ROZDZIA X Za³¹czniki ZA CZNIKI ZA CZNIK 1 ODPIS Z W AŒCIWEGO REJESTRU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZDZIA X Za³¹czniki ZA CZNIKI ZA CZNIK 1 ODPIS Z W AŒCIWEGO REJESTRU"

Transkrypt

1 ZA CZNIKI ZA CZNIK 1 ODPIS Z W AŒCIWEGO REJESTRU 234

2 235

3 236

4 237

5 238

6 239

7 240

8 241

9 242

10 ZA CZNIK 2 UCHWA A W AŒCIWEGO ORGANU STANOWI CEGO PEKAES O EMISJI PAPIERÓW WARTOŒCIOWYCH I WPROWADZENIU ICH DO PUBLICZNEGO OBROTU Uchwa³a nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spó³ki PEKAES S.A. z dnia 26 maja 2004 roku W sprawie: podwy szenia kapita³u zak³adowego Spó³ki. Na podstawie art. 431, 432, K.s.h. oraz 43 ust. 2 pkt. 2) Statutu Spó³ki PEKAES S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co nastêpuje: 1 1. Kapita³ zak³adowy wynosz¹cy (dwadzieœcia jeden milionów dwieœcie piêædziesi¹t tysiêcy) z³otych podwy sza siê o kwotê minimaln¹ od (siedmiu milionów) z³otych do kwoty maksymalnej (dwunastu milionów) z³otych w drodze publicznej emisji od (siedmiu milionów) do (dwunastu milionów) akcji zwyk³ych na okaziciela serii K o wartoœci nominalnej 1 (jeden) z³otych ka da, skierowan¹ do inwestorów krajowych i zagranicznych. 2. Emisja akcji serii K dojdzie do skutku, o ile co najmniej (siedem milionów) akcji zostanie nale ycie objêtych i pokrytych gotówk¹ przed zarejestrowaniem kapita³u zak³adowego. 2 Na podstawie art K.s.h. wy³¹cza siê w ca³oœci prawo poboru akcji serii K w stosunku do wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spó³ki. 3 Akcje serii K bêd¹ uczestniczyæ w dywidendzie za rok obrotowy 2004, tj. od 01 stycznia 2004 roku Upowa nia siê Radê Nadzorcz¹ na wniosek Zarz¹du Spó³ki do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii K. 2. Upowa nia siê Zarz¹d Spó³ki do ustalenia terminów otwarcia i zamkniêcia publicznej subskrypcji oraz ustalenia miejsc i terminów wp³at na akcje. 3. Upowa nia siê Zarz¹d Spó³ki do ustalenia zasad dystrybucji akcji serii K, w tym podzia³u akcji na transze. 4. Upowa nia siê Zarz¹d Spó³ki do ustalenia zasad przydzia³u akcji serii K. 5. Upowa nia siê Zarz¹d Spó³ki do zawarcia w imieniu Spó³ki umowy o subemisjê inwestycyjn¹ lub subemisjê us³ugow¹, której przedmiotem bêd¹ akcje serii K. 5 Upowa nia siê Zarz¹d Spó³ki do podjêcia wszystkich niezbêdnych czynnoœci prawno-administracyjnych celem przygotowania nowej emisji akcji serii K oraz dopuszczenia jej do obrotu publicznego, a tak e do dopuszczenia wszystkich emisji, tj. B, C, D, E, F, G, H, I, J, K do obrotu gie³dowego na Gie³dzie Papierów Wartoœciowych S.A. w Warszawie. Uchwa³a wchodzi w ycie z dniem jej podjêcia

11 Uchwa³a Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spó³ki PEKAES S.A. z dnia 20 wrzeœnia 2004 roku. 1 2 W sprawie zmian w Statucie Spó³ki W zwi¹zku z Uchwa³¹ nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spó³ki PEKAES S.A. podjêt¹ w dniu 26 maja 2004 roku w sprawie podwy szenia kapita³u zak³adowego Spó³ki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, dzia³aj¹c na podstawie 43 ust. 3 pkt. 3) Statutu PEKAES S.A., dokonuje nastêpuj¹cych zmian w Statucie Spó³ki: 1 6 w brzmieniu: 1. Kapita³ zak³adowy Spó³ki wynosi ,00 (s³ownie dwadzieœcia jeden milionów dwieœcie piêædziesi¹t tysiêcy) z³otych i dzieli siê na: akcji zwyk³ych na okaziciela, o wartoœci 1 (jeden) z³otych ka da, serii B, o numerach od do ; 1) akcji zwyk³ych na okaziciela, o wartoœci 1 (jeden) z³otych ka da, serii C, o numerach od do , 2) akcji zwyk³ych na okaziciela, o wartoœci 1 (jeden) z³otych ka da, serii D, o numerach od do , 3) akcji zwyk³ych na okaziciela, o wartoœci 1 (jeden) z³otych ka da, serii E, o numerach od do , 4) akcji zwyk³ych na okaziciela, o wartoœci 1 (jeden) z³otych ka da, serii F, o numerach od do , 5) akcji zwyk³ych na okaziciela, o wartoœci 1 (jeden) z³otych ka da, serii G, o numerach od do , 6) akcji zwyk³ych na okaziciela, o wartoœci 1 (jeden) z³otych ka da, serii H, o numerach od do , 7) akcji zwyk³ych na okaziciela, o wartoœci 1 (jeden) z³otych ka da, serii I o numerach od do , 8) akcji zwyk³ych na okaziciela, o wartoœci 1 (jeden) z³otych ka da, serii J, o numerach od do Wszystkie akcje serii B, C, D, E, F, G, H, I, J s¹ op³acone w ca³oœci. 3. Akcje serii B, C, D, E, F, G, H, I s¹ zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartoœciowych pod kodem PLPEKAS-00025, a akcje serii J pod kodem PLPEKAS Akcje Spó³ki mog¹ byæ akcjami imiennymi i na okaziciela. 5. Emisje akcji oznacza siê kolejnymi literami alfabetu. Otrzymuje nastêpuj¹ce brzmienie: 1. Kapita³ zak³adowy Spó³ki mo e wynosiæ od z³ (s³ownie: dwadzieœcia osiem milionów dwieœcie piêædziesi¹t tysiêcy z³otych) do z³ (s³ownie: trzydzieœci trzy miliony dwieœcie piêædziesi¹t tysiêcy z³otych) i dzieli siê na: 1) akcji zwyk³ych na okaziciela, o wartoœci 1 (jeden) z³otych ka da, serii B, o numerach od do , 2) akcji zwyk³ych na okaziciela, o wartoœci 1 (jeden) z³otych ka da, serii C, o numerach od do , 3) akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci 1 (jeden) z³otych ka da, serii D, o numerach od do , 4) akcji zwyk³ych na okaziciela, o wartoœci 1 (jeden) z³otych ka da, serii E, o numerach od do , 5) akcji zwyk³ych na okaziciela, o wartoœci 1 (jeden) z³otych ka da, serii F, o numerach od do , 6) akcji zwyk³ych na okaziciela, o wartoœci 1 (jeden) z³otych ka da, serii G, o numerach od do , 7) akcji zwyk³ych na okaziciela, o wartoœci 1 (jeden) z³otych ka da, serii H, o numerach od do , 8) akcji zwyk³ych na okaziciela, o wartoœci 1 (jeden) z³otych ka da, serii I o numerach od do , 9) akcji zwyk³ych na okaziciela, o wartoœci 1 (jeden) z³otych ka da, serii J, o numerach od do , 10) od do akcji zwyk³ych na okaziciela, o wartoœci 1 (jeden) z³otych ka da, serii K o numerach od do Wszystkie akcje serii B, C, D, E, F, G, H, I, J, K s¹ op³acone w ca³oœci. 3. Akcje Spó³ki mog¹ byæ akcjami imiennymi i na okaziciela. 4. Emisje akcji oznacza siê kolejnymi literami alfabetu. 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zobowi¹zuje Zarz¹d Spó³ki do z³o enia w formie aktu notarialnego oœwiadczenia, o którym mowa w art i 4 w zw. z art KSH, oraz do dookreœlenia wysokoœci kapita³u zak³adowego, zgodnie z art KSH w zw. z art KSH. 3 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upowa nia Radê Nadzorcz¹ Spó³ki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spó³ki, z uwzglêdnieniem 1 i 2 niniejszej uchwa³y. Uchwa³a wchodzi w ycie z dniem podjêcia

12 ZA CZNIK 3 UJEDNOLICONY, AKTUALNY TEKST STATUTU PEKAES Jednolity tekst statutu PEKAES Spó³ka Akcyjna zatwierdzony: uchwa³¹ nr 38/2004 Rady Nadzorczej PEKAES S.A. z dnia 29 czerwca 2004 roku. POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIA X Za³¹czniki 1. Spó³ka dzia³a pod firm¹: PEKAES Spó³ka Akcyjna. 2. Spó³ka mo e u ywaæ skrótu firmy: PEKAES S.A Siedzib¹ Spó³ki jest: miasto Warszawa. 2. Spó³ka prowadzi dzia³alnoœæ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. 3. Spó³ka mo e otwieraæ i prowadziæ oddzia³y, zak³ady, biura, przedstawicielstwa oraz inne jednostki, a tak e mo e uczestniczyæ w innych spó³kach i przedsiêwziêciach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. 3 Za³o ycielami Spó³ki s¹: 1/ Przedsiêbiorstwo Miêdzynarodowych Przewozów Samochodowych PEKAES z siedzib¹ w Warszawie, 2/ Towarzystwo Ubezpieczeñ i Reasekuracji WARTA Spó³ka Akcyjna z siedzib¹ w Warszawie, 3/ DAL Towarzystwo Handlu Miêdzynarodowego Spó³ka Akcyjna z siedzib¹ w Warszawie. Spó³ka zosta³a utworzona na czas nieoznaczony. 4 PRZEDMIOT DZIA ALNOŒCI SPÓ KI 5 Przedmiotem dzia³alnoœci Spó³ki jest: 1/ Organizowanie i wykonywanie us³ug transportu samochodowego osób i rzeczy PKD 60.2, 2/ Organizowanie i wykonywanie us³ug poœrednictwa zwi¹zanego z transportem samochodowym osób i rzeczy PKD 63.2, 3/ Organizowanie i wykonywanie us³ug spedycji miêdzynarodowej i krajowej PKD 63.4, 4/ Organizowanie i wykonywanie us³ug marketingu i reklamy PKD 74.4, 5/ Dzia³alnoœæ zwi¹zana z organizacj¹ targów i wystaw PKD A, 6/ Organizowanie i wykonywanie us³ug hotelarskich i gastronomicznych PKD 55, 7/ Organizowanie i wykonywanie us³ug turystycznych oraz obs³ugi ruchu turystycznego PKD 63.3, 8/ Organizowanie i wykonywanie us³ug wynajmu taboru PKD 71, 9/ Organizowanie i wykonywanie us³ug napraw taboru i obs³ugi taboru, pomocy technicznej oraz poœrednictwa technicznego PKD 50.2, 10/ Organizowanie i wykonywanie us³ug najmu i dzier awy nieruchomoœci PKD 70, 11/ Prowadzenie dzia³alnoœci obrotu maszynami, pojazdami i urz¹dzeniami, czêœciami zamiennymi, ogumieniem, akcesoriami itp. PKD 50, 12/ Handel hurtowy i komisowy, z wyj¹tkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami PKD 51, 13/ Handel detaliczny, z wyj¹tkiem sprzeda y pojazdów mechanicznych i motocykli; naprawa artyku³ów u ytku osobistego i domowego PKD 52, 14/ Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozosta³ych sk³adowiskach PKD C. 15/ Prowadzenie dzia³alnoœci poligraficznej i wydawniczej PKD 22, 16/ Prowadzenie innej dzia³alnoœci wytwórczej i us³ugowej w zwi¹zku z realizacj¹ przedmiotu dzia³ania Spó³ki okreœlonego w pkt PKD KAPITA Y 6 1. Kapita³ zak³adowy Spó³ki wynosi z³ ( s³ownie dwadzieœcia jeden milionów dwieœcie piêædziesi¹t tysiêcy) i dzieli siê na: 1) akcji zwyk³ych na okaziciela, o wartoœci 1 (jeden) z³otych ka da, serii B, o numerach od do , 2) akcji zwyk³ych na okaziciela, o wartoœci 1 (jeden) z³otych ka da, serii C, o numerach od do , 3) akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci 1 (jeden) z³otych ka da, serii D, o numerach od do , 4) akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci 1 (jeden) z³otych ka da, serii E, o numerach od do , 5) akcji zwyk³ych na okaziciela, o wartoœci 1 (jeden) z³otych ka da, serii F o numerach od do , 6) akcji zwyk³ych na okaziciela, o wartoœci 1 (jeden) z³otych ka da, serii G o numerach od do , 7) akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci 1 (jeden) z³otych ka da, serii H o numerach do , 8) akcji zwyk³ych na okaziciela, o wartoœci 1 (jeden) z³otych ka da, serii I o numerach od do , akcji zwyk³ych na okaziciela, o wartoœci 1 (jeden) z³otych ka da, serii J, o numerach od do Wszystkie akcje serii B,C,D,E,F,G,H,I,J s¹ op³acone w ca³oœci. 3. Akcje serii B, C, D, E, F, G, H, I s¹ zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartoœciowych pod kodem PLPEKAS-00025, a akcje serii J pod kodem PLPEKAS Akcje Spó³ki mog¹ byæ akcjami imiennymi i na okaziciela. 5. Emisje akcji oznacza siê kolejnymi literami alfabetu. 245

13 7 1. Akcje imienne i akcje na okaziciela mog¹ byæ umarzane za zgod¹ akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spó³kê w przypadku utrzymania siê przez 3 kolejne lata obrotowe ujemnego wyniku finansowego. 2. Nabywanie przez Spó³kê akcji w celu ich umorzenia oraz umarzanie akcji wymaga odrêbnych uchwa³ Walnego Zgromadzenia Kapita³ zak³adowy mo e byæ podwy szany uchwa³¹ Walnego Zgromadzenia przez emisjê nowych akcji albo przez podwy szenie wartoœci nominalnej akcji. 2. Podwy szenie kapita³u przez wzrost wartoœci nominalnej akcji mo e nast¹piæ wy³¹cznie ze œrodków w³asnych Spó³ki. 9 Kapita³ zak³adowy mo e byæ obni ony na zasadach przewidzianych w postanowieniach art Kodeksu spó³ek handlowych. 10 Kapita³ zapasowy Spó³ki tworzy siê na zasadach przewidzianych w art. 396 Kodeksu spó³ek handlowych. Akcje Spó³ki s¹ zbywalne. PRAWA I OBOWI ZKI AKCJONARIUSZA Akcjonariuszowi Skarbowi Pañstwa, reprezentowanemu przez Ministra Skarbu Pañstwa, przys³uguj¹ uprawnienia wynikaj¹ce ze Statutu oraz odrêbnych przepisów. Organami Spó³ki s¹: 1) Zarz¹d, 2) Rada Nadzorcza, 3) Walne Zgromadzenie. ORGANY SPÓ KI Z zastrze eniem bezwzglêdnie obowi¹zuj¹cych przepisów Kodeksu spó³ek handlowych oraz postanowieñ statutu uchwa³y organów Spó³ki zapadaj¹ bezwzglêdn¹ wiêkszoœci¹ g³osów, przy czym przez bezwzglêdn¹ wiêkszoœæ g³osów rozumie siê wiêcej g³osów oddanych za ni przeciw i wstrzymuj¹cych siê. A. ZARZ D Zarz¹d prowadzi sprawy Spó³ki i reprezentuje Spó³kê we wszystkich czynnoœciach s¹dowych i pozas¹dowych. 2. Wszelkie sprawy zwi¹zane z prowadzeniem spraw Spó³ki nie zastrze one przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej nale ¹ do kompetencji Zarz¹du Do sk³adania oœwiadczeñ w imieniu Spó³ki wymagane jest wspó³dzia³anie dwóch cz³onków Zarz¹du albo jednego cz³onka Zarz¹du ³¹cznie z prokurentem. 2. Je eli Zarz¹d jest jednoosobowy, do sk³adania oœwiadczeñ w imieniu Spó³ki uprawniony jest jeden cz³onek Zarz¹du. 3. Powo³anie prokurenta wymaga zgody wszystkich cz³onków Zarz¹du. Odwo³aæ prokurê mo e ka dy cz³onek Zarz¹du. 4. Tryb dzia³ania Zarz¹du okreœla szczegó³owo regulamin uchwalony przez Zarz¹d i zatwierdzony przez Radê Nadzorcz¹ Uchwa³y Zarz¹du wymagaj¹ wszystkie sprawy przekraczaj¹ce zakres zwyk³ych czynnoœci Spó³ki. 2. Uchwa³y Zarz¹du wymagaj¹ w szczególnoœci: 1) regulamin Zarz¹du, 2) regulamin organizacyjny Spó³ki, 3) tworzenie i likwidacja oddzia³ów, 4) zaci¹ganie kredytów i po yczek, 5) przyjmowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich, 6) udzielanie przez Spó³kê gwarancji, porêczeñ oraz wystawianie weksli, z zastrze eniem 24 ust. 2 pkt 2 i 3, 7) zbywanie i nabywanie aktywów trwa³ych o wartoœci równej lub przekraczaj¹cej równowartoœæ kwoty euro w z³otych, z zastrze eniem postanowieñ 24 ust. 2 pkt. 1 i 2 oraz 43 ust. 3 pkt. 1 i 2, 8) sprawy, o których rozpatrzenie Zarz¹d zwraca siê do Rady Nadzorczej. 18 Opracowywanie planów, o których mowa w 17 ust. 2 pkt. 5, i przedk³adanie ich Radzie Nadzorczej do zaopiniowania lub zatwierdzenia jest obowi¹zkiem Zarz¹du. 246

14 19 1. Zarz¹d Spó³ki sk³ada siê z 1 do 6 osób, w tym prezesa Zarz¹du. 2. Cz³onków Zarz¹du powo³uje siê na okres piêciu lat Cz³onków Zarz¹du w tym prezesa Zarz¹du powo³uje i odwo³uje Walne Zgromadzenie. 2. Ka dy z cz³onków Zarz¹du mo e byæ odwo³any przez Walne Zgromadzenie lub zawieszony z wa nych powodów w czynnoœciach przez Radê Nadzorcz¹. 3. Cz³onek Zarz¹du sk³ada rezygnacjê Radzie Nadzorczej na piœmie. 21 Zasady i wysokoœæ wynagradzania cz³onków Zarz¹du ustala Rada Nadzorcza, a w stosunku do Prezesa Spó³ki Walne Zgromadzenie, z uwzglêdnieniem przepisów ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kieruj¹cych niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. Nr 26, poz. 306, ze zm.) Pracodawc¹ w rozumieniu kodeksu pracy jest Spó³ka. 2. Czynnoœci z zakresu prawa pracy dokonuje osoba wyznaczona przez Zarz¹d z zastrze eniem postanowieñ 31. B. RADA NADZORCZA 1. Rada Nadzorcza sprawuje sta³y nadzór nad dzia³alnoœci¹ Spó³ki we wszystkich dziedzinach jej dzia³alnoœci. 2. Rada Nadzorcza nie ma prawa do wydawania Zarz¹dowi wi¹ ¹cych poleceñ dotycz¹cych prowadzenia spraw Spó³ki Do kompetencji Rady Nadzorczej nale y: 1) ocena sprawozdania Zarz¹du z dzia³alnoœci Spó³ki oraz sprawozdania finansowego za ubieg³y rok obrotowy w zakresie ich zgodnoœci z ksiêgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, 2) ocena sprawozdania Zarz¹du z dzia³alnoœci Grupy Kapita³owej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za ubieg³y rok obrotowy, 3) ocena wniosków Zarz¹du co do podzia³u zysku lub pokrycia straty, 4) sk³adanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynnoœci, o których mowa w pkt. 1, 2 i 3, 5) wybór bieg³ego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego, 6) opiniowanie strategicznych planów wieloletnich Spó³ki, 7) zatwierdzanie rocznych planów rzeczowo-finansowych, 8) uchwalanie regulaminu szczegó³owo okreœlaj¹cego tryb dzia³ania Rady Nadzorczej, 9) zatwierdzanie regulaminu Zarz¹du Spó³ki, 10) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spó³ki. 2. Do kompetencji Rady Nadzorczej nale y udzielanie Zarz¹dowi zgody na: 1) nabycie i zbycie nieruchomoœci lub udzia³ów w nieruchomoœci, 2) nabycie lub zbycie sk³adników aktywów trwa³ych o wartoœci przekraczaj¹cej równowartoœæ euro w z³otych, je eli ich nabycie lub zbycie nie by³o ujête w zatwierdzonym rocznym planie rzeczowo-finansowym, 3) udzielanie przez Spó³kê gwarancji, porêczeñ maj¹tkowych i wystawianie weksli, je eli ich jednostkowa wartoœæ przekracza 10% wartoœci kapita³ów w³asnych lub je eli ³¹czna wartoœæ udzielonych gwarancji, porêczeñ i wystawianych weksli przekroczy³aby 30% wartoœci kapita³ów w³asnych. 3. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej nale y w szczególnoœci: 1) zawieszanie w czynnoœciach cz³onków Zarz¹du, z wa nych powodów, bezwzglêdn¹ wiêkszoœci¹ g³osów, 2) delegowanie cz³onków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynnoœci cz³onków Zarz¹du, którzy nie mog¹ sprawowaæ swoich czynnoœci, 3) udzielanie zgody na tworzenie oddzia³ów Spó³ki za granic¹, 4) udzielanie zgody cz³onkom Zarz¹du na zajmowanie stanowisk we w³adzach innych spó³ek. 4. Objêcie, nabycie i zbycie akcji lub udzia³ów w innych spó³kach, z wyj¹tkiem gdy nastêpuje za wierzytelnoœci Spó³ki w ramach postêpowañ ugodowych lub uk³adowych, wymaga zgody Rady Nadzorczej. 1) Zgoda nie jest wymagana w przypadku: a) zbywania akcji bêd¹cych w publicznym obrocie papierami wartoœciowymi, b) zbywania akcji lub udzia³ów, które Spó³ka posiada w iloœci nie przekraczaj¹cej 10% udzia³u w kapitale zak³adowym poszczególnych spó³ek, 2) W przypadku, w którym Spó³ka posiada 100% akcji lub udzia³ów w innej spó³ce, zgoda Rady Nadzorczej jest wymagana w sprawach: a) zmiany Statutu lub umowy Spó³ki, b) podwy szenia lub obni enia kapita³u zak³adowego, c) po³¹czenia, przekszta³cenia lub podzia³u Spó³ki, d) zbycia akcji lub udzia³ów Spó³ki, e) zbycia i wydzier awienia przedsiêbiorstwa Spó³ki lub jego zorganizowanej czêœci oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego i nabycia oraz zbycia nieruchomoœci lub udzia³u w nieruchomoœci, je eli ich wartoœæ przekracza równowartoœæ kwoty euro w z³otych, f) rozwi¹zania i likwidacji Spó³ki. 5. Odmowa udzielenia zgody przez Radê Nadzorcz¹ wymaga uzasadnienia. 247

15 25 1. Rada Nadzorcza mo e delegowaæ poszczególnych cz³onków do samodzielnego pe³nienia okreœlonych czynnoœci nadzorczych. 2. Delegowany cz³onek Rady Nadzorczej obowi¹zany jest do z³o enia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonywanych czynnoœci Rada Nadzorcza sk³ada siê z 5 do 7 cz³onków, powo³ywanych w sposób nastêpuj¹cy: 1) przewodnicz¹cego Rady Nadzorczej powo³uje i odwo³uje Skarb Pañstwa do czasu, w którym jest akcjonariuszem Spó³ki. 2) pozosta³ych cz³onków Rady Nadzorczej powo³uje Walne Zgromadzenie. 2. Cz³onków Rady Nadzorczej powo³uje siê na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. 3. Cz³onek Rady Nadzorczej mo e byæ odwo³any przez Walne Zgromadzenie w ka dym czasie Cz³onkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu wybieraj¹ ze swego grona Wiceprzewodnicz¹cego Rady. W przypadku gdy Skarb Pañstwa przestanie byæ Akcjonariuszem Spó³ki, równie i Przewodnicz¹cego Rady. 2. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodnicz¹cy, a w przypadku jego nieobecnoœci, Wiceprzewodnicz¹cy. 3. Oœwiadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiêdzy posiedzeniami dokonywane s¹ wobec Przewodnicz¹cego Rady, a gdy jest to niemo liwe wobec Wiceprzewodnicz¹cego Rady Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na dwa miesi¹ce. 2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie jednego miesi¹ca od dnia Walnego Zgromadzenia, o ile uchwa³a Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej. W przypadku niezwo³ania posiedzenia w tym trybie posiedzenie Rady Nadzorczej zwo³uje Zarz¹d. 3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady, a pod jego nieobecnoœæ Wiceprzewodnicz¹cy, przedstawiaj¹c szczegó³owy porz¹dek obrad. 4. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno byæ zwo³ane na ¹danie ka dego z cz³onków Rady lub na wniosek Zarz¹du. 5. Posiedzenia Rady Nadzorczej s¹ protoko³owane stosownie do postanowieñ art Kodeksu spó³ek handlowych Do zwo³ania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich cz³onków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem Rady. Z wa nych powodów Przewodnicz¹cy Rady mo e skróciæ ten termin do 2 dni, okreœlaj¹c sposób przekazania zaproszenia. 2. W zawiadomieniu na posiedzenie Rady Nadzorczej Przewodnicz¹cy okreœla termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegó³owy projekt porz¹dku obrad. 3. Zmiana zaproponowanego porz¹dku obrad mo e nast¹piæ, gdy na posiedzeniu obecni s¹ wszyscy cz³onkowie Rady i nikt nie wnosi sprzeciwu co do porz¹dku obrad Rada Nadzorcza podejmuje uchwa³y, je eli na posiedzeniu jest obecna co najmniej po³owa jej cz³onków, a wszyscy jej cz³onkowie zostali na posiedzenie zaproszeni w trybie 29 ust Rada Nadzorcza podejmuje uchwa³y w g³osowaniu jawnym. 3. G³osowanie tajne zarz¹dza siê na wniosek cz³onka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. W przypadku zarz¹dzenia g³osowania tajnego postanowieñ ust. 4 nie stosuje siê. 4. Rada Nadzorcza mo e podejmowaæ uchwa³y w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu œrodków bezpoœredniego porozumiewania siê na odleg³oœæ. Podjêcie uchwa³y w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwa³y wszystkim cz³onkom Rady. 5. Podjête w trybie ust. 4 uchwa³y zostaj¹ przedstawione na najbli szym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku g³osowania. 6. Podejmowanie uchwa³ w trybie okreœlonym w ust. 4 nie dotyczy przypadków okreœlonych w art kodeksu spó³ek handlowych. 31 Rada Nadzorcza albo Pe³nomocnik ustanowiony uchwa³¹ Walnego Zgromadzenia zawiera umowy z cz³onkami Zarz¹du Cz³onkowie Rady Nadzorczej wykonuj¹ swoje prawa i obowi¹zki osobiœcie. 2. Udzia³ w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowi¹zkiem cz³onka Rady. Cz³onek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecnoœci na piœmie. Usprawiedliwienie nieobecnoœci cz³onka Rady wymaga uchwa³y Rady. 3. Cz³onkom Rady Nadzorczej przys³uguje wynagrodzenie miesiêczne z uwzglêdnieniem przepisów ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kieruj¹cych niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. Nr 26, poz. 306, ze zm.). 4. Cz³onkom Rady Nadzorczej przys³uguje zwrot kosztów zwi¹zanych z udzia³em w pracach Rady. C. WALNE ZGROMADZENIE 1. Walne Zgromadzenie zwo³uje Zarz¹d Spó³ki; 1) z w³asnej inicjatywy, 2) na pisemne ¹danie Rady Nadzorczej,

16 3) na pisemne ¹danie akcjonariusza lub akcjonariuszy, przedstawiaj¹cych co najmniej jedn¹ dziesi¹t¹ kapita³u zak³adowego, z³o- one co najmniej na miesi¹c przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia, 4) na pisemne ¹danie Skarbu Pañstwa równie w przypadku gdy bêdzie reprezentowa³ mniej ni jedn¹ dziesi¹t¹ kapita³u zak³adowego. 2. Zwo³anie Walnego Zgromadzenia powinno nast¹piæ w ci¹gu dwóch tygodni od daty zg³oszenia ¹dania, o którym mowa w ust. 1 pkt W przypadku gdy Walne Zgromadzenie nie zostanie zwo³ane w terminie okreœlonym w ust. 2, to: 1) je eli z ¹daniem zwo³ania wyst¹pi³a Rada Nadzorcza uzyskuje ona prawo do zwo³ania Walnego Zgromadzenia, 2) je eli z ¹daniem zwo³ania wyst¹pili akcjonariusze wskazani w ust. 1 pkt 3 lub 4, s¹d rejestrowy mo e, po wezwaniu Zarz¹du do z³o enia oœwiadczenia, upowa niæ ich do zwo³ania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenia odbywaj¹ siê w Warszawie Walne Zgromadzenie mo e podejmowaæ uchwa³y jedynie w sprawach objêtych szczegó³owym porz¹dkiem obrad, z zastrze eniem art. 404 Kodeksu spó³ek handlowych. 2. Porz¹dek obrad proponuje Zarz¹d Spó³ki albo podmiot zwo³uj¹cy Walne Zgromadzenie. 3. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 2, przys³uguje akcjonariuszowi Skarbowi Pañstwa niezale nie od jego udzia³u w kapitale zak³adowym. 4. Je eli ¹danie, o którym mowa w ust. 3, zostanie z³o one po og³oszeniu o zwo³aniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwo³anie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 36 Walne Zgromadzenie otwiera Przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodnicz¹cy Rady, a w razie nieobecnoœci tych osób Prezes Zarz¹du albo osoba wyznaczona przez Zarz¹d. Nastêpnie, z zastrze eniem przepisów art Kodeksu spó- ³ek handlowych, spoœród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera siê Przewodnicz¹cego Zgromadzenia. 37 Walne Zgromadzenie podejmuje uchwa³y bez wzglêdu na liczbê reprezentowanych na nim akcji. Jedna akcja daje jeden g³os na Walnym Zgromadzeniu Walne Zgromadzenie mo e zarz¹dziæ przerwê w obradach wiêkszoœci¹ dwóch trzecich g³osów. ¹cznie przerwy nie mog¹ trwaæ d³u ej ni trzydzieœci dni. 40 G³osowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne g³osowanie zarz¹dza siê przy wyborach cz³onków organów Spó³ki albo likwidatora Spó³ki oraz nad wnioskiem o odwo³anie cz³onków organów Spó³ki lub likwidatorów, o poci¹gniêcie ich do odpowiedzialnoœci, jak równie w sprawach osobowych. Poza tym g³osowanie tajne zarz¹dza siê na ¹danie choæby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. 41 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwo³uje corocznie Zarz¹d. Powinno ono odbyæ siê w terminie szeœciu miesiêcy po up³ywie roku obrotowego. 42 Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest: 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubieg³y rok obrotowy oraz sprawozdania Zarz¹du z dzia³alnoœci Spó³ki, 2) udzielenie absolutorium cz³onkom organów Spó³ki z wykonania obowi¹zków, 3) podzia³ zysku lub pokrycie straty, 4) ustalenie dnia dywidendy oraz terminu wyp³aty dywidendy Uchwa³y Walnego Zgromadzenia wymagaj¹: 1) powo³anie i odwo³anie cz³onków Rady Nadzorczej z zastrze eniem 26 ust. 1 pkt. 1, 2) powo³anie i odwo³anie cz³onków Zarz¹du, w tym prezesa Zarz¹du, 2. Uchwa³y Walnego Zgromadzenia wymagaj¹ nastêpuj¹ce sprawy dotycz¹ce maj¹tku Spó³ki: 1) zbycie i wydzier awienie przedsiêbiorstwa Spó³ki lub jego zorganizowanej czêœci oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, 2) podwy szanie i obni enie kapita³u zak³adowego Spó³ki, 3) emisja obligacji ka dego rodzaju, 4) nabycie akcji w³asnych w sytuacji okreœlonej w art pkt 2 Kodeksu spó³ek handlowych, 5) tworzenie, u ycie i likwidacja kapita³ów rezerwowych, 6) u ycie kapita³u zapasowego, 249

17 7) postanowienia dotycz¹ce roszczeñ o naprawienie szkody wyrz¹dzonej przy zawi¹zaniu Spó³ki lub sprawowaniu zarz¹du albo nadzoru. 3. Ponadto Uchwa³y Walnego Zgromadzenia wymagaj¹: 1) po³¹czenie, przekszta³cenie oraz podzia³ Spó³ki, 2) zawi¹zanie przez Spó³kê innej spó³ki, 3) zmiana Statutu i zmiana przedmiotu dzia³alnoœci Spó³ki, 4) ustalanie wynagradzania cz³onków Rady Nadzorczej i Prezesa Zarz¹du. 44 Wnioski Zarz¹du w sprawach wskazanych w 43 powinny byæ przedk³adane Walnemu Zgromadzeniu wraz z uzasadnieniem i pisemn¹ opini¹ Rady Nadzorczej. 45 Zmiana przedmiotu dzia³alnoœci Spó³ki mo e nast¹piæ bez obowi¹zku wykupu akcji z zachowaniem wymogów okreœlonych w art Kodeksu spó³ek handlowych. Rokiem obrotowym spó³ki jest rok kalendarzowy. GOSPODARKA SPÓ KI Ksiêgowoœæ Spó³ki jest prowadzona zgodnie z przepisami o rachunkowoœci Spó³ka tworzy nastêpuj¹ce kapita³y i fundusze: 1) kapita³ zak³adowy, 2) kapita³ zapasowy, 3) kapita³ rezerwowy z aktualizacji wyceny, 4) pozosta³e kapita³y rezerwowe, 5) zak³adowy fundusz œwiadczeñ socjalnych. 2. Spó³ka mo e tworzyæ i znosiæ uchwa³¹ Walnego Zgromadzenia inne kapita³y na pokrycie szczególnych strat lub wydatków na pocz¹tku i w trakcie roku obrotowego. 49 Zarz¹d Spó³ki jest obowi¹zany: 1) sporz¹dziæ sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z dzia³alnoœci Spó³ki za ubieg³y rok obrotowy w terminie trzech miesiêcy od dnia bilansowego, 2) poddaæ sprawozdanie finansowe badaniu przez bieg³ego rewidenta, 3) z³o yæ do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt 1, wraz z opini¹ i raportem bieg³ego rewidenta, 4) przygotowaæ dokumenty, wymienione w pkt 1, opiniê wraz z raportem bieg³ego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w 24, ust. 1, pkt 4, w terminie do koñca pi¹tego miesi¹ca od dnia bilansowego. 5) sporz¹dziæ skonsolidowane sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z dzia³alnoœci Grupy Kapita³owej za ubieg³y rok obrotowy w terminie 6 miesiêcy od dnia bilansowego, 6) poddaæ skonsolidowane sprawozdanie finansowe badaniu przez bieg³ego rewidenta, 7) z³o yæ do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt 5, wraz z opini¹ i raportem bieg³ego rewidenta, 8) przygotowaæ dokumenty wymienione w pkt. 5 w terminie 8 miesiêcy od dnia bilansowego Sposób przeznaczenia czystego zysku Spó³ki okreœli uchwa³a Walnego Zgromadzenia. 2. Walne Zgromadzenie dokonuje odpisów z zysku na kapita³ zapasowy w wysokoœci co najmniej 8% zysku na dany rok obrotowy, dopóki kapita³ ten nie osi¹gnie przynajmniej jednej trzeciej czêœci kapita³u zak³adowego. 3. Walne Zgromadzenie mo e przeznaczyæ czêœæ zysku na: 1) dywidendê dla akcjonariuszy, 2) pozosta³e kapita³y i fundusze, 3) inne cele. 4. Termin wyp³at dywidendy Zarz¹d bêdzie og³asza³ w dzienniku Rzeczpospolita oraz w gazecie Parkiet. POSTANOWIENIA PUBLIKACYJNE Spó³ka publikuje swoje og³oszenia w Monitorze S¹dowym i Gospodarczym, a nadto w przypadkach Statutem i prawem okreœlonym lub w przypadkach, które uzna Zarz¹d za celowe, w dzienniku Rzeczpospolita i Gazecie Gie³dy Parkiet. 2. W ci¹gu czterech tygodni od dnia wpisania do rejestru przedsiêbiorców zmian w statucie Zarz¹d Spó³ki zobowi¹zany jest do przes³ania jednolitego tekstu Statutu akcjonariuszowi Skarbowi Pañstwa. 3. Zarz¹d Spó³ki jest zobowi¹zany w ci¹gu miesi¹ca og³osiæ uchwa³y Walnego Zgromadzenia powziête w sposób okreœlony w art Kodeksu spó³ek handlowych, z wyj¹tkiem uchwa³ podlegaj¹cych wpisowi do rejestru. 4. Zarz¹d Spó³ki sk³ada w s¹dzie rejestrowym w³aœciwym ze wzglêdu na siedzibê Spó³ki roczne sprawozdanie finansowe, opiniê bieg³ego rewidenta, odpis uchwa³y Walnego Zgromadzenia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub po- 250

18 kryciu straty oraz sprawozdanie z dzia³alnoœci Spó³ki w terminie piêtnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spó³ki. Je eli sprawozdanie finansowe nie zosta³o zatwierdzone w terminie szeœciu miesiêcy od dnia bilansowego, to nale y je z³o yæ w ci¹gu piêtnastu dni po tym terminie. 5. Zarz¹d Spó³ki zobowi¹zany jest w ci¹gu piêtnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spó³ki z³o yæ do og³oszenia w Monitorze Polskim B dokumenty, o których mowa w art. 70 ustawy z dnia 29 wrzeœnia 1994 r. o rachunkowoœci (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694). 6. Zarz¹d Spó³ki zobowi¹zany jest do przekazywania informacji, o których zakresie i terminach jest mowa w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartoœciowymi (Dz.U. Nr 49 z 2002 r. poz. 447) oraz w rozporz¹dzeniu Rady Ministrów z dnia 16 paÿdziernika 2001 r. w sprawie informacji bie ¹cych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoœciowych (Dz.U. Nr 139 z 2001 r. poz. 1569, ze zm.). POSTANOWIENIA KOÑCOWE Z przyczyn przewidzianych przepisami prawa Spó³ka ulega rozwi¹zaniu. 2. Likwidatorami s¹ cz³onkowie Zarz¹du Spó³ki, chyba e uchwa³a Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej. 3. Mienie pozosta³e po zaspokojeniu lub po zabezpieczeniu wierzycieli przypada akcjonariuszom. ROZDZIA X Za³¹czniki 251

19 ZA CZNIK 4 OPINIA ZARZ DU EMITENTA UZASADNIAJ CA WY CZENIE PRAWA POBORU PEKAES S.A. realizuje ambitny program inwestycyjny, maj¹cy na celu istotne zwiêkszenie mo liwoœci spedycyjno-transportowych Spó³ki oraz polepszenie jej konkurencyjnoœci. Istotnym elementem tego programu jest: modernizacja infrastruktury informatycznej oraz wprowadzenie do zarz¹dzania nowych systemów i technologii informatycznych, modernizacja i rozbudowa nowoczesnego zaplecza logistycznego, zwiêkszenie iloœci taboru specjalistycznego, efektywniejsze wykorzystanie posiadanych nieruchomoœci oraz podjêcie nowych strategicznych dzia³alnoœci z zakresu transportu i spedycji. Emisja Akcji serii K s³u yæ ma pozyskaniu œrodków finansowych na realizacjê wskazanych wy ej zamierzeñ, przy czym skala potrzeb Spó³ki nakazuje wyemitowanie akcji w drodze publicznej subskrypcji oraz nastêpnie podjêcie starañ celem ich wprowadzenia do obrotu na Gie³dzie Papierów Wartoœciowych w Warszawie. Realizacja tych zamierzeñ w drodze emisji Akcji serii K mo e przynieœæ jedynie efekt w przypadku rezygnacji z prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i siêgniêcia po œrodki finansowe z innych Ÿróde³. Rezygnacja z prawa poboru spowoduje rozproszenie akcji i tym samym zwiêkszy atrakcyjnoœæ oferty. W zwi¹zku z powy szymi argumentami wy³¹czenie prawa poboru uznaæ nale y za uzasadnione wa nym interesem Spó³ki. Dotychczasowi akcjonariusze bêd¹ mogli obejmowaæ Akcje serii K w ramach publicznej subskrypcji. 252

20 ZA CZNIK 5 WZÓR DEKLARACJI W RAMACH BUDOWY KSIÊGI POPYTU Deklaracja Zainteresowania zakupem Akcji serii K PEKAES S.A. nr... ROZDZIA X Za³¹czniki Niniejsza Deklaracja Zainteresowania nie stanowi zobowi¹zania adnej ze stron i zosta³a przygotowana w celu rozpoznania popytu na Akcje serii K PEKAES S.A. Deklaracja Zainteresowania mo e byæ podstaw¹ do skierowania do Inwestora imiennego Zaproszenia do Z³o enia Zapisu na Akcje serii K. W Deklaracji Zainteresowania Inwestor okreœla liczbê Akcji serii K, któr¹ zamierza subskrybowaæ, nie mniejsz¹ ni Akcji serii K, i cenê, po jakiej zamierza nabyæ Akcje serii K. W Deklaracji Zainteresowania musi byæ podany numer faksu dostêpnego bezpoœrednio dla Inwestora, gdy Zaproszenia do Z³o- enia Zapisów na Akcje serii K bêd¹ przesy³ane na numery faksów wskazane w Deklaracjach Zainteresowania. 1. Imiê i nazwisko (nazwa firmy): Adres zamieszkania (siedziba): Adres do korespondencji: Telefon, numer faksu, adres poczty elektronicznej: Status dewizowy REZYDENT Osoba fizyczna Osoba prawna NIEREZYDENT Osoba fizyczna Osoba prawna 6. Liczba akcji objêtych Deklaracj¹ Zainteresowania:... S³ownie: Proponowana cena Akcji serii K objêtych deklaracj¹ (zaokr¹glona do 10 groszy):... S³ownie: Deklarowana kwota wp³aty (iloczyn liczby Akcji z pkt 6 i ceny Akcji serii K z pkt 7):... S³ownie: Wyra am zgodê na przydzielenie mi mniejszej liczby Akcji serii K ni zg³oszona w Deklaracji Zainteresowania lub nie przydzielenie Akcji serii K, zgodnie z warunkami okreœlonymi w Prospekcie Data i podpis Inwestora Data i podpis przyjmuj¹cego Deklaracjê Zainteresowania... Pieczêæ adresowa POK 253

PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH

PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH Elektroniczna wersja Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych CA IB Funduszu Inwestycyjnego Mieszanego Pro Lokata publikowana jest jedynie w celach informacyjnych. Niniejszy Prospekt udostêpniany

Bardziej szczegółowo

OSTATECZNE WARUNKI CZÊŒÆ A INFORMACJE DOTYCZ CE ZOBOWI ZAÑ

OSTATECZNE WARUNKI CZÊŒÆ A INFORMACJE DOTYCZ CE ZOBOWI ZAÑ OSTATECZNE WARUNKI 24 marca 2014 r. Obligacje na okaziciela o ³¹cznej wartoœci nominalnej wynosz¹cej 45.000.000 PLN emitowane w ramach programu emisji obligacji o ³¹cznej wartoœci wynosz¹cej 300.000.000

Bardziej szczegółowo

AKT ZA YCIELSKI MIEJSKIE PRZEDSI BIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ RZESZÓW SP. Z O.O. - Tekst jednolity

AKT ZA YCIELSKI MIEJSKIE PRZEDSI BIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ RZESZÓW SP. Z O.O. - Tekst jednolity AKT ZA YCIELSKI MIEJSKIE PRZEDSI BIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ RZESZÓW SP. Z O.O. - Tekst jednolity uwzgl dniaj cy zmiany dokonane uchwa Zgromadzenia Wspólników z 09.07.2008 r. i 15.01.2009 r. 1 Stawaj

Bardziej szczegółowo

FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da. Oferuj¹cy oraz Zarz¹dzaj¹cy budow¹ Ksiêgi Popytu

FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da. Oferuj¹cy oraz Zarz¹dzaj¹cy budow¹ Ksiêgi Popytu FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje siê 2.916.000 Akcji Serii D ( Akcje Oferowane ) z wy³¹czeniem prawa poboru

Bardziej szczegółowo

Enter Air S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu IPOPEMA Securities S.A. Menedżer Oferty Bank Zachodni WBK S.A.

Enter Air S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu IPOPEMA Securities S.A. Menedżer Oferty Bank Zachodni WBK S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres al. Krakowska 106, 02-256 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZ DU Z DZIA ALNOŒCI GRUPY KAPITA OWEJ TAURON POLSKA ENERGIA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013

SPRAWOZDANIE ZARZ DU Z DZIA ALNOŒCI GRUPY KAPITA OWEJ TAURON POLSKA ENERGIA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 SPRAWOZDANIE ZARZ DU Z DZIA ALNOŒCI GRUPY KAPITA OWEJ TAURON POLSKA ENERGIA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 MARZEC 2014 SPIS TREŒCI 1. ORGANIZACJA GRUPY KAPITA OWEJ TAURON.............................. 4 1.1.

Bardziej szczegółowo

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Jacek Gnich Warszawa 2002 1 Autorzy Jacek Gnich Redakcja i korekta Aleksander o³nierski Copyright by Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO Warszawa, 2010 r. Rozdzia 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin wiadczenia us ug maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku

Bardziej szczegółowo

BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim)

BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim) PROSPEKT EMISYJNY PODSTAWOWY BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim) PROGRAM EMISJI OBLIGACJI O WARTOŚCI DO 300.000.000 PLN Na podstawie niniejszego programu emisji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. marca 2014 r.

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. marca 2014 r. Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. za 2013 rok 151 8 marca 2014 r. List Prezesa Zarz¹du TAURON Polska Energia S.A. Szanowni Pañstwo, Z przyjemnoœci¹ oddajê w Pañstwa

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI Załącznik 1 Odpis z właściwego dla Emitenta rejestru

ZAŁĄCZNIKI Załącznik 1 Odpis z właściwego dla Emitenta rejestru ZAŁĄCZNIKI Załącznik 1 Odpis z właściwego dla Emitenta rejestru 252 253 254 255 256 257 258 Załącznik 2 Statut Emitenta STATUT I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma spółki brzmi COMP Rzeszów Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 28 grudnia 2006 r. Nr 20 ZARZ DZENIE DYREKTORA GENERALNEGO WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

Katowice, dnia 28 grudnia 2006 r. Nr 20 ZARZ DZENIE DYREKTORA GENERALNEGO WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO DZIENNIK URZÊDOWY WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO Katowice, dnia 28 grudnia 2006 r. Nr 20 TREŒÆ: Poz.: ZARZ DZENIE DYREKTORA GENERALNEGO WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO 99 nr 1 z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u prowadzenia dzia³alnoœci lub posiadania mienia

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u prowadzenia dzia³alnoœci lub posiadania mienia UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

BANK MILLENNIUM S.A.

BANK MILLENNIUM S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie w Polsce i adresem przy ul. Stanisława Żaryna 2A, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010186) Oferta do 425.000.000

Bardziej szczegółowo

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Piotr Szulec Poradnik inwestora W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Warszawa 2004 1 Broszura zosta³a wydana w celach edukacyjnych. Informacje w niej zawarte maj¹ charakter ogólny. Publikacja zosta³a wydana

Bardziej szczegółowo

Proces decyzyjny w Unii Europejskiej

Proces decyzyjny w Unii Europejskiej Ministerstwo Polityki Spo³ecznej Proces decyzyjny w Unii Europejskiej Opis procedur tworzenia prawa w Unii Europejskiej Procedury w Polsce Pod redakcj¹ merytoryczn¹ Marty God³ozy Warszawa 2005 Projekt

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA z siedzib w Bydgoszczy www.jutrzenka.com.pl Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje si w ramach Publicznej Oferty 4 580 000 Akcji Serii C oraz 1 400 000 Akcji

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 23 2007 Zeszyt 2 PATRYCJA B K* Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego S³owa

Bardziej szczegółowo

BRE BANK S.A. Globalny Koordynator i Wyłączny Prowadzący Księgę Popytu Deutsche Bank AG Oddział w Londynie

BRE BANK S.A. Globalny Koordynator i Wyłączny Prowadzący Księgę Popytu Deutsche Bank AG Oddział w Londynie BRE BANK S.A. (spółka utworzona i działająca zgodnie z prawem polskim, z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r.

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* Bankowo Korporacyjna * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. SPIS TRE CI 1. Postanowienia ogólne i definicje...

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny ZA CZNIKI ZA CZNIK I WYCI G Z KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO COMP S.A. 367

Prospekt Emisyjny ZA CZNIKI ZA CZNIK I WYCI G Z KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO COMP S.A. 367 ZA CZNIKI ZA CZNIK I WYCI G Z KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO COMP S.A. 367 368 COMP S.A. COMP S.A. 369 370 COMP S.A. COMP S.A. 371 372 COMP S.A. COMP S.A. 373 374 COMP S.A. ZA CZNIK II UCHWA A W AŒCIWEGO

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 23 2007 Zeszyt 1 PATRYCJA B K* Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego

Bardziej szczegółowo

Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta. www.zbp.pl

Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta. www.zbp.pl Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta Zawartoœæ: S³owniczek Wstêp Co to znaczy nadmiernie siê zad³u yæ? Kogo dotyczy ten problem? Problem nasycenia kredytami gotówkowymi w Polsce

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU ZNACZENIE I TENDENCJE ROZWOJU

FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU ZNACZENIE I TENDENCJE ROZWOJU 42 FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU ZNACZENIE I TENDENCJE ROZWOJU Publikacja jest kontynuacj¹ serii wydawniczej Zeszyty PBR-CASE Fundacja Naukowa CASE Centrum Analiz Spo³eczno-Ekonomicznych 00-944

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, zwane dalej owu, maj¹ zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Swissmed. analityczny IPO. sektor: ochrona zdrowia. 31 sierpieñ 2004 r. analityk: Sebastian Słomka. tel. (0-22)521-79-10.

RAPORT. Swissmed. analityczny IPO. sektor: ochrona zdrowia. 31 sierpieñ 2004 r. analityk: Sebastian Słomka. tel. (0-22)521-79-10. sektor: ochrona zdrowia 31 sierpieñ 2004 r. IPO RAPORT analityczny Unikalny model dzia³alnoœci prowadzi dzia³alnoœæ na rynku us³ug medycznych. Podstawowym za³o eniem strategii dzia³ania spó³ki jest wydzielenie

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Annual Report

Raport Roczny Annual Report Raport Roczny Annual Report 2000 1 2 Spis treœci 3 4 Zarz¹d Banku 7 Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci Banku SPRAWOZDANIE FINANSOWE 17 Opinia bieg³ego rewidenta 19 Rachunek zysków i strat 20 Bilans 22

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI O.. MILICZ - CZ I (9 miejscowo ci: Czatkowice, Duchowo, Gogo owice, Grabownica, Kaszowo, Mi ochowice, Ruda Milicka, Stawiec, wi toszyn) Nr ref. ZP-11/2012 CZ

Bardziej szczegółowo

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Warszawa 2009 ISBN 978-83-928562-0-7 Copyright by Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Wydanie pierwsze

Bardziej szczegółowo