Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U Nr 234, poz.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. 2010 Nr 234, poz."

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE FUNDACJI IM. STEFANA BATOREGO ZA ROK 2010 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U Nr 234, poz. 1536) 1. Nazwa, siedziba, adres, data wpisu i nr KRS, REGON, skład Zarządu, cele statutowe Fundacji Fundacja im. Stefana Batorego siedzibą Fundacji jest m.st. Warszawa adres: ul. Sapieżyńska 10a, Warszawa Fundacja zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej w dniu 21 marca 2002 r. pod nr W 2004 r. Fundacja została zarejestrowana jako organizacja pożytku publicznego prowadząca działalność nieodpłatną. Fundacja posiada numer identyfikacyjny REGON: , w którym działalność została sklasyfikowana wg Polskiej Klasyfikacji Działalności jako działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana (9499Z). Skład Zarządu Fundacji im. Stefana Batorego: Prezes: Aleksander Smolar Członkowie: Klaus Bachmann Nathalie Bolgert Szymon Gutkowski Irena Herbst Prof. Jacek Kochanowicz Prof. Radosław Markowski od lipca 2010 r. Prof. Andrzej Rychard do czerwca 2010 r. Prof. Andrzej Ziabicki Celem działalności statutowej Fundacji jest popieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego, a zwłaszcza działalności społecznej, informacyjnej, kulturalnej, naukowej i oświatowej na rzecz rozwoju rynku i demokracji w Polsce oraz zbliżenia narodów i państw Europy Środkowej i Wschodniej. Do priorytetowych zadań Fundacji należy: poprawa jakości polskiej demokracji Wspieramy inicjatywy służące zwiększaniu partycypacji obywatelskiej i wzmacnianiu poczucia odpowiedzialności obywateli za wspólne dobro. Działamy na rzecz przejrzystości życia publicznego i upowszechniania społecznego nadzoru nad funkcjonowaniem instytucji publicznych. Dążymy do podniesienia poziomu publicznej debaty i uspołecznienia procesu formułowania i wdrażania polityk publicznych. wzmacnianie roli instytucji obywatelskich w życiu publicznym Wspieramy rozwój organizacji i koalicji pozarządowych działających na rzecz poprawy jakości polskiej demokracji i rozwijania współpracy międzynarodowej. Dążymy do profesjonalizacji i legitymizacji prowadzonych przez nie działań, budowie ich wiarygodności i zwiększenia skali ich oddziaływania na sferę publiczną.

2 rozwijanie współpracy i solidarności międzynarodowej Działamy na rzecz zbliżenia między państwami Unii Europejskiej i krajami położonymi od niej na Wschodzie, przede wszystkim Ukrainą i Białorusią. Wspieramy działania sprzyjające wymianie między krajami Europy Środkowej i Wschodniej doświadczeń związanych z procesami przemian politycznych, budowaniem społeczeństwa obywatelskiego i rozwiązywaniem problemów społecznych. Dążymy do zwiększenia roli polskich organizacji pozarządowych na arenie międzynarodowej. Dodatkowym, uzupełniającym zadaniem Fundacji jest wspieranie inicjatyw na rzecz wyrównywania szans dzieci i młodzieży z uboższych środowisk oraz dzieci niepełnosprawnych. 2. Zasady, metody i zakres działalności statutowej: Zasady działania Niezależność - w swoich działaniach Fundacja jest niezależna od instytucji państwowych, biznesu i partii politycznych. Naszą działalność opieramy na zróżnicowanych źródłach finansowania. Gromadzimy także fundusz wieczysty, który jest gwarantem stabilności finansowej Fundacji i rękojmią niezależności w prowadzeniu działalności statutowej. Współpraca Fundacja otwarta jest na współpracę z różnymi środowiskami. Tworzymy koalicje z organizacjami społecznymi, instytucjami rządowymi, samorządowymi i ze światem biznesu. Współpracujemy z darczyńcami korporacyjnymi, oferując im możliwość wspierania inicjatyw społecznych i prowadzenia wspólnych projektów. Partnerstwo Fundacja opiera współpracę ze swoimi partnerami na zasadach współodpowiedzialności, uczciwości i rzetelności. Prowadzimy dialog z organizacjami społecznymi. Nie wyręczamy ich w działaniu, nie narzucamy rozwiązań, lecz pomagamy im realizować własne inicjatywy społeczne. Przejrzystość Fundacja stosuje jasne i przejrzyste procedury podejmowania decyzji i przyznawania dotacji. W swoich decyzjach opieramy się na rekomendacjach komisji ekspertów. Co roku publikujemy raport z naszej działalności. Każda otrzymana od darczyńców złotówka zostaje rozliczona, a sprawozdanie finansowe poddane jest audytowi zewnętrznemu. Metody działania Podstawową metodą pracy Fundacji jest przekazywanie dotacji organizacjom działającym na rzecz dobra publicznego. W roku 2010 przekazaliśmy 209 dotacji i darowizn na kwotę ponad 9,1 mln zł. Inicjujemy też i realizujemy samodzielnie lub w partnerstwie z innymi organizacjami rozmaite przedsięwzięcia: jesteśmy gospodarzami publicznych debat na tematy związane z polityką, problematyką społeczną i stosunkami międzynarodowymi; wydajemy publikacje, prowadzimy badania i kampanie społeczne, organizujemy konferencje, seminaria i szkolenia. Zakres działania W 2010 roku Fundacja prowadziła 9 programów: PROGRAMY GRANTODAWCZE: Demokracja w Działaniu Program wspierający inicjatywy upowszechniające postawy obywatelskiej odpowiedzialności za jakość polskiej demokracji i zwiększające udział obywateli i organizacji pozarządowych w życiu publicznym, w tym projekty dotyczące przygotowania propozycji systemowych rozwiązań służących modernizacji różnych obszarów życia społecznopolitycznego; włączania obywateli w procesy podejmowania decyzji dotyczących np. ich dzielnicy, gminy lub miasta; nadzorowania przez obywateli funkcjonowania instytucji publicznych i przestrzegania przez nie reguł dobrego rządzenia; przeciwdziałania dyskryminacji grup mniejszościowych i zmianie niechętnego nastawienia wobec nich.

3 Koalicje Obywatelskie Program wspierający koalicje organizacji pozarządowych z krajów wyszehradzkich podejmujących działania na rzecz zwiększania roli społeczeństwa obywatelskiego w życiu publicznym i budowy dialogu obywatelskiego. Równe Szanse Program wspierający organizacje działające na rzecz wyrównywania dostępu do edukacji młodzieży z małych miejscowości (Równe Szanse-Lokalne Programy Stypendialne) oraz organizacje prowadzące działania na rzecz integracji społecznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej (Równe Szanse-Kolorowa Akademia). Wschód-Wschód - Program wspierający międzynarodową wymianę doświadczeń, umiejętności i wiedzy, przyczyniającą się do upowszechnienia wartości społeczeństwa otwartego w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, Azji Centralnej i Kaukazu i wypracowania dobrych modeli społecznego działania oraz rozwiązywania problemów w skali regionalnej. PROGRAMY OPERACYJNE Debaty Fundacji Batorego Program organizujący publiczne dyskusje i konferencje na tematy związane z problematyką polityczną, społeczną i stosunkami międzynarodowymi; program wydawał też bezpłatne publikacje. Masz Głos, Masz Wybór Program inicjujący działania służące zwiększeniu uczestnictwa obywateli w życiu publicznym, w tym: zachęcanie organizacji pozarządowych do podejmowania działań służących animowaniu partycypacji obywatelskiej, budowaniu dialogu mieszkańców z ich przedstawicielami w samorządzie lokalnym i integracji lokalnych wspólnot wokół rozwiązywania problemów gminy; organizowanie kampanii na rzecz zwiększenia frekwencji wyborczej i poprawy jakości wyborów; prowadzenie monitoringu TVP w celu zapewnienia rzetelnej i bezstronnej informacji o wyborach. Przeciw Korupcji - Program podejmujący działania na rzecz zwiększenia przejrzystości w życiu publicznym i uwrażliwiania opinii publicznej na różne formy i aspekty korupcji, w tym działania zmierzające do przygotowania i wdrożenia długookresowej polityki antykorupcyjnej dla Polski, zwiększenia przejrzystości finansowania kampanii wyborczych i procesu tworzenia prawa, a także wsparcia aktywności i wzmocnienia ochrony prawnej osób informujących o nadużyciach i nieprawidłowościach w swoim miejscu pracy Otwarta Europa - Program podejmujący działania na rzecz integracji europejskiej, zbliżenia z krajami Partnerstwa Wschodniego i wymiany doświadczeń z krajami Europy Środkowo- Wschodniej, w tym szczególnie działania na rzecz liberalizacji polityki wizowej Polski i pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej wobec obywateli krajów Europy Wschodniej Przeciwdziałanie Uzależnieniom - Program prowadzący w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, Azji Centralnej i Kaukazu szkolenia specjalistów w dziedzinie profilaktyki i leczenia alkoholizmu i narkomanii Szczegółowy opis działalności wszystkich programów w roku 2010 wraz z listą wszystkich przekazanych dotacji zamieszczony jest w sprawozdaniu rocznym Fundacji publikowanym na stronie 3. Fundacja im. Stefana Batorego nie prowadzi działalności gospodarczej. 4. Zarząd Fundacji im. Stefana Batorego podejmuje decyzje na posiedzeniach. Decyzje Zarządu zapisywane są w protokołach; decyzje dotyczące przyznanych dotacji zamieszczone są w sprawozdaniu rocznym Fundacji. 5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów: - wpłaty od polskich i zagranicznych źródeł (granty, darowizny, darowizny 1% ,99 podatku) - przychody własne (zyski ze sprzedaży instrumentów finansowych, odsetki, ,82 dodatnie różnice kursowe, wpływy z najmu) - pozostałe przychody ,00

4 łącznie ,81 6. Informacja o poniesionych kosztach: - realizacja programów ,39 - administracja ,72 - koszty finansowe ,73 - pozostałe koszty 785,68 - podatek dochodowy 3 828,00 łącznie ,52 7. Dane o: a) liczbie osób zatrudnionych z podziałem na stanowiska (średnio rocznie) - dyrekcja 2 - obsługa księgowa łącznie z głównym księgowym 3 - pracownicy gospodarczo-administracyjni 7 - pracownicy merytoryczni 15 łącznie 27 b) łącznej kwocie wynagrodzeń: - wynagrodzenia ,95 - nagrody ,00 łącznie ,95 c) wysokości rocznego wynagrodzenia wypłaconego członkom Zarządu: - diety za udział w posiedzeniach Zarządu ,00 d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia: - wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło ,20 e) pożyczkach pieniężnych nie dotyczy f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych (stan na dzień 31 grudnia 2010 roku): - Bank Handlowy S.A ,72 - Kredyt Bank ,41 - PKO S.A ,73 - AIG Bank Polska S.A ,61 - Raiffeisen ,32 - Dom Maklerski ING Securities S.A ,53 - Bank DnB Nord 400,00 łącznie ,32 g) wartości posiadanych na dzień obligacji, jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz wielkości nabytych akcji w spółkach prawa handlowego: - Obligacje skarbowe wraz z odsetkami ,80 - Fundusze inwestycyjne ,10 - Akcje spółek prawa handlowego ,33 Nazwy spółek prawa handlowego i liczby akcji (wszystkie akcje zakupione zostały za pośrednictwem Asset Management): Agroton - (5 739), Astarta - (6 375), ATM Grupa - (98 666), Bank Handlowyl - (1 580), Bank Millennium ( ), Cityinter - (14 290), Decora - (24 124), Dom Development (8 621), Euromark (67 882), Forte (45 998), GPW (2 601), ING BSK (212), Intercars (5 196), Kernel Holding (7 500), KGHM (6 761), Kogeneracja (2 724), Kruszwica (11 857), MOL PW (879), Mostostal Płock (6 168), Netia (48 113), North Coast ( ), Paged (5 858), PEKAO

5 (6 165), PGE (45 269), PKN (35 304), PKOBP (27 098), Police (91 746), PZU (2 009), Sygnity (29 318), Tauron ( ), TPSA (57 554), Wielton ( ).). h) nabytych nieruchomościach - nie dotyczy i) nabytych pozostałych środkach trwałych - wyposażenie biura (komputery, klimatyzator, wyposażenie stołówki pracowniczej, wyposażenie sali konferencyjnej) ,37 j) wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych w sprawozdaniach finansowych AKTYWA ,49 Aktywa trwałe: ,99 - środki trwałe ,43 - wartości niematerialne i prawne 2 548,56 - Inwestycje długoterminowe (obligacje skarbowe) ,00 Aktywa obrotowe: ,50 - należności i roszczenia ,71 - środki pieniężne i inne aktywa na rachunkach bankowych - środki pieniężne w kasie , ,54 -krótkoterminowe aktywa finansowe (akcje, obligacje skarbowe ,59 z odsetkami, fundusze inwestycyjne, lokaty) - rozliczenia międzyokresowe czynne ,75 PASYWA ,49 Fundusze własne ,88 - fundusz statutowy ,25 - wynik finansowy z rozliczenia lat ubiegłych ,37 - wynik finansowy za 2010 r ,29 - fundusz z aktualizacji wyceny ,97 Zobowiązania ,44 Rozliczenia bierne i przychody przyszłych okresów ,40 Zakładowy Fundusz Socjalny ,77 Pełny zakres informacji finansowych zamieszczony jest w sprawozdaniu finansowym Fundacji, sporządzonym zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 137, poz. 1539). 8. Dane o działalności zleconej Fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe - nie dotyczy 9. Informacje o rozliczeniach fundacji z budżetem z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informacje w sprawie składanych deklaracji podatkowych Fundacja terminowo rozlicza się z budżetem z tytułu zobowiązań podatkowych i składa deklaracje podatkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami (CIT, PIT, VAT). Informacja dodatkowa: W bieżącym roku, tak jak w latach poprzednich, przeprowadzone zostało badanie sprawozdania finansowego za 2010 stosownie do norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej. Firma PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. wybrana została przez Radę Fundacji na audytora sprawozdania finansowego. Sprawozdanie finansowe zostanie przedłożone Radzie Fundacji do zatwierdzenia w czerwcu br.

Sprawozdanie z działalności Forum Darczyńców w Polsce. w 2013 roku. Warszawa, 27 maja 2014 r.

Sprawozdanie z działalności Forum Darczyńców w Polsce. w 2013 roku. Warszawa, 27 maja 2014 r. Sprawozdanie z działalności Forum Darczyńców w Polsce w 2013 roku Warszawa, 27 maja 2014 r. SPIS TREŚCI 1. O FORUM 2. WŁADZE 3. FINANSE 4. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 ROKU 4.1. DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia za 2007 rok

Sprawozdanie z działalności Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia za 2007 rok Sprawozdanie z działalności Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia za 2007 rok 1. Nazwa: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres: 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH

ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH SPIS TREŚCI 01 02 03 04 List Artura Nowak- -Gocławskiego s.4 Interesariusze ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych s.6 ANG Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres za okres od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia ul. Naukowa 30a lok. 4 02-463 Warszawa NIP 5222995948, Regon 146100814, KRS 0000414083

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 XII 2012 r. Warszawa, marzec 2013 r. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. informacje ogólne Fundacja Projekt: Polska jest organizacją działającą

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/173 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650, z 2014 r. poz. 567, 598,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PROMOCJI KOMPETENCJI W ROKU 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PROMOCJI KOMPETENCJI W ROKU 2013 FUNDACJA PROMOCJI KOMPETENCJI FOUNDATION FOR COMPETENCE PROMOTION 91-503 Łódź, ul. Szpacza 21; tel./fax (42) 617 02 91 NIP: 726-252-47-71; REGON: 100115869 Deutsche Bank PBC SA nr.konta 94 1910 1048 2783

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/139 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Rozdział 1. Cele współpracy

Wprowadzenie. Rozdział 1. Cele współpracy Program współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012 (projekt)

Bardziej szczegółowo

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania.

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Wrocław 2012 Badanie Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku

Raport z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku Raport z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku Stowarzyszenia Polski Rynek Oprogramowania PRO ul. Nowogrodzka 31 lok. 213 00-511 Warszawa SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Biznesu "STARTER" SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Rozwoju Biznesu "STARTER" z siedzibą w : 02-681, Al. Wyścigowa 14/402 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY 31.12.2012 SKŁADAJĄCE SIĘ Z : 1. BILANS NA DZIEŃ 31.12.2012 R., 2. RACHUNEK ZYSKÓW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. PROJEKT Warszawa, wrzesień 2014 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI W PRIORYTETACH 2-4, OPRÓCZ KOMPONENTÓW 5 I. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Światowe Jamboree za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Światowe Jamboree za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Światowe Jamboree za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. DANE FUNDACJI Nazwa: Fundacja Światowe Jamboree Siedziba i adres: ul. Konopnickiej

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Za okres od dnia 01.01.2010 do dnia 31.12.2010

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Za okres od dnia 01.01.2010 do dnia 31.12.2010 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Za okres od dnia 01.01.2010 do dnia 31.12.2010 Nazwa: FUNDACJA FORM.ART Siedziba: 90-135 Łódź, Narutowicza 42/11 Zarząd Fundacji FORM.ART przestawia sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Roczny program współpracy Miasta Częstochowy z organizacjami pozarządowymi oraz. pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2013 rok.

Roczny program współpracy Miasta Częstochowy z organizacjami pozarządowymi oraz. pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2013 rok. Załącznik do Uchwały... Rady Miasta Częstochowy z dnia... Roczny program współpracy Miasta Częstochowy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA INNA PRZESTRZEŃ

FUNDACJA INNA PRZESTRZEŃ FUNDACJA INNA PRZESTRZEŃ ul. Świeradowska 43 lok. 668, 02-662 Warszawa Numer KRS: 0000257224 Identyfikator REGON 521-33-93-003 Sprawozdanie merytoryczne za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007

Bardziej szczegółowo

Okres sprawozdawczy: 01.01.2009 31.12.2009

Okres sprawozdawczy: 01.01.2009 31.12.2009 Okres sprawozdawczy: 01.01.2009 31.12.2009 1. DANE REJESTROWE FUNDACJI Nazwa fundacji, siedziba, adres AVALON BEZPOŚREDNIA POMOC NIEPEŁNOSPRAWNYM (dawna nazwa PRZYJACIELE SEBASTIANOWI ) ul. Michała Kajki

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2012 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Zarząd jest

Bardziej szczegółowo

Puławska 15. 525-000-77-38 016298263 www.pkobp.pl

Puławska 15. 525-000-77-38 016298263 www.pkobp.pl KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD 00 950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Raport roczny SAB-R 2004 (zgodnie 57 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Grupa BRE Banku SA. Raport roczny 2012

Grupa BRE Banku SA. Raport roczny 2012 Grupa BRE Banku SA Raport roczny 2012 1 Spis treści Spis treści List Prezesa Zarządu BRE Banku do Akcjonariuszy... 6 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej BRE Banku SA do Akcjonariuszy... 8 Ocena Rady

Bardziej szczegółowo

Marian Jankowski. Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego

Marian Jankowski. Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 8 Marian Jankowski Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego 7/2008 Spis treści 1. WSTĘP 4 2. Rachunkowość fundacji, stowarzyszeń 6 Dualny

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Akcjonariuszy Banku Handlowego w Warszawie SA Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/28 USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

GRANT BLOKOWY SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY PODRĘCZNIK PROCEDUR FUNDUSZU DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

GRANT BLOKOWY SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY PODRĘCZNIK PROCEDUR FUNDUSZU DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH GRANT BLOKOWY SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY PODRĘCZNIK PROCEDUR FUNDUSZU DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Podręcznik Procedur Funduszu dla Organizacji Pozarządowych w ramach Grantu Blokowego dla

Bardziej szczegółowo

celów statutowych. Zmiana definicji w tym zakresie ma na względzie precyzyjne określenie kręgu podmiotów w stopniu umożliwiającym właściwą ich

celów statutowych. Zmiana definicji w tym zakresie ma na względzie precyzyjne określenie kręgu podmiotów w stopniu umożliwiającym właściwą ich UZASADNIENIE Projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw ma na celu stworzenie optymalnych możliwości efektywnego współdziałania organizacji

Bardziej szczegółowo

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 31 marca 2015 Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Spis treści List Prezesa Zarządu spółki Deloitte Polska Sp. z o.o. będącej

Bardziej szczegółowo

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI zebrała i opracowała Marcela Wasilewska przy współpracy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z prowadzonej działalności w roku 2008

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z prowadzonej działalności w roku 2008 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z prowadzonej działalności w roku 2008 Sprawozdanie merytoryczne 2008 rok Stowarzyszenie im. Marii Niepokalanej na Rzecz Pomocy Dziewczętom i Kobietom Organizacja Pożytku Publicznego

Bardziej szczegółowo

Fundacja NORMALNA PRZYSZŁOŚĆ

Fundacja NORMALNA PRZYSZŁOŚĆ : 0000197482 Warszawa dnia 28.03.2014 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2013 ROK Dane jednostki 1. Nazwa jednostki Fundacja Normalna Przyszłość 2. Adres, 3. Organ rejestrowy Krajowym

Bardziej szczegółowo