ROZDZIA X Za³¹czniki ZA CZNIKI ZA CZNIK 1 ODPIS Z W AŒCIWEGO REJESTRU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZDZIA X Za³¹czniki ZA CZNIKI ZA CZNIK 1 ODPIS Z W AŒCIWEGO REJESTRU"

Transkrypt

1 ZA CZNIKI ZA CZNIK 1 ODPIS Z W AŒCIWEGO REJESTRU 234

2 235

3 236

4 237

5 238

6 239

7 240

8 241

9 242

10 ZA CZNIK 2 UCHWA A W AŒCIWEGO ORGANU STANOWI CEGO PEKAES O EMISJI PAPIERÓW WARTOŒCIOWYCH I WPROWADZENIU ICH DO PUBLICZNEGO OBROTU Uchwa³a nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spó³ki PEKAES S.A. z dnia 26 maja 2004 roku W sprawie: podwy szenia kapita³u zak³adowego Spó³ki. Na podstawie art. 431, 432, K.s.h. oraz 43 ust. 2 pkt. 2) Statutu Spó³ki PEKAES S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co nastêpuje: 1 1. Kapita³ zak³adowy wynosz¹cy (dwadzieœcia jeden milionów dwieœcie piêædziesi¹t tysiêcy) z³otych podwy sza siê o kwotê minimaln¹ od (siedmiu milionów) z³otych do kwoty maksymalnej (dwunastu milionów) z³otych w drodze publicznej emisji od (siedmiu milionów) do (dwunastu milionów) akcji zwyk³ych na okaziciela serii K o wartoœci nominalnej 1 (jeden) z³otych ka da, skierowan¹ do inwestorów krajowych i zagranicznych. 2. Emisja akcji serii K dojdzie do skutku, o ile co najmniej (siedem milionów) akcji zostanie nale ycie objêtych i pokrytych gotówk¹ przed zarejestrowaniem kapita³u zak³adowego. 2 Na podstawie art K.s.h. wy³¹cza siê w ca³oœci prawo poboru akcji serii K w stosunku do wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spó³ki. 3 Akcje serii K bêd¹ uczestniczyæ w dywidendzie za rok obrotowy 2004, tj. od 01 stycznia 2004 roku Upowa nia siê Radê Nadzorcz¹ na wniosek Zarz¹du Spó³ki do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii K. 2. Upowa nia siê Zarz¹d Spó³ki do ustalenia terminów otwarcia i zamkniêcia publicznej subskrypcji oraz ustalenia miejsc i terminów wp³at na akcje. 3. Upowa nia siê Zarz¹d Spó³ki do ustalenia zasad dystrybucji akcji serii K, w tym podzia³u akcji na transze. 4. Upowa nia siê Zarz¹d Spó³ki do ustalenia zasad przydzia³u akcji serii K. 5. Upowa nia siê Zarz¹d Spó³ki do zawarcia w imieniu Spó³ki umowy o subemisjê inwestycyjn¹ lub subemisjê us³ugow¹, której przedmiotem bêd¹ akcje serii K. 5 Upowa nia siê Zarz¹d Spó³ki do podjêcia wszystkich niezbêdnych czynnoœci prawno-administracyjnych celem przygotowania nowej emisji akcji serii K oraz dopuszczenia jej do obrotu publicznego, a tak e do dopuszczenia wszystkich emisji, tj. B, C, D, E, F, G, H, I, J, K do obrotu gie³dowego na Gie³dzie Papierów Wartoœciowych S.A. w Warszawie. Uchwa³a wchodzi w ycie z dniem jej podjêcia

11 Uchwa³a Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spó³ki PEKAES S.A. z dnia 20 wrzeœnia 2004 roku. 1 2 W sprawie zmian w Statucie Spó³ki W zwi¹zku z Uchwa³¹ nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spó³ki PEKAES S.A. podjêt¹ w dniu 26 maja 2004 roku w sprawie podwy szenia kapita³u zak³adowego Spó³ki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, dzia³aj¹c na podstawie 43 ust. 3 pkt. 3) Statutu PEKAES S.A., dokonuje nastêpuj¹cych zmian w Statucie Spó³ki: 1 6 w brzmieniu: 1. Kapita³ zak³adowy Spó³ki wynosi ,00 (s³ownie dwadzieœcia jeden milionów dwieœcie piêædziesi¹t tysiêcy) z³otych i dzieli siê na: akcji zwyk³ych na okaziciela, o wartoœci 1 (jeden) z³otych ka da, serii B, o numerach od do ; 1) akcji zwyk³ych na okaziciela, o wartoœci 1 (jeden) z³otych ka da, serii C, o numerach od do , 2) akcji zwyk³ych na okaziciela, o wartoœci 1 (jeden) z³otych ka da, serii D, o numerach od do , 3) akcji zwyk³ych na okaziciela, o wartoœci 1 (jeden) z³otych ka da, serii E, o numerach od do , 4) akcji zwyk³ych na okaziciela, o wartoœci 1 (jeden) z³otych ka da, serii F, o numerach od do , 5) akcji zwyk³ych na okaziciela, o wartoœci 1 (jeden) z³otych ka da, serii G, o numerach od do , 6) akcji zwyk³ych na okaziciela, o wartoœci 1 (jeden) z³otych ka da, serii H, o numerach od do , 7) akcji zwyk³ych na okaziciela, o wartoœci 1 (jeden) z³otych ka da, serii I o numerach od do , 8) akcji zwyk³ych na okaziciela, o wartoœci 1 (jeden) z³otych ka da, serii J, o numerach od do Wszystkie akcje serii B, C, D, E, F, G, H, I, J s¹ op³acone w ca³oœci. 3. Akcje serii B, C, D, E, F, G, H, I s¹ zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartoœciowych pod kodem PLPEKAS-00025, a akcje serii J pod kodem PLPEKAS Akcje Spó³ki mog¹ byæ akcjami imiennymi i na okaziciela. 5. Emisje akcji oznacza siê kolejnymi literami alfabetu. Otrzymuje nastêpuj¹ce brzmienie: 1. Kapita³ zak³adowy Spó³ki mo e wynosiæ od z³ (s³ownie: dwadzieœcia osiem milionów dwieœcie piêædziesi¹t tysiêcy z³otych) do z³ (s³ownie: trzydzieœci trzy miliony dwieœcie piêædziesi¹t tysiêcy z³otych) i dzieli siê na: 1) akcji zwyk³ych na okaziciela, o wartoœci 1 (jeden) z³otych ka da, serii B, o numerach od do , 2) akcji zwyk³ych na okaziciela, o wartoœci 1 (jeden) z³otych ka da, serii C, o numerach od do , 3) akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci 1 (jeden) z³otych ka da, serii D, o numerach od do , 4) akcji zwyk³ych na okaziciela, o wartoœci 1 (jeden) z³otych ka da, serii E, o numerach od do , 5) akcji zwyk³ych na okaziciela, o wartoœci 1 (jeden) z³otych ka da, serii F, o numerach od do , 6) akcji zwyk³ych na okaziciela, o wartoœci 1 (jeden) z³otych ka da, serii G, o numerach od do , 7) akcji zwyk³ych na okaziciela, o wartoœci 1 (jeden) z³otych ka da, serii H, o numerach od do , 8) akcji zwyk³ych na okaziciela, o wartoœci 1 (jeden) z³otych ka da, serii I o numerach od do , 9) akcji zwyk³ych na okaziciela, o wartoœci 1 (jeden) z³otych ka da, serii J, o numerach od do , 10) od do akcji zwyk³ych na okaziciela, o wartoœci 1 (jeden) z³otych ka da, serii K o numerach od do Wszystkie akcje serii B, C, D, E, F, G, H, I, J, K s¹ op³acone w ca³oœci. 3. Akcje Spó³ki mog¹ byæ akcjami imiennymi i na okaziciela. 4. Emisje akcji oznacza siê kolejnymi literami alfabetu. 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zobowi¹zuje Zarz¹d Spó³ki do z³o enia w formie aktu notarialnego oœwiadczenia, o którym mowa w art i 4 w zw. z art KSH, oraz do dookreœlenia wysokoœci kapita³u zak³adowego, zgodnie z art KSH w zw. z art KSH. 3 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upowa nia Radê Nadzorcz¹ Spó³ki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spó³ki, z uwzglêdnieniem 1 i 2 niniejszej uchwa³y. Uchwa³a wchodzi w ycie z dniem podjêcia

12 ZA CZNIK 3 UJEDNOLICONY, AKTUALNY TEKST STATUTU PEKAES Jednolity tekst statutu PEKAES Spó³ka Akcyjna zatwierdzony: uchwa³¹ nr 38/2004 Rady Nadzorczej PEKAES S.A. z dnia 29 czerwca 2004 roku. POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIA X Za³¹czniki 1. Spó³ka dzia³a pod firm¹: PEKAES Spó³ka Akcyjna. 2. Spó³ka mo e u ywaæ skrótu firmy: PEKAES S.A Siedzib¹ Spó³ki jest: miasto Warszawa. 2. Spó³ka prowadzi dzia³alnoœæ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. 3. Spó³ka mo e otwieraæ i prowadziæ oddzia³y, zak³ady, biura, przedstawicielstwa oraz inne jednostki, a tak e mo e uczestniczyæ w innych spó³kach i przedsiêwziêciach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. 3 Za³o ycielami Spó³ki s¹: 1/ Przedsiêbiorstwo Miêdzynarodowych Przewozów Samochodowych PEKAES z siedzib¹ w Warszawie, 2/ Towarzystwo Ubezpieczeñ i Reasekuracji WARTA Spó³ka Akcyjna z siedzib¹ w Warszawie, 3/ DAL Towarzystwo Handlu Miêdzynarodowego Spó³ka Akcyjna z siedzib¹ w Warszawie. Spó³ka zosta³a utworzona na czas nieoznaczony. 4 PRZEDMIOT DZIA ALNOŒCI SPÓ KI 5 Przedmiotem dzia³alnoœci Spó³ki jest: 1/ Organizowanie i wykonywanie us³ug transportu samochodowego osób i rzeczy PKD 60.2, 2/ Organizowanie i wykonywanie us³ug poœrednictwa zwi¹zanego z transportem samochodowym osób i rzeczy PKD 63.2, 3/ Organizowanie i wykonywanie us³ug spedycji miêdzynarodowej i krajowej PKD 63.4, 4/ Organizowanie i wykonywanie us³ug marketingu i reklamy PKD 74.4, 5/ Dzia³alnoœæ zwi¹zana z organizacj¹ targów i wystaw PKD A, 6/ Organizowanie i wykonywanie us³ug hotelarskich i gastronomicznych PKD 55, 7/ Organizowanie i wykonywanie us³ug turystycznych oraz obs³ugi ruchu turystycznego PKD 63.3, 8/ Organizowanie i wykonywanie us³ug wynajmu taboru PKD 71, 9/ Organizowanie i wykonywanie us³ug napraw taboru i obs³ugi taboru, pomocy technicznej oraz poœrednictwa technicznego PKD 50.2, 10/ Organizowanie i wykonywanie us³ug najmu i dzier awy nieruchomoœci PKD 70, 11/ Prowadzenie dzia³alnoœci obrotu maszynami, pojazdami i urz¹dzeniami, czêœciami zamiennymi, ogumieniem, akcesoriami itp. PKD 50, 12/ Handel hurtowy i komisowy, z wyj¹tkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami PKD 51, 13/ Handel detaliczny, z wyj¹tkiem sprzeda y pojazdów mechanicznych i motocykli; naprawa artyku³ów u ytku osobistego i domowego PKD 52, 14/ Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozosta³ych sk³adowiskach PKD C. 15/ Prowadzenie dzia³alnoœci poligraficznej i wydawniczej PKD 22, 16/ Prowadzenie innej dzia³alnoœci wytwórczej i us³ugowej w zwi¹zku z realizacj¹ przedmiotu dzia³ania Spó³ki okreœlonego w pkt PKD KAPITA Y 6 1. Kapita³ zak³adowy Spó³ki wynosi z³ ( s³ownie dwadzieœcia jeden milionów dwieœcie piêædziesi¹t tysiêcy) i dzieli siê na: 1) akcji zwyk³ych na okaziciela, o wartoœci 1 (jeden) z³otych ka da, serii B, o numerach od do , 2) akcji zwyk³ych na okaziciela, o wartoœci 1 (jeden) z³otych ka da, serii C, o numerach od do , 3) akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci 1 (jeden) z³otych ka da, serii D, o numerach od do , 4) akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci 1 (jeden) z³otych ka da, serii E, o numerach od do , 5) akcji zwyk³ych na okaziciela, o wartoœci 1 (jeden) z³otych ka da, serii F o numerach od do , 6) akcji zwyk³ych na okaziciela, o wartoœci 1 (jeden) z³otych ka da, serii G o numerach od do , 7) akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci 1 (jeden) z³otych ka da, serii H o numerach do , 8) akcji zwyk³ych na okaziciela, o wartoœci 1 (jeden) z³otych ka da, serii I o numerach od do , akcji zwyk³ych na okaziciela, o wartoœci 1 (jeden) z³otych ka da, serii J, o numerach od do Wszystkie akcje serii B,C,D,E,F,G,H,I,J s¹ op³acone w ca³oœci. 3. Akcje serii B, C, D, E, F, G, H, I s¹ zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartoœciowych pod kodem PLPEKAS-00025, a akcje serii J pod kodem PLPEKAS Akcje Spó³ki mog¹ byæ akcjami imiennymi i na okaziciela. 5. Emisje akcji oznacza siê kolejnymi literami alfabetu. 245

13 7 1. Akcje imienne i akcje na okaziciela mog¹ byæ umarzane za zgod¹ akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spó³kê w przypadku utrzymania siê przez 3 kolejne lata obrotowe ujemnego wyniku finansowego. 2. Nabywanie przez Spó³kê akcji w celu ich umorzenia oraz umarzanie akcji wymaga odrêbnych uchwa³ Walnego Zgromadzenia Kapita³ zak³adowy mo e byæ podwy szany uchwa³¹ Walnego Zgromadzenia przez emisjê nowych akcji albo przez podwy szenie wartoœci nominalnej akcji. 2. Podwy szenie kapita³u przez wzrost wartoœci nominalnej akcji mo e nast¹piæ wy³¹cznie ze œrodków w³asnych Spó³ki. 9 Kapita³ zak³adowy mo e byæ obni ony na zasadach przewidzianych w postanowieniach art Kodeksu spó³ek handlowych. 10 Kapita³ zapasowy Spó³ki tworzy siê na zasadach przewidzianych w art. 396 Kodeksu spó³ek handlowych. Akcje Spó³ki s¹ zbywalne. PRAWA I OBOWI ZKI AKCJONARIUSZA Akcjonariuszowi Skarbowi Pañstwa, reprezentowanemu przez Ministra Skarbu Pañstwa, przys³uguj¹ uprawnienia wynikaj¹ce ze Statutu oraz odrêbnych przepisów. Organami Spó³ki s¹: 1) Zarz¹d, 2) Rada Nadzorcza, 3) Walne Zgromadzenie. ORGANY SPÓ KI Z zastrze eniem bezwzglêdnie obowi¹zuj¹cych przepisów Kodeksu spó³ek handlowych oraz postanowieñ statutu uchwa³y organów Spó³ki zapadaj¹ bezwzglêdn¹ wiêkszoœci¹ g³osów, przy czym przez bezwzglêdn¹ wiêkszoœæ g³osów rozumie siê wiêcej g³osów oddanych za ni przeciw i wstrzymuj¹cych siê. A. ZARZ D Zarz¹d prowadzi sprawy Spó³ki i reprezentuje Spó³kê we wszystkich czynnoœciach s¹dowych i pozas¹dowych. 2. Wszelkie sprawy zwi¹zane z prowadzeniem spraw Spó³ki nie zastrze one przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej nale ¹ do kompetencji Zarz¹du Do sk³adania oœwiadczeñ w imieniu Spó³ki wymagane jest wspó³dzia³anie dwóch cz³onków Zarz¹du albo jednego cz³onka Zarz¹du ³¹cznie z prokurentem. 2. Je eli Zarz¹d jest jednoosobowy, do sk³adania oœwiadczeñ w imieniu Spó³ki uprawniony jest jeden cz³onek Zarz¹du. 3. Powo³anie prokurenta wymaga zgody wszystkich cz³onków Zarz¹du. Odwo³aæ prokurê mo e ka dy cz³onek Zarz¹du. 4. Tryb dzia³ania Zarz¹du okreœla szczegó³owo regulamin uchwalony przez Zarz¹d i zatwierdzony przez Radê Nadzorcz¹ Uchwa³y Zarz¹du wymagaj¹ wszystkie sprawy przekraczaj¹ce zakres zwyk³ych czynnoœci Spó³ki. 2. Uchwa³y Zarz¹du wymagaj¹ w szczególnoœci: 1) regulamin Zarz¹du, 2) regulamin organizacyjny Spó³ki, 3) tworzenie i likwidacja oddzia³ów, 4) zaci¹ganie kredytów i po yczek, 5) przyjmowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich, 6) udzielanie przez Spó³kê gwarancji, porêczeñ oraz wystawianie weksli, z zastrze eniem 24 ust. 2 pkt 2 i 3, 7) zbywanie i nabywanie aktywów trwa³ych o wartoœci równej lub przekraczaj¹cej równowartoœæ kwoty euro w z³otych, z zastrze eniem postanowieñ 24 ust. 2 pkt. 1 i 2 oraz 43 ust. 3 pkt. 1 i 2, 8) sprawy, o których rozpatrzenie Zarz¹d zwraca siê do Rady Nadzorczej. 18 Opracowywanie planów, o których mowa w 17 ust. 2 pkt. 5, i przedk³adanie ich Radzie Nadzorczej do zaopiniowania lub zatwierdzenia jest obowi¹zkiem Zarz¹du. 246

14 19 1. Zarz¹d Spó³ki sk³ada siê z 1 do 6 osób, w tym prezesa Zarz¹du. 2. Cz³onków Zarz¹du powo³uje siê na okres piêciu lat Cz³onków Zarz¹du w tym prezesa Zarz¹du powo³uje i odwo³uje Walne Zgromadzenie. 2. Ka dy z cz³onków Zarz¹du mo e byæ odwo³any przez Walne Zgromadzenie lub zawieszony z wa nych powodów w czynnoœciach przez Radê Nadzorcz¹. 3. Cz³onek Zarz¹du sk³ada rezygnacjê Radzie Nadzorczej na piœmie. 21 Zasady i wysokoœæ wynagradzania cz³onków Zarz¹du ustala Rada Nadzorcza, a w stosunku do Prezesa Spó³ki Walne Zgromadzenie, z uwzglêdnieniem przepisów ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kieruj¹cych niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. Nr 26, poz. 306, ze zm.) Pracodawc¹ w rozumieniu kodeksu pracy jest Spó³ka. 2. Czynnoœci z zakresu prawa pracy dokonuje osoba wyznaczona przez Zarz¹d z zastrze eniem postanowieñ 31. B. RADA NADZORCZA 1. Rada Nadzorcza sprawuje sta³y nadzór nad dzia³alnoœci¹ Spó³ki we wszystkich dziedzinach jej dzia³alnoœci. 2. Rada Nadzorcza nie ma prawa do wydawania Zarz¹dowi wi¹ ¹cych poleceñ dotycz¹cych prowadzenia spraw Spó³ki Do kompetencji Rady Nadzorczej nale y: 1) ocena sprawozdania Zarz¹du z dzia³alnoœci Spó³ki oraz sprawozdania finansowego za ubieg³y rok obrotowy w zakresie ich zgodnoœci z ksiêgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, 2) ocena sprawozdania Zarz¹du z dzia³alnoœci Grupy Kapita³owej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za ubieg³y rok obrotowy, 3) ocena wniosków Zarz¹du co do podzia³u zysku lub pokrycia straty, 4) sk³adanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynnoœci, o których mowa w pkt. 1, 2 i 3, 5) wybór bieg³ego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego, 6) opiniowanie strategicznych planów wieloletnich Spó³ki, 7) zatwierdzanie rocznych planów rzeczowo-finansowych, 8) uchwalanie regulaminu szczegó³owo okreœlaj¹cego tryb dzia³ania Rady Nadzorczej, 9) zatwierdzanie regulaminu Zarz¹du Spó³ki, 10) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spó³ki. 2. Do kompetencji Rady Nadzorczej nale y udzielanie Zarz¹dowi zgody na: 1) nabycie i zbycie nieruchomoœci lub udzia³ów w nieruchomoœci, 2) nabycie lub zbycie sk³adników aktywów trwa³ych o wartoœci przekraczaj¹cej równowartoœæ euro w z³otych, je eli ich nabycie lub zbycie nie by³o ujête w zatwierdzonym rocznym planie rzeczowo-finansowym, 3) udzielanie przez Spó³kê gwarancji, porêczeñ maj¹tkowych i wystawianie weksli, je eli ich jednostkowa wartoœæ przekracza 10% wartoœci kapita³ów w³asnych lub je eli ³¹czna wartoœæ udzielonych gwarancji, porêczeñ i wystawianych weksli przekroczy³aby 30% wartoœci kapita³ów w³asnych. 3. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej nale y w szczególnoœci: 1) zawieszanie w czynnoœciach cz³onków Zarz¹du, z wa nych powodów, bezwzglêdn¹ wiêkszoœci¹ g³osów, 2) delegowanie cz³onków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynnoœci cz³onków Zarz¹du, którzy nie mog¹ sprawowaæ swoich czynnoœci, 3) udzielanie zgody na tworzenie oddzia³ów Spó³ki za granic¹, 4) udzielanie zgody cz³onkom Zarz¹du na zajmowanie stanowisk we w³adzach innych spó³ek. 4. Objêcie, nabycie i zbycie akcji lub udzia³ów w innych spó³kach, z wyj¹tkiem gdy nastêpuje za wierzytelnoœci Spó³ki w ramach postêpowañ ugodowych lub uk³adowych, wymaga zgody Rady Nadzorczej. 1) Zgoda nie jest wymagana w przypadku: a) zbywania akcji bêd¹cych w publicznym obrocie papierami wartoœciowymi, b) zbywania akcji lub udzia³ów, które Spó³ka posiada w iloœci nie przekraczaj¹cej 10% udzia³u w kapitale zak³adowym poszczególnych spó³ek, 2) W przypadku, w którym Spó³ka posiada 100% akcji lub udzia³ów w innej spó³ce, zgoda Rady Nadzorczej jest wymagana w sprawach: a) zmiany Statutu lub umowy Spó³ki, b) podwy szenia lub obni enia kapita³u zak³adowego, c) po³¹czenia, przekszta³cenia lub podzia³u Spó³ki, d) zbycia akcji lub udzia³ów Spó³ki, e) zbycia i wydzier awienia przedsiêbiorstwa Spó³ki lub jego zorganizowanej czêœci oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego i nabycia oraz zbycia nieruchomoœci lub udzia³u w nieruchomoœci, je eli ich wartoœæ przekracza równowartoœæ kwoty euro w z³otych, f) rozwi¹zania i likwidacji Spó³ki. 5. Odmowa udzielenia zgody przez Radê Nadzorcz¹ wymaga uzasadnienia. 247

15 25 1. Rada Nadzorcza mo e delegowaæ poszczególnych cz³onków do samodzielnego pe³nienia okreœlonych czynnoœci nadzorczych. 2. Delegowany cz³onek Rady Nadzorczej obowi¹zany jest do z³o enia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonywanych czynnoœci Rada Nadzorcza sk³ada siê z 5 do 7 cz³onków, powo³ywanych w sposób nastêpuj¹cy: 1) przewodnicz¹cego Rady Nadzorczej powo³uje i odwo³uje Skarb Pañstwa do czasu, w którym jest akcjonariuszem Spó³ki. 2) pozosta³ych cz³onków Rady Nadzorczej powo³uje Walne Zgromadzenie. 2. Cz³onków Rady Nadzorczej powo³uje siê na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. 3. Cz³onek Rady Nadzorczej mo e byæ odwo³any przez Walne Zgromadzenie w ka dym czasie Cz³onkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu wybieraj¹ ze swego grona Wiceprzewodnicz¹cego Rady. W przypadku gdy Skarb Pañstwa przestanie byæ Akcjonariuszem Spó³ki, równie i Przewodnicz¹cego Rady. 2. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodnicz¹cy, a w przypadku jego nieobecnoœci, Wiceprzewodnicz¹cy. 3. Oœwiadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiêdzy posiedzeniami dokonywane s¹ wobec Przewodnicz¹cego Rady, a gdy jest to niemo liwe wobec Wiceprzewodnicz¹cego Rady Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na dwa miesi¹ce. 2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie jednego miesi¹ca od dnia Walnego Zgromadzenia, o ile uchwa³a Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej. W przypadku niezwo³ania posiedzenia w tym trybie posiedzenie Rady Nadzorczej zwo³uje Zarz¹d. 3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady, a pod jego nieobecnoœæ Wiceprzewodnicz¹cy, przedstawiaj¹c szczegó³owy porz¹dek obrad. 4. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno byæ zwo³ane na ¹danie ka dego z cz³onków Rady lub na wniosek Zarz¹du. 5. Posiedzenia Rady Nadzorczej s¹ protoko³owane stosownie do postanowieñ art Kodeksu spó³ek handlowych Do zwo³ania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich cz³onków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem Rady. Z wa nych powodów Przewodnicz¹cy Rady mo e skróciæ ten termin do 2 dni, okreœlaj¹c sposób przekazania zaproszenia. 2. W zawiadomieniu na posiedzenie Rady Nadzorczej Przewodnicz¹cy okreœla termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegó³owy projekt porz¹dku obrad. 3. Zmiana zaproponowanego porz¹dku obrad mo e nast¹piæ, gdy na posiedzeniu obecni s¹ wszyscy cz³onkowie Rady i nikt nie wnosi sprzeciwu co do porz¹dku obrad Rada Nadzorcza podejmuje uchwa³y, je eli na posiedzeniu jest obecna co najmniej po³owa jej cz³onków, a wszyscy jej cz³onkowie zostali na posiedzenie zaproszeni w trybie 29 ust Rada Nadzorcza podejmuje uchwa³y w g³osowaniu jawnym. 3. G³osowanie tajne zarz¹dza siê na wniosek cz³onka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. W przypadku zarz¹dzenia g³osowania tajnego postanowieñ ust. 4 nie stosuje siê. 4. Rada Nadzorcza mo e podejmowaæ uchwa³y w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu œrodków bezpoœredniego porozumiewania siê na odleg³oœæ. Podjêcie uchwa³y w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwa³y wszystkim cz³onkom Rady. 5. Podjête w trybie ust. 4 uchwa³y zostaj¹ przedstawione na najbli szym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku g³osowania. 6. Podejmowanie uchwa³ w trybie okreœlonym w ust. 4 nie dotyczy przypadków okreœlonych w art kodeksu spó³ek handlowych. 31 Rada Nadzorcza albo Pe³nomocnik ustanowiony uchwa³¹ Walnego Zgromadzenia zawiera umowy z cz³onkami Zarz¹du Cz³onkowie Rady Nadzorczej wykonuj¹ swoje prawa i obowi¹zki osobiœcie. 2. Udzia³ w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowi¹zkiem cz³onka Rady. Cz³onek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecnoœci na piœmie. Usprawiedliwienie nieobecnoœci cz³onka Rady wymaga uchwa³y Rady. 3. Cz³onkom Rady Nadzorczej przys³uguje wynagrodzenie miesiêczne z uwzglêdnieniem przepisów ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kieruj¹cych niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. Nr 26, poz. 306, ze zm.). 4. Cz³onkom Rady Nadzorczej przys³uguje zwrot kosztów zwi¹zanych z udzia³em w pracach Rady. C. WALNE ZGROMADZENIE 1. Walne Zgromadzenie zwo³uje Zarz¹d Spó³ki; 1) z w³asnej inicjatywy, 2) na pisemne ¹danie Rady Nadzorczej,

16 3) na pisemne ¹danie akcjonariusza lub akcjonariuszy, przedstawiaj¹cych co najmniej jedn¹ dziesi¹t¹ kapita³u zak³adowego, z³o- one co najmniej na miesi¹c przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia, 4) na pisemne ¹danie Skarbu Pañstwa równie w przypadku gdy bêdzie reprezentowa³ mniej ni jedn¹ dziesi¹t¹ kapita³u zak³adowego. 2. Zwo³anie Walnego Zgromadzenia powinno nast¹piæ w ci¹gu dwóch tygodni od daty zg³oszenia ¹dania, o którym mowa w ust. 1 pkt W przypadku gdy Walne Zgromadzenie nie zostanie zwo³ane w terminie okreœlonym w ust. 2, to: 1) je eli z ¹daniem zwo³ania wyst¹pi³a Rada Nadzorcza uzyskuje ona prawo do zwo³ania Walnego Zgromadzenia, 2) je eli z ¹daniem zwo³ania wyst¹pili akcjonariusze wskazani w ust. 1 pkt 3 lub 4, s¹d rejestrowy mo e, po wezwaniu Zarz¹du do z³o enia oœwiadczenia, upowa niæ ich do zwo³ania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenia odbywaj¹ siê w Warszawie Walne Zgromadzenie mo e podejmowaæ uchwa³y jedynie w sprawach objêtych szczegó³owym porz¹dkiem obrad, z zastrze eniem art. 404 Kodeksu spó³ek handlowych. 2. Porz¹dek obrad proponuje Zarz¹d Spó³ki albo podmiot zwo³uj¹cy Walne Zgromadzenie. 3. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 2, przys³uguje akcjonariuszowi Skarbowi Pañstwa niezale nie od jego udzia³u w kapitale zak³adowym. 4. Je eli ¹danie, o którym mowa w ust. 3, zostanie z³o one po og³oszeniu o zwo³aniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwo³anie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 36 Walne Zgromadzenie otwiera Przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodnicz¹cy Rady, a w razie nieobecnoœci tych osób Prezes Zarz¹du albo osoba wyznaczona przez Zarz¹d. Nastêpnie, z zastrze eniem przepisów art Kodeksu spó- ³ek handlowych, spoœród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera siê Przewodnicz¹cego Zgromadzenia. 37 Walne Zgromadzenie podejmuje uchwa³y bez wzglêdu na liczbê reprezentowanych na nim akcji. Jedna akcja daje jeden g³os na Walnym Zgromadzeniu Walne Zgromadzenie mo e zarz¹dziæ przerwê w obradach wiêkszoœci¹ dwóch trzecich g³osów. ¹cznie przerwy nie mog¹ trwaæ d³u ej ni trzydzieœci dni. 40 G³osowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne g³osowanie zarz¹dza siê przy wyborach cz³onków organów Spó³ki albo likwidatora Spó³ki oraz nad wnioskiem o odwo³anie cz³onków organów Spó³ki lub likwidatorów, o poci¹gniêcie ich do odpowiedzialnoœci, jak równie w sprawach osobowych. Poza tym g³osowanie tajne zarz¹dza siê na ¹danie choæby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. 41 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwo³uje corocznie Zarz¹d. Powinno ono odbyæ siê w terminie szeœciu miesiêcy po up³ywie roku obrotowego. 42 Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest: 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubieg³y rok obrotowy oraz sprawozdania Zarz¹du z dzia³alnoœci Spó³ki, 2) udzielenie absolutorium cz³onkom organów Spó³ki z wykonania obowi¹zków, 3) podzia³ zysku lub pokrycie straty, 4) ustalenie dnia dywidendy oraz terminu wyp³aty dywidendy Uchwa³y Walnego Zgromadzenia wymagaj¹: 1) powo³anie i odwo³anie cz³onków Rady Nadzorczej z zastrze eniem 26 ust. 1 pkt. 1, 2) powo³anie i odwo³anie cz³onków Zarz¹du, w tym prezesa Zarz¹du, 2. Uchwa³y Walnego Zgromadzenia wymagaj¹ nastêpuj¹ce sprawy dotycz¹ce maj¹tku Spó³ki: 1) zbycie i wydzier awienie przedsiêbiorstwa Spó³ki lub jego zorganizowanej czêœci oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, 2) podwy szanie i obni enie kapita³u zak³adowego Spó³ki, 3) emisja obligacji ka dego rodzaju, 4) nabycie akcji w³asnych w sytuacji okreœlonej w art pkt 2 Kodeksu spó³ek handlowych, 5) tworzenie, u ycie i likwidacja kapita³ów rezerwowych, 6) u ycie kapita³u zapasowego, 249

17 7) postanowienia dotycz¹ce roszczeñ o naprawienie szkody wyrz¹dzonej przy zawi¹zaniu Spó³ki lub sprawowaniu zarz¹du albo nadzoru. 3. Ponadto Uchwa³y Walnego Zgromadzenia wymagaj¹: 1) po³¹czenie, przekszta³cenie oraz podzia³ Spó³ki, 2) zawi¹zanie przez Spó³kê innej spó³ki, 3) zmiana Statutu i zmiana przedmiotu dzia³alnoœci Spó³ki, 4) ustalanie wynagradzania cz³onków Rady Nadzorczej i Prezesa Zarz¹du. 44 Wnioski Zarz¹du w sprawach wskazanych w 43 powinny byæ przedk³adane Walnemu Zgromadzeniu wraz z uzasadnieniem i pisemn¹ opini¹ Rady Nadzorczej. 45 Zmiana przedmiotu dzia³alnoœci Spó³ki mo e nast¹piæ bez obowi¹zku wykupu akcji z zachowaniem wymogów okreœlonych w art Kodeksu spó³ek handlowych. Rokiem obrotowym spó³ki jest rok kalendarzowy. GOSPODARKA SPÓ KI Ksiêgowoœæ Spó³ki jest prowadzona zgodnie z przepisami o rachunkowoœci Spó³ka tworzy nastêpuj¹ce kapita³y i fundusze: 1) kapita³ zak³adowy, 2) kapita³ zapasowy, 3) kapita³ rezerwowy z aktualizacji wyceny, 4) pozosta³e kapita³y rezerwowe, 5) zak³adowy fundusz œwiadczeñ socjalnych. 2. Spó³ka mo e tworzyæ i znosiæ uchwa³¹ Walnego Zgromadzenia inne kapita³y na pokrycie szczególnych strat lub wydatków na pocz¹tku i w trakcie roku obrotowego. 49 Zarz¹d Spó³ki jest obowi¹zany: 1) sporz¹dziæ sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z dzia³alnoœci Spó³ki za ubieg³y rok obrotowy w terminie trzech miesiêcy od dnia bilansowego, 2) poddaæ sprawozdanie finansowe badaniu przez bieg³ego rewidenta, 3) z³o yæ do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt 1, wraz z opini¹ i raportem bieg³ego rewidenta, 4) przygotowaæ dokumenty, wymienione w pkt 1, opiniê wraz z raportem bieg³ego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w 24, ust. 1, pkt 4, w terminie do koñca pi¹tego miesi¹ca od dnia bilansowego. 5) sporz¹dziæ skonsolidowane sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z dzia³alnoœci Grupy Kapita³owej za ubieg³y rok obrotowy w terminie 6 miesiêcy od dnia bilansowego, 6) poddaæ skonsolidowane sprawozdanie finansowe badaniu przez bieg³ego rewidenta, 7) z³o yæ do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt 5, wraz z opini¹ i raportem bieg³ego rewidenta, 8) przygotowaæ dokumenty wymienione w pkt. 5 w terminie 8 miesiêcy od dnia bilansowego Sposób przeznaczenia czystego zysku Spó³ki okreœli uchwa³a Walnego Zgromadzenia. 2. Walne Zgromadzenie dokonuje odpisów z zysku na kapita³ zapasowy w wysokoœci co najmniej 8% zysku na dany rok obrotowy, dopóki kapita³ ten nie osi¹gnie przynajmniej jednej trzeciej czêœci kapita³u zak³adowego. 3. Walne Zgromadzenie mo e przeznaczyæ czêœæ zysku na: 1) dywidendê dla akcjonariuszy, 2) pozosta³e kapita³y i fundusze, 3) inne cele. 4. Termin wyp³at dywidendy Zarz¹d bêdzie og³asza³ w dzienniku Rzeczpospolita oraz w gazecie Parkiet. POSTANOWIENIA PUBLIKACYJNE Spó³ka publikuje swoje og³oszenia w Monitorze S¹dowym i Gospodarczym, a nadto w przypadkach Statutem i prawem okreœlonym lub w przypadkach, które uzna Zarz¹d za celowe, w dzienniku Rzeczpospolita i Gazecie Gie³dy Parkiet. 2. W ci¹gu czterech tygodni od dnia wpisania do rejestru przedsiêbiorców zmian w statucie Zarz¹d Spó³ki zobowi¹zany jest do przes³ania jednolitego tekstu Statutu akcjonariuszowi Skarbowi Pañstwa. 3. Zarz¹d Spó³ki jest zobowi¹zany w ci¹gu miesi¹ca og³osiæ uchwa³y Walnego Zgromadzenia powziête w sposób okreœlony w art Kodeksu spó³ek handlowych, z wyj¹tkiem uchwa³ podlegaj¹cych wpisowi do rejestru. 4. Zarz¹d Spó³ki sk³ada w s¹dzie rejestrowym w³aœciwym ze wzglêdu na siedzibê Spó³ki roczne sprawozdanie finansowe, opiniê bieg³ego rewidenta, odpis uchwa³y Walnego Zgromadzenia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub po- 250

18 kryciu straty oraz sprawozdanie z dzia³alnoœci Spó³ki w terminie piêtnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spó³ki. Je eli sprawozdanie finansowe nie zosta³o zatwierdzone w terminie szeœciu miesiêcy od dnia bilansowego, to nale y je z³o yæ w ci¹gu piêtnastu dni po tym terminie. 5. Zarz¹d Spó³ki zobowi¹zany jest w ci¹gu piêtnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spó³ki z³o yæ do og³oszenia w Monitorze Polskim B dokumenty, o których mowa w art. 70 ustawy z dnia 29 wrzeœnia 1994 r. o rachunkowoœci (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694). 6. Zarz¹d Spó³ki zobowi¹zany jest do przekazywania informacji, o których zakresie i terminach jest mowa w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartoœciowymi (Dz.U. Nr 49 z 2002 r. poz. 447) oraz w rozporz¹dzeniu Rady Ministrów z dnia 16 paÿdziernika 2001 r. w sprawie informacji bie ¹cych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoœciowych (Dz.U. Nr 139 z 2001 r. poz. 1569, ze zm.). POSTANOWIENIA KOÑCOWE Z przyczyn przewidzianych przepisami prawa Spó³ka ulega rozwi¹zaniu. 2. Likwidatorami s¹ cz³onkowie Zarz¹du Spó³ki, chyba e uchwa³a Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej. 3. Mienie pozosta³e po zaspokojeniu lub po zabezpieczeniu wierzycieli przypada akcjonariuszom. ROZDZIA X Za³¹czniki 251

19 ZA CZNIK 4 OPINIA ZARZ DU EMITENTA UZASADNIAJ CA WY CZENIE PRAWA POBORU PEKAES S.A. realizuje ambitny program inwestycyjny, maj¹cy na celu istotne zwiêkszenie mo liwoœci spedycyjno-transportowych Spó³ki oraz polepszenie jej konkurencyjnoœci. Istotnym elementem tego programu jest: modernizacja infrastruktury informatycznej oraz wprowadzenie do zarz¹dzania nowych systemów i technologii informatycznych, modernizacja i rozbudowa nowoczesnego zaplecza logistycznego, zwiêkszenie iloœci taboru specjalistycznego, efektywniejsze wykorzystanie posiadanych nieruchomoœci oraz podjêcie nowych strategicznych dzia³alnoœci z zakresu transportu i spedycji. Emisja Akcji serii K s³u yæ ma pozyskaniu œrodków finansowych na realizacjê wskazanych wy ej zamierzeñ, przy czym skala potrzeb Spó³ki nakazuje wyemitowanie akcji w drodze publicznej subskrypcji oraz nastêpnie podjêcie starañ celem ich wprowadzenia do obrotu na Gie³dzie Papierów Wartoœciowych w Warszawie. Realizacja tych zamierzeñ w drodze emisji Akcji serii K mo e przynieœæ jedynie efekt w przypadku rezygnacji z prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i siêgniêcia po œrodki finansowe z innych Ÿróde³. Rezygnacja z prawa poboru spowoduje rozproszenie akcji i tym samym zwiêkszy atrakcyjnoœæ oferty. W zwi¹zku z powy szymi argumentami wy³¹czenie prawa poboru uznaæ nale y za uzasadnione wa nym interesem Spó³ki. Dotychczasowi akcjonariusze bêd¹ mogli obejmowaæ Akcje serii K w ramach publicznej subskrypcji. 252

20 ZA CZNIK 5 WZÓR DEKLARACJI W RAMACH BUDOWY KSIÊGI POPYTU Deklaracja Zainteresowania zakupem Akcji serii K PEKAES S.A. nr... ROZDZIA X Za³¹czniki Niniejsza Deklaracja Zainteresowania nie stanowi zobowi¹zania adnej ze stron i zosta³a przygotowana w celu rozpoznania popytu na Akcje serii K PEKAES S.A. Deklaracja Zainteresowania mo e byæ podstaw¹ do skierowania do Inwestora imiennego Zaproszenia do Z³o enia Zapisu na Akcje serii K. W Deklaracji Zainteresowania Inwestor okreœla liczbê Akcji serii K, któr¹ zamierza subskrybowaæ, nie mniejsz¹ ni Akcji serii K, i cenê, po jakiej zamierza nabyæ Akcje serii K. W Deklaracji Zainteresowania musi byæ podany numer faksu dostêpnego bezpoœrednio dla Inwestora, gdy Zaproszenia do Z³o- enia Zapisów na Akcje serii K bêd¹ przesy³ane na numery faksów wskazane w Deklaracjach Zainteresowania. 1. Imiê i nazwisko (nazwa firmy): Adres zamieszkania (siedziba): Adres do korespondencji: Telefon, numer faksu, adres poczty elektronicznej: Status dewizowy REZYDENT Osoba fizyczna Osoba prawna NIEREZYDENT Osoba fizyczna Osoba prawna 6. Liczba akcji objêtych Deklaracj¹ Zainteresowania:... S³ownie: Proponowana cena Akcji serii K objêtych deklaracj¹ (zaokr¹glona do 10 groszy):... S³ownie: Deklarowana kwota wp³aty (iloczyn liczby Akcji z pkt 6 i ceny Akcji serii K z pkt 7):... S³ownie: Wyra am zgodê na przydzielenie mi mniejszej liczby Akcji serii K ni zg³oszona w Deklaracji Zainteresowania lub nie przydzielenie Akcji serii K, zgodnie z warunkami okreœlonymi w Prospekcie Data i podpis Inwestora Data i podpis przyjmuj¹cego Deklaracjê Zainteresowania... Pieczêæ adresowa POK 253

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawa, 11 kwietnia 2016 roku Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia,

Bardziej szczegółowo

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku Uchwała nr 1/2014 w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Ciech SA. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Ciech SA. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: Ciech SA Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Data walnego zgromadzenia: 7 lipca 2014 roku Uchwały podjęte przez W Liczba

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. I. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków powoływanych na okres wspólnej kadencji.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. I. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków powoływanych na okres wspólnej kadencji. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ 1 Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, sprawuje nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada działa na podstawie następujących przepisów: 1. Statutu

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy w dniu roku

UCHWAŁA NR podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy w dniu roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 25 MAJA 2016 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 25 MAJA 2016 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 25 MAJA 2016 ROKU w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP S.A. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP S.A. Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie (41-506) przy ul. Józefa Maronia 44, spółki wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 2 SIERPNIA 2013 ROKU Niniejszy formularz przygotowany został

Bardziej szczegółowo

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Lentex S.A. z dnia 11 lutego 2014 roku

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Lentex S.A. z dnia 11 lutego 2014 roku Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Lentex S.A. z dnia 11 lutego 2014 roku Uchwała Nr 1 z dnia 11 lutego 2014 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 kodeksu spółek handlowych oraz 32 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ABS

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 27 czerwca 2016 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 27 czerwca 2016 r. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 27 czerwca 2016 r. Zarząd spółki MOJ S.A. ( Spółka ), działając na podstawie art. 399 1 oraz w związku

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO Aneks nr 8 do Prospektu Emisyjnego Cyfrowy Polsat S.A. KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAÑCÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu Z.Ch. PERMEDIA S.A. siedzibą w Lublinie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Ogłoszenie Zarządu Z.Ch. PERMEDIA S.A. siedzibą w Lublinie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ogłoszenie Zarządu Z.Ch. PERMEDIA S.A. siedzibą w Lublinie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZAKŁADY CHEMICZNE PERMEDIA S.A. w Lublinie. KRS 0000059588. Sąd Rejonowy w Lublinie,

Bardziej szczegółowo

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI M4B S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 czerwca 2014r.

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI M4B S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 czerwca 2014r. ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI M4B S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 czerwca 2014r. WZÓR PEŁNOMOCNICTWA Ja, niżej podpisany, Akcjonariusz (osoba fizyczna) Imię i nazwisko... Nr i seria dowodu

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie na dzień 30 czerwca 2015 roku

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie na dzień 30 czerwca 2015 roku Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie na dzień 30 czerwca 2015 roku Zarząd Spółki IDM Spółka Akcyjna w upadłości układowej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DODATKOWE. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

INFORMACJE DODATKOWE. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. AQUA Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej, adres: Bielsko-Biała ul.1 Maja 23. Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000030779. Data

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r. Piotr Dubicki oraz Romuald Olbrych działając na podstawie upoważnienia zawartego w postanowieniu z dnia 28 kwietnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "ALDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 1 KSH, uchwala co następuje: Wybór Przewodniczącego Przewodniczącym wybrany zostaje. UCHWAŁA NR 2 w

Bardziej szczegółowo

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. REGULAMIN PROGRAMU OPCJI MENEDŻERSKICH W SPÓŁCE POD FIRMĄ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W LATACH 2016-2018 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o: 1) Akcjach rozumie się przez to

Bardziej szczegółowo

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 431 1 w zw. z 2 pkt 1 KSH postanawia:

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 431 1 w zw. z 2 pkt 1 KSH postanawia: Załącznik nr Raportu bieżącego nr 78/2014 z 10.10.2014 r. UCHWAŁA NR /X/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: Spółka ) z dnia 31 października 2014

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu na dzień 11 sierpnia 2014 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu na dzień 11 sierpnia 2014 r. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu na dzień 11 sierpnia 2014 r. I. Zarząd TELL S.A., działając zgodnie art.399 1 k.s.h., niniejszym

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: 38 ust.1 pkt 3 RMF GPW

Podstawa prawna: 38 ust.1 pkt 3 RMF GPW Tre projektów uchwał Multimedia Polska S.A. zwołanego na dzie 20 grudnia 2010 roku Raport bie cy nr 54/2010 z dnia 23 listopada 2010 roku Zarz d Multimedia Polska S.A. w zał czeniu przekazuje do publicznej

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Projekt: UCHWA A nr 2. ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w Gdyni

Projekt: UCHWA A nr 2. ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w Gdyni Projekt: UCHWA A nr 1 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarz du z dzia alno ci Spó ki w roku 2009 oraz sprawozdania finansowego za rok 2009 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spó ka Akcyjna w Gdyni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Za³¹cznik do Zarz¹dzenia Nr 01/2009 Przewodnicz¹cego Zarz¹du KZG z dnia 2 kwietnia 2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorz¹dowych zatrudnionych w Komunalnym Zwi¹zku Gmin we W³adys³awowie Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej

Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Podstawę prawną Regulaminu Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej zwanego dalej Walnym Zebraniem

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i3d S.A. z siedzibą w Gliwicach zwołane na dzień 10 grudnia 2013 r.:

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i3d S.A. z siedzibą w Gliwicach zwołane na dzień 10 grudnia 2013 r.: Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i3d S.A. z siedzibą w Gliwicach zwołane na dzień 10 grudnia 2013 r.: Pkt. 2 proponowanego porządku obrad: Uchwała nr 1 z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. uchwala, co następuje: y uchwał Spółki Art New media S.A. zwołanego w Warszawie, przy ulicy Wilczej 28 lok. 6 na dzień 22 grudnia 2011 roku o godzinie 11.00 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NOVITA Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze Zarząd "NOVITA" S.A. z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Dekoracyjna 3, 65-722 Zielona Góra, wpisana

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE Warszawa, 6 maja 2016 roku Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE SPÓŁKA: Kruk S.A. DATA W: 9 maja 2016 roku (godz. 14.00) MIEJSCE W: Hotel Polonia Palace,

Bardziej szczegółowo

2. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 1[ ], 2[ ], 3[ ]

2. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 1[ ], 2[ ], 3[ ] Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 roku OD: Family Fund Sp. z o.o. S.K.A ul. Batorego 25 (II piętro) 31-135 Kraków DO: Zarząd Starhedge S.A. ul. Plac Defilad 1 (XVII piętro) 00-901 Warszawa biuro@starhedge.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Doły -Marysińska w Łodzi Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi I. PODSTAWY I ZAKRES DZIAŁANIA 1 Rada Nadzorcza działa na podstawie: 1/ ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (tekst

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1. Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

UCHWAŁA NR 1. Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: UCHWAŁA NR 1 Spółka Akcyjna w Tarnowcu w dniu 2 kwietnia 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

Informacja dla akcjonariuszy precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu:

Informacja dla akcjonariuszy precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu: OGŁOSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI DZIAŁAJĄCEJ POD FIRMĄ ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZABRZU O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Zarząd spółki pod firmą Zakłady Urządzeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA. Zarząd Spółki Europejski Fundusz Energii S.A. ( Spółka ) z siedzibą w Warszawie

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA. Zarząd Spółki Europejski Fundusz Energii S.A. ( Spółka ) z siedzibą w Warszawie OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Zarząd Spółki Europejski Fundusz Energii S.A. ( Spółka ) z siedzibą w Warszawie przy ul. Jasnodworskiej 3c/19 zarejestrowanej pod numerem KRS:

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu.

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Na podstawie 18 ust. 4.15 Statutu Stowarzyszenia, uchwala się co następuje. Przyjmuje się Regulamin

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT)

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT) REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT) I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz tryb działania Zarządu Gdańskiej Organizacji Turystycznej. 2. Podstawę

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA I WIRBET SPÓŁKA AKCYJNA

PLAN POŁĄCZENIA RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA I WIRBET SPÓŁKA AKCYJNA PLAN POŁĄCZENIA RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA I WIRBET SPÓŁKA AKCYJNA 1 1. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA. 2 2. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK.... 3 2.1. SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA.... 3 2.2. SPÓŁKA PRZEJMOWANA....

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie Zarząd Wawel Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, przy ul. Władysława Warneńczyka 14, wpisanej do Rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM Załącznik do uchwały Nr 8/08 WZC Stowarzyszenia LGD Stolem z dnia 8.12.2008r. REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM Rozdział I Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD S.A.

Projekty uchwał XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD S.A. Projekty uchwał POLNORD S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 Na podstawie art. 393

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ZAPIECEK

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ZAPIECEK REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ZAPIECEK 1 1. Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ZAPIECEK jest organem wykonawczo-zarządzającym Stowarzyszenia. 2. Zarząd LGD działa

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

data, podpis akcjonariusza

data, podpis akcjonariusza Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Netwise Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 23 lipca 2013 r. I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA

Bardziej szczegółowo

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Surfland Systemy Komputerowe S.A.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Surfland Systemy Komputerowe S.A. Wrocław, 28 kwietnia 2016 r. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Surfland Systemy Komputerowe S.A. Zarząd Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, zarejestrowanej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NUMER Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Union Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NUMER Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Union Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2013 r. PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE INTERNET UNION S.A. UCHWAŁA NUMER z siedzibą we Wrocławiu w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 1 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia Ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali w Krakowie w dalszej części określone

Bardziej szczegółowo

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska 1 Projekt Ogólnopolski: 1.1. Projekt Ogólnopolski (dalej Projekt ) to przedsięwzięcie Stowarzyszenia podjęte w celu realizacji celów

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie

ROZDZIAŁ II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie ROZDZIAŁ II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie 2.1. Emitent 2.1.1. Nazwa, siedziba i adres Emitenta Adres: Warszawa ul. Grochowska 21a 04-186 Warszawa Numer telefonu: (22) 51 56 100

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. i3d S.A. z siedzibą w Gliwicach

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. i3d S.A. z siedzibą w Gliwicach Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i3d S.A. z siedzibą w Gliwicach Zarząd i3d Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gliwicach, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VISTAL GDYNIA S.A.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VISTAL GDYNIA S.A. Załącznik do Raportu bieżącego 23/2016 OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VISTAL GDYNIA S.A. I. Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia l. 1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczo zarządzającym Stowarzyszenia i działa na podstawie statutu, uchwał Walnego Zebrania Członków oraz niniejszego

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Eurogalicja, zwana dalej Radą, działa na podstawie: Ustawy

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI NOTORIA SERWIS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 31 STYCZNIA 2012 ROKU Z UWZGLĘDNIENIEM UCHWAŁ ZGŁOSZONYCH PRZEZ AKCJONARIUSZA W TRYBIE

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Invar & Biuro System S.A. z siedzibą w Warszawie

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Invar & Biuro System S.A. z siedzibą w Warszawie Ogłoszenie o zwołaniu Spółki Invar & Biuro System S.A. z siedzibą w Warszawie Zarząd Spółki I&B System S.A. z siedzibą w Warszawie zwołuje na dzień 11 maja 2010 r. na godzinę 10.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW RYB ŁOSOSIOWATYCH

STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW RYB ŁOSOSIOWATYCH STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW RYB ŁOSOSIOWATYCH REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA PRODUCENTÓW RYB ŁOSOSIOWATYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Walne Zebranie Stowarzyszenia Producentów Ryb Łososiowatych

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na NWZA 28 listopada 2011 r.

Projekty uchwał na NWZA 28 listopada 2011 r. Odnośnie pkt 1 porządku obrad: UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisu art. 409 Kodeksu spółek

Bardziej szczegółowo

W z ó r u m o w y POSTANOWIENIA GENERALNE

W z ó r u m o w y POSTANOWIENIA GENERALNE W z ó r u m o w y UMOWA GENERALNA NR zawarta w Nowym S¹czu w dniu... 2011 r. pomiêdzy: Powiatowym Zarz¹dem Dróg w Nowym S¹czu z siedzib¹ przy ul. Wiœniowieckiego 136, 33-300 Nowy S¹cz, zwanym dalej Zamawiaj¹cym,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX Spółka Akcyjna

OGŁOSZENIE. Zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX Spółka Akcyjna Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX S.A. ul. Klimasa 45, 50-515 Wrocław tel. +48 071 336 70 80, +48 071 336 80 26, fax +48 071 336 70 86 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ ULMA CONSTRUCCION POLSKA S.A.

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ ULMA CONSTRUCCION POLSKA S.A. STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ ULMA CONSTRUCCION POLSKA S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Spółka będzie prowadzona pod firmą: ULMA CONSTRUCCION POLSKA Spółka Akcyjna. Spółka może również posługiwać się skrótem firmy

Bardziej szczegółowo

Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA AKCYJNA. q 1. Nowego podmiotu q 2. KRS-W4. CzêœæA CORS

Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA AKCYJNA. q 1. Nowego podmiotu q 2. KRS-W4. CzêœæA CORS KRS-W4 CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Sygnatura akt (wypełnia sąd) Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA AKCYJNA Formularz należy wypełnić w języku polskim,

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 12 lipca 2010 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Yellow Hat S.A. z siedzibą w Warszawie

Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Yellow Hat S.A. z siedzibą w Warszawie Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Yellow Hat S.A. z siedzibą w Warszawie Zarząd Yellow Hat S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010. 1. Informacja dotycząca kadencji Rady Nadzorczej w roku 2010, skład osobowy Rady, pełnione funkcje w Radzie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach Załącznik do Uchwały Nr 110/1326/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 stycznia 2016 roku UMOWA SPRZEDAŻY NR 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES

Bardziej szczegółowo

W związku z dokonanym podziałem akcji Spółki dokonuje się zmiany Statutu Spółki, a mianowicie 8 ust. 1 Statutu otrzymuje następującą nową treść:

W związku z dokonanym podziałem akcji Spółki dokonuje się zmiany Statutu Spółki, a mianowicie 8 ust. 1 Statutu otrzymuje następującą nową treść: w sprawie podziału akcji poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji i zwiększenie liczby akcji bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki (split) w stosunku 1 : 10 oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Bardziej szczegółowo

STATUT ZASTAL SA STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ ZASTAL

STATUT ZASTAL SA STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ ZASTAL STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ ZASTAL Tekst jednolity Statutu Spółki Akcyjnej ZASTAL w Zielonej Górze (KRS 0000067681) przyjęty uchwałą nr 27/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZASTAL SA w Zielonej

Bardziej szczegółowo

ASTORIA CAPITAL SA Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki

ASTORIA CAPITAL SA Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki 2016-04-27 10:23 ASTORIA CAPITAL SA Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki Raport Bieżący nr 5/2016 Zarząd Quark Ventures S.A z siedzibą we Wrocławiu (dalej Spółka, Emitent ) informuje, że w dniu 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich oraz ATM Investment Spółka z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IZOSTAL S.A. W ZAWADZKIEM

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IZOSTAL S.A. W ZAWADZKIEM OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IZOSTAL S.A. W ZAWADZKIEM Działając zgodnie z 14 ust. 3 Statutu Izostal S.A. (dalej Spółka ) na podstawie art. 395, art. 399 1, art. 402 1 oraz art.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych Dz.U.08.234.1577 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2008 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 16 czerwca 2016 roku

Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 16 czerwca 2016 roku Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 16 czerwca 2016 roku Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad Zarząd Vantage Development

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PROJEKT. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Załącznik nr 2 o zwołaniu Spółki w sprawie: wyboru Przewodniczącego Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PISEMNEGO PRZETARGU NA SPRZEDAŻ PRAW DO NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ położonej w Skawinie przy ul. Piłsudskiego 23

REGULAMIN PISEMNEGO PRZETARGU NA SPRZEDAŻ PRAW DO NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ położonej w Skawinie przy ul. Piłsudskiego 23 REGULAMIN PISEMNEGO PRZETARGU NA SPRZEDAŻ PRAW DO NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ położonej w Skawinie przy ul. Piłsudskiego 23 1. Organizator przetargu Organizatorem przetargu jest ArcelorMittal Distribution

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Mostostal Zabrze-Holding S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Mostostal Zabrze-Holding S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: Mostostal Zabrze-Holding S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Data walnego zgromadzenia: 28 listopada 2013 roku Liczba

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Motywacyjnego II. na lata 2013-2015. współpracowników. spółek Grupy Kapitałowej Internet Media Services SA

Regulamin Programu Motywacyjnego II. na lata 2013-2015. współpracowników. spółek Grupy Kapitałowej Internet Media Services SA Załącznik do Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Media Services SA z dnia 9 stycznia 2013 roku Regulamin Programu Motywacyjnego II na lata 2013-2015 dla członków Zarządu, menedżerów,

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie w zakresie stosowanie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect DOBRA PRAKTYKA WYJAŚNIENIE

Oświadczenie w zakresie stosowanie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect DOBRA PRAKTYKA WYJAŚNIENIE Oświadczenie w zakresie stosowanie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect DOBRA PRAKTYKA 1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.,

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, zwołanego na dzień 30 maja 2012

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia SPIN

Statut Stowarzyszenia SPIN Statut Stowarzyszenia SPIN Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę SPIN w dalszej części Statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia

Bardziej szczegółowo

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich

Bardziej szczegółowo

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Uzupełniony wzór formularza do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZA ALMA MARKET S.A. w związku z żądaniem Akcjonariusza z dnia 8 czerwca 2016 r. umieszczenia określonych spraw w porządku

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE ZARZĄDU ASSECO POLAND SPÓŁKI AKCYJNEJ O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

OGŁOSZENIE ZARZĄDU ASSECO POLAND SPÓŁKI AKCYJNEJ O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OGŁOSZENIE ZARZĄDU ASSECO POLAND SPÓŁKI AKCYJNEJ O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA I DATA, GODZINA I MIEJSCE ZGROMADZENIA Zarząd Asseco Poland Spółka Akcyjna ( Spółka ) na podstawie art. 399

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADFORM GROUP S.A. na dzień 30 czerwca 2015 roku

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADFORM GROUP S.A. na dzień 30 czerwca 2015 roku Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADFORM GROUP S.A. na dzień 30 czerwca 2015 roku I. Data, godzina i miejsce Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad Zarząd

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU STOWARZYSZENIA DOLINA PILICY

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU STOWARZYSZENIA DOLINA PILICY Załącznik do Uchwały WZC nr 6/2015 z dn. 10.06.2015 r. REGULAMIN PRACY ZARZĄDU STOWARZYSZENIA DOLINA PILICY CZĘŚĆ I Postanowienia ogólne. 1 1. Zarząd Stowarzyszenia Dolina Pilicy jest organem wykonawczo-zarządzającym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie: wyboru komisji skrutacyjnej

Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie: wyboru komisji skrutacyjnej Projekty uchwał NWZ z dnia 24 listopada 2010 r : Uchwała nr 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Calatrava Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAŃ CÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego w dniu 6 marca 2008 r. decyzją nr DEM/410/4/26/08 (Na podstawie

Bardziej szczegółowo