ZARZĄDZENIE NR VII/18/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE. z dnia 5 lutego 2018 r.

Save this PDF as:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE NR VII/18/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE. z dnia 5 lutego 2018 r."

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR VII/18/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych o charakterze ogólnogminnym dotyczących programu pn.: Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Orzesze Na podstawie art.5a z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2017r. poz.1875 z późniejszymi zmianami) oraz par.1 ust.3 załącznika do Uchwały Nr XLV/409/10 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 23 września 2010r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Orzesze (Dz.Urz.Woj.Śl. z dn r. Nr 248, poz.3793) oraz Uchwały Nr XLI/559/18 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych o charakterze ogólnogminnym dotyczących programu pn.: Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Orzesze postanawiam Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne w sprawie programu pn.: Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Orzesze z mieszkańcami Miasta Orzesze zgodnie z par.2 ust.7 Uchwały Nr XLV/409/10 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 23 września 2010r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Orzesze. 2. Celem konsultacji jest zebranie opinii mieszkańców miasta na temat programu pn.: Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Orzesze. Z dniem rozpoczęcia konsultacji podaje się do publicznej wiadomości treść regulaminu naboru ankiet mieszkańców w ramach projektów z zakresu odnawialnych źródeł energii planowanych do realizacji przez gminę Orzesze wraz z ankietą oraz deklaracją uczestników chcących wziąć udział w przedmiotowym programie, stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2. Konsultacje polegać będą na: 1. udostępnieniu mieszkańcom treści regulaminu naboru ankiet mieszkańców w ramach projektów z zakresu odnawialnych źródeł energii planowanych do realizacji przez gminę Orzesze wraz z ankietą oraz deklaracją uczestników chcących wziąć udział w przedmiotowym programie, poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Orzesze oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Orzesze, 2. wyłożeniu regulaminu wraz z ankietą oraz deklaracją w Sekretariacie Urzędu Miejskiego oraz Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Szkód Górniczych, w dniach i godzinach urzędowania, celem udostępnienia go mieszkańcom Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od r. do r. 2. Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie opinii i złożenia uwag do sprawy będącej przedmiotem konsultacji, 3. Opinie oraz uwagi przeprowadza się na kartach konsultacyjnych zwanych "ankietą konsultacyjną 4. Ustala się wzór ankiety konsultacyjnej stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 5. Konsultacje z mieszkańcami gminy będą przeprowadzone poprzez udostępnienie ankiet konsultacyjnychw miejscach wymienionych w par Wypełnione ankiety konsultacyjne uprawnieni mieszkańcy mogą składać do urny umieszczonej w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Szkód Górniczych, po uprzednim zweryfikowaniu przez pracownika Referatu tożsamości osoby składającej ankietę, celem potwierdzenia uprawnień do wzięcia udziału w konsultacjach Id: E0998D74-0AB4-4F76-8E7F-4FFDBDFD06F6. Podpisany Strona 1

2 7. Pracownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Szkód Górniczych, zabezpiecza urnę, celem prawidłowego przeprowadzenia konsultacji oraz Komisji Konsultacyjnej podaje liczbę zweryfikowanych osób, które wzięły udział w konsultacjach Do przeprowadzenia konsultacji powołuje się Komisję Konsultacyjną w następującym składzie: 1) Teresa Macioszek - Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Szkód Górniczych 2) Justyna Mrowiec - Podinspektor Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Szkód Górniczych 3) Arkadiusz Bargiel - Specjalista Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Szkód Górniczych 2. Do zadań komisji należy w szczególności: 1) przygotowanie i wydanie ankiet konsultacyjnych, 2) otwarcie urny oraz porównanie liczby złożonych ankiet z liczbą zweryfikowanych przez pracownika Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Szkód Górniczych osób, które wzięły udział w konsultacjach, 3) zebranie opinii oraz uwag w złożonych ankietach, 4) sporządzenie protokołu i ustalenie wyników konsultacji. 3. Komisja niezwłocznie, jednak nie później niż do 1 tygodnia od dnia zakończenia konsultacji ustali jej wynik. 4. Wzór protokołu Komisji Konsultacyjnej z przeprowadzonej konsultacji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego rozporządzenia. 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze. 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega: 1) zamieszczeniu na stronie internetowej Miasta Orzesze i Biuletynie Informacji Publicznej. 2) wywieszeniu informacji na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Orzesze. 3) rozplakatowaniu na obszarze objętym konsultacjami. Burmistrz Miasta Orzesze inż. Mirosław Blaski Id: E0998D74-0AB4-4F76-8E7F-4FFDBDFD06F6. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr VII/18/2018 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 5 lutego 2018 r. regulamin naboru ankiet mieszkańców w ramach projektów z zakresu odnawialnych źródeł energii planowanych do realizacji przez gminę Orzesze wraz z ankietą oraz deklaracją uczestników chcących wziąć udział w programie pn.: Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Orzesze I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nabór ankiet mieszkańców prowadzony jest przez Gminę Orzesze celem przygotowania wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie dostawy i montażu instalacji z zakresu odnawialnych źródeł energii. 2. Wnioski zbierane będą od osób chętnych właścicieli lub użytkowników budynków mieszkalnych posiadających tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, zamieszkałych i zameldowanych na terenie Gminy Orzesze, do udziału w projektach w zakresie wybranej instalacji odnawialnych źródeł energii, tj.: - powietrznych pomp ciepła do c.o. oraz c.w.u. - instalacji fotowoltaicznych 3. Projekty będą realizowane przez Gminę Orzesze tylko i wyłącznie w przypadku otrzymania dofinansowania ze środków RPO WSL na lata Rzeczywisty poziom dofinansowania zostanie ustalony po podpisaniu umowy o dofinansowanie przez Gminę Orzesze. 4. Projekty będą współfinansowane ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i wysokość dofinansowania wyniesie do 85 % kosztów kwalifikowalnych. 5. Właściciel zobowiązuje się do podpisania umowy nieodpłatnego użyczenia części nieruchomości, w celu montażu instalacji, na czas realizacji projektu oraz na 5 lat okresu trwałości projektu. 6. Zamontowane instalacje przez 5 lat od dnia PŁATNOŚCI KOŃCOWEJ NA RZECZ BENEFICJENTA, tj. Gminę Orzesze, będą stanowiły własność Gminy i przez ten czas zostaną użyczone do bezpłatnego użytkowania właścicielom posesji. Po 5 latach zostaną przekazane właścicielom posesji na własność. 7. Dopuszcza się złożenie tylko jednej ankiety na daną lokalizację dla jednej instalacji. 8. Gmina dopuszcza wprowadzenie zmian w niniejszym Regulaminie naboru ankiet, w tym w szczególności terminu wydłużenia naboru. Informacja w tym zakresie zostanie umieszczona na stronie internetowej Gminy Orzesze. 9. Szczegółowe informacje dotyczące naboru ankiet uzyskać można w Urzędzie Gminy Orzesze. II. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA ANKIET 1. Nabór ankiet prowadzony będzie w dniach od r. do r. w siedzibie Urzędu Miasta Orzesze. 2. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest złożenie kompletnej ankiety wraz deklaracją, stanowiące załącznik do niniejszego Regulaminu. 3. Ankiety i deklaracje złożone przed lub po terminie określonym w pkt.1 -pozostaną bez rozpatrzenia. III. KTO MOŻE APLIKOWAĆ Id: E0998D74-0AB4-4F76-8E7F-4FFDBDFD06F6. Podpisany Strona 1

4 1. Osoby fizyczne zameldowane i zamieszkujące na terenie Gminy Orzesze, będące właścicielem lub użytkownikiem budynku mieszkalnego, posiadające tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, gdzie efekty realizacji projektu wykorzystywane będą wyłącznie do celów bytowych mieszkańców. Budynek mieszkalny musi być użytkowany, tzn. oddany do użytku na dzień składania ankiety i deklaracji. 2. W przypadku współwłasności nieruchomości wszyscy współwłaściciele muszą wyrazić zgodę na użyczenie nieruchomości na cele projektu. 3. Osoby nieposiadające jakichkolwiek zaległości w zobowiązaniach finansowych z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych należności wobec Gminy Orzesze. 4. Osoby nieposiadające zarejestrowanej działalności gospodarczej pod wskazanym adresem budynku mieszkalnego, nieprowadzące działalności gospodarczej, w tym również rolniczej. W przypadku zaś jej prowadzenia istnieje konieczność zagwarantowania montażu oddzielnych instalacji CWU,CO/lub licznika energii elektrycznej na koszt mieszkańca. IV. DOKUMENTY WYMAGANE NA ETAPIE APLIKOWANIA O ZAKWALIFIKOWANIE MIESZKAŃCA DO PROJEKTU Kompletnie wypełniona ankieta wraz z deklaracją dotycząca danych o budynku niezbędnych do realizacji projektu w zakresie zakupu i montażu instalacji OZE. Dane wskazane w ankiecie wyłonionej do projektu będzie weryfikowana i wskazanie nieprawdziwych informacji stanowić będzie podstawę do wykreślenia z listy zakwalifikowanej do projektu. V. SZCZEGÓŁOWA INFORMACJA O PROJEKCIE OBEJMUJĄCYM MONTAŻ INSTALACJI SOLARNYCH LUB FOTOWOLTACZINYCH 1. Jest to projekt w zakresie montażu mikroinstalacji, które produkują energię cieplną na potrzeby gospodarstwa domowego na poczet ogrzewania ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania lub produkcji energii elektrycznej na potrzeby własne budynku mieszkalnego. 2. Instalacja OZE w okresie trwałości projektu musi być sprawna i użytkowana zgodnie z przeznaczeniem projektu. 3. Szacunkowy koszt instalacji oraz wartość udziału uczestnika projektu będzie zależała od ilości zebranych ankiet, uszczegółowienia konkursu, uwarunkowania lokalizacji instalacji, co zostanie określone każdorazowo w umowie podpisywanej przed rozpoczęciem realizacji projektu.*. *Dla przedmiotowego projektu zakłada się przedkładanie do dokumentacji wniosku o dofinansowanie indywidualnych projektów wykonania instalacji, zatem mieszkaniec dobrowolnie zobowiązuje się do zagwarantowania dostępu do budynku, którego dotyczyć będzie instalacja projektantowi opracowującemu dokumentację techniczną. W przypadku braku możliwości wykonania montażu instalacji OZE i tym samym projektu technicznego instalacji na wskazanym przez mieszkańca budynku, mieszkaniec nie zostanie zakwalifikowany do udziału w projekcie. W przypadku rezygnacji właściciela posesji z udziału w projekcie już po wykonaniu dokumentacji projektowej poniesie on całkowite koszty jej wykonania. Szacunkowe koszty brutto bez dotacji na dzień 21 stycznia 2018r. dla instalacji fotowoltaicznej: - zakup i montaż 1 kwp czynnej instalacji: 5000,00 PLN Szacunkowe koszty brutto bez dotacji na dzień 21 stycznia 2018r. dla instalacji powietrznej pompy ciepła: - zakup i montaż powietrznej pompy ciepła: 20000,00 PLN-45000,00 PLN W skład wkładu własnego mieszkańca będzie wchodził koszt 15% wartości inwestycji netto oraz całości podatku VAT od instalacji zgodnie z obowiązującą ustawa o podatku VAT. Powyższe kwoty są szacunkowymi, mogą ulec zmianie po wyłonieniu Wykonawcy w drodze postępowania przetargowego na realizację projektu. 4. Warunki udziału w projekcie: Id: E0998D74-0AB4-4F76-8E7F-4FFDBDFD06F6. Podpisany Strona 2

5 1) uczestnik projektu musi złożyć kompletnie wypełnioną ankietę wraz z deklaracją dotyczącą udziału w projekcie w celu zweryfikowania, czy budynek spełnia wszystkie niezbędne warunki oraz w celu dobrania odpowiedniej mocy instalacji OZE. Należy podkreślić, że: - w przypadku instalacji powietrznej pompy ciepła instalacja będzie tak dobrana, aby całkowita wartość energii cieplnej wyprodukowanej przez tę instalację nie przekraczała całkowitej wartość energii cieplnej spożytkowanej na cele podgrzewania cwu i centralne ogrzewanie przez gospodarstwo domowe. Ankieta wraz z deklaracją są załącznikami do niniejszego Regulaminu. - w przypadku instalacji fotowoltaicznej instalacja będzie tak dobrana, aby całkowita wartość energii elektrycznej wyprodukowanej przez tę instalację nie przekraczała całkowitej wartość energii elektrycznej spożytkowanej przez gospodarstwo domowe w oparciu o realne zużycie poparte rachunkami za energię elektryczną; Ankieta wraz z deklaracją są załącznikami do niniejszego Regulaminu. 5. Instalacje OZE będą montowane na budynkach mieszkalnych i w jego obrysie ( stawka podatku VAT wyniesie 8%), w szczególnie udokumentowanych przypadkach będzie dopuszczany montaż na budynkach gospodarczych znajdujących się w obrębie działki uczestnika projektu. Wówczas stawka podatku VAT wyniesie 23%. 6. Deklaracje mieszkańców będą rozpatrywane z uwzględnieniem kolejności ich składania, będą rozpatrywane indywidualnie i nie są gwarantem uzyskania dotacji. 7. Instalacje zamontowane na i w budynkach nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności rolniczej oraz działalności gospodarczej, w tym agroturystyki przeznaczone mogą być wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego, z zastrzeżeniem pkt. III.4 niniejszego Regulaminu. Muszą być sprawne w okresie trwałości i użytkowane zgodnie z przeznaczeniem. 8. Dach budynku, na którym będzie montowana instalacja, nie może zawierać azbestu. 9. Warunkiem przystąpienia do danego projektu jest wypełnienie ankiety wraz z deklaracją, którą należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do r. VI. PROCEDURA CZYNNOŚCI DOKONYWANYCH PO OTRZYMANIU DOFINSOWANIA ZE ŚRODKÓW RPO NA LATA NA REALIZACJĘ PROJEKTU Po uzyskaniu pozytywnej oceny projektu i zakwalifikowaniem projektu do dofinansowania mieszkańcy zakwalifikowani do udziału w projekcie (po zweryfikowaniu spełnienia warunków udziału w projekcie oraz uwzględnieniu wielkości instalacji) w stosownym czasie zostaną poproszeni o: 1. Zgłoszenie się do Urzędu Miasta Orzesze wraz z dowodem osobistym i aktualnym (nie starszym niż 3 miesiące przed podpisaniem umowy) wypisem z rejestru gruntów prowadzonym przez Starostwo Powiatowe w dotyczącym działki, na której zlokalizowany jest budynek mieszkalny (ewentualnie gospodarczy) lub wydrukiem z elektronicznej ewidencji ksiąg wieczystych dla danej nieruchomości, który będzie stanowić niezbędny załącznik do umowy w celu wyrażenia zgody na bezpłatne użyczenie swej nieruchomości na cele projektu. W przypadku współwłasności nieruchomości wszyscy współwłaściciele muszą wyrazić zgodę na użyczenie nieruchomości na cele projektu (podpisać umowę użyczenia) 2. Uczestnik projektu będzie dodatkowo zobowiązany do podpisania umowy dotyczącej ustalenia wzajemnych zobowiązań stron pod względem organizacyjnym i finansowym i do wniesienia udziału własnego w kosztach realizacji projektu. Niedokonanie przez uczestnika projektu wpłaty w podanym terminie w umowie i w określonej wysokości będzie równoznaczne z rezygnacją z udziału w projekcie i rozwiązaniem umowy. 3. Uczestnik nie może posiadać zaległości w podatkach i opłatach lokalnych oraz innych należnościach wobec Gminy Orzesze. Dane te będą na bieżąco weryfikowane przez Urząd Miasta Orzesze. Posiadanie jakichkolwiek zaległości względem Gminy Orzesze jest tożsame z wykreśleniem uczestnika z listy zakwalifikowanych do projektu. Id: E0998D74-0AB4-4F76-8E7F-4FFDBDFD06F6. Podpisany Strona 3

6 4. Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do udziału w danym projekcie, zostaną zapisane na listę rezerwową i wezmą udział w projekcie w przypadku rezygnacji osób z listy głównej lub ich wykluczenia z udziału w projekcie ze względu na brak wpłaty lub z powodu braku możliwości montażu instalacji ze względów technicznych lub posiadania zaległości z ww. tytułów 5. Okres gwarancji i trwałości projektu na zamontowane instalacje wyniesie minimum 5 lat, po tym okresie instalacje przejdą na własność mieszkańców. Po zakwalifikowaniu Gminy Orzesze do dofinansowania, powyższe kwestie zostaną uregulowane osobnym Regulaminem. VII. ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU Ankieta dotycząca zakupu i montażu instalacji OZE. Deklaracja uczestnictwa. Ankieta Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gminy Orzesze Uwaga: Złożenie ankiety we wskazanym terminie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do projektu (warunkiem koniecznym będą możliwości techniczne montażu instalacji oraz kryteria formalne naboru konkursu) Deklaruję udział w projekcie w zakresie zakupu i montażu ( proszę o wskazanie JENDEGO typu instalacji): INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ INSTALACJI POWIETRZNEJ POMPY CIEPŁA Dane osobowe Wnioskodawcy (właściciela nieruchomości) 1.1. Imię i nazwisko Adres zamieszkania Adres instalacji Numer telefonu Adres Potwierdzam uczestnictwo w projekcie polegającym na instalacji OZE na budynku mieszkalnym, do którego posiadam tytuł prawny (własność lub współwłasność) Numer ewidencyjny działki: Numer księgi wieczystej lub postanowienia sądu: Dane dotyczące obiektu, na którym ma zostać zamontowana instalacja Powierzchnia użytkowa budynku:..m Rodzaj dachu: a płaski b jednospadowy c dwuspadowy d czterospadowy e wielopołaciowy 3.3. Orientacja połaci dachowej, na której będą instalowane kolektory słoneczne/panele fotowoltaiczne: a południowa b południowo-wschodnia c południowo-zachodnia 3.4. Przybliżony kąt nachylenia połaci dachowej:... stopni 3.5. Rodzaj pokrycia dachu: a blachodachówka b dachówka ceramiczna c blacha trapezowa d papa e inny: Sposób ogrzewania budynku i zaopatrzenia w energię elektryczną: a kocioł węglowy b kocioł gazowy jednofunkcyjny c kocioł gazowy dwufunkcyjny d inne:... Ilość zużywanego ww. nośnika/paliwa:.rocznie Id: E0998D74-0AB4-4F76-8E7F-4FFDBDFD06F6. Podpisany Strona 4

7 Moc obecnego kotła:.[kw] Czy budynek jest poddany termomodernizacji: a TAK proszę wpisać grubość docieplenia:.b NIE Czy budynek posiada wymienioną stolarkę okienną/drzwiową: a TAK b NIE Ilość zużywanej energii elektrycznej:...[kwh] ( w oparciu o rachunki za energię elektryczną) Ilość faz: ( w oparciu o rachunki za energię elektryczną) Moc umowna ( przyłączeniowa):..[kw] ( w oparciu o rachunki za energię elektryczną) 3.7. Sposób przygotowania ciepłej wody użytkowej: a przepływowy podgrzewacz wody elektryczny b przepływowy podgrzewacz wody gazowy c centralnie w kotle-bojler (paliwo stałe) d terma gazowa (pojemnościowa) e terma elektryczna (pojemnościowa) f inne: jakie Proponowana lokalizacja zasobnika ciepłej wody użytkowej: a pomieszczenie kotłowni (piwnica, parter) b poddasze ocieplone c inne: jakie Liczba osób zamieszkałych (stale korzystających z instalacji) w budynku: (miejscowość, data) DEKLARACJA UCZESTNICTWA... (czytelny podpis właściciela) Projekt będzie realizowany przez Gminę Orzesze w przypadku otrzymania wsparcia finansowego ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata , Oś priorytetowa 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii Poddziałanie: Odnawialne źródła energii - konkurs Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń lub zatajenie prawdy, a podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą i stanem faktycznym, w związku z tym oświadczam, że: I. Zapoznałem/am się z Regulaminem naboru zgłoszeń, w ramach projektu planowanego do przygotowania przez Gminę Orzesze w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata i akceptuję jego treść. II. Po zapoznaniu się z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane posiadam prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane określoną w pkt 1.3 ankiety na podstawie tytułów wskazanych w punkcie 1 ankiety. III. Udzielam pisemnego pełnomocnictwa do reprezentowania Burmistrzowi Gminy Orzesze na cele związane z pozyskaniem dofinansowania na zakup i montaż OZE pod wskazanym adresem nieruchomości pkt treści ankiety. Tym samym przekazuję prawo dysponowania niezbędną częścią wskazanej w ankiecie nieruchomości Gminie Orzesze dla celów procedury aplikowania o dofinansowanie projektu z zakresu odnawialnych źródeł energii oraz jego realizacji oraz okresu trwałości. IV. Pod wskazanym adresem, gdzie zostanie zainstalowany zestaw OZE, nie prowadzę produkcyjno wytwórczej działalności rolniczej ani jakiejkolwiek innej działalności polegającej na sprzedaży płodów rolnych (zboża, trzoda chlewna, mleko itp.). Id: E0998D74-0AB4-4F76-8E7F-4FFDBDFD06F6. Podpisany Strona 5

8 V. W budynku nie jest prowadzona działalność gospodarcza oraz instalacja OZE będzie wykorzystywana tylko i wyłącznie na cele mieszkaniowe. W momencie zaś rozpoczęcia lub prowadzenia działalności pod wskazanym adresem zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Gminy o tym fakcie i zobowiązuję się do montażu osobnego licznika na energię elektryczną ( dla instalacji fotowoltaicznej) oraz zapewnienia oddzielnych instalacji CWU/CO). Przyjmuję do widomości, iż zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej stanowi w ww. przypadku pomoc de minimis. VI. Deklaruję pokrycie następujących kosztów: 1. do 15% kosztów kwalifikowalnych (netto) zakupu i montażu instalacji; 2. podatku VAT od całości wykonania instalacji (od kwoty wkładu własnego oraz kwoty dotacji) przewidywane stawki podatku VAT dla instalacji na budynku mieszkalnym lub budynku, który bezpośrednio przylega do budynku mieszkalnego o łącznej pow. poniżej 300 m 2 ( tj. w obrysie budynku mieszkalnego ) wynosi 8%; dla instalacji na budynku gospodarczym wolnostojącym lub na gruncie wynosi 23% 3. innych niezbędnych kosztów nieobjętych dofinansowaniem, związanych m.in. z zakupem i montażem wybranej instalacji, eksploatacją instalacji, obowiązkowym ubezpieczeniem na koszt mieszkańca i serwisowaniem, a także z kompletnym osprzętem na terenie zgłaszanej nieruchomości; 4. kosztów naprawy instalacji w przypadku, gdy uszkodzenie nie jest objęte gwarancją; 5. w razie ich wystąpienia dodatkowych kosztów niekwalifikowanych związanych z niestandardowymi warunkami, co zwiększy zużycie materiału lub konieczność dokonania modernizacji istniejących instalacji. Mam świadomość, że wysokość wkładu w kosztach inwestycji może ulec zmianie i zostanie ustalona po przeprowadzeniu procedury przetargowej na wybór Wykonawcy projektu przez Gminę Orzesze, natomiast ostateczne rozliczenie mojego dofinansowania i wysokości wkładu własnego, zostanie dokonane po zatwierdzeniu końcowego wniosku o płatność przez IZ RPO. VII. Oświadczam, że udostępnię nieruchomość przedstawicielom Gminy Orzesze oraz wykonawcom dla celów projektowych, montażu instalacji i eksploatacji urządzeń objętych projektem. VIII. Zobowiązuję się do przedłożenia wszelkich niezbędnych dokumentów wymaganych przez IZ/Gminę Orzesze do prawidłowej procedury aplikowania o środki i jestem świadomy, że złożenie kompletu dokumentów zgłoszeniowych, nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem mnie do projektu. IX. Przyjmuję do wiadomości, iż ostateczny dobór urządzenia, które zostanie zainstalowane, dokonany zostanie na podstawie zweryfikowanych informacji podanych w dokumentach zgłoszeniowych oraz oceny wykonawcy. XX. Upoważniam Gminę Orzesze do reprezentowania mnie przed wszystkimi organami administracji publicznej w trakcie procedur formalno-prawnych związanych z inwestycją objętą projektem. XI. Wyrażę zgodę na umieszczenie i utrzymywanie na powyższej nieruchomości, przez okres co najmniej 5 lat od zatwierdzenia końcowego wniosku o płatność, zamontowanej instalacji oraz umieszczenie oznaczenia (oznaczenia logotypami lub tablicy pamiątkowej) o sfinansowaniu projektu ze środków EFRR w ramach RPO na lata XII. Przyjmuję do wiadomości, iż projekt realizowany będzie tylko i wyłącznie w przypadku otrzymania przez Gminę Orzesze dofinansowania i podpisania umowy na jego realizację ze środków RPO na lata XIII. Oświadczam, iż na dzień składania niniejszych dokumentów zgłoszeniowych nie posiadam jakichkolwiek zaległych zobowiązań finansowych wobec Gminy Orzesze z tytułu należności podatkowych, opłat za wodę, ścieki, wywóz śmieci itp. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku posiadania jakichkolwiek zaległych zobowiązań finansowych wobec Gminy Orzesze, moje zgłoszenie zostanie wykluczone z udziału w projekcie. Id: E0998D74-0AB4-4F76-8E7F-4FFDBDFD06F6. Podpisany Strona 6

9 XIV. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego. Jednocześnie deklaruję, że po podpisaniu przez Gminę Orzesze umowy o dofinansowanie projektu na jego realizację, zobowiązuję się do niezwłocznego: 1. podpisania stosownej umowy Uczestnictwa w projekcie z Gminę Orzesze, dotyczącej ustalenia wzajemnych zobowiązań stron pod względem organizacyjnym i finansowym; 2. dokonania wpłaty wkładu własnego na konto wskazane przez Gminę Orzesze, a płatności tej dokonam jednorazowo w całości. Przyjmuję do wiadomości, że niedokonanie przeze mnie wpłaty w podanym terminie i w określonej wysokości, będzie równoznaczne z rezygnacją z mojego udziału w projekcie i rozwiązaniem umowy/umów; 3. oraz złożenia ewentualnych dodatkowych dokumentów wymaganych przez Gminę Orzesze i dopełnienia wszelkich formalności w celu prawidłowej realizacji projektu. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na cele związane z projektem z ustawą z dnia r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U z późn. zm. ). Zostałem poinformowany, że podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz, że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia.... (miejscowość, data)... (czytelny podpis właściciela) Id: E0998D74-0AB4-4F76-8E7F-4FFDBDFD06F6. Podpisany Strona 7

10 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr VII/18/2018 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 5 lutego 2018 r. ankieta w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych o charakterze ogólnogminnym dotyczących programu pn.: Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Orzesze Opinia oraz uwagi do treści regulaminu naboru ankiet mieszkańców w ramach projektów z zakresu odnawialnych źródeł energii planowanych do realizacji przez gminę Orzesze oraz ankiety i deklaracji uczestników chcących wziąć udział w programie pn.: Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Orzesze :... Id: E0998D74-0AB4-4F76-8E7F-4FFDBDFD06F6. Podpisany Strona 1

11 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr VII/18/2018 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 5 lutego 2018 r. Protokół Komisji Konsultacyjnej z dnia z przebiegu konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Orzesze w sprawie zmian Statutu Miasta Orzesze Komisja Konsultacyjna w składzie: 1) Teresa Macioszek 2) Justyna Mrowiec 3) Arkadiusz Bargiel Ustalenia Komisji: liczba osób zweryfikowanych, które wzięły udział w konsultacjach. liczba wrzuconych ankiet konsultacyjnych. Zgłoszone uwagi: Wyniki konsultacji: u wagi i wnioski Komisji Konsultacyjnej: Na tym protokół zakończono i podpisano: 1)... 2)... 3)... Id: E0998D74-0AB4-4F76-8E7F-4FFDBDFD06F6. Podpisany Strona 1

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn.

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn. Załącznik nr 1 do Regulaminu naboru zgłoszeń.... DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn. Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Kobyla Góra z zakresu

Bardziej szczegółowo

zamieszkały/a w... (miejscowość, kod, ulica, nr domu) nr telefonu, adres ... zamieszkały/a w... (miejscowość, kod, ulica, nr domu)

zamieszkały/a w... (miejscowość, kod, ulica, nr domu) nr telefonu, adres  ... zamieszkały/a w... (miejscowość, kod, ulica, nr domu) Załącznik nr 1 do Regulaminu naboru zgłoszeń.... miejscowość i data DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn. Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DO NABORU DEKLARACJI MIESZKAŃCÓW W RAMACH PROJEKTÓW Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ JELENIEWO

REGULAMIN DO NABORU DEKLARACJI MIESZKAŃCÓW W RAMACH PROJEKTÓW Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ JELENIEWO REGULAMIN DO NABORU DEKLARACJI MIESZKAŃCÓW W RAMACH PROJEKTÓW Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ JELENIEWO I. Informacje ogólne 1. Nabór deklaracji mieszkańców

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE OGÓLNE TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

I. INFORMACJE OGÓLNE TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI Regulamin naboru deklaracji mieszkańców w ramach projektu z zakresu odnawialnych źródeł energii planowanych do realizacji przez Gminę Wasilków w ramach projektu pod nazwą Modernizacja indywidualnych źródeł

Bardziej szczegółowo

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA ANKIET I DEKLARACJI UCZESTNICTWA

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA ANKIET I DEKLARACJI UCZESTNICTWA Regulamin naboru ankiet i deklaracji uczestnictwa mieszkańców Gminy Zabłudów w projekcie z zakresu odnawialnych źródeł energii planowanym do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin dla mieszkańców Gminy Szczebrzeszyn. dotyczący naboru ankiet w ramach projektu z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii (OZE)

Regulamin dla mieszkańców Gminy Szczebrzeszyn. dotyczący naboru ankiet w ramach projektu z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) Regulamin dla mieszkańców Gminy Szczebrzeszyn dotyczący naboru ankiet w ramach projektu z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) Informacje podstawowe. 1. Przyjmowanie ankiet od mieszkańców prowadzone

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgłoszeniowa do udziału w projekcie - dofinansowanie zakupu i montażu instalacji z zakresu odnawialnych źródeł energii

Deklaracja zgłoszeniowa do udziału w projekcie - dofinansowanie zakupu i montażu instalacji z zakresu odnawialnych źródeł energii Załącznik nr 1 do Regulaminu Imię i Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktu:.. Adres do korespondencji:......... Telefon:..Adres e-mail:.. Deklaracja zgłoszeniowa do udziału w projekcie - dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin. dotyczący naboru ankiet w ramach projektu z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) Informacje podstawowe.

Regulamin. dotyczący naboru ankiet w ramach projektu z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) Informacje podstawowe. Regulamin dotyczący naboru ankiet w ramach projektu z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) Informacje podstawowe. 1. Przyjmowanie ankiet od mieszkańców prowadzone jest przez Gminę Poniatowa w celu

Bardziej szczegółowo

Regulamin dla mieszkańców Gminy Łabunie dotyczący naboru ankiet w ramach projektu z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii (OZE)

Regulamin dla mieszkańców Gminy Łabunie dotyczący naboru ankiet w ramach projektu z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) Regulamin dla mieszkańców Gminy Łabunie dotyczący naboru ankiet w ramach projektu z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) Informacje podstawowe. 1. Przyjmowanie ankiet od mieszkańców prowadzone jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin dla mieszkańców Gminy Józefów nad Wisłą. dotyczący naboru ankiet w ramach projektu z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii (OZE)

Regulamin dla mieszkańców Gminy Józefów nad Wisłą. dotyczący naboru ankiet w ramach projektu z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) Regulamin dla mieszkańców Gminy Józefów nad Wisłą dotyczący naboru ankiet w ramach projektu z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) Informacje podstawowe. 1. Przyjmowanie ankiet od mieszkańców prowadzone

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE OGÓLNE TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA ANKIET

I. INFORMACJE OGÓLNE TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA ANKIET REGULAMIN NABORU ANKIET MIESZKAŃCÓW W RAMACH PROJEKTÓW Z ZAKRESU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI I WYMIANY ŹRÓDEŁ GRZEWCZYCH PRZEZ GMINĘ OROŃSKO pn. Wymiana źródeł grzewczych dla mieszkańców Gminy Orońsko

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgłoszeniowa do udziału w projekcie - Odnawialne źródła energii w Gminie Mircze

Deklaracja zgłoszeniowa do udziału w projekcie - Odnawialne źródła energii w Gminie Mircze Załącznik nr 1 do Regulaminu... () Imię i Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktu:.. Adres do korespondencji:......... Telefon: Adres e-mail:... Deklaracja zgłoszeniowa do udziału w projekcie - Odnawialne

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. pn. Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. pn. Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza ..... miejscowość i data DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn. Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza przygotowywanego przez Miasto

Bardziej szczegółowo

Regulamin dla mieszkańców Gminy Telatyn dotyczący naboru ankiet w ramach projektu z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii (OZE)

Regulamin dla mieszkańców Gminy Telatyn dotyczący naboru ankiet w ramach projektu z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) Regulamin dla mieszkańców Gminy Telatyn dotyczący naboru ankiet w ramach projektu z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) Informacje podstawowe. 1) Przyjmowanie ankiet od mieszkańców prowadzone jest

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 6. 3) Dopuszczalne jest złożenie tylko jednej ankiety na nieruchomość.

Strona 1 z 6. 3) Dopuszczalne jest złożenie tylko jednej ankiety na nieruchomość. Strona 1 z 6 Regulamin dla Mieszkańców GMINY TARNAWATKA dotyczący naboru ankiet w ramach projektu z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) I. Informacje ogólne 1) Nabór ankiety (deklaracji) uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Gmina Drużbice TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA ANKIET

Gmina Drużbice TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA ANKIET REGULAMIN NABORU ANKIET MIESZKAŃCÓW W RAMACH PROJEKTU Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH, PLANOWANEGO DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ DRUŻBICE I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nabór ankiet

Bardziej szczegółowo

II. Wymogi finansowe udziału w projekcie.

II. Wymogi finansowe udziału w projekcie. REGULAMIN naboru ankiet i deklaracji dotyczących udziału w projekcie z zakresu montażu kolektorów słonecznych/instalacji fotowoltaicznej w gminie Harasiuki. planowanego do realizacji w ramach działania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU ANKIET MIESZKAŃCÓW W RAMACH PROJEKTU Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII (OZE) PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ MIASTO WĘGRÓW

REGULAMIN NABORU ANKIET MIESZKAŃCÓW W RAMACH PROJEKTU Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII (OZE) PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ MIASTO WĘGRÓW REGULAMIN NABORU ANKIET MIESZKAŃCÓW W RAMACH PROJEKTU Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII (OZE) PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ MIASTO WĘGRÓW I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nabór ankiet mieszkańców prowadzony

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja wykonywania instalacji (miejscowość, nr domu) Numer działki (jeśli znane)

Lokalizacja wykonywania instalacji (miejscowość, nr domu) Numer działki (jeśli znane) ... Imię i Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktu...... Adres do korespondencji... Telefon oraz adres e-mail 1. Ankieta udziału w projekcie z zakresu dofinansowania KOTŁÓW NA BIOMASĘ UWAGA: złożenie ankiety

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wielkie Oczy,....... (imię i Nazwisko).. (Adres zamieszkania).... (seria i nr dow. osobistego)... PESEL.. TELEFON Wójt Gminy Wielkie Oczy DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Ja niżej podpisany.... deklaruję

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR BURMISTRZA MIASTA WISŁA. z dnia 4 stycznia 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR OR BURMISTRZA MIASTA WISŁA. z dnia 4 stycznia 2018 r. ZARZĄDZENIE NR OR.0050.9.2017 BURMISTRZA MIASTA WISŁA z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru ankiet mieszkańców w ramach projektu Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Wisła poprzez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych w latach 2016-2018 przez Gminę Kłoczew w ramach działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE objętego Regionalnym Programem Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

1. Ankieta udziału w projekcie z zakresu dofinansowania kolektorów słonecznych

1. Ankieta udziału w projekcie z zakresu dofinansowania kolektorów słonecznych . Imię i Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktu..... Adres do korespondencji.. Telefon oraz adres e-mail 1. Ankieta udziału w projekcie z zakresu dofinansowania kolektorów słonecznych 1. Lokalizacja wykonywania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych w latach 2016-2018 przez Gminę Kłoczew w ramach działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE objętego Regionalnym Programem Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW OD MIESZKAŃCÓW W RAMACH PROJEKTU PARASOLOWEGO Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW OD MIESZKAŃCÓW W RAMACH PROJEKTU PARASOLOWEGO Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ałącznik do Zarządzenia Nr 17/2017 Wójta Gminy Łączna z dn. 27.03.2017r REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW OD MIESZKAŃCÓW W RAMACH PROJEKTU PARASOLOWEGO Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII I. INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

5. Powierzchnia użytkowa budynku zgodnie z podatkiem od nieruchomości:

5. Powierzchnia użytkowa budynku zgodnie z podatkiem od nieruchomości: WNIOSEK dla właścicieli budynków mieszkalnych zainteresowanych montażem instalacji OZE tj.: instalacji solarnych, fotowoltaicznych i powietrznych pomp ciepła w gospodarstwach indywidualnych w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU Załącznik Nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Poprawa jakości powietrza na terenie gminy Łapy poprzez instalację kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na budynkach

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o udział w projekcie Odnawialne źródła energii w Jaśle. Instalacje w domach prywatnych

WNIOSEK o udział w projekcie Odnawialne źródła energii w Jaśle. Instalacje w domach prywatnych WNIOSEK o udział w projekcie Odnawialne źródła energii w Jaśle. Instalacje w domach prywatnych w zakresie dofinansowania KOTŁÓW NA BIOMASĘ (PELLET) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

kolektory słoneczne montaż instalacji kotłów na biomasę III. Warunki i ograniczenia nie mogą

kolektory słoneczne montaż instalacji kotłów na biomasę III. Warunki i ograniczenia nie mogą Regulamin uczestnictwa w projekcie Odnawialne źródła energii w Gminie Ostrów Lubelski planowanego do realizacji przez Gminę Ostrów Lubelski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

Wnioski złożone po określonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Wnioski złożone po określonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia. REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW W RAMACH PROJEKTÓW Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ JARCZÓW W LATACH 2016-2018 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nabór wniosków prowadzony jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU ZGŁOSZEŃ

REGULAMIN NABORU ZGŁOSZEŃ Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska Nr B.0050.328.2017 z dnia 30.11.2017r. REGULAMIN NABORU ZGŁOSZEŃ w ramach projektu pn. Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału

Bardziej szczegółowo

Dla instalacji wykonywanej na gruncie mieszkaniec uzyskuje stosowne pozwolenia na budowę we własnym zakresie.

Dla instalacji wykonywanej na gruncie mieszkaniec uzyskuje stosowne pozwolenia na budowę we własnym zakresie. . Imię i Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktu... Adres do korespondencji.. Telefon oraz adres e-mail 1. Ankieta udziału w projekcie z zakresu dofinansowania instalacji fotowoltaicznej - nabór uzupełniający

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU ANKIET MIESZKAŃCÓW W RAMACH PROJEKTU Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ JUTROSIN

REGULAMIN NABORU ANKIET MIESZKAŃCÓW W RAMACH PROJEKTU Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ JUTROSIN REGULAMIN NABORU ANKIET MIESZKAŃCÓW W RAMACH PROJEKTU Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ JUTROSIN I. INFORMACJE OGÓLNE Niniejszy Regulamin ma na celu określenie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o udział w projekcie Odnawialne źródła energii w Jaśle. Instalacje w domach prywatnych

WNIOSEK o udział w projekcie Odnawialne źródła energii w Jaśle. Instalacje w domach prywatnych WNIOSEK o udział w projekcie Odnawialne źródła energii w Jaśle. Instalacje w domach prywatnych w zakresie dofinansowania INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU ANKIET MIESZKAŃCÓW

REGULAMIN NABORU ANKIET MIESZKAŃCÓW Załącznik nr 1. do Informacji dotyczącej projektu REGULAMIN NABORU ANKIET MIESZKAŃCÓW W RAMACH PROJEKTU/PROJEKTÓW Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANEGO DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ STANIN W RAMACH

Bardziej szczegółowo

EDYCJA II - budynki mieszkalne

EDYCJA II - budynki mieszkalne EDYCJA II - budynki mieszkalne Nabór uczestników prowadzony jest przez Gminę Miejską Świdnik w celu przygotowania wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie zakupu i montażu instalacji odnawialnych źródeł

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne. II. Uczestnicy projektu

I. Informacje ogólne. II. Uczestnicy projektu Strona1 Regulamin uzupełniającego naboru uczestników projektu dotyczącego wykorzystania odnawialnych źródeł energii realizowanego przez Gminę Sierakowice w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Warunki wstępne

Rozdział 1 Warunki wstępne Regulamin naboru deklaracji wraz z ankietą składanych przez mieszkańców miasta Chełm w ramach projektu dotyczącym wykorzystania odnawialnych źródeł energii planowanym do realizacji przez Miasto Chełm w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU ZGŁOSZEŃ w ramach projektu pn. Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie gminy Lelów

REGULAMIN NABORU ZGŁOSZEŃ w ramach projektu pn. Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie gminy Lelów Załącznik do Zarządzenia Nr 1.2018 Wójta Gminy Lelów z dnia 4 stycznia 2018 r. REGULAMIN NABORU ZGŁOSZEŃ w ramach projektu pn. Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW OD MIESZKAŃCÓW W RAMACH PROJEKTU PARASOLOWEGO Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW OD MIESZKAŃCÓW W RAMACH PROJEKTU PARASOLOWEGO Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW OD MIESZKAŃCÓW W RAMACH PROJEKTU PARASOLOWEGO Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII I. INFORMACJE OGÓLNE Niniejszy Regulamin ma na celu określenie podstawowych zasad uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW OD MIESZKAŃCÓW W RAMACH PROJEKTÓW Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ ZAGÓRZ

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW OD MIESZKAŃCÓW W RAMACH PROJEKTÓW Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ ZAGÓRZ REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW OD MIESZKAŃCÓW W RAMACH PROJEKTÓW Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ ZAGÓRZ I. INFORMACJE OGÓLNE Niniejszy Regulamin ma na celu określenie

Bardziej szczegółowo

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od 1 marca 2016 r. do 30 kwietnia 2016 r. w Urzędzie Gminy Jeziorzany.

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od 1 marca 2016 r. do 30 kwietnia 2016 r. w Urzędzie Gminy Jeziorzany. REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW W RAMACH PROJEKTU Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANEGO DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ JEZIORZANY W RAMACH DZIAŁANIA 4.1. WSPARCIE WYKORZYSTANIA OZE W LATACH 2016-2018

Bardziej szczegółowo

1. Ankieta udziału w projekcie z zakresu dofinansowania kotła na biomasę

1. Ankieta udziału w projekcie z zakresu dofinansowania kotła na biomasę . Imię i Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktu.. Adres do korespondencji.. Telefon oraz adres e-mail 1. Ankieta udziału w projekcie z zakresu dofinansowania kotła na biomasę 1. Lokalizacja wykonywania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie: Energia odnawialna w Gminie Adamów etap II. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie: Energia odnawialna w Gminie Adamów etap II. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 53/19 Wójta Gminy Adamów z dnia 30 maja 2019r. REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie: Energia odnawialna w Gminie Adamów etap II Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają

Bardziej szczegółowo

Numer telefonu Adres Seria i nr dowodu osobistego. Lokalizacja wykonania instalacji (ulica, nr domu) Numer księgi wieczystej

Numer telefonu Adres   Seria i nr dowodu osobistego. Lokalizacja wykonania instalacji (ulica, nr domu) Numer księgi wieczystej WNIOSEK o udział projekcie w zakresie wymiany dotychczasowych źródeł ciepła ( wyłącznie pieca lub kotła na paliwa stałe) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU ZGŁOSZEŃ w ramach projektu pn. Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie gminy Lelów

REGULAMIN NABORU ZGŁOSZEŃ w ramach projektu pn. Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie gminy Lelów REGULAMIN NABORU ZGŁOSZEŃ w ramach projektu pn. Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie gminy Lelów planowanego do realizacji w ramach RPO WSL 2014-2020,

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE OGÓLNE. Strona 1 z 6

I. INFORMACJE OGÓLNE. Strona 1 z 6 REGULAMIN NABORU DEKLARACJI MIESZKAŃCÓW W RAMACH PROJEKTU NOWA ENERGIA DLA KRAŚNIKA II Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ MIASTO KRAŚNIK I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nabór

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE OGÓLNE. Strona 1 z 5

I. INFORMACJE OGÓLNE. Strona 1 z 5 REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW OD MIESZKAŃCÓW W RAMACH PROJEKTU Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANEGO DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ TRYŃCZA W RAMACH DZIAŁANIA 3.1. ROZWÓJ OZE RPO WP 2014 2020 I. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU ANKIET MIESZKAŃCÓW W RAMACH PROJEKTU Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ TUSZÓW NARODOWY

REGULAMIN NABORU ANKIET MIESZKAŃCÓW W RAMACH PROJEKTU Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ TUSZÓW NARODOWY REGULAMIN NABORU ANKIET MIESZKAŃCÓW W RAMACH PROJEKTU Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ TUSZÓW NARODOWY I. INFORMACJE OGÓLNE Niniejszy Regulamin ma na celu określenie

Bardziej szczegółowo

BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH W GMINIE OSTRÓW LUBELSKI

BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH W GMINIE OSTRÓW LUBELSKI Regulamin uczestnictwa w projekcie BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH W GMINIE OSTRÓW LUBELSKI planowanego do realizacji przez Gminę Ostrów Lubelski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

1. Instalacje oraz ich efekty mogą być wykorzystywane wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego.

1. Instalacje oraz ich efekty mogą być wykorzystywane wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego. REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYM DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ OLEŚNICA W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA

Bardziej szczegółowo

ANKIETA I DEKLARACJA UCZESTNICTWA MIESZKAŃCÓW GMINY ZABŁUDÓW W PROJEKCIE Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYM DO REALIZACJI W RAMACH

ANKIETA I DEKLARACJA UCZESTNICTWA MIESZKAŃCÓW GMINY ZABŁUDÓW W PROJEKCIE Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYM DO REALIZACJI W RAMACH ANKIETA I DEKLARACJA UCZESTNICTWA MIESZKAŃCÓW GMINY ZABŁUDÓW W PROJEKCIE Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYM DO REALIZACJI W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Bardziej szczegółowo

II. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW OD MIESZKAŃCÓW

II. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW OD MIESZKAŃCÓW REGULAMIN naboru wniosków od mieszkańców w ramach projektu pn. Odnawialne źródła energii w Jaśle. Instalacje w domach prywatnych planowanego do realizacji przez Miasto Jasło w ramach Działania 3.1. Rozwój

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW W RAMACH PROJEKTÓW Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ NOWODWÓR W LATACH

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW W RAMACH PROJEKTÓW Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ NOWODWÓR W LATACH REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW W RAMACH PROJEKTÓW Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ NOWODWÓR W LATACH 2016 2018 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nabór wniosków prowadzony jest

Bardziej szczegółowo

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od 16 lutego 2016 r. do 29 lutego 2016 r. w Urzędzie Gminy Krzczonów miejsce składania Pokój nr 7.

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od 16 lutego 2016 r. do 29 lutego 2016 r. w Urzędzie Gminy Krzczonów miejsce składania Pokój nr 7. Zmiana nr I z dnia 29.03.2016 rok REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW W RAMACH PROJEKTU ENERGIA ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH = CZYSTE POWIETRZE W GMINIE KRZCZONÓW Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYCH DO REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU URZĄD GMINY GRODZIEC

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU URZĄD GMINY GRODZIEC DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU URZĄD GMINY GRODZIEC Ja niżej podpisany deklaruję wolę uczestnictwa w Projekcie przygotowywanym przez Urząd Gminy Grodziec, planowanym do realizacji w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

II. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW MIESZKAŃCÓW

II. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW MIESZKAŃCÓW REGULAMIN naboru wniosków od mieszkańców Miasta Jasła w zakresie wymiany dotychczasowych źródeł ciepła (pieców, kotłów na paliwa stałe) obejmujące demontaż i likwidację dotychczasowego źródła ciepła, instalację

Bardziej szczegółowo

M N UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

M N UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Budowa kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz kotłów na biomasę w Gminie Siewierz planowanego do realizacji w ramach RPO WSL 2014-2020 Oś Priorytetowa

Bardziej szczegółowo

Zakładane dofinansowanie obejmie zakup oraz montaż nowych instalacji do produkcji c.w.u. dzięki wykorzystaniu instalacji solarnych.

Zakładane dofinansowanie obejmie zakup oraz montaż nowych instalacji do produkcji c.w.u. dzięki wykorzystaniu instalacji solarnych. Księżpol, dnia 15 luty 2016 r. Szanowni Państwo Mieszkańcy Gminy Księżpol Wójt Gminy Księżpol zaprasza Wszystkich Mieszkańców Gminy do wypełnienia wstępnych deklaracji dotyczących dofinansowania budowy

Bardziej szczegółowo

Dotycząca udziału w projekcie Mikroinstalacje OZE w Gminie Jeżowe montaż kolektorów słonecznych na potrzeby produkcji ciepłej wody użytkowej

Dotycząca udziału w projekcie Mikroinstalacje OZE w Gminie Jeżowe montaż kolektorów słonecznych na potrzeby produkcji ciepłej wody użytkowej Jezowe, dnia 2016 DEKLARACJA Dotycząca udziału w projekcie Mikroinstalacje OZE w Gminie Jeżowe montaż kolektorów słonecznych na potrzeby produkcji ciepłej wody użytkowej Ja, niżej podpisany/a zamieszkały/a

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW W RAMACH PROJEKTU Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ MIASTO LEŻAJSK

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW W RAMACH PROJEKTU Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ MIASTO LEŻAJSK REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW W RAMACH PROJEKTU Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ MIASTO LEŻAJSK I. INFORMACJE OGÓLNE Niniejszy Regulamin ma na celu określenie podstawowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin dla Mieszkańców GMINY ZAMOŚĆ dotyczący naboru ankiet na instalacje fotowoltaiczne w systemie otwartym w ramach projektu z

Regulamin dla Mieszkańców GMINY ZAMOŚĆ dotyczący naboru ankiet na instalacje fotowoltaiczne w systemie otwartym w ramach projektu z Strona 1 z 6 Regulamin dla Mieszkańców GMINY ZAMOŚĆ dotyczący naboru ankiet na instalacje fotowoltaiczne w systemie otwartym w ramach projektu z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii (OZE). I. Informacje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU ANKIET MIESZKAŃCÓW W RAMACH PROJEKTÓW Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ BISZCZA

REGULAMIN NABORU ANKIET MIESZKAŃCÓW W RAMACH PROJEKTÓW Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ BISZCZA REGULAMIN NABORU ANKIET MIESZKAŃCÓW W RAMACH PROJEKTÓW Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ BISZCZA INFORMACJE OGÓLNE Nabór ankiet mieszkańców prowadzony jest przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ GRODZISKO DOLNE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ GRODZISKO DOLNE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ GRODZISKO DOLNE I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin ma na celu określenie podstawowych

Bardziej szczegółowo

Jeżowe, dnia 2016 DEKLARACJA Dotycząca udziału w projekcie Mikroinstalacje OZE w Gminie Jeżowe montaż paneli fotowoltaicznych

Jeżowe, dnia 2016 DEKLARACJA Dotycząca udziału w projekcie Mikroinstalacje OZE w Gminie Jeżowe montaż paneli fotowoltaicznych Jeżowe, dnia 2016 DEKLARACJA Dotycząca udziału w projekcie Mikroinstalacje OZE w Gminie Jeżowe montaż paneli fotowoltaicznych Ja, niżej podpisany/a.. zamieszkały/a w.. legitymujący/a się dowodem osobistym

Bardziej szczegółowo

Nabór wniosków prowadzony będzie w nieprzekraczalnym terminie od r. do r. w Urzędzie Gminy Kamionka.

Nabór wniosków prowadzony będzie w nieprzekraczalnym terminie od r. do r. w Urzędzie Gminy Kamionka. INFORMACJA O NABORZE WNIOSKÓW W RAMACH PROJEKTU Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANEGO DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ KAMIONKA W RAMACH DZIAŁANIA 4.1. WSPARCIE WYKORZYSTANIA OZE W LATACH 2016-2018

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DLA MIESZKAŃCÓW GMINY BESKO DOTYCZĄCY NABORU DEKLARACJI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN.

REGULAMIN DLA MIESZKAŃCÓW GMINY BESKO DOTYCZĄCY NABORU DEKLARACJI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN. REGULAMIN DLA MIESZKAŃCÓW GMINY BESKO DOTYCZĄCY NABORU DEKLARACJI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN. Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin Besko i Zarszyn projekt partnerski I. Informacje ogólne 1)

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o udział w projekcie Odnawialne źródła energii w Jaśle. Instalacje w domach prywatnych

WNIOSEK o udział w projekcie Odnawialne źródła energii w Jaśle. Instalacje w domach prywatnych WNIOSEK o udział w projekcie Odnawialne źródła energii w Jaśle. Instalacje w domach prywatnych w zakresie dofinansowania KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

MONTAŻ INSTALACJI OZE W GMINIE GRĘBÓW. Działanie 3.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego

MONTAŻ INSTALACJI OZE W GMINIE GRĘBÓW. Działanie 3.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego MONTAŻ INSTALACJI OZE W GMINIE GRĘBÓW Działanie 3.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020 KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z PROJEKTU: Mieszkaniec zameldowany na terenie Gminy Grębów. Mieszkaniec

Bardziej szczegółowo

GMINA KOBYLA GÓRA REGULAMIN NABORU ZGŁOSZEŃ. w ramach projektu pn.

GMINA KOBYLA GÓRA REGULAMIN NABORU ZGŁOSZEŃ. w ramach projektu pn. GMINA KOBYLA GÓRA REGULAMIN NABORU ZGŁOSZEŃ w ramach projektu pn. Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Kobyla Góra planowanego do realizacji

Bardziej szczegółowo

ENVITERM S.C. ul. Szwedzka 2 p. B Tarnowskie Góry. Odnawialne źródła energii dla mieszkańców w gminie Orzesze

ENVITERM S.C. ul. Szwedzka 2 p. B Tarnowskie Góry. Odnawialne źródła energii dla mieszkańców w gminie Orzesze ENVITERM S.C. ul. Szwedzka 2 p. B5 42-612 Tarnowskie Góry Odnawialne źródła energii dla mieszkańców w gminie Orzesze Finansowanie projektu Projekt finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja wykonywania instalacji (miejscowość, nr domu) Numer działki (jeśli znane)

Lokalizacja wykonywania instalacji (miejscowość, nr domu) Numer działki (jeśli znane) ... Imię i Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktu...... Adres do korespondencji... Telefon oraz adres e-mail 1. Ankieta udziału w projekcie z zakresu dofinansowania pompy ciepła 2. UWAGA: złożenie ankiety

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA i GMINY GÓRA KALWARIA GÓRA KALWARIA, ul. 3-go Maja 10 tel , fax

URZĄD MIASTA i GMINY GÓRA KALWARIA GÓRA KALWARIA, ul. 3-go Maja 10 tel , fax URZĄD MIASTA i GMINY GÓRA KALWARIA 05-530 GÓRA KALWARIA, ul. 3-go Maja 10 tel. 022 727 35 93, fax 022 727 13 78 www.gorakalwaria.pl Załącznik do Deklaracji ANKIETA Imię i Nazwisko osoby upoważnionej do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYM DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ MASŁOWICE W RAMACH REGIONALNEGO

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYM DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ MASŁOWICE W RAMACH REGIONALNEGO REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYM DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ MASŁOWICE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA

Bardziej szczegółowo

Ankieta dotycząca zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii

Ankieta dotycząca zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii Załącznik do deklaracji zgłoszeniowej do udziału w projekcie "Ochrona środowiska naturalnego gminy Zgierz poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii" Ankieta dotycząca zakupu i montażu odnawialnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYM DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ Ujazd W RAMACH REGIONALNEGO

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYM DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ Ujazd W RAMACH REGIONALNEGO REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYM DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ Ujazd W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020

Bardziej szczegółowo

1. Projekt obejmujący montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Krzywda.

1. Projekt obejmujący montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Krzywda. 1 Regulamin naboru wniosków na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych i solarnych w latach 2016-2018 przez Gminę Krzywda w ramach działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE objętego Regionalnym Programem

Bardziej szczegółowo

ANKIETA Nr.. dla potrzeb realizacji projektu: Eco Energia w Gminie Ostrówek II Etap

ANKIETA Nr.. dla potrzeb realizacji projektu: Eco Energia w Gminie Ostrówek II Etap ANKIETA Nr.. dla potrzeb realizacji projektu: Eco Energia w Gminie Ostrówek II Etap Uprzejmie informujemy, że gmina Ostrówek zamierza podjąć starania o pozyskanie środków na realizację działań z zakresu

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Wniosek o przyznanie grantu w ramach Projektu

Załącznik 1. Wniosek o przyznanie grantu w ramach Projektu Załącznik 1 Numer ewidencyjny wniosku:. Data wpływu:. (wypełnia Urząd). Miejscowość i data Wniosek o przyznanie grantu w ramach Projektu Gminy z dobrą energią" - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O OBJĘCIE GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROJEKTEM PARASOLOWYM ROZWÓJ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA TERENIE GMINY LEŻAJSK

WNIOSEK O OBJĘCIE GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROJEKTEM PARASOLOWYM ROZWÓJ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA TERENIE GMINY LEŻAJSK WNIOSEK O OBJĘCIE GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROJEKTEM PARASOLOWYM ROZWÓJ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA TERENIE GMINY LEŻAJSK Ja, niżej podpisany/a/ni 1... (imię i nazwisko właściciela/współwłaściciela) zamieszkały/a

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIAŁ W PROJEKCIE

WNIOSEK O UDZIAŁ W PROJEKCIE WNIOSEK O UDZIAŁ W PROJEKCIE 1. Dane Wnioskodawcy: Imię i nazwisko:..; Adres zamieszkania:. ; Seria i nr dowodu osobistego:... wydany przez:..; PESEL: ; Adres e-mail:... ; nr telefonu: ; 2. Dane budynków:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 23 marca 2017r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 23 marca 2017r. ZARZĄDZENIE NR 159.2017 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 23 marca 2017r. w sprawie ustalenia Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie gminy

Bardziej szczegółowo

KOLEKTORY SŁONECZNE DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE DOTYCZĄCYM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

KOLEKTORY SŁONECZNE DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE DOTYCZĄCYM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII KOLEKTORY SŁONECZNE DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE DOTYCZĄCYM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII (miejscowość i data) (imię i nazwisko właściciela/właścicieli) (adres korespondencyjny) (nr telefonu) (adres

Bardziej szczegółowo

Dla instalacji wykonywanej na gruncie mieszkaniec uzyskuje stosowne pozwolenia na budowę we własnym zakresie

Dla instalacji wykonywanej na gruncie mieszkaniec uzyskuje stosowne pozwolenia na budowę we własnym zakresie . Imię i Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktu..... Adres do korespondencji.. Telefon oraz adres e-mail 1. Ankieta udziału w projekcie z zakresu dofinansowania kolektorów słonecznych - nabór uzupełniający

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DLA NABORU WNIOSKÓW OD MIESZKAŃCÓW W RAMACH PROJEKTU ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE I MIEŚCIE RUDNIK NAD SANEM

REGULAMIN KONKURSU DLA NABORU WNIOSKÓW OD MIESZKAŃCÓW W RAMACH PROJEKTU ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE I MIEŚCIE RUDNIK NAD SANEM REGULAMIN KONKURSU DLA NABORU WNIOSKÓW OD MIESZKAŃCÓW W RAMACH PROJEKTU ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE I MIEŚCIE RUDNIK NAD SANEM I. INFORMACJE OGÓLNE Niniejszy Regulamin ma na celu określenie podstawowych

Bardziej szczegółowo

II. OPIS PLANOWANEGO PROJEKTU

II. OPIS PLANOWANEGO PROJEKTU REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYM DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ BRZEZINY W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA w projekcie pn.: Modernizacja kotłowni na terenie Gminy Kowala

DEKLARACJA UCZESTNICTWA w projekcie pn.: Modernizacja kotłowni na terenie Gminy Kowala DEKLARACJA UCZESTNICTWA w projekcie pn.: Modernizacja kotłowni na terenie Gminy Kowala w ramach programu Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego ograniczenie emisji zanieczyszczeń

Bardziej szczegółowo

3 Warunki montażu instalacji OZE

3 Warunki montażu instalacji OZE REGULAMIN uczestnictwa w Projekcie pn. Energia ze źródeł odnawialnych dla mieszkańców Gminy Malanów realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego 2014-2020, Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ZAKUP I INSTALACJA KOTŁÓW NA BIOMASĘ

ANKIETA ZAKUP I INSTALACJA KOTŁÓW NA BIOMASĘ Załącznik nr 2 do Regulaminu ANKIETA ZAKUP I INSTALACJA KOTŁÓW NA BIOMASĘ Prosimy o rzetelne wypełnienie danych. Wszelkie informacje podawane są pod rygorem odpowiedzialności za złożenie nieprawdziwego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU ZGŁOSZEŃ

REGULAMIN NABORU ZGŁOSZEŃ REGULAMIN NABORU ZGŁOSZEŃ w ramach projektu pn. Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Brenna planowanego do realizacji w ramach RPO WSL 2014-2020

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYM DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ KAMIEŃSK W RAMACH REGIONALNEGO

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYM DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ KAMIEŃSK W RAMACH REGIONALNEGO REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYM DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ KAMIEŃSK W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW W RAMACH PROJEKTU Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ CZERSK W LATACH

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW W RAMACH PROJEKTU Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ CZERSK W LATACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 539/16 Burmistrza Czerska z dnia 1 grudnia 2016 roku REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW W RAMACH PROJEKTU Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA. Dotycząca udziału w projekcie Mikroinstalacje OZE w Gminie Stalowa Wola montaż kolektorów słonecznych

DEKLARACJA. Dotycząca udziału w projekcie Mikroinstalacje OZE w Gminie Stalowa Wola montaż kolektorów słonecznych Stalowa Wola, dnia 2016 DEKLARACJA Dotycząca udziału w projekcie Mikroinstalacje OZE w Gminie Stalowa Wola montaż kolektorów słonecznych Ja, niżej podpisany/a zamieszkały/a w.. legitymujący/a się dowodem

Bardziej szczegółowo

3. Realizacja projektu planowana jest na lata pod warunkiem, o którym mowa w pkt.2.

3. Realizacja projektu planowana jest na lata pod warunkiem, o którym mowa w pkt.2. Regulamin naboru wniosków dla właścicieli budynków mieszkalnych zainteresowanych montażem instalacji OZE tj.: instalacji solarnych, fotowoltaicznych i powietrznych pomp ciepła w gospodarstwach indywidualnych

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dotycząca montażu instalacji fotowoltaicznej. 1. Imię i nazwisko.. 2. Adres zameldowania.. 3. Adres zamieszkania. 4.

ANKIETA dotycząca montażu instalacji fotowoltaicznej. 1. Imię i nazwisko.. 2. Adres zameldowania.. 3. Adres zamieszkania. 4. ANKIETA dotycząca montażu instalacji fotowoltaicznej Dane osobowe Wnioskodawcy ( właściciela nieruchomości ) : 1. Imię i nazwisko.. 2. Adres zameldowania.. 3. Adres zamieszkania 4. Numer telefonu 5. Adres

Bardziej szczegółowo

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od 7 marca 2016 r. do 31 marca 2016 r. w Urzędzie Gminy Baranów.

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od 7 marca 2016 r. do 31 marca 2016 r. w Urzędzie Gminy Baranów. REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW W RAMACH PROJEKTU Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANEGO DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ BARANÓW W RAMACH DZIAŁANIA 4.1. WSPARCIE WYKORZYSTANIA OZE W LATACH 2016-2018 I.

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE KRYTERIA REKRUTACJI

OŚWIADCZENIE KRYTERIA REKRUTACJI Załącznik Nr OŚWIADCZENIE KRYTERIA REKRUTACJI montażu instalacji OZE na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Stare Pole Ja, niżej podpisany/a/ni... (imię i nazwisko) zamieszkały/a w............... (miejscowość,

Bardziej szczegółowo

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od r. do r. w Urzędzie Gminy Wólka.

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od r. do r. w Urzędzie Gminy Wólka. REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW W RAMACH PROJEKTU Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANEGO DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ WÓLKA W RAMACH DZIAŁANIA 4.1. WSPARCIE WYKORZYSTANIA OZE W LATACH 2016-2018 I. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW W RAMACH PROJEKTU Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ BRUSY W LATACH

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW W RAMACH PROJEKTU Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ BRUSY W LATACH Załącznik do Zarządzenia Nr 418/16 Burmistrza Brus z dnia 30 listopada 2016 roku REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW W RAMACH PROJEKTU Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K NA INSTALACJE SOLARNE

W N I O S E K NA INSTALACJE SOLARNE ... (miejscowość i data)... (imię i nazwisko)... (adres zamieszkania)... (nr telefonu) W N I O S E K NA INSTALACJE SOLARNE Dotyczy: Przystąpienia do realizacji operacji pn. Odnawialne źródła energii oraz

Bardziej szczegółowo