Magazyn w Via Santa Giustina

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Magazyn w Via Santa Giustina"

Transkrypt

1 katalog produktów

2

3 Magazyn w Via Santa Giustina Firma CIMM S. R. L. powsta a w 1968 r i od ponad 30 lat dzia a w sektorze zaopatrzenia w wod i centralnego ogrzewania. Przez lata dzia alnoêci firma CIMM rozwin a si, koncentrujàc stale swe wysi ki na satysfakcji klienta. Mocne strony firmy wyraziç mo na u ywajàc prostych, lecz fundamentalnych s ów: Profesjonalizm, WiarygodnoÊç, ElastycznoÊç. zisiaj firma posiada w swej ofercie ponad 500 modeli przeponowych naczyƒ wzbiorczych o pojemnoêciach od 0,165 do 5000 litrów. ugoletnia wspó praca oparta na zasadzie wy àcznoêci z najlepszymi dostawcami w bran y jest gwarancjà najwy szego poziomu jakoêci, technologii i stylistyki. zi ki powierzchni m 2, za odze zdolnej w maksymalny sposób wykorzystaç wszelkie mo liwoêci wzajemnej wspó pracy, oraz dzi ki skonsolidowanym systemom operacyjnym i umiej tnoêç tworzenia produktów doskona ej jakoêci firma CIMM osiàgn a bardzo wysokà pozycj na rynku. Efektywne po àczenie wysokiego poziomu kadry, sprz tu i wykorzystywanych produktów pozwoli o firmie osiàgnàç wyniki, zgodne z najwy szymi standardami jakoêci. Firma Siedziba firmy w Via Caprera

4 produkty Przeponowe naczynia wzbiorcze produkowane przez firm CIMM posiadajà znakowanie CE zgodnie z yrektywà Europejskà 97/23/EC (PE), która ujednolica normy obowiàzujàce w poszczególnych krajach cz onkowskich Wspólnoty w zakresie urzàdzeƒ ci- Ênieniowych, oraz okreêla zasady wolnego obrotu tymi urzàdzeniami w ca ej Europie. Produkty CIMM posiadajà homologacj najwa niejszych mi dzynarodowych organów certyfikacji, w tym równie polskiego Urz du ozoru Technicznego. Produkcja firmy CIMM obejmuje szerokà gam wszelkiego rodzaju naczyƒ wzbiorczych, odpowiadajàcych potrzebom u ytkowników prywatnych i przemys owych. Firma CIMM gwarantuje jakoêç swoich produktów poprzez wykorzystanie specjalnie dobranych, certyfikowanych materia ów. Po àczenie wysokiej technologii z kreatywnoêcià sprawia, e oferowane produkty sà innowacyjne i zgodne z najostrzejszymi wymaganiami stawianymi przez mi dzynarodowe normy. Skuteczna kontrola jakoêci gwarantuje produktom firmy CIMM wysoki stopieƒ niezawodnoêci w czasie eksploatacji przez u ytkownika koƒcowego. Polityka firmy, zawsze zorientowana na innowacj i obs ug klienta, pozwoli a stworzyç znaczàcà i skutecznà rzeczywistoêç operacyjnà.

5

6 sekcja centralne ogrzewanie P ASKIE NACZYNIA WZBIORCZE O KOT ÓW SERIA CP CP CP RP RP RP RP 350 Maksymalne ciênienie pracy CiÊnienie fabryczne nape niania wst pnego Przy àcze wody Temperatura pracy Zgodne z dyrektywà PE 97/23/CE 3 bar 1,5 bar Ø 3/4 M GAS -10 C +90 C Kolor wykoƒczenia zewn trznego czerwony RAL 3000 Rodzaj membrany Wykorzystanie: Instalacje grzewcze i instalacje ch odnicze. SBR Ø GAS Ø 325 MOEL KO WYSOKOÂå OPAKOWANIE ILOÂå mm mm SZT. CP ** x335x ** x335x800 6 Ø GAS ** x335x ** x335x800 4 CP ** x400x710 7 Ø ** x400x ** x400x ** x400x ** x400x ** x400x710 4 Ø GAS 18 CE 7618** x400x710 3 CP x400x x400x710 9 Ø x400x710 7 ** w sta ej sprzeda y 4

7 Ø GAS MOEL KO WYSOKOÂå OPAKOWANIE ILOÂå mm mm SZT. RP ** x210x ** x210x ** x210x ** x210x720 5 RP x250x x250x x250x x250x x250x300 2 RP 250 Ø GAS x260x x260x x260x x260x RP x355x x355x x355x x355x CE 9518* x355x150 1 Ø GAS Ø GAS 435 Zamówienia specjalne odbiegajàce od standardu CIMM (np. przy àcze 1/4 3/8 1/2 ) minimalna partia oraz cena do uzgodnienia. 350 * model niedost pny w Polsce, ** w sta ej sprzeda y 5

8 sekcja centralne ogrzewanie NACZYNIA WZBIORCZE Z MEMBRANÑ NIEWYMIENNÑ SERIA ERE CE Posiadajàce znak CE zgodnie z dyrektywà PE 97/23/CE Maksymalne ciênienie pracy 4 bar model ,5 bar model CiÊnienie fabryczne nape niania wst pnego Przy àcze wody Temperatura pracy 1,5 bar Ø 3/4 M GAS -10 C +100 C Kolor wykoƒczenia zewn trznego czerwony RAL 3000 Rodzaj membrany Wykorzystanie: Instalacje grzewcze i instalacje ch odnicze. SBR ERE MOEL KO WYSOKOÂå ÂRENICA OPAKOWANIE mm mm mm ** x250x ** x250x ** x250x ** x290x325 CE ** x290x390 CE ** x330x430 Uwaga: W przypadku modeli ERE znak CE nie jest wymagany. ** w sta ej sprzeda y 6

9 NACZYNIA WZBIORCZE Z MEMBRANÑ NIEWYMIENNÑ SERIA ERE CE Posiadajàce znak CE zgodnie z dyrektywà PE 97/23/CE Maksymalne ciênienie pracy 5 bar model 35 6 bar model CiÊnienie fabryczne nape niania wst pnego Temperatura pracy 1,5 bar -10 C +100 C Kolor wykoƒczenia zewn trznego czerwony RAL 3000 Rodzaj membrany SBR Przy àcze wody Ø 3/4 M GAS dla modeli Ø 1 M GAS dla modeli Wykorzystanie: Instalacje grzewcze i instalacje ch odnicze. ERE CE MOEL KO WYSOKOÂå ÂRENICA OPAKOWANIE mm mm mm ** x390x ** x390x610 ERE CE MOEL KO WYSOKOÂå ÂRENICA OPAKOWANIE mm mm mm /001* x390x /001* x390x ** x470x ** x470x ** x515x ** x600x ** x600x ** x660x1280 * model niedost pny w Polsce, ** w sta ej sprzeda y 7

10 sekcja centralne ogrzewanie ERE CE MOEL KO WYSOKOÂå ÂRENICA OPAKOWANIE mm mm mm /001** x660x ** x780x ** x780x * x780x1980 Maksymalne ciênienie pracy CiÊnienie fabryczne nape niania wst pnego Posiadajàce znak CE zgodnie z dyrektywà PE 97/23/CE Temperatura pracy -10 C +100 C Kolor wykoƒczenia zewn trznego czerwony RAL 3000 dla modeli bia y RAL 9010 dla modeli Rodzaj membrany EPM dla modeli BUTYL dla modeli Przy àcze wody Ø 2 F GAS dla modeli 750 Ø 21/2 F GAS dla modeli N 65 dla modeli bar 2,5 bar ERE CE MOEL KO WYSOKOÂå ÂRENICA OPAKOWANIE mm mm mm ** x ** x ** x skrzynia 1170x2730x skrzynia 1170x3100x skrzynia 1430x3080x skrzynia 1580x3250x skrzynia 1620x4070x1680 * model niedost pny w Polsce, ** w sta ej sprzeda y 8

11 WIELOFUNKCYJNE NACZYNIE WZBIORCZE Seria STYLE Zgodne z dyrektywà PE 97/23/CE Maksymalne ciênienie pracy 10 bar CiÊnienie fabryczne nape niania wst pnego 2,5 bar dla modeli 1 3 3,5 dla modeli 4 Temperatura pracy -10 C +100 C Kolor wykoƒczenia zewn trznego bia y RAL 9010 Rodzaj membrany Ko nierz Przy àcze wody BUTYL stal cynkowana z pow okà PTFE Ø 1/2 M GAS Wykorzystanie: Instalacje ciep ej i zimnej wody u ytkowej, instalacja podnoszàca ciênienie wody, instalacje ch odnicze. STYLE MOEL KO WYSOKOÂå ÂRENICA OPAKOWANIE ILOÂå mm mm mm SZT x170x x170x x190x x190x

12 sekcja centralne ogrzewanie CP 325 CP 387 CP 392 RP 200 RP 238 RP 250 RP 350 ERE ERE CE STYLE Instalacja grzewcza i instalacja ch odnicza. Instalacja grzewcza i instalacja ch odnicza. Instalacja grzewcza i instalacja ch odnicza. Instalacja grzewcza i instalacja ch odnicza. Instalacja grzewcza i instalacja ch odnicza. Instalacja grzewcza i instalacja ch odnicza. Instalacja grzewcza i instalacja ch odnicza. Instalacja grzewcza i instalacja ch odnicza. Instalacja grzewcza i instalacja ch odnicza. Instalacja ciep ej i zimnej wody u ytkowej, instalacje podnoszàce ciênienie wody, instalacja grzewcza i instalacja ch odnicza. 10

13

14 sekcja woda u ytkowa NACZYNIA WZBIORCZE Z MEMBRANÑ WYMIENNÑ SERIA: AFC - AF - AFOSB - AFOSS - ACS - AS Posiadajàce znak CE zgodnie z dyrektywà PE 97/23/CE Maksymalne ciênienie pracy 10 bar model bar model CiÊnienie fabryczne nape niania wst pnego 2,5 bar Temperatura pracy -10 C+100 C dla modeli C+50 C dla modeli 24 Kolor wykoƒczenia zewn trznego bia y RAL 9010 Rodzaj membrany BUTYL dla modeli 2 12 EPM dla modeli Ko nierz stal cynkowana z pokryciem PTFE dla modeli 2 12 stal inox dla modeli Przy àcze wody Ø 1/2 M GAS dla modeli 2 Ø 3/4 M GAS dla modeli 3 18 Ø 3/4-1 M GAS dla modeli 24 Wykorzystanie: Instalacje ciep ej i zimnej wody u ytkowej, instalacja podnoszàca ciênienie wody, instalacje ch odnicze. ACS MOEL KO WYSOKOÂå ÂRENICA OPAKOWANIE mm mm mm ACS 2 AS CE 24 Ko nierz ze stali cynkowanej ** x250x240 (4 szt.) ** x175x ** x175x290 CE ** x225x320 CE ** x270x325 CE * x270x350 CE ** x270x380 CE ** x270x495 AS CE * x355x370 Ko nierz ze stali inox CE X /2* x270x350 CE X /2* x270x380 CE X /2* x270x495 AS CE X /2* x355x370 Uwaga: W przypadku modeli ACS znak CE nie jest wymagany. * model niedost pny w Polsce, ** w sta ej sprzeda y 12

15 Posiadajàce znak CE zgodnie z dyrektywà PE 97/23/CE Maksymalne ciênienie pracy 10 bar dla modeli bar dla modeli CiÊnienie fabryczne nape niania wst pnego Kolor wykoƒczenia zewn trznego czerwony RAL 3000 Rodzaj membrany EPM dla modeli 3 12 Temperatura pracy 1,5 bar -10 C +100 C Rodzaj membrany NR dla modeli Temperatura pracy -10 C +50 C Ko nierz stal cynkowana Przy àcze wody Ø 3/4 M GAS dla modeli 3 18 Ø 3/4-1 M GAS dla modeli 24 Wykorzystanie: Instalacje zimnej wody u ytkowej, instalacja podnoszàca ciênienie zimnej wody u ytkowej. AFC MOEL KO WYSOKOÂå ÂRENICA OPAKOWANIE mm mm mm AFC CE x175x * x175x290 CE * x225x320 CE * x270x325 CE * x270x350 CE * x270x380 CE * x270x495 AF CE * x720x410 (2 szt.) AF CE AFOSS CE L AFOSB AFOSS MOEL KO WYSOKOÂå ÂRENICA OPAKOWANIE mm mm mm AFOSB CE * x270x495 L AFOSS CE * x270x495 AFOSB CE * model niedost pny w Polsce Uwaga: W przypadku modeli AFC 2-3 znak CE nie jest wymagany. 13

16 sekcja woda u ytkowa NACZYNIA WZBIORCZE Z MEMBRANÑ WYMIENNÑ SERIA: AFE CE Posiadajàce znak CE zgodnie z dyrektywà PE 97/23/CE Maksymalne ciênienie pracy 10 bar CiÊnienie fabryczne nape niania wst pnego 1,5 bar dla modeli ,5 bar dla modeli Temperatura pracy -10 C +100 C dla modeli C +50 C dla modeli Kolor wykoƒczenia zewn trznego niebieski RAL 5015 dla modeli bia y RAL 9010 dla modeli Rodzaj membrany EPM dla modeli BUTYL dla modeli Wykorzystanie: Instalacje ciep ej i zimnej wody u ytkowej, instalacja podnoszàca ciênienie wody ciep ej i zimnej. AFE CE AFE CE MOEL KO WYSOKOÂå ÂRENICA OPAKOWANIE PRZY ÑCZE mm mm mm ** x390x485 M 1" Gas ** x390x725 M 1" Gas ** x390x845 M 1" Gas ** x470x775 M 1" Gas ** x470x895 M 1" Gas ** x520x1050 M 1" Gas ** x595x1110 M 11/4" Gas ** x660x1260 M 11/4" Gas AFE CE ** w sta ej sprzeda y 14

17 Maksymalne ciênienie pracy Posiadajàce znak CE zgodnie z dyrektywà PE 97/23/CE CiÊnienie fabryczne nape niania wst pnego 2,5 bar dla modeli Temperatura pracy -10 C +100 C dla modeli C +50 C dla modeli Kolor wykoƒczenia zewn trznego niebieski RAL 5015 dla modeli bia y RAL 9010 dla modeli Rodzaj membrany EPM dla modeli BUTYL dla modeli Wykorzystanie: Instalacje ciep ej i zimnej wody u ytkowej, instalacja podnoszàca ciênienie wody ciep ej i zimnej. 10 bar AFE CE 500 AFE CE AFE CE MOEL KO WYSOKOÂå ÂRENICA OPAKOWANIE PRZY ÑCZE mm mm mm ** x770x1650 M 11/4" Gas ** paleta 800x800 F 2" Gas paleta 800x800 F 21/2" Gas paleta 1200x1000 F 21/2" Gas skrzynia x2730x1300 N 65 skrzynia x3100x1300 N 65 skrzynia x3080x1490 N 65 skrzynia x3250x1640 N 65 skrzynia * x4070x1680 N 65 AFE CE * model niedost pny w Polsce, ** w sta ej sprzeda y 15

18 sekcja woda u ytkowa NACZYNIA WZBIORCZE Z MEMBRANÑ WYMIENNÑ SERIA: AFESB CE Posiadajàce znak CE zgodnie z dyrektywà PE 97/23/CE Maksymalne ciênienie pracy 10 bar CiÊnienie fabryczne nape niania wst pnego 1,5 bar dla modeli ,5 bar dla modeli Temperatura pracy -10 C +100 C Kolor wykoƒczenia zewn trznego niebieski RAL 5015 Rodzaj membrany Wykorzystanie: Instalacje ciep ej i zimnej wody u ytkowej, instalacja podnoszàca ciênienie wody ciep ej i zimnej. EPM L L AFESB CE AFESB CE AFESB CE MOEL KO WYSOKOÂå ÂRENICA OPAKOWANIE PRZY ÑCZE mm mm mm ** x390x415 M 1" Gas ** x390x415 M 1" Gas ** x465x510 M 1" Gas ** x465x500 M 1" Gas ** x515x550 M 1" Gas ** x600x640 M 1"1/4 Gas ** x670x700 M 1"1/4 Gas x770x790 M 1"1/4 Gas 16 ** w sta ej sprzeda y

19 NACZYNIA WZBIORCZE ZAPOBIEGAJÑCE UERZENIOM YRAULICZNYM SERIA: CAR 19 - AFC/CAR CE - AFE/CAR CE Zgodne z dyrektywà PE 97/23/CE Maksymalne ciênienie pracy CiÊnienie fabryczne nape niania wst pnego Temperatura pracy Konstrukcja korpusu Rodzaj membrany Przy àcze wody 20 bar 3,5 bar -10 C +100 C inox AISI 304 L EPM Ø M 1/2 GAS Wykorzystanie: T umik uderzeƒ hydraulicznych, instalacje ciep ej i zimnej wody u ytkowej o wysokim ciênieniu, instalacja podnoszàca ciênienie wody. CAR 19 MOEL KO WYSOKOÂå ÂRENICA OPAKOWANIE PRZY ÑCZE mm mm mm 0, x80x80 M 1/2" Gas 17

20 sekcja woda u ytkowa Maksymalne ciênienie pracy CiÊnienie fabryczne nape niania wst pnego Temperatura pracy Rodzaj membrany Przy àcze wody Posiadajàce znak CE zgodnie z dyrektywà PE 97/23/CE 16 bar 2,5 bar -10 C +100 C BUTYL M 3/4 GAS Kolor wykoƒczenia zewn trznego bia y RAL 9010 Wykorzystanie: T umik uderzeƒ hydraulicznych, instalacje ciep ej i zimnej wody u ytkowej o wysokim ciênieniu, instalacja podnoszàca ciênienie wody.. AFC/CAR CE AFC/CAR CE MOEL KO WYSOKOÂå ÂRENICA OPAKOWANIE PRZY ÑCZE mm mm mm * x225x320 M 3/4" Gas * x270x325 M 3/4" Gas * x270x380 M 3/4" Gas * x270x490 M 3/4" Gas 18 * model niedost pny w Polsce

21 Posiadajàce znak CE zgodnie z dyrektywà PE 97/23/CE Maksymalne ciênienie pracy 15 bar dla modeli bar dla modeli CiÊnienie fabryczne nape niania wst pnego Temperatura eksploatacji Gumowa membrana 2,5 bar -10 C +100 C Kolor wykoƒczenia zewn trznego niebieski RAL 5015 Wykorzystanie: T umik uderzeƒ hydraulicznych, instalacje ciep ej i zimnej wody u ytkowej o wysokim ciênieniu, instalacja podnoszàca ciênienie wody.. EPM AFE/CAR CE AFE/CAR CE AFE/CAR CE 500 AFE/CAR CE MOEL KO WYSOKOÂå ÂRENICA OPAKOWANIE PRZY ÑCZE mm mm mm * x390x485 M 1" Gas * x390x725 M 1" Gas * x390x845 M 1" Gas * x470x775 M 1" Gas * x470x895 M 1" Gas * x520x1050 M 1" Gas * x595x1110 M 1 1/4 Gas * x660x1260 M 1 1/4 Gas * x770x1650 M 1 1/4 Gas * model niedost pny w Polsce 19

22 sekcja woda u ytkowa ACS-ACS CE AS CE AFC AFC CE AFOSB CE AFE CE AFESB CE CAR 19 AFC/CAR CE AFE/CAR CE Instalacja ciep ej i zimnej wody u ytkowej, instalacja podnoszàca ciênienie wody, instalacja grzewcza i instalacja ch odnicza. Instalacja zimnej wody u ytkowej, instalacja podnoszàca ciênienie wody. Instalacja zimnej wody u ytkowej instalacja podnoszàca ciênienie wody. Instalacja zimnej wody u ytkowej instalacja podnoszàca ciênienie wody. Instalacja zimnej wody u ytkowej instalacja podnoszàca ciênienie wody. T umik uderzeƒ hydraulicznych, instalacje ciep ej i zimnej wody u ytkowej pod ciênieniem, instalacja podnoszàca ciênienie wody T umik uderzeƒ hydraulicznych, instalacje ciep ej i zimnej wody u ytkowej pod ciênieniem, instalacja podnoszàca ciênienie wody. 20

23 akcesoria

24 akcesoria WENTYL NAPE NIANIA WST PNEGO Model Kod Przy àcze AIR VALVE Ø 1/8 GAS MANOMETR Z PRZY ÑCZEM BOCZNYM Model Kod Ø mm Skala R / Bar R / Bar MANOMETR Z PRZY ÑCZEM TYLNYM Model Kod Ø mm Skala P / Bar P / Bar A PRZY ÑCZA 5-OTWOROWE (A) Model Kod ugoêç Materia B 1 MMF-1/ MMF-1/ Mosiàdz PRZY ÑCZA 3-OTWOROWE (B) 1 FFM Mosiàdz WY ÑCZNIK CIÂNIENIOWY Model Kod Pole zastosowania Ustawienia fabryczne PM Bar 1,4 2,8 Bar FSG ,4 4,6 Bar 1,4 2,8 Bar PIERÂCIE MOCUJÑCY MEMBRAN Model Kod Odpowiedni dla modeli Przy àcze wew. zew. Ø AFE Ø 3/4 GAS - 1/2 NPT Ø AFE Ø 3/4 GAS - 1/2 NPT Ø /001 AFE Ø 3/4 GAS - 1/2 NPT UCWYT MOCUJÑCY O ÂCIANY Model Kod Bracket

25 akcesoria MEMBRANY WYMIENNE Model NR EPM BUTYL NBR (Nitryl) Temp C Temp C Temp C Temp C KO KO KO KO Model KO Z otworem /001 Bez otworu EPM Temp C Model BUTYL Temp C KO KO NIERZE STANAR ZE STALI Ârednica Kod Przy àcze Odpowiedni dla modeli Ø Ø /121 M1/2 GAS STYLE /120 M1/2 GAS ACS /34 M3/4 GAS ACS - AFC /006 M3/4 GAS AFC - AF - AFOSB - ACS - AS M1 GAS AFC - AF - AFOSB - ACS - AS /002 M3/4 GAS AFC/CAR M1 GAS AFE - AFESB M1 GAS AFE/CAR /20 M11/4 GAS AFE - AFESB /20 M11/4 GAS AFE/CAR /203 F2 GAS AFE - ERE /204 F21/2 GAS AFE - ERE N 65 AFE - ERE N 65 AFE - ERE KO NIERZE ZE STALI NIERZEWNEJ Ârednica Kod Przy àcze Odpowiedni dla modeli Ø Ø /001 M3/4 GAS AFC -AF - AFOSB - AFOSS - ACS - AS M1 GAS AFC - AF - AFOSB - ACS - AS M1 GAS AFE - AFESB /001 M11/4 GAS AFE -AFESB /001 M11/4 GAS AFE - ERE F21/2 GAS AFE - ERE

26 Wszystkie dane zawarte w niniejszej publikacji majà wy àcznie charakter informacyjny i mogà byç modyfikowane. Wydanie 01/2004

27

28 Wy àczny dystrybutor produktów Cimm na Polsk Ferro sp. z o.o., Skawina, ul. Przemys owa 7 tel , fax

HP, HS dwu- i trójdrogowe zawory z si ownikami

HP, HS dwu- i trójdrogowe zawory z si ownikami rkusz informacyjny HP, HS dwu- i trójdrogowe zawory z si ownikami Zastosowanie Zawory HP i HS z si ownikami przeznaczone sà do wspó pracy z termostatami r cznymi i programowalnymi. Mogà byç stosowane w

Bardziej szczegółowo

Regulator różnicy ciśnień AFP / VFG 2 (VFG 21)

Regulator różnicy ciśnień AFP / VFG 2 (VFG 21) Regulator różnicy ciśnień AFP / VFG 2 (VFG 21) Zastosowanie AFP / VFG 2 (VFG 21) jest regulatorem różnicy ciśnień bezpośredniego działania, stosowanym głównie do regulacji układów ciepłowniczych. Regulator

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki podziemne dwup aszczowe Zbiorniki podziemne na LPG

Zbiorniki podziemne dwup aszczowe Zbiorniki podziemne na LPG Zbiorniki podziemne dwup aszczowe Zbiorniki podziemne na LPG Osprz t do zbiorników URZÑD DOZORU T E C H NI C Z N E G O Zbiorniki dwup aszczowe podziemne Przeznaczone do magazynowania materia ów ciek ych

Bardziej szczegółowo

R czne, równowa àce zawory MSV-C PN 16

R czne, równowa àce zawory MSV-C PN 16 Arkusz informacyjny R czne, równowa àce zawory MSV-C PN 16 Zastosowanie Zawory MSV-C przeznaczone sà do równowa enia instalacji grzewczych i klimatyzacyjnych o sta ym przep ywie oraz instalacji ciep ej

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Instrukcja obsługi i montażu 77 938: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG 77 623: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG mini AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677

Bardziej szczegółowo

Dzi ki trzydziestoletniemu doêwiadczeniu, GCE Druva jest liderem w produkcji najwy szej jakoêci osprz tu do gazów specjalnych.

Dzi ki trzydziestoletniemu doêwiadczeniu, GCE Druva jest liderem w produkcji najwy szej jakoêci osprz tu do gazów specjalnych. Dzi ki trzydziestoletniemu doêwiadczeniu, GCE Druva jest liderem w produkcji najwy szej jakoêci osprz tu do gazów specjalnych. JakoÊç Sprz t Druva produkowany jest tylko ze specjalnie wyselekcjonowanych

Bardziej szczegółowo

POMEX. Lista cen ROK 2004

POMEX. Lista cen ROK 2004 POMEX R Lista cen ROK 2004 POMEX R Spis treœci Emaliowane wymienniki WCW Zbiorniki buforowe do instalacji c.o. Zbiorniki hydroforowe z membran¹ i workiem gumowym tak e do c.w.u. Zasobniki i stabilizatory

Bardziej szczegółowo

ODPOWIED NA DZISIEJSZE PYTANIA

ODPOWIED NA DZISIEJSZE PYTANIA ODPOWIED NA DZISIEJSZE PYTANIA Technologia kondensacyjna optymalnie wykorzystuje zasoby naszej planety z zapewnieniem najwy - szego poziomu komfortu. Dzisiaj stawiamy pytania o wymagania jutra. Spoœród

Bardziej szczegółowo

Akcesoria do układów grzewczych

Akcesoria do układów grzewczych Akcesoria do układów grzewczych wydanie 11/2014 Naczynia przeponowe do instalacji centralnego ogrzewania Naczynia przeponowe wiszące oraz stojące TAURUS serii R przeznaczone są do kompensowania wzrostu

Bardziej szczegółowo

9. NACZYNIA WZBIORCZE

9. NACZYNIA WZBIORCZE 9. NACZYNIA WZBIORCZE WYTYCZNE PROJEKTOWE www.immergas.com.pl 152 NACZYNIA WZBIORCZE NOWOCZESNE SYSTEMY GRZEWCZE 9. DOBÓR OBJĘTOŚCI PRZEPONOWEGO NACZYNIA WYRÓWNAWCZEGO DO INSTALACJI WODNEJ Wszystkie kotły

Bardziej szczegółowo

Dane instalacji grzewczej

Dane instalacji grzewczej - 1 - Data: 28-7-18 Uwaga: Opracował: Dane instalacji grzewczej Źródło ciepła Nr. Typ 1 Kocioł stalowy/palnik nadmuchowy 2 3 4 5 6 Suma: Moc [w kw] 111 111 zawartość wody [w lit.] Temp. zasilania tv 8,

Bardziej szczegółowo

Logano Plus GB 434 X Logano Plus SB 315 Logano Plus SB 615 Logano Plus SB 735. eliwne oraz stalowe kondensacyjne kot y grzewcze Êredniej i du ej mocy

Logano Plus GB 434 X Logano Plus SB 315 Logano Plus SB 615 Logano Plus SB 735. eliwne oraz stalowe kondensacyjne kot y grzewcze Êredniej i du ej mocy Logano Plus GB 434 X Logano Plus SB 315 Logano Plus SB 615 Logano Plus SB 735 eliwne oraz stalowe kot y grzewcze Êredniej i du ej mocy eliwne gazowe, atmosferyczne, stojàce kot y Logano Plus GB 434 kondensacyjny,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REL

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REL www.ecocaloria.com INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY typu REL Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy!!! Cieszymy się, że możemy zaliczyć Państwa do grona naszych Klientów

Bardziej szczegółowo

Pojemniki z włókna szklanego do segregacji surowców wtórnych typu GFB 1.3, 2.5

Pojemniki z włókna szklanego do segregacji surowców wtórnych typu GFB 1.3, 2.5 do segregacji surowców wtórnych typu GFB 1.3, 2.5 CZ, s.r.o. Pojemniki GFA i GFB reprezentują wypróbowaną i sprawdzoną w Europie metodę sortowania surowców wtórnych. Spełniają wysokie wymogi stawiane dla

Bardziej szczegółowo

Wygoda i niezawodność

Wygoda i niezawodność Kotły niekondensacyjne Wygoda i niezawodność GAZOWY WISZÑCY KOCIO JEDNO- LUB DWUFUNKCYJNY Thema Classic C 25 E Thema Classic C As 25 E Thema Classic F 21 E Thema Classic F As 21 E Komfort i oszcz dnoêç

Bardziej szczegółowo

WITAMY W PIERWSZEJ KLASIE

WITAMY W PIERWSZEJ KLASIE Sirius edycja 2015 WITAMY W PIERWSZEJ KLASIE 2 3 DEKORACYJNE OKAPY WYSPOWE Firma SIRIUS została założona w 1996 roku i od tego czasu specjalizuje się w produkcji dekoracyjnych okapów kuchennych. Główną

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Dane techniczne Ceny: patrz cennik VITOTRANS 333. wykorzystujący ciepło kondensacji ze stali nierdzewnej

VIESMANN. Dane techniczne Ceny: patrz cennik VITOTRANS 333. wykorzystujący ciepło kondensacji ze stali nierdzewnej VIESMANN VITOTRANS 333 Wymiennik ciepła spaliny/woda wykorzystujący ciepło kondensacji ze stali nierdzewnej Dane techniczne Ceny: patrz cennik Miejsce przechowywania: teczka Vitotec, rejestr 24 VITOTRANS

Bardziej szczegółowo

R czne zawory równowa àce MSV-I/M PN 16

R czne zawory równowa àce MSV-I/M PN 16 Arkusz informacyjny R czne zawory równowa àce MSV-I/M PN 16 Zastosowanie Rys. 1. MSV-I Zawory MSV-I/M przeznaczone sà do równowa enia instalacji grzewczych i klimatyzacyjnych o sta ych przep ywach. Stosowanie

Bardziej szczegółowo

Schemat budowy litery świetlnej

Schemat budowy litery świetlnej technologia Do budowy liter świetlnych używamy wyłącznie najwyższej klasy materiałów. Poniżej zaprezentowany został poglądowy schemat konstrukcji naszych liter. Schemat budowy litery świetlnej LEDY ŚCIANKA

Bardziej szczegółowo

ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE

ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE IDEA PUSH-BAR okucia budowlane kompleksowo drewno PCV aluminium ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE IDEA Zamkniêcie przeciwpaniczne IDEA zosta³o zaprojektowane i przetestowane na zgodnoœæ

Bardziej szczegółowo

BUDOWA MASZYN I URZĄDZEŃ

BUDOWA MASZYN I URZĄDZEŃ UTOMTYK PRZEMYSŁOW UOW MSZYN I URZĄZEŃ LINIE UTOMTYCZNE MSZYNY MONTśOWE STNOWISK KONTROLNE LINIE TRNSPORTOWE UTORYZOWNY YSTRYUTOR / SPRZEWC ELEMENTÓW UTOMTYKI I PNEUMTYKI...I INNE... PROMTIK R.Miernecki,

Bardziej szczegółowo

Giving light a new experience

Giving light a new experience Philips Ledino O wietlenie punktowe 57915/31/16 Giving light a new experience Wewn trz eleganckich i delikatnych tarczy wykonanych z najwy szej jako ci aluminium znajduj si mniejsze okr gi diod LED. Te

Bardziej szczegółowo

R czne zawory równowa àce MSV-F2 PN 16/25, DN

R czne zawory równowa àce MSV-F2 PN 16/25, DN R czne zawory równowa àce PN 16/25, DN 5-3 Zastosowanie DN 5-15 DN 2-3 Zawory sà r cznymi zaworami równowa àcymi z nastawà wst pnà. Zawory przeznaczone sà do równowa enia hydraulicznego instalacji grzewczych

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU (ver.001/08.2013)

KARTA PRODUKTU (ver.001/08.2013) KARTA PRODUKTU (ver.001/08.2013) 1. Nazwa Grupy bezpieczeństwa (do instalacji C.O. oraz wody użytkowej) 2. Cechy i przeznaczenie produktu Grupy bezpieczeństwa stanowią kompletny układ zabezpieczający instalacje

Bardziej szczegółowo

Wilo Yonos PICO-S. Nowo na rynku ma ych pomp obiegowych

Wilo Yonos PICO-S. Nowo na rynku ma ych pomp obiegowych Wilo Yonos PICO-S Nowo na rynku ma ych pomp obiegowych DANE TECHNICZNE Budowa: Bezd awnicowa pompa obiegowa z przy czem gwintowanym, silnikiem synchronicznym EC (elektronicznie komutowanym) odpornym na

Bardziej szczegółowo

Modele alternatywne Ró ne pokr t a Ró ne materia y gniazda i uszczelnienia Kolektory dystrybucyjne

Modele alternatywne Ró ne pokr t a Ró ne materia y gniazda i uszczelnienia Kolektory dystrybucyjne Zawory kulowe Precyzyjne wykonanie. Minimalne opory przep ywu. Szybkie otwieranie i zamykanie. Przep yw obukierunkowy (z wy àczeniem zaworów z odpowietrzeniem) Dane techniczne Medium Spr one powietrze,

Bardziej szczegółowo

_02klimatyzatory_2013_v8.indd 1

_02klimatyzatory_2013_v8.indd 1 15543.602_02klimatyzatory_2013_v8.indd 1 Nie tylko przyjemny ch ód Podstawowym zadaniem klimatyzatorów jest ch odzenie pomieszczeƒ, ale urzàdzenia Saunier Duval majà tak e funkcj grzania. Ponadto klimatyzatory

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza jw., z zachowaniem pozostałych parametrów.

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza jw., z zachowaniem pozostałych parametrów. Wałbrzych 16.11.2015 r Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn Dostawa wyposażenia dla Centrum Diagnostyki kobiet i noworodków (znak: ZP/PN/MDŚ-19/2015) Zamówienie jest częścią projektu pn.,,mały DolnoŚlązak

Bardziej szczegółowo

POLITYKA JAKOŚCI. Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyka

POLITYKA JAKOŚCI. Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyka POLITYKA JAKOŚCI Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyka System Zarządzania Jakością został zbudowany w oparciu o faktycznie realizowane procesy. Podstawowym zadaniem podczas budowy Systemu

Bardziej szczegółowo

Warunki gwarancji 1. Gwarancja LG Electronics Polska Sp. z o.o. dotyczy klimatyzatorów marki LG zakupionych w Polsce ( Klimatyzator ) i jest wa na wy àcznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 2. LG

Bardziej szczegółowo

Katalog akcesoria meblowe

Katalog akcesoria meblowe 20lat Polska Zapraszamy do naszych sklepów i punktów sprzeda y na terenie ca ej Polski WARSZAWA 03-151 ul. Modliƒska 347 tel./fax: +48-22/499 68 16 tel.kom: +48 609 899 024 WARSZAWA-Regu y 05-816 Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

BIMs PLUS CosmoCONTROL 1. Zawory grzejnikowe zawory termostatyczne zawory powrotne

BIMs PLUS CosmoCONTROL 1. Zawory grzejnikowe zawory termostatyczne zawory powrotne BIMs PLUS CosmoCONTROL 1 Zawory grzejnikowe zawory termostatyczne zawory powrotne Zawory termostatyczne CosmoCONTROL 1 Zawory przeznaczone sà do pracy w dwururowych instalacjach centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

VENDING. Oferta handlowo - usługowa. Tel.: +48 602 74 37 74 Fax: +48 12 444 15 19. ul. Strażacka 39, 30-737 Kraków NIP: 679 299 98 37

VENDING. Oferta handlowo - usługowa. Tel.: +48 602 74 37 74 Fax: +48 12 444 15 19. ul. Strażacka 39, 30-737 Kraków NIP: 679 299 98 37 VENDING Oferta handlowo - usługowa Vendeo - Vending Solutions Grupa Clean24.pl ul. Strażacka 39, 30-737 Kraków NIP: 679 299 98 37 Tel.: +48 602 74 37 74 Fax: +48 12 444 15 19 E-mail: info@vendeo.pl Web:

Bardziej szczegółowo

Plaston. Wygodnie, bezpiecznie i na miarę

Plaston. Wygodnie, bezpiecznie i na miarę Plaston Plaston to szwajcarska firma, z ponad 50-letnim doświadczeniem i fabrykami zlokalizowanymi na terenie Szwajcarii i Unii Europejskiej. Jest wyłącznym, globalnym dostawcą od ponad 40 lat opakowań

Bardziej szczegółowo

BIMs PLUS CosmoCONTROL 2. Zawory grzejnikowe zawory proste zawory kàtowe

BIMs PLUS CosmoCONTROL 2. Zawory grzejnikowe zawory proste zawory kàtowe BIMs PLUS CosmoCONTROL 2 Zawory grzejnikowe zawory proste zawory kàtowe Zawory termostatyczne CosmoCONTROL 2 Opis: zawór termostatyczny z bezstopniowà nastawà wst pnà, samouszczelniajàcy, z uszczelnieniem

Bardziej szczegółowo

Spis treści 35-41 42-43 44 45 46-47 48 49 50-51 52 53 54 55 56-58. Notatka

Spis treści 35-41 42-43 44 45 46-47 48 49 50-51 52 53 54 55 56-58. Notatka KATALOG Spis treści 35-41 42-43 44 45 46-47 48 49 50-51 52 53 54 55 56-58 Notatka Firma powstała w 1996 roku jako odpowiedź na zapotrzebowanie branży paliwowej na wysokiej jakości specjalistyczną armaturę.

Bardziej szczegółowo

Gazowa pompa ciepła firmy Panasonic

Gazowa pompa ciepła firmy Panasonic Gazowa pompa ciepła firmy Panasonic Gazowa pompa ciepła różni się od pompy ciepła zasilanej energią elektryczną tym, że jej kompresor napędzany jest przez silnik gazowy. Agregat GHP (gazowej pompy ciepła)

Bardziej szczegółowo

POMPY NAWIERZCHNIOWE I ZESTAWY HYDROFOROWE

POMPY NAWIERZCHNIOWE I ZESTAWY HYDROFOROWE POMPY NAWIERZCHNIOWE I ZESTAWY HYDROFOROWE ZASTOSOWANIE: do zaopatrzenia domów jedno i wielorodzinnych, domków letniskowych, gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw, w czystą zimną wodę z własnego ujęcia,

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie próbki. DigiPREP LS* DigiPREP MS* DigiPREP Jr.* DigiPREP MINI. Pojemność bloku / Numer katalogowy

Przygotowanie próbki. DigiPREP LS* DigiPREP MS* DigiPREP Jr.* DigiPREP MINI. Pojemność bloku / Numer katalogowy DigiPREP Przygotowanie próbki Grafitowe bloki z serii DigiPREP model Jr., MS, LS i MINI są idealne do procesów mineralizacji, które wymagają temperatury poniżej 180 C. Pokrycie bloków teflonem zapewnia

Bardziej szczegółowo

Armatura firmy TECNOMET SPIS TREŒCI

Armatura firmy TECNOMET SPIS TREŒCI KATALOG Armatura SPIS firmy TREŒCI TECNOMETAL 1. Wprowadzenie... 3 2. Ogólny schemat instalacji produktów firmy TECNOMETAL... 4 3. W³az... 5 4. Zawór oddechowy sekwencyjny...... 6 5. Zawór oddechowy...

Bardziej szczegółowo

REGULACYJNE ZAWORY KULOWE NAVAL

REGULACYJNE ZAWORY KULOWE NAVAL REGUACYJNE ZAWORY KUOWE NAVA C E R T ISO 00 ENVIRONMENT NAVA VAVES I F I CAT E C E R T ISO 00 QUAITY NAVA VAVES I F I CAT E NAVA OY REGUACYJNE ZAWORY KUOWE NAVA Zawory regulacyjne NAVA stosowanie sà do

Bardziej szczegółowo

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 100 ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 60 CM FDW 612 HL 3A 104 FDW 614 DTS 3B A++ 104 40 CM FDW 410 DH 3A 105 ZMYWARKI DO ZABUDOWY 101 ZMYWARKI FRANKE TWÓJ WYBÓR NAJLEPSZE PARAMETRY KLASA EFEKTYWNOŚCI Zmywanie

Bardziej szczegółowo

Termometry bimetaliczne

Termometry bimetaliczne TM 54.01 Seria termometrów o du ej wytrzyma³oœci Model 54 German Lloyd Approval (with feature liquid damping only) Odpowiednie w konstrukcjach maszyn, urz¹dzeñ, zbiorników. Dziêki zastosowaniu t³umienia

Bardziej szczegółowo

JUMO dtrans p33 Przetwornik ciśnienia i sonda poziomu dla stref zagrożonych wybuchem

JUMO dtrans p33 Przetwornik ciśnienia i sonda poziomu dla stref zagrożonych wybuchem Karta katalogowa 404753 Strona 1/6 JUMO dtrans p33 Przetwornik ciśnienia i sonda poziomu dla stref zagrożonych wybuchem Typ 404753 II 1/2 G Ex ia IIC T4 do T6 (IP65) II 1/2 D Ex ia IIIC T100 C do T60 C

Bardziej szczegółowo

Flamco. Naczynia. Reflex. Zilmet

Flamco. Naczynia. Reflex. Zilmet Naczynia Zilmet Membranowe naczynia wzbiorcze Flexcon C (maksymalne nadciênienie robocze 3 bar) CiÊnienie wst pne bar 023 043 077 127 177 247 347 493 817 17112 17117 17122 17132 17142 Flexcon C 2 Flexcon

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY I TECHNOLOGIE MECHANICZNE SP. Z O.O.

SYSTEMY I TECHNOLOGIE MECHANICZNE SP. Z O.O. Warszawa, 01.01.2014 Oferta na znakowarkę laserową ULYXE 6W INFORMACJE OGÓLNE Znakowarki laserowe należące do serii Ulyxe (moc 6W, długość fali 1064nm) należą do rodziny laserów DPSS (lasery pompowane

Bardziej szczegółowo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo 2 Systemy nagłośnieniowe i dźwiękowe systemy ostrzegawcze Bosch Praesideo Bosch Praesideo przekaże Twoją wiadomość zawsze i wszędzie

Bardziej szczegółowo

Pompy odkamieniające. Zmiana kierunku automatyczna. Zmiana kierunku ręczna. Przepływ zgodnie ze wskazówkami zegara

Pompy odkamieniające. Zmiana kierunku automatyczna. Zmiana kierunku ręczna. Przepływ zgodnie ze wskazówkami zegara Pompy odkamieniające Dostępne modele występują z ręcznym i automatycznym przełączaniem Niszczą osady po obu stronach obiegu wody przez co proces odkamieniania następuje samoczynnie, nawet przy prawie całkowicie

Bardziej szczegółowo

FOLIE SAMOCHODOWE. We set. the standard. Made in USA

FOLIE SAMOCHODOWE. We set. the standard. Made in USA FOLIE SAMOCHODOWE We set Opti Automotive Film oferuje kompletną gamę samochodowych folii okiennych przeznaczoną dla profesjonalnych montażystów. Dzięki innowacyjnej technologii produkcji powstał najwyższej

Bardziej szczegółowo

Oferta Wykonawcy - oferowane parametry 1 2 3 4 5 DANE TECHNICZNE 1. Długość całkowita autobusu [mm] 7000-7500. 61/2011/ZP Strona 1

Oferta Wykonawcy - oferowane parametry 1 2 3 4 5 DANE TECHNICZNE 1. Długość całkowita autobusu [mm] 7000-7500. 61/2011/ZP Strona 1 /pieczęć / Parametry techniczne autobusu Lp. Wyszczególnienie Opis DANE TECHNICZNE 1. Długość całkowita autobusu [mm] 7000-7500 2. Szerokość autobusu (bez lusterek) [mm] min. 1900 3. Rozstaw osi [mm] min.

Bardziej szczegółowo

na otaczający świat pozytywnie wpłynąć

na otaczający świat pozytywnie wpłynąć nie tylko ekologia Słońce nieprzerwanie dostarcza energii, której zamiana na ciepło jest rozwiązaniem czystym i prostym. Dzisiejsze technologie są na tyle rozwinięte, aby energia słoneczna mogła być dostępna

Bardziej szczegółowo

WENTYLATORY PRZEMYS OWE

WENTYLATORY PRZEMYS OWE WENTYLATORY PRZEMYS OWE SPS TREÂC GRUPA ASORTYMENTOWA TYP STRONA ÂCENNE WOS 2 WOKS 4 WB-S 6 NV 20, VENA 300 8 EF 10 KANA OWE EURO 0 12 WK 14 WB 16 DACHOWE EURO 0D 18 WD 20 WDD 22 TORNADO 24 REGULATOR OBROTÓW

Bardziej szczegółowo

Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE Oferujemy kompleksowe wsparcie w prowadzeniu własnego biznesu.

Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE Oferujemy kompleksowe wsparcie w prowadzeniu własnego biznesu. Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE jest dynamicznie rozwijającą się instytucją finansową z wieloletnim doświadczeniem. Firma powstała w 1999 roku i posiada ponad 100 oddziałów pod marką KredytOK na terenie

Bardziej szczegółowo

Ciep a woda u ytkowa Standardowe pompy bezd awnicowe (pompy pojedyncze)

Ciep a woda u ytkowa Standardowe pompy bezd awnicowe (pompy pojedyncze) Opis serii Wilo-TOP-Z Konstrukcja Cyrkulacyjna pompa bezd awnicowa z przy czem gwintowanym lub ko nierzowym. Wst pnie wybierane stopnie pr dko ci do regulacji wydajno ci. Zastosowanie Systemy cyrkulacyjne

Bardziej szczegółowo

POWIEW PROFESJONALIZMU

POWIEW PROFESJONALIZMU POWIEW PROFESJONALIZMU 2009 KLIMATYZATORY Droga rozwoju TCL Od zało enia w roku 1981, TCL stało si jednym z najwi kszych chiƒskich producentów AGD. W podstawowej ofercie firmy znajdujà si Multimedia, AGD,

Bardziej szczegółowo

NAVAL. Zawory kulowe Naval

NAVAL. Zawory kulowe Naval NAVAL Zawory kulowe Naval STALOWE ZAWORY KULOWE NAVAL Zawory kulowe NAVAL stosowane sà jako zawory odcinajàce w sieciach cieplnych i instalacjach ciep owniczych oraz w instalacjach olejowych, spr onego

Bardziej szczegółowo

Rotobrush air+ XPi - Urządzenie do czyszczenia systemów wentylacyjnych

Rotobrush air+ XPi - Urządzenie do czyszczenia systemów wentylacyjnych Rotobrush air+ XPi - Urządzenie do czyszczenia systemów wentylacyjnych logo Rotobrush Zastosowanie: czyszczenie małych i średnich instalacji wentylacyjnych, w tym elastycznych przewodów typu flex OSPRZĘT:

Bardziej szczegółowo

Woda to życie. Filtry do wody. www.ista.pl

Woda to życie. Filtry do wody. www.ista.pl Woda to życie Filtry do wody www.ista.pl Filtry do wody Mamy coś na osady i korozję Dobra i czysta woda pitna stała się dla nas prawie oczywistą rzeczą. Przedsiębiorstwa wodociągowe dokładają dużych starań

Bardziej szczegółowo

Ludzie êród em ycia organizacji.

Ludzie êród em ycia organizacji. Ludzie êród em ycia organizacji. Na konkurencyjnych rynkach farmaceutycznym i medycznym coraz trudniej zwi kszaç dynamik sprzeda y. Dotyczy to tak e rynku polskiego, na którym, poza rodzimymi firmami dzia

Bardziej szczegółowo

Katalog 2008. Pe ny program produkcji

Katalog 2008. Pe ny program produkcji Katalog 2008 Pe ny program produkcji Podgrzewacze i zasobniki ciep ej wody u ytkowej firmy CIBET urz dzeniami przeznaczonymi do wspó pracy z kot ami grzewczymi, ami cieplnymi, miejsk sieci ciepln, instalacj

Bardziej szczegółowo

GPD Gumowe wkłady uszczelniaja ce

GPD Gumowe wkłady uszczelniaja ce Systemy techniki budowlanej www.ustec.pl GPD Gumowe wkłady uszczelniaja ce 72 godzinny serwis dostawy Gwarantowana jakość Światowa sieć dystrybucji Obsługa Klienta i serwis na życzenie dla wszystkich produktów

Bardziej szczegółowo

ARMATURA GAZOWA. Słowo wstępne KATALOG PRODUKTÓW

ARMATURA GAZOWA. Słowo wstępne KATALOG PRODUKTÓW ARMATURA GAZOWA Słowo wstępne KATALOG PRODUKTÓW 1 Spis treści SPIS TREŚCI FM FMC FGM Filtry gazu...4 M16/RMO N.A. M16/RM N.A. Zawory odcinające normalnie otwarte...8 M16/RMO N.C. M16/RM N.C. Zawory odcinające

Bardziej szczegółowo

RZEPA I MARCHEW FOOD PRODUCTION MACHINERY

RZEPA I MARCHEW FOOD PRODUCTION MACHINERY RZEPA I MARCHEW SINCE 1919 FOOD PRODUCTION MACHINERY O NAS DOŚWIADCZENIE Firma Herbort od roku 1919 zajmuje się produkcją maszyn i linii produkcyjnych dla branży przetwórstwa spożywczego. Dzięki wieloletniej

Bardziej szczegółowo

WĘZŁY POMPOWE 2016 AHU N 06.06.320 AHU N 06.06.320 Range: VENTUS VS 10 - VS 650 Range: VENTUS VS 10 - VS 650

WĘZŁY POMPOWE 2016 AHU N 06.06.320 AHU N 06.06.320 Range: VENTUS VS 10 - VS 650 Range: VENTUS VS 10 - VS 650 WĘZŁY POMPOWE 2016 ŁATWY MONTAŻ OBUDOWA WYKONANA Z EPP NATYCHMIASTOWA DOSTĘPNOŚĆ ATRAKCYJNA CENA Węzły pompowe VTS Węzły pompowe - to gotowe do podłączenia hydrauliczne układy regulacji wydajności nagrzewnic

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-PNK/D/2014/9/134 (nazwa wykonawcy) SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

eliwne kot y gazowe Logano G334 X Logano G434 X eliwne kot y grzewcze z palnikiem atmosferycznym Êredniej i du ej mocy

eliwne kot y gazowe Logano G334 X Logano G434 X eliwne kot y grzewcze z palnikiem atmosferycznym Êredniej i du ej mocy eliwne kot y grzewcze z palnikiem atmosferycznym Êredniej i du ej mocy eliwny gazowy kocio grzewczy Konstrukcja kot a Niskotemperaturowy kocio grzewczy wg DIN EN 656 z mo liwoêcià regulacji pogodowej bez

Bardziej szczegółowo

NOWOŚĆ E U R O P E J S K A Ć J A NACZYNIA WZBIORCZE C.O. C.W.U. SOLARNE

NOWOŚĆ E U R O P E J S K A Ć J A NACZYNIA WZBIORCZE C.O. C.W.U. SOLARNE E U R O P E J S K A NOWOŚĆ Ć J A K O Ś NACZYNIA WZBIORCZE C.O. C.W.U. SOLARNE spis treści Naczynia do C.O. Seria R 4 naczynia do C.O. wiszące Seria RV 5 naczynia do C.O. stojące Seria CP 7 naczynia płaskie

Bardziej szczegółowo

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia {

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia { { Ubezpieczenia Klienci InterRisk SA Vienna Insurance Group to zarówno osoby fizyczne, jak firmy, przedsiębiorstwa i szkoły. Oferujemy im ponad 150 produktów ubezpieczeniowych. Nasze ubezpieczenia zapewniają

Bardziej szczegółowo

Kot y olejowe ma ej mocy

Kot y olejowe ma ej mocy ma ej y Nowy kocio Logano G125 SE nowy, trzyciàgowy kocio grzewczy, posiada budow cz onowà z wysokiej jakoêci eliwa szarego GL180, nowatorski design, wykonany w trzech wielkoêciach o y nominalnej od 25

Bardziej szczegółowo

Typoszereg pomp SP. Spis treści. Typoszereg pomp SP. 4",6",8", 10" pompy głębinowe wykonane ze stali nierdzewnej

Typoszereg pomp SP. Spis treści. Typoszereg pomp SP. 4,6,8, 10 pompy głębinowe wykonane ze stali nierdzewnej Typoszereg pomp SP Spis treści Informacje ogólne Zakres wydajności Specyfikacja materiałowa Pompy głębionowe 4" Pompy głębionowe 6" Pompy głębionowe 8" Pompy głębionowe 10" Charakterystyki wydajności /

Bardziej szczegółowo

Profesjonalna szóstka w sprawdzonych zastosowaniach

Profesjonalna szóstka w sprawdzonych zastosowaniach Profesjonalna szóstka w sprawdzonych zastosowaniach taśm 3M w przemyśle W celu uproszczenia i usprawnienia wyboru produktów, wyróżniliśmy sześć kategorii produktów ze wskazaniem ich wszechstronnego zastosowania.

Bardziej szczegółowo

Ochrona przeciwpożarowa F120 (DIN 4102, część 2) Klasa absorbera dźwięku A 07/2007 SŁYSZEĆ, CO SIĘ CHCE SŁYSZEĆ. w 0,90 SYSTEMY SUFITOWE

Ochrona przeciwpożarowa F120 (DIN 4102, część 2) Klasa absorbera dźwięku A 07/2007 SŁYSZEĆ, CO SIĘ CHCE SŁYSZEĆ. w 0,90 SYSTEMY SUFITOWE 07/2007 SYSTEMY SUFITOWE Więcej przestrzeni dla nowości SŁYSZEĆ, CO SIĘ CHCE SŁYSZEĆ THERMATEX Alpha Klasa absorbera dźwięku A w 0,90 Ochrona przeciwpożarowa F120 (DIN 4102, część 2) MADE IN GERMANY AMF

Bardziej szczegółowo

WYPOSAŻENIE WNĘTRZ W MEBLE ARCHIWUM ZAKŁADOWE

WYPOSAŻENIE WNĘTRZ W MEBLE ARCHIWUM ZAKŁADOWE WYPOSAŻENIE WNĘTRZ W MEBLE ARCHIWUM ZAKŁADOWE NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO INWESTOR ZAKRES OPRACOWANIA BUDYNEK URZĘDU MIASTA W STALOWEJ WOLI ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola URZĄD MIASTA W STALOWEJ

Bardziej szczegółowo

PREMANT. rury preizolowane

PREMANT. rury preizolowane PREMANT rury preizolowane szeroki zakres usług dla ciepłownictwa Firma BRUGG oferuje Państwu szeroki pakiet rozwiązań z zakresu transportu cieczy wymagający izolacji termicznej w rurociągach nadziemnych

Bardziej szczegółowo

WÓZEK PALETOWY Z WAG. 24 miesi ce. Gwarancja. Przemys, magazyn, sprzeda... Transport na terenie kraju GRATIS!

WÓZEK PALETOWY Z WAG. 24 miesi ce. Gwarancja.  Przemys, magazyn, sprzeda... Transport na terenie kraju GRATIS! Przemys, magazyn, sprzeda... Gwarancja 24 miesi ce Transport na terenie kraju GRATIS! Polska konstrukcja wagi wbudowany akumulator odporna przemys owa konstrukcja zapewniaj ca d ugotrwa e u ytkowanie wersja

Bardziej szczegółowo

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA Kraków 31.01.2014 Dział Techniczny: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 665 001 613

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA SERII CRISTAL

KARTA KATALOGOWA SERII CRISTAL Sp. z o.o. Ul. Nowe osiedle 13 47-240 Bierawa tel. 77 4871 202 tel./fax. 77 4871 225 www.britop.pl britop@britop.pl KARTA KATALOGOWA SERII CRISTAL Nazwa wyrobu: Typ wyrobu: CRISTAL Oprawa oświetleniowa

Bardziej szczegółowo

Wartość brutto PLN. lp. Nazwa Ilość Cena jednostkowa netto PLN. Podatek VAT (%) Cena jednostkowa brutto PLN. Wartość netto PLN. ...

Wartość brutto PLN. lp. Nazwa Ilość Cena jednostkowa netto PLN. Podatek VAT (%) Cena jednostkowa brutto PLN. Wartość netto PLN. ... Pakiet nr 1: Załącznik nr 2 ODZIEŻ MEDYCZNA DLA PRACOWNIKÓW Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim Ilość i asortyment odzieży roboczej przewidywana do zakupu w 2014r. KOD PCV 331990001 Termin

Bardziej szczegółowo

SERDECZNIE WITAMY. Prelegent: mgr inż. Andrzej Zuber

SERDECZNIE WITAMY. Prelegent: mgr inż. Andrzej Zuber SERDECZNIE WITAMY Temat wystąpienia: Fala uderzeniowa i jej zastosowania. Temat wystąpienia: EKOZUB Sp. z o.o. Fala uderzeniowa Fala uderzeniowa jest to ruch cząsteczek wprawionych w drgania, które pozostają

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. www.versapers.com

Instrukcja obsługi. www.versapers.com Instrukcja obsługi www.versapers.com 20 Zasady bezpieczeństwa Prosimy zachować powyższe zasady bezpieczeństwa! Informacje dla użytkowników wyciskarki soków Versapers Spis treści 21 22 23 26 27 30 31 32

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT Modele elektroniczne z cyfrowym panelem Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I

Bardziej szczegółowo

Zawory mechaniczne i rêczne G 1/4" Seria 200

Zawory mechaniczne i rêczne G 1/4 Seria 200 Zawory mechaniczne i rêczne G 1/4" Seria 00 Popychacz DŸwignia z rolk¹ DŸwignia z przyciskiem DŸwignia czu³a DŸwignia panel DŸwignia z przodu Przycisk Prze³¹cznik DŸwignia z rolk¹ boczn¹ Rozdzielacze no

Bardziej szczegółowo

POMPY NAWIERZCHNIOWE I ZESTAWY HYDROFOROWE

POMPY NAWIERZCHNIOWE I ZESTAWY HYDROFOROWE POMPY NAWIERZCHNIOWE I ZESTAWY HYDROFOROWE Zestaw hydroforowy składa się z trzech elementów: zbiornika ciśnieniowego na wodę, pompy tłoczącej z osprzętem i węża antywibracyjnego. Zadaniem hydroforu jest

Bardziej szczegółowo

M P A P S - 50 X 100

M P A P S - 50 X 100 ul. Hauke Bosaka 15, 25-217 Kielce; e-mail: marketing@obreiup.com.pl MP seria Jak zamawiać? M P A P S - 50 X 100 M: Marani A: Dwustronnego działania (typ podstawowy) S: Magnes na tłoku Średnica x Skok

Bardziej szczegółowo

PODGRZEWACZE WODY ZE STALI NIERDZEWNEJ

PODGRZEWACZE WODY ZE STALI NIERDZEWNEJ PODGRZEWACZE WODY ZE STALI NIERDZEWNEJ CENNIK PRODUKTÓW 2015 wersja 2015.2 SPIS PRODUKTÓW STRONA 1 pojemnoœciowe podgrzewacze gazowe pojemnoœci 80-150 l STRONA 1 pojemnoœciowe podgrzewacze gazowe z wê

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA RUROWEGO PRZERYWACZA PŁOMIENIA DETONACJI

DOKUMENTACJA TECHNICZNA RUROWEGO PRZERYWACZA PŁOMIENIA DETONACJI DOKUMENTACJA TECHNICZNA RUROWEGO PRZERYWACZA PŁOMIENIA DETONACJI NIESTABILNEJ RODZAJU 2 TYPU DFA SPIS TREŚCI: Numer Tytuł działu Strona 1 Opis oraz zastosowanie 2 2 Dane techniczne 2 3 Wymiary 3 4 Objaśnienie

Bardziej szczegółowo

TEASER INFORMACYJNY SPRZEDAŻ UBOJNI WOŁOWINY

TEASER INFORMACYJNY SPRZEDAŻ UBOJNI WOŁOWINY TEASER INFORMACYJNY SPRZEDAŻ UBOJNI WOŁOWINY Branża - spożywcza, skup bydła rzeźnego, ubój bydła, handel wołowiną Sprzedający - PKM DUDA S.A. Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. to największa w Polsce firma

Bardziej szczegółowo

132 do cen nale y doliczyç VAT 22% Torby termoizolacyjne. Torby termoizolacyjne. Torba do pizzy karton o rozmiarze 350 x 350 mm

132 do cen nale y doliczyç VAT 22% Torby termoizolacyjne. Torby termoizolacyjne. Torba do pizzy karton o rozmiarze 350 x 350 mm Torby termoizolacyjne Torby termoizolacyjne Moc znamionowa 170 W. Torby przystosowane do pracy w instalacji 12 V, posiadajà zabezpieczenia termiczne. Temperatur 70 0 C torba osiàga ju po 120 sekundach.

Bardziej szczegółowo

PODNOŚNIK KANAŁOWY WWKR 2

PODNOŚNIK KANAŁOWY WWKR 2 Zastosowanie Dźwignik kanałowy, jeżdżący po obrzeżach kanału samochodowego, dzięki łatwości manewrowania poziomego (stosunkowo mały ciężar) i pionowego, znajduje szerokie zastosowanie w pracach obsługowo-naprawczych

Bardziej szczegółowo

Pomaluj swój wiat wiat em

Pomaluj swój wiat wiat em Philips LivingColors Lampka Mini LED Z ota mied 69150/04/PH Pomaluj swój wiat wiat em Maluj w dobrym stylu Dzi ki lampce LivingColors Mini mo esz pod a za najnowsz mod. Inteligentny, dotykowy pier cie

Bardziej szczegółowo

Elektryczne przep ywowe ogrzewacze wody

Elektryczne przep ywowe ogrzewacze wody Elektryczne przep ywowe ogrzewacze wody AEG Technika Grzewcza Oddzia Przedsi biorstwa Stiebel Eltron - Polska Sp. z o. o. 02-237 Warszawa, ul. Instalatorów 9 tel: (0-22) 868-05-80 fax: (0-22) 846-67-03

Bardziej szczegółowo

1. Maszyny do produkcji przewodów hydraulicznych - UNIFLEX

1. Maszyny do produkcji przewodów hydraulicznych - UNIFLEX SPIS TREŚCI 1. Maszyny do produkcji przewodów hydraulicznych UNIFLEX strona 1.1. Zakuwarki do węży...6 8. 1.2. Przecinarki do węży... 9... 1.3. Skórowarki do węży... 10... 2. Maszyny do produkcji przewodów

Bardziej szczegółowo

Systemy solarne. Wystaw dom do słońca SYSTEMY SOLARNE. Helio Set 150 Helio Set 250 C Helio Concept Helio Concept 300 C

Systemy solarne. Wystaw dom do słońca SYSTEMY SOLARNE. Helio Set 150 Helio Set 250 C Helio Concept Helio Concept 300 C Systemy solarne Wystaw dom do słońca SYSTEMY SOLARNE Helio Set 150 Helio Set 250 C Helio Concept Helio Concept 300 C Systemy solarne oszcz dnoêç i wygoda! HELIO SET i HELIO CONCEPT to najnowsze systemy

Bardziej szczegółowo

1 Kocioł stalowy/palnik nadmuchowy Kocioł stalowy/palnik nadmuchowy Układ/sieć suma

1 Kocioł stalowy/palnik nadmuchowy Kocioł stalowy/palnik nadmuchowy Układ/sieć suma Data: 204-08-04 Opracował(a): mgr inż. Grzegorz Knap Uwagi: Dane instalacji grzewczej Źródło ciepła nr Typ Moc [w kw] Pojemność wodna [w litrach] Kocioł stalowy/palnik nadmuchowy 00 270 2 Kocioł stalowy/palnik

Bardziej szczegółowo

Szorowarki kompaktowe BR 40/10 C Adv + MF

Szorowarki kompaktowe BR 40/10 C Adv + MF Szorowarki kompaktowe BR 40/10 C Adv + MF Prowadzona ręcznie, kompaktowa szorowarka wyposażona w dwie szczotki walcowe. Dzięki dwóm listwom ssącym urządzenie skutecznie odsysa wodę podczas poruszania się

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw. Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw. Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 28 stycznia 2010 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r. Wprowadzenie * Badanie grup przedsiębiorstw prowadzących działalność

Bardziej szczegółowo

Zawory typu RA-N z nastawą wstępną i nyplem samouszczelniającym

Zawory typu RA-N z nastawą wstępną i nyplem samouszczelniającym Zawory typu RA-N z nastawą wstępną i nyplem samouszczelniającym Zgodne z normą EN 215 Zastosowanie Wersja prosta Korpusy zaworów RA-N stosowane są w dwururowych instalacjach centralnego ogrze wania. Fabrycznie

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAWARTOŚCI RAPORTU

OPIS ZAWARTOŚCI RAPORTU OPIS ZAWARTOŚCI RAPORTU Raport Kryteria wyboru dostawców w salonach okiennych Sprzedawcy o producentach okien to opracowanie skierowane do producentów okien, którzy wysoko cenią dobre stosunki z obecnymi

Bardziej szczegółowo

Techniki połączeń pneumatycznych Węże z tworzywa sztucznego Seria TU1-poliuretan. Broszura katalogowa

Techniki połączeń pneumatycznych Węże z tworzywa sztucznego Seria TU1-poliuretan. Broszura katalogowa Techniki połączeń pneumatycznych Węże z tworzywa sztucznego Seria TU1-poliuretan Broszura katalogowa 2 Techniki połączeń pneumatycznych Węże z tworzywa sztucznego Seria TU1-poliuretan Wąż pneumatyczny,

Bardziej szczegółowo