BRM KJ. Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BRM.0012.3.12.2012.KJ. Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta"

Transkrypt

1 BRM KJ Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta Data posiedzenia: r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 14:00 Godzina zakończenia posiedzenia: 15:05 Prowadzący obrady: Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI Protokolantka: Katarzyna JAGLIŃSKA - KOŹLIK W posiedzeniu Komisji uczestniczyło 9 radnych (na 10 ogółem). Radni nieobecni: 1. Elżbieta ZACHER Zaproszeni goście: 1. Prezydent Miasta Katowice Pan Piotr USZOK 2. Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA 3. Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta Pani Małgorzata KWAPISZ 4. Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta Pani Katarzyna STAŚ 5. Naczelnik Wydziału Zdrowia, Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń Własnościowych Pani Mirosława STACHURA JELEŃ 6. Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Pani Natalia KASPERCZYK 1

2 Porządek posiedzenia Komisji Budżetu Miasta 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 2. Wypracowanie opinii do projektu budżetu Miasta Katowice na 2013 rok oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2013 rok Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia Programu zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice na 2013 rok. 3. Przyjęcie planu pracy Komisji Budżetu Miasta na rok Opiniowanie projektów uchwał Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zbycia akcji Ideon S.A Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie miasta Katowice Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2012 rok Opiniowanie projektu uchwał Rady Miasta Katowice w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa 3 kwatery Składowiska Odpadów Komunalnych przy ul. Żwirowej w Katowicach Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ustalenia wykazu planowanych wydatków w budżecie miasta Katowice, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 oraz określenia ostatecznego terminu realizacji każdego wydatku ujętego w tym wykazie. 5. Sprawy różne Odpowiedź na wyciąg z protokołu Komisji w zakresie programu ubezpieczeniowego Miasta Katowice w latach Wniosek Pana M B dotyczący umorzenia kwoty stanowiącej obciążenie z tytułu zaległości czynszowych za lokal przy ul. Chemicznej w Katowicach. 6. Wolne wnioski. Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI po powitaniu zgromadzonych na posiedzeniu gości oraz radnych przedstawił zebranym porządek obrad. Komisja, jednogłośnie - 5 głosów za - przyjęła zaproponowany porządek posiedzenia. Ad. 1. Przyjęcie protokołu: 2

3 Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI poinformował zebranych, że protokół Nr 11/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta w dniu r. został zgodnie z dyspozycją z Komisji Organizacyjnej zamieszczony na portalu dla radnych w zakładce Materiały dla Radnych. Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony Państwa radnych Przewodniczący Komisji poddał projekt protokołu pod głosowanie. Protokół Nr 11/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta w dniu r. został przyjęty jednogłośnie 5 głosów za. Ad. 2. Wypracowanie opinii do projektu budżetu Miasta Katowice na 2013 rok oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice. Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI poinformował, że w odpowiedzi na prośbę Komisji złożoną na poprzednim posiedzeniu wpłynęły materiały dotycząc wniosków komisji rady, radnych i Rad Jednostek Pomocniczych złożonych do projektu budżetu miasta Katowice na 2013 rok wraz z informacją o ich uwzględnieniu bądź nie w projekcie budżetu na 2013 rok oraz informacja w zakresie zidentyfikowanych ryzyk dotyczących Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice, a w szczególności budżetu na 2013 rok z planowanym sposobem zarządzania nimi. Następnie Pan Przewodniczący zwrócił się z prośbą o zabranie głosu stronę prezydencką w przedmiotowej sprawie. Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA wyjaśniła, że oprócz tego co zostało omówione na poprzednim posiedzeniu Komisji dodatkowo wpłynęły uchwały III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Katowice projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi; opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Katowice projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata oraz opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie zł przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok Miasta Katowice. Wszystkie te opinie są pozytywne. Radna Barbara WNĘK stwierdziła, że na kulturę a dokładnie projekt Katowice miasto ogrodów w projekcie budżetu na 2013 rok zapisane zostało 12 mln zł. W zakresie kultury fizycznej pojawia się natomiast zadanie Miasto ogrodów strefy aktywnego wypoczynku. Pani radna zapytała czy to zadanie również będzie wykonywała instytucja kultury Katowice miasto ogrodów i na czym to zadanie polega? Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA wyjaśniła, że jeśli chodzi o środki zabezpieczone na projekt Katowice miasto ogrodów to jest to wynik podjętej przez Państwa radnych uchwały w tym zakresie. Wysokość środków w części to dotacja, która jest przekazywana instytucji kultury i zapisane jest to w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Jeśli chodzi o modernizację i budowę obiektów sportowych Miasto ogrodów strefy aktywnego wypoczynku to zadanie to będzie realizował Zakład Zieleni Miejskiej. Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta Pani Katarzyna STAŚ wyjaśniła, że zadanie w ramach Miasto ogrodów strefy aktywnego wypoczynku obejmuje realizację stref łączących co najmniej dwie lub więcej funkcji sportowo rekreacyjnych. We wskazanych lokalizacjach na terenie miasta będziemy wspólnie ze społecznościami lokalnymi w postaci wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni 3

4 mieszkaniowych, które takie strefy zechcą objąć w administrowanie, realizować strefy, które będą się składać z placu zabaw z terenu rekreacyjnego, urządzonej zieleni. Na tym obszarze będą znajdowały się również urządzenia fitness lub też konkretny obiekt o charakterze sportowym. Obecnie pracujemy nad planami dla trzech takich stref. Planowaliśmy uruchomienie siedmiu stref, ale nie dla wszystkich znaleźliśmy partnera, który zająłby się administrowaniem tymi obiektami. Mamy jednak kolejne zgłoszenia, które przedstawimy do rozpatrzenia i prawdopodobnie zastąpią one te lokalizacje, przy których nie możemy znaleźć partnera. Radna Barbara WNĘK stwierdziła, że środki na zadanie w ramach Miasto ogrodów strefy aktywnego wypoczynku zostały zabezpieczone w budżecie, a brakło ich na zagospodarowanie Parku Boguckiego mimo mobilizacji społeczności lokalnej. Pani radna zwróciła również uwagę na fakt, że planowane jest wydatkowanie środków na promocję miasta poprzez organizację Mistrzostw Świata w siatkówce mężczyzn 2014 w kwocie 1,855 mln zł. Pani radna zapytała na co dokładnie te środki zostaną przekazane? Prezydent Miasta Katowice Pan Piotr USZOK wyjaśnił, że podpisana została umowa, w której to dokładnie opisano wszelkie czynności, które będą w ramach tej kwoty realizowane. Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA dodała w uzupełnieniu, że to zadanie również wynika z podjętej uchwały Rady Miasta w związku z organizacją Mistrzostw Świata w siatkówce mężczyzn Zadanie to znajduje się również w WPF miasta Katowice. Część środków przeznaczonych na realizację tego zadania została przekazana na promocję, a część zapisana w dziale sport. W WPF szczegółowe informacje dotyczące podziału tych środków znajdują się w przedsięwzięciach - wydatkach bieżących na programy uchwalone przez Radę Miasta oraz na umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki. Radny Jerzy FORAJTER podkreślił wagę dokumentu przygotowanego na dzisiejsze posiedzenie Komisji pn. informacja w zakresie zidentyfikowanych ryzyk dotyczących Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice, a w szczególności budżetu na 2013 rok z planowanym sposobem zarządzania nimi. Ten dokument jest dla Komisji Budżetu Miasta dokumentem niezwykle ważnym i zdaniem Pana radnego powinien towarzyszyć pracom Komisji przez cały przyszły rok w trakcie realizacji budżetu kiedy będziemy przyjmować kolejne sprawozdania kwartalne, półroczne z realizacji tegoż budżetu. W tym dokumencie są przedstawione pewne ryzyka, które wymagałyby podjęcia stosownych działań ze strony Pana Prezydenta czy też Rady Miasta. Obawiamy się, że spada efektywność dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe m.in. dlatego, że nie waloryzujemy określonych opłat i stawek. Pan radny stwierdził, że nie przypomina sobie by jakieś inicjatywy do Rady Miasta były skierowane by podnieść opłaty parkingowe na terenie miasta czy tez zastanowić się nad opłatami przedszkolnymi. Zdaniem Pana radnego należy podjąć pewne działania, albo powiedzieć sobie, że godzimy się z tą sytuacją, która jest ze względów politycznych czy społecznych. Przedłożony dokument powinien pojawiać się przy okazji każdego budżetu. Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI zapytał skąd się bierze liczba ponad 300 tys. mieszkańców, która jest wpisana w projekcie budżetu skoro ilość mieszkańców miasta Katowice jest poniżej 300 tys. Które wskaźniki są brane pod uwagę, że do projektu budżetu wpisywana jest właśnie taka liczba mieszkańców? Prezydent Miasta Katowice Pan Piotr USZOK wyjaśnił, że brana pod uwagę jest przede wszystkim ilość stale i tymczasowo zamieszkujących miasto Katowice. Jeśli mówimy o stałych zameldowaniach to mamy 299 tys. Jeśli jednak bierzemy pod uwagę meldunki stałe i tymczasowe 4

5 to okazuje się, że w mieście żyje ponad 300 tys. mieszkańców. Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI zapytał jak to się ma do metodologii? Czy jest to ujednolicone czy przepis daje swobodę przy podejmowaniu decyzji. Nie można bowiem raz liczyć, że mieszkańców Katowic jest poniżej 300 tys. i w ordynacji wyborczej zmniejszać ilość radnych, a innym razem mówić, że jest więcej niż 300 tys. Prezydent Miasta Katowice Pan Piotr USZOK wyjaśnił, że pojęcie liczby mieszkańców jest używane dla rożnych potrzeb. Jeśli chodzi o kwestie ordynacji jest to mocno sformalizowane. Jeśli chodzi o np. składki na rzecz GZM to przyjmuje się liczbę mieszkańców jako ilość osób zameldowanych na stałe i tymczasowo przy czym jest jasno określone. Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI zapytał czy nie należałoby ujednolicić tej liczby dla wszystkich zakresów. Jeśli nie ma przepisu to czy w kolejnych budżetach nie należałoby tego ujednolicić, bo ta liczba wpływa na inne wskaźniki. Jest ona dzielnikiem wielu rożnych zmiennych, które powodują wskazywanie różnego rodzaju parametrów: dochód na jednego mieszkańca, koszty związane z administracją. Pan Przewodniczący zasugerował, że można by było się zastanowić nad usystematyzowaniem tej liczby. Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA wyjaśniła, że w budżecie podawana jest liczba 309 tys. mieszkańców, ponieważ na taką liczbę mieszkańców dostajemy PIT. Ministerstwo Finansów bierze tą liczbę z GUS na podstawie spisu powszechnego. Według zameldowań mamy mniejszą ilość mieszkańców. Ta rozbieżność nie występuje tylko w mieście Katowice. Być może kiedyś wypracowana zostanie jakaś wspólna metodologia. Te 309 tys. mieszkańców przyjmujemy z uwagi na obliczanie PIT. Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI zwrócił uwagę, że nie jest to statystycznie nieistotna zmiana bo ona dotyczy około 10 tys. ludzi. PIT jest płacony od miejsca zadeklarowania tego dokumentu czy od zamieszkania? Są zatem takie osoby w mieście, które są mieszkańcami, ale nie są zameldowane w Katowicach. To jest element istotny, na który należałoby zwrócić uwagę i można by się było zastanowić co jest przyczyną takiego stanu rzeczy i próbować to zidentyfikować. Być może jest to błąd systemowy. Wpływa to bowiem na wszystkie zmienne poprzez pryzmat których jesteśmy potem pokazywani jako miasto Katowice. Nie zmienia to faktu, że jest to dzielnik. Być może statystycznie tak jest wszędzie ale może trzeba by było to zweryfikować jak to wygląda w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Gdańsku i innych miejscowościach. Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA wyjaśniła, że zastanawiano się nad tym skąd ta różnica tym bardziej, że w stosunku do ubiegłego roku wzrosła ona o prawie 2 tys. osób. Te wskaźniki przesyłane są do miasta w połowie października i głębszej analizy w tym zakresie nie poczyniliśmy. Z rozmów ze skarbnikami miast zrzeszonymi w Unii Metropolii Polskich wynika, że u nich również te liczby się różnią. Pani Skarbnik zadeklarowała, że w ciągu przyszłego roku przyjrzy się bliżej temu zagadnieniu Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI zapytał na ile budżet roku 2013 jest zbieżny z wieloletnimi dokumentami zatwierdzonymi przez Radę Miasta. Pan Przewodniczący podkreślił, że chodzi tu o takie dokumenty jak strategia rozwoju miasta, strategia mieszkalnictwa oraz strategia promocji. Być może istnieje potrzeba modyfikacji ww. strategii. Prezydent Miasta Katowice Pan Piotr USZOK wyjaśnił, że są to dokumenty zbierze. Realizacja 5

6 strategii wiąże się z określonymi wydatkami. Strategia rozwoju miasta w zakresie pięciu obszarów funkcjonalnych jest ważniejszym dokumentem niż strategia rozwoju budownictwa mieszkaniowego. Zatem realizując strategię rozwoju miasta musimy ograniczyć środki na inne strategie jak np. budownictwa mieszkaniowego. Kompleksowa realizacja wszystkich strategii wiązałaby się z pełnym zabezpieczeniem środków, co w obecnej sytuacji finansowej jest bardzo trudne. Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA dodała w uzupełnieniu, że opracowując projekt budżetu wszyscy dysponenci środków, którzy mieli przedstawić dane do projektu budżetu byli zobowiązani kierować się już przyjętymi przez Radę Miasta dokumentami. W trakcie przyszłego roku można to jednak zweryfikować. Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI zapytał, dlaczego tak ostrożnie planowana jest nadwyżka operacyjna? Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA wyjaśniła, że chciałaby by ta nadwyżka operacyjna była większa, bo ona nie jest satysfakcjonująca do prawidłowego przedstawiania wskaźników miasta. Nadwyżka operacyjna rządzi się swoimi prawami. Wynika ona z różnicy dochodów bieżących w stosunku do wydatków bieżących. Zdaniem Pani Skarbnik zakładane dochody bieżące mogą być niezrealizowane ze względu na PIT określony przez Ministra Finansów w oparciu o PKB 2,3. Obecnie planuje się, że PKB będzie na poziomie niewiele ponad 1. W uchwalonej ustawie budżetowej Minister Finansów nie skorygował tych danych, być może zatem w trakcie roku pojawią się jakieś korekty ustawy budżetowej. Tych obaw w zakresie dochodów bieżących jest więcej. Jeśli chodzi o wydatki bieżące to są one dosyć mocno okrojone w stosunku do potrzeb. Gdybyśmy chcieli uwzględnić wszystkie potrzeby to po raz pierwszy by się zdarzyło, że mielibyśmy deficyt operacyjny. 78 mln zł, które udało nam się wykreować jest wypadkową dochodów i wydatków bieżących. Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI zauważył, że w roku 2011 planowana nadwyżka operacyjna wynosiła 78 mln zł, a skończyła się w wysokości 195 mln zł. Planowana nadwyżka w roku 2012 wynosiła 90 mln zł, a przewidywane wykonanie jest 118 mln zł. Oznacza to że dotychczas wydatki bieżące są planowane wyżej niż faktyczne wykonanie lub dochody bieżące są wyższe niż ich wykonanie. Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA wyjaśniła, że planowana nadwyżka operacyjna zawsze jest dużo niższa niż wykonana, ponieważ w wykonaniu w wydatkach musimy zabezpieczyć środki na poręczenia i gwarancje, które zakładamy, że nie będą wykorzystane. Musimy zabezpieczyć rezerwy, których też metodologicznie staramy się nie wykorzystywać do końca, by ta nadwyżka operacyjna była zwiększona. Pani Skarbnik zwrócił a uwagę na fakt, że z 230 jednostek niewykorzystanych środków w wydatkach bieżących w ubiegłym roku było prawie 40 mln zł. Jeżeli chodzi o dochody to one mniej więcej oscylują w stosunku do uchwalonych dochodów. Faktem jest, że szereg dochodów uzyskujemy pod koniec roku z budżetu państwa. Tak jak nie dostajemy z tych wszystkich środków, które można pozyskać z dotacji celowych w ciągu roku tak w październiku, listopadzie jest ich bardzo dużo. Dochody bieżące jeśli wzrastają to głównie wynika to z możliwości budżetu państwa i zwiększenia wpływów. Jeśli chodzi o nasze dochody na które my mamy wpływ a jest ich niewiele ponad 20% to one są realizowane w kwotach, które planujemy. Pani Skarbnik podkreśliła, że planowana nadwyżka operacyjna musi być niższa niż wykonana. Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI stwierdził, że od 2008 roku spadła 6

7 w mieście Katowice liczba uczniów o 7 tys. To stanowi około 15%. W konsekwencji powoduje to, że ilość placówek szkolnych będzie wymagała korekt w perspektywie czasu. Czy w tym zakresie jest przygotowywana jakaś polityka. Spadająca o istotny statystycznie wskaźnik liczba uczniów musi generować za sobą potrzeby. Być może jest to lista trudnych decyzji, które należałoby pokazać, które czekają miasto. Prezydent Miasta Katowice Pan Piotr USZOK wyjaśnił, że takie działania są na bieżąco przedkładane, niestety nie spotykają się z aprobatą. Dotyczy to np. Zespołów Szkół na Dąbrówce. Trudno żeby przygotowywać daleko idący plan restrukturyzacji oświaty, ponieważ zostałaby natychmiast wykorzystanie nie merytorycznie, a politycznie. Staramy się działać tak by restrukturyzować to co już wymaga restrukturyzacji. Pan Prezydent podkreślił, że działania te i tak spotykają się z dużym oporem. Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI stwierdził, że z wypowiedzi Pana Prezydenta wynika, iż działania będą wykonywane w zależności od potrzeb bieżących, a nie od przygotowanej strategii tak by potencjalny dokument nie był wykorzystywany politycznie. Pan Przewodniczący odnosząc się do wniosków składanych przez komisje branżowe Rady zapytał czy zweryfikowano jak skutecznie wykorzystywana jest jedna złotówka przez organizacje nie zaliczane do sektora finansów publicznych, a złotówka którą wydaje sama struktura organizacyjna. Czy nie uważacie Państwo, że przeniesienie większej ilości zadań oraz większej ilości pieniędzy na organizacje nie zaliczane do sektora finansów publicznych byłoby dobrym rozwiązaniem, a co za tym idzie mógłby być skonsumowany ten wniosek dotyczący większej ilości dotacji dla klubów sportowych o statystycznie nie znaczącej dla budżetu wartości ale dla tych podmiotów istotnym elementem wspomagania ich działalności. Wniosek Komisji Kultury Promocji i Sportu dotyczył przekazania po 500 tys. dla klubów i stowarzyszeń. Chodzi o szkolenie dzieci i młodzieży oraz wspieranie rozwoju sportu. Pan Przewodniczący zapytał czy można by było autopoprawką prosić o uzupełnienie tej rubryki w budżecie miasta Katowice na 2013 rok. Prezydent Miasta Katowice Pan Piotr USZOK wyjaśnił, że może taką deklaracje złożyć, ale nie na poziomie zmian budżetu, tylko w pierwszej połowie przyszłego roku budżetowego. Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA wracając do kwestii nadwyżki operacyjne stwierdziła, że nie odnosimy się badając trendy do planu, a jeżeli już to robimy korektę o prognozowane wykonanie. Jeżeli chodzi o oświatę to ze względu na zmniejszającą się liczbę uczniów to już w tegorocznym budżecie zrobiliśmy dość mocne ograniczenie w zakresie dofinansowania wszystkich zadań oświatowych po wyłączeniu inwestycji i remontów na poziomie 150 mln zł, czyli na takim samym poziomie jak to było w roku ubiegłym. Radna Barbara WNĘK odnosząc się do kwestii trudnych decyzji i zamieszania na Dąbrówce stwierdziła, że różne strony miały swoje racje i niekoniecznie były one uwarunkowane polityczne, ale w pewien sposób wynikało z głosu mieszkańców. Warto by się było zastanowić nad tym by na początku nowego roku przedstawić radnym listę tych trudnych decyzji, by można się było do tego ustosunkować, zaplanować pracę. Byśmy nie byli zaskakiwani uchwałami tak jak to miało miejsce w przypadku szkół na Ligocie, kiedy to radni w ostatniej chwili otrzymali projekty dotyczące łączenia tych placówek. Wobec braku pytań i uwag ze strony Państwa Radnych Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI zamknął dyskusję w tym punkcie porządku obrad. Ad

8 Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI poddał projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata , pod głosowanie. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata , w głosowaniu: 4 głosy za, 3 głosy przeciw przy 1 głosie wstrzymującym się - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. Ad Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI poddał projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2013 rok, pod głosowanie. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2013 rok, w głosowaniu: 4 głosy za, 3 głosy przeciw przy 1 głosie wstrzymującym się - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. Ad Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI poddał projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia Programu zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice na 2013 rok, pod głosowanie. w sprawie przyjęcia Programu zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice na 2013 rok, w głosowaniu: 4 głosy za, 3 głosy przeciw przy 1 głosie wstrzymującym się - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI zwrócił się z prośbą do członków Komisji o obecność na dodatkowym posiedzeniu Komisji Budżetu Miasta w środę tj r. (w dniu sesji Rady Miasta Katowice) o godzinie w celu przyjęcie opinii Komisji Budżetu Miasta do projektu budżetu Miasta Katowice na 2013 rok. Pan Przewodniczący zadeklarował, że projekt opinii przygotuje i prześle wszystkim Państwu radnym do poniedziałku. Radny Jerzy FORAJTER zaproponował by spotkanie to odbyło się o godzinie 10:30. Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI przychylił się do propozycji Pana radnego Jerzego FORAJTERA. Ad. 3. Przyjęcie planu pracy Komisji Budżetu Miasta na rok Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI stwierdziła, że plan pracy Komisji Budżetu Miasta na 2013 rok powstał przy zaangażowaniu członków Komisji. Pan Przewodniczący podziękował Pani radnej Helenie HRAPKIEWICZ Panom radnym Arkadiuszowi GODLEWSKIEMU oraz Mariuszowi SKIBIE za współpracę w tym zakresie. Projekt planu pracy jest wypadkową wniosków które Państwo składali. Do dnia dzisiejszego do Biura Rady Miasta nie wpłynęły żadne pytania czy uwagi dotyczące tego dokumentu, zatem Pan Przewodniczący 8

9 stwierdził, iż uznaje, że wstępnie Państwo radni zaakceptowali ten dokument jako dokument projektowy. Wobec braku pytań i uwag ze strony Państwa Radnych, Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI poddał przedmiotowy projekt planu pracy pod głosowanie. Radni, w głosowaniu: 8 głosów za, 0 głosów przeciw przy 1 głosie wstrzymującym się - przyjęli plan pracy Komisji Budżetu Miasta Rady Miasta Katowice na 2013 rok Ad. 4. Opiniowanie projektów uchwał. Ad Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI przedstawił zebranym projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zbycia akcji Ideon S.A. Radny Arkadiusz GODLEWSKI zwrócił się z prośbą o uszczegółowienie kwestii zbycia akcji Ideon S.A. Naczelnik Wydziału Zdrowia, Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń Własnościowych Pani Mirosława STACHURA JELEŃ wyjaśniła, że Miasto Katowice posiada akcje Ideon S.A. z siedzibą w Katowicach o wartości nominalnej 1 zł każda, zdeponowanych na rachunku papierów wartościowych w Domu Maklerskim ING Securities S.A. Miasto Katowice nabyło powyższe akcje jako akcje Spółki Centrozap S.A. (dawna nazwa) w zamian za wygaśnięcie zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości, z tytułu użytkowania oraz z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości, zgodnie z Uchwałą nr LIII/1103/06 Rady Miasta Katowice z dnia 23 stycznia 2006 oraz Uchwałą nr XX/394/07 Rady Miasta z dnia 20 grudnia 2007 r. Dnia 31 marca 2008 r. Rada Miasta Katowice podjęła Uchwałę w sprawie sprzedaży akcji Centrozap S.A. w Katowicach (Uchwała nr XXIV/474/08). Zważywszy na znikomy udział Miasta Katowice w kapitale zakładowym Spółki (0,30 % kapitału akcyjnego) zasadnym wydaje się wystąpienie ze spółki Ideon S.A. poprzez zbycie przez Miasto Katowice wszystkich posiadanych akcji Ideon S.A. Zbycie wszystkich akcji stanowi rezygnację z dalszego udziału w Spółce. Wobec braku dalszych pytań i uwag ze strony Państwa Radnych, Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI poddał przedmiotowy projekt uchwały pod głosowanie. w sprawie zbycia akcji Ideon S.A. w głosowaniu: 4 głosy za, 0 głosów przeciw przy 4 głosach wstrzymujących się - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. Ad Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI zwrócił się z prośbą o przedstawienie wyjaśnień do projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie miasta Katowice. Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Pani Natalia KASPERCZYK wyjaśniła, że projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie miasta Katowice, zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dzieckiem w wieku do lat 3 pozwala podmiotom prowadzącym żłobki 9

10 na otrzymanie dotacji na każde dziecko objęte opieką. Z uwagi na duże zapotrzebowanie na opiekę żłobkową, jakie występuje obecnie w mieście Katowice, przygotowany projekt uchwały przewiduje dofinansowanie każdego dziecka zamieszkałego w Katowicach i objętego opieką w żłobku, który prowadzony jest na terenie miasta Katowice i posiada wpis do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Powyższe rozwiązanie pozwoli na objęcie opieką dzieci, dla których zabrakło miejsc w Żłobku Miejskim, a których rodzice potrzebują skorzystać z tej formy opieki, gdyż wrócili lub pragną wrócić na rynek pracy. Wysokość dotacji ustalono w kwocie 200 zł miesięcznie na każde dziecko zamieszkałe w Katowicach i objęte opieką w wymiarze nie mniejszym niż 8 godzin dziennie. Dotacje planuje się przyznać setce dzieci. Radny Jerzy FORAJTER zapytał czy posiadają Państwo rozeznanie w zakresie oferty niepublicznych żłobków funkcjonujących na terenie miasta. Pan radny zapytał ile jest tych żłobków obecnie, jakie tam są opłaty oraz czy ten projekt był konsultowany z tym środowiskiem. Z informacji jak i Pan radny posiada wynika, że około pół roku temu istniały dwa takie żłobki. Kwoty, które rodzice płacili za pobyt dziecka przekraczały 1000 zł. Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Pani Natalia KASPERCZYK wyjaśniła, że obecnie mamy cztery żłobki niepubliczne i jeden klub dziecięcy. Opłaty miesięczne bez wyżywienia i pampersów przedstawiają się następująco: żłobek Domino 960 zł/miesiąc, w żłobku Puchatkowo 500 zł/miesiąc w żłobku Gwiazdolandia od 390 zł 860 zł/miesiąc w zależności od tego ile dni dziecko w żłobku przebywa, w Lazurowym obłoczku jest to od 400 zł 600 zł/miesięcznie w zależności od tego ile dni dziecko w żłobku przebywa. W klubie dziecięcym też są opłaty między 300 zł 600 zł. Pani inspektor stwierdziła, że nie ma wiedzy czy projekt ten był konsultowany akurat z tymi podmiotami. Radny Arkadiusz GODLEWSKI zapytał czy macie Państwo policzone ile jest w Katowicach dzieci które mogą skorzystać ze żłobka czyli w wieku między 6 miesięcy a 2,5 roku. Ile dzieci jest objęte opieką żłobkową żłobków publicznych i niepublicznych, ile jest poza tym i ile może skorzystać po pojawieniu się oferty zmniejszonej o subwencję. Jaki to może być koszt dla budżetu oraz na jakiej podstawie wyliczyliście Państwo kwotę dofinansowania w wysokości 200 zł. Skąd się wziął limit 800 zł oraz czy ta kwota podana została netto czy brutto. Jeśli to jest dotacja to powinna być zawierana w formie umowy między miastem a żłobkiem. W takiej sytuacji zdaniem Pana radnego wzór umowy powinien stanowić załącznik do niniejszej uchwały, a tak nie jest. Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Pani Natalia KASPERCZYK wyjaśniła, że obecnie objętych opieką żłobkową jest około 300 dzieci. Drugie tyle oczekuje na tą opiekę. Będzie to dotacja celowa której podstawą będzie umowa podpisywana między miastem, a żłobkiem. Żłobek będzie jednak wybierany w drodze konkursu zgodnie z ustawą o pożytku publicznym. Przed sporządzeniem tego projektu prowadzone było rozpoznanie w innych miasta Polski jak kształtują się te dopłaty w jakiej one są wysokości. Początkowo była to kwota 400 zł, ale z uwagi na ograniczony budżet została ona zmniejszona do 200 zł. Prezydent Miasta Katowice Pan Piotr USZOK dodał w uzupełnieniu, że w mieście są zewidencjonowane wszystkie dzieci w wieku od 0 do 2,5 roku. Radna Helena HRAPKIEWICZ zapytała jaka jest odpłatność w żłobkach miejskich. Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Pani Natalia KASPERCZYK wyjaśniła, że opłata miesięczna w żłobku miejskim wynosi 150 zł. Wyżywienie to stawka dzienna 5 zł. Zatem razem kształtuje się na poziomie 255 zł. 10

11 Wobec braku dalszych pytań i uwag ze strony Państwa Radnych, Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI poddał przedmiotowy projekt uchwały pod głosowanie. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie miasta Katowice w głosowaniu: 5 głosów za, 0 głosów przeciw przy 3 głosach wstrzymujących się - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. Ad Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI przedstawił zebranym projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2012 rok. Pan Przewodniczący zapytał czy przy okazji tego projektu uchwały do sesji Rady Miasta Katowice można pokazać w jakim zakresie w czasie roku budżetowego zwiększały się i zmniejszały wydatki bieżące. Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA wyjaśniła, że w uchwalonym na rok 2012 budżecie miasta Katowice wydatki bieżące określone zostały w wysokości zł. W styczniu nie zwiększyły się. W lutym zwiększyły się o prawie 5 mln zł. W marcu zwiększyły się 2,6 mln zł, w kwietniu o 2,244 mln zł, w maju o 4,309 mln zł, w czerwcu o 730 tys. zł, w lipcu o 2,661 mln zł, we wrześniu o 1,430 mln zł, w październiku o 5,301 mln zł oraz o 8,496 mln zł, w listopadzie zmniejszyły się o 2,325, a w grudniu zwiększyły się o 5,151 mln zł. Plan po zmianach wydatków bieżących jest w wysokości zł. Różnica wynosi zatem ponad 35 mln zł. Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI stwierdził, że w czasie roku budżetowego zwiększyliśmy wydatki bieżące o 35 mln zł w stosunku do planu. Istnieje zatem pewnego rodzaju rezerwa o której warto mówić. W czasie roku budżetowego zwiększyliśmy wydatki bieżące o 35 mln zł poprzez wszystkie uchwały, które Rada Miasta podejmowała. Istnieją zatem w czasie roku budżetowego możliwości do dokonywania stosowanych korekt, które nie wpływają do końca na nadwyżkę operacyjną. Radny Mariusz SKIBA poprosił o uszczegółowienie korelacji zachodzącej pomiędzy zmniejszeniem wydatków na zadanie inwestycyjnym ujęte w Wieloletnich Przedsięwzięciach Inwestycyjnych pn."budowa 3 kwatery Składowiska Odpadów Komunalnych przy ul. Żwirowej w Katowicach" współfinansowane pożyczką z WFOŚiGW, w związku z brakiem możliwości rozpoczęcia zadania w br zł, a projektem uchwały w tym zakresie, który jest w dzisiejszym porządku obrad Komisji. Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA wyjaśniła, że w tym roku nie rozpoczęła się realizacja tego zadania zatem zmniejszamy wydatki na ten cel, ale jest to w korelacji z projektem budżetu na przyszły rok. W przyszłorocznym budżecie jest to zadanie finansowane pożyczką z WFOŚiGW. Z tego roku zatem wycofujemy, ale w WPF na rok przyszły jest to ujęte. Jako źródło finansowania tego zadania wskazuje się w projekcie uchwały budżetowej na rok przyszły właśnie ww. pożyczkę. Jedyne co ulegnie zmianie to kwota. Jest ona wyższa od zakładanej ze względu na wysokość pożyczki, którą na ten cel chcemy zaciągnąć. Proponuje się zaciągnąć pożyczkę w wysokości zł, zakładając jej pobranie w 2 transzach. W roku 2013 w kwocie zł, w roku 2014 w kwocie zł. Radna Barbara WNĘK poprosiła o wyjaśnienie kwestii związanej ze zwiększeniem dotacji 11

12 podmiotowej dla Galerii Sztuki Współczesnej BWA z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie instytucji kultury z oszczędności na zadaniach realizowanych przez instytucje kultury w ramach dotacji celowych ( zł). Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA wyjaśniła, że w tej instytucji kultury jest zagrożenie powstania zobowiązań wymagalnych ponieważ ich planowane przychody były większe niż faktycznie osiągnięte. By nie mieli zobowiązań wymagalnych proponujemy zwiększenie środków. Wobec braku dalszych pytań i uwag ze strony Państwa Radnych, Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI poddał przedmiotowy projekt uchwały pod głosowanie. w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2012 rok, jednogłośnie - 8 głosów za - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. Ad Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI przedstawił zebranym projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata Wobec braku pytań i uwag ze strony Państwa Radnych, Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI poddał przedmiotowy projekt uchwały pod głosowanie. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata , jednogłośnie - 7 głosów za - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. Ad Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI przedstawił zebranym projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa 3 kwatery Składowiska Odpadów Komunalnych przy ul. Żwirowej w Katowicach. Wobec braku pytań i uwag ze strony Państwa Radnych, Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI poddał przedmiotowy projekt uchwały pod głosowanie. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa 3 kwatery Składowiska Odpadów Komunalnych przy ul. Żwirowej w Katowicach, jednogłośnie - 7 głosów za - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. Ad Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI przedstawił zebranym projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ustalenia wykazu planowanych wydatków w budżecie miasta Katowice, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 oraz określenia ostatecznego 12

13 terminu realizacji każdego wydatku ujętego w tym wykazie. Wobec braku pytań i uwag ze strony Państwa Radnych, Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI poddał przedmiotowy projekt uchwały pod głosowanie. w sprawie ustalenia wykazu planowanych wydatków w budżecie miasta Katowice, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 oraz określenia ostatecznego terminu realizacji każdego wydatku ujętego w tym wykazie, jednogłośnie - 7 głosów za - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. Ad. 5. Sprawy różne: Ad Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI przedstawił zebranym odpowiedź na wyciąg z protokołu Komisji w zakresie programu ubezpieczeniowego Miasta Katowice w latach Komisja zapoznała się z treścią pisma i przyjęła je do wiadomości. Ad Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI przedstawił zebranym wniosek Pana M B dotyczący umorzenia kwoty stanowiącej obciążenie z tytułu zaległości czynszowych za lokal przy ul. Chemicznej w Katowicach. Komisja zapoznała się z treścią pisma i przyjęła je do wiadomości. Ad. 6. Wolne wnioski: Wobec braku zgłoszeń w tym punkcie porządku posiedzenia Pan Przewodniczący stwierdził, iż porządek obrad Komisji w dniu dzisiejszym został wyczerpany. Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI podziękował Radnym za aktywność podczas obrad Komisji. Panu Prezydentowi, przedstawicielom Wydziałów za udzielanie wyczerpujących wyjaśnień w zakresie analizowanych zagadnień. Na tym posiedzenie zakończono. Protokołowała Przewodniczący Komisji Katarzyna JAGLIŃSKA - KOŹLIK Marek SZCZERBOWSKI 13

Protokół nr 1 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice.

Protokół nr 1 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice. BRM.0012.8.1.2015.ŁB projekt Protokół nr 1 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice. Data posiedzenia: 20.01.2015 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice, ul. Młyńska 4. Godzina

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r.

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r. Rada Miejska w Polkowicach Komisja Rewizyjna Polkowice, dnia 23 maja 2011 r. Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r. Posiedzenie odbyło

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

BRM.0012.9.9.2014.KJ. Protokół Nr 9/14 z posiedzenia Komisji Górniczej

BRM.0012.9.9.2014.KJ. Protokół Nr 9/14 z posiedzenia Komisji Górniczej BRM.0012.9.9.2014.KJ Protokół Nr 9/14 z posiedzenia Komisji Górniczej Data posiedzenia: 13.10.2014 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY KOMISJI BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK TERMIN POSIEDZENIA 1 2 3 4

PLAN PRACY KOMISJI BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK TERMIN POSIEDZENIA 1 2 3 4 RADA MIASTA KATOWICE PLAN PRACY KOMISJI BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK LP. TERMIN POSIEDZENIA TEMATYKA POSIEDZENIA OSOBY ZAPROSZONE 1 2 3 4 1. 22.01.2015 r. 1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku.

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r.

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

Porządek posiedzenia Komisji Budżetu Miasta

Porządek posiedzenia Komisji Budżetu Miasta BRM.0012.3.11.2013.KJ Protokół Nr 11/13 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta Data posiedzenia: 12.12.2013 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r.

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. Obecni : Według załączonej listy obecności ( załącznik nr 1 protokołu ). Porządek posiedzenia : 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. Czas trwania obrad - godz.13 30 14 30

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 37/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji w dniu 17 grudnia 2013 r.

PROTOKÓŁ NR 37/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji w dniu 17 grudnia 2013 r. PROTOKÓŁ NR 37/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji w dniu 17 grudnia 2013 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji oraz goście według załączonych list obecności. 2.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 5/2015. Proponuję, aby w przesłanym wraz z materiałami na komisję porządku obrad zamienić kolejność omawiania tematów.

Protokół nr 5/2015. Proponuję, aby w przesłanym wraz z materiałami na komisję porządku obrad zamienić kolejność omawiania tematów. BRM.0012.4.4.2015 Protokół nr 5/2015 posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Inowrocławia, odbytego w dniu 21 kwietnia 2015 r. w Urzędzie Miasta Inowrocławia. ------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031 Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia Lp. Wyszczególnienie 2013 (plan po zmianach 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r.

Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r. Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r. Posiedzenie odbyło się w budynku A Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wlkp. W posiedzeniu udział wzięli

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/1009/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 18 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLIII/1009/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 18 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLIII/1009/13 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2014-2035 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta.

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta. PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Katowice, listopad 2014 r. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Śmiglu z dnia

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Śmiglu z dnia Uchwała Nr Rady Miejskiej w Śmiglu w sprawie: dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2012 2023. Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Porządek posiedzenia Komisji Budżetu Miasta

Porządek posiedzenia Komisji Budżetu Miasta BRM.0012.3.1.2015.KJ Protokół Nr 1/15 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta Data posiedzenia: 22.01.2015 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych)

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) odbytego w dniu 28 grudnia 2011 r. W posiedzeniu udział wzięło 9 członków komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r.

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. ROI.0012.3.7.2012 kat. arch. A Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Katowice, maj 2015 roku INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KATOWICE NA LATA 2016 2035 PROJEKT

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KATOWICE NA LATA 2016 2035 PROJEKT 2016 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KATOWICE NA LATA 2016 2035 PROJEKT Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do WPF-u I. Część tabelaryczna WPF-u (załącznik Nr 1).

Objaśnienia do WPF-u I. Część tabelaryczna WPF-u (załącznik Nr 1). Objaśnienia do WPF-u I. Część tabelaryczna WPF-u (załącznik Nr 1). Dla określenia aktualnych wartości planów finansowych po zmianach w okresie od miesiąca lipca do miesiąca października 2013 roku wykorzystano

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, i, pkt 10, art. 51, art.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

liczbę osób zamieszkującą na terenie naszej gminy i odprowadzających podatek PIT. W zakresie pozostałych dochodów bieżących zaplanowano również

liczbę osób zamieszkującą na terenie naszej gminy i odprowadzających podatek PIT. W zakresie pozostałych dochodów bieżących zaplanowano również OBJAŚNIENIA przyjętych wartości przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzyżewice na lata 2012 2018, tj. okres na który zostały zaciągnięte zobowiązania. WSTĘP Dokument pod nazwą Wieloletnia

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 9 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice.

Protokół nr 9 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice. BRM.0012.1.9.2015.PS Protokół nr 9 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice. Data posiedzenia: 13.10.2015 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3.

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. PROTOKÓŁ Z 136/2008 POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. W posiedzeniu uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/12 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 26 kwietnia 2012 r.

PROTOKÓŁ NR 1/12 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 26 kwietnia 2012 r. PROTOKÓŁ NR 1/12 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 26 kwietnia 2012 r. Miejsce obrad: sala konferencyjna Urzędu Gminy Łomża, ul. Mari Skłodowskiej Curie 1a. Obrady Rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2015-2035. założenia i zakres

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2015-2035. założenia i zakres Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2015-2035 Budżet miasta Katowice na 2015r. założenia i zakres Katowice 17.12.2014r. Wieloletnia Prognoza Finansowa to dokument służący: strategicznemu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 4 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice.

Protokół nr 4 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice. BRM.0012.8.4.2015.ŁB projekt Protokół nr 4 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice. Data posiedzenia: 21.04.2015 r. Miejsce posiedzenia: sala 315, budynek Urzędu Miasta Katowice, ul.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r.

PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r. PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz. 16 00. Wszyscy radni byli obecni.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice.

Protokół nr 3 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice. BRM.0012.8.2.2015.ŁB Protokół nr 3 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice. Data posiedzenia: 24.03.2015 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice, ul. Młyńska 4. Godzina rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnowa na lata 2014-2025

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnowa na lata 2014-2025 Załącznik nr 3 do Uchwały nr XLIV/593/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnowa na lata 2014-2025 Wstęp Zgodnie z ustawą z dnia 27

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz pani Danuta Bywalec Skarbnik Powiatu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 4/10. Komisję prowadził Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej - Krzysztof Rąkowski

Protokół Nr 4/10. Komisję prowadził Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej - Krzysztof Rąkowski Protokół Nr 4/10 Z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, które odbyło się dnia 28.12.2010r. o godz.14.00 w sali Nr 4, Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16. Obecni wg. załączonej listy obecności.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r.

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 301/12 z dnia 12 listopada 2012 r. Załącznik Nr 3 do projektu Uchwały Nr z dnia.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 301/12 z dnia 12 listopada 2012 r. Załącznik Nr 3 do projektu Uchwały Nr z dnia. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 301/12 z dnia 12 listopada 2012 r. Załącznik Nr 3 do projektu Uchwały Nr z dnia. OBJAŚNIENIA przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STRZYŻEWICE NA LATA 2013-2018.

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STRZYŻEWICE NA LATA 2013-2018. OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STRZYŻEWICE NA LATA 2013-2018. Obowiązek opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej w skrócie WPF wynika z art. 230 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXVIII.2013 z obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 lipca 2013 roku Ad. 1 Ad. 2 Ad. 3 nr 4

Protokół Nr XXXVIII.2013 z obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 lipca 2013 roku Ad. 1 Ad. 2 Ad. 3 nr 4 Protokół Nr XXXVIII.2013 z obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 lipca 2013 roku Ad. 1 Przewodniczący Rady Miejskiej p. Adam Kołwzan dokonał otwarcia XXXVIII sesji Rady Miejskiej, jednocześnie

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018 OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF. Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2012-2018 Podstawą do opracowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2015 2043

PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2015 2043 PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2015 2043 1 2 SPIS TREŚCI Strona 1. Wstęp 3 2. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta 5 Załączniki do wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XIX/12 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 28 marca 2012r. godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda

Protokół nr XIX/12 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 28 marca 2012r. godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Protokół nr XIX/12 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 28 marca 2012r. godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Obrady XIX Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 13:00 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Protokół z VI posiedzenia Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 30 marca 2011 r.

Protokół z VI posiedzenia Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 30 marca 2011 r. Protokół z VI posiedzenia Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 30 marca 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 53/2012 Składu Orzekającego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 25 kwietnia 2012 roku

Uchwała Nr 53/2012 Składu Orzekającego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 25 kwietnia 2012 roku Uchwała Nr 53/2012 Składu Orzekającego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Lubicz sprawozdaniu z wykonania

Bardziej szczegółowo

Budżet Miasta Bydgoszczy 2011. 28 czerwca 2012

Budżet Miasta Bydgoszczy 2011. 28 czerwca 2012 Budżet Miasta Bydgoszczy 2011 28 czerwca 2012 Budżet 2011 struktura prezentacji Bilans otwarcia projekt budżetu z 15.11.2010r. Wykonanie budżetu 2011 Umiejscowienie budżetu Bydgoszczy wśród metropolii

Bardziej szczegółowo

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie PROTOKÓŁ Nr 32/13 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Lubartowie przy ul. Kościuszki 1 w dniu 21 maja 2013r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz.

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2014-2017

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2014-2017 L.p. Wyszczególnienie Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza 2014 2015 2016 2017 1 Dochody ogółem 23566282 24271320 24932510 25680485 1.1 Dochody bieżące 23501282 24206320 24932510 25680485 1.1.1 dochody

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Przyjęto następujący porządek obrad:

Przyjęto następujący porządek obrad: P R O T O K Ó Ł NR 15/2012 ze wspólnego posiedzenia: Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Terenami z Komisją Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego odbytego w dniu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 7/2011. 1. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej z zakresu działania Komisji.

Protokół nr 7/2011. 1. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej z zakresu działania Komisji. Protokół nr 7/2011 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 24 maja 2011 roku. Członkowie Komisji zebrali się w Gimnazjum nr 1, ul. Popiela

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO UCHWAŁY NR XV/108/2012

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO UCHWAŁY NR XV/108/2012 OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO UCHWAŁY NR XV/108/2012 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jasienica Rosielna na lata 2012-2025

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 2/2/2006 z posiedzenia Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 27 grudnia 2006 roku godz. 13,00 - Ratusz

Protokół Nr 2/2/2006 z posiedzenia Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 27 grudnia 2006 roku godz. 13,00 - Ratusz Protokół Nr 2/2/2006 z posiedzenia Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 27 grudnia 2006 roku godz. 13,00 - Ratusz Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Majewski Przewodniczący Komisji Nauki,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 47/10 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbytego w dniu 4 listopada 2010 roku w godzinach od 12 00 do 13 40

PROTOKÓŁ NR 47/10 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbytego w dniu 4 listopada 2010 roku w godzinach od 12 00 do 13 40 1 z 5 PROTOKÓŁ NR 47/10 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbytego w dniu 4 listopada 2010 roku w godzinach od 12 00 do 13 40 Komisja Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbyła

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Projekt wieloletniej prognozy finansowej (WPF) na lata 2014-2019 opracowano głównie w oparciu o założenia przyjęte

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A z realizacji budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2009 rok

I N F O R M A C J A z realizacji budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2009 rok I N F O R M A C J A z realizacji budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2009 rok Wleń, marzec 2010 r. WSTĘP Burmistrz Miasta i Gminy Wleń stosownie do postanowień art. 199 ust. 1, pkt. 2 ustawy o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA PRZEMYŚLA NA LATA 2013-2038

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA PRZEMYŚLA NA LATA 2013-2038 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr./ Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA PRZEMYŚLA NA LATA 2013-2038 Wstęp Wieloletnia prognoza finansowa

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. Obrady rozpoczęto o godz. 13 05, zakończono o godz. 13 50. Podjęto uchwały od Nr XXXVIII/301/2014 do Nr XXXVIII/302/2014.

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Rakoniewicach

Rada Miejska w Rakoniewicach Rada Miejska w Rakoniewicach PROTOKÓŁ Nr IX/2007 z IX Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rakoniewicach, która odbyła się w dniu 22 czerwca 2007r., w sali Wielkopolskiego Muzeum PoŜarnictwa w Rakoniewicach,

Bardziej szczegółowo

Budżet Miasta Bydgoszczy. 15 listopada 2012 roku

Budżet Miasta Bydgoszczy. 15 listopada 2012 roku Budżet Miasta Bydgoszczy 2013 15 listopada 2012 roku Ograniczenia Treść ustawy o finansach publicznych: Art. 242.1 Organ stanowiący jst nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 3/2015 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomiu w dniu 27 marca 2015 roku, o godz.13.

PROTOKÓŁ Nr 3/2015 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomiu w dniu 27 marca 2015 roku, o godz.13. PROTOKÓŁ Nr 3/2015 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomiu w dniu 27 marca 2015 roku, o godz.13.00 Przewodniczący Komisji - Łukasz Figura Protokolant - Małgorzata

Bardziej szczegółowo

4. Jakie umowy o dotacje ze środków UE zostały podpisane na chwilę obecną i są realizowane?

4. Jakie umowy o dotacje ze środków UE zostały podpisane na chwilę obecną i są realizowane? Zgodnie z art.38 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych odpowiadamy na zapytania dotyczące SIWZ na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 900.000,00 zł (słownie złotych: dziewięćset

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LVII / 300 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 19 września 2014 roku

Uchwała Nr LVII / 300 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 19 września 2014 roku Uchwała Nr LVII / 300 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 19 września 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2014 2020 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/8/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 18 grudnia 2014r. uchwala się, co następuje:

Uchwała Nr IV/8/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 18 grudnia 2014r. uchwala się, co następuje: Uchwała Nr IV/8/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 18 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2014-2040. Na podstawie art.226, art.

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY JANOWIEC WIELKOPOLSKI NA LATA 2015-2020

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY JANOWIEC WIELKOPOLSKI NA LATA 2015-2020 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/16/2014 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2015-2020

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości.

Objaśnienia przyjętych wartości. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/13/2010 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 29 grudnia 2010 Objaśnienia przyjętych wartości. Do opracowania WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 37/2009. Z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku. odbytego w dniu 21 sierpnia 2009 roku

Protokół Nr 37/2009. Z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku. odbytego w dniu 21 sierpnia 2009 roku Protokół Nr 37/2009 Z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu 21 sierpnia 2009 roku Posiedzeniu komisji przewodniczył radny Józef Kubas przewodniczący komisji.

Bardziej szczegółowo

2.2.1. CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE

2.2.1. CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE 2.2.1. CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego reguluje ustawa o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie 2014 2015 2016 Poziom inflacji 2,3% 2,5% 2,5% Poziom PKB 3,2% 3,8% 4,0%

Wyszczególnienie 2014 2015 2016 Poziom inflacji 2,3% 2,5% 2,5% Poziom PKB 3,2% 3,8% 4,0% Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bojanowo 1. Założenia wstępne: Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bojanowo przygotowana została na lata 2013-2019. Długość okresu objętego

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 313/XLIII/13 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 listopada 2013 roku Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 OG.0002.3.2011 PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 odbytej dnia 29 grudnia 2010 roku w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu Ad.1. Otwarcie III

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia nr 10/2014 Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego II kadencji w dniu 20 listopada 2014 roku

Protokół z posiedzenia nr 10/2014 Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego II kadencji w dniu 20 listopada 2014 roku Protokół z posiedzenia nr 10/2014 Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego II kadencji w dniu 20 listopada 2014 roku W dniu 20 listopada 2014 roku w Sali konferencyjnej im. Znaku Rodła

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu Data utworzenia 2007-04-04 Numer aktu Kadencja Kadencja 2002-2006 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się w sali narad Urzędu Miasta

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2015-2025

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2015-2025 OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2015-2025 Uwagi ogólne W wieloletniej prognozie finansowej na 2015 rok dochody przyjęto z 5,04 % spadkiem w stosunku do 2014

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku

PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r.

Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r. ROI-0012.3.13.2011 kat. arch. A Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał projekt porządku obrad pod głosowanie.

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał projekt porządku obrad pod głosowanie. PROTOKÓŁ Nr XXXVII/2014 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Końskich odbytej w dniu 16 stycznia 2014 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich W nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Końskich wzięło

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Projekt Wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łowicza został sporządzony w szczegółowości określonej w art.226 ust.1

Bardziej szczegółowo

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy Protokół nr X/1/11 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy O godz. 11.15.00 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański dokonał otwarcia obrad X sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Komisji Organizacyjnej z dnia 29 stycznia 2013r.

Protokół z posiedzenia Komisji Organizacyjnej z dnia 29 stycznia 2013r. BRM.0012.2.1.2013.MG Protokół z posiedzenia Komisji Organizacyjnej z dnia 29 stycznia 2013r. Data posiedzenia: 29.01.2013 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 203. Godzina rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III.9.2014 RADY GMINY CZERNICHÓW z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernichów

UCHWAŁA NR III.9.2014 RADY GMINY CZERNICHÓW z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernichów UCHWAŁA NR III.9.2014 RADY GMINY CZERNICHÓW z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernichów Data utworzenia 2014-12-29 Numer aktu 9 Akt prawa miejscowego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 124/06 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie, które odbyło się w dniu 16 marca 2006 r. w godz. od 9.00 do 9.30 ***

Protokół nr 124/06 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie, które odbyło się w dniu 16 marca 2006 r. w godz. od 9.00 do 9.30 *** Protokół nr 124/06 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie, które odbyło się w dniu 16 marca 2006 r. w godz. od 9.00 do 9.30 *** Przewodniczący Zarządu p. Sławomir Wąsiewski zwołał posiedzenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

Dz-08.0021.10.2015. P. A. Puszkarz przedstawił projekt porządku obrad:

Dz-08.0021.10.2015. P. A. Puszkarz przedstawił projekt porządku obrad: Dz-08.0021.10.2015 PROTOKÓŁ z X sesji Rady Dzielnicy VIII Dębniki z dnia 24 czerwca 2015 r. (godz. 18:00) w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Rzemieślniczej 10 w Krakowie

Bardziej szczegółowo

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 R A D A G M I N Y M A Ł A W I E Ś VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 29 czerwca 2015 r. 0 Protokół Nr VII / 2015 z obrad Sesji Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 czerwca 2015r.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 35/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego. w dniu 23 lipca 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 35/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego. w dniu 23 lipca 2015 r. OR.II.0022.1.33.2015 PROTOKÓŁ NR 35/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 30 lipca 2015 r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII.243.2014 RADY GMINY DOMASZOWICE. z dnia 14 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXII.243.2014 RADY GMINY DOMASZOWICE. z dnia 14 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR XXXII.243.2014 RADY GMINY DOMASZOWICE z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII.203.2013 Rady Gminy Domaszowice z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 12 radnych, 2 radnych ( Słomiński i Szałwiński ) wstrzymało się od

Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 12 radnych, 2 radnych ( Słomiński i Szałwiński ) wstrzymało się od P r o t o k ó ł Nr VIII/04 z obrad XIX sesji Rady Gminy w Rogowie odbytej w dniu 29 grudnia 2004r pod przewodnictwem przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Długokęckiego. Na obrady sesji przybyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 0012.6.2011.KPPiZ z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 15 czerwca 2011 r.

Protokół Nr 0012.6.2011.KPPiZ z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 15 czerwca 2011 r. Protokół Nr 0012.6.2011.KPPiZ z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 15 czerwca 2011 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta - sala nr 305. Godzina rozpoczęcia: 15 00. Obecnych: a. 5

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1/2013 ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "MAZOWSZE ZACHODNIE" z dnia 15 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 1/2013 ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO MAZOWSZE ZACHODNIE z dnia 15 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 1/2013 ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "MAZOWSZE ZACHODNIE" z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Międzygminnego Mazowsze Zachodnie z

Bardziej szczegółowo

Postanowienie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim z dnia 8 kwietnia 2008 r.

Postanowienie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim z dnia 8 kwietnia 2008 r. Postanowienie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie zaopiniowania wykonania budżetu miasta i wniosku do Rady Miasta o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Oświęcim

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XII/2015. z XII sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju. w dniu 29 czerwca 2015 r.

PROTOKÓŁ Nr XII/2015. z XII sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju. w dniu 29 czerwca 2015 r. RM.0002.12.2015.BJ Polanica Zdrój, dn. 29.06.2015 r. PROTOKÓŁ Nr XII/2015 z XII sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju w dniu 29 czerwca 2015 r. Miejsce posiedzenia: sala posiedzeń Urzędu Miejskiego w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZGIERZA. z dnia... 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2038

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZGIERZA. z dnia... 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2038 Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZGIERZA z dnia... 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2038 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo