DY 2015E EV/EBITDA EV/EBITDA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DY 2015E EV/EBITDA EV/EBITDA"

Transkrypt

1 Energetyka Energetyka 18 września 2014 Wartość ukryta w aktywach regulowanych Rozpoczynamy wydawanie rekomendacji dla czterech polskich spółek energetycznych od zalecenia Kupuj dla Tauronu, Energi i spółki ENEA oraz Sprzedaj dla największego gracza na rynku, czyli PGE. Dostrzegamy szereg czynników, które wpływają na atrakcyjność sektora, w tym względna siła polskiej gospodarki i wprowadzone przez URE systemy wsparcia rynku energii. Mimo aktualnych dużych nakładów na segment wytwórczy, wierzymy w wysoką wartość i trwałe, dodatnie przepływy pieniężne w segmencie regulowanym. Korzystna sytuacja makroekonomiczna. Do 2016 tempo wzrostu PKB Polski powinno być niemal dwukrotnie wyższe niż w strefie euro, a zużycie energii na polskiego obywatela jest w dalszym ciągu o 46% niższe niż w rozwiniętych krajach europejskich, co stymuluje lokalny popyt na energię elektryczną. Wsparcie ze strony regulatora. Import energii elektrycznej do Polski jest ograniczony, a plany jego zwiększenia to odległa perspektywa. Jednocześnie wiek polskich instalacji wytwórczych i prawdopodobieństwo wprowadzenia przez UE bardziej agresywnych celów w zakresie zmniejszania zanieczyszczenia spowoduje wyłączenia licznych elektrowni. W związku z tym polski regulator wprowadził w 2014 r. pierwsze systemy wsparcia rynku energii. Sądzimy, że będą one kontynuowane, co wskazuje na potencjał wzrostu lokalnych cen energii elektrycznej. Kluczowe przepływy pieniężne w segmencie regulowanym. Choć w dalszym ciągu brakuje nam niektórych elementów układanki przedstawiającej segment regulowany w Polsce, sądzimy, że dodatnie wolne przepływy pieniężne netto generowane przez segmenty dystrybucji / odnawialnych źródeł energii / ciepłownictwa (wszystkie są regulowane) były dotychczas niedoceniane przez inwestorów. Dostarczają nam one argumentów przemawiających za spółkami Energa i Tauron, czyli liderami segmentu regulowanego. Gdyby punkt ciężkości regulacji przesunął się z dystrybucji na wytwarzanie, najwiekszy potencjał wzrostu miałyby ceny spółek Tauron i ENEA. Fuzje i przejęcia za rogiem? Uważamy, że na polskim rozdrobnionym rynku energetycznym możemy spodziewać się fuzji i przejęć. Najlogiczniejsze byłoby naszym zdaniem przejęcie Energi przez PGE i przejęcie spółki ENEA przez Energę. Zalecenia. Energa (cena docelowa 28,00 zł, potencjał wzrostu o 21%) jest naszym faworytem w sektorze; wyznaczamy dla niej rekomendację Kupuj ze względu na koncentrację na segmentach regulowanych, dalszy wzrost zysku EBITDA i spodziewaną w 2016 atrakcyjną stopę dywidendy na poziomie powyżej 7%. Tauron (cena docelowa 6,45 zł, potencjał wzrostu o 24%) czeka na odblokowanie wartości swoich regulowanych aktywów, ma wykwalifikowany zarząd oraz szanse na zdobycie finansowania inwestycji. ENEA (cena docelowa 19,00 zł, potencjał wzrostu o 22%) jako pierwsza powinna skorzystać na znacznie większych mocach wytwórczych w 2018 r., może sama przeprowadzić korzystne przejęcia lub przyciągnąć inwestora gotowego przejąc ją przy solidnej premii. PGE (cena docelowa 20,3 zł, potencjał spadku o 7%) jest ewidentnym liderem pod względem skali działalności i płynności rynkowej, a bloki zasilane węglem brunatnym pozwalają spółce uzyskać wysokie marże EBITDA. Agresywna polityka sprzedaży może jednak negatywnie wpływać na spadek zysku EBITDA spółki do 2015, a niedawny szybki wzrost kursu jej akcji sprawia, że pod względem wskaźnika EV/EBITDA spółka jest relatywnie droga. Energetyka: BZ WBK podsumowanie inwestycyjne w milionach zł, o ile nie podano inaczej Spółka Ticker Cena Cena doc. Upside PLN PLN (%) Rekomendacja DY 2015E EV/EBITDA EV/EBITDA (%) 2014E 2017E PGE PGE SPRZEDAJ Tauron TPE KUPUJ Energa ENG KUPUJ ENEA ENA KUPUJ Źródło:Szacunki DM BZWBK Zespół analiz: Pawel Puchalski, CFA ZASTRZEŻENIE: Oświadczenia zamieszczone na ostatniej stronie niniejszego dokumentu stanowią jego integralną część. W raporcie użyto cen z r. Raport w języku angielskim dostępny jest na: https://www.inwestoronline.pl/r/res/archiwum/analizy/rekomendacje//140918_utilities_en.pdf

2 Energetyka 18 września 2014 Podsumowanie inwestycyjne Polska energetyka Polski sektor energetyczny jest w dalszym ciągu mocno rozdrobniony. Skarb Państwa podzielił lokalne aktywa wytwórcze i dystrybucyjne wg regionów na cztery grupy, co dało początek czterem spółkom notowanym dziś na GPW: PGE, Tauron, Energa i ENEA. PGE to największa polska spółka energetyczna dysponuje mocą wytwórczą na poziomie 11 GW, ma aktywa dystrybucyjne (rynek regulowany) o wartości 13 mld zł i sprzedaje rocznie 37 TWh energii. Tauron ma równie duży segmenty dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej, wspierane przez mniejszą moc wytwórczą, w tym również instalacje do produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Regulowane segmenty działalności (dystrybucja i wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych) w przypadku Energi przeważają nad niewielkimi, konwencjonalnymi mocami wytwórczymi, natomiast najmniejszy z graczy, ENEA, dysponuje mocą wytwórczą sięgającą 3,2 GW i aktywami dystrybucyjnymi na rynku regulowanym o wartości 6 mld zł. Tab. 1. Energetyka: Porównanie Dane za 2013 Dystrybucja RAB** Mln PLN Wytwarzanie z konwencjonalnych źródeł Moce wytwórcze GW Produkcja TWh Wytwarzanie z odnawialnych źródeł Moce wytwórcze GW Sprzedaż energii Zintegrowa nie pionowe* Produkcja TWh TWh % PGE 13, Tauron 13, Energa 10, ENEA 5, * Procent energii wytworzonej z węgla z własnych kopalń; ** Wartość aktywów regulowanych Źródło: Dane Spółek, Szacunki DM BZWBK. Wyceny, rekomendacje Nasza wycena wg modelu DCF wskazuje na potencjał wzrostowy kursów akcji wszystkich spółek oprócz PGE. Wysokie zadłużenie lub duże nakłady inwestycyjne sprawiają, że wyceny wg modelu DDM sugerują jedynie niewielki potencjał wzrostowy (Energa) lub nawet spadkowy (PGE, Tauron, ENEA), wycena porównawcza nie wskazuje z kolei na potencjał wzrostowy dla PGE, lecz istotny potencjał wzrostu w przypadku Tauronu, Energi (przedsiębiorstwa aktywne w segmencie regulowanym w Europie Zachodniej mają wysokie wskaźniki) i spółki ENEA (wpływ dużych inwestycji, które mają zostać ukończone w 2018 r.) Z ważonej wyceny na akcję wynika największy potencjał wzrostowy w przypadku Tauronu (+24%) i spółki ENEA (+22%), a w dalszej kolejności Energi (+21%). PGE wykazuje w tym ujęciu potencjał spadku o 7%. W związku z tym rozpoczynamy wydawanie rekomendacji dla Energi od zalecenia Kupuj, w przypadku Tauronu i spółki ENEA wznawiamy wydawanie rekomendacji od rekomendacji Kupuj, dla PGE wznawiamy rekomendowanie z zaleceniem Sprzedaj. Tab. 2. Energetyka: Rezultaty wyceny, potencjały wzrostu / spadku kursów, rekomendacje w PLN, o ile nie podano inaczej. Ceny akcji z 15 września, 2014 DCF wycena DDM wycena Wycena porównawcza Średnia ważona cena docelowa Obecna cena akcji Upside / Downside Rekomendacja PGE % Sprzedaj Tauron % Kupuj Energa % Kupuj ENEA % Kupuj *60% DCF, 20% DDM, 20% wycena porównawcza Źródło Dane: Spółek, Szacunki DM BZWBK. Czynniki wzrostu spółka po spółce Energa to nasz faworyt w sektorze: (1) spółka koncentruje się na segmentach regulowanych (EBITDA z tych segmentów ma w długim terminie stanowić ponad 90% jej całkowitego zysku EBITDA); (2) spodziewamy się stałego wzrostu zysku EBITDA do 2016; (3) spółka nie prowadzi większych inwestycji w elektrownie zasilane węglem kamiennym; (4) oczekujemy w 2016 wzrostu stopy dywidendy do poziomu 7,6%; (5) sądzimy również, że w analizowanej grupie spółek Energa ma najmniej ryzykowny profil wolnych przepływów pieniężnych netto. 24-procentowy potencjał wzrostu kursu akcji Tauronu wynika z takich czynników jak: (1) wysoka wartość aktywów w segmencie regulowanym; (2) sprawny zarząd; (3) finansowanie prawdopodobnie za pomocą wehikułów inwestycyjnych, które powinny

3 SX6P TPE PGE ENA ENG CEZ Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Energetyka 18 września 2014 pozwolić spółce utrzymać kontrolę nad jej wysokim zadłużeniem niezależnie od naszego założenia, że wolne przepływy pieniężne netto spółki powinny wyjść nad kreskę w 2019; (4) znaczny potencjał wzrostu dzięki bieżącym programom optymalizacji kosztów; (5) Tauron może zyskać najwięcej spośród polskich spółek energetycznych dzięki nowej turze systemów wsparcia dla rynku energii ze strony regulatora. Mimo ograniczonej płynności akcji 22-procentowy potencjał wzrostowy spółki ENEA wynika przede wszystkim ze znacznego zwiększenia mocy wytwórczych, które mają zostać uruchomione w 2018 r. Spodziewamy się spadku zysku EBITDA spółki w latach P o 11%, a jej profil wolnych przepływów pieniężnych netto należy do najbardziej ryzykownych wśród polskich spółek energetycznych. Sądzimy, że nowy zarząd dotrzyma swoich obietnic i przeprowadzi trzy korzystne przejęcia w segmentach regulowanych (energia ze źródeł odnawialnych i ciepłownictwo), uważamy również, że sama ENEA może przyciągnąć inwestora i stać się przedmiotem przejęcia przy solidnej premii. Firma ma też naszym zdaniem spore szanse na wejście do indeksu WIG20 przy kolejnej aktualizacji jego składu w 2015 r. PGE jest wyraźnym liderem polskiego rynku pod względem skali działalności i płynności rynkowej. Ekonomiczne bloki zasilane węglem brunatnym pozwalają spółce generować wysokie marże EBITDA. Agresywna polityka handlowa stwarza jednak ryzyko dla marż sprzedaży spółki i według naszych oczekiwań może obniżyć jej zysk EBITDA (spadek o 12% w latach P). Co więcej, niedawny wzrost kursu akcji sprawił, że PGE jest najdroższą polską spółką energetyczną dla wskaźnika EV/EBITDA na lata P. Relatywne zmainy kursów akcji Energa rośnie najsilniej, Tauron w tyle Kursy akcji polskich spółek energetycznych mają tendencję do naśladowania europejskich spółek z sektora i indeksów branżowych. Ich ceny osiągnęły swój szczyt pod koniec 2011 r., do najniższego poziomu spadły w połowie 2013 r., a potem ponownie na początku 2014 r. Od tego czasu wzrosły średnio o ok. 28% (Energa wypadła tu najlepiej, ENEA i Tauron najgorzej) i wyprzedzają 15-procentowy wzrost indeksu europejskich spółek energetycznych od początku roku. Tab. 3. Porównanie ceny akcji z indeksem SX6P, rebased Tab. 4. Zmiany w cenach akcji polskich spółek energetycznych Zrebazowane do 100 od sierpnia 2013 w % SX6P Index* TPE 1 week 1 month 3 months 12.8 PGE ENA CEZ ENG Źródło: Bloomberg, WSE, Szacunki DM BZWBK. *CEZ jest czeską spółką notowaną w Warszawie, zawarta w celach porównawczych. Różne podejścia do wybory optymalnej inwestycji PGE jest niekwestionowanym liderem pod względem płynności spółka ma kapitalizację rynkową sięgającą 9,8 mld EUR, free float wynoszący 4,5 mld EUR i średni dzienny obrót na poziomie 14 mln EUR. Pod względem działalności jako atrakcyjną dla funduszy skoncentrowanych na infrastrukturze oceniamy Energę, której działalność przypada w 90% na segmenty regulowane (na drugim miejscu znajduje się Tauron ponad 70%). Energa przekonuje nas też dywidendą, ponieważ zakładamy, że spółka znacznie zwiększy przyszłe wypłaty ponad obiecywane na 2015 r. 0,5 mld zł. PGE wyróżnia się skalą floty wytwórczej (11 GW), spółka ta powinna więc zyskiwać wraz ze wzrostem polskiej gospodarki. Instalacje wytwórcze PGE są najmłodsze, Energa jest jednak ewidentnie najbardziej ekologiczna wśród spółek krajowych (w jej strukturze produkcji energia elektryczna ze źródeł odnawialnych przekracza 40%). Ważną zmienną są też ceny uprawnień do emisji CO 2: wysokie ceny w krótkim terminie najbardziej wspierałyby wycenę PGE przez zwiększenie wartości bezpłatnych certyfikatów spółki, wysokie ceny po 2020 r. zaszkodziłyby jej jednak ze względu na ryzyko związane z zanieczyszczonym węglem brunatnym. Dostrzegamy również potencjał wzrostowy wynikający z redukcji personelu. Doprowadzenie poziomów

4 Energetyka 18 września 2014 zatrudnienia w polskich spółkach energetycznych do poziomów europejskich podniosłoby wyceny Tauronu i ENEA odpowiednio o 28% i 16%. Kluczowe ryzyka Możliwe przejęcia Czynniki zmiany wycen w ciągu ostatniego pół roku Ministerstwo Gospodarki: wzrost produkcji energii o 1,6% rocznie do 2030 Polska w tyle za Europą w zyżyciu energii na mieszkańca Przymusowe wsparcie nierentownych państwowych kopalni węgla stanowi dziś największe ryzyko dla polskich spółek energetycznych niezależnie od tego, czy wsparcie to byłoby bezpośrednie (np. kupno kopalni węgla), czy pośrednie (transfery pieniężne). Największe zagrożenie widzimy dla spółek PGE i ENEA. Kolejnym czynnikiem ryzyka dla sektora są ewentualne zmiany regulacji unijnych, wprowadzające bardziej surowe cele w zakresie emisji CO 2 czy udziału energii ze źródeł odnawialnych to ryzyko dotykające w szczególności PGE z uwagi na wielkość instalacji i wolumen sprzedawanej energii elektrycznej. W dalszym ciągu niepewne są płatności długoterminowe w związku z aktywami w segmencie regulowanym, a Europa Środkowo-Wschodnia (obejmująca również Polskę) ma nieciekawą historię niesprzyjających i nieprzewidywalnych zmian regulacyjnych. Sądzimy, że ryzyko związane z inwestycją w segment regulowany w Europie Środkowo-Wschodniej jest w dalszym ciągu wyższe niż w jakimkolwiek innym regionie Europy. Spowolnienie wzrostu PKB może obniżyć popyt na energię elektryczną. Na spore ryzyko jest tu narażona spółka PGE, w przypadku większego spowolnienia mocno ucierpiałby też segment dystrybucji Tauronu. Sądzimy również, że możliwe są lokalne fuzje i przejęcia przeprowadzane przy wysokich premiach, co stwarza ryzyko dla PGE lub Energi, które uważamy za potencjalnych nabywców. W czerwcu 2014 r. zarówno Energa, jak i ENEA wypadły z listy strategicznych spółek Skarbu Państwa. Uważamy, że na rozdrobnionym rynku energetycznym możemy spodziewać się fuzji i przejęć. Najsensowniejsze byłoby naszym zdaniem przejęcie Energi przez PGE i przejęcie spółki ENEA przez Energę. Na początku 2014 r. polski regulator wprowadził dwa systemy wsparcia rynku energii, które wzmacniają przepływy pieniężne w spółkach i stymulują wzrost cen energii elektrycznej w Polsce. Przedstawiciele przedsiębiorstw wielokrotnie sugerowali, że obciążenie w postaci kosztów żółtych, czerwonych i zielonych certyfikatów zostanie w dużej mierze przeniesione na klientów końcowych, co pozwoli spółkom uniknąć dużych strat rocznych na sprzedaży energii elektrycznej. Warto dodać, że silny spadek oprocentowania 10-letnich obligacji skarbowych (o niemal 1,5 p.p. w ciągu sześciu miesięcy) podnosi wyceny spółek o 12 29%. Projekt Polityki energetycznej Ministerstwa Gospodarki (opublikowany w sierpniu 2014 r.) wskazuje na wzrost produkcji energii do 2030 r. średnio o 1,6% rocznie. Węgiel energetyczny pozostaje głównym paliwem kopalnym, natomiast lądowe farmy wiatrowe i elektrownie słoneczne mają być liderami rozwoju energii ze źródeł odnawialnych. W planie nie przewidziano gazu łupkowego; pierwsza elektrownia jądrowa ma rozpocząć produkcję w 2025 r., a jej moc wytwórcza sięgnąć w 2035 r. 3 GW. Zarówno zużycie energii elektrycznej na osobę, jak i ogólne trendy makroekonomiczne wskazują na długoterminowy wzrost zużycia energii elektrycznej w Polsce. Europejskie średnie zużycie energii elektrycznej na osobę (patrz lista krajów pod Rysunkami 5/6) wzrosło w latach o zaledwie 4,2%, podczas gdy w Polsce było to 18,3%. Polskie zużycie wypada przy tym znacznie poniżej średniej europejskiej. Tab. 5. Zmiana w konsumpcji energii elektrycznej Europa*, Tab. 6. Zmiana w konsumpcji energii elektrycznej Polska, w kwh na osobę w kwh na osobę % growth % growth Źródło: Lokalne urzędy statystyczne, Szacunki DM BZWBK dla obu wykresów. * Średnia konsumpcja energii elektrycznej na osobę w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, Austrii, Holandii, Belgii i Czechach.

5 Energetyka 18 września 2014 Spodziewany wzrost polskiego GDP znacznie silniejszy niż w Europie Zachodniej W latach wzrost PKB Polski przewyższył tempo wzrostu strefy euro o 23 p.p. (czyli 3,3 p.p. rocznie). W ostatnich latach różnica ta się zmniejsza i choć makroekonomiści BZWBK spoglądają dziś na wzrost PKB Polski w latach z mniejszym optymizmem, kluczowa kwestia pozostaje bez zmian: do 2016 rozwój Polski powinien być niemal dwukrotnie szybszy niż wzrost strefy euro, co będzie stymulować popyt na energię elektryczną. Tab. 7. Trendy makroekonomiczne: wzrost PKB szacowany na lata , Strefa Euro vs. Polska Źródło: Bloomberg, Szacunki DM BZWBK.

6 Energetyka 18 września 2014 Wycena Wycena DCF W energetyce rozróżniamy segmenty regulowane i nieregulowane, do których stosuje się różne założenia związane z wyceną. Używamy wskaźnik beta wynoszący 0,8x w przypadku segmentów regulowanych (dystrybucja, odnawialne źródła energii, ciepłownictwo) oraz 1,1x w przypadku segmentów nieregulowanych (konwencjonalna generacja, górnictwo węgla kamiennego, sprzedaż). Ponadto, w odniesieniu do polskich 10-letnich obligacji skarbowych przyjmujemy 60-dniową średnią dla RFR, która obecnie wynosi 3,35%. Tab. 8. Energetyka: WACC założenia Tab. 9. Energetyka: Szczegółowe założenia do WACC Działalność regulowana Działalność regulowana Stopa wolna od ryzyka (10-letnie polskie obligacje skarbowe) 3.35% 3.35% Zdelewarowana beta Lewarowana beta Equity risk premium 4.50% 4.50% Koszt kapitału własnego 6.95% 8.30% Stopa wolna od ryzyka (10-letnie polskie obligacje skarbowe) 3.4% 3.4% Debt risk premium 1.0% 1.0% Stopa opodatkowania 19.0% 19.0% Stopa opodatkowania po uwzględnieniu kosztu długu 3.52% 3.52% Źródło: Szacunki DM BZ WBK. Energa i Tauron mają największy średni 10-letni stosunek zadłużenia do kapitałów własnych (odpowiednio 44% i 40%). Różni się to w znaczący sposób od 20% wskaźnika w przypadku PGE, która ma największy nieregulowany średnioważony koszt kapitału (WACC) na poziomie 8,15%, podczas, gdy w odniesieniu do znaczącej części działalności Energa i Tauronu przyjęto wielkość regulowanego kapitału WACC na poziomie 6,75%. PGE Tauron Energa ENEA Nieregulowa Nieregulowa Nieregulowa Nieregulowa Regulowane ne Regulowane ne Regulowane ne Regulowane ne Stopa wolna od ryzyka 3.35% 3.35% 3.35% 3.35% 3.35% 3.35% 3.35% 3.35% Zdelewarowana beta Lewarowana beta Equity risk premium 4.50% 4.50% 4.50% 4.50% 4.50% 4.50% 4.50% 4.50% Koszt kapitału własnego 7.66% 9.27% 8.90% 10.98% 9.27% 11.49% 8.40% 10.29% Stopa wolna od ryzyka 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% Debt risk premium 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% Stopa opodatkowania 19.0% 19.0% 19.0% 19.0% 19.0% 19.0% 19.0% 19.0% Stopa opodatkowania po uwzględnieniu kosztu długu 3.52% 3.52% 3.52% 3.52% 3.52% 3.52% 3.52% 3.52% %D 20% 20% 40% 40% 44% 44% 33% 33% %E 81% 81% 60% 60% 56% 56% 67% 67% WACC 6.85% 8.15% 6.75% 7.99% 6.72% 7.96% 6.78% 8.05% Źródło: Szacunki DM BZ WBK. Poniżej przestawiamy zestawienie założeń leżących u podstaw dokonanych przez nas wycen DCF: Segment dystrybucji: Wycena jest równa aktywom regulowanym spółek w roku Ponieważ w przypadku spółki Energa dostrzegamy realne ryzyko, iż znajdujące się obecnie w budowie dwa bloki (realizowane przez innych graczy rynkowych) mogą zmniejszyć długoterminowe zapotrzebowanie na usługi dystrybucyjne spółki o blisko 1TWh, dokonaliśmy obniżenia wartości aktywów (RAB) proporcjonalnie do potencjalnego spadku wolumenu (o 5%, czyli 0,5 mld PLN).

7 Energetyka 18 września 2014 Segment wytwarzania: Spółki różnią się pod względem średniego wieku floty wytwórczej. Im starsze jednostki, tym większe jest prawdopodobieństwo, że dana spółka szybciej ogłosi intensywny program inwestycyjny oraz plany modernizacji. Dlatego też, aby doprowadzić do porównywalności do najmłodszej floty PGE, zastosowaliśmy korekty do wartości bieżącej wartości krańcowej (PV TV) dla Tauronu, Energa i ENEA, na podstawie wielkości posiadanych przez nich mocy i różnic wiekowych w odniesieniu do PGE. Korekty te wynoszą 1,6 mld PLN (0,90 PLN na akcję) dla Tauronu, 0,7 mld PLN (1,80 PLN na akcję) dla Energa oraz 2,5 mld PLN (5,60 PLN na akcję) dla ENEA. Zadłużenie netto, rezerwy: Przyjęliśmy zadłużenie netto na koniec roku 2013 oraz wielkość rezerw na koniec roku Ponieważ wszystkie spółki już wypłaciły dywidendy za rok 2013, dokonaliśmy odpowiednich korekt również o wartości dywidend. ENEA to przypadek szczególny: W przypadku ENEA, zakładamy, że w przyszłości nastąpią trzy znaczącej wielkości przejęcia w segmentach regulowanych, zgodnie z oficjalną strategią spółki: dwa przejęcia farm wiatrowych o mocy 200 MW i jedno przejęcie sieci ciepłowniczej o mocy 300 MW. Transakcje te będą mieć znaczący wpływ na wycenę segmentu energii odnawialnej i ciepłowniczego spółki, w postaci założonej pozytywnej wartości bieżącej netto (widocznej w PV FCF i PV TV w Tab. 10), lecz również w postaci wysokich nakładów (łącznie 2,8 mld PLN w przypadku farm wiatrowych oraz 2 mld PLN w przypadku ciepłownictwa), co będzie skutkować wystąpieniem negatywnej wartości bieżącej przepływów pieniężnych z działalności finansowej (PV FCF) ENEA w obu tych segmentach. Ponieważ transakcje te nie zostały jeszcze potwierdzone, postanowiliśmy, że: (1) nie włączymy pozytywnego wpływu przejęcia w segmencie ciepłowniczym (wartość bieżąca przepływów pieniężnych z działalności finansowej (PV FCF) i wartość bieżąca wartości krańcowej (PV TV) uwzględniają przejęcia dla celów ilustracyjnych, natomiast łączna wartość segmentu ich nie obejmuje); oraz (2) że uwzględnimy jedynie 50% pozytywnego wpływu obu transakcji w segmencie energii odnawialnej (wskaźniki PV FCF i PV TV obejmują przejęcie, a łączna wartość segmentu została obniżona o 1,4 mld PLN, czyli 3,10 PLN za akcję). Nasze modele wyceny DCF wskazują na 12-miesięczne docelowe ceny wynoszące 19,90 PLN dla PGE, 6,20 PLN dla Tauronu, 27,20 PLN dla Energa oraz 21,70 dla ENEA. Oznaczają one największy potencjał wzrostu wyceny w przypadku ENEA (+37%), następnie 19% dla Tauronu i 18% dla Energa. PGE to jedyny walor, w przypadku którego nasza wycena oparta na zdyskontowanych przepływach pieniężnych wskazuje na spadek (9%).

8 Tab. 10. Energetyka: wycena DCF PGE Tauron Energa ENEA mln PLN, o ile nie podano inaczej PV FCF PV TV Suma PV FCF PV TV Suma PV FCF PV TV Suma PV FCF PV TV Suma Działalność regulowana Dystrybucja , , , ,415 Termalne ,329 2, ,299 3,382 1,054 Odnawialne 1,747 4,090 5, ,515 2, ,422 4,214-1,054 3,867 1,407 Podsuma 1,747 4,090 19, ,844 18, ,451 14,134-2,353 7,250 8,876 Działalność nieregulowana Wytwarzanie konwencjonalne ,998 19,409-5, , , Wydobycie węgla 85 1,817 1,902 Sprzedaż I pozostałe , , Podsuma ,789 18,665-4,516 3,172-1, ,279 1, Dług netto i rezerwy 5,848 8,017 4, Suma wyceny DCF [mln PLN, Styczeń 2014] 32,553 9,556 9,884 8,396 Liczba akcji [mln PLN] 1,870 1, SOTP / wycena DCF na akcję [PLN, Styczeń 2014] SOTP / wycena DCF na akcję [PLN, Wrzesień 2014] miesięczna cena docelowa [PLN] Upside / downside względem ceny rynkowej* -8.9% 19.2% 18.3% 37.3% * Ceny akcji / upsides / downsides liczone względem cen z 15, Źródło: Dane Spółek, Szacunki DM BZWBK. ZASTRZEŻENIE: Oświadczenia zamieszczone na ostatniej stronie niniejszego dokumentu stanowią jego integralną część. W raporcie użyto cen z r. Raport w języku angielskim dostępny jest na: https://www.inwestoronline.pl/r/res/archiwum/analizy/rekomendacje//140918_utilities_en.pdf

9 Energetyka 18 Września, 2014 DDM wycena Tab. 11. Energetyka: historia i prognozy dywidendy na akcję PGE Tauron ENERGA ENEA E 2016E 2017E 2018E Źródło: Dane Spółek, Szacunki DM BZWBK. Tab. 12. Energetyka: DDM wycena w %, o ile nie podano inaczej Wszystkie polskie spółki energetyczne określiły wskaźniki dla wypłaty dywidend stosujemy je dla PGE I ENEA, a Tauron i Energa zostały opisane poniżej. PGE: Wskaźnik wypłaty dywidendy przyjęliśmy na poziomie 50%; ENEA: Wskaźnik wypłaty dywidendy przyjęliśmy na poziomie 40%; Tauron: Spodziewamy się, że wysokie zadłużenie i obciążenie inwestycyjne spółki ograniczą wskaźnik wypłaty dywidendy na akcję do 0,15 PLN aż do roku Od roku 2019, po uruchomieniu elektrowni w Jaworznie, przyjęliśmy wskaźnik wypłaty dywidendy na poziomie 50%; Energa: Brak jest oficjalnych informacji o przyszłym wskaźniku wypłaty dywidendy, za wyjątkiem obietnicy dokonania wypłaty 400 mln PLN w roku 2014 (wypłacone) oraz 500 mln w roku Ponieważ działalność Energa w 90% jest działalnością regulowaną, zakładamy, że w perspektywie długoterminowej nie będzie musiała obniżać wskaźnika zadłużenia. Uważamy, że zadłużenie netto spółki do wskaźnika EBITDA powinno utrzymać się na poziomie 2,0x w roku 2023, a implikowana kwota dywidendy stanowi sposób na osiągnięcie tego wzkaźnika. PGE Tauron Energa ENEA Koszt kapitału własnego (2014E-23E) 8.71% 8.90% 9.27% 9.14% Terminalny koszt kapitału własnego 8.71% 8.90% 9.27% 9.14% ROE w okresie stabilnego wzrostu (ROE w 2023E) 7.2% 5.5% 8.9% 7.5% Terminalny współczynnik wypłaty dywidendy 50.0% 50.0% 88.0% 40.0% Terminalna stopa wzrostu dywidendy ( ROE*(1-wsp. wypłaty) ) 3.6% 2.8% 1.1% 4.5% Gotówka w 2023E (mln PLN) 4, , Wartość bieżąca w E (mln PLN) 11,822 2,353 4,120 1,770 Terminalna wartość (PLN mn) 43,277 10,259 8,924 9,807 Wartość bieżąca wartości terminalnej (mln PLN) 18,774 4,372 3,678 4,091 Wartość bieżąca gotówki w 2023 (mln PLN) 2, Wartość kapitału własnego (mln PLN) 32,722 6,993 8,568 6,017 Liczba akcji (mln) 1,870 1, Kapitał własny na akcję, Styczeń 2014 (PLN) Miesiąc Kapitał własny na akcję, Wrzesień 2014 (PLN) miesięczna cena docelowa (PLN) Upside / downside względem ceny rynkowej* -7% -12% 5% 1% * Ceny akcji/ upsides / downsides liczone względem cen z 15, Źródło: Szacunki DM BZ WBK. Nasze modele wyceny DDM implikują 12-miesięczne docelowe ceny za akcję wynoszące 20,30 PLN w przypadku PGE, 4,60 PLN dla Tauronu, 24,20 PLN w przypadku Energa oraz 15,90 PLN dla ENEA. Oznaczają one największy potencjał wzrostu wyceny w przypadku Energa oraz niewielki dla ENEA, jakkolwiek wskazują również na potencjał spadku wyceny w przypadku Tauronu i PGE.

10 Energetyka 18 Września, 2014 Wycena porównawcza Tab. 13. Energetyka: Podstawy wyceny metodą porównawczą PGE 2014E 2015E 2016E Udział segmentu regulowanego* 35% 38% 36% Sposób wytwarzania BRUDNY BRUDNY BRUDNY Tauron Udział segmentu regulowanego* 74% 75% 74% Sposób wytwarzania BRUDNY BRUDNY BRUDNY Energa Udział segmentu regulowanego* 95% 92% 90% Sposób wytwarzania CZYSTY CZYSTY CZYSTY ENEA Udział segmentu regulowanego* 61% 67% 71% Sposób wytwarzania BRUDNY BRUDNY BRUDNY * Suma dystrybucji, wytwarzania z odnawialnych źródeł oraz wytwarzania termicznego w segmencie regulowanym jako % EBITDA. Źródło: Szacunki DM BZ WBK. Dokonaliśmy podziału zachodnioeuropejskich spółek energetycznych na trzy segmenty: dystrybucja (działalność regulowana), brudne wytwarzanie (działalność nieregulowana, wskaźnik zanieczyszczenia CO2 powyżej 0,4x) oraz czysta generacja (działalność nieregulowana, wskaźnik zanieczyszczenia CO2 poniżej 0,4x). Każdy segment ma inny wskaźnik C/Z oraz EV/EBITDA (zob. Rys. 14), a różnice stają się uderzające, gdy porównujemy wskaźniki EV/EBITDA dla dystrybucji i brudnego wytwarzania. Aby uwzględnić różne profile działalności prowadzonej przez cztery polskie spółki elektroenergetyczne, zważyliśmy ich wskaźniki C/Z i EV/EBITDA w szacunkowym okresie : (1) udziałem regulowanej działalności, (2) stosując wskaźniki CZYSTEJ lub BRUDNEJ generacji dla pozostałej działalności (tj. wskaźnik Energi za rok 2014 równy jest 95% regulowanej mediany za rok 2014 oraz 5% mediany czystego wytwarzania za rok 2014, a na przykład wskaźniki PGE za rok 2016 (czy to C/Z, czy EV/EBITDA) to 36% regulowanej mediany za rok 2016 oraz 64% mediany dla brodnego wytwarzania za rok Tab. 14. Energetyka: wskaźniki wyceny; mnożniki wyceny; wyliczona cena akcji P/E (x) EV/EBITDA (x) 2014E 2015E 2016E 2014E 2015E 2016E Brudne wytwarzanie Zachodnia Europa Mediana segmentu Czyste wytwarzanie Mediana segmentu Regulowane Mediana segmentu Polska energetyka PGE Mnożnik* Tauron Mnożnik* Energa Mnożnik* ENEA Mnożnik* PGE Cena akcji (PLN) Tauron Cena akcji (PLN) Energa Cena akcji (PLN) ENEA Cena akcji (PLN) Ważone profilem działalności spółki. Ceny akcji z dnia Źródło: Bloomberg, Szacunki DM BZ WBK. Tab. 15. Energetyka: wycena porównawcza wyliczona cena akcji w PLN (PLN/akcję) P/E EV/EBITDA Średnia Upside / downside* PGE % Tauron % Energa % ENEA % * Ważone profilem działalności spółki. Ceny akcji z dnia 15, Źródło: Bloomberg, Szacunki DM BZ WBK. Wycena porównawcza, uwzględniająca ważony profil działalności na bazie wzkaźników C/Z oraz EV/EBITDA, daje ceny za akcję w wysokości 22,00 PLN w przypadku PGE, 9,00 PLN dla Tauronu, 33,80 PLN w przypadku Energa oraz 15,60 PLN dla ENEA. Oznaczają one wysoki potencjał wzrostu wyceny w przypadku Tauronu i Energa oraz nieznaczny potencjał spadku wyceny w przypadku ENEA.

11 Energetyka 18 Września, 2014 Podsumowanie wyceny Poniżej prezentujemy wyniki poszególnych wycen i wycenę ważoną. W przypadku modelu wyceny DCF, jako najbardziej istotnego, zastosowaliśmy wagę 60%. Ważona wycena na jedną akcję sugeruje największy potencjał wzrostu w przypadku Tauronu (+24%) oraz ENEA (+22%), za którymi plasuje się Energa z 21% potencjał wzrostu. Zgodnie z ważoną wyceną, kurs akcji PGE ma 7% potencjału spadku. Energa to jedyna spółka wykazujący wzrosty we wszystkich trzech modelach wyceny, podczas gdy trzy modele wyceny konsekwentnie sugerują niższą cenę dla PGE. Tab. 16. Energetyka: podsumowanie wyceny Wycena PLN na akcję PGE Upside / Downside Waga DCF % 60% DDM % 20% Porównawcza % 20% Ważona średnia cena docelowa % Tauron DCF % 60% DDM % 20% Porównawcza % 20% Ważona średnia cena docelowa % Energa DCF % 60% DDM % 20% Porównawcza % 20% Ważona średnia cena docelowa % ENEA DCF % 60% DDM % 20% Porównawcza % 20% Ważona średnia cena docelowa % Źródło: Szacunki DM BZWBK.

12 PGE Energetyka 18 września 2014 Gigant staje się relatywnie drogi Rekomendacja Sprzedaj; cena docelowa PLN Rekomendacja Waga w portfelu SPRZEDAJ Dominujące w PGE niskokosztowe moce produkcyjne wykorzystujące w głównej mierze węgiel brunatny są najważniejszym aktywem grupy. Pod względem wskaźnika EBITDA, kapitalizacji rynkowej i dziennego obroty na GPW spółka jest największą w segmencie polkkiej energetyki. Posiadane kopalnie węgla brunatnego umożliwiają PGE generowanie solidnych przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej. Plany rozbudowy potencjału nowych mocy wytwórczych w Polsce mogą dodatkowo zwiększyć zdolność generowania środków pieniężnych przez PGE. Jednakże, realizowana przez spółkę agresywna polityka sprzedaży zwiększa ryzyko erozji zysków i, co prawdopodobne, może skutkować spadkiem skonsolidowanego wskaźnika EBITDA szacowanego do roku Ponadto, ostatnie wzrosty ceny akcji sprawiają, że w ujęciu wskaźnikowym PGE jest droga jej wskaźniki EV/EBITDA szacowane na lata są najwyższe w branży. Wznawiamy rekomendowanie od Sprzedaj, przy ważonej cenie docelowej wynoszącej 20,30 PLN za akcję. Cena (PLN, Wrzesień 15, 2014) miesięczna cena docelowa (PLN) Kapitalizacja (mln PLN) Free float (%) 41.6 Liczba akcji (mln) miesięczny średni obrót (w sztukach) 3 mln EURPLN 4.21 USDPLN 3.21 Dominujący w PGE udział mocy produkcyjnych wykorzystujących węgiel brunatny stanowi najważniejsze aktywo spółki. Skala prowadzonej przez nią działalności (produkcja 58 TWh energii w roku 2013, stanowiących 40% łącznej energii wytworzonej w Polsce) oraz fakt, że spółka posiada najmłodsze w Polsce moce produkcyjne (gdzie 70% produkcji pochodzi w 100% z pionowo zintegrowanych niskokosztowych zakładów wykorzystujących węgiel brunatny), zapewnia skonsolidowany wskaźnik EBITDA na przyzwoitym poziomie. Ostatnia spółka elektroenergetyczna posiadająca zasoby gotówkowe netto, lecz nie na długo. Spodziewamy się, że (1) niskie ceny energii elektrycznej, (2) intensywne inwestycje kapitałowe oraz (3) wypłaty dywidendy spowodują, że spółka zacznie raportować dług netto już od 2014 r. Szacujemy, że w roku 2018 spółka ponownie osiągnie pozytywne przepływy pieniężne netto, lecz potencjalne okazje do przejęć (Energi lub kopalni węgla kamiennego, lub obu takich podmiotów) oraz realizowany przez nią program energetyki jądrowej spowodują, że zadłużenie spółki utrzyma się w perspektywie długoterminowej. Wykres pokazuje notowania spółki na tle indeksu WIG. 15/09/2014 indeks WIG zamknął się na poziomie 53,343. Kapitalizacja rynkowa PGE, liczba akcji pozostających w obrocie oraz jego wielkość są większe niż łączne wielkości pozostałych trzech spółek z branży elektroenergetycznej, co sprawia, że PGE wypada korzystnie pod względem płynności giełdowej. Udział PGE we wskaźniku WIG20 wynosi 9%, a w indeksie MSCI EM jest to 0,13%. Agresywna polityka w segmencie sprzedazy przez PGE spowodowała, że marża EBITDA w II kw w segmencie sprzedaży spadła do zera. Marże w segmencie sprzedaży postrzegamy jako nowe ryzyko dla zysku EBITDA i przepływów pieniężnych netto, co prawdopodobnie, będzie skutkować erozją zysku EBITDA do roku Rek. Data Cena Performance w dniu wydania 12- miesięczn a cena docelowa absolutny względny (p.p) Rewizja n.a. 6.4% 5.8 Trzymaj % 24.9 Trzymaj % -8.7 Wyceny metodą DCF I DDM wskazują na potencjał spadku kursu wynoszący odpowiednio 9% i 7% w stosunku do bieżącej ceny akcji, podczas, gdy odniesienie do porównywalnych spółek sugeruje potencjał spadku kursu wynoszący 2%. Nasza ważona (60% DCF) 12-miesięczna cena docelowa wynosi 20,30 PLN za akcję, co oznacza 7% potencjału spadku kursu. Głowni akcjonariusze % głosów Skarb Państwa 58.4 Zagrożenie wynikające z faktu, że PGE zostanie zmuszona do subsydiowania lub przejęcia przynoszących straty państwowych kopalń węgla kamiennego w Polsce oraz niepewność związana z kształtowaniem się cen energii elektrycznej w perspektywie długoterminowej to najważniejsze ryzyka. Z kolei po stronie pozytywnej, przejęcie Energi poprawiłoby profil inwestycyjny PGE, a nowe wsparcie dla rynku mocy mogłyby przyczynić się do wzrostu cen energii elektrycznej, tym samym zwiększając wartość bieżącą netto nowych bloków wytwórczych PGE. PGE: Podsumowanie w milionach PLN, o ile nie podano inaczej E 2015E 2016E 2017E Przychody EBITDA EBIT Zysk netto P/E (x) EV/EBITDA (x) Źródło: Dane Spółki, Szacunki DM BZ WBK Zespół analiz: Pawel Puchalski, CFA

13 Tauron Ukryta wartość aktywów regulowanych Rekomendacja Rekomendacja Kupuj; cena docelowa 6.45 PLN Waga w portfelu Energetyka 18 września 2014 KUPUJ Tauron posiada największą w Polsce bazę aktywów regulowanych (dystrybucja, energia odnawialna, ciepłownictwo). Ponadto, posiadane przez spółkę zakłady produkujące brudną energię podlegają zmianom i dlatego też, według naszych szacunków, udział starych jednostek energetycznych w strukturze produkcji spadnie niemalże o połowę do 50% w roku Decyzja Zarządu spółki o zmniejszeniu wolumenu produkowanej energii elektrycznej i skoncentrowaniu się na marżach sprzedaży powinna przyczynić się do zwiększenia wartości akcji. Główne negatywne aspekty to: (1) obecne duże obciążenie zadłużeniem, (2) duży program inwestycyjny, (3) ograniczony potencjał zmniejszenia wysokiego wskaźnika zanieczyszczenia CO2 oraz (4) negatywne przepływy pieniężne netto, jak szacujemy, do roku 2019 (co oznacza niskie dywidendy). Pomimo tego, dostrzegamy również możliwości poprawy efektywności operacyjnej. Spadek rentowności 10-letnich polskich obligacji oraz wsparcie udzielone przez regulatora już teraz przyczyniło się do wzrostu naszej wyceny o 29% (przy niezmienionych pozostałych założeniach). Wznawiamy rekomendowanie spółki jako kupuj, przy ważonej docelowej cenie 6,45 PLN za akcję. Cena (PLN, Wrzesień 15, 2014) miesięczna cena docelowa (PLN) 6.45 Kapitalizacja (mln PLN) Free float (%) 54.5 Liczba akcji (mln) miesięczny średni obrót (w sztukach) 2.4 mln EURPLN 4.21 USDPLN 3.21 W naszej ocenie, Tauron to spółka posiadająca niedowartościowane aktywa regulowane. Spółka posiada największe w polsce aktywa dystrybucyjne, a jej liczne inwestycje w odnawialne źródła energii czynią z Tauronu najbardziej zielonego brudnego wyrórcę prądu w Polsce. Gdyby pomysł rozdzielenia działalności regulowanej od nieregulowanej przyjął realny kształt, wycena Tauronu może ulec znaczącemu wzrostowi. W swoim czasie, wytwarzanie Tauronu jest postrzegane jako nieustanne obciążenie dla spółki. Jednakże, obecne wsparcie ze strony regulatora i przyszła poprawa struktury produkcji powinny pozwolić na przyzwoite zyski w segmencie. W naszej ocenie, Tauron będzie największym beneficjentem wzrostu cen energii elektrycznej w Polsce wyzerowanie naszej ujemnej wyceny segmentu wytwarzania Tauronu spowodowałoby wzrost naszej wyceny o 45%. Swoje inwestycje Tauron będzie finansował za pośrednictwem spółek joint venture lub w ramach leasingu zwrotnego. O ile spółka nie zostanie zmuszona do dokonania nieprzewidzianych płatności (np. dotyczących branży węgla kamiennego), uważamy, że poziom zadłużenia w Tauronie uda się utrzymać pod kontrolą. Zarząd spółki powinien poradzić sobie z utrzymaniem kowenantów zadłużenia, bez konieczności sięgania po finansowanie na rynek kapitałowy. Zarząd Tauronu może pochwalić się wieloma trafnymi decyzami: (1) Sugestia wyłączenia najstarszych bloków wytwórczych skutkowało wsparciem państwa udzielonym rynkowi energii. (2) Obniżenie o 30% wielkości produkcji energii elektrycznej w roku 2014 przyczyniło się do zmniejszenia ponoszonych przez spółkę bieżących strat. (3) Koncentracja na marżach sprzedaży zamiast na wolumenie zapewnia ochronę marży EBITDA w segmencie. Nasza wyceny DCF i porównawcza implikują wyceny odpowiednio 6,20 PLN i 9,00 PLN za akcję, a założenie niskich dywidend wyjaśnia niska wycenę wynikającą z modelu DDM (potencjał spadku 12%). Ważona wycena daje 12-miesięczną cenę docelową wynoszącą 6,45 PLN za akcję, co oznacza 24% potencjał wzrostu. W przypadku Tauronu najważniejsze ryzyka to konieczność subsydiowania państwowych kopalni węgla kamiennego oraz poziom zadłużenia spółki. Po stronie pozytywnej, koncentracja na marży może ochronić zysk EBITDA w segmencie sprzedaży, a potencjalne dodatkowe wsparcie segment wytwarzania może przyczynić się do wzrostu wartości Tauronu. Wykres pokazuje notowania spółki na tle indeksu WIG. 15/09/2014 indeks WIG zamknął się na poziomie 53,343. Rek. Data Cena Performance w dniu wydania 12- miesięczn a cena docelowa absolutny względny (p.p) Rewizja n.a. -4.2% -4.8 Trzymaj % 21.8 Sprzedaj % -9.1 Głowni akcjonariusze % głosów Skarb Państwa KGHM ING OFE 6.39 Tauron: Podsumowanie w milionach PLN, o ile nie podano inaczej E 2015E 2016E 2017E Przychody EBITDA EBIT Zysk netto P/E (x) EV/EBITDA (x) Źródło: Dane Spółki, szacunki DM BZ WBK Zespół analiz: Pawel Puchalski, CFA

14

15 Energa Energetyka Reuters: ENGP.WA Bloomberg: ENG PW 18 września 2014 Zupełnie inna spółka energetyczna Rekomendacja Inicjacja z rekomendacją Kupuj, cena docelowa PLN Waga w portfelu KUPUJ W naszej opinii, Energa wyróżnia się na tle innych polskich spółek energetycznych. Jej duży ekspozycja na segment dystrybucji i produkcji energii ze źródeł odnawialnych oznacza, że EBITDA spółki prawie w całości jest regulowana. Spółka nie prowadzi żadnych projektów budowy bloków opalanych węglem, dlatego perspektywa przepływów pieniężnych netto jest bardzo stabilna. Ponadto, znacząca produkcja energii ze źródeł odnawialnych czynią ją najbardziej zieloną w sektorze, co zmniejsza jej ekspozycję na unijne zmiany limitów emisji bądź celów odnawialnych. Przy oczekiwanej stopie dywidendy bliskim 8% w 2016, Energa jest również preferowaną przez nas spółką, jeśli chodzi o wypłatę dywidendy. Gwałtowny spadek rentowności 10-letnich polskich obligacji oraz wsparcie udzielone przez regulatora przyczyniło się do wzrostu wyceny spółki o 14% w ostatnich sześciu miesiącach. Inicjujemy spółkę z rekomendacją kupuj i ceną docelową 28,00 PLN za akcję (21% potencjału wzrostu). Cena (PLN, Wrzesień 15, 2014) miesięczna cena docelowa (PLN) Kapitalizacja (mln PLN) 9,518 Free float (%) 48.5 Liczba akcji (mln) miesięczny średni obrót (w sztukach) 0.9 mln EURPLN 4.21 USDPLN 3.21 Koncentracja spółki Energa na dystrybucji i odnawialnym zmienia spółkę niemalże w czysto regulowany biznes, przy 90% skonsolidowanego zysku EBITDA z segmentów regulowanych. Spodziewamy się, że spółka nadal będzie nie będzie angażować się w jakiekolwiek znaczące inwestycje w obszarze produkcji energii z węgla kamiennego. Uważamy, że Energa posiada najmniej ryzykowny profil przepływów pieniężnych netto spośród wszystkich polskich spółek energetycznych. Jeśli, jak oczekujemy, spółka dokona inwestycji w opalany gazem blok o mocy 450 MW, ujemne przepływy pieniężne netto w latach nie przekroczą 8% kapitalizacji rynkowej spółki, które powinny pozwolić na pozytywne przepływy pieniężne od 2018, rosnące do ponad 10% kapitalizacji rynkowej od Walory te są również preferowaną przez nas spółką dywidendową. Spółka nie podaje prognoz dywidendy poza rok 2015, kiedy to dywidenda wyniesie 5,3%, lecz wysoki wskaźnik długu netto do EBITDA jest jedną z kluczowych cech biznesu regulowanego. Zakładamy, że Energa będzie wypłacać dywidendę na jedną akcję w wysokości 1,75 PLN, co dałoby stopę dywidendy od roku 2016 na poziomie 7,6%. Trzy zastosowane przez nas metody wyceny wskazują na dwucyfrowy potencjał wzrostu ceny akcji Spółki. Nasza wycena DCF wskazuje na cenę docelową wynoszącą 27,20 PLN, wycena DDM daje 24,20 PLN, natomiast wysokie wskaźniki EV/EBITDA europejskich firm regulowanych podnoszą wycenę Energi do 33,80 PLN za akcję, co daje 47% potencjał wzrostu. Nasza ważona 12-miesięczną cena docelowa to 28,00 PLN za akcję, co oznacza 21% potencjał wzrostu. Wykres pokazuje notowania spółki na tle indeksu WIG. 15/09/2014 indeks WIG zamknął się na poziomie 53,343. Głowni akcjonariusze % głosów Skarb Państwa Najważniejsze ryzyka w przypadku spółki dotyczą wszelkich gwałtownych zmian w podejściu rządu do wynagradzania regulowanych aktywów lub konieczności subsydiowania przez spółkę polskich kopalni węgla kamiennego. Z kolei po stronie potencjału wzrostu, uważamy, że Energa może dokonać przejęcia lokalnego konkurenta (co w dużym stopniu zwiększyłoby płynność jej akcji) lub zostać przejęta przez PGE przy istotnej premii do obecnego kursu. Energa najprawdopodobniej na początku 2015 roku zostanie włączona do indeksu WIG20. Energa: Podsumowanie w milionach PLN, o ile nie podano inaczej E 2015E 2016E 2017E Przychody EBITDA EBIT Zysk netto P/E (x) EV/EBITDA (x) Źródło: Dane Spółki,szacunki DM BZ WBK Zespół analiz: Pawel Puchalski, CFA

16 ENEA Energetyka Reuters: ENAE.WA Bloomberg: ENA PW 18 września 2014 Akwizycje na horyzoncie Rekomendacja Kupuj; cena docelowa PLN Rekomendacja Waga w portfelu KUPUJ ENEA jest spółką, która wśród przedsiębiorstw z branży elektroenergetycznej, posiada najbardziej zaawansowany projekt budowy nowej bloku na węgiel kamienny. ENEA jako pierwsza ponosi wysokie nakłady inwestycyjne, lecz będzie też pierwszą, która będzie czerpać z tego tytułu zyski w Spółka planuje przejęcia w regulowanych segmentach (ciepło, odnawialne źródła energii), które w przyszłości mogą zwiększyć jej zysk EBITDA o 0,5 mld PLN rocznie. Spodziewamy się, że w latach zysk EBITDA spadnie o 11%, by następnie rosnąć w tempie najszybszym spośród spółek energetycznych w Polsce. ENEA jest najmniej płynną spółką w segmencie, nie postrzegamy też jej jako płatnika wysokich dywidend, lecz przejęcia, program optymalizacji kosztów i zwiększenie wydajności powinny mimo to pozwolić jej na awans do innej ligi. W naszej ocenie ENEA może zostać przejęta przez jednego z lokalnych graczy, który prawdopodobnie zapłaciłby premię z tego tytułu. Gwałtowny spadek rentowności 10-letnich polskich obligacji przyczynił się do wzrostu wyceny DCF spółki o 29% w ciągu ostatnich kilku miesięcy rekomendujemy kupuj, przy ważonej cenie docelowej wynoszącej 19,30 PLN. Cena (PLN, Wrzesień ) miesięczna cena docelowa (PLN) Kapitalizacja (Mln PLN) Free float (%) 48.5 Liczba akcji (mln) miesięczny średni obrót (w sztukach) 274 tys. EURPLN 4.21 USDPLN 3.21 Spodziewamy się, że erozja marży w segmencie sprzedaży spółki ENEA spowoduje 11% spadek EBITDA spółki, w szacowanym okresie Mimo to, uważamy, że w szacunkowym okresie spółka osiągnie wskaźnik EBITDA dla CAGR na poziomie 16%-17%, co będzie największym wśród polskich spółek z branży elektroenergetycznej. Uważamy, że ENEA posiada najbardziej agresywny profil przepływów z działalności finansowej netto spośród wszystkich polskich spółek branży elektroenergetycznej. Przy zakładanym wzroście aktywów wytwórczych o jedną trzecią, w szacunkowym okresie , spodziewamy się negatywnego wskaźnika przepływów pieniężnych z działalności finansowej netto do kapitalizacji rynkowej powyżej 35% (przy rocznych nakładach inwestycyjnych powyżej 4 mld PLN), co powinno, w szacunkowym roku 2019, skutkować osiągnięciem pozytywnego wskaźnika przepływów pieniężnych z działalności finansowej netto powyżej 20% w stosunku do dzisiejszej kapitalizacji rynkowej. Kierownictwo ENEA planuje znaczące przejęcia w regulowanym segmencie ciepłowniczym i energii ze źródeł odnawialnych. Oczekujemy, że przyczynią się one do wsparcia wyceny ENEA, przy czym ich zakładany wpływ na wskaźnik EBITDA będzie mieć miejsce w szacunkowym okresie , zwiększając go o 0,5 mld PLN w szacunkowym roku ENEA znajduje się w połowie realizacji znaczącej inwestycji, która spowoduje zmniejszenie jej wskaźnika EV/EBITDA i wypłaty dywidendy na akcję, jak się szacuje, do roku To z kolei, powoduje brak możliwości wzrostu jej wyceny dla modelu zdyskontowanej dywidendy (16 PLN za akcję), czy wyceny w stosunku do konkurencji (15 PLN za akcję). Jednakże, wartość jej bazy aktywów dystrybucyjnych podlegających regulacji wynosząca 14 PLN za akcję zwiększa jej docelową cenę opartą na zdyskontowanych przepływach pieniężnych spółki do 22 PLN. Na podstawie naszego ważonego wyliczenia uzyskujemy 12-miesięczną docelową cenę wynoszącą 19,30 PLN za akcję, co oznacza 22% wzrost. Posiadanie najstarszych w Polsce aktywów do produkcji energii (co oznacza, stosunkowo wysokie nakłady inwestycyjne w przyszłości), największego zaangażowania w obszarze węgla kamiennego (co oznacza, niski poziom integracji pionowej) oraz najniższej płynności, w przypadku ENEI, stanowi największe ryzyka. Z kolei po stronie możliwych wzrostów, nowa jednostka produkcyjna o mocy 1 GW powinna mieć swój udział w produkcji w roku szacunkowym 2018 i dlatego też, dostrzegamy przyzwoity zakres poprawy wskaźnika EBITDA i wyceny osiągniętej dzięki restrukturyzacji. W naszej wycenie, przeprowadzonej zgodnie z modelem zdyskontowanych przepływów pieniężnych, nie uwzględniliśmy pozytywnego wpływu potencjalnych przejęć. Ponadto, uważamy, że spółka ENEA ma realną szansę wejścia do indeksu WIG20 w trakcie jego kolejnej, rocznej zmiany. Wykres pokazuje notowania spółki na tle indeksu WIG. 15/09/2014 indeks WIG zamknął się na poziomie 53,343. Rek. Data Cena Performance w dniu wydania 12- miesięczn a cena docelowa absolutny względny p.p) Rewizja n.a. 0.4% -0.2 Kupuj % 13.7 Trzymaj % -7.4 Głowni akcjonariusze % głosów Skarb Państwa 51.5 Enea: Podsumowanie w milionach PLN, o ile nie podano inaczej E 2015E 2016E 2017E Przychody EBITDA EBIT Zysk netto P/E (x) EV/EBITDA (x) Źródło: Dane Spółki, szacunki DM BZ WBK. Zespół analiz: Pawel Puchalski, CFA

Energetyka. Spółki energetyczne w oku cyklonu. 7 grudnia 2015

Energetyka. Spółki energetyczne w oku cyklonu. 7 grudnia 2015 Niniejszy dokument stanowi tłumaczenie rekomendacji wydanej w j. angielskim (wybranych fragmentów) Energetyka 7 grudnia 2015 Spółki energetyczne w oku cyklonu Nasze prognozy wskazują, że EBITDA spółek

Bardziej szczegółowo

Bogdanka Kupuj Kupuj 154 157-2% JSW Sprzedaj Sprzedaj 26.2 33.0-21% KGHM Sprzedaj Sprzedaj 109 105 4%

Bogdanka Kupuj Kupuj 154 157-2% JSW Sprzedaj Sprzedaj 26.2 33.0-21% KGHM Sprzedaj Sprzedaj 109 105 4% 17 października 2014 r. Spółka Rekomendacja 12-miesięczna Cena Docelowa obecna poprzednia zmiana obecna poprzednia zmiana % Bogdanka Kupuj Kupuj 154 157-2% JSW Sprzedaj Sprzedaj 26.2 33.0-21% KGHM Sprzedaj

Bardziej szczegółowo

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok 20 marzec 2015 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok Podsumowanie 2014 roku Niższa o 4,14% [o 0,43 TWh] sprzedaż energii elektrycznej z własnej produkcji. Wyższa o 33,50% [o 0,86

Bardziej szczegółowo

Energetyka. Przed nami krótkoterminowe odbicie? 24 maja 2016

Energetyka. Przed nami krótkoterminowe odbicie? 24 maja 2016 Niniejszy dokument stanowi tłumaczenie rekomendacji wydanej w j. angielskim (wybranych fragmentów) Energetyka 24 maja 2016 Przed nami krótkoterminowe odbicie? Fundamentalnie realizuje się obecnie najgorszy

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect. Marek Zuber Dexus Partners

Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect. Marek Zuber Dexus Partners Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect Marek Zuber Dexus Partners Ryzyko na rynkach finansowych Skąd się bierze? Generalna zasada: -Im większe ryzyko tym większy zysk -Im większy zysk tym większe

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

WYPCHNIĘCIE Z MERIT ORDER Rekomendacja SPRZEDAJ

WYPCHNIĘCIE Z MERIT ORDER Rekomendacja SPRZEDAJ Oct-12 Jan-13 Apr-13 Jul-13 Oct-13 Jan-14 Apr-14 Jul-14 Oct-14 Jan-15 Apr-15 Jul-15 Niniejszy dokument stanowi tłumaczenie rekomendacji wydanej w j. angielskim (wybranych fragmentów) ZE PAK Polska, Energetyka

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH

WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH Górnictwo i Geoinżynieria Rok 35 Zeszyt 3 2011 Andrzej Patrycy* WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH 1. Węgiel

Bardziej szczegółowo

20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r.

20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r. 20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r. Kluczowe informacje za 12 m-cy 2012 (IV kw. 2012) Finansowe o o o o Przychody ze sprzedaży = 2.723 mln PLN (735 mln PLN); EBITDA

Bardziej szczegółowo

Elektroenergetyka: Potencjał inwestycyjny krajowych grup kapitałowych w energetyce

Elektroenergetyka: Potencjał inwestycyjny krajowych grup kapitałowych w energetyce VII Międzynarodowa Konferencja NEUF 2011 Elektroenergetyka: Potencjał inwestycyjny krajowych grup kapitałowych w energetyce Piotr Piela Warszawa, 16 czerwca 2011 r. Potrzeby inwestycyjne polskiej elektroenergetyki

Bardziej szczegółowo

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r.

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. 14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. Podsumowanie I kwartału 2015 roku Wyższa sprzedaż energii elektrycznej o 0,32 TWh (q/q): wyższa sprzedaż energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Najgorsze za nami. 31 marca 2014. Kupuj. Polska, inżynieria budowlana. Tomasz Sokołowski. Rekomendacja. Waga w portfelu. Przeważaj

Najgorsze za nami. 31 marca 2014. Kupuj. Polska, inżynieria budowlana. Tomasz Sokołowski. Rekomendacja. Waga w portfelu. Przeważaj Niniejszy dokument stanowi tłumaczenie rekomendacji wydanej w j. angielskim (wybranych fragmentów). Tesgas Najgorsze za nami Kupuj podtrzymane, cena docelowa podniesiona do 7,8 zł Do IV kw. 2013 r. niepokoił

Bardziej szczegółowo

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Czym zajmuje się firma? Bank of America jeden z największych banków świata. Pod względem wielkości aktywów zajmuje 3.

Bardziej szczegółowo

AB, ABC Data, Action. Aktualizacja sektora dystrybucji IT

AB, ABC Data, Action. Aktualizacja sektora dystrybucji IT Rekomendacja dla klientów podlegających Regulaminowi świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski BZ WBK S.A. AB, ABC Data, Action Polska, dystrybucja IT 23 września 2013r. Aktualizacja sektora dystrybucji

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za 2012 rok 5 marca 2013 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani

Bardziej szczegółowo

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wybór i ocena spółki Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wartość wewnętrzna vs cena giełdowa Wartość Momenty kiedy WW jest bliska cenie giełdowej WW Cena giełdowa Kupno Sprzedaż Kupno

Bardziej szczegółowo

WYNIKI ZA I PÓŁROCZE 2015

WYNIKI ZA I PÓŁROCZE 2015 WYNIKI ZA I PÓŁROCZE 2015 Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych spółki Pfleiderer Grajewo SA Warszawa, 10.08.2015 r. WYNIKI ZA 1P 2015 NOTA PRAWNA Niniejszy raport przygotowano wyłącznie w celach

Bardziej szczegółowo

Wzrost przychodów gotówkowych o 27% r/r Przychody gotówkowe i EBITDA skorygowana, mln złotych

Wzrost przychodów gotówkowych o 27% r/r Przychody gotówkowe i EBITDA skorygowana, mln złotych Wyniki 3Q 215 ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia wyników finansowych za Q3 215 r. Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Emperia. Przejęcie oferuje potencjał wzrostowy. Z Trzymaj do Kupuj, cena docelowa 79 zł. 11 marca 2013. Polska, handel detaliczny FMCG

Emperia. Przejęcie oferuje potencjał wzrostowy. Z Trzymaj do Kupuj, cena docelowa 79 zł. 11 marca 2013. Polska, handel detaliczny FMCG Rekomendacja dla klientów podlegających Regulaminowi świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski BZ WBK S.A. Emperia Polska, handel detaliczny FMCG 11 marca 2013 Przejęcie oferuje potencjał wzrostowy

Bardziej szczegółowo

W oczekiwaniu na wezwanie

W oczekiwaniu na wezwanie Niniejszy dokument stanowi tłumaczenie rekomendacji wydanej w j. angielskim (wybranych fragmentów) Polski Holding Nieruchomości Polska, Deweloperzy 12 lutego 2014 W oczekiwaniu na wezwanie Polski Holding

Bardziej szczegółowo

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r.

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. 20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. Istotne zdarzenia w 2013 roku Spadek cen energii o około 10%. Pierwszy pełen rok konsolidacji PAK KWB Konin, PAK KWB Adamów

Bardziej szczegółowo

Polityka dywidendowa PZU

Polityka dywidendowa PZU Polityka dywidendowa PZU Warszawa, 4.10.2016 Zbudujemy wartość Grupy PZU realizując strategiczne projekty rozwojowe 1 oraz oferując atrakcyjny strumień dywidend Wysokość dywidendy proponowanej przez Zarząd

Bardziej szczegółowo

Bogdanka. Cena i wolumen to zbyt duże ryzyka SPRZEDAJ. Rekomendacja. Obniżenie rekomendacji do SPRZEDAJ. Cena docelowa 27,90 zł.

Bogdanka. Cena i wolumen to zbyt duże ryzyka SPRZEDAJ. Rekomendacja. Obniżenie rekomendacji do SPRZEDAJ. Cena docelowa 27,90 zł. Jul-12 Oct-12 Jan-13 Apr-13 Jul-13 Oct-13 Jan-14 Apr-14 Jul-14 Oct-14 Jan-15 Apr-15 Jul-15 Bogdanka Cena i wolumen to zbyt duże ryzyka Obniżenie rekomendacji do SPRZEDAJ. Cena docelowa 27,90 zł. Rekomendacja

Bardziej szczegółowo

Millennium. Gorące i drogie akcje Rekomendacja KUPUJ podtrzymana, cena docelowa wzrasta z 6,22 PLN do 7,03 PLN SPRZEDAJ.

Millennium. Gorące i drogie akcje Rekomendacja KUPUJ podtrzymana, cena docelowa wzrasta z 6,22 PLN do 7,03 PLN SPRZEDAJ. Niniejszy dokument stanowi tłumaczenie rekomendacji wydanej w j. angielskim (wybranych fragmentów). Millennium Polska, banki Reuters: MILP.WA Bloomberg: MIL PW 11 lutego 2014 r. Gorące i drogie akcje Rekomendacja

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH

KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH Bogdanka, 8 maja 2014 roku KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH Grupa Kapitałowa Lubelskiego Węgla

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt. Nadal bez potencjału. Sprzedaj. Rekomendacja. Stalprodukt: Rekomendacja: Sprzedaj; Cena Docelowa 170zł. 15 lutego 2013r.

Stalprodukt. Nadal bez potencjału. Sprzedaj. Rekomendacja. Stalprodukt: Rekomendacja: Sprzedaj; Cena Docelowa 170zł. 15 lutego 2013r. Rekomendacja dla klientów podlegających Regulaminowi świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski BZ WBK S.A. Stalprodukt Przemysł stalowy 15 lutego 2013r. Nadal bez potencjału Stalprodukt: Rekomendacja:

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne GK PGE po I kwartale 2014. 14 maja 2014 r.

Wyniki finansowe i operacyjne GK PGE po I kwartale 2014. 14 maja 2014 r. Wyniki finansowe i operacyjne GK PGE po I kwartale 2014 14 maja 2014 r. Kluczowe osiągnięcia i zdarzenia Marek Woszczyk Prezes Zarządu 2 Dobre wyniki PGE osiągnięte na wymagającym rynku Wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

3.3.1 Metody porównań rynkowych

3.3.1 Metody porównań rynkowych 3.3.1 Metody porównań rynkowych Metoda porównań rynkowych polega na porównaniu obiektu wycenianego z wartościami rynkowymi obiektów podobnych. Porównanie to może odbywać się bezpośrednio (np. środki transportu)

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Strategia i model biznesowy Grupy ENERGA. Warszawa, 19 listopada 2012 roku

Strategia i model biznesowy Grupy ENERGA. Warszawa, 19 listopada 2012 roku Strategia i model biznesowy Grupy ENERGA Grupa ENERGA jest Na dzień 30 czerwca 2012 15,82% Jednym z czterech największych koncernów energetycznych w Polsce Obszar działalności dystrybucyjnej obejmuje ¼

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKÓW DLA SPÓŁEK Z BRANŻY DRUKU 3D NOTOWANYCH NA ZAGRANICZNYCH GIEŁDACH W KONTEKŚCIE WYCENY PORÓWNAWCZEJ ZORTRAX SP. Z O.O.

ANALIZA WSKAŹNIKÓW DLA SPÓŁEK Z BRANŻY DRUKU 3D NOTOWANYCH NA ZAGRANICZNYCH GIEŁDACH W KONTEKŚCIE WYCENY PORÓWNAWCZEJ ZORTRAX SP. Z O.O. ANALIZA WSKAŹNIKÓW DLA SPÓŁEK Z BRANŻY DRUKU 3D NOTOWANYCH NA ZAGRANICZNYCH GIEŁDACH W KONTEKŚCIE WYCENY PORÓWNAWCZEJ ZORTRAX SP. Z O.O. PRZYGOTOWANA PRZEZ INVISTA Dom Maklerski S.A. Warszawa, kwiecień

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2012 rok Warszawa, 20 czerwca 2013 Otoczenie makroekonomiczne Polityka pieniężna Inwestycje & Konsumpcja 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 sty 07 lip 07 Stopa procentowe

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ANALIZ Runda 1

AKADEMIA ANALIZ Runda 1 AKADEMIA ANALIZ Runda 1 Po co wyceniać spółki? Inwestować Kupować Sprzedawać Inwestor indywidualny Fundusz inwestycyjny Private equity Fuzje i przejęcia Doradztwo transakcyjne Inwestor branżowy Wyjście

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004 INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 20 stycznia 2005 Informacja o działalności Banku Millennium w roku 20 Warszawa, 20.01.2005 Zarząd Banku Millennium informuje, iż w roku 20 (od 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem WIG20 ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu ( Certyfikaty Depozytowe ) Emitent ( Bank ) Bank BPH S.A.

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Zachodniego WBK

Grupa Banku Zachodniego WBK Grupa Banku Zachodniego WBK Wyniki finansowe 1H 2011 27 lipca, 2011 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 10 listopada 2011 roku

Warszawa, 10 listopada 2011 roku Warszawa, 10 listopada 2011 roku Zastrzeżenie Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani ofertowania papierów wartościowych w publicznym obrocie.

Bardziej szczegółowo

Bytom. Świetna passa trwa nadal. Kupuj podtrzymane, Cena Docelowa - 4.0 zł/akcję. Zespół Analiz Giełdowych. Kupuj. Handel detaliczny.

Bytom. Świetna passa trwa nadal. Kupuj podtrzymane, Cena Docelowa - 4.0 zł/akcję. Zespół Analiz Giełdowych. Kupuj. Handel detaliczny. \\ Jul-12 Oct-12 Jan-13 Apr-13 Jul-13 Oct-13 Jan-14 Apr-14 Jul-14 Oct-14 Jan-15 Apr-15 Jul-15 Zespół Analiz Giełdowych Bytom Handel detaliczny 13 sierpnia 2015 Świetna passa trwa nadal Kupuj podtrzymane,

Bardziej szczegółowo

Ebay Inc. (EBAY) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ).

Ebay Inc. (EBAY) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Ebay Inc. (EBAY) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Czym zajmuje się firma? ebay - portal internetowy prowadzący największy serwis aukcji internetowych na świecie. ebay został założony

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Warszawa, 4 marca 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferty

Bardziej szczegółowo

Asseco Poland 21 grudnia 2015. Źródło: Dane spółki, szacunki DM BZ WBK, Damodaran

Asseco Poland 21 grudnia 2015. Źródło: Dane spółki, szacunki DM BZ WBK, Damodaran Oct-12 Jan-13 Apr-13 Jul-13 Oct-13 Jan-14 Apr-14 Jul-14 Oct-14 Jan-15 Apr-15 Jul-15 Oct-15 Niniejszy dokument stanowi tłumaczenie rekomendacji wydanej w j. angielskim (wybranych fragmentów). Asseco Poland

Bardziej szczegółowo

Konsekwentnie budujemy pozycję rynkową GK ENEA

Konsekwentnie budujemy pozycję rynkową GK ENEA Konsekwentnie budujemy pozycję rynkową GK ENEA IIIQ 2013 Krzysztof Zamasz CEO Dalida Gepfert CFO Warszawa, 13 listopada 2013 r. Krzysztof Zamasz CEO Utrzymujące się trendy na rynku energii są wyzwaniem

Bardziej szczegółowo

Neuca. Nieprzerwany wzrost. Kupuj podtrzymane, Cena Docelowa 403 zł za akcję. Zespół Analiz Giełdowych. Kupuj. Dystrybucja leków.

Neuca. Nieprzerwany wzrost. Kupuj podtrzymane, Cena Docelowa 403 zł za akcję. Zespół Analiz Giełdowych. Kupuj. Dystrybucja leków. \ Jul-12 Oct-12 Jan-13 Apr-13 Jul-13 Oct-13 Jan-14 Apr-14 Jul-14 Oct-14 Jan-15 Apr-15 Jul-15 Zespół Analiz Giełdowych Neuca Dystrybucja leków 17 sierpnia 2015 Nieprzerwany wzrost Kupuj podtrzymane, Cena

Bardziej szczegółowo

WYNIKI LIBET S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 R. Warszawa, 6 listopada 2014 r.

WYNIKI LIBET S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 R. Warszawa, 6 listopada 2014 r. WYNIKI LIBET S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 R. Warszawa, 6 listopada 2014 r. Skuteczne zarządzanie Thomas Lehmann Prezes Zarządu Dyrektor Zarządzający Libet S.A. Ireneusz Gronostaj Członek Zarządu Dyrektor Finansowy

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2015

PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2015 PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 215 DARIUSZ MAŃKO PREZES ZARZĄDU ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU 1 DOBRY KWARTAŁ, OPTYMISTYCZNE PROGNOZY Sprzedaż zagraniczna po pierwszym półroczu stanowi już 43% sprzedaży

Bardziej szczegółowo

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe.

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe. Data: 07.07.2009 Rekomendacja: TRZYMAJ Wycena: 16,38 zł Aleje Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa Tel.: (48-22) 397-60-60, Fax.: (48-22) 397-60-61 e-mail: abrok@amerbrokers.pl Analityk: Robert Kurowski,

Bardziej szczegółowo

Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r.

Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r. Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r. data aktualizacji: 2016.11.14 Henkel w trzecim kwartale ponownie notuje dobre wyniki. Firma wygenerowała przychody na poziomie 4,748 mld euro, co oznacza

Bardziej szczegółowo

BENEFIT SYSTEMS ZDROWY BIZNES. Kupuj. Rekomendacja REKOMENDACJA KUPUJ. CENA DOCELOWA 370 ZŁ. 4 października 2013. Zalecenie taktyczne.

BENEFIT SYSTEMS ZDROWY BIZNES. Kupuj. Rekomendacja REKOMENDACJA KUPUJ. CENA DOCELOWA 370 ZŁ. 4 października 2013. Zalecenie taktyczne. Rekomendacja dla klientów podlegających Regulaminowi świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski BZ WBK S.A. BENEFIT SYSTEMS Polska, Usługi 4 października 2013 ZDROWY BIZNES REKOMENDACJA KUPUJ. CENA

Bardziej szczegółowo

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Kwiecień 2013 Katarzyna Bednarz Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Jedną z najważniejszych cech polskiego sektora energetycznego jest struktura produkcji

Bardziej szczegółowo

Budżetowanie kapitałowe Cz.II

Budżetowanie kapitałowe Cz.II Budżetowanie kapitałowe Cz.II Czynnik: dyskontujący Metoda liczenia kapitalizujący (4.1.1) kapitału gdzie: WACC średni ważony koszt kapitału, z liczba źródeł kapitału, w i udział i tego źródła w całości

Bardziej szczegółowo

Skok w dług. Sprzedaj. Rekomendacja. Rekomendacja SPRZEDAJ, cena docelowa 33,0 zł. 27 marca 2014. Niedoważaj. Zalecenie taktyczne. Metale i Górnictwo

Skok w dług. Sprzedaj. Rekomendacja. Rekomendacja SPRZEDAJ, cena docelowa 33,0 zł. 27 marca 2014. Niedoważaj. Zalecenie taktyczne. Metale i Górnictwo lip 11 paź 11 sty 12 kwi 12 lip 12 paź 12 sty 13 kwi 13 lip 13 paź 13 sty 14 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Niniejszy dokument stanowi tłumaczenie rekomendacji wydanej w j. angielskim (wybranych fragmentów). JSW

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów 2015-03-17

Prezentacja dla inwestorów 2015-03-17 Prezentacja dla inwestorów 2015-03-17 2 Zastrzeżenia prawne ZASTRZEŻENIA Niniejsza prezentacja została przygotowana przez Amica Wronki SA ( AMICA lub "Spółka"). Ani niniejsza Prezentacja, ani jakakolwiek

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY AZOTY POLICE ZA 2015 ROK. 11 marca 2016

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY AZOTY POLICE ZA 2015 ROK. 11 marca 2016 PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY AZOTY POLICE ZA 215 ROK 11 marca 216 KLUCZOWE WYDARZENIA 215 ROKU Osiągnięcie w relacji do 214 roku: ponad dwukrotnie wyższy wynik EBIT oraz zysk netto ponad 4% wzrost nakładów

Bardziej szczegółowo

Rekomendacja - narzędzie manipulacji, czy skuteczne narzędzie inwestycyjne? Dr Piotr Sieradzan, CFA Członek Zarządu Pocztylion-Arka PTE S.A.

Rekomendacja - narzędzie manipulacji, czy skuteczne narzędzie inwestycyjne? Dr Piotr Sieradzan, CFA Członek Zarządu Pocztylion-Arka PTE S.A. Rekomendacja - narzędzie manipulacji, czy skuteczne narzędzie inwestycyjne? Dr Piotr Sieradzan, CFA Członek Zarządu Pocztylion-Arka PTE S.A. Rekomendacja wycena, a obiektywna wartość spółki Ciężko jest

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 2015

PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 2015 PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 215 DARIUSZ MAŃKO PREZES ZARZĄDU ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU 1 BARDZO DOBRE OTWARCIE ROKU Eksport ponownie motorem napędowym sprzedaży wzrost o 25%. Wzrost skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

Tradis Sprzedany. Dystrybucja żywności RAPORT. 4 stycznia 2012. Eurocash

Tradis Sprzedany. Dystrybucja żywności RAPORT. 4 stycznia 2012. Eurocash Dystrybucja żywności RAPORT Tradis Sprzedany Rekomendacja NEUTRALNIE Cena docelowa (PLN) 31,7 Cena bieżąca (PLN) 28,9 Stopa dywidendy 0,8% Potencjał wzrostu 10,4% Kapitalizacja (mln PLN) 3987 Free float

Bardziej szczegółowo

Energetyka. Pożegnanie z dywidendami. 9 sierpnia 2016 (07:00 CET)

Energetyka. Pożegnanie z dywidendami. 9 sierpnia 2016 (07:00 CET) Energetyka 9 sierpnia 2016 (07:00 CET) Pożegnanie z dywidendami Polska energetyka będzie wkrótce miała znaczące udziały w państwowych kopalniach, rynek mocy wciąż pozostaje odległą przyszłością, a obciążające

Bardziej szczegółowo

Zachowania indeksów branżowych GPW czerwiec październik 2013, część 1

Zachowania indeksów branżowych GPW czerwiec październik 2013, część 1 Zachowania indeksów branżowych GPW czerwiec październik 2013, część 1 WIG Budownictwo oraz WIG Inaczej Warszawski Indeks Giełdowy. W jego skład wchodzą wszystkie spółki z Głównego Rynku Giełdy Papierów

Bardziej szczegółowo

Dzień Inwestora Indywidualnego. Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r.

Dzień Inwestora Indywidualnego. Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r. Dzień Inwestora Indywidualnego Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r. 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Debiuty giełdowe największych prywatyzowanych spółek Skarbu Państwa.

Debiuty giełdowe największych prywatyzowanych spółek Skarbu Państwa. Debiuty giełdowe największych prywatyzowanych spółek Skarbu Państwa, a debiut PGE na GPW Debiut giełdowy akcji spółki PGE zbliża się wielkimi krokami. Będzie to wielkie wydarzenie w historii Giełdy Papierów

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania informatyczne

Rozwiązania informatyczne WIG-CHEMIA: analiza fundamentalna + wycena spółek Wprowadzenie Przy okazji omawiania skonsolidowanych raportów finansowych za zakończony rok obrotowy postanowiłem podsumować dokonane analizy oraz zbudować

Bardziej szczegółowo

Top 5 Polscy Giganci

Top 5 Polscy Giganci lokata ze strukturą Top 5 Polscy Giganci Pomnóż swoje oszczędności w bezpieczny sposób inwestując w lokatę ze strukturą Top 5 Polscy Giganci to możliwy zysk nawet do 45%. Lokata ze strukturą Top 5 Polscy

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za III kwartał 2012 roku 6 listopada 2012 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie

Bardziej szczegółowo

LPP. Kupuj i zostań na dłużej. Zmiana z Trzymaj na Kupuj, wzrost ceny docelowej do 8,173 zł. Kupuj. Polska, handel detaliczny

LPP. Kupuj i zostań na dłużej. Zmiana z Trzymaj na Kupuj, wzrost ceny docelowej do 8,173 zł. Kupuj. Polska, handel detaliczny Rekomendacja dla klientów podlegających Regulaminowi świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski BZ WBK S.A. LPP Polska, handel detaliczny Reuters: LPP WA Bloomberg: LPP PW 25 kwietnia 2013 Kupuj

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium. Strategia na lata 2010-2012

Grupa Banku Millennium. Strategia na lata 2010-2012 Grupa Banku Millennium Strategia na lata 2010-2012 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Bank Millennium S.A. ( Bank ) i w żadnym przypadku nie może być traktowana

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3 Zadanie 1 Inwestor rozważa nabycie obligacji wieczystej (konsoli), od której będzie otrzymywał na koniec każdego półrocza kupon w wysokości 80 zł. Wymagana przez inwestora stopa zwrotu w terminie do wykupu

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK portfel Dłużny... 3 Rozdział 3. Polityka

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata inwestycyjna powiązana z rynkiem akcji ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii Certyfikatów

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata Inwestycyjna Na Wagę Złota II ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii Certyfikatów Depozytowych

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r.

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 201 r. W dniu 22 marca

Bardziej szczegółowo

Metoda DCF. Dla lepszego zobrazowania procesu przeprowadzania wyceny DCF, przedstawiona zostanie przykładowa wycena spółki.

Metoda DCF. Dla lepszego zobrazowania procesu przeprowadzania wyceny DCF, przedstawiona zostanie przykładowa wycena spółki. Metoda DCF Metoda DCF (ang. discounted cash flow), czyli zdyskontowanych przepływów pieniężnych to jedna z najpopularniejszych metod wyceny przedsiębiorstw stosowanych przez analityków. Celem tej metody

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2016 ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU

PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2016 ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2016 ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU 1 OPTYMISTYCZNY POCZĄTEK ROKU I JESZCZE LEPSZY DRUGI KWARTAŁ Wysoka dynamika sprzedaży - wzrost o 14% w tym 4% w kraju i 29% na rynkach zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Forum Liderów Banków Spółdzielczych Model polskiej bankowości spółdzielczej w świetle zmian regulacji unijnych Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Jerzy Pruski Prezes Zarządu BFG Warszawa, 18 września

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata inwestycyjna powiązana z rynkiem walutowym ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii Certyfikatów

Bardziej szczegółowo

sprawozdawczego oraz dostarczenie informacji o funkcjonowaniu spółki. Natomiast wadą jest wymóg wyważonego doboru wskaźników, których podstawą jest

sprawozdawczego oraz dostarczenie informacji o funkcjonowaniu spółki. Natomiast wadą jest wymóg wyważonego doboru wskaźników, których podstawą jest ANALIZA WSKAŹNIKOWA Analiza danych finansowych za pomocą analizy wskaźnikowej wykorzystuje różne techniki badawcze, podkreślając porównawczą oraz względną wagę prezentowanych danych, które mają ocenić

Bardziej szczegółowo

Grupa Arctic Paper Wyniki za Q Per Skoglund, Acting CEO Arctic Paper Małgorzata Majewska-Śliwa, CFO Arctic Paper

Grupa Arctic Paper Wyniki za Q Per Skoglund, Acting CEO Arctic Paper Małgorzata Majewska-Śliwa, CFO Arctic Paper Grupa Arctic Paper Wyniki za Q3 2016 Per Skoglund, Acting CEO Arctic Paper Małgorzata Majewska-Śliwa, CFO Arctic Paper Arctic Paper Strona 2 Zastrzeżenie Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższą informacją

Bardziej szczegółowo

Energa. Przegrzana Energa SPRZEDAJ. Rekomendacja. Zmiana rekomendacji na SPRZEDAJ z ceną docelową 9.44 zł 31/01/ :06.

Energa. Przegrzana Energa SPRZEDAJ. Rekomendacja. Zmiana rekomendacji na SPRZEDAJ z ceną docelową 9.44 zł 31/01/ :06. Energa Przegrzana Energa Zmiana rekomendacji na SPRZEDAJ z ceną docelową 9.44 zł Rekomendacja Waga w portfelu Polska, Energetyka 31/01/2017 08:06 SPRZEDAJ Obniżamy cenę docelową dla spółki Energa o 7%

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za 2Q 2016

Wyniki skonsolidowane za 2Q 2016 Wyniki skonsolidowane za 2Q 2016 Zastrzeżenia Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 1H 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA

WYNIKI FINANSOWE 1H 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA WYNIKI FINANSOWE 1H 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03 Raport analityczny TIM S.A. Warszawa, numer ewidencyjny 06/03/03 12.0 11.5 11.0 10.5 10.0 9.5 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 0 27 4 July 11 18 25 1 8 August 16 22 29 5 12 September WIG (39,410.28, 39,410.28,

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. wideokonferencja 1 3 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto 5 mln zł, zysk brutto 11 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH W ramach Zarządzania, Towarzystwo oferuje następujące Modelowe Strategie Inwestycyjne: 1. Strategia Obligacji: Cel inwestycyjny: celem

Bardziej szczegółowo

EV/EBITDA. Dług netto = Zobowiązania oprocentowane (Środki pieniężne + Ekwiwalenty)

EV/EBITDA. Dług netto = Zobowiązania oprocentowane (Środki pieniężne + Ekwiwalenty) EV/EBITDA EV/EBITDA jest wskaźnikiem porównawczym stosowanym przez wielu analityków, w celu znalezienia odpowiedniej spółki pod kątem potencjalnej inwestycji długoterminowej. Jest on trudniejszy do obliczenia

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE PRODUKTY STRUKTURYZOWANE WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Ma ona charakter wyłącznie informacyjny. Działając pod marką New World

Bardziej szczegółowo

Raport z wyników wybranych spółek NewConnect za I-III Q 2014

Raport z wyników wybranych spółek NewConnect za I-III Q 2014 -09-30 321,26 5,14% 1 056,20 1,49% 2 683,51 3,78% 281,02-2,32% -08-31 305,54-3,96% 1 040,68-5,89% 2 585,71 3,69% 287,70-8,10% -07-31 318,14-2,38% 1 105,79-8,26% 2 493,68-3,55% 313,05-14,18% Raport z wyników

Bardziej szczegółowo

Orange Polska & Netia

Orange Polska & Netia May-13 Aug-13 Nov-13 Feb-14 May-14 Aug-14 Nov-14 Feb-15 May-15 Aug-15 Nov-15 Feb-16 May-16 May-13 Aug-13 Nov-13 Feb-14 May-14 Aug-14 Nov-14 Feb-15 May-15 Aug-15 Nov-15 Feb-16 May-16 Orange Polska & Netia

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie poszkodowanego do VOTUM S.A. Ustalenie sprawcy wypadku i jego ubezpieczyciela

Zgłoszenie poszkodowanego do VOTUM S.A. Ustalenie sprawcy wypadku i jego ubezpieczyciela VOTUM S.A. jest największym na polskim rynku pod względem przychodów ze sprzedaży podmiotem oferującym kompleksową pomoc w sprawach odszkodowawczych. Specjalizuje się w postępowaniach dotyczących roszczeń

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI Wskaźnik bieżącej płynności Informuje on, ile razy bieżące aktywa pokrywają bieżące zobowiązania firmy. Zmniejszenie wartości tak skonstruowanego wskaźnika poniżej

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata Inwestycyjna Kurs na Złoto powiązane z ceną złota ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii

Bardziej szczegółowo

Auto Partner. Na dobrej drodze. Rekomendacja KUPUJ. 21 czerwca Inicjujemy wycenę z rekomendacją KUPUJ. Cena docelowa 4.8 zł/akcję.

Auto Partner. Na dobrej drodze. Rekomendacja KUPUJ. 21 czerwca Inicjujemy wycenę z rekomendacją KUPUJ. Cena docelowa 4.8 zł/akcję. Auto Partner Polska, Dystrybucja części samochodowych 21 czerwca 2016 Na dobrej drodze Rekomendacja KUPUJ Inicjujemy wycenę z rekomendacją KUPUJ. Cena docelowa 4.8 zł/akcję. Auto Partner (AP) jest piątym

Bardziej szczegółowo

LYXOR ETF WIG20. Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów. 2 września 2010 r.

LYXOR ETF WIG20. Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów. 2 września 2010 r. LYXOR ETF WIG20 Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny oraz promocyjny i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS

ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS o ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS 25 PAŹDZIERNIKA 2013 WIG 20 WIG20 (2,542.70, 2,552.33, 2,527.24, 2,537.62, -13.8098) 2600 2550 2500 2450 2400 2350 2300 2250 2200 2150 2100 2050 May June July August September

Bardziej szczegółowo

PGNiG. Wzrost wydobycia. Rekomendacja Waga portfela. KUPUJ Przeważaj. Rekomendacja KUPUJ. Cena docelowa ustalona na 6,52 zł.

PGNiG. Wzrost wydobycia. Rekomendacja Waga portfela. KUPUJ Przeważaj. Rekomendacja KUPUJ. Cena docelowa ustalona na 6,52 zł. Rekomendacja dla klientów podlegających Regulaminowi świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski BZ WBK S.A. PGNiG Polska, sektor paliwowy 7 maja 2013 Wzrost wydobycia Rekomendacja KUPUJ. Cena docelowa

Bardziej szczegółowo