Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego"

Transkrypt

1 Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego za IV kwartałł r 2007 roku

2 Spis treści I Wprowadzenie do wyników finansowych i pozycja rynkowa Sytuacja ekonomiczna w IV kwartale 2007 r. ze wskazaniem czynników, które mogą mieć wpływ na działanie w kolejnych kwartałach 1 2. Realizacja celów strategicznych NajwaŜniejsze osiągnięcia biznesowe i pozycja rynkowa 4 4. Nagrody i osiągnięcia... 5 II Rozwój biznesu 5 1. Bankowość Detaliczna.. 5 Środki powierzone przez klientów 5 Rozwój elektronicznych kanałów dystrybucji.. 6 Kredyty. 7 Karty płatnicze Bankowość Korporacyjna. 7 Środki powierzone przez klientów 7 III Kredyty. Wyniki finansowe Rachunek zysków i strat.. 2. Jakość portfela kredytowego IV Podstawowe dane o emitencie Dane informacyjne o Banku i Grupie Kapitałowej Zgodność z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej Porównywalność danych finansowych Wybrane dane finansowe ze sprawozdania finansowego Cena akcji ING Banku Śląskiego S.A Ratingi.. 7. Inne informacje V Segmentacja osiągniętych przychodów i wyników finansowych Grupy 18 VI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Skonsolidowany rachunek zysków i strat Skonsolidowany bilans Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Skonsolidowany rachunek przepływów pienięŝnych Dane uzupełniające zgodnie z MSR Dane uzupełniające do rachunku zysków i strat i pozycji bilansowych Sezonowość lub cykliczność działalności Rodzaj oraz kwoty pozycji wpływających na aktywa, pasywa, wynik finansowy netto lub przepływy środków pienięŝnych, które są niestandardowe ze względu na ich rodzaj wielkość lub wpływ Rodzaj oraz kwoty zmian szacunkowych wartości, które były podawane w poprzednich okresach śródrocznych bieŝącego roku obrotowego lub zmiany wartości szacunkowych podawanych w poprzednich latach obrotowych, jeśli wywierają one istotny wpływ na bieŝący okres śródroczny Emisje, wykup i spłaty dłuŝnych i kapitałowych papierów wartościowych Wypłacone dywidendy Istotne zdarzenia po zakończeniu okresu śródrocznego Zmiany w strukturze jednostki gospodarczej / grupy kapitałowej Zmiany zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły po Nabycie lub zbycie pozycji aktywów rzeczowych trwałych (sprzedaŝ nieruchomości) Rozliczenia z tytułu spraw spornych Transakcje z jednostkami powiązanymi.. 33 VII Jednostkowe sprawozdanie finansowe.. 36

3 VIII Dodatkowe informacje uzupełniające wynikające z Rozporządzenia MF z dnia 19 października 2005 w sprawie informacji bieŝących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych a nie ujęte w innych punktach raportu Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio > 5% głosów na WZA Zestawienie zmian w akcjach posiadanych przez osoby zarządzające Wskazanie postępowań toczących się przed sądem o wartości co najmniej 10% kapitału lub łącznie co najmniej 10% kapitału Informacje o udzieleniu poręczeń kredytu, poŝyczki lub gwarancji stanowiących co najmniej 10% kapitału 40

4 I. Wprowadzenie do wyników finansowych i pozycja rynkowa 1. Sytuacja ekonomiczna w IV kwartale 2007 r. ze wskazaniem czynników, które mogą mieć wpływ na działanie w kolejnych kwartałach W roku 2007 w gospodarce polskiej utrzymywały się tendencje wzrostowe kreowane przez silny popyt krajowy, zarówno inwestycyjny jak i konsumpcyjny. Pozytywnym zmianom na rynku pracy towarzyszyły korzystniejsze niŝ przed rokiem wyniki przedsiębiorstw, pozwalające na poprawę wynagrodzeń oraz wzrost inwestycji. Według wstępnego szacunku tempo wzrostu Produktu Krajowego Brutto w 2007 r. wyniosło 6,5%, wobec 6,2% w 2006 r. oraz 3,6% w 2005 r. Wskaźniki makroekonomiczne wskazują jednak, Ŝe po wyjątkowo dobrych wynikach I półrocza, dynamika wzrostu gospodarczego w kolejnych kwartałach była nieco wolniejsza. Produkcja sprzedana przemysłu 1 w 2007 r. była o 9,7% wyŝsza niŝ przed rokiem. Po dynamicznym wzroście w pierwszych trzech miesiącach 2007 r. (o 13,0%), w kolejnych kwartałach wzrost produkcji lekko wyhamował. W IV kwartale 2007 r. produkcja sprzedana przemysłu była o 9,6% wyŝsza w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wzrost produkcji odnotowano w 25 spośród 29 działów przemysłu, przy czym największy obserwowany był w produkcji maszyn i urządzeń (o 27,0%), wyrobów z metali (o 17,0%) oraz maszyn i aparatury elektrycznej (o 16,1%). Produkcja budowlano-montaŝowa zrealizowana na terenie kraju w 2007 r. przez przedsiębiorstwa o liczbie pracujących powyŝej 9 osób była o 15,7% wyŝsza niŝ przed rokiem. Wysoki poziom wzrostu gospodarczego w 2007 r. spowodował umocnienie pozytywnych tendencji na rynku pracy. Rosnące zapotrzebowanie polskich firm na nowych pracowników w połączeniu z emigracją zarobkową Polaków spowodowało spadek stopy bezrobocia do poziomu 11,4% wobec 14,8% w 2006 r. W końcu grudnia 2007 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła tys. i była o 24,4% niŝsza niŝ przed rokiem. Spadkowi liczby bezrobotnych towarzyszył wzrost przeciętnego wynagrodzenia nominalnego. W roku 2007 przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 2 888,2 zł i było o 9,2% wyŝsze w porównaniu do roku poprzedniego. Mimo większego niŝ przed rokiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, siła nabywcza przeciętnego wynagrodzenie znacznie się zwiększyła. Korzystna sytuacja na rynku pracy w połączeniu ze wzrostem wynagrodzeń wpłynęły na poziom sprzedaŝy detalicznej, która w 2007 r. była o 14,0% wyŝsza niŝ przed rokiem. W kolejnych kwartałach obserwowane było jednak osłabienie dynamiki sprzedaŝy z 17,4% w I kwartale do 12,2% w IV kwartale. Średnioroczny wzrost cen konsumpcyjnych był wyŝszy od notowanego w 2006 r. oraz w stosunku do załoŝonego w ustawie budŝetowej. W grudniu 2007 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 4,0% wobec 1,4 % w analogicznym okresie roku poprzedniego, tym samym cel inflacyjny ustalony przez Radę Polityki PienięŜnej na poziomie 2,5% został przekroczony. W 2007 r. w największym stopniu wzrosły ceny towarów i usług związanych z transportem, ceny Ŝywności oraz ceny towarów i usług związanych z mieszkaniem. Wobec rosnącej presji inflacyjnej Rada Polityki PienięŜnej czterokrotnie w ciągu 2007 r. podwyŝszała stopy procentowe, w efekcie czego stopa referencyjna wzrosła z 4,0% na koniec 2006 r. do 5,0% na koniec 2007 r. W 2007 roku utrzymała się bardzo dobra koniunktura w polskim sektorze bankowym. NaleŜności kredytowe od gospodarstw domowych wzrosły w porównaniu do końca 2006 r. o 37,9%. Wzrost odnotowano równieŝ w zakresie naleŝności kredytowych od podmiotów gospodarczych, które w stosunku do grudnia 2006 roku zwiększyły się o 21,5%. 1 W przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyŝej 9 osób. 1

5 Depozyty sektora bankowego wzrosły o 13,5% w porównaniu do grudnia 2006 r., przy czym depozyty podmiotów gospodarczych były wyŝsze o 18,5%, natomiast depozyty gospodarstw domowych wzrosły o 10,0% w stosunku do końca roku ubiegłego. Począwszy od II kwartału 2007 r. obserwowane było systematyczne umacnianie złotego wobec EUR i USD. W efekcie w końcu grudnia 2007 r. kurs złotego w stosunku do EUR wynosił 3,5820 w porównaniu do 3,8312 na dzień r. Do najwaŝniejszych czynników o charakterze makroekonomicznym mających wpływ na wyniki w kolejnych kwartałach naleŝy zaliczyć tempo rozwoju gospodarczego w Polsce, podwyŝki stóp procentowych oraz wahania kursów walutowych. 2. Realizacja celów strategicznych W 2007 r. ING Bank Śląski podejmował działania, których celem było wprowadzanie nowych produktów i usług, podnoszenie atrakcyjności oferty skierowanej do Klientów oraz dalsza poprawa jakości obsługi. Od początku roku kontynuowano równieŝ realizację projektów, których celem było wprowadzenie nowych narzędzi sprzedaŝowych, zwiększenie dostępności produktów i usług oraz dalsza poprawa efektywności procesów. Bankowość detaliczna W obszarze bankowości detalicznej kluczowe znaczenie w 2007 r. miała realizacja dwóch projektów: Front End oraz Self Banking. Celem pierwszego z nich było uproszczenie procesów akwizycji, sprzedaŝy i obsługi Klienta oraz wypracowanie narzędzi aktywnie wspierających sprzedaŝ produktów. WdroŜenie w sieci placówek systemu Front End w połączeniu z wprowadzeniem nowej aplikacji do obsługi oferty kredytowej dla klientów indywidualnych (SOWK) uprościło i skróciło proces kredytowy oraz znacząco ułatwiło prowadzenie przez Bank akcji prescoringowych i marketingowych. Pod koniec roku wdroŝony został III etap projektu Front End umoŝliwiający obsługę rachunków klientów indywidualnych, dzięki czemu proces otwarcia rachunku wraz z usługami dodatkowymi został znacząco uproszczony. Głównym celem drugiego z realizowanych projektów było zwiększenie dostępności usług bankowych, usprawnienie obsługi klientów oraz racjonalizacja kosztów operacyjnych związanych z operacjami gotówkowymi. Istotą Self Banking jest wydzielenie w istniejących oddziałach Banku stref samoobsługowych czynnych przez całą dobę, w których klienci mogą samodzielnie dokonywać wpłat i wypłat gotówkowych, zrobić przelew przez ING BankOnLine, połączyć się z serwisem HaloŚląski lub porozmawiać z konsultantem z Call Centre. Strefy przeznaczone są dla klientów indywidualnych, małych firm, a takŝe dla klientów korporacyjnych. W 2007 roku w ramach projektu Loan Express ING Bank Śląski pracował nad wprowadzeniem na rynek nowej linii złotowych kredytów hipotecznych, oferowanej klientom z udziałem Partnerów Biznesowych. Jest to produkt charakteryzujący się wysokim stopniem standaryzacji, którego obsługa będzie się odbywać według nowego, w pełni zautomatyzowanego procesu sprzedaŝowego. W IV kwartale 2007 r. projekt wszedł w fazę pilotaŝu. Od początku 2007 r. ING Bank Śląski sukcesywnie modyfikował i uatrakcyjniał swoją ofertę produktową skierowaną do klientów detalicznych. W IV kwartale 2007 r. oferta Banku została poszerzona o Program Inwestycyjny na Przyszłość, produkt oferowany we współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń na śycie ING Nationale-Nederlanden Polska S.A. Jest to bezterminowe ubezpieczenie na Ŝycie umoŝliwiające inwestowanie w wybrane fundusze inwestycyjne róŝnych towarzystw. Jego zaletą jest duŝa elastyczność w zakresie wyboru strategii inwestycyjnej. 2

6 Klientom indywidualnym zainteresowanym poŝyczką pienięŝną, którzy nie posiadają konta osobistego w ING Banku Śląskim zaproponowano poŝyczki pienięŝne na karcie przepłaconej. Karty debetowe ING Bank Śląski w 2007 r. systematycznie rozwijał swoją ofertę w obszarze kart debetowych. Pod koniec roku Bank jako jeden z pierwszych w Polsce rozpoczął wydawanie kart debetowych z mikroprocesorem dla wszystkich Klientów indywidualnych, małych firm i korporacyjnych. Karty wydawane przez ING Bank Śląski są kartami hybrydowymi, tzn. posiadają pasek magnetyczny oraz mikroprocesor. Bankowość internetowa W 2007 r. ING Bank Śląski realizował waŝne projekty w obszarze bankowości internetowej. W październiku 2007 r. Bank uruchomił nowy serwis internetowy dla studentów Za pośrednictwem portalu moŝna zdobyć informacje dotyczące produktów przeznaczonych dla studentów, są teŝ informacje dotyczące Domu Maklerskiego ING oraz kariery w ING. Po wielu miesiącach intensywnych prac w grudniu 2007 r. uruchomiony został nowy system bankowości internetowej dla klientów korporacyjnych ING BusinessOnLine. Klienci korporacyjni otrzymali zaawansowane narzędzie do zarządzania finansami firmy, pozwalające na obsługę niemal wszystkich produktów oferowanych obecnie przez Bank. Nowy system jest prosty w obsłudze, umoŝliwia uŝytkownikowi pełną personalizację oraz naleŝy do najbardziej bezpiecznych na rynku. Jego wprowadzenie jest pierwszym etapem zmian w ofercie bankowości internetowej Banku, w ciągu najbliŝszych miesięcy system ING BusinessOnLine zostanie wzbogacony o kolejne funkcjonalności. W 2007 r. trwały przygotowania do wprowadzenia do oferty detalicznej Banku rachunku internetowego KONTO Z LWEM Direct. Jest to rachunek w złotych, dostępny w dwóch opcjach: jako rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy dla osób fizycznych oraz jako rachunek rozliczeniowy dla małych firm. Nowa oferta jest skierowana do klientów korzystających z Internetu, bankomatów, wpłatomatów oraz płacących kartą. Internetowe konto Direct oferowane jest klientom Banku od stycznia 2008 r. Bank przygotowywał równieŝ nową wersję systemu ING BankOnLine. Modernizacja miała na celu przede wszystkim zmiany funkcjonalne i wizualne systemu, który został przebudowany zgodnie z aktualnie panującymi w Internecie i Grupie ING wymogami. Klienci mogą korzystać z nowej, bardziej przyjaznej wersji systemu ING BankOnLine od lutego 2008 r. Bankowość korporacyjna W obszarze korporacyjnym ING Bank Śląski kontynuował wdraŝanie zmian będących rezultatem programu Korporacje Jego głównym zadaniem jest racjonalizacja oferty produktowej oraz usprawnienie procesów w najistotniejszych obszarach obsługi klientów korporacyjnych. W 2007 r. ING Bank Śląski rozwijał równieŝ swoją ofertę w obszarze produktów korporacyjnych. W ostatnim kwartale 2007 r. klientom z tego segmentu zaproponowano nowy produkt kredytowy pod nazwą Korporacyjny Kredyt Hipoteczny. Kredyt ten oferowany jest w złotych oraz w walutach obcych i umoŝliwia długoterminowe i stabilne finansowanie bieŝącej działalności średnich i duŝych przedsiębiorstw. Trwały równieŝ przygotowania do wdroŝenia nowej usługi dla klientów korporacyjnych Wypłaty zamknięte. Wypłata gotówkowa w formie zamkniętej to wydawana klientowi przez Bank gotówka, przygotowana przez podmiot zewnętrzny współpracujący z Bankiem i dostarczona bezpośrednio do siedziby klienta (poprzez usługę inkasa samochodowego) lub do Oddziału detalicznego w bezpiecznej kopercie lub innym uzgodnionym opakowaniu. 3

7 W ramach działań zmierzających do rozszerzenia obszaru aktywności klientów w IV kwartale 2007 r. rozpoczęto drugą akcję Fast Track, czyli szybką ścieŝkę kredytową dla Klientów Korporacyjnej Sieci SprzedaŜy. Fast Track to nowe podejście do procesu kredytowego, polegające na automatycznym wyznaczeniu limitów transakcyjnych. Wyznaczone limity mają charakter decyzji kredytowej, dotyczącej zestawu standardowych produktów krótkoterminowych, takich jak produkty kredytowe, dyskontowe i pozabilansowe. Dzięki uproszczeniu procedur oraz ograniczeniu liczby jednostek biorących udział w procesie decyzyjnym Fast Track umoŝliwia znaczne skrócenie czasu potrzebnego na złoŝenie klientowi wiąŝącej oferty kredytowej. 3. NajwaŜniejsze osiągnięcia biznesowe i pozycja rynkowa Intensywne działania podejmowane w 2007 r. przez ING Bank Śląski S.A. na rynku depozytowym przyniosły efekty w postaci dalszego wzrostu bazy depozytowej. W szczególności Bank uzyskał bardzo dobre rezultaty na rynku depozytów gospodarstw domowych i w efekcie umocnił swój udział w rynku. Ogólna wartość środków powierzonych przez klientów 2 Grupy ING Banku Śląskiego na dzień r. wyniosła ,4 mln zł i była o 22,6% wyŝsza niŝ w grudniu 2006 roku oraz o 8,8% wyŝsza w porównaniu do września 2007 roku. Struktura środków powierzonych przez klientów Grupy ING Banku Śląskiego S.A. (mln zł) Segment detaliczny , , , , ,9 Segment korporacyjny , , , , ,4 Ogółem , , , , ,3 W okresie 12 miesięcy 2007 r. Bank kontynuował równieŝ działania zmierzające do zaktywizowania akcji kredytowej. W efekcie odnotowano wzrost wolumenu kredytów, których łączna wartość na koniec grudnia 2007 r. wyniosła ,8 mln zł i była o 24,3% wyŝsza w stosunku do grudnia 2006 r. W porównaniu do końca września 2007 roku wartość kredytów udzielonych klientom wzrosła o 5,8%. Struktura kredytów Grupy ING Banku Śląskiego S.A. (mln zł) Segment detaliczny 4 574, , , , ,7 Segment korporacyjny , , , , ,6 Ogółem , , , , ,3 Udział ING Banku Śląskiego w rynku depozytów i zobowiązań długookresowych ukształtował się na poziomie 8,92% (8,58% na koniec 2006 r.). Udział ING Banku Śląskiego w rynku depozytów gospodarstw domowych na koniec grudnia 2007 r. wyniósł 9,38% (8,77% na koniec 2006 r.). Udział w rynku depozytów podmiotów gospodarczych na koniec grudnia 2007 r. wyniósł 8,33% wobec 8,32% na koniec grudnia 2006 r. Udział Banku w rynku naleŝności kredytowych na koniec grudnia 2007 r. wyniósł 3,58% (3,79% na koniec grudnia 2006 r.). Udział w rynku kredytów dla przedsiębiorstw na koniec grudnia 2007 r. wyniósł 5,62% wobec 5,80% na koniec grudnia 2006 r. W 2007 r. Bank przełamał niekorzystny trend spadającego udziału w rynku w zakresie kredytów dla gospodarstw domowych. Na koniec grudnia 2007 r. kredyty udzielone przez ING Bank Śląski tej grupie klientów stanowiły 1,87% całości kredytów dla gospodarstw domowych, podobnie jak na koniec grudnia 2006 r. 2 W tym aktywa TFI. 4

8 4. Nagrody i osiągnięcia ING Bank Śląski S.A. od początku swojego istnienia plasował się wśród najlepszych polskich banków - świadczą o tym wysokie miejsca w róŝnego rodzaju rankingach oraz przyznawane mu nagrody i wyróŝnienia: Luty 2008 trzecie miejsce w rankingu Pulsu Biznesu Giełdowa spółka roku. Grudzień "RóŜa bez kolców" - pierwsze miejsce w rankingu najlepszych banków wg oceny największych przedsiębiorstw w Polsce (Home & Market). Listopad 2007, czytelnicy miesięcznika Readers s Digest nagrodzili ING Bank certyfikatem z godłem Produkt Roku 2007 w kategorii lokata bankowa. Listopad 2007, WyróŜnienie Gold Standard dla KONTA z Lwem - nagrody przyznawane przez konsumentów. Październik 2007, nagroda specjalna Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych w konkursie The Best Annual Report Październik 2007, tytuł Franczyzora roku 2007, nagroda dla najbardziej dynamicznie rozwijających się systemów działających na zasadzie agencji i franczyzy. Październik 2007, Srebrne Effie 2007 w kategorii usługi finansowe za ogólnopolską kampanię kredytu hipotecznego DojeŜdŜacie? DojeŜdŜamy. Kwiecień 2007, Lamparty 2006, nagroda bankowców za najbardziej podziwianą kreację wizerunku marki bankowej. Kwiecień 2007, Nagroda Silver Rock 2006 w kategorii Rozwój produktów kartowych za pierwszą na rynku kartę Maestro z moŝliwością indywidualizowania wizerunku, przyznana przez polskie przedstawicielstwo MasterCard Europe. Marzec 2007, Nagroda główna w piątej edycji Konkursu Gazety Bankowej na Najlepszy Bankowy Projekt Informatyczny 2006 w kategorii Bankowość elektroniczna i e-finanse za aplikację ING Agent. Marzec 2007, III miejsce w rankingu Gazety Finansowej "Najbardziej rozpoznawalne i wiarygodne marki finansowe". Luty 2007, I miejsce w rankingu Gazety Finansowej Karty kredytowe dla firm za kartę kredytową VISA dla firm. Luty 2007, I miejsce w rankingu miesięcznika Home & Market Kampanie reklamowe banków 2006 za kampanię Przyrzekamy kredyt hipoteczny na dobrych warunkach. Styczeń 2007, Status TOP RATED nadany przez GLOBAL CUSTODIAN (prestiŝowe opiniotwórcze wydawnictwo amerykańskie) dla ING Banku Śląskiego dla prowadzonej w Polsce działalności powierniczej w 2006 roku. II. Rozwój biznesu 1. Bankowość Detaliczna Środki powierzone przez klientów Wartość środków klientów detalicznych na koniec grudnia 2007 r. wyniosła ,3 mln zł i wzrosła o 22,3% w stosunku do końca 2006 r. W porównaniu do września 2007 roku środki pozyskane od klientów segmentu detalicznego wzrosły o 4,3%. Środki pozyskane od klientów segmentu detalicznego stanowiły główny składnik środków powierzonych przez klientów ING Banku Śląskiego. Na koniec grudnia 2007 r. ich udział kształtował się na poziomie 66,9%, podobnie jak w analogicznym okresie roku ubiegłego. 5

9 Struktura środków powierzonych przez klientów segmentu detalicznego (mln zł) Rachunki bieŝące 4 020, , , , ,2 Rachunki oszczędnościowe , , , , ,3 Rachunki i lokaty terminowe 4 338, , , , ,2 Aktywa TFI 7 517, , , , ,2 Segment detaliczny razem , , , , ,9 W okresie 12 miesięcy 2007 r. odnotowano dalszy wzrost sprzedaŝy Otwartego Konta Oszczędnościowego. Wartość portfela tego produktu wzrosła o 23,6% w porównaniu do końca 2006 r. oraz o 8,7% w stosunku do września 2007 r. Liczba Otwartych Kont Oszczędnościowych 3 na koniec grudnia 2007 r. wyniosła tys. wobec tys. w analogicznym okresie roku ubiegłego. ING Bank Śląski jest równieŝ dystrybutorem jednostek funduszy inwestycyjnych ING TFI. Na koniec grudnia 2007 r. saldo pozyskanych jednostek wyniosło 7 517,2 mln zł i wzrosło o 32,0% w stosunku do końca 2006 r. W IV kwartale 2007 r. obserwowany był spadek atrakcyjności funduszy inwestycyjnych na skutek pogarszającej się sytuacji na giełdzie, co wpłynęło na zmianę preferencji klientów w zakresie lokowania środków. W efekcie Bank odnotował spadek salda pozyskanych jednostek funduszy inwestycyjnych w porównaniu do września 2007 r. o 9,2%. Rachunki oszczędnościowe oraz jednostki funduszy inwestycyjnych na koniec grudnia 2007 r. stanowiły 76,1% portfela środków powierzonych przez klientów segmentu detalicznego (w analogicznym okresie roku ubiegłego ich udział wynosił 74,0%). Liczba prowadzonych przez Bank rachunków osobistych na koniec grudnia 2007 roku wyniosła 1 153,9 tys. wobec 1 039,7 tys. na dzień r. Rozwój elektronicznych kanałów dystrybucji W 2007 r. w stosunku do 2006 r. odnotowano dynamiczny wzrost klientów INGBankOnLine, kluczowego produktu w obszarze bankowości elektronicznej. W okresie 12 miesięcy 2007 roku istotnie wzrosła równieŝ liczba klientów korzystających z usługi SMS oraz liczba klientów HaloŚląski. Równocześnie obserwowany był dalszy spadek liczby klientów korzystających z systemu MultiCash, co wynika z rezygnacji z tego produktu na rzecz ING OnLine. Dane dotyczące klientów bankowości elektronicznej kształtują się następująco: System bankowości elektronicznej ING BankOnLine, ING OnLine HaloŚląski SMS MultiCash Miesięczna ilość transakcji realizowanych za pomocą systemów bankowości elektronicznej w grudniu 2007 r. osiągnęła poziom 5,8 miliona. W analogicznym okresie roku poprzedniego ilość transakcji realizowanych za pomocą systemów bankowości elektronicznej wyniosła 4,8 miliona. 3 Rachunki w złotych polskich. 6

10 Kredyty Uproszczenie i skrócenie procesu kredytowego oraz stałe podnoszenie atrakcyjności produktów przyniosło efekty w postaci wzrostu wolumenu kredytów detalicznych. Ich wartość na koniec grudnia 2007 r. wyniosła 4 574,3 mln zł, co oznacza wzrost o 41,2% w porównaniu do końca 2006 r. Struktura kredytów dla klientów sektora detalicznego (mln zł) Kredyty hipoteczne 2 616, , , , ,3 Pozostałe kredyty detaliczne 1 958, , , , ,4 Segment detaliczny razem 4 574, , , , ,7 W obszarze kredytów dla segmentu detalicznego odnotowano dynamiczny wzrost wolumenu w zakresie kredytów hipotecznych. Wartość portfela tego produktu na koniec grudnia 2007 r. wyniosła 2 616,0 mln zł i wzrosła o 73,1% w porównaniu do grudnia 2006 r. oraz o 12,7% w stosunku do września 2007 r. W strukturze kredytów hipotecznych na dzień r. dominowały kredyty złotowe. Na koniec grudnia 2007 r. ich wartość wyniosła 2 420,3 mln zł, co oznacza wzrost o 97,4% w porównaniu do grudnia 2006 r. (na koniec 2006 r. wolumen złotowych kredytów hipotecznych kształtował się na poziomie 1 226,1 mln zł). Karty płatnicze ING Bank Śląski naleŝy do grona największych emitentów kart bankowych na rynku polskim. Oferta Banku obejmuje karty debetowe, karty charge, karty kredytowe oraz karty przedpłacone. Liczba wydanych kart kredytowych 4 wzrosła z kart na koniec grudnia 2006 r. do kart na dzień 31 grudnia 2007 r. Łącznie z kartami VE Credit oraz VE Credit NN-P liczba wydanych kart kredytowych na koniec grudnia 2007 r. wyniosła Bankowość Korporacyjna Środki powierzone przez klientów Wartość środków ulokowanych przez klientów segmentu korporacyjnego na koniec grudnia 2007 r. wyniosła ,1 mln zł, co oznacza wzrost o 23,2% w porównaniu do końca 2006 r. oraz o 19,2% w stosunku do września 2007 roku. Depozyty klientów strategicznych w porównaniu do grudnia 2006 r. wzrosły o 2.730,3 mln zł, tj. o 39,9%. Wzrost wolumenu o 520,5 mln zł, tj. o 16,6% odnotowano równieŝ w zakresie depozytów duŝych firm. Niewielki spadek wolumenu (o 13,6 mln zł, tj. 0,3 %) miał miejsce w obszarze depozytów średnich firm. Struktura środków powierzonych przez klientów segmentu korporacyjnego (mln zł) Klienci strategiczni 9 577, , , , ,7 DuŜe firmy 3 655, , , , ,0 Średnie firmy 3 937, , , , ,4 Aktywa TFI 158,8 227,3 232,5 189,1 133,3 Segment korporacyjny razem , , , , ,4 4 Visa Classic, Visa Credit Gold, MasterCard Credit, Pomarańczowa Karta Kredytowa Visa. 7

11 Kredyty Kredyty segmentu korporacyjnego wzrosły o 2 053,9 mln zł, tj. o 19,1% w stosunku do grudnia 2006 r., na co wpłynęły przede wszystkim kredyty dla klientów strategicznych. Wartość kredytów dla tej grupy klientów w stosunku do grudnia 2006 r. wzrosła o 784,8 mln zł, tj. o 13,7%. ZaangaŜowanie kredytowe w segmencie duŝych firm w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrosło o 769,4 mln zł, tj. o 28,1%. Wzrost zaangaŝowania o 419,7 mln zł, tj. o 21,6% w stosunku do grudnia 2006 r. odnotowano równieŝ w zakresie kredytów dla średnich firm. Struktura kredytów dla klientów segmentu korporacyjnego (mln zł) Klienci strategiczni 6 525, , , , ,3 DuŜe firmy 3 505, , , , ,9 Średnie firmy 2 367, , , , ,3 Pozostałe 389,1 312,9 319,6 317,5 309,1 Segment korporacyjny razem , , , , ,6 III. Wyniki finansowe 1. Rachunek zysków i strat RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT GRUPY ING BANKU ŚLĄSKIEGO (układ rodzajowy) w milionach zł 12M M M 2007 /12M 2006 Odsetki 936, ,6 112,3 112,0% Prowizje 735,5 930,8 195,2 126,5% Pozostałe dochody 150,0 87,8-62,2 58,6% Dochody z działalności operacyjnej * 1 821, ,2 245,4 113,5% Koszty osobowe 579,4 687,3 107,9 118,6% Amortyzacja 141,6 154,8 13,2 109,3% Koszty marketingu 58,6 63,6 5,0 108,6% Pozostałe koszty 454,8 479,4 24,7 105,4% Koszty 1 234, ,2 150,8 112,2% Odpisy na utratę wartości aktywów finansowych i rezerwy na zobowiązania pozabilansowe 165,9 105,0-60,9 63,3% Wynik brutto 753,3 787,0 33,7 104,5% CIT -155,4-150,2 5,2 96,6% Wynik netto 598,0 636,8 38,9 106,5% - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 591,4 630,7 39,4 106,7% - przypadający na udziały mniejszości 6,6 6,1-0,5 92,4% */ Kategoria Dochody z działalności operacyjnej obejmuje wynik na działalności podstawowej powiększony o udział w zyskach netto jednostek stowarzyszonych. Dochody z działalności operacyjnej uzyskane przez Grupę kapitałową ING Banku Śląskiego S.A. na koniec grudnia 2007 r. wyniosły 2 067,2 mln zł i były wyŝsze o 245,4 mln zł, tj. o 13,5% w porównaniu do wyniku osiągniętego w analogicznym okresie roku ubiegłego. Dochody odsetkowe na koniec grudnia 2007 r. wyniosły 1 048,6 mln zł i były wyŝsze o 112,3 mln zł, tj. o 12,0% w stosunku do porównywalnego okresu roku poprzedniego. Wielkość tych dochodów była 8

12 efektem dobrych wyników komercyjnych, zarówno w obszarze pozyskiwania depozytów jak równieŝ w zakresie akcji kredytowej. Dochody z tytułu prowizji i opłat na koniec grudnia 2007 r. wyniosły 930,8 mln zł, co oznacza wzrost o 195,2 mln zł, tj. o 26,5% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. W porównaniu do końca grudnia 2006 r. odnotowano wzrost prowizji i opłat z tytułu dystrybucji jednostek uczestnictwa TFI, prowizji i opłat dotyczących kart płatniczych i kredytowych oraz prowizji od kredytów i poŝyczek. W strukturze dochodów prowizyjnych największy udział posiadały prowizje i opłaty z tytułu dystrybucji jednostek uczestnictwa TFI, prowizje z tytułu usług związanych z rachunkami bieŝącymi, z operacji dokonywanych przy uŝyciu kart płatniczych oraz prowizje maklerskie. Pozostałe dochody na koniec grudnia 2007 r. wyniosły 87,8 mln zł i były niŝsze o 62,2 mln zł, tj. o 41,4% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Główną przyczyną spadku był ujemny wynik z wyceny do wartości godziwej instrumentów dłuŝnych oraz transakcji pochodnych na stopę procentową na skutek wzrostu rynkowych stóp procentowych. PoniŜsza tabela prezentuje udział poszczególnych linii biznesowych w tworzeniu dochodu z działalności operacyjnej. w milionach zł 12M M M 2007 /12M 2006 Bankowość detaliczna 961, ,6 171,9 117,9% Działalność depozytowo-kredytowa i rozliczeniowa 912, ,1 166,4 118,2% Dochody z tytułu udziałów w ING NN Polska PTE S.A. 39,9 43,6 3,7 109,4% SprzedaŜ produktów Pionu Rynków Finansowych (RF) 9,0 10,8 1,8 119,7% Bankowość korporacyjna 583,4 714,4 131,0 122,4% Działalność depozytowo-kredytowa i rozliczeniowa 414,7 502,8 88,1 121,3% SprzedaŜ produktów RF 109,0 144,8 35,8 132,9% Rynki Kapitałowe 59,8 66,8 7,0 111,7% Operacje własne 276,7 219,2-57,5 79,2% Działalność handlowa na własny rachunek 135,4 95,3-40,1 70,4% ALCO 141,3 123,9-17,5 87,6% Dochody z działalności operacyjnej 1 821, ,2 245,4 113,5% W strukturze dochodów z działalności operacyjnej Grupy kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. dominujący udział posiadały dochody wypracowane przez bankowość detaliczną. Ich wartość na koniec grudnia 2007 r. wyniosła 1 133,6 mln zł, co oznacza wzrost o 171,9 mln zł, tj. o 17,9% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Zasadniczy wpływ na wielkość dochodów segmentu detalicznego w okresie 12 miesięcy 2007 r. miał przyrost dochodów z działalności depozytowo-kredytowej i rozliczeniowej, wyŝsze były równieŝ dochody z tytułu udziałów w ING NN Polska PTE S.A 5. Lekki wzrost odnotowano takŝe w zakresie dochodów ze sprzedaŝy produktów Pionu Rynków Finansowych. Dochody bankowości detalicznej stanowiły 54,8% wyniku z działalności operacyjnej wobec 52,8% na koniec grudnia 2006 r. Dochody w obszarze bankowości korporacyjnej na koniec grudnia 2007 r. wyniosły 714,4 mln zł i były wyŝsze o 131,0 mln zł, tj. o 22,4% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wzrost dochodów wynikał przede wszystkim z dobrych wyników w zakresie działalności depozytowo-kredytowej i rozliczeniowej, wyŝsze były równieŝ dochody ze sprzedaŝy produktów Pionu Rynków Finansowych oraz dochody uzyskane z transakcji na rynkach kapitałowych. Dochody bankowości korporacyjnej stanowiły 34,6% dochodów z działalności operacyjnej, podczas gdy w analogicznym okresie roku ubiegłego ich udział wynosił 32,0%. Dochody z operacji własnych Grupy po 12 miesiącach 2007 r. wyniosły 219,2 mln zł wobec 276,7 mln zł w porównywalnym okresie roku ubiegłego. Dochody generowane w obszarze rynków 5 Dochody z wyceny pomniejszone o koszty finansowania. 9

13 finansowych uzyskane na koniec grudnia 2007 r. wyniosły 95,3 mln zł i były niŝsze o 40,1 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Spadek ten wynika z ujemnej wyceny transakcji pochodnych i instrumentów dłuŝnych na skutek wzrostu rynkowych stóp procentowych. Dochody generowane w obszarze ALCO 6 na koniec grudnia 2007 r. wyniosły 123,9 mln zł wobec 141,3 mln zł w porównywalnym okresie roku poprzedniego. Dochody z operacji własnych Grupy stanowiły 10,6% dochodów z działalności operacyjnej, podczas gdy na koniec grudnia 2006 r. ich udział wynosił 15,2%. Koszty ogółem na koniec grudnia 2007 roku wyniosły 1 385,2 mln zł i były wyŝsze o 150,8 mln zł, tj. o 12,2 % w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Koszty osobowe po 12 miesiącach 2007 r. wyniosły 687,3 mln i były wyŝsze o 107,9 mln zł, tj. o 18,6% od kosztów poniesionych w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wzrost kosztów osobowych spowodowany był dostosowaniem wynagrodzeń do warunków rynkowych w instytucjach finansowych, w efekcie czego podniesione zostało minimalne wynagrodzenie w Banku. Amortyzacja po 12 miesiącach 2007 r. wyniosła 154,8 mln zł i była wyŝsza o 13,2 mln zł, tj. o 9,3% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Koszty marketingu na koniec grudnia 2007 roku wyniosły 63,6 mln zł i były wyŝsze o 5,0 mln zł, tj. o 8,6% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Pozostałe koszty na koniec grudnia 2007 r. wyniosły 479,4 mln zł i były wyŝsze o 24,7 mln zł, tj. o 5,4% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wzrost kosztów był głównie spowodowany prowadzeniem projektów strategicznych zmierzających do dalszego udoskonalenia procesów oraz optymalizacji struktur sprzedaŝy. Saldo odpisów na utratę wartości aktywów finansowych i rezerw na zobowiązania pozabilansowe na koniec grudnia 2007 r. było dodatnie i wyniosło 105,0 mln zł. Główną pozycję stanowiły dochody w kwocie 81,1 mln zł, uzyskane ze spłaty części naleŝności z portfela kredytów straconych przeniesionych w poprzednich latach do ewidencji pozabilansowej. Wynik finansowy brutto uzyskany na koniec grudnia 2007 r. wyniósł 787,0 mln zł wobec 753,3 mln zł w porównywalnym okresie roku ubiegłego. Wynik finansowy netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej ukształtował się na poziomie 630,7 mln zł i był o 39,4 mln zł, tj. o 6,7% wyŝszy w stosunku do grudnia 2006 r. 2. Jakość portfela kredytowego Zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości Bank szacuje odpis aktualizujący wartość aktywów, w stosunku do których stwierdzono utratę wartości, odpis na zaistniałe ale jeszcze nie zaraportowane straty oraz rezerwy na zobowiązania pozabilansowe. Kwota odpisu aktualizującego jest wyliczana jako róŝnica pomiędzy sumą zdyskontowanych efektywną stopą przewidywanych przyszłych przepływów pienięŝnych, a wartością bieŝącą naleŝności (lub ekwiwalentem zobowiązania). Kwota poniesionych nie ujawnionych strat kredytowych (IBNR) jest wyliczana przy zastosowaniu modeli statystycznych w oparciu o kwotę zaangaŝowań, co do których nie stwierdzono utraty wartości w oparciu o prawdopodobieństwo niewypłacalności (probability of default), szacowany okres pomiędzy zaistnieniem okoliczności warunkujących powstanie straty (emergence period) rozumianej jako utrata zdolności do spłaty zobowiązań oraz powzięciem wiedzy o takiej sytuacji przez Bank oraz oczekiwanej straty (loss given default). 6 Dochód ALCO (Komitet Zarządzania Aktywami i Pasywami) łącznie z wynikiem na działalności inwestycyjnej. 10

14 Zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości Bank nie posiada rezerw o charakterze ogólnym. Jakość portfela kredytowego ING Banku Śląskiego wg IAS/IFRS prezentuje poniŝsza tabela. w m ln zł Z a a n g a Ŝ o w a n ie o g ó łe m R e z e rw y o g ó łe m W sp. p o k ry c ia p o rtfe la o g ó łe m (% ) 7,7 % 5,2 % 3,4 % D z ia ła ln o ść k o rp o ra c y jn a p o rtfel nie za g ro Ŝo ny u tra tą w artości p o rtfel za g roŝon y utra tą w a rtości O d p is y n a u tra tę w a rto śc i IB N R R e z e rw y n a z o b o w ią z a n ia p o z a b ila n s o w e W sp. p o k ry c ia p o rtfe la z a g ro Ŝ o n e g o u tra tą w a rto ś ci (% ) 8 1,1 % 9 2,8 % 9 6,7 % D z ia ła ln o ść d e ta lic z n a p o rtfel nie za g ro Ŝo ny u tra tą w artości p o rtfel za g roŝon y utra tą w a rtości O d p is y n a u tra tę w a rto śc i IB N R R e z e rw y n a z o b o w ią z a n ia p o z a b ila n s o w e W sp. p o k ry c ia p o rtfe la z a g ro Ŝ o n e g o u tra tą w a rto ś ci (% ) 7 0,1 % 7 6,4 % 6 9,0 % U d z ia ł p o rtfe la z a g ro Ŝ o n e g o u tra tą w a rto ś ci (% ) 8,3 5 % 5,0 6 % 2,9 7 % Udział portfela zagroŝonego utratą wartości w całości kredytów sukcesywnie obniŝa się. IV. Podstawowe dane o emitencie 1. Dane informacyjne o Banku i Grupie Kapitałowej ING Bank Śląski S.A. ( Spółka dominująca, Jednostka dominująca, Bank ) z siedzibą Centrali w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, został wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS Spółce dominującej nadano numer statystyczny REGON oraz numer identyfikacji podatkowej NIP Podmiotem uprawnionym do badania jest KPMG Audyt Sp. z o.o. Czas trwania Spółki dominującej oraz jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej jest nieoznaczony. Kapitał akcyjny ING Banku Śląskiego S.A. wynosi zł i dzieli się na sztuk akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 10,00 zł kaŝda. Akcje Banku są notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. ING Bank Śląski S.A. jest podmiotem dominującym Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. 11

15 GRUPA KAPITAŁOWA ING BANK ŚLĄSKI S.A. JEDNOSTKA DOMINUJĄCA JEDNOSTKI ZALEśNE ING SECURITIES S.A. 100% 20% ING NN POLSKA PTE S.A. JEDNOSTKA STOWARZYSZONA ING BANK HIPOTECZNY S.A. 100% ING BSK DEVELOPMENT SP. Z. O.O. 100% CENTRUM BANKU ŚLĄSKIEGO SP. Z O.O. w likwidacji 100% SOLVER SP. Z O.O. osiadanego kaitał1100% u 100% 82,3% 1 11zakładowego ING Bank Śląski S.A. jest spółką zaleŝną od ING Bank NV, który posiada 75% udziału w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego oraz 75% udziałów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. 2. Zgodność z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z wymogami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w wersji zatwierdzonej przez Komisję Europejską obowiązującymi na dzień sprawozdawczy tj. 31 grudnia 2007 r., a w zakresie nieuregulowanym powyŝszymi standardami zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 roku, nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieŝących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r., Nr 209, poz. 1744). Skonsolidowany bilans oraz rachunek zysków i strat na dzień r. wraz z porównywalnymi danymi finansowymi został sporządzony przy zastosowaniu takich samych zasad rachunkowości dla kaŝdego z okresów. Prezentowany raport za IV kwartał 2007 r. spełnia wymogi Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w tym takŝe Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 34 odnoszącego się do śródrocznych raportów finansowych. Raport został przygotowany w wersji skróconej. 12

16 W niniejszym sprawozdaniu finansowym zastosowano takie same zasady rachunkowości, jakie zastosowano przy sporządzaniu rocznego pełnego sprawozdania finansowego za 2006 r. Szczegółowe zasady rachunkowości zostały przedstawione w raporcie półrocznym za I półrocze 2007 r. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzane w złotych polskich w zaokrągleniu do tysiąca złotych (chyba, Ŝe zaznaczono inaczej). 3. Porównywalność danych finansowych W sporządzonym za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku sprawozdaniu finansowym Bank dokonał zmian w sposobie prezentacji niektórych pozycji rachunku zysków i strat. Zmiany te polegały głównie na uszczegółowieniu prezentacji wybranych pozycji oraz agregacji pozycji o podobnym charakterze lub zawierających wyceny produktów finansowych o tej samej bądź zbliŝonej charakterystyce. Taka sytuacja miała miejsce w przypadku Wyniku na instrumentach finansowych wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat oraz Wyniku z pozycji wymiany. W przypadku obu pozycji, głównym czynnikiem je kształtującym były składniki wyceny instrumentów finansowych, podzielone dotychczas dla celów prezentacji na element wyceny do rynku i zmiany z tytułu zmian kursów walutowych. Zdaniem Banku połączenie tych pozycji w jednej linii sprawozdania finansowego lepiej prezentuje wynik osiągany na poszczególnych instrumentach finansowych i ułatwia ich analizę. Ponadto z pozycji Wynik na instrumentach finansowych wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat przeniesiono do Wyniku z tytułu prowizji marŝe transakcyjne na pochodnych instrumentach walutowych zawieranych z klientami korporacyjnymi. Analogicznie z Wyniku z pozycji wymiany do Wyniku z tytułu prowizji zostały przeniesione prowizje otrzymywane z tytułu transakcji wymiany walut dokonywanych w oddziałach Banku, które tworzą stabilny z roku na rok strumień przychodów. Pozycja Przychody z tytułu dywidend oraz Wynik na inwestycyjnych aktywach finansowych zostały połączone w jedną linię Wynik na inwestycyjnych aktywach finansowych. Dodatkowo Bank przeprowadził szczegółową analizę treści ekonomicznej poszczególnych pozycji dotychczas prezentowanych w Pozostałych przychodach/kosztach operacyjnych i dokonał jednoznacznego ich podziału ze względu na charakter na typowo przychodowe i kosztowe, a jednocześnie przeniósł do Wyniku z tytułu prowizji te pozycje, które mają charakter typowo prowizyjny i wykazują stabilną tendencję na przestrzeni kolejnych okresów. Z pozycji Koszty działania banku do pozycji Pozostałe przychody i koszty operacyjne przeniesione zostały koszty związane z bezpośrednim utrzymaniem budynków. Pozycja Koszty działania banku i koszty ogólnego zarządu oraz Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych zostały połączone w jedną linię Koszty działania banku. Niewielka zmiana została równieŝ przeprowadzona w odniesieniu do pozycji Odpisy na utratę wartości i rezerwy na zobowiązania pozabilansowe, z której zostały wyłączone elementy dotyczące wycen nieruchomości własnych, i przeniesione do nowo utworzonej kategorii w pozycji Pozostałe koszty. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku został przekształcony, w celu zapewnienia porównywalności. 13

17 W sporządzonym na dzień r. sprawozdaniu finansowym Bank dokonał zmiany w sposobie prezentacji w bilansie gotówki powierzonej outsourcerowi (zewnętrzna firma zarządzająca na zlecenie obiegiem gotówki będącej w posiadaniu Banku). Zmiana polegała na przeniesieniu z pozycji Kredyty i poŝyczki udzielone klientom do pozycji Kasa, środki w Banku Centralnym. Za powyŝszą zmianą przemawia fakt, Ŝe pomimo, iŝ zgodnie z warunkami umowy ryzyko w całości przenoszone jest na outsourcera to faktycznie Bank zachowuje kontrolę nad składnikami aktywów. Wspomniana zmiana dotyczy takŝe prezentacji środków pienięŝnych w rachunku przepływów pienięŝnych. Na dzień r. wyodrębniono w aktywach i pasywach bilansu pozycję Pochodne instrumenty zabezpieczające, w której zaprezentowano wycenę bilansową instrumentów pochodnych zabezpieczających w rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej i dokonano przesunięcia odpowiednich kwot z pozycji Aktywa finansowe wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat oraz Zobowiązania finansowe wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat. Następstwem wspomnianej zmiany w bilansie była zmiana w rachunku przepływów pienięŝnych. Polegała ona na przesunięciu odpowiednich kwot z pozycji Zmiana stanu aktywów finansowych wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat do pozycji Zmiana stanu innych aktywów oraz z pozycji Zmiana stanu zobowiązań wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat do pozycji Zmiana stanu innych zobowiązań. Dodatkowo w sprawozdaniu Bank dokonał zmiany prezentacji krótkiej pozycji księgowej na papierach dłuŝnych przeznaczonych do obrotu. Poprzednio, krótka pozycja księgowa na papierach dłuŝnych przeznaczonych do obrotu była prezentowana netto, tzn. pomniejszała kwotę papierów dłuŝnych przeznaczonych do obrotu. Według zmienionej zasady prezentacji krótka pozycja na papierach wartościowych przeznaczonych do obrotu prezentowana jest brutto tj. w zobowiązaniach wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat. Zmiana prezentacji krótkiej pozycji księgowej na papierach dłuŝnych przeznaczonych do obrotu nie wpływa na wynik finansowy Banku, natomiast powoduje zwiększenie sumy bilansowej Banku o kwotę krótkiej pozycji. Na dzień r. Bank utworzył nowy portfel dłuŝnych papierów wartościowych utrzymywanych do terminu wymagalności. Intencją Banku jest utrzymywanie aktywów finansowych zakwalifikowanych do tej kategorii do terminu wymagalności. W sporządzonym na dzień r. sprawozdaniu finansowym Bank dokonał zmiany w sposobie prezentacji w notach bilansowych inwestycyjnych lokat terminowych (ILT). Zmiana polegała na przeniesieniu odpowiednich kwot z pozycji Zobowiązania wobec innych niŝ banki podmiotów sektora finansowego depozyty terminowe do pozycji Zobowiązania wobec podmiotów sektora niefinansowego depozyty gospodarstw domowych depozyty terminowe. W sporządzonym na dzień r. sprawozdaniu finansowym Bank dokonał zmiany w sposobie kalkulacji zmiany stanu środków pienięŝnych z tytułu róŝnic kursowych. Wartości prezentowane obecnie w rachunku przepływów pienięŝnych w pozycji zmiany środków pienięŝnych z tytułu róŝnic kursowych w opinii Banku w lepszym stopniu odzwierciedlają wpływ zmian kursów walut na zmianę stanu środków pienięŝnych. Bilans oraz rachunek przepływów pienięŝnych za okresy wcześniejsze zostały przekształcone w celu zapewnienia porównywalności. 14

18 4. Wybrane dane finansowe ze sprawozdania finansowego Pozycja tys. zł tys. EUR Przychody z tytułu odsetek Przychody z tytułu prowizji Wynik na działalności podstawowej Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej Przepływy pienięŝne netto Zysk (strata) na 1 akcję zwykłą (w zł/eur) 48,48 45,45 12,84 11,66 Wskaźnik rentowności (w %) 26,7 31,5 X X Wskaźnik zwrotu na aktywach (w %) 1,2 1,3 X X Wskaźnik zwrotu z kapitału (w %) 18,9 18,6 X X Wskaźnik udziału kosztów (w %) 67,0 67,8 X X Aktywa razem Kapitał własny Kapitał zakładowy Liczba akcji X X Wartość księgowa na 1 akcję (w zł/eur) 295,06 288,68 82,37 75,35 Współczynnik wypłacalności (w %) 13,12 15,74 X X Wskaźnik rentowności - stosunek zysku brutto do kosztów ogółem. Wskaźnik zwrotu na aktywach (ROA) - stosunek zysku netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej do średniego stanu aktywów. Wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE) - liczony jako relacja zysku netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej do średniego stanu kapitałów i funduszy własnych. Wskaźnik udziału kosztów (C/I) relacja kosztów ogółem do dochodów z działalności operacyjnej w układzie rodzajowym. Współczynnik wypłacalności - wyraŝający relację między kapitałami i funduszami własnymi netto a aktywami i zobowiązaniami pozabilansowymi z uwzględnieniem wag ryzyka. Dla celów ustalenia podstawowych wielkości w EURO zastosowano następujące kursy: dla pozycji bilansowych 3,5820 zł, kurs NBP z dnia r., 3,8312 kurs NBP z dnia r., dla pozycji rachunku zysków i strat na ,7768 zł, kurs wyliczony jako średnia z kursów NBP, obowiązujących na ostatni dzień kaŝdego miesiąca I, II, III i IV kwartału 2007 r., 3,8991 kurs wyliczony jako średnia z kursów NBP, obowiązujących na ostatni dzień kaŝdego miesiąca I, II, III i IV kwartału 2006 r. 15

19 5. Cena akcji ING Banku Śląskiego S.A. w p u n k t a c h C e n a a k c j i I N G B a n k u Ś lą s k i e g o w r o k u w z ł g r u s t y l u t m a r k w i m a j c z e l i p s i e w r z p aź l i s g r u W IG - B a n k i IN G B a n k Ś lą s k i 6. Ratingi W dniu 11 kwietnia 2007 roku agencja ratingowa Fitch Ratings Ltd. poinformowała Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. o podwyŝszeniu ratingu indywidualnego z C/D do C oraz ratingu krótkoterminowego z F1 do F1+. Jednocześnie agencja potwierdziła pozostałe ratingi Banku: rating podmiotu (Issuer Default Rating IDR) AA- i rating wsparcia 1. Perspektywa ratingu IDR jest stabilna. PodwyŜszenie ratingu Banku wynika z poprawiającej się jakości aktywów, niskiego profilu ryzyka i silnej bazy kapitałowej Banku. Rating indywidualny stanowi międzynarodowe porównanie, oceniające w jaki sposób Bank byłby postrzegany gdyby traktować go jako podmiot niezaleŝny (pozbawiony zewnętrznego wsparcia). Rating indywidualny na poziomie C odzwierciedla dobrą sytuację Banku. Rating krótkoterminowy na poziomie F1+ oznacza wiarygodność kredytową najwyŝszej jakości. Jest wskazaniem najsilniejszej zdolności do terminowej obsługi zobowiązań finansowych; z dodanym znakiem + oznacza wyjątkowo silną zdolność kredytową. Ponadto Bank posiada ocenę wiarygodności finansowej wystawioną przez Moody s Investors Service Ltd.: Depozyty długoterminowe w walucie obcej A2 Depozyty długoterminowe w walucie krajowej A1 Depozyty krótkoterminowe P-1 Siła finansowa Banku D+ Perspektywa ratingów depozytów długoterminowych i krótkoterminowych Stabilna 16

20 7. Inne informacje Zatrudnienie Zatrudnienie w Grupie Kapitałowej wynosiło odpowiednio: osób, co stanowiło 7 842,1 etatów, osób, co stanowiło 7 286,8 etatów. Liczba oddziałów, bankomatów Według stanu na dzień r. Bank prowadził działalność operacyjną poprzez sieć 329 oddziałów, wobec 330 oddziałów na koniec grudnia 2006 r. Ponadto według stanu na koniec grudnia 2007 r. działalność prowadziło 75 placówek partnerskich, bazujących na modelu franczyzy. Według stanu na dzień r. Bank posiadał sieć 630 bankomatów wobec 568 bankomatów na koniec grudnia 2006 r. Na koniec grudnia 2007 r. Bank posiadał równieŝ sieć 123 wpłatomatów, z czego 75 zainstalowanych było w placówkach partnerskich. 17

Wzrost przychodów powtarzalnych

Wzrost przychodów powtarzalnych Katowice, 08 sierpnia 2007 Wzrost przychodów powtarzalnych W I półroczu 2007 roku ING Banku Śląski osiągnął skonsolidowany zysk netto w wysokości 335,2 mln zł w porównaniu z 332,1 mln zł w analogicznym

Bardziej szczegółowo

Wzrost sprzedaży i umocnienie pozycji na rynku

Wzrost sprzedaży i umocnienie pozycji na rynku Warszawa, 07 listopada 2007 Wzrost sprzedaży i umocnienie pozycji na rynku Po trzech kwartałach br. skonsolidowany zysk netto ING Banku Śląskiego wyniósł 533,2 mln zł, czyli 9,1% więcej niż w analogicznym

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. sporządzone za rok zakończony dnia roku

Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. sporządzone za rok zakończony dnia roku Wybrane dane finansowe Grupy owej Kredyt Banku S.A. sporządzone za rok zakończony dnia 31.12.2012 roku Skonsolidowany rachunek zysków i strat Przychody z tytułu odsetek i przychody o podobnym charakterze

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowany rachunek zysków i strat za 3 miesiące zakończone 31 marca 2009r.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał / rok (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) za 1 kwartał

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q 3 / 2006

Formularz SA-Q 3 / 2006 SAQ 3/ 2006 Formularz SAQ 3 / 2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2005 R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2005 R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2005 R. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł AKTYWA I. Aktywa trwałe 56 471 58 698 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 78 85 wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q I/2008

Raport kwartalny SA-Q I/2008 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz.U. Nr 139,

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa Grupa Kapitałowa NTT System S.A. Skonsolidowany bilans na dzień r.,31.03.2008 r., 31.12.2007 r. i r. w tys. zł. BILANS - AKTYWA stan na: 31.03.2008 31.12.2007 A. Aktywa trwałe 54 029 53 106 52 285 41 016

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok)

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) Wybrane dane finansowe IV kwartał 2007 od 01.01.2007 do 31.12.2007 IV kwartał 2006 od 01.01.2006 do 31.12.2006

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA za pierwsze półrocze 2011 roku

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA za pierwsze półrocze 2011 roku Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA za pierwsze półrocze 2011 BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 4 kwartał 2007 r. sporządzone według MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE w

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Raport roczny 2002 Aktywa Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 72 836 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od sektora finansowego 103 085 W rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 6 lutego 2012 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 1 sierpnia 2014 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku Listopad 2010 ( 1 ( Wzrost wyniku netto w 3 kwartale 2010 r. Kwartalny zysk netto (mln zł) ROE 3,2 pp. 11,2% 92 Zwrot podatku

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu QSr IV/2006

Załącznik do Raportu QSr IV/2006 Załącznik do Raportu QSr IV/2006 1. Sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. za czwarty kwartał 2006 roku Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR ustalone przez NBP 31.12.2006 31.12.2005 Kurs na koniec

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

INTER CARS S.A. Raport kwartalny 1 kw 2004 Uzupełnienie formularza S.A.-Q I/2004. Zasady sporządzania raportu

INTER CARS S.A. Raport kwartalny 1 kw 2004 Uzupełnienie formularza S.A.-Q I/2004. Zasady sporządzania raportu INTER CARS S.A. Raport kwartalny 1 kw 2004 Uzupełnienie formularza S.A.Q I/2004 Zasady sporządzania raportu Spółka prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT BANKU S.A.

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT BANKU S.A. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT BANKU S.A. 1. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT I kwartał 2006 I kwartał 2005 okres od okres od 01.01.2006 do 01.01.2005 do 31.03.2006 31.03.2005 Przychody z tytułu

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2015 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2015 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 17 lutego 2016 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2015 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie z 5 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco Formularz SAB-Q II/2004 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 57 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r., Nr 31, poz. 280) Fortis Bank

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie SA

Bank Handlowy w Warszawie SA KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2005 Zgodnie z 93 ust. 2 i 94 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. (Dz. U. Nr 49, poz. 46 (dla banków)

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Skonsolidowany rachunek zysków i strat Warszawa, dnia 14 lutego 2017 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2016 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: art.17 ust.1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A.

Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za I kwartałł 2008 roku Spis treści I Wprowadzenie do wyników finansowych i pozycja rynkowa. 1 1. Sytuacja ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia 2008 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Czynniki kluczowe dla 2 kwartału

Bardziej szczegółowo

MONNARI TRADE S.A. 3 kwartały 2008 okres od do kwartały 2007 okres od do

MONNARI TRADE S.A. 3 kwartały 2008 okres od do kwartały 2007 okres od do JEDNOSTKOWE WYBRANE DANE FINANSOWE tys. PLN 3 kwartały 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-3 kwartały 2007 okres od 2007-01-01 do 2007- tys. EUR 3 kwartały 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-3 kwartały 2007

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Zachodniego WBK

Grupa Banku Zachodniego WBK Grupa Banku Zachodniego WBK Wyniki finansowe 1H 2011 27 lipca, 2011 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być

Bardziej szczegółowo

Octava NFI-SA 1 Wybrane dane finansowe

Octava NFI-SA 1 Wybrane dane finansowe Octava NFI-SA 1 Wybrane dane finansowe za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. 2006 r. 2005 r. 2006 r. w tys. EUR 2005 r. Przychody z inwestycji 6 818 504 1 749 125 Przychody operacyjne, razem

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Źródło: KB Webis, NBP

Źródło: KB Webis, NBP Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2007 Warszawa, 26 kwietnia 2007 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU KORPRACYJNEGO 4. ANEKS

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok)

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280) Zarząd Spółki Banku Ochrony Środowiska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013 Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Spis treści Rachunek zysków i strat... 3 Sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2004 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od początku roku obrotowego 2004 oraz dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 2000 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 84 775 Przychody z tytułu prowizji - 8 648 Wynik na działalności bankowej - 41 054 Zysk (strata) brutto - 4 483 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 1999 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 62 211 Przychody z tytułu prowizji - 8 432 Wynik na działalności bankowej - 32 517 Zysk (strata) brutto - 13 481 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004 INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 20 stycznia 2005 Informacja o działalności Banku Millennium w roku 20 Warszawa, 20.01.2005 Zarząd Banku Millennium informuje, iż w roku 20 (od 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Grupa BZWBK Wyniki finansowe października, 2011

Grupa BZWBK Wyniki finansowe października, 2011 Grupa BZWBK Wyniki finansowe 30.09.2011 27 października, 2011 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie moŝe być traktowana

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 Warszawa, 4 listopada 2011 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 W dniu 30 czerwca 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2005 DO 30 WRZEŚNIA 2005 ORAZ OD 01 LIPCA 2005 DO 30 WRZEŚNIA 2005 SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku Stalprodukt S.A. Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 I. Przychody netto ze

Bardziej szczegółowo

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A.

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1 Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06. Oświęcim, 26 września Spis treści Strona Skrócone śródroczne

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006 Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006 Warszawa, 27 kwietnia, 2006 SPIS TREŚCI 1. SYSTEMATYCZNA POPRAWA WYNIKÓW 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. ANEKS PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE zm.

Bardziej szczegółowo

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002 TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SAQS42002 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 4 kwartały 4 kwartały narastająco / 2002 okres od 020101 do 021231 narastająco / 2001 okres od 010101 do 011231 w tys.

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2014

Raport półroczny SA-P 2014 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2004 2003 2004 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 579 534 517 794 128 268 116 427 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2013 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2013 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 10 lutego 2014 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2013 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie z 5 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego

Śródroczne Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego Śródroczne Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego za II kwartałł 2007 roku Spis treści I Wprowadzenie do wyników finansowych i pozycja rynkowa. 1 1. Sytuacja ekonomiczna w II kwartale

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2014 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2014 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 12 lutego 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2014 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie z 5 ust. 1

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3 Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SAQS3 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III Wybrane dane finansowe ( rok bieżący ) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III kw 2005 (kwartał/rok) w tys. zł w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY INFORMACJA FINANSOWA 01.07.2015 -- 30.09.2015 RAPORT KWARTALNY 1 CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

stan na koniec poprz. kwartału 2005

stan na koniec poprz. kwartału 2005 Aktywa trwałe AKTYWA Wartości niematerialne i prawne, w tym: 3 5 9 10 wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2000 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2000 (kwartał/rok) Pierwszy PolskoAmerykański Bank S.A. SABQ I/ w tys. zł Formularz SABQ I/2 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz.

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo