Access Professional Edition 3.0

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Access Professional Edition 3.0"

Transkrypt

1 Systemy specjalistyczne Access Professional Edition 3.0 Access Professional Edition 3.0 Oprogramowanie z zakres kontroli dostęp i zarządzania zabezpieczeniami, wykorzystjące nowatorskie rozwiązania z rodziny modłowych kontrolerów dostęp Administrowanie danymi aż posiadaczy kart w bazie danych Graficzna mapa lokalizacji z możliwością sterowania rządzeniami za pomocą zarówno drzewa rządzeń, jak i samej mapy Wyświetlanie szczegółowych informacji o alarmach za pomocą listy oraz animowanych obrazów GIF na interaktywnych mapach lokalizacji Weryfikacja wideo, weryfikacja alarmów wideo oraz wizyjne monitorowanie zdarzeń zarówno za pomocą obraz na żywo, jak i zapisanych nagrań Przegląd system Oprogramowanie Access PE stanowi kompleksowe, atonomiczne rozwiązanie kontroli dostęp dla firm małej i średniej wielkości. Jego instalacja jest niesłychanie prosta i szybka. Nie wymaga instalowania system baz danych ani zarządzania nim. Obsłga system jest prosta. Minimalne przeszkolenie wystarcza, aby pracownicy mogli w krótkim czasie zacząć tworzyć identyfikatory i zarządzać prawnieniami dostęp. Dzięki fnkcjom rejestrowania określonych wydarzeń i raportowania można prześledzić trasę i czas przemieszczania się poszczególnych osób po terenie firmy. Można wykorzystać takie same czytniki i karty, jak stosowane w średnio- i wielkoskalowych systemach BIS/ACE Access Engine firmy Bosch, co zapewnia ochronę inwestycji w przypadk przyszłej rozbdowy. Dzięki opcji personalizacji kart oprogramowania Access PE można projektować własne identyfikatory, pobierać obrazy przy życi kamer USB i korzystać z najpoplarniejszych drkarek kart. Oprócz standardowych modeli drzwi można skorzystać z rozszerzonych fnkcji wejść/wyjść i wpływać na różnego rodzaj warnki, monitorjąc wejścia i stawiając wyjścia. System Access PE oferje widok mapy z graficznym odzwierciedleniem obiekt i zapewnia możliwość bezpośredniego sterowania rządzeniami z poziom samej mapy (np. otwieranie drzwi lb aktywowanie kamer). Zdarzenia alarmowe dodawane są do listy kolejki i można je w prosty sposób zlokalizować za pomocą map nawigacyjnych i animowanych ikon. W oprogramowani Access PE można zastosować dwa modły rozszerzeń. System wizyjny po jednej stronie i system blokowania offline [dostępny tylko na wybranych rynkach] po drgiej. System blokowania offline (OLS) jest zintegrowany z oprogramowaniem Access PE, co możliwia korzystanie z tej samej karty w ob systemach. Dzięki zintegrowanym fnkcjom wideo oraz możliwości korzystania z licznych rządzeń sieciowych firmy Bosch operator może na przykład przeprowadzić weryfikację

2 2 Access Professional Edition 3.0 wideo, porównjąc strmienie bieżącego obraz z zapisanym w bazie danych wizernkiem osoby proszącej o dostęp. Access PE można rchomić na standardowym kompterze PC z systemem operacyjnym Windows (Windows 2008 Server, Windows 7, Windows XP SP2 Professional). Może to być jedna stacja robocza lb system klient-serwer z centralnym serwerem i zdalnymi stacjami roboczymi. Uwaga Integracja wideo na Microsoft Windows 7 może być realizowana tylko w trybie 32-bitowym. Podstawowe fnkcje Pozycja Opis 1 Serwer z oprogramowaniem Access PE 2 Stacje robocze 3 Drkarka 4 AMC2 kontroler dostęp 5 Czytnik 6 Zamki drzwi Kontrola dostęp Oprogramowanie Access PE wraz z kontrolerami dostęp AMC oferje następjące fnkcje: Szeroka gama predefiniowanych przejrzystych modeli drzwi pozwala na szybką i łatwą konfigrację sprzęt przez prosty wybór typ drzwi, np. zwykłe drzwi, bramki obrotowe, winda, drzwi z czytnikiem kart przy wejści/wyjści itp. Aktywacja w czasie rzeczywistym konfigracji czytników i żytkowników w kontrolerach dostęp. Obsłga stref czasowych dla kontrolerów AMC pozwala na instalację w różnych strefach czasowych. Harmonogramy czasowych prawnień dostęp definiowanych dla dni tygodnia, dni dodatkowych, świąt itp. Harmonogramy atomatycznej aktywacji/dezaktywacji stawień żytkowników, takich jak regły dostęp, kody PIN itp. Harmonogramy dla atomatycznej aktywacji/ dezaktywacji stawień system, np. stawienia stan drzwi na otwarte od godziny 9 do 17. Weryfikacja online sprawdzenie przez obraz z bazy danych dostarczony atomatycznie na podstawie żądania dostęp. Użytkownicy mogą korzystać z trzech rodzajów kodów PIN: Kod weryfikacyjny PIN z fnkcją kod alarmowego Kod identyfikacyjny PIN zastępje kartę Kod IDS-PIN możliwiający zbrojenie obszarów specjalnych Wybór miedzy następjącymi trybami dostęp Tylko karta Tylko kod PIN PIN lb karta Tymczasowa aktywacja/blokowanie żytkowników ręcznie lb za pomocą programatora czasowego. Definiowalne pola do wprowadzania informacji o żytkownikach. Fnkcja zapobiegająca przekazani karty osobie niepowołanej Personalizacja kart możliwiająca importowanie zdjęć żytkowników oraz projektowanie firmowych identyfikatorów, które można drkować na standardowych drkarkach kart. Możliwość przypisania jednej osobie maksymalnie trzech kart. Tworzenie potwierdzenia przyjęcia wraz z wydrkiem zdjęcia oraz projekt identyfikatora. Tworzenie obszarów logicznych, którymi mogą być pojedyncze pomieszczenia, grpy pomieszczeń, całe piętra lb parkingi, do których można przypisać pnkty kontroli dostęp. Pełna archiwizacja i odtwarzanie danych systemowych. Korzystanie z cyfrowych i monitorowanych wejść/ wyjść rodziny kontrolerów AMC firmy Bosch w cel zyskania dodatkowych fnkcji sterowania i monitorowania lb sygnalizacji włamania. Obsłgiwane języki: Angielski Niemiecki Holenderski Polski Chiński proszczony Rosyjski Hiszpański Portgalski (Brazylia) Szczegółowy rejestr zdarzeń do rejestrowania zdarzeń dostęp. Zintegrowana fnkcja filtrowania i raportowania. Eksport do standardowego format CSV w cel dalszego przetwarzania. Wyczerpjąca pomoc ekranowa

3 3 Access Professional Edition 3.0 Wideo Zarządzanie alarmami Dzięki liście alarmów system Access PE operator może zobaczyć wszystkie odbierane sygnały alarmowe. Operator może zaakceptować alarmy. W przypadk wystąpienia alarm wyświetlona zostaje mapa lokalizacji. Animowana ikona wskazje rządzenie, które aktywowało alarm. 1. Drzewo map 2. Aktywna mapa lokalizacji 3. Sterowanie rządzeniami z poziom mapy 4. Lista alarmów z informacją o zdarzeni (m.in. obrazem wideo) 5. Drzewo rządzeń Fnkcje opcjonalne Na żądanie klienta możliwe jest dołączenie opcjonalnych fnkcji wymienionych poniżej. Można ich żywać wraz z bazową wersją system Access PE, jednak wymagają one dodatkowych licencji. Pozycja Opis Oprócz pozycji wymienionych w pierwszym przeglądzie system teraz względnione zostały komponenty wideo. 7 Kamery 8 Cyfrowy rejestrator wizyjny lb nadajnik Wejścia podlegające szczególnem nadzorowi można wyposażyć w dodatkowe rządzenia wizyjne oferjące różne opcje. Zintegrowane fnkcje wideo oprogramowania Access PE możliwiają przypisanie do drzwi maksymalnie pięci kamer, z których każda może słżyć jako kamera identyfikjąca lb nadzorjąca. Weryfikacja wideo pozwala podnieść poziom bezpieczeństwa dzięki porównani przechowywanego w bazie danych obraz osoby ze strmieniem bieżącego obraz, przy jednoczesnej obserwacji otoczenia, która możliwia eliminację zagrożeń lb jednoczesnego wejścia kilk osób. Wszelkie narszenia zasad, takie jak przekroczenie czas otwarcia drzwi, powodją dostarczenie obrazów alarmowych do zbadania. Oprogramowanie obsłgje również przechowywanie tych obrazów oraz pobieranie zarchiwizowanych danych alarmów przy życi systemów zapis wideo firmy Bosch.

4 4 Access Professional Edition 3.0 System OLS wykorzystje niektóre składniki system online. Na powyższej ilstracji tłem w kolorze szarym zaznaczono rządzenia wykorzystywane w ob systemach. Po lewej stronie znajdją się rządzenia system online, a po prawej system OLS. Pozycja Opis 1 Stacja robocza 2 Serwer z aplikacjami konfigracyjnymi i bazą danych 3 Czytnik kontroli dostęp z modłem zapis 4 Karta możliwość stosowania w ob systemach 5 AMC2 4R4 kontroler dostęp 6 Czytnik kontroli dostęp W przypadk zdarzeń alarmowych kamery wideo przekazją operatorowi obraz na żywo, dzięki czem może on odpowiednio zareagować. Strmienie obrazów można zapisać do późniejszej analizy lb wykorzystać jako materiał dowodowy. W dziennik mieszczane są łącza do zapisanych strmieni, co łatwia szybkie pozyskanie odpowiedniego materiał. Inne fnkcje to: Weryfikacja alarmów dostarczanie bieżących obrazów na podstawie typowych alarmów związanych z okolicą drzwi. Minimalny czas wyszkiwania i odtwarzanie archiwalnych nagrań wideo z raportami o żądaniach dostęp lb sytacjach alarmowych. Możliwość wyświetlania podgląd bieżącego z jednej kamery lb z czterech w trybie 2 2 (qad). System blokowania offline (OLS) [tylko na wybranych rynkach] 7 Czytnik do zapis i odczytywania kart 8 Terminal OLS Dzięki systemowi OLS można połączyć dżą ilość pomieszczeń, które są znacznie oddalone lb których znaczenie dla bezpieczeństwa w systemie kontroli dostęp jest mniejsze. Wszystkie dane przechowywane są w tej samej bazie danych, dzięki czem jedna karta wystarcza do obydw systemów online i offline. Specjalne czytniki z modłem zapis (3), które zazwyczaj stosje się do kontroli dostęp w systemie online, odnawiają dane na kartach wraz z ich datą ważności. Uwaga Zapisywanie danych OLS na kartach jest możliwe tylko z kontrolerem AMC2 4R4. Systemy wyposażone w kontroler z interfejsem Wiegand (AMC 4W) należy rozszerzyć przynajmniej o jeden kontroler AMC2 4R4 i odpowiedni czytnik. Integracja z systemem Milestone XProtect Możliwa jest połączenie system Access PE z systemem zarządzania danymi wideo XProtect firmy Milestone. W takim przypadk powiązane zostaną fnkcje kontroli dostęp oraz fnkcje związane z obrazem wideo. Po powiązani obydw prodktów możliwe jest korzystanie z niżej wymienionych fnkcji: Monitorowanie wejść z jednoczesnym podglądem na żywo i natychmiastowym odtwarzaniem Weryfikacja wideo za pośrednictwem okien dialogowych system XProtect, w tym wyświetlanie szczegółów dotyczących posiadacza karty Widok mapy z kontrolą wejść i stanem rządzeń Zarządzanie alarmami ze zintegrowanymi fnkcjami dotyczącymi alarmów dostęp, map i weryfikacji wideo Dziennik zdarzeń z odpowiednimi materiałami wideo i szczegółami dotyczącymi posiadaczy kart Po powiązani systemów zarządzanie kontrolą dostęp w dalszym ciąg będzie się odbywać za pośrednictwem oprogramowania Access PE. Z kolei zarządzanie zabezpieczeniami i danymi wideo

5 5 Access Professional Edition 3.0 obsłgiwane będzie przez system XProtect. Po powiązani widok mapy, fnkcje wideo i lista alarmów będą niedostępne w systemie Access PE. Maks. liczba obszarowych/czasowych praw dostęp 255 Maks. liczba grp prawnień dostęp 255 Maks. liczba czytników kart 128 Maks. liczba zdalnych stacji roboczych 16 Maks. liczba modłów rozszerzeń we/wy na kontroler AMC 1 Widok mapy Maks. liczba map 128 Maks. liczba rządzeń Maks. liczba łącz do mapy Maks. rozmiar mapy Formaty map 64 na mapę 64 na mapę 2 MB JPEG, Bitmap, PNG Wideo Oprogramowanie Milestone XProtect Plgin można pobrać za pośrednictwem katalog prodktów firmy Bosch Secrity Systems online. Dołączone części Obraz ISO system Access PE Oprogramowanie Access Professional Edition Oprogramowanie Card Personalization Skrócona instrkcja obsłgi Dokmentacja Obraz ISO system Access PE można pobrać za pośrednictwem katalog prodktów firmy Bosch Secrity Systems online. Dane techniczne Maks. liczba aktywnych posiadaczy kart identyfikacyjnych Liczba kart na osobę maksymalnie 3 Kody PIN Rodzaje kodów PIN Tryby dostęp Rejestracja kart Maks. liczba profili czasowych cyfr Kod weryfikacyjny PIN Kod identyfikacyjny PIN Kod zbrojenia PIN Kod PIN do drzwi Tylko karta Tylko kod PIN PIN lb karta Czytnik administracyjny USB Czytniki podłączone do kontrolera AMC Maks. liczba kamer 128 Kamera identyfikacyjna Kamery nadzorjące Nadzór strefy tylnej Nadzór strefy przedniej Kamera alarmowa i rejestracyjna 1 na wejście maksymalnie 4 na wejście 2 na wejście 2 na wejście 1 na wejście System blokowania offline (OLS) [tylko na wybranych rynkach] Maks. liczba wejść 1000 Modele czasowe 15 Okresy/model czasowy 4 Dni specjalne 10 Zamówienia - informacje Access PE Licencja podstawowa 1 klient, 16 czytników, 2000 kart Nmer zamówienia ASL-APE3P-BASE Access PE Licencja rozszerzona 2 klientów, 64 czytniki, kart Nmer zamówienia ASL-APE3P-BEXT Access PE Rozszerzenie licencji na dodatkowe czytniki Dodatkowe 16 czytników górny limit dla system: 128 czytników Nmer zamówienia ASL-APE3P-RDR Access PE Rozszerzenie licencji na dodatkowych klientów Jeden dodatkowy klient górny limit dla system: 16 klientów Nmer zamówienia ASL-APE3P-CLI Maks. liczba prawnień dostęp 255

6 6 Access Professional Edition 3.0 Access PE Licencja na aktywację fnkcjonalności wideo Umożliwia korzystanie z 16 kanałów wideo Nmer zamówienia ASL-APE3P-VIDB Access PE Licencja na rozszerzenie fnkcjonalności wideo Dodatkowe 16 kanałów górny limit dla system: 128 kanałów Nmer zamówienia ASL-APE3P-VIDE Access PE Licencja na aktywację system OLS Umożliwia życie system OLS z 16 parami drzwi Nmer zamówienia ASL-APE3P-OLSB Access PE Rozszerzenie licencji dotyczącej system OLS Dodatkowe drzwi dla system OLS ~ górny limit dla system 1000 par drzwi Nmer zamówienia ASL-APE3P-OLSE Aktywacja powiązania systemów Access PE i XProtect Zarządzanie zabezpieczeniami i danymi wideo za pośrednictwem system Milestone XProtect z fnkcjami monitorowania wejść, weryfikacji wideo, widok map i zarządzania alarmami. Nmer zamówienia ASL-APE3P-XPRO Reprezentowana przez: Poland Robert Bosch Sp. z o.o. Jtrzenki 105 str Warszawa Phone: Fax: Robert Bosch Sp. z o.o./ Secrity Systems 2014 Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian pl, V2, 19. Maj 2014

AMC2 - Modułowy kontroler dostępu

AMC2 - Modułowy kontroler dostępu Systemy specjalistyczne AMC2 - Modłowy kontroler dostęp AMC2 - Modłowy kontroler dostęp www.boschsecrity.pl Inteligentny manager dostęp dla jednego do ośmi wejść Cztery interfejsy obejmjące zasilanie czytnika

Bardziej szczegółowo

Bosch Video Management System 5.5

Bosch Video Management System 5.5 Wideo Bosch Video Management System 5.5 Bosch Video Management System 5.5 www.boschsecurity.pl u u u u u Najlepsza w klasie integracja urządzeń CCTV firmy Bosch Ciągłość pracy dzięki najwyższej odporności

Bardziej szczegółowo

Access Professional Edition Elastyczny system kontroli dostępu, który rośnie wraz z potrzebami Twojej firmy

Access Professional Edition Elastyczny system kontroli dostępu, który rośnie wraz z potrzebami Twojej firmy Access Professional Edition Elastyczny system kontroli dostępu, który rośnie wraz z potrzebami Twojej firmy 2 Access Professional Edition: doskonałe rozwiązanie przeznaczone do kontroli dostępu dla małych

Bardziej szczegółowo

Bosch Video Management System v.4.5.5

Bosch Video Management System v.4.5.5 Wideo Bosch Video Management System v.4.5.5 Bosch Video Management System v.4.5.5 www.boschsecurity.pl u u u u u System zarządzania obrazem przeznaczony dla firm, oparty o architekturę klient-serwer Ulepszona

Bardziej szczegółowo

A Tyco International Company

A Tyco International Company A Tyco International Company INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA BEZPIECZEŃSTWA KATALOG PRODUKTÓW 2012 2013 Katalog CEM Spis treści Informacje o CEM Systems...2 Klienci CEM...3 Rozwiązania CEM...5 Systemy zarządzania

Bardziej szczegółowo

Bosch Video Management System. pl Instrukcja konfiguracji

Bosch Video Management System. pl Instrukcja konfiguracji Bosch Video Management System pl Instrukcja konfiguracji Bosch Video Management System Spis treści pl 3 Spis treści 1 Korzystanie z Pomocy 12 1.1 Wyszukiwanie informacji 12 1.2 Drukowanie Pomocy 13 2

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 do SIWZ Sprawa numer: 45/SISP-2/PN/2014 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest modernizacja infrastruktury bezpieczeństwa o elementy sprzętowe i systemowe Systemu Kontroli

Bardziej szczegółowo

Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2

Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2 Roger Access Control System Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2 Wersja oprogramowania : 2.0.2.xx Wersja dokumentu: Rev. A Spis treści Spis treści... 2 1. Wstęp... 4 1.1

Bardziej szczegółowo

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika ESET Remote Administrator Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika spis treści 1. Wprowadzenie...4 1.1 Architektura programu... 4 1.1.1 Serwer ERA (ERAS)...4 1.1.2 Konsola ERA (ERAC)...4 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO IP W SĄDZIE REJONOWYM W OPOLU

PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO IP W SĄDZIE REJONOWYM W OPOLU PROJEKT WYKONAWCZY Zadanie: ROZBUDOWA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO IP W SĄDZIE REJONOWYM W OPOLU Data wykonania: Listopad 2013 Inwestor: Sąd Rejonowy w Opolu Adres: Opole ul. Ozimska 60a Rozdzielnik:

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach

Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach 1. System ochrony obwodowej opis ogólny Należy wykonać system składający się z 14 kamer

Bardziej szczegółowo

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Przewodnik po instalacj i i Podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Copyright 2013 ESET, spol. s r.o. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Załącznik nr 2 do ogłoszenia Opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia Dostawa licencji oprogramowania antywirusowego ESET ENDPOINT ANTIVIRUS

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 4.2 lub nowszej) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / 2003 / 2008 Spis treści 1. ESET Smart Security 4...4 1.1 Nowości... 4 1.2 Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM

WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM Załącznik nr 7 do siwz WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM 1. Pełne wsparcie dla systemu Windows 2000/XP/Vista/Windows 7. 2. Wsparcie dla Windows Security

Bardziej szczegółowo

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2003 / 2003 R2 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z podziałem na części: obszary zamówienia (części zamówienia):

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z podziałem na części: obszary zamówienia (części zamówienia): Załącznik Nr 1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL na wykonanie lub rozbudowę, dostawę i wdrożenie dedykowanych modułów systemów informatycznych z zakresu

Bardziej szczegółowo

DocuWare 5 ProductInfo 1

DocuWare 5 ProductInfo 1 DocuWare 5 Product Info Profesjonalny system Enterprise Content Management DocuWare to nowoczesne oprogramowanie do zarządzania dokumentami klasy Enterprise Content Management. DocuWare zapewnia szybki

Bardziej szczegółowo

bibinet SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU I REJESTRACJI CZASU PRACY Instrukcja Instalacji 1.10.7.5

bibinet SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU I REJESTRACJI CZASU PRACY Instrukcja Instalacji 1.10.7.5 SIECIOWY SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU I REJESTRACJI CZASU PRACY Copyright 2014 by MicroMade All rights reserved Wszelkie prawa zastrzeżone MicroMade Gałka i Drożdż sp. j. 64-920 PIŁA, ul. Wieniawskiego 16 Tel./fax:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2.11 Program zabezpieczający (antywirus)

Załącznik nr 2.11 Program zabezpieczający (antywirus) Załącznik nr 2.11 Program zabezpieczający (antywirus) 1. Pełne wsparcie dla systemu Windows 2000/XP/Vista/Windows 7/Windows8 2. Wsparcie dla Windows Security Center (Windows XP SP2). 3. Wsparcie dla 32-

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

NMS Novus Management System

NMS Novus Management System instrukcja obsługi NMS Novus Management System SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 5 1.1. Charakterystyka ogólna... 5 1.2. Zalecana konfiguracja komputera PC... 6 1.3. Wymagane oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 Instalator Autodesk pomoc... 1

Spis treści. Rozdział 1 Instalator Autodesk pomoc... 1 Spis treści Rozdział 1 Instalator Autodesk pomoc........................... 1 Przegląd instalacji użytkownika............................... 1 Wprowadzenie..................................... 1 Zalecane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem niniejszego opracowania jest koncepcja instalacji monitoringu wizyjnego na terenie terminala kontenerowego.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest koncepcja instalacji monitoringu wizyjnego na terenie terminala kontenerowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1a) I. Monitoring wizyjny terminala kontenerowego 1. Założenia projektowe Przedmiotem niniejszego opracowania jest koncepcja instalacji monitoringu

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi NMS Client 7-T

instrukcja obsługi NMS Client 7-T instrukcja obsługi NMS Client 7-T UWAGI INFORMACJE I OSTRZEŻENIA Dyrektywy EMC (2004/108/EC) i LVD (2006/95/EC) Oznakowanie CE Nasze produkty spełniają wymagania zawarte w dyrektywach oraz przepisach krajowych

Bardziej szczegółowo

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds NOD32 Antivirus 3.0 Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware Podręcznik użytkownika We protect your digital worlds spis treści 1. ESET NOD32 Antivirus 3.0...4 1.1 Nowości...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa. Przełącz się na nowoczesne nauczanie

Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa. Przełącz się na nowoczesne nauczanie Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa Przełącz się na nowoczesne nauczanie 2011 Podręcznik COPYRIGHT (C) 2011 Integrit Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą

Bardziej szczegółowo