Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych"

Transkrypt

1 UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ na ycie S.A ódÿ, ul. Gdañska 132 tel , fax S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS , NIP Kapita³ zak³adowy i wp³acony: PLN Fundusz & Perspektywa Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin RUF-016 Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych stanowiący integralną część ogólnych warunków ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, zwanych dalej OWU, zgodnych z Ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U t.j. z późn. zm.) oraz będących integralną częścią każdej umowy ubezpieczenia zawartej na ich podstawie. Rozdział 1: 1 Postanowienia ogólne Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych, zwany dalej Regulaminem, określa cel i zasady działania następujących Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych oferowanych przez UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. (UNIQA) w ramach ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Fundusz & Perspektywa : 1. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - UniKorona Pieniężny, 2. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - UniKorona Zrównoważony, 3. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - UniKorona Akcje, 4. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - UniKorona Obligacje, 5. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - UniBezpieczna Alokacja, 6. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - UniAkcje Nowa Europa, 7. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - UniObligacje Aktywny, 8. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Legg Mason Pieniężny, 9. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Legg Mason Strateg, 10. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Legg Mason Akcji, 11. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Legg Mason Senior, 12. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Skarbiec Obligacja, 13. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Skarbiec Lokacyjny, 14. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Skarbiec Depozytowy, 15. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Skarbiec Top Funduszy Zagranicznych, 16. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Skarbiec Spółek Wzrostowych, 17. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Arka BZ WBK Zrównoważony, 18. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Arka BZ WBK Akcji, 19. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu, 20. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Portfel Bezpiecznego Inwestowania, 21. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Portfel Zrównoważonego Inwestowania, 22. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Portfel Aktywnego Inwestowania, 23. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek, 24. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Allianz Aktywnej Alokacji, 25. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Allianz Akcji Plus, 26. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Allianz Pieniężny, 27. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Allianz Polskich Obligacji Skarbowych, 28. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Quercus Agresywny, 29. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Quercus Selektywny, 30. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Quercus Short, 31. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Quercus Turcja, 32. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Idea Premium, 33. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Superfund Trend Bis, 34. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Investor Gold Otwarty, 35. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Investor Rosja, 36. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Investor BRIC, 37. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - ING Globalny Długu Korporacyjnego, 38. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - ING Spółek Dywidendowych USA, 39. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - ING Globalnych Możliwości, 40. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - ING Obligacji, 41. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - BlackRock World Agriculture, 42. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - BlackRock World Mining, 43. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - BlackRock Latin American, 44. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - BlackRock Fixed Income Global Opportunities, 45. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - BlackRock Local Emerging Markets Short Duration Bond, 46. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - BlackRock Global Allocation, 47. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - BlackRock Global Equity Income, 48. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Templeton Global Total Return, 49. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Templeton Global Bond, 50. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Templeton Asian Growth, 51. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Franklin India, 52. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Altus ASZ Dłużny, 53. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Altus ASZ Rynku Polskiego, 54. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Altus Akcji, 55. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Altus Short. Rozdział Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: 1) Dzień Wyceny - dzień, na który UNIQA ustala Wartość Aktywów Netto Funduszu, 2) Fundusz - Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA, 3) Ustawa o działalności ubezpieczeniowej - ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U t.j. z późn. zm.), 4) Wartość Aktywów Netto Funduszu - całkowita wartość aktywów Funduszu pomniejszona o jego zobowiązania. 2. Pozostałe terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie nadane im w OWU. Rozdział 3: 3 Jednostki Funduszu 1. Jednostki Funduszu nie stanowią odrębnego od umowy ubezpieczenia prawa materialnego. 2. Jednostki Funduszu nie mogą być zbywane na rzecz osób trzecich. 3. Jednostki Funduszu nie mogą być przedmiotem dziedziczenia. 4. Jednostki Funduszu nie są oprocentowane. Rozdział 4: 4 Zasady i terminy wyceny Jednostek Funduszu 1. Wycena Jednostki Funduszu polega na obliczeniu wartości Jednostki Funduszu. 2. Wartość Jednostki Funduszu w Dniu Wyceny obliczana jest przez podzielenie Wartości Aktywów Netto Funduszu w Dniu Wyceny przez liczbę wszystkich Jednostek Funduszu w Dniu Wyceny. 3. Wartość Jednostki Funduszu obliczana jest w każdym dniu roboczym. 4. Wycena Jednostki Funduszu może zostać opóźniona lub może nie zostać dokonana z przyczyn niezależnych od UNIQA. 5. Liczba Jednostek Funduszu zaokrąglana jest do pięciu miejsc po przecinku, natomiast ich cena zaokrąglana jest do dwóch miejsc po przecinku. 1

2 5 Aktywa Funduszu wycenia się według wartości godziwej, pozwalającej na rzetelne odzwierciedlenie ich wartości, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. 6 Wszelkie dochody Funduszu powiększają Wartość Aktywów Netto Funduszu. Rozdział 5: 7 Zasady i terminy nabywania Jednostek Funduszu 1. Jednostki Funduszu są nabywane ze składek oraz ze środków przeniesionych do Funduszu z innego Funduszu oferowanego przez UNIQA. 2. Nabycie Jednostek Funduszu następuje w terminach określonych w OWU. Terminy, o których mowa w zdaniu poprzednim, mogą zostać wydłużone z przyczyn niezależnych od UNIQA. 3. Nabyta liczba Jednostek Funduszu jest równa ilorazowi kwoty przekazanej do Funduszu i wartości Jednostki Funduszu w dniu nabycia. 4. Liczbę nabytych Jednostek Funduszu określa się z dokładnością do pięciu miejsc po przecinku. Rozdział 6: 8 Zasady i terminy umarzania Jednostek Funduszu 1. Jednostki Funduszu są umarzane w przypadku dokonywania wykupu lub przeniesienia środków pomiędzy Funduszami. 2. Umorzenie Jednostek Funduszu następuje w terminach określonych w OWU. Terminy, o których mowa w zdaniu poprzednim, mogą zostać wydłużone z przyczyn niezależnych od UNIQA. 3. Umorzona liczba Jednostek Funduszu jest równa ilorazowi kwoty wycofanej z Funduszu i wartości Jednostki Funduszu w dniu umorzenia. Rozdział 7: 9 Wysokość opłat pobieranych z Funduszu 1. Wysokość opłaty za zarządzanie Funduszem jest określona w Tabeli Opłat i Limitów stanowiącej załącznik do OWU. 2. Wysokość opłaty za zarządzanie Funduszem może być różna dla poszczególnych Funduszy. Rozdział 8: 10 Obowiązki informacyjne UNIQA 1. UNIQA ogłasza nie rzadziej niż raz w roku w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim wartość Jednostek Funduszu ustaloną w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym jest dokonywane ogłoszenie. 2. UNIQA sporządza i publikuje roczne i półroczne sprawozdania Funduszu zgodnie z Ustawą o działalności ubezpieczeniowej i odpowiednim Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. Rozdział 9: 11 Kryteria doboru aktywów Funduszu 1. Głównym kryterium doboru aktywów Funduszu jest wzrost ich wartości w długim horyzoncie inwestycyjnym. 2. W granicach określonych przepisami prawa, aktywa Funduszu mogą być lokowane we wszystkie rodzaje aktywów, jakie zostały określone w art. 154 ust. 6 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej. Rozdział 10: Wycofanie Funduszu W okresie obowiązywania Umowy Ubezpieczenia UNIQA ma prawo tworzyć nowe Fundusze oraz likwidować Fundusze istniejące. 2. W przypadku likwidacji/przekształcenia Funduszu w wyniku likwidacji/ przekształcenia funduszu inwestycyjnego, w którego jednostki lokowane są aktywa Funduszu, UNIQA niezwłocznie zawiadamia o fakcie likwidacji/przekształcenia Funduszu Ubezpieczających i Ubezpieczonych, posiadających środki w likwidowanym/przekształcanym Funduszu. Ubezpieczający i Ubezpieczeni, którzy nie posiadają środków w likwidowanym Funduszu, lecz złożyli zlecenie przeniesienia środków do powyższego Funduszu albo wskazali likwidowany Fundusz przy zmianie procentowego podziału składki alokowanej, są zawiadamiani o likwidacji Funduszu niezwłocznie po złożeniu dyspozycji do UNIQA. 3. W przypadku likwidacji/przekształcenia Funduszu z przyczyn innych niż opisane w ustępie 2, UNIQA zawiadamia o tym fakcie Ubezpieczających i Ubezpieczonych posiadających środki w likwidowanym/ przekształcanym Funduszu na co najmniej 1 miesiąc przed likwidacją/przekształceniem. Ubezpieczający i Ubezpieczeni, którzy nie posiadają środków w likwidowanym Funduszu, lecz złożyli zlecenie przeniesienia środków do powyższego Funduszu albo wskazali likwidowany Fundusz przy zmianie procentowego podziału składki alokowanej, są zawiadamiani o likwidacji Funduszu niezwłocznie po złożeniu dyspozycji do UNIQA. 4. Ubezpieczający i Ubezpieczeni do dnia likwidacji Funduszu powinni złożyć zlecenie przeniesienia środków lokowanych w likwidowanym Funduszu oraz odpowiednio zmienić procentowy podział składki alokowanej. Jeżeli do dnia wskazanego w zawiadomieniu o likwidacji Funduszu nie wpłynie do UNIQA dyspozycja, o której mowa w zdaniu poprzednim, UNIQA dokona przeniesienia środków oraz zamieni likwidowany Fundusz w procentowym podziale składki alokowanej na inny Fundusz o niskim poziomie ryzyka inwestycyjnego z grupy funduszy rynku pieniężnego lub obligacyjnych, przy czym takie działanie nie wiąże się z pobraniem jakiejkolwiek opłaty przez UNIQA. 5. Począwszy od daty ogłoszenia informacji o likwidacji Funduszu na stronie internetowej UNIQA nie będzie realizować zleceń przeniesienia środków do likwidowanego Funduszu oraz nie będzie nabywać Jednostek Funduszu w związku ze wskazaniem likwidowanego Funduszu przy zmianie procentowego podziału składki alokowanej. Rozdział 11: Zawieszenie wyceny, nabyć lub umorzeń Jednostek Funduszu UNIQA ma prawo zawiesić wycenę, nabycia lub umorzenia Jednostek Funduszu, w przypadku zawieszenia wyceny, nabyć lub odkupień jednostek funduszu inwestycyjnego, w które lokowane są aktywa Funduszu, lub jeżeli nie można dokonać wiarygodnej wyceny istotnej części aktywów Funduszu z przyczyn niezależnych od UNIQA. Komunikat dotyczący zawieszenia UNIQA zamieszcza niezwłocznie na stronie internetowej 2. Jeżeli alokowanie całości albo części składki nie może być zrealizowane z powodu zawieszenia wyceny, nabyć lub umorzeń na Jednostkach Funduszu, UNIQA niezwłocznie dokonuje tymczasowej zmiany procentowego podziału składki zastępując Fundusz wybrany przez Ubezpieczającego i Ubezpieczonego innym Funduszem o niskim poziomie ryzyka inwestycyjnego z grupy funduszy rynku pieniężnego lub obligacyjnych i alokując do tego Funduszu środki pieniężne pochodzące ze składki. O dokonanej zmianie procentowego podziału składki UNIQA niezwłocznie poinformuje Ubezpieczającego i Ubezpieczonego. Po wznowieniu wyceny, nabyć lub umorzeń na Jednostkach Funduszu UNIQA nabywa Jednostki zgodnie z pierwotnie wskazanym przez Ubezpieczającego i Ubezpieczonego procentowym podziałem składki. Powyższe zmiany nie są związane z pobieraniem jakichkolwiek opłat przez UNIQA. 3. W przypadku opisanym w ust. 1, zlecenia umorzenia Jednostek Funduszu, którego wycena, nabycia lub umorzenia zostały zawieszone, będą procesowane w sposób następujący: 2

3 1) w przypadku realizacji wykupu częściowego UNIQA zrealizuje zlecenie poprzez proporcjonalne umorzenie zgromadzonych na ORJU Jednostek innych Funduszy, których wycena, nabycia lub umorzenia nie uległy zawieszeniu, o ile uzyskana w ten sposób kwota jest co najmniej równa kwocie minimalnego wykupu częściowego określonej w Tabeli opłat i limitów. Niezależnie od zadysponowanej w zleceniu kwoty, wykup częściowy zostanie zrealizowany w kwocie nie wyższej niż wartość Jednostek Funduszy, których wycena, nabycia lub umorzenia nie uległy zawieszeniu. 2) w przypadku wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego oraz realizacji zlecenia wykupu całkowitego UNIQA wypłaci część środków pieniężnych pochodzącą z Funduszy, których wycena, nabycia lub umorzenia nie zostały zawieszone, a środki z Funduszu, którego wycena, nabycia lub umorzenia zostały zawieszone, zostaną wypłacone niezwłocznie po wznowieniu wyceny, nabyć lub umorzeń, bez dodatkowej dyspozycji Ubezpieczającego i Ubezpieczonego, z zastrzeżeniem pkt. 3. 3) w przypadku wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego, gdy Fundusz zawiesił dokonywanie nabyć lub umorzeń, jednak dokonuje regularnej wyceny, UNIQA wypłaci pełną wartość świadczenia zgodnie z warunkami określonymi w OWU. 4. W przypadku opisanym w ust. 1, zlecenia przeniesienia Jednostek dotyczące Funduszu, którego wycena, nabycia lub umorzenia zostały zawieszone, nie będą realizowane aż do czasu wznowienia wyceny lub realizacji nabyć lub umorzeń na Jednostkach tego Funduszu. Rozdział 12: Charakterystyki Funduszy 14 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - UniKorona Pieniężny, zwany dalej Funduszem UNIQA - UniKorona Pieniężny. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - UniKorona Pieniężny: Wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - UniKorona Pieniężny 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - UniKorona Pieniężny: jednostki uczestnictwa w subfunduszu inwestycyjnym UniKorona Pieniężny, wchodzącym w skład funduszu inwestycyjnego Parasol UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanym przez Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - UniKorona Pieniężny: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - UniKorona Pieniężny jest UniKorona Pieniężny, wchodzącego w skład funduszu inwestycyjnego Parasol UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanego przez Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka 4. Limity wielkości inwestycji i inne ograniczenia inwestycyjne w UNIQA - UniKorona Pieniężny: Fundusz UNIQA - UniKorona Pieniężny nie stosuje żadnych ograniczeń 15 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - UniKorona Zrównoważony, zwany dalej Funduszem UNIQA - UniKorona Zrównoważony. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - UniKorona Zrównoważony: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - UniKorona Zrównoważony 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - UniKorona Zrównoważony: jednostki uczestnictwa w subfunduszu inwestycyjnym UniKorona Zrównoważony, wchodzącym w skład funduszu inwestycyjnego Parasol UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanym przez Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - UniKorona Zrównoważony: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - UniKorona Zrównoważony jest UniKorona Zrównoważony, wchodzącego w skład funduszu inwestycyjnego Parasol UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanego przez Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Fundusz UNIQA - UniKorona Zrównoważony nie stosuje żadnych ograniczeń inwestycyjnych przy nabywaniu jednostek uczest nictwa. 16 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - UniKorona Akcje, zwany dalej Funduszem UNIQA - UniKorona Akcje. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - UniKorona Akcje: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - UniKorona Akcje 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - UniKorona Akcje: jednostki uczestnictwa w subfunduszu inwestycyjnym UniKorona Akcje, wchodzącym w skład funduszu inwestycyjnego Parasol UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanym przez Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - UniKorona Akcje: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - UniKorona Akcje jest inwestowane w jednostki uczestnictwa subfunduszu inwestycyjnego UniKorona Akcje, wchodzącego w skład funduszu inwestycyjnego Parasol UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanego przez Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Fundusz UNIQA - UniKorona Akcje nie stosuje żadnych ograniczeń 17 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - UniKorona Obligacje, zwany dalej Funduszem UNIQA - UniKorona Obligacje. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - UniKorona Obligacje: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - UniKorona Obligacje 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - UniKorona Obligacje: jednostki uczestnictwa w subfunduszu inwestycyjnym UniKorona Obligacje, wchodzącym w skład funduszu inwestycyjnego Parasol UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanym przez Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - UniKorona Obligacje: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - UniKorona Obligacje jest UniKorona Obligacje, wchodzącego w skład funduszu inwestycyjnego Parasol UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanego przez Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Fundusz UNIQA - UniKorona Obligacje nie stosuje żadnych ograniczeń 18 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - UniBezpieczna Alokacja, zwany dalej Funduszem UNIQA - UniBezpieczna Alokacja. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - UniBezpieczna Alokacja: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - UniBezpieczna Alokacja 3

4 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - UniBezpieczna Alokacja: jednostki uczestnictwa w subfunduszu inwestycyjnym UniBezpieczna Alokacja, wchodzącym w skład funduszu inwestycyjnego Parasol UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanym przez Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - UniBezpieczna Alokacja: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - UniBezpieczna Alokacja jest UniBezpieczna Alokacja, wchodzącego w skład funduszu inwestycyjnego Parasol UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanego przez Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Fundusz UNIQA - UniBezpieczna Alokacja nie stosuje żadnych ograniczeń 19 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - UniAkcje Nowa Europa, zwany dalej Funduszem UNIQA - UniAkcje Nowa Europa. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - UniAkcje Nowa Europa: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - UniAkcje Nowa Europa 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - UniAkcje Nowa Europa: jednostki uczestnictwa w subfunduszu inwestycyjnym UniAkcje Nowa Europa, wchodzącym w skład funduszu inwestycyjnego Parasol UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanym przez Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - UniAkcje Nowa Europa: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - UniAkcje Nowa Europa jest UniAkcje Nowa Europa, wchodzącego w skład funduszu inwestycyjnego Parasol UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanego przez Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Fundusz UNIQA - UniAkcje Nowa Europa nie stosuje żadnych ograniczeń 20 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - UniObligacje Aktywny, zwany dalej Funduszem UNIQA - UniObligacje Aktywny. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - UniObligacje Aktywny: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - UniObligacje Aktywny 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - UniObligacje Aktywny: jednostki uczestnictwa w subfunduszu inwestycyjnym UniObligacje Aktywny, wchodzącym w skład specjalistycznego funduszu inwestycyjnego Parasol UniFundusze, zarządzanym przez Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - UniObligacje Aktywny: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - UniObligacje Aktywny jest UniObligacje Aktywny, wchodzącego w skład funduszu inwestycyjnego Parasol UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanego przez Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka 21 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Legg Mason Pieniężny, zwany dalej Funduszem UNIQA - Legg Mason Pieniężny. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - Legg Mason Pieniężny: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - Legg Mason Pieniężny 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - Legg Mason Pieniężny: jednostki uczestnictwa w subfunduszu inwestycyjnym Legg Mason Pieniężny, wchodzącym w skład funduszu inwestycyjnego LEGG MASON Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, zarządzanym przez Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - Legg Mason Pieniężny: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - Legg Mason Pieniężny jest Legg Mason Pieniężny, wchodzącego w skład funduszu inwestycyjnego LEGG MASON Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, zarządzanego przez Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Fundusz UNIQA - Legg Mason Pieniężny nie stosuje żadnych ograniczeń 22 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Legg Mason Strateg, zwany dalej Funduszem UNIQA - Legg Mason Strateg. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - Legg Mason Strateg: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - Legg Mason Strateg 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - Legg Mason Strateg: jednostki uczestnictwa w subfunduszu inwestycyjnym Legg Mason Strateg, wchodzącym w skład funduszu inwestycyjnego LEGG MASON Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, zarządzanym przez Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - Legg Mason Strateg: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - Legg Mason Strateg jest Legg Mason Strateg, wchodzącego w skład funduszu inwestycyjnego LEGG MASON Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, zarządzanego przez Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Fundusz UNIQA - Legg Mason Strateg nie stosuje żadnych ograniczeń 23 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Legg Mason Akcji, zwany dalej Funduszem UNIQA - Legg Mason Akcji. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - Legg Mason Akcji: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - Legg Mason Akcji 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - Legg Mason Akcji: jednostki uczestnictwa w subfunduszu inwestycyjnym Legg Mason Akcji, wchodzącym w skład funduszu inwestycyjnego LEGG MASON Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, zarządzanym przez Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Fundusz UNIQA - UniObligacje Aktywny nie stosuje żadnych ograniczeń 4

5 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - Legg Mason Akcji: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - Legg Mason Akcji jest Legg Mason Akcji, wchodzącego w skład funduszu inwestycyjnego LEGG MASON Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, zarządzanego przez Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Fundusz UNIQA - Legg Mason Akcji nie stosuje żadnych ograniczeń 24 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Legg Mason Senior, zwany dalej Funduszem UNIQA - Legg Mason Senior. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - Legg Mason Senior: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - Legg Mason Senior 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - Legg Mason Senior: jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Legg Mason Senior Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanym przez Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - Legg Mason Senior: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - Legg Mason Senior jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Legg Mason Senior Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanego przez Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Fundusz UNIQA - Legg Mason Senior nie stosuje żadnych ograniczeń 25 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Skarbiec Obligacja, zwany dalej Funduszem UNIQA - Skarbiec Obligacja. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - Skarbiec Obligacja: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - Skarbiec Obligacja 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - Skarbiec Obligacja: jednostki uczestnictwa w subfunduszu inwestycyjnym Skarbiec Obligacja, wchodzącym w skład funduszu inwestycyjnego Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanym przez Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - Skarbiec Obligacja: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - Skarbiec Obligacja jest Skarbiec Obligacja, wchodzącego w skład funduszu inwestycyjnego Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanego przez Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Fundusz UNIQA - Skarbiec Obligacja nie stosuje żadnych ograniczeń 26 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Skarbiec Lokacyjny, zwany dalej Funduszem UNIQA - Skarbiec Lokacyjny. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - Skarbiec Lokacyjny: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - Skarbiec Lokacyjny 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - Skarbiec Lokacyjny: jednostki uczestnictwa w subfunduszu inwestycyjnym Skarbiec Lokacyjny, wchodzącym w skład funduszu inwestycyjnego Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanym przez Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - Skarbiec Lokacyjny: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - Skarbiec Lokacyjny jest Skarbiec Lokacyjny, wchodzącego w skład funduszu inwestycyjnego Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanego przez Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Fundusz UNIQA - Skarbiec Lokacyjny nie stosuje żadnych ograniczeń 27 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Skarbiec Depozytowy, zwany dalej Funduszem UNIQA - Skarbiec Depozytowy. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - Skarbiec Depozytowy: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - Skarbiec Depozytowy 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - Skarbiec Depozytowy: jednostki uczestnictwa w subfunduszu inwestycyjnym Skarbiec Depozytowy, wchodzącym w skład funduszu inwestycyjnego Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanym przez Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - Skarbiec Depozytowy: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - Skarbiec Depozytowy jest Skarbiec Depozytowy, wchodzącego w skład funduszu inwestycyjnego Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanego przez Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Fundusz UNIQA - Skarbiec Depozytowy nie stosuje żadnych ograniczeń 28 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Skarbiec Top Funduszy Zagranicznych, zwany dalej Funduszem UNIQA - Skarbiec Top Funduszy Zagranicznych. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - Skarbiec Top Funduszy Zagranicznych: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - Skarbiec Top Funduszy Zagranicznych 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - Skarbiec Top Funduszy Zagranicznych: jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym Skarbiec Top Funduszy Zagranicznych Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanym przez Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - Skarbiec Top Funduszy Zagranicznych: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - Skarbiec Top Funduszy Zagranicznych jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Skarbiec Top Funduszy Zagranicznych Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanego przez Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Fundusz UNIQA - Skarbiec Top Funduszy Zagranicznych nie stosuje 5

6 29 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Skarbiec Spółek Wzrostowych, zwany dalej Funduszem UNIQA - Skarbiec Spółek Wzrostowych. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - Skarbiec Spółek Wzrostowych: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - Skarbiec Spółek Wzrostowych 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - Skarbiec Spółek Wzrostowych: jednostki uczestnictwa w subfunduszu inwestycyjnym Skarbiec Spółek Wzrostowych, wchodzącym w skład funduszu inwestycyjnego Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanym przez Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - Skarbiec Spółek Wzrostowych: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - Skarbiec Spółek Wzrostowych jest inwestowane w jednostki uczestnictwa subfunduszu inwestycyjnego Skarbiec Spółek Wzrostowych, wchodzącego w skład funduszu inwestycyjnego Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanego przez Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Fundusz UNIQA - Skarbiec Spółek Wzrostowych nie stosuje żad nych ograniczeń inwestycyjnych przy nabywaniu jednostek ucze stnictwa. 30 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Arka BZ WBK Zrównoważony, zwany dalej Funduszem UNIQA - Arka BZ WBK Zrównoważony. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - Arka BZ WBK Zrównoważony: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - Arka BZ WBK Zrównoważony 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - Arka BZ WBK Zrównoważony: jednostki uczestnictwa w subfunduszu inwestycyjnym Arka BZ WBK Zrównoważony, wchodzącym w skład funduszu inwestycyjnego parasolowego Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanym przez BZ WBK Asset Management Spółka 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - Arka BZ WBK Zrównoważony: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - Arka BZ WBK Zrównoważony jest inwestowane w jednostki uczestnictwa subfunduszu inwestycyjnego Arka BZ WBK Zrównoważony, wchodzącego w skład funduszu inwestycyjnego parasolowego Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanego przez BZ WBK Asset Management Spółka Fundusz UNIQA - Arka BZ WBK Zrównoważony nie stosuje żadnych ograniczeń inwestycyjnych przy nabywaniu jednostek 31 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Arka BZ WBK Akcji, zwany dalej Funduszem UNIQA - Arka BZ WBK Akcji. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - Arka BZ WBK Akcji: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - Arka BZ WBK Akcji 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - Arka BZ WBK Akcji: jednostki uczestnictwa w subfunduszu inwestycyjnym Arka BZ WBK Akcji, wchodzącym w skład funduszu inwestycyjnego parasolowego Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanym przez BZ WBK Asset Management Spółka 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - Arka BZ WBK Akcji: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - Arka BZ WBK Akcji jest Arka BZ WBK Akcji, wchodzącego w skład funduszu inwestycyjnego parasolowego Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanego przez BZ WBK Asset Management Spółka Fundusz UNIQA - Arka BZ WBK Akcji nie stosuje żadnych ograniczeń 32 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu, zwany dalej Funduszem UNIQA - Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu: jednostki uczestnictwa w subfunduszu inwestycyjnym Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu, wchodzącym w skład funduszu inwestycyjnego parasolowego Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanym przez BZ WBK Asset Management Spółka 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu jest inwestowane w jednostki uczestnictwa subfunduszu inwestycyjnego Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu, wchodzącego w skład funduszu inwestycyjnego parasolowego Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanego przez BZ WBK Asset Management Spółka Fundusz UNIQA - Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu nie stosuje 33 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Portfel Bezpiecznego Inwestowania. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - Portfel Bezpiecznego Inwestowania: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - Portfel Bezpiecznego Inwestowania 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - Portfel Bezpiecznego Inwestowania: jednostki uczestnictwa w otwartych funduszach inwestycyjnych, bony skarbowe i obligacje Skarbu Państwa, obligacje komercyjne, polskie instrumenty pieniężne takie jak certyfikaty depozytowe emitowane przez podmioty prawne, papiery komercyjne, etc., akcje, prawa do akcji, prawa poboru, kontrakty terminowe na indeksy giełdowe, opcje, w tym opcje egzotyczne. 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - Portfel Bezpiecznego Inwestowania: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - Portfel Bezpiecznego Inwestowania jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, lokaty w inne typy aktywów będą dokonywane jedynie pomocniczo tj. wówczas, gdy inwestycja taka znacznie podniesie parametry Portfela a uzyskany cel nie może być zrealizowany przy wykorzystaniu dostępnych funduszy inwestycyjnych. Fundusz UNIQA - Portfel Bezpiecznego Inwestowania nie stosuje 6

7 34 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Portfel Zrównoważonego Inwestowania. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - Portfel Zrównoważonego Inwestowania: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - Portfel Zrównoważonego Inwestowania 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - Portfel Zrównoważonego Inwestowania: jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, bony skarbowe i obligacje Skarbu Państwa, obligacje komercyjne, polskie instrumenty pieniężne takie jak certyfikaty depozytowe emitowane przez podmioty prawne, papiery komercyjne, etc., akcje, prawa do akcji, prawa poboru, kontrakty terminowe na indeksy giełdowe, opcje, w tym opcje egzotyczne. 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - Portfel Zrównoważonego Inwestowania: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - Portfel Zrównoważonego Inwestowania jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, podstawowym składnikiem aktywów portfela będą jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych - lokaty w inne typy aktywów będą dokonywane jedynie pomocniczo tj. wówczas, gdy inwestycja taka znacznie podniesie parametry Portfela a uzyskany cel nie może być zrealizowany przy wykorzystaniu dostępnych funduszy inwestycyjnych. Fundusz UNIQA - Portfel Zrównoważonego Inwestowania nie stosuje 35 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Portfel Aktywnego Inwestowania. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - Portfel Aktywnego Inwestowania: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - Portfel Aktywnego Inwestowania 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - Portfel Aktywnego Inwestowania: jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, bony skarbowe i obligacje Skarbu Państwa, obligacje komercyjne, polskie instrumenty pieniężne takie jak certyfikaty depozytowe emitowane przez podmioty prawne, papiery komercyjne, etc., akcje, prawa do akcji, prawa poboru, kontrakty terminowe na indeksy giełdowe, opcje, w tym opcje egzotyczne. 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - Portfel Aktywnego Inwestowania: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - Portfel Aktywnego Inwestowania jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, podstawowym składnikiem aktywów portfela będą jednostki ucze stnictwa funduszy inwestycyjnych - lokaty w inne typy aktywów będą dokonywane jedynie pomocniczo tj. wówczas, gdy inwestycja taka znacznie podniesie parametry Portfela a uzyskany cel nie może być zrealizowany przy wykorzystaniu dostępnych funduszy inwestycyjnych. Fundusz UNIQA - Portfel Aktywnego Inwestowania nie stosuje 36 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek, zwany dalej Funduszem UNIQA - Allianz Akcji Małych i Śred-nich Spółek. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek: jednostki uczestnictwa subfunduszu Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek, wchodzącego w skład funduszu inwestycyjnego Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanego przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Spółka 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek jest inwestowane w jednostki uczestnictwa subfunduszu Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek, wchodzącego w skład funduszu inwestycyjnego Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanego przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Spółka Fundusz UNIQA - Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek nie stosuje 37 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Allianz Aktywnej Alokacji, zwany dalej Funduszem UNIQA - Allianz Aktywnej Alokacji. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - Allianz Aktywnej Alokacji: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - Allianz Aktywnej Alokacji 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - Allianz Aktywnej Alokacji: jednostki uczestnictwa subfunduszu Allianz Aktywnej Alokacji, wchodzącego w skład funduszu inwestycyjnego Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanego przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Spółka 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - Allianz Aktywnej Alokacji: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - Allianz Aktywnej Alokacji jest inwestowane w jednostki uczestnictwa subfunduszu Allianz Aktywnej Alokacji, wchodzącego w skład funduszu inwestycyjnego Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanego przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Spółka Fundusz UNIQA - Allianz Aktywnej Alokacji nie stosuje żadnych ograniczeń 38 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Allianz Akcji Plus, zwany dalej Funduszem UNIQA - Allianz Akcji Plus. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - Allianz Akcji Plus: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - Allianz Akcji Plus 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - Allianz Akcji Plus: jednostki uczestnictwa subfunduszu Allianz Akcji Plus, wchodzącego w skład funduszu inwestycyjnego Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanego przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Spółka 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - Allianz Akcji Plus: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - Allianz Akcji Plus jest inwestowane w jednostki uczestnictwa subfunduszu Allianz Akcji Plus, wchodzącego w skład funduszu inwestycyjnego Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanego przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Spółka 7

8 Fundusz UNIQA - Allianz Akcji Plus nie stosuje żadnych ograniczeń 39 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Allianz Pieniężny, zwany dalej Funduszem UNIQA - Allianz Pieniężny. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - Allianz Pieniężny: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - Allianz Pieniężny 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - Allianz Pieniężny: jednostki uczestnictwa subfunduszu Allianz Pieniężny, wchodzącego w skład funduszu inwestycyjnego Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanego przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Spółka 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - Allianz Pieniężny: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - Allianz Pieniężny jest inwestowane w jednostki uczestnictwa subfunduszu Allianz Pieniężny, wchodzącego w skład funduszu inwestycyjnego Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanego przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Spółka Fundusz UNIQA - Allianz Pieniężny nie stosuje żadnych ograniczeń 40 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Allianz Polskich Obligacji Skarbowych, zwany dalej Funduszem UNIQA - Allianz Polskich Obligacji Skarbowych. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - Allianz Polskich Obligacji Skarbowych: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - Allianz Polskich Obligacji Skarbowych 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - Allianz Polskich Obligacji Skarbowych: jednostki uczestnictwa subfunduszu Allianz Polskich Obligacji Skarbowych, wchodzącego w skład funduszu inwestycyjnego Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanego przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Spółka 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - Allianz Polskich Obligacji Skarbowych: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - Allianz Polskich Obligacji Skarbowych jest inwestowane w jednostki uczestnictwa subfunduszu Allianz Polskich Obligacji Skarbowych, wchodzącego w skład funduszu inwestycyjnego Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanego przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Spółka Fundusz UNIQA - Allianz Polskich Obligacji Skarbowych nie stosuje 41 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Quercus Agresywny, zwany dalej Funduszem UNIQA - Quercus Agresywny. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - Quercus Agresywny: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - Quercus Agresywny 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - Quercus Agresywny: jednostki uczestnictwa w subfunduszu Quercus Agresywny, zarządzanym przez Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka 8 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - Quercus Agresywny: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - Quercus Agresywny jest Quercus Agresywny, zarządzanego przez Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Fundusz UNIQA - Quercus Agresywny nie stosuje żadnych ograniczeń 42 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Quercus Selektywny, zwany dalej Funduszem UNIQA - Quercus Selektywny. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - Quercus Selektywny: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - Quercus Selektywny 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - Quercus Selektywny: jednostki uczestnictwa w subfunduszu Quercus Selektywny, zarządzanym przez Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - Quercus Selektywny: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - Quercus Selektywny jest Quercus Selektywny, zarządzanego przez Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Fundusz UNIQA - Quercus Selektywny nie stosuje żadnych ograniczeń 43 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Quercus Short, zwany dalej Funduszem UNIQA - Quercus Short. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - Quercus Short: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - Quercus Short 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - Quercus Short: jednostki uczestnictwa w subfunduszu Quercus Short, zarządzanym przez Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - Quercus Short: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - Quercus Short jest inwestowane w jednostki uczestnictwa subfunduszu inwestycyjnego Quercus Short, zarządzanego przez Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Fundusz UNIQA - Quercus Short nie stosuje żadnych ograniczeń 44 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Quercus Turcja, zwany dalej Funduszem UNIQA - Quercus Turcja. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - Quercus Turcja: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - Quercus Turcja 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - Quercus Turcja: jednostki uczestnictwa w subfunduszu Quercus Turcja, zarządzanym przez Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - Quercus Turcja: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - Quercus Turcja jest inwestowane w jednostki uczestnictwa subfunduszu inwestycyjnego Quercus Turcja, zarządzanego przez Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka

9 Fundusz UNIQA - Quercus Turcja nie stosuje żadnych ograniczeń 45 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Idea Premium, zwany dalej Funduszem UNIQA - Idea Premium. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - Idea Premium: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - Idea Premium 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - Idea Premium: jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym otwartym Idea Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanym przez Dom Maklerski IDM Spółka 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - Idea Premium: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - Idea Premium jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Idea Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanego przez Dom Maklerski IDM Spółka Fundusz UNIQA - Idea Premium nie stosuje żadnych ograniczeń 46 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Superfund Trend Bis, zwany dalej Funduszem UNIQA - Superfund Trend Bis. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - Superfund Trend Bis: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - Superfund Trend Bis 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - Superfund Trend Bis: jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym Superfund Trend Bis Powiązany Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanym przez Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - Superfund Trend Bis: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - Superfund Trend Bis jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu Superfund Trend Bis Powiązany Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanego przez Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Fundusz UNIQA - Superfund Trend Bis nie stosuje żadnych ograniczeń 47 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Investor Gold Otwarty, zwany dalej Funduszem UNIQA - Investor Gold Otwarty. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - Investor Gold Otwarty: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - Investor Gold Otwarty 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - Investor Gold Otwarty: jednostki uczestnictwa w subfunduszu inwestycyjnym Investor Gold Otwarty, wchodzącym w skład funduszu inwestycyjnego Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwaty, zarządzanym przez Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - Investor Gold Otwarty: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - Investor Gold Otwarty jest Investor Gold Otwarty, wchodzącego w skład funduszu inwestycyjnego Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwaty, zarządzanego przez Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Fundusz UNIQA - Investor Gold Otwarty nie stosuje żadnych ograniczeń 48 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Investor Rosja, zwany dalej Funduszem UNIQA - Investor Rosja. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - Investor Rosja: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - Investor Rosja 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - Investor Rosja: jednostki uczestnictwa w subfunduszu inwestycyjnym Investor Rosja, wchodzącym w skład funduszu inwestycyjnego Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwaty, zarządzanym przez Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - Investor Rosja: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - Investor Rosja jest inwestowane w jednostki uczestnictwa subfunduszu inwestycyjnego Investor Rosja, wchodzącego w skład funduszu inwestycyjnego Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwaty, zarządzanego przez Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Fundusz UNIQA - Investor Rosja nie stosuje żadnych ograniczeń 49 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Investor BRIC, zwany dalej Funduszem UNIQA - Investor BRIC. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - Investor BRIC: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - Investor BRIC 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - Investor BRIC: jednostki uczestnictwa w subfunduszu inwestycyjnym Investor BRIC, wchodzącym w skład funduszu inwestycyjnego Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwaty, zarządzanym przez Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - Investor BRIC: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - Investor BRIC jest inwestowane w jednostki uczestnictwa subfunduszu inwestycyjnego Investor BRIC, wchodzącego w skład funduszu inwestycyjnego Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwaty, zarządzanego przez Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Fundusz UNIQA - Investor BRIC nie stosuje żadnych ograniczeń 50 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - ING Globalny Długu Korporacyjnego, zwany dalej Funduszem UNIQA - ING Globalny Długu Korporacyjnego. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - ING Globalny Długu Korporacyjnego: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - ING Globalny Długu Korporacyjnego 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - ING Globalny Długu Korporacyjnego: jednostki uczestnictwa w subfunduszu inwestycyjnym ING Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L), wchodzącym w skład funduszu inwestycyjnego ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanym przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka 9

10 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - ING Globalny Długu Korporacyjnego: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - ING Globalny Długu Korporacyjnego jest inwestowane w jednostki uczestnictwa subfunduszu inwestycyjnego ING Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L), wchodzącego w skład funduszu inwestycyjnego ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanego przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Fundusz UNIQA - ING Globalny Długu Korporacyjnego nie stosuje 51 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - ING Spółek Dywidendowych USA, zwany dalej Funduszem UNIQA - ING Spółek Dywidendowych USA. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - ING Spółek Dywidendowych USA: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - ING Spółek Dywidendowych USA 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - ING Spółek Dywidendowych USA: jednostki uczestnictwa w subfunduszu inwestycyjnym ING Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L), wchodzącym w skład funduszu inwestycyjnego ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanym przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - ING Spółek Dywidendowych USA: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - ING Spółek Dywidendowych USA jest inwestowane w jednostki uczestnictwa subfunduszu inwestycyjnego ING Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L), wchodzącego w skład funduszu inwestycyjnego ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanego przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Fundusz UNIQA - ING Spółek Dywidendowych USA nie stosuje 52 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - ING Globalnych Możliwości, zwany dalej Funduszem UNIQA - ING Globalnych Możliwości. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - ING Globalnych Możliwości: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - ING Globalnych Możliwości 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - ING Globalnych Możliwości: jednostki uczestnictwa w subfunduszu inwestycyjnym ING Subfundusz Globalnych Możliwości (L), wchodzącym w skład funduszu inwestycyjnego ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanym przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - ING Globalnych Możliwości: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - ING Globalnych Możliwości jest ING Subfundusz Globalnych Możliwości (L), wchodzącego w skład funduszu inwestycyjnego ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanego przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Fundusz UNIQA - ING Globalnych Możliwości nie stosuje żadnych ograniczeń 53 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - ING Obligacji, zwany dalej Funduszem UNIQA - ING Obligacji. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - ING Obligacji: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - ING Obligacji 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - ING Obligacji: jednostki uczestnictwa w subfunduszu inwestycyjnym ING Subfundusz Obligacji, wchodzącym w skład funduszu inwestycyjnego ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanym przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - ING Obligacji: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - ING Obligacji jest inwestowane w jednostki uczestnictwa subfunduszu inwestycyjnego ING Subfundusz Obligacji, wchodzącego w skład funduszu inwestycyjnego ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanego przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Fundusz UNIQA - ING Obligacji nie stosuje żadnych ograniczeń 54 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - BlackRock World Agriculture, zwany dalej Funduszem UNIQA - BlackRock World Agriculture. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - BlackRock World Agriculture: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - BlackRock World Agricul ture 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - BlackRock World Agriculture: jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym BGF World Agriculture Fund (PLN Hedged), zarządzanym przez BlackRock (Luxembourg) S.A. 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - BlackRock World Agriculture: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - BlackRock World Agriculture jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego BGF World Agriculture Fund (PLN Hedged), zarządzanego przez Black Rock (Luxembourg) S.A. Fundusz UNIQA - BlackRock World Agriculture nie stosuje żadnych ograniczeń 55 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - BlackRock World Mining, zwany dalej Funduszem UNIQA - BlackRock World Mining. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - BlackRock World Mining: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - BlackRock World Mining 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - BlackRock World Mining: jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym BGF World Mining Fund (PLN Hedged), zarządzanym przez BlackRock (Luxembourg) S.A. 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - BlackRock World Mining: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - BlackRock World Mining jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego BGF World Mining Fund (PLN Hedged), zarządzanego przez BlackRock (Luxembourg) S.A. Fundusz UNIQA - BlackRock World Mining nie stosuje żadnych ograniczeń 10

11 56 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - BlackRock Latin American, zwany dalej Funduszem UNIQA - BlackRock Latin American. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - BlackRock Latin American: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - BlackRock Latin American 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - BlackRock Latin American: jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym BGF Latin American Fund (PLN Hedged), zarządzanym przez BlackRock (Luxembourg) S.A. 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - BlackRock Latin American: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - BlackRock Latin American jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego BGF Latin American Fund (PLN Hedged), zarządzanego przez BlackRock (Luxembourg) S.A. Fundusz UNIQA - BlackRock Latin American nie stosuje żadnych ograniczeń 57 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - BlackRock Fixed Income Global Opportunities, zwany dalej Funduszem UNIQA - BlackRock Fixed Income Global Opportunities. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - BlackRock Fixed Income Global Opportunities: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - BlackRock Fixed Income Global Opportunities 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - BlackRock Fixed Income Global Opportunities: jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym BGF Fixed Income Global Opportunities Fund (PLN Hedged), zarządzanym przez Black Rock (Luxembourg) S.A. 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - BlackRock Fixed Income Global Opportunities: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - BlackRock Fixed Income Global Opportunities jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego BGF Fixed Income Global Opportunities Fund (PLN Hedged), zarządzanego przez BlackRock (Luxembourg) S.A. Fundusz UNIQA - BlackRock Fixed Income Global Opportunities nie stosuje żadnych ograniczeń inwestycyjnych przy nabywaniu jednostek 58 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - BlackRock Local Emerging Markets Short Duration Bond, zwany dalej Funduszem UNIQA - BlackRock Local Emerging Markets Short Duration Bond. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - BlackRock Local Emerging Markets Short Duration Bond: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - BlackRock Local Emerging Markets Short Duration Bond w wyniku wzrostu wartości lokat, 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - BlackRock Local Emerging Markets Short Duration Bond: jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym BGF Local Emerging Markets Short Duration Bond Fund (PLN Hedged), zarządzanym przez BlackRock (Luxembourg) S.A. 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - BlackRock Local Emerging Markets Short Duration Bond: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - BlackRock Local Emerging Markets Short Duration Bond jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego BGF Local Emerging Markets Short Duration Bond Fund (PLN Hedged), zarządzanego przez BlackRock (Luxembourg) S.A. Fundusz UNIQA - BlackRock Local Emerging Markets Short Duration Bond nie stosuje żadnych ograniczeń inwestycyjnych przy nabywaniu jednostek 59 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - BlackRock Global Allocation, zwany dalej Funduszem UNIQA - BlackRock Global Allocation. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - BlackRock Global Allocation: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - BlackRock Global Allocation 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - BlackRock Global Allocation: jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym BGF Global Allocation Fund (PLN Hedged), zarządzanym przez BlackRock (Luxembourg) S.A. 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - BlackRock Global Allocation: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - BlackRock Global Allocation jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego BGF Global Allocation Fund (PLN Hedged), zarządzanego przez BlackRock (Luxembourg) S.A. Fundusz UNIQA - BlackRock Global Allocation nie stosuje żadnych ograniczeń 60 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - BlackRock Global Equity Income, zwany dalej Funduszem UNIQA - BlackRock Global Equity Income. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - BlackRock Global Equity Income: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - BlackRock Global Equity Income 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - BlackRock Global Equity Income: jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym BGF Global Equity Income Fund (PLN Hedged), zarządzanym przez BlackRock (Luxembourg) S.A. 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - BlackRock Global Equity Income: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - BlackRock Global Equity Income jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego BGF Global Equity Income Fund (PLN Hedged), zarządzanego przez BlackRock (Luxembourg) S.A. Fundusz UNIQA - BlackRock Global Equity Income nie stosuje 61 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Templeton Global Total Return, zwany dalej Funduszem UNIQA - Templeton Global Total Return. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - Templeton Global Total Return: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - Templeton Global Total Return 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - Templeton Global Total Return: jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym Templeton Global Total Return Fund (PLN Hedged), zarządzanym przez Franklin Advisers, Inc. 11

12 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - Templeton Global Total Return: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - Templeton Global Total Return jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Templeton Global Total Return Fund (PLN Hedged), zarządzanego przez Franklin Advisers, Inc. Fundusz UNIQA - Templeton Global Total Return nie stosuje 62 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Templeton Global Bond, zwany dalej Funduszem UNIQA - Templeton Global Bond. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - Templeton Global Bond: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - Templeton Global Bond 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - Templeton Global Bond: jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym Templeton Global Bond Fund (PLN Hedged), zarządzanym przez Franklin Advisers, Inc. 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - Templeton Global Bond: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - Templeton Global Bond jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Templeton Global Bond Fund (PLN Hedged), zarządzanego przez Franklin Advisers, Inc. Fundusz UNIQA - Templeton Global Bond nie stosuje żadnych ograniczeń 63 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Templeton Asian Growth, zwany dalej Funduszem UNIQA - Templeton Asian Growth. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - Templeton Asian Growth: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - Templeton Asian Growth 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - Templeton Asian Growth: jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym Templeton Asian Growth Fund (PLN Hedged), zarządzanym przez Templeton Asset Management Ltd. 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - Templeton Asian Growth: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - Templeton Asian Growth jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Templeton Asian Growth Fund (PLN Hedged), zarządzanego przez Templeton Asset Management Ltd. Fundusz UNIQA - Templeton Asian Growth nie stosuje żadnych ograniczeń 64 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Franklin India, zwany dalej Funduszem UNIQA - Franklin India. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - Franklin India: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - Franklin India 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - Franklin India: jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym Franklin India Fund (PLN Hedged), zarządzanym przez Franklin Advisers, Inc. 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - Franklin India: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - Franklin India jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Franklin India Fund (PLN Hedged), zarządzanego przez Franklin Advisers, Inc. Fundusz UNIQA - Franklin India nie stosuje żadnych ograniczeń 65 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Altus ASZ Dłużny, zwany dalej Funduszem UNIQA - Altus ASZ Dłużny. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - Altus ASZ Dłużny: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - Altus ASZ Dłużny 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - Altus ASZ Dłużny: jednostki uczestnictwa w subfunduszu inwestycyjnym Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny, wchodzącym w skład funduszu inwestycyjnego Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, zarządzanym przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - Altus ASZ Dłużny: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - Altus ASZ Dłużny jest inwestowane w jednostki uczestnictwa subfunduszu inwestycyjnego Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny, wchodzącego w skład funduszu inwestycyjnego Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, zarządzanego przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Fundusz UNIQA - Altus ASZ Dłużny nie stosuje żadnych ograniczeń 66 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Altus ASZ Rynku Polskiego, zwany dalej Funduszem UNIQA - Altus ASZ Rynku Polskiego. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - Altus ASZ Rynku Polskiego: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - Altus ASZ Rynku Polskiego 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - Altus ASZ Rynku Polskiego: jednostki uczestnictwa w subfunduszu inwestycyjnym Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego, wchodzącym w skład funduszu inwestycyjnego Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, zarządzanym przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - Altus ASZ Rynku Polskiego: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - Altus ASZ Rynku Polskiego jest Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego, wchodzącego w skład funduszu inwestycyjnego Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, zarządzanego przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Fundusz UNIQA - Altus ASZ Rynku Polskiego nie stosuje żadnych ograniczeń 67 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Altus Akcji, zwany dalej Funduszem UNIQA - Altus Akcji. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - Altus Akcji: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - Altus Akcji w wyniku wzrostu wartości lokat, 12

13 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - Altus Akcji: jednostki uczestnictwa w subfunduszu inwestycyjnym Altus Subfundusz Akcji, wchodzącym w skład funduszu inwestycyjnego Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, zarządzanym przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - Altus Akcji: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - Altus Akcji jest inwestowane w jednostki uczestnictwa subfunduszu inwestycyjnego Altus Subfundusz Akcji, wchodzącego w skład funduszu inwestycyjnego Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, zarządzanego przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Fundusz UNIQA - Altus Akcji nie stosuje żadnych ograniczeń inwestycyjnych przy nabywaniu jednostek 68 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Altus Short, zwany dalej Funduszem UNIQA - Altus Short. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - Altus Short: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - Altus Short w wyniku wzrostu wartości lokat, 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - Altus Short: jednostki uczestnictwa w subfunduszu inwestycyjnym Altus Subfundusz Short, wchodzącym w skład funduszu inwestycyjnego Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, zarządzanym przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - Altus Short: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - Altus Short jest inwestowane w jednostki uczestnictwa subfunduszu inwestycyjnego Altus Subfundusz Short, wchodzącego w skład funduszu inwestycyjnego Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, zarządzanego przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Fundusz UNIQA - Altus Short nie stosuje żadnych ograniczeń Rozdział 13: Postanowienia końcowe Zmiany Regulaminu następują w drodze uchwał Zarządu UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 2. Niniejszy Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych został zatwierdzony Uchwałą Zarządu UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Nr 31/2013 z dnia 13 marca 2013 r. i wchodzi w życie z dniem 13 marca 2013 r. 13

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH Stanowiący integralną część ogólnych warunków ubezpieczeń na życie, jeżeli są związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (grupa 3 działu I ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 4 ZASADY I TERMINY WYCENY JEDNOSTEK FUNDUSZU 4. 1. Wycena Jednostki Funduszu polega na obliczeniu wartości Jednostki UFK.

ROZDZIAŁ 4 ZASADY I TERMINY WYCENY JEDNOSTEK FUNDUSZU 4. 1. Wycena Jednostki Funduszu polega na obliczeniu wartości Jednostki UFK. PKOBP/Regulamin_UFK/06-2015/B REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH OFEROWANYCH W RAMACH UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DLA KLIENTÓW PKO BP S.A. Stanowiący integralną

Bardziej szczegółowo

PPE/Regulamin UFK/05-2014/G

PPE/Regulamin UFK/05-2014/G PPE/Regulamin UFK/05-2014/G REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH TYPU E OFEROWANYCH W RAMACH GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PPE PRO Stanowiący integralną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH PROGRAM INWESTYCYJNY IN PLUS BZ WBK. RUFK/InPlus/1/2014

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH PROGRAM INWESTYCYJNY IN PLUS BZ WBK. RUFK/InPlus/1/2014 REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH PROGRAM INWESTYCYJNY IN PLUS BZ WBK RUFK/InPlus/1/2014 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH 1. Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Regulaminy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group stan na dzień 01.09.2014 r.

Regulaminy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group stan na dzień 01.09.2014 r. Regulaminy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group stan na dzień 01.09.2014 r. REGULAMINY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE BY1

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE BY1 Załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE BY1 Kod OWU: UB_OLIJ114 Poniższe definicje

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszy. Postanowienia ogólne. Nabycie udziałów jednostkowych. fundusze. Wartość funduszu. Umorzenie udziałów jednostkowych

Regulamin Funduszy. Postanowienia ogólne. Nabycie udziałów jednostkowych. fundusze. Wartość funduszu. Umorzenie udziałów jednostkowych Załącznik nr 2 do ogólnych warunków indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Regulamin Funduszy Kod warunków: FLIP40 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO UFK

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO UFK Szanowny Kliencie, dla ułatwienia zrozumienia zapisów poniższego dokumentu, umieściliśmy w ramkach wyjaśnienia istotnych zapisów Regulaminu. REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO UFK Selektywny

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia

Ogólne warunki ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym typ F składka jednorazowa Niniejsza umowa dodatkowa jest integralną częścią umowy

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A.

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. UI/KP/380/380001/05-2014/O KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. PREMIUM PROFIT produktu 380, numer statystyczny

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszy POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Funduszy POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 do ogólnych warunków indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Regulamin Funduszy kod warunków: FLIP30 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN FUNDUSZU POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZU Kod OWU: UB_OLIJ132 Poniższe definicje stanowią uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

Plany Inwestycyjne AXA

Plany Inwestycyjne AXA Plany Inwestycyjne AXA Plan Inwestycyjny AXA ze składką podstawową opłacaną regularnie Plan Inwestycyjny AXA PREMIA ze składką podstawową opłacaną regularnie Plan Inwestycyjny AXA PLUS ze składkę podstawową

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL. kod: 2013_RBOP_01_v.02

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL. kod: 2013_RBOP_01_v.02 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL kod: 2013_RBOP_01_v.02 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Selekt Plan Inwestycyjny Selekt Prestiż

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Selekt Plan Inwestycyjny Selekt Prestiż inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Selekt Plan Inwestycyjny Selekt Prestiż ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie

Bardziej szczegółowo

Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Credit Agricole FIO)

Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Credit Agricole FIO) PROSPEKT INFORMACYJNY Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Credit Agricole FIO) Fundusz jest funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami: (1) Credit Agricole Stabilnego Wzrostu

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualny Program Inwestycyjny STREFA ZYSKU

Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualny Program Inwestycyjny STREFA ZYSKU Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualny Program Inwestycyjny STREFA ZYSKU Kod warunków: ULIP32 STREFA ZYSKU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Użyte w ogólnych warunkach ubezpieczenia określenia oznaczają: 1)

Bardziej szczegółowo

Better Future. 12) Fundusz źródłowy Fundusz, w którym umarzane są

Better Future. 12) Fundusz źródłowy Fundusz, w którym umarzane są Better Future Kod warunków: OF_OGIR115 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Better Future (zwane dalej Warunkami

Bardziej szczegółowo

Statut Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Statut Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Statut Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty CZĘŚĆ I FUNDUSZ Rozdział I. Postanowienia ogólne Art. 1 Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zwany dalej w

Bardziej szczegółowo

Nowa Perspektywa, Kapitalna Przyszłość

Nowa Perspektywa, Kapitalna Przyszłość Ubezpieczenia: Nowa Perspektywa, Kapitalna Przyszłość Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH (RUFK/NPER/3/2009) Załącznik do: 1) Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

Statut Allianz Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Statut Allianz Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Statut Allianz Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Rozdział I Postanowienia ogólne. Definicje. 1 Użytym w niniejszym Statucie wyrażeniom nadaje się następujące znaczenie: 1. Agent Transferowy podmiot, który

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Secus Premium Selection II. kod: 2014_SECII_v.02

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Secus Premium Selection II. kod: 2014_SECII_v.02 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Secus Premium Selection II kod: 2014_SECII_v.02 Prosimy o uważne zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. Obramowane

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny PKO Parasolowy - fundusz inwestycyjny otwarty 1. Nazwa Funduszu. Fundusz działa pod nazwą PKO Parasolowy - fundusz inwestycyjny otwarty i w dalszej części prospektu zwany jest Funduszem. Fundusz może używać

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ZWIĄZANEGO Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM IKE PZU ŻYCIE

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ZWIĄZANEGO Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM IKE PZU ŻYCIE OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ZWIĄZANEGO Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM IKE PZU ŻYCIE Kod warunków: FKIP40 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie indeks PRE/08/07/18 Ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w programie oszczędnościowoinwestycyjnym

Regulamin uczestnictwa w programie oszczędnościowoinwestycyjnym Regulamin uczestnictwa w programie oszczędnościowoinwestycyjnym Lokata Plus z dnia 05.07.2012 r. Art. 1 [Definicje] 1. W niniejszy Regulaminie użyto następujących wyrażeń i definicji: 1) Bank bank, będący

Bardziej szczegółowo

NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. (działający uprzednio pod nazwą ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty)

NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. (działający uprzednio pod nazwą ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty) NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (działający uprzednio pod nazwą ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty) Data prospektu NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (działający

Bardziej szczegółowo

Na dobre i złe. Na wszelki wypadek.

Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Ubezpieczenie z przyszłością - PLUS ze składką regularną Ogólne warunki ubezpieczenia Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty - skrócona nazwa - Allianz FIO z wydzielonymi Subfunduszami: - Allianz Akcji, - Allianz Akcji Plus, - Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2014 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy

Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2014 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2014 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ( Towarzystwo ) działając

Bardziej szczegółowo