templeton Latin America USD -8,28-2,93-6,29 46,18 8,85 198,25 FUNDUSZE HSBC HSBC GIF Chinese Equity USD -10,38-4,51-14,95 15,34 HSBC GIF Climate Change USD -9,30-3,61-8,33 12,85 HSBC GIF Euroland Equity EUR -9,07-1,02-4,75 22,58 HSBC GIF Euroland Equity Smaller Companies EUR -9,63 4,14 2,69 31,80 HSBC GIF Euroland Growth EUR -9,78-3,15-7,57 16,29 HSBC GIF Hong Kong Equity USD -10,73-3,58-13,23 21,64 HSBC GIF Indian Equity USD -6,23 3,03 0,96 79,84 HSBC GIF Latin American Equity USD -9,51-3,77-3,14 55,31 HSBC GIF Singapore Equity USD -6,37 1,91 2,66 44,61 HSBC GIF Turkey Equity EUR -0,14 14,50 40,19 91,97 FUNDUSZE JPMORGAN JF Asia Alpha Plus USD -9,26-1,58-3,64 28,50 1,63 JF China USD -11,24-5,20-14,81 15,96 0,63 152,79 JF Pacific Technology USD -7,09 0,69 5,47 28,53-2,46 47,97 JF Singapore USD -6,49 4,65 5,13 46,12-22,64 91,84 JPM Brazil Alpha Plus USD -9,41-4,07-7,46 47,11 JPM Global Natural Resources EUR -1,87 10,23 15,35 60,75-12,31 JPM Global Capital Preservation EUR -2,24 0,39 0,48 8,19 3,35 12,34 FUNDUSZE ROBECO Robeco Chinese Equities EUR -2,30 5,18 4,36 33,99 24,91 175,12 Robeco Emerging Markets Equities EUR -0,65 11,23 16,54 55,54 15,06 111,72 Robeco High Yield Bonds D (EUR) EUR -0,79 5,09 8,28 31,42 10,65 30,35 Podane stopy zwrotu nie uwzględniają opłat i obciążeń podatkowych. FUNDUSZE SCHRODERS STS Schroder Global Diversified Growth EUR -0,87 6,82 7,60 26,32 STS Schroder Global Diversified Growth USD Hedged USD -0,98 6,73 7,54 26,55 Schroder ISF BRIC EUR -2,83 7,56 6,78 40,30 9,40 Schroder ISF BRIC USD -11,24-3,20-11,45 27,73-0,57 Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return USD -1,16-0,35-2,33 12,90 18,39 36,03 Schroder ISF European Special Situations EUR -6,07 3,67 4,52 25,84-27,36 Schroder ISF Global Climate Change Equity EUR -1,04 6,85 13,34 27,49 Schroder ISF QEP Global Active Value EUR -0,65 9,84 18,26 39,98-21,33 Schroder ISF QEP Global Active Value USD -9,24-1,14-1,93 27,42-28,50 9,18 Schroder AS Commodity Hedged EUR -7,64-3,69-5,37 7,16-10,64 Schroder AS Commodity USD -7,45-3,47-4,91 8,39-6,05 Fundusze w ramach otwartej architektury Źródło: Analizy Online. Nazwa funduszu waluta 1 m. 3 m. 6 m. 1 rok 3 lata 5 lat FUNDUSZE BLACKROCK BlackRock GF Asian Dragon EUR -1,85 7,68 13,38 41,36-4,51 51,59 BlackRock GF Emerging Europe EUR -5,13 8,95 14,86 63,28-20,03 78,27 BlackRock GF Emerging Europe USD -13,18-1,65-4,48 48,49-27,29 74,46 BlackRock GF Euro-Markets EUR -8,79 1,04-4,09 22,82-25,41 20,28 BlackRock GF Euro-Markets USD -16,54-8,78-20,20 11,75-32,19 17,76 BlackRock GF Global Allocation EUR 4,41 11,28 18,61 28,09 10,84 38,77 BlackRock GF Global Allocation USD -4,42 0,45-1,35 16,49 0,79 35,82 BlackRock GF Global Allocation Hedged EUR -4,67 0,15-1,97 15,18-2,71 23,98 BlackRock GF Latin American EUR -1,54 9,04 12,20 63,76 18,91 188,62 BlackRock GF Latin American USD -9,90-1,57-6,71 48,95 8,11 182,52 BlackRock GF New Energy EUR -1,62 4,83 2,01 4,47-34,06 27,73 BlackRock GF New Energy USD -10,05-5,41-15,12-4,93-40,03 24,92 BlackRock GF US Flexible Equity EUR 3,24 14,46 24,59 38,56-16,54 7,84 BlackRock GF US Flexible Equity USD -5,49 3,31 3,60 25,99-24,11 5,57 BlackRock GF US Flexible Equity Hedged EUR -5,85 2,86 2,76 24,19-28,51-4,60 BlackRock GF World Energy EUR -2,11 5,34 12,31 24,64-5,25 48,74 BlackRock GF World Energy USD -10,43-4,89-6,61 13,36-13,85 45,57 BlackRock GF World Energy Hedged EUR -10,79-5,37-7,71 10,93 BlackRock GF World Gold EUR 14,24 22,37 20,42 49,65 50,86 193,01 BlackRock GF World Gold USD 4,54 10,45 0,13 36,11 37,16 186,78 BlackRock GF World Gold Hedged EUR 4,21 10,03-1,13 32,92 BlackRock GF World Mining EUR -6,85 4,91 10,63 57,74-7,23 141,27 BlackRock GF World Mining USD -14,74-5,28-7,99 43,49-15,64 136,11 BlackRock GF World Mining Hedged EUR -15,29-5,96-9,56 38,83 Wszystkie dane w %. Źródło: Analizy Online. Wszelkie informacje zawarte w niniejszej publikacji mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią ani oferty, ani rekomendacji, ani też kierowanego do kogokolwiek (lub jakiejkolwiek grupy osób) zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych w niej przedstawionych. W szczególności informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i nie są usługą doradztwa inwestycyjnego, finansowego, podatkowego, prawnego ani jakiegokolwiek innego. Niniejsza publikacja zawiera stanowisko Banku Millennium S.A. ( Bank ) wyrażone na podstawie własnej oceny istotnych dla Banku faktów i stosownych przepisów prawa. Bank zapewnia, iż dołożył należytych starań, aby zamieszczone w niniejszej publikacji informacje były rzetelne i oparte na miarodajnych źródłach, jednakże nie może zagwarantować rzetelności, kompletności ani aktualności informacji pozyskanych ze źródeł pochodzących spoza Banku. Dodatkowo Bank informuje, że informacje oraz analizy zawarte w publikacji oparto na informacjach pochodzących ze źródeł publicznych, które nie zostały niezależnie zweryfikowane przez Bank, a ponadto mogą podlegać okresowym zmianom. Bank nie ponosi żadnej odpowiedzialności za konsekwencje finansowe dokonywania przez klienta transakcji na instrumentach finansowych opisanych w niniejszej publikacji. Jednocześnie Bank zastrzega sobie możliwość zmian zarówno w formie, jak i w treści niniejszej publikacji, w dowolnym czasie i bez uprzedzenia. Zawarte w publikacji warunki mają charakter orientacyjny. Wszelkie ceny i (lub) przykładowe transakcje służą wyłącznie celom ilustracyjnym i nie stanowią oferty zawarcia transakcji na takich warunkach ani też nie stanowią wskazania, że transakcja na takich warunkach jest możliwa. Ponadto żadne wyliczenia ani wyniki przedstawione w niniejszej publikacji nie stanowią gwarancji przyszłych zysków. Rzeczywiste warunki transakcji na instrumentach finansowych będą oparte na warunkach rynkowych ustalonych w momencie jej zawarcia. Wszelkie wstępne kwotowania cen oraz analizy zawarte w niniejszej publikacji przygotowano w oparciu o założenia i parametry odzwierciedlające ocenę lub wybór dokonane przez Bank. Bank nie udziela żadnej gwarancji precyzji, kompletności ani racjonalności tych kwotowań lub analiz. Ryzyko wykorzystania informacji zamieszczonych w niniejszej publikacji, w szczególności w zakresie podejmowania na ich podstawie decyzji inwestycyjnych, ponosi wyłącznie jej odbiorca. Transakcje finansowe wiążą się z ryzykiem, szczegółowo przedstawionym w Opisie ryzyka związanego z instrumentami i produktami finansowymi w Banku Millennium S.A., dostępnym w placówkach i na stronie internetowej Banku Każdy, kto nabywa instrument finansowy, przyjmuje i ponosi odpowiedzialność z tytułu zobowiązań podatkowych wynikających z obowiązujących przepisów. Mając na względzie powyższe ryzyka i okoliczności, klienci Banku powinni dysponować niezbędną wiedzą i doświadczeniem, aby ocenić charakter każdej rozważanej transakcji finansowej oraz związane z nią ryzyka. W razie jakichkolwiek wątpliwości klienci powinni skorzystać z usług doradcy podatkowego, prawnego lub inwestycyjnego. Bank przekaże wszelkie dodatkowe informacje, o które zasadnie wystąpi klient, aby umożliwić mu ocenę ryzyk oraz charakteru transakcji. Zawarcie przez klienta transakcji na instrumentach finansowych jest podstawą do uznania, że klient zapoznał się z warunkami transakcji i związanymi z nią ryzykami oraz zaakceptował je. Rozpowszechnianie i dystrybucja niektórych instrumentów finansowych oraz obrót nimi mogą być przedmiotem ograniczeń w odniesieniu do pewnych osób i państw, zgodnie z właściwym prawodawstwem. W gestii klienta leży wykazanie zdolności prawnej oraz uprawnień do inwestowania w dany instrument finansowy. Oferowanie instrumentów finansowych oraz obrót nimi mogą być dokonywane jedynie przy zachowaniu zgodności z właściwymi przepisami prawa. Informacje zawarte w niniejszej publikacji zostają udostępnione do wyłącznej wiadomości jej odbiorcy. Odbiorca nie jest uprawniony do ich kopiowania, reprodukcji ani przekazywania i udostępniania osobom trzecim w jakikolwiek inny sposób, zarówno w całości, jak i w części (poza przekazaniem swoim profesjonalnym doradcom) bez uprzedniej pisemnej zgody Banku. Linia Prestige

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych FUNDUSZE AKCYJNE Allianz Akcji (Allianz FIO) TFI ALLIANZ Polska 17.09.15 147,95 PLN -1,12-4,40-5,25-9,63-4,70-12,97 47,49 Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) TFI ALLIANZ Polska 17.09.15

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Agresywny (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Polska 08.03.17 1428,43 PLN 1,78 14,45 16,39 35,84 15,83 47,79 ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy (FIO Parasolowy) TFI ALTUS Europa Środkowo-Wschodnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. 0% opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa funduszy otwartych dostępnych w Alior Bank S.A

Regulamin Promocji. 0% opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa funduszy otwartych dostępnych w Alior Bank S.A Regulamin Promocji 0% opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa funduszy otwartych dostępnych w Alior Bank S.A 1 Organizatorem Promocji jest Alior Bank Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Razem Zyskujesz Edycja XII

Regulamin Programu Razem Zyskujesz Edycja XII Regulamin Programu Razem Zyskujesz Edycja XII Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji Programu Razem Zyskujesz Edycja XII, zwanego dalej Programem. 2 Program organizowany

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta private banking

Wyceny funduszy - oferta private banking FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Globalny (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 20.06.16 927,23 PLN -4,04-0,61 0,74-5,96-4,04-11,14-7,30 AGIO Globalny (EUR) (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 20.06.16 209,99 EUR -4,51-3,26-1,20-11,54-7,51-20,15-8,52

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta private banking

Wyceny funduszy - oferta private banking FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Globalny (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 25.08.15 1001,38 PLN 2,25-2,25 2,57 3,62 18,50-6,92 0,11 AGIO Globalny (EUR) (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 25.08.15 240,20 EUR 0,99-4,79

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych zarządzanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group oferowanych do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Bardziej szczegółowo

Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego

Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego KOMUNIKAT NR 10/29 Z DNIA 19 stycznia 2015 r. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego Na podstawie 83 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Wykaz Pozycji Inwestycyjnych. oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF UFZ

Wykaz Pozycji Inwestycyjnych. oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF UFZ Wykaz Pozycji Inwestycyjnych oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF-170127-UFZ Kod Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Waluta Profil ryzyka* Fundusze akcji polskich -

Bardziej szczegółowo

do Ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali Beneficio ze składką regularną zatwierdzonych Uchwałą

do Ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali Beneficio ze składką regularną zatwierdzonych Uchwałą do Ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali Beneficio ze składką regularną zatwierdzonych Uchwałą Zarządu Towarzystwa Nr GL/ob./2/10/2009 1 Niniejszym

Bardziej szczegółowo

UFK dodawane: UFK usuwane: 5 UFK - Investor Akcji Dużych Spółek (PLN) 25 UFK - ING Stabilnego Wzrostu (PLN) 163 UFK - Skarbiec - Akcja (PLN)

UFK dodawane: UFK usuwane: 5 UFK - Investor Akcji Dużych Spółek (PLN) 25 UFK - ING Stabilnego Wzrostu (PLN) 163 UFK - Skarbiec - Akcja (PLN) w ramach umów ubezpieczenia Program Inwestycyjny z Ubezpieczeniem na Życie - Indywidualna Kontynuacja. 25 UFK - ING Stabilnego Wzrostu (PLN) 287 UFK - Skarbiec Depozytowy (PLN) 288 UFK - Allianz Akcji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lokata z inwestycją edycja V

Regulamin Programu Lokata z inwestycją edycja V Regulamin Programu Lokata z inwestycją edycja V Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji Programu Lokata z inwestycją, zwanego dalej Programem. 2 Program organizowany

Bardziej szczegółowo

MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Wykaz Pozycji Inwestycyjnych. oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF UFK

Wykaz Pozycji Inwestycyjnych. oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF UFK Wykaz Pozycji Inwestycyjnych oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF-161021-UFK Kod Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Waluta Profil ryzyka* Fundusze akcji polskich -

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 9 z dnia 20 maja 2013 roku

Aneks nr 9 z dnia 20 maja 2013 roku do Ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali Beneficio ze składką jednorazową zatwierdzonych Uchwałą Zarządu Towarzystwa Nr GL/ob./2/10/2009 1 Niniejszym

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A.

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. UI/KP/380/380001/05-2014/O KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. PREMIUM PROFIT produktu 380, numer statystyczny

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 5 z dnia 7 lutego 2012 roku

Aneks nr 5 z dnia 7 lutego 2012 roku do Ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali OmniProfit ze składką regularną zatwierdzonych Uchwałą Zarządu Towarzystwa NR GL/Ob./2/10/2009 1 Niniejszym

Bardziej szczegółowo

Akcji polskich małych i średnich spółek

Akcji polskich małych i średnich spółek Akcji polskich małych i średnich spółek SKARBIEC-MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK FIO -1,35% -26,6% -37,6% -50,4% 10 ING FIO Średnich i Małych Spółek -2,35% -27,8% -42,6% -55,3% 9 PZU FIO Akcji Małych i Średnich

Bardziej szczegółowo

Wyniki funduszy otwartych w maju

Wyniki funduszy otwartych w maju Wyniki funduszy otwartych w maju Nazwy funduszy lub grup Majowe stopy zwrotu i mediany stóp zwrotu dla grup funduszy Fundusze akcji polskich małych i średnich spółek -4,2% Allianz Akcji MiŚ Spółek (Allianz

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY Załącznik nr 1 z 1 do Regulaminu stanowiącego załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Bardziej szczegółowo

Akcji polskich małych i średnich spółek

Akcji polskich małych i średnich spółek Akcji polskich małych i średnich spółek Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Małych i Średnich Spółek 2,57% -7,61% 7 BPH FIO Akcji Dynamicznych Spółek (USD) 2,32% -11,29% -3,67% 6 Allianz FIO Subfundusz

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych 03 REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

Bardziej szczegółowo

Allianz Globalny Stabilnego Dochodu

Allianz Globalny Stabilnego Dochodu Allianz Globalny Stabilnego Dochodu Allianz Globalny Stabilnego Dochodu - stopy zwrotu YTD na 30.04.2016 fundusz kod grupy O1M O3M O6M O12M O24M O36M YTD Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO)

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY Załącznik nr 1 z 1 do Regulaminu stanowiącego załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Bardziej szczegółowo

Top 5 Polscy Giganci

Top 5 Polscy Giganci lokata ze strukturą Top 5 Polscy Giganci Pomnóż swoje oszczędności w bezpieczny sposób inwestując w lokatę ze strukturą Top 5 Polscy Giganci to możliwy zysk nawet do 45%. Lokata ze strukturą Top 5 Polscy

Bardziej szczegółowo

Produkty szczególnie polecane

Produkty szczególnie polecane Produkty szczególnie polecane 9 luty 2011 r. Szczegółowe informacje na temat funduszy zarządzanych przez Legg Mason TFI S.A. ( fundusze") zawarte są w prospekcie informacyjnym oraz skrócie prospektu informacyjnego,

Bardziej szczegółowo

Punktacja za przekroczenie średniej. 1 m-c 6 m-cy 12 m-cy

Punktacja za przekroczenie średniej. 1 m-c 6 m-cy 12 m-cy Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek 2,31% -16,4% 10 PKO/Credit Suisse Akcji Małych i Średnich Spółek - FIO -0,35% -15,4% -31,9% 9 Commercial

Bardziej szczegółowo

-5,03% 5 Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Małych i Średnich Spółek

-5,03% 5 Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Małych i Średnich Spółek Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek -2,61% 6 UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek -5,03% 5 Noble Funds FIO Subfundusz

Bardziej szczegółowo

Wykaz Pozycji Inwestycyjnych. oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF DB1

Wykaz Pozycji Inwestycyjnych. oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF DB1 Wykaz Pozycji Inwestycyjnych oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF-170127-DB1 Kod Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Waluta Profil ryzyka* Fundusze akcyjne CU3 VL Aviva

Bardziej szczegółowo

POZNAJ SWÓJ FUNDUSZ Sukces wymaga koncentracji

POZNAJ SWÓJ FUNDUSZ Sukces wymaga koncentracji POZNAJ SWÓJ FUNDUSZ Sukces wymaga koncentracji LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FIZ KONCENTRUJ SWOJĄ UWAGĘ NA TYM, CO NAJBARDZIEJ WARTOŚCIOWE Legg Mason przedstawia unikatowy na polskim rynku produkt inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych w październiku 2007 r. fundusze akcyjne krajowe 1 miesiąc 6 miesięcy 12 miesięcy Punkty

Ranking funduszy inwestycyjnych w październiku 2007 r. fundusze akcyjne krajowe 1 miesiąc 6 miesięcy 12 miesięcy Punkty fundusze akcyjne krajowe 1 miesiąc 6 miesięcy 12 miesięcy Punkty KBC Portfel VIP Subfundusz Akcyjny SFIO 5,95% 6,6% 23,6% 20 Arka BZ WBK Akcji FIO 5,41% 9,3% 36,4% 19 Lukas FIO subfundusz Lukas Akcyjny

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE AKCJI POLSKICH - DUŻYCH SPÓŁEK. Investor Akcji Dużych Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN DWS 3

FUNDUSZE AKCJI POLSKICH - DUŻYCH SPÓŁEK. Investor Akcji Dużych Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN DWS 3 FUNDUSZE AKCJI POLSKICH - DUŻYCH SPÓŁEK Investor Akcji Dużych Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN DWS 3 Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Skarbiec Akcja PLN SKAR 3 FUNDUSZE AKCJI

Bardziej szczegółowo

Allianz Pieniężny. Rating Analiz Online. TFI Allianz Polska Sierpień 2016

Allianz Pieniężny. Rating Analiz Online. TFI Allianz Polska Sierpień 2016 Allianz Pieniężny Rating Analiz Online TFI Allianz Polska Sierpień 2016 Allianz Pieniężny Benchmark: Polityka inwestycyjna: stopa zwrotu z 6 miesięcznej stawki WIBID 100% krótkoterminowe instrumenty dłużne,

Bardziej szczegółowo

W OWU wprowadza się następujące zmiany: 1. W Artykule IX: 1) dodaje się ust. 7 i 8 o następującej treści:

W OWU wprowadza się następujące zmiany: 1. W Artykule IX: 1) dodaje się ust. 7 i 8 o następującej treści: Aneks nr 7 z dnia 8 kwietnia 2013 roku do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali OmniProfit ze składką jednorazową zatwierdzonych Uchwałą Zarządu

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Wyniki zarządzania portfelami

Wyniki zarządzania portfelami Wyniki zarządzania portfelami Na dzień: 31 października 2011 Analizy Online Asset Management S.A. ul. Nowogrodzka 47A 00-695 Warszawa tel. +48 (22) 585 08 58 fax. +48 (22) 585 08 59 Materiał został przygotowany

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych zarządzanych przez Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oferowanych do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (RE-150120-DB)

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA OSZCZĘDNOŚCIOWA HORYZONT

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA OSZCZĘDNOŚCIOWA HORYZONT UI/KP/318/318002/01-2016/C KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA OSZCZĘDNOŚCIOWA HORYZONT Kod duktu 318, numer statystyczny 318002

Bardziej szczegółowo

Fundusze inwestycyjne w Alior Bank SA Podsumowanie I półrocza 2011 roku

Fundusze inwestycyjne w Alior Bank SA Podsumowanie I półrocza 2011 roku W pierwszym półroczu bieżącego roku fundusze akcji polskich przyniosły przeciętne zyski, co było odzwierciedleniem nieznacznego wzrostu głównych indeksów GPW, które oscylowały w obrębie 1 %. Sprzyjający

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na Ŝycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi OMNIPROFIT ze składką regularną.

Ubezpieczenie na Ŝycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi OMNIPROFIT ze składką regularną. Ubezpieczenie na Ŝycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi OMNIPROFIT ze składką regularną. Zakres Suma Okres Ochrona ubezpieczeniowa Składka ubezpieczeniowa regularna Alokacja składek regularnych

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A.

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. UI/KP/380/380002/04-2015/A KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. PREMIUM PROFIT Kod produktu 380, numer statystyczny

Bardziej szczegółowo

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa maj 2012 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne. maj 2012 2 Zarządzanie płynnością PLN Stały

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ PRACOWNICZY PROGRAM OSZCZĘDNOŚCIOWY PRO

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ PRACOWNICZY PROGRAM OSZCZĘDNOŚCIOWY PRO UI/KP/350/302550/01-2016/T KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ PRACOWNICZY PROGRAM OSZCZĘDNOŚCIOWY PRO Kod duktu 350, numer statystyczny

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007)

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007) Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007) FUNDUSZE AKCJI Fundusze akcji - rynku krajowego AIG Akcji Allianz Akcji Arka

Bardziej szczegółowo

Maj 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Maj 2015 r.

Maj 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Maj 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata Zarządzanie płynnością

Bardziej szczegółowo

Sukces wymaga koncentracji. Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ

Sukces wymaga koncentracji. Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Sukces wymaga koncentracji Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Koncentruj swoją uwagę na tym, co najbardziej wartościowe Legg Mason przedstawia unikatowy na polskim rynku produkt inwestycyjny Legg Mason

Bardziej szczegółowo

I. OPŁATY MANIPULACYJNE. 1.Wspólna Tabela Opłat Manipulacyjnych. Wartość wpłaty w PLN *** 500.000 mniej niż 1.000.00. 3.000 - mniej niż 10.

I. OPŁATY MANIPULACYJNE. 1.Wspólna Tabela Opłat Manipulacyjnych. Wartość wpłaty w PLN *** 500.000 mniej niż 1.000.00. 3.000 - mniej niż 10. Wspólna Tabela Opłat dla funduszy Millennium, ING, Investors oraz Legg Mason przy transakcjach, w których pośredniczy Bank Millennium (dotyczy segmentu Prestige i Segmentu Bankowości Prywatnej) I. OPŁATY

Bardziej szczegółowo

Wyniki funduszy inwestycyjnych we wrześniu

Wyniki funduszy inwestycyjnych we wrześniu Fundusze akcji polskich Wyniki funduszy inwestycyjnych we wrześniu Fundusz wrzesień 6 miesięcy 12 miesięcy Arka BZ WBK Akcji FIO 3,88% 8,89% 39,55% Lukas FIO subfundusz Lukas Akcyjny 3,50% 10,44% DWS Polska

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 4 z dnia 16 lutego 2011 roku

Aneks nr 4 z dnia 16 lutego 2011 roku DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYMI FUNDUSZAMI KAPITAŁOWYMI GENERALI BENEFICIO ZE SKŁADKÑ REGULARNÑ ZATWIERDZONYCH UCHWAŁÑ ZARZÑDU TOWARZYSTWA NR GL/ob./2/10/2009 1 Niniejszym

Bardziej szczegółowo

Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa, Grudzień 2015 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata

Bardziej szczegółowo

Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata Zarządzanie płynnością EUR

Bardziej szczegółowo

Sierpnień 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Sierpień 2015 r.

Sierpnień 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Sierpień 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa Sierpień 2015 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata

Bardziej szczegółowo

Akcji polskich małych i średnich spółek

Akcji polskich małych i średnich spółek Akcji polskich małych i średnich spółek UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek 6,80% 7 BPH FIO Akcji Dynamicznych Spółek (USD) 3,73% -14,4% 8,4% 6 Noble Funds FIO Subfundusz Noble

Bardziej szczegółowo

Stopy zwrotu. Nazwa Funduszu

Stopy zwrotu. Nazwa Funduszu Akcji polskich małych i średnich spółek KBC Portfel Akcji Średnich Spółek (VIP SFIO) -0,07% 9,6% 32,4% 33,2% 8 PKO/CS Akcji MiŚ Spółek - FIO -0,38% 3,3% 17,8% 13,8% 7 Noble Akcji MiŚ Spółek (Noble Funds

Bardziej szczegółowo

Sukces wymaga koncentracji. Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ

Sukces wymaga koncentracji. Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Sukces wymaga koncentracji Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Koncentruj swoją uwagę na tym, co najbardziej wartościowe Legg Mason przedstawia unikatowy na polskim rynku produkt inwestycyjny Legg Mason

Bardziej szczegółowo

I. OPŁATY MANIPULACYJNE. 1.Wspólna tabela opłat manipulacyjnych. Wartość wpłaty w PLN *** 500 000 mniej niż 1 000 000. 3000 - mniej niż 10 000

I. OPŁATY MANIPULACYJNE. 1.Wspólna tabela opłat manipulacyjnych. Wartość wpłaty w PLN *** 500 000 mniej niż 1 000 000. 3000 - mniej niż 10 000 Wspólna tabela opłat dla funduszy Millennium, ING, Investors oraz Legg Mason przy transakcjach, w których pośredniczy Bank Millennium (dotyczy segmentu Prestige i segmentu Bankowości Prywatnej) I. OPŁATY

Bardziej szczegółowo

POZNAJ SWÓJ FUNDUSZ Sukces wymaga koncentracji

POZNAJ SWÓJ FUNDUSZ Sukces wymaga koncentracji POZNAJ SWÓJ FUNDUSZ Sukces wymaga koncentracji LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FIZ KONCENTRUJ SWOJĄ UWAGĘ NA TYM, CO NAJBARDZIEJ WARTOŚCIOWE Legg Mason przedstawia unikalny na polskim rynku produkt inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący

( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0 24 946 694 1. Lokaty 0 24 946 694 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 0 0 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment

Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa sierpień 2011 r. Co ma potencjał zysku? sierpień 2011 2 Sztandarowy fundusz dla klientów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I. REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO PORTFEL KONSERWATYWNY

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I. REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO PORTFEL KONSERWATYWNY BENEFIA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE VIENNA INSURANCE GROUP ZAŁĄCZNIK NR 2 DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM msaver PLUS REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Inwestycje portfelowe. Indywidualne ubezpieczenie inwestycyjne

Inwestycje portfelowe. Indywidualne ubezpieczenie inwestycyjne Inwestycje portfelowe Indywidualne ubezpieczenie inwestycyjne 1 Korzyści dla Ciebie 1 Kompleksowość Pełna oferta inwestycyjna dostępna w jednym miejscu, oparta na bezpośrednim inwestowaniu w instrumenty

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ na ycie S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000005751, NIP 554-100-15-22 Kapita³ zak³adowy

Bardziej szczegółowo

Warszawa Lipiec 2015 r.

Warszawa Lipiec 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata Zarządzanie płynnością

Bardziej szczegółowo

18 miesięczna LOKATA Strukturyzowana Giganci Bankowi zarabiaj razem z dużymi bankami

18 miesięczna LOKATA Strukturyzowana Giganci Bankowi zarabiaj razem z dużymi bankami 18 miesięczna LOKATA Strukturyzowana Giganci Bankowi zarabiaj razem z dużymi bankami Okres subskrypcji: 09.09.2011 20.09.2011 Okres trwania lokaty: 21.09.2011-22.03.2013 Aktywo bazowe: koszyk akcji 5 banków

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 5 grudnia 2013 roku

Obowiązuje od 5 grudnia 2013 roku KP KARTA PARAMETRÓW Kod produktu 302, numer statystyczny 302001 Tabela opłat Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną dla klientów Alior Bank Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych zarządzanych przez Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oferowanych do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (RE-050530-ZM-150120)

Bardziej szczegółowo

Punktacja za przekroczenie średniej Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek

Punktacja za przekroczenie średniej Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek 3,33% 7 SKARBIEC-MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK FIO 1,16% -18,36% 6 PKO/Credit Suisse Akcji Małych i Średnich

Bardziej szczegółowo

Wyniki zarządzania portfelami

Wyniki zarządzania portfelami Wyniki zarządzania portfelami Na dzień: 30 września 2011 Analizy Online Asset Management S.A. ul. Nowogrodzka 47A 00-695 Warszawa tel. +48 (22) 585 08 58 fax. +48 (22) 585 08 59 Materiał został przygotowany

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2007 roku

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2007 roku I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 336 307 502 542 001 489 1. Lokaty 336 300 043 541 966 311 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 0 0 3.1. Z tytułu zbycia

Bardziej szczegółowo

Pakiet: Konto Oszczędnościowe + Lokata Inwestycyjna Niemiecki Wzrost I Pakiet PUBLIKACJA HANDLOWA

Pakiet: Konto Oszczędnościowe + Lokata Inwestycyjna Niemiecki Wzrost I Pakiet PUBLIKACJA HANDLOWA Pakiet: Konto Oszczędnościowe + Lokata Inwestycyjna Niemiecki Wzrost I Pakiet PUBLIKACJA HANDLOWA 1 Na czym polega Pakiet: Konto Oszczędnościowe + Lokata Inwestycyjna Min kwota środków oprocentowanych

Bardziej szczegółowo

Wykaz i Regulaminy UFK

Wykaz i Regulaminy UFK Wykaz i Regulaminy UFK ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group dostępne w indywidualnych ubezpieczeniach na życie z UFK (stan na dzień

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE PRODUKTY STRUKTURYZOWANE WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Ma ona charakter wyłącznie informacyjny. Działając pod marką New World

Bardziej szczegółowo

Fundusz & Perspektywa. 2. Pozostałe terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie nadane im w OWU.

Fundusz & Perspektywa. 2. Pozostałe terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie nadane im w OWU. UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 44 730 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000005751, NIP 554-100- 15-22 Kapitał zakładowy

Bardziej szczegółowo

QUERCUS Multistrategy FIZ. Oferta publiczna certyfikatów inwestycyjnych Emisja certyfikatów serii 002: 6-27 I 2016 r.

QUERCUS Multistrategy FIZ. Oferta publiczna certyfikatów inwestycyjnych Emisja certyfikatów serii 002: 6-27 I 2016 r. QUERCUS Multistrategy FIZ Oferta publiczna certyfikatów inwestycyjnych Emisja certyfikatów serii 002: 6-27 I 2016 r. Cena emisyjna: 1009,00 zł QUERCUS Multistrategy FIZ Typ Funduszu: QUERCUS Multistrategy

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 10/42 Z DNIA 18 LUTEGO 2016 R.

KOMUNIKAT NR 10/42 Z DNIA 18 LUTEGO 2016 R. KOMUNIKAT NR 10/42 Z DNIA 18 LUTEGO 2016 R. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego Na podstawie 83 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

24-miesięczna lokata strukturyzowana Wielka 20-tka

24-miesięczna lokata strukturyzowana Wielka 20-tka 24-miesięczna lokata strukturyzowana Wielka 20-tka Okres subskrypcji: 25.05.2010-08.06.2010 Okres trwania lokaty: 9.06.2010-08.06.2012 Aktywo bazowe: kontrakt terminowy na WIG20 Minimalna kwota wpłaty:

Bardziej szczegółowo

Forma prawna Agent Ubezpieczyciel. Euro Bank S.A. Okres Odpowiedzialności Wiek Zwrot kapitału. 18-77 lat (włącznie)

Forma prawna Agent Ubezpieczyciel. Euro Bank S.A. Okres Odpowiedzialności Wiek Zwrot kapitału. 18-77 lat (włącznie) produkt strukturyzowany Kurs na Amerykę Forma prawna Agent Ubezpieczyciel indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Euro Bank S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Okres Odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: AXA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Globalnych Obligacji

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: AXA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Globalnych Obligacji UFK SELEKTYWNY UFK Selektywny to aktywnie zarządzany poprzez Trigon Dom Maklerski S.A. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego aktywa mogą stanowić Certyfikaty Inwestycyjne ośmiu Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Nowości w ofercie produktów inwestycyjnych i depozytowych

Nowości w ofercie produktów inwestycyjnych i depozytowych Nowości w ofercie produktów inwestycyjnych i depozytowych 1 Wyniki pierwszego kwartału Produkty oszczędnościowe i inwestycyjne Suma sald depozytowych i nabyć netto produktów inwestycyjnych wzrosła o 700

Bardziej szczegółowo

Informacja ogólna o kosztach związanych ze świadczeniem usług w zakresie Instrumentów i Produktów Finansowych

Informacja ogólna o kosztach związanych ze świadczeniem usług w zakresie Instrumentów i Produktów Finansowych Informacja ogólna o kosztach związanych ze świadczeniem usług w zakresie Instrumentów i Produktów Finansowych Dotyczy Klientów Indywidualnych data:02.01.2016r. Spis treści I. Opłaty i prowizje w zakresie

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 191. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Komunikat nr 191. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Komunikat nr 191 Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie określenia instytucji, do których Dom Maklerski przekazuje zlecenia dotyczące tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania oraz

Bardziej szczegółowo

Pakiet: Konto Oszczędnościowe + Lokata Inwestycyjna Euro Feniks I

Pakiet: Konto Oszczędnościowe + Lokata Inwestycyjna Euro Feniks I Pakiet: Konto Oszczędnościowe + Lokata Inwestycyjna Euro Feniks I Pakiet PUBLIKACJA HANDLOWA 1 Na czym polega Pakiet: Konto Oszczędnościowe + Lokata Inwestycyjna Min kwota środków oprocentowanych promocyjne

Bardziej szczegółowo

Zyski są w Twoim zasięgu! Typy inwestycyjne Union Investment

Zyski są w Twoim zasięgu! Typy inwestycyjne Union Investment Zyski są w Twoim zasięgu! Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa Listopad 2012 Co ma potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy listopad 2012 Kategorie aktywów cieszące się największym zainteresowaniem

Bardziej szczegółowo

% STOPY ZWROTU 3 M 12 M 36 M 5,6 -0,9 -0,53 -4,24 0,15 -1,77 -4,83 -4,22 -5,95 -5,72 -8,59 -5,37 -2,19 -3,79 -11,12 -6,25 -7,98 -8,35 8,09 -6,2

% STOPY ZWROTU 3 M 12 M 36 M 5,6 -0,9 -0,53 -4,24 0,15 -1,77 -4,83 -4,22 -5,95 -5,72 -8,59 -5,37 -2,19 -3,79 -11,12 -6,25 -7,98 -8,35 8,09 -6,2 W ramach platformy AEGON AKCJI POLSKICH UNIWERSALNE INVESTOR AKCJI -0,9 5,6 43,29 7 QUERCUS AGRESYWNY -4,24-0,53 21,32 5 PKO AKCJI PLUS -1,77 20,52 SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS POLSKICH AKCJI -4,22-4,83

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat Millennium TFI

Tabela Opłat Millennium TFI Tabela Opłat Millennium TFI Fundusze Millennium oferują jednostki uczestnictwa kategorii A, od których opłaty manipulacyjne pobierane są przy nabyciach oraz jednostki uczestnictwa kategorii B, od których

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (maj 2010)

Ranking funduszy inwestycyjnych (maj 2010) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 18 czerwca 2010 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 2010) W owym u funduszy inwestycyjnych opartym o wskaźnik Information Ratio, opisujący relację u do ryzyka, zaszło dużo zmian. Wśród

Bardziej szczegółowo

newss.pl Raport tygodniowy Inwestycje.pl: Zmiany w kontach oszczędnościowych

newss.pl Raport tygodniowy Inwestycje.pl: Zmiany w kontach oszczędnościowych W sytuacji systematycznych cięć oprocentowania lokat, banki proponują klientom nowe rozwiązania w obszarze kont oszczędnościowych. Niektóre obniżają również koszt kredytów. Żeby nie było tak różowo podnoszą

Bardziej szczegółowo

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ 1 Wpływ polityki pieniężnej na obszar makro i wyceny funduszy obligacji Polityka pieniężna kluczowym narzędziem w walce z recesją Utrzymująca się duża podaż taniego

Bardziej szczegółowo

Regulaminy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group stan na dzień 01.09.2014 r.

Regulaminy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group stan na dzień 01.09.2014 r. Regulaminy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group stan na dzień 01.09.2014 r. REGULAMINY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ

Bardziej szczegółowo

Pakiet: Konto Oszczędnościowe + Lokata Inwestycyjna Stabilny Dolar III

Pakiet: Konto Oszczędnościowe + Lokata Inwestycyjna Stabilny Dolar III Pakiet: Konto Oszczędnościowe + Lokata Inwestycyjna Stabilny Dolar III Pakiet PUBLIKACJA HANDLOWA 1 Na czym polega Pakiet: Konto Oszczędnościowe + Lokata Inwestycyjna Min kwota środków oprocentowanych

Bardziej szczegółowo

MINIMALNE TERMINY REALIZACJI ZLECEŃ NA FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZŁOŻONYCH W SYSTEMACH ALIOR BANKU

MINIMALNE TERMINY REALIZACJI ZLECEŃ NA FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZŁOŻONYCH W SYSTEMACH ALIOR BANKU MINIMALNE TERMINY REALIZACJI ZLECEŃ NA FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZŁOŻONYCH W SYSTEMACH ALIOR BANKU Tabele realizacji zleceń zawierają orientacyjne minimalne terminy realizacji zleceń oraz ich wycen w zależności

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ na ycie S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000005751, NIP 554-100-15-22 Kapita³ zak³adowy

Bardziej szczegółowo

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 2009/02/27. Nordea - Arka BZ WBK Akcji. Nordea - Skarbiec Akcja. Nordea - UniKorona Akcje

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 2009/02/27. Nordea - Arka BZ WBK Akcji. Nordea - Skarbiec Akcja. Nordea - UniKorona Akcje Fundusze akcji Raport Inwestycyjny Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Luty 2009 Rynek akcyjny w lutym charakteryzował się ponownie dużą zmiennością. Po wyprzedaży w 1-ej połowie miesiąca

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy funduszy notowali zyski niemal wyłącznie dzięki osłabieniu złotego. Ale tylko

Uczestnicy funduszy notowali zyski niemal wyłącznie dzięki osłabieniu złotego. Ale tylko Uczestnicy funduszy notowali zyski niemal wyłącznie dzięki osłabieniu złotego. Ale tylko niektórzy. Większość w maju straciła. Uczestnicy funduszy zyski notowali niemal wyłącznie dzięki osłabieniu złotego.

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. zgodna z Rekomendacją PIU. dla ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ

Karta Produktu. zgodna z Rekomendacją PIU. dla ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ Karta Produktu zgodna z Rekomendacją PIU dla ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ Ubezpieczony Klient: Jan Kowalski Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ABC S.A.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe w I połowie 2015 r. Spotkanie analityczne

Wyniki finansowe w I połowie 2015 r. Spotkanie analityczne Wyniki finansowe w I połowie 2015 r. Spotkanie analityczne dr hab. Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Zarząd Quercus TFI S.A. Warszawa, 10 sierpnia 2015 r. 2 Historia 21 VIII 2007 założenie Quercus TFI S.A.

Bardziej szczegółowo

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. W wyniku tego WIG spadł o 0,5%, WIG20 wzrósł o 2,3% a MIDWIG spadł o 5%.

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. W wyniku tego WIG spadł o 0,5%, WIG20 wzrósł o 2,3% a MIDWIG spadł o 5%. Fundusze akcji Raport Inwestycyjny Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Styczeń 2009 Rynek akcyjny charakteryzował się w styczniu dużą zmiennością. Różnie też zachowywały się poszczególne

Bardziej szczegółowo

QUERCUS Multistrategy FIZ Emisja nowych certyfikatów: 7-29 IV 2016 r. Cena emisyjna: 1027,26 zł Minimalna liczba certyfikatów: 10 sztuk

QUERCUS Multistrategy FIZ Emisja nowych certyfikatów: 7-29 IV 2016 r. Cena emisyjna: 1027,26 zł Minimalna liczba certyfikatów: 10 sztuk QUERCUS Multistrategy FIZ Emisja nowych certyfikatów: 7-29 IV 2016 r. Cena emisyjna: 1027,26 zł Minimalna liczba certyfikatów: 10 sztuk dr hab. Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A. Warszawa,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 10/49 Z DNIA 20 LIPCA 2017 R.

KOMUNIKAT NR 10/49 Z DNIA 20 LIPCA 2017 R. KOMUNIKAT NR 10/49 Z DNIA 20 LIPCA 2017 R. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego Na podstawie 83 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo