Globalne uwarunkowania bezpieczeñstwa rynku papierów wartoœciowych w Polsce Globalne uwarunkowania bezpieczeñstwa rynku papierów...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Globalne uwarunkowania bezpieczeñstwa rynku papierów wartoœciowych w Polsce Globalne uwarunkowania bezpieczeñstwa rynku papierów..."

Transkrypt

1 Urszula Banaszczak-Soroka * Urszula Banaszczak-Soroka Globalne uwarunkowania bezpieczeñstwa rynku papierów wartoœciowych w Polsce Globalne uwarunkowania bezpieczeñstwa rynku papierów... Wstêp Ze wzglêdu na znacz¹c¹ rolê, jak¹ odgrywa rynek papierów wartoœciowych dla gospodarki [Przybylska-Kapuœciñska, 2008, s ], oraz jego publiczny (okreœlaj¹cy konkretne zachowania emitentów i inwestorów) i masowy charakter (setki tysiêcy inwestorów uczestnicz¹cych w obrocie) wyznaczono dla niego szczególne atrybuty. Dwa podstawowe to stabilnoœæ i bezpieczeñstwo 1. Stabilnoœæ jest najbardziej pojemn¹ wartoœci¹ systemu finansowego (tak e rynku papierów wartoœciowych). Mo na j¹ zdefiniowaæ jako stan, w którym pe³ni on swoje funkcje w sposób ci¹g³y i efektywny, nawet w przypadku wyst¹pienia nieoczekiwanych i niekorzystnych zaburzeñ o znacznej skali [Kiedrowska, Marsza³ek, 2002; Raport o stabilnoœci..., 2010]. Rynek bêdzie stabilny, jeœli zostanie obdarzony zaufaniem inwestorów. Podstaw¹ zaufania jest bezpieczeñstwo, które w sposób obszerny mo na okreœliæ jako stan niezagro enia, spokoju, pewnoœci [Nieborak, Sójka, 2011, s. 45]. W literaturze przedmiotu w zakresu rynku papierów wartoœciowych uznaje siê, e chodzi w pierwszej kolejnoœci o bezpieczeñstwo obrotu postrzegane z punktu widzenia osób korzystaj¹cych z us³ug finansowych 2 [Wojno, 2012, s. 1663; Opalska, 2012, s. 1375]. O atrybutach rynku nie decyduj¹ jedynie czynniki lokalne, ale od d³u szego ju czasu czynniki zewnêtrzne o charakterze globalnym i regionalnym (Unia Europejska). Patrz¹c z tej perspektywy, mo na stwierdziæ, e bodÿce zewnêtrzne zarówno stymuluj¹ rozwój rynku i wzmacniaj¹ jego bezpieczeñstwo, jak równie wywo³uj¹ nowe rodzaje ryzyka i wymuszaj¹ poszukiwanie nowych narzêdzi ochrony rynku. * Dr, Katedra Zarz¹dzania Finansami, Wydzia³ Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersytet Wroc³awski, ul. Uniwersytecka 2/26, Wroc³aw 1 Te i inne atrybuty (zaufanie do rynku, bezpieczeñstwo obrotu, ochrona inwestora, przestrzeganie zasad uczciwego obrotu, przejrzystoœæ) wyznaczaj¹ dwie ustawy: art. 5 [ustawa, 2006], art. 4 [ustawa, 2005]. 2 Wymieniæ mo na miêdzy innymi: bezpieczeñstwo aktywów klienta, gwarancjê ci¹g³oœci œwiadczenia us³ug przez instytucje rynku papierów wartoœciowych, przestrzeganie regu³ obrotu, rzetelnoœæ, odpowiedzialnoœæ, etycznoœæ pracowników tych instytucji oraz emitentów, uczciw¹ konkurencjê, stopieñ akceptacji ryzyka inwestora w stosunku do wiedzy itd.

2 8 Urszula Banaszczak-Soroka Celem artyku³u jest zbadanie wybranych czynników o charakterze globalnym i regionalnym (rozwój informatyki i telekomunikacji, decentralizacja obrotu, demutualizacja oraz fuzje gie³d czy integracja europejska) pod k¹tem ich wp³ywu na rozwój rynku papierów wartoœciowych w Polsce z uwzglêdnieniem jego bezpieczeñstwa. 1. Informatyzacja i telekomunikacja baz¹ rozwoju rynku papierów wartoœciowych w Polsce Istotnym czynnikiem ci¹g³ych zmian rynków papierów wartoœciowych jest postêp techniczny i technologiczny w zakresie informatyki i ³¹cznoœci powoduj¹cy kurczenie siê czasu i przestrzeni [ elazny, 2009, s ; Zaj¹czkowska-Jakimiak, 2002, s ]. Zjawisko to wywo³uje ci¹g³¹ rywalizacjê gie³d o inwestorów, którzy szukaj¹ miejsc realizacji zleceñ ju nie w mili-, ale w nanosekundach. Walka o klientów wymusza wdra anie coraz nowoczeœniejszych, a równoczeœnie bezpieczniejszych platform obrotu. S¹ one jednym z wa kich czynników wyznaczaj¹cych p³ynnoœæ, to jest szybkoœæ zawierania transakcji w czasie rzeczywistym 3. Ocenia siê, e wysoka p³ynnoœæ jest warunkiem optymalnej alokacji kapita³u, umo liwia wycofanie kapita³u w czasie i zakresie wybranym przez inwestora, wspomaga szybk¹ transformacjê jednego instrumentu finansowego w inny, zmniejsza ryzyko oraz pozwala lepiej wyceniaæ walory notowane na gie³dzie. W ten sposób p³ynnoœæ decyduje o wzroœcie znaczenia lub marginalizacji gie³dy. Chocia wskaÿnik p³ynnoœci na GPW w Warszawie systematycznie wzrasta, to jednak na tle potentatów gie³dowych jest nadal skromny (zob. rys. 1). Poprawê tej sytuacji na polskim rynku papierów wartoœciowych byæ mo e przyniesie uruchomienie w pierwszym kwartale 2013 r. platformy obrotu, która pozwoli na wprowadzenie nowych zleceñ oraz nowych typów zawierania transakcji (np. handel wysokiej czêstotliwoœci) 4. Oparta jest ona na rozwi¹zaniach przyjêtych na wielu gie³dach, w tym na NYSE, z któr¹ GPW nawi¹za³a w tym zakresie konkretn¹ wspó³pracê. Eksploata- 3 WskaŸnik p³ynnoœci (relacja obrotów akcjami do kapitalizacji notowanych spó³ek) jest uznawany za bodaj najwa niejszy wskaÿnik z grupy wskaÿników wzglêdnych charakteryzuj¹cych pozycjê gie³dy na tle innych gie³d. Inne wskaÿniki wzglêdne to: kapitalizacja do PKB czy koncentracja obrotów) [Sieradzki, 2006, s. 93]. 4 Nowe sposób realizacji zlecenia PKC, PCR itd. [www.gpw.pl/nowe_typy_zlecen_w_ utp, dostêp dnia ]; HFT High Freguensy Trading rodzaj elektronicznych transakcji, które za pomoc¹ komputerowych algorytmów przewiduj¹, obserwuj¹ i wychwytuj¹ z niebywa³¹ szybkoœci¹ zlecenie, zanim zostanie ono wys³ane do arkusza zleceñ na gie³dzie. Instrument ten jest uwa any za kontrowersyjny [Perka, 2011, s ].

3 Globalne uwarunkowania bezpieczeñstwa rynku papierów... 9 cja tych samych systemów obrotu pozwala wystandaryzowaæ przyjête rozwi¹zania, co wp³ywa korzystnie na rozwój rynków, obni a koszty obs³ugi (w konsekwencji koszty ponoszone przez cz³onków gie³dy, a dalej inwestorów i emitentów), zwiêksza p³ynnoœæ i poszerza dostêpnoœæ inwestorów do obszernej grupy notowanych na ró nych gie³dach instrumentów [Kowalak, 2003, s ]. Rysunek 1. Wartoœæ wskaÿnika p³ynnoœci (WP) na wybranych gie³dach ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: [www.fese.eu..., dostêp dnia ; dostêp dnia ]. Skutkiem ubocznym d¹ enia do wdra ania coraz nowoczeœniejszych platform obrotu s¹ wysokie koszty ponoszone przez wszystkie instytucje rynku papierów wartoœciowych. Jak podaje prezes Izby Domów Maklerskich, w ostatnim czasie firmy inwestycyjne wydatkowa³y ponad 50 mln z³ na zmiany w oprogramowania zwi¹zane z now¹ platform¹ obrotu GPW. W wielu firmach inwestycyjnych (DM PKO, DM BZWBK, DM BOŒ czy CDM Pekao SA) zdarza³y siê i zdarzaj¹ problemy inwestorów z dostêpem do systemów informatycznych. W konsekwencji KNF nak³ada kary za nieprawid³ow¹ obs³ugê klientów przez Internet (np. kara w wysokoœci 40 tys. z³ dla CDM Pekao SA). Zdarzenie takie nie ominê³y równie samej GPW. Internet jako forma komunikacji z firm¹ inwestycyjn¹ szybko zyska³ wielu zwolenników 5. O skali tego zjawiska w Polsce œwiadczy dynamicz- 5 Wed³ug badania CBOS liczba osób korzystaj¹cych z Internetu przynajmniej raz w miesi¹cu wzros³a z 26% w 2004 r. do 56 % w maju 2012 r. 60% z tej grupy obs³ugiwa³o swoje konto bankowe przez Internet [Komunikat z badañ..., 2012, s. 2 i 8].

4 10 Urszula Banaszczak-Soroka ny wzrost liczby rachunków internetowych czy udzia³ inwestorów w obrotach GPW. W po³owie 2003 r. na 905 tys. rachunków prowadzonych przez firmy inwestycyjne w Polsce zaledwie 3% stanowi³y rachunki internetowe. Dekadê póÿniej, na koniec czerwca 2012 r., rachunki internetowe stanowi³y blisko 60% (na 1,5 mln rachunków), umo liwiaj¹c inwestorom wirtualn¹ wspó³pracê z firm¹ inwestycyjn¹, a dalej z gie³d¹. W drugim pó³roczu 2012 r. udzia³ zleceñ z³o onych on-line w ogólnej liczbie zleceñ kszta³towa³ siê nastêpuj¹co: akcje na rynku g³ównym 70%, a kontrakty terminowe 76%. Jeszcze wy sze wskaÿniki charakteryzuj¹ udzia³ w obrotach: odpowiednio akcji na rynku g³ównym 72%, a kontrakty 84% [www.static.gpw.pl..., dostêp dnia ]. Trend jest tak zaawansowany, e firmy inwestycyjne, nawet te, które przez lata bazowa³y na przyjmowaniu klientów w Punktach Obs³ugi Klienta, decyduj¹ siê na ich likwidacjê. Pierwszy tak¹ zmianê wprowadzi³ ING Securities. Od 1 sierpnia 2011 r. Internet sta³ siê g³ównym kana³em obs³ugi jego klientów 6. Informatyzacja wp³ynê³a tak e na obni kê kosztów ponoszonych przez klienta przy zawieraniu transakcji on-line. Firmy inwestycyjne gratyfikuj¹ klientów korzystaj¹cych z tej formy komunikacji oraz podejmuj¹ próby ograniczenia sk³adania zleceñ w sposób tradycyjny, tj. osobiœcie lub telefonicznie (gorsze traktowanie polegaj¹ce na pobieraniu wy szych prowizji i op³at, co mo emy zaliczyæ do kategorii wykluczenia finansowego 7 ). Zastosowanie internetu jako powszechnego Ÿród³a komunikacji i dostêpu do informacji zredukowa³o zjawisko asymetrii informacji, ale równolegle wprowadzi³o ogromny szum informacyjny. Problemem staje nie dostêp do informacji, ale wy³owianie rzetelnych wiadomoœci oraz ich segregacja, umo liwiaj¹ca podejmowanie rozs¹dnych decyzji inwestycyjnych. Postêp techniczny i technologiczny obok pozytywnego oddzia³ywania na zmiany zachodz¹ce na rynkach finansowych wi¹ e siê tak e z powa nymi zagro eniami dla bezpieczeñstwa, przejrzystoœci, uczciwoœci instytucji i uczestników (emitentów i inwestorów) oraz stabilnoœci systemu gie³dowego i szerzej finansowego. Pojawi³y siê nowe rodzaje ryzyka, stawiaj¹ce nowe wymagania regulacyjne w sferze: ochrony kon- 6 W miejsce POK w 40 oddzia³ach Banku ING dzia³aj¹cego jako agent ING Securities (ING jest wpisany do rejestru agentów prowadzonego przez KNF r.) [www.ing-securities.pl..., dostêp dnia ]. 7 Rada Unii Europejskiej i Parlament Europejski og³osi³y 2010 r. europejskim rokiem walki z ubóstwem i wykluczeniem spo³ecznym, uznaj¹c, e przejawem wykluczenia jest tak e wykluczenie finansowe polegaj¹ce z jednej strony na ograniczeniu dostêpu do us³ug finansowych, a z drugiej strony na gorszym traktowaniu klienta [Su yñski, 2012].

5 Globalne uwarunkowania bezpieczeñstwa rynku papierów sumenta, zwierania umów na odleg³oœæ, bezpieczeñstwa transakcji, przeciwdzia³ania praniu pieniêdzy i finansowaniu terroryzmu, zabezpieczenia systemów informatycznych itd. Podsumowuj¹c, nale y stwierdziæ, i w dobie dynamicznie rozwijaj¹cego siê rynku papierów wartoœciowych oraz rosn¹cych zagro eñ dzia³ania regulacyjne pañstwa wspó³graj¹ce z rozwi¹zaniami przyjêtymi w UE to zbyt ma³o, by zapewniæ odpowiednie bezpieczeñstwo rynkowi. Nie mo na przecie uregulowaæ wszystkiego. Konieczna staje siê z jednej strony promocja edukacji prowadz¹ca do zwiêkszenia œwiadomoœci finansowej inwestora 8, z drugiej strony wykszta³cenie w pracownikach instytucji zwi¹zanych z tym rynkiem starych, dobrych nawyków rzetelnoœci, odpowiedzialnoœci i zwyk³ej uczciwoœci (zachowañ etycznych). 2. Dekoncentracja obrotu, demutualizacja i konsolidacja instytucjonalna gie³d Nowe technologie bardzo szybko zosta³y wykorzystane przez instytucje zwi¹zane z rynkiem kapita³owym. Pojawi³y siê rynki elektroniczne, pozagie³dowe typu NASDAQ, a nastêpnie MTF (Multilateral Trading Facilities) organizowane dla obrotu znacznymi pakietami akcji miêdzy profesjonalnymi inwestorami instytucjonalnymi, daj¹ce dostêp do najbardziej p³ynnych instrumentów finansowych notowanych na poszczególnych gie³dach 9. W Europie powsta³o kilka takich rynków. Najwiêkszy z nich to Chi-X Europe za³o ony w 2007 r. W grudniu 2012 r. obroty akcjami spó³ek krajowych i zagranicznych na wszystkich gie³dach klasyfikowanych przez Federation of European Securities Exchanges (FESE) wynios³y oko³o 384 mld euro, a na MTF 129 mld euro (tj. oko³o 33% obrotów akcjami na rynkach gie³dowych) [European Equity Market..., 2012]. MTF coraz prê niej wchodz¹ na rynki Europy Œrodkowo-Wschodniej. Dostêpne s¹ ju na Wêgrzech i w Czechach. Gdy pankontynentalne platformy obrotu zaistniej¹ w Polsce, bêd¹ powa nym zagro eniem dla firm inwestycyjnych (utrata dochodów) i ich klientów (wzrost kosztów). W obliczu rozwoju MTF z³amano obowi¹zuj¹cy do niedawna w Unii Europejskiej monopol gie³d oraz zliberalizowano zasady organizacji ob- 8 W 2009 r. Fundacja Kronenberga przeprowadzi³a badanie, z którego wynika³o, e 62% Polaków ocenia swoj¹ wiedzê dotycz¹c¹ finansów jako ma³¹. Z kolei 33% respondentów uwa a³o, e wiedza na temat finansów jest nudna, chocia równoczeœnie 79% zgadza³o siê z tym, e nale y tak¹ wiedzê posiadaæ [Stan wiedzy..., s. 6-7]. 9 MTF organizuj¹ obrót wtórny, nie pe³ni¹ zatem charakterystycznej dla gie³d funkcji poœrednika w pozyskiwaniu kapita³u. Ich w³aœcicielami s¹ m.in. banki, podmioty inwestuj¹ce na w³asny rachunek, domy maklerskie. Zalet¹ owych platform jest szybkoœæ zawierania transakcji, ich anonimowoœæ oraz niskie koszty dostêpu i obs³ugi.

6 12 Urszula Banaszczak-Soroka rotu. Nowy ³ad prawny pozwala gie³dom czy firmom inwestycyjnym na powo³ywanie autonomicznych platform obrotu. Alternatywne Systemy Obrotu powo³a³o w ramach struktur 11 gie³d europejskich, w tym na GPW rynek New Connect [Ziarko-Siwek, 2009, s ]. Wartoœæ obrotów na tych rynkach w grudniu 2012 r. wynosi³a oko³o 513 mln euro w stosunku do ponad 4 mld obrotu na rynkach regulowanych. Innym narzêdziem wzmacniania si³y gie³d s¹ dzia³ania konsolidacyjne, wewn¹trzeuropejskie oraz transatlantyckie. Za takimi zachowanymi przemawiaj¹ m.in. nastêpuj¹ce wzglêdy: pozyskanie nowych kierunków zasilenia kapita³owego dla emitentów, zwiêkszenie p³ynnoœci rynku, pozyskanie nowych inwestorów (funduszy inwestycyjnych, emerytalnych czy innych instytucji finansowych), uaktywnienie gie³d z ró nych stref czasowych ( kapita³ nigdy nie œpi ), wertykalne i horyzontalne poszerzenie zakresu oferowanych instrumentów finansowych, obni enie kosztów funkcjonowania, wzrost presti u u³atwiaj¹cy dalsz¹ ekspansjê, unifikacja obrotu, komplementarnoœæ, wzrost konkurencyjnoœci i inne [ obodziñski, 2008, s ]. Co charakterystyczne, transakcje te to najczêœciej alianse równorzêdnych partnerów, a nie podbój s³abych rynków przez silne. Procesem u³atwiaj¹cym obecne tendencje konsolidacyjne by³a demutualizacja gie³d. Zmianie struktury w³asnoœci na rzecz szerokiego uczestnictwa inwestorów towarzyszy³y czêsto procesy upublicznienia i wprowadzenia do obrotu na w³asnym parkiecie oraz prywatyzacje tam, gdzie dominuj¹cym w³aœcicielem by³o pañstwo. Jako pierwsza na œwiecie zadebiutowa³a na parkiecie w 1987 r. gie³da derywatów ze Sztokholmu. W 2000 r. do³¹czy³y do niej gie³dy z Londynu, w 2001 r. na rynek wesz³a Deutsche Börse oraz LSE (na 200-lecie swojego funkcjonowania), a potem kolejne gie³dy 10. Polska gie³da tak e zosta³a sprywatyzowana (w rêkach Skarbu Pañstwa nadal pozosta³o 35% akcji uprzywilejowanych co do g³osu, tj. 51,7% g³osów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy), debiutuj¹c na w³asnym parkiecie 9 listopada 2011 r. Najwa niejszymi udanymi 11 inicjatywami zwi¹zanymi z procesami fuzji gie³d by³o powstanie pankontynetalnych grup NASDAQ OMX Group (kontroluje dziewiêæ gie³d w USA, Szwecji, Finlandii, Danii, Estonii i Armenii, a tak e na Litwie, otwie i Islandii), oraz NYSE Euronext (kon- 10 Tylko dwie gie³dy w Europie s¹ w³asnoœci¹ pañstwa: Cypr Stock Exchange i Malta Stock Exchange. Inne, chocia posiadaj¹ zró nicowan¹ strukturê w³asnoœci i s¹ spó³kami akcyjnymi, nie s¹ upublicznione, np. Bratislava, Irish, Ljubljana, Luxembourg Stock Exchange [European Exchange Report..., 2011]. 11 Wiele zapowiadanych fuzji nie dosz³o do skutku, np. Londynu (LSE) i Toronto (TMX), NYSE Euronext i Deutsche Börse, gie³dy z Australii (ASE) i Singapuru (SGX), LSE Group i Nasdaq OMX, Deutsche Börse i moskiewski parkiet Micex itd.

7 Globalne uwarunkowania bezpieczeñstwa rynku papierów troluje piêæ rynków akcji w Nowym Jorku, Pary u, Amsterdamie, Brukseli i Lizbonie), w Europie natomiast po³¹czenie gie³dy z Londynu z parkietem w Mediolanie. W tym czasie gie³dy regionu Europy Œrodkowo-Wschodniej nie by³y obiektem zainteresowania gigantów œwiatowych czy europejskich. O prymat w regionie walczy³y gie³da z Wiednia i z Warszawy. Wiener Börse okaza³a siê aktywniejsza w ekspansji instytucjonalnej. Krok po kroku konsekwentnie sk³ada³a oferty zakupu gie³dom zlokalizowanym w stosunkowo bliskim otoczeniu. W 2005 r. wraz z austriackimi i wêgierskimi instytucjami finansowymi przejê³a 68% akcji Budapest Stock Exchange, w 2007 r. gie³da wiedeñska objê³a 81% akcji Ljubljana Stock Exchange, w nastêpnym roku objê³a 92% akcji Praque Stock Exchange i utworzy³a Central and Eastern Europe Stock Echange Group (CEESEG) 12 [Cieœlik, KoŸliñski, 2009]. Strona polska przegra³a wszystkie starcia o przejêcie gie³d w regionie nie tylko z gie³d¹ wiedeñsk¹, ale tak e z OMX w przypadku wileñskiego parkietu. Na koniec grudnia 2012 r. wprawdzie kapitalizacja polskiej gie³dy by³a wy sza od kapitalizacji ka dej z gie³d wchodz¹cych w sk³ad CEESEG, ale tylko nieco wy sza od globalnej wielkoœci ca³ej grupy. 3. Unia Europejska wobec nowych wyzwañ wywo³anych globalnymi zmianami rynków papierów wartoœciowych Uwarunkowania globalne i regionalne, omówione pokrótce powy ej, mia³y g³êboki wp³yw na rewizjê normatywn¹ dotycz¹c¹ rynku papierów wartoœciowych na poziomie UE. Bazowym aktem prawnym zwracaj¹cym uwagê na bezpieczeñstwo inwestora jest dyrektywa nazwana w skrócie MiFID (Markets in Financial Instruments Directive). Sk³ada siê z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego [Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/39/WE z r....] oraz dwóch aktów wykonawczych. Wzmocni³a ona podstawowe zasady funkcjonowania rynku papierów wartoœciowych w przestrzeni pañstw cz³onkowskich (zasada jednolitej licencji, wzajemnoœci i nadzoru pañstwa macierzystego) oraz wskaza³a pre- i posttransakcyjne narzêdzia ochrony inwestora (relacja firmy inwestycyjnej z klientem, sposób jego obs³ugi i realizacja zleceñ, wymogi przejrzystoœci i inne) [Nowelizacja regulacji..., 2007, s. 8]. Poddano równie rewizji rozwi¹zania zawarte w dyrektywie CRD (Capital Requirement Directive) [Dyrektywa 2006/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 12 Wiener Börse wspó³pracuje œciœle z gie³dami z Bukaresztu, Sarajewa, nie zamykaj¹c sobie drogi do ich przejêcia w przysz³oœci.

8 14 Urszula Banaszczak-Soroka z dnia 14 czerwca 2006 r....], w której ustanowiono nowe wymogi adekwatnoœci kapita³owej dla firm inwestycyjnych i instytucji kredytowych, zasady dotycz¹ce obliczania funduszy w³asnych oraz zasady ich nadzoru ostro noœciowego, podkreœlaj¹c koniecznoœæ rozwoju metod zarz¹dzania ryzykiem w firmach inwestycyjnych. Wydarzenia 2007 r. zmusi³y UE do podjêcia tematu nowej organizacji nadzoru, opartego do tej pory na modelach krajowych. Taki typ nadzoru nie nad¹ a³ za procesami globalizacji i integracji rynku papierów wartoœciowych. Zauwa ono równie, e UE nie dysponuje adnymi narzêdziami, za pomoc¹ których mo e oddzia³ywaæ na system finansowy rozumiany jako ca³oœæ w unijnej przestrzeni geograficznej 13 [Jurkowska-Zaidler, 2010, s ]. Dlatego od 1 stycznia 2011 r. w UE funkcjonuje Europejski System Nadzoru Finansowego 14, w ramach którego powo³ano Europejski Urz¹d Nadzoru Gie³d i Papierów Wartoœciowych (ESMA) 15 z siedzib¹ w Pary u. Nie ma on mocy decyzyjnych. Jego zadaniem jest m.in. wypracowanie standardów maj¹cych s³u yæ konwergencji praktyk nadzorczych i jednolitego stosowania prawa przez wszystkie pañstwa i lokalne nadzory [Nowacki, 2011, s ]. Zawarte w dyrektywach nowe rozwi¹zania zosta³y uwzglêdnione w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. [ustawa, 2010b] oraz w kilkunastu rozporz¹dzeniach ministra finansów. Zakoñczenie Zasygnalizowane bardzo ogólnie procesy zachodz¹ce w obrêbie rynków papierów wartoœciowych s¹ niezwykle dynamiczne. Przynosz¹ one zarówno pozytywne efekty, jak i tworz¹ now¹ mapê ryzyka, powoduj¹ 13 Takie wnioski przedstawi³a grupa ekspertów powo³ana w 2008 r. pod przewodnictwem Jacguesa de Larosière w dokumencie [Report of The High Level Group..., 2009]. Wnioski te wraz z now¹ architektur¹ nadzoru w ramach UE Komisja Europejska zawar³a w dokumencie [Unia Europejska a kryzys..., 2009]. 14 Sk³ada siê on z Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (European Systemic Risk Board ESRB), ustanowionej Rozporz¹dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) [Rozporz¹dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) nr 1092/2010 z dnia 24 listopada 2010 r....]; Europejskiego Urzêdu Nadzoru (European Suervisory Authorities ESA) urzêdy wchodz¹ce w jego sk³ad powo³ano z dniem 1 stycznia 2011 r. w miejsce tzw. komitetów trzeciego poziomu); Wspólnego Komitetu Europejskich Organów Nadzoru oraz w³aœciwych organów nadzorczych (lokalne organy nadzoru oraz lokalne systemy rekompensat). 15 European Securities and Markets Authority ESMA, który zast¹pi³ Komitet Europejskich Organów Nadzoru nad Rynkiem Papierów Wartoœciowych (Committee of European Securities Regulators CESR), którego zasady dzia³ania, kompetencje i funkcje zawiera [Rozporz¹dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia r....].

9 Globalne uwarunkowania bezpieczeñstwa rynku papierów powstawanie gie³d globalnych, a równolegle marginalizuj¹ inne (takiej marginalizacji w bliskiej przysz³oœci mo e ulec GPW). Cen¹ za wzrastaj¹c¹ globalizacjê rynków papierów wartoœciowych jest wzrost ryzyka kryzysów finansowych o charakterze œwiatowym (pêkniêcie bañki internetowej w 2002 r. czy kryzys z 2007 r. zwany potocznie subprime). W tych okolicznoœciach na pierwszy plan wysuwa siê nie tylko w Polsce ochrona najs³abszego, a równoczeœnie niezwykle wa nego ogniwa rynku papierów wartoœciowych inwestora. Aprobuje on nowe instrumenty finansowe, nowe zasady realizacji zleceñ, nowe formy komunikacji, wzrost p³ynnoœci obrotu, obni enie kosztów realizacji zleceñ, dostêp do innych gie³d czy platform obrotu itd., ale jednoczeœnie oczekuje ochrony regulacyjnej w sferze: zawierania umów na odleg³oœæ, bezpieczeñstwa transkacji, przeciwdzia³ania praniu pieniêdzy i finansowaniu terroryzmu, zabezpieczenia systemów informatycznych, szumu informacyjnego itd. Dlatego rynek papierów wartoœciowych nie mo e byæ, co stwierdzono ju dawno, poddawany jedynie mechanizmom rynkowym, ale musi podlegaæ regulacyjnej interwencji pañstwa, która wspó³gra z rozwi¹zaniami przyjêtymi w przestrzeni nie tylko Unii Europejskiej, ale i globalnej. Zaanga owanie Unii Europejskiej i jej cz³onków w ochronê inwestorów nie mo e polegaæ jedynie na mno eniu kolejnych aktów prawnych prowadz¹cych do przeregulowania, ale powinno polegaæ tak e na podejmowaniu dzia³añ maj¹cych na celu ci¹g³e doskonalenie wiedzy klientów instytucji finansowych, a w przypadku pracowników gie³dy czy domów maklerskich wzrostu wymagañ z zakresu etyki zawodowej. Literatura 1. Cieœlik E., KoŸliñski T. (2009), Europejski krajobraz gie³dowy, Gazeta Bankowa, nr Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/39/WE z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynku instrumentów finansowych, zmieniaj¹ca dyrektywê Rady 85/611/EWG i 93/6/EWG i dyrektywê 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylaj¹ca dyrektywê Rady 93/22/EWG, Dz. Urz. UE L 145/1 z Dyrektywa 2006/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie adekwatnoœci kapita³owej firm inwestycyjnych i instytucji kredytowych, Dz. Urz. UE L 177/201 z

10 16 Urszula Banaszczak-Soroka 4. European Equity Market Report (2012), FESE, December, be/ en/?inc=art&id=81, dostêp dnia European Exchange Report 2010 (2011), FESE, September, be/_lib/european_exchange_report_2010_final_final.pdf, dostêp dnia Jurkowska-Zaidler A. (2010), Europejski nadzór finansowy, [w:] Gospodarka. Nowe perspektywy po kryzysie (2010), red. M. Kalinowski, M. Pronobis, CeDeWu, Warszawa. 7. Kiedrowska M., Marsza³ek P. (2002), Stabilnoœæ finansowa pojêcie, cechy i sposoby jej zapewnienia, Bank i Kredyt, nr Komunikat z badañ. Korzystanie z Internetu (2012), CBOS, czerwiec, s. 2 i Kowalak T. (2003), Euronext Paneuropejska gie³da papierów wartoœciowych i derywatów, Nasz Rynek Kapita³owy, nr obodziñski E. (2008), ¹czenie siê gie³d w procesie globalizacji, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wroc³awiu, nr 1191: Problemy gospodarki œwiatowej, red. M. Noga, M. Stawicka. 11. Nowacki J. (2011), ESMA nowy urz¹d nadzoru rynku kapita³owego w Europie, Miesiêcznik Kapita³owy, maj, s Nowelizacja regulacji rynku kapita³owego konsekwencje dla uczestników rynku (2007), KNF, Warszawa. 13. Opalska D. (2012), objaœnienia do art ObrIFinU, [w:] Prawo rynku kapita³owego. Komentarz, red. M. Wierzbowski, L. Sobolewski, P. Wajda, C.H. Beck, Warszawa. 14. Perka P. (2011), Coraz szybciej, coraz taniej, Miesiêcznik Kapita³owy, nr Przybylska-Kapuœciñska W. (2008), Zmiany na rynku kapita³owym nowych pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej, [w:] Rynek finansowy. Inspiracje z integracji europejskiej, red. P. Karuœ, J. Wêc³awaki, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sk³odowskiej, Lublin. 16. Raport o stabilnoœci systemu finansowego (2010), NBP, lipiec, s Report of The High Level Group on Financial Supervision in the EU, Brussels, r., docs/de_larosiere_report_en.pdf, dostêp dnia Rozporz¹dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1092/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie unijnego nadzoru makroostro - noœciowego nad systemem finansowym i ustanowienia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego, Dz. Urz. UE L 331/

11 Globalne uwarunkowania bezpieczeñstwa rynku papierów Rozporz¹dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzêdu Nadzoru (Europejskiego Urzêdu nadzoru gie³d i papierów wartoœciowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE, Dz. Urz. UE L 331/ Sieradzki R. (2006), Rynek akcji na GPW w Warszawie na tle innych krajów Unii Europejskiej. (Za) krótka historia GPW, Nasz Rynek Kapita³owy", nr 12/ Stan wiedzy finansowej Polaków. Raport z badania iloœciowego (2009), Maison Dom Badawczy dla Fundacji Kronenberga, Warszawa. 22. Su yñski P., Wykluczenie finansowe: definicja, przyczyny, skala i œrodki zaradcze (opracowanie), dostêp dnia Unia Europejska a kryzys. Podsumowanie Raportu Grupy Larosière, , COM (2009) 252 final. 24. Ustawa o nadzorze nad rynkiem kapita³owym (2011), red. T. Nieborak, T. Sójka, LexisNexis, Warszawa. 25. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapita³owym, Dz. U. z 2005 Nr 183, poz ze zm. (a) 26. Ustawia z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, tekst jednolity: Dz. U. z 2010 Nr 2011, poz ze zm. (b) 27. Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, Dz. U. z 2006 Nr 157, poz ze zm. 28. Wojno P. (2012), objaœnienia do art. 6 16, 20 23, 26 38a NadzRKapU; art. 1 5, 11 15, 17, 17c NadzRFinU, [w:] Prawo rynku kapita³owego. Komentarz, red. M. Wierzbowski, L. Sobolewski, P. Wajda, C.H. Beck, Warszawa art&id=4, dostêp dnia dostêp dnia dostêp dnia www2012.pdf, dostêp dnia dostêp dnia Zaj¹czkowska-Jakimiak S. (2002), Wiedza i technologia w erze globalizacji, [w:] Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania, red. B. Liberska, PWE, Warszawa.

12 18 Urszula Banaszczak-Soroka 35. Ziarko-Siwek U. (2009), Newconnect alternatywny system obrotu w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, nr 113: Wspó³czesne problemy rynku kapita³owego i pieniê nego teoria i praktyka, red. E. Gruszczyñska-Bro bar, K. Gabryelczyk, Poznañ. 36. elazny R. (2009), Postêp technologiczny a procesy globalizacji wymiar instytucjonalny, [w:] Instytucjonalizacja procesu globalizacji, red. M. Smandek, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice. Streszczenie Najwiêkszymi wartoœciami ka dego, w tym polskiego, rynku papierów wartoœciowych jest jego stabilnoœæ i bezpieczeñstwo. Wype³nienie tych wartoœci zale y nie tylko od czynników lokalnych (krajowych), ale w coraz wiêkszym zakresie od czynników globalnych. Postêp techniczny i technologiczny w dziedzinie informatyki z jednej strony pozytywnie wp³ywa na rozwój rynku w Polsce (nowe formy komunikacji, przyspieszenie obrotu), ale z drugiej strony tak e rodzi now¹ mapê ryzyka (szersza ochrona inwestora jako najs³abszego ogniwa rynku, uregulowanie kwestii zawierania umów na odleg³oœæ, przeciwdzia³anie praniu pieniêdzy i inne). Informatyka sprzyja dekoncentracji obrotu (MTF) i konsolidacji instytucjonalnej gie³d (powstanie gie³d pankontynentalnych), ale dla polskiej gie³dy mo e byæ przyczynkiem dla jej marginalizacji. S³owa kluczowe informatyzacja, MTF, konsolidacja gie³d Global conditions of safety of stock market in Poland (Summary) The most important values for every stock market, also including polish stock market, is their stability and safety. Realization of these values depend not only on local (national), but also on global factors. Technical progress in computer industry on the one hand has positive influence on market development(new forms of communication, rationalization of cash transactions), but on the other it creates a new risk map(wider protection of investors as a weakest chain on the stock market, regulations concerning contracts, money laundering etc.). Computerization has positive influence on trade deconcentration (MTF) and institutional consolidation of stock exchanges (intercontiental stock exchanges), but for the polish stock exchange it may be a cause for its marginalization. Keywords computerization, MTF, consolidation of stock markets

FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da. Oferuj¹cy oraz Zarz¹dzaj¹cy budow¹ Ksiêgi Popytu

FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da. Oferuj¹cy oraz Zarz¹dzaj¹cy budow¹ Ksiêgi Popytu FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje siê 2.916.000 Akcji Serii D ( Akcje Oferowane ) z wy³¹czeniem prawa poboru

Bardziej szczegółowo

FUZJE I PRZEJÊCIA BANKOWE

FUZJE I PRZEJÊCIA BANKOWE 45 FUZJE I PRZEJÊCIA BANKOWE SPIS TREŒCI Lista uczestników seminarium 4 Od Redakcji WPROWADZENIE 5 Wojciech Kostrzewa PRZES ANKI ORAZ TYPY FUZJI I PRZEJÊÆ BANKOWYCH 7 1. Fuzja moda czy koniecznoœæ 7 2.

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU ZNACZENIE I TENDENCJE ROZWOJU

FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU ZNACZENIE I TENDENCJE ROZWOJU 42 FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU ZNACZENIE I TENDENCJE ROZWOJU Publikacja jest kontynuacj¹ serii wydawniczej Zeszyty PBR-CASE Fundacja Naukowa CASE Centrum Analiz Spo³eczno-Ekonomicznych 00-944

Bardziej szczegółowo

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Piotr Szulec Poradnik inwestora W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Warszawa 2004 1 Broszura zosta³a wydana w celach edukacyjnych. Informacje w niej zawarte maj¹ charakter ogólny. Publikacja zosta³a wydana

Bardziej szczegółowo

BANK MILLENNIUM S.A.

BANK MILLENNIUM S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie w Polsce i adresem przy ul. Stanisława Żaryna 2A, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010186) Oferta do 425.000.000

Bardziej szczegółowo

BRE BANK S.A. Globalny Koordynator i Wyłączny Prowadzący Księgę Popytu Deutsche Bank AG Oddział w Londynie

BRE BANK S.A. Globalny Koordynator i Wyłączny Prowadzący Księgę Popytu Deutsche Bank AG Oddział w Londynie BRE BANK S.A. (spółka utworzona i działająca zgodnie z prawem polskim, z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

Polskie instytucje finansowe. Kreacja rynków i procesy konsolidacyjne

Polskie instytucje finansowe. Kreacja rynków i procesy konsolidacyjne Polskie instytucje finansowe Kreacja rynków i procesy konsolidacyjne 1 2 Jaros³aw Poteraj Tytu³ EPISTEME 24(2002) Jaros³aw Poteraj Polskie instytucje finansowe Kreacja rynków i procesy konsolidacyjne Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 23 2007 Zeszyt 1 PATRYCJA B K* Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego

Bardziej szczegółowo

Ponad. 1 mln. dolarów Takim majątkiem dysponuje około 80 tysięcy. Usługi finansowe na miarę. ludzi w Polsce. Zamożnych Polaków przybywa

Ponad. 1 mln. dolarów Takim majątkiem dysponuje około 80 tysięcy. Usługi finansowe na miarę. ludzi w Polsce. Zamożnych Polaków przybywa FINANSE PROFESJONALISTÓW 3 W poszukiwaniu prostych i bezpiecznych rozwi¹zañ NA WSTÊPIE Jak pokazuj¹ statystyki zamo noœci, Polakom yje siê coraz lepiej. Gromadzimy coraz wiêcej dóbr i coraz czêœciej korzystamy

Bardziej szczegółowo

Enter Air S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu IPOPEMA Securities S.A. Menedżer Oferty Bank Zachodni WBK S.A.

Enter Air S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu IPOPEMA Securities S.A. Menedżer Oferty Bank Zachodni WBK S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres al. Krakowska 106, 02-256 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Bud et Unii Europejskiej na lata 2014 2020. Strategia i wyzwania

Bud et Unii Europejskiej na lata 2014 2020. Strategia i wyzwania Nr 8 ROCZNIK INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ 2014 WOJCIECH STANKIEWICZ Olsztyn DOI : 10.14746/rie.2014.8.18 Bud et Unii Europejskiej na lata 2014 2020. Strategia i wyzwania Etap kreowania funduszy unijnych jest

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH

PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH Elektroniczna wersja Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych CA IB Funduszu Inwestycyjnego Mieszanego Pro Lokata publikowana jest jedynie w celach informacyjnych. Niniejszy Prospekt udostêpniany

Bardziej szczegółowo

Wp³yw zmian stopy procentowej na poziom finansowania przedsiêbiorstw kredytem bankowym Wp³yw zmian stopy procentowej na poziom finansowania...

Wp³yw zmian stopy procentowej na poziom finansowania przedsiêbiorstw kredytem bankowym Wp³yw zmian stopy procentowej na poziom finansowania... Pawe³ Miko³ajczak * Robert Skikiewicz ** Pawe³ Miko³ajczak, Robert Skikiewicz Wp³yw zmian stopy procentowej na poziom finansowania przedsiêbiorstw kredytem bankowym Wp³yw zmian stopy procentowej na poziom

Bardziej szczegółowo

Systemy wynagrodzeñ mened erów ukierunkowane na wzrost wartoœci przedsiêbiorstwa Systemy wynagrodzeñ mened erów ukierunkowane na wzrost...

Systemy wynagrodzeñ mened erów ukierunkowane na wzrost wartoœci przedsiêbiorstwa Systemy wynagrodzeñ mened erów ukierunkowane na wzrost... Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 3/1/2014 Leszek Paw³owicz* Leszek Paw³owicz Systemy wynagrodzeñ mened erów ukierunkowane na wzrost wartoœci przedsiêbiorstwa Systemy

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA

UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA Andrzej Michór * UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA WST P Rynek finansowy stanowi jedn ze sfer gospodarki, które podlegaj najbardziej dynamicznym zmianom.

Bardziej szczegółowo

Niezrewidowane Pólroczne Sprawozdanie Finansowe. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Niezrewidowane Pólroczne Sprawozdanie Finansowe. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Niezrewidowane Pólroczne Sprawozdanie Finansowe JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 31 grudnia 2014 JPMorgan Investment Funds Zrewidowane roczne sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

WARTO WIEDZIEÆ, E... INFOTEL 1/2007

WARTO WIEDZIEÆ, E... INFOTEL 1/2007 WARTO WIEDZIEÆ, E......B³yskawiczna ekspansja wideo w internecie zmienia oblicze portali. Wydawcy internetowi coraz wiêcej inwestuj¹ w multimedia i coraz chêtniej mówi¹ o swoich us³ugach telewizja. Teledyski,

Bardziej szczegółowo

Kana³y oddzia³ywania kryzysu finansowego na bran ê doradztwa finansowego w Polsce Kana³y oddzia³ywania kryzysu finansowego na bran ê doradztwa...

Kana³y oddzia³ywania kryzysu finansowego na bran ê doradztwa finansowego w Polsce Kana³y oddzia³ywania kryzysu finansowego na bran ê doradztwa... Krzysztof Waliszewski * Krzysztof Waliszewski Kana³y oddzia³ywania kryzysu finansowego na bran ê doradztwa finansowego w Polsce Kana³y oddzia³ywania kryzysu finansowego na bran ê doradztwa... Wstêp Kryzys

Bardziej szczegółowo

Gaz łupkowy szanse i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej w świetle doświadczeń amerykańskich i rozwoju międzynarodowego rynku gazu

Gaz łupkowy szanse i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej w świetle doświadczeń amerykańskich i rozwoju międzynarodowego rynku gazu Gaz łupkowy szanse i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej w świetle doświadczeń amerykańskich i rozwoju międzynarodowego rynku gazu Raport Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych WARSZAWA MARZEC

Bardziej szczegółowo

Promowanie postawy etycznej w s³u bie publicznej doœwiadczenia pañstw OECD

Promowanie postawy etycznej w s³u bie publicznej doœwiadczenia pañstw OECD Promowanie postawy etycznej w s³u bie publicznej doœwiadczenia pañstw OECD János Bertók* Walka z korupcj¹ wymaga kompleksowej polityki Korupcja jest zjawiskiem z³o onym. Dlatego te walka z korupcj¹ powinna

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 10

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 10 Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 10 Kraków 2014 Komitet Redakcyjny Zeszytów Naukowych Wy szej Szko³y Ekonomii i Informatyki w Krakowie: prof. Henryk Gurgul, Wy

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA ZESZYTY NAUKOWE MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA TARNÓW 2004 KOMISJA SENACKA DO SPRAW NAUKI I WYDAWNICTW Recenzent: prof.

Bardziej szczegółowo

Znaczenie regulacji prawnych dla funkcjonowania rynku p³atnoœci

Znaczenie regulacji prawnych dla funkcjonowania rynku p³atnoœci Janina Harasim * Janina Harasim Znaczenie regulacji prawnych dla funkcjonowania rynku p³atnoœci Znaczenie regulacji prawnych dla funkcjonowania rynku p³atnoœci Wstêp Wspó³czeœnie rola regulacji prawnych,

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Annual Report

Raport Roczny Annual Report Raport Roczny Annual Report 2000 1 2 Spis treœci 3 4 Zarz¹d Banku 7 Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci Banku SPRAWOZDANIE FINANSOWE 17 Opinia bieg³ego rewidenta 19 Rachunek zysków i strat 20 Bilans 22

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 AGNIESZKA STOLARSKA WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW WST P Rynek stanowi cy podstawowe otoczenie

Bardziej szczegółowo

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA Przygotowano w Departamencie Analiz i Strategii Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej. W przygotowaniu publikacji, pod redakcj¹ Rafa³a

Bardziej szczegółowo

Kredyt czy leasing? Porównanie kosztów finansowania inwestycji

Kredyt czy leasing? Porównanie kosztów finansowania inwestycji Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 4/2014 Angelika Kêdzierska-Szczepaniak* Krzysztof Szczepaniak** Angelika Kêdzierska-Szczepaniak, Krzysztof Szczepaniak Kredyt czy leasing?

Bardziej szczegółowo

Wanda BURDECKA Instytucje otoczenia biznesu Badanie w³asne PARP, 2004 r Warszawa, 2004 1 Autor Wanda Burdecka Redakcja i korekta Wanda Burdecka Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2004

Bardziej szczegółowo

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8 Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 8 Kraków 2012 Redaktor Naukowy: prof. dr hab. Henryk Gurgul Sekretarz: mgr Krzysztof K³êk Recenzenci: prof. dr hab. Stanis³aw Belniak

Bardziej szczegółowo