Wojskowa Komenda Uzupełnień ul. Dworcowa Inowrocław

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wojskowa Komenda Uzupełnień ul. Dworcowa 27 88-100 Inowrocław"

Transkrypt

1 UREGULOWANIA PRAWNE DOTYCZĄCE ODBYWANIA ĆWICZEŃ WOJSKOWYCH PRZEZ ŻOŁNIERZY REZERWY, BĘDĄCYCH PRACOWNIKAMI Wojskowa Komenda Uzupełnień ul. Dworcowa Inowrocław 17 października 2014 roku str. 1 / 26

2 Szanowni Państwo! Pragnę złożyć serdeczne podziękowania za pozytywną odpowiedź na moje zaproszenie oraz udział w spotkaniu, poświęconym uregulowaniom prawnym, dotyczącym odbywania ćwiczeń wojskowych przez żołnierzy rezerwy, będących pracownikami. To dzięki Państwa zrozumieniu, otwartości i wysokiej świadomości społecznej jesteście współtwórcami szeroko pojętego bezpieczeństwa obywateli oraz kraju. Dziękuję za zatrudnienie osób, które są jednocześnie zaangażowane w realizację zadań obronnych państwa. Dajecie im nie tylko możliwość rozwoju zawodowego, ale również umożliwiacie im realizację trudnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Taka postawa w realiach gospodarki wolnorynkowej budzi szczególne uznanie. Wyrażam przekonanie, że nasze dalsze współdziałanie będzie oparte tak jak dotychczas na wzajemnym zaufaniu, zrozumieniu i poszanowaniu uzasadnionych interesów obu stron. Przyczyni się to z pewnością do coraz bardziej owocnej i satysfakcjonującej współpracy, której efektem będzie Nasze wspólne dobro, jakim jest silny system obronny kraju. WOJSKOWY KOMENDANT UZUPEŁNIEŃ w INOWROCŁAWIU ppłk mgr Krzysztof BRONIEWICZ str. 2 / 26

3 Spis treści 1. Realizacja wezwań do stawienia się.. 4 str. 2. Status pracownika, będącego żołnierzem Narodowych Sił Rezerwowych Świadczenie pieniężne dla pracodawcy zatrudniającego żołnierza Narodowych Sił Rezerwowych Status pracownika, odbywającego ćwiczenia wojskowe obowiązkowe Elementy wspólne Obowiązek wojskowego komendanta uzupełnień informowania pracodawcę o powołaniu jego pracownika do odbycia ćwiczeń Obowiązek udzielenia urlopu bezpłatnego na czas odbywania przez pracownika czynnej służby wojskowej Możliwość uzyskania przez pracownika świadczenia pieniężnego, rekompensującego utracone zarobki Ochrona przed utratą zatrudnienia Możliwość wniesienia odwołania od karty powołania Zawiadamianie WKU Kontakt z WKU w Inowrocławiu str. 3 / 26

4 REALIZACJA WEZWAŃ DO STAWIENIA SIĘ 1. REGULACJA PRAWNA 1) ustawa z dnia roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 roku, poz. 461 z późn. zm.) art. 52, art. 224, 2) rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia roku w sprawie wzywania osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony przez organy wojskowe (Dz. U. z 2004 roku, Nr 50, poz. 484 z późn. zm.), 3) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia roku w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. z 1996 roku, Nr 60, poz. 281 z późn. zm.). 2. OMÓWIENIE Wstęp Osoby podlegające powszechnemu obowiązkowi obrony są obowiązane do osobistego stawienia się na wezwanie właściwych organów w sprawach dotyczących tego obowiązku w terminie i miejscu określonym w wezwaniu. Organami właściwymi do wzywania osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony do osobistego stawienia się są wojskowy komendant uzupełnień oraz szef wojewódzkiego sztabu wojskowego. Z kolei powszechnemu obowiązkowi obrony podlegają wszyscy obywatele polscy zdolni ze względu na wiek i stan zdrowia do wykonywania tego obowiązku. Obywatel polski będący równocześnie obywatelem innego państwa nie podlega powszechnemu obowiązkowi obrony, jeżeli stale zamieszkuje poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Powszechny obowiązek obrony może polegać nie tylko na pełnieniu służby wojskowej, ale również na m. in. świadczenia pracy w ramach pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych, pełnieniu służby w obronie cywilnej, wykonywaniu świadczeń na rzecz obrony. Uprawnienia osób wezwanych Osoby wezwane do osobistego stawienia się mają prawo do następujących świadczeń: zryczałtowana rekompensata za utracone zarobki, zwrot kosztów przejazdu do miejsca stawienia się i powrotu do miejsca pobytu, stałego (zamieszkania) lub pobytu czasowego. Zryczałtowana rekompensata za utracone zarobki przysługuje wyłącznie pracownikom wezwanym do osobistego stawienia się, którzy nie otrzymali od pracodawcy wynagrodzenia za czas opuszczony z powodu wezwania. Tym samym prawo do rekompensaty nie przysługuje osobom, prowadzącym własną działalność gospodarczą, zatrudnionym na podstawie umów cywilno-prawnych, rolnikom. Wysokość rekompensaty jest jednakowa dla każdego wezwanego i nie zależy od wysokości jego zarobków. Rekompensata za utracone zarobki jest wypłacana za każdy dzień w wysokości 1/30 minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w grudniu str. 4 / 26

5 roku poprzedniego, ustalanego na podstawie przepisów ustawy z dnia roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.). Tym samym w 2014 roku zryczałtowana rekompensata za utracone zarobki wynosi 53,33 zł za dzień. (1.600 zł / 30). W 2015 roku rekompensata wzrośnie do poziomu 56 zł (1.680 / 30). Podstawą wypłaty rekompensaty jest zaświadczenie, wydane przez pracodawcę. Z treści zaświadczenia powinno wynikać, że wezwanemu pracownikowi za dzień stawienia się nie zostanie wypłacone wynagrodzenie. W przeciwieństwie do zryczałtowanej rekompensaty za utracone zarobki zwrot kosztów przejazdu do miejsca stawienia się i powrotu do miejsca pobytu, stałego (zamieszkania) lub pobytu czasowego przysługuje każdej osobie wezwanej. Jeżeli jednak wezwanie do stawienia się następuje wskutek niespełnienia lub nienależytego spełnienia, z winy osoby wezwanej, obowiązków ustawowych, nie otrzymuje ona ani zryczałtowanej rekompensaty za utracone zarobki ani zwrotu kosztów przejazdu. Sankcja karna Niestawienie się na wezwanie stanowi wykroczenie, zagrożone karą grzywny albo karą ograniczenia wolności. Druk wezwania Wezwanie osoby podlegającej powszechnemu obowiązkowi obrony do osobistego stawienia się następuje za pomocą formularza wezwania w sprawie powszechnego obowiązku obrony. Wzór wezwania określa załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia roku w sprawie wzywania osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony przez organy wojskowe (Dz. U. z 2004 roku, Nr 50, poz. 484 z późn. zm.). str. 5 / 26

6 str. 6 / 26

7 STATUS PRACOWNIKA, BĘDĄCEGO ŻOŁNIERZEM NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH 1. REGULACJA PRAWNA 1) ustawa z dnia roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 roku, poz. 461 z późn. zm.), 2) rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia roku w sprawie zawierania kontraktów na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych (Dz. U. z 2010 roku, Nr 87, poz. 562 z późn. zm.), 3) rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia roku w sprawie przydziałów kryzysowych (Dz. U. z 2010 roku, Nr 76, poz. 497 z późn. zm.), 4) rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia roku w sprawie ćwiczeń wojskowych (Dz. U. z 2010 roku, Nr 145, poz. 974 z późn. zm.). 2. OMÓWIENIE Wstęp Narodowe Siły Rezerwowe (NSR) tworzą żołnierze rezerwy, którzy ochotniczo zawarli kontrakty na pełnienie służby wojskowej w rezerwie i pozostają w dyspozycji do wykonywania zadań w przypadku realnych zagrożeń militarnych i niemilitarnych, zarówno w kraju, jak i poza granicami państwa. Osoby tworzące NSR zawierają z wybranym dowódcą jednostki wojskowej kontrakt na wykonywanie obowiązków żołnierza NSR. Po zawarciu kontraktu otrzymują przydział kryzysowy, który nadaje im wojskowy komendant uzupełnień właściwy z uwagi na ich miejsce zameldowania. Przydziały kryzysowe nadaje się na okres od 2 do 6 lat, z możliwością jego ponownego nadania. Żołnierze rezerwy, posiadający nadane przydziały kryzysowe: 1) odbywają corocznie ćwiczenia wojskowe rotacyjne, trwające łącznie do 30 dni i odbywane z przerwami w określonych dniach w ciągu danego roku kalendarzowego; 2) mogą odbywać ćwiczenia wojskowe w trybie natychmiastowego stawiennictwa, nie częściej jednak niż jeden raz w ciągu roku kalendarzowego, a w razie powołania na te ćwiczenia odbyty ich okres zalicza się do czasu trwania ćwiczeń wojskowych rotacyjnych; 3) mogą zostać zobowiązani do odbycia, w okresie obowiązywania przydziału kryzysowego, ćwiczeń wojskowych krótkotrwałych, trwających nieprzerwanie do 30 dni; 3a) mogą zostać zobowiązani do odbycia jeden raz przez cały okres pozostawania na przydziałach kryzysowych ćwiczeń wojskowych długotrwałych, trwających nieprzerwanie do 90 dni; str. 7 / 26

8 4) na ich wniosek lub za ich zgodą mogą odbywać ćwiczenia wojskowe krótkotrwałe i długotrwałe, jeżeli takie są potrzeby Sił Zbrojnych; 5) na ich wniosek lub za ich zgodą mogą odbywać, w dniach wolnych od pracy, ćwiczenia wojskowe jednodniowe, jeżeli w danym roku kalendarzowym został wyczerpany limit dni przeznaczonych na ćwiczenia wojskowe rotacyjne. Ponadto żołnierze rezerwy posiadający nadane przydziały kryzysowe, mogą pełnić okresową służbę wojskową w tym poza granicami państwa. Czas trwania okresowej służby wojskowej nie może przekraczać łącznie 24 miesięcy. Czas ten może zostać wydłużony za zgodą żołnierza rezerwy łącznie nie dłużej niż do 48 miesięcy. Czas pełnienia okresowej służby wojskowej żołnierzy skierowanych do pełnienia służby poza granicami państwa nie może jednorazowo trwać dłużej niż 9 miesięcy. Ćwiczenia wojskowe rotacyjne Żołnierze rezerwy, tworzący Narodowe Siły Rezerwowe, corocznie są zobowiązani odbyć ćwiczenia wojskowe rotacyjne. Ćwiczenia wojskowe rotacyjne są odbywane w wymiarze do 30 dni w ciągu danego roku kalendarzowego. Mogą być realizowane jednorazowo lub z przerwami w ciągu danego roku kalendarzowego. W terminie do dnia 30 listopada danego roku ustala się wykaz dni, w których w następnym roku kalendarzowym są odbywane ćwiczenia wojskowe rotacyjne w danej jednostce wojskowej. Po sporządzeniu wykazu dni w których w następnym roku kalendarzowym są odbywane ćwiczenia wojskowe rotacyjne, dowódca jednostki wojskowej, również w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedniego, jest zobowiązany zapoznać z nim, za pisemnym potwierdzeniem, żołnierza rezerwy. Nieco inaczej przedstawia się sytuacja osób, które w danym roku kalendarzowym dopiero zawarły kontrakt na wykonywanie obowiązków żołnierza NSR i otrzymały przydział kryzysowy. Wobec takich osób ustalenie dni odbywania ćwiczeń wojskowych rotacyjnych może nastąpić w ciągu tego samego roku kalendarzowego, w którym stały się żołnierzami NSR. Wykaz dni odbywania ćwiczeń wojskowych rotacyjnych może być zmieniany na wniosek żołnierza, w tym w przypadku uzasadnionym jego sytuacją rodzinną i zawodową. Wykaz dni ćwiczeń wojskowych rotacyjnych może być zmieniany również z inicjatywy jednostki wojskowej, ale w tym przypadku niezbędna jest zgoda żołnierza rezerwy. Żołnierz rezerwy, po zapoznaniu się z wykazem dni odbywania ćwiczeń wojskowych rotacyjnych jest zobowiązany niezwłocznie poinformować swojego pracodawcę o dniach, w których w następnym roku kalendarzowym będzie odbywał ćwiczenia wojskowe rotacyjne, oraz o zmianach w tym wykazie. str. 8 / 26

9 Bezpośrednie powołanie żołnierza rezerwy do odbycia ćwiczeń wojskowych rotacyjnych wymaga wydania karty powołania, którą wydaje wojskowy komendant uzupełnień właściwy z uwagi na miejsce zameldowania na pobyt stały żołnierza rezerwy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi kartę powołania doręcza się żołnierzowi rezerwy nie później niż na 14 dni przed dniem rozpoczęcia ćwiczeń wojskowych. W WKU w Inowrocławiu przyjęto praktykę, aby doręczenie karty powołania nastąpiło z miesięcznym wyprzedzeniem w stosunku do terminu rozpoczęcia ćwiczeń. Po otrzymaniu karty powołania żołnierz rezerwy jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie pracodawcę. Karta powołania jest dokumentem, stanowiącym podstawę do udzielenia pracownikowi urlopu bezpłatnego na czas trwania ćwiczeń wojskowych rotacyjnych. Dodatkowo obowiązek powiadomienia pracodawcy o fakcie powołania jego pracownika do odbycia czynnej służby wojskowej ciąży także na wojskowym komendancie uzupełnień. Ochrona przed utratą zatrudnienia W okresie posiadania przydziału kryzysowego przez żołnierza rezerwy będącego pracownikiem stosunek pracy z tym pracownikiem nie może być przez pracodawcę wypowiedziany ani rozwiązany. Powyższy zakaz rozwiązania stosunku pracy nie ma charakteru bezwzględnego. Istnieje wiele wyjątków, w których dopuszcza się zwolnienie z pracy pracownika w okresie posiadania przydziału kryzysowego. Są one następujące: 1) możliwe jest rozwiązanie bez ograniczeń umów terminowych (na okres próbny, na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy). Tym samym ochrona obejmuje wyłącznie tych pracowników, którzy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony; 2) gdy istnieją podstawy rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika; 3) w przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu pracy albo likwidacji stanowiska pracy; 4) w przypadkach określonych w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. Nr 90, poz. 844, z późn. zm.). str. 9 / 26

10 WZÓR MON - Mu/... Seria... Nr... (pieczęć wojskowego komendanta uzupełnień)..., dnia... r. KARTA PRZYDZIAŁU KRYZYSOWEGO Na podstawie art. 59b ust. 1 i 5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.): Pan/i... (stopień wojskowy, imiona i nazwisko)..., PESEL Nr _ (imię ojca) posiadający/a książeczkę wojskową... w dniu... (seria, numer) (data) zawarł/a kontrakt.../... na wykonywanie obowiązków w ramach (seria, numer) Narodowych Sił Rezerwowych. Wyżej wymienionemu żołnierzowi rezerwy nadaje się przydział kryzysowy w (numer/ nazwa i adres jednostki wojskowej) na... (stanowisko lub funkcja oraz nr specjalności wojskowej, pododdział) na okres od dnia... do dnia... (okres, na który nadano przydział kryzysowy) Łączny dotychczasowy okres posiadania przez wyżej wymienionego żołnierza rezerwy przydziałów kryzysowych wynosi... (okres w latach, miesiącach, dniach) POUCZENIE Utrata karty przydziału kryzysowego nie zwalnia żołnierza rezerwy z wykonywania obowiązków wynikających z nadania tego przydziału. O utracie karty przydziału kryzysowego należy niezwłocznie zawiadomić właściwego wojskowego komendanta uzupełnień. Od decyzji przysługuje odwołanie do Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w... w terminie czternastu dni od dnia otrzymania karty, za pośrednictwem Wojskowego Komendanta Uzupełnień w (stopień wojskowy, imię i nazwisko, stanowisko służbowe, podpis) odcisk pieczęci Otrzymują: egz. nr 1... (żołnierz rezerwy) egz. nr 2 - Wojskowy Komendant Uzupełnień w... egz. nr 3 Dowódca Jednostki Wojskowej... Potwierdzam własnoręcznym podpisem odbiór karty przydziału kryzysowego (data, nazwisko, imiona i podpis przyjmującego) str. 10 / 26

11 str. 11 / 26

12 str. 12 / 26

13 ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE DLA PRACODAWCY ZATRUDNIAJĄCEGO ŻOŁNIERZA NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH 1. REGULACJA PRAWNA 1) ustawa z dnia roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 roku, poz. 461 z późn. zm.) art. 134a, 2) rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia roku w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego pracodawcom zatrudniającym żołnierzy rezerwy posiadających nadany przydział kryzysowy za okres odbywania przez tych żołnierzy ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej (Dz. U. z 2010 roku, Nr 77, poz. 509). 2. OMÓWIENIE Wstęp Pracodawcy zatrudniającemu pracownika będącego żołnierzem rezerwy posiadającym nadany przydział kryzysowy przysługuje świadczenie pieniężne za okres odbywania ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej przez tego żołnierza. Koszty, poniesione przez pracodawcę Świadczenie obejmuje wyłącznie rekompensatę kosztów, bez kwot wynagrodzenia, poniesionych przez pracodawcę z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony nowego pracownika w celu zastępstwa żołnierza rezerwy lub z tytułu powierzenia tego zastępstwa innemu pracownikowi zatrudnionemu dotychczas u tego pracodawcy, a także wypłaty odprawy żołnierzowi rezerwy, powołanemu do pełnienia okresowej służby wojskowej. Koszty obejmują w szczególności wydatki z tytułu: 1) przeszkolenia nowego pracownika lub pracownika, któremu powierzono zastępstwo na zajmowanym uprzednio przez żołnierza rezerwy stanowisku pracy; 2) odbycia przez pracowników, o których mowa w pkt 1, szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy; 3) przydzielenia odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, jeżeli wynika to z przepisów prawa i warunków zatrudnienia; 4) opłat za przeprowadzenie badań lekarskich lub psychologicznych przed objęciem przydzielonego lub powierzonego stanowiska pracy, a jeżeli przewidują to przepisy - także po zwolnieniu z tego stanowiska pracy; 5) ubezpieczenia związanego ze specyfiką wykonywanego zawodu; 6) przedstawienia oferty zatrudnienia i przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, w tym także kosztów zleconej usługi pośrednictwa pracy w rozumieniu art. 18 ust. 1 str. 13 / 26

14 pkt 1 ustawy z dnia roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 roku, poz. 674, z późn. zm.); 7) innych należności wypłaconych nowemu pracownikowi zastępującemu żołnierza rezerwy lub innemu pracownikowi, któremu powierzono to zastępstwo, z wyłączeniem wynagrodzenia za pracę. Koszty powinny wynikać z dokumentów źródłowych ujętych w ewidencji finansowoksięgowej prowadzonej przez pracodawcę w sposób określony w przepisach ustawy z dnia roku o rachunkowości (Dz. U. z 2013 roku, poz. 330, z późn. zm.). Procedura Pracodawca przesyła wniosek w sprawie wypłaty świadczenia, wraz z dokumentami potwierdzającymi poniesione koszty szefowi wojewódzkiego sztabu wojskowego właściwemu ze względu na siedzibę pracodawcy. Tym samym dla pracodawców, których siedziba znajduje się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego właściwym będzie szef wojewódzkiego sztabu wojskowego w Bydgoszczy. Poniżej dane kontaktowe: Wojewódzki Sztab Wojskowy ul. Warszawska Bydgoszcz tel. (52) Osoby odpowiedzialne mjr Marek GRYMM tel. (52) Magdalena HILDEBRANDT tel. (52) Wniosek w sprawie wypłaty świadczenia należy złożyć nie później niż przed upływem 90 dni od dnia zwolnienia żołnierza rezerwy z ćwiczeń wojskowych lub z pełnienia okresowej służby wojskowej. We wniosku pracodawca wskazuje w szczególności rodzaj czynnej służby wojskowej oraz okres, za który naliczono koszty, a także poszczególne wydatki składające się na koszty. We wniosku podaje się również koszty łączne za dany okres oraz ich wysokość w przeliczeniu na jeden dzień tego okresu. W przypadku ćwiczeń wojskowych pracodawca sporządza jeden wniosek za dane ćwiczenie wojskowe, a w przypadku okresowej służby wojskowej sporządza wniosek osobno za każdy miesiąc czasu trwania tej służby. Do wniosku załącza się dokumenty potwierdzające poniesione koszty, w tym można dołączyć uwiarygodnione kopie, wypisy lub wydruki z ksiąg rachunkowych. Wzór wniosku określa załącznik do rozporządzenia. str. 14 / 26

15 str. 15 / 26

16 Kwotę świadczenia ustala szef wojewódzkiego sztabu wojskowego. Kwota świadczenia za każdy dzień odbywania ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej przez żołnierza rezerwy nie może być wyższa od 1/21 dwuipółkrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw obowiązującego w okresie poprzedzającym termin powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych, albo w okresie poprzedzającym dany miesiąc pełnienia okresowej służby wojskowej, którego wysokość ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego. Kwotę świadczenia ustala się i wypłaca każdorazowo za czas odbywania danego rodzaju ćwiczeń wojskowych, a w przypadku okresowej służby wojskowej za dany miesiąc jej pełnienia. Na potrzeby ustalenia wysokości świadczenia stosuje się następujący algorytm: 1) koszty wskazane we wniosku i uznane przez szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego dzieli się przez liczbę dni okresu czynnej służby wojskowej, 2) jeżeli kwota dziennych kosztów obliczonych na podstawie pkt 1 jest wyższa niż kwota 1/21 dwuipółkrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw obowiązującego w okresie poprzedzającym termin powołania, do dalszych obliczeń przyjmuje się tę kwotę; 3) kwotę obliczoną na podstawie pkt 1 lub 2 mnoży się przez liczbę dni uznanych za odbywanie ćwiczeń wojskowych lub pełnienie okresowej służby wojskowej. Wysokość świadczenia stanowi kwota obliczona w powyższy sposób. Wypłaty świadczenia dokonuje się w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy wskazany we wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach szef wojewódzkiego sztabu wojskowego wypłacający świadczenie może, na wniosek pracodawcy, wyrazić zgodę na wypłatę świadczenia w formie przekazu pieniężnego na adres wskazany przez pracodawcę. W takim przypadku koszty opłaty przekazu ponosi pracodawca. Postępowanie w sprawie wypłaty świadczeń jest zwolnione z opłat i kosztów administracyjnych. str. 16 / 26

17 STATUS PRACOWNIKA, ODBYWAJĄCEGO ĆWICZENIA WOJSKOWE OBOWIĄZKOWE 1. REGULACJA PRAWNA 1) ustawa z dnia roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 roku, poz. 461 z późn. zm.), 2) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia roku w sprawie wprowadzenia obowiązkowych ćwiczeń wojskowych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 299), 3) rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia roku w sprawie przydziałów mobilizacyjnych i pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych (Dz. U. z 2004 roku, Nr 115, poz z późn. zm.), 4) rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia roku w sprawie ćwiczeń wojskowych (Dz. U. z 2010 roku, Nr 145, poz. 974 z późn. zm.). 2. OMÓWIENIE Wstęp Ćwiczenia wojskowe żołnierzy rezerwy o charakterze obowiązkowym funkcjonowały corocznie do 2008 roku. Po zawieszeniu obowiązku odbywania zasadniczej służby wojskowej odstąpiono od powoływania osób do odbycia ćwiczeń wojskowych. W 2013 roku podjęto decyzję o powrocie do obowiązkowych ćwiczeń wojskowych, które wprowadzono na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia roku w sprawie wprowadzenia obowiązkowych ćwiczeń wojskowych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 299). Rok 2013 był pierwszym, w którym realizowano formułę ćwiczeń obowiązkowych. Zakłada się, że wspomniane ćwiczenia będą realizowane corocznie. Kogo dotyczą Ćwiczenia wojskowe obowiązkowe dotyczą tych osób, które posiadają przydziały mobilizacyjne albo planuje się im nadać przydziały mobilizacyjne. Z kolei przydziały mobilizacyjne nadaje się żołnierzom rezerwy, których w pierwszej kolejności przewiduje się powołać do czynnej służby wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. Zasadnicza różnica między przydziałami kryzysowymi a przydziałami mobilizacyjnymi dotyczy ich charakteru. Przydziały kryzysowe opierają się na dobrowolnym zgłoszeniu żołnierza rezerwy. Natomiast nadanie przydziału mobilizacyjnego jest niezależne od jego woli w tym względzie. Co więcej osoba, której nadano przydział mobilizacyjny jest obowiązana przyjąć kartę mobilizacyjną. Żołnierze rezerwy mogą mieć nadane przydziały mobilizacyjne przez łączny okres nie dłuższy niż: 1) dla szeregowych - 15 lat; 2) dla podoficerów i oficerów - 20 lat. str. 17 / 26

18 Wymiernym dowodem posiadania przydziału mobilizacyjnego jest odpowiedni wpis w książeczce wojskowej oraz posiadanie karty mobilizacyjnej. str. 18 / 26

19 str. 19 / 26

20 Ćwiczenia wojskowe obowiązkowe Ćwiczenia wojskowe obowiązkowe mogą być realizowane w formie ćwiczeń: 1) krótkotrwałych, trwających nieprzerwanie do 30 dni; 2) długotrwałych, trwających nieprzerwanie do 90 dni; 3) jednodniowych. W latach 2013 i 2014 roku wojskowy komendant uzupełnień w Inowrocławiu powoływał żołnierzy rezerwy wyłącznie do odbycia ćwiczeń wojskowych obowiązkowych krótkotrwałych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi kartę powołania doręcza się żołnierzowi rezerwy nie później niż na 14 dni przed dniem rozpoczęcia ćwiczeń wojskowych. W WKU w Inowrocławiu przyjęto praktykę, aby doręczenie karty powołania nastąpiło z miesięcznym wyprzedzeniem w stosunku do terminu rozpoczęcia ćwiczeń. Dłuższy okres między doręczeniem karty powołania a terminem rozpoczęcia ćwiczeń wojskowych pozwoli na zorganizowanie spraw zawodowych w sposób, pozwalający na udział w ćwiczeniach wojskowych. Po otrzymaniu karty powołania żołnierz rezerwy jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie pracodawcę. Karta powołania jest dokumentem, stanowiącym podstawę do udzielenia pracownikowi urlopu bezpłatnego na czas trwania ćwiczeń wojskowych. Dodatkowo obowiązek powiadomienia pracodawcy o fakcie powołania jego pracownika do odbycia czynnej służby wojskowej ciąży także na wojskowym komendancie uzupełnień. str. 20 / 26

21 ELEMENTY WSPÓLNE W stosunku do żołnierzy rezerwy, posiadających przydziały kryzysowe w ramach NSR, jak i w stosunku do żołnierzy rezerwy, biorących udział w ćwiczeniach wojskowych obowiązkowych, istnieją pewne wspólne rozwiązania prawne. Należą do nich: 1) obowiązek wojskowego komendanta uzupełnień informowania pracodawcę o powołaniu jego pracownika do odbycia ćwiczeń, 2) obowiązek udzielenia urlopu bezpłatnego na czas odbywania przez pracownika czynnej służby wojskowej, 3) możliwość uzyskania przez pracownika świadczenia pieniężnego, rekompensującego utracone zarobki, 4) ochrona przed utratą zatrudnienia, 5) możliwość wniesienia odwołania od karty powołania. Obowiązek wojskowego komendanta uzupełnień informowania pracodawcę o powołaniu jego pracownika do odbycia ćwiczeń Wojskowy komendant uzupełnień po wydaniu karty powołania jest zobowiązany powiadomić pracodawcę osoby powołanej o fakcie jej powołaniu do czynnej służby wojskowej. Obowiązek ten dotyczy co do zasady powołania do każdej formy służby wojskowej, w tym ćwiczenia wojskowe, ćwiczenia wojskowe rotacyjne oraz okresowa służba wojskowa. Jedynie w dwóch przypadkach wojskowy komendant uzupełnień jest zwolniony z obowiązku informowania pracodawcę o powołaniu jego pracownika, tj.: 1) w razie powołania do służby wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, 2) gdy powołanie następuje w trybie natychmiastowego stawiennictwa. Obowiązek udzielenia urlopu bezpłatnego na czas odbywania przez pracownika czynnej służby wojskowej Pracodawca jest zobowiązany do udzielenia pracownikowi powołanemu do odbycia ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej urlopu bezpłatnego na okres trwania tych ćwiczeń lub służby. W czasie trwania wspomnianego urlopu bezpłatnego pracownik zachowuje wszystkie uprawnienia wynikające ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia. str. 21 / 26

22 Możliwość uzyskania przez pracownika świadczenia pieniężnego, rekompensującego utracone zarobki Osobie, która w czasie trwania ćwiczeń wojskowych, w ramach prowadzonej działalności zarobkowej uzyskałaby wyższy dochód niż uposażenie wypłacone przez jednostkę wojskową z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych, przysługuje świadczenie pieniężne rekompensujące utracony dochód. Świadczenie pieniężne stanowi różnicę między wysokością utraconego dochodu a uposażeniem wypłaconym przez jednostkę wojskową. Kwota dziennego świadczenia pieniężnego nie może być wyższa od 1/21 dwuipółkrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw obowiązującego w okresie poprzedzającym termin powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych, którego wysokość ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego. Prawo do uzyskania tego świadczenia posiada nie tylko pracownik, ale również osoba prowadząca działalność gospodarczą lub rolniczą. Świadczenie pieniężne ustala i wypłaca wójt lub burmistrz (prezydent miasta) na udokumentowany wniosek uprawnionego żołnierza rezerwy złożony nie później niż w ciągu trzech miesięcy od zakończenia ćwiczeń wojskowych. Wypłata następuje na wniosek zainteresowanego żołnierza rezerwy, który do wniosku dołącza obok zaświadczenia z jednostki wojskowej o wysokości wypłaconego uposażenia i okresie ćwiczeń wojskowych, również zaświadczenie od pracodawcy. W zaświadczeniu pracodawca wskazuje kwotę wynagrodzenia w przeliczeniu na jeden dzień ćwiczeń wojskowych, otrzymanego przez żołnierza ze stosunku pracy lub stosunku służbowego za ostatnie 3 miesiące pełnego miesięcznego wymiaru czasu pracy poprzedzające okres odbytych ćwiczeń wojskowych, pomniejszone o: 1) obowiązkowe składki lub zaliczki pobierane lub należne i odprowadzane do właściwych organów na podstawie odrębnych przepisów z tytułu ubezpieczeń społecznych, ubezpieczenia zdrowotnego i zobowiązań podatkowych, 2) premie, nagrody i inne świadczenia lub dodatki finansowe albo wartość świadczeń otrzymywanych w naturze, przysługujących żołnierzowi na podstawie odrębnych przepisów lub umów, a także wyroków sądowych lub decyzji administracyjnych. Zaświadczenie należy wydać pracownikowi na jego wniosek nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. Świadczenie pieniężne wypłaca wójt lub burmistrz (prezydent miasta) na udokumentowany wniosek uprawnionego żołnierza rezerwy lub osoby przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy, złożony nie później niż w ciągu trzech miesięcy od zakończenia ćwiczeń wojskowych. str. 22 / 26

23 Ochrona przed utratą zatrudnienia W okresie między dniem doręczenia pracownikowi karty powołania do czynnej służby wojskowej a jej odbyciem stosunek pracy nie może być przez pracodawcę wypowiedziany ani rozwiązany. Jeżeli okres dokonanego przez pracodawcę lub przez pracownika wypowiedzenia stosunku pracy upływa po dniu doręczeniu pracownikowi karty powołania do czynnej służby wojskowej, wypowiedzenie staje się bezskuteczne. W tym przypadku rozwiązanie stosunku pracy może nastąpić tylko na żądanie pracownika. W razie upływu okresu próbnego po powołaniu pracownika do czynnej służby wojskowej umowę o pracę uważa się za zawartą na czas nieokreślony. Umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy ulega jednakże rozwiązaniu z upływem terminu określonego w umowie. Powyższy zakaz rozwiązania stosunku pracy nie ma charakteru bezwzględnego. Istnieją następujące wyjątki, w których dopuszcza się zwolnienie z pracy pracownika w okresie między dniem doręczenia pracownikowi karty powołania do czynnej służby wojskowej a jej odbyciem: 1) ochrona nie dotyczy pracowników powołanych do czynnej służby wojskowej, która ma być odbywana w formie jednodniowych ćwiczeń; 2) gdy istnieją podstawy rozwiązania stosunek pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika; 3) w przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu pracy. Możliwość wniesienia odwołania od karty powołania W sytuacji gdy po otrzymaniu karty powołania osoba powołana dojdzie do wniosku, że nie jest w stanie wziąć udziału w ćwiczeniach wojskowych, ma prawo wnieść odwołanie od karty powołania. Informacja o takiej możliwości jest zawarta w pouczeniu do karty powołania. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia karty powołania. Odwołanie wnosi się do szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Bydgoszczy za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień w Inowrocławiu. Tym samym odwołanie należy dostarczyć lub przesłać na adres Wojskowej Komendy Uzupełnień w Inowrocławiu, ul. Dworcowa 27, Inowrocław. Istotne jest, aby fakty przedstawione w treści odwołania miały swoje potwierdzenie w przedstawionych przez odwołującego się dokumentach. W przypadku więc gdy podstawą odwołania jest wzgląd na obowiązki zawodowe wskazane byłoby dołączenie do odwołania odpowiedniego zaświadczenia od pracodawcy. Jednak pamiętać należy, że stroną tego postepowania nie jest pracodawcy, ale jego pracownik, który otrzymał kartę powołania. W związku z tym pisma pracodawcy o zwolnieniu pracownika z obowiązku odbycia czynnej służby wojskowej nie mogą być skuteczne. str. 23 / 26

24 ZAWIADAMIANIE WKU 1. REGULACJA PRAWNA 1) ustawa z dnia roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 roku, poz. 461 z późn. zm.) art. 50 2) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia roku w sprawie zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej oraz wydawania przez pracodawców, szkoły i inne jednostki organizacyjne zaświadczeń w sprawach powszechnego obowiązku obrony (Dz. U. z 2004 roku, Nr 145, poz z późn. zm.). 2. OMÓWIENIE Wstęp Pracodawcy są obowiązani zawiadomić, nie później niż przed upływem 14 dni, wojskowych komendantów uzupełnień, właściwych ze względu na miejsce pobytu stałego (zamieszkania) lub pobytu czasowego, o zatrudnieniu pracownika, jego zwolnieniu oraz o kwalifikacjach i zajmowanym stanowisku. Zakres podmiotowy Obowiązek zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnień przez pracodawców, dotyczy pracowników, którzy: 1) posiadają nadany: a) przydział mobilizacyjny, b) pracowniczy przydział mobilizacyjny, c) przydział organizacyjno-mobilizacyjny, d) przydział kryzysowy; 2) zostali przeznaczeni do wykonania świadczenia na rzecz obrony, których świadczeniobiorcą są Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej; 3) są osobami podlegającymi obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej i nie stawili się do niej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą dwadzieścia cztery lata życia. str. 24 / 26

25 WZÓR ZAWIADOMIENIE wzór... /pieczęć służbowa pracodawcy/..., dnia... r. Wojskowy Komendant Uzupełnień w... ZAWIADOMIENIE... /nazwa i adres pracodawcy/ stwierdza się, że pracownik... /nazwisko i imię pracownika, imię ojca/ urodzony... /data i miejsce urodzenia/ ) określenie sposobu realizacji przez pracownika powszechnego obowiązku obrony* : pracownik posiadający nadany przydział mobilizacyjny, pracownik posiadający pracowniczy przydział mobilizacyjny, pracownik posiadający nadany przydział organizacyjno-mobilizacyjny, pracownik przeznaczony do wykonywania świadczeń na rzecz obrony, pracownik będący poborowym i niestający dotychczas do poboru, jeżeli w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 20 lat życia. nr PESEL zameldowany: ) na pobyt stały w**... /dokładny adres/ na pobyt czasowy trwający ponad ) dwa miesiące w**... /dokładny adres/ został zatrudniony/zwolniony**... /data zatrudnienia lub zwolnienia/ posiadane kwalifikacje zawodowe... zajmowane stanowisko... ) * ) ** Niepotrzebne skreślić. Wypełnić jedną lub dwie rubryki.... /podpis i pieczęć pracodawcy/ str. 25 / 26

26 KONTAKT Z WKU W INOWROCŁAWIU ul. Dworcowa Inowrocław Tel.: Faks: Wojskowy komendant uzupełnień Szef wydziału rekrutacji Oficer wydziału rekrutacji ppłk Krzysztof BRONIEWICZ mjr Grzegorz TUCHOLSKI kpt. Mariusz GÓRZYŃSKI (52) (52) (52) Kategoria spraw Telefon kontaktowy nabór do zawodowej służby wojskowej (52) ; 753 nabór do szkół wojskowych oraz służby przygotowawczej (52) ; 753 nabór do służby w Narodowych Siłach Rezerwowych (52) ćwiczenia wojskowe rotacyjne żołnierzy rezerwy tworzących Narodowe Siły Rezerwowe (52) przydziały mobilizacyjne (52) , 759 ćwiczenia wojskowe obowiązkowe żołnierzy rezerwy (52) , 759 str. 26 / 26

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 27 maja 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 27 maja 2015 r. Dz.U.2015.842 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego pracodawcom zatrudniającym żołnierzy rezerwy posiadających nadany przydział

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 842 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego pracodawcom

Bardziej szczegółowo

ZASADY POWOŁYWANIA I ODBYWANIA ĆWICZEŃ WOJSKOWYCH WG NOWEJ INSTRUKCJI O POWOŁYWANIU ŻOŁNIERZY REZERWY NA ĆWICZENIA WOJSKOWE

ZASADY POWOŁYWANIA I ODBYWANIA ĆWICZEŃ WOJSKOWYCH WG NOWEJ INSTRUKCJI O POWOŁYWANIU ŻOŁNIERZY REZERWY NA ĆWICZENIA WOJSKOWE WOJEWÓDZKI SZTAB WOJSKOWY W BYDGOSZCZY ZASADY POWOŁYWANIA I ODBYWANIA ĆWICZEŃ WOJSKOWYCH WG NOWEJ INSTRUKCJI O POWOŁYWANIU ŻOŁNIERZY REZERWY NA ĆWICZENIA WOJSKOWE BYDGOSZCZ 2011 r. ZAGADNIENIA PRZEPISY

Bardziej szczegółowo

ZASADY USTALANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH ŻOŁNIERZO REZERWY ODBYWAJĄCYM ĆWICZENIA WOJSKOWE ORAZ ZASADY ZWROTU KOSZTÓW PONIESIONYCH PRZEZ

ZASADY USTALANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH ŻOŁNIERZO REZERWY ODBYWAJĄCYM ĆWICZENIA WOJSKOWE ORAZ ZASADY ZWROTU KOSZTÓW PONIESIONYCH PRZEZ ZASADY USTALANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH ŻOŁNIERZO REZERWY ODBYWAJĄCYM ĆWICZENIA WOJSKOWE ORAZ ZASADY ZWROTU KOSZTÓW PONIESIONYCH PRZEZ PRACODAWCÓW ZATRUDNIAJĄCYCH ŻOŁNIERZY NSR Opracował: mjr

Bardziej szczegółowo

Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 21 lipca 2017 r.

Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 21 lipca 2017 r. Poz. 1497 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego pracodawcom zatrudniającym żołnierzy rezerwy posiadających nadany przydział

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 21 kwietnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 21 kwietnia 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 21 kwietnia 2010 r. w sprawie świadczenia pienięŝnego przysługującego pracodawcom zatrudniającym Ŝołnierzy rezerwy posiadających nadany przydział kryzysowy

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia pracodawcy zatrudniającego żołnierza Narodowych Sił Rezerwowych

Uprawnienia pracodawcy zatrudniającego żołnierza Narodowych Sił Rezerwowych Wojskowa Komenda Uzupełnień we Włocławku Uprawnienia pracodawcy zatrudniającego żołnierza Narodowych Sił Rezerwowych Polacy chcą niepodległości, lecz pragnęliby, aby ta niepodległość kosztowała dwa grosze

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2015 r. Poz. 575 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie przydziałów kryzysowych

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2015 r. Poz. 575 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie przydziałów kryzysowych DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 kwietnia 2015 r. Poz. 575 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie przydziałów kryzysowych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Narodowe Siły Rezerwowe. w w w. w o j s k o - p o l s k i e. p l w w w. m o n. g o v. p l

Narodowe Siły Rezerwowe. w w w. w o j s k o - p o l s k i e. p l w w w. m o n. g o v. p l Narodowe Siły Rezerwowe w w w. w o j s k o - p o l s k i e. p l w w w. m o n. g o v. p l PASJA ROZWÓJ WYZWANIE Odwiedź Wojskową Komendę Uzupełnień i dowiedz się więcej WSTĘP Zawodowe Siły Zbrojne profesjonalnie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie przydziałów mobilizacyjnych i pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie przydziałów mobilizacyjnych i pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych Dz.U.2004.115.1199 2010-06-05 zm. Dz.U.2010.87.568 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie przydziałów mobilizacyjnych i pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie przydziałów mobilizacyjnych i pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie przydziałów mobilizacyjnych i pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych Dz. U. 2004 r. Nr 115, poz. 1199 zmiany: 2010-06-05 Dz.U.2010.87.568 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie przydziałów mobilizacyjnych i pracowniczych przydziałów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 listopada 2017 r. Poz. 2053

Warszawa, dnia 7 listopada 2017 r. Poz. 2053 Warszawa, dnia 7 listopada 2017 r. Poz. 2053 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 27 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów kart powołania i ich przeznaczenia,

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUG NR 19 REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH. Przyznanie świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych

KARTA USŁUG NR 19 REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH. Przyznanie świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych KARTA USŁUG NR 19 REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH Nazwa usługi: PRZYZNANIE REKOMPENSATY PIENIĘŻNEJ Z TYTUŁU UTRACONEGO WYNAGRODZENIA LUB DOCHODU ZA ODBYWANIE ĆWICZEŃ WOJSKOWYCH Przyznanie świadczenia pieniężnego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie przydziałów mobilizacyjnych i pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie przydziałów mobilizacyjnych i pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych Dz.U.2015.258 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie przydziałów mobilizacyjnych i pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych (Dz. U. z dnia 25 lutego 2015 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZTAB WOJSKOWY

WOJEWÓDZKI SZTAB WOJSKOWY WOJEWÓDZKI SZTAB WOJSKOWY WYDZIAŁ MOBILIZACJI I UZUPEŁNIEŃ WYKONYWANIE OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z NADANYCH PRZYDZIAŁÓW KRYZYSOWYCH I PRZYDZIAŁÓW MOBILIZACYJNYCH ORAZ ODBYWANIE EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie ćwiczeń wojskowych. (Dz. U. z dnia 6 lipca 2015 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie ćwiczeń wojskowych. (Dz. U. z dnia 6 lipca 2015 r.) Dz.U.2015.950 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie (Dz. U. z dnia 6 lipca 2015 r.) Na podstawie art. 106 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 lutego 2015 r. Poz. 258 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 6 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 25 lutego 2015 r. Poz. 258 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 6 lutego 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 lutego 2015 r. Poz. 258 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie przydziałów mobilizacyjnych i pracowniczych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 października 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 28 września 2015 r.

Warszawa, dnia 22 października 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 28 września 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 października 2015 r. Poz. 1664 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 28 września 2015 r. w sprawie określenia wzorów kart powołania

Bardziej szczegółowo

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA Służba przygotowawcza to rodzaj czynnej służby wojskowej dla ochotników posiadających uregulowany stosunek do służby wojskowej, a także innych osób nie podlegających obowiązkowi odbycia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie ćwiczeń wojskowych żołnierzy rezerwy. (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie ćwiczeń wojskowych żołnierzy rezerwy. (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2004 r. Dz.U.2004.142.1505 2010.08.26 zm.wyn.z Dz.U.2009.161.1278 art. 1 pkt 62, art. 22 Istnieją późniejsze wersje tekstu ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie ćwiczeń wojskowych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Sposób ustalania i tryb wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy. Dz.U.2015.1520 z dnia 2015.10.01 Status: Akt obowiązujący

Bardziej szczegółowo

Narodowe Siły Rezerwowe w pytaniach i odpowiedziach Autor: ZARZĄD ORGANIZACJI I UZUPEŁNIEŃ P1 ODDZIAŁ UZUPEŁNIEŃ POKOJOWYCH I SŁUŻBY WOJSKOWEJ

Narodowe Siły Rezerwowe w pytaniach i odpowiedziach Autor: ZARZĄD ORGANIZACJI I UZUPEŁNIEŃ P1 ODDZIAŁ UZUPEŁNIEŃ POKOJOWYCH I SŁUŻBY WOJSKOWEJ Narodowe Siły Rezerwowe w pytaniach i odpowiedziach Autor: ZARZĄD ORGANIZACJI I UZUPEŁNIEŃ P1 ODDZIAŁ UZUPEŁNIEŃ POKOJOWYCH I SŁUŻBY WOJSKOWEJ 1. Kto tworzy Narodowe Siły Rezerwowe (NSR)? Narodowe Siły

Bardziej szczegółowo

K A R T A I N F O R M A C Y J N A URZĘDU MIASTA I GMINY JABŁONOWO POMORSKIE

K A R T A I N F O R M A C Y J N A URZĘDU MIASTA I GMINY JABŁONOWO POMORSKIE K A R T A I N F O R M A C Y J N A URZĘDU MIASTA I GMINY JABŁONOWO POMORSKIE Pokrywanie należności i opłat mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczpospolitej Polskiej Organ właściwy:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 15 czerwca 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 15 czerwca 2004 r. Dz.U.2004.145.1539 2010.06.30 zm. Dz.U.2010.105.657 1 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi

Bardziej szczegółowo

Narodowe Siły Rezerwowe PASJA ROZWÓJ WYZWANIE. Odwiedź Wojskową Komendę Uzupełnień i dowiedz się więcej

Narodowe Siły Rezerwowe PASJA ROZWÓJ WYZWANIE. Odwiedź Wojskową Komendę Uzupełnień i dowiedz się więcej Narodowe Siły Rezerwowe www. wojsko- polskie. pl www. mon. gov. pl www.wojsko-polskie.pl www.mon.gov.pl PASJA ROZWÓJ WYZWANIE Odwiedź Wojskową Komendę Uzupełnień i dowiedz się więcej Odwiedź Wojskową Komendę

Bardziej szczegółowo

Narodowe Siły Rezerwowe pasja i wyzwanie Poradnik dla kandydata do Narodowych Sił Rezerwowych

Narodowe Siły Rezerwowe pasja i wyzwanie Poradnik dla kandydata do Narodowych Sił Rezerwowych Narodowe Siły Rezerwowe pasja i wyzwanie Poradnik dla kandydata do Narodowych Sił Rezerwowych Materiał promocyjny nieprzeznaczony do sprzedaży. Wydany przez Departament Wychowania i Promocji Obronności

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie ćwiczeń wojskowych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie ćwiczeń wojskowych Dziennik Ustaw Nr 145 11401 Poz. 974 974 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie ćwiczeń wojskowych Na podstawie art. 106 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym

Bardziej szczegółowo

Dz.U (R) Ćwiczenia wojskowe. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie ćwiczeń wojskowych

Dz.U (R) Ćwiczenia wojskowe. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie ćwiczeń wojskowych Strona 1 z 7 Numer dokumentu LexPolonica: 2354070 zmiany: 2014-01-01 Dz.U.2013.1539 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie ćwiczeń Na podstawie art. 106 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 54 poz. 325 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 12 marca 2010 r.

Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 54 poz. 325 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 12 marca 2010 r. Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 54 poz. 325 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych (Dz. U. z dnia 6 kwietnia 2010 r.)

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 lipca 2015 r. Poz. 948 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 23 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 3 lipca 2015 r. Poz. 948 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 23 czerwca 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 lipca 2015 r. Poz. 948 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie kwalifikacji żołnierzy rezerwy przydatnych

Bardziej szczegółowo

K A R T A I N F O R M A C Y J N A

K A R T A I N F O R M A C Y J N A K A R T A I N F O R M A C Y J N A Urząd Gminy Bogdaniec ul. Mickiewicza 45 tel./fax: (95) 7510209/210, e-mail: urzad@bogdaniec.pl www.bogdaniec.pl SYMBOL ZK 1 NAZWA SPRAWY POSTĘPOWANIE W SPRAWIE WYPŁATY

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw. Warszawa, dnia 21 października 2004 r. Nr 229, Poz. 2307 ROZPORZĄDZENIE. z dnia 5 października 2004 r.

Dziennik Ustaw. Warszawa, dnia 21 października 2004 r. Nr 229, Poz. 2307 ROZPORZĄDZENIE. z dnia 5 października 2004 r. Dziennik Ustaw Warszawa, dnia 21 października 2004 r. Nr 229, Poz. 2307 ROZPORZĄDZENIE z dnia 5 października 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju Na podstawie art. 207

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 250 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 30 kwietnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 30 kwietnia 2010 r. Dz.U.10.87.562 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie zawierania kontraktów na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych (Dz. U. z dnia 21 maja 2010

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 15 czerwca 2004 r. (Dz. U. z dnia 25 czerwca 2004 r.)

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 15 czerwca 2004 r. (Dz. U. z dnia 25 czerwca 2004 r.) Dz.U.04.145.1539 2006.12.16 zm. Dz.U.2006.220.1603 1 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJE OGÓLNE:

1. INFORMACJE OGÓLNE: WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W BYDGOSZCZY W Y D Z I A Ł R E K R U T A C J I 1. INFORMACJE OGÓLNE: 1.1 Profesjonalizacja Sił Zbrojnych, 1.2 Źródła gromadzenia zasobów osobowych na potrzeby Narodowych Sił

Bardziej szczegółowo

Życiorys zawodowy wzór ŻYCIORYS ZAWODOWY. Cel zawodowy... Wykształcenie... Doświadczenie zawodowe... Umiejętności i osiągnięcia... Zainteresowania...

Życiorys zawodowy wzór ŻYCIORYS ZAWODOWY. Cel zawodowy... Wykształcenie... Doświadczenie zawodowe... Umiejętności i osiągnięcia... Zainteresowania... Życiorys zawodowy wzór 1 Dane osobowe ŻYCIORYS ZAWODOWY Nazwisko:... Imię:... Data urodzenia:... Stan cywilny:... Adres:... Telefon:... Cel zawodowy Wykształcenie Doświadczenie zawodowe Umiejętności i

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W POZNANIU PROCEDURY

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W POZNANIU PROCEDURY WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W POZNANIU PROCEDURY ZWROTU OSOBOM WEZWANYM KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z OSOBISTYM STAWIENNICTWEM W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH POWSZECHNEGO OBOWIĄZKU OBRONY POZNAŃ 2017 str. 1/9 str. 2/9

Bardziej szczegółowo

ODROCZENIE POBOROWEMU ZASADNICZEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ ZE WZGLĘDU NA KONIECZNOŚĆ SPRAWOWANIA OPIEKI NAD CZŁONKIEM RODZINY

ODROCZENIE POBOROWEMU ZASADNICZEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ ZE WZGLĘDU NA KONIECZNOŚĆ SPRAWOWANIA OPIEKI NAD CZŁONKIEM RODZINY KARTA USŁUG ODROCZENIE POBOROWEMU ZASADNICZEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ ZE WZGLĘDU NA KONIECZNOŚĆ SPRAWOWANIA OPIEKI NAD CZŁONKIEM RODZINY Osoba odpowiedzialna: Marek Ćwikliński pok. 1 (parter) tel. 068 347 45

Bardziej szczegółowo

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA; NARODOWE SIŁY REZERWOWE

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA; NARODOWE SIŁY REZERWOWE SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA; NARODOWE SIŁY REZERWOWE Służba przygotowawcza to nowy rodzaj czynnej służby wojskowej dla ochotników posiadających uregulowany stosunek do służby wojskowej, a także innych osób niepodlegających

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA ŻOŁNIERZY ODBYWAJACYCH SŁUŻBĘ PRZYGOTOWAWCZĄ

UPRAWNIENIA ŻOŁNIERZY ODBYWAJACYCH SŁUŻBĘ PRZYGOTOWAWCZĄ UPRAWNIENIA ŻOŁNIERZY ODBYWAJACYCH SŁUŻBĘ PRZYGOTOWAWCZĄ Wyciąg z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 461), Art. 133. Żołnierzom pełniącym służbę przygotowawczą

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 7 września 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 7 września 2015 r. Dz.U.2015.1518 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zawierania kontraktów na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych (Dz. U. z dnia 1 października

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA ŻOŁNIERZY ODBYWAJACYCH SŁUŻBĘ PRZYGOTOWAWCZĄ

UPRAWNIENIA ŻOŁNIERZY ODBYWAJACYCH SŁUŻBĘ PRZYGOTOWAWCZĄ UPRAWNIENIA ŻOŁNIERZY ODBYWAJACYCH SŁUŻBĘ PRZYGOTOWAWCZĄ Wyciąg z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz. U. z 2015 r. poz. 144) Art. 133. Żołnierzom pełniącym służbę przygotowawczą oraz członkom

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Karty informacyjne Karty informacyjne -> Wydział Spraw Obywatelskich Świadczenie pieniężne z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych 1. Co powinienem wiedzieć? Żołnierzowi rezerwy oraz osobie przeniesionej do

Bardziej szczegółowo

Dz.U (R) Powoływanie do zawodowej służby wojskowej

Dz.U (R) Powoływanie do zawodowej służby wojskowej Strona 1 z 8 Numer dokumentu LexPolonica: 2210979 zmiany: 2014-03-15 Dz.U.2014.254 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 7 kwietnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 7 kwietnia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 87 5333 Poz. 487 487 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu postępowania w sprawie przeznaczania i kierowania osób do służby w formacjach uzbrojonych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 30 kwietnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 30 kwietnia 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 87 7473 Poz. 568 568 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przydziałów mobilizacyjnych i pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Zasiłek dla bezrobotnych

Zasiłek dla bezrobotnych Zasiłek dla bezrobotnych Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, z zastrzeżeniem art.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie nadawania przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych do jednostek zmilitaryzowanych

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie nadawania przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych do jednostek zmilitaryzowanych Dziennik Ustaw Nr 41 3533 Poz. 234 234 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie nadawania przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych do jednostek zmilitaryzowanych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej Dziennik Ustaw Nr 45 4044 Poz. 265 265 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 11 września

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Powiatowy Urząd Pracy w Opolu http://pup.opole.pl/strona/zasilek-dla-bezrobotnych/78 Zasiłek dla bezrobotnych I. Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy od dnia zarejestrowania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie przyznawania świadczeń żołnierzom rezerwy posiadającym przydziały kryzysowe

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie przyznawania świadczeń żołnierzom rezerwy posiadającym przydziały kryzysowe Dz.U.10.145.971 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie przyznawania świadczeń żołnierzom rezerwy posiadającym przydziały kryzysowe (Dz. U. z dnia 11 sierpnia 2010 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 czerwca 2012 r. Poz. 665

Warszawa, dnia 14 czerwca 2012 r. Poz. 665 Warszawa, dnia 14 czerwca 2012 r. Poz. 665 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie wojskowe Na podstawie art. 76 ust.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej Dz.U. z 2010 nr 45 poz. 265 Brzmienie od 8 kwietnia 2010 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej z dnia 9 marca 2010 r. Na podstawie art. 16 ustawy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 września 2015 r. Poz. 1299 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE REZERW OSOBOWYCH

SZKOLENIE REZERW OSOBOWYCH SZKOLENIE REZERW OSOBOWYCH 1) Na kim spoczywa obowiązek obrony kraju? Obrona Ojczyzny jest sprawą i obowiązkiem wszystkich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej o czym stanowi art. 85. Konstytucji RP oraz

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 97 4 Kodeksu pracy zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 97 4 Kodeksu pracy zarządza się, co następuje: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania. (Dz. U. z 1996 r. Nr 60, poz.

Bardziej szczegółowo

PRZEPUSTKA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

PRZEPUSTKA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ PRZEPUSTKA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ Wyszukiwarka wolnych stanowisk dla kandydatów na żołnierzy NSR NARODOWE SIŁY REZERWOWE (NSR) to wyselekcjonowany ochotniczy zasób żołnierzy rezerwy, ochotników,

Bardziej szczegółowo

1. Co to są Narodowe Siły Rezerwowe?

1. Co to są Narodowe Siły Rezerwowe? 1. Co to są Narodowe Siły Rezerwowe? Narodowe Siły Rezerwowe (NSR) tworzą żołnierze rezerwy, którym nadano przydziały kryzysowe. Jest to wyselekcjonowany zasób żołnierzy rezerwy, posiadających przydziały

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1 ORAZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 23 listopada 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1 ORAZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 23 listopada 2009 r. Dz.U.2009.202.1566 zmiany: 2010-01-01 Dz.U.2009.226.1834 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1 ORAZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wojskowego dokumentu osobistego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wojskowego dokumentu osobistego Dz. U. 2004 r. Nr 212, poz. 2154 zmiany: 2006-07-19 Dz.U.2006.118. 1 2009-06-18 Dz.U.2009.82.691 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wojskowego dokumentu osobistego

Bardziej szczegółowo

Pytania: Odpowiedzi: 1. Co to sa Narodowe Siły Rezerwowe?

Pytania: Odpowiedzi: 1. Co to sa Narodowe Siły Rezerwowe? Pytania: 1. Co to są Narodowe Siły Rezerwowe? 2. Jakie jest przeznaczenie NSR? 3. Kto stanowi zasoby osobowe na potrzeby NSR? 4. Jakie warunki powinien spełniać kandydat do przyjęcia obowiązków w ramach

Bardziej szczegółowo

Foto.: chor. Marcin SZUBERT

Foto.: chor. Marcin SZUBERT Foto.: chor. Marcin SZUBERT WSTĄP DO NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH Osoby podlegające obowiązkowi służby wojskowej będące żołnierzami rezerwy i zdolne do czynnej służby wojskowej, w tym do zawodowej służby

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 lutego 2016 r. Poz. 260 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 lipca 2015 r. Poz. 1071 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 10 lipca 2015 r.

Warszawa, dnia 30 lipca 2015 r. Poz. 1071 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 10 lipca 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 lipca 2015 r. Poz. 1071 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie udzielania żołnierzom rezerwy posiadającym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 lipca 2015 r. Poz. 991 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 12 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 16 lipca 2015 r. Poz. 991 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 12 czerwca 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 lipca 2015 r. Poz. 991 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO PRACY 1. Stwierdza się, Ŝe... (imię i nazwisko pracownika)

ŚWIADECTWO PRACY 1. Stwierdza się, Ŝe... (imię i nazwisko pracownika) ...... (pracodawca oraz jego siedziba lub miejsce zamieszkania)... (numer REGON-EKD) ŚWIADECTWO PRACY (miejscowość, data) 1. Stwierdza się, Ŝe... (imię i nazwisko pracownika) imiona rodziców... urodzony...

Bardziej szczegółowo

mjr Andrzej STACHYRA

mjr Andrzej STACHYRA mjr Andrzej STACHYRA PROWADZENIE REJESTRACJI I KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ elementem administrowania rezerwami osobowymi dla celów powszechnego obowiązku obrony REJESTRACJA KTO PODLEGA OBYWATELE POLSCY, KTÓRZY

Bardziej szczegółowo

... ... 3. Adres korespondencyjny:... 4. Telefon... 5. NIP., Regon, PKD(2007)... 6. Forma organizacyjno-prawna prowadzonej działalności...

... ... 3. Adres korespondencyjny:... 4. Telefon... 5. NIP., Regon, PKD(2007)... 6. Forma organizacyjno-prawna prowadzonej działalności... .., dnia........ pieczęć firmowa Pracodawcy/Przedsiębiorcy Starosta Jasielski Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle W N I O S E K w sprawie zawarcia umowy o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia,

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawca:... tel. kontaktowy:... PESEL:... Wójt Gminy Malechowo Malechowo 22a Malechowo. Wniosek

Wnioskodawca:... tel. kontaktowy:... PESEL:... Wójt Gminy Malechowo Malechowo 22a Malechowo. Wniosek Malechowo, dn.... Wnioskodawca:... tel. kontaktowy:... PESEL:... Wójt Gminy Malechowo Malechowo 22a 76 142 Malechowo Proszę o: Wniosek 1. Odroczenie zwolnienie z* zasadniczej służby wojskowej ze względu

Bardziej szczegółowo

Podstawowe pojęcia dotyczące służby wojskowej. Wykaz pojęd wg kolejności alfabetycznej: 1. Czynna służba wojskowa

Podstawowe pojęcia dotyczące służby wojskowej. Wykaz pojęd wg kolejności alfabetycznej: 1. Czynna służba wojskowa Podstawowe pojęcia dotyczące służby wojskowej Wykaz pojęd wg kolejności alfabetycznej: 1. Czynna służba wojskowa 2. Ćwiczenia wojskowe żołnierzy rezerwy 3. Kandydat na żołnierza 4. Kwalifikacja wojskowa

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE REZERW OSOBOWYCH

SZKOLENIE REZERW OSOBOWYCH SZKOLENIE REZERW OSOBOWYCH 1) Na kim spoczywa obowiązek obrony kraju? Obrona Ojczyzny jest sprawą i obowiązkiem wszystkich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej o czym stanowi art. 85. Konstytucji RP oraz

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N określający warunki skierowania na szkolenie organizowane w trybie indywidualnym lub grupowym

R E G U L A M I N określający warunki skierowania na szkolenie organizowane w trybie indywidualnym lub grupowym R E G U L A M I N określający warunki skierowania na szkolenie organizowane w trybie indywidualnym lub grupowym POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Urząd inicjuje, organizuje i finansuje z Funduszu Pracy szkolenia

Bardziej szczegółowo

2 Kwota pomocy finansowej w formie bonu na zadanie określone w 1, wynosi. zł (słownie złotych: złotych).

2 Kwota pomocy finansowej w formie bonu na zadanie określone w 1, wynosi. zł (słownie złotych: złotych). UMOWA Nr /BZAS/FP/2016 o przyznanie środków Funduszu Pracy w ramach bonu na zasiedlenie dla bezrobotnego do 30 roku życia podejmującego zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą. zawarta

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2348. Rozporządzenie. z dnia 24 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2348. Rozporządzenie. z dnia 24 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2348 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 1) z dnia 24 grudnia 2015 r. w sprawie przyznawania rekompensaty

Bardziej szczegółowo

z dnia 1 marca 1993 r. 2. Zarządzen i e wchodzi w życie z dniem ogłoszen i a. z dnia 26 lutego 1993 r.

z dnia 1 marca 1993 r. 2. Zarządzen i e wchodzi w życie z dniem ogłoszen i a. z dnia 26 lutego 1993 r. Monitor Polski Nr 12 162 Poz. 78 i 79 78 ZARZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA z dnia 1 marca 1993 r. w sprawie ustalenia wskaźnika przeliczeniowego 1 m 2 powierzchni użytkowej budynku

Bardziej szczegółowo

Narodowe Siły Zbrojne Serwis Informacyjny Gminy RABA WYŻNA Napisano przez Jacek Macioł Stworzone: czwartek, 02 grudzień 2010

Narodowe Siły Zbrojne Serwis Informacyjny Gminy RABA WYŻNA Napisano przez Jacek Macioł Stworzone: czwartek, 02 grudzień 2010 NARODOWE SIŁY REZERWOWE (NSR) to zbiór żołnierzy rezerwy, ochotników, którzy na podstawie podpisanego kontraktu znajdują się na przydziałach kryzysowych w jednostkach wojskowych, do wykorzystania w przypadku

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZTAB WOJSKOWY W LUBLINIE

WOJEWÓDZKI SZTAB WOJSKOWY W LUBLINIE Służba przygotowawcza Narodowe Siły Rezerwowe Służba kandydacka - Szkolnictwo wojskowe Zawodowa Służba Wojskowa Służba przygotowawcza to nowy element systemu szkolenia obywateli w warunkach armii zawodowej,

Bardziej szczegółowo

WZÓR ŚWIADECTWA PRACY Z OBJAŚNIENIAMI

WZÓR ŚWIADECTWA PRACY Z OBJAŚNIENIAMI WZÓR ŚWIADECTWA PRACY Z OBJAŚNIENIAMI. (miejscowość i data) Wskazujemy datę, w której świadectwo pracy zostało rzeczywiście wystawione..... (pracodawca oraz jego siedziba lub miejsce zamieszkania) Wskazujemy

Bardziej szczegółowo

z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej

z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej Dz. U. Nr 202 poz. 1566 zm. Dz. U Nr 226 poz. 1834 TEKST UJEDNOLICONY ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) ORAZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA DO SŁUŻBY

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA DO SŁUŻBY Pieczęć jednostki organizacyjnej Policji Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 sierpnia 2007 r. (Dz. U. Nr 170, poz. 1202) Załącznik nr 1 KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: Część I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA 1. Dane osoby ubiegającej

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Dokumentowanie podjęcia pracy przez pracownika

Rozdział 1 Dokumentowanie podjęcia pracy przez pracownika 1 z 8 2012-08-21 12:51 Dz.U.1996.62.286 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawca:... tel. kontaktowy:... PESEL:... Burmistrz miasta Sierpc ul. Piastowska 11a Sierpc. Wniosek

Wnioskodawca:... tel. kontaktowy:... PESEL:... Burmistrz miasta Sierpc ul. Piastowska 11a Sierpc. Wniosek Sierpc, dn.... Wnioskodawca:............ tel. kontaktowy:... PESEL:... Burmistrz miasta Sierpc ul. Piastowska 11a 09-200 Sierpc Proszę o: Wniosek 1. Odroczenie zwolnienie z* zasadniczej służby wojskowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 czerwca 2014 r. Poz. 865 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 25 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 30 czerwca 2014 r. Poz. 865 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 25 czerwca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 czerwca 2014 r. Poz. 865 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N określający warunki skierowania na szkolenie organizowane w trybie indywidualnym lub grupowym

R E G U L A M I N określający warunki skierowania na szkolenie organizowane w trybie indywidualnym lub grupowym R E G U L A M I N określający warunki skierowania na szkolenie organizowane w trybie indywidualnym lub grupowym POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Urząd inicjuje, organizuje i finansuje szkolenia osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy w czynnej służbie wojskowej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy w czynnej służbie wojskowej Dziennik Ustaw Nr 121 10182 Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2010.07.06 18:39:33 +02'00' Poz. 812.go v.p l 812 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 8 czerwca 2010 r. w

Bardziej szczegółowo

Procedura udzielania urlopu

Procedura udzielania urlopu Zespół Szkół im. Lotników Polskich wpłocicznie-tartak Procedura udzielania urlopu dla poratowania zdrowia Spis treści 1. Cel procedury... 3 2. Uczestnicy procedury... 3 3. Unormowania prawne dotyczące

Bardziej szczegółowo

ZAWODOWA SŁUŻBA WOJSKOWA

ZAWODOWA SŁUŻBA WOJSKOWA ZAWODOWA SŁUŻBA WOJSKOWA Powołanie do zawodowej służby wojskowej następuje: do służby stałej - na czas nieokreślony; do służby kontraktowej - na czas określony w kontrakcie. Żołnierz służby kontraktowej

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA ZASIŁKÓW DLA BEZROBOTNYCH W POLSCE WAŁBRZYCH 03.12.2009r. PLAN PREZENTACJI REJESTRACJA BEZROBOTNEGO WARUNKI WYMAGANE DO PRZYZNANIA PRAWA DO ZASIŁKU INNE OKRESY ZALICZNE DO 365 DNI WYSOKOŚĆ

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY

ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY Zasiłek chorobowy r Komu przysługuje zasiłek chorobowy? Zasiłek chorobowy przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEj 1) z dnia 30 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEj 1) z dnia 30 grudnia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Poz. 2292 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEj 1) z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacja wojskowa

Kwalifikacja wojskowa Kwalifikacja wojskowa Siedziba Powiatowej Komisji Lekarskiej: Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno, tel. (22) 756-62 -10 CO TO JEST KWALIFIKACJA WOJSKOWA I CO WARTO O

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Część I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA 1. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Imię Nazwisko

Bardziej szczegółowo

Zasady nabycia prawa do zasiłku

Zasady nabycia prawa do zasiłku Powiatowy Urząd Pracy Zasiłek dla bezrobotnych Zasady nabycia prawa do zasiłku Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym

Bardziej szczegółowo

R E K O N W E R S J A

R E K O N W E R S J A R E K O N W E R S J A "...ogół przedsięwzięć podejmowanych wobec żołnierzy zwalnianych i zwolnionych z zawodowej służby wojskowej w zakresie doskonalenia zawodowego, przekwalifikowania zawodowego (przyuczenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 stycznia 2012 r. Pozycja 72 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 stycznia 2012 r.

Warszawa, dnia 19 stycznia 2012 r. Pozycja 72 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 stycznia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 stycznia 2012 r. Pozycja 72 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania

Bardziej szczegółowo

WZÓR WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

WZÓR WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA WZÓR Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Część I 1. Dane osoby ubiegającej

Bardziej szczegółowo