Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego"

Transkrypt

1 Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego za IV kwartałł r 2007 roku

2 Spis treści I Wprowadzenie do wyników finansowych i pozycja rynkowa Sytuacja ekonomiczna w IV kwartale 2007 r. ze wskazaniem czynników, które mogą mieć wpływ na działanie w kolejnych kwartałach 1 2. Realizacja celów strategicznych NajwaŜniejsze osiągnięcia biznesowe i pozycja rynkowa 4 4. Nagrody i osiągnięcia... 5 II Rozwój biznesu 5 1. Bankowość Detaliczna.. 5 Środki powierzone przez klientów 5 Rozwój elektronicznych kanałów dystrybucji.. 6 Kredyty. 7 Karty płatnicze Bankowość Korporacyjna. 7 Środki powierzone przez klientów 7 III Kredyty. Wyniki finansowe Rachunek zysków i strat.. 2. Jakość portfela kredytowego IV Podstawowe dane o emitencie Dane informacyjne o Banku i Grupie Kapitałowej Zgodność z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej Porównywalność danych finansowych Wybrane dane finansowe ze sprawozdania finansowego Cena akcji ING Banku Śląskiego S.A Ratingi.. 7. Inne informacje V Segmentacja osiągniętych przychodów i wyników finansowych Grupy 18 VI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Skonsolidowany rachunek zysków i strat Skonsolidowany bilans Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Skonsolidowany rachunek przepływów pienięŝnych Dane uzupełniające zgodnie z MSR Dane uzupełniające do rachunku zysków i strat i pozycji bilansowych Sezonowość lub cykliczność działalności Rodzaj oraz kwoty pozycji wpływających na aktywa, pasywa, wynik finansowy netto lub przepływy środków pienięŝnych, które są niestandardowe ze względu na ich rodzaj wielkość lub wpływ Rodzaj oraz kwoty zmian szacunkowych wartości, które były podawane w poprzednich okresach śródrocznych bieŝącego roku obrotowego lub zmiany wartości szacunkowych podawanych w poprzednich latach obrotowych, jeśli wywierają one istotny wpływ na bieŝący okres śródroczny Emisje, wykup i spłaty dłuŝnych i kapitałowych papierów wartościowych Wypłacone dywidendy Istotne zdarzenia po zakończeniu okresu śródrocznego Zmiany w strukturze jednostki gospodarczej / grupy kapitałowej Zmiany zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły po Nabycie lub zbycie pozycji aktywów rzeczowych trwałych (sprzedaŝ nieruchomości) Rozliczenia z tytułu spraw spornych Transakcje z jednostkami powiązanymi.. 33 VII Jednostkowe sprawozdanie finansowe.. 36

3 VIII Dodatkowe informacje uzupełniające wynikające z Rozporządzenia MF z dnia 19 października 2005 w sprawie informacji bieŝących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych a nie ujęte w innych punktach raportu Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio > 5% głosów na WZA Zestawienie zmian w akcjach posiadanych przez osoby zarządzające Wskazanie postępowań toczących się przed sądem o wartości co najmniej 10% kapitału lub łącznie co najmniej 10% kapitału Informacje o udzieleniu poręczeń kredytu, poŝyczki lub gwarancji stanowiących co najmniej 10% kapitału 40

4 I. Wprowadzenie do wyników finansowych i pozycja rynkowa 1. Sytuacja ekonomiczna w IV kwartale 2007 r. ze wskazaniem czynników, które mogą mieć wpływ na działanie w kolejnych kwartałach W roku 2007 w gospodarce polskiej utrzymywały się tendencje wzrostowe kreowane przez silny popyt krajowy, zarówno inwestycyjny jak i konsumpcyjny. Pozytywnym zmianom na rynku pracy towarzyszyły korzystniejsze niŝ przed rokiem wyniki przedsiębiorstw, pozwalające na poprawę wynagrodzeń oraz wzrost inwestycji. Według wstępnego szacunku tempo wzrostu Produktu Krajowego Brutto w 2007 r. wyniosło 6,5%, wobec 6,2% w 2006 r. oraz 3,6% w 2005 r. Wskaźniki makroekonomiczne wskazują jednak, Ŝe po wyjątkowo dobrych wynikach I półrocza, dynamika wzrostu gospodarczego w kolejnych kwartałach była nieco wolniejsza. Produkcja sprzedana przemysłu 1 w 2007 r. była o 9,7% wyŝsza niŝ przed rokiem. Po dynamicznym wzroście w pierwszych trzech miesiącach 2007 r. (o 13,0%), w kolejnych kwartałach wzrost produkcji lekko wyhamował. W IV kwartale 2007 r. produkcja sprzedana przemysłu była o 9,6% wyŝsza w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wzrost produkcji odnotowano w 25 spośród 29 działów przemysłu, przy czym największy obserwowany był w produkcji maszyn i urządzeń (o 27,0%), wyrobów z metali (o 17,0%) oraz maszyn i aparatury elektrycznej (o 16,1%). Produkcja budowlano-montaŝowa zrealizowana na terenie kraju w 2007 r. przez przedsiębiorstwa o liczbie pracujących powyŝej 9 osób była o 15,7% wyŝsza niŝ przed rokiem. Wysoki poziom wzrostu gospodarczego w 2007 r. spowodował umocnienie pozytywnych tendencji na rynku pracy. Rosnące zapotrzebowanie polskich firm na nowych pracowników w połączeniu z emigracją zarobkową Polaków spowodowało spadek stopy bezrobocia do poziomu 11,4% wobec 14,8% w 2006 r. W końcu grudnia 2007 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła tys. i była o 24,4% niŝsza niŝ przed rokiem. Spadkowi liczby bezrobotnych towarzyszył wzrost przeciętnego wynagrodzenia nominalnego. W roku 2007 przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 2 888,2 zł i było o 9,2% wyŝsze w porównaniu do roku poprzedniego. Mimo większego niŝ przed rokiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, siła nabywcza przeciętnego wynagrodzenie znacznie się zwiększyła. Korzystna sytuacja na rynku pracy w połączeniu ze wzrostem wynagrodzeń wpłynęły na poziom sprzedaŝy detalicznej, która w 2007 r. była o 14,0% wyŝsza niŝ przed rokiem. W kolejnych kwartałach obserwowane było jednak osłabienie dynamiki sprzedaŝy z 17,4% w I kwartale do 12,2% w IV kwartale. Średnioroczny wzrost cen konsumpcyjnych był wyŝszy od notowanego w 2006 r. oraz w stosunku do załoŝonego w ustawie budŝetowej. W grudniu 2007 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 4,0% wobec 1,4 % w analogicznym okresie roku poprzedniego, tym samym cel inflacyjny ustalony przez Radę Polityki PienięŜnej na poziomie 2,5% został przekroczony. W 2007 r. w największym stopniu wzrosły ceny towarów i usług związanych z transportem, ceny Ŝywności oraz ceny towarów i usług związanych z mieszkaniem. Wobec rosnącej presji inflacyjnej Rada Polityki PienięŜnej czterokrotnie w ciągu 2007 r. podwyŝszała stopy procentowe, w efekcie czego stopa referencyjna wzrosła z 4,0% na koniec 2006 r. do 5,0% na koniec 2007 r. W 2007 roku utrzymała się bardzo dobra koniunktura w polskim sektorze bankowym. NaleŜności kredytowe od gospodarstw domowych wzrosły w porównaniu do końca 2006 r. o 37,9%. Wzrost odnotowano równieŝ w zakresie naleŝności kredytowych od podmiotów gospodarczych, które w stosunku do grudnia 2006 roku zwiększyły się o 21,5%. 1 W przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyŝej 9 osób. 1

5 Depozyty sektora bankowego wzrosły o 13,5% w porównaniu do grudnia 2006 r., przy czym depozyty podmiotów gospodarczych były wyŝsze o 18,5%, natomiast depozyty gospodarstw domowych wzrosły o 10,0% w stosunku do końca roku ubiegłego. Począwszy od II kwartału 2007 r. obserwowane było systematyczne umacnianie złotego wobec EUR i USD. W efekcie w końcu grudnia 2007 r. kurs złotego w stosunku do EUR wynosił 3,5820 w porównaniu do 3,8312 na dzień r. Do najwaŝniejszych czynników o charakterze makroekonomicznym mających wpływ na wyniki w kolejnych kwartałach naleŝy zaliczyć tempo rozwoju gospodarczego w Polsce, podwyŝki stóp procentowych oraz wahania kursów walutowych. 2. Realizacja celów strategicznych W 2007 r. ING Bank Śląski podejmował działania, których celem było wprowadzanie nowych produktów i usług, podnoszenie atrakcyjności oferty skierowanej do Klientów oraz dalsza poprawa jakości obsługi. Od początku roku kontynuowano równieŝ realizację projektów, których celem było wprowadzenie nowych narzędzi sprzedaŝowych, zwiększenie dostępności produktów i usług oraz dalsza poprawa efektywności procesów. Bankowość detaliczna W obszarze bankowości detalicznej kluczowe znaczenie w 2007 r. miała realizacja dwóch projektów: Front End oraz Self Banking. Celem pierwszego z nich było uproszczenie procesów akwizycji, sprzedaŝy i obsługi Klienta oraz wypracowanie narzędzi aktywnie wspierających sprzedaŝ produktów. WdroŜenie w sieci placówek systemu Front End w połączeniu z wprowadzeniem nowej aplikacji do obsługi oferty kredytowej dla klientów indywidualnych (SOWK) uprościło i skróciło proces kredytowy oraz znacząco ułatwiło prowadzenie przez Bank akcji prescoringowych i marketingowych. Pod koniec roku wdroŝony został III etap projektu Front End umoŝliwiający obsługę rachunków klientów indywidualnych, dzięki czemu proces otwarcia rachunku wraz z usługami dodatkowymi został znacząco uproszczony. Głównym celem drugiego z realizowanych projektów było zwiększenie dostępności usług bankowych, usprawnienie obsługi klientów oraz racjonalizacja kosztów operacyjnych związanych z operacjami gotówkowymi. Istotą Self Banking jest wydzielenie w istniejących oddziałach Banku stref samoobsługowych czynnych przez całą dobę, w których klienci mogą samodzielnie dokonywać wpłat i wypłat gotówkowych, zrobić przelew przez ING BankOnLine, połączyć się z serwisem HaloŚląski lub porozmawiać z konsultantem z Call Centre. Strefy przeznaczone są dla klientów indywidualnych, małych firm, a takŝe dla klientów korporacyjnych. W 2007 roku w ramach projektu Loan Express ING Bank Śląski pracował nad wprowadzeniem na rynek nowej linii złotowych kredytów hipotecznych, oferowanej klientom z udziałem Partnerów Biznesowych. Jest to produkt charakteryzujący się wysokim stopniem standaryzacji, którego obsługa będzie się odbywać według nowego, w pełni zautomatyzowanego procesu sprzedaŝowego. W IV kwartale 2007 r. projekt wszedł w fazę pilotaŝu. Od początku 2007 r. ING Bank Śląski sukcesywnie modyfikował i uatrakcyjniał swoją ofertę produktową skierowaną do klientów detalicznych. W IV kwartale 2007 r. oferta Banku została poszerzona o Program Inwestycyjny na Przyszłość, produkt oferowany we współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń na śycie ING Nationale-Nederlanden Polska S.A. Jest to bezterminowe ubezpieczenie na Ŝycie umoŝliwiające inwestowanie w wybrane fundusze inwestycyjne róŝnych towarzystw. Jego zaletą jest duŝa elastyczność w zakresie wyboru strategii inwestycyjnej. 2

6 Klientom indywidualnym zainteresowanym poŝyczką pienięŝną, którzy nie posiadają konta osobistego w ING Banku Śląskim zaproponowano poŝyczki pienięŝne na karcie przepłaconej. Karty debetowe ING Bank Śląski w 2007 r. systematycznie rozwijał swoją ofertę w obszarze kart debetowych. Pod koniec roku Bank jako jeden z pierwszych w Polsce rozpoczął wydawanie kart debetowych z mikroprocesorem dla wszystkich Klientów indywidualnych, małych firm i korporacyjnych. Karty wydawane przez ING Bank Śląski są kartami hybrydowymi, tzn. posiadają pasek magnetyczny oraz mikroprocesor. Bankowość internetowa W 2007 r. ING Bank Śląski realizował waŝne projekty w obszarze bankowości internetowej. W październiku 2007 r. Bank uruchomił nowy serwis internetowy dla studentów Za pośrednictwem portalu moŝna zdobyć informacje dotyczące produktów przeznaczonych dla studentów, są teŝ informacje dotyczące Domu Maklerskiego ING oraz kariery w ING. Po wielu miesiącach intensywnych prac w grudniu 2007 r. uruchomiony został nowy system bankowości internetowej dla klientów korporacyjnych ING BusinessOnLine. Klienci korporacyjni otrzymali zaawansowane narzędzie do zarządzania finansami firmy, pozwalające na obsługę niemal wszystkich produktów oferowanych obecnie przez Bank. Nowy system jest prosty w obsłudze, umoŝliwia uŝytkownikowi pełną personalizację oraz naleŝy do najbardziej bezpiecznych na rynku. Jego wprowadzenie jest pierwszym etapem zmian w ofercie bankowości internetowej Banku, w ciągu najbliŝszych miesięcy system ING BusinessOnLine zostanie wzbogacony o kolejne funkcjonalności. W 2007 r. trwały przygotowania do wprowadzenia do oferty detalicznej Banku rachunku internetowego KONTO Z LWEM Direct. Jest to rachunek w złotych, dostępny w dwóch opcjach: jako rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy dla osób fizycznych oraz jako rachunek rozliczeniowy dla małych firm. Nowa oferta jest skierowana do klientów korzystających z Internetu, bankomatów, wpłatomatów oraz płacących kartą. Internetowe konto Direct oferowane jest klientom Banku od stycznia 2008 r. Bank przygotowywał równieŝ nową wersję systemu ING BankOnLine. Modernizacja miała na celu przede wszystkim zmiany funkcjonalne i wizualne systemu, który został przebudowany zgodnie z aktualnie panującymi w Internecie i Grupie ING wymogami. Klienci mogą korzystać z nowej, bardziej przyjaznej wersji systemu ING BankOnLine od lutego 2008 r. Bankowość korporacyjna W obszarze korporacyjnym ING Bank Śląski kontynuował wdraŝanie zmian będących rezultatem programu Korporacje Jego głównym zadaniem jest racjonalizacja oferty produktowej oraz usprawnienie procesów w najistotniejszych obszarach obsługi klientów korporacyjnych. W 2007 r. ING Bank Śląski rozwijał równieŝ swoją ofertę w obszarze produktów korporacyjnych. W ostatnim kwartale 2007 r. klientom z tego segmentu zaproponowano nowy produkt kredytowy pod nazwą Korporacyjny Kredyt Hipoteczny. Kredyt ten oferowany jest w złotych oraz w walutach obcych i umoŝliwia długoterminowe i stabilne finansowanie bieŝącej działalności średnich i duŝych przedsiębiorstw. Trwały równieŝ przygotowania do wdroŝenia nowej usługi dla klientów korporacyjnych Wypłaty zamknięte. Wypłata gotówkowa w formie zamkniętej to wydawana klientowi przez Bank gotówka, przygotowana przez podmiot zewnętrzny współpracujący z Bankiem i dostarczona bezpośrednio do siedziby klienta (poprzez usługę inkasa samochodowego) lub do Oddziału detalicznego w bezpiecznej kopercie lub innym uzgodnionym opakowaniu. 3

7 W ramach działań zmierzających do rozszerzenia obszaru aktywności klientów w IV kwartale 2007 r. rozpoczęto drugą akcję Fast Track, czyli szybką ścieŝkę kredytową dla Klientów Korporacyjnej Sieci SprzedaŜy. Fast Track to nowe podejście do procesu kredytowego, polegające na automatycznym wyznaczeniu limitów transakcyjnych. Wyznaczone limity mają charakter decyzji kredytowej, dotyczącej zestawu standardowych produktów krótkoterminowych, takich jak produkty kredytowe, dyskontowe i pozabilansowe. Dzięki uproszczeniu procedur oraz ograniczeniu liczby jednostek biorących udział w procesie decyzyjnym Fast Track umoŝliwia znaczne skrócenie czasu potrzebnego na złoŝenie klientowi wiąŝącej oferty kredytowej. 3. NajwaŜniejsze osiągnięcia biznesowe i pozycja rynkowa Intensywne działania podejmowane w 2007 r. przez ING Bank Śląski S.A. na rynku depozytowym przyniosły efekty w postaci dalszego wzrostu bazy depozytowej. W szczególności Bank uzyskał bardzo dobre rezultaty na rynku depozytów gospodarstw domowych i w efekcie umocnił swój udział w rynku. Ogólna wartość środków powierzonych przez klientów 2 Grupy ING Banku Śląskiego na dzień r. wyniosła ,4 mln zł i była o 22,6% wyŝsza niŝ w grudniu 2006 roku oraz o 8,8% wyŝsza w porównaniu do września 2007 roku. Struktura środków powierzonych przez klientów Grupy ING Banku Śląskiego S.A. (mln zł) Segment detaliczny , , , , ,9 Segment korporacyjny , , , , ,4 Ogółem , , , , ,3 W okresie 12 miesięcy 2007 r. Bank kontynuował równieŝ działania zmierzające do zaktywizowania akcji kredytowej. W efekcie odnotowano wzrost wolumenu kredytów, których łączna wartość na koniec grudnia 2007 r. wyniosła ,8 mln zł i była o 24,3% wyŝsza w stosunku do grudnia 2006 r. W porównaniu do końca września 2007 roku wartość kredytów udzielonych klientom wzrosła o 5,8%. Struktura kredytów Grupy ING Banku Śląskiego S.A. (mln zł) Segment detaliczny 4 574, , , , ,7 Segment korporacyjny , , , , ,6 Ogółem , , , , ,3 Udział ING Banku Śląskiego w rynku depozytów i zobowiązań długookresowych ukształtował się na poziomie 8,92% (8,58% na koniec 2006 r.). Udział ING Banku Śląskiego w rynku depozytów gospodarstw domowych na koniec grudnia 2007 r. wyniósł 9,38% (8,77% na koniec 2006 r.). Udział w rynku depozytów podmiotów gospodarczych na koniec grudnia 2007 r. wyniósł 8,33% wobec 8,32% na koniec grudnia 2006 r. Udział Banku w rynku naleŝności kredytowych na koniec grudnia 2007 r. wyniósł 3,58% (3,79% na koniec grudnia 2006 r.). Udział w rynku kredytów dla przedsiębiorstw na koniec grudnia 2007 r. wyniósł 5,62% wobec 5,80% na koniec grudnia 2006 r. W 2007 r. Bank przełamał niekorzystny trend spadającego udziału w rynku w zakresie kredytów dla gospodarstw domowych. Na koniec grudnia 2007 r. kredyty udzielone przez ING Bank Śląski tej grupie klientów stanowiły 1,87% całości kredytów dla gospodarstw domowych, podobnie jak na koniec grudnia 2006 r. 2 W tym aktywa TFI. 4

8 4. Nagrody i osiągnięcia ING Bank Śląski S.A. od początku swojego istnienia plasował się wśród najlepszych polskich banków - świadczą o tym wysokie miejsca w róŝnego rodzaju rankingach oraz przyznawane mu nagrody i wyróŝnienia: Luty 2008 trzecie miejsce w rankingu Pulsu Biznesu Giełdowa spółka roku. Grudzień "RóŜa bez kolców" - pierwsze miejsce w rankingu najlepszych banków wg oceny największych przedsiębiorstw w Polsce (Home & Market). Listopad 2007, czytelnicy miesięcznika Readers s Digest nagrodzili ING Bank certyfikatem z godłem Produkt Roku 2007 w kategorii lokata bankowa. Listopad 2007, WyróŜnienie Gold Standard dla KONTA z Lwem - nagrody przyznawane przez konsumentów. Październik 2007, nagroda specjalna Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych w konkursie The Best Annual Report Październik 2007, tytuł Franczyzora roku 2007, nagroda dla najbardziej dynamicznie rozwijających się systemów działających na zasadzie agencji i franczyzy. Październik 2007, Srebrne Effie 2007 w kategorii usługi finansowe za ogólnopolską kampanię kredytu hipotecznego DojeŜdŜacie? DojeŜdŜamy. Kwiecień 2007, Lamparty 2006, nagroda bankowców za najbardziej podziwianą kreację wizerunku marki bankowej. Kwiecień 2007, Nagroda Silver Rock 2006 w kategorii Rozwój produktów kartowych za pierwszą na rynku kartę Maestro z moŝliwością indywidualizowania wizerunku, przyznana przez polskie przedstawicielstwo MasterCard Europe. Marzec 2007, Nagroda główna w piątej edycji Konkursu Gazety Bankowej na Najlepszy Bankowy Projekt Informatyczny 2006 w kategorii Bankowość elektroniczna i e-finanse za aplikację ING Agent. Marzec 2007, III miejsce w rankingu Gazety Finansowej "Najbardziej rozpoznawalne i wiarygodne marki finansowe". Luty 2007, I miejsce w rankingu Gazety Finansowej Karty kredytowe dla firm za kartę kredytową VISA dla firm. Luty 2007, I miejsce w rankingu miesięcznika Home & Market Kampanie reklamowe banków 2006 za kampanię Przyrzekamy kredyt hipoteczny na dobrych warunkach. Styczeń 2007, Status TOP RATED nadany przez GLOBAL CUSTODIAN (prestiŝowe opiniotwórcze wydawnictwo amerykańskie) dla ING Banku Śląskiego dla prowadzonej w Polsce działalności powierniczej w 2006 roku. II. Rozwój biznesu 1. Bankowość Detaliczna Środki powierzone przez klientów Wartość środków klientów detalicznych na koniec grudnia 2007 r. wyniosła ,3 mln zł i wzrosła o 22,3% w stosunku do końca 2006 r. W porównaniu do września 2007 roku środki pozyskane od klientów segmentu detalicznego wzrosły o 4,3%. Środki pozyskane od klientów segmentu detalicznego stanowiły główny składnik środków powierzonych przez klientów ING Banku Śląskiego. Na koniec grudnia 2007 r. ich udział kształtował się na poziomie 66,9%, podobnie jak w analogicznym okresie roku ubiegłego. 5

9 Struktura środków powierzonych przez klientów segmentu detalicznego (mln zł) Rachunki bieŝące 4 020, , , , ,2 Rachunki oszczędnościowe , , , , ,3 Rachunki i lokaty terminowe 4 338, , , , ,2 Aktywa TFI 7 517, , , , ,2 Segment detaliczny razem , , , , ,9 W okresie 12 miesięcy 2007 r. odnotowano dalszy wzrost sprzedaŝy Otwartego Konta Oszczędnościowego. Wartość portfela tego produktu wzrosła o 23,6% w porównaniu do końca 2006 r. oraz o 8,7% w stosunku do września 2007 r. Liczba Otwartych Kont Oszczędnościowych 3 na koniec grudnia 2007 r. wyniosła tys. wobec tys. w analogicznym okresie roku ubiegłego. ING Bank Śląski jest równieŝ dystrybutorem jednostek funduszy inwestycyjnych ING TFI. Na koniec grudnia 2007 r. saldo pozyskanych jednostek wyniosło 7 517,2 mln zł i wzrosło o 32,0% w stosunku do końca 2006 r. W IV kwartale 2007 r. obserwowany był spadek atrakcyjności funduszy inwestycyjnych na skutek pogarszającej się sytuacji na giełdzie, co wpłynęło na zmianę preferencji klientów w zakresie lokowania środków. W efekcie Bank odnotował spadek salda pozyskanych jednostek funduszy inwestycyjnych w porównaniu do września 2007 r. o 9,2%. Rachunki oszczędnościowe oraz jednostki funduszy inwestycyjnych na koniec grudnia 2007 r. stanowiły 76,1% portfela środków powierzonych przez klientów segmentu detalicznego (w analogicznym okresie roku ubiegłego ich udział wynosił 74,0%). Liczba prowadzonych przez Bank rachunków osobistych na koniec grudnia 2007 roku wyniosła 1 153,9 tys. wobec 1 039,7 tys. na dzień r. Rozwój elektronicznych kanałów dystrybucji W 2007 r. w stosunku do 2006 r. odnotowano dynamiczny wzrost klientów INGBankOnLine, kluczowego produktu w obszarze bankowości elektronicznej. W okresie 12 miesięcy 2007 roku istotnie wzrosła równieŝ liczba klientów korzystających z usługi SMS oraz liczba klientów HaloŚląski. Równocześnie obserwowany był dalszy spadek liczby klientów korzystających z systemu MultiCash, co wynika z rezygnacji z tego produktu na rzecz ING OnLine. Dane dotyczące klientów bankowości elektronicznej kształtują się następująco: System bankowości elektronicznej ING BankOnLine, ING OnLine HaloŚląski SMS MultiCash Miesięczna ilość transakcji realizowanych za pomocą systemów bankowości elektronicznej w grudniu 2007 r. osiągnęła poziom 5,8 miliona. W analogicznym okresie roku poprzedniego ilość transakcji realizowanych za pomocą systemów bankowości elektronicznej wyniosła 4,8 miliona. 3 Rachunki w złotych polskich. 6

10 Kredyty Uproszczenie i skrócenie procesu kredytowego oraz stałe podnoszenie atrakcyjności produktów przyniosło efekty w postaci wzrostu wolumenu kredytów detalicznych. Ich wartość na koniec grudnia 2007 r. wyniosła 4 574,3 mln zł, co oznacza wzrost o 41,2% w porównaniu do końca 2006 r. Struktura kredytów dla klientów sektora detalicznego (mln zł) Kredyty hipoteczne 2 616, , , , ,3 Pozostałe kredyty detaliczne 1 958, , , , ,4 Segment detaliczny razem 4 574, , , , ,7 W obszarze kredytów dla segmentu detalicznego odnotowano dynamiczny wzrost wolumenu w zakresie kredytów hipotecznych. Wartość portfela tego produktu na koniec grudnia 2007 r. wyniosła 2 616,0 mln zł i wzrosła o 73,1% w porównaniu do grudnia 2006 r. oraz o 12,7% w stosunku do września 2007 r. W strukturze kredytów hipotecznych na dzień r. dominowały kredyty złotowe. Na koniec grudnia 2007 r. ich wartość wyniosła 2 420,3 mln zł, co oznacza wzrost o 97,4% w porównaniu do grudnia 2006 r. (na koniec 2006 r. wolumen złotowych kredytów hipotecznych kształtował się na poziomie 1 226,1 mln zł). Karty płatnicze ING Bank Śląski naleŝy do grona największych emitentów kart bankowych na rynku polskim. Oferta Banku obejmuje karty debetowe, karty charge, karty kredytowe oraz karty przedpłacone. Liczba wydanych kart kredytowych 4 wzrosła z kart na koniec grudnia 2006 r. do kart na dzień 31 grudnia 2007 r. Łącznie z kartami VE Credit oraz VE Credit NN-P liczba wydanych kart kredytowych na koniec grudnia 2007 r. wyniosła Bankowość Korporacyjna Środki powierzone przez klientów Wartość środków ulokowanych przez klientów segmentu korporacyjnego na koniec grudnia 2007 r. wyniosła ,1 mln zł, co oznacza wzrost o 23,2% w porównaniu do końca 2006 r. oraz o 19,2% w stosunku do września 2007 roku. Depozyty klientów strategicznych w porównaniu do grudnia 2006 r. wzrosły o 2.730,3 mln zł, tj. o 39,9%. Wzrost wolumenu o 520,5 mln zł, tj. o 16,6% odnotowano równieŝ w zakresie depozytów duŝych firm. Niewielki spadek wolumenu (o 13,6 mln zł, tj. 0,3 %) miał miejsce w obszarze depozytów średnich firm. Struktura środków powierzonych przez klientów segmentu korporacyjnego (mln zł) Klienci strategiczni 9 577, , , , ,7 DuŜe firmy 3 655, , , , ,0 Średnie firmy 3 937, , , , ,4 Aktywa TFI 158,8 227,3 232,5 189,1 133,3 Segment korporacyjny razem , , , , ,4 4 Visa Classic, Visa Credit Gold, MasterCard Credit, Pomarańczowa Karta Kredytowa Visa. 7

11 Kredyty Kredyty segmentu korporacyjnego wzrosły o 2 053,9 mln zł, tj. o 19,1% w stosunku do grudnia 2006 r., na co wpłynęły przede wszystkim kredyty dla klientów strategicznych. Wartość kredytów dla tej grupy klientów w stosunku do grudnia 2006 r. wzrosła o 784,8 mln zł, tj. o 13,7%. ZaangaŜowanie kredytowe w segmencie duŝych firm w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrosło o 769,4 mln zł, tj. o 28,1%. Wzrost zaangaŝowania o 419,7 mln zł, tj. o 21,6% w stosunku do grudnia 2006 r. odnotowano równieŝ w zakresie kredytów dla średnich firm. Struktura kredytów dla klientów segmentu korporacyjnego (mln zł) Klienci strategiczni 6 525, , , , ,3 DuŜe firmy 3 505, , , , ,9 Średnie firmy 2 367, , , , ,3 Pozostałe 389,1 312,9 319,6 317,5 309,1 Segment korporacyjny razem , , , , ,6 III. Wyniki finansowe 1. Rachunek zysków i strat RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT GRUPY ING BANKU ŚLĄSKIEGO (układ rodzajowy) w milionach zł 12M M M 2007 /12M 2006 Odsetki 936, ,6 112,3 112,0% Prowizje 735,5 930,8 195,2 126,5% Pozostałe dochody 150,0 87,8-62,2 58,6% Dochody z działalności operacyjnej * 1 821, ,2 245,4 113,5% Koszty osobowe 579,4 687,3 107,9 118,6% Amortyzacja 141,6 154,8 13,2 109,3% Koszty marketingu 58,6 63,6 5,0 108,6% Pozostałe koszty 454,8 479,4 24,7 105,4% Koszty 1 234, ,2 150,8 112,2% Odpisy na utratę wartości aktywów finansowych i rezerwy na zobowiązania pozabilansowe 165,9 105,0-60,9 63,3% Wynik brutto 753,3 787,0 33,7 104,5% CIT -155,4-150,2 5,2 96,6% Wynik netto 598,0 636,8 38,9 106,5% - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 591,4 630,7 39,4 106,7% - przypadający na udziały mniejszości 6,6 6,1-0,5 92,4% */ Kategoria Dochody z działalności operacyjnej obejmuje wynik na działalności podstawowej powiększony o udział w zyskach netto jednostek stowarzyszonych. Dochody z działalności operacyjnej uzyskane przez Grupę kapitałową ING Banku Śląskiego S.A. na koniec grudnia 2007 r. wyniosły 2 067,2 mln zł i były wyŝsze o 245,4 mln zł, tj. o 13,5% w porównaniu do wyniku osiągniętego w analogicznym okresie roku ubiegłego. Dochody odsetkowe na koniec grudnia 2007 r. wyniosły 1 048,6 mln zł i były wyŝsze o 112,3 mln zł, tj. o 12,0% w stosunku do porównywalnego okresu roku poprzedniego. Wielkość tych dochodów była 8

12 efektem dobrych wyników komercyjnych, zarówno w obszarze pozyskiwania depozytów jak równieŝ w zakresie akcji kredytowej. Dochody z tytułu prowizji i opłat na koniec grudnia 2007 r. wyniosły 930,8 mln zł, co oznacza wzrost o 195,2 mln zł, tj. o 26,5% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. W porównaniu do końca grudnia 2006 r. odnotowano wzrost prowizji i opłat z tytułu dystrybucji jednostek uczestnictwa TFI, prowizji i opłat dotyczących kart płatniczych i kredytowych oraz prowizji od kredytów i poŝyczek. W strukturze dochodów prowizyjnych największy udział posiadały prowizje i opłaty z tytułu dystrybucji jednostek uczestnictwa TFI, prowizje z tytułu usług związanych z rachunkami bieŝącymi, z operacji dokonywanych przy uŝyciu kart płatniczych oraz prowizje maklerskie. Pozostałe dochody na koniec grudnia 2007 r. wyniosły 87,8 mln zł i były niŝsze o 62,2 mln zł, tj. o 41,4% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Główną przyczyną spadku był ujemny wynik z wyceny do wartości godziwej instrumentów dłuŝnych oraz transakcji pochodnych na stopę procentową na skutek wzrostu rynkowych stóp procentowych. PoniŜsza tabela prezentuje udział poszczególnych linii biznesowych w tworzeniu dochodu z działalności operacyjnej. w milionach zł 12M M M 2007 /12M 2006 Bankowość detaliczna 961, ,6 171,9 117,9% Działalność depozytowo-kredytowa i rozliczeniowa 912, ,1 166,4 118,2% Dochody z tytułu udziałów w ING NN Polska PTE S.A. 39,9 43,6 3,7 109,4% SprzedaŜ produktów Pionu Rynków Finansowych (RF) 9,0 10,8 1,8 119,7% Bankowość korporacyjna 583,4 714,4 131,0 122,4% Działalność depozytowo-kredytowa i rozliczeniowa 414,7 502,8 88,1 121,3% SprzedaŜ produktów RF 109,0 144,8 35,8 132,9% Rynki Kapitałowe 59,8 66,8 7,0 111,7% Operacje własne 276,7 219,2-57,5 79,2% Działalność handlowa na własny rachunek 135,4 95,3-40,1 70,4% ALCO 141,3 123,9-17,5 87,6% Dochody z działalności operacyjnej 1 821, ,2 245,4 113,5% W strukturze dochodów z działalności operacyjnej Grupy kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. dominujący udział posiadały dochody wypracowane przez bankowość detaliczną. Ich wartość na koniec grudnia 2007 r. wyniosła 1 133,6 mln zł, co oznacza wzrost o 171,9 mln zł, tj. o 17,9% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Zasadniczy wpływ na wielkość dochodów segmentu detalicznego w okresie 12 miesięcy 2007 r. miał przyrost dochodów z działalności depozytowo-kredytowej i rozliczeniowej, wyŝsze były równieŝ dochody z tytułu udziałów w ING NN Polska PTE S.A 5. Lekki wzrost odnotowano takŝe w zakresie dochodów ze sprzedaŝy produktów Pionu Rynków Finansowych. Dochody bankowości detalicznej stanowiły 54,8% wyniku z działalności operacyjnej wobec 52,8% na koniec grudnia 2006 r. Dochody w obszarze bankowości korporacyjnej na koniec grudnia 2007 r. wyniosły 714,4 mln zł i były wyŝsze o 131,0 mln zł, tj. o 22,4% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wzrost dochodów wynikał przede wszystkim z dobrych wyników w zakresie działalności depozytowo-kredytowej i rozliczeniowej, wyŝsze były równieŝ dochody ze sprzedaŝy produktów Pionu Rynków Finansowych oraz dochody uzyskane z transakcji na rynkach kapitałowych. Dochody bankowości korporacyjnej stanowiły 34,6% dochodów z działalności operacyjnej, podczas gdy w analogicznym okresie roku ubiegłego ich udział wynosił 32,0%. Dochody z operacji własnych Grupy po 12 miesiącach 2007 r. wyniosły 219,2 mln zł wobec 276,7 mln zł w porównywalnym okresie roku ubiegłego. Dochody generowane w obszarze rynków 5 Dochody z wyceny pomniejszone o koszty finansowania. 9

13 finansowych uzyskane na koniec grudnia 2007 r. wyniosły 95,3 mln zł i były niŝsze o 40,1 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Spadek ten wynika z ujemnej wyceny transakcji pochodnych i instrumentów dłuŝnych na skutek wzrostu rynkowych stóp procentowych. Dochody generowane w obszarze ALCO 6 na koniec grudnia 2007 r. wyniosły 123,9 mln zł wobec 141,3 mln zł w porównywalnym okresie roku poprzedniego. Dochody z operacji własnych Grupy stanowiły 10,6% dochodów z działalności operacyjnej, podczas gdy na koniec grudnia 2006 r. ich udział wynosił 15,2%. Koszty ogółem na koniec grudnia 2007 roku wyniosły 1 385,2 mln zł i były wyŝsze o 150,8 mln zł, tj. o 12,2 % w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Koszty osobowe po 12 miesiącach 2007 r. wyniosły 687,3 mln i były wyŝsze o 107,9 mln zł, tj. o 18,6% od kosztów poniesionych w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wzrost kosztów osobowych spowodowany był dostosowaniem wynagrodzeń do warunków rynkowych w instytucjach finansowych, w efekcie czego podniesione zostało minimalne wynagrodzenie w Banku. Amortyzacja po 12 miesiącach 2007 r. wyniosła 154,8 mln zł i była wyŝsza o 13,2 mln zł, tj. o 9,3% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Koszty marketingu na koniec grudnia 2007 roku wyniosły 63,6 mln zł i były wyŝsze o 5,0 mln zł, tj. o 8,6% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Pozostałe koszty na koniec grudnia 2007 r. wyniosły 479,4 mln zł i były wyŝsze o 24,7 mln zł, tj. o 5,4% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wzrost kosztów był głównie spowodowany prowadzeniem projektów strategicznych zmierzających do dalszego udoskonalenia procesów oraz optymalizacji struktur sprzedaŝy. Saldo odpisów na utratę wartości aktywów finansowych i rezerw na zobowiązania pozabilansowe na koniec grudnia 2007 r. było dodatnie i wyniosło 105,0 mln zł. Główną pozycję stanowiły dochody w kwocie 81,1 mln zł, uzyskane ze spłaty części naleŝności z portfela kredytów straconych przeniesionych w poprzednich latach do ewidencji pozabilansowej. Wynik finansowy brutto uzyskany na koniec grudnia 2007 r. wyniósł 787,0 mln zł wobec 753,3 mln zł w porównywalnym okresie roku ubiegłego. Wynik finansowy netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej ukształtował się na poziomie 630,7 mln zł i był o 39,4 mln zł, tj. o 6,7% wyŝszy w stosunku do grudnia 2006 r. 2. Jakość portfela kredytowego Zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości Bank szacuje odpis aktualizujący wartość aktywów, w stosunku do których stwierdzono utratę wartości, odpis na zaistniałe ale jeszcze nie zaraportowane straty oraz rezerwy na zobowiązania pozabilansowe. Kwota odpisu aktualizującego jest wyliczana jako róŝnica pomiędzy sumą zdyskontowanych efektywną stopą przewidywanych przyszłych przepływów pienięŝnych, a wartością bieŝącą naleŝności (lub ekwiwalentem zobowiązania). Kwota poniesionych nie ujawnionych strat kredytowych (IBNR) jest wyliczana przy zastosowaniu modeli statystycznych w oparciu o kwotę zaangaŝowań, co do których nie stwierdzono utraty wartości w oparciu o prawdopodobieństwo niewypłacalności (probability of default), szacowany okres pomiędzy zaistnieniem okoliczności warunkujących powstanie straty (emergence period) rozumianej jako utrata zdolności do spłaty zobowiązań oraz powzięciem wiedzy o takiej sytuacji przez Bank oraz oczekiwanej straty (loss given default). 6 Dochód ALCO (Komitet Zarządzania Aktywami i Pasywami) łącznie z wynikiem na działalności inwestycyjnej. 10

14 Zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości Bank nie posiada rezerw o charakterze ogólnym. Jakość portfela kredytowego ING Banku Śląskiego wg IAS/IFRS prezentuje poniŝsza tabela. w m ln zł Z a a n g a Ŝ o w a n ie o g ó łe m R e z e rw y o g ó łe m W sp. p o k ry c ia p o rtfe la o g ó łe m (% ) 7,7 % 5,2 % 3,4 % D z ia ła ln o ść k o rp o ra c y jn a p o rtfel nie za g ro Ŝo ny u tra tą w artości p o rtfel za g roŝon y utra tą w a rtości O d p is y n a u tra tę w a rto śc i IB N R R e z e rw y n a z o b o w ią z a n ia p o z a b ila n s o w e W sp. p o k ry c ia p o rtfe la z a g ro Ŝ o n e g o u tra tą w a rto ś ci (% ) 8 1,1 % 9 2,8 % 9 6,7 % D z ia ła ln o ść d e ta lic z n a p o rtfel nie za g ro Ŝo ny u tra tą w artości p o rtfel za g roŝon y utra tą w a rtości O d p is y n a u tra tę w a rto śc i IB N R R e z e rw y n a z o b o w ią z a n ia p o z a b ila n s o w e W sp. p o k ry c ia p o rtfe la z a g ro Ŝ o n e g o u tra tą w a rto ś ci (% ) 7 0,1 % 7 6,4 % 6 9,0 % U d z ia ł p o rtfe la z a g ro Ŝ o n e g o u tra tą w a rto ś ci (% ) 8,3 5 % 5,0 6 % 2,9 7 % Udział portfela zagroŝonego utratą wartości w całości kredytów sukcesywnie obniŝa się. IV. Podstawowe dane o emitencie 1. Dane informacyjne o Banku i Grupie Kapitałowej ING Bank Śląski S.A. ( Spółka dominująca, Jednostka dominująca, Bank ) z siedzibą Centrali w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, został wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS Spółce dominującej nadano numer statystyczny REGON oraz numer identyfikacji podatkowej NIP Podmiotem uprawnionym do badania jest KPMG Audyt Sp. z o.o. Czas trwania Spółki dominującej oraz jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej jest nieoznaczony. Kapitał akcyjny ING Banku Śląskiego S.A. wynosi zł i dzieli się na sztuk akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 10,00 zł kaŝda. Akcje Banku są notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. ING Bank Śląski S.A. jest podmiotem dominującym Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. 11

15 GRUPA KAPITAŁOWA ING BANK ŚLĄSKI S.A. JEDNOSTKA DOMINUJĄCA JEDNOSTKI ZALEśNE ING SECURITIES S.A. 100% 20% ING NN POLSKA PTE S.A. JEDNOSTKA STOWARZYSZONA ING BANK HIPOTECZNY S.A. 100% ING BSK DEVELOPMENT SP. Z. O.O. 100% CENTRUM BANKU ŚLĄSKIEGO SP. Z O.O. w likwidacji 100% SOLVER SP. Z O.O. osiadanego kaitał1100% u 100% 82,3% 1 11zakładowego ING Bank Śląski S.A. jest spółką zaleŝną od ING Bank NV, który posiada 75% udziału w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego oraz 75% udziałów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. 2. Zgodność z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z wymogami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w wersji zatwierdzonej przez Komisję Europejską obowiązującymi na dzień sprawozdawczy tj. 31 grudnia 2007 r., a w zakresie nieuregulowanym powyŝszymi standardami zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 roku, nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieŝących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r., Nr 209, poz. 1744). Skonsolidowany bilans oraz rachunek zysków i strat na dzień r. wraz z porównywalnymi danymi finansowymi został sporządzony przy zastosowaniu takich samych zasad rachunkowości dla kaŝdego z okresów. Prezentowany raport za IV kwartał 2007 r. spełnia wymogi Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w tym takŝe Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 34 odnoszącego się do śródrocznych raportów finansowych. Raport został przygotowany w wersji skróconej. 12

16 W niniejszym sprawozdaniu finansowym zastosowano takie same zasady rachunkowości, jakie zastosowano przy sporządzaniu rocznego pełnego sprawozdania finansowego za 2006 r. Szczegółowe zasady rachunkowości zostały przedstawione w raporcie półrocznym za I półrocze 2007 r. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzane w złotych polskich w zaokrągleniu do tysiąca złotych (chyba, Ŝe zaznaczono inaczej). 3. Porównywalność danych finansowych W sporządzonym za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku sprawozdaniu finansowym Bank dokonał zmian w sposobie prezentacji niektórych pozycji rachunku zysków i strat. Zmiany te polegały głównie na uszczegółowieniu prezentacji wybranych pozycji oraz agregacji pozycji o podobnym charakterze lub zawierających wyceny produktów finansowych o tej samej bądź zbliŝonej charakterystyce. Taka sytuacja miała miejsce w przypadku Wyniku na instrumentach finansowych wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat oraz Wyniku z pozycji wymiany. W przypadku obu pozycji, głównym czynnikiem je kształtującym były składniki wyceny instrumentów finansowych, podzielone dotychczas dla celów prezentacji na element wyceny do rynku i zmiany z tytułu zmian kursów walutowych. Zdaniem Banku połączenie tych pozycji w jednej linii sprawozdania finansowego lepiej prezentuje wynik osiągany na poszczególnych instrumentach finansowych i ułatwia ich analizę. Ponadto z pozycji Wynik na instrumentach finansowych wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat przeniesiono do Wyniku z tytułu prowizji marŝe transakcyjne na pochodnych instrumentach walutowych zawieranych z klientami korporacyjnymi. Analogicznie z Wyniku z pozycji wymiany do Wyniku z tytułu prowizji zostały przeniesione prowizje otrzymywane z tytułu transakcji wymiany walut dokonywanych w oddziałach Banku, które tworzą stabilny z roku na rok strumień przychodów. Pozycja Przychody z tytułu dywidend oraz Wynik na inwestycyjnych aktywach finansowych zostały połączone w jedną linię Wynik na inwestycyjnych aktywach finansowych. Dodatkowo Bank przeprowadził szczegółową analizę treści ekonomicznej poszczególnych pozycji dotychczas prezentowanych w Pozostałych przychodach/kosztach operacyjnych i dokonał jednoznacznego ich podziału ze względu na charakter na typowo przychodowe i kosztowe, a jednocześnie przeniósł do Wyniku z tytułu prowizji te pozycje, które mają charakter typowo prowizyjny i wykazują stabilną tendencję na przestrzeni kolejnych okresów. Z pozycji Koszty działania banku do pozycji Pozostałe przychody i koszty operacyjne przeniesione zostały koszty związane z bezpośrednim utrzymaniem budynków. Pozycja Koszty działania banku i koszty ogólnego zarządu oraz Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych zostały połączone w jedną linię Koszty działania banku. Niewielka zmiana została równieŝ przeprowadzona w odniesieniu do pozycji Odpisy na utratę wartości i rezerwy na zobowiązania pozabilansowe, z której zostały wyłączone elementy dotyczące wycen nieruchomości własnych, i przeniesione do nowo utworzonej kategorii w pozycji Pozostałe koszty. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku został przekształcony, w celu zapewnienia porównywalności. 13

17 W sporządzonym na dzień r. sprawozdaniu finansowym Bank dokonał zmiany w sposobie prezentacji w bilansie gotówki powierzonej outsourcerowi (zewnętrzna firma zarządzająca na zlecenie obiegiem gotówki będącej w posiadaniu Banku). Zmiana polegała na przeniesieniu z pozycji Kredyty i poŝyczki udzielone klientom do pozycji Kasa, środki w Banku Centralnym. Za powyŝszą zmianą przemawia fakt, Ŝe pomimo, iŝ zgodnie z warunkami umowy ryzyko w całości przenoszone jest na outsourcera to faktycznie Bank zachowuje kontrolę nad składnikami aktywów. Wspomniana zmiana dotyczy takŝe prezentacji środków pienięŝnych w rachunku przepływów pienięŝnych. Na dzień r. wyodrębniono w aktywach i pasywach bilansu pozycję Pochodne instrumenty zabezpieczające, w której zaprezentowano wycenę bilansową instrumentów pochodnych zabezpieczających w rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej i dokonano przesunięcia odpowiednich kwot z pozycji Aktywa finansowe wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat oraz Zobowiązania finansowe wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat. Następstwem wspomnianej zmiany w bilansie była zmiana w rachunku przepływów pienięŝnych. Polegała ona na przesunięciu odpowiednich kwot z pozycji Zmiana stanu aktywów finansowych wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat do pozycji Zmiana stanu innych aktywów oraz z pozycji Zmiana stanu zobowiązań wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat do pozycji Zmiana stanu innych zobowiązań. Dodatkowo w sprawozdaniu Bank dokonał zmiany prezentacji krótkiej pozycji księgowej na papierach dłuŝnych przeznaczonych do obrotu. Poprzednio, krótka pozycja księgowa na papierach dłuŝnych przeznaczonych do obrotu była prezentowana netto, tzn. pomniejszała kwotę papierów dłuŝnych przeznaczonych do obrotu. Według zmienionej zasady prezentacji krótka pozycja na papierach wartościowych przeznaczonych do obrotu prezentowana jest brutto tj. w zobowiązaniach wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat. Zmiana prezentacji krótkiej pozycji księgowej na papierach dłuŝnych przeznaczonych do obrotu nie wpływa na wynik finansowy Banku, natomiast powoduje zwiększenie sumy bilansowej Banku o kwotę krótkiej pozycji. Na dzień r. Bank utworzył nowy portfel dłuŝnych papierów wartościowych utrzymywanych do terminu wymagalności. Intencją Banku jest utrzymywanie aktywów finansowych zakwalifikowanych do tej kategorii do terminu wymagalności. W sporządzonym na dzień r. sprawozdaniu finansowym Bank dokonał zmiany w sposobie prezentacji w notach bilansowych inwestycyjnych lokat terminowych (ILT). Zmiana polegała na przeniesieniu odpowiednich kwot z pozycji Zobowiązania wobec innych niŝ banki podmiotów sektora finansowego depozyty terminowe do pozycji Zobowiązania wobec podmiotów sektora niefinansowego depozyty gospodarstw domowych depozyty terminowe. W sporządzonym na dzień r. sprawozdaniu finansowym Bank dokonał zmiany w sposobie kalkulacji zmiany stanu środków pienięŝnych z tytułu róŝnic kursowych. Wartości prezentowane obecnie w rachunku przepływów pienięŝnych w pozycji zmiany środków pienięŝnych z tytułu róŝnic kursowych w opinii Banku w lepszym stopniu odzwierciedlają wpływ zmian kursów walut na zmianę stanu środków pienięŝnych. Bilans oraz rachunek przepływów pienięŝnych za okresy wcześniejsze zostały przekształcone w celu zapewnienia porównywalności. 14

18 4. Wybrane dane finansowe ze sprawozdania finansowego Pozycja tys. zł tys. EUR Przychody z tytułu odsetek Przychody z tytułu prowizji Wynik na działalności podstawowej Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej Przepływy pienięŝne netto Zysk (strata) na 1 akcję zwykłą (w zł/eur) 48,48 45,45 12,84 11,66 Wskaźnik rentowności (w %) 26,7 31,5 X X Wskaźnik zwrotu na aktywach (w %) 1,2 1,3 X X Wskaźnik zwrotu z kapitału (w %) 18,9 18,6 X X Wskaźnik udziału kosztów (w %) 67,0 67,8 X X Aktywa razem Kapitał własny Kapitał zakładowy Liczba akcji X X Wartość księgowa na 1 akcję (w zł/eur) 295,06 288,68 82,37 75,35 Współczynnik wypłacalności (w %) 13,12 15,74 X X Wskaźnik rentowności - stosunek zysku brutto do kosztów ogółem. Wskaźnik zwrotu na aktywach (ROA) - stosunek zysku netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej do średniego stanu aktywów. Wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE) - liczony jako relacja zysku netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej do średniego stanu kapitałów i funduszy własnych. Wskaźnik udziału kosztów (C/I) relacja kosztów ogółem do dochodów z działalności operacyjnej w układzie rodzajowym. Współczynnik wypłacalności - wyraŝający relację między kapitałami i funduszami własnymi netto a aktywami i zobowiązaniami pozabilansowymi z uwzględnieniem wag ryzyka. Dla celów ustalenia podstawowych wielkości w EURO zastosowano następujące kursy: dla pozycji bilansowych 3,5820 zł, kurs NBP z dnia r., 3,8312 kurs NBP z dnia r., dla pozycji rachunku zysków i strat na ,7768 zł, kurs wyliczony jako średnia z kursów NBP, obowiązujących na ostatni dzień kaŝdego miesiąca I, II, III i IV kwartału 2007 r., 3,8991 kurs wyliczony jako średnia z kursów NBP, obowiązujących na ostatni dzień kaŝdego miesiąca I, II, III i IV kwartału 2006 r. 15

19 5. Cena akcji ING Banku Śląskiego S.A. w p u n k t a c h C e n a a k c j i I N G B a n k u Ś lą s k i e g o w r o k u w z ł g r u s t y l u t m a r k w i m a j c z e l i p s i e w r z p aź l i s g r u W IG - B a n k i IN G B a n k Ś lą s k i 6. Ratingi W dniu 11 kwietnia 2007 roku agencja ratingowa Fitch Ratings Ltd. poinformowała Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. o podwyŝszeniu ratingu indywidualnego z C/D do C oraz ratingu krótkoterminowego z F1 do F1+. Jednocześnie agencja potwierdziła pozostałe ratingi Banku: rating podmiotu (Issuer Default Rating IDR) AA- i rating wsparcia 1. Perspektywa ratingu IDR jest stabilna. PodwyŜszenie ratingu Banku wynika z poprawiającej się jakości aktywów, niskiego profilu ryzyka i silnej bazy kapitałowej Banku. Rating indywidualny stanowi międzynarodowe porównanie, oceniające w jaki sposób Bank byłby postrzegany gdyby traktować go jako podmiot niezaleŝny (pozbawiony zewnętrznego wsparcia). Rating indywidualny na poziomie C odzwierciedla dobrą sytuację Banku. Rating krótkoterminowy na poziomie F1+ oznacza wiarygodność kredytową najwyŝszej jakości. Jest wskazaniem najsilniejszej zdolności do terminowej obsługi zobowiązań finansowych; z dodanym znakiem + oznacza wyjątkowo silną zdolność kredytową. Ponadto Bank posiada ocenę wiarygodności finansowej wystawioną przez Moody s Investors Service Ltd.: Depozyty długoterminowe w walucie obcej A2 Depozyty długoterminowe w walucie krajowej A1 Depozyty krótkoterminowe P-1 Siła finansowa Banku D+ Perspektywa ratingów depozytów długoterminowych i krótkoterminowych Stabilna 16

20 7. Inne informacje Zatrudnienie Zatrudnienie w Grupie Kapitałowej wynosiło odpowiednio: osób, co stanowiło 7 842,1 etatów, osób, co stanowiło 7 286,8 etatów. Liczba oddziałów, bankomatów Według stanu na dzień r. Bank prowadził działalność operacyjną poprzez sieć 329 oddziałów, wobec 330 oddziałów na koniec grudnia 2006 r. Ponadto według stanu na koniec grudnia 2007 r. działalność prowadziło 75 placówek partnerskich, bazujących na modelu franczyzy. Według stanu na dzień r. Bank posiadał sieć 630 bankomatów wobec 568 bankomatów na koniec grudnia 2006 r. Na koniec grudnia 2007 r. Bank posiadał równieŝ sieć 123 wpłatomatów, z czego 75 zainstalowanych było w placówkach partnerskich. 17

Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za III kwartały 2011

Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za III kwartały 2011 Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. Warszawa, listopad 2011 Wybrane skonsolidowane dane finansowe RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT tys. zł tys. EUR III kwartały 2011 III kwartały 2010 III kwartały 2011 III

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT FINANSOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A

ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT FINANSOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT FINANSOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2011 ROKU Warszawa, 19 sierpnia 2011 roku Grupa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Fortis Banku Polska SA w 2010 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Fortis Banku Polska SA w 2010 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Fortis Banku Polska SA w 2010 roku Fortis Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2008 rok

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2008 rok Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2008 rok Warszawa, marzec 2009 r. 1 Wybrane dane i wskaźniki finansowe... 3 2 Podsumowanie... 5 3 Zewnętrzne warunki działania... 6 4 WaŜniejsze wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2012

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2012 Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2012 BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2008 roku

Sprawozdanie finansowe Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2008 roku Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2008 roku WYBRANE DANE FINANSOWE 4 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 5 BILANS 6 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2012 GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A.

RAPORT ROCZNY 2012 GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. RAPORT ROCZNY 2012 GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR za okres : do 31.12.2012 do 31.12.2011 do 31.12.2012 do 31.12.2011 Dane dotyczące skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK Załącznik do uchwały nr 58/C/2012 Zarządu PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP 4 1.1 Grupa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU Warszawa, 28 lutego 2014 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Banku i

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA PPWK S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2008 R. I ZA PÓŁ ROKU ZAKOŃCZONE 30 CZERWCA 2008 PSR 30-06

GRUPA KAPITAŁOWA PPWK S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2008 R. I ZA PÓŁ ROKU ZAKOŃCZONE 30 CZERWCA 2008 PSR 30-06 GRUPA KAPITAŁOWA PPWK S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2008 R. I ZA PÓŁ ROKU ZAKOŃCZONE 30 CZERWCA 2008 PSR 30-06 06-2008 Zawartość Raportu: Wybrane Dane Finansowe Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Grupa BRE Banku SA. Raport roczny 2012

Grupa BRE Banku SA. Raport roczny 2012 Grupa BRE Banku SA Raport roczny 2012 1 Spis treści Spis treści List Prezesa Zarządu BRE Banku do Akcjonariuszy... 6 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej BRE Banku SA do Akcjonariuszy... 8 Ocena Rady

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 2 I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Wybrane dane finansowe i operacyjne, najważniejsze wskaźniki W tys. PLN 1.01.2013-30.06.2013 1.01.2012-30.06.2012

Bardziej szczegółowo

Grupa BRE Banku SA. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2012 rok

Grupa BRE Banku SA. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2012 rok Skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2012 rok Wybrane dane finansowe Poniższe wybrane dane finansowe stanowią informację uzupełniającą

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności GETIN NOBLE BANKU S.A. ZA 2014 ROK

Sprawozdanie Zarządu z działalności GETIN NOBLE BANKU S.A. ZA 2014 ROK Sprawozdanie Zarządu z działalności GETIN NOBLE BANKU S.A. ZA 2014 ROK Warszawa, 23 marca 2015 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Getin Noble Banku S.A. w 2014 roku... 3 1.1. Czynniki istotne dla wyników

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I poł. 2005 roku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GETIN NOBLE BANKU S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GETIN NOBLE BANKU S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GETIN NOBLE BANKU S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU Warszawa, 28 lutego 2014 rok SPIS TREŚCI 1. Działalność Getin Noble Banku w 2013 roku...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. w okresie objętym rocznym sprawozdaniem finansowym sporządzonym na dzień 31.12.2005 SPIS TREŚCI 1. Wstęp omówienie podstawowych wielkości

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. za rok 2011

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. za rok 2011 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ KREDYT BANKU S.A. za rok 2011 2011 1 SPIS TREŚCI 1. CZYNNIKI ISTOTNE DLA WYNIKÓW GRUPY KREDYT BANKU S.A. W 2011 ROKU... 3 2. SYTUACJA GOSPODARCZA POLSKI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2009 ROKU

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za rok zakończony dnia 31

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za rok zakończony dnia 31 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2008 roku WYBRANE DANE FINANSOWE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU Warszawa, 28 lutego 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Banku i

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT FINANSOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2014 ROKU Warszawa, sierpień 2014 roku Spis treści

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W I POŁOWIE 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W I POŁOWIE 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W I POŁOWIE 2013 ROKU Grupy Kapitałowej BZ WBK S.A. w I połowie 2013 roku 2 SPIS TREŚCI I. Przegląd działalności Grupy BZ

Bardziej szczegółowo

Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska Spółka Akcyjna za 2013 rok

Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska Spółka Akcyjna za 2013 rok Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska Spółka Akcyjna za 2013 rok BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

W imieniu Zarządu Kredyt Banku przedstawiam Państwu sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Kredyt Banku S.A. w 2010 roku.

W imieniu Zarządu Kredyt Banku przedstawiam Państwu sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Kredyt Banku S.A. w 2010 roku. Raport roczny Kredyt Banku S.A. za rok 2010 List Prezesa Zarządu Kredyt Banku S.A. Szanowni Akcjonariusze, Klienci i Pracownicy, W imieniu Zarządu Kredyt Banku przedstawiam Państwu sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A...

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A... Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej w 2014 SPIS TREŚCI List Prezesa Zarządu... 4 List Przewodniczącej Rady Nadzorczej... 5 I. Podsumowanie działalności Alior

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W I POŁOWIE 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W I POŁOWIE 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W I POŁOWIE 2014 ROKU 2014 2 SPIS TREŚCI I. Przegląd działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I poł.

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A. GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH i DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Warszawa, 29 listopada 2010 roku 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo