Serwery strumieniujące wideo

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Serwery strumieniujące wideo"

Transkrypt

1 Serwerystrumieniującewideo MikołajLeszczuk,MarekBałda 1. Wstęp Tworzenie systemów komunikacji multimedialnej (1), w tym cyfrowych bibliotek wideo, do których dostęp odbywa się przy użyciu sieci telekomunikacyjnej, wymaga wdrożenia mechanizmów strumieniowania sekwencji wizyjnych. Strumieniowaniem nazywamy synchronicznyprzekazobrazuzserwerawizjidoklientaprzyużyciusiecitelekomunikacyjnej.w niniejszym ćwiczeniu, testowane będą procesy strumieniowania z serwerów strumieniujących wideo(nazywanychteżserweramiwizji,ang.videoserver). 2. Celćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z technikami strumieniowania sekwencji wizyjnych z serwerów do komputerów klienckich. W tym celu zostaną użyte programowe rozwiązania serwerówwizji.wdalszejczęścićwiczeniazostanąprzeprowadzonepróbywydajnościserwerów wizji.celemćwiczeniajestteżzapoznaniesięztechnikamistrumieniowaniasekwencjiwizyjnych zserwerówdokomputerówklienckichzużyciemserwerapośredniczącego(ang. proxy).wtym celuzostanieużyteprogramowerozwiązanieserwerapośredniczącego. 3. Przedrozpoczęciemćwiczenia Przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczenia konieczne jest posiadanie wiedzy dotyczącej podstawstrumieniowaniaorazprzygotowaniestanowiskalaboratoryjnego. a. Wiedza Przedprzystąpieniemdozajęć,studentpowinien: wiedzieć,dlaczegostosowanesąserwerystrumieniujące, wiedzieć,dlaczegostosowanesąserwerypośredniczące, posiadać ogólne informacje o serwerach strumieniujących, które będą używane w ćwiczeniu, posiadać ogólne informacje o serwerach pośredniczących, które będą używane w ćwiczeniu, znać podstawowe protokoły, które mogą służyć przesyłania strumieni multimedialnych (IP(2),TCP(3),UDP(4),RTP(5))isterowaniastrumieniamimultimedialnymi(RTSP)(6), zapoznaćsięzcałąinstrukcją.

2 a. Oprogramowanie W zależności od laboratorium, w którym odbywają się zajęcia, odpowiednie oprogramowanie (odbierające i wyświetlające strumienie multimedialne) może być, lub może nie być zainstalowane na komputerze. W tym ostatnim przypadku nic nie stoi na przeszkodzie, by instalacjęoprogramowania(składającegosiętylkozkilkuaplikacji)przeprowadzićsamodzielnie. i. Sprawdzeniezainstalowanegooprogramowania Proszę uruchomić komputer tak, aby pracował pod kontrolą systemu operacyjnego wymaganego do uruchomienia danego pakietu oprogramowania. Po uruchomieniu systemu operacyjnegoproszęspróbowaćuruchomićdaneoprogramowaniewsposóbpodanywtab.2 (serwery pośredniczące) i/lub Tab. 3 (odtwarzacze). Jeśli próba się powiedzie, oznacza to, że najprawdopodobniej konieczne programy zostały już zainstalowane. Jeśli jednej lub więcej pozycjibrakuje,koniecznejestichzainstalowaniewedługinstrukcjiponiżej. i. Instalacjaoprogramowania Poniżej znajdują się instrukcje instalacji wybranych programów odtwarzających. Jeżeli którykolwiek z programów jest już zainstalowany na komputerze, nie potrzeba go zapewne instalowaćponownie. 1. RealPlayer AbyzainstalowaćprogramRealPlayer,należy: pobrać jego program instalacyjny z serwera zapisując w folderze na dysku lokalnym komputera(zapamiętując miejsce gdzie program został zapisany); aby pobrać program należywybraćgozlisty,któraznajdujesiępodadresem:http://uk.real.com/player/more (12) klikając na pulpicie na My Computer ( Mój komputer ), a następnie na ikonki poszczególnych folderów na ścieżce do folderu gdzie został zapisany program instalacyjny,otworzyćtenfolder, klikającdwukrotnienaikonieprogramuinstalacyjnego,uruchomićprograminstalacyjny, wpierwszymokienkuwybrać Accept, w drugim okienku zaznaczyć prędkość łącza dostępowego Office LAN (10 Mbps and above) ikliknąćna Next, wewszystkichkolejnychokienkach,klikaćpoprostu Next, wostatnimokienkukliknąć Finish, okienko SelectyourRealPlayersetup możnapoprostuzamknąćklikającnakrzyżykw prawymgórnymrogu. ProgramRealPlayerjestjużzainstalowany!

3 1. QuickTimePlayer AbyzainstalowaćprogramQuickTimePlayer,należy: pobrać jego program instalacyjny z serwera zapisując w folderze na dysku lokalnym komputera(zapamiętując miejsce gdzie program został zapisany); aby pobrać program należy wybrać go z listy, która znajduje się pod adresem: (13) klikając na pulpicie na My Computer ( Mój komputer ), a następnie na ikonki poszczególnych folderów na ścieżce do folderu gdzie został zapisany program instalacyjny,otworzyćtenfolder, klikającdwukrotnienaikonieprogramuinstalacyjnego,uruchomićprograminstalacyjny, wewszystkichokienkach,klikaćpoprostu Next lub Agree, wostatnichokienkachkliknąć Finish i Close. ProgramQuickTimePlayerjestjużzainstalowany! 1. VideoLAN VLCmediaplayer AbyzainstalowaćprogramVLCmediaplayer,należy: pobrać jego program instalacyjny z serwera zapisując w folderze na dysku lokalnym komputera(zapamiętując miejsce gdzie program został zapisany); aby pobrać program należywybraćgozlisty,któraznajdujesiępodadresem:http://www.videolan.org/ (15) klikając na pulpicie na My Computer ( Mój komputer ), a następnie na ikonki poszczególnych folderów na ścieżce do folderu gdzie został zapisany program instalacyjny,otworzyćtenfolder, klikającdwukrotnienaikonieprogramuinstalacyjnego,uruchomićprograminstalacyjny, wewszystkichokienkach,klikaćpoprostu Next lub Agree, wostatnichokienkachkliknąć Finish i Close. ProgramVLCmediaplayerjestjużzainstalowany! 4. Wykonaniećwiczenia Poniżej przedstawiono sposób wykonania ćwiczenia. Ćwiczenie składa się z kilku etapów. Ćwiczenie należy wykonać dla wszystkich dostępnych serwerów strumieniujących(w instrukcji wpisanowformietabelarycznej Tab.1 danepozwalającenakorzystaniezserwerów).

4 a. Strumieniowanietreścizużyciem VideoLANClient VLC Rysunek1.GlobalnerozwiązaniaVideoLAN napodstawie(15) VideoLANCilentjestoprogramowaniemstworzonymprzezstudentów ÉcoleCentraleParisi rozpowszechnianymnalicencjignu(generalpubliclicense)obecnieprzezponad20 developerównacałymświecie. VideoLANjestkompletnymrozwiązaniemsoftware owymdo strumieniowaniavideo.vlcmożebyćużywanyjakoserwerdostrumieniowaniaplikówmpeg 1, MPEG 2,MPEG 4,materiałówDVDczylivevideo(obrazzkameryinternetowej)dosieciunicast lubmulticast,jakrównieżmożesłużyćjakoodbiornik,dekoderiodtwarzaczstrumienimpeg podróżnymisystemamioperacyjnymi. Przed przestąpieniem do wykonania ćwiczenia należy ustalić adresy sieciowe maszyn,naktórychbędziemyprzeprowadzalićwiczenie. Rysunek2.WidokOdtwarzaczaVLCwersja0.9.4

5 4.1.1.Konfiguracjauproszczona(pojedynczystrumień) Program VLC można użyć jako serwer strumieniujący. Pojedynczy strumień można wysłać korzystając z GUI, oraz z zaawansowanych opcji podczas wybierania pliku źródłowego. Do przeprowadzeniaćwiczeniapotrzebnebędądwakomputery.najednymuruchomimyvlcjako serwerstrumieniującynadrugimvlcpracowaćbędziejakoklient.dodatkowopotrzebnabędzie treść multimedialna. Przykładowe treści znajdują się pod adresem: Należy jedną z nich pobrać na komputerwysyłającystrumieńmultimedialnylubwskazaćmiejscesieciowe. UWAGA! Dłuższe sekwencje wizyjne (gdyby okazały się potrzebne), można stosunkowo szybkopobraćzestrony:http://media.xiph.org/. Postronieserwera(komputerwysyłającystrumień): ZmenuMedianależywybraćOtwórzplik..(Ctrl+O).,następniewskazaćplikźródłowy(Rysunek 3,dobrzejestrozpocząćnaprzykładodplikuMPEG 1).

6 Rysunek3.Oknodialogowe Wybórplikuźródłowego Treścivideomożnaściągnąćbezpośrednionadysklubwskazaćmiejscewsieciużywajączakładki Sieć. Z menu rozwijalnego przycisku Odtwarzaj wybieramy Strumień (Alt+S) i przechodzimydooknaustawienia Następnienależyustawićparametrytransmisji(Rysunek 4). W sekcji Wyjścia zaznaczyć protokół RTP, podać adres maszyny docelowej, do której wysyłamy nasz strumień. Wybrać metodę inkapsulacji (proponuję pozostawić domyślną, ewentualniepóźniejzachęcamdopoeksperymentowania),podobniezsekcjątranskodowania. W tym momencie mamy przygotowany odtwarzacz do wysyłania strumienia multimedialnego podzadanyadres.

7 Rysunek4.Oknodialogowe ustawienieparametrówtransmisji Postronieklienta(maszynyprzyjmującejstrumień): Zmenu Plikwybieramy Otwórzsieć (Ctrl+N)

8 Rysunek5.Oknodialogowewyboruźródła Wybieramy protokół, po którym została wysłana treść multimedialna w tym przypadku RTP, podajemyadresmaszynydocelowej,doktórejwysyłamynaszstrumień. Zatwierdzamywybóri jeżeli wszystko zostało poprawnie wykonane powinniśmy zobaczyć odtwarzany strumień multimedialny. UWAGA: Jeżeli wystąpią jakiekolwiek problemy z przesyłaniem strumienia należy zwrócić uwagęnazaporęogniowąwsystemiewindows,orazewentualnienanumeryportów(muszą byćidentyczne!) Konfiguracjazaawansowana(wielestrumieni) Program VLC można również użyć jako serwer do strumienia wielu strumieni jednocześnie. W tymcelunależyskorzystaćzesterowaniavlm.

9 PostronieVLCpracującegojakoserwer ZmenuNarzędziawybieramy KonfiguracjaVLM (Ctrl+W).Tutajmamymożliwośćustalenia parametrówtransmisjikilkustrumieni. Rysunek6.Oknodialogowe SterowanieVLM Wtymceluwsekcji MediaManagerEdition wpisujemynazwętransmisji(doidentyfikacji np.: channel1), wybieramy materiał wejściowy plik z sekwencją wizyjną (z dysku lub DVD), wybieramy format wyjścia (podobnie jak w przypadku strumieniowania pojedynczego strumienia).tutajzewzględunato,żechcemywykorzystaćdoćwiczeniatylkodwakomputery, możemy dla każdego strumienia wyznaczyć inny port np. 1230, 1231, 1232 itd. Dodatkowo możemy zaznaczyć opcję Odtwarzanie lokalne do monitorowania przesyłu strumienia. Ewentualniezaznaczamyopcjedodatkowetj. Powtórka izatwierdzamy Dodaj (Rysunek6.). W ten sposób tworzymy plik konfiguracyjny wielu strumieni, który możemy zapisać w postaci plikudopóźniejszegoodtworzenia.

10 Postronieklienta(maszynyprzyjmującejstrumienie): Z menu Plik wybieramy Otwórz sieć (Ctrl+N). Zaznaczamy protokół, po którym została wysłana treść multimedialna w tym przypadku UDP/RTP a następnie wybieramy port, na którym oczekujemy na strumień. Zatwierdzamy wybór i jeżeli wszystko zostało poprawnie wykonane powinniśmy zobaczyć odtwarzany strumień multimedialny. W ten sposób postępujemypootwarciukilkuodtwarzaczyzwracającuwagęnanumerportu. Poprawidłowym wykonaniu ćwiczenia powinniśmy uzyskać na ekranie monitora kilka odtwarzaczy, z których każdypowinienodtwarzaćinnątreść. a. Strumieniowanietreścizserwerastrumieniującego OprogramowanieserwerawizjizostałozainstalowanenakomputerzepodanymwTab.1,serwer nasłuchujezgłoszeńzużyciemrtspnaodpowiednimporcie(standardowoużywasięportu554, aletenwymagaprawadministratora).większośćparametrówserwerówstrumieniującychjest już skonfigurowana, można raczej bardziej popatrzeć jak to zostało zrobione. Nie ma bezpośredniego dostępu do plików konfiguracyjnych, ale serwery oferują interfejs dostępny przezprzeglądarkęwww,doktóregohasłozostałoudostępnionestudentom.uwaga!serwery strumieniującesąwłączanenażądanieprzezprowadzącego. Proszę zapoznać się z konfiguracją serwera wizji korzystając z konsoli administracyjnej WWW (linki do instrukcji serwerów znajdują się na końcu instrukcji). Adres WWW na jaki proszę skierować przeglądarkę internetową, aby przejść na stronę konsoli administracyjnej (a także nazwęużytkownika/hasło)podanowtab.1.posiadającinformacjeokonfiguracjiserwerawizji, korzystając z szablonu URL, jaki należy wpisywać do odtwarzacza multimedialnego, proszę dokonaćpołączenia(wwiększościprzypadków:file/open) znimprzyużyciuoprogramowania odtwarzaczymultimedialnych(daneodtwarzaczypodanowtab.3)celemodtworzeniaplikówi obserwacji stanu serwera wizji. Jeśli występują problemy połączeniem z serwerem, proszę sprawdzić,czywustawieniachodtwarzaczaniezostałustawionyjakiśserwerpośredniczący.w takim przypadku proszę go wyłączyć. Szablon wywołania URL dla protokołu RTSP to: rtsp://serwer.domena:port/sciezka/plik.rozszerzenie. Jeśliplikinieznajdująsięwpod folderach, to ścieżka może zostać pominięta. Proszę zauważyć, że istotne jest podanie na początku wywołanianazwyprotokołu dziękitemuodtwarzaczbędzie wiedział,żemaodtwarzaćplikiz użyciemrtsp (anieprzykładowo:http). Nazwy konkretnych sekwencji wizyjnych można poznać przy pomocy serwera HTTP. Adres, na któryskierowaćprzeglądarkęinternetowąpodanowtab.1.proszęzwrócićuwagęnafakt,żew odróżnieniu od klientów HTTP (przeglądarek internetowych), klienci RTSP (odtwarzacze strumieniowe) w obecnych w laboratorium wersjach i konfiguracji nie są w stanie przeglądać

11 zawartości katalogów, ani otwierać domyślnego pliku (tak jak index.html dla HTTP). Należy więc zawsze podawać ścieżkę do konkretnego pliku, według wspomnianego szablonu. W przeciwnymraziemożemyoczekiwaćwyświetleniasiękomunikatuobłędzie(naprzykładtypu:,,ageneralerrorhasoccurred ). Proszęsprawdzić,któreformatyplikówobsługiwanesąprzezdanyserweriprzezposzczególne odtwarzacze. W przypadku problemów, warto rozpoczynać strumieniowanie od odtwarzaczy, serwerów i formatów plików rodzimych dla danego systemu strumieniowania. Proszę pamiętać, że niektóre odtwarzacze mogą mieć problemy z odtwarzaniem strumieniowo niektórychplików. a. Monitorowaniestanuserwerastrumieniującego Należy uruchomić konsolę administracyjną WWW. UWAGA! Proszę nie zmieniać ustawień portów serwera) i wybrać opcję monitorowania serwera wizji. W szczególności, w związku z tym, że na serwerze strumieniującym jest już uruchomiony serwer WWW na porcie 80, dodatkowo nie włączać opcji strumieniowania na porcie 80 w konsoli serwera wizji, gdyż spowoduje kolizję z już pracującym serwerem WWW. Proszę mieć też na uwadze, że niestety zainstalowane serwery czasem nie działają stabilnie; sporadycznie zdarzają się przypadki blokowania i restartowania się serwera. Jeśli szczęśliwie udało się zalogować do serwera, proszę połączyć się wielokrotnie dostępnymi odtwarzaczami, wybierając plik o formacie obsługiwanymprzezdanyodtwarzacz.uwaga!niektóreodtwarzaczeniedadząsięuruchomić kilkukrotnie na jednym komputerze! Proszę uruchamiać kolejne instancje odtwarzacza i obserwowaćstopieńobciążaniazasobówserwerawizji. Jeżelizdarzysię,żewokienkumonitoraserweraniemażadnegoobrazu(zamiastniegopojawia się tylko krzyżyk), to oznacza, że przeglądarka nie obsługuje języka Java. Proszę zmienić przeglądarkęi/lubdoinstalowaćmaszynęwirtualnąjavy. a. Strumieniowanietreściprzezserwerpośredniczący KolejnymkrokiemjestpodjęciepróbstrumieniowaniatreściprzyużyciuprotokołuRTSPprzez serwerypośredniczące.wtymcelunależyuruchomićtakiserwer.danepotrzebnedo uruchomieniaserwerapośredniczącegopodanowtab.2. UWAGA! Jeżeli w trakcie uruchamiania serwera pośredniczącego pojawia się komunikat, że port, na którym serwer pośredniczący ma działać, jest zajęty/niedostępny, to z dużym prawdopodobieństwem port został zajęty przez inną uruchomioną już wcześniej instancję serwerapośredniczącego,lubkorzystasięzportu<1024niemającdotegouprawnień. W ustawieniach programów odtwarzających, należy ustawić opcje przesyłania sekwencji wizyjnych RTSP, tak, aby odtwarzacze korzystały z uruchomionego serwera pośredniczącego. Następnie należy dokonać prób strumieniowania treści, kolejno dla wszystkich dostępnych

12 serwerów wizji, przy użyciu protokołu RTSP. W trakcie strumieniowania, należy monitorować pracęiobciążenieserwerówwizjiorazuruchomionegoserwerapośredniczącego. Czynności powtórzyć dla wszystkich dostępnych serwerów strumieniujących, serwerów pośredniczących i odtwarzaczy. W praktyce, niektóre kombinacje mogą sprawiać problemy, należy jednak wykluczyć błędy spowodowane brakiem obsługi danego formatu/kodeka przez komponenty systemu strumieniującego, czyli w przypadku niepowodzenia transmisji, spróbować jeszcze wybrać inną sekwencję wizyjną. Najlepiej sprawdzają się kombinacje, gdzie serwer strumieniujący, format pliku, serwer pośredniczący i odtwarzacz pochodzą z tego samegosystemustrumieniującego. 5. Dane Tab.1Daneserwerówstrumieniujących Serwer HelixDNAServerPlus strumieniujący DarwinStreamingServer VideoLAN École Centrale Producent RealNetworks,Freesoftwarecommunity Apple Paris,Free software community DostępRTSP rtsp://eit.agh.edu.pl:1554/ Brak PortRTSP Doustalenia samodzielnie Konsola WWW User student student Pass student student Dostępnepliki Bibliografia (7) (9) (15) Tab.2Daneserwerówpośredniczących Serwerpośredniczący DarwinStreamingProxy CCProxy Producent Apple YoungZSoft Miejsceinstalacji Brak Desktopwlabie Systemoperacyjny Brak Windows Wywołanie Brak Start/Programy/... Bibliografia (8) (11) Tab.3Daneodtwarzaczy Odtwarzacz RealPlayer QuickTimePlayer MPlayer Producent RealNetworks Apple Free software ViedoLANMedia Player Freesoftware community WindowsMedia Player Microsoft

13 Miejsce instalacji System operacyjny Desktopwlabie Windows Desktopwlabie Windows Wywołanie Start/Programy/... Start/Programy/... community Desktopw Desktopwlabie labie Linux, Linux,Windows Windows mplayer(dla Windows Start/Programy/... potrzebna ścieżka) Desktopwlabie Windows Start/Programy/... Bibliografia (12) (13) (14) (15) 6. Sprawozdanie W sprawozdaniu (o ile jest wymagane: domyślnie sprawozdania są wymagane, Prowadzący możejednakzadecydowaćinaczej)należyuwzględnićistotnewnioskiispostrzeżeniapoczynione nazajęciach. 7. Bibliografia 1.Hulicki,Zbigniew.Systemykomunikacjimultimedialnej.Kraków:braknazwiska.Wykład. 2.RealNetworksInc. Helix ServerHomePage.[Online]https://helixserver.helixcommunity.org/. 3.AppleComputerInc.DarwinStreamingServerAdministrator'sGuide. 4.YoungZSoft.CCProxy ProxyServerSoftwareforWindows.[Online] 5.Postel,J. InternetProtocol.InternetEngineeringTaskForce.1981.str.45,RFC.Anupdated specificationofip.replacesrfc UserDatagramProtocol.InternetEngineeringTaskForce.1980.RFC.Thespecificationof theudp.. 7..TransmissionControlProtocol.InternetEngineeringTaskForce.1981.str.85,RFC.The specificationoftcp.replacesrfcs761and TheMPlayerProject.MPlayer TheMoviePlayer.[Online] 9.Apple.OpenSource Server StreamingServer.[Online] 10.Schulzrinne,Henning,iinni. RTP:ATransportProtocolforReal TimeApplications.Internet EngineeringTaskForce.2003.str.104,RFC.ThismemorandumdescribesRTP,thereal time transportprotocol..

14 11.Schulzrinne,Henning,Rao,AshaiLanphier,R. RealTimeStreamingProtocol(RTSP). InternetEngineeringTaskForce.1998.str.92,RFC.TheRealTimeStreamingProtocol. 12.AppleComputerInc.Apple PublicSource DarwinStreamingServer.[Online] 13.AppleInc.Apple Quicktime QuicktimePlayer.Apple.[Online]23Luty2008.[Zacytowano: 23Luty2008.]http://www.apple.com/quicktime/player/. 14.RealNetworks,Inc.NewRealPlayer [Zacytowano:23Luty2008.]http://uk.real.com/player/more. 15.TheVideoLANProject.VideoLANMediaPlayer.[Online]http://www.videolan.org/. 16. KazimierzCHOROŚ - STRUMIENIOWANIE PLIKÓWWIDEOWSYSTEMACHNAUCZANIANA ODLEGŁOŚĆ Referat 8. DarwinStreamingServer(częśćniewykonywana) 1. \itemkolejnymkrokiemjestsymulowanieobciążeniaserwerawizji.wtymcelunależy użyćoprogramowania\textbf{streamingloadtool}zainstalowanegonaserwerzesunum (zalogujsięprzez\textbf{ssh},programwścieżce,przykładoweplikikonfiguracyjnew \texttt{/etc/streaming} naichpodstawiestwórzwłasnyipodajgopoargumencie \texttt{ f},zwróćuwagęnapisownięnazwypolecenia).równocześniezsymulowaniem obciążeniaserwerawizji,należymonitorowaćjegostanprzyużyciukonsoli administracyjnej.program\textbf{streamingloadtool}możnauruchomićtakżena dowolnejlokalnejmaszynie program\textbf{streamingloadtool}znajdujesięw archiwumoprogramowania\textbf{darwinstreamingserver}.jeślimaszbezpłatne kontonaserwerzeappleznajdźipobierznajświeższąwersja(takżedlainnychsystemów operacyjnych)nastronie\textbf{,,apple PublicSource DarwinStreamingServer''}: 2. \url{http://developer.apple.com/darwin/projects/streaming/} 3. Następnienależyzalogowaćsięnakontostudentzhasłemstudent. 4. Pozalogowaniu,należyodnaleźć\textbf{znajdującesięnakoncieużytkownika}pliki jednegozserwerów\textit{proxy},zapoznaćsięzdokumentacją,anastępnieuruchomić danyserwer\textit{proxy}wtrybieumożliwiającymmonitoringjegopracy.dlaserwera uruchamianegowsystemielinus,wtymceluproszęwypróbowaćopcje:\texttt{ s}i \texttt{ d},wrazieproblemów,uruchomieniezopcją\texttt{ h}wyświetlakrótkie podsumowaniewszystkichdostępnychopcji.

Laboratorium 4. VMware ESXi, vcenter, vsphere

Laboratorium 4. VMware ESXi, vcenter, vsphere Laboratorium 4 Na laboratorium nr 4 będziemy poznawali zaawansowane narzędzia firmy VMware przeznaczone do wirtualizacji. Pierwszym z nich będzie system ESXi, który jest hypervisorem typu 1. Ten typ hypervisorów

Bardziej szczegółowo

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2003 / 2003 R2 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja rejestratora cyfrowego DVR do połączenia sieciowego przez Internet z użyciem łącza typu Neostrada.

Konfiguracja rejestratora cyfrowego DVR do połączenia sieciowego przez Internet z użyciem łącza typu Neostrada. Konfiguracja rejestratora cyfrowego DVR do połączenia sieciowego przez Internet z użyciem łącza typu Neostrada. (aktualizacja: 12-03-2013) Zdecydowana większość współczesnych rejestratorów cyfrowych do

Bardziej szczegółowo

NMS Novus Management System

NMS Novus Management System instrukcja obsługi NMS Novus Management System SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 5 1.1. Charakterystyka ogólna... 5 1.2. Zalecana konfiguracja komputera PC... 6 1.3. Wymagane oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcjainstalacji KS-CRM

Instrukcjainstalacji KS-CRM System Zarządzania Relacjami z Klientami Instrukcjainstalacji KS-CRM Katowice 2012 2213PI01.00 Nazwa dokumentu: Instrukcja instalacji systemu KS-CRM Wersja dokumentu: 2015.00.0.0 Data aktualizacji: 03.07.2014

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Fakt w wersji wielostanowiskowej

Instalacja programu Fakt w wersji wielostanowiskowej Instalacja programu Fakt w wersji wielostanowiskowej (wersja 2012.06) Fakt Dystrybucja Sp. z o. o. 81-552 Gdynia, ul. Wielkopolska 21/2 www.fakt.com.pl serwis@fakt.com.pl Spis treści Wstęp... 3 1.Czynności

Bardziej szczegółowo

Instalator systemu mmedica

Instalator systemu mmedica Instalator systemu mmedica Dokumentacja użytkownika wersja 3.1.1.0 data 2012-01-11 Spis treści 1. Przygotowanie do instalacji... 3 1.1. Wymagania instalatora... 3 1.2. Wymagane elementy i możliwości instalacji...

Bardziej szczegółowo

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds NOD32 Antivirus 3.0 Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware Podręcznik użytkownika We protect your digital worlds spis treści 1. ESET NOD32 Antivirus 3.0...4 1.1 Nowości...

Bardziej szczegółowo

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003 Wersja dokumentu 1.0 Autor Revision dokumentu Dystrybucja COMARCH S.A. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika Wersja polska: www.sirtom.pl 2013 Spis treści Witamy w programie Activity Monitor... 3 Szybki start... 4 Dodatkowe uwagi odnośnie instalacji:...

Bardziej szczegółowo

Instalator systemu mmedica

Instalator systemu mmedica Instalator systemu mmedica Dokumentacja uŝytkownika wersja 1.1.5.2 data 2007-08-24 Spis treści 1. Przygotowanie do instalacji 3 1.1. Wymagania instalatora 3 1.2. Wymagane elementy i moŝliwości instalacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI Metryka dokumentu TEMAT PRZYGOTOWAŁ ZATWIERDZIŁ Instrukcja instalacji Vario.ONE DocuSoft DocuSoft WERSJA 3.3 Instrukcja Instalacji Vario.ONE 2 1 Wstęp...3 2 Instalacja Server Vario.ONE...4

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT SECURITY

ESET ENDPOINT SECURITY ESET ENDPOINT SECURITY Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / 2003 / 2008 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT SECURITY Copyright

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS ESET ENDPOINT ANTIVIRUS Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT ANTIVIRUS Copyright

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa. Przełącz się na nowoczesne nauczanie

Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa. Przełącz się na nowoczesne nauczanie Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa Przełącz się na nowoczesne nauczanie 2011 Podręcznik COPYRIGHT (C) 2011 Integrit Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą

Bardziej szczegółowo

eklasa Szkoła Krótki Przewodnik eklasa Szkoła Krótki przewodnik Copyright 2011 INTEGRIT Sp z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone

eklasa Szkoła Krótki Przewodnik eklasa Szkoła Krótki przewodnik Copyright 2011 INTEGRIT Sp z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone eklasa Szkoła Krótki przewodnik Copyright 2011 INTEGRIT Sp z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone SPIS TREŚCI Co to jest eklasa?... 3 Funkcje i zalety...3 Instalacja... 11 Wymagania wstępne... 12 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

1. PRODysk... 5. 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6. 2.1. Rejestracja nowego konta... 6. 2.1. Instalacja programu... 7

1. PRODysk... 5. 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6. 2.1. Rejestracja nowego konta... 6. 2.1. Instalacja programu... 7 Wersja 1.0 ZAWARTOŚĆ 1. PRODysk... 5 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6 2.1. Rejestracja nowego konta... 6 2.1. Instalacja programu... 7 2.1.1. Wymagania systemowe... 7 2.1.2. Przebieg instalacji...

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji dostępowej KSOmniPharm w aptekach

Instalacja aplikacji dostępowej KSOmniPharm w aptekach Instalacja aplikacji dostępowej KSOmniPharm w aptekach 1 / 40 Table of contents Aplikacja dostępowa KS-OmniPharm... 3 1. Instalacja aplikacji dostępowej... 5 1.1. Problemy z usługą KS-OmniPharm... 15 1.2.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 4.2 lub nowszej) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / 2003 / 2008 Spis treści 1. ESET Smart Security 4...4 1.1 Nowości... 4 1.2 Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

FIDSERW. Instrukcja użytkownika. Wersja 1.02

FIDSERW. Instrukcja użytkownika. Wersja 1.02 FIDSERW Instrukcja użytkownika Wersja 1.02 Warszawa, 10.07.2005 1 1. Wprowadzenie Program FIDSERW jest narzędziem umożliwiającym wykorzystanie protokolu Z39.50 do przeszukiwania baz pakietu bibliotecznego

Bardziej szczegółowo

INTERNET JAKO NARZĘDZIE KOMUNIKACJI. 1. Poczta elektroniczna. Zad 1. Zakładanie konta

INTERNET JAKO NARZĘDZIE KOMUNIKACJI. 1. Poczta elektroniczna. Zad 1. Zakładanie konta INTERNET JAKO NARZĘDZIE KOMUNIKACJI 1. Poczta elektroniczna Poczta elektroniczna jest jedną z najstarszych i jednocześnie najpopularniejszych form komunikowania się w Internecie. Jest usługą klasy klient-serwer,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI wersja 2.00.10a PLATAN CTI jest produktem firmy: PLATAN Sp. z o.o. 81-855 Sopot, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555 88 00, fax (0-58) 555 88 01 e-mail: platan@platan.pl,

Bardziej szczegółowo

Asmax GIGA NAS Print Serwer

Asmax GIGA NAS Print Serwer Asmax GIGA NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW

3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW 3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW Opracowali: Mateusz Mazur, Andrzej Bożek, Sławomir Samolej, Tomasz Mączka Politechnika Rzeszowska,

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja programu

Instalacja i konfiguracja programu Instalacja i konfiguracja programu Wymagania techniczne systemu W systemach Windows rozsądne minimum to procesor Pentium 200MHz i 128MB pamięci RAM. W systemach Linux wymagania zależne są od instalowanej

Bardziej szczegółowo

MultiLink Router i MicroRouter

MultiLink Router i MicroRouter Strona 1 z 44 GORAMO- Janusz Górecki, 01-458 Warszawa, ul.szańcowa 82 tel/fax (22) 877-39-94,, www.goramo-gorecki.com.pl MultiLink Router i MicroRouter wersja 1.1.6 Warszawa, kwiecień 2010 Strona 2 z 44

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2011 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

KAMERA SIECIOWA. Instrukcja konfiguracji sieci

KAMERA SIECIOWA. Instrukcja konfiguracji sieci KAMERA SIECIOWA Instrukcja konfiguracji sieci SPIS TREŚCI SPRAWDZANIE KONFIGURACJI SIECIOWEJ 3 KONFIGURACJA SIECIOWA 11 11 EKRAN KONFIGURACJI 38 38 3 Wybór typu sieci Konfigurowanie sieci za pomocą komputera

Bardziej szczegółowo

Spis Treści BEZPIECZEŃSTWO I NORMY... 3 1: OPIS PRODUKTU... 7 2: WYMAGANIA SYSTEMOWE... 10

Spis Treści BEZPIECZEŃSTWO I NORMY... 3 1: OPIS PRODUKTU... 7 2: WYMAGANIA SYSTEMOWE... 10 Spis Treści BEZPIECZEŃSTWO I NORMY... 3 1: OPIS PRODUKTU... 7 1.1 KAMERY SIECIOWE... 7 1.3 PRZEGLĄD MODELI... 8 2: WYMAGANIA SYSTEMOWE... 10 2.1 WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 10 2.2 SYSTEM OPERACYJNY I OBSŁUGIWANE

Bardziej szczegółowo