BRM KJ. Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BRM.0012.3.12.2012.KJ. Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta"

Transkrypt

1 BRM KJ Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta Data posiedzenia: r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 14:00 Godzina zakończenia posiedzenia: 15:05 Prowadzący obrady: Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI Protokolantka: Katarzyna JAGLIŃSKA - KOŹLIK W posiedzeniu Komisji uczestniczyło 9 radnych (na 10 ogółem). Radni nieobecni: 1. Elżbieta ZACHER Zaproszeni goście: 1. Prezydent Miasta Katowice Pan Piotr USZOK 2. Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA 3. Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta Pani Małgorzata KWAPISZ 4. Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta Pani Katarzyna STAŚ 5. Naczelnik Wydziału Zdrowia, Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń Własnościowych Pani Mirosława STACHURA JELEŃ 6. Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Pani Natalia KASPERCZYK 1

2 Porządek posiedzenia Komisji Budżetu Miasta 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 2. Wypracowanie opinii do projektu budżetu Miasta Katowice na 2013 rok oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2013 rok Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia Programu zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice na 2013 rok. 3. Przyjęcie planu pracy Komisji Budżetu Miasta na rok Opiniowanie projektów uchwał Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zbycia akcji Ideon S.A Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie miasta Katowice Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2012 rok Opiniowanie projektu uchwał Rady Miasta Katowice w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa 3 kwatery Składowiska Odpadów Komunalnych przy ul. Żwirowej w Katowicach Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ustalenia wykazu planowanych wydatków w budżecie miasta Katowice, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 oraz określenia ostatecznego terminu realizacji każdego wydatku ujętego w tym wykazie. 5. Sprawy różne Odpowiedź na wyciąg z protokołu Komisji w zakresie programu ubezpieczeniowego Miasta Katowice w latach Wniosek Pana M B dotyczący umorzenia kwoty stanowiącej obciążenie z tytułu zaległości czynszowych za lokal przy ul. Chemicznej w Katowicach. 6. Wolne wnioski. Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI po powitaniu zgromadzonych na posiedzeniu gości oraz radnych przedstawił zebranym porządek obrad. Komisja, jednogłośnie - 5 głosów za - przyjęła zaproponowany porządek posiedzenia. Ad. 1. Przyjęcie protokołu: 2

3 Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI poinformował zebranych, że protokół Nr 11/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta w dniu r. został zgodnie z dyspozycją z Komisji Organizacyjnej zamieszczony na portalu dla radnych w zakładce Materiały dla Radnych. Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony Państwa radnych Przewodniczący Komisji poddał projekt protokołu pod głosowanie. Protokół Nr 11/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta w dniu r. został przyjęty jednogłośnie 5 głosów za. Ad. 2. Wypracowanie opinii do projektu budżetu Miasta Katowice na 2013 rok oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice. Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI poinformował, że w odpowiedzi na prośbę Komisji złożoną na poprzednim posiedzeniu wpłynęły materiały dotycząc wniosków komisji rady, radnych i Rad Jednostek Pomocniczych złożonych do projektu budżetu miasta Katowice na 2013 rok wraz z informacją o ich uwzględnieniu bądź nie w projekcie budżetu na 2013 rok oraz informacja w zakresie zidentyfikowanych ryzyk dotyczących Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice, a w szczególności budżetu na 2013 rok z planowanym sposobem zarządzania nimi. Następnie Pan Przewodniczący zwrócił się z prośbą o zabranie głosu stronę prezydencką w przedmiotowej sprawie. Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA wyjaśniła, że oprócz tego co zostało omówione na poprzednim posiedzeniu Komisji dodatkowo wpłynęły uchwały III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Katowice projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi; opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Katowice projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata oraz opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie zł przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok Miasta Katowice. Wszystkie te opinie są pozytywne. Radna Barbara WNĘK stwierdziła, że na kulturę a dokładnie projekt Katowice miasto ogrodów w projekcie budżetu na 2013 rok zapisane zostało 12 mln zł. W zakresie kultury fizycznej pojawia się natomiast zadanie Miasto ogrodów strefy aktywnego wypoczynku. Pani radna zapytała czy to zadanie również będzie wykonywała instytucja kultury Katowice miasto ogrodów i na czym to zadanie polega? Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA wyjaśniła, że jeśli chodzi o środki zabezpieczone na projekt Katowice miasto ogrodów to jest to wynik podjętej przez Państwa radnych uchwały w tym zakresie. Wysokość środków w części to dotacja, która jest przekazywana instytucji kultury i zapisane jest to w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Jeśli chodzi o modernizację i budowę obiektów sportowych Miasto ogrodów strefy aktywnego wypoczynku to zadanie to będzie realizował Zakład Zieleni Miejskiej. Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta Pani Katarzyna STAŚ wyjaśniła, że zadanie w ramach Miasto ogrodów strefy aktywnego wypoczynku obejmuje realizację stref łączących co najmniej dwie lub więcej funkcji sportowo rekreacyjnych. We wskazanych lokalizacjach na terenie miasta będziemy wspólnie ze społecznościami lokalnymi w postaci wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni 3

4 mieszkaniowych, które takie strefy zechcą objąć w administrowanie, realizować strefy, które będą się składać z placu zabaw z terenu rekreacyjnego, urządzonej zieleni. Na tym obszarze będą znajdowały się również urządzenia fitness lub też konkretny obiekt o charakterze sportowym. Obecnie pracujemy nad planami dla trzech takich stref. Planowaliśmy uruchomienie siedmiu stref, ale nie dla wszystkich znaleźliśmy partnera, który zająłby się administrowaniem tymi obiektami. Mamy jednak kolejne zgłoszenia, które przedstawimy do rozpatrzenia i prawdopodobnie zastąpią one te lokalizacje, przy których nie możemy znaleźć partnera. Radna Barbara WNĘK stwierdziła, że środki na zadanie w ramach Miasto ogrodów strefy aktywnego wypoczynku zostały zabezpieczone w budżecie, a brakło ich na zagospodarowanie Parku Boguckiego mimo mobilizacji społeczności lokalnej. Pani radna zwróciła również uwagę na fakt, że planowane jest wydatkowanie środków na promocję miasta poprzez organizację Mistrzostw Świata w siatkówce mężczyzn 2014 w kwocie 1,855 mln zł. Pani radna zapytała na co dokładnie te środki zostaną przekazane? Prezydent Miasta Katowice Pan Piotr USZOK wyjaśnił, że podpisana została umowa, w której to dokładnie opisano wszelkie czynności, które będą w ramach tej kwoty realizowane. Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA dodała w uzupełnieniu, że to zadanie również wynika z podjętej uchwały Rady Miasta w związku z organizacją Mistrzostw Świata w siatkówce mężczyzn Zadanie to znajduje się również w WPF miasta Katowice. Część środków przeznaczonych na realizację tego zadania została przekazana na promocję, a część zapisana w dziale sport. W WPF szczegółowe informacje dotyczące podziału tych środków znajdują się w przedsięwzięciach - wydatkach bieżących na programy uchwalone przez Radę Miasta oraz na umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki. Radny Jerzy FORAJTER podkreślił wagę dokumentu przygotowanego na dzisiejsze posiedzenie Komisji pn. informacja w zakresie zidentyfikowanych ryzyk dotyczących Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice, a w szczególności budżetu na 2013 rok z planowanym sposobem zarządzania nimi. Ten dokument jest dla Komisji Budżetu Miasta dokumentem niezwykle ważnym i zdaniem Pana radnego powinien towarzyszyć pracom Komisji przez cały przyszły rok w trakcie realizacji budżetu kiedy będziemy przyjmować kolejne sprawozdania kwartalne, półroczne z realizacji tegoż budżetu. W tym dokumencie są przedstawione pewne ryzyka, które wymagałyby podjęcia stosownych działań ze strony Pana Prezydenta czy też Rady Miasta. Obawiamy się, że spada efektywność dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe m.in. dlatego, że nie waloryzujemy określonych opłat i stawek. Pan radny stwierdził, że nie przypomina sobie by jakieś inicjatywy do Rady Miasta były skierowane by podnieść opłaty parkingowe na terenie miasta czy tez zastanowić się nad opłatami przedszkolnymi. Zdaniem Pana radnego należy podjąć pewne działania, albo powiedzieć sobie, że godzimy się z tą sytuacją, która jest ze względów politycznych czy społecznych. Przedłożony dokument powinien pojawiać się przy okazji każdego budżetu. Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI zapytał skąd się bierze liczba ponad 300 tys. mieszkańców, która jest wpisana w projekcie budżetu skoro ilość mieszkańców miasta Katowice jest poniżej 300 tys. Które wskaźniki są brane pod uwagę, że do projektu budżetu wpisywana jest właśnie taka liczba mieszkańców? Prezydent Miasta Katowice Pan Piotr USZOK wyjaśnił, że brana pod uwagę jest przede wszystkim ilość stale i tymczasowo zamieszkujących miasto Katowice. Jeśli mówimy o stałych zameldowaniach to mamy 299 tys. Jeśli jednak bierzemy pod uwagę meldunki stałe i tymczasowe 4

5 to okazuje się, że w mieście żyje ponad 300 tys. mieszkańców. Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI zapytał jak to się ma do metodologii? Czy jest to ujednolicone czy przepis daje swobodę przy podejmowaniu decyzji. Nie można bowiem raz liczyć, że mieszkańców Katowic jest poniżej 300 tys. i w ordynacji wyborczej zmniejszać ilość radnych, a innym razem mówić, że jest więcej niż 300 tys. Prezydent Miasta Katowice Pan Piotr USZOK wyjaśnił, że pojęcie liczby mieszkańców jest używane dla rożnych potrzeb. Jeśli chodzi o kwestie ordynacji jest to mocno sformalizowane. Jeśli chodzi o np. składki na rzecz GZM to przyjmuje się liczbę mieszkańców jako ilość osób zameldowanych na stałe i tymczasowo przy czym jest jasno określone. Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI zapytał czy nie należałoby ujednolicić tej liczby dla wszystkich zakresów. Jeśli nie ma przepisu to czy w kolejnych budżetach nie należałoby tego ujednolicić, bo ta liczba wpływa na inne wskaźniki. Jest ona dzielnikiem wielu rożnych zmiennych, które powodują wskazywanie różnego rodzaju parametrów: dochód na jednego mieszkańca, koszty związane z administracją. Pan Przewodniczący zasugerował, że można by było się zastanowić nad usystematyzowaniem tej liczby. Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA wyjaśniła, że w budżecie podawana jest liczba 309 tys. mieszkańców, ponieważ na taką liczbę mieszkańców dostajemy PIT. Ministerstwo Finansów bierze tą liczbę z GUS na podstawie spisu powszechnego. Według zameldowań mamy mniejszą ilość mieszkańców. Ta rozbieżność nie występuje tylko w mieście Katowice. Być może kiedyś wypracowana zostanie jakaś wspólna metodologia. Te 309 tys. mieszkańców przyjmujemy z uwagi na obliczanie PIT. Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI zwrócił uwagę, że nie jest to statystycznie nieistotna zmiana bo ona dotyczy około 10 tys. ludzi. PIT jest płacony od miejsca zadeklarowania tego dokumentu czy od zamieszkania? Są zatem takie osoby w mieście, które są mieszkańcami, ale nie są zameldowane w Katowicach. To jest element istotny, na który należałoby zwrócić uwagę i można by się było zastanowić co jest przyczyną takiego stanu rzeczy i próbować to zidentyfikować. Być może jest to błąd systemowy. Wpływa to bowiem na wszystkie zmienne poprzez pryzmat których jesteśmy potem pokazywani jako miasto Katowice. Nie zmienia to faktu, że jest to dzielnik. Być może statystycznie tak jest wszędzie ale może trzeba by było to zweryfikować jak to wygląda w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Gdańsku i innych miejscowościach. Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA wyjaśniła, że zastanawiano się nad tym skąd ta różnica tym bardziej, że w stosunku do ubiegłego roku wzrosła ona o prawie 2 tys. osób. Te wskaźniki przesyłane są do miasta w połowie października i głębszej analizy w tym zakresie nie poczyniliśmy. Z rozmów ze skarbnikami miast zrzeszonymi w Unii Metropolii Polskich wynika, że u nich również te liczby się różnią. Pani Skarbnik zadeklarowała, że w ciągu przyszłego roku przyjrzy się bliżej temu zagadnieniu Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI zapytał na ile budżet roku 2013 jest zbieżny z wieloletnimi dokumentami zatwierdzonymi przez Radę Miasta. Pan Przewodniczący podkreślił, że chodzi tu o takie dokumenty jak strategia rozwoju miasta, strategia mieszkalnictwa oraz strategia promocji. Być może istnieje potrzeba modyfikacji ww. strategii. Prezydent Miasta Katowice Pan Piotr USZOK wyjaśnił, że są to dokumenty zbierze. Realizacja 5

6 strategii wiąże się z określonymi wydatkami. Strategia rozwoju miasta w zakresie pięciu obszarów funkcjonalnych jest ważniejszym dokumentem niż strategia rozwoju budownictwa mieszkaniowego. Zatem realizując strategię rozwoju miasta musimy ograniczyć środki na inne strategie jak np. budownictwa mieszkaniowego. Kompleksowa realizacja wszystkich strategii wiązałaby się z pełnym zabezpieczeniem środków, co w obecnej sytuacji finansowej jest bardzo trudne. Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA dodała w uzupełnieniu, że opracowując projekt budżetu wszyscy dysponenci środków, którzy mieli przedstawić dane do projektu budżetu byli zobowiązani kierować się już przyjętymi przez Radę Miasta dokumentami. W trakcie przyszłego roku można to jednak zweryfikować. Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI zapytał, dlaczego tak ostrożnie planowana jest nadwyżka operacyjna? Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA wyjaśniła, że chciałaby by ta nadwyżka operacyjna była większa, bo ona nie jest satysfakcjonująca do prawidłowego przedstawiania wskaźników miasta. Nadwyżka operacyjna rządzi się swoimi prawami. Wynika ona z różnicy dochodów bieżących w stosunku do wydatków bieżących. Zdaniem Pani Skarbnik zakładane dochody bieżące mogą być niezrealizowane ze względu na PIT określony przez Ministra Finansów w oparciu o PKB 2,3. Obecnie planuje się, że PKB będzie na poziomie niewiele ponad 1. W uchwalonej ustawie budżetowej Minister Finansów nie skorygował tych danych, być może zatem w trakcie roku pojawią się jakieś korekty ustawy budżetowej. Tych obaw w zakresie dochodów bieżących jest więcej. Jeśli chodzi o wydatki bieżące to są one dosyć mocno okrojone w stosunku do potrzeb. Gdybyśmy chcieli uwzględnić wszystkie potrzeby to po raz pierwszy by się zdarzyło, że mielibyśmy deficyt operacyjny. 78 mln zł, które udało nam się wykreować jest wypadkową dochodów i wydatków bieżących. Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI zauważył, że w roku 2011 planowana nadwyżka operacyjna wynosiła 78 mln zł, a skończyła się w wysokości 195 mln zł. Planowana nadwyżka w roku 2012 wynosiła 90 mln zł, a przewidywane wykonanie jest 118 mln zł. Oznacza to że dotychczas wydatki bieżące są planowane wyżej niż faktyczne wykonanie lub dochody bieżące są wyższe niż ich wykonanie. Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA wyjaśniła, że planowana nadwyżka operacyjna zawsze jest dużo niższa niż wykonana, ponieważ w wykonaniu w wydatkach musimy zabezpieczyć środki na poręczenia i gwarancje, które zakładamy, że nie będą wykorzystane. Musimy zabezpieczyć rezerwy, których też metodologicznie staramy się nie wykorzystywać do końca, by ta nadwyżka operacyjna była zwiększona. Pani Skarbnik zwrócił a uwagę na fakt, że z 230 jednostek niewykorzystanych środków w wydatkach bieżących w ubiegłym roku było prawie 40 mln zł. Jeżeli chodzi o dochody to one mniej więcej oscylują w stosunku do uchwalonych dochodów. Faktem jest, że szereg dochodów uzyskujemy pod koniec roku z budżetu państwa. Tak jak nie dostajemy z tych wszystkich środków, które można pozyskać z dotacji celowych w ciągu roku tak w październiku, listopadzie jest ich bardzo dużo. Dochody bieżące jeśli wzrastają to głównie wynika to z możliwości budżetu państwa i zwiększenia wpływów. Jeśli chodzi o nasze dochody na które my mamy wpływ a jest ich niewiele ponad 20% to one są realizowane w kwotach, które planujemy. Pani Skarbnik podkreśliła, że planowana nadwyżka operacyjna musi być niższa niż wykonana. Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI stwierdził, że od 2008 roku spadła 6

7 w mieście Katowice liczba uczniów o 7 tys. To stanowi około 15%. W konsekwencji powoduje to, że ilość placówek szkolnych będzie wymagała korekt w perspektywie czasu. Czy w tym zakresie jest przygotowywana jakaś polityka. Spadająca o istotny statystycznie wskaźnik liczba uczniów musi generować za sobą potrzeby. Być może jest to lista trudnych decyzji, które należałoby pokazać, które czekają miasto. Prezydent Miasta Katowice Pan Piotr USZOK wyjaśnił, że takie działania są na bieżąco przedkładane, niestety nie spotykają się z aprobatą. Dotyczy to np. Zespołów Szkół na Dąbrówce. Trudno żeby przygotowywać daleko idący plan restrukturyzacji oświaty, ponieważ zostałaby natychmiast wykorzystanie nie merytorycznie, a politycznie. Staramy się działać tak by restrukturyzować to co już wymaga restrukturyzacji. Pan Prezydent podkreślił, że działania te i tak spotykają się z dużym oporem. Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI stwierdził, że z wypowiedzi Pana Prezydenta wynika, iż działania będą wykonywane w zależności od potrzeb bieżących, a nie od przygotowanej strategii tak by potencjalny dokument nie był wykorzystywany politycznie. Pan Przewodniczący odnosząc się do wniosków składanych przez komisje branżowe Rady zapytał czy zweryfikowano jak skutecznie wykorzystywana jest jedna złotówka przez organizacje nie zaliczane do sektora finansów publicznych, a złotówka którą wydaje sama struktura organizacyjna. Czy nie uważacie Państwo, że przeniesienie większej ilości zadań oraz większej ilości pieniędzy na organizacje nie zaliczane do sektora finansów publicznych byłoby dobrym rozwiązaniem, a co za tym idzie mógłby być skonsumowany ten wniosek dotyczący większej ilości dotacji dla klubów sportowych o statystycznie nie znaczącej dla budżetu wartości ale dla tych podmiotów istotnym elementem wspomagania ich działalności. Wniosek Komisji Kultury Promocji i Sportu dotyczył przekazania po 500 tys. dla klubów i stowarzyszeń. Chodzi o szkolenie dzieci i młodzieży oraz wspieranie rozwoju sportu. Pan Przewodniczący zapytał czy można by było autopoprawką prosić o uzupełnienie tej rubryki w budżecie miasta Katowice na 2013 rok. Prezydent Miasta Katowice Pan Piotr USZOK wyjaśnił, że może taką deklaracje złożyć, ale nie na poziomie zmian budżetu, tylko w pierwszej połowie przyszłego roku budżetowego. Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA wracając do kwestii nadwyżki operacyjne stwierdziła, że nie odnosimy się badając trendy do planu, a jeżeli już to robimy korektę o prognozowane wykonanie. Jeżeli chodzi o oświatę to ze względu na zmniejszającą się liczbę uczniów to już w tegorocznym budżecie zrobiliśmy dość mocne ograniczenie w zakresie dofinansowania wszystkich zadań oświatowych po wyłączeniu inwestycji i remontów na poziomie 150 mln zł, czyli na takim samym poziomie jak to było w roku ubiegłym. Radna Barbara WNĘK odnosząc się do kwestii trudnych decyzji i zamieszania na Dąbrówce stwierdziła, że różne strony miały swoje racje i niekoniecznie były one uwarunkowane polityczne, ale w pewien sposób wynikało z głosu mieszkańców. Warto by się było zastanowić nad tym by na początku nowego roku przedstawić radnym listę tych trudnych decyzji, by można się było do tego ustosunkować, zaplanować pracę. Byśmy nie byli zaskakiwani uchwałami tak jak to miało miejsce w przypadku szkół na Ligocie, kiedy to radni w ostatniej chwili otrzymali projekty dotyczące łączenia tych placówek. Wobec braku pytań i uwag ze strony Państwa Radnych Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI zamknął dyskusję w tym punkcie porządku obrad. Ad

8 Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI poddał projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata , pod głosowanie. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata , w głosowaniu: 4 głosy za, 3 głosy przeciw przy 1 głosie wstrzymującym się - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. Ad Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI poddał projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2013 rok, pod głosowanie. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2013 rok, w głosowaniu: 4 głosy za, 3 głosy przeciw przy 1 głosie wstrzymującym się - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. Ad Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI poddał projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia Programu zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice na 2013 rok, pod głosowanie. w sprawie przyjęcia Programu zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice na 2013 rok, w głosowaniu: 4 głosy za, 3 głosy przeciw przy 1 głosie wstrzymującym się - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI zwrócił się z prośbą do członków Komisji o obecność na dodatkowym posiedzeniu Komisji Budżetu Miasta w środę tj r. (w dniu sesji Rady Miasta Katowice) o godzinie w celu przyjęcie opinii Komisji Budżetu Miasta do projektu budżetu Miasta Katowice na 2013 rok. Pan Przewodniczący zadeklarował, że projekt opinii przygotuje i prześle wszystkim Państwu radnym do poniedziałku. Radny Jerzy FORAJTER zaproponował by spotkanie to odbyło się o godzinie 10:30. Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI przychylił się do propozycji Pana radnego Jerzego FORAJTERA. Ad. 3. Przyjęcie planu pracy Komisji Budżetu Miasta na rok Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI stwierdziła, że plan pracy Komisji Budżetu Miasta na 2013 rok powstał przy zaangażowaniu członków Komisji. Pan Przewodniczący podziękował Pani radnej Helenie HRAPKIEWICZ Panom radnym Arkadiuszowi GODLEWSKIEMU oraz Mariuszowi SKIBIE za współpracę w tym zakresie. Projekt planu pracy jest wypadkową wniosków które Państwo składali. Do dnia dzisiejszego do Biura Rady Miasta nie wpłynęły żadne pytania czy uwagi dotyczące tego dokumentu, zatem Pan Przewodniczący 8

9 stwierdził, iż uznaje, że wstępnie Państwo radni zaakceptowali ten dokument jako dokument projektowy. Wobec braku pytań i uwag ze strony Państwa Radnych, Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI poddał przedmiotowy projekt planu pracy pod głosowanie. Radni, w głosowaniu: 8 głosów za, 0 głosów przeciw przy 1 głosie wstrzymującym się - przyjęli plan pracy Komisji Budżetu Miasta Rady Miasta Katowice na 2013 rok Ad. 4. Opiniowanie projektów uchwał. Ad Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI przedstawił zebranym projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zbycia akcji Ideon S.A. Radny Arkadiusz GODLEWSKI zwrócił się z prośbą o uszczegółowienie kwestii zbycia akcji Ideon S.A. Naczelnik Wydziału Zdrowia, Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń Własnościowych Pani Mirosława STACHURA JELEŃ wyjaśniła, że Miasto Katowice posiada akcje Ideon S.A. z siedzibą w Katowicach o wartości nominalnej 1 zł każda, zdeponowanych na rachunku papierów wartościowych w Domu Maklerskim ING Securities S.A. Miasto Katowice nabyło powyższe akcje jako akcje Spółki Centrozap S.A. (dawna nazwa) w zamian za wygaśnięcie zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości, z tytułu użytkowania oraz z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości, zgodnie z Uchwałą nr LIII/1103/06 Rady Miasta Katowice z dnia 23 stycznia 2006 oraz Uchwałą nr XX/394/07 Rady Miasta z dnia 20 grudnia 2007 r. Dnia 31 marca 2008 r. Rada Miasta Katowice podjęła Uchwałę w sprawie sprzedaży akcji Centrozap S.A. w Katowicach (Uchwała nr XXIV/474/08). Zważywszy na znikomy udział Miasta Katowice w kapitale zakładowym Spółki (0,30 % kapitału akcyjnego) zasadnym wydaje się wystąpienie ze spółki Ideon S.A. poprzez zbycie przez Miasto Katowice wszystkich posiadanych akcji Ideon S.A. Zbycie wszystkich akcji stanowi rezygnację z dalszego udziału w Spółce. Wobec braku dalszych pytań i uwag ze strony Państwa Radnych, Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI poddał przedmiotowy projekt uchwały pod głosowanie. w sprawie zbycia akcji Ideon S.A. w głosowaniu: 4 głosy za, 0 głosów przeciw przy 4 głosach wstrzymujących się - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. Ad Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI zwrócił się z prośbą o przedstawienie wyjaśnień do projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie miasta Katowice. Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Pani Natalia KASPERCZYK wyjaśniła, że projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie miasta Katowice, zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dzieckiem w wieku do lat 3 pozwala podmiotom prowadzącym żłobki 9

10 na otrzymanie dotacji na każde dziecko objęte opieką. Z uwagi na duże zapotrzebowanie na opiekę żłobkową, jakie występuje obecnie w mieście Katowice, przygotowany projekt uchwały przewiduje dofinansowanie każdego dziecka zamieszkałego w Katowicach i objętego opieką w żłobku, który prowadzony jest na terenie miasta Katowice i posiada wpis do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Powyższe rozwiązanie pozwoli na objęcie opieką dzieci, dla których zabrakło miejsc w Żłobku Miejskim, a których rodzice potrzebują skorzystać z tej formy opieki, gdyż wrócili lub pragną wrócić na rynek pracy. Wysokość dotacji ustalono w kwocie 200 zł miesięcznie na każde dziecko zamieszkałe w Katowicach i objęte opieką w wymiarze nie mniejszym niż 8 godzin dziennie. Dotacje planuje się przyznać setce dzieci. Radny Jerzy FORAJTER zapytał czy posiadają Państwo rozeznanie w zakresie oferty niepublicznych żłobków funkcjonujących na terenie miasta. Pan radny zapytał ile jest tych żłobków obecnie, jakie tam są opłaty oraz czy ten projekt był konsultowany z tym środowiskiem. Z informacji jak i Pan radny posiada wynika, że około pół roku temu istniały dwa takie żłobki. Kwoty, które rodzice płacili za pobyt dziecka przekraczały 1000 zł. Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Pani Natalia KASPERCZYK wyjaśniła, że obecnie mamy cztery żłobki niepubliczne i jeden klub dziecięcy. Opłaty miesięczne bez wyżywienia i pampersów przedstawiają się następująco: żłobek Domino 960 zł/miesiąc, w żłobku Puchatkowo 500 zł/miesiąc w żłobku Gwiazdolandia od 390 zł 860 zł/miesiąc w zależności od tego ile dni dziecko w żłobku przebywa, w Lazurowym obłoczku jest to od 400 zł 600 zł/miesięcznie w zależności od tego ile dni dziecko w żłobku przebywa. W klubie dziecięcym też są opłaty między 300 zł 600 zł. Pani inspektor stwierdziła, że nie ma wiedzy czy projekt ten był konsultowany akurat z tymi podmiotami. Radny Arkadiusz GODLEWSKI zapytał czy macie Państwo policzone ile jest w Katowicach dzieci które mogą skorzystać ze żłobka czyli w wieku między 6 miesięcy a 2,5 roku. Ile dzieci jest objęte opieką żłobkową żłobków publicznych i niepublicznych, ile jest poza tym i ile może skorzystać po pojawieniu się oferty zmniejszonej o subwencję. Jaki to może być koszt dla budżetu oraz na jakiej podstawie wyliczyliście Państwo kwotę dofinansowania w wysokości 200 zł. Skąd się wziął limit 800 zł oraz czy ta kwota podana została netto czy brutto. Jeśli to jest dotacja to powinna być zawierana w formie umowy między miastem a żłobkiem. W takiej sytuacji zdaniem Pana radnego wzór umowy powinien stanowić załącznik do niniejszej uchwały, a tak nie jest. Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Pani Natalia KASPERCZYK wyjaśniła, że obecnie objętych opieką żłobkową jest około 300 dzieci. Drugie tyle oczekuje na tą opiekę. Będzie to dotacja celowa której podstawą będzie umowa podpisywana między miastem, a żłobkiem. Żłobek będzie jednak wybierany w drodze konkursu zgodnie z ustawą o pożytku publicznym. Przed sporządzeniem tego projektu prowadzone było rozpoznanie w innych miasta Polski jak kształtują się te dopłaty w jakiej one są wysokości. Początkowo była to kwota 400 zł, ale z uwagi na ograniczony budżet została ona zmniejszona do 200 zł. Prezydent Miasta Katowice Pan Piotr USZOK dodał w uzupełnieniu, że w mieście są zewidencjonowane wszystkie dzieci w wieku od 0 do 2,5 roku. Radna Helena HRAPKIEWICZ zapytała jaka jest odpłatność w żłobkach miejskich. Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Pani Natalia KASPERCZYK wyjaśniła, że opłata miesięczna w żłobku miejskim wynosi 150 zł. Wyżywienie to stawka dzienna 5 zł. Zatem razem kształtuje się na poziomie 255 zł. 10

11 Wobec braku dalszych pytań i uwag ze strony Państwa Radnych, Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI poddał przedmiotowy projekt uchwały pod głosowanie. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie miasta Katowice w głosowaniu: 5 głosów za, 0 głosów przeciw przy 3 głosach wstrzymujących się - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. Ad Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI przedstawił zebranym projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2012 rok. Pan Przewodniczący zapytał czy przy okazji tego projektu uchwały do sesji Rady Miasta Katowice można pokazać w jakim zakresie w czasie roku budżetowego zwiększały się i zmniejszały wydatki bieżące. Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA wyjaśniła, że w uchwalonym na rok 2012 budżecie miasta Katowice wydatki bieżące określone zostały w wysokości zł. W styczniu nie zwiększyły się. W lutym zwiększyły się o prawie 5 mln zł. W marcu zwiększyły się 2,6 mln zł, w kwietniu o 2,244 mln zł, w maju o 4,309 mln zł, w czerwcu o 730 tys. zł, w lipcu o 2,661 mln zł, we wrześniu o 1,430 mln zł, w październiku o 5,301 mln zł oraz o 8,496 mln zł, w listopadzie zmniejszyły się o 2,325, a w grudniu zwiększyły się o 5,151 mln zł. Plan po zmianach wydatków bieżących jest w wysokości zł. Różnica wynosi zatem ponad 35 mln zł. Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI stwierdził, że w czasie roku budżetowego zwiększyliśmy wydatki bieżące o 35 mln zł w stosunku do planu. Istnieje zatem pewnego rodzaju rezerwa o której warto mówić. W czasie roku budżetowego zwiększyliśmy wydatki bieżące o 35 mln zł poprzez wszystkie uchwały, które Rada Miasta podejmowała. Istnieją zatem w czasie roku budżetowego możliwości do dokonywania stosowanych korekt, które nie wpływają do końca na nadwyżkę operacyjną. Radny Mariusz SKIBA poprosił o uszczegółowienie korelacji zachodzącej pomiędzy zmniejszeniem wydatków na zadanie inwestycyjnym ujęte w Wieloletnich Przedsięwzięciach Inwestycyjnych pn."budowa 3 kwatery Składowiska Odpadów Komunalnych przy ul. Żwirowej w Katowicach" współfinansowane pożyczką z WFOŚiGW, w związku z brakiem możliwości rozpoczęcia zadania w br zł, a projektem uchwały w tym zakresie, który jest w dzisiejszym porządku obrad Komisji. Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA wyjaśniła, że w tym roku nie rozpoczęła się realizacja tego zadania zatem zmniejszamy wydatki na ten cel, ale jest to w korelacji z projektem budżetu na przyszły rok. W przyszłorocznym budżecie jest to zadanie finansowane pożyczką z WFOŚiGW. Z tego roku zatem wycofujemy, ale w WPF na rok przyszły jest to ujęte. Jako źródło finansowania tego zadania wskazuje się w projekcie uchwały budżetowej na rok przyszły właśnie ww. pożyczkę. Jedyne co ulegnie zmianie to kwota. Jest ona wyższa od zakładanej ze względu na wysokość pożyczki, którą na ten cel chcemy zaciągnąć. Proponuje się zaciągnąć pożyczkę w wysokości zł, zakładając jej pobranie w 2 transzach. W roku 2013 w kwocie zł, w roku 2014 w kwocie zł. Radna Barbara WNĘK poprosiła o wyjaśnienie kwestii związanej ze zwiększeniem dotacji 11

12 podmiotowej dla Galerii Sztuki Współczesnej BWA z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie instytucji kultury z oszczędności na zadaniach realizowanych przez instytucje kultury w ramach dotacji celowych ( zł). Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA wyjaśniła, że w tej instytucji kultury jest zagrożenie powstania zobowiązań wymagalnych ponieważ ich planowane przychody były większe niż faktycznie osiągnięte. By nie mieli zobowiązań wymagalnych proponujemy zwiększenie środków. Wobec braku dalszych pytań i uwag ze strony Państwa Radnych, Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI poddał przedmiotowy projekt uchwały pod głosowanie. w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2012 rok, jednogłośnie - 8 głosów za - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. Ad Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI przedstawił zebranym projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata Wobec braku pytań i uwag ze strony Państwa Radnych, Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI poddał przedmiotowy projekt uchwały pod głosowanie. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata , jednogłośnie - 7 głosów za - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. Ad Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI przedstawił zebranym projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa 3 kwatery Składowiska Odpadów Komunalnych przy ul. Żwirowej w Katowicach. Wobec braku pytań i uwag ze strony Państwa Radnych, Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI poddał przedmiotowy projekt uchwały pod głosowanie. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa 3 kwatery Składowiska Odpadów Komunalnych przy ul. Żwirowej w Katowicach, jednogłośnie - 7 głosów za - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. Ad Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI przedstawił zebranym projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ustalenia wykazu planowanych wydatków w budżecie miasta Katowice, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 oraz określenia ostatecznego 12

13 terminu realizacji każdego wydatku ujętego w tym wykazie. Wobec braku pytań i uwag ze strony Państwa Radnych, Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI poddał przedmiotowy projekt uchwały pod głosowanie. w sprawie ustalenia wykazu planowanych wydatków w budżecie miasta Katowice, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 oraz określenia ostatecznego terminu realizacji każdego wydatku ujętego w tym wykazie, jednogłośnie - 7 głosów za - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. Ad. 5. Sprawy różne: Ad Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI przedstawił zebranym odpowiedź na wyciąg z protokołu Komisji w zakresie programu ubezpieczeniowego Miasta Katowice w latach Komisja zapoznała się z treścią pisma i przyjęła je do wiadomości. Ad Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI przedstawił zebranym wniosek Pana M B dotyczący umorzenia kwoty stanowiącej obciążenie z tytułu zaległości czynszowych za lokal przy ul. Chemicznej w Katowicach. Komisja zapoznała się z treścią pisma i przyjęła je do wiadomości. Ad. 6. Wolne wnioski: Wobec braku zgłoszeń w tym punkcie porządku posiedzenia Pan Przewodniczący stwierdził, iż porządek obrad Komisji w dniu dzisiejszym został wyczerpany. Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI podziękował Radnym za aktywność podczas obrad Komisji. Panu Prezydentowi, przedstawicielom Wydziałów za udzielanie wyczerpujących wyjaśnień w zakresie analizowanych zagadnień. Na tym posiedzenie zakończono. Protokołowała Przewodniczący Komisji Katarzyna JAGLIŃSKA - KOŹLIK Marek SZCZERBOWSKI 13

1. Dziennikarz Gazety Wyborczej Pan Przemysław JEDLECKI 2. Account Manager w Imago Public Relations Pan Daniel MUC

1. Dziennikarz Gazety Wyborczej Pan Przemysław JEDLECKI 2. Account Manager w Imago Public Relations Pan Daniel MUC BRM.0012.3.8.2011.KJ Protokół Nr 8/11 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta Data posiedzenia: 21.07.2011 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Posiedzenie otworzył o godz. 13.00 Przewodniczący W.Ślusarczyk. Przywitał

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM PROTOKÓŁ XVI/2012 Z obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim kadencji 2010 2014, odbytej 16 lutego 2012 roku w godzinach 16 30 20 30 w sali konferencyjnej UMiG w Solcu Kujawskim. Otwarcia sesji

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ SOŁECKI. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. www.sllgo.pl

FUNDUSZ SOŁECKI. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. www.sllgo.pl FUNDUSZ SOŁECKI w p y t a n i a c h i o d p o w i e d z i a c h Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich www.sllgo.pl Publikacja Fundusz sołecki w pytaniach i odpowiedziach powstała w programie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXVI/08 z XXIII SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO III KADENCJI

PROTOKÓŁ NR XXVI/08 z XXIII SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO III KADENCJI PROTOKÓŁ NR XXVI/08 z XXIII SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO III KADENCJI (16.04.2008 r. Sala Sejmu Śląskiego, gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego) 1. Otwarcie sesji godz. 10 00 radny Piotr Zienc,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r.

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012. z obrad sesji Rady Miasta Mława. odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury

PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012. z obrad sesji Rady Miasta Mława. odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012 z obrad sesji Rady Miasta Mława odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury Obrady dwudziestej trzeciej zwyczajnej sesji Rady Miasta otworzył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

BRM.0012.4.2.2012.KJ. Protokół Nr 2/12 z posiedzenia Komisji Edukacji

BRM.0012.4.2.2012.KJ. Protokół Nr 2/12 z posiedzenia Komisji Edukacji BRM.0012.4.2.2012.KJ Protokół Nr 2/12 z posiedzenia Komisji Edukacji Data posiedzenia: 20.02.2012 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

I. Podstawowe informacje o jednostce...4. II. Cel analizy...5. IV. Analiza aktualnej sytuacji finansowej Miasta Leszna...12

I. Podstawowe informacje o jednostce...4. II. Cel analizy...5. IV. Analiza aktualnej sytuacji finansowej Miasta Leszna...12 ANALIZA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ MOŻLIWOŚCI INWESTYCYJNYCH MIASTA LESZNO Opracował: Adrian Nowak Usługi Prawnicze i Audyt Wewnętrzny - Michał Pruski, ul. Mogileńska 4d/24, 61-052 Poznań, NIP

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/11 z IV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO IV KADENCJI

PROTOKÓŁ NR IV/11 z IV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO IV KADENCJI PROTOKÓŁ NR IV/11 z IV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO IV KADENCJI (14.01.2011 r. Sala Sejmu Śląskiego, gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego) 1. Otwarcie sesji godz. 10 10 radny Bogusław Śmigielski,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r.

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu, przeprowadzanie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXII/04. 1. Stanisław Woźniak - nieobecność usprawiedliwiona 2. Robert Zawrotniak - nieobecność usprawiedliwiona

PROTOKÓŁ NR XXII/04. 1. Stanisław Woźniak - nieobecność usprawiedliwiona 2. Robert Zawrotniak - nieobecność usprawiedliwiona PROTOKÓŁ NR XXII/04 z posiedzenia Rady Miejskiej w Szprotawie w dniu 26 maja 2004 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szprotawie sala posiedzeń Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego

Bardziej szczegółowo

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brześć Kujawski na lata 2012-2020.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brześć Kujawski na lata 2012-2020. PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim ds. zdrowia i opieki społecznej, edukacji, kultury, sportu i porządku publicznego oraz Komisji ds. ds. finansów i budżetu, rolnictwa i

Bardziej szczegółowo

1 PROTOKÓŁ NR XXXIX/09 Z OBRAD XXXIX SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 25 sierpnia 2009 roku

1 PROTOKÓŁ NR XXXIX/09 Z OBRAD XXXIX SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 25 sierpnia 2009 roku 1 PROTOKÓŁ NR XXXIX/09 Z OBRAD XXXIX SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 25 sierpnia 2009 roku Sesja rozpoczęła się o godz.10.05, a zakończyła o godz.16.40. Obrady Sesji nagrywane są na mini discach.

Bardziej szczegółowo

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Dyskutujmy zgodnie z procedurą 1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę każdemu mówcy, jeżeli odbiega on od zagadnienia będącego

Bardziej szczegółowo

Finansowania inwestycji doświadczenie Miasta Poznania

Finansowania inwestycji doświadczenie Miasta Poznania Studia BAS Nr 3(39) 2014, s. 181 212 www.bas.sejm.gov.pl Barbara Sajnaj* Finansowania inwestycji doświadczenie Miasta Poznania Investment financing the case of Poznań: The aim of this article is to in-

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Z DNIA 29 MARCA 2007 R.

PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Z DNIA 29 MARCA 2007 R. PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Sesja rozpoczęła się o godz. 14.00. zakończyła się o godz. 16:12 Z DNIA 29 MARCA 2007 R. W Sesji uczestniczyli Radni zgodnie z listą obecności,

Bardziej szczegółowo

Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020

Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020 Rzeszów 2012 Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 27-2020 Opracowanie: Paweł Czapliński Piotr Klimczak Joanna Kudełko Spis treści Wstęp... 3 1. Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII

Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII Warszawa, 2013 (wersja zaktualizowana) Spis treści Program Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności jest realizowany przez Akademię

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2015 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej w Radomiu

Protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej w Radomiu Data publikacji : 02.04.2008 Protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej w Radomiu P R O T O K Ó Ł N R XXX/2008 z trzydziestej Sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 25 lutego 2008 roku w sali Urzędu Stanu

Bardziej szczegółowo

Procedury PRAWA i ŻYCIOWE ich rozwiązania, czyli Zeszyt Dobrych Praktyk współpracy w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego

Procedury PRAWA i ŻYCIOWE ich rozwiązania, czyli Zeszyt Dobrych Praktyk współpracy w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego Procedury PRAWA i ŻYCIOWE ich rozwiązania, czyli Zeszyt Dobrych Praktyk współpracy w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego Poradnik rekomendowany do stosowania przez organizacje pozarządowe oraz

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok 17 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI ORBIS S.A.... 3 1.1 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ORBIS S.A....

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Narzędzia i techniki konsultacji społecznych Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Podręcznik współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 24 radnych. Nieobecny: Radny Władysław Burzawa. Do pkt. 1

W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 24 radnych. Nieobecny: Radny Władysław Burzawa. Do pkt. 1 Protokół Nr XXV/2012 z sesji Rady Miasta Kielce, która odbyła się w dniu 19 kwietnia 2012 roku, w godz. 9.00 12.00 w sali konferencyjnej Targów Kielce SA, ul. Zakładowa 1 w Kielcach W posiedzeniu zgodnie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy.

PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy. PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy. Sesję rozpoczęto o godz. 10 10, zakończono o godz. 13 45. Ustawowy

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 44/2013

P R O T O K Ó Ł Nr 44/2013 1 P R O T O K Ó Ł Nr 44/2013 z XLIV sesji Rady Miasta Gorzowa Wlkp. odbytej w dniu 27 lutego 2013r. o godz.12.00 w sali audytoryjnej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul.kos.gdyńskich

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIV/2012 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 czerwca 2012 r.

Protokół Nr XXIV/2012 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 czerwca 2012 r. Protokół Nr XXIV/2012 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 czerwca 2012 r. Data utworzenia 2012-06-29 Numer aktu 24 Kadencja Kadencja 2010-2014 Miejsce sesji: Urząd Gminy Zabierzów, sala obrad. Sesja

Bardziej szczegółowo

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania.

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Publikacja uwzględnia m.in. treść Ustawy o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo