Globalne uwarunkowania bezpieczeñstwa rynku papierów wartoœciowych w Polsce Globalne uwarunkowania bezpieczeñstwa rynku papierów...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Globalne uwarunkowania bezpieczeñstwa rynku papierów wartoœciowych w Polsce Globalne uwarunkowania bezpieczeñstwa rynku papierów..."

Transkrypt

1 Urszula Banaszczak-Soroka * Urszula Banaszczak-Soroka Globalne uwarunkowania bezpieczeñstwa rynku papierów wartoœciowych w Polsce Globalne uwarunkowania bezpieczeñstwa rynku papierów... Wstêp Ze wzglêdu na znacz¹c¹ rolê, jak¹ odgrywa rynek papierów wartoœciowych dla gospodarki [Przybylska-Kapuœciñska, 2008, s ], oraz jego publiczny (okreœlaj¹cy konkretne zachowania emitentów i inwestorów) i masowy charakter (setki tysiêcy inwestorów uczestnicz¹cych w obrocie) wyznaczono dla niego szczególne atrybuty. Dwa podstawowe to stabilnoœæ i bezpieczeñstwo 1. Stabilnoœæ jest najbardziej pojemn¹ wartoœci¹ systemu finansowego (tak e rynku papierów wartoœciowych). Mo na j¹ zdefiniowaæ jako stan, w którym pe³ni on swoje funkcje w sposób ci¹g³y i efektywny, nawet w przypadku wyst¹pienia nieoczekiwanych i niekorzystnych zaburzeñ o znacznej skali [Kiedrowska, Marsza³ek, 2002; Raport o stabilnoœci..., 2010]. Rynek bêdzie stabilny, jeœli zostanie obdarzony zaufaniem inwestorów. Podstaw¹ zaufania jest bezpieczeñstwo, które w sposób obszerny mo na okreœliæ jako stan niezagro enia, spokoju, pewnoœci [Nieborak, Sójka, 2011, s. 45]. W literaturze przedmiotu w zakresu rynku papierów wartoœciowych uznaje siê, e chodzi w pierwszej kolejnoœci o bezpieczeñstwo obrotu postrzegane z punktu widzenia osób korzystaj¹cych z us³ug finansowych 2 [Wojno, 2012, s. 1663; Opalska, 2012, s. 1375]. O atrybutach rynku nie decyduj¹ jedynie czynniki lokalne, ale od d³u szego ju czasu czynniki zewnêtrzne o charakterze globalnym i regionalnym (Unia Europejska). Patrz¹c z tej perspektywy, mo na stwierdziæ, e bodÿce zewnêtrzne zarówno stymuluj¹ rozwój rynku i wzmacniaj¹ jego bezpieczeñstwo, jak równie wywo³uj¹ nowe rodzaje ryzyka i wymuszaj¹ poszukiwanie nowych narzêdzi ochrony rynku. * Dr, Katedra Zarz¹dzania Finansami, Wydzia³ Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersytet Wroc³awski, ul. Uniwersytecka 2/26, Wroc³aw 1 Te i inne atrybuty (zaufanie do rynku, bezpieczeñstwo obrotu, ochrona inwestora, przestrzeganie zasad uczciwego obrotu, przejrzystoœæ) wyznaczaj¹ dwie ustawy: art. 5 [ustawa, 2006], art. 4 [ustawa, 2005]. 2 Wymieniæ mo na miêdzy innymi: bezpieczeñstwo aktywów klienta, gwarancjê ci¹g³oœci œwiadczenia us³ug przez instytucje rynku papierów wartoœciowych, przestrzeganie regu³ obrotu, rzetelnoœæ, odpowiedzialnoœæ, etycznoœæ pracowników tych instytucji oraz emitentów, uczciw¹ konkurencjê, stopieñ akceptacji ryzyka inwestora w stosunku do wiedzy itd.

2 8 Urszula Banaszczak-Soroka Celem artyku³u jest zbadanie wybranych czynników o charakterze globalnym i regionalnym (rozwój informatyki i telekomunikacji, decentralizacja obrotu, demutualizacja oraz fuzje gie³d czy integracja europejska) pod k¹tem ich wp³ywu na rozwój rynku papierów wartoœciowych w Polsce z uwzglêdnieniem jego bezpieczeñstwa. 1. Informatyzacja i telekomunikacja baz¹ rozwoju rynku papierów wartoœciowych w Polsce Istotnym czynnikiem ci¹g³ych zmian rynków papierów wartoœciowych jest postêp techniczny i technologiczny w zakresie informatyki i ³¹cznoœci powoduj¹cy kurczenie siê czasu i przestrzeni [ elazny, 2009, s ; Zaj¹czkowska-Jakimiak, 2002, s ]. Zjawisko to wywo³uje ci¹g³¹ rywalizacjê gie³d o inwestorów, którzy szukaj¹ miejsc realizacji zleceñ ju nie w mili-, ale w nanosekundach. Walka o klientów wymusza wdra anie coraz nowoczeœniejszych, a równoczeœnie bezpieczniejszych platform obrotu. S¹ one jednym z wa kich czynników wyznaczaj¹cych p³ynnoœæ, to jest szybkoœæ zawierania transakcji w czasie rzeczywistym 3. Ocenia siê, e wysoka p³ynnoœæ jest warunkiem optymalnej alokacji kapita³u, umo liwia wycofanie kapita³u w czasie i zakresie wybranym przez inwestora, wspomaga szybk¹ transformacjê jednego instrumentu finansowego w inny, zmniejsza ryzyko oraz pozwala lepiej wyceniaæ walory notowane na gie³dzie. W ten sposób p³ynnoœæ decyduje o wzroœcie znaczenia lub marginalizacji gie³dy. Chocia wskaÿnik p³ynnoœci na GPW w Warszawie systematycznie wzrasta, to jednak na tle potentatów gie³dowych jest nadal skromny (zob. rys. 1). Poprawê tej sytuacji na polskim rynku papierów wartoœciowych byæ mo e przyniesie uruchomienie w pierwszym kwartale 2013 r. platformy obrotu, która pozwoli na wprowadzenie nowych zleceñ oraz nowych typów zawierania transakcji (np. handel wysokiej czêstotliwoœci) 4. Oparta jest ona na rozwi¹zaniach przyjêtych na wielu gie³dach, w tym na NYSE, z któr¹ GPW nawi¹za³a w tym zakresie konkretn¹ wspó³pracê. Eksploata- 3 WskaŸnik p³ynnoœci (relacja obrotów akcjami do kapitalizacji notowanych spó³ek) jest uznawany za bodaj najwa niejszy wskaÿnik z grupy wskaÿników wzglêdnych charakteryzuj¹cych pozycjê gie³dy na tle innych gie³d. Inne wskaÿniki wzglêdne to: kapitalizacja do PKB czy koncentracja obrotów) [Sieradzki, 2006, s. 93]. 4 Nowe sposób realizacji zlecenia PKC, PCR itd. [www.gpw.pl/nowe_typy_zlecen_w_ utp, dostêp dnia ]; HFT High Freguensy Trading rodzaj elektronicznych transakcji, które za pomoc¹ komputerowych algorytmów przewiduj¹, obserwuj¹ i wychwytuj¹ z niebywa³¹ szybkoœci¹ zlecenie, zanim zostanie ono wys³ane do arkusza zleceñ na gie³dzie. Instrument ten jest uwa any za kontrowersyjny [Perka, 2011, s ].

3 Globalne uwarunkowania bezpieczeñstwa rynku papierów... 9 cja tych samych systemów obrotu pozwala wystandaryzowaæ przyjête rozwi¹zania, co wp³ywa korzystnie na rozwój rynków, obni a koszty obs³ugi (w konsekwencji koszty ponoszone przez cz³onków gie³dy, a dalej inwestorów i emitentów), zwiêksza p³ynnoœæ i poszerza dostêpnoœæ inwestorów do obszernej grupy notowanych na ró nych gie³dach instrumentów [Kowalak, 2003, s ]. Rysunek 1. Wartoœæ wskaÿnika p³ynnoœci (WP) na wybranych gie³dach ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: [www.fese.eu..., dostêp dnia ; dostêp dnia ]. Skutkiem ubocznym d¹ enia do wdra ania coraz nowoczeœniejszych platform obrotu s¹ wysokie koszty ponoszone przez wszystkie instytucje rynku papierów wartoœciowych. Jak podaje prezes Izby Domów Maklerskich, w ostatnim czasie firmy inwestycyjne wydatkowa³y ponad 50 mln z³ na zmiany w oprogramowania zwi¹zane z now¹ platform¹ obrotu GPW. W wielu firmach inwestycyjnych (DM PKO, DM BZWBK, DM BOŒ czy CDM Pekao SA) zdarza³y siê i zdarzaj¹ problemy inwestorów z dostêpem do systemów informatycznych. W konsekwencji KNF nak³ada kary za nieprawid³ow¹ obs³ugê klientów przez Internet (np. kara w wysokoœci 40 tys. z³ dla CDM Pekao SA). Zdarzenie takie nie ominê³y równie samej GPW. Internet jako forma komunikacji z firm¹ inwestycyjn¹ szybko zyska³ wielu zwolenników 5. O skali tego zjawiska w Polsce œwiadczy dynamicz- 5 Wed³ug badania CBOS liczba osób korzystaj¹cych z Internetu przynajmniej raz w miesi¹cu wzros³a z 26% w 2004 r. do 56 % w maju 2012 r. 60% z tej grupy obs³ugiwa³o swoje konto bankowe przez Internet [Komunikat z badañ..., 2012, s. 2 i 8].

4 10 Urszula Banaszczak-Soroka ny wzrost liczby rachunków internetowych czy udzia³ inwestorów w obrotach GPW. W po³owie 2003 r. na 905 tys. rachunków prowadzonych przez firmy inwestycyjne w Polsce zaledwie 3% stanowi³y rachunki internetowe. Dekadê póÿniej, na koniec czerwca 2012 r., rachunki internetowe stanowi³y blisko 60% (na 1,5 mln rachunków), umo liwiaj¹c inwestorom wirtualn¹ wspó³pracê z firm¹ inwestycyjn¹, a dalej z gie³d¹. W drugim pó³roczu 2012 r. udzia³ zleceñ z³o onych on-line w ogólnej liczbie zleceñ kszta³towa³ siê nastêpuj¹co: akcje na rynku g³ównym 70%, a kontrakty terminowe 76%. Jeszcze wy sze wskaÿniki charakteryzuj¹ udzia³ w obrotach: odpowiednio akcji na rynku g³ównym 72%, a kontrakty 84% [www.static.gpw.pl..., dostêp dnia ]. Trend jest tak zaawansowany, e firmy inwestycyjne, nawet te, które przez lata bazowa³y na przyjmowaniu klientów w Punktach Obs³ugi Klienta, decyduj¹ siê na ich likwidacjê. Pierwszy tak¹ zmianê wprowadzi³ ING Securities. Od 1 sierpnia 2011 r. Internet sta³ siê g³ównym kana³em obs³ugi jego klientów 6. Informatyzacja wp³ynê³a tak e na obni kê kosztów ponoszonych przez klienta przy zawieraniu transakcji on-line. Firmy inwestycyjne gratyfikuj¹ klientów korzystaj¹cych z tej formy komunikacji oraz podejmuj¹ próby ograniczenia sk³adania zleceñ w sposób tradycyjny, tj. osobiœcie lub telefonicznie (gorsze traktowanie polegaj¹ce na pobieraniu wy szych prowizji i op³at, co mo emy zaliczyæ do kategorii wykluczenia finansowego 7 ). Zastosowanie internetu jako powszechnego Ÿród³a komunikacji i dostêpu do informacji zredukowa³o zjawisko asymetrii informacji, ale równolegle wprowadzi³o ogromny szum informacyjny. Problemem staje nie dostêp do informacji, ale wy³owianie rzetelnych wiadomoœci oraz ich segregacja, umo liwiaj¹ca podejmowanie rozs¹dnych decyzji inwestycyjnych. Postêp techniczny i technologiczny obok pozytywnego oddzia³ywania na zmiany zachodz¹ce na rynkach finansowych wi¹ e siê tak e z powa nymi zagro eniami dla bezpieczeñstwa, przejrzystoœci, uczciwoœci instytucji i uczestników (emitentów i inwestorów) oraz stabilnoœci systemu gie³dowego i szerzej finansowego. Pojawi³y siê nowe rodzaje ryzyka, stawiaj¹ce nowe wymagania regulacyjne w sferze: ochrony kon- 6 W miejsce POK w 40 oddzia³ach Banku ING dzia³aj¹cego jako agent ING Securities (ING jest wpisany do rejestru agentów prowadzonego przez KNF r.) [www.ing-securities.pl..., dostêp dnia ]. 7 Rada Unii Europejskiej i Parlament Europejski og³osi³y 2010 r. europejskim rokiem walki z ubóstwem i wykluczeniem spo³ecznym, uznaj¹c, e przejawem wykluczenia jest tak e wykluczenie finansowe polegaj¹ce z jednej strony na ograniczeniu dostêpu do us³ug finansowych, a z drugiej strony na gorszym traktowaniu klienta [Su yñski, 2012].

5 Globalne uwarunkowania bezpieczeñstwa rynku papierów sumenta, zwierania umów na odleg³oœæ, bezpieczeñstwa transakcji, przeciwdzia³ania praniu pieniêdzy i finansowaniu terroryzmu, zabezpieczenia systemów informatycznych itd. Podsumowuj¹c, nale y stwierdziæ, i w dobie dynamicznie rozwijaj¹cego siê rynku papierów wartoœciowych oraz rosn¹cych zagro eñ dzia³ania regulacyjne pañstwa wspó³graj¹ce z rozwi¹zaniami przyjêtymi w UE to zbyt ma³o, by zapewniæ odpowiednie bezpieczeñstwo rynkowi. Nie mo na przecie uregulowaæ wszystkiego. Konieczna staje siê z jednej strony promocja edukacji prowadz¹ca do zwiêkszenia œwiadomoœci finansowej inwestora 8, z drugiej strony wykszta³cenie w pracownikach instytucji zwi¹zanych z tym rynkiem starych, dobrych nawyków rzetelnoœci, odpowiedzialnoœci i zwyk³ej uczciwoœci (zachowañ etycznych). 2. Dekoncentracja obrotu, demutualizacja i konsolidacja instytucjonalna gie³d Nowe technologie bardzo szybko zosta³y wykorzystane przez instytucje zwi¹zane z rynkiem kapita³owym. Pojawi³y siê rynki elektroniczne, pozagie³dowe typu NASDAQ, a nastêpnie MTF (Multilateral Trading Facilities) organizowane dla obrotu znacznymi pakietami akcji miêdzy profesjonalnymi inwestorami instytucjonalnymi, daj¹ce dostêp do najbardziej p³ynnych instrumentów finansowych notowanych na poszczególnych gie³dach 9. W Europie powsta³o kilka takich rynków. Najwiêkszy z nich to Chi-X Europe za³o ony w 2007 r. W grudniu 2012 r. obroty akcjami spó³ek krajowych i zagranicznych na wszystkich gie³dach klasyfikowanych przez Federation of European Securities Exchanges (FESE) wynios³y oko³o 384 mld euro, a na MTF 129 mld euro (tj. oko³o 33% obrotów akcjami na rynkach gie³dowych) [European Equity Market..., 2012]. MTF coraz prê niej wchodz¹ na rynki Europy Œrodkowo-Wschodniej. Dostêpne s¹ ju na Wêgrzech i w Czechach. Gdy pankontynentalne platformy obrotu zaistniej¹ w Polsce, bêd¹ powa nym zagro eniem dla firm inwestycyjnych (utrata dochodów) i ich klientów (wzrost kosztów). W obliczu rozwoju MTF z³amano obowi¹zuj¹cy do niedawna w Unii Europejskiej monopol gie³d oraz zliberalizowano zasady organizacji ob- 8 W 2009 r. Fundacja Kronenberga przeprowadzi³a badanie, z którego wynika³o, e 62% Polaków ocenia swoj¹ wiedzê dotycz¹c¹ finansów jako ma³¹. Z kolei 33% respondentów uwa a³o, e wiedza na temat finansów jest nudna, chocia równoczeœnie 79% zgadza³o siê z tym, e nale y tak¹ wiedzê posiadaæ [Stan wiedzy..., s. 6-7]. 9 MTF organizuj¹ obrót wtórny, nie pe³ni¹ zatem charakterystycznej dla gie³d funkcji poœrednika w pozyskiwaniu kapita³u. Ich w³aœcicielami s¹ m.in. banki, podmioty inwestuj¹ce na w³asny rachunek, domy maklerskie. Zalet¹ owych platform jest szybkoœæ zawierania transakcji, ich anonimowoœæ oraz niskie koszty dostêpu i obs³ugi.

6 12 Urszula Banaszczak-Soroka rotu. Nowy ³ad prawny pozwala gie³dom czy firmom inwestycyjnym na powo³ywanie autonomicznych platform obrotu. Alternatywne Systemy Obrotu powo³a³o w ramach struktur 11 gie³d europejskich, w tym na GPW rynek New Connect [Ziarko-Siwek, 2009, s ]. Wartoœæ obrotów na tych rynkach w grudniu 2012 r. wynosi³a oko³o 513 mln euro w stosunku do ponad 4 mld obrotu na rynkach regulowanych. Innym narzêdziem wzmacniania si³y gie³d s¹ dzia³ania konsolidacyjne, wewn¹trzeuropejskie oraz transatlantyckie. Za takimi zachowanymi przemawiaj¹ m.in. nastêpuj¹ce wzglêdy: pozyskanie nowych kierunków zasilenia kapita³owego dla emitentów, zwiêkszenie p³ynnoœci rynku, pozyskanie nowych inwestorów (funduszy inwestycyjnych, emerytalnych czy innych instytucji finansowych), uaktywnienie gie³d z ró nych stref czasowych ( kapita³ nigdy nie œpi ), wertykalne i horyzontalne poszerzenie zakresu oferowanych instrumentów finansowych, obni enie kosztów funkcjonowania, wzrost presti u u³atwiaj¹cy dalsz¹ ekspansjê, unifikacja obrotu, komplementarnoœæ, wzrost konkurencyjnoœci i inne [ obodziñski, 2008, s ]. Co charakterystyczne, transakcje te to najczêœciej alianse równorzêdnych partnerów, a nie podbój s³abych rynków przez silne. Procesem u³atwiaj¹cym obecne tendencje konsolidacyjne by³a demutualizacja gie³d. Zmianie struktury w³asnoœci na rzecz szerokiego uczestnictwa inwestorów towarzyszy³y czêsto procesy upublicznienia i wprowadzenia do obrotu na w³asnym parkiecie oraz prywatyzacje tam, gdzie dominuj¹cym w³aœcicielem by³o pañstwo. Jako pierwsza na œwiecie zadebiutowa³a na parkiecie w 1987 r. gie³da derywatów ze Sztokholmu. W 2000 r. do³¹czy³y do niej gie³dy z Londynu, w 2001 r. na rynek wesz³a Deutsche Börse oraz LSE (na 200-lecie swojego funkcjonowania), a potem kolejne gie³dy 10. Polska gie³da tak e zosta³a sprywatyzowana (w rêkach Skarbu Pañstwa nadal pozosta³o 35% akcji uprzywilejowanych co do g³osu, tj. 51,7% g³osów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy), debiutuj¹c na w³asnym parkiecie 9 listopada 2011 r. Najwa niejszymi udanymi 11 inicjatywami zwi¹zanymi z procesami fuzji gie³d by³o powstanie pankontynetalnych grup NASDAQ OMX Group (kontroluje dziewiêæ gie³d w USA, Szwecji, Finlandii, Danii, Estonii i Armenii, a tak e na Litwie, otwie i Islandii), oraz NYSE Euronext (kon- 10 Tylko dwie gie³dy w Europie s¹ w³asnoœci¹ pañstwa: Cypr Stock Exchange i Malta Stock Exchange. Inne, chocia posiadaj¹ zró nicowan¹ strukturê w³asnoœci i s¹ spó³kami akcyjnymi, nie s¹ upublicznione, np. Bratislava, Irish, Ljubljana, Luxembourg Stock Exchange [European Exchange Report..., 2011]. 11 Wiele zapowiadanych fuzji nie dosz³o do skutku, np. Londynu (LSE) i Toronto (TMX), NYSE Euronext i Deutsche Börse, gie³dy z Australii (ASE) i Singapuru (SGX), LSE Group i Nasdaq OMX, Deutsche Börse i moskiewski parkiet Micex itd.

7 Globalne uwarunkowania bezpieczeñstwa rynku papierów troluje piêæ rynków akcji w Nowym Jorku, Pary u, Amsterdamie, Brukseli i Lizbonie), w Europie natomiast po³¹czenie gie³dy z Londynu z parkietem w Mediolanie. W tym czasie gie³dy regionu Europy Œrodkowo-Wschodniej nie by³y obiektem zainteresowania gigantów œwiatowych czy europejskich. O prymat w regionie walczy³y gie³da z Wiednia i z Warszawy. Wiener Börse okaza³a siê aktywniejsza w ekspansji instytucjonalnej. Krok po kroku konsekwentnie sk³ada³a oferty zakupu gie³dom zlokalizowanym w stosunkowo bliskim otoczeniu. W 2005 r. wraz z austriackimi i wêgierskimi instytucjami finansowymi przejê³a 68% akcji Budapest Stock Exchange, w 2007 r. gie³da wiedeñska objê³a 81% akcji Ljubljana Stock Exchange, w nastêpnym roku objê³a 92% akcji Praque Stock Exchange i utworzy³a Central and Eastern Europe Stock Echange Group (CEESEG) 12 [Cieœlik, KoŸliñski, 2009]. Strona polska przegra³a wszystkie starcia o przejêcie gie³d w regionie nie tylko z gie³d¹ wiedeñsk¹, ale tak e z OMX w przypadku wileñskiego parkietu. Na koniec grudnia 2012 r. wprawdzie kapitalizacja polskiej gie³dy by³a wy sza od kapitalizacji ka dej z gie³d wchodz¹cych w sk³ad CEESEG, ale tylko nieco wy sza od globalnej wielkoœci ca³ej grupy. 3. Unia Europejska wobec nowych wyzwañ wywo³anych globalnymi zmianami rynków papierów wartoœciowych Uwarunkowania globalne i regionalne, omówione pokrótce powy ej, mia³y g³êboki wp³yw na rewizjê normatywn¹ dotycz¹c¹ rynku papierów wartoœciowych na poziomie UE. Bazowym aktem prawnym zwracaj¹cym uwagê na bezpieczeñstwo inwestora jest dyrektywa nazwana w skrócie MiFID (Markets in Financial Instruments Directive). Sk³ada siê z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego [Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/39/WE z r....] oraz dwóch aktów wykonawczych. Wzmocni³a ona podstawowe zasady funkcjonowania rynku papierów wartoœciowych w przestrzeni pañstw cz³onkowskich (zasada jednolitej licencji, wzajemnoœci i nadzoru pañstwa macierzystego) oraz wskaza³a pre- i posttransakcyjne narzêdzia ochrony inwestora (relacja firmy inwestycyjnej z klientem, sposób jego obs³ugi i realizacja zleceñ, wymogi przejrzystoœci i inne) [Nowelizacja regulacji..., 2007, s. 8]. Poddano równie rewizji rozwi¹zania zawarte w dyrektywie CRD (Capital Requirement Directive) [Dyrektywa 2006/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 12 Wiener Börse wspó³pracuje œciœle z gie³dami z Bukaresztu, Sarajewa, nie zamykaj¹c sobie drogi do ich przejêcia w przysz³oœci.

8 14 Urszula Banaszczak-Soroka z dnia 14 czerwca 2006 r....], w której ustanowiono nowe wymogi adekwatnoœci kapita³owej dla firm inwestycyjnych i instytucji kredytowych, zasady dotycz¹ce obliczania funduszy w³asnych oraz zasady ich nadzoru ostro noœciowego, podkreœlaj¹c koniecznoœæ rozwoju metod zarz¹dzania ryzykiem w firmach inwestycyjnych. Wydarzenia 2007 r. zmusi³y UE do podjêcia tematu nowej organizacji nadzoru, opartego do tej pory na modelach krajowych. Taki typ nadzoru nie nad¹ a³ za procesami globalizacji i integracji rynku papierów wartoœciowych. Zauwa ono równie, e UE nie dysponuje adnymi narzêdziami, za pomoc¹ których mo e oddzia³ywaæ na system finansowy rozumiany jako ca³oœæ w unijnej przestrzeni geograficznej 13 [Jurkowska-Zaidler, 2010, s ]. Dlatego od 1 stycznia 2011 r. w UE funkcjonuje Europejski System Nadzoru Finansowego 14, w ramach którego powo³ano Europejski Urz¹d Nadzoru Gie³d i Papierów Wartoœciowych (ESMA) 15 z siedzib¹ w Pary u. Nie ma on mocy decyzyjnych. Jego zadaniem jest m.in. wypracowanie standardów maj¹cych s³u yæ konwergencji praktyk nadzorczych i jednolitego stosowania prawa przez wszystkie pañstwa i lokalne nadzory [Nowacki, 2011, s ]. Zawarte w dyrektywach nowe rozwi¹zania zosta³y uwzglêdnione w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. [ustawa, 2010b] oraz w kilkunastu rozporz¹dzeniach ministra finansów. Zakoñczenie Zasygnalizowane bardzo ogólnie procesy zachodz¹ce w obrêbie rynków papierów wartoœciowych s¹ niezwykle dynamiczne. Przynosz¹ one zarówno pozytywne efekty, jak i tworz¹ now¹ mapê ryzyka, powoduj¹ 13 Takie wnioski przedstawi³a grupa ekspertów powo³ana w 2008 r. pod przewodnictwem Jacguesa de Larosière w dokumencie [Report of The High Level Group..., 2009]. Wnioski te wraz z now¹ architektur¹ nadzoru w ramach UE Komisja Europejska zawar³a w dokumencie [Unia Europejska a kryzys..., 2009]. 14 Sk³ada siê on z Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (European Systemic Risk Board ESRB), ustanowionej Rozporz¹dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) [Rozporz¹dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) nr 1092/2010 z dnia 24 listopada 2010 r....]; Europejskiego Urzêdu Nadzoru (European Suervisory Authorities ESA) urzêdy wchodz¹ce w jego sk³ad powo³ano z dniem 1 stycznia 2011 r. w miejsce tzw. komitetów trzeciego poziomu); Wspólnego Komitetu Europejskich Organów Nadzoru oraz w³aœciwych organów nadzorczych (lokalne organy nadzoru oraz lokalne systemy rekompensat). 15 European Securities and Markets Authority ESMA, który zast¹pi³ Komitet Europejskich Organów Nadzoru nad Rynkiem Papierów Wartoœciowych (Committee of European Securities Regulators CESR), którego zasady dzia³ania, kompetencje i funkcje zawiera [Rozporz¹dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia r....].

9 Globalne uwarunkowania bezpieczeñstwa rynku papierów powstawanie gie³d globalnych, a równolegle marginalizuj¹ inne (takiej marginalizacji w bliskiej przysz³oœci mo e ulec GPW). Cen¹ za wzrastaj¹c¹ globalizacjê rynków papierów wartoœciowych jest wzrost ryzyka kryzysów finansowych o charakterze œwiatowym (pêkniêcie bañki internetowej w 2002 r. czy kryzys z 2007 r. zwany potocznie subprime). W tych okolicznoœciach na pierwszy plan wysuwa siê nie tylko w Polsce ochrona najs³abszego, a równoczeœnie niezwykle wa nego ogniwa rynku papierów wartoœciowych inwestora. Aprobuje on nowe instrumenty finansowe, nowe zasady realizacji zleceñ, nowe formy komunikacji, wzrost p³ynnoœci obrotu, obni enie kosztów realizacji zleceñ, dostêp do innych gie³d czy platform obrotu itd., ale jednoczeœnie oczekuje ochrony regulacyjnej w sferze: zawierania umów na odleg³oœæ, bezpieczeñstwa transkacji, przeciwdzia³ania praniu pieniêdzy i finansowaniu terroryzmu, zabezpieczenia systemów informatycznych, szumu informacyjnego itd. Dlatego rynek papierów wartoœciowych nie mo e byæ, co stwierdzono ju dawno, poddawany jedynie mechanizmom rynkowym, ale musi podlegaæ regulacyjnej interwencji pañstwa, która wspó³gra z rozwi¹zaniami przyjêtymi w przestrzeni nie tylko Unii Europejskiej, ale i globalnej. Zaanga owanie Unii Europejskiej i jej cz³onków w ochronê inwestorów nie mo e polegaæ jedynie na mno eniu kolejnych aktów prawnych prowadz¹cych do przeregulowania, ale powinno polegaæ tak e na podejmowaniu dzia³añ maj¹cych na celu ci¹g³e doskonalenie wiedzy klientów instytucji finansowych, a w przypadku pracowników gie³dy czy domów maklerskich wzrostu wymagañ z zakresu etyki zawodowej. Literatura 1. Cieœlik E., KoŸliñski T. (2009), Europejski krajobraz gie³dowy, Gazeta Bankowa, nr Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/39/WE z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynku instrumentów finansowych, zmieniaj¹ca dyrektywê Rady 85/611/EWG i 93/6/EWG i dyrektywê 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylaj¹ca dyrektywê Rady 93/22/EWG, Dz. Urz. UE L 145/1 z Dyrektywa 2006/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie adekwatnoœci kapita³owej firm inwestycyjnych i instytucji kredytowych, Dz. Urz. UE L 177/201 z

10 16 Urszula Banaszczak-Soroka 4. European Equity Market Report (2012), FESE, December, be/ en/?inc=art&id=81, dostêp dnia European Exchange Report 2010 (2011), FESE, September, be/_lib/european_exchange_report_2010_final_final.pdf, dostêp dnia Jurkowska-Zaidler A. (2010), Europejski nadzór finansowy, [w:] Gospodarka. Nowe perspektywy po kryzysie (2010), red. M. Kalinowski, M. Pronobis, CeDeWu, Warszawa. 7. Kiedrowska M., Marsza³ek P. (2002), Stabilnoœæ finansowa pojêcie, cechy i sposoby jej zapewnienia, Bank i Kredyt, nr Komunikat z badañ. Korzystanie z Internetu (2012), CBOS, czerwiec, s. 2 i Kowalak T. (2003), Euronext Paneuropejska gie³da papierów wartoœciowych i derywatów, Nasz Rynek Kapita³owy, nr obodziñski E. (2008), ¹czenie siê gie³d w procesie globalizacji, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wroc³awiu, nr 1191: Problemy gospodarki œwiatowej, red. M. Noga, M. Stawicka. 11. Nowacki J. (2011), ESMA nowy urz¹d nadzoru rynku kapita³owego w Europie, Miesiêcznik Kapita³owy, maj, s Nowelizacja regulacji rynku kapita³owego konsekwencje dla uczestników rynku (2007), KNF, Warszawa. 13. Opalska D. (2012), objaœnienia do art ObrIFinU, [w:] Prawo rynku kapita³owego. Komentarz, red. M. Wierzbowski, L. Sobolewski, P. Wajda, C.H. Beck, Warszawa. 14. Perka P. (2011), Coraz szybciej, coraz taniej, Miesiêcznik Kapita³owy, nr Przybylska-Kapuœciñska W. (2008), Zmiany na rynku kapita³owym nowych pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej, [w:] Rynek finansowy. Inspiracje z integracji europejskiej, red. P. Karuœ, J. Wêc³awaki, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sk³odowskiej, Lublin. 16. Raport o stabilnoœci systemu finansowego (2010), NBP, lipiec, s Report of The High Level Group on Financial Supervision in the EU, Brussels, r., docs/de_larosiere_report_en.pdf, dostêp dnia Rozporz¹dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1092/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie unijnego nadzoru makroostro - noœciowego nad systemem finansowym i ustanowienia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego, Dz. Urz. UE L 331/

11 Globalne uwarunkowania bezpieczeñstwa rynku papierów Rozporz¹dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzêdu Nadzoru (Europejskiego Urzêdu nadzoru gie³d i papierów wartoœciowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE, Dz. Urz. UE L 331/ Sieradzki R. (2006), Rynek akcji na GPW w Warszawie na tle innych krajów Unii Europejskiej. (Za) krótka historia GPW, Nasz Rynek Kapita³owy", nr 12/ Stan wiedzy finansowej Polaków. Raport z badania iloœciowego (2009), Maison Dom Badawczy dla Fundacji Kronenberga, Warszawa. 22. Su yñski P., Wykluczenie finansowe: definicja, przyczyny, skala i œrodki zaradcze (opracowanie), dostêp dnia Unia Europejska a kryzys. Podsumowanie Raportu Grupy Larosière, , COM (2009) 252 final. 24. Ustawa o nadzorze nad rynkiem kapita³owym (2011), red. T. Nieborak, T. Sójka, LexisNexis, Warszawa. 25. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapita³owym, Dz. U. z 2005 Nr 183, poz ze zm. (a) 26. Ustawia z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, tekst jednolity: Dz. U. z 2010 Nr 2011, poz ze zm. (b) 27. Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, Dz. U. z 2006 Nr 157, poz ze zm. 28. Wojno P. (2012), objaœnienia do art. 6 16, 20 23, 26 38a NadzRKapU; art. 1 5, 11 15, 17, 17c NadzRFinU, [w:] Prawo rynku kapita³owego. Komentarz, red. M. Wierzbowski, L. Sobolewski, P. Wajda, C.H. Beck, Warszawa art&id=4, dostêp dnia dostêp dnia dostêp dnia www2012.pdf, dostêp dnia dostêp dnia Zaj¹czkowska-Jakimiak S. (2002), Wiedza i technologia w erze globalizacji, [w:] Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania, red. B. Liberska, PWE, Warszawa.

12 18 Urszula Banaszczak-Soroka 35. Ziarko-Siwek U. (2009), Newconnect alternatywny system obrotu w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, nr 113: Wspó³czesne problemy rynku kapita³owego i pieniê nego teoria i praktyka, red. E. Gruszczyñska-Bro bar, K. Gabryelczyk, Poznañ. 36. elazny R. (2009), Postêp technologiczny a procesy globalizacji wymiar instytucjonalny, [w:] Instytucjonalizacja procesu globalizacji, red. M. Smandek, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice. Streszczenie Najwiêkszymi wartoœciami ka dego, w tym polskiego, rynku papierów wartoœciowych jest jego stabilnoœæ i bezpieczeñstwo. Wype³nienie tych wartoœci zale y nie tylko od czynników lokalnych (krajowych), ale w coraz wiêkszym zakresie od czynników globalnych. Postêp techniczny i technologiczny w dziedzinie informatyki z jednej strony pozytywnie wp³ywa na rozwój rynku w Polsce (nowe formy komunikacji, przyspieszenie obrotu), ale z drugiej strony tak e rodzi now¹ mapê ryzyka (szersza ochrona inwestora jako najs³abszego ogniwa rynku, uregulowanie kwestii zawierania umów na odleg³oœæ, przeciwdzia³anie praniu pieniêdzy i inne). Informatyka sprzyja dekoncentracji obrotu (MTF) i konsolidacji instytucjonalnej gie³d (powstanie gie³d pankontynentalnych), ale dla polskiej gie³dy mo e byæ przyczynkiem dla jej marginalizacji. S³owa kluczowe informatyzacja, MTF, konsolidacja gie³d Global conditions of safety of stock market in Poland (Summary) The most important values for every stock market, also including polish stock market, is their stability and safety. Realization of these values depend not only on local (national), but also on global factors. Technical progress in computer industry on the one hand has positive influence on market development(new forms of communication, rationalization of cash transactions), but on the other it creates a new risk map(wider protection of investors as a weakest chain on the stock market, regulations concerning contracts, money laundering etc.). Computerization has positive influence on trade deconcentration (MTF) and institutional consolidation of stock exchanges (intercontiental stock exchanges), but for the polish stock exchange it may be a cause for its marginalization. Keywords computerization, MTF, consolidation of stock markets

STANDARD DLA WYMAGAJ CYCH

STANDARD DLA WYMAGAJ CYCH STANDARD DLA WYMAGAJ CYCH Dobry krok w kierunku zabezpieczenia emerytury Oferujemy Pañstwu unikatow¹ na rynku us³ugê zarz¹dzania rachunkiem inwestycyjnym IKE/IKZE. Us³uga umo liwia powierzenie aktywów

Bardziej szczegółowo

20 PPABank S.A. - prospekt emisyjny seria I

20 PPABank S.A. - prospekt emisyjny seria I 20 PPABank S.A. - prospekt emisyjny seria I 2 w Prospekcie 1. w Prospekcie ze strony Emitenta Pierwszy Polsko-Amerykaƒski Bank S.A. ul. Kordylewskiego 11 31-547 Kraków telefon: (0-12) 618-33-33 telefax:

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Grupa Prawno-Finansowa CAUSA. Spółka Akcyjna. Raport kwartalny za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013

Grupa Prawno-Finansowa CAUSA. Spółka Akcyjna. Raport kwartalny za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013 Grupa Prawno-Finansowa CAUSA Spółka Akcyjna Raport kwartalny za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013 Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie. 2. Wybrane zagadnienia z bilansu oraz rachunku wyników.

Bardziej szczegółowo

2. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 1[ ], 2[ ], 3[ ]

2. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 1[ ], 2[ ], 3[ ] Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 roku OD: Family Fund Sp. z o.o. S.K.A ul. Batorego 25 (II piętro) 31-135 Kraków DO: Zarząd Starhedge S.A. ul. Plac Defilad 1 (XVII piętro) 00-901 Warszawa biuro@starhedge.pl

Bardziej szczegółowo

Część pierwsza. Rynki finansowe i ich organizacja

Część pierwsza. Rynki finansowe i ich organizacja Spis treści Wstęp. Część pierwsza. Rynki finansowe i ich organizacja 1. Struktura systemu finansowego (Urszula Banaszczak- Soroka - pkt 1.1 i 1.2; Patrycja Zawadzka - pkt 1.3 i 1.4) 1.1. System finansowy

Bardziej szczegółowo

Nowy cykl rozrachunkowy T+2 na co warto zwrócić uwagę

Nowy cykl rozrachunkowy T+2 na co warto zwrócić uwagę Nowy cykl rozrachunkowy T+2 na co warto zwrócić uwagę Krzysztof Ołdak, Dyrektor Działu Operacyjnego KDPW Warszawa, 10 października 2014 Krótka historia Uczestniczą w obchodach 25-lecia wolności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

Cena maksymalna akcji Prime Car Management S.A. została ustalona na poziomie 53 zł

Cena maksymalna akcji Prime Car Management S.A. została ustalona na poziomie 53 zł Komunikat prasowy Warszawa, 19 marca 2014 roku Cena maksymalna akcji Prime Car Management S.A. została ustalona na poziomie 53 zł Cena maksymalna akcji Prime Car Management S.A., jednostki dominującej

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY za pierwszy kwartał 2012 r. Wrocław, 11 maj 2012 roku

RAPORT KWARTALNY za pierwszy kwartał 2012 r. Wrocław, 11 maj 2012 roku RAPORT KWARTALNY za pierwszy kwartał 2012 r. Wrocław, 11 maj 2012 roku SPIS TREŚCI: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT... 4 WYKRES 1.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI stosowanie do przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A.

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. USŁUGA ZARZĄDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. Poznań 2012 Na czym polega usługa Zarządzania Portfelem Usługa Zarządzania Portfelem (asset

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Niezależnego Domu Maklerskiego S.A. w zakresie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową

Polityka informacyjna Niezależnego Domu Maklerskiego S.A. w zakresie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową Polityka informacyjna Niezależnego Domu Maklerskiego S.A. w zakresie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową Warszawa, 10 czerwca 2016 r. Niniejsza Polityka określa zasady i zakres

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAŃ CÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego w dniu 6 marca 2008 r. decyzją nr DEM/410/4/26/08 (Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego.

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego. ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu Wrocław, 31-07-2014 r. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego. Zamówienie jest planowane do realizacji z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Uchwała nr 4/10/2010 z dnia 06.10.2010 r. REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Podstawa prawna: - art. 53.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Pasłęku

Polityka informacyjna Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Pasłęku Załącznik do Uchwały Zarządu B-PBS z s. w Pasłęku Nr 3/2015 z dn. 15.01.2015r. Zatwierdzone: Uchwała Rady Nadzorczej B-PBS z s. w Pasłęku Nr 5/2015 z dn. 26.02.2015r. Polityka informacyjna Braniewsko-Pasłęckiego

Bardziej szczegółowo

GDZIE DZIEDZICZYMY, CO DZIEDZICZYMY, JAK DZIEDZICZYMY

GDZIE DZIEDZICZYMY, CO DZIEDZICZYMY, JAK DZIEDZICZYMY 08 kwietnia 2014 r. Od dziś, 1 kwietnia 2014 r., przez najbliższe cztery miesiące, ubezpieczeni płacący składki emerytalne będą mogli zdecydować gdzie chcą gromadzić kapitał na przyszłe emerytury: czy

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku Uchwała nr 1/2014 w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010. 1. Informacja dotycząca kadencji Rady Nadzorczej w roku 2010, skład osobowy Rady, pełnione funkcje w Radzie,

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Umowa zintegrowana o rachunek

Bardziej szczegółowo

Potencjał wzrostu rynku obligacji w Polsce

Potencjał wzrostu rynku obligacji w Polsce MAJ 213 Islandia Irlandia Holandia Dania Hiszpania Luksemburg Portugalia USA Wielka Brytania Szwecja Francja Belgia Grecja Włochy Szwajcaria Niemcy Norwegia Finlandia Cypr Japonia Republika Czeska Słowenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

INDATA SOFTWARE S.A. Niniejszy Aneks nr 6 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej.

INDATA SOFTWARE S.A. Niniejszy Aneks nr 6 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej. INDATA SOFTWARE S.A. Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Strzegomska 138, 54-429 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000360487

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DODATKOWE. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

INFORMACJE DODATKOWE. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. AQUA Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej, adres: Bielsko-Biała ul.1 Maja 23. Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000030779. Data

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się

Bardziej szczegółowo

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawa, 11 kwietnia 2016 roku Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia,

Bardziej szczegółowo

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba - IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ Niniejszy dokument jest przeznaczony wyłącznie dla jego odbiorcy nie do dalszej dystrybucji 1 2012 Fundacja

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r. Piotr Dubicki oraz Romuald Olbrych działając na podstawie upoważnienia zawartego w postanowieniu z dnia 28 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

ASTORIA CAPITAL SA Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki

ASTORIA CAPITAL SA Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki 2016-04-27 10:23 ASTORIA CAPITAL SA Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki Raport Bieżący nr 5/2016 Zarząd Quark Ventures S.A z siedzibą we Wrocławiu (dalej Spółka, Emitent ) informuje, że w dniu 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Podatki bezpośrednie cz. I

Podatki bezpośrednie cz. I ANNA STĘPNIAK jest prawnikiem specjalizującym się w europejskim prawie podatkowym, doktorantką SGH System podatkowy po przystąpieniu do UE. Podatki bezpośrednie cz. I Zharmonizowanie opodatkowania spółek

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1 Duma Przedsiębiorcy 1/6 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA OSÓB FICZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (Zaktualizowana w dniu 24 kwietnia 2015 r.) 1. Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eitplus.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eitplus.pl 1 z 5 2015-12-18 11:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eitplus.pl Wrocław: Przeglądy i serwisy systemu SAP i oddymiania, SMS,

Bardziej szczegółowo

WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r.

WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r. Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r. ZP/PO/45/2011/WED/8 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Załącznik Nr 1 Do zarządzenia Nr 92/2012 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.10.2012 r. Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Jednostką dominującą jest Miasto Konin (Gmina Miejska

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty

OGŁOSZENIE. o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty OGŁOSZENIE z dnia 13 listopada 2015 roku o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o dokonaniu

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny

Kontrakt Terytorialny Kontrakt Terytorialny Monika Piotrowska Departament Koordynacji i WdraŜania Programów Regionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 26 pażdziernika 2012 r. HISTORIA Kontrakty wojewódzkie 2001

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Braniewo: Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu Priorytet: IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.prgok.pl Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

OPINIA RADY NADZORCZEJ

OPINIA RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI mbanku S.A. ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO mbanku S.A. ZA ROK 2013 (Uchwała nr 1) Podjęcie przez WZ przedmiotowej Uchwały nr 1 wynika z obowiązku

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP S.A. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP S.A. Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie (41-506) przy ul. Józefa Maronia 44, spółki wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU. I. Informacje Podstawowe:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU. I. Informacje Podstawowe: Załącznik nr 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU Nazwa przedsiębiorstwa (pełna nazwa przedsiębiorstwa zgodna z dokumentem rejestrowym) Forma organizacyjna.. Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php? 1 z 6 2013-10-03 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?id=221 Szczecin: Usługa zorganizowania szkolenia specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Jeśli jednostka gospodarcza chce wykazywać sprawozdania dotyczące segmentów, musi najpierw sporządzać sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR 1.

Jeśli jednostka gospodarcza chce wykazywać sprawozdania dotyczące segmentów, musi najpierw sporządzać sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR 1. Jeśli jednostka gospodarcza chce wykazywać sprawozdania dotyczące segmentów, musi najpierw sporządzać sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR 1. Wprowadzenie Ekspansja gospodarcza jednostek gospodarczych

Bardziej szczegółowo

WPŁYW KRYZYSU FINANSOWEGO W STREFIE EURO NA SEKTOR BANKOWY W POLSCE

WPŁYW KRYZYSU FINANSOWEGO W STREFIE EURO NA SEKTOR BANKOWY W POLSCE WPŁYW KRYZYSU FINANSOWEGO W STREFIE EURO NA SEKTOR BANKOWY W POLSCE Redakcja naukowa Błażej Lepczyński Gdańsk, grudzień 2012 r. Spis treści WSTĘP 7 Charakter i przebieg europejskiego kryzysu bankowego

Bardziej szczegółowo

Raport Kwartalny Netwise S.A.

Raport Kwartalny Netwise S.A. Raport Kwartalny Netwise S.A. za I kwartał 2013 roku (dane za okres od 1 stycznia do 31 marca 2013 roku) Warszawa, dnia 15 maja 2013 r. Spis treści 1. INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 1.1 ORGANY SPÓŁKI... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu Z.Ch. PERMEDIA S.A. siedzibą w Lublinie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Ogłoszenie Zarządu Z.Ch. PERMEDIA S.A. siedzibą w Lublinie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ogłoszenie Zarządu Z.Ch. PERMEDIA S.A. siedzibą w Lublinie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZAKŁADY CHEMICZNE PERMEDIA S.A. w Lublinie. KRS 0000059588. Sąd Rejonowy w Lublinie,

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A.

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. ZA OKRES I KWARTAŁU 2011 ROKU od dnia 01-01-2011 roku do dnia 31-03-2011 roku Warszawa, 16 maja 2011 r. Raport kwartalny za 1 kwartał 2011 został przygotowany przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

LOKATY STANDARDOWE O OPROCENTOWANIU ZMIENNYM- POCZTOWE LOKATY, LOKATY W ROR

LOKATY STANDARDOWE O OPROCENTOWANIU ZMIENNYM- POCZTOWE LOKATY, LOKATY W ROR lokat i rachunków bankowych podane jest w skali roku. Lokaty po up³ywie terminu umownego odnawiaj¹ siê na kolejny okres umowny na warunkach i zasadach obowi¹zuj¹cych dla danego rodzaju lokaty w dniu odnowienia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Bilans członkostwa Polski w Unii Europejskiej 2004 2014. ZAMOŚĆ 11 lipca 2014 r.

Bilans członkostwa Polski w Unii Europejskiej 2004 2014. ZAMOŚĆ 11 lipca 2014 r. Bilans członkostwa Polski w Unii Europejskiej 2004 2014 ZAMOŚĆ 11 lipca 2014 r. Zmiany PKB obrazujące rozwój gospodarczy Polski od 2004 r. (wg danych Eurostatu) PKB Polski w 2004 r. 10900 Euro (51% średniej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 27 czerwca 2016 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 27 czerwca 2016 r. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 27 czerwca 2016 r. Zarząd spółki MOJ S.A. ( Spółka ), działając na podstawie art. 399 1 oraz w związku

Bardziej szczegółowo

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników poradnik dla bezpoêredniego prze o onego wprowadzanego pracownika WZMOCNIENIE ZDOLNOÂCI ADMINISTRACYJNYCH PROJEKT BLIèNIACZY PHARE PL03/IB/OT/06 Proces

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PROJEKT. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Załącznik nr 2 o zwołaniu Spółki w sprawie: wyboru Przewodniczącego Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek

Bardziej szczegółowo

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Rudniki, dnia 10.02.2016 r. PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

Członkowie Konsorcjum Detalicznego. Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Dom Maklerski Pekao

Członkowie Konsorcjum Detalicznego. Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Dom Maklerski Pekao Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Książęcej 4, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000082312)

Bardziej szczegółowo

UMOWA PARTNERSKA. z siedzibą w ( - ) przy, wpisanym do prowadzonego przez pod numerem, reprezentowanym przez: - i - Przedmiot umowy

UMOWA PARTNERSKA. z siedzibą w ( - ) przy, wpisanym do prowadzonego przez pod numerem, reprezentowanym przez: - i - Przedmiot umowy UMOWA PARTNERSKA zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy: Izbą Gospodarki Elektronicznej z siedzibą w Warszawie (00-640) przy ul. Mokotowskiej 1, wpisanej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CBOS SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

3.2 Warunki meteorologiczne

3.2 Warunki meteorologiczne Fundacja ARMAAG Raport 1999 3.2 Warunki meteorologiczne Pomiary podstawowych elementów meteorologicznych prowadzono we wszystkich stacjach lokalnych sieci ARMAAG, równolegle z pomiarami stê eñ substancji

Bardziej szczegółowo

Działalność maklerska

Działalność maklerska Działalność maklerska Firmy inwestycyjne prowadzące działalność maklerską odgrywają kluczową rolę na rynku kapitałowym, umożliwiając mobilizację i alokację kapitału. Działają na rynku pierwotnym i wtórnym,

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie polityki rozwoju - zadania obserwatoriów

Monitorowanie polityki rozwoju - zadania obserwatoriów Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Monitorowanie polityki rozwoju - zadania obserwatoriów Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Opole, 10 grudnia

Bardziej szczegółowo

Smart Beta Święty Graal indeksów giełdowych?

Smart Beta Święty Graal indeksów giełdowych? Smart Beta Święty Graal indeksów giełdowych? Agenda Smart Beta w Polsce Strategie heurystyczne i optymalizacyjne Strategie fundamentalne Portfel losowy 2 Agenda Smart Beta w Polsce Strategie heurystyczne

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie Zarząd Wawel Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, przy ul. Władysława Warneńczyka 14, wpisanej do Rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI ETYKI BANKOWEJ

REGULAMIN KOMISJI ETYKI BANKOWEJ REGULAMIN KOMISJI ETYKI BANKOWEJ Warszawa kwiecień 2013 Przyjęty na XXV Walnym Zgromadzeniu ZBP w dniu 18 kwietnia 2013 r. 1. Komisja Etyki Bankowej, zwana dalej Komisją, działa przy Związku Banków Polskich

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Odnowa centrum wsi śegiestów poprzez budowę oświetlenia ulicznego wzdłuŝ drogi powiatowej 1517K w śegiestowie

Dotyczy: Odnowa centrum wsi śegiestów poprzez budowę oświetlenia ulicznego wzdłuŝ drogi powiatowej 1517K w śegiestowie Zp.271.14.2014 Muszyna, dnia 03 kwietnia 2014 r. Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna ul. Rynek 31 33-370 Muszyna Dotyczy: Odnowa centrum wsi śegiestów poprzez budowę oświetlenia ulicznego wzdłuŝ drogi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Graviton Capital S.A.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Graviton Capital S.A. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Graviton Capital S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Podstawy prawne Regulaminu stanowią: 1) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Nieruchomości Komercyjne

Nieruchomości Komercyjne Nieruchomości Komercyjne To takie proste z Ober-Haus! Wiemy, że każdy klient jest inny, niezależnie od tego, czy jest to firma lokalna czy międzynarodowy koncern. Specjaliści Ober-Haus, w ponad 30 biurach

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Przewodniczący Andrzej Jakubiak L. dz. DOKJWPR,07311/ :J/l/12/BK (przy udzielaniu odpowiedzi prosimy powołać się na w/w sygn.) Warszawa. dnia ~ kwietnia 2012 L Szanowny Pan

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach Rozdział I Cele, kompetencje i zadania rady rodziców. 1. Rada rodziców jest kolegialnym organem szkoły. 2. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców

Bardziej szczegółowo

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 431 1 w zw. z 2 pkt 1 KSH postanawia:

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 431 1 w zw. z 2 pkt 1 KSH postanawia: Załącznik nr Raportu bieżącego nr 78/2014 z 10.10.2014 r. UCHWAŁA NR /X/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: Spółka ) z dnia 31 października 2014

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R.

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. Spis Treści I. List Prezesa Zarządu GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna II.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr4/2011 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku z dnia 20 maja 2011r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20.

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20. Warszawa: dostawa toreb i kubków papierowych z logo Muzeum Warszawy Numer ogłoszenia: 66360-2016; data zamieszczenia: 23.03.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Wykaz skrótów...

Spis treœci. Wykaz skrótów... Spis Przedmowa treœci... Wykaz skrótów... XI XIII Komentarz.... 1 Kodeks spó³ek handlowych z dnia 15 wrzeœnia 2000 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 1037)... 3 Tytu³ III. Spó³ki kapita³owe... 3 Dzia³ I. Spó³ka z ograniczon¹

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZADZANYCH PRZEZ BIURO MAKLERSKIE PORTFELI Z UWZGLĘDNIENIEM ZWIĄZANYCH Z NIMI RYZYK

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZADZANYCH PRZEZ BIURO MAKLERSKIE PORTFELI Z UWZGLĘDNIENIEM ZWIĄZANYCH Z NIMI RYZYK INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZADZANYCH PRZEZ BIURO MAKLERSKIE PORTFELI Z UWZGLĘDNIENIEM ZWIĄZANYCH Z NIMI RYZYK Akcje Akcje są papierem wartościowym reprezentującym odpowiedni

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 czerwca 2016 r. Poz. 789 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo