PRÓBNA MATURA z WSIP dla klas 3 LO i 4 TECHNIKUM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRÓBNA MATURA z WSIP dla klas 3 LO i 4 TECHNIKUM"

Transkrypt

1 PRÓBNA MATURA z WSIP dla klas 3 LO i 4 TECHNIKUM MARZEC 2018 Analiza wyników próbnego egzaminu maturalnego Poziom rozszerzony GEOGRAFIA

2 Arkusz próbnego egzaminu maturalnego składał się z 35 zadań. Zadania sprawdzały umiejętności określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla IV etapu edukacyjnego i etapów wcześniejszych. Za rozwiązanie wszystkich zadań uczeń mógł otrzymać 60 punktów. Analizy statystyczne wykonano na podstawie wyników egzaminu 146 uczniów (wg stanu na dzień 10 kwiecień 2018). Kartoteka testu Numer zadania Wymagania ogólne Uczeń: Wymagania szczegółowe Punktacja 1.1 Gim. I. Korzystanie z różnych źródeł informacji geograficznej identyfikuje położenie [ ] obiektów geograficznych na fotografiach [ ] oraz mapach topograficznych (1.4) 1.2 Gim. I. Korzystanie z różnych źródeł informacji geograficznej identyfikuje położenie [ ] obiektów geograficznych na fotografiach [ ] oraz mapach topograficznych (1.4) 2 Gim. I. Korzystanie z różnych źródeł informacji geograficznej [ ] opisuje trasy podróży na podstawie map turystycznych [ ] (1.9) 3 różnych źródeł informacji oblicza odległość w terenie oraz powierzchnię na podstawie map wykonanych w różnych skalach (1.2) Gim. I. Korzystanie z różnych źródeł informacji geograficznej identyfikuje położenie [ ] obiektów geograficznych na fotografiach [ ] oraz mapach topograficznych (1.4)

3 4.2 różnych źródeł informacji odczytuje i opisuje cechy środowiska [ ] na podstawie mapy: topograficznej [ ] (1.3) 5 różnych źródeł informacji odczytuje i opisuje cechy środowiska [ ] na podstawie mapy: topograficznej [ ] (1.3) 6 ZR I. Dostrzeganie prawidłowości dotyczących środowiska przyrodniczego, życia i gospodarki człowieka oraz wzajemnych powiązań w systemie człowiek przyroda gospodarka. formułuje zależności przyczynowo-skutkowe [ ] między wybranymi elementami środowiska przyrodniczego i społeczno-gospodarczego [ ] (1.5) 7 ZR I. Dostrzeganie prawidłowości dotyczących środowiska przyrodniczego [ ] formułuje zależności przyczynowo-skutkowe [ ] między wybranymi elementami środowiska przyrodniczego i społeczno-gospodarczego [ ] (1.5) 8 różnych źródeł informacji oblicza wysokość górowania Słońca w dowolnym miejscu na Ziemi w dniach równonocy i przesileń (2.4) 9 10 ZR I. Dostrzeganie prawidłowości dotyczących środowiska przyrodniczego [ ] różnych źródeł informacji wskazuje konsekwencje ruchów Ziemi (2.3) 0 2 charakteryzuje strefy klimatyczne i typy klimatu na Ziemi [ ] (3.4)

4 11.1 ZR I. Dostrzeganie prawidłowości dotyczących środowiska przyrodniczego [ ] wskazuje przyczyny nierównomiernego rozkładu temperatury powietrza i opadów (3.2) 11.2 ZR I. Dostrzeganie prawidłowości dotyczących środowiska przyrodniczego [ ] wskazuje przyczyny nierównomiernego rozkładu temperatury powietrza i opadów (3.2) 12 różnych źródeł informacji przygotowuje krótkoterminową prognozę pogody na podstawie mapy synoptycznej [ ] (3.6) ZR I. Dostrzeganie prawidłowości dotyczących środowiska przyrodniczego [ ] opisuje występowanie i zasoby wód w oceanach [ ] (4.2) objaśnia mechanizm powstawania i układu powierzchniowych prądów morskich, falowania, pływów, upwellingu [ ] (4.6) ZP III. Rozumienie relacji człowiek przyroda społeczeństwo w skali [ ] regionalnej. [ ] potrafi przewidzieć przyrodnicze i pozaprzyrodnicze przyczyny i skutki zakłóceń równowagi ekologicznej (3.1) różnych źródeł informacji ZR I. Dostrzeganie prawidłowości dotyczących środowiska przyrodniczego [ ] różnych źródeł informacji rozpoznaje i opisuje cechy ustrojów rzecznych wybranych rzek (4.4) 0 2 rozpoznaje i opisuje cechy ustrojów rzecznych wybranych rzek (4.4) charakteryzuje zjawiska wietrzenia [ ] chemicznego [ ] (5.6)

5 17 ZR I. Dostrzeganie prawidłowości dotyczących środowiska przyrodniczego [ ] opisuje przebieg oraz efekty erozji i akumulacji [ ] lodowcowej [ ] (5.7) 18 różnych źródeł informacji charakteryzuje najważniejsze wydarzenia geologiczne i przyrodnicze w dziejach Ziemi [ ] (5.2) charakteryzuje główne procesy wewnętrzne prowadzące do urozmaicenia powierzchni Ziemi [ ] (5.5) różnych źródeł informacji różnych źródeł informacji opisuje przebieg oraz efekty erozji i akumulacji [ ] eolicznej (5.7) omawia cechy głównych rodzajów gleb strefowych [ ] (6.1) 21 różnych źródeł informacji wyjaśnia zróżnicowanie formacji roślinnych na Ziemi [ ] oraz przyporządkowuje typowe gatunki flory [ ] dla poszczególnych stref krajobrazowych Ziemi (6.3) 22 ZP II. Formułowanie i weryfikowanie hipotez dotyczących problemów współczesnego świata. ocenia i projektuje różne formy pomocy państwa i organizacji pozarządowych państwom i regionom dotkniętym kryzysem [ ] (2.2) 23 ZP II. Formułowanie i weryfikowanie hipotez dotyczących problemów współczesnego świata. projektuje różne formy pomocy państwa i organizacji pozarządowych państwom i regionom (2.2) ZR I. Dostrzeganie prawidłowości dotyczących [ ] wzajemnych powiązań i zależności w systemie człowiek przyroda gospodarka. wyjaśnia zmiany procesów [ ] osadnictwa wiejskiego, wiążąc je z przemianami gospodarczymi i społecznymi w Polsce (11.5) 0 2

6 25 ZR I. Dostrzeganie prawidłowości dotyczących [ ] wzajemnych powiązań i zależności w systemie człowiek przyroda gospodarka. charakteryzuje zróżnicowanie religijne ludności świata i ocenia wpływ religii na postawy społeczne i gospodarkę (8.11) 26.1 różnych źródeł informacji wyjaśnia przyczyny i przebieg konfliktów zbrojnych w wybranych regionach współczesnego świata (9.15) 26.2 różnych źródeł informacji wyjaśnia przyczyny i przebieg konfliktów zbrojnych w wybranych regionach współczesnego świata (9.15) 27.1 różnych źródeł informacji opisuje cechy ukształtowania powierzchni Polski i określa jej związek z budową geologiczną, wykazuje wpływ [ ] zlodowaceń na ukształtowanie powierzchni kraju (10.1) 27.2 różnych źródeł informacji opisuje cechy ukształtowania powierzchni Polski i określa jej związek z budową geologiczną, wykazuje wpływ [ ] zlodowaceń na ukształtowanie powierzchni kraju (10.1) 28.1 ZR II. Analiza i wyjaśnianie problemów demograficznych społeczeństw. wskazuje regionalne zróżnicowanie rynku pracy w Polsce (11.3) analizuje [ ] zmiany salda migracji [ ] wewnętrznych oraz wyjaśnia ich przyczyny (11.4) ZR II. Analiza i wyjaśnianie problemów demograficznych społeczeństw. wskazuje regionalne zróżnicowanie rynku pracy w Polsce (11.3) analizuje [ ] zmiany salda migracji [ ] wewnętrznych oraz wyjaśnia ich przyczyny (11.4) 29 różnych źródeł informacji charakteryzuje rozwój demograficzny Polski w wybranych okresach [ ] (11.1)

7 30.1 różnych źródeł informacji porównuje wielkość i strukturę produkcji energii elektrycznej w Polsce i innych państwach świata (12.4) 30.2 ZR I. Dostrzeganie prawidłowości dotyczących [ ] wzajemnych powiązań i zależności w systemie człowiek przyroda gospodarka. porównuje wielkość i strukturę produkcji energii elektrycznej w Polsce i innych państwach świata (12.4) różnych źródeł informacji ocenia poziom wykorzystania warunków naturalnych na podstawie wielkości i rodzajów produkcji rolniczej [ ] (12.1) wskazuje zmiany strukturalne zachodzące w polskim rolnictwie (12.2) różnych źródeł informacji wskazuje obszary występowania podstawowych zasobów naturalnych i analizuje zmiany wielkości ich eksploatacji (12.3) ZR II. Analiza i wyjaśnianie problemów demograficznych społeczeństw. przedstawia zmiany w gospodarce Polski spowodowane jej restrukturyzacją i modernizacją po 1990 r. (12.6) różnych źródeł informacji wskazuje obszary występowania podstawowych zasobów naturalnych i analizuje zmiany wielkości ich eksploatacji (12.3) Gim. II. Identyfikowanie związków i zależności oraz wyjaśnianie zjawisk i procesów. opisuje [ ] zróżnicowanie gęstości i jakości sieci transportowej w Polsce i wykazuje jej wpływ na rozwój innych dziedzin działalności gospodarczej (6.7) 35.2 Gim. II. Identyfikowanie związków i zależności oraz wyjaśnianie zjawisk i procesów. opisuje [ ] zróżnicowanie gęstości i jakości sieci transportowej w Polsce i wykazuje jej wpływ na rozwój innych dziedzin działalności gospodarczej (6.7) 0 2

8 Średnie wyniki za poszczególne obszary umiejętności Obszary umiejętności Gim. I. Korzystanie z różnych źródeł informacji geograficznej Gim. II. Identyfikowanie związków i zależności oraz wyjaśnianie zjawisk i procesów ZP II. Formułowanie i weryfikowanie hipotez dotyczących problemów współczesnego świata ZP III. Rozumienie relacji człowiek przyroda społeczeństwo w skali [ ] regionalnej ZR I. Dostrzeganie prawidłowości dotyczących [ ] wzajemnych powiązań i zależności w systemie człowiek przyroda gospodarka ZR II. Analiza i wyjaśnianie problemów demograficznych społeczeństw ZR IV. Pozyskiwanie, przetwarzanie oraz prezentowanie informacji na podstawie różnych źródeł informacji 4 p. 3 p. 3 p. 2 p. 15 p. 5 p. 28 p. 2,73 p. 68% 1,57 p. 52% 1,72 p. 57% 0,88 p. 44% 7,16 p. 48% 2,54 p. 51% 12,91 p. 46%

9 Wyniki szkół (w %) Najniższy wynik [szkoły]: 41,9% Najwyższy wynik [szkoły]: 72,5% Wyniki klas (w %) Najniższy wynik [klasy]: 27,1% Najwyższy wynik [klasy]: 72,5%

10 Średnie wyniki za poszczególne zadania 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Test Numer zadania Poziom wykonalności 78% 56% 41% 52% 78% 39% 52% 63% 48% 65% 49% 48% 50% 44% 46% 20% 18% 22% Numer zadania Test Poziom wykonalności 39% 39% 63% 57% 57% 70% 50% 73% 51% 51% 27% 40% 36% 31% 51% 55% 52% 49%

11 Analiza zadań testu Nr zad. Treść zadania Wymagania z Podstawy programowej 1.1 Gim. I. Korzystanie z różnych źródeł informacji geograficznej identyfikuje położenie [ ] obiektów geograficznych na fotografiach [ ] oraz mapach topograficznych (1.4) Informacje o zadaniu Numer zadania 1.1 Poziom wykonalności 88,2% łatwe 1.2 Gim. I. Korzystanie z różnych źródeł informacji geograficznej identyfikuje położenie [ ] obiektów geograficznych na fotografiach [ ] oraz mapach topograficznych (1.4) Numer zadania 1.2 Poziom wykonalności 68,1% umiarkowanie 2 Gim. I. Korzystanie z różnych źródeł informacji geograficznej [ ] opisuje trasy podróży na podstawie map turystycznych [ ] (1.9) Numer zadania 2 Poziom wykonalności 56,2% umiarkowanie

12 3 ZR IV. Pozyskiwanie, przetwarzanie oblicza odległość w terenie oraz powierzchnię na podstawie map wykonanych w różnych skalach (1.2) Numer zadania 3 Maks. liczba punktów 2 Poziom wykonalności 41,2% 4.1 Gim. I. Korzystanie z różnych źródeł informacji geograficznej identyfikuje położenie [ ] obiektów geograficznych na fotografiach [ ] oraz mapach topograficznych (1.4) Numer zadania 4.1 Poziom wykonalności 60,9% umiarkowanie 4.2 ZR IV. Pozyskiwanie, przetwarzanie odczytuje i opisuje cechy środowiska [ ] na podstawie mapy: topograficznej [ ] (1.3) Numer zadania 4.2 Poziom wykonalności 42,1%

13 5 ZR IV. Pozyskiwanie, przetwarzanie odczytuje i opisuje cechy środowiska [ ] na podstawie mapy: topograficznej [ ] (1.3) Numer zadania 5 Poziom wykonalności 78,4% łatwe 6 ZR I. Dostrzeganie prawidłowości dotyczących środowiska przyrodniczego, życia i gospodarki człowieka oraz wzajemnych powiązań w systemie człowiek przyroda gospodarka. formułuje zależności przyczynowoskutkowe [ ] między wybranymi elementami środowiska przyrodniczego i społeczno-gospodarczego [ ] (1.5) 7 ZR I. Dostrzeganie prawidłowości dotyczących środowiska przyrodniczego [ ] formułuje zależności przyczynowoskutkowe [ ] między wybranymi elementami środowiska przyrodniczego i społeczno-gospodarczego [ ] (1.5) Numer zadania 6 Poziom wykonalności 38,7% Numer zadania 7 Poziom wykonalności 52,5% umiarkowanie

14 8 ZR IV. Pozyskiwanie, przetwarzanie oblicza wysokość górowania Słońca w dowolnym miejscu na Ziemi w dniach równonocy i przesileń (2.4) Numer zadania 8 Poziom wykonalności 62,9% umiarkowanie 9 ZR I. Dostrzeganie prawidłowości dotyczących środowiska przyrodniczego [ ] wskazuje konsekwencje ruchów Ziemi (2.3) Numer zadania 9 Maks. liczba punktów 2 Poziom wykonalności 48,3%

15 10 ZR IV. Pozyskiwanie, przetwarzanie charakteryzuje strefy klimatyczne i typy klimatu na Ziemi [ ] (3.4) Numer zadania 10 Poziom wykonalności 65,4% umiarkowanie

16 11.1 ZR I. Dostrzeganie prawidłowości dotyczących środowiska przyrodniczego [ ] wskazuje przyczyny nierównomiernego rozkładu temperatury powietrza i opadów (3.2) Numer zadania 11.1 Poziom wykonalności 65,2% umiarkowanie

17 11.2 ZR I. Dostrzeganie prawidłowości dotyczących środowiska przyrodniczego [ ] wskazuje przyczyny nierównomiernego rozkładu temperatury powietrza i opadów (3.2) Numer zadania 11.2 Poziom wykonalności 33,1% 12 ZR IV. Pozyskiwanie, przetwarzanie przygotowuje krótkoterminową prognozę pogody na podstawie mapy synoptycznej [ ] (3.6) Numer zadania 12 Maks. liczba punktów 2 Poziom wykonalności 48,4%

18 13 ZR I. Dostrzeganie prawidłowości dotyczących środowiska przyrodniczego [ ] opisuje występowanie i zasoby wód w oceanach [ ] (4.2) objaśnia mechanizm powstawania i układu powierzchniowych prądów morskich, falowania, pływów, upwellingu [ ] (4.6) Numer zadania 13 Maks. liczba punktów 2 Poziom wykonalności 49,5% umiarkowanie 14 ZP III. Rozumienie relacji człowiek przyroda społeczeństwo w skali [ ] regionalnej. [ ] potrafi przewidzieć przyrodnicze i pozaprzyrodnicze przyczyny i skutki zakłóceń równowagi ekologicznej (3.1) Numer zadania 14 Maks. liczba punktów 2 Poziom wykonalności 44,0%

19 15.1 ZR IV. Pozyskiwanie, przetwarzanie rozpoznaje i opisuje cechy ustrojów rzecznych wybranych rzek (4.4) Numer zadania 15.1 Maks. liczba punktów 2 Poziom wykonalności 45,7%

20 15.2 ZR I. Dostrzeganie prawidłowości dotyczących środowiska przyrodniczego [ ] rozpoznaje i opisuje cechy ustrojów rzecznych wybranych rzek (4.4) Numer zadania 15.2 Poziom wykonalności 46,9% 16 ZR IV. Pozyskiwanie, przetwarzanie charakteryzuje zjawiska wietrzenia [ ] chemicznego [ ] (5.6) Numer zadania 16 Poziom wykonalności 19,6%

21 17 ZR I. Dostrzeganie prawidłowości dotyczących środowiska przyrodniczego [ ] opisuje przebieg oraz efekty erozji i akumulacji [ ] lodowcowej [ ] (5.7) Numer zadania 17 Poziom wykonalności 18,0% bardzo 18 ZR IV. Pozyskiwanie, przetwarzanie charakteryzuje najważniejsze wydarzenia geologiczne i przyrodnicze w dziejach Ziemi [ ] (5.2) charakteryzuje główne procesy wewnętrzne prowadzące do urozmaicenia powierzchni Ziemi [ ] (5.5) Numer zadania 18 Maks. liczba punktów 2 Poziom wykonalności 22,1%

22 19 ZR IV. Pozyskiwanie, przetwarzanie opisuje przebieg oraz efekty erozji i akumulacji [ ] eolicznej (5.7) Numer zadania 19 Poziom wykonalności 39,0% 20 ZR IV. Pozyskiwanie, przetwarzanie omawia cechy głównych rodzajów gleb strefowych [ ] (6.1) Numer zadania 20 Poziom wykonalności 39,1%

23 21 ZR IV. Pozyskiwanie, przetwarzanie wyjaśnia zróżnicowanie formacji roślinnych na Ziemi [ ] oraz przyporządkowuje typowe gatunki flory [ ] dla poszczególnych stref krajobrazowych Ziemi (6.3) Numer zadania 21 Poziom wykonalności 63,0% umiarkowanie

24 22 ZP II. Formułowanie i weryfikowanie hipotez dotyczących problemów współczesnego świata. ocenia i projektuje różne formy pomocy państwa i organizacji pozarządowych państwom i regionom dotkniętym kryzysem [ ] (2.2) Numer zadania 22 Poziom wykonalności 57,0% umiarkowanie 23 ZP II. Formułowanie i weryfikowanie hipotez dotyczących problemów współczesnego świata. projektuje różne formy pomocy państwa i organizacji pozarządowych państwom i regionom (2.2) Numer zadania 23 Maks. liczba punktów 2 Poziom wykonalności 57,4% umiarkowanie 24 ZR I. Dostrzeganie prawidłowości dotyczących [ ] wzajemnych powiązań i zależności w systemie człowiek przyroda gospodarka. wyjaśnia zmiany procesów [ ] osadnictwa wiejskiego, wiążąc je z przemianami gospodarczymi i społecznymi w Polsce (11.5) Numer zadania 24 Maks. liczba punktów 2 Poziom wykonalności 70,2% łatwe

25 25 ZR I. Dostrzeganie prawidłowości dotyczących [ ] wzajemnych powiązań i zależności w systemie człowiek przyroda gospodarka. charakteryzuje zróżnicowanie religijne ludności świata i ocenia wpływ religii na postawy społeczne i gospodarkę (8.11) Numer zadania 25 Poziom wykonalności 49,8% umiarkowanie

26 26.1 ZR IV. Pozyskiwanie, przetwarzanie wyjaśnia przyczyny i przebieg konfliktów zbrojnych w wybranych regionach współczesnego świata (9.15) Numer zadania 26.1 Poziom wykonalności 88,4% łatwe

27 26.2 ZR IV. Pozyskiwanie, przetwarzanie wyjaśnia przyczyny i przebieg konfliktów zbrojnych w wybranych regionach współczesnego świata (9.15) Numer zadania 26.2 Poziom wykonalności 57,4% umiarkowanie 27.1 ZR IV. Pozyskiwanie, przetwarzanie opisuje cechy ukształtowania powierzchni Polski i określa jej związek z budową geologiczną, wykazuje wpływ [ ] zlodowaceń na ukształtowanie powierzchni kraju (10.1) Numer zadania 27.1 Poziom wykonalności 56,3% umiarkowanie

28 27.2 ZR IV. Pozyskiwanie, przetwarzanie opisuje cechy ukształtowania powierzchni Polski i określa jej związek z budową geologiczną, wykazuje wpływ [ ] zlodowaceń na ukształtowanie powierzchni kraju (10.1) Numer zadania 27.2 Poziom wykonalności 46,4%

29 28.1 ZR II. Analiza i wyjaśnianie problemów demograficznych społeczeństw. wskazuje regionalne zróżnicowanie rynku pracy w Polsce (11.3) analizuje [ ] zmiany salda migracji [ ] wewnętrznych oraz wyjaśnia ich przyczyny (11.4) Numer zadania 28.1 Maks. liczba punktów 2 Poziom wykonalności 54,7% umiarkowanie

30 28.2 ZR II. Analiza i wyjaśnianie problemów demograficznych społeczeństw. wskazuje regionalne zróżnicowanie rynku pracy w Polsce (11.3) analizuje [ ] zmiany salda migracji [ ] wewnętrznych oraz wyjaśnia ich przyczyny (11.4) Numer zadania 28.2 Poziom wykonalności 43,0% 29 ZR IV. Pozyskiwanie, przetwarzanie charakteryzuje rozwój demograficzny Polski w wybranych okresach [ ] (11.1) Numer zadania 29 Poziom wykonalności 27,3%

31 30.1 ZR IV. Pozyskiwanie, przetwarzanie porównuje wielkość i strukturę produkcji energii elektrycznej w Polsce i innych państwach świata (12.4) Numer zadania 30.1 Poziom wykonalności 45,1% 30.2 ZR I. Dostrzeganie prawidłowości dotyczących [ ] wzajemnych powiązań i zależności w systemie człowiek przyroda gospodarka. porównuje wielkość i strukturę produkcji energii elektrycznej w Polsce i innych państwach świata (12.4) Numer zadania 30.2 Maks. liczba punktów 2 Poziom wykonalności 37,9%

32 31 ZR IV. Pozyskiwanie, przetwarzanie ocenia poziom wykorzystania warunków naturalnych na podstawie wielkości i rodzajów produkcji rolniczej [ ] (12.1) wskazuje zmiany strukturalne zachodzące w polskim rolnictwie (12.2) Numer zadania 31 Maks. liczba punktów 2 Poziom wykonalności 36,3%

33 32 ZR IV. Pozyskiwanie, przetwarzanie wskazuje obszary występowania podstawowych zasobów naturalnych i analizuje zmiany wielkości ich eksploatacji (12.3) Numer zadania 32 Maks. liczba punktów 2 Poziom wykonalności 31,4%

34 33 ZR II. Analiza i wyjaśnianie problemów demograficznych społeczeństw. przedstawia zmiany w gospodarce Polski spowodowane jej restrukturyzacją i modernizacją po 1990 r. (12.6) Numer zadania 33 Maks. liczba punktów 2 Poziom wykonalności 50,8% umiarkowanie

35 34 ZR IV. Pozyskiwanie, przetwarzanie wskazuje obszary występowania podstawowych zasobów naturalnych i analizuje zmiany wielkości ich eksploatacji (12.3) Numer zadania 34 Maks. liczba punktów 2 Poziom wykonalności 55,0% umiarkowanie

36 35.1 Gim. II. Identyfikowanie związków i zależności oraz wyjaśnianie zjawisk i procesów. opisuje [ ] zróżnicowanie gęstości i jakości sieci transportowej w Polsce i wykazuje jej wpływ na rozwój innych dziedzin działalności gospodarczej (6.7) Numer zadania 35.1 Poziom wykonalności 63,1% umiarkowanie 35.2 Gim. II. Identyfikowanie związków i zależności oraz wyjaśnianie zjawisk i procesów. opisuje [ ] zróżnicowanie gęstości i jakości sieci transportowej w Polsce i wykazuje jej wpływ na rozwój innych dziedzin działalności gospodarczej (6.7) Numer zadania 35.2 Maks. liczba punktów 2 Poziom wykonalności 47,0%

STRUKTURA ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH. Badana umiejętność. Nr zadania. programowa

STRUKTURA ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH. Badana umiejętność. Nr zadania. programowa Analiza wyników próbnego egzaminu maturalnego OPERON 2017 Przedmiot: GEOGRAFIA Poziom: ROZSZERZONY Liczba uczniów zdających I Liceum Ogólnokształcące 34 Zdało egzamin [dla R min 30 %] 19 % zdawalności

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA zakres rozszerzony klasy II

GEOGRAFIA zakres rozszerzony klasy II Cele kształcenia wymagania ogólne GEOGRAFIA zakres rozszerzony klasy II I. Dostrzeganie prawidłowości dotyczących środowiska przyrodniczego, życia i gospodarki człowieka oraz wzajemnych powiązań i zależności

Bardziej szczegółowo

Egzamin Gimnazjalny z WSiP LISTOPAD Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Część matematyczno-przyrodnicza PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE

Egzamin Gimnazjalny z WSiP LISTOPAD Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Część matematyczno-przyrodnicza PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE Egzamin Gimnazjalny z WSiP LISTOPAD 2015 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Część matematyczno-przyrodnicza PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE Arkusz egzaminu próbnego składał się z 24 zadań zamkniętych

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA KLASA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

GEOGRAFIA KLASA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 2016-09-01 GEOGRAFIA KLASA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO SZKOŁY BENEDYKTA PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU GEOGRAFIA IV ETAP EDUKACYJNY Cele kształcenia wymagania ogólne I. Wykorzystanie różnych źródeł informacji

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA. III etap edukacyjny. 10. Wybrane regiony świata. Relacje: kultura-przyroda-gospodarka. Uczeń:

GEOGRAFIA. III etap edukacyjny. 10. Wybrane regiony świata. Relacje: kultura-przyroda-gospodarka. Uczeń: GEOGRAFIA III etap edukacyjny 10. Wybrane regiony świata. Relacje: kultura-przyroda-gospodarka. Uczeń: 10.3. analizuje wykresy i dane liczbowe dotyczące rozwoju ludnościowego i urbanizacji w Chinach; wyjaśnia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie z geografii.

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie z geografii. Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie z geografii. KLASA III SEMESTR I Ocena dopuszczająca umiejętność podania przykładów wpływu człowieka na środowisko przyrodnicze; dostrzeganie i nazywanie podstawowych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII poziom podstawowy

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII poziom podstawowy WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII poziom podstawowy Klasa I Cele kształcenia: I. Wykorzystanie różnych źródeł informacji do analizy i prezentowania współczesnych problemów przyrodniczych, gospodarczych,

Bardziej szczegółowo

PRÓBNA MATURA z WSIP dla klas 3 LO i 4 TECHNIKUM

PRÓBNA MATURA z WSIP dla klas 3 LO i 4 TECHNIKUM PRÓBNA MATURA z WSIP dla klas 3 LO i 4 TECHNIKUM LUTY 2019 Analiza wyników próbnego egzaminu maturalnego Poziom podstawowy MATEMATYKA Opis badania 34 liczba zadań w arkuszu 25 liczba zadań zamkniętych

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU Z GEOGRAFII W KLASACH II i III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO POZIOM ROZSZERZONY (2014-2016)

ROZKŁAD MATERIAŁU Z GEOGRAFII W KLASACH II i III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO POZIOM ROZSZERZONY (2014-2016) ROZKŁAD MATERIAŁU Z GEOGRAFII W KLASACH II i III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO POZIOM ROZSZERZONY (2014-2016) Malarz R., Więckowski M., Oblicza geografii, Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa 2012 (numer dopuszczenia

Bardziej szczegółowo

PRÓBNA MATURA z WSIP dla klas 3 LO i 4 TECHNIKUM

PRÓBNA MATURA z WSIP dla klas 3 LO i 4 TECHNIKUM PRÓBNA MATURA z WSIP dla klas 3 LO i 4 TECHNIKUM MARZEC 2018 Analiza wyników próbnego egzaminu maturalnego Poziom rozszerzony HISTORIA Arkusz próbnego egzaminu maturalnego składał się z 25 zadań. Zadania

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANYCH NA POSZCZEGÓLNYCH STOPNIACH WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU GEOGRAFICZNEGO

ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANYCH NA POSZCZEGÓLNYCH STOPNIACH WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU GEOGRAFICZNEGO ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANYCH NA POSZCZEGÓLNYCH STOPNIACH WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU GEOGRAFICZNEGO PRZEPROWADZANEGO W GIMNAZJACH W ROKU SZK. 2014/2015 Konkurs przeznaczony jest dla uczniów gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin z przedmiotów przyrodniczych z WSiP w pierwszej klasie gimnazjum LUTY Analiza wyników

Próbny egzamin z przedmiotów przyrodniczych z WSiP w pierwszej klasie gimnazjum LUTY Analiza wyników Próbny egzamin z przedmiotów przyrodniczych z WSiP w pierwszej klasie gimnazjum LUTY 2016 Analiza wyników Arkusz egzaminu próbnego składał się z 24 zadań różnego typu. Zadania sprawdzały umiejętności określone

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin z przedmiotów przyrodniczych z WSiP w drugiej klasie gimnazjum. Część matematyczno-przyrodnicza. Luty 2016.

Próbny egzamin z przedmiotów przyrodniczych z WSiP w drugiej klasie gimnazjum. Część matematyczno-przyrodnicza. Luty 2016. Próbny egzamin z przedmiotów przyrodniczych z WSiP w drugiej klasie gimnazjum Część matematyczno-przyrodnicza Luty 2016 Analiza wyników Arkusz egzaminu próbnego składał się z 24 zadań zamkniętych różnego

Bardziej szczegółowo

Szkoły ponadgimnazjalne, PODSTAWA PROGRAMOWA. Cele kształcenia wymagania ogólne

Szkoły ponadgimnazjalne, PODSTAWA PROGRAMOWA. Cele kształcenia wymagania ogólne Strona1 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, (str. 110 118 i 251/252) Załącznik nr 4 do: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008

Bardziej szczegółowo

PRÓBNA MATURA z WSIP dla klas 3 LO i 4 TECHNIKUM

PRÓBNA MATURA z WSIP dla klas 3 LO i 4 TECHNIKUM PRÓBNA MATURA z WSIP dla klas 3 LO i 4 TECHNIKUM MARZEC 2018 Analiza wyników próbnego egzaminu maturalnego Poziom podstawowy JĘZYK POLSKI Temat 2 Arkusz próbnego egzaminu maturalnego składał się z 3 zadań.

Bardziej szczegółowo

PRÓBNA MATURA z WSIP dla klas 3 LO i 4 TECHNIKUM

PRÓBNA MATURA z WSIP dla klas 3 LO i 4 TECHNIKUM PRÓBNA MATURA z WSIP dla klas 3 LO i 4 TECHNIKUM MARZEC 2018 Analiza wyników próbnego egzaminu maturalnego Poziom rozszerzony MATEMATYKA Arkusz próbnego egzaminu maturalnego składał się z 17 zadań. Zadania

Bardziej szczegółowo

Egzamin Gimnazjalny z WSiP MAJ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego

Egzamin Gimnazjalny z WSiP MAJ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Egzamin Gimnazjalny z WSiP MAJ 205 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Częśd matematyczno-przyrodnicza z zakresu przedmiotów przyrodniczych Klasa Arkusz egzaminu próbnego składał się z 2 zadao

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA. Podstawa programowa SZKOŁA BENEDYKTA

GEOGRAFIA. Podstawa programowa SZKOŁA BENEDYKTA 2018-09-01 GEOGRAFIA klasa V Podstawa programowa SZKOŁA BENEDYKTA Cele kształcenia wymagania ogólne I. Wiedza geograficzna. 1. Opanowanie podstawowego słownictwa geograficznego w celu opisywania oraz wyjaśniania

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin ósmoklasisty z WSiP. Przygotowanie do egzaminu zewnętrznego z języka rosyjskiego dla klasy 7 KWIECIEŃ 2018.

Próbny egzamin ósmoklasisty z WSiP. Przygotowanie do egzaminu zewnętrznego z języka rosyjskiego dla klasy 7 KWIECIEŃ 2018. Próbny egzamin ósmoklasisty z WSiP Przygotowanie do egzaminu zewnętrznego z języka rosyjskiego dla klasy 7 KWIECIEŃ 2018 Analiza wyników Arkusz egzaminu próbnego składał się z 14 zadań. Zadania sprawdzały

Bardziej szczegółowo

PRÓBNA MATURA z WSIP dla klas 3 LO i 4 TECHNIKUM

PRÓBNA MATURA z WSIP dla klas 3 LO i 4 TECHNIKUM PRÓBNA MATURA z WSIP dla klas 3 LO i 4 TECHNIKUM MARZEC 2018 Analiza wyników próbnego egzaminu maturalnego Poziom rozszerzony JĘZYK POLSKI Temat 2 Arkusz próbnego egzaminu maturalnego składał się z jednego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OGÓLNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z GEOGRAFII W KLASACH I-III GIMNAZJUM

WYMAGANIA OGÓLNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z GEOGRAFII W KLASACH I-III GIMNAZJUM WYMAGANIA OGÓLNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z GEOGRAFII W KLASACH I-III GIMNAZJUM Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z geografii w klasie I gimnazjum Ocenę celująca otrzymuje uczeń, który: - opanował

Bardziej szczegółowo

Czy wycinanie lasów Amazonii może wpłynąć na zmiany klimatu na kuli ziemskiej? z wykorzystaniem treści filmu Amazonia. Przygody małpki Sai

Czy wycinanie lasów Amazonii może wpłynąć na zmiany klimatu na kuli ziemskiej? z wykorzystaniem treści filmu Amazonia. Przygody małpki Sai Czy wycinanie lasów Amazonii może wpłynąć na zmiany klimatu na kuli ziemskiej? z wykorzystaniem treści filmu Amazonia. Przygody małpki Sai Scenariusz lekcji geografii dla liceów, zakres rozszerzony Autor:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z geografii w klasie I gimnazjum Ocenę celująca otrzymuje uczeń, który: - opanował wiadomości i

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z geografii w klasie I gimnazjum Ocenę celująca otrzymuje uczeń, który: - opanował wiadomości i Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z geografii w klasie I gimnazjum Ocenę celująca otrzymuje uczeń, który: - opanował wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania,

Bardziej szczegółowo

Egzamin Gimnazjalny z WSiP MAJ 2015. Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego

Egzamin Gimnazjalny z WSiP MAJ 2015. Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Egzamin Gimnazjalny z WSiP MAJ 205 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Część matematyczno-przyrodnicza z przedmiotów przyrodniczych Klasa 2 Arkusz egzaminu próbnego składał się z 23 zadań zamkniętych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE. niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych. śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z geografii.

WYMAGANIA EDUKACYJNE. niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych. śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z geografii. WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z geografii Klasa 1 Ocenę celująca otrzymuje uczeń, który: 1. opanował wiadomości

Bardziej szczegółowo

światowej na podstawie mapy podaje cechy podziału wyjaśnia wpływ ustroju politycznego na rozwój administracyjnego Polski

światowej na podstawie mapy podaje cechy podziału wyjaśnia wpływ ustroju politycznego na rozwój administracyjnego Polski Temat (rozumiany jako lekcja w podręczniku) 1. System władzy i podział administracyjny kraju 2. Zmiany liczby ludności Polski 3. Rozmieszczenie ludności Dział: ZAGADNIENIA LUDNOŚCIOWE Wymagania edukacyjne

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 GEOGRAFIA POZIOM ROZSZERZONY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA DLA OSÓB NIEWIDOMYCH (A6)

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 GEOGRAFIA POZIOM ROZSZERZONY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA DLA OSÓB NIEWIDOMYCH (A6) EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 GEOGRAFIA POZIOM ROZSZERZONY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA DLA OSÓB NIEWIDOMYCH (A6) GRUDZIEŃ 2013 Zadanie 1. (0 1) III etap edukacyjny I. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA KLASY II LICEUM Nauczyciel: Magdalena Ścieńska Klasy: II E, II C

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA KLASY II LICEUM Nauczyciel: Magdalena Ścieńska Klasy: II E, II C WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA KLASY II LICEUM Nauczyciel: Magdalena Ścieńska Klasy: II E, II C Podręcznik Oblicza Geografii 1-2, poziom rozszerzony, Nowa Era, Malarz R., Więckowski M. Maturalne

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA treści nauczania zakres rozszerzony 5 SEMESTR Janusz Stasiak Ciekawi świata 2 Wydaw. OPERON podręcznik

GEOGRAFIA treści nauczania zakres rozszerzony 5 SEMESTR Janusz Stasiak Ciekawi świata 2 Wydaw. OPERON podręcznik GEOGRAFIA treści nauczania zakres rozszerzony 5 SEMESTR Janusz Stasiak Ciekawi świata 2 Wydaw. OPERON podręcznik DZIAŁ KLASYFIKACJA PAŃSTW ŚWIATA PROCESY DEMOGRAFICZNE TEMAT 1. Ekonomiczne i społeczne

Bardziej szczegółowo

Kolejność realizacji jednostek lekcyjnych może ulec zmianie.

Kolejność realizacji jednostek lekcyjnych może ulec zmianie. Rozkład materiału plan wynikowy Przedmiot: geografia Podręcznik: Oblicza geografii, Wydawnictwo Nowa Era Rok szkolny: 2018/19 Nauczyciel: Katarzyna Pierczyk Klas I poziom podstawowy Lp. Klasa I Temat lekcji

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Informacje ogólne

Rozdział 1. Informacje ogólne Przedmiotowy Regulamin XVI Wojewódzkiego Konkursu z Geografii dla uczniów klas trzecich gimnazjów oraz klas trzecich oddziałów gimnazjalnych prowadzonych w szkołach innego typu województwa świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

Egzamin Gimnazjalny z WSiP LISTOPAD Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego JĘZYK NIEMIECKI. Poziom rozszerzony

Egzamin Gimnazjalny z WSiP LISTOPAD Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego JĘZYK NIEMIECKI. Poziom rozszerzony Egzamin Gimnazjalny z WSiP LISTOPAD 2015 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego JĘZYK NIEMIECKI Poziom rozszerzony Arkusz egzaminu próbnego składał się z 8 zadań różnego typu. Zadania sprawdzały

Bardziej szczegółowo

Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Część humanistyczna HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Część humanistyczna HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ 2018 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Część humanistyczna HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Arkusz egzaminu próbnego składał się z 25 zadań zamkniętych

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA KLASA II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

GEOGRAFIA KLASA II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 2016-09-01 GEOGRAFIA KLASA II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO ZAKRES ROZSZERZONY Cele kształcenia i wychowania Cele kształcenia ogólnego podstawy programowej z geografii zakładają: I. przyswojenie przez uczniów

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin ósmoklasisty z WSiP KWIECIEŃ Analiza wyników

Próbny egzamin ósmoklasisty z WSiP KWIECIEŃ Analiza wyników Próbny egzamin ósmoklasisty z WSiP Przygotowanie do egzaminu zewnętrznego z języka polskiego dla klasy 7 KWIECIEŃ 2018 Analiza wyników Arkusz egzaminu próbnego składał się z 23 zadań. Zadania sprawdzały

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania z geografii uwzględniają główne ramy i wartości określone Zasadami Wewnątrzszkolnego Oceniania.

Przedmiotowe Zasady Oceniania z geografii uwzględniają główne ramy i wartości określone Zasadami Wewnątrzszkolnego Oceniania. Przedmiotowe Zasady Oceniania z geografii uwzględniają główne ramy i wartości określone Zasadami Wewnątrzszkolnego Oceniania. A. Wymagania na poszczególne oceny z geografii w klasach II i III gimnazjalnej

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin ósmoklasisty z WSiP. Przygotowanie do egzaminu zewnętrznego z języka angielskiego dla klasy 7 KWIECIEŃ 2018.

Próbny egzamin ósmoklasisty z WSiP. Przygotowanie do egzaminu zewnętrznego z języka angielskiego dla klasy 7 KWIECIEŃ 2018. Próbny egzamin ósmoklasisty z WSiP Przygotowanie do egzaminu zewnętrznego z języka angielskiego dla klasy 7 KWIECIEŃ 2018 Analiza wyników Arkusz egzaminu próbnego składał się z 15 zadań. Zadania sprawdzały

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 GEOGRAFIA POZIOM ROZSZERZONY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA DLA OSÓB SŁABOWIDZĄCYCH (A4)

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 GEOGRAFIA POZIOM ROZSZERZONY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA DLA OSÓB SŁABOWIDZĄCYCH (A4) EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 GEOGRAFIA POZIOM ROZSZERZONY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA DLA OSÓB SŁABOWIDZĄCYCH (A4) GRUDZIEŃ 2013 Zadanie 1. (0 1) III etap edukacyjny I. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z geografii (PSO) wg Podstawy Programowej i programu nauczania do podręczników Nowa Nasza Planeta.

Kryteria oceniania z geografii (PSO) wg Podstawy Programowej i programu nauczania do podręczników Nowa Nasza Planeta. Kryteria oceniania z geografii (PSO) wg Podstawy Programowej i programu nauczania do podręczników Nowa Nasza Planeta. 1 Ocenie podlegają: 1. Wypowiedzi pisemne: prace klasowe (testy); kartkówki (zapowiedziane);

Bardziej szczegółowo

KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ

KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ ETAP EDUKACJI PRZEDMIOT klasa Rok szkolny Imię i nazwisko nauczyciela gimnazjum GEOGRAFIA Treści nauczania Miesiąc realizacji tematyki uwzględniającej treści nauczania

Bardziej szczegółowo

Zakres wymagań z Podstawy Programowej z geografii w klasach I-III gimnazjum. Treści nauczania Kl. I

Zakres wymagań z Podstawy Programowej z geografii w klasach I-III gimnazjum. Treści nauczania Kl. I 1 Zakres wymagań z Podstawy Programowej z geografii w klasach I-III gimnazjum Treści nauczania Kl. I 1. Mapa - umiejętności czytania, interpretacji i posługiwania się mapą. Uczeń: 1.1. wykazuje znaczenie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII. Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z geografii w klasie I gimnazjum

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII. Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z geografii w klasie I gimnazjum PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z geografii w klasie I gimnazjum Ocenę celująca otrzymuje uczeń, który: - opanował wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W BABIAKU

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W BABIAKU SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W BABIAKU WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z GEOGRAFII W KLASACH PIĄTEJ, SIÓDMEJ I ÓSMEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ ORAZ KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM obowiązujące

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE - KLASA 8 SZKOŁY PODSTAWOWEJ - GEOGRAFIA

WYMAGANIA EDUKACYJNE - KLASA 8 SZKOŁY PODSTAWOWEJ - GEOGRAFIA WYMAGANIA EDUKACYJNE - KLASA 8 SZKOŁY PODSTAWOWEJ - GEOGRAFIA OCENA DOPUSZCZAJĄCA Uczeń: wyjaśnia czym jest wulkanizm, wskazuje na mapie strefy aktywności sejsmicznej i zasięg Pacyficznego Pierścienia

Bardziej szczegółowo

Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Część humanistyczna HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Część humanistyczna HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ 2017 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Część humanistyczna HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Arkusz egzaminu próbnego składał się z 25 zadań zamkniętych

Bardziej szczegółowo

Tryb ustalania i podwyższania oceny semestralnej oceny semestralnej, końcowo rocznej:

Tryb ustalania i podwyższania oceny semestralnej oceny semestralnej, końcowo rocznej: Przedmiotowy system oceniania geografia gimnazjum Przedmiotem oceniania są: - wiadomości, - umiejętności, - postawa ucznia i jego aktywność. Formy aktywności podlegającej ocenie: dłuższe wypowiedzi ustne

Bardziej szczegółowo

Tryb ustalania i podwyższania oceny semestralnej oceny semestralnej, końcoworocznej:

Tryb ustalania i podwyższania oceny semestralnej oceny semestralnej, końcoworocznej: Przedmiotowy system oceniania geografia gimnazjum Przedmiotowy system oceniania z geografii w gimnazjum opracowany w oparciu o : 1. Podstawę programową. 2. Rozporządzenie MEN z dnia 21.03.2001r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 FORMUŁA OD 2015 ( NOWA MATURA ) GEOGRAFIA POZIOM ROZSZERZONY ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ MGE-R1 MAJ 2015 Uwaga: Akceptowane są wszystkie odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Hotelarsko - Gastronomicznych w Gdyni PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA. Opracowanie Katarzyna Łaskowska

Zespół Szkół Hotelarsko - Gastronomicznych w Gdyni PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA. Opracowanie Katarzyna Łaskowska Zespół Szkół Hotelarsko - Gastronomicznych w Gdyni PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA Opracowanie Katarzyna Łaskowska rok szkolny 2017/2018 1 GEOGRAFIA IV etap edukacyjny zakres

Bardziej szczegółowo

Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Poziom rozszerzony JĘZYK NIEMIECKI

Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Poziom rozszerzony JĘZYK NIEMIECKI Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ 2017 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Poziom rozszerzony JĘZYK NIEMIECKI Arkusz egzaminu próbnego składał się z 8 zadań. Zadania sprawdzały umiejętności

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA. WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA II GIM Elżbieta Zdybel

GEOGRAFIA. WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA II GIM Elżbieta Zdybel GEOGRAFIA WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA II GIM Elżbieta Zdybel Dział programu I. Afryka Materiał nauczania Afryki Ukształtowanie powierzchni i budowa geologiczna Rowy tektoniczne Klimat Strefy klimatycznoroślinne

Bardziej szczegółowo

Kolejność realizacji jednostek lekcyjnych może ulec zmianie.

Kolejność realizacji jednostek lekcyjnych może ulec zmianie. Rozkład materiału plan wynikowy Przedmiot: geografia Podręcznik: Oblicza geografii, Wydawnictwo Nowa Era Rok szkolny: 2015/16 Nauczyciel: Katarzyna Pierczyk Klas I poziom podstawowy Lp. Klasa I Temat lekcji

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy I I semestr podręcznik Planeta Nowa 1

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy I I semestr podręcznik Planeta Nowa 1 Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy I I semestr podręcznik Planeta Nowa 1 Na ocenę bardzo dobrą uczeń powinien opanować następujące zagadnienia z działów: 1. Podstawy geografii 1.1. Czym

Bardziej szczegółowo

Ewa Maria Tuz Dawid Szczypiński. Program nauczania geografii w zakresie rozszerzonym dla liceum ogólnokształcącego i technikum Oblicza geografii

Ewa Maria Tuz Dawid Szczypiński. Program nauczania geografii w zakresie rozszerzonym dla liceum ogólnokształcącego i technikum Oblicza geografii Ewa Maria Tuz Dawid Szczypiński Program nauczania geografii w zakresie rozszerzonym dla liceum ogólnokształcącego i technikum Oblicza geografii Spis treści Wstęp.... 3 I. Cele kształcenia i wychowania

Bardziej szczegółowo

Kolejność realizacji jednostek lekcyjnych może ulec zmianie.

Kolejność realizacji jednostek lekcyjnych może ulec zmianie. Rozkład materiału plan wynikowy Przedmiot: geografia Podręcznik: Oblicza geografii, Wydawnictwo Nowa Era Rok szkolny: 2016/17 Nauczyciel: Katarzyna Pierczyk Klas I poziom podstawowy Lp. Klasa I Temat lekcji

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania geografia gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania geografia gimnazjum Przedmiotowy system oceniania geografia gimnazjum Przedmiotem oceniania są: - wiadomości, - umiejętności, - postawa ucznia i jego aktywność. Formy aktywności podlegającej ocenie: dłuższe wypowiedzi ustne

Bardziej szczegółowo

Oblicza geografii 3 Program nauczania geografii w zakresie rozszerzonym dla

Oblicza geografii 3 Program nauczania geografii w zakresie rozszerzonym dla PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ Z GEOGRAFII 1. PODSTAWY PRAWNE: Wewnątrzszkolny System Oceniania I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Gorzowie Wlkp. Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników próbnego egzaminu maturalnego OPERON 2016

Analiza wyników próbnego egzaminu maturalnego OPERON 2016 Analiza wyników próbnego egzaminu maturalnego OPERON 2016 Przedmiot: GEOGRAFIA Poziom: ROZSZERZONY Egzamin pisemny Poziom R Liczba uczniów zdających I Liceum Ogólnokształcące 55 Zdało egzamin [dla R min

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW GEOGRAFIA III etap edukacyjny Cele kształcenia wymagania ogólne I. Korzystanie z różnych źródeł informacji geograficznej. Uczeń dokonuje obserwacji

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy I I semestr podręcznik Planeta Nowa 1

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy I I semestr podręcznik Planeta Nowa 1 Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy I I semestr podręcznik Planeta Nowa 1 Na ocenę dostateczną uczeń powinien opanować następujące zagadnienia z działów: 1. Podstawy geografii 1.1. Czym

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z geografii w klasie I gimnazjum Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: - opanował wiadomości i

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z geografii w klasie I gimnazjum Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: - opanował wiadomości i Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z geografii w klasie I gimnazjum Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: - opanował wiadomości i umiejętności wykraczające poza program nauczania, będące

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADY ROZWIĄZAŃ DYDAKTYCZNYCH, GEOGRAFIA III i IV ETAP EDUKACYJNY. Materiały na warsztaty dla nauczycieli, 31.05.2014

PRZYKŁADY ROZWIĄZAŃ DYDAKTYCZNYCH, GEOGRAFIA III i IV ETAP EDUKACYJNY. Materiały na warsztaty dla nauczycieli, 31.05.2014 PRZYKŁADY ROZWIĄZAŃ DYDAKTYCZNYCH, GEOGRAFIA III i IV ETAP EDUKACYJNY Materiały na warsztaty dla nauczycieli, 31.05.2014 Pozostałe etapy (przykładowe zagadnienia) Gimnazjum 6. Wybrane zagadnienia geografii

Bardziej szczegółowo

Azja 1. Azja kontynent wielkich kontrastów

Azja 1. Azja kontynent wielkich kontrastów Azja 1. Azja kontynent wielkich kontrastów terminu Eurazja świata Eurazję i Azję wymienia przykłady kontrastów geograficznych Azji wybrane elementy linii brzegowej Azji i podaje ich nazwy wymienia czynniki

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin z historii i wiedzy o społeczeństwie z WSiP w trzeciej klasie gimnazjum. Część humanistyczna. LUTY 2016 Analiza wyników

Próbny egzamin z historii i wiedzy o społeczeństwie z WSiP w trzeciej klasie gimnazjum. Część humanistyczna. LUTY 2016 Analiza wyników Próbny egzamin z historii i wiedzy o społeczeństwie z WSiP w trzeciej klasie gimnazjum Część humanistyczna LUTY 2016 Analiza wyników 1 Arkusz egzaminu próbnego składał się z 20 zadań zamkniętych różnego

Bardziej szczegółowo

Kolejność realizacji jednostek lekcyjnych może ulec zmianie.

Kolejność realizacji jednostek lekcyjnych może ulec zmianie. Rozkład materiału plan wynikowy Przedmiot: geografia Podręcznik: Oblicza geografii, Wydawnictwo Nowa Era Rok szkolny: 2017/18 Nauczyciel: Katarzyna Pierczyk Klas I poziom podstawowy Lp. Klasa I Temat lekcji

Bardziej szczegółowo

Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Część matematyczno-przyrodnicza PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE

Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Część matematyczno-przyrodnicza PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ 2017 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Część matematyczno-przyrodnicza PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE Arkusz egzaminu próbnego składał się z 24 zadań zamkniętych.

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia do poprawy pierwszego semestru. Przedmiot geografia

Zagadnienia do poprawy pierwszego semestru. Przedmiot geografia Klasa 1 gimnazjum 1. Definicja geografii 2. Zamiana skali liczbowej na mianowaną i liniową 3. Przeliczanie skali mapy- rozwiązywanie zadań 4. Kierunki świata na mapie 5. Czytanie mapy poziomicowej 6. Podział

Bardziej szczegółowo

Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Część humanistyczna JĘZYK POLSKI

Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Część humanistyczna JĘZYK POLSKI Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ 2017 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Część humanistyczna JĘZYK POLSKI Arkusz egzaminu próbnego składał się z 20 zadań zamkniętych różnego typu i 2 zadań

Bardziej szczegółowo

PRÓBNA MATURA z WSIP dla klas 3 LO i 4 TECHNIKUM

PRÓBNA MATURA z WSIP dla klas 3 LO i 4 TECHNIKUM PRÓBNA MATURA z WSIP dla klas 3 LO i 4 TECHNIKUM MARZEC 2018 Analiza wyników próbnego egzaminu maturalnego Poziom rozszerzony FIZYKA Arkusz próbnego egzaminu maturalnego składał się z 12 zadań. Zadania

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin z języka niemieckiego z WSiP w trzeciej klasie gimnazjum. Poziom rozszerzony LUTY Analiza wyników

Próbny egzamin z języka niemieckiego z WSiP w trzeciej klasie gimnazjum. Poziom rozszerzony LUTY Analiza wyników Próbny egzamin z języka niemieckiego z WSiP w trzeciej klasie gimnazjum Poziom rozszerzony LUTY 2016 Analiza wyników 1 Arkusz egzaminu próbnego składał się z 8 zadań różnego. Zadania sprawdzały umiejętności

Bardziej szczegółowo

1.Podać przykłady zastosowania wiedzy geograficznej w życiu. 2.Podać powiązania pomiędzy elementami środowiska przyrodniczego i geograficznego.

1.Podać przykłady zastosowania wiedzy geograficznej w życiu. 2.Podać powiązania pomiędzy elementami środowiska przyrodniczego i geograficznego. GEOGRAFIA KL. I Dział Wymagania konieczne i podstawowe Wymagania rozszerzające Wymagania dopełniające Mapa 1.Definiować pojęcie: geografia, środowisko przyrodnicze i geograficzne. 2.Podać źródła wiedzy

Bardziej szczegółowo

plany wynikowe geografia poziom podstawowy klasa pierwsza

plany wynikowe geografia poziom podstawowy klasa pierwsza plany wynikowe geografia poziom podstawowy klasa pierwsza Przedmiot: geografia Zakres: podstawowy Liczba godzin zajęć dydaktycznych W tygodniu 1 godz. Nazwisko i imię nauczyciela Rok szkolny -2015/16 W

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 GEOGRAFIA POZIOM ROZSZERZONY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A1, A2, A3)

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 GEOGRAFIA POZIOM ROZSZERZONY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A1, A2, A3) EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 GEOGRAFIA POZIOM ROZSZERZONY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A1, A2, A3) GRUDZIEŃ 2014 Zadanie 1. (0 1) III etap edukacyjny I. Korzystanie z różnych

Bardziej szczegółowo

Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Poziom rozszerzony JĘZYK ROSYJSKI

Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Poziom rozszerzony JĘZYK ROSYJSKI Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ 2017 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Poziom rozszerzony JĘZYK ROSYJSKI Arkusz egzaminu próbnego składał się z 8 zadań. Zadania sprawdzały umiejętności

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA KL. II Półrocze I Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Zna znaczenie omawianych terminów geograficznych podaje

WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA KL. II Półrocze I Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Zna znaczenie omawianych terminów geograficznych podaje WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA KL. II Półrocze I Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: znaczenie omawianych terminów geograficznych podaje liczbę ludności poszczególnych kontynentów wymienia nazwy

Bardziej szczegółowo

Egzamin Gimnazjalny z WSiP LISTOPAD Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Część humanistyczna HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Egzamin Gimnazjalny z WSiP LISTOPAD Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Część humanistyczna HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Egzamin Gimnazjalny z WSiP LISTOPAD 2015 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Część humanistyczna HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Arkusz egzaminu próbnego składał się z 23 zadań zamkniętych

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin z matematyki z WSiP w trzeciej klasie gimnazjum. Część matematyczno-przyrodnicza. LUTY 2016 Analiza wyników

Próbny egzamin z matematyki z WSiP w trzeciej klasie gimnazjum. Część matematyczno-przyrodnicza. LUTY 2016 Analiza wyników Próbny egzamin z matematyki z WSiP w trzeciej klasie gimnazjum Część matematyczno-przyrodnicza LUTY 2016 Analiza wyników Arkusz egzaminu próbnego składał się z 20 zadań zamkniętych różnego typu i 3 zadań

Bardziej szczegółowo

Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Poziom podstawowy JĘZYK NIEMIECKI

Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Poziom podstawowy JĘZYK NIEMIECKI Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ 2018 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Poziom podstawowy JĘZYK NIEMIECKI Arkusz egzaminu próbnego składał się z 11 zadań. Zadania sprawdzały umiejętności

Bardziej szczegółowo

Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Poziom podstawowy JĘZYK ROSYJSKI

Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Poziom podstawowy JĘZYK ROSYJSKI Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ 2017 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Poziom podstawowy JĘZYK ROSYJSKI Arkusz egzaminu próbnego składał się z 11 zadań. Zadania sprawdzały umiejętności

Bardziej szczegółowo

Regulamin Przedmiotowy XIV Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego dla uczniów gimnazjów województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2016/2017

Regulamin Przedmiotowy XIV Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego dla uczniów gimnazjów województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2016/2017 Regulamin Przedmiotowy XIV Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego dla uczniów gimnazjów województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2016/2017 I. Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin ósmoklasisty z WSiP. Przygotowanie do egzaminu zewnętrznego z matematyki dla klasy 7 KWIECIEŃ Analiza wyników

Próbny egzamin ósmoklasisty z WSiP. Przygotowanie do egzaminu zewnętrznego z matematyki dla klasy 7 KWIECIEŃ Analiza wyników Próbny egzamin ósmoklasisty z WSiP Przygotowanie do egzaminu zewnętrznego z matematyki dla klasy 7 KWIECIEŃ 2018 Analiza wyników Arkusz egzaminu próbnego składał się z 22 zadań. Zadania sprawdzały umiejętności

Bardziej szczegółowo

Program koła geograficznego w Publicznym Gimnazjum im. Władysława II Jagiełły w Choszcznie

Program koła geograficznego w Publicznym Gimnazjum im. Władysława II Jagiełły w Choszcznie PROGRAM KOŁA GEOGRAFICZNEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA II JAGIEŁŁY W CHOSZCZNIE I. Wstęp Program skierowany jest do uczniów gimnazjum zainteresowanych geografią i jest ukierunkowany na utrwalenie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z geografii w klasie 8 szkoły podstawowej.

Przedmiotowe zasady oceniania z geografii w klasie 8 szkoły podstawowej. Przedmiotowe zasady oceniania z geografii w klasie 8 szkoły j. wskazuje na mapie położenie geograficzne Azji wymienia formy ukształtowania powierzchni Azji wymienia strefy klimatyczne Azji na podstawie

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin z języka rosyjskiego z WSiP w trzeciej klasie gimnazjum. Poziom rozszerzony LUTY Analiza wyników

Próbny egzamin z języka rosyjskiego z WSiP w trzeciej klasie gimnazjum. Poziom rozszerzony LUTY Analiza wyników Próbny egzamin z języka rosyjskiego z WSiP w trzeciej klasie gimnazjum Poziom rozszerzony LUTY 2016 Analiza wyników 1 Arkusz egzaminu próbnego składał się z 8 zadań zamkniętych różnego typu. Zadania sprawdzały

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA KLASY VII ROK SZKOLNY 2017/2018

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA KLASY VII ROK SZKOLNY 2017/2018 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA KLASY VII ROK SZKOLNY 2017/2018 Tematy lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca Dział 1 (dodatkowy) Podstawy

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA. klasa VII. Podstawa programowa przedmiotu SZKOŁY BENEDYKTA

GEOGRAFIA. klasa VII. Podstawa programowa przedmiotu SZKOŁY BENEDYKTA 2017-09-01 GEOGRAFIA klasa VII Podstawa programowa przedmiotu SZKOŁY BENEDYKTA GEOGRAFIA klasa VII Cele kształcenia wymagania ogólne I. Wiedza geograficzna. 1. Opanowanie podstawowego słownictwa geograficznego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3 Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3 Na ocenę dostateczną uczeń powinien opanować następujące zagadnienia z działów: 1. Środowisko przyrodnicze Polski

Bardziej szczegółowo

rozszerzające (ocena dobra)

rozszerzające (ocena dobra) SZKOŁA PODSTAWOWA NR 149 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy 5 SP - w op Wymagania na poszczególne oceny konieczne (ocena dopuszczająca) podstawowe (ocena

Bardziej szczegółowo

PRÓBNA MATURA z WSIP dla klas 3 LO i 4 TECHNIKUM

PRÓBNA MATURA z WSIP dla klas 3 LO i 4 TECHNIKUM PRÓBNA MATURA z WSIP dla klas 3 LO i 4 TECHNIKUM MARZEC 2018 Analiza wyników próbnego egzaminu maturalnego Poziom podstawowy MATEMATYKA Arkusz próbnego egzaminu maturalnego składał się z 34 zadań. Zadania

Bardziej szczegółowo

Rozkład tematów z geografii w Gimnazjum nr 53

Rozkład tematów z geografii w Gimnazjum nr 53 Rozkład tematów z geografii w Gimnazjum nr 53 Rozkład materiału nauczania w podziale na poszczególne jednostki lekcyjne (tematy) przy 2 godzinach geografii w tygodniu w klasie drugiej gimnazjum. Nr lekcji

Bardziej szczegółowo

Geografia - Klasa 2 Dział 1 Położenie oraz środowisko przyrodnicze Polski 1. Położenie i granice Polski - określam położenie Polski w Europie i na

Geografia - Klasa 2 Dział 1 Położenie oraz środowisko przyrodnicze Polski 1. Położenie i granice Polski - określam położenie Polski w Europie i na Geografia - Klasa 2 Dział 1 Położenie oraz środowisko przyrodnicze Polski 1. Położenie i granice Polski - określam położenie Polski w Europie i na świecie - wskazuję paostwa sąsiadujące i podaję długości

Bardziej szczegółowo

Ewa Maria Tuz Dawid Szczypiński. Program nauczania geografii w zakresie rozszerzonym dla liceum ogólnokształcącego i technikum Oblicza geografii

Ewa Maria Tuz Dawid Szczypiński. Program nauczania geografii w zakresie rozszerzonym dla liceum ogólnokształcącego i technikum Oblicza geografii Ewa Maria Tuz Dawid Szczypiński Program nauczania geografii w zakresie rozszerzonym dla liceum ogólnokształcącego i technikum Oblicza geografii Spis treści Wstęp.... 3 I. Cele kształcenia i wychowania

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 GEOGRAFIA POZIOM ROZSZERZONY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A4)

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 GEOGRAFIA POZIOM ROZSZERZONY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A4) EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 GEOGRAFIA POZIOM ROZSZERZONY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A4) GRUDZIEŃ 2014 Zadanie 1. (0 1) 1.5) Zdający formułuje zależności przyczynowo-skutkowe

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin ósmoklasisty z WSiP

Próbny egzamin ósmoklasisty z WSiP Próbny egzamin ósmoklasisty z WSiP Przygotowanie do egzaminu zewnętrznego z języka polskiego dla klasy 8 Listopad 208 Analiza wyników Próbny egzamin ósmoklasisty. Język polski / Opis badania Opis badania

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin z historii i wiedzy o społeczeństwie z WSiP w pierwszej klasie gimnazjum MARZEC Analiza wyników

Próbny egzamin z historii i wiedzy o społeczeństwie z WSiP w pierwszej klasie gimnazjum MARZEC Analiza wyników Próbny egzamin z historii i wiedzy o społeczeństwie z WSiP w pierwszej klasie gimnazjum MARZEC 2016 Analiza wyników Arkusz egzaminu próbnego składał się z 20 zadań z historii i 5 zadań z wiedzy o społeczeństwie.

Bardziej szczegółowo

1. Wyjaśnij, czym jest mapa i na czym polega proces generalizacji map 2. Uzupełnij schemat podziału map. Mapy

1. Wyjaśnij, czym jest mapa i na czym polega proces generalizacji map 2. Uzupełnij schemat podziału map. Mapy Geografia Zagadnienia do egzaminu Klasa II LO, poziom rozszerzony Środowisko przyrodnicze świata Ludność i gospodarka na świecie 1. Wyjaśnij, czym jest mapa i na czym polega proces generalizacji map 2.

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA. Podstawa programowa SZKOŁA BENEDYKTA

GEOGRAFIA. Podstawa programowa SZKOŁA BENEDYKTA 2018-09-01 GEOGRAFIA klasa VIII Podstawa programowa SZKOŁA BENEDYKTA Podstawa programowa GEOGRAFIA KLASA 8 SZKOŁA PODSTAWOWA Cele kształcenia wymagania ogólne I. Wiedza geograficzna. 1. Opanowanie podstawowego

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z geografii w 2015 roku

Egzamin maturalny z geografii w 2015 roku Egzamin maturalny z geografii w 2015 roku Gdańsk, 16 lutego 2014 Zmiany w egzaminie maturalnym z geografii Nowa podstawa programowa w gimnazjum od 2009 roku zawierająca wymagania ogólne i szczegółowe III

Bardziej szczegółowo

Okrêgowa Komisja Egzaminacyjna w om y om a.

Okrêgowa Komisja Egzaminacyjna w om y om a. Okrêgowa Komisja Egzaminacyjna w om y 18-400 om a www.oke.lomza.pl e-mail: sekretariat@oke.lomza.pl AUTOR: Sławomir Wojnarowski PROJEKT OKŁADKI: Ivayla Świtajewska 1. POZIOM PODSTAWOWY 1.1. Opis zestawu

Bardziej szczegółowo

KONKURSY PRZEDMIOTOWE MKO DLA UCZNIÓW WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

KONKURSY PRZEDMIOTOWE MKO DLA UCZNIÓW WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO KONKURSY PRZEDMIOTOWE MKO DLA UCZNIÓW WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO w roku szkolnym 2018/2019 Program merytoryczny przedmiotowego konkursu geograficznego dla uczniów gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych I.

Bardziej szczegółowo