Raport Roczny 2003 Annual Report

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport Roczny 2003 Annual Report"

Transkrypt

1 Raport Roczny 2003 Annual Report

2

3 Raport Roczny 2003 Annual Report

4 Raport Roczny PKO Banku Polskiego za rok 2003 Spis treści Wybrane dane finansowe na koniec 2002 r. i 2003 r. 3 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej 5 List Prezesa Zarządu 9 Władze banku 13 Zewnętrzne uwarunkowania działalności 16 Rok 2003 w PKO Banku Polskim 20 Wzrost potencjału banku 24 Bankowość detaliczna 29 Finansowanie rynku nieruchomości 34 Bankowość korporacyjna 38 Rynek pieniężny i kapitałowy 42 Współpraca międzynarodowa 46 Działalność sponsorska i charytatywna 51 Nagrody i wyróżnienia 56 Skrócone sprawozdanie finansowe Annual Report of PKO Bank Polski Table of Contents Financial Highlights as at the End of 2002 and Letter from the Chairman of the Supervisory Board 5 Letter from the President of the Executive Board 9 Governing Bodies 13 Business Environment 16 PKO BP in Growing Potential 24 Retail Banking 29 Property Finance 34 Corporate Banking 38 Money and Capital Markets 42 International Cooperation 46 Sponsoring and Charity Work 51 Awards and Distinctions 56 Condensed Financial Statements 59 PKO Bank Polski objął patronatem polski ruch olimpijski w okresie dwóch olimpiad: Letnich Igrzysk Olimpijskich w Atenach w 2004 r. i Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Turynie w 2006 r. PKO Bank Polski assumed a role of a sponsor of the Polish Olympions for a period covering the 2004 Athens Summer Olympic Games and 2006 Turin Winter Olympic Games.

5 Wybrane dane finansowe Financial Highlights

6 Wybrane dane finansowe na koniec 2002 r. i 2003 r (po audycie) 2002 (dane porównywalne) zmiana zysk brutto (mln zł) ,4% zysk netto (mln zł) ,8% suma bilansowa (mln zł) ,9% kapitały własne, z uwzględnieniem zysku (mln zł) ,6% ROA netto 1,48% 1,30% +0,18 p.p. ROE netto 25,97% 28,56% -2,59 p.p. współczynnik wypłacalności 15,04% 13,15% +1,89 p.p. Financial Highlights as at the End of 2002 and (audited) 2002 (comparable) % change pre-tax profit (PLN m) 1,635 1, % net profit (PLN m) 1,228 1, % balance-sheet total (PLN m) 84,372 82, % shareholders equity, including profit (PLN m) 6,393 5, % net ROA 1.48% 1.30% p.p. net ROE 25.97% 28.56% p.p. capital adequacy ratio 15.04% 13.15% p.p. 4 Raport Roczny 2003 Annual Report

7 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Letter from the Chairman of the Supervisory Board

8 Szanowni Państwo, Ladies and Gentlemen, Rok 2003 był dla PKO Banku Polskiego bardzo udany. Zysk brutto i netto po raz kolejny są najwyższe w całym sektorze bankowym i stanowią blisko połowę zysku wypracowanego przez banki w Polsce. Zwiększa się efektywność i bezpieczeństwo działania banku. Świadczą o tym lepsze niż w roku poprzednim wskaźniki zwrotu z aktywów i z funduszy własnych, wysoki poziom zysku netto na jedną akcję i w relacji do wartości księgowej akcji. Przede wszystkim jednak o jakości zarządzania spółką decyduje ugruntowana tendencja osiągania wysokiej ekonomicznej wartości dodanej, zwiększająca wartość spółki dla akcjonariuszy w przededniu jej prywatyzacji. Wyrazem poprawy bezpieczeństwa działania banku jest najniższy w sektorze bankowym udział kredytów zagrożonych w kredytach ogółem oraz wysoki, bezpieczny poziom współczynnika wypłacalności. Zarządzanie ryzykiem finansowym i kredytowym banku jest jego mocnym atutem i pozwala z optymizmem patrzyć w przyszłość. The year 2003 was an extremely successful time for PKO Bank Polski. Yet again our gross and net profits were the highest in the Polish banking sector and accounted for almost half of the earnings of banks in Poland. The efficiency and security of our operations are improving, which is evidenced by the ROA and ROE stronger than in 2002, and by the high earnings per share as well as the robust E/BV ratio. However, the proof of management quality at the bank is the steady drive towards achieving high economic value added, which increases the shareholder value on the eve of the bank s privatisation. The enhanced security of our activities is demonstrated by the lowest in the banking sector share of non-performing loans in the total loans and a high, safe level of the capital adequacy ratio. Management of the financial and credit risks is among our major strengths, warranting optimistic outlook for the future. 6 Raport Roczny 2003 Annual Report

9 Nie tylko dobre wyniki finansowe plasują PKO BP na pierwszym miejscu w sektorze bankowym w Polsce. PKO BP jest również niekwestionowanym lide rem na rynku bankowości detalicznej i pozycję tę w roku 2003 wzmocnił, zwłaszcza w strategicznych segmentach rynku depozytach, kredytach mieszkaniowych i kartach płatniczych. But it is not only PKO BP s good financial performance that place it at the top position of Poland s banking sector. PKO BP is also the unquestioned leader in retail banking, and 2003 saw a further strengthening of this position, especially in the strategic segments of the retail market, such as deposits, housing loans, and payment cards. Strategia PKO BP zakłada umocnienie czołowej pozycji na rynku usług finansowych dla małych i średnich przedsiębiorstw, aktywne konkurowanie o silniejszą pozycję na rynku usług bankowych dla klientów korporacyjnych, a także w obsłudze i współfinansowaniu projektów realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ze środków unijnych. Sądzę, że bank jest dobrze przygotowany do działania w nowych warunkach naszego członkostwa w Unii Europejskiej. Oznacza to oczywiście ogromne wyzwanie, a zarazem nowe szanse, przed którymi PKO BP staje w 2004 roku. Our strategy assumes reinforcement of the leading position on the market of financial services for small and medium-sized companies, intensive efforts to achieve a stronger position on the corporate banking market, as well as in provision of services to and co-financing of projects carried out by local public sector organisations with the use of the EU funds. I believe the bank is well positioned to operate in the new conditions ushered in by Poland s accession to the European Union. This, of course, poses a great challenge but also offers new opportunities for PKO BP in Miniony rok był pierwszym w realizacji planu strategicznego na lata , mającego na celu podniesienie efektywności funkcjonowania banku. Pierwsze korzyści dla klientów są już widoczne poszerzenie oferty, poprawa jakości obsługi. Zakończenie przeprowadzanej reorganizacji struktur i funkcji zarządzania oraz wprowadzenie zintegrowanego systemu informatycznego zasadniczo poprawi jakość świadczonych przez bank usług. Last year was the first year of implementing the strategic plan, aimed at increasing the efficiency of the bank s operations. The first benefits for customers, such as wider range of the bank s products and services and better customer service, are already visible. The completed reorganisation of the management structures and functions, as well as the launch of the integrated IT system, will greatly contribute to enhancing the quality of the bank s services. Obecna kondycja banku i realizowany na znaczną skalę program jego wewnętrznej modernizacji umacniają w przekonaniu, że PKO BP jest dobrze przygotowany do prywatyzacji. Pierwszy krok w kierunku upublicznienia akcji banku został już wykonany, Minister Skarbu Państwa wybrał doradcę ds. tego procesu i zgodnie z harmonogramem trwają prace przygotowujące spółkę do debiutu giełdowego jeszcze w roku Obecność PKO Banku Polskiego na giełdzie w Warszawie, przy zachowaniu większościowego udziału Skarbu Państwa, a tym samym pełnej kontroli nad działalnością banku, leży moim zdaniem w interesie jego akcjonariuszy, klientów, partnerów, pracowników i rynku kapitałowego w Polsce. The bank s current standing and the large-scale programme of its internal modernisation substantiate the view that PKO BP is well prepared for privatisation. The first step towards floating the bank s shares on the public market has already been made the State Treasury has chosen the privatisation advisor and work is underway, as scheduled, to prepare the bank to its stock exchange debut before the end of I believe that PKO BP s presence on the Warsaw Stock Exchange, with the majority interest remaining with the State Treasury and thus ensuring full control over the bank s activities, is in the interest of the shareholders, customers and partners of the bank, as well as of its employees and the capital market in Poland. Raport Roczny 2003 Annual Report 7

10 W imieniu Rady Nadzorczej gratuluję dobrych wyników osiągniętych w 2003 roku Prezesowi Zarządu, członkom Zarządu i pracownikom banku. Bardzo dobra kondycja banku i jego sukcesy w minionym roku nie byłyby możliwe bez przywództwa kadry kierowniczej, ambitnych celów i konsekwencji w ich realizacji oraz zaangażowania pracowników. Chciałbym za to wszystkim serdecznie podziękować. Ostatnie podziękowanie kieruję do aktualnych członków Rady Nadzorczej oraz tych, którzy w trakcie roku 2003 odeszli z Rady i podjęli równie ważne wyzwania. On behalf of the Supervisory Board I would like to congratulate the President of the Executive Board, Executive Board members and the bank s employees on the good results achieved in The bank s excellent standing and its successes last year would not have been possible without the leader ship of the management staff, ambitious goals and their consistent pursuance, as well as commitment of the employees. I would like to thank everybody for all this. Last but not least, I would like to thank the current members of the Supervisory Board and those who in 2003 left the Board and took equally important challenges. Bazyli Samojlik Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Polskiego Chairman of the Supervisory Board of PKO Bank Polski 8 Raport Roczny 2003 Annual Report

11 List Prezesa Zarządu Letter from the President of the Management Board

12 Szanowni Państwo, Ladies and Gentlemen, Z satysfakcją i zadowoleniem chciałbym zaprezentować Państwu wyniki finansowe PKO Banku Polskiego za rok Mimo dużej konkurencji na rynku bankowym w Polsce, PKO BP pozostał niekwestionowanym liderem zarówno pod względem osiągnięć na polu działalności biznesowej, jak i wyników finansowych. It gives me great pleasure and satisfaction to present to you the 2003 financial results of PKO BP. Despite the steep competition on the Polish banking market, we continue as the market s uncontested leader both in terms of the business achievements and financial performance. W 2003 roku wypracowaliśmy zysk brutto w wysokości ponad 1,6 miliarda zł oraz zysk netto w wysokości ponad 1,2 miliarda zł. W porównaniu z rokiem poprzednim był to znaczący przyrost, a osiągnięte przez bank wyniki są najwyższe w sektorze. Wzrosły aktywa oraz kapitały własne. Uwzględniając równie dobre wyniki wypracowane w roku 2002, mamy podstawy twierdzić, że ta pozytywna tendencja nabrała już cech trwałości. In 2003, we recorded a pre-tax profit in excess of PLN 1.6bn and a net profit of over PLN 1.2bn. This represents meaningful growth in relation to the preceding year and the best result in the sector. Our assets and shareholders equity grew. Given the equally sound results seen in 2002, it is apparent that the positive trend has set in for a long term. Nasze dobre wyniki to efekt wytężonej pracy wszystkich pracowników banku i konsekwentnej realizacji Our good results spring from the intense work of all the bank s employees and the steadfast 10 Raport Roczny 2003 Annual Report

13 przyjętej w 2003 roku i zaplanowanej do końca 2005 roku Strategii Modernizacji Banku. Działania modernizacyjne podejmowane są na trzech płaszczyznach zaplecza technologicznego, struktury organizacyjnej oraz procesów zarządzania. implementation of the Modernisation Strategy for the bank adopted in Modernisation initiatives are three-tiered, and encompass the bank s technological facilities, its organisational structure, and the management processes. W minionym roku dokonaliśmy wyboru nowego systemu informatycznego i będziemy intensyfikować prace wdrożeniowe. Prowadziliśmy także działania związane z uruchomieniem nowoczesnego call center oraz poszerzeniem dostępu do rachunków przez internet. Trwały prace prowadzące do reorganizacji procesu sprzedaży, przekazania funkcji wspomagających wyspecjalizowanym jednostkom oraz segmentacji klientów. Dzięki temu będziemy mogli w pełni wykorzystać potencjał płynący z posiadania największej w Polsce sieci placówek, wspieranej rozwojem alternatywnych kanałów dystrybucji, a nasza misja wyrażona w słowach PKO Bank Polski Blisko Ciebie znajdzie w pełni odzwierciedlenie w rzeczywistości. Nie mniej ważne będzie kontynuowanie prac nad usprawnianiem zarządzania, w tym nad precyzyjnym określaniem roli, zadań i kompetencji poszczególnych jednostek funkcjonujących w nowej strukturze organizacyjnej banku. Widocznym efektem podejmowanych działań jest m.in. coraz sprawniejsze zarządzanie ryzykiem, co znajduje wyraz w systematycznej poprawie jakości portfela kredytowego. Wskaźnik tzw. złych kredytów zmniejszył się w ciągu 2003 roku o 2 p.p. i wynosi obecnie 12,1 proc., co jest najlepszym wynikiem w całym sektorze bankowym. Last year, we selected a new IT system and work on its implementation is to pick up pace in the current year. We also undertook actions focused on launching a cutting-edge call centre and broadening Internet access to accounts. Work continued on the reorganisation of the sales process, transfer of the support functions to specialist units, and customer segmentation. Through these initiatives, we would like to optimally harness the potential offered by our banking network, the largest in the country, supported with alternative delivery channels, so that our mission embodied in the PKO BP Close to You motto (PKO BP Blisko Ciebie) could be accomplished. Just as important is the continuation of work on streamlining the management processes by precisely defining the roles, tasks and responsibilities of the individual units of the bank s new organisational structure. These actions are bearing visible fruit, such as increasingly more effective risk management, evidenced by the gradual improvement in the quality of our loan portfolio. During 2003, the ratio of bad loans shrunk by 2 p.p. and currently stands at 12.1% the best result in the banking sector. Wszystkie przeprowadzane przez nas zmiany mają na celu unowocześnienie i rozwój banku oraz zbudowanie trwałych podstaw dalszego wzrostu w kolejnych latach. Z zaangażowaniem i konsekwencją będziemy realizować przyjętą strategię także w roku 2004 i już teraz mogę zapewnić, że postawione przez nas cele są w dalszym ciągu aktualne, a ich zrealizowanie jak najbardziej realne. All changes we implement are designed to modernise and develop our bank and to provide a sound basis for further growth in the future. We will continue in the adopted strategy with commitment and consistency in And, even this early in the year, I can already state that the goals we have set continue to be relevant for the bank and their implementation is fully feasible. Równocześnie z unowocześnianiem struktury banku, w 2003 roku pracowaliśmy nad uatrakcyjnianiem oferty produktowej. Rośnie liczba wydanych kart oraz liczba i wartość dokonywanych nimi transakcji. Wprowadziliśmy do naszej oferty szeroką In addition to modernising the bank s structure, last year we also took steps to enhance our product offering. The number of issued cards has grown as has the value of card transactions. We added a wide range of credit cards to the offering, which was soon Raport Roczny 2003 Annual Report 11

14 gamę kart kredytowych, które szybko spotkały się z uznaniem klientów. Odmiejscowiliśmy obsługę rachunków z grupy Superkonta, dzięki czemu korzystanie z naszych usług stało się prostsze. To tylko kilka przykładów, które można by mnożyć. Wzrósł wolumen depozytów i kredytów, a także liczba prowadzonych rachunków. Jesteśmy liderem nie tylko na rynku detalicznym, ale także w obsłudze segmentu małych i średnich przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego. appreciated by our customers. We have implemented any-branch-banking services for the Superkonto-type accounts to simplify account access. These are only a few examples of a multitude of our initiatives. We saw a rise in the volume of deposits and loans, as well as in the number of accounts handled. Our bank is at the forefront of the retail market, but also takes the lead in the segment of small and medium-sized enterprises (SMEs) and local public sector organisations. Dobra kondycja banku jest solidną podstawą do stwierdzenia, iż jesteśmy należycie przygotowani do procesu prywatyzacji i że istnieją realne przesłanki, aby debiut giełdowy był satysfakcjonujący zarówno dla przyszłych inwestorów, klientów banku, jak i pracowników. The bank s good condition warrants the opinion that we are duly prepared for privatisation and that there are sound reasons to believe that our market début will be satisfactory for future investors, bank s customers, and its employees. Niewątpliwie sukces banku nie byłby możliwy bez zaangażowania pracowników w przeprowadzanie zmian, za co w imieniu Zarządu PKO Banku Polskiego bardzo wszystkim dziękuję. Without a doubt, the bank s success would have been impossible without our employees commitment to implementing the changes, and for that I would like to extend sincere thanks on behalf of the Executive Board of PKO BP. Chciałbym również złożyć podziękowania całej Radzie Nadzorczej za merytoryczne wsparcie naszych działań. I would also like to thank all the members of the Supervisory Board for their sound and quality support of our actions. Andrzej Podsiadło Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego President of the Executive Board of PKO BP 12 Raport Roczny 2003 Annual Report

15 Władze banku Governing Bodies

16 Zarząd PKO Banku Polskiego / Management Board of PKO Bank Polski Andrzej Podsiadło prezes Zarządu / President Kazimierz Małecki wiceprezes, I zastępca prezesa / First Deputy President Danuta Demianiuk wiceprezes Zarządu / Vice-President Piotr Kamiński członek Zarządu / Member Jacek Obłękowski członek Zarządu / Member Krystyna Szewczyk członek Zarządu / Member 14 Raport Roczny 2003 Annual Report

17 Władze banku ZARZĄD PKO BANKU POLSKIEGO Andrzej Podsiadło prezes Zarządu Kazimierz Małecki wiceprezes, I zastępca prezesa Zarządu Danuta Demianiuk wiceprezes Zarządu Piotr Kamiński członek Zarządu Jacek Obłękowski członek Zarządu Krystyna Szewczyk członek Zarządu SKŁAD ZARZĄDU 31 GRUDNIA 2003 R. Andrzej Podsiadło prezes Zarządu Kazimierz Małecki wiceprezes, I zastępca prezesa Zarządu Danuta Demianiuk wiceprezes Zarządu Jerzy Gapiński członek Zarządu Piotr Kamiński członek Zarządu Jacek Obłękowski członek Zarządu RADA NADZORCZA PKO BANKU POLSKIEGO Bazyli Samojlik przewodniczący Rady Nadzorczej Ryszard Kokoszczyński wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Arkadiusz Kamiński sekretarz Rady Nadzorczej Andrzej Giryn członek Rady Nadzorczej Stanisław Kasiewicz członek Rady Nadzorczej Jerzy Osiatyński członek Rady Nadzorczej Władysław Szymański członek Rady Nadzorczej ZMIANY W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ W 2003 ROKU: Krzysztof Pietraszkiewicz przewodniczący Rady Nadzorczej, złożył rezygnację 17 lipca 2003 r. Bazyli Samojlik członek Rady Nadzorczej, powołany na przewodniczącego Rady Nadzorczej PKO BP 25 sierpnia 2003 r. Stanisław Kasiewicz członek Rady Nadzorczej, powołany 25 sierpnia 2003 r. Governing Bodies EXECUTIVE BOARD OF PKO BANK POLSKI Andrzej Podsiadło President Kazimierz Małecki Vice-President, First Deputy President Danuta Demianiuk Vice-President Piotr Kamiński Member Jacek Obłękowski Member Krystyna Szewczyk Member COMPOSITION OF THE EXECUTIVE BOARD ON DECEMBER 31 ST 2003 Andrzej Podsiadło President Kazimierz Małecki Vice-President, First Deputy President Danuta Demianiuk Vice-President Jerzy Gapiński Member Piotr Kamiński Member Jacek Obłękowski Member SUPERVISORY BOARD OF PKO BANK POLSKI Bazyli Samojlik Chairman Ryszard Kokoszczyński Deputy Chairman Arkadiusz Kamiński Secretary Andrzej Giryn Member Stanisław Kasiewicz Member Jerzy Osiatyński Member Władysław Szymański Member CHANGES IN THE COMPOSITION OF THE SUPERVISORY BOARD IN 2003: Krzysztof Pietraszkiewicz Chairman, resigned from office on July 17 th 2003 Bazyli Samojlik Member, appointed Chairman of the Supervisory Board of PKO BP on August 25 th 2003 Stanisław Kasiewicz Member, appointed on August 25 th 2003 Raport Roczny 2003 Annual Report 15

18 Zewnętrzne Uwarunkowania Działalności Business Environment

19 Ożywienie gospodarcze, polityka pieniężna Narodowego Banku Polskiego, kolejne regulacje dotyczące systemu bankowego oraz zmiany w otoczeniu konkurencyjnym to główne uwarunkowania zewnętrzne działalności PKO Banku Polskiego w 2003 roku. The main trends seen in our business environment in 2003 were the economic recovery, monetary policy of the National Bank of Poland (NBP), new regulations in the banking system, and changes in the competitive environment. Pierwsze symptomy ożywienia gospodarczego odnotowano już w 2002 roku, a w 2003 roku oznaki te były już wyraźniejsze tempo wzrostu PKB wyniosło 3,7 proc., wobec 1,4 proc. rok wcześniej. Czynnikami stymulującymi wzrost PKB były zarówno popyt wewnętrzny, jak i eksport netto. Szybszemu wzrostowi gospodarczemu towarzyszyła poprawa sytuacji finansowej firm i związany z tym znaczny przyrost depozytów przedsiębiorstw. Na koniec 2003 roku wartość depozytów firm była o ponad 20 proc. wyższa niż rok wcześniej. The first signs of economic improvement were already noted in 2002, to become more pronounced in The GDP, stimulated by domestic demand and net exports, rose to 3.7% (versus 1.4% in 2002). The stronger economic growth went hand in hand with an improvement in the financial standing of business and the related material rise in corporate deposits. As at the end of 2003, corporate deposits were over 20% higher than a year earlier. Inflacja osiągnęła w końcu 2003 roku poziom 1,7 proc. wobec 0,8 proc. na koniec roku poprzedniego. Przyspieszenie dynamiki wzrostu cen było efektem czynników podażowych, przede wszystkim wzrostu cen żywności i paliw. Na wzrost inflacji nie wpływały natomiast czynniki popytowe, głównie na skutek trudnej sytuacji na rynku pracy i niskiego tempa wzrostu płac. At the end of 2003, the inflation rate was 1.7%, up from 0.8% in Prices were driven by supply factors, with an upward swing in food and fuel prices contributing to the largest portion of the growth. Demand had no effect on inflation, mainly due to the difficult situation on the labour market and the meagre rise in salaries and wages. Efektem znacznej skali zwolnień grupowych był prawie 4-proc. spadek zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw oraz około 1-proc. w gospodarce narodowej. W ciągu roku liczba pozostających bez pracy zmniejszyła się o około 41 tys. osób, jednak stopa bezrobocia rejestrowanego pozostała na poziomie sprzed roku, tj. 20 proc. As a result of large mass lay-offs, the number of employees in the industrial sector fell by almost 4%, while in the entire economy the fall was approximately 1%. In absolute figures, the number of unemployed decreased some 41,000 people, though the registered unemployment remained flat at 20%. Także tempo wzrostu konsumpcji prywatnej w 2003 roku było zbliżone do odnotowanego w poprzednim roku, co spowodowane było utrzymującą się trudną sytuacją na rynku pracy i niską dynamiką płac. The pace of growth of individual consumption in 2003 shadowed the figures seen in 2002; again the causes included the challenging situation on the labour market and the slow increase in salaries and wages. Dynamika dochodów realnych do dyspozycji brutto w sektorze gospodarstw domowych w 2003 roku wyniosła wg szacunków PKO BP 1,8 proc., wobec 0,8 proc. w 2002 roku. Jednocześnie zwiększyła się siła nabywcza wszystkich grup społeczno-ekonomicznych. We estimate that in 2003 the gross disposable income of households grew by 1.8% versus the 0.8% growth recorded in At the same time, the purchasing power of social and economic groups in the society grew stronger. Utrzymała się tendencja wyższej dynamiki spożycia indywidualnego niż dochodów do dyspozycji, czego skutkiem był dalszy spadek skłonności do Individual consumption developed faster than the disposable income, and as a result the personal savings pattern weakened. Gross and financial Raport Roczny 2003 Annual Report 17

20 oszczędzania ludności. Stopy oszczędności brutto i finansowych obniżyły się po około 0,8 p.p., do odpowiednio 9,1 proc. i 2,8 proc., natomiast stopa oszczędności bankowych zmniejszyła się o 0,1 p.p. (do -1,6 proc.). Drugi rok z kolei stopa oszczędności bankowych była ujemna, co wynikało ze zmniejszenia się depozytów ludności. savings both dropped by approximately 0.8 p.p., to 9.1% and 2.8%, respectively. The bank savings rate fell by 0.1 p.p., to -1.6%. This was the second consecutive year that the bank savings rate was negative, which followed from lower household deposits with banks. Na koniec 2003 roku przeciętny Polak posiadał w banku niższe niż w 2002 roku oszczędności (średnio w wysokości 5,1 tys. zł) oraz wyższy kredyt (średnio 2,3 tys. zł). Na jedno gospodarstwo domowe przypadało prawie 16 tys. zł oszczędności i 7,2 tys. zł zaciągniętego kredytu. At the end of 2003, the average per capita bank savings shrank compared with 2002 (amounting to PLN 5,100), while the average debt increased (to PLN 2,300). The average savings per Polish household were approx. PLN 16,000, while the average debt was PLN 7,200. Niski poziom oprocentowania lokat bankowych w 2003 roku nie sprzyjał odbudowywaniu depozytów gospodarstw domowych. Jednocześnie utrzymywał się proces przenoszenia części środków zgromadzonych w bankach do alternatywnych form oszczędzania, przede wszystkim do funduszy inwestycyjnych oraz obligacji, zapewniających istotnie wyższe zyski. W rezultacie wartość depozytów gospodarstw domowych w grudniu 2003 r. była o 2 proc. niższa niż rok wcześniej. Z kolei na rynku kredytowym w roku 2003 odnotowano niewielkie ożywienie, mimo że dynamika kredytów i pożyczek była ograniczana przez trudną sytuację dochodową gospodarstw domowych, zmniejszającą ich zdolność kredytową. Przyrost kredytów dla gospodarstw domowych wyniósł 12,2 mld zł (13,6 proc.), na co przede wszystkim wpłynął wzrost kredytów na cele mieszkaniowe. In 2003, low interest rates offered by bank deposits were not conducive to rebuilding the value of household deposits. Concurrently, the shift away from saving at banks to alternative forms of savings mainly investment funds and bonds continued as it yielded materially higher rates of return. Thus, in December 2003, household deposits with banks dropped by 2% from the preceding year. In contrast, the lending market noted a slight upward swing despite the growth of loans being limited by the challenging income situation of households, which chipped away at their creditworthiness. Household loans increased in value by PLN 12.2bn (13.6%), mainly thanks to an increase in housing loans. Głównym celem polityki pieniężnej Narodowego Banku Polskiego było utrzymywanie rocznego wskaźnika inflacji w wyznaczonych granicach 2-4 proc. Wyjątkowo niski poziom inflacji w pierwszej połowie roku skłonił Radę Polityki Pieniężnej do sześciu redukcji podstawowych stóp procentowych. W 2003 roku stopa kredytu lombardowego spadła z 8,75 do 6,75 proc., stopa referencyjna z 6,75 do 5,25 proc., a stopa depozytowa z 4,75 do 3,75 proc. Ponadto, zgodnie z Założeniami polityki pieniężnej na 2003 rok, RPP obniżyła w październiku stopę rezerwy obowiązkowej z 4,5 do 3,5 proc. Przez cały rok utrzymywane było neutralne nastawienie polityki pieniężnej. The main objective of the monetary policy of the National Bank of Poland was to maintain the annualised inflation rate within the target range of 2% 4%. The exceptionally low inflation in the first half of the year induced the Polish Monetary Policy Council to reduce the basic interest rates six times. In 2003, the lombard rate dropped from 8.75% to 6.75%, the reference rate from 6.75% to 5.25%, and the deposit rate from 4.75% to 3.75%. Furthermore, in line with the Monetary Policy Assumptions for 2003, in October the Council lowered the rate of mandatory reserve from 4.5% to 3.5%. The Polish Monetary Policy Council upheld a neutral monetary policy throughout the year. 18 Raport Roczny 2003 Annual Report

21 W 2003 roku nastąpiło wiele zmian w środowisku regulacyjnym systemu bankowego. Były one podporządkowane dalszej harmonizacji prawa polskiego z prawem Unii Europejskiej oraz z rozwiązaniami prawnymi, wynikającymi ze standardów Europejskiego Banku Centralnego (EBC) lub praktyk stosowanych przez poszczególne kraje UE. Wprowadzono także uregulowania wynikające z porządkowania wewnętrznego systemu prawnego Polski. The year 2003 saw many changes in the banking system s regulatory environment. They followed from the further alignment of the Polish regulations with the EU standards and the implementation of legal solutions based on the Central European Bank s standards or practices of the individual EU member states. Other regulations were also introduced to streamline Poland s internal legal system. Banki zobligowano m.in. do wdrożenia nowych rozwiązań z zakresu ochrony praw konsumentów, w tym dotyczących elektronicznych instrumentów płatniczych i zabezpieczeń dokumentów sporządzanych na elektronicznych nośnikach informacji. Under the new regulations, banks are required to implement new solutions protecting consumer rights, including those relating to electronic payment instruments and security of documents prepared on electronic data carriers. Ponadto nałożono na banki obowiązek wprowadzenia numeracji rachunków bankowych zgodnej z europejskim standardem IBAN oraz przygotowania się do nowych obowiązków informacyjnych, umożliwiających sprostanie przez NBP wymogom sprawozdawczym dla EBC. Furthermore, banks are now required to number bank accounts using the European IBAN standard and to abide by the new disclosure requirements to facilitate NBP fulfilling the reporting requirements imposed by the ECB. Jak wspomniano, stopę rezerwy obowiązkowej obniżono, podwyższono natomiast wskaźnik obowiązkowej opłaty rocznej wnoszonej przez banki na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. As mentioned, the rate of mandatory reserves was reduced. Meanwhile, the rate of mandatory annual contributions to the Banking Guarantee Fund was increased. Konsekwencjami zmian w zewnętrznym otoczeniu regulacyjnym były nowelizacje wewnętrznych regulacji PKO BP oraz modyfikacje systemów informatycznych i sprawozdawczych. As a consequence of the changes in the regulatory environment, we had to update our internal policies and modify the IT and reporting systems. Po okresie stagnacji sektor bankowy w Polsce w 2003 roku odnotował poprawę wyników finansowych, jakkolwiek niewspółmierną do ożywienia w gospodarce. Rozwój działalności banków ograniczały przede wszystkim: odpływ oszczędności gospodarstw domowych poza sektor bankowy, konieczność tworzenia rezerw celowych na kredyty zagrożone oraz zbyt wolny wzrost zaangażowania kredytowego. Following a period of stagnation, in 2003 the Polish banking sector recorded better financial results, however, these were not commensurate to the economic growth. The following were the main constraints on the banks operations: outflow of household savings outside the banking sector, obligation to create loanloss provisions for non-performing loans, and too slow a growth in the lending activities. W efekcie większość banków należących do pierwszej dziesiątki pod względem wielkości funduszy własnych osiągnęła gorsze wyniki finansowe niż w latach poprzednich. Tylko nieliczne banki, będące największymi konkurentami PKO BP, poprawiły swoje wyniki finansowe. As a result, most of the top ten banks in terms of equity recorded financial results below those seen in the preceding years. Only a few PKO PB s greatest competitors improved their performance. Raport Roczny 2003 Annual Report 19

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004 INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 20 stycznia 2005 Informacja o działalności Banku Millennium w roku 20 Warszawa, 20.01.2005 Zarząd Banku Millennium informuje, iż w roku 20 (od 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 4 listopada 2002 r. 2 Wyniki finansowe po IIIQ 2002 r. IIIQ 2001 IIIQ 2002 Zmiana Zysk operacyjny (mln

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Dzień Inwestora Indywidualnego. Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r.

Dzień Inwestora Indywidualnego. Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r. Dzień Inwestora Indywidualnego Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r. 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011 Implementation of the JEREMIE initiative in Poland Prague, 8 November 2011 Poland - main beneficiary of EU structural funds - 20% of allocation within cohesion policy (EUR 67 bln) Over EUR 10 bln of NSRF

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Stabilny rozwój i umacnianie pozycji lidera w bankowości detalicznej

Stabilny rozwój i umacnianie pozycji lidera w bankowości detalicznej Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego po I półroczu 2007 r. Nr 18/2007 Wysoka dynamika wzrostu zysku netto i brutto Stabilny rozwój i umacnianie pozycji lidera w bankowości detalicznej Grupa Kapitałowa

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r.

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najwyższy zysk w historii Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najważniejsze osiągnięcia 2012 roku Rekordowe dochody i zysk netto: odpowiednio 298,3 mln zł (+ 15% r/r),

Bardziej szczegółowo

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 Statement of Financial Position as at 31 December 2012 ASSETS Note December 31, 2012 December 31, 2011

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Zachodniego WBK

Grupa Banku Zachodniego WBK Grupa Banku Zachodniego WBK Wyniki finansowe 1H 2011 27 lipca, 2011 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być

Bardziej szczegółowo

Wykaz Raportów. Raporty bieżące: Lp. Temat: Data:

Wykaz Raportów. Raporty bieżące: Lp. Temat: Data: Wykaz Raportów Raporty bieżące: Lp. Temat: Data: Raport 1/2005 Porozumienie o udzielenie pożyczki podporządkowanej pomiędzy Bankiem Pekao S.A. a Bankiem Pekao (Ukraina) Ltd. 05.01.2005 Raport 2/2005 Projekty

Bardziej szczegółowo

Market consensus on results. Wynik prognozowany przez rynek. Progonoza wyniku netto 2Q2005 Net Income forecast. CDM Pekao 108.8. DM Millenium CA IB

Market consensus on results. Wynik prognozowany przez rynek. Progonoza wyniku netto 2Q2005 Net Income forecast. CDM Pekao 108.8. DM Millenium CA IB Wynik prognozowany przez rynek Market consensus on results Progonoza wyniku netto 2Q2005 Net Income forecast CDM Pekao 108.8 DM Millenium 123 CA IB 146 0 50 100 150 200 2 Zysk netto Net Profit 250 200

Bardziej szczegółowo

ZBIORCZE INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI KDPW / COLLECTED INFORMATION ON KDPW ACTIVITIES

ZBIORCZE INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI KDPW / COLLECTED INFORMATION ON KDPW ACTIVITIES I A. EMISJE / ISSUES Stan na 1 października 2004 / As at 1 October 2004 Emisje zarejestrowane w KDPW / Security issues registered in KDPW 1. Papiery wartościowe w obrocie publicznym / Securities in the

Bardziej szczegółowo

Struktura organizacyjna Pekao Banku Hipotecznego SA

Struktura organizacyjna Pekao Banku Hipotecznego SA Struktura organizacyjna Pekao Banku Hipotecznego SA Stałe Komitety Komitet ALCO Obszar Prezesa Zarządu Komitet Kredytowy Komitet Ryzyka Operacyjnego Biznesowy Komitet Kontroli Wewnętrznej Biuro Obsługi

Bardziej szczegółowo

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Poland is a nation rich in history, culture, and tradition, undergoing tremendous change. Polska jest krajem bogatym w historię, kulturę i tradycję, przechodzącym

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

Źródło: KB Webis, NBP

Źródło: KB Webis, NBP Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2007 Warszawa, 26 kwietnia 2007 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU KORPRACYJNEGO 4. ANEKS

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015 19 marca 2012 roku / mln zł / / mln zł / wyniki podsumowanie Rozwój biznesu SEGMENT KORPORACYJNY Transakcje walutowe

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND 2014 WWW.ADVICERO.EU RETAIL MARKET IN POLAND The Polish retail market enjoyed substantial development in recent years and is expected to continue growing in the near

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 22/2012 Data sporządzenia: 2012-12-07. Temat Shareholder's Notification

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 22/2012 Data sporządzenia: 2012-12-07. Temat Shareholder's Notification KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 22/2012 Data sporządzenia: 2012-12-07 Skrócona nazwa emitenta A.C.E. S.A. Temat Shareholder's Notification Podstawa prawna Inne uregulowania Treść raportu:

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY. Łączy nas Region

RAPORT ROCZNY. Łączy nas Region RAPORT ROCZNY 2015 Łączy nas Region Szanowni Państwo, Mamy zaszczyt przedstawić Państwu Raport Roczny z działalności Banku Spółdzielczego w Kielcach w 2015 roku. Realizując strategiczny cel Banku jakim

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO III KW.2005 KONFERENCJA PRASOWA WARSZAWA, 03/11/2005

WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO III KW.2005 KONFERENCJA PRASOWA WARSZAWA, 03/11/2005 WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO III KW.2005 KONFERENCJA PRASOWA WARSZAWA, 03/11/2005 2 WYNIKI PO TRZECH KWARTAŁACH POTWIERDZAJĄ KONTYNUACJĘ DOTYCHCZASOWYCH TRENDÓW 3 kwartały 04 3 kwartały 05 zmiana Zysk

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Płońsku

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Płońsku Zarząd Banku Spółdzielczego w Płońsku: Teresa Kudlicka - Prezes Zarządu Dariusz Konofalski - Wiceprezes Zarządu Barbara Szczypińska - Wiceprezes Zarządu Alicja Plewińska - Członek Zarządu Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

ROBYG GROUP Presentation for investors Warsaw, 19th October, 2011

ROBYG GROUP Presentation for investors Warsaw, 19th October, 2011 ROBYG GROUP Presentation for investors Warsaw, 19th October, 2011 Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii,

Bardziej szczegółowo

Informacja o wstępnych wynikach Grupy Banku Millennium po trzech kwartałach 2005 roku

Informacja o wstępnych wynikach Grupy Banku Millennium po trzech kwartałach 2005 roku 5 Informacja o wstępnych wynikach Grupy Banku Millennium po trzech kwartałach 2005 roku Warszawa,13.10.2005 Zarząd Banku Millennium ( Bank ) informuje, iż po trzech kwartałach 2005 roku skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Raport bieżący nr 10/2009

Komisja Nadzoru Finansowego. Raport bieżący nr 10/2009 NORDEA BANK POLSKA S.A. Komisja Nadzoru Finansowego Raport bieżący nr 10/2009 Data sporządzenia: 2009-04-07 Temat: Opinia Rady Nadzorczej na temat sytuacji spółki Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006 Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006 Warszawa, 27 kwietnia, 2006 SPIS TREŚCI 1. SYSTEMATYCZNA POPRAWA WYNIKÓW 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. ANEKS PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE zm.

Bardziej szczegółowo

Integracja Banków Pekao SA i BPH SA. Warszawa, 16 listopada 2006

Integracja Banków Pekao SA i BPH SA. Warszawa, 16 listopada 2006 Integracja Banków Pekao SA i BPH SA Warszawa, 16 listopada 2006 AGENDA 1 Kilka słów o Integracji 2 Plan Podziału 3 Nowe Pekao niekwestionowany lider 4 Nowy BPH platforma wzrostu 5 Następne kroki 1 PRZYGOTOWANIA

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia 2008 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Czynniki kluczowe dla 2 kwartału

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 15 maja 2009r. GETIN Holding w I kwartale 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. I kwartał 2011 r.

Raport okresowy. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. I kwartał 2011 r. Raport okresowy z siedzibą w Bielanach Wrocławskich Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. r. List Prezes Zarządu Black Point S.A. do Akcjonariuszy i Inwestorów. Szanowni Akcjonariusze

Bardziej szczegółowo

Banki Spółdzielcze naturalnym partnerem do współpracy z samorządami lokalnymi

Banki Spółdzielcze naturalnym partnerem do współpracy z samorządami lokalnymi Banki Spółdzielcze naturalnym partnerem do współpracy z samorządami lokalnymi Potencjał bankowości spółdzielczej w Polsce 562 Banki Spółdzielcze tj. 89% wszystkich banków w Polsce ponad 4,4 tys. placówek

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 12 maja 2003 r.

PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 12 maja 2003 r. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 12 maja 2003 r. WYNIKI FINANSOWE PO IQ 2003 IQ 2002 IQ 2003 Zmiana Dochody ogółem () 1 130 1 066-5,6% Koszty () 531 539 +1,5% Zysk operacyjny () 598 527-12,0%

Bardziej szczegółowo

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595 Ę ł ś ń ł ł ł ł ł ń ń Ę ń ł ś BALANCE SHEET/Bilans Note 31/12/10 ASSETS/Aktywa Non-current assets/aktywa trwałe Tangible Assets/Rzeczowe aktywa trwałe 6.1 2.978.726 Intangible Assets/Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356. B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348

A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356. B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348 Aktywa Bilans na 31.12.2008 (Balance sheet) AKTYWA (Assets) A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356 B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348 I. Nieruchomości (Real estate) 17,356

Bardziej szczegółowo

Customer engagement, czyli klient, który wraca

Customer engagement, czyli klient, który wraca Customer engagement, czyli klient, który wraca Impact Economics Relations Transformation Warszawa, 4 listopada 2015 Kolejność ma znaczenie Put your staff first, customers second, and shareholders third

Bardziej szczegółowo

Konsekwentnie do przodu wzrost rentowności Banku Pocztowego po III kwartałach 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Plany na 2015 rok

Konsekwentnie do przodu wzrost rentowności Banku Pocztowego po III kwartałach 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Plany na 2015 rok Konsekwentnie do przodu wzrost rentowności Banku Pocztowego po III kwartałach 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Plany na 2015 rok Wyniki po III kwartałach 2014 r. Podsumowanie III kwartałów Wzrost poziomu

Bardziej szczegółowo

Wrocław Skrócone sprawozdanie finansowe 18:22 ND / SU Condensed financial statement 4 m/s Informacje ogólne Suma bilansowa netto na koniec 2012 r. wyniosła 2 097 mln zł, a na koniec 2011 r. 2 067 mln zł.

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNE CELE BLISKIE REALIZACJI

STRATEGICZNE CELE BLISKIE REALIZACJI Warszawa, 10 listopada 2005 r. Informacja prasowa STRATEGICZNE CELE BLISKIE REALIZACJI Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po III kwartałach 2005 roku według MSSF 901 mln zł zysku brutto (wzrost

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku Warszawa, 24 czerwca 2014 Otoczenie makroekonomiczne Gospodarka stopniowo przyspiesza Dalsza poprawa sytuacji na rynku pracy 7.0 5.0 3.0

Bardziej szczegółowo

ale Rada Nadzorcza aktywnie współpracowała z tymi organami dla zapewnienia powodzenia tego przedsięwzięcia.

ale Rada Nadzorcza aktywnie współpracowała z tymi organami dla zapewnienia powodzenia tego przedsięwzięcia. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej zawierające wyniki oceny: sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku za 2004 r., sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Spis treści Table of Contents

Spis treści Table of Contents Spis treści Table of Contents WYBRANE DANE FINANSOWE / FINANCIAL HIGHLIGHTS 3 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ / LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD 4 LIST PREZESA ZARZĄDU / LETTER FROM

Bardziej szczegółowo

RESOLUTION no. 1/2006 of the Ordinary General Meeting of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna dated 18 April 2006

RESOLUTION no. 1/2006 of the Ordinary General Meeting of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna dated 18 April 2006 RESOLUTION no. 1/2006 concerning the election of the Chairman In acting pursuant to art. 409 of the Companies Code, the Ordinary General Meeting elects Gabriel Wujek the Chairman of the Meeting. RESOLUTION

Bardziej szczegółowo

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz 1 do czego można wykorzystywać bankowość elektroniczną? nowe usługi płatnicze a korzystanie

Bardziej szczegółowo

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland ZAWIADOMIENIE O NABYCIU AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI PFLEIDERER GROUP S.A. ORAZ ODPOWIADAJĄCEJ IM LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU PFLEIDERER GROUP S.A. NOTIFICATION REGARDING THE ACQUISITION

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 8 sierpnia 2003 r.

PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 8 sierpnia 2003 r. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 8 sierpnia 23 r. WYNIKI FINANSOWE PO IH 23 IH 22 IH 23 Zmiana Dochody ogółem () Dochody odsetkowe () Dochody pozaodsetkowe () Koszty () Zysk operacyjny

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.) Mikołów, dnia 31 stycznia 2011 r. RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Wyniki w 4 kwartale 2005 roku wg MSR IAS 4th quarter 2005 financial results

Wyniki w 4 kwartale 2005 roku wg MSR IAS 4th quarter 2005 financial results Wyniki w 4 kwartale 2005 roku wg MSR IAS 4th quarter 2005 financial results Rekordowy zysk netto 700 600 500 400 300 200 100 0 163 mln PLN Skumulowane 4 kwartały roku/ Cumulative 4 quarter of each year

Bardziej szczegółowo

Atuty współpracy banków lokalnych i samorządów. Mirosław Potulski Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Atuty współpracy banków lokalnych i samorządów. Mirosław Potulski Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Atuty współpracy banków lokalnych i samorządów Mirosław Potulski Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Bankowość spółdzielcza w Polsce 576 banków spółdzielczych Ponad 4,4 tys. placówek, tj. ok. 30% wszystkich

Bardziej szczegółowo

I webinarium 18.02.2015

I webinarium 18.02.2015 I webinarium 18.02.2015 Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny 1998

Raport półroczny 1998 Raport półroczny 1998 Zysk Zysk netto wypracowany w ciągu pierwszego półrocza 1998 roku wyniósł 8,6 mln PLN, a prognoza na koniec roku zakłada zysk netto na poziomie 18 mln PLN. Wyniki finansowe banku

Bardziej szczegółowo

RapoRt Roczny annual RepoRt 2005

RapoRt Roczny annual RepoRt 2005 [ ] [ ] Raport Roczny Annual Report 2005 4 5 6 9 12 15 19 23 29 35 37 39 41 42 45 49 53 56 59 Wybrane dane finansowe na koniec 2005 i 2004 roku Financial Highlights as at the End of 2005 and 2004 Misja

Bardziej szczegółowo

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R.

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego (DBK 1) Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, W dniu 9 kwietnia r.

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2012 rok Warszawa, 20 czerwca 2013 Otoczenie makroekonomiczne Polityka pieniężna Inwestycje & Konsumpcja 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 sty 07 lip 07 Stopa procentowe

Bardziej szczegółowo

Model biznesowy banków spółdzielczych na tle nowych wymogów regulacyjnych

Model biznesowy banków spółdzielczych na tle nowych wymogów regulacyjnych VI Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2013 Model biznesowy banków spółdzielczych na tle nowych wymogów regulacyjnych Jerzy Pruski Prezes Zarządu BFG Związek Banków Polskich Warszawa, 10.09.2013 r. 1 Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Aktywa instytucji finansowych w Polsce w latach 2000-2008 (w mld zł) 2000 2001 2002 2003

Bardziej szczegółowo

1. PBG GROUP: CONTACT DETAILS

1. PBG GROUP: CONTACT DETAILS OTHER INFORMATION 1. PBG GROUP: CONTACT DETAILS TABLE 1: PARENT UNDERTAKING Company Address Tel. No./Fax www e-mail PBG S.A. www.pbg-sa.pl polska@pbg-sa.pl TABLE 2: DIRECT SUBSIDIARIES Company Address

Bardziej szczegółowo

Grupa BZWBK Wyniki finansowe października, 2011

Grupa BZWBK Wyniki finansowe października, 2011 Grupa BZWBK Wyniki finansowe 30.09.2011 27 października, 2011 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie moŝe być traktowana

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r.

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 25 kwietnia 2013 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. (Warszawa, 25 kwietnia 2013 r.) Zysk skonsolidowany Grupy Banku

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DAR 411/09/03/EK Warszawa, 17.06.2003 r. DECYZJA Nr DAR...8.../2003 Na podstawie art. 17 w związku z art. 12 ust. 1 i 3 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie I - IX 2010 roku.

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie I - IX 2010 roku. Warszawa, 22 listopada 2010 r. Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie I - IX 2010 roku. W okresie styczeń-wrzesień br. wyniki finansowe badanych przedsiębiorstw a) uległy poprawie w

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO II KW.2005

WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO II KW.2005 WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO II KW.2005 BUDUJĄC STABILNĄ ZYSKOWNOŚĆ KONFERENCJA PRASOWA WARSZAWA, 11/08/2005 2 KOLEJNY KWARTAŁ REKORDOWEGO WZROSTU RENTOWNOŚCI I półrocze 04 I półrocze 05 zmiana Zysk netto

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

TGE ends the year 2015 with the highest-ever volumes on the electricity and gas sport markets

TGE ends the year 2015 with the highest-ever volumes on the electricity and gas sport markets Warsaw, 11 January 2016 TGE ends the year 2015 with the highest-ever volumes on the electricity and gas sport markets Summary of trading activity on the electricity, natural gas and property rights markets

Bardziej szczegółowo

NAJPOPULARNIEJSZYCH POJĘĆ BIZNESOWYCH PO ANGIELSKU PAWEŁ PABIANIAK

NAJPOPULARNIEJSZYCH POJĘĆ BIZNESOWYCH PO ANGIELSKU PAWEŁ PABIANIAK NAJPOPULARNIEJSZYCH POJĘĆ BIZNESOWYCH PO ANGIELSKU PAWEŁ PABIANIAK ISBN 978-83-920280-6-2 SPIS TREŚCI Spis treści...5 Wstęp...7 1. Gospodarka Economy...9 2. Sprawy biznesowe Business matters...14 3. Rachunkowość,

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r.

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 201 r. W dniu 22 marca

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

OPERACJE ZAEWIDENCJONOWANE W KDPW OPERATIONS REGISTERED IN KDPW

OPERACJE ZAEWIDENCJONOWANE W KDPW OPERATIONS REGISTERED IN KDPW AKCJE / SHARES Na rynku notowań jednolitych / Single quotation system 4 798 78,76% 3 462 306 70,96% 10 161 064 91,22% Na rynku notowań ciągłych / Continuos quotation market 368 427 34,21% 396 179 847 48,54%

Bardziej szczegółowo

ROBYG GROUP 3Q 2011 Financial results Warsaw, 10th November, 2011

ROBYG GROUP 3Q 2011 Financial results Warsaw, 10th November, 2011 ROBYG GROUP 3Q 2011 Financial results Warsaw, 10th November, 2011 Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii,

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny z działalności. I kwartał 2010 r.

Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny z działalności. I kwartał 2010 r. Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny z działalności. I kwartał 2010 r. List prezesa zarządu Black Point S.A. do Akcjonariuszy i Inwestorów. Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Krótko po udanym

Bardziej szczegółowo

Skumulowane 3 kwartały roku/ Cumulative 3 quarter of each year. Rekordowy wynik finansowy netto od momentu fuzji osiągnięty po 3 kwartałach

Skumulowane 3 kwartały roku/ Cumulative 3 quarter of each year. Rekordowy wynik finansowy netto od momentu fuzji osiągnięty po 3 kwartałach Rekordowy zysk netto 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Skumulowane 3 kwartały roku/ Cumulative 3 quarter of each year mln PLN 195 230 225 Record high net income 383 497 2001 2002 2003 2004 2005

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku Listopad 2010 ( 1 ( Wzrost wyniku netto w 3 kwartale 2010 r. Kwartalny zysk netto (mln zł) ROE 3,2 pp. 11,2% 92 Zwrot podatku

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Consolidated and unitary quarterly report of AerFinance PLC

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Consolidated and unitary quarterly report of AerFinance PLC Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Consolidated and unitary quarterly report of AerFinance PLC za okres 01.02.2013 do roku from 01.02.2013 to year Doncaster 17.06.2013 1. Wprowadzenie/ Introduction

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 31 sierpnia 2009r. GETIN Holding w I półroczu 2009

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2012 r.

Warszawa, listopad 2012 r. Warszawa, listopad 2012 r. Strategii na lata 2012-2015 Realizacja celów strategicznych stan na koniec 3 kw. 2012 r. 3 mln klientów detalicznych i mikroprzedsiębiorstw 1,24 mln klientów detalicznych i mikroprzedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International Edycja 5. kwiecień 2015 5 th Edition APRIL 2015 Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International The Most Desired Employers 2014 in the Opinion of Professionals

Bardziej szczegółowo