VADEMECUM BIULETYNU WZORÓW TOWAROWYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "VADEMECUM BIULETYNU WZORÓW TOWAROWYCH"

Transkrypt

1 VADEMECUM BIULETYNU WZORÓW TOWAROWYCH V.11 ( )

2 VADEMECUM Wstęp Część A - Zgłoszenia WZT Część B - Rejestracje WZT Część C - Późniejsze wpisy do Rejestru WZT Część D - Przedłużenia ochrony WZT Część E - Wnioski o zmianę Część F - Przywrócenie do stanu poprzedniego Część M - Rejestracje międzynarodowe wskazujące Wspólnotę Europejską Lista kodów użytych w publikacji

3 Wstęp

4 Wstęp 1. Biuletyn WZT Oficjalna i legalna wersja Biuletynu WZT publikowana jest na stronie internetowej Urzędu. Dostęp do w/w strony jest bezpłatny i można ją odwiedzić bezpośrednio pod następującym adresem: NB: Okres czasu, w którym można składać sprzeciw dotyczący publikacji rozpoczyna się w dniu wskazanym pod kodem 442 w internetowej publikacji Biuletynu WZT. 2. Vademecum a) Struktura Biuletynu WZT Niniejsze Vademecum zawiera wszelkie informacje dotyczące treści Biuletynu WZT. Biuletyn WZT podzielony jest na siedem części: Część A: Zgłoszenia WZT Część B: Rejestracje WZT Część C: Późniejsze wpisy do Rejestru WZT (dokonane po rejestracji, dotyczące poprawek, przeniesień, licencji, zrzeczeń, itp.) Część D: Przedłużenia WZT Część E: Wnioski o zmianę Część F: Przywrócenie do stanu poprzedniego Część M: Rejestracje międzynarodowe wskazujące Wspólnotę Europejską b) Kody INID Każda pozycja poprzedzona jest numerem kodu zgodnym z normą ŚOWI ST.60 (Rekomendacja dotycząca Danych Bibliograficznych dotyczących Znaków). Niniejsze kody liczbowe nazywane są kodami INID, a skrót INID oznacza Internationally agreed Numbers for the Identification of (bibliographic) Data ( Międzynarodowe uzgodnione numery do identyfikacji danych bibliograficznych ). Stosowane są one do identyfikacji danych bibliograficznych odnoszących się do wpisu. Dokładne informacje znajdują się pod następującym adresem: Należy zwrócić uwagę, iż ze względów technicznych dany kod może w przypadku danego nagłówka posiadać inne znaczenie niż to przedstawione w definicji ŚOWI. Jeżeli wymieniono jedną lub więcej dat publikacji w ramach tego samego nagłówka lub rozdziału, data odnosząca się do poprzedniej lub błędnej publikacji w Biuletynie WZT poprzedzana jest kodem kategorii 400 Data (-y) publicznego udostępnienia informacji. Wcześniejsze lub błędne publikacje identyfikowane są przy pomocy dat(-y), numeru(-ów) i część(-i) Biuletynu WZT. c) Poprawa błędów Poprawy pomyłek i błędów pojawiających się w publikacjach publikowane są zgodnie z zasadami 14 i 27 RWWZT. Występują błędy "bezwzględne" lub "względne": Błąd uznaje się za "bezwzględny", jeżeli zgłoszenie lub wpis dokonany w Rejestrze WZT lub dane odnoszące się do wniosków lub rejestracji zostały opublikowane, a nie powinny były być opublikowane; w takim przypadku publikację należy uznać za nieważną.

5 Błąd uznaje się za "względny", jeżeli publikacja zawiera błąd mający wpływ na szczegóły zgłoszenia lub wpisu w Rejestrze WZT lub danych odnoszących się do wniosków lub rejestracji. W drugim z przypadków korekta odnosi się do danego szczegółu lub części takiego szczegółu. d) Lista skrótów WZT RWZT Wspólnotowy Znak Towarowy Rozporządzenie Rady (WE) Nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. ws. wspólnotowego znaku towarowego RWWZT Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2868/95 z dnia 13 grudnia 1995 r. wykonujące Rozporządzenie Rady (WE) Nr 207/2009 ws. wspólnotowego znaku towarowego Wpis INID ST.3 ST.60 ŚOWI Wpis do Rejestru WZT Uzgodnione międzynarodowe numery do identyfikacji danych (bibliograficznych) (patrz poz. 2 lit. b) Norma ŚOWI Dwuliterowe Kody dla Państw, Innych Podmiotów lub Organizacji Norma ŚOWI Dane Bibliograficzne odnoszące się do Znaków Światowa Organizacja Własności Intelektualnej

6 Część A zgłoszenia WZT

7 Część A zgłoszenia WZT Prezentacja Część A zawiera dwa rozdziały: A.1. - A.2. - Zgłoszenia WZT opublikowane zgodnie z art. 39 RWZT Zmiany wprowadzone do uprzednio opublikowanych zgłoszeń WZT A.1.- zgłoszenia WZT opublikowane na mocy art. 39RWZT Wnioski publikowane są zgodnie z art. 39 RWZT w zakresie, w jakim nie zostało odrzucone na podstawie art.37 RWZT. Treść publikacji zgłoszeń określona jest przez zasadę 12 RWWZT. Każda pozycja zgłoszenia poprzedzona jest kodem liczbowym (patrz poniżej), zgodnie z normą ŚOWI ST.60. Zgłoszenia są publikowane w językach, które są językami urzędowymi UE według stanu na dzień, w którym zgłoszenie zostało dokonane. W przypadku konieczności wykonania tłumaczenia, kolejność języków zawsze określają właściwe przepisy UE. Szczegółowe informacje są dostępne pod następującym adresem: Numer akt zgłoszenia 220 Data dokonania zgłoszenia 442 Data publikacji zgłoszenia w Biuletynie WZT 541 Przedstawienie znaku towarowego standardowym tekstem 546 Przedstawienie znaku towarowego tekstem niestandardowym 551 Znak wspólny 554 Znak towarowy przestrzenny 555 Hologram 556 Znak dźwiękowy 557 Znak zapachowy 558 Znak kolorowy 559 Inny znak 571 Opis znaku towarowego 591 Określenie koloru lub kombinacji kolorów 531 Elementy obrazowe (Klasyfikacja Wiedeńska) 526 Wyłączenie odpowiedzialności 521 Nabycie charakteru odróżniającego poprzez używanie 731 Nazwa (nazwisko i imię) i adres zgłaszającego 740 Nazwa (nazwisko i imię) i adres pełnomocnika 270 Język, w jakim dokonano zgłoszenia oraz drugi język 511 Grupy towarów i usług (Klasyfikacja Nicejska) 300 Kraj, data i numer zgłoszenia, dla którego wnioskuje się o zastrzeżenie prawa pierwszeństwa 230 Nazwa wystawy oraz data pierwszego wystawienia (pierwszeństwo zgodnie z art. 33) 350 Pierwszeństwo z wcześniejszej rejestracji: kraj; (a) numer rejestracji; (b) data rejestracji; (c) data dokonania zgłoszenia; (d) data pierwszeństwa 646 Zmiana: unieważniony numer rejestracji międzynarodowej wskazującej Wspólnotę Europejską; (a) data rejestracji międzynarodowej lub (w stosownym przypadku) późniejszego wskazania; (b) data pierwszeństwa rejestracji międzynarodowej (w stosownym przypadku)

8 W przypadku zastosowania kodów 521, 551, 554, 555, 556, 557, 558 lub 559, po kodzie zostanie umieszczona cyfra (1 = tak, 0 = nie). Zgodnie z kodem 270, kody dla języków odnoszą się do: - języka, w jakim dokonano zgłoszenia (jeden z urzędowych języków Wspólnoty Europejskiej), - drugiego języka, który musi zostać wskazany przez zgłaszającego (jeden z języków Urzędu). Do określenia dwuliterowego kodu nazw języków stosuje się normę ISO W przypadku, kiedy publikacja zawiera kod 350 bez dodatkowego tekstu oznacza to, iż istnieje jeden lub więcej wniosków o zastrzeżenie prawa pierwszeństwa, których ważność ma być sprawdzona. Zgodnie z art.40 RWZT, po publikacji zgłoszenia znaku towarowego, każda osoba fizyczna lub prawna, lub każda grupa lub organ reprezentujący wytwórców, producentów, usługodawców, handlowców lub konsumentów może złożyć do Urzędu uwagi na piśmie wyjaśniając, w szczególności na mocy których podstaw z art. 7 RWZT znak towarowy nie może być zarejestrowany z urzędu. Zgodnie z art. 41 RWZT, w terminie trzech miesięcy od daty opublikowania zgłoszenia, może być wniesiony sprzeciw wobec rejestracji znaku towarowego, na takiej podstawie, że znak nie może być zarejestrowany na mocy art. 8 RWZT. Datą rozpoczęcia terminu przyznanego na wniesienie sprzeciwu jest data, która pojawia się w kodzie 442 w publikacji internetowej Biuletynu WZT. Zasada 15 RWWZT szczegółowo określa treść sprzeciwu. Sprzeciw uznaje się za nie wniesiony, jeżeli opłata za sprzeciw (350 euro) nie została uiszczona podczas trzymiesięcznego terminu na wniesienie sprzeciwu, zgodnie z art. 41 ust. 3 RWZT. Sprzeciw winien zostać wysłany do Urzędu w Alicante. Należy zaadresować go w sposób następujący: drogą elektroniczną (e-filing) W celu wniesienia sprzeciwów drogą elektroniczną (e-filing), należy zapoznać się z funkcją e-opposition na stronie internetowej Urzędu: telefaksem: pocztą lub przesyłką specjalną, np. kurierską: Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) Avenida de Europa, 4 E Alicante, Hiszpania A.2. - Zmiany dokonane w uprzednio opublikowanych zgłoszeniach WZT Dla każdego typu poprawek istnieje oddzielny nagłówek. Uprzednio opublikowane zgłoszenia są identyfikowane poprzez numer zgłoszenia, datę (-y), numer(-y) oraz rozdział(-y)/nagłówek(-ki)

9 uprzednich publikacji w Biuletynie WZT. Na wypadek braku innych wskazówek, element poddany zmianie zostanie opublikowany w całości (nazwa i adres, towary i usługi w danej klasie, itp.) bez osobnego wskazania tej części elementu, która została zmieniona. Elementy identyfikowane są poprzez kod liczbowy zbliżony do kodu w Rozdziale A.1. A Poprawa błędów i pomyłek A Błędy bezwzględne 210 Numer akt zgłoszenia: 400 Data, numer i rozdział/nagłówek Biuletynu WZT zawierającego błędną publikację 442 Data publikacji unieważnienia w Biuletynie WZT A Błędy względne Publikacja błędów zgodnie z art.43 ust. 2 RWZT, zasadami 13 i 14 RWWZT może spowodować rozpoczęcie kolejnego terminu na wniesienie sprzeciwu w odniesieniu do nowych elementów przedstawionych po raz pierwszy w poprawionej publikacji. Poza identyfikacją uprzedniej publikacji, skorygowany element jest opublikowany w całości. 210 Numer akt zgłoszenia 400 Data, numer i rozdział/nagłówek Biuletynu WZT zawierającego błędną publikację... Skorygowany element poprzedzony odpowiednim kodem 442 Data publikacji poprawki w Biuletynie WZT A Wycofania Nagłówek ten dotyczy uprzednio opublikowanych zgłoszeń, które zostały wycofane zgodnie z art.43 ust. 1 RWZT. 210 Numer akt zgłoszenia 400 Data(-y), numer(-y) i rozdział(-y)/nagłówek(-ki) poprzednich publikacji w Biuletynie WZT 442 Data publikacji wycofania w Biuletynie WZT A Ograniczenia Nagłówek ten dotyczy uprzednio opublikowanych zgłoszeń, w których wykaz towarów i usług został ograniczony zgodnie art.43 ust. 1 RWZT. W odniesieniu do każdej klasy, towary lub usługi pozostałe po ograniczeniu są publikowane w całości. W przypadku, kiedy klasa została usunięta w całości, po danym numerze klasy znajduje się następujący znak "-". 210 Numer akt zgłoszenia 400 Data(-y), numer(-y) i rozdział(-y)/nagłówek(-ki) poprzedniej (poprzednich) publikacji w Biuletynie WZT 511 Określenie pozostających towarów/usług 442 Data publikacji ograniczenia w Biuletynie WZT

10 A Odmowy A Odmowy całkowite Nagłówek ten dotyczy, zgodnie z art.39ust. 2 i 42 ust. 6 RWWZT, uprzednio opublikowanych zgłoszeń, wobec których podjęto prawomocną decyzję o odmowie. 210 Numer akt zgłoszenia 400 Data(-y), numer(-y) i rozdział(-y)/nagłówek(-ki) poprzedniej (poprzednich) publikacji w Biuletynie WZT 442 Data publikacji odmowy całkowitej w Biuletynie WZT A Odmowy częściowe Nagłówek ten dotyczy, zgodnie z art.39ust. 2 i 42 ust. 6 RWZT, uprzednio opublikowanych zgłoszeń, wobec których podjęto prawomocną decyzję o częściowej odmowie. Wykaz pozostałych towarów i usług jest opublikowany. 210 Numer akt zgłoszenia 400 Data(-y), numer(-y) i rozdział(-y)/nagłówek(-ki) poprzedniej (poprzednich) publikacji w Biuletynie WZT 511 Wskazanie pozostałych towarów lub usług 442 Data publikacji odmowy częściowej w Biuletynie WZT A.2.5. Podziały Nagłówek ten dotyczy, zgodnie z art.44 RWZT, uprzednio opublikowanych zgłoszeń, w przypadku których zgłaszający dononał podziału zgłoszenia oświadczając, że część towarów lub usług ujętych w pierwotnym zgłoszeniu będzie przedmiotem jednego lub kilku wydzielonych zgłoszeń. Podział towarów i usług polega na tym, że niektóre z nich nie są już uwzględnione w zgłoszeniu pierwotnym i prowadzą do powstania jednego lub kilku nowych zgłoszeń, zwanych zgłoszeniami wydzielonymi. A Podziały zgłoszeń WZT Stosownie do treści pierwszego akapitu zasady 13a ust. 6, gdy oświadczenie o podziale zgłoszenia odnosi się do zgłoszenia, które zostało już opublikowane, informację o podziale publikuje się w Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych. 210 Numer akt zgłoszenia 400 Data(-y), numer(-y) i rozdział(-y)/nagłówek(-ki) poprzedniej (poprzednich) publikacji w Biuletynie WZT 511 Wskazanie pozostałych towarów lub usług 442 Data publikacji podziału w Biuletynie WZT 641 Numer(-y) i data(-y) zgłoszenia(-ń) wydzielonego(-ych) wynikającego(-ych) z podziału A Nowe zgłoszenia wydzielone Stosownie do treści ostatniego akapitu zasady 13a ust. 6, publikuje się zgłoszenie wydzielone; publikacja zwiera wskazania i elementy, o których mowa w zasadzie 12. Publikacja nie rozpoczyna biegu nowego terminu wnoszenia sprzeciwów.

11 210 Numer akt zgłoszenia 220 Data dokonania zgłoszenia 442 Data publikacji zgłoszenia w Biuletynie WZT 541 Przedstawienie znaku towarowego standardowym tekstem 546 Przedstawienie znaku towarowego tekstem niestandardowym 551 Znak wspólny 554 Znak towarowy przestrzenny 555 Hologram 556 Znak dźwiękowy 557 Znak zapachowy 558 Znak kolorowy 559 Inny znak 571 Opis znaku towarowego 591 Określenie koloru lub kombinacji kolorów 531 Elementy obrazowe (Klasyfikacja Wiedeńska) 526 Wyłączenie odpowiedzialności 521 Nabycie charakteru odróżniającego poprzez używanie 731 Nazwa (nazwisko i imię) i adres zgłaszającego 740 Nazwa (nazwisko i imię) i adres pełnomocnika 270 Język, w jakim dokonano zgłoszenia oraz drugi język 511 Grupy towarów i usług (Klasyfikacja Nicejska) 300 Kraj, data i numer zgłoszenia, dla którego wnioskuje się o zastrzeżenie prawa pierwszeństwa 230 Nazwa wystawy oraz data pierwszego wystawienia (pierwszeństwo zgodnie z art. 33) 350 Pierwszeństwo z wcześniejszej rejestracji: kraj; (a) numer rejestracji; (b) data rejestracji; (c) data dokonania zgłoszenia; (d) data pierwszeństwa 641 Numer(y) i data(-y) zgłoszenia pierwotnego podlegającego wydzieleniu 646 Zmiana: unieważniony numer rejestracji międzynarodowej wskazującej Wspólnotę Europejską; (a) data rejestracji międzynarodowej lub (w stosownym przypadku) późniejszego wskazania; (b) data pierwszeństwa rejestracji międzynarodowej (w stosownym przypadku)

12 Część B rejestracje WZT

13 Część B rejestracje WZT Treść Część B Biuletynu WZT zawiera informacje na temat rejestracji WZT. Publikacja wszystkich rejestracji wymagana jest w oparciu o zasadę 23 ust. 5 RWWZT. Skutki Skutki opisano w art. 9 ust. 3 RWZT. Skutki wiążą się głównie z wykonalnością wobec stron trzecich praw przyznanych przez WZT. Ponadto, jeśli sprawa dotycząca WZT jest skierowana do sądu, sąd nie może podjąć decyzji na temat istoty sprawy, jeśli rejestracja nie została opublikowana. Publikacja poprzez odniesienie: pojęcie zmiany" Rejestracje publikuje się w formie skróconej zgodnie z zasadą 85 ust. 4 RWWZT. Unika się w ten sposób ponownej publikacji szczegółów, które już zostały opublikowane, np. w przypadku, kiedy wniosek o rejestrację został opublikowany zgodnie z zasadą 12. Podobnie jest w przypadku, kiedy wpisy dotyczące rejestracji znaku towarowego nie zmieniły się od momentu publikacji zgłoszenia, publikacji takiej rejestracji dokonuje się w formie odniesienia do danych szczegółowych zawartych w opublikowanym zgłoszeniu. Odniesienie uwzględnia informacje o ponownych publikacjach zgłoszenia (np. w oparciu o art.43 ust. 2 RWZT). Jeżeli szczegóły uległy modyfikacji, publikuje się najnowszą wersję zgłoszenia. Pojęcie zmiany" obejmuje nie tylko korekty w oparciu o zasadę 13 RWWZT, ale również wszystkie inne zmiany, bez względu na ich przyczyny (nazwisko właściciela, przeniesienie, częściowe zrzeczenie się, itd.), które mają wpływ na dane szczegółowe opublikowane wcześniej zgodnie z zasadą 12 RWWZT. Zmiany wpływające na nazewnictwo towarów i usług Dla potrzeb ponownej publikacji, tekst podzielono na segmenty", gdzie jeden segment to grupa klasy językowej, czyli tekst, który jest zgodny z kodem językowym oraz z numerem klasy (np. EN- 34). W przypadku wprowadzenia zmiany, pełny tekst znaku towarowego publikuje się ponownie tylko wówczas, gdy zmiana dotyczy wszystkich segmentów. W podobny sposób, jedynie ten segment, który został zmieniony jest przedmiotem ponownej publikacji. Ta sama zasada ma zastosowanie w przypadku, kiedy zmiana dotyczy korekty tłumaczenia. Jeśli zmiana odnosi się jedynie do usunięcia klasy, publikowany jest numer danej klasy, bez kodu języka, a po nim myślnik "-" (np. 34 -). W przypadku, kiedy pisownia zostaje zmieniona w jakikolwiek sposób (np. usunięcie klasy i zmiana kolejnego segmentu), w pierwszej kolejności publikuje się usunięte klasy, a następnie segmenty z poprawioną pisownią. Przeniesienie częściowe towarów i usług w okresie pomiędzy publikacją zgłoszenia a rejestracją Zgodnie z zasadą 32 ust. 4 RWWZT, tego rodzaju przeniesienie związane jest z podziałem danego zgłoszenia znaku towarowego. Z jednej strony, jeśli chodzi o pierwotne zgłoszenie, przeniesienie częściowe ma taki sam skutek jak częściowe zrzeczenie: nie ujmuje się pewnych towarów i usług (tych przeniesionych) w tekście pierwotnego zgłoszenia. Natomiast, jeśli chodzi o zgłoszenie pochodne, następuje nowa rejestracja. W przypadku, kiedy przeniesienie częściowe ma miejsce po publikacji zgłoszenia, lecz przed rejestracją, w Części B Biuletynu WZT publikowane są następujące wpisy: - pierwotny znak towarowy pojawia się w Sekcji B.2. Rejestracje zwierające poprawki wprowadzone po publikacji wniosku";

14 - pochodny znak towarowy pojawia się w Sekcji B.3. Rejestracje wynikające z częściowego przeniesienia towarów i usług ". Inne zmiany dokonane w okresie pomiędzy publikacją a rejestracją zgłoszenia Zmiany danych szczegółowych, których publikacja nie jest wymagana w oparciu o zasadę 12 RWWZT (np. licencje, zabezpieczenia, niewypłacalność, itp.), dokonane pomiędzy datą publikacji zgłoszenia, a datą rejestracji znaku towarowego publikuje się oddzielnie w Części C Biuletynu WZT. Część C obejmuje wpisy wprowadzone do Rejestru WZT po dokonaniu rejestracji. Dlatego też, zawsze należy sprawdzić Części C, ponieważ zawarte tam są aktualne informacje na temat praw wchodzących w zakres rejestracji. Poprawa błędów Pozycja ta odnosi się do poprawy błędów, które pojawiły się przy publikacji rejestracji. Korekty te są publikowane zgodnie z zasadą 27 ust. 3 CTMIR. Prezentacja Część B zawiera cztery rozdziały: B.1. - Rejestracje, w których nie dokonano zmian od momentu opublikowania zgłoszenia B.2. - Rejestracje, w których dokonano zmian od momentu opublikowania zgłoszenia B.3. Rejestracje wynikające z częściowego przeniesienia towarów i usług B.4. - Poprawa błędów Poniżej znajdują się szczegóły dotyczące sposobu publikowania każdego rozdziału. B.1. Rejestracje, w których nie dokonano żadnych zmian od momentu publikacji zgłoszenia Publikacja ogranicza się do niezbędnej identyfikacji znaku towarowego, oraz odniesień do poprzedniej (-nich) publikacji. 151 Data rejestracji 450 Data publikacji rejestracji w Biuletynie WZT 210 Numer akt zgłoszenia 400 Data (-y), numer(y) i rozdział(-y)/nagłówek(-ki) poprzedniej (poprzednich) publikacji w Biuletynie WZT 646 Zmiana: unieważniony numer rejestracji międzynarodowej wskazującej Wspólnotę Europejską; (a) data rejestracji międzynarodowej lub (w stosownym przypadku) późniejszego wskazania; (b) data pierwszeństwa rejestracji międzynarodowej (w stosownym przypadku) NB: W wyniku rejestracji, kod 731 zmienia się na kod 732. W/w zmiana nie podlega publikacji, ponieważ dotyczy ona jedynie opisu odniesienia a nie jego treści. W przypadku, kiedy kod 646 jest dostępny, kod 400 może nie występować lub może być pusty. B.2. Rejestracje, w których dokonano zmian od momentu publikacji zgłoszenia Poza informacjami umieszczonymi wcześniej w rozdziale B.1., publikacja winna również zawierać inne dane szczegółowe wymienione w zasadzie 12 RWWZT, które również podległy zmianie.

15 151 Data rejestracji 450 Data publikacji rejestracji w Biuletynie WZT 210 Numer akt zgłoszenia 400 Data (-y), numer(y) i rozdział(-y)/nagłówek(-ki) poprzedniej (poprzednich) publikacji w Biuletynie WZT...* Dane szczegółowe które zostały zmienione 646 Zmiana: unieważniony numer rejestracji międzynarodowej wskazującej Wspólnotę Europejską; (a) data rejestracji międzynarodowej lub (w stosownym przypadku) późniejszego wskazania; (b) data pierwszeństwa rejestracji międzynarodowej (w stosownym przypadku) * Kody (z wyjątkiem kodu 731, który przechodzi w kod 732) oraz odniesienia, które pojawiają się we wprowadzeniu do Części A Biuletynu WZT, pozostają bez zmian. B.3. Rejestracje wynikające z częściowego przeniesienia towarów lub usług Poza informacjami wymienionymi w poprzednim rozdziale oraz odniesieniami do pierwotnego znaku towarowego, wszystkie inne wpisy wymagane na mocy zasady 84 ust. 2 RWWZT również podlegają publikacji. 111 Numer nowej rejestracji 151 Data nowej rejestracji 450 Data publikacji nowej rejestracji w Biuletynie WZT 641 Numer i data zgłoszenia pierwotnego 400 Data (-y), numer(y) i rozdział(-y)/nagłówek(-ki) poprzedniej (poprzednich) publikacji w Biuletynie WZT...* Inne wpisy* wymagane na mocy zasady 84 ust. 2 RWWZT * Kody (z wyjątkiem kodu 731, który zmienia się na kod 732) oraz odesłania, pojawiające się we wstępie do Części A Biuletynu WZT, pozostają bez zmian. B.4. - Poprawa błędów B.4.1. Błędy bezwzględne Niniejszy rozdział dotyczy znaków towarowych, których publikacja i rejestracja są nieważne. 450 Data publikacji unieważnienia w Biuletynie WZT 400 Data (-y), numer(y) i rozdział(-y)/nagłówek(-ki) Biuletynu WZT zawierającego błędną publikację 580 Data i numer wpisu o unieważnieniu B.4.2. Błędy względne Publikuje się numer danej rejestracji, skorygowane dane szczegółowe oraz odniesienia do publikacji rejestracji zawierającej błąd.... Wpis po dokonaniu poprawki, poprzedzony odpowiednim kodem

16 450 Data publikacji poprawki w Biuletynie WZT 400 Data (-y), numer(y) i rozdział(-y)/nagłówek(-ki) Biuletynu WZT zawierającego błędną informację 580 Data i numer wpisu o poprawce W przypadku zastosowania kodów 521, 551, 554, 555, 556, 557, 558 lub 559, po kodzie zostanie umieszczona cyfra (1 = tak, 0 = nie).

17 Część C - Późniejsze wpisy do Rejestru WZT

18 Część C - Późniejsze wpisy do Rejestru WZT Treść Część C Biuletynu WZT jest poświęcona wpisom dotyczącym znaków towarowych po rejestracji. W/w wpisy winny być publikowane w oparciu o zasadę 85 ust. 2 RWWZT oraz każdy inny artykuł RWZT dotyczący typu wpisu, który należy wprowadzić (np. w przypadku przeniesień, patrz art. 17 ust. 5 RWZT). Skutki Ogólnie, skutki prawne wobec stron trzecich wywołuje wpis do Rejestru WZT, a nie akt publikacji. Patrz art. 23 ust. 1 RWZT. Dlatego też, zasadniczo, publikacja wpisów pełni wyłącznie funkcję informacyjną. Ważnym wyjątkiem jest tutaj przypadek, kiedy ma miejsce zmiana rejestracji znaku towarowego w oparciu o art. 48 RWZT. W tym przypadku, wpis może być przedmiotem sprzeciwu po dokonaniu publikacji (zasada 25 ust. 4 RWWZT). Wpisy wprowadzone przed rejestracją znaku towarowego Rejestracja znaku towarowego nie jest wymogiem koniecznym dla wprowadzenia wpisu o przeniesieniu, licencji, zabezpieczeniu, zmianie nazwy, itp. O wpis tego rodzaju mogą wystąpić strony zainteresowane i może on być wprowadzony przez Urząd w oparciu o zwykłe zgłoszenie znaku towarowego, pomimo że nie zostało ono jeszcze opublikowane. W takim przypadku wpis jest po prostu zapisywany w aktach wniosku. Pojawia się on w Biuletynie WZT (i w Rejestrze WZT), w momencie gdy zgłoszenie podlega pierwszej publikacji lub kiedy znak towarowy został zarejestrowany. Możliwe są dwa typy wpisów: 1. Pierwszy, który wpływa na treść publikowanego odniesienia, wg. zasady 12 RWWZT, np. przeniesienie. Jeśli występuje taki przypadek, przy rejestracji znaku towarowego publikacji nie podlega wpis, a konkretne odniesienie, którego dotyczy wpis o zmianie. Na przykład w przypadku przeniesienia, jest to nazwa nowego właściciela. W/w odniesienie jest opublikowane w Części B, w Rozdziale B.2. Rejestracje, w których dokonano zmian od momentu publikacji zgłoszenia. 2. Drugi, który odnosi się do odniesienia nie stanowiącego przedmiotu zasady 12 RWWZT, np. licencja. Jest on przedmiotem oddzielnej publikacji w tej części Biuletynu WZT pod odpowiednim nagłówkiem. Data wpisu odnotowana w aktach zgłoszenia WZT jest datą, która ma być przypisana wpisowi (zasady 31 ust. 8 i 33 ust. 4 RWWZT). Wpisy o ograniczeniu wykaz towarów i usług Niektóre wpisy związane są z usunięciem pewnych towarów i usług z pierwotnego wykazu znaku towarowego. Stanowią one wpisy dotyczące częściowego zrzeczenia się, częściowego przeniesienia poprzez wyłączenie pewnych towarów i usług, oraz decyzji ogłaszających częściowe uchylenie / nieważność. W celu zapewnienia właściwego zrozumienia w przypadku usunięcia danego towaru czy usługi, może być konieczne przeformułowanie pozostałego wykazu towarów lub usług objętych znakiem towarowym. Na przykład usunięcie wina ze sformułowania napoje alkoholowe spowodowałoby konieczność zmiany sformułowania na napoje alkoholowe oprócz win. Jeśli chodzi o Biuletyn WZT, zasada jest następująca: towary i usługi, których dotyczy wpis, (czyli tych, które są przedmiotem zrzeczenia się, wyłączenia lub ogłoszenia uchylenia lub nieważności) zawsze podlegają publikacji. Z drugiej strony, pozostały wykaz jest publikowany jedynie w przypadku, gdy został przeformułowany. W takiej sytuacji, zasada jest następująca:

19 Jedynie klasa, która została przeformułowana podlega publikacji w całości. Dla innych klas, pozostałych bez zmian, podany jest jedynie numer odniesienia. Przeniesienie częściowe towarów i usług Na mocy zasady 84 ust. 3 lit. g RWWZT, przeniesienia częściowe podaje się w formie pojedynczego wpisu do Rejestru WZT. Skutkiem tego, pod nagłówkiem C.1.2. przedstawiono dane dotyczące nowej rejestracji (między innymi przeniesione towary i usługi), jak również dane dotyczące pierwotnej rejestracji (między innymi pozostałe towary i usługi). Zmiany i unieważnienia wpisów oraz poprawa błędów i pomyłek Wpis może zostać zmieniony lub unieważniony, a błąd lub pomyłka mogą zostać poprawione. Oznacza to, że sam wpis może być przedmiotem wpisu. Jako że jest ważne, aby przypisać zmianę, usunięcie czy korektę do poprzedniego wpisu, powstaje problem identyfikacji tych wpisów. Z tego właśnie powodu numer seryjny został dostosowany do definicji INID kodu 580. Numer seryjny przypisany w taki sposób do każdego wpisu został dobrany jako punkt identyfikacji i odniesienia w tych przypadkach, gdzie wymagane jest dokonanie zmiany, unieważnienia lub korekty. Ponadto utworzony tymczasowy kod (581), z definicją Data i numer wpisu o unieważnieniu lub modyfikacji (wg przypadku), umożliwia identyfikację wpisu, który sam w sobie jest przedmiotem wpisu. Prezentacja Wpisy zostały sklasyfikowane wg przedmiotu sprawy i są podzielone na dziesięć nagłówków w następujący sposób: C.1. - Właściciel C Przeniesienia całkowite C Przeniesienia częściowe C Zmiana nazwy (imienia i nazwiska) i adresu C Inne wpisy C.2. - Pełnomocnik C Zmiana nazwy/nazwiska i adresu siedziby/zawodowego C Zmiana pełnomocnika C Wyznaczenie nowego pełnomocnika C Usunięcie pełnomocnika C.3. - Znak towarowy C Zrzeczenie całkowite C Zrzeczenie częściowe C Zmiany w przedstawieniu znaku towarowego C Zmiany przepisów określających używanie zbiorowych znaków towarowych C Międzynarodowy znak towarowy C Zamiany rejestracji WZT C Podziały rejestracji WZT C.3.9. Wygaśnięcie rejestracji WZT C.4. - Licencje C Udzielone licencje C Udzielone sublicencje C Przeniesienie licencji lub sublicencji C Modyfikacje wpisów C Unieważnienia wpisów C.5. - Prawa rzeczowe (opłaty) C Tworzenie praw rzeczowych

20 C Przeniesienie praw rzeczowych C Modyfikacje wpisów C Unieważnienia wpisów C.6. - Niewypłacalność lub podobne postępowania C Wpis wzmianek C Modyfikacje wpisów C Unieważnienia wpisów C.7. - Egzekucja przymusowa i inne C Wpis wskazania C Modyfikacje wpisów C Unieważnienia wpisów C.8. - Starszeństwo C Zastrzeżenie pierwszeństwa z pierwszej rejestracji C Unieważnienie pierwszeństwa z pierwszej rejestracji C.9. - Uchylenie i stwierdzenie nieważności C Wnioski o uchylenie lub o stwierdzenie nieważności C Decyzje w sprawie wniosków o uchylenie lub stwierdzenie nieważności C Roszczenia wzajemne dotyczące uchylenia lub stwierdzenia nieważności C Decyzje w sprawie roszczeń wzajemnych dotyczących uchylenia lub stwierdzenia nieważności C Poprawa błędów i pomyłek C Błędy bezwzględne C Błędy względne Treść każdego rozdziału / nagłówka jest następująca: C.1. - Właściciel Rozdział ten zawiera wpisy dotyczące właściciela rejestracji WZT, tj. przeniesienia, zmiany nazwy/nazwiska i adresu oraz inne zmiany. C Przeniesienia całkowite Przeniesienia tutaj opublikowane mają wpływ na wszystkie towary i usługi objęte rejestracją. Zmiana własności może być całościowa lub częściowa (tak jak w przypadku, kiedy dodaje się właściciela do istniejącego wpisu o uprawnionym). Przedstawiony zostanie nowy układ uprawnionych wynikający z przeniesienia. 732 Nazwa (-y)/nazwisko (-a) i adres(y) nowego (-ych) właściciela (-i) 740 Nazwa/nazwisko i adres pełnomocnika nowego właściciela (jeśli dotyczy) 580 Data i numer wpisu o przeniesieniu C Przeniesienia częściowe Pod niniejszym nagłówkiem przedstawia się nową rejestrację znaku towarowego, wynikającą z przeniesienia częściowego, ze wskazaniem przeniesionych i objętych nową rejestracją towarów i usług (kod 851) oraz towarów i usług pozostałych w pierwotnej rejestracji (kod 511). Jeśli przeniesiona jest cała klasa, numer klasy (a nie jej zawartość) jest odnotowany w tym kodzie. Data

21 wpisu o przeniesieniu częściowym (kod 580) jest również datą rejestracji przypisaną do przeniesionej części znaku towarowego. 111 Numer nowej rejestracji 646 Numer i data pierwotnej rejestracji 400 Data publikacji pierwotnej rejestracji w Biuletynie WZT 732 Nazwa/nazwisko i adres właściciela nowej rejestracji 740 Nazwa/nazwisko i adres pełnomocnika właściciela nowej rejestracji 851 Przeniesione towary i usługi (tj. objęte nową rejestracją) 511 Towary i usługi pozostałe w pierwotnej rejestracji 580 Data i numer wpisu o przeniesieniu częściowym C Zmiana nazwy/nazwiska i adresu Zmiany publikowane w tym miejscu dotyczą nazwy (nazwiska i imienia) lub adresu właściciela, lub obydwu informacji. Ponieważ stosowany kod INID (732) obejmuje obie pozycje, układ nazwa/adres jest opublikowany w całości, nawet jeśli zmiana dotyczy tylko jednej pozycji. 732 Nazwa (nazwisko i imię) oraz adres właściciela po zmianie 580 Data i numer wpisu zmiany C.1.4. Inne wpisy Tutaj publikuje się zmiany dotyczące właściciela na mocy zasady 84 ust. 3 lit. a RWWZT, czyli obywatelstwo lub państwo będące miejscem zamieszkania, siedziby lub prowadzenia działalności gospodarczej. 841 Nowe obywatelstwo 842 Nowe państwo, w którym właściciel jest zameldowany 580 Data i numer wpisu zmiany C.2. - Pełnomocnik Rozdział ten zawiera wpisy dotyczące pełnomocnika właściciela (pełnomocnik w rozumieniu art.93 RWZT lub pracownik osoby prawnej w rozumieniu drugiego zdania art.92 ust. 3 RWZT), czyli zmiany nazwy/nazwiska i adresu, lub zmiana, powołanie lub odwołanie pełnomocników. C Zmiana nazwy/nazwiska i adresu zawodowego Zmiany publikowane w tym miejscu dotyczą nazwy/nazwiska lub adresu pełnomocnika, lub obu tych pozycji. Ponieważ stosowany kod INID (740) obejmuje obie pozycje, układ nazwa/adres zostanie opublikowany w całości nawet, jeśli zmiana dotyczy tylko jednej z tych pozycji. 740 Nowa nazwa/nazwisko i nowy adres siedziby pełnomocnika

22 580 Data i numer wpisu zmiany C.2.2. Zmiana pełnomocnika Zmiany pełnomocników publikuje się tutaj. 740 Nazwa/nazwisko i adres nowego pełnomocnika 580 Data i numer wpisu zmiany C.2.3. Wyznaczenie nowego pełnomocnika Wyznaczenia pełnomocników publikuje się tutaj w przypadkach, kiedy właściciel znaku towarowego nie posiadał wcześniej pełnomocnika. 740 Nazwa/nazwisko i adres zawodowy pełnomocnika 580 Data i numer wpisu zmiany C.2.4. Odwołanie pełnomocnika Odwołania publikuje się w tej części, w przypadku kiedy pełnomocnik zostaje odwołany i nie został wyznaczony zastępujący go pełnomocnik. W związku z tym, w tekście rejestracji przestaje istnieć pozycja wymieniająca pełnomocnika. Sposób prezentacji jest następujący. 580 Data i numer wpisu o odwołaniu C.3. - Znak towarowy Rozdział ten grupuje wpisy, które dotyczą rejestracji WZT. C.3.1. Całkowite zrzeczenie się Tutaj publikuje się całkowite zrzeczenie się rejestracji w stosunku do wszystkich towarów czy usług. 580 Data i numer wpisu o zrzeczeniu się C.3.2. Zrzeczenie się w części Zrzeczenia ograniczone do pewnych towarów czy usług publikuje się w tym miejscu. Wykaz pozostałych towarów i usług wymienia się pod kodem 851.

23 851 Wykaz towarów i usług po zrzeczeniu się 580 Data i numer wpisu o zrzeczeniu się C.3.4. Zmiany przedstawienia znaku towarowego Wpisy publikowane w tym miejscu obejmują zmiany w przedstawieniu zarejestrowanego znaku towarowego. Zgodnie z art. 48 RWZT termin przydzielony na zakwestionowanie rejestracji zmiany rozpoczyna się w dniu publikacji wpisu. 540 Przedstawienie znaku towarowego po zmianie 400 Data, numer i rozdział/nagłówek strony Biuletynu WZT zawierającego publikację poprzedniego przedstawienia znaku towarowego 580 Data i numer wpisu o dokonaniu zmiany C.3.5. Zmiany do regulaminu dotyczące używania wspólnych znaków towarowych W tym miejscu publikowane są zmiany w przepisach określających używanie wspólnego znaku towarowego w oparciu o zasadę 84 ust. 3 lit. e RWWZT. Nie publikuje się opisu zmiany. 580 Data i numer wpisu C.3.6. Międzynarodowy znak towarowy Zgodnie z art.148 RWZT, data i numer rejestracji międzynarodowej opartej na WZT winny zostać wprowadzone do Rejestru WZT. Na podstawie zasady 85 ust. 2 RWWZT, Biuletyn WZT winien zawierać publikacje zgłoszeń i wpisów wprowadzonych do Rejestru WZT oraz innych danych szczegółowych dotyczących wniosków czy rejestracji znaków towarowych, których publikacja jest wymagana w rozporządzeniu lub w niniejszych zasadach. podstawowego WZT 646 Data i numer międzynarodowej rejestracji na podstawie WZT 580 Data i numer wpisu C.3.7. Zastąpienie rejestracji WZT Zgodnie z art.157 RWZT, Urząd umieszcza, na wniosek, uwagę w Rejestrze, że wspólnotowy znak towarowy został uznany za zastąpiony przez rejestrację międzynarodową zgodnie z art. 4bis Protokołu madryckiego. Wpisy w Rejestrze są publikowane zgodnie z zasadą 85 ust. 2 RWWZT. 881 Data i numer rejestracji WZT zastąpionej rejestracją międzynarodową

24 646 Data i numer zastępującej rejestracji międzynarodowej na WZT 580 Data i numer wpisu C.3.8. Podziały rejestracji WZT Zgodnie z art.49 RWZT, Właściciel wspólnotowego znaku towarowego może podzielić rejestrację oświadczając, że niektóre towary lub usługi zawarte w pierwotnej rejestracji będą stanowić przedmiot jednej lub kilku wydzielonych rejestracji. Zgodnie z zasadą 84 ust. 3 lit. w RWZT, podział rejestracji będzie wprowadzony do Rejestru. Wpisy do Rejestru są publikowane zgodnie z zasadą 85 ust. 2 RWWZT. C Podziały rejestracji WZT pierwotnej 400 Data publikacji rejestracji pierwotnej w Biuletynie WZT 511 Towary i usługi pozostające w rejestracji pierwotnej 580 Data i numer wpisu podziału 646 Numer i data nowej rejestracji wydzielonej (nowych rejestracji wydzielonych) C Nowa rejestracja wydzielona wydzielonej 400 Data publikacji rejestracji pierwotnej w Biuletynie WZT 851 Towary i usługi objęte rejestracją wydzieloną 580 Data i numer wpisu podziału 646 Numer i data rejestracji pierwotnej podlegającej wydzieleniu C.3.9 Wygaśnięcie rejestracji WZT Zgodnie z art. 47 RWZT rejestracja może wygasnąć. Zgodnie z zasadą 84 ust. 3 lit. l RWWZT, zapis określający wygaśnięcie rejestracji będzie wprowadzony do Rejestru. Wpisy do Rejestru są publikowane zgodnie z zasadą 85 ust. 2 RWWZT. 186 Data wygaśnięcia rejestracji 580 Data i numer formularza wpisu w Rejestrze C.4. - Licencje Niniejszy rozdział grupuje wpisy dotyczące licencji: przedstawione są tutaj przyznanie i przeniesienie licencji (zasada 84 ust. 3 lit. j RWWZT) oraz unieważnienia i modyfikacje wpisów (zasada 84 ust. 3 lit. s RWWZT).

25 C.4.1. Przyznanie licencji W tym miejscu publikuje się licencje udzielone dla WZT. Liczba przy kodzie 793 wskazuje na typ licencji: (1) = zwykła, (2) = nieograniczona do towarów czy usług, (3) = nieograniczona terytorialnie, (4) = bezterminowa, (5) = wyłączna, (6) = ograniczona do towarów czy usług, (7) = ograniczona terytorialnie, (8) = terminowa. Zgodnie z zasadą 34 RWWZT typ licencji musi być wskazany dla przypadków (5) do (8). Typ licencji może również być przedmiotem modyfikacji (np. licencja zwykła zmieniona zostaje na wyłączną). Jeśli ma to miejsce, modyfikacja podlega rejestracji i publikacji. W przypadku wskazania w Biuletynie WZT nowego typu licencji, koniecznie należy umieścić również typ poprzedni. Dlatego też, w niniejszym nagłówku znajdują się wszystkie możliwe typy licencji. 791 Nazwa/nazwisko i adres licencjobiorcy 792 Nazwa/nazwisko i adres pełnomocnika licencjobiorcy 793 Rodzaj licencji 580 Data i numer wpisu o przyznaniu licencji C.4.2. Udzielone sublicencje Pod tym nagłówkiem są publikowane sublicencje udzielone do wcześniejszych wpisów o licencji. 581 Data i numer wpisu licencji, będącej przedmiotem sublicencji 791 Nazwa/nazwisko i adres sublicencjobiorcy 792 Nazwa/nazwisko i adres pełnomocnika sublicencjobiorcy 580 Data i numer wpisu o udzieleniu sublicencji C.4.3. Przeniesienie licencji lub sublicencji Pod tym nagłówkiem publikuje się przeniesienie licencji lub sublicencji. 581 Data i numer wpisu licencji lub sublicencji, będącej przedmiotem przeniesienia 791 Nazwa/nazwisko i adres nowego licencjobiorcy lub sublicencjobiorcy 792 Nazwa/nazwisko i adres pełnomocnika nowego licencjobiorcy lub sublicencjobiorcy 580 Data i numer wpisu o przeniesieniu licencji lub sublicencji C.4.4. Zmiany w dokonanych wpisach Pod tym nagłówkiem publikuje się modyfikacje dotyczące wcześniejszego wpisu o licencji lub sublicencji. 581 Data i numer wpisu, w którym dokonano zmiany... Element po zmianie, poprzedzony odpowiednim kodem

26 580 Data i numer wpisu o dokonaniu zmiany C.4.5. Unieważnienia wpisów Pod tym nagłówkiem publikuje się unieważnienia wpisów o wcześniejszych licencjach lub sublicencjach. 581 Data i numer wpisu, którego dotyczy unieważnienie 580 Data i numer wpisu o dokonaniu unieważnienia C.5. - Prawa rzeczowe (opłaty) Ten rozdział grupuje wpisy dotyczące zabezpieczenia i innych praw rzeczowych wobec znaku towarowego, czyli ustanowienie i przeniesienie (zasada 84 ust. 3 lit. h RWWZT), i unieważnienie oraz modyfikacje wpisów (zasada 84 ust. 3 lit. s RWWZT). C Ustanowienie praw rzeczowych 794 Nazwisko/nazwa i adres posiadacza prawa rzeczowego 792 Nazwisko/nazwa i adres pełnomocnika posiadacza prawa rzeczowego 580 Data i numer wpisu o ustanowieniu prawa rzeczowego C.5.2. Przeniesienia praw rzeczowych 581 Data i numer wpisu o nadaniu przeniesionego prawa rzeczowego 794 Nazwisko/nazwa i adres posiadacza prawa rzeczowego 792 Nazwisko/nazwa i adres pełnomocnika nowego posiadacza prawa rzeczowego 580 Data i numer wpisu o przeniesieniu C.5.3. Zmiany w dokonanych wpisach 581 Data i numer wpisu, w którym dokonano zmiany... Wpis po dokonaniu zmiany, poprzedzony odpowiednim kodem 580 Data i numer wpisu o dokonaniu zmiany C.5.4. Unieważnienia wpisów 581 Data i numer wpisu, którego dotyczy unieważnienie

27 580 Data i numer wpisu o dokonaniu unieważnienia C.6. - Niewypłacalność lub podobne postępowania Niniejszy rozdział grupuje wpisy dotyczące niewypłacalności lub podobnych postępowań, które dotyczą znaku towarowego (zasada 84 ust. 3 lit. i RWWZT), oraz unieważnień i modyfikacji wpisów (zasada 84 ust. 3 lit. s RWWZT). C Wpis o wzmiankach 795 Organ wnioskujący o dokonanie wpisu 580 Data i numer wpisu o wzmiance C.6.2. Zmiany w dokonanych wpisach 581 Data i numer wpisu, w którym dokonano zmiany... Wpis po dokonaniu zmiany, poprzedzony odpowiednim kodem 580 Data i numer wpisu o dokonaniu zmiany C.6.3. Unieważnienia wpisów 581 Data i numer wpisu, którego dotyczy unieważnienie 580 Data i numer wpisu o dokonaniu unieważnienia C.7. Egzekucja przymusowa i inne Ten rozdział obejmuje zajęcia i inne wpisy prewencyjne. C.7.1. Wpis informacji o wszczęciu egzekucji 795 Strona wnioskująca o dokonanie wpisu 792 Nazwa/nazwisko i adres pełnomocnika strony wnioskującej o dokonanie wpisu 580 Data i numer wpisu o wszczęciu postępowania C.7.2. Zmiany w dokonanych wpisach 581 Data i numer wpisu, w którym dokonano zmiany

28 ... Wpis po dokonaniu zmiany, poprzedzony odpowiednim kodem 580 Data i numer wpisu o dokonaniu zmiany C.7.3. Unieważnienia wpisów 581 Data i numer wpisu, którego dotyczy unieważnienie 580 Data i numer wpisu o dokonaniu unieważnienia C.8. - Pierwszeństwo z pierwszej rejestracji Ten rozdział grupuje wpisy dotyczące zastrzeżeń pierwszeństwa, które zostały zaakceptowane przez Urząd na podstawie art. 35 RWZT, oraz unieważnienia pierwszeństwa z pierwszej rejestracji. C Zastrzeżenie pierwszeństwa z pierwszej rejestracji 350 Pierwszeństwo z pierwszej rejestracji: nazwa kraju, po której następuje (a) numer rejestracji, (b) data rejestracji, (c) data zgłoszenia, (d) data pierwszeństwa 580 Data i numer wpisu o zastrzeżeniu pierwszeństwa z pierwszej rejestracji C.8.2 Unieważnienie pierwszeństwa z pierwszej rejestracji Nie publikuje się unieważnień częściowych. 350 Pierwszeństwo z pierwszej rejestracji podlegające unieważnieniu: nazwa kraju, po której następuje (a) numer rejestracji, (b) data rejestracji, (c) data zgłoszenia, (d) data pierwszeństwa 580 Data i numer wpisu o dokonaniu unieważnienia C.9. - Uchylenie lub stwierdzenie nieważności C.9.1. Wnioski o uchylenie lub stwierdzenie nieważności Liczba przy kodzie 582 wskazuje na typ danego wniosku: (1) uchylenie i (2) stwierdzenie nieważności. 582 Data złożenia wniosku i rodzaj wniosku (1 lub/i 2) 580 Data i numer wpisu wniosku o uchylenie lub stwierdzenie nieważności

29 C Decyzje w sprawie wniosków o uchylenie lub stwierdzenie nieważności Wynik decyzji dotyczącej wniosku o uchylenie lub stwierdzenie nieważności zostanie przedstawiony liczbą: (0) wniosek o unieważnienie odrzucony; (1) WZT częściowo unieważniony; (2) WZT całkowicie unieważniony; (4) zrzeczenie się WZT; (5) częściowe zrzeczenie się WZT; (6) wniosek o unieważnienie wycofany. Odpowiedni numer zostanie podany wraz z datą wydania decyzji (kod 583). Jeżeli jeden z numerów podanych w decyzji to (0), (2), (4) lub (6), wykaz towarów i usług nie ma zastosowania. 583 Data i wynik decyzji (0, 1, 2, 4, 5 lub 6) 851 Towary lub usługi, których decyzja dotyczy 511 Wykaz towarów i usług, pozostałych po wydaniu decyzji 580 Data i numer wpisu decyzji C.9.3. Roszczenia wzajemne o uchylenie lub stwierdzenie nieważności Liczba przy kodzie 582 określa typ roszczenia wzajemnego: (1) uchylenie i (2) stwierdzenie nieważności. 582 Data złożenia oraz typ roszczenia wzajemnego (1 lub/i 2) 580 Data i numer wpisu o roszczeniu wzajemnym o uchylenie lub stwierdzenie nieważności C.9.4. Decyzje dotyczące roszczeń wzajemnych o uchylenie lub stwierdzenie nieważności Wynik decyzji w odniesieniu do roszczenia wzajemnego o uchylenie lub stwierdzenie nieważności określa się liczbą: (0) roszczenie wzajemne odrzucone, (1) roszczenie wzajemne częściowo zaakceptowane lub (2) roszczenie wzajemne zaakceptowane w całości. Odpowiedni numer jest podany wraz z datą wydania decyzji (kod 583). Jeżeli jeden z numerów podanych w decyzji to (0) lub (2), wykaz towarów i usług nie jest przedstawiony. 583 Data i wynik orzeczenia (decyzji) (0, 1 lub 2) 851 Towary lub usługi, których orzeczenie (decyzja) dotyczy 511 Wykaz towarów i usług, pozostałych po wydaniu orzeczenia (decyzji) (o ile takie są) 580 Data i numer wpisu o orzeczeniu (decyzji) C.10. Poprawa błędów i pomyłek C Błędy bezwzględne Wcześniejszy wpis w Rejestrze WZT nie powinien był zostać opublikowany i obecnie należy uznać go za nieważny.

30 581 Data i numer wpisu zawierającego błąd 580 Data i numer wpisu o dokonaniu unieważnienia 450 Data publikacji unieważnienia w Biuletynie WZT C Błędy względne Wpis do Rejestru WZT publikowany pod tym nagłówkiem stanowi sprostowanie publikacji wcześniejszego wpisu zawierającego błąd rzeczowy. 581 Data i numer skorygowanego wpisu... Wpis po dokonaniu poprawki, poprzedzony odpowiednim kodem 580 Data i numer skorygowanego wpisu

31 Część D przedłużenie ochrony WZT

32 Część D przedłużenie ochrony WZT Część D zawiera informacje na temat rejestracji WZT. Na postawie art. 47 ust. 4 RWZT, w przypadku złożenia wniosku lub uiszczenia opłat w odniesieniu do niektórych towarów lub usług, dla których WZT jest zarejestrowany, rejestrację przedłuża się tylko dla tych towarów lub usług. Zgodnie z art. 47 ust. 5 RWZT przedłużenie wpisuje się do rejestru. Rejestracje są publikowane zgodnie z zasadą 23 ust. 5 RWWZT. Część D jest podzielona na dwa podrozdziały: D.1. - Przedłużenia D.2. - Poprawa błędów lub pomyłek w przedłużeniach Szczegóły dotyczące publikacji poszczególnych rozdziałów podano poniżej. D.1. - Przedłużenia 156 Data, od której przedłużenie jest skuteczne 186 Przewidywana data wygaśnięcia przedłużenia 511 Wykaz towarów i usług pozostałych po przedłużeniu częściowym (jeśli dotyczy) 580 Data i numer wpisu o przedłużeniu 450 Data publikacji przedłużenia w Biuletynie WZT D.2. - Poprawa błędów i pomyłek w przedłużeniach D Błędy bezwzględne 581 Data i numer wpisu zawierającego błąd 580 Data i numer wpisu o dokonaniu unieważnienia 450 Data publikacji unieważnienia w Biuletynie WZT D Błędy względne 581 Data i numer wpisu zawierającego błąd 580 Data i numer wpisu o dokonaniu unieważnienia... Wpis po dokonaniu poprawki, poprzedzony odpowiednim kodem 450 Data publikacji poprawki w Biuletynie WZT

33 Część E - Wnioski o zmianę na zgłoszenie krajowego znaku towarowego

34 Część E - Wnioski o zmianę Część E dotyczy wniosków o zmianę. W oparciu o art.112 RWZT, zgłaszający lub właściciel WZT może wnieść o zmianę swojego zgłoszenia WZT na zgłoszenie krajowego znaku towarowego w zakresie, w jakim zgłoszenie WZT jest odrzucone, wycofane, lub uznane za wycofane lub w zakresie, w jakim WZT przestaje wywoływać skutki prawne. W oparciu o zasadę 46 RWWZT, wnioski o zmianę na zgłoszenie krajowego znaku towarowego WZT oraz zgłoszeń WZT, które już zostały opublikowane w Biuletynie WZT, winny zostać opublikowane w Biuletynie WZT. W oparciu o art.159 RWZT, w przypadku odmowy przyznania wskazania Wspólnoty Europejskiej w formie rejestracji międzynarodowej lub jego wygaśnięcia, posiadacz rejestracji międzynarodowej może wystąpić o zmianę wskazania Wspólnoty Europejskiej: (a) na zgłoszenie krajowego znaku towarowego zgodnie z art RWZT lub (b) na wskazanie państwa członkowskiego będącego stroną Protokołu madryckiego lub Porozumienia madryckiego dotyczącego międzynarodowej rejestracji znaków. Zasada 46 RWWZT ma zastosowanie mutatis mutandis. Jeżeli wniosek nie odnosi się do wszystkich towarów i usług, których dotyczy zgłoszenie WZT lub dla których WZT został zarejestrowany, podaje się towary i usługi, wobec których wnosi się o konwersję. Jeżeli wniosek dotyczy konwersji w odniesieniu do więcej niż jednego państwa członkowskiego, a wykaz towarów i usług nie jest taki sam dla wszystkich państw członkowskich, podaje się towary i usługi odpowiednie dla każdego państwa członkowskiego. W takim przypadku, kod 511 poprzedza się dwuliterowym kodem umieszczonym w nawiasie (norma ŚOWI ST.3) identyfikującym państwo (- a) członkowskie. Część E dzieli się na cztery podrozdziały: E.1. Wnioski o zmianę wniosku WZT lub zarejestrowanego WZT na zgłoszenie krajowego znaku towarowego E.2. Korekta błędów i pomyłek we wnioskach opublikowanych w Rozdziale E.1. E.3. Wniosek o zmianę rejestracji międzynarodowej wskazującej Wspólnotę Europejską E.4. Korekta błędów i pomyłek we wnioskach opublikowanych w Rozdziale E.3. E.1. - Wnioski o zmianę zgłoszenia WZT lub zarejestrowanego WZT na zgłoszenie krajowego znaku towarowego 210 Numer akt zgłoszenia lub rejestracji 400 Data (-y), numer(y) i rozdział(-y)/nagłówek(-ki) poprzedniej (poprzednich) publikacji w Biuletynie WZT 580 Data i numer wpisu wniosku o konwersję oraz państwo (-a) członkowskie, w odniesieniu do których wystąpiono o zmianę 511 Wykaz towarów i usług, w odniesieniu do których składany jest wniosek o konwersję (w stosownym przypadku), poprzedzony przez państwo (-a) członkowskie, w odniesieniu do których wystąpiono o zmianę 442 Data publikacji wniosku o zmianę w Biuletynie WZT

35 E.2. - Korekta błędów i pomyłek wniosków opublikowanych w Rozdziale E.1. Rozdział ten dotyczy korekt błędów powstałych przy publikacji wniosków o zmianę zgłoszenia WZT na zgłoszenie krajowego znaku towarowego. E Błędy bezwzględne 210 Numer akt zgłoszenia lub rejestracji 400 Data, numer i rozdział /nagłówek Biuletynu WZT zawierającego błędną informację 442 Data publikacji unieważnienia w Biuletynie WZT E Błędy względne 210 Numer akt zgłoszenia lub rejestracji... Wpis po dokonaniu poprawki, poprzedzony odpowiednim kodem 442 Data publikacji poprawki w Biuletynie WZT E.3. Wniosek o zmianę rejestracji międzynarodowej wskazującej Wspólnotę Europejską E.3.1. Wniosek o zmianę rejestracji międzynarodowej na zgłoszenie krajowego znaku towarowego międzynarodowej 580 Data i numer wniosku o zmianę rejestracji międzynarodowej oraz państwo (-a) członkowskie, których dotyczy wniosek o zmianę 450 Data publikacji wniosku o zmianę w Biuletynie WZT E.3.2. Wniosek o zmianę rejestracji międzynarodowej na wskazanie państwa członkowskiego będącego stroną Protokołu madryckiego lub Porozumienia madryckiego międzynarodowej 580 Data i numer wniosku o zmianę rejestracji międzynarodowej oraz państwo (-a) członkowskie będące stroną Protokołu madryckiego lub Porozumienia madryckiego 450 Data publikacji wniosku o zmianę w Biuletynie WZT E.4. Korekta błędów i pomyłek we wnioskach opublikowanych w Rozdziale E.3. Rozdział ten dotyczy błędów i pomyłek powstałych po publikacji wniosków o zmianę rejestracji międzynarodowej. E.4.1. Błędy bezwzględne międzynarodowej 442 Data publikacji unieważnienia w Biuletynie WZT

VADEMECUM BIULETYNU ZNAKÓW TOWAROWYCH UNII EUROPEJSKIEJ

VADEMECUM BIULETYNU ZNAKÓW TOWAROWYCH UNII EUROPEJSKIEJ VADEMECUM BIULETYNU ZNAKÓW TOWAROWYCH UNII EUROPEJSKIEJ V.15 (24.10.2017) VADEMECUM Wstęp Część A - Zgłoszenia ZTUE Część B - Rejestracje ZTUE Część C - Wpisy do rejestru ZTUE Część D - Przedłużenia ochrony

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do formularza zgłoszenia o zmianę

Objaśnienia do formularza zgłoszenia o zmianę URZĄD HARMONIZACJI RYNKU WEWNĘTRZNEGO (UHRW) Znaki towarowe i wzory Objaśnienia do formularza zgłoszenia o zmianę Uwagi ogólne Formularz zgłoszenia o zmianę jest udostępniany przez Urząd Harmonizacji Rynku

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do formularza zgłoszenia o zmianę rejestracji międzynarodowej (RM) wskazującej WE

Objaśnienia do formularza zgłoszenia o zmianę rejestracji międzynarodowej (RM) wskazującej WE URZĄD HARMONIZACJI RYNKU WEWNĘTRZNEGO (URHW) Znaki towarowe i wzory Objaśnienia do formularza zgłoszenia o zmianę Uwagi ogólne Formularz zgłoszenia o zmianę dotyczy zmian odnoszących się do wszystkich

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do formularza zgłoszenia o zmianę

Objaśnienia do formularza zgłoszenia o zmianę EUIPO NOTES-PL CONV - 03/2016 Objaśnienia do formularza zgłoszenia o zmianę Uwagi ogólne Formularz zgłoszenia o zmianę jest udostępniany przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej zgodnie

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do formularza zgłoszenia o zmianę rejestracji międzynarodowej (RM) wskazującej Unię

Objaśnienia do formularza zgłoszenia o zmianę rejestracji międzynarodowej (RM) wskazującej Unię EUIPO NOTES-PL CONV.IR. - 03/2016 Objaśnienia do formularza zgłoszenia o zmianę rejestracji międzynarodowej (RM) wskazującej Unię Uwagi ogólne Formularz zgłoszenia o zmianę dotyczy zmian odnoszących się

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy znak towarowy,

Wspólnotowy znak towarowy, 10 POWODÓW O W DLA KTÓRYCH WARTO KORZYSTAĆ Z SYSTEMU S WSPÓLNOTOWEGO O W O ZNAKU TOWAROWEGO O W O Wspólnotowy znak towarowy, znak towarowy zarejestrowany w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM)

Bardziej szczegółowo

Edyta Demby-Siwek Dyrektor Departament Badań Znaków Towarowych. 8 czerwca 2015 r.

Edyta Demby-Siwek Dyrektor Departament Badań Znaków Towarowych. 8 czerwca 2015 r. Edyta Demby-Siwek Dyrektor Departament Badań Znaków Towarowych 8 czerwca 2015 r. Systemy ochrony znaków towarowych Krajowy Urząd Patentowy RP znaki towarowe chronione w danym państwie Międzynarodowy Biuro

Bardziej szczegółowo

Zmiany w prawie unijnym: rozporządzenie o unijnych znakach towarowych. 10/03/2016 Spotkanie konsultacyjno-informacyjne

Zmiany w prawie unijnym: rozporządzenie o unijnych znakach towarowych. 10/03/2016 Spotkanie konsultacyjno-informacyjne Zmiany w prawie unijnym: rozporządzenie o unijnych znakach towarowych 10/03/2016 Spotkanie konsultacyjno-informacyjne Systemy ochrony znaków towarowych Krajowy Urząd Patentowy RP znaki towarowe chronione

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy znak towarowy,

Wspólnotowy znak towarowy, 10 POWODÓW O W DLA KTÓRYCH WARTO KORZYSTAĆ Z SYSTEMU S WSPÓLNOTOWEGO O W O ZNAKU TOWAROWEGO O W O Wspólnotowy znak towarowy, znak towarowy zarejestrowany w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM)

Bardziej szczegółowo

URZĄD HARMONIZACJI RYNKU WEWNĘTRZNEGO (UHRW) Znaki towarowe i wzory przemysłowe. Objaśnienia do formularza zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego

URZĄD HARMONIZACJI RYNKU WEWNĘTRZNEGO (UHRW) Znaki towarowe i wzory przemysłowe. Objaśnienia do formularza zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego URZĄD HARMONIZACJI RYNKU WEWNĘTRZNEGO (UHRW) Znaki towarowe i wzory przemysłowe Objaśnienia do formularza zgłoszenia wspólnotowego znaku Uwagi ogólne Korzystanie z formularza Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Znaki międzynarodowe

Znaki międzynarodowe WYTYCZNE DOTYCZĄCE ROZPATRYWANIA SPRAW ZWIĄZANYCH ZE WSPÓLNOTOWYMI ZNAKAMI TOWAROWYMI PRZEZ URZĄD HARMONIZACJI RYNKU WEWNĘTRZNEGO (ZNAKI TOWAROWE I WZORY) CZĘŚĆ M ZNAKI MIĘDZYNARODOWE Wytyczne dotyczące

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Zasady ogólne Wstęp W sprawach ex parte W sprawach inter partes... 3

Spis treści. 1 Zasady ogólne Wstęp W sprawach ex parte W sprawach inter partes... 3 WYTYCZNE DOTYCZĄCE ROZPATRYWANIA SPRAW ZWIĄZANYCH ZE WSPÓLNOTOWYMI ZNAKAMI TOWAROWYMI PRZEZ URZĄD HARMONIZACJI RYNKU WEWNĘTRZNEGO (ZNAKI TOWAROWE I WZORY) CZĘŚĆ A ZASADY OGÓLNE DZIAŁ 7 ZMIANA DECYZJI Wytyczne

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 11 CZĘŚĆ I Przepisy wykonawcze do Części I Konwencji... 13. Rozdział I Zasady ogólne... 13

Spis treści. Wstęp... 11 CZĘŚĆ I Przepisy wykonawcze do Części I Konwencji... 13. Rozdział I Zasady ogólne... 13 3 Wstęp........................................... 11 CZĘŚĆ I Przepisy wykonawcze do Części I Konwencji................. 13 Rozdział I Zasady ogólne.............................. 13 Zasada 1 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do formularza wniosku o przedłużenie prawa z rejestracji

Objaśnienia do formularza wniosku o przedłużenie prawa z rejestracji URZĄD HARMONIZACJI RYNKU WEWNĘTRZNEGO (UHRW) Znaki towarowe i wzory przemysłowe Objaśnienia do formularza wniosku o przedłużenie prawa z UWAGI OGÓLNE Formularz można otrzymać bezpłatnie na miejscu, w UHRW

Bardziej szczegółowo

URZĄD HARMONIZACJI RYNKU WEWNĘTRZNEGO (UHRW) Znaki towarowe i wzory przemysłowe

URZĄD HARMONIZACJI RYNKU WEWNĘTRZNEGO (UHRW) Znaki towarowe i wzory przemysłowe URZĄD HARMONIZACJI RYNKU WEWNĘTRZNEGO (UHRW) Znaki towarowe i wzory przemysłowe Objaśnienia do formularza wniosku o unieważnienie rejestracji 1. Uwagi ogólne 1.1 Korzystanie z formularza Urząd Harmonizacji

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do formularza zgłoszeniowego dla wspólnotowego znaku towarowego

Objaśnienia do formularza zgłoszeniowego dla wspólnotowego znaku towarowego URZĄD HARMONIZACJI RYNKU WEWNĘTRZNEGO (UHRW) Znaki towarowe i wzory Objaśnienia do formularza zgłoszeniowego dla wspólnotowego znaku Uwagi ogólne Korzystanie z formularza Formularz można otrzymać bezpłatnie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 grudnia 2016 r. Poz. 2053 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 stycznia 2017 r. Poz. 115 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie rejestrów prowadzonych przez Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE)

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 8.8.2017 L 205/39 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/1431 z dnia 18 maja 2017 r. określające szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie znaku

Bardziej szczegółowo

Sprzeciw wobec znaku towarowego i unieważnienie 2015-10

Sprzeciw wobec znaku towarowego i unieważnienie 2015-10 Sprzeciw wobec znaku towarowego i unieważnienie 2015-10 Procedura sprzeciwu 商 标 异 议 商 标 异 议 程 序 特 点 Specyfika procedury sprzeciwu wobec rejestracji znaku towarowego 异 议 前 置, 即 注 册 前 异 议 初 步 审 定 公 告 之 日

Bardziej szczegółowo

Krótki przewodnik po patentach

Krótki przewodnik po patentach Krótki przewodnik po patentach Cz. 1, Informacje ogólne Oprac. Izabela Olejnik Opieka merytoryczna Grażyna Antos Podstawowym zadaniem Urzędu Patentowego RP jest udzielanie praw wyłącznych na następujące

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIA. ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) nr 207/2009. z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego. (Wersja ujednolicona)

ROZPORZĄDZENIA. ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) nr 207/2009. z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego. (Wersja ujednolicona) 24.3.2009 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 78/1 I (Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) nr 207/2009 z dnia 26

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ E CZYNNOŚCI WYKONYWANE W REJESTRZE DZIAŁ 3 WZT JAKO PRZEDMIOT WŁASNOŚCI ROZDZIAŁ 3 PRAWA RZECZOWE

CZĘŚĆ E CZYNNOŚCI WYKONYWANE W REJESTRZE DZIAŁ 3 WZT JAKO PRZEDMIOT WŁASNOŚCI ROZDZIAŁ 3 PRAWA RZECZOWE WYTYCZNE DOTYCZĄCE ROZPATRYWANIA SPRAW ZWIĄZANYCH ZE WSPÓLNOTOWYMI ZNAKAMI TOWAROWYMI PRZEZ URZĄD HARMONIZACJI RYNKU WEWNĘTRZNEGO (ZNAKI TOWAROWE I WZORY) CZĘŚĆ E CZYNNOŚCI WYKONYWANE W REJESTRZE DZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Wspólny Regulamin na podstawie Aktu z 1999 r., Aktu z 1960 r. oraz Aktu z 1934 r. Porozumienia haskiego (ważny na dzień 1. 04. 2004 r.

Wspólny Regulamin na podstawie Aktu z 1999 r., Aktu z 1960 r. oraz Aktu z 1934 r. Porozumienia haskiego (ważny na dzień 1. 04. 2004 r. Wspólny Regulamin na podstawie Aktu z 1999 r., Aktu z 1960 r. oraz Aktu z 1934 r. Porozumienia haskiego (ważny na dzień 1. 04. 2004 r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasada 1: Definicje Zasada

Bardziej szczegółowo

Procedury międzynarodowe w zakresie znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Dr Mariusz Kondrat Adwokat/Rzecznik Patentowy

Procedury międzynarodowe w zakresie znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Dr Mariusz Kondrat Adwokat/Rzecznik Patentowy Procedury międzynarodowe w zakresie znaków towarowych i wzorów przemysłowych Dr Mariusz Kondrat Adwokat/Rzecznik Patentowy biuro@kondrat.pl Znaki towarowe Znak towarowy art. 120 ustawy z dnia 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 października 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 8 września 2016 r.

Warszawa, dnia 6 października 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 8 września 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 października 2016 r. Poz. 1623 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 8 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat związanych z

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do formularza wniosku o wgląd do akt 1

Objaśnienia do formularza wniosku o wgląd do akt 1 URZĄD HARMONIZACJI RYNKU WEWNĘTRZNEGO (UHRW) Znaki towarowe i wzory przemysłowe Objaśnienia do formularza wniosku o wgląd do akt 1 1. Uwagi ogólne 1.1 Korzystanie z formularza Formularz można otrzymać

Bardziej szczegółowo

POIG /10-00 Wsparcie efektywnego wykorzystania własności przemysłowej w innowacyjnej gospodarce PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ

POIG /10-00 Wsparcie efektywnego wykorzystania własności przemysłowej w innowacyjnej gospodarce PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ POIG 05.02.00-00-004/10-00 Wsparcie efektywnego wykorzystania własności przemysłowej w innowacyjnej gospodarce PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

Systemy ochrony znaków towarowych

Systemy ochrony znaków towarowych Systemy ochrony znaków towarowych Gospodarowanie dobrami niematerialnymi powinno być traktowane jako odrębna dziedzina wiedzy. Integruje ono bowiem wiele coraz bardziej skomplikowanych zależności organizacyjno-prawnych.

Bardziej szczegółowo

URZĄD HARMONIZACJI RYNKU WEWNĘTRZNEGO (UHRW) Znaki towarowe i wzory. Objaśnienia do formularza odwołania

URZĄD HARMONIZACJI RYNKU WEWNĘTRZNEGO (UHRW) Znaki towarowe i wzory. Objaśnienia do formularza odwołania URZĄD HARMONIZACJI RYNKU WEWNĘTRZNEGO (UHRW) Znaki towarowe i wzory Objaśnienia do formularza odwołania 1. Uwagi ogólne 1.1 Korzystanie z formularza Formularz można otrzymać bezpłatnie na miejscu w UHRW

Bardziej szczegółowo

Kwestie proceduralne

Kwestie proceduralne WYTYCZNE DOTYCZĄCE ROZPATRYWANIA SPRAW ZWIĄZANYCH ZE WSPÓLNOTOWYMI ZNAKAMI TOWAROWYMI PRZEZ URZĄD HARMONIZACJI RYNKU WEWNĘTRZNEGO (ZNAKI TOWAROWE I WZORY) CZĘŚĆ C SPRZECIW DZIAŁ 1 KWESTIE PROCEDURALNE

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ D UNIEWAŻNIENIE DZIAŁ 1 POSTĘPOWANIE W SPRAWIE UNIEWAŻNIENIA LUB STWIERDZENIA WYGAŚNIĘCIA

CZĘŚĆ D UNIEWAŻNIENIE DZIAŁ 1 POSTĘPOWANIE W SPRAWIE UNIEWAŻNIENIA LUB STWIERDZENIA WYGAŚNIĘCIA WYTYCZNE DOTYCZĄCE ROZPATRYWANIA SPRAW ZWIĄZANYCH ZE WSPÓLNOTOWYMI ZNAKAMI TOWAROWYMI PRZEZ URZĄD HARMONIZACJI RYNKU WEWNĘTRZNEGO (ZNAKI TOWAROWE I WZORY) CZĘŚĆ D UNIEWAŻNIENIE DZIAŁ 1 POSTĘPOWANIE W SPRAWIE

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do formularza wniosku o wgląd do akt 1

Objaśnienia do formularza wniosku o wgląd do akt 1 1 1. Uwagi ogólne 1.1 Korzystanie z formularza Formularz można otrzymać bezpłatnie na miejscu w EUIPO lub pobrać z witryny internetowej EUIPO (http://www.euipo.europa.eu). Formularz można powielać bez

Bardziej szczegółowo

TABELA ZBIEŻNOŚCI TYTUŁ PROJEKTU: TYTUŁ WDRAŻANEGO AKTU PRAWNEGO WDRAŻANYCH AKTÓW PRAWNYCH 1) :

TABELA ZBIEŻNOŚCI TYTUŁ PROJEKTU: TYTUŁ WDRAŻANEGO AKTU PRAWNEGO WDRAŻANYCH AKTÓW PRAWNYCH 1) : TABELA ZBIEŻNOŚCI TYTUŁ PROJEKTU: TYTUŁ WDRAŻANEGO AKTU PRAWNEGO WDRAŻANYCH AKTÓW PRAWNYCH 1) : Ustawa z dnia. o zmianie ustawy Prawo własności przemysłowej oraz niektórych innych ustaw ( pwp) Akt genewski

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia po zgłoszeniu a zagrożenia po rejestracji znaku towarowego

Zagrożenia po zgłoszeniu a zagrożenia po rejestracji znaku towarowego Zagrożenia po zgłoszeniu a zagrożenia po rejestracji znaku towarowego Projekt Enterprise Europe Network Central Poland jest współfinansowany przez Komisję Europejską ze środków pochodzących z programu

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do formularza sprzeciwu

Objaśnienia do formularza sprzeciwu URZĄD HARMONIZACJI RYNKU WEWNĘTRZNEGO (UHRW) Znaki towarowe i wzory przemysłowe Objaśnienia do formularza sprzeciwu 1. Uwagi ogólne 1.1 Korzystanie z formularza Formularz można otrzymać bezpłatnie na miejscu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UNIEWAŻNIENIE REJESTRACJI WSPÓLNOTOWEGO ZNAKU TOWAROWEGO

WNIOSEK O UNIEWAŻNIENIE REJESTRACJI WSPÓLNOTOWEGO ZNAKU TOWAROWEGO Liczba stron (łąćznie z niniejszą) Ostatnia aktualizacja: 07.2013 URZĄD HARMONIZACJI RYNKU WEWNĘTRZNEGO (UHRW) WNIOSEK O UNIEWAŻNIENIE REJESTRACJI WSPÓLNOTOWEGO ZNAKU Numer referencyjny wnioskodawcy lub

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI

UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI RADA Bruksela, 14 marca 2014 r. (OR. en) 2012/0184 (COD) 2012/0185 (COD) 2012/0186 (COD) PE-CONS 11/14 TRANS 18 CODEC 113 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do formularza zgłoszeniowego dla znaku towarowego Unii Europejskiej

Objaśnienia do formularza zgłoszeniowego dla znaku towarowego Unii Europejskiej EUIPO NOTES-PL APP.CTM-03/2016 Objaśnienia do formularza zgłoszeniowego dla znaku towarowego Unii Europejskiej Uwagi ogólne Korzystanie z formularza Formularz można otrzymać bezpłatnie od EUIPO lub też

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/46/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/46/UE 29.4.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 127/129 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/46/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. zmieniająca dyrektywę Rady 1999/37/WE w sprawie dokumentów rejestracyjnych

Bardziej szczegółowo

,,Prace konserwatorskie i budowlane na terenie Ruin Zamku w Rytrze

,,Prace konserwatorskie i budowlane na terenie Ruin Zamku w Rytrze Nr postępowania: FE.271.1.2017 Rytro, 1 września 2017r. Wykonawcy zainteresowani udziałem w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:,,prace konserwatorskie i budowlane na terenie Ruin Zamku w Rytrze Gmina

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl.

1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl. Dokument w wersji z dnia 10.08.2015, zamieszczony do wglądu. Obowiązuje treść publikowana na stronach partnera: http://www.dns.pl/regulamin.html. 1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK

Bardziej szczegółowo

URZĄD HARMONIZACJI RYNKU WEWNĘTRZNEGO (UHRW) Znaki towarowe i wzory przemysłowe. Objaśnienia do formularza zgłoszenia wpisu wzór 008

URZĄD HARMONIZACJI RYNKU WEWNĘTRZNEGO (UHRW) Znaki towarowe i wzory przemysłowe. Objaśnienia do formularza zgłoszenia wpisu wzór 008 URZĄD HARMONIZACJI RYNKU WEWNĘTRZNEGO (UHRW) Znaki towarowe i wzory przemysłowe Objaśnienia do formularza zgłoszenia wpisu wzór 008 1. Uwagi ogólne Zalecane (lecz nie obowiązkowe) jest stosowanie formularza

Bardziej szczegółowo

URZĄD HARMONIZACJI RYNKU WEWNĘTRZNEGO (UHRW) Znaki towarowe i wzory przemysłowe

URZĄD HARMONIZACJI RYNKU WEWNĘTRZNEGO (UHRW) Znaki towarowe i wzory przemysłowe URZĄD HARMONIZACJI RYNKU WEWNĘTRZNEGO (UHRW) Znaki towarowe i wzory przemysłowe Objaśnienia do formularza wniosku o unieważnienie rejestracji 1. Uwagi ogólne 1.1 Korzystanie z formularza Formularz można

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl.

1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl. Treść Regulaminu nazw domeny.pl 1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl. DEFINICJE 2. Określenia użyte w Regulaminie oznaczają: a. NASK - Naukową

Bardziej szczegółowo

URZĄD HARMONIZACJI RYNKU WEWNĘTRZNEGO (UHRW) Znaki towarowe i wzory. Objaśnienia do formularza sprzeciwu

URZĄD HARMONIZACJI RYNKU WEWNĘTRZNEGO (UHRW) Znaki towarowe i wzory. Objaśnienia do formularza sprzeciwu URZĄD HARMONIZACJI RYNKU WEWNĘTRZNEGO (UHRW) Znaki towarowe i wzory Objaśnienia do formularza sprzeciwu 1. Uwagi ogólne 1.1 Korzystanie z formularza Formularz można otrzymać bezpłatnie w UHRW lub pobrać

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Akty prawne Publikatory, czasopisma Inne Słowo wstępne... 17

Spis treści. Wykaz skrótów Akty prawne Publikatory, czasopisma Inne Słowo wstępne... 17 Wykaz skrótów... 13 Akty prawne... 13 Publikatory, czasopisma... 13 Inne... 15 Słowo wstępne... 17 Część pierwsza Wprowadzenie do problematyki licencji na używanie znaku towarowego Zagadnienia ogólne i

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2664 Warszawa, 12 marca 2004 r.

Druk nr 2664 Warszawa, 12 marca 2004 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-58-04 Druk nr 2664 Warszawa, 12 marca 2004 r. Pan Marek Borowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust.

Bardziej szczegółowo

Prof. Ryszard Skubisz

Prof. Ryszard Skubisz Prof. Ryszard Skubisz 1 ŹRÓDŁA PRAWA (W OGÓLNOŚCI) Ustawa prawo własności przemysłowej z 30 czerwca 2000 r. (Dz. U z 2013 r., poz. 1410) wraz z przepisami wykonawczymi Rozporządzenie Rady WE nr 207/2009

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 15 Wykaz skrótów................................................ 13 Wprowadzenie................................................. 15 Rozdział 1. Prawa własności intelektualnej....................... 19 1.

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin

UNIA EUROPEJSKA Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin UNIA EUROPEJSKA Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin DECYZJA RADY ADMINISTRACYJNEJ WSPÓLNOTOWEGO URZĘDU OCHRONY ODMIAN ROŚLIN z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 1049/2001

Bardziej szczegółowo

TABELE OPŁAT PRZED URZĘDEM PATENTOWYM RP (załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2008 r. Dz.U. Nr 41poz.

TABELE OPŁAT PRZED URZĘDEM PATENTOWYM RP (załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2008 r. Dz.U. Nr 41poz. TABELE OPŁAT PRZED URZĘDEM PATENTOWYM RP (załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2008 r. Dz.U. Nr 41poz. 241) TABELA OPŁAT ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ WYNALAZKÓW I WZORÓW UŻYTKOWYCH Załącznik

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE I INSTYTUCJONALNE... 11 Rozdział I Postanowienia ogólne... 11

Spis treści CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE I INSTYTUCJONALNE... 11 Rozdział I Postanowienia ogólne... 11 Spis treści CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE I INSTYTUCJONALNE............. 11 Rozdział I Postanowienia ogólne..................... 11 Artykuł 1 Europejskie prawo dotyczące udzielania patentów........ 11 Artykuł

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do formularza odwołania

Objaśnienia do formularza odwołania 1. Uwagi ogólne 1.1 Korzystanie z formularza Formularz można otrzymać bezpłatnie na miejscu w Urzędzie lub pobrać z witryny internetowej EUIPO (http://www.euipo.europa.eu/). Formularz można powielać bez

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA KOŃCOWE...6 1 Zmiany i uzupełnienia... 6 2 Data wejścia w życie... 6 3 Spis załączników... 6 ZAŁĄCZNIK A: ZESTAWIENIE OPŁAT...

POSTANOWIENIA KOŃCOWE...6 1 Zmiany i uzupełnienia... 6 2 Data wejścia w życie... 6 3 Spis załączników... 6 ZAŁĄCZNIK A: ZESTAWIENIE OPŁAT... A POSTANOWIENIA OGÓLNE...2 1 Zakres działania... 2 2 Definicje... 2 3 Opłaty i instrukcje dotyczące płatności... 2 4 Instrukcje dotyczące porozumiewania się... 2 5 Terminy... 2 B PRZEBIEG POSTĘPOWANIA...3

Bardziej szczegółowo

Ochrona osób i mienia

Ochrona osób i mienia Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/sprawy-obywatelskie/26,ochrona-osob-i-mienia.html Wygenerowano: Piątek, 12 sierpnia 2016, 09:34 Ochrona osób i mienia INFORMACJA dotycząca ubiegania się o rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

Usługi detektywistyczne

Usługi detektywistyczne Źródło: http://msw.gov.pl Wygenerowano: Czwartek, 17 września 2015, 15:14 Usługi detektywistyczne INFORMACJA sprawy dotyczące wpisu, zmiany wpisu lub wykreślenia wpisu z rejestru działalności regulowanej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 marca 2015 r. Poz. 366 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 2 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania i rozpatrywania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... XV Przedmowa... XXI

Spis treści. Wykaz skrótów... XV Przedmowa... XXI Spis treści Wykaz skrótów... XV Przedmowa... XXI Rozdział I. Pojęcie własności przemysłowej... 1 1. Pojęcie własności przemysłowej... 1 I. Własność intelektualna a własność przemysłowa... 2 II. Własność

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK. do wniosku dotyczącego DECYZJI RADY

ZAŁĄCZNIK. do wniosku dotyczącego DECYZJI RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 21.10.2016 r. COM(2016) 669 final ANNEX 1 ZAŁĄCZNIK do wniosku dotyczącego DECYZJI RADY w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, Porozumienia w formie wymiany

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 17

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 17 Wykaz skrótów................................. 13 Wprowadzenie.................................. 17 Rozdział 1. Wynalazki............................ 27 1. Wprowadzenie.................................

Bardziej szczegółowo

1. Prawo własności przemysłowej

1. Prawo własności przemysłowej 1. Prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r. (Dz.U. 2001, Nr 49, poz. 508) Tekst jednolity z dnia 17 września 2013 r. (Dz.U. 2013, poz. 1410) 1 Spis treści Art. TytułI.Przepisyogólne... 1

Bardziej szczegółowo

Piotr Kostański, Prawo własności przemysłowej.

Piotr Kostański, Prawo własności przemysłowej. Piotr Kostański, Prawo własności przemysłowej. Spis treści: Wykaz skrótów Przedmowa Rozdział I. Pojęcie własności przemysłowej 1. Pojęcie własności przemysłowej I. Własność intelektualna a własność przemysłowa

Bardziej szczegółowo

Spis treści PYTANIE 1. Przedmowa... XIII. Wykaz skrótów... Część I. Kodeks postępowania administracyjnego... 1

Spis treści PYTANIE 1. Przedmowa... XIII. Wykaz skrótów... Część I. Kodeks postępowania administracyjnego... 1 PYTANIE 1 Spis treści Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV Część I. Kodeks postępowania administracyjnego... 1 PYTANIE 1. Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych... 3 PYTANIE 2. Rozstrzygnięcia organu II

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 kwietnia 2015 r. Poz obwieszczenie ministra finansów. z dnia 25 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 14 kwietnia 2015 r. Poz obwieszczenie ministra finansów. z dnia 25 marca 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 kwietnia 2015 r. Poz. 518 obwieszczenie ministra finansów z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Ochrona wynalazków za granicą w praktyce

Ochrona wynalazków za granicą w praktyce Ochrona wynalazków za granicą w praktyce Joanna Bocheńska rzecznik patentowy Warszawa, 09.10.2013 Terytorialność ochrony Uzyskana ochrona skutkuje wyłącznie na tym terytorium, na którym została udzielona

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie sposobu i zasad udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Miasta Puławy

Instrukcja w sprawie sposobu i zasad udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Miasta Puławy Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr A/61/16 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 24 marca 2016 r. Instrukcja w sprawie sposobu i zasad udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Miasta Puławy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. II. Unieważnienie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. I. Wątpliwości terminologiczne... 34

Spis treści. II. Unieważnienie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. I. Wątpliwości terminologiczne... 34 Wykaz skrótów... Inne źródła... Wprowadzenie... Rozdział I. Uwagi ogólne dotyczące unieważnienia i wygaśnięcia jako zasadniczych przesłanek ustania prawa z rejestracji wzoru przemysłowego... 1 1. Prawa

Bardziej szczegółowo

DINOŻARŁ ZIELONA BUDKA 1947 LODY SUPER KWAŚNE

DINOŻARŁ ZIELONA BUDKA 1947 LODY SUPER KWAŚNE Obejmij swoją własność intelektualną ochroną w Unii Europejskiej DINOŻARŁ ZIELONA BUDKA 1947 LODY SUPER KWAŚNE 008915779 Horyzont czasowy Informacje o ZTUE Badanie Postępowanie sprzeciwowe Zarejestrowany

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Wydziału Biznesu, Finansów i Administracji

Regulamin Rady Wydziału Biznesu, Finansów i Administracji Regulamin Rady Wydziału Biznesu, Finansów i Administracji 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Rady Wydziału Biznesu, Finansów i Administracji zwany poniżej Regulaminem określa podstawowe zasady,

Bardziej szczegółowo

Ochrona własności intelektualnej. Wykład 9

Ochrona własności intelektualnej. Wykład 9 Ochrona własności intelektualnej Wykład 9 Podmioty praw do wynalazków Prawo do uzyskania patentu na wynalazek przysługuje: Twórcy Współtwórcom wynalazku Pracodawcy lub zamawiającemu Przedsiębiorcy lub

Bardziej szczegółowo

Możliwość rejestracji znaków towarowych zawierających nazwę lub skrót nazwy Rzeczypospolitej Polskiej (Polska, PL, RP)

Możliwość rejestracji znaków towarowych zawierających nazwę lub skrót nazwy Rzeczypospolitej Polskiej (Polska, PL, RP) I. Zmiany w ustawie Prawo własności przemysłowej. Możliwość rejestracji znaków towarowych zawierających nazwę lub skrót nazwy Rzeczypospolitej Polskiej (Polska, PL, RP) Zakaz rejestracji znaków towarowych

Bardziej szczegółowo

Zmiany w prawie własności przemysłowej

Zmiany w prawie własności przemysłowej 30 listopada 2015 Zmiany w prawie własności przemysłowej Szanowni Państwo, W dniach 24 lipca 2015 oraz 11 września 2015 roku uchwalone zostały największe w ostatnich latach nowelizacje Ustawy z dnia 30

Bardziej szczegółowo

URZĄD HARMONIZACJI W RAMACH RYNKU WEWNĘTRZNEGO

URZĄD HARMONIZACJI W RAMACH RYNKU WEWNĘTRZNEGO 16.5.2006 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 114 A/1 III (Powiadomienia) URZĄD HARMONIZACJI W RAMACH RYNKU WEWNĘTRZNEGO PROCEDURA SELEKCYJNA W CELU USTANOWIENIA LISTY REZERWOWEJ NA STANOWISKA CZŁONKÓW

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE REJESTRACYJNE. w postępowaniu kompensacyjnym

OŚWIADCZENIE REJESTRACYJNE. w postępowaniu kompensacyjnym OŚWIADCZENIE REJESTRACYJNE w postępowaniu kompensacyjnym w przedmiocie zgłoszenia udziału Uczestnika Przetargu w postępowaniu przetargowym na składniki majątkowe Stoczni Gdynia SA, prowadzonym przez Zarządcę

Bardziej szczegółowo

Komunikat POTWIERDZENIE FAKTURY- KOREKTY. Wersja 1.0

Komunikat POTWIERDZENIE FAKTURY- KOREKTY. Wersja 1.0 Komunikat POTWIERDZENIE FAKTURY- KOREKTY Wersja 1.0 EANCOM 97/EDIFACT D.96A przyjęty przez Grupę Roboczą EDI przy Klubie ECR Polska Dokument zawiera tylko te segmenty i elementy danych, które zostały uzgodnione

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 2 VI Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów z dnia 15 maja 2009 roku

UCHWAŁA nr 2 VI Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów z dnia 15 maja 2009 roku UCHWAŁA nr 2 VI Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów z dnia 15 maja 2009 roku w sprawie zmiany uchwały nr 14 I Krajowego Zjazdu Izby Architektów z dnia 19 stycznia 2002 r. w sprawie Regulaminu

Bardziej szczegółowo

System egzaminów elektronicznych Instrukcja do Portalu Egzaminacyjnego i modułu task. Spis treści

System egzaminów elektronicznych Instrukcja do Portalu Egzaminacyjnego i modułu task. Spis treści System egzaminów elektronicznych Instrukcja do Portalu Egzaminacyjnego i modułu task Portal Egzaminacyjny Spis treści Informacje ogólne... 2 Rejestracja i logowanie... 2 Strona główna... 4 Zapisy na egzamin...

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Protokół dotyczy: X zamówienia publicznego umowy ramowej. 1.

PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Protokół dotyczy: X zamówienia publicznego umowy ramowej. 1. PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Protokół dotyczy: X zamówienia publicznego umowy ramowej Pieczęć zamawiającego 1. Zamawiający Pełna nazwa (firma) zamawiającego: UNIWERSYTET JANA

Bardziej szczegółowo

Jak chronić patenty i znaki towarowe 2015-06-26 15:09:38

Jak chronić patenty i znaki towarowe 2015-06-26 15:09:38 Jak chronić patenty i znaki towarowe 2015-06-26 15:09:38 2 W Niemczech prawa patentowe chroni patent krajowy lub patent europejski. W Niemczech uzyskanie prawnej ochrony dla własności przemysłowej uzależnione

Bardziej szczegółowo

Dane szczegółowe, które powinny zostać podane w poszczególnych polach formularzy wniosków

Dane szczegółowe, które powinny zostać podane w poszczególnych polach formularzy wniosków 15.3.2016 L 69/273 L 69/274 15.3.2016 15.3.2016 L 69/275 15.3.2016 L 69/283 UWAGI WYJAŚNIAJĄCE DO FORMULARZY ALBO KRAJOWYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH DLA PROCEDUR SPECJALNYCH INNYCH NIŻ TRANZYT TYTUŁ I

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 30 lipca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 30 lipca 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 146 Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2010.08.12 15:19:25 +02'00' 11446 Poz. 982 982 v.p l ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Konwergencja Często zadawane pytania na temat wspólnej praktyki CP 3. Charakter odróżniający znaki graficzne zawierające słowa o

Konwergencja Często zadawane pytania na temat wspólnej praktyki CP 3. Charakter odróżniający znaki graficzne zawierające słowa o PL PL Konwergencja Często zadawane pytania na temat wspólnej praktyki CP 3. Charakter odróżniający znaki graficzne zawierające słowa o charakterze opisowym/pozbawione charakteru odróżniającego A. WSPÓLNA

Bardziej szczegółowo

DEFINICJA RACHUNKU OBROTÓW BIEŻĄCYCH...

DEFINICJA RACHUNKU OBROTÓW BIEŻĄCYCH... WYDZIAŁ FINANSÓW Lxxx SPIS TREŚCI 1. DEFINICJA RACHUNKU OBROTÓW BIEŻĄCYCH... 2 2. SYSTEM OBCIĄŻEŃ RACHUNKÓW OBROTÓW BIEŻĄCYCH... 2 3. OTWARCIE RACHUNKU OBROTÓW BIEŻĄCYCH... 2 4. ZASILANIE RACHUNKU OBROTÓW

Bardziej szczegółowo

DECYZJE. (Tekst mający znaczenie dla EOG)

DECYZJE. (Tekst mający znaczenie dla EOG) L 289/18 5.11.2015 DECYZJE DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2015/1984 z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie określenia okoliczności, formatów i procedur notyfikacji zgodnie z art. 9 ust. 5 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. w sprawie przyjmowania w poczet członków, przyznawania i zamiany oraz zasiedlania mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólnota w Będzinie

REGULAMIN. w sprawie przyjmowania w poczet członków, przyznawania i zamiany oraz zasiedlania mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólnota w Będzinie REGULAMIN w sprawie przyjmowania w poczet członków, przyznawania i zamiany oraz zasiedlania mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólnota w Będzinie I. Podstawy prawne 1. 1. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000

Bardziej szczegółowo

Ustalanie zobowiązania podatkowego Decyzje podatkowe

Ustalanie zobowiązania podatkowego Decyzje podatkowe Ustalanie zobowiązania podatkowego Decyzje podatkowe Zasady ustalania zobowiązania podatkowego uregulowane są w niemieckiej ordynacji podatkowej. W zależności od rodzaju zobowiązania podatkowego deklaracje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL Właścicielem sklepu internetowego LONPOS.PL jest: ul. Odrzańska 8/7, 30-408 Kraków NIP 679 249 93 65 REGON 120145725 tel. kom.: +48 604 952 332 I. Definicje Użyte

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek

Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek Załącznik nr 1 Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek, zwany dalej Regulaminem, określa zasady

Bardziej szczegółowo

2. Przetarg, o którym mowa w ust. 1 Spółdzielnia obowiązana jest ogłosić nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia opróżnienia lokalu.

2. Przetarg, o którym mowa w ust. 1 Spółdzielnia obowiązana jest ogłosić nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia opróżnienia lokalu. Regulamin przeprowadzenia przetargu na ustanowienie odrębnej własności do lokalu mieszkalnego w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie. Regulamin opracowany został na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA W TRYBIE NEGOCJACJI Z OGŁOSZENIEM. Protokół dotyczy: zamówienia publicznego umowy ramowej. 1. Zamawiający

PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA W TRYBIE NEGOCJACJI Z OGŁOSZENIEM. Protokół dotyczy: zamówienia publicznego umowy ramowej. 1. Zamawiający WZÓR Załącznik nr 3 pieczęć zamawiającego PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA W TRYBIE NEGOCJACJI Z OGŁOSZENIEM Protokół dotyczy: zamówienia publicznego umowy ramowej 1. Zamawiający Pełna nazwa (firma) zamawiającego:......

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 26.2.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 56/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 174/2014 z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie zmiany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO FORUM PRAWNEGO PORTALU BIZNESOWY SERWIS INFORMACYJNY

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO FORUM PRAWNEGO PORTALU BIZNESOWY SERWIS INFORMACYJNY REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO FORUM PRAWNEGO PORTALU BIZNESOWY SERWIS INFORMACYJNY 1. Definicje Poniższe zwroty mają w niniejszym Regulaminie następujące znaczenie: 1. Usługodawca Leszek Kun prowadzący

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer dla Firm obowiązuje od 16 października 2013 r. do odwołania.

Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer dla Firm obowiązuje od 16 października 2013 r. do odwołania. Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer dla Firm obowiązuje od 16 października 2013 r. do odwołania. I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Oferta Promocyjna Drugi numer dla Firm skierowana

Bardziej szczegółowo

PROCES PROWADZENIA REJESTRÓW W UPRP OPIS STANU OBECNEGO

PROCES PROWADZENIA REJESTRÓW W UPRP OPIS STANU OBECNEGO PROCES PROWADZENIA REJESTRÓW W UPRP OPIS STANU OBECNEGO SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Metodyka... 4 3. Proces dotyczący wpisu udzielonego prawa do rejestru patentowego lub rejestru wzorów użytkowych (PL)...

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin i ustawy o nasiennictwie.

o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin i ustawy o nasiennictwie. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI KADENCJA Warszawa, dnia 28 kwietnia 2006 r. Druk nr 145 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 października 2008 r.

USTAWA z dnia 24 października 2008 r. Kancelaria Sejmu s. 1/16 USTAWA z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz o zmianie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 7 lipca 2016 r. Poz. 3872 UCHWAŁA NR XXVIII/162/16 RADY MIASTA PORĘBA z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku

REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku Regulamin określa zasady sprzedaży kosmetyków firmy Dax Cosmetics Sp. z o.o. oferowanych w sklepie internetowym sklep.dax.com.pl 1. Informacje

Bardziej szczegółowo