Ekonomiczna wartość dodana EVA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ekonomiczna wartość dodana EVA"

Transkrypt

1 Ekonomiczna wartość dodana EVA Ranking Spółek Giełdowych 2011 Wrocław, 2012 r. [Wpisz tekst]

2 Opracowanie: Rafał Krawczyk Konsultant biznesowy VBA Współpraca: Dariusz Ciborski Łukasz Pelc Bartosz Kaszuba Prezes Zarządu VBA Konsultant biznesowy VBA Konsultant biznesowy VBA 1

3 Spis treści Znaczenie EVA... 3 EVA Ranking zestawienie tabelaryczne... 9 Metodyka kalkulacji EVA Spis tabel Tabela 1 Ranking EVA według sektorów... 8 Tabela 2 Ranking EVA spółek giełdowych Tabela 3 Ranking EVA spółek z sektora: budownictwo Tabela 4 Ranking EVA spółek z sektora: budownictwo, cd Tabela 5 Ranking EVA spółek z sektora: przemysł chemiczny Tabela 6 Ranking EVA spółek z sektora: deweloperzy Tabela 7 Ranking EVA spółek z sektora: przemysł drzewny i papierniczy Tabela 8 Ranking EVA spółek z sektora: przemysł elektromaszynowy Tabela 9 Ranking EVA spółek z sektora: energetyka Tabela 10 Ranking EVA spółek z sektora: przemysł farmaceutyczny Tabela 11 Ranking EVA spółek z sektora: handel detaliczny Tabela 12 Ranking EVA spółek z sektora: handel hurtowy Tabela 13 Ranking EVA spółek z sektora: hotele i restauracje Tabela 14 Ranking EVA spółek z sektora: informatyka Tabela 15 Ranking EVA spółek z sektora: rynek kapitałowy i inwestycje Tabela 16 Ranking EVA spółek z sektora: przemysł lekki Tabela 17 Ranking EVA spółek z sektora: przemysł materiałów budowlanych Tabela 18 Ranking EVA spółek z sektora: media Tabela 19 Ranking EVA spółek z sektora: przemysł metalowy Tabela 20 Ranking EVA spółek z sektora: przemysł motoryzacyjny Tabela 21 Ranking EVA spółek z sektora: przemysł paliwowy Tabela 22 Ranking EVA spółek z sektora: przemysł inne Tabela 23 Ranking EVA spółek z sektora: przemysł spożywczy Tabela 24 Ranking EVA spółek z sektora: przemysł surowcowy Tabela 25 Ranking EVA spółek z sektora: telekomunikacja Tabela 26 Ranking EVA spółek z sektora: przemysł tworzyw sztucznych Tabela 27 Ranking EVA spółek z sektora: usługi inne Tabela 28 Ranking EVA spółek z sektora: finanse inne Spis rysunków Rysunek 1 Spółki najlepiej gospodarujące powierzonym kapitałem... 5 Rysunek 2 Spółki o największej wartości EVA [w mln PLN]

4 Znaczenie EVA Niniejszy raport prezentuje wykonany przez (VBA) ranking spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) pod względem fundamentalnej wartości dla inwestorów. Opracowanie powstało na podstawie danych dostarczonych przez firmę Notoria. Ranking pokazuje giełdowe przedsiębiorstwa, w kategorii budowy wartości dla akcjonariuszy. Nasze podejście bazuje na danych fundamentalnych i oparte jest o metodę oceny poprzez Ekonomiczną Wartość Dodaną (Economic Value Added EVA, która jest zastrzeżonym znakiem towarowym Stern Stewart & Co.). Fundamentem metodyki EVA jest znana od ponad 100 lat koncepcja opisywana w literaturze akademickiej, jako dochód rezydualny (np. Alfred Marschall, 1890). Nie zmienia to faktu, że EVA doskonale promuje podejście do przedsiębiorstwa poprzez pryzmat wartości dla właścicieli. Metodyka EVA jest obecnie używana na całym świecie przez tysiące firm, konsultantów, uniwersytetów, etc. EVA umożliwia odmienne spojrzenie na zyski lub straty generowane przez spółki. Uwzględnienie kosztu kapitału własnego (pomijanego przy liczeniu zysku księgowego w sprawozdaniach finansowych), pozwala na weryfikację, czy spółka w danym okresie generuje zyski przewyższające koszt zaangażowanego kapitału. Wyliczona EVA udziela odpowiedzi, jak spółka zarządza powierzonym kapitałem. Zaleta Ekonomicznej Wartości Dodanej wynika z uwzględnienia w obliczeniach zarówno kosztu kapitału obcego, jak i własnego. Dodatnia EVA oznacza zysk ekonomiczny przedsiębiorstwa i oznacza budowę wartości. Wartość zerowa pokazuje, że przedsiębiorstwo pokrywa koszt zaangażowanego kapitału. Ujemna wartość oznacza ekonomiczną stratę i destrukcję wartości. Ranking EVA pokazuje różnicę w efektywności wykorzystania i zarządzania całkowitym kapitałem zainwestowanym w spółkę. EVA (Economic Value Added) - Ekonomiczna Wartość Dodana jest miarą zysku ekonomicznego. Jest on wyliczany jako różnica między zyskiem operacyjnym netto po opodatkowaniu i alternatywnym kosztem kapitału. Koszt ten określony jest przez średni ważony koszt kapitału własnego i długu ("WACC") oraz kwotę zaangażowanego kapitału. Zrównoważony wzrost wartości EVA można osiągnąć na cztery sposoby: Inwestowanie w projekty, których stopa zwrotu przewyższa WACC; Poprawa efektywności działalności operacyjnej, skutkująca wzrostem stopy zwrotu kapitału; Wycofanie kapitału z inwestycji, których stopa zwrotu jest mniejsza od WACC oraz dla których nie ma perspektyw wzrostu i przesunięcie tych środków do inwestycji dobrze rokujących lub bezpośrednio do właścicieli; Zwiększenie stosunku długu do kapitału własnego, w sytuacji gdy stosunek ten powoduje obniżenie WACC i nie zagraża elastyczności i przetrwaniu spółki. To, co odróżnia EVA od innych wskaźników wydajności, takich jak ROE, EBITDA, czy EPS, to uwzględnienie wszystkich kosztów prowadzenia działalności spółki (operacyjnej i finansowej). EVA interpretuje się podobnie jak NPV, co oznacza, że dbanie o ciągły wzrost EVA powinno być jednym z celów organizacji opierających się na koncepcjach tworzenia wartości. Stern Stewart & Co. Przyjęty w niniejszym opracowaniu model kalkulacji opiera się o klasyczną metodę opracowaną przez Stern Stewart & Co. Ze względu na ograniczoną dostępność do danych finansowych badanych spółek, 3

5 wyliczenia nie uwzględniają dodatkowych korekt, których łącznie Stern Stewart opracował 164 (w praktyce stosuje się dla konkretnych firm kilka podstawowych korekt). Ranking obejmuje spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Ranking nie uwzględnia spółek z sektora finansowego (banki, ubezpieczenia, inne). Ranking obejmuje spółki z sektorów: budownictwo, przemysł chemiczny, deweloperzy, przemysł drzewny, przemysł elektromaszynowy, energetyka, przemysł farmaceutyczny, handel detaliczny, handel hurtowy, hotele i restauracje, informatyka, rynek kapitałowy, przemysł lekki, przemysł materiałów budowlanych, media, przemysł metalowy, przemysł motoryzacyjny, przemysł paliwowy, przemysł inne, przemysł spożywczy, surowce, telekomunikacja, przemysł tworzyw sztucznych, usługi inne. W niniejszym raporcie przedstawiono Ekonomiczną Wartość Dodaną za lata 2011 i W celu uszeregowania spółek w rankingu posłużono się względną miarą utworzoną przez odniesienie Ekonomicznej Wartości Dodanej do wielkości całkowitego zainwestowanego kapitału (EVA/IC). W wyniku tej operacji otrzymano swego rodzaju ekonomiczną stopę zwrotu (EVA/IC), która pokazuje jak efektywnie spółka wykorzystywała w danym okresie cały swój kapitał. 4

6 EVA 2011 EVA wskazuje na wzrost fundamentalnej wartości Spółek na rynku kapitałowym w roku 2011 W 2011 roku 39% analizowanych spółek wykazywało dodatnią EVA, a więc kreowało wartość, co oznacza poprawę w stosunku do roku 2010, w którym 31% spółek wykazywało pozytywną EVA. Sumaryczna wartość EVA w roku 2011 wyniosła 1,7 mld PLN, w 2010 roku wartość ta była niższa i wynosiła -0,4 mld PLN. Wzrost wartości EVA może wskazywać na poprawiającą się sytuację na rynku kapitałowym, tym bardziej, że sumarycznie rynek kreuje wartość. Odmienny sygnał daje wartość rynkowa (kapitalizacja) spółek notowanych na GPW. Z punktu widzenia kapitalizacji rynkowej, wartość analizowanych podmiotów zmniejszyła się z ok. 431 mld PLN w 2010 roku do 376 mld PLN w 2011 roku. Cyfrowy Polsat spółką najlepiej wykorzystującą swój kapitał w 2011 roku Liderem w zestawieniu w roku 2011 została spółka Cyfrowy Polsat wiodąca grupa medialna w Polsce, oferująca płatną telewizję satelitarną, szerokopasmowy Internet oraz telefonię komórkową. Trzy spółki utrzymały się w pierwszej dziesiątce w porównaniu do roku poprzedniego, oprócz Cyfrowego Polsatu są to: Querqus i Grupa ADV. W pierwszej dziesiątce dominują spółki związane z sektorami usługowymi oraz z sektorem media. 37% spółek poprawiło swoją pozycję w rankingu. Rysunek 1 Spółki najlepiej gospodarujące powierzonym kapitałem Cyfrowy Polsat awansował o dwie pozycje w porównaniu do roku poprzedniego. Na wzrost kreowanej wartości dodanej wpływ miała przede wszystkim zakończona 20 kwietnia 2011 transakcja nabycia Telewizji Polsat, która generuje 99% przychodów całej grupy z tytułu reklamy i sponsoringu. 5

7 Spektakularny awans w rankingu zanotowała druga w zestawieniu spółka BEST (awans o 247 pozycji), zajmująca się zarządzaniem i monitoringiem wierzytelności funduszy inwestycyjnych. Jest to efekt poszerzenia działalności w zakresie sekurytyzacji wierzytelności zarządzanie i obsługa wierzytelności funduszy sekurytyzacyjnych, jak również inwestowanie w fundusze sekurytyzacyjne, odnotowujące wzrost wartości. Nie mniej gorszy awans zanotowała dziesiąta w zestawieniu spółka Police (awans o 148 pozycji), jedna z największych firm chemicznych w Polsce, co jest konsekwencją wzrostu obrotów we wszystkich segmentach działalności spółki. Najmniejszą efektywnością pod względem Ekonomicznej Wartości Dodanej charakteryzowały się spółki Drewex (wyroby wyposażenia dzieci i niemowląt) i Bytom (produkcja odzieży). Spółka Drewex znajduje się w upadłości likwidacyjnej i trzeci rok z rzędu odnotowuje pogłębiającą się stratę z działalności operacyjnej. Główna przyczyna tkwi w problemach finansowych, które powodowały ograniczenia w realizacji zamówień od kontrahentów. Spółka Bytom również już trzeci rok z rzędu odnotowuje stratę z działalności operacyjnej, przy czym w roku 2011 strata ta była mniejsza niż w latach poprzednich, co jest pozytywnym efektem działań restrukturyzacyjnych podejmowanych w grupie. KGHM spółką generującą największą Ekonomiczną Wartość Dodaną W pierwszej dziesiątce dominują spółki przemysłu ciężkiego. Pod względem wartości EVA niekwestionowanym liderem w 2011r. jest KGHM Polska Miedź. Wartość wygenerowanej EVA przez KGHM stanowi prawie 50% łącznej wartości EVA wszystkich spółek w zestawieniu, które kreowały wartość (łącznie z CEZ i Jastrzębską Spółką Węglową wartość ta wynosi prawie 70%). Głównym czynnikiem, który wpłynął na wartość EVA (ponad trzykrotnie większa niż w roku 2010) dla KGHM był znaczny wzrost wyniku operacyjnego (wzrost o 139% w stosunku do roku 2010), na co złożyły się następujące elementy: Wzrost sprzedaży miedzi, metali szlachetnych oraz produktów ubocznych działalności hutniczej, głównie na rynkach zagranicznych; Wysoka uśredniona cena miedzi i rekordowe ceny srebra w roku 2011; Sprzedaż aktywów telekomunikacyjnych (Polkomtel S.A. oraz Dialog S.A.); Dodatni wynik na transakcjach zabezpieczających. W przeciwieństwie do wartości dodanej KGHM zanotował spadek wartości rynkowej o 36% z 34,6 mld PLN w roku 2010 do 22,1 mld PLN rok później. Związane jest to z dużą korelacją ceny akcji z ceną rynkową miedzi, a ta była znacznie niższa pod koniec roku 2011 niż na jego początku. Drugą spółką w tym zestawieniu jest ubiegłoroczny zwycięzca pod względem wielkości EVA - CEZ. W porównaniu do roku 2010 wartość dodana spadła o 30%, na co złożyły się niższy wynik z działalności operacyjnej i wzrost zaangażowania kapitałów obcych. 6

8 Największym niszczycielem wartości w zestawieniu okazała się spółka Central European Distribution Corporation. Spółka ta jest notowana zarówno na GPW, jak i na Nasdaq, zajmuje się dystrybucją alkoholi i produkcją wódek. Spółka w 2011 zanotowała stratę operacyjną w wysokości prawie 1 mld USD. Wynika to głównie z niższych od zakładanych wyników sprzedażowych w Polsce, Ukrainie i Rosji. Rysunek 2 Spółki o największej wartości EVA [w mln PLN] Przemysł surowcowy najatrakcyjniejszym sektorem pod względem wielkości EVA Największym kreatorem wartości w 2011 roku jest sektor surowcowy, energetyczny i chemiczny (łącznie Ekonomiczna Wartość Dodana przekroczyła 12,5 mld PLN), a handel hurtowy, przemysł paliwowy i deweloperzy generowały ujemne wartości EVA (łączna strata ekonomiczna przekroczyła 11 mld PLN). Największe zmiany bezwzględne in plus w stosunku do roku 2010 zanotowały sektory: przemysł surowcowy (dzięki wypracowanej wartości dodanej przez KGHM i Jastrzębską Spółkę Węglową), telekomunikacja (dzięki wypracowanej wartości przez Telekomunikację Polską) - łącznie wzrost o przeszło 9,1 mld PLN. Największe zmiany bezwzględne in minus w stosunku do roku 2010 zanotowały spółki z sektorów: handel hurtowy (głównie z tytułu destrukcji wartości przez Central European Distribution Corporation), energetyka (głównie przez zmniejszenie wypracowanej Ekonomicznej Wartości Dodanej przez CEZ), przemysł paliwowy (wszystkie spółki w zestawieniu poniosły stratę ekonomiczną) i deweloperzy (ogólna tendencja do psucia wartości w danym sektorze) - łącznie spadek o przeszło 9,5 mld PLN. 7

9 Tabela 1 Ranking EVA według sektorów L.p. Sektor EVA 2011 [tys. PLN] EVA 2010 [tys. PLN] 1 przemysł surowcowy , ,1 2 energetyka , ,1 3 przemysł chemiczny , ,9 4 media , ,3 5 telekomunikacja , ,3 6 przemysł spożywczy , ,1 7 przemysł drzewny i papierniczy , ,5 8 przemysł metalowy , ,9 9 przemysł tworzyw sztucznych , ,8 10 przemysł motoryzacyjny , ,6 11 finanse - inne , ,9 12 handel detaliczny , ,4 13 przemysł - inne 1 348, ,6 14 przemysł lekki , ,7 15 przemysł elektromaszynowy , ,4 16 hotele i restauracje , ,0 17 informatyka , ,2 18 usługi - inne , ,5 19 przemysł materiałów budowlanych , ,6 20 przemysł farmaceutyczny , ,1 21 rynek kapitałowy i inwestycje , ,9 22 budownictwo , ,5 23 deweloperzy , ,8 24 przemysł paliwowy , ,6 25 handel hurtowy , ,9 8

10 Ranking zestawienie tabelaryczne Poniżej zaprezentowany jest pełny ranking EVA spółek notowanych na GPW oraz ranking według sektorów. Poszczególne kolumny rankingu oznaczają: Spółka skrócona nazwa spółki; Skrót 3 znakowy kod przypisany danej spółce (stosowany przez GPW); Ranking miejsce rankingowe spółki; EVA/IC miara względna, która posłużyła do uszeregowania spółek w rankingu; określa stosunek wartości bezwzględnej EVA do wartości zainwestowanego w Spółkę kapitału; EVA wartość bezwzględna EVA ; MV wartość rynkowa Spółki wyliczona jako iloczyn liczby akcji i ceny akcji na koniec roku. Źródła danych Dane źródłowe do obliczeń zostały pozyskane dzięki uprzejmości i zaangażowaniu Notoria Serwis S.A. Podstawowym materiałem źródłowym były skonsolidowane roczne sprawozdania finansowe spółek oraz kursy akcji i wartości indeksów. 9

11 Tabela 2 Ranking EVA spółek giełdowych Ranking EVA/IC EVA [tys. PLN] MV [tys. PLN] Zysk netto [tys. PLN] Spółka Skrót CYFPOLS CPS ,1% 65,0% , , , , , ,0 BEST BST ,1% -9,8% , , , , , ,0 OPENFIN OPF 3 nd 84,5% nd ,8 nd ,5 nd , ,0 PTI PTI ,6% 13,7% , , , , , ,0 QUERCUS QRS ,7% 102,3% , , , , , ,0 IDEATFI IDA 6 nd 55,3% nd 5 519,1 nd ,9 nd 6 803, ,0 KGHM KGH ,2% 21,6% , , , , , ,0 TRANSPOL TRN ,8% 14,6% 4 645,4 873, , , , ,0 ADVPL ADV ,3% 48,0% 6 921, , , , , ,0 POLICE PCE ,6% -3,4% , , , , , ,0 FERRO FRO ,8% 11,5% , , , , , ,0 EUCO EUC 12 nd 32,1% nd 4 895,0 nd ,0 nd 7 377, ,0 MEGAR MEG 13 nd 30,1% nd 4 585,0 nd ,0 nd 5 642, ,0 AC ACG 14 nd 28,8% nd ,1 nd ,0 nd , ,0 EKO_EXP EEX ,9% 11,3% 4 253,7 769, , , , ,0 ZYWIEC ZWC ,8% 35,5% , , , , , ,0 KINOPL KPL 17 nd 26,8% nd 5 905,7 nd ,9 nd 8 520, ,0 CITYINTE CIA ,7% 157,2% , , , , , ,0 IPOPEMA IPE ,7% 29,4% , , , , , ,0 VOTUM VOT 20 nd 24,0% nd 3 630,3 nd ,0 nd 5 317, ,0 SYNTHOS SNS ,6% 9,2% , , , , , ,0 CALATRAV CTC ,0% -1,5% ,1-973, , , , ,0 RANKPRO RNK ,1% 13,1% , , , , , ,0 TOYA TOA 24 nd 18,8% nd ,4 nd ,8 nd , ,0 ABCDAT ABC ,8% 13,0% , , , , , ,0 10

12 Ranking EVA/IC EVA [tys. PLN] MV [tys. PLN] Zysk netto [tys. PLN] Spółka Skrót OPTIMUST CDR ,4% -28,0% , , , , , ,0 LPP LPP ,0% 6,1% , , , , , ,0 BUDIMEX BDX ,7% 17,3% , , , , , ,0 AZOTY ATT ,5% 19,7% , , , , , ,0 WAWEL WWL ,0% 15,5% , , , , , ,0 PRAGMAIN PRI ,5% 13,6% 7 461, , , , , ,0 BORYSZEW BRS ,5% 17,1% , , , , , ,0 MIESZKO MSO ,3% 4,1% , , , , , ,0 JSW JSW 34 nd 15,3% nd ,0 nd ,1 nd , ,0 FASTFINA FFI ,1% 34,2% 6 924, , , , , ,0 TRAKCJA TRK ,6% -2,4% , , , , , ,0 AMICA AMC ,2% -3,4% , , , , , ,0 KOELNER KLR ,0% -6,3% , , , , , ,0 ZETKAMA ZKA ,0% -2,8% , , , , , ,0 NG2 CCC ,0% 19,7% , , , , , ,0 K2INTERN K2I ,3% 16,0% 2 676, , , , , ,0 EUROCASH EUR ,2% 26,7% , , , , , ,0 PC_GUARD PCG ,2% -4,6% 1 810,5-572, , , , ,0 SWIECIE MSC ,0% 8,0% , , , , , ,0 COGNOR COG ,4% -24,1% , , , , , ,0 LENTEX LTX ,3% -9,6% , , , , , ,0 MARVIPOL MVP ,0% 13,4% , , , , , ,0 SIMPLE SME ,8% 7,9% 1 550,0 925, , , , ,0 ATLANTA ATP ,4% -0,4% 5 283,6-380, , , , ,0 INTEGER ITG ,3% 16,7% , , , , , ,0 11

13 Ranking EVA/IC EVA [tys. PLN] MV [tys. PLN] Zysk netto [tys. PLN] Spółka Skrót APATOR APT ,3% 3,2% , , , , , ,0 SUWARY SUW ,7% -2,9% 4 992, , , , , ,0 BUMECH BMC ,6% 20,4% 6 006, , , , , ,0 CASHFLOW CFL ,5% -4,2% 1 709,9-488, , , , ,0 WADEX WAX ,5% 10,5% 1 036, , , , , ,0 ARTERIA ARR ,2% 6,8% 5 202, , , , , ,0 ACTION ACT 57 nd 9,8% nd ,3 nd , , , ,0 4FUNMED 4FM 58 nd 9,5% nd 3 280,6 nd ,8 nd 8 033, ,0 MACROSFT MCL ,4% 4,0% 2 722, , , , , ,0 EUROTEL ETL ,2% 10,3% 3 249, , , , , ,0 RADPOL RDL ,8% 10,6% 9 478, , , , , ,0 ALCHEMIA ALC ,6% -8,6% , , , , , ,0 OCTAVA 08N ,5% -5,1% , , , , , ,0 NEUCA NEU ,4% 5,7% , , , , , ,0 HAWE HWE ,9% 4,7% , , , , , ,0 ZELMER ZLR ,9% 1,3% , , , , , ,0 CORMAY CRM ,8% -0,8% 5 619,4-329, , , , ,0 GPW GPW ,6% -2,0% , , , , , ,0 BERLING BRG ,5% 20,4% 4 263, , , , , ,0 LUBAWA LBW ,5% -15,4% 3 919, , , , , ,0 IMPEL IPL ,3% 8,3% , , , , , ,0 SNIEZKA SKA ,9% 15,5% , , , , , ,0 STOMIL_S SNK ,4% 0,6% , , , , , ,0 OLYMPIC OEG ,2% -11,6% , , , , , ,6 IQPARTNE IQP ,0% -10,9% 1 844, , , , , ,0 12

14 Ranking EVA/IC EVA [tys. PLN] MV [tys. PLN] Zysk netto [tys. PLN] Spółka Skrót STALPROF STF ,0% 2,0% , , , , , ,0 ODLEWNIE ODL 77 nd 5,9% nd 2 538,3 nd , , , ,0 WIKANA WIK ,8% 11,4% 7 662, , , , , ,0 TFSKOK SKO ,5% -6,8% 2 941, , , ,4 814, ,0 ENELMED ENE 80 nd 5,5% nd 2 119,6 nd ,5 nd 4 087,0 969,0 PGOSA PGO 81 nd 5,4% nd 8 013,8 nd ,0 nd , ,0 MNI MNI ,3% 11,3% , , , , , ,0 IZNS KAN ,3% -24,0% 1 264, , , , , ,0 INTERCAR CAR ,3% 0,3% , , , , , ,0 ECHO ECH ,1% -4,9% , , , , , ,0 TVN TVN ,0% -1,3% , , , , , ,0 JUPITER JPR ,0% -7,1% , , , , , ,0 ULMA ULM ,8% -3,8% , , , , , ,0 APLISENS APN ,7% 0,5% 3 792,6 342, , , , ,0 BEDZIN BDZ ,6% 9,8% 3 775, , , , , ,0 INTERLUB ITB ,6% 49,6% 4 242, , , , , ,0 WOJAS WOJ ,5% -1,3% 2 641,2-623, , , , ,0 POWERMED PWM ,5% -24,0% 162,6-933, , ,0 690,0-318,0 QUMAK QSM ,4% 1,4% 3 767, , , , , ,0 PAGED PGD ,4% -1,4% , , , , , ,0 PRIMAMOD PMA ,3% -3,7% 585,2-466, , ,0 551,0 943,0 HARPER HRP ,3% 9,5% 3 948, , , ,0 58, ,0 TELL TEL ,3% 5,7% 2 832, , , , , ,0 MIRBUD MRB ,1% 11,4% , , , , , ,0 CEZ CEZ ,0% 6,8% , , , , , ,0 13

15 Ranking EVA/IC EVA [tys. PLN] MV [tys. PLN] Zysk netto [tys. PLN] Spółka Skrót FASING FSG ,0% -5,7% 3 624, , , , , ,0 EDINV EDI 102 nd 3,7% nd 2 247,2 nd ,1 nd 9 098, ,0 RELPOL RLP ,3% -24,2% 1 787, , , , , ,0 PEP PEP ,1% 3,4% , , , , , ,0 PANITERE TER ,1% -4,9% 528,1-916, , , , ,0 INPRO INP 106 nd 3,1% nd 4 476,9 nd ,2 nd , ,0 IZOSTAL IZS 107 nd 3,1% nd 5 021,3 nd ,5 nd , ,0 FAMUR FMF ,0% -3,2% , , , , , ,0 COMPLEX CMX ,9% -4,8% 2 717, , , , , ,0 ASSECOSL ACS ,9% 0,6% , , , , , ,3 INSTAL_K INK ,8% 0,9% 4 048, , , , , ,0 DUDA DUD ,4% 6,7% , , , , , ,0 DEBICA DBC ,3% -0,5% , , , , , ,0 PEPEES PPS ,3% -6,0% 2 207, , , , , ,0 PEKAES PEK ,2% -13,2% 6 978, , , , ,0-735,0 ORZELBIA OBL ,2% 7,9% 5 097, , , , , ,0 ZPUE PUE ,2% 1,0% 3 250, , , , , ,0 NWR NWN ,1% 5,7% , , , , , ,4 UNIBEP UNI ,1% 6,2% 4 199, , , , , ,0 MAGELLAN MAG ,9% 3,8% 5 289, , , , , ,0 FORTE FTE ,9% -4,8% 6 899, , , , , ,0 PELION PEL ,9% 3,6% , , , , , ,0 ASBIS ASB ,9% -5,8% 6 122, , , , , ,9 TP TPS ,5% -7,1% , , , , , ,0 KOGENER KGN ,5% 3,7% , , , , , ,0 14

16 Ranking EVA/IC EVA [tys. PLN] MV [tys. PLN] Zysk netto [tys. PLN] Spółka Skrót IMPEXMET IPX ,4% -2,2% , , , , , ,0 NFI_EMF EMF ,3% 4,2% , , , , , ,0 HYDROWLO HBP ,3% -1,1% 6 045, , , , , ,0 PBG PBG ,2% 1,4% , , , , , ,0 PRAGMAFA PRF ,9% -10,3% 516, , , , ,0 61,0 ZUE ZUE ,9% 8,5% 1 786, , , , , ,0 KETY KTY ,8% -1,4% 8 460, , , , , ,0 ZPC_OTM OTM ,7% 8,6% 985, , , , , ,0 GRAAL GRL ,6% -1,7% 1 461, , , , , ,0 CINEMA CCI ,6% 2,5% 6 133, , , , , ,7 ZUK ZUK ,4% -5,2% 130, , , , , ,0 GRAJEWO GRJ ,2% -2,1% 3 109, , , , , ,0 ELBUDOWA ELB ,1% 3,1% 167, , , , , ,0 CKLIMA CKL ,0% -2,8% -24, , , , , ,0 BUDOPOL BDL ,2% -4,8% -89, , , , , ,0 POINTG PGM ,2% -16,7% -52, , , , , ,0 MOST_ZAB MSZ ,2% -2,5% -778, , , , , ,0 KRAKCHEM KCH ,4% -3,4% -263, , , , , ,0 HUTMEN HTM ,4% -14,0% -950, , , , , ,0 ASSECOP ACP ,6% 1,3% , , , , , ,0 TESGAS TSG ,6% 16,4% -747, , , , , ,0 LOTOS LTS ,6% -2,7% , , , , , ,0 HYDROTOR HDR ,6% -6,0% -438, , , , , ,0 KRUSZWIC KSW ,7% -1,4% , , , , , ,0 AMREST EAT ,0% 0,9% , , , , , ,0 15

17 Ranking EVA/IC EVA [tys. PLN] MV [tys. PLN] Zysk netto [tys. PLN] Spółka Skrót KPPD KPD ,0% -9,1% -554, , , , , ,0 NETIA NET ,0% 1,7% , , , , , ,0 RAFAKO RFK ,0% -0,1% ,5-373, , , , ,0 ASSECOBS ABS ,1% -2,1% , , , , , ,0 MOL MOL ,1% -1,2% , , , , , ,6 KONSORCJ KST ,3% -3,8% , , , , , ,0 ERG ERG ,3% -4,5% -442, , , , , ,0 PCC PCI ,4% -29,6% -589, , , , , ,0 SECOWAR SWG ,4% -11,7% , , , , , ,0 WIELTON WLT ,4% -14,9% , , , , , ,0 DECORA DCR ,4% -4,9% , , , , , ,0 POLAQUA PQA ,4% -56,8% , , , , , ,0 WASKO WAS ,5% -8,9% , , , , , ,0 BSCDRUK BSC 164 nd -1,7% nd ,2 nd ,0 nd , ,0 KOFOLA KFL ,7% -10,7% , , , , , ,0 OPTEAM OPM ,7% 5,1% -495,0 701, , , , ,0 TAURON TPE ,8% -0,6% , , , , , ,0 HERKULES HRS ,8% -0,2% ,8-362, , , ,0 557,0 ELEKTROT ELT ,8% -7,4% , , , , , ,0 ENERGOAP ENP ,8% 13,6% -222, , , ,4 975, ,0 LENA LEN ,9% -7,2% , , , , , ,0 REDAN RDN ,0% -0,3% ,3-303, , , , ,0 INDYKPOL IND ,0% -2,0% , , , , , ,0 REMAK RMK ,0% -3,2% -847, , , , , ,0 PGE PGE ,1% 0,8% , , , , , ,0 16

18 Ranking EVA/IC EVA [tys. PLN] MV [tys. PLN] Zysk netto [tys. PLN] Spółka Skrót MWTRADE MWT ,2% 8,7% , , , , , ,0 EUROFILM EEF ,3% -4,9% , , , ,0 149, ,0 SONEL SON ,3% -5,2% , , , , , ,0 PAMAPOL PMP ,3% -2,8% , , , ,5-654, ,0 CIECH CIE ,3% -2,8% , , , , , ,0 FOTA FOT ,4% -16,0% , , , , , ,0 DOMDEVEL DOM ,5% -7,0% , , , , , ,0 ATM ATM ,6% -1,8% , , , , , ,0 POZBUD POZ ,6% 4,8% , , , , , ,0 BOGDANKA LWB ,6% -3,3% , , , , , ,0 JW_CONST JWC ,6% 9,8% , , , , , ,0 COMP_W CMP ,6% -7,8% , , , , , ,0 LCCORP LCC ,7% -8,5% , , , , , ,0 ENERGOIN ENI ,7% -19,0% , , , , , ,0 AMPLI APL ,7% -2,1% -299,1-220, , ,9 627,0 861,0 STALEXP STX ,9% -1,1% , , , , , ,0 PANOVA NVA ,9% 1,4% , , , , , ,0 ENEA ENA ,0% -3,0% , , , , , ,0 EFH EFH ,0% 3,0% , , , , , ,0 BIPROMET BPM ,2% -9,3% , , , , ,0 391,0 VINDEXUS VIN ,2% 3,3% ,2 927, , , , ,0 POLIMEX PXM ,4% -0,7% , , , , , ,0 ROVESE RSE ,6% -3,2% , , , , , ,0 ASSECOSE ASE ,7% -5,6% , , , , , ,0 EFEKT EFK ,7% -5,5% , , , , , ,0 17

19 Ranking EVA/IC EVA [tys. PLN] MV [tys. PLN] Zysk netto [tys. PLN] Spółka Skrót BBI_DEV BBD ,8% -5,6% , , , , , ,0 MITSA MIT ,9% 9,5% , , , , , ,0 ALMA ALM ,9% -2,7% , , , , , ,0 GANT GNT ,9% -7,9% , , , , , ,0 ROBYG ROB 205 nd -4,1% nd ,5 nd ,0 nd , ,0 PLASTBOX PLX ,2% -8,7% , , , , , ,0 INTROL INL ,2% -0,8% ,6-894, , , , ,0 STALPROD STP ,2% -1,6% , , , , , ,0 ACE ACE ,2% -5,2% , , , , , ,8 ESSYSTEM ESS ,3% -5,3% , , , , , ,0 IZOL_JAR IZO ,4% 12,7% -428,2 734, , ,0 96, ,0 LSISOFT LSI ,4% -2,4% -928,8-469, , , , ,0 ATREM ATR ,5% 12,7% , , , , , ,0 PGNIG PGN ,5% -0,3% , , , , , ,0 YAWAL YWL ,6% -11,6% , , , , , ,0 ARMATURA ARM ,7% -3,6% , , , , , ,0 ATLANTIS ATS 217 nd -4,7% nd ,4 nd , , , ,0 NOWAGALA CNG ,8% -7,7% , , , , , ,0 TRANSUP TUP ,8% -3,2% , , , , , ,0 COLIAN COL ,8% -3,7% , , , , , ,0 NOVITA NVT ,8% -4,3% , , , , , ,0 POLNORD PND ,9% -9,9% , , , , , ,0 EMC EMC ,9% -6,5% , , , ,5 239,0 830,0 KRYNICKI KRC ,9% -4,1% , , , , , ,0 NETMEDIA NEM ,1% 1,4% ,7 802, , , , ,0 18

20 Ranking EVA/IC EVA [tys. PLN] MV [tys. PLN] Zysk netto [tys. PLN] Spółka Skrót VISTULA VST ,1% -4,2% , , , ,4 6, ,0 RAINBOW RBW ,1% 3,8% ,1 666, , , , ,0 DELKO DEL ,2% 3,6% , , , ,0 519, ,0 ALTERCO ALT ,3% 26,2% , , , , , ,0 HYPERION HYP ,4% 1,5% ,7 841, , , , ,0 ELZAB ELZ ,4% -7,4% , , , , , ,0 SYGNITY SGN ,4% -24,9% , , , , , ,0 SELENAFM SEL ,5% -3,9% , , , , , ,0 PKNORLEN PKN ,5% -0,9% , , , , , ,0 FERRUM FER ,7% -14,2% , , , , , ,0 ATLASEST ATL ,8% -12,3% , , , , , ,0 POLMED POM 237 nd -5,9% nd ,9 nd ,0 nd 2 199, ,0 OPONEO OPN ,9% 3,4% , , , , , ,0 COMARCH CMR ,0% -8,0% , , , , , ,0 ORBIS ORB ,0% -10,7% , , , , , ,0 WDM WDM ,0% -10,7% , , , , , ,0 BARLINEK BRK ,1% -4,5% , , , , , ,0 KOPEX KPX ,1% -8,8% , , , , , ,0 INFOVIDE IMX ,2% -7,5% , , , , , ,0 PROCHEM PRM ,3% -6,2% , , , , , ,0 FARMACOL FCL ,3% -5,4% , , , , , ,0 AGORA AGO ,5% -4,6% , , , , , ,0 FAM FAM ,5% -7,2% , , , ,3 510, ,0 AWBUD AWB ,7% -18,2% , , , ,8 205, ,0 MISPOL MIP ,7% -4,0% , , , , ,0 125,0 19

21 Ranking EVA/IC EVA [tys. PLN] MV [tys. PLN] Zysk netto [tys. PLN] Spółka Skrót LZPS PRT ,7% -0,9% ,5-683, , ,1 584, ,0 MIRACUL MIR ,9% 40,2% , , , ,0-595, ,0 PROCAD PRD ,9% -12,0% -982, , , ,2 651,0 622,0 NTT NTT ,0% -16,8% , , , ,0 805, ,0 B3SYSTEM B3S ,1% -2,4% ,4-429, , ,2-701, ,0 TELFORCE TFO ,1% -4,7% , , , ,4 430, ,0 DSS DSS ,1% 1,7% , , , , , ,0 PATENTUS PAT ,2% -5,7% , , , , , ,0 REINHOLD RHD ,2% -100,6% , , , , , ,6 CHEMOSER CHS ,2% -7,3% , , , , ,0 683,0 TIM TIM ,3% -11,4% , , , , , ,0 BUDVAR BDV ,4% -10,5% , , , , ,0 204,0 WARFAMA WFM ,5% -13,0% , , , , , ,0 EKOHOLD EKO ,5% 8,2% , , , , , ,0 TRITON TRI ,8% -6,8% , , , , , ,0 RAFAMET RAF ,8% -6,6% , , , , , ,0 JHMDEV JHM 267 nd -8,1% nd ,8 nd ,0 nd 5 105, ,0 UNIMA U2K ,3% -13,8% , , , ,5 905,0 91,0 GROCLIN GCN ,4% -10,5% , , , ,0 625,0 516,0 MAKARONY MAK ,6% -4,1% , , , , , ,0 ATMG ATG ,8% -8,6% , , , , , ,0 WANDALEX WDX ,9% -21,7% , , , , , ,0 ARCTIC ATC ,9% -5,9% , , , , , ,0 MAKRUM MKM ,9% -33,9% , , , , , ,0 HYGIENIK HGN ,2% -20,3% , , , ,8 115, ,0 20

22 Ranking EVA/IC EVA [tys. PLN] MV [tys. PLN] Zysk netto [tys. PLN] Spółka Skrót ENMONTPD EPD ,2% -16,3% , , , , , ,0 MCI MCI ,3% 38,8% , , , , , ,0 ROPCZYCE RPC ,3% -15,2% , , , , , ,0 PLJADLO PLJ ,3% -13,2% , , , , , ,0 POLNA PLA ,4% -11,0% , , , , ,0 752,0 DRAGOWSK ADD ,4% -10,5% , , , ,5 403,0 38,0 KULCZOIL KOV ,6% -25,8% , , , , , ,5 SKOTAN SKT ,8% -20,3% , , , , , ,0 RONSON RON ,9% -5,5% , , , , , ,0 MENNICA MNC ,0% -1,6% , , , , , ,0 INTERFER INF ,2% -9,7% , , , ,1-590, ,0 ENERGOPL EPL ,2% -5,6% , , , , , ,0 EMPERIA EMP ,5% -6,8% , , , , , ,0 DROP DRP ,6% 20,1% , , , , , ,0 CPENERGI CPE ,8% -7,3% , , , , ,0 363,0 PROCHNIK PRC ,9% -8,1% , , , ,3 29,0 117,0 TALEX TLX ,2% -7,6% , , , ,2 662, ,0 PROJPRZM PJP ,2% -20,7% , , , , , ,0 GREMISOL GRS ,6% -14,7% , , , , , ,0 CAMMEDIA CAM ,6% -7,8% , , , ,3-909,0 929,0 PERMEDIA PMD ,7% -10,2% , , , ,8 590,0 999,0 GINOROSS GRI ,9% 6,4% , , , , , ,0 SKYLINE SKL ,9% -16,7% , , , , ,0-354,0 KCI KCI ,9% -9,6% , , , , , ,0 MOJ MOJ ,0% -13,8% , , , ,3 904,0 729,0 21

23 Ranking EVA/IC EVA [tys. PLN] MV [tys. PLN] Zysk netto [tys. PLN] Spółka Skrót ECARD ECD 301 nd -12,5% nd ,2 nd , ,0-909, ,0 MAGNA 06N ,0% -56,9% , , , , , ,0 POLLENA PLE ,1% -9,3% , , , ,5-270,0 366,0 ZASTAL ZST ,2% -13,0% , , , ,2 621, ,0 DGA DGA ,5% -23,7% , , , , , ,0 PLAZACEN PLZ ,0% -7,2% , , , , , ,2 SEKO SEK ,3% -8,1% , , , , , ,0 FON FON ,4% -76,9% , , , , , ,0 DROZAPOL DPL ,8% -7,4% , , , , , ,0 ERBUD ERB ,1% -5,7% , , , , , ,0 WISTIL WST ,3% -17,0% , , , , , ,0 MONNARI MON 312 nd -15,5% nd ,2 nd , , , ,0 VARIANT VRT ,6% -7,9% , , , , , ,0 POLCOLOR PLT ,7% -16,5% , , , , , ,0 MUZA MZA ,9% -4,9% , , , ,1-375, ,0 BIOTON BIO ,0% -5,2% , , , , , ,0 PETROLIN OIL ,2% -20,0% , , , , , ,0 CAPITALP CPA ,6% -14,2% , , , , ,0 300,0 QUANTUM QNT ,8% -21,3% , , , ,7 66, ,0 MEDIATEL MTL ,1% -84,4% , , , , , ,0 KOMPAP KMP ,7% -15,5% , , , , , ,0 SWISSMED SWD ,0% -7,0% , , , , ,0-463,0 TRAS TIN ,0% -47,7% , , , , , ,0 PEMUG PMG ,6% -10,9% , , , , ,0 635,0 GTC GTC ,6% -5,5% , , , , , ,0 22

24 Ranking EVA/IC EVA [tys. PLN] MV [tys. PLN] Zysk netto [tys. PLN] Spółka Skrót NORTHC NCT ,7% -15,6% , , , , , ,0 PBSFINSA PBF ,0% -19,6% , , , , , ,0 SANWIL SNW ,3% -14,5% , , , , , ,0 BOMI BMI ,8% -21,1% , , , , , ,0 ARCUS ARC ,4% -14,0% , , , , , ,0 ELKOP EKP ,4% -27,3% , , , , , ,0 CENTRZAP CZP ,8% -49,8% , , , , , ,0 MOST_PK MSP ,9% -1,0% ,6-794, , , , ,0 INTAKUS ITK ,9% -5,0% , , , , , ,0 LSTCAPIT LST ,4% -15,1% , , , , , ,0 INTERSPO IPO ,9% -3,3% , , , , , ,0 WILBO WLB ,7% -18,7% , , , ,4 0, ,0 ABMSOLID ABM ,7% 0,9% , , , , , ,0 MOST_WWA MSW ,5% -0,2% ,9-970, , , , ,0 MEWA MEW ,8% -25,9% , , , , , ,0 TRAVEL TVL ,9% -70,7% , , , , , ,0 ZREMBCH ZRE ,6% -41,8% , , , , , ,0 ADVADIS ADS ,5% -43,2% , , , , , ,0 IDM IDM ,6% -8,8% , , , , , ,0 CELPRODE CPD 345 nd -40,8% nd ,3 nd ,4 nd , ,0 KREZUS KZS ,2% -7,2% , , , , , ,0 CEDC CDC ,1% -11,5% , , , , , ,5 HERMAN IFC ,4% -24,0% , , , , , ,0 ANTI ANT ,7% -63,7% , , , , , ,0 JAGO JAG ,0% -36,0% , , , , , ,0 23

25 Ranking EVA/IC EVA [tys. PLN] MV [tys. PLN] Zysk netto [tys. PLN] Spółka Skrót EUROIMPL EUI ,5% -41,2% , , , , , ,0 INVESTCO INC ,6% 20,1% , , , , , ,0 HARDEX HDX ,1% -10,3% , , , , ,0 75,0 MOST_EXP MSX ,9% -21,2% , , , , , ,0 ONE2ONE O2O ,1% -38,2% , , , , , ,0 RESBUD RES ,7% -21,0% , , , ,6 0,0-324,0 DREWEX DRE ,4% -33,4% , , , , , ,0 BYTOM BTM ,4% -108,3% , , , , , ,0 24

26 Tabela 3 Ranking EVA spółek z sektora: budownictwo BUDIMEX BDX 1 (28) 16,7% , , ,0 TRAKCJA TRK 2 (36) 14,6% , , ,0 WADEX WAX 3 (55) 10,5% 1 036, , ,0 ULMA ULM 4 (88) 4,8% , , ,0 INTERLUB ITB 5 (91) 4,6% 4 242, , ,0 MIRBUD MRB 6 (99) 4,1% , , ,0 INSTAL_K INK 7 (111) 2,8% 4 048, , ,0 UNIBEP UNI 8 (119) 2,1% 4 199, , ,0 HYDROWLO HBP 9 (128) 1,3% 6 045, , ,0 PBG PBG 10 (129) 1,2% , , ,0 ZUE ZUE 11 (131) 0,9% 1 786, , ,0 ELBUDOWA ELB 12 (138) 0,1% 167, , ,0 BUDOPOL BDL 13 (140) -0,2% -89, , ,0 MOST_ZAB MSZ 14 (142) -0,2% -778, , ,0 TESGAS TSG 15 (146) -0,6% -747, , ,0 POLAQUA PQA 16 (162) -1,4% , , ,0 HERKULES HRS 17 (168) -1,8% , , ,0 ELEKTROT ELT 18 (169) -1,8% , , ,0 ENERGOAP ENP 19 (170) -1,8% -222, ,6 975,0 PANOVA NVA 20 (192) -2,9% , , ,0 BIPROMET BPM 21 (195) -3,2% , , ,0 POLIMEX PXM 22 (197) -3,4% , , ,0 PROCHEM PRM 23 (245) -6,3% , , ,0 AWBUD AWB 24 (249) -6,7% , ,3 205,0 ENMONTPD EPD 25 (276) -9,2% , , ,0 25

27 Tabela 4 Ranking EVA spółek z sektora: budownictwo, cd. ENERGOPL EPL 26 (287) -10,2% , , ,0 PROJPRZM PJP 27 (293) -11,2% , , ,0 ERBUD ERB 28 (310) -15,1% , , ,0 PEMUG PMG 29 (324) -19,6% , , ,0 ELKOP EKP 30 (331) -22,4% , , ,0 MOST_PK MSP 31 (333) -24,9% , , ,0 INTAKUS ITK 32 (334) -25,9% , , ,0 ABMSOLID ABM 33 (338) -29,7% , , ,0 MOST_WWA MSW 34 (339) -30,5% , , ,0 MOST_EXP MSX 35 (354) -59,9% , , ,0 RESBUD RES 36 (356) -66,7% , ,0 0,0 Tabela 5 Ranking EVA spółek z sektora: przemysł chemiczny POLICE PCE 1 (10) 35,6% , , ,0 SYNTHOS SNS 2 (21) 21,6% , , ,0 AZOTY ATT 3 (29) 16,5% , , ,0 CIECH CIE 4 (180) -2,3% , , ,0 26

28 Tabela 6 Ranking EVA spółek z sektora: deweloperzy RANKPRO RNK 1 (23) 20,1% , , ,0 OCTAVA 08N 2 (63) 8,5% , , ,0 WIKANA WIK 3 (78) 5,8% 7 662, , ,0 ECHO ECH 4 (85) 5,1% , , ,0 EDINV EDI 5 (102) 3,7% 2 247, , ,0 INPRO INP 6 (106) 3,1% 4 476, , ,0 DOMDEVEL DOM 7 (182) -2,5% , , ,0 JW_CONST JWC 8 (186) -2,6% , , ,0 LCCORP LCC 9 (188) -2,7% , , ,0 BBI_DEV BBD 10 (201) -3,8% , , ,0 GANT GNT 11 (204) -3,9% , , ,0 ROBYG ROB 12 (205) -4,1% , , ,0 TRANSUP TUP 13 (219) -4,8% , , ,0 POLNORD PND 14 (222) -4,9% , , ,0 ALTERCO ALT 15 (229) -5,3% , , ,0 ATLASEST ATL 16 (236) -5,8% , , ,0 REINHOLD RHD 17 (259) -7,2% , , ,7 TRITON TRI 18 (265) -7,8% , , ,0 JHMDEV JHM 19 (267) -8,1% , , ,0 RONSON RON 20 (284) -9,9% , , ,0 KCI KCI 21 (299) -11,9% , , ,0 PLAZACEN PLZ 22 (306) -14,0% , , ,4 GTC GTC 23 (325) -19,6% , , ,0 CELPRODE CPD 24 (345) -40,8% , , ,0 27

Lista spółek uwzględnionych w raporcie

Lista spółek uwzględnionych w raporcie 1 Lista spółek uwzględnionych w raporcie 4fun Media SA ABC Data Spółka Akcyjna ABM Solid SA Action SA AD. Drągowski S.A. Advadis SA Agora SA Alchemia SA Alma Market SA Alterco SA Amica Wronki SA Ampli

Bardziej szczegółowo

Lista spółek uwzględnionych w raporcie

Lista spółek uwzględnionych w raporcie Lista spółek uwzględnionych w raporcie 1 4fun Media SA 2 ABC Data 3 ABM Solid SA 4 AC SPÓŁKA AKCYJNA 5 Action SA 6 AD. Drągowski S.A. 7 Advadis SA 8 Agora SA 9 Alchemia SA 10 Alma Market SA 11 Amica Wronki

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna wartość dodana EVA

Ekonomiczna wartość dodana EVA Ekonomiczna wartość dodana EVA Ranking Spółek Giełdowych I półrocze 2012 Wrocław, 2012 r. [Wpisz tekst] Opracowanie: Rafał Krawczyk Konsultant biznesowy VBA rafal.krawczyk@vba.pl Współpraca: Dariusz Ciborski

Bardziej szczegółowo

Lista spółek uwzględnionych w raporcie

Lista spółek uwzględnionych w raporcie Lista spółek uwzględnionych w raporcie ABM Solid SA AD. Drągowski SA Advanced Distribution Solutions SA Agora SA Alchemia SA Alma Market SA Amica Wronki SA Ampli SA ANTI SA Apator SA Aplisens SA Arctic

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna wartość dodana EVA. 2013 Ranking Spółek Giełdowych. Wrocław, czerwiec 2014 r.

Ekonomiczna wartość dodana EVA. 2013 Ranking Spółek Giełdowych. Wrocław, czerwiec 2014 r. Ekonomiczna wartość dodana EVA 2013 Ranking Spółek Giełdowych Wrocław, czerwiec 2014 r. Opracowanie: Rafał Krawczyk Analityk biznesowy VBA rafal.krawczyk@vba.pl Wsparcie merytoryczne: Dariusz Ciborski

Bardziej szczegółowo

GPW: Uchwała Nr 1168/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych

GPW: Uchwała Nr 1168/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych 2015-11-18 12:55 GPW: Uchwała Nr 1168/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych Uchwała Nr 1168/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 listopada 2015 r. Na podstawie 20

Bardziej szczegółowo

Lista spółek uwzględnionych w badaniu

Lista spółek uwzględnionych w badaniu RAPORT Wynagrodzenia członków zarządów spółek notowanych na GPW w 2013 roku 10 edycja badania! Lista spółek uwzględnionych w badaniu 1. 4fun Media 2. ABC Data 3. ABM Solid 4. AC 5. Action 6. AD. Drągowski

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna wartość dodana BEVA

Ekonomiczna wartość dodana BEVA Ekonomiczna wartość dodana BEVA Ranking Banków 2011 Wrocław, 2012 r. [Wpisz tekst] Opracowanie: Rafał Krawczyk Konsultant biznesowy VBA rafal.krawczyk@vba.pl Współpraca: Dariusz Ciborski Łukasz Pelc Bartosz

Bardziej szczegółowo

Lista spółek - Wynagrodzenia członków zarządów spółek notowanych na GPW w 2014 roku. Lista spółek

Lista spółek - Wynagrodzenia członków zarządów spółek notowanych na GPW w 2014 roku. Lista spółek Lista spółek Charakterystyka próby kryterium menedżerowie, którzy przepracowali cały 2014 rok wszyscy menedżerowie 969 100,0% 1 276 100,0% prezes zarządu 299 30,9% 382 29,9% funkcja wiceprezes zarządu

Bardziej szczegółowo

Zeszyty naukowe nr 9

Zeszyty naukowe nr 9 Zeszyty naukowe nr 9 Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni 2011 Piotr Fijałkowski O pewnym modelu zależności wahań notowań giełdowych akcji na GPW od kapitalizacji spółki Streszczenie Niniejsza praca opisuje

Bardziej szczegółowo

Dywidendy z zysku za 2010 r.

Dywidendy z zysku za 2010 r. Dywidendy z zysku za 2010 r. Data aktualizacji: Data ustalenia prawa dzień ustalenia prawa do dywidendy. Aby otrzymać dywidendę należy posiadać na rachunku inwestycyjnym akcje spółki na trzy dni sesyjne

Bardziej szczegółowo

98. Suwary S.A. 99. Swarzędz Meble S.A. 100. Swissmed Centrum Zdrowia S.A. 101. Talex S.A. 102. Telekomunikacja Polska S.A. 103. Getin Holding S.A.

98. Suwary S.A. 99. Swarzędz Meble S.A. 100. Swissmed Centrum Zdrowia S.A. 101. Talex S.A. 102. Telekomunikacja Polska S.A. 103. Getin Holding S.A. LISTA SPÓŁEK 1. 7bulls.com S.A. 2. ABG Ster-Projekt S.A. 3. Agora S.A. 4. Alchemia S.A. 5. Alma Market S.A. 6. Amica Wronki S.A. 7. Amrest Holdings N.V. 8. Apator S.A. 9. Arksteel S.A. 10. Artman S.A.

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczna decyzji biznesowych LABORATORIUM

Analiza ekonomiczna decyzji biznesowych LABORATORIUM Analiza ekonomiczna decyzji biznesowych LABORATORIUM Prof. dr hab. inż. Edward Radosiński kierownik Katedry Badań Operacyjnych, Finansów i Zastosowań Informatyki K4/W8, Wydział Informatyki i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Sezon dywidendowy 2014 za nami

Sezon dywidendowy 2014 za nami Sezon dywidendowy 2014 za nami Adrian Mackiewicz - Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Emocje związane z dywidendami w tym roku już opadły. Wiemy, które spółki postanowiły podzielić się zyskiem za

Bardziej szczegółowo

Ponad Rynek. Tygodniowa Analiza Portfelowa Akcji 7/2009, 17 lutego 2009

Ponad Rynek. Tygodniowa Analiza Portfelowa Akcji 7/2009, 17 lutego 2009 Tygodniowa Analiza Portfelowa Akcji 7/009, 7 lutego 009 Opracowanie zawiera analizę portfelową spółek wchodzących w skład indeksu WIG, notowanych na GPW przez okres dłuŝszy niŝ 4 sesje, na których średni

Bardziej szczegółowo

Bankowa ekonomiczna wartość dodana BEVA. 2013 Ranking Banków notowanych na GPW. Wrocław, czerwiec 2014 r.

Bankowa ekonomiczna wartość dodana BEVA. 2013 Ranking Banków notowanych na GPW. Wrocław, czerwiec 2014 r. Bankowa ekonomiczna wartość dodana BEVA 2013 Ranking Banków notowanych na GPW Wrocław, czerwiec 2014 r. Opracowanie: Rafał Krawczyk Analityk biznesowy VBA rafal.krawczyk@vba.pl Wsparcie merytoryczne: Dariusz

Bardziej szczegółowo

Notowania. Impel Zwołanie ZWZA na dzień 29 czerwca w sprawie wypłaty 1,50 PLN dywidendy

Notowania. Impel Zwołanie ZWZA na dzień 29 czerwca w sprawie wypłaty 1,50 PLN dywidendy 23 maja 2013 2013-05-23 TRIGON COVERAGE Dom Development Uchwała ZWZA w sprawie wypłaty 3,68 PLN dywidendy na akcję Dzień dywidendy ustalono na 12 czerwca, a termin jej wypłaty na 26 czerwca 2013 roku.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE Z INNYCH SPÓŁEK Kalendarium spotkań

INFORMACJE Z INNYCH SPÓŁEK Kalendarium spotkań 5 września 2013 2013-09-05 TRIGON COVERAGE Medicalgorithmics Złożenie wniosku do KNF w sprawie przejścia na rynek główny GPW M.W. Trade Rezygnacja p. Bartosza Chytły z pełnienia funkcji członka RN Pragma

Bardziej szczegółowo

Zachowania indeksów branżowych GPW czerwiec październik 2013, część 1

Zachowania indeksów branżowych GPW czerwiec październik 2013, część 1 Zachowania indeksów branżowych GPW czerwiec październik 2013, część 1 WIG Budownictwo oraz WIG Inaczej Warszawski Indeks Giełdowy. W jego skład wchodzą wszystkie spółki z Głównego Rynku Giełdy Papierów

Bardziej szczegółowo

TRIGON COVERAGE Azoty Tarnów/Mennica Polska Złożenie zapisu na sprzedaż ponad 1 mln akcji Puław w wezwaniu Tarnowa. Notowania

TRIGON COVERAGE Azoty Tarnów/Mennica Polska Złożenie zapisu na sprzedaż ponad 1 mln akcji Puław w wezwaniu Tarnowa. Notowania 8 kwietnia 2013 2013-04-08 TRIGON COVERAGE Azoty Tarnów/Mennica Polska Złożenie zapisu na sprzedaż ponad 1 mln akcji Puław w wezwaniu Tarnowa Mennica Polska złożyła zapis na sprzedaż 1.049.378 akcji Zakładów

Bardziej szczegółowo

Ponad Rynek. Tygodniowa Analiza Portfelowa Akcji 26/2008, 18 listopada 2008

Ponad Rynek. Tygodniowa Analiza Portfelowa Akcji 26/2008, 18 listopada 2008 Tygodniowa Analiza Portfelowa Akcji 6/008, 8 listopada 008 Opracowanie zawiera analizę portfelową spółek wchodzących w skład indeksu WIG, notowanych na GPW przez okres dłuŝszy niŝ 4 sesje, na których średni

Bardziej szczegółowo

TRIGON COVERAGE Hygienika Dziś wprowadzenie do obrotu giełdowego 3,93 mln akcji serii H. Notowania

TRIGON COVERAGE Hygienika Dziś wprowadzenie do obrotu giełdowego 3,93 mln akcji serii H. Notowania 23 lipca 2013 2013-07-23 TRIGON COVERAGE Hygienika Dziś wprowadzenie do obrotu giełdowego 3,93 mln akcji serii H Kruk Uchwała zarządu w sprawie emisji pięcioletnich obligacji serii R3 o wartości do 50

Bardziej szczegółowo

Oferta i rachunek Noble Markets MT5 Tabela Specyfikacji Instrumentów Finansowych - rynek GPW dostępnych w systemie transakcyjnym MT5 - rynek GPW

Oferta i rachunek Noble Markets MT5 Tabela Specyfikacji Instrumentów Finansowych - rynek GPW dostępnych w systemie transakcyjnym MT5 - rynek GPW 06MAGNA.GPW Symbol Nazwa Instrumentu Rynek bazowy Wartość Nominalna Lota 2 jednego pipsa Wielkość 1 08OCTAVA.GPW 4FUNMEDIA.GPW ABCDATA.GPW ABMSOLID.GPW ABPL.GPW ACAUTOGAZ.GPW ACE.GPW ACTION.GPW ADVADIS.GPW

Bardziej szczegółowo

Notowania. Pragma Faktoring Umowa faktoringowa z maksymalnym limitem w kwocie 130 tys. PLN

Notowania. Pragma Faktoring Umowa faktoringowa z maksymalnym limitem w kwocie 130 tys. PLN 19 kwietnia 2013 2013-04-19 TRIGON COVERAGE CCC W I kwartale strata netto powyżej 30 mln PLN W wypowiedzi dla prasy wiceprezes przyznaje, że w I kwartale strata grupy jest wysoka i przekracza 30 mln PLN.

Bardziej szczegółowo

Notowania. Inter Cars Dziś NWZA w sprawie zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Notowania. Inter Cars Dziś NWZA w sprawie zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa 26 lutego 2013 2013-02-26 TRIGON COVERAGE Cyfrowy Polsat Ponad 120 tys. osób skorzystało z PPV Dostęp do walki Gołota - Saleta wykupiło w usłudze PPV Cyfrowego Polsatu i telewizji internetowej ipla ponad

Bardziej szczegółowo

TRIGON COVERAGE. Notowania

TRIGON COVERAGE. Notowania 5 lipca 2013 2013-07-05 TRIGON COVERAGE Kredyt Inkaso Zwiększenie wartości programu emisji obligacji przez KI I NSFIZ z 15 do 25 mln PLN Datę emisji obligacji przesunięto z 4 lipca 2013 roku na 8 lipca

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny. 12 maja 2016. GłÄwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieräw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje.

Raport dzienny. 12 maja 2016. GłÄwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieräw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje. Raport dzienny 12 maja 216 GłÄwne indeksy WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm WIG2 1 818 -.39% -4.7% -28.5% 446/115 WIG3 2 27 -.46% -4.7% -26.6% 482/124 mwig4 3 514 -.13% -.9% -1.9%

Bardziej szczegółowo

Roczna struktura aktywów grudzień 2013

Roczna struktura aktywów grudzień 2013 Roczna struktura aktywów grudzień 2013 Działając na podstawie art.194 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych prezentujemy strukturę aktywów OFE Pocztylion na koniec miesiąca grudnia

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. Środki pieniężne Pozostałe należności 4. Pozostałe aktywa 0,00 0,00

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. Środki pieniężne Pozostałe należności 4. Pozostałe aktywa 0,00 0,00 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. 2. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 132 001,25 130 447,13 0,00 185 621,70 172 576,74 0,00 3. 3.1. 3.2. Należności, w tym Z tytułu zbycia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE Z INNYCH SPÓŁEK Kalendarium spotkań

INFORMACJE Z INNYCH SPÓŁEK Kalendarium spotkań 12 lipca 2013 2013-07-12 TRIGON COVERAGE CCC Rejestracja spółki zależnej CCC Germany GmbH Kredyt Inkaso Umowa nabycia 90% udziałów spółki Mark Collect Limited Liability Company za 1,87 mln USD Rosyjska

Bardziej szczegółowo

Indeksy giełdowe. Nowe indeksy

Indeksy giełdowe. Nowe indeksy Indeksy giełdowe Na koniec 2011 roku Giełda obliczała i podawała do publicznej wiadomości wartości siedmiu indeksów giełdowych, jedenastu subindeksów sektorowych, dwóch indeksów strategii, dwóch indeksów

Bardziej szczegółowo

TRIGON COVERAGE. Notowania

TRIGON COVERAGE. Notowania 7 maja 2013 2013-05-07 TRIGON COVERAGE 4FM Wyniki oglądalności kanałów muzycznych za kwiecień Zgodnie z danymi NAM w kwietniu oglądalność głównego kanału grupy, 4fun.tv ukształtowała się na poziomie 0,241

Bardziej szczegółowo

TRIGON COVERAGE Amica Spółka liczy na przejęcie części rynku po Mastercooku i na wzrost sprzedaży. Notowania

TRIGON COVERAGE Amica Spółka liczy na przejęcie części rynku po Mastercooku i na wzrost sprzedaży. Notowania 20 listopada 2013 2013-11-20 TRIGON COVERAGE Amica liczy na przejęcie części rynku po Mastercooku i na wzrost sprzedaży w Rosji Amica liczy, że problemy europejskiego producenta AGD pozwolą jej też dynamiczniej

Bardziej szczegółowo

Kondycja ekonomiczna drzewnych spółek giełdowych na tle innych branż

Kondycja ekonomiczna drzewnych spółek giełdowych na tle innych branż Annals of Warsaw Agricultural University SGGW Forestry and Wood Technology No 56, 25: Kondycja ekonomiczna drzewnych spółek giełdowych na tle innych branż SEBASTIAN SZYMAŃSKI Abstract: Kondycja ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. 2. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 3 747 684,99 3 733 503,82 0,00 5 985 175,18 5 960 902,49 0,00 3. 3.1. Należności, w tym Z tytułu

Bardziej szczegółowo

Wygrani/Przegrani. Lotos 30.75 4.06% JSW 30.53-4.29% Mbank 465.30 2.94% Asseco Poland 42.86-1.02% Wydarzenia w späłkach

Wygrani/Przegrani. Lotos 30.75 4.06% JSW 30.53-4.29% Mbank 465.30 2.94% Asseco Poland 42.86-1.02% Wydarzenia w späłkach Raport dzienny 26 sierpnia 214 GłÄwne indeksy WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm WIG2 2 45.44% 1.8% 1.3% 255/8 WIG3 2 618.43% 1.6% 2.2% 268/84 mwig4 3 46.24%.6% 6.2% 3/9 MIS8 11

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Składnik aktywów / Emitent / Data wykupu. Procentowy udział w aktywach Funduszu 52,97 % 31/12/2012 r.

Szanowni Państwo. Składnik aktywów / Emitent / Data wykupu. Procentowy udział w aktywach Funduszu 52,97 % 31/12/2012 r. Szanowni Państwo Zgodnie z art. 193 ust. 4 oraz art. 194 ust. 1 Ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych z późniejszymi zmianami (tekst jednolity: Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Ocena zróżnicowania wartości wskaźników wykorzystywanych w podejściu porównawczym w wybranych sektorach na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Ocena zróżnicowania wartości wskaźników wykorzystywanych w podejściu porównawczym w wybranych sektorach na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 804 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 67 (2014) s. 449 459 Ocena zróżnicowania wartości wskaźników wykorzystywanych w podejściu porównawczym w wybranych

Bardziej szczegółowo

TRIGON COVERAGE Asseco Poland Dziś NWZA w sprawie połączenie ze spółką Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe. Notowania

TRIGON COVERAGE Asseco Poland Dziś NWZA w sprawie połączenie ze spółką Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe. Notowania 4 grudnia 2013 2013-12-04 TRIGON COVERAGE Asseco Poland Dziś NWZA w sprawie połączenie ze spółką Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe Postinfo Comp spodziewa się, że 13 może być rekordowy pod względem

Bardziej szczegółowo

Notowania. Pozbud T&R Zwiększenie zaangażowania przez Allianz TFI z 4,9477% (5,7718% kapitału) do 6,1635% (7,1902% kapitału) głosów

Notowania. Pozbud T&R Zwiększenie zaangażowania przez Allianz TFI z 4,9477% (5,7718% kapitału) do 6,1635% (7,1902% kapitału) głosów 17 września 2013 2013-09-17 TRIGON COVERAGE K2 Internet K2 Media pozyskała jako klienta firmę Wittchen Agencja będzie odpowiadać za zwiększenie liczby odwiedzin internetowego sklepu marki. W ramach działań

Bardziej szczegółowo

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. WPROWADZENIE INDEKSU WIG30 SIERPIEŃ 2013 Zmiany na warszawskiej giełdzie Nowe indeksy na GPW Zmiany na GPW Nowy mnożnik w kontraktach terminowych na WIG20

Bardziej szczegółowo

TRIGON COVERAGE. Notowania

TRIGON COVERAGE. Notowania 28 czerwca 2013 2013-06-28 TRIGON COVERAGE Amica Uchwała ZWZA o wypłacie 4,58 PLN dywidendy na akcję Dzień dywidendy został ustalony na 16 lipca, a termin jej wypłaty na 30 lipca 2013 roku. DY=5,74%. Dywidenda

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny. 7 maja 2014. GłÄwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieräw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje.

Raport dzienny. 7 maja 2014. GłÄwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieräw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje. Raport dzienny 7 maja 214 GłÄwne indeksy WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm 6 255 WIG2 2 389 -.69% -2.6% 1.8% 45/149 WIG3 2 538 -.63% -2.5% 5.% 47/156 mwig4 3 377 -.55% -3.5% 3.5%

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD STATYSTYCZNY R. LIX ZESZYT 3 2012 ANETA ZGLIŃSKA-PIETRZAK ZASTOSOWANIE METODY BOOTSTRAPOWEJ W ANALIZIE PORTFELOWEJ 1.

PRZEGLĄD STATYSTYCZNY R. LIX ZESZYT 3 2012 ANETA ZGLIŃSKA-PIETRZAK ZASTOSOWANIE METODY BOOTSTRAPOWEJ W ANALIZIE PORTFELOWEJ 1. PRZEGLĄD STATYSTYCZNY R. LIX ZESZYT 3 2012 ANETA ZGLIŃSKA-PIETRZAK ZASTOSOWANIE METODY BOOTSTRAPOWEJ W ANALIZIE PORTFELOWEJ 1. WSTĘP Metody bootstrapowe, zwane też sznurowadłowymi (zob. np. Domański, Pruska,

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny. 15 czerwca 2012. GłÄwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieräw dłużnych. Surowce. Waluty. Najbardziej aktywne akcje

Raport dzienny. 15 czerwca 2012. GłÄwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieräw dłużnych. Surowce. Waluty. Najbardziej aktywne akcje Raport dzienny 15 czerwca 212 GłÄwne indeksy WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm WIG2 2 28 -.6% 4.6% -23.% 55/159 WIG 39 287 -.13% 3.% -2.2% 546/158 1 9 8 25 24 swig8 9 293 -.26%

Bardziej szczegółowo

Relatywne stopy zwrotu do WIG

Relatywne stopy zwrotu do WIG Relatywne stopy zwrotu do WIG liderzy rynku - krótki horyzont ostatnia sesja PKN Orlen 67,82 2,5 1,1% 4,5% 6,1% 12,3% 5,5% Bank Pekao 145,15 1,02% 1,6% -0,6% 0,1% -0,6% 6,8% PKO BP 23,70 0,79% 3,4% 2,9%

Bardziej szczegółowo

Wygrani/Przegrani. Mbank 470.00 2.17% LPP 7000.00-5.60% Tauron PE 4.89 1.66% PKN Orlen 67.96-2.62% Wydarzenia w späłkach

Wygrani/Przegrani. Mbank 470.00 2.17% LPP 7000.00-5.60% Tauron PE 4.89 1.66% PKN Orlen 67.96-2.62% Wydarzenia w späłkach Raport dzienny 6 maja 215 GłÄwne indeksy WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm WIG2 2 58 -.6% 4.5% 5.% 614/171 WIG3 2 727 -.59% 4.5% 7.4% 668/186 mwig4 3 876 -.18% 4.1% 14.8% 143/39

Bardziej szczegółowo

Notowania. Czerwona Torebka Zgoda UOKiK na przejęcie kontroli nad Małpka

Notowania. Czerwona Torebka Zgoda UOKiK na przejęcie kontroli nad Małpka 7 sierpnia 2013 2013-08-07 TRIGON COVERAGE 4fun Media Uchwała NWZA o zmianach w składzie RN spółki Ze składu RN odwołano p. Andrzeja Paluszyńskiego, p. Piotra Surmackiego oraz p. Marka Sowę. W ich miejsce

Bardziej szczegółowo

Roczna struktura aktywów ING Otwarty Fundusz Emerytalny stan na dzień 31.12.2014

Roczna struktura aktywów ING Otwarty Fundusz Emerytalny stan na dzień 31.12.2014 Zgodnie z art. 193 ust. 4 Ustawy z dn. 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. 1997 r. Nr 139 poz. 934 z późniejszymi zmianami) oraz 13 ust. 2 Rozporządzenia Rady

Bardziej szczegółowo

Notowania. Harper Hygienics Rezygnacja p. Michała Frysa z pełnienia funkcji członka RN W jego miejsce powołano p. Wojciecha Małek.

Notowania. Harper Hygienics Rezygnacja p. Michała Frysa z pełnienia funkcji członka RN W jego miejsce powołano p. Wojciecha Małek. 26 lipca 2013 2013-07-26 TRIGON COVERAGE Czerwona Torebka Uchwała NWZA w sprawie emisji blisko 21,8 mln akcji Akcje mają posłużyć do zamknięcia transakcji przejęcia spółki Małpka posiadającej sieć sklepów

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo

Spółki zagraniczne w roku 2012

Spółki zagraniczne w roku 2012 Rocznik Giełdowy 2013 Spółki zagraniczne w roku 2012 GPW dąży do wzmocnienia pozycji regionalnego centrum finansowego, koncentrując działania na pozyskiwaniu spółek z Europy Środkowej i Wschodniej. Rok

Bardziej szczegółowo

TRIGON COVERAGE Amica Zwołanie NWZA na dzień 21 listopada w sprawie powołanie członka zarządu. Notowania

TRIGON COVERAGE Amica Zwołanie NWZA na dzień 21 listopada w sprawie powołanie członka zarządu. Notowania 28 października 2013-10-28 TRIGON COVERAGE Amica Zwołanie NWZA na dzień 21 listopada w sprawie powołanie członka zarządu Ponadto akcjonariusze mają głosować w sprawie zmian w statucie spółki. Duon W IV

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny. 28 sierpnia 2015. GłÄwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieräw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje.

Raport dzienny. 28 sierpnia 2015. GłÄwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieräw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje. Raport dzienny 28 sierpnia GłÄwne indeksy WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm WIG2 2 118 2.9% -3.5% -12.5% 812/215 WIG3 2 338 2.18% -3.5% -9.7% 858/227 mwig4 3 628 2.58% -2.5% 6.7%

Bardziej szczegółowo

Top 100 najbogatszych, giełdowych inwestorów indywidualnych w Polsce na początku 2011 roku.

Top 100 najbogatszych, giełdowych inwestorów indywidualnych w Polsce na początku 2011 roku. Top 100 najbogatszych, giełdowych inwestorów indywidualnych w Polsce na początku 2011 roku. Leszek Czarnecki, założyciel Getin Holdingu, Michał Sołowow, główny akcjonariusz Synthosu, Echo Investment, Cersanitu

Bardziej szczegółowo

Portfel inwestycyjny Emitent/Bank Nazwa Termin wykupu Wartość lokaty w PLN

Portfel inwestycyjny Emitent/Bank Nazwa Termin wykupu Wartość lokaty w PLN Zgodnie z art. 193 ust. 4 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. Nr 139, poz. 934 z późniejszymi zmianami) Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz

Bardziej szczegółowo

Relatywne stopy zwrotu do WIG liderzy rynku - krótki horyzont

Relatywne stopy zwrotu do WIG liderzy rynku - krótki horyzont Relatywne stopy zwrotu do WIG liderzy rynku - krótki horyzont Ostatnia sesja PKN Orlen 20,75 7,22% 7,% 4,3%,8% 2,7% 3, Polimex-Mostostal 2,35 6,58% 5,4% 0,8% 0,8% -7,8% -,6% Bioton 0,22 4,53% 5,7% 3,7%

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 07/09/2015 r.

Warszawa, dnia 07/09/2015 r. Zgodnie z Regulaminem udzielania przez BOŚ S.A. "kredytów giełdowych" na zakup papierów wartościowych niżej wymienionym akcjom przyznano następujące wagi: Lista papierów wartościowych z wagą 1,0 1. ALIOR

Bardziej szczegółowo

Notowania. Kalendarium spotkań. Pragma Faktoring Umowa faktoringowa z maksymalnym limitem w kwocie 4 mln PLN

Notowania. Kalendarium spotkań. Pragma Faktoring Umowa faktoringowa z maksymalnym limitem w kwocie 4 mln PLN 21 października 2013-10-21 TRIGON COVERAGE Feerum Podwyższenie tegorocznej prognozy wyników P/E 13 (18,4x) Dotychczasowa prognoza finansowa Grupy Kapitałowej FEERUM S.A. opublikowana 22 maja 2013 roku

Bardziej szczegółowo

Eurofundusz Indeksowy Otwarty Fundusz Inwestycyjny Bilans na dzień 31.12.2001 (tysiące złotych)

Eurofundusz Indeksowy Otwarty Fundusz Inwestycyjny Bilans na dzień 31.12.2001 (tysiące złotych) Aktywa Lokaty Środki pieniężne Eurofundusz Indeksowy Otwarty Fundusz Inwestycyjny Bilans na dzień 31.12.2001 Inwestycje w krajowe papiery wartościowe 31.12.2001 31.12.2000 7 878 13 408,1 Lokaty pieniężne

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny. 21 czerwca 2012. GłÄwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieräw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje.

Raport dzienny. 21 czerwca 2012. GłÄwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieräw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje. Raport dzienny 21 czerwca 212 GłÄwne indeksy WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm WIG2 2 261 -.45% 7.8% -2.3% 584/174 1 9 25 WIG 4 512 -.3% 7.2% -17.1% 771/23 8 24 swig8 9 534.27%

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny. 8 listopada 2013. GłÄwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieräw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje.

Raport dzienny. 8 listopada 2013. GłÄwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieräw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje. Raport dzienny 8 listopada GłÄwne indeksy WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm WIG2 2 528.25% 6.5% 8.1% 586/187 WIG3 2 677 -.65% 5.6% - 631/21 mwig4 3 5 -.36% 6.5% 45.7% 77/24 swig8

Bardziej szczegółowo

Wygrani/Przegrani. PKN Orlen 69.30 4.21% PGE 20.90-2.34% LPP 8099.00 3.83% Tauron PE 4.86-1.22% Wydarzenia w späłkach

Wygrani/Przegrani. PKN Orlen 69.30 4.21% PGE 20.90-2.34% LPP 8099.00 3.83% Tauron PE 4.86-1.22% Wydarzenia w späłkach Raport dzienny 28 kwietnia 215 GłÄwne indeksy WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm WIG2 2 549 1.2% 7.4% 4.6% 842/23 WIG3 2 775 1.27% 7.6% 7.4% 886/241 mwig4 3 883.66% 5.1% 14.3% 13/35

Bardziej szczegółowo

* Szczegóły zlecenia kupna Hawe < 3,64 #DIV/0! średnia:

* Szczegóły zlecenia kupna Hawe < 3,64 #DIV/0! średnia: POTENCJALNE BYKI NA TEN TYDZIEŃ Nazwa spółki Warunki kupna STOP * Szczegóły zlecenia kupna Hawe wybicie 3,95 < 3,64 Nazwa spółki Data wydania ŚREDNIOTERMINOWY PORTFEL BYKÓW Cena kupna Cena obecna Zmiana

Bardziej szczegółowo

Informacja roczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 31 grudnia 2013 roku

Informacja roczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 31 grudnia 2013 roku Warszawa, dnia 15 stycznia 2014 r. Informacja roczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 31 grudnia 2013 roku Zgodnie z art. 193 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych Zarząd Aviva

Bardziej szczegółowo

Lista notowanych spó ek (wg stanu na koniec 2002 r.) Listed Companies (as of end of 2002)

Lista notowanych spó ek (wg stanu na koniec 2002 r.) Listed Companies (as of end of 2002) Lista notowanych spó ek (wg stanu na koniec 2002 r.) Listed Companies (as of end of 2002) 4MEDIA [4MD] 4 MEDIA SA www.4media.pl APATOR [APT] Apator SA www.apator.torun.pl BICK [BIC] Bick SA www.bick.com.pl

Bardziej szczegółowo

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 10 czerwca 2015 6 stron

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 10 czerwca 2015 6 stron Biuletyn Dzienny 6 stron Informacje ze Spółek Atrem Konsorcjum ze spółką Contrast (podmiot zależny od Atremu) jako lider podpisało kontrakt na budowę stacji energetycznej dla Tauron Dystrybucja za 16,9

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 16/DM/DRPiKO/2015

Komunikat nr 16/DM/DRPiKO/2015 Komunikat nr 16/DM/DRPiKO/2015 z dnia 18-05-2015 r. w sprawie określenia zasad obsługi zleceń zaawansowanych w Domu Maklerskim Pekao W związku z 34a ust. 3 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez

Bardziej szczegółowo

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 1 lipca 2014 5 stron. AB Spółka podpisała z Apple umowę na dystrybucję smartfonów iphone.

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 1 lipca 2014 5 stron. AB Spółka podpisała z Apple umowę na dystrybucję smartfonów iphone. Biuletyn Dzienny 5 stron Informacje ze Spółek AB Spółka podpisała z Apple umowę na dystrybucję smartfonów iphone. ABM Solid Spółka podpisała kontrakt jako podwykonawca przy budowie hali sportowej dla liceum

Bardziej szczegółowo

Wygrani/Przegrani. TVN 9.42 5.49% Boryszew 0.52-1.89% PGNiG 4.93 4.89% Synthos 5.66-2.41% Wydarzenia w späłkach

Wygrani/Przegrani. TVN 9.42 5.49% Boryszew 0.52-1.89% PGNiG 4.93 4.89% Synthos 5.66-2.41% Wydarzenia w späłkach Raport dzienny 12 grudnia 212 GłÄwne indeksy WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm WIG2 2 513 1.46% 7.6% 15.5% 669/211 WIG 46 517 1.36% 7.3% 22.7% 817/258 1 9 8 25 24 swig8 1 271 1.2%

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo

Notowania. AmRest Finalizacja umowy nabycia pozostałych udziałów w AmRest TAG za 2,3 mln EUR

Notowania. AmRest Finalizacja umowy nabycia pozostałych udziałów w AmRest TAG za 2,3 mln EUR 1 lipca 2013 2013-07-01 TRIGON COVERAGE Amica Uchwała ZWZA o wypłacie 4,58 PLN dywidendy na akcję Dzień dywidendy ustalono na 16 lipca, a termin jej wypłaty na 30 lipca 2013 roku. DY=5,74%. AmRest Finalizacja

Bardziej szczegółowo

Wygrani/Przegrani. Synthos 6.32 3.61% Boryszew 0.70-1.41% JSW 93.40 3.61% Kernel 65.90-2.51% Wydarzenia w späłkach

Wygrani/Przegrani. Synthos 6.32 3.61% Boryszew 0.70-1.41% JSW 93.40 3.61% Kernel 65.90-2.51% Wydarzenia w späłkach Raport dzienny 11 maja 212 GłÄwne indeksy WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm WIG2 2 188.88% -2.9% -23.4% 637/194 1 9 25 WIG 39 44.58% -2.9% -19.9% 783/239 8 24 swig8 9 681 -.25%

Bardziej szczegółowo

Które z wymienionych miar obrazują zmiany zjawiska w czasie? Uczniowie winni wskazać: przyrost absolutny, przyrost względny, tempo wzrostu, indeks.

Które z wymienionych miar obrazują zmiany zjawiska w czasie? Uczniowie winni wskazać: przyrost absolutny, przyrost względny, tempo wzrostu, indeks. Praca zaliczeniowa Ewa Nowak Scenariusz lekcji ze statystyki Giełda jest dynamiczna 245 min. I) Cele a) wiedza: po lekcji uczeń - zna miary dynamiki i sposób ich wyliczania, - potrafi wymienić pojęcia

Bardziej szczegółowo

0.3% -0.5% 1.3% WIG50

0.3% -0.5% 1.3% WIG50 Biuletyn Dzienny 6 stron Informacje ze Spółek Action Spółka opublikowała wyniki za I kwartał Przychody 1324 1299 2% 1132 17% EBITDA 25.8 24.6 5% 22.6 14% EBIT 23.5 22.1 6% 20.3 16% Zysk netto 17.3 16.9

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny. 28 grudnia 2010. G³ówne indeksy œwiatowe. Rentownoœæ skarbowych papierów d³u nych. Surowce. Waluty. Najbardziej aktywne akcje

Raport dzienny. 28 grudnia 2010. G³ówne indeksy œwiatowe. Rentownoœæ skarbowych papierów d³u nych. Surowce. Waluty. Najbardziej aktywne akcje Raport dzienny 28 grudnia 21 G³ówne indeksy WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm 16 29 WIG2 2 759 -.37% 4.4% 14.7% 484/16 14 WIG 47 596 -.26% 4.3% 18.8% 79/261 swig8 12 129.32% 3.7%

Bardziej szczegółowo

Biuro Maklerskie Alior Bank SA infolinia Aktualizacja. Raporty AT- ciekawe spółki. Data publikacji raportu: 26 października 2009 r.

Biuro Maklerskie Alior Bank SA infolinia Aktualizacja. Raporty AT- ciekawe spółki. Data publikacji raportu: 26 października 2009 r. Aktualizacja Raporty AT- ciekawe spółki Krzysztof Sosnowski Krzysztof.Sosnowski@alior.pl IDM 2,80 zł 2,69 zł -3,93% 2,59 zł publikacji raportu: 26 października 2009 r. IDM SA (2.74000, 2.74000, 2.66000,

Bardziej szczegółowo

Kapitalizacja na koniec okresu w mln pln - marzec

Kapitalizacja na koniec okresu w mln pln - marzec lp. Emitent Miejsce w rankingu w porównaniu do ubiegłego miesiąca Kapitalizacja na koniec okresu w mln pln - marzec Kapitalizacja na koniec okresu w mln pln- luty Różnica kapitalizacji w porównaniu do

Bardziej szczegółowo

WIG - Daily 2015-09-04 Open 50847.5, Hi 50905.6, Lo 50506.3, Close 50792.1 (-0.4%) Vol 801,963,328 WIG - ADX(14) = 22.82, +DI = 23.70, -DI = 33.

WIG - Daily 2015-09-04 Open 50847.5, Hi 50905.6, Lo 50506.3, Close 50792.1 (-0.4%) Vol 801,963,328 WIG - ADX(14) = 22.82, +DI = 23.70, -DI = 33. Indeksy pkt zm% 5 792,1 -,4 2 146,5 -,4 DAX 1 38, -2,7 CAC 4 523,1-2,8 FTSE 6 42,9-2,4 BUX 21 335,8-1,2 S&P5 1 921,2-1,5 DJIA 16 12,4-1,7 SHC 3 144,5 -,5 : wzrosty i spadki (%) - Daily 15-9-4 Open 5847.5,

Bardziej szczegółowo

Notowania. Benefit Systems Powołanie p. Izabeli Walczewskiej-Schneyder na stanowisko członka zarządu

Notowania. Benefit Systems Powołanie p. Izabeli Walczewskiej-Schneyder na stanowisko członka zarządu 9 maja 2013 2013-05-09 TRIGON COVERAGE Aplisens Zapowiedź poprawy wyników w 2013 roku, CAPEX ponad 20 mln PLN Rok do roku spółka zakłada wzrost przychodów i zysków, choć dynamiki nie będą tak duże jak

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PORANNY. GPW 28 kwietnia 2009. ŚWIAT Nasdaq

BIULETYN PORANNY. GPW 28 kwietnia 2009. ŚWIAT Nasdaq BIULETYN PORANNY GPW 28 kwietnia 2009 Komentarz poranny Wczorajsza sesja zakończyła się spadkiem indeksów, ale skala ruchu nie była znacząca. Po słabszym otwarciu WIG- 20 odnotował spadek do dziennego

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny. 5 marca 2014. GłÄwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieräw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje.

Raport dzienny. 5 marca 2014. GłÄwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieräw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje. Raport dzienny 5 marca 214 GłÄwne indeksy WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm 7 255 WIG2 2 443 2.22% 3.6% -1.4% 927/34 WIG3 2 597 2.59% 4.1% 3.2% 991/325 mwig4 3 57 3.53% 2.3% 33.4%

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny. 3 września 2015. GłÅwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieråw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje.

Raport dzienny. 3 września 2015. GłÅwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieråw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje. Raport dzienny 3 września 215 GłÅwne indeksy WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm WIG2 2 18 -.39% -5.5% -16.2% 631/167 WIG3 2 327 -.44% -5.5% -13.2% 669/177 mwig4 3 61 -.3% -5.4% 3.4%

Bardziej szczegółowo

WYCENA W REKOMENDACJACH SPORZĄDZANYCH PRZEZ BIU- RA MAKLERSKIE A CENA RYNKOWA SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE

WYCENA W REKOMENDACJACH SPORZĄDZANYCH PRZEZ BIU- RA MAKLERSKIE A CENA RYNKOWA SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE Roman Biedrzyński WYCENA W REKOMENDACJACH SPORZĄDZANYCH PRZEZ BIU- RA MAKLERSKIE A CENA RYNKOWA SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE Wprowadzenie Inwestowanie na giełdzie papierów

Bardziej szczegółowo

Ebay Inc. (EBAY) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ).

Ebay Inc. (EBAY) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Ebay Inc. (EBAY) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Czym zajmuje się firma? ebay - portal internetowy prowadzący największy serwis aukcji internetowych na świecie. ebay został założony

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia menedżerów polskich spółek giełdowych

Wynagrodzenia menedżerów polskich spółek giełdowych Wynagrodzenia menedżerów polskich spółek giełdowych Jakub Han Sedlak & Sedlak Kraków, 22.02.2007 Zasady ustalania wynagrodzeń menedżerów tworzenie niezależnych ciał nadzorczych potrzeba powiązania wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Wygrani/Przegrani. Orange 10.21 2.61% Pekao 179.55-1.35% PGE 21.68 2.12% Synthos 4.05-1.22% Wydarzenia w spåłkach

Wygrani/Przegrani. Orange 10.21 2.61% Pekao 179.55-1.35% PGE 21.68 2.12% Synthos 4.05-1.22% Wydarzenia w spåłkach Raport dzienny 24 października 214 GłÅwne indeksy WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm WIG2 2 434.2% -1.7% -4.6% 599/179 WIG3 2 616.23% -1.7% -3.7% 63/188 mwig4 3 514 -.25% -2.9% -1.4%

Bardziej szczegółowo

Wygrani/Przegrani. PGE 20.55 1.93% JSW 14.88-4.31% ALIOR 92.96 1.60% PKN Orlen 70.65-2.82% Wydarzenia w späłkach

Wygrani/Przegrani. PGE 20.55 1.93% JSW 14.88-4.31% ALIOR 92.96 1.60% PKN Orlen 70.65-2.82% Wydarzenia w späłkach Raport dzienny 1 czerwca 215 GłÄwne indeksy WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm WIG2 2 438 -.14% -3.1%.3% 127/338 WIG3 2 666 -.9% -2.5% 2.6% 136/362 mwig4 3 849.14% -.4% 1.4% 24/64

Bardziej szczegółowo

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Czym zajmuje się firma? Bank of America jeden z największych banków świata. Pod względem wielkości aktywów zajmuje 3.

Bardziej szczegółowo

Informacja roczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 31 grudnia 2014roku

Informacja roczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 31 grudnia 2014roku Warszawa, dnia 15 stycznia 2015 r. Informacja roczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 31 grudnia 2014roku Zgodnie z art. 193 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych Zarząd Aviva

Bardziej szczegółowo

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 26 maja 2014 4 strony

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 26 maja 2014 4 strony Biuletyn Dzienny 4 strony Informacje ze Spółek Arcus ZWZA w dn. 18 czerwca podejmie decyzję o wypłacie dywidendy w wysokość 0,05 PLN na akcję (stopa dywidendy 2,1%), proponowany dzień ustalenia prawa do

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

Roczna struktura aktywów

Roczna struktura aktywów 1. Obligacje, bony skarbowe i inne papiery emitowane przez Skarb Państwa, NBP lub EIB, a takŝe poŝyczki i kredyty udzielane tym podmiotom; 8 597 294 174,40 46,06 - Nazwa papieru - Data wykupu Skarb Państwa

Bardziej szczegółowo

TRIGON COVERAGE. Notowania

TRIGON COVERAGE. Notowania 4 lutego 2013 2013-02-04 TRIGON COVERAGE Ciech Sprzedaż Organiki pod znakiem zapytania? przedłużyła termin do 18 lutego na składanie ofert na kupno firmy Organika Sarzyna, gdzie zlokalizowany jest biznes

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny. 9 sierpnia 2012. GłÄwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieräw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje.

Raport dzienny. 9 sierpnia 2012. GłÄwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieräw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje. Raport dzienny 9 sierpnia 212 GłÄwne indeksy WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm WIG2 2 269.12% 1.2% -1.9% 417/126 1 9 25 WIG 41 254.7% 2.2% 5.7% 51/154 8 24 swig8 9 282 -.18% -1.7%

Bardziej szczegółowo

WIG - Volume = 660,937,280.00. WIG - Composite Index = 147.49, MA13 = 167.22, MA33 = 166.70. WIG - Derivative Oscillator = -2.18

WIG - Volume = 660,937,280.00. WIG - Composite Index = 147.49, MA13 = 167.22, MA33 = 166.70. WIG - Derivative Oscillator = -2.18 Indeksy pkt zm% 54179,0 0,3 20,7 0,3 DAX 11967,4-0,3 CAC 5074,1 0,2 FTSE 6833,5 0,4 BUX 002,5 1,8 S&P500 80,6 0,7 DJIA 17880,9 0,7 SHC 3937,2 1,9 : wzrosty i spadki (%) - Daily 15-04-02 Open 545.7, Hi

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny. 14 października 2013. GłÅwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieråw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje.

Raport dzienny. 14 października 2013. GłÅwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieråw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje. Raport dzienny 14 października 213 GłÅwne indeksy WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm WIG2 2 49.85% 4.8% 4.8% 922/283 WIG3 2 652.99% 5.5% - 972/298 mwig4 3 42.93% 6.9% 42.3% 11/33

Bardziej szczegółowo

obroty PLN/USDm Wygrani/Przegrani Bogdanka 59.40 2.95% Eurocash 38.20-3.05% Mbank 448.50 2.07% Enea 16.11-2.83% Wydarzenia w späłkach

obroty PLN/USDm Wygrani/Przegrani Bogdanka 59.40 2.95% Eurocash 38.20-3.05% Mbank 448.50 2.07% Enea 16.11-2.83% Wydarzenia w späłkach Raport dzienny 17 czerwca 215 GłÄwne indeksy WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm 7 26 WIG2 2 357 -.5% -6.3% -4.4% 635/172 WIG3 2 58 -.2% -5.8% -2.1% 662/179 mwig4 3 751.6% -4.8% 7.1%

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PKO/CREDIT SUISSE STABILNEGO WZROSTU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PKO/CREDIT SUISSE STABILNEGO WZROSTU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE PKO/CREDIT SUISSE STABILNEGO WZROSTU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Warszawa, dnia 28 marca 2008 r. Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu sprawozdanie finansowe PKO/CREDIT SUISSE

Bardziej szczegółowo

Wygrani/Przegrani. KGHM 111.90 1.45% PGNiG 6.69-3.74% LPP 6954.15 0.81% Mbank 430.00-2.14% Wydarzenia w späłkach

Wygrani/Przegrani. KGHM 111.90 1.45% PGNiG 6.69-3.74% LPP 6954.15 0.81% Mbank 430.00-2.14% Wydarzenia w späłkach Raport dzienny 24 czerwca 215 GłÄwne indeksy WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm WIG2 2 341 -.38% -7.% -4.8% 439/118 WIG3 2 569 -.36% -6.2% -2.5% 479/128 mwig4 3 776.13% -3.5% 8.3%

Bardziej szczegółowo