Raport Roczny 2003 Annual Report

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport Roczny 2003 Annual Report"

Transkrypt

1 Raport Roczny 2003 Annual Report

2

3 Raport Roczny 2003 Annual Report

4 Raport Roczny PKO Banku Polskiego za rok 2003 Spis treści Wybrane dane finansowe na koniec 2002 r. i 2003 r. 3 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej 5 List Prezesa Zarządu 9 Władze banku 13 Zewnętrzne uwarunkowania działalności 16 Rok 2003 w PKO Banku Polskim 20 Wzrost potencjału banku 24 Bankowość detaliczna 29 Finansowanie rynku nieruchomości 34 Bankowość korporacyjna 38 Rynek pieniężny i kapitałowy 42 Współpraca międzynarodowa 46 Działalność sponsorska i charytatywna 51 Nagrody i wyróżnienia 56 Skrócone sprawozdanie finansowe Annual Report of PKO Bank Polski Table of Contents Financial Highlights as at the End of 2002 and Letter from the Chairman of the Supervisory Board 5 Letter from the President of the Executive Board 9 Governing Bodies 13 Business Environment 16 PKO BP in Growing Potential 24 Retail Banking 29 Property Finance 34 Corporate Banking 38 Money and Capital Markets 42 International Cooperation 46 Sponsoring and Charity Work 51 Awards and Distinctions 56 Condensed Financial Statements 59 PKO Bank Polski objął patronatem polski ruch olimpijski w okresie dwóch olimpiad: Letnich Igrzysk Olimpijskich w Atenach w 2004 r. i Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Turynie w 2006 r. PKO Bank Polski assumed a role of a sponsor of the Polish Olympions for a period covering the 2004 Athens Summer Olympic Games and 2006 Turin Winter Olympic Games.

5 Wybrane dane finansowe Financial Highlights

6 Wybrane dane finansowe na koniec 2002 r. i 2003 r (po audycie) 2002 (dane porównywalne) zmiana zysk brutto (mln zł) ,4% zysk netto (mln zł) ,8% suma bilansowa (mln zł) ,9% kapitały własne, z uwzględnieniem zysku (mln zł) ,6% ROA netto 1,48% 1,30% +0,18 p.p. ROE netto 25,97% 28,56% -2,59 p.p. współczynnik wypłacalności 15,04% 13,15% +1,89 p.p. Financial Highlights as at the End of 2002 and (audited) 2002 (comparable) % change pre-tax profit (PLN m) 1,635 1, % net profit (PLN m) 1,228 1, % balance-sheet total (PLN m) 84,372 82, % shareholders equity, including profit (PLN m) 6,393 5, % net ROA 1.48% 1.30% p.p. net ROE 25.97% 28.56% p.p. capital adequacy ratio 15.04% 13.15% p.p. 4 Raport Roczny 2003 Annual Report

7 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Letter from the Chairman of the Supervisory Board

8 Szanowni Państwo, Ladies and Gentlemen, Rok 2003 był dla PKO Banku Polskiego bardzo udany. Zysk brutto i netto po raz kolejny są najwyższe w całym sektorze bankowym i stanowią blisko połowę zysku wypracowanego przez banki w Polsce. Zwiększa się efektywność i bezpieczeństwo działania banku. Świadczą o tym lepsze niż w roku poprzednim wskaźniki zwrotu z aktywów i z funduszy własnych, wysoki poziom zysku netto na jedną akcję i w relacji do wartości księgowej akcji. Przede wszystkim jednak o jakości zarządzania spółką decyduje ugruntowana tendencja osiągania wysokiej ekonomicznej wartości dodanej, zwiększająca wartość spółki dla akcjonariuszy w przededniu jej prywatyzacji. Wyrazem poprawy bezpieczeństwa działania banku jest najniższy w sektorze bankowym udział kredytów zagrożonych w kredytach ogółem oraz wysoki, bezpieczny poziom współczynnika wypłacalności. Zarządzanie ryzykiem finansowym i kredytowym banku jest jego mocnym atutem i pozwala z optymizmem patrzyć w przyszłość. The year 2003 was an extremely successful time for PKO Bank Polski. Yet again our gross and net profits were the highest in the Polish banking sector and accounted for almost half of the earnings of banks in Poland. The efficiency and security of our operations are improving, which is evidenced by the ROA and ROE stronger than in 2002, and by the high earnings per share as well as the robust E/BV ratio. However, the proof of management quality at the bank is the steady drive towards achieving high economic value added, which increases the shareholder value on the eve of the bank s privatisation. The enhanced security of our activities is demonstrated by the lowest in the banking sector share of non-performing loans in the total loans and a high, safe level of the capital adequacy ratio. Management of the financial and credit risks is among our major strengths, warranting optimistic outlook for the future. 6 Raport Roczny 2003 Annual Report

9 Nie tylko dobre wyniki finansowe plasują PKO BP na pierwszym miejscu w sektorze bankowym w Polsce. PKO BP jest również niekwestionowanym lide rem na rynku bankowości detalicznej i pozycję tę w roku 2003 wzmocnił, zwłaszcza w strategicznych segmentach rynku depozytach, kredytach mieszkaniowych i kartach płatniczych. But it is not only PKO BP s good financial performance that place it at the top position of Poland s banking sector. PKO BP is also the unquestioned leader in retail banking, and 2003 saw a further strengthening of this position, especially in the strategic segments of the retail market, such as deposits, housing loans, and payment cards. Strategia PKO BP zakłada umocnienie czołowej pozycji na rynku usług finansowych dla małych i średnich przedsiębiorstw, aktywne konkurowanie o silniejszą pozycję na rynku usług bankowych dla klientów korporacyjnych, a także w obsłudze i współfinansowaniu projektów realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ze środków unijnych. Sądzę, że bank jest dobrze przygotowany do działania w nowych warunkach naszego członkostwa w Unii Europejskiej. Oznacza to oczywiście ogromne wyzwanie, a zarazem nowe szanse, przed którymi PKO BP staje w 2004 roku. Our strategy assumes reinforcement of the leading position on the market of financial services for small and medium-sized companies, intensive efforts to achieve a stronger position on the corporate banking market, as well as in provision of services to and co-financing of projects carried out by local public sector organisations with the use of the EU funds. I believe the bank is well positioned to operate in the new conditions ushered in by Poland s accession to the European Union. This, of course, poses a great challenge but also offers new opportunities for PKO BP in Miniony rok był pierwszym w realizacji planu strategicznego na lata , mającego na celu podniesienie efektywności funkcjonowania banku. Pierwsze korzyści dla klientów są już widoczne poszerzenie oferty, poprawa jakości obsługi. Zakończenie przeprowadzanej reorganizacji struktur i funkcji zarządzania oraz wprowadzenie zintegrowanego systemu informatycznego zasadniczo poprawi jakość świadczonych przez bank usług. Last year was the first year of implementing the strategic plan, aimed at increasing the efficiency of the bank s operations. The first benefits for customers, such as wider range of the bank s products and services and better customer service, are already visible. The completed reorganisation of the management structures and functions, as well as the launch of the integrated IT system, will greatly contribute to enhancing the quality of the bank s services. Obecna kondycja banku i realizowany na znaczną skalę program jego wewnętrznej modernizacji umacniają w przekonaniu, że PKO BP jest dobrze przygotowany do prywatyzacji. Pierwszy krok w kierunku upublicznienia akcji banku został już wykonany, Minister Skarbu Państwa wybrał doradcę ds. tego procesu i zgodnie z harmonogramem trwają prace przygotowujące spółkę do debiutu giełdowego jeszcze w roku Obecność PKO Banku Polskiego na giełdzie w Warszawie, przy zachowaniu większościowego udziału Skarbu Państwa, a tym samym pełnej kontroli nad działalnością banku, leży moim zdaniem w interesie jego akcjonariuszy, klientów, partnerów, pracowników i rynku kapitałowego w Polsce. The bank s current standing and the large-scale programme of its internal modernisation substantiate the view that PKO BP is well prepared for privatisation. The first step towards floating the bank s shares on the public market has already been made the State Treasury has chosen the privatisation advisor and work is underway, as scheduled, to prepare the bank to its stock exchange debut before the end of I believe that PKO BP s presence on the Warsaw Stock Exchange, with the majority interest remaining with the State Treasury and thus ensuring full control over the bank s activities, is in the interest of the shareholders, customers and partners of the bank, as well as of its employees and the capital market in Poland. Raport Roczny 2003 Annual Report 7

10 W imieniu Rady Nadzorczej gratuluję dobrych wyników osiągniętych w 2003 roku Prezesowi Zarządu, członkom Zarządu i pracownikom banku. Bardzo dobra kondycja banku i jego sukcesy w minionym roku nie byłyby możliwe bez przywództwa kadry kierowniczej, ambitnych celów i konsekwencji w ich realizacji oraz zaangażowania pracowników. Chciałbym za to wszystkim serdecznie podziękować. Ostatnie podziękowanie kieruję do aktualnych członków Rady Nadzorczej oraz tych, którzy w trakcie roku 2003 odeszli z Rady i podjęli równie ważne wyzwania. On behalf of the Supervisory Board I would like to congratulate the President of the Executive Board, Executive Board members and the bank s employees on the good results achieved in The bank s excellent standing and its successes last year would not have been possible without the leader ship of the management staff, ambitious goals and their consistent pursuance, as well as commitment of the employees. I would like to thank everybody for all this. Last but not least, I would like to thank the current members of the Supervisory Board and those who in 2003 left the Board and took equally important challenges. Bazyli Samojlik Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Polskiego Chairman of the Supervisory Board of PKO Bank Polski 8 Raport Roczny 2003 Annual Report

11 List Prezesa Zarządu Letter from the President of the Management Board

12 Szanowni Państwo, Ladies and Gentlemen, Z satysfakcją i zadowoleniem chciałbym zaprezentować Państwu wyniki finansowe PKO Banku Polskiego za rok Mimo dużej konkurencji na rynku bankowym w Polsce, PKO BP pozostał niekwestionowanym liderem zarówno pod względem osiągnięć na polu działalności biznesowej, jak i wyników finansowych. It gives me great pleasure and satisfaction to present to you the 2003 financial results of PKO BP. Despite the steep competition on the Polish banking market, we continue as the market s uncontested leader both in terms of the business achievements and financial performance. W 2003 roku wypracowaliśmy zysk brutto w wysokości ponad 1,6 miliarda zł oraz zysk netto w wysokości ponad 1,2 miliarda zł. W porównaniu z rokiem poprzednim był to znaczący przyrost, a osiągnięte przez bank wyniki są najwyższe w sektorze. Wzrosły aktywa oraz kapitały własne. Uwzględniając równie dobre wyniki wypracowane w roku 2002, mamy podstawy twierdzić, że ta pozytywna tendencja nabrała już cech trwałości. In 2003, we recorded a pre-tax profit in excess of PLN 1.6bn and a net profit of over PLN 1.2bn. This represents meaningful growth in relation to the preceding year and the best result in the sector. Our assets and shareholders equity grew. Given the equally sound results seen in 2002, it is apparent that the positive trend has set in for a long term. Nasze dobre wyniki to efekt wytężonej pracy wszystkich pracowników banku i konsekwentnej realizacji Our good results spring from the intense work of all the bank s employees and the steadfast 10 Raport Roczny 2003 Annual Report

13 przyjętej w 2003 roku i zaplanowanej do końca 2005 roku Strategii Modernizacji Banku. Działania modernizacyjne podejmowane są na trzech płaszczyznach zaplecza technologicznego, struktury organizacyjnej oraz procesów zarządzania. implementation of the Modernisation Strategy for the bank adopted in Modernisation initiatives are three-tiered, and encompass the bank s technological facilities, its organisational structure, and the management processes. W minionym roku dokonaliśmy wyboru nowego systemu informatycznego i będziemy intensyfikować prace wdrożeniowe. Prowadziliśmy także działania związane z uruchomieniem nowoczesnego call center oraz poszerzeniem dostępu do rachunków przez internet. Trwały prace prowadzące do reorganizacji procesu sprzedaży, przekazania funkcji wspomagających wyspecjalizowanym jednostkom oraz segmentacji klientów. Dzięki temu będziemy mogli w pełni wykorzystać potencjał płynący z posiadania największej w Polsce sieci placówek, wspieranej rozwojem alternatywnych kanałów dystrybucji, a nasza misja wyrażona w słowach PKO Bank Polski Blisko Ciebie znajdzie w pełni odzwierciedlenie w rzeczywistości. Nie mniej ważne będzie kontynuowanie prac nad usprawnianiem zarządzania, w tym nad precyzyjnym określaniem roli, zadań i kompetencji poszczególnych jednostek funkcjonujących w nowej strukturze organizacyjnej banku. Widocznym efektem podejmowanych działań jest m.in. coraz sprawniejsze zarządzanie ryzykiem, co znajduje wyraz w systematycznej poprawie jakości portfela kredytowego. Wskaźnik tzw. złych kredytów zmniejszył się w ciągu 2003 roku o 2 p.p. i wynosi obecnie 12,1 proc., co jest najlepszym wynikiem w całym sektorze bankowym. Last year, we selected a new IT system and work on its implementation is to pick up pace in the current year. We also undertook actions focused on launching a cutting-edge call centre and broadening Internet access to accounts. Work continued on the reorganisation of the sales process, transfer of the support functions to specialist units, and customer segmentation. Through these initiatives, we would like to optimally harness the potential offered by our banking network, the largest in the country, supported with alternative delivery channels, so that our mission embodied in the PKO BP Close to You motto (PKO BP Blisko Ciebie) could be accomplished. Just as important is the continuation of work on streamlining the management processes by precisely defining the roles, tasks and responsibilities of the individual units of the bank s new organisational structure. These actions are bearing visible fruit, such as increasingly more effective risk management, evidenced by the gradual improvement in the quality of our loan portfolio. During 2003, the ratio of bad loans shrunk by 2 p.p. and currently stands at 12.1% the best result in the banking sector. Wszystkie przeprowadzane przez nas zmiany mają na celu unowocześnienie i rozwój banku oraz zbudowanie trwałych podstaw dalszego wzrostu w kolejnych latach. Z zaangażowaniem i konsekwencją będziemy realizować przyjętą strategię także w roku 2004 i już teraz mogę zapewnić, że postawione przez nas cele są w dalszym ciągu aktualne, a ich zrealizowanie jak najbardziej realne. All changes we implement are designed to modernise and develop our bank and to provide a sound basis for further growth in the future. We will continue in the adopted strategy with commitment and consistency in And, even this early in the year, I can already state that the goals we have set continue to be relevant for the bank and their implementation is fully feasible. Równocześnie z unowocześnianiem struktury banku, w 2003 roku pracowaliśmy nad uatrakcyjnianiem oferty produktowej. Rośnie liczba wydanych kart oraz liczba i wartość dokonywanych nimi transakcji. Wprowadziliśmy do naszej oferty szeroką In addition to modernising the bank s structure, last year we also took steps to enhance our product offering. The number of issued cards has grown as has the value of card transactions. We added a wide range of credit cards to the offering, which was soon Raport Roczny 2003 Annual Report 11

14 gamę kart kredytowych, które szybko spotkały się z uznaniem klientów. Odmiejscowiliśmy obsługę rachunków z grupy Superkonta, dzięki czemu korzystanie z naszych usług stało się prostsze. To tylko kilka przykładów, które można by mnożyć. Wzrósł wolumen depozytów i kredytów, a także liczba prowadzonych rachunków. Jesteśmy liderem nie tylko na rynku detalicznym, ale także w obsłudze segmentu małych i średnich przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego. appreciated by our customers. We have implemented any-branch-banking services for the Superkonto-type accounts to simplify account access. These are only a few examples of a multitude of our initiatives. We saw a rise in the volume of deposits and loans, as well as in the number of accounts handled. Our bank is at the forefront of the retail market, but also takes the lead in the segment of small and medium-sized enterprises (SMEs) and local public sector organisations. Dobra kondycja banku jest solidną podstawą do stwierdzenia, iż jesteśmy należycie przygotowani do procesu prywatyzacji i że istnieją realne przesłanki, aby debiut giełdowy był satysfakcjonujący zarówno dla przyszłych inwestorów, klientów banku, jak i pracowników. The bank s good condition warrants the opinion that we are duly prepared for privatisation and that there are sound reasons to believe that our market début will be satisfactory for future investors, bank s customers, and its employees. Niewątpliwie sukces banku nie byłby możliwy bez zaangażowania pracowników w przeprowadzanie zmian, za co w imieniu Zarządu PKO Banku Polskiego bardzo wszystkim dziękuję. Without a doubt, the bank s success would have been impossible without our employees commitment to implementing the changes, and for that I would like to extend sincere thanks on behalf of the Executive Board of PKO BP. Chciałbym również złożyć podziękowania całej Radzie Nadzorczej za merytoryczne wsparcie naszych działań. I would also like to thank all the members of the Supervisory Board for their sound and quality support of our actions. Andrzej Podsiadło Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego President of the Executive Board of PKO BP 12 Raport Roczny 2003 Annual Report

15 Władze banku Governing Bodies

16 Zarząd PKO Banku Polskiego / Management Board of PKO Bank Polski Andrzej Podsiadło prezes Zarządu / President Kazimierz Małecki wiceprezes, I zastępca prezesa / First Deputy President Danuta Demianiuk wiceprezes Zarządu / Vice-President Piotr Kamiński członek Zarządu / Member Jacek Obłękowski członek Zarządu / Member Krystyna Szewczyk członek Zarządu / Member 14 Raport Roczny 2003 Annual Report

17 Władze banku ZARZĄD PKO BANKU POLSKIEGO Andrzej Podsiadło prezes Zarządu Kazimierz Małecki wiceprezes, I zastępca prezesa Zarządu Danuta Demianiuk wiceprezes Zarządu Piotr Kamiński członek Zarządu Jacek Obłękowski członek Zarządu Krystyna Szewczyk członek Zarządu SKŁAD ZARZĄDU 31 GRUDNIA 2003 R. Andrzej Podsiadło prezes Zarządu Kazimierz Małecki wiceprezes, I zastępca prezesa Zarządu Danuta Demianiuk wiceprezes Zarządu Jerzy Gapiński członek Zarządu Piotr Kamiński członek Zarządu Jacek Obłękowski członek Zarządu RADA NADZORCZA PKO BANKU POLSKIEGO Bazyli Samojlik przewodniczący Rady Nadzorczej Ryszard Kokoszczyński wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Arkadiusz Kamiński sekretarz Rady Nadzorczej Andrzej Giryn członek Rady Nadzorczej Stanisław Kasiewicz członek Rady Nadzorczej Jerzy Osiatyński członek Rady Nadzorczej Władysław Szymański członek Rady Nadzorczej ZMIANY W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ W 2003 ROKU: Krzysztof Pietraszkiewicz przewodniczący Rady Nadzorczej, złożył rezygnację 17 lipca 2003 r. Bazyli Samojlik członek Rady Nadzorczej, powołany na przewodniczącego Rady Nadzorczej PKO BP 25 sierpnia 2003 r. Stanisław Kasiewicz członek Rady Nadzorczej, powołany 25 sierpnia 2003 r. Governing Bodies EXECUTIVE BOARD OF PKO BANK POLSKI Andrzej Podsiadło President Kazimierz Małecki Vice-President, First Deputy President Danuta Demianiuk Vice-President Piotr Kamiński Member Jacek Obłękowski Member Krystyna Szewczyk Member COMPOSITION OF THE EXECUTIVE BOARD ON DECEMBER 31 ST 2003 Andrzej Podsiadło President Kazimierz Małecki Vice-President, First Deputy President Danuta Demianiuk Vice-President Jerzy Gapiński Member Piotr Kamiński Member Jacek Obłękowski Member SUPERVISORY BOARD OF PKO BANK POLSKI Bazyli Samojlik Chairman Ryszard Kokoszczyński Deputy Chairman Arkadiusz Kamiński Secretary Andrzej Giryn Member Stanisław Kasiewicz Member Jerzy Osiatyński Member Władysław Szymański Member CHANGES IN THE COMPOSITION OF THE SUPERVISORY BOARD IN 2003: Krzysztof Pietraszkiewicz Chairman, resigned from office on July 17 th 2003 Bazyli Samojlik Member, appointed Chairman of the Supervisory Board of PKO BP on August 25 th 2003 Stanisław Kasiewicz Member, appointed on August 25 th 2003 Raport Roczny 2003 Annual Report 15

18 Zewnętrzne Uwarunkowania Działalności Business Environment

19 Ożywienie gospodarcze, polityka pieniężna Narodowego Banku Polskiego, kolejne regulacje dotyczące systemu bankowego oraz zmiany w otoczeniu konkurencyjnym to główne uwarunkowania zewnętrzne działalności PKO Banku Polskiego w 2003 roku. The main trends seen in our business environment in 2003 were the economic recovery, monetary policy of the National Bank of Poland (NBP), new regulations in the banking system, and changes in the competitive environment. Pierwsze symptomy ożywienia gospodarczego odnotowano już w 2002 roku, a w 2003 roku oznaki te były już wyraźniejsze tempo wzrostu PKB wyniosło 3,7 proc., wobec 1,4 proc. rok wcześniej. Czynnikami stymulującymi wzrost PKB były zarówno popyt wewnętrzny, jak i eksport netto. Szybszemu wzrostowi gospodarczemu towarzyszyła poprawa sytuacji finansowej firm i związany z tym znaczny przyrost depozytów przedsiębiorstw. Na koniec 2003 roku wartość depozytów firm była o ponad 20 proc. wyższa niż rok wcześniej. The first signs of economic improvement were already noted in 2002, to become more pronounced in The GDP, stimulated by domestic demand and net exports, rose to 3.7% (versus 1.4% in 2002). The stronger economic growth went hand in hand with an improvement in the financial standing of business and the related material rise in corporate deposits. As at the end of 2003, corporate deposits were over 20% higher than a year earlier. Inflacja osiągnęła w końcu 2003 roku poziom 1,7 proc. wobec 0,8 proc. na koniec roku poprzedniego. Przyspieszenie dynamiki wzrostu cen było efektem czynników podażowych, przede wszystkim wzrostu cen żywności i paliw. Na wzrost inflacji nie wpływały natomiast czynniki popytowe, głównie na skutek trudnej sytuacji na rynku pracy i niskiego tempa wzrostu płac. At the end of 2003, the inflation rate was 1.7%, up from 0.8% in Prices were driven by supply factors, with an upward swing in food and fuel prices contributing to the largest portion of the growth. Demand had no effect on inflation, mainly due to the difficult situation on the labour market and the meagre rise in salaries and wages. Efektem znacznej skali zwolnień grupowych był prawie 4-proc. spadek zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw oraz około 1-proc. w gospodarce narodowej. W ciągu roku liczba pozostających bez pracy zmniejszyła się o około 41 tys. osób, jednak stopa bezrobocia rejestrowanego pozostała na poziomie sprzed roku, tj. 20 proc. As a result of large mass lay-offs, the number of employees in the industrial sector fell by almost 4%, while in the entire economy the fall was approximately 1%. In absolute figures, the number of unemployed decreased some 41,000 people, though the registered unemployment remained flat at 20%. Także tempo wzrostu konsumpcji prywatnej w 2003 roku było zbliżone do odnotowanego w poprzednim roku, co spowodowane było utrzymującą się trudną sytuacją na rynku pracy i niską dynamiką płac. The pace of growth of individual consumption in 2003 shadowed the figures seen in 2002; again the causes included the challenging situation on the labour market and the slow increase in salaries and wages. Dynamika dochodów realnych do dyspozycji brutto w sektorze gospodarstw domowych w 2003 roku wyniosła wg szacunków PKO BP 1,8 proc., wobec 0,8 proc. w 2002 roku. Jednocześnie zwiększyła się siła nabywcza wszystkich grup społeczno-ekonomicznych. We estimate that in 2003 the gross disposable income of households grew by 1.8% versus the 0.8% growth recorded in At the same time, the purchasing power of social and economic groups in the society grew stronger. Utrzymała się tendencja wyższej dynamiki spożycia indywidualnego niż dochodów do dyspozycji, czego skutkiem był dalszy spadek skłonności do Individual consumption developed faster than the disposable income, and as a result the personal savings pattern weakened. Gross and financial Raport Roczny 2003 Annual Report 17

20 oszczędzania ludności. Stopy oszczędności brutto i finansowych obniżyły się po około 0,8 p.p., do odpowiednio 9,1 proc. i 2,8 proc., natomiast stopa oszczędności bankowych zmniejszyła się o 0,1 p.p. (do -1,6 proc.). Drugi rok z kolei stopa oszczędności bankowych była ujemna, co wynikało ze zmniejszenia się depozytów ludności. savings both dropped by approximately 0.8 p.p., to 9.1% and 2.8%, respectively. The bank savings rate fell by 0.1 p.p., to -1.6%. This was the second consecutive year that the bank savings rate was negative, which followed from lower household deposits with banks. Na koniec 2003 roku przeciętny Polak posiadał w banku niższe niż w 2002 roku oszczędności (średnio w wysokości 5,1 tys. zł) oraz wyższy kredyt (średnio 2,3 tys. zł). Na jedno gospodarstwo domowe przypadało prawie 16 tys. zł oszczędności i 7,2 tys. zł zaciągniętego kredytu. At the end of 2003, the average per capita bank savings shrank compared with 2002 (amounting to PLN 5,100), while the average debt increased (to PLN 2,300). The average savings per Polish household were approx. PLN 16,000, while the average debt was PLN 7,200. Niski poziom oprocentowania lokat bankowych w 2003 roku nie sprzyjał odbudowywaniu depozytów gospodarstw domowych. Jednocześnie utrzymywał się proces przenoszenia części środków zgromadzonych w bankach do alternatywnych form oszczędzania, przede wszystkim do funduszy inwestycyjnych oraz obligacji, zapewniających istotnie wyższe zyski. W rezultacie wartość depozytów gospodarstw domowych w grudniu 2003 r. była o 2 proc. niższa niż rok wcześniej. Z kolei na rynku kredytowym w roku 2003 odnotowano niewielkie ożywienie, mimo że dynamika kredytów i pożyczek była ograniczana przez trudną sytuację dochodową gospodarstw domowych, zmniejszającą ich zdolność kredytową. Przyrost kredytów dla gospodarstw domowych wyniósł 12,2 mld zł (13,6 proc.), na co przede wszystkim wpłynął wzrost kredytów na cele mieszkaniowe. In 2003, low interest rates offered by bank deposits were not conducive to rebuilding the value of household deposits. Concurrently, the shift away from saving at banks to alternative forms of savings mainly investment funds and bonds continued as it yielded materially higher rates of return. Thus, in December 2003, household deposits with banks dropped by 2% from the preceding year. In contrast, the lending market noted a slight upward swing despite the growth of loans being limited by the challenging income situation of households, which chipped away at their creditworthiness. Household loans increased in value by PLN 12.2bn (13.6%), mainly thanks to an increase in housing loans. Głównym celem polityki pieniężnej Narodowego Banku Polskiego było utrzymywanie rocznego wskaźnika inflacji w wyznaczonych granicach 2-4 proc. Wyjątkowo niski poziom inflacji w pierwszej połowie roku skłonił Radę Polityki Pieniężnej do sześciu redukcji podstawowych stóp procentowych. W 2003 roku stopa kredytu lombardowego spadła z 8,75 do 6,75 proc., stopa referencyjna z 6,75 do 5,25 proc., a stopa depozytowa z 4,75 do 3,75 proc. Ponadto, zgodnie z Założeniami polityki pieniężnej na 2003 rok, RPP obniżyła w październiku stopę rezerwy obowiązkowej z 4,5 do 3,5 proc. Przez cały rok utrzymywane było neutralne nastawienie polityki pieniężnej. The main objective of the monetary policy of the National Bank of Poland was to maintain the annualised inflation rate within the target range of 2% 4%. The exceptionally low inflation in the first half of the year induced the Polish Monetary Policy Council to reduce the basic interest rates six times. In 2003, the lombard rate dropped from 8.75% to 6.75%, the reference rate from 6.75% to 5.25%, and the deposit rate from 4.75% to 3.75%. Furthermore, in line with the Monetary Policy Assumptions for 2003, in October the Council lowered the rate of mandatory reserve from 4.5% to 3.5%. The Polish Monetary Policy Council upheld a neutral monetary policy throughout the year. 18 Raport Roczny 2003 Annual Report

21 W 2003 roku nastąpiło wiele zmian w środowisku regulacyjnym systemu bankowego. Były one podporządkowane dalszej harmonizacji prawa polskiego z prawem Unii Europejskiej oraz z rozwiązaniami prawnymi, wynikającymi ze standardów Europejskiego Banku Centralnego (EBC) lub praktyk stosowanych przez poszczególne kraje UE. Wprowadzono także uregulowania wynikające z porządkowania wewnętrznego systemu prawnego Polski. The year 2003 saw many changes in the banking system s regulatory environment. They followed from the further alignment of the Polish regulations with the EU standards and the implementation of legal solutions based on the Central European Bank s standards or practices of the individual EU member states. Other regulations were also introduced to streamline Poland s internal legal system. Banki zobligowano m.in. do wdrożenia nowych rozwiązań z zakresu ochrony praw konsumentów, w tym dotyczących elektronicznych instrumentów płatniczych i zabezpieczeń dokumentów sporządzanych na elektronicznych nośnikach informacji. Under the new regulations, banks are required to implement new solutions protecting consumer rights, including those relating to electronic payment instruments and security of documents prepared on electronic data carriers. Ponadto nałożono na banki obowiązek wprowadzenia numeracji rachunków bankowych zgodnej z europejskim standardem IBAN oraz przygotowania się do nowych obowiązków informacyjnych, umożliwiających sprostanie przez NBP wymogom sprawozdawczym dla EBC. Furthermore, banks are now required to number bank accounts using the European IBAN standard and to abide by the new disclosure requirements to facilitate NBP fulfilling the reporting requirements imposed by the ECB. Jak wspomniano, stopę rezerwy obowiązkowej obniżono, podwyższono natomiast wskaźnik obowiązkowej opłaty rocznej wnoszonej przez banki na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. As mentioned, the rate of mandatory reserves was reduced. Meanwhile, the rate of mandatory annual contributions to the Banking Guarantee Fund was increased. Konsekwencjami zmian w zewnętrznym otoczeniu regulacyjnym były nowelizacje wewnętrznych regulacji PKO BP oraz modyfikacje systemów informatycznych i sprawozdawczych. As a consequence of the changes in the regulatory environment, we had to update our internal policies and modify the IT and reporting systems. Po okresie stagnacji sektor bankowy w Polsce w 2003 roku odnotował poprawę wyników finansowych, jakkolwiek niewspółmierną do ożywienia w gospodarce. Rozwój działalności banków ograniczały przede wszystkim: odpływ oszczędności gospodarstw domowych poza sektor bankowy, konieczność tworzenia rezerw celowych na kredyty zagrożone oraz zbyt wolny wzrost zaangażowania kredytowego. Following a period of stagnation, in 2003 the Polish banking sector recorded better financial results, however, these were not commensurate to the economic growth. The following were the main constraints on the banks operations: outflow of household savings outside the banking sector, obligation to create loanloss provisions for non-performing loans, and too slow a growth in the lending activities. W efekcie większość banków należących do pierwszej dziesiątki pod względem wielkości funduszy własnych osiągnęła gorsze wyniki finansowe niż w latach poprzednich. Tylko nieliczne banki, będące największymi konkurentami PKO BP, poprawiły swoje wyniki finansowe. As a result, most of the top ten banks in terms of equity recorded financial results below those seen in the preceding years. Only a few PKO PB s greatest competitors improved their performance. Raport Roczny 2003 Annual Report 19

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPS S.A... 4. List Prezesa Zarządu Banku BPS S.A... 5. Władze... 8. Otoczenie makroekonomiczne...

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPS S.A... 4. List Prezesa Zarządu Banku BPS S.A... 5. Władze... 8. Otoczenie makroekonomiczne... Spis Władze treści Governing Table of contents bodies List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPS S.A.... 4 Letter of the Chairman of the Supervisory Board List Prezesa Zarządu Banku BPS S.A.... 5

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT TABLE OF CONTENTS. List Prezesa Zarządu Letter from the President of the Management Board

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT TABLE OF CONTENTS. List Prezesa Zarządu Letter from the President of the Management Board RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2007 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 4 6 7 9 13 24 List Prezesa Zarządu Letter from the President of the Management Board Wprowadzenie Introduction

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CONTENTS RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2010

SPIS TREŚCI CONTENTS RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2010 4 BANK BPS RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2010 SPIS TREŚCI CONTENTS Władze...................................... Governing Bodies...................................12 Rada Nadzorcza..............................

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny annual report raport roczny annual report Spis treści Content 6 List Prezesa Zarządu 8 Informacja Głównego Ekonomisty Banku Wzrost gospodarczy i inflacja Stopy procentowe i kurs walutowy

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012 Raport roczny 2012 03 SPIS TREŚCI CONTENTS List Prezesa Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. 05 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej 08 01 - Władze 10 Akcjonariat

Bardziej szczegółowo

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU NOBLE FUDS DOBRZE ZARZĄDZANY FUNDUSZ 4 26 NOBLE FUNDS WELL-MANAGED FUND LETTER FROM THE CHAIRMAN OF GETIN HOLDING

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT STABILNY ROZWÓJ NOWE MOŻLIWOŚCI STABLE GROWTH NEW OPPORTUNITIES

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT STABILNY ROZWÓJ NOWE MOŻLIWOŚCI STABLE GROWTH NEW OPPORTUNITIES RAPORT ROCZNY 2014 ANNUAL REPORT STABILNY ROZWÓJ NOWE MOŻLIWOŚCI STABLE GROWTH NEW OPPORTUNITIES SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 6 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER OF THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Annual Report 2010

Raport Roczny Annual Report 2010 Raport Roczny Annual Report 2010 Raport Roczny Annual Report 2010 Spis treści Table of contents Misja Mission 03 Wizja Vision 03 List przewodniczącego Rady Nadzorczej do akcjonariuszy Letter from the Chairman

Bardziej szczegółowo

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD RAPORT ROCZN Y 01 4 6 8 1 14 17 18 4 6 8 30 3 34 36 38 40 4 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD LIST PREZESA ZARZĄDU LETTER FROM THE PRESIDENT OF THE

Bardziej szczegółowo

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD Raport Roczny 2 0 20 2 2 0 2 0 2 2 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD LIST PREZESA ZARZĄDU LETTER FROM THE PRESIDENT OF THE MANAGEMENT BOARD ROK STRATEGII

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny 2013 annual report Zdjęcie na okładce: Nowa siedziba Banku BPH w Gdańsku przy ul. płk. Jana Pałubickiego Cover photo: The new headquarters of Bank BPH in Gdansk at płk. Jana Pałubickiego

Bardziej szczegółowo

2010 Raport Roczny Annual Report

2010 Raport Roczny Annual Report łączy nas e-biznes 2010 Raport Roczny Annual Report 2 Spis treści Misja 4 List Prezesa Zarządu 8 Akcjonariat 15 Władze 16 Rada Nadzorcza 16 Zarząd 17 Usługi rozliczeniowe 18 System ELIXIR (rozliczenia

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011

RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT LIST PREZESA ZARZĄDU 3 RAPORT ROCZNY LETTER OF THE PRESIDENT OF THE MANAGEMENT BOARD Paweł Pawłowski Prezes Zarządu President of the Management Board Szanowni Państwo, przyjemnością

Bardziej szczegółowo

czarno na białym white on black

czarno na białym white on black Raport roczny 2008 Annual report czarno na białym white on black List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy 4 Zwięzła ocena sytuacji Spółki Akcyjnej Amica Wronki S.A. w 2008 roku 6 Skład osobowy Zarządu oraz

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2010 Annual Report

Raport Roczny 2010 Annual Report List Prezesa do Udziałowców LETTER TO SHAREHOLDERS Szanowni Państwo, Akcjonariusze i Klienci Pekao Banku Hipotecznego S.A. W imieniu Zarządu Banku przedstawiam Raport Roczny za rok 2010. W roku 2010 Bank

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny annual report 2007 raport roczny annual report 2007 Teraźniejszość to już przeszłość, dziś myślimy o przyszłości... Now is already in the past, today we are thinking of the future... Spis

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2011 Annual Report

Raport Roczny 2011 Annual Report Raport Roczny 2011 Annual Report 2 Raport Roczny 2011 Annual Report Spis treści Content Zarząd oraz Rada Nadzorcza Management Board and Supervisory Board List Prezesa Zarządu Letter of the President of

Bardziej szczegółowo

GETIN NOBLE BANK & GETIN HOLDING RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

GETIN NOBLE BANK & GETIN HOLDING RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT GETIN NOBLE BANK & GETIN HOLDING RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2009 Spis treści Index 04-27 Getin Noble Bank 05 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Letter of the Supervisory Board Chairman 06 List p.o.

Bardziej szczegółowo

Skład Rady Nadzorczej i Zarządu The Supervisory Board and the Management Board

Skład Rady Nadzorczej i Zarządu The Supervisory Board and the Management Board raport roczny annual report Spis treści Contents 2 2 6 8 10 12 16 17 18 20 22 24 28 34 30 36 31 37 32 38 42 42 Skład Rady Nadzorczej i Zarządu The Supervisory Board and the Management Board List Andrzeja

Bardziej szczegółowo

Raport. Roczny. KDPW S.A. 00-498 Warszawa, ul. Książęca 4 tel.: 0 22 537 93 43 fax: 0 22 627 31 11 www.kdpw.pl kdpw@kdpw.pl. Annual.

Raport. Roczny. KDPW S.A. 00-498 Warszawa, ul. Książęca 4 tel.: 0 22 537 93 43 fax: 0 22 627 31 11 www.kdpw.pl kdpw@kdpw.pl. Annual. Raport Roczny KDPW S.A. 00-498 Warszawa, ul. Książęca 4 tel.: 0 22 537 93 43 fax: 0 22 627 31 11 www.kdpw.pl kdpw@kdpw.pl 2008 Annual Report Raport Roczny 2008 Annual Report Co 4 List Prezesa Zarządu An

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CONTENTS. Annual Report of PKP Group 2013. Raport roczny Grupy PKP 2013 SŁOWO WSTĘPNE 3 INTRODUCTION 3

SPIS TREŚCI CONTENTS. Annual Report of PKP Group 2013. Raport roczny Grupy PKP 2013 SŁOWO WSTĘPNE 3 INTRODUCTION 3 Raport roczny 2013 Annual Report 2013 Raport roczny Grupy PKP 2013 Annual Report of PKP Group 2013 SPIS TREŚCI CONTENTS SŁOWO WSTĘPNE 3 INTRODUCTION 3 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 6 SPÓŁEK GRUPY PKP 1.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Table of contents. 1Statement of the President

Spis treści. Table of contents. 1Statement of the President 2 7 RAPORT ROCZNY ANUALREPORT Spis treści Table of contents List Prezesa Zarządu Wydarzenia roku 27 Władze Spółki i Akcjonariat Notowania giełdowe Oświadczenie w sprawie ładu korporacyjnego Działalność

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI TABLE OF CONTENTS

SPIS TREŒCI TABLE OF CONTENTS 1 Raport Roczny Grupy PKP 2004 Annual Report of PKP Group SPIS TREŒCI Władze PKP S.A. Słowo wstępne Prezesa Zarządu PKP S.A. Grupa PKP Polskie Koleje Państwowe S.A. PKP Intercity Sp. z o.o. PKP Przewozy

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Annual report

Raport roczny Annual report 2002 Raport roczny Annual report Raport Roczny Annual Report 2002 Raport roczny 2002 Annual report 2 Raport roczny Annual report Spis treści Table of Contents Wybrane dane finansowe 5 Selected Financial

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Grupy PKP Annual Report of PKP Group

Raport roczny Grupy PKP Annual Report of PKP Group Raport roczny Grupy PKP Annual Report of PKP Group 2008 2 Raport roczny Grupy PKP 2008 Annual Report of PKP Group słowo wstępne 4 Władze PKP S.A. 6 Grupa PKP 8 Polskie koleje Państwowe S.A. 30 PKP Intercity

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Contents. raport roczny / annual report. Statement of the president. List prezesa zarządu. Władze spółki. Company s authorities

Spis treści. Contents. raport roczny / annual report. Statement of the president. List prezesa zarządu. Władze spółki. Company s authorities 29 raport roczny / annual report Spis treści Contents List prezesa zarządu Władze spółki Akcjonariat Giełda Historia spółki Ważne wydarzenia 29 roku Czynniki ryzyka Produkty i ich rynki Działalność spółki

Bardziej szczegółowo

RAPORT WYNAGRODZEŃ 2014/15 SALARY SURVEY 2014/15

RAPORT WYNAGRODZEŃ 2014/15 SALARY SURVEY 2014/15 RAPORT WYNAGRODZEŃ 2014/15 SALARY SURVEY 2014/15 SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS WSTĘP / INTRODUCTION Wstęp / Introduction... 3 IT i Telekomunikacja / IT & Telecommunication... 5 Sprzedaż, Handel i Marketing

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

ING Bank N.V. Issue of 15,000 Short Currency Open Ended Sprinters under the Certificates Programme

ING Bank N.V. Issue of 15,000 Short Currency Open Ended Sprinters under the Certificates Programme Final Terms dated 19 January 2015 ING Bank N.V. Issue of 15,000 Short Currency Open Ended Sprinters under the Certificates Programme Any person making or intending to make an offer of the Certificates

Bardziej szczegółowo

201 20 3 B s u i s n i e n s e s s Se s r Se vi v c i e c s e Se s c Se to t r o rin i P n o P l o a l n a d

201 20 3 B s u i s n i e n s e s s Se s r Se vi v c i e c s e Se s c Se to t r o rin i P n o P l o a l n a d Sektor nowoczesnych 2013 usług biznesowych w Polsce Business Services Sector in Poland 1 Raport opracowany przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) Report prepared by the Association of Business

Bardziej szczegółowo