WARUNKI POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO na dzierżawę straganu handlowego.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WARUNKI POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO na dzierżawę straganu handlowego."

Transkrypt

1 Nr sprawy:1/ztm /2015 WARUNKI POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO na dzierżawę straganu handlowego. PRZEDMIOT PRZETARGU: stragan handlowy nr 11 o pow. 8 m 2 zlokalizowany na terenie Targowiska Zieleniaka przy ul. Chopina w Koninie. RODZAJ WŁASNOŚCI LOKALU : komunalna. WYNAJMUJĄCY: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. M. Dąbrowskiej Konin NIP REGON tel: fax Strona internetowa: FORMA POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO pisemny przetarg nieograniczony OPRACOWANIE ZAWIERA: 1. Treść ogłoszenia o przetargu. 2. Warunki uczestnictwa w przetargu. 3. Druk oferty. 4. Ramowy wzór umowy dzierżawy. Konin, dnia r. Podpis...

2 OPIS ISTOTNYCH WARUNKÓW POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO na dzierżawę straganu handlowego nr 11 na terenie Targowiska Zieleniaka przy ul. Chopina w Koninie administrowanego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie 1. Wydzierżawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie ul. M. Dąbrowskiej Konin. 2. Informacja o straganie: stragan handlowy położony na terenie targowiska Zieleniaka przy ul. Chopina w Koninie. Stragan stanowi własność komunalną w administracji Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Koninie. Przetargowi podlega stragan handlowy w obecnym stanie technicznym. Uwaga :stragan zostanie przekazany dzierżawcy w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy. 3. Cena wywoławcza miesięcznej opłaty administracyjnej straganu handlowego o pow. 8 m 2 wynosi 200,00 zł plus równowartość obowiązującego podatku VAT. Dzierżawca płaci ponadto opłaty dodatkowe: aktualna opłata targowa ustalona na podstawie Uchwały Rady Miasta Konina. 4. Oferenci biorący udział w postępowaniu przetargowym na dzierżawę straganu handlowego zobowiązani są do wniesienia wadium w wysokości 400,00zł słownie: Czterysta złotych 00/100. Wadium należy wpłacić do dnia r. do godz 8 50 w kasie w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie przy ul. M. Dąbrowskiej 8 lub przelewem na konto PKO BP S.A. 1 O/Konin W przypadku przelewu za datę wpłaty uznaje się datę wpływu rachunku na w/w konto Przedsiębiorstwa. Kserokopię dokumentu wpłaty wadium potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez oferenta należy dołączyć do oferty. Uczestnikom, których oferty nie zostały wybrane, wpłacone wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu. Wadium oferenta, który wygrał przetarg nie podlega zwrotowi i zostanie zaliczone na poczet trzymiesięcznej kaucji zabezpieczającej. Wadium przepada na rzecz Wydzierżawiającego, jeżeli Oferent, który wygrał przetarg na dzierżawę straganu handlowego nie zawrze umowy dzierżawy w terminie 5 dni od daty ogłoszenia o wyniku przetargu. 5. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany jest wpłacić przed podpisaniem umowy dzierżawy na konto Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie j.w. nie później niż w terminie 3 dni od daty ogłoszenia o wyniku przetargu, kaucję w wysokości trzymiesięcznej zaoferowanej ceny opłaty administracyjnej /bez podatku VAT/. Z wyżej wymienionego zabezpieczenia Wydzierżawiający będzie korzystał w przypadku nie zapłacenia przez Dzierżawcę opłaty administracyjnej a także w przypadku wyrządzenia przez Dzierżawcę szkody materialnej na straganie. Zabezpieczenie udzielone przez Dzierżawcę, pomniejszone o ewentualne należności Wydzierżawiającego z tytułu dzierżawy, podlega zwrotowi wraz z oprocentowaniem według stopy procentowej stosowanej przez Bank dla środków pieniężnych znajdujących się na rachunku bieżącym PGKiM spółka z o.o. w Koninie, w ciągu miesiąca od zwrotu straganu handlowego przez Dzierżawcę. 6. Warunki wymagane od oferenta: W przetargu nie mogą brać udziału osoby fizyczne i prawne które: zalegają z płaceniem czynszu w innych lokalach wynajmowanych od Przedsiębiorstwa lub Miasta Konina,

3 mimo wygrania wcześniejszego przetargu na lokal użytkowy w tutejszym Przedsiębiorstwie nie zawarły we wskazanym terminie umowy najmu/dzierżawy, 7. Dokumenty składające się na ofertę: pisemna oferta zawierająca proponowaną stawkę opłaty dzierżawy sporządzona na druku stanowiącym załącznik do niniejszego postępowania przetargowego, aktualny wypis z rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą), wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed datą złożenia oferty, Kserokopia dowodu wpłaty wadium, 8. Postać oferty: Oferta winna być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Wszystkie strony oferty winny być ponumerowane i podpisane przez osobę /osoby/ uprawnione do występowania w imieniu oferenta zgodnie z formą oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej firmy oferenta. Kserokopie dokumentów składających się na ofertę winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez oferenta. Poprawki winny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej. Cena ofertowa powinna być podana cyfrowo i słownie w zł. Każdy oferent może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę. Oferty składane są tylko w jednym egzemplarzu. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 9. Opakowanie i oznakowanie ofert: Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć w terminie do dnia r. do godz w Biurze Kierownika Targowiska Miejskiego ul.11 Listopada 7a. Koperta winna być zaadresowana następująco: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Koninie ul. M. Dąbrowskiej 8, z dopiskiem : Przetarg stragan handlowy nr Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz w siedzibie Wydzierżawiającego, bez udziału oferentów. 11. Złożenie jednej oferty wystarcza do rozstrzygnięcia przetargu. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest zaoferowana cena opłaty administracyjnej. O wynikach przetargu/wyborze najkorzystniejszej oferty/ Oferenci zostaną powiadomieni poprzez wywieszenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń / II piętro biurowca i targowiska miejskiego / z podaniem nazwy/firma/, którego ofertę wybrano, oraz ceny. Oferent, którego oferta została wybrana zostanie dodatkowo powiadomiony na piśmie. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie wezwie oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych. 12. Oferent, który wygra przetarg ma prawo do zawarcia z PGKiM Spółka z o.o. w Koninie umowy dzierżawy na stragan handlowy będącego przedmiotem przetargu, w której stawka opłaty administracyjnej będzie równała się zaoferowanej przez niego stawce opłaty administracyjnej, w terminie 5 dni od daty ogłoszenia o wyniku przetargu, po wpłaceniu zabezpieczenia określonego w pkt. 5 niniejszego opisu postępowania przetargowego. W przypadku uchylania się Oferenta od podpisania umowy w wyżej wskazanym terminie, Oferent traci prawa wynikające ze złożonej oferty, a PGKiM Sp. z o.o. w Koninie może zaoferować zawarcie umowy kolejnemu uczestnikowi postępowania, który złożył najkorzystniejszą ofertę. Dzierżawca oprócz opłaty administracyjnej jest zobowiązany do uiszczania opłat wymienionych w pkt. 3 niniejszego opisu. Bez zgody PGKiM Sp. z o.o. w Koninie Dzierżawca nie może czynić w dzierżawionym straganie zmian sprzecznych z umową lub przeznaczeniem. Warunki umowne zostały określone w załączonej do niniejszego opisu propozycji umowy. 13. Ustalona stawka opłaty administracyjnej może ulegać zmianie o wskaźnik inflacji ogłoszony przez GUS za rok poprzedni. 14. W przypadku nie podjęcia działalności gospodarczej, jej zaniechania, podnajęcia w całości lub części lokalu przez Dzierżawcę, PGKiM Spółka z o.o. w Koninie ma prawo rozwiązać umowę bez zachowania terminów wypowiedzenia.

4 15. Zarząd PGKiM Spółka z o.o. w Koninie zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń z tytułu utraconych korzyści wobec oferenta uchylającego się od podpisania umowy i przejęcia straganu handlowego. 16. Oferentowi przysługuje prawo do przeprowadzenia wizji i zapoznania się ze stanem technicznym straganu handlowego. 17. Zarząd Przedsiębiorstwa zastrzega sobie prawo do zmiany rodzaju przetargu, wycofania z przetargu lokalu oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. 18. Rozpatrywania ofert dokonuje Zarząd Przedsiębiorstwa lub powołania komisja przetargowa 19. Każdy Oferent ma prawo zwrócić się do Wynajmującego o wyjaśnienie treści regulaminu. Pytania Oferentów oraz odpowiedzi Wydzierżawiającego muszą być sformułowane na piśmie. Wydzierżawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień wszystkim Oferentom uczestniczącym w przetargu, chyba, że prośba o wyjaśnienie wpłynęła do Wydzierżawiającego na mniej niż 4 dni przed terminem składania ofert. Konin, dnia Zatwierdził:...

5 (Imię Nazwisko adres lub pieczęć adresowa oferenta ) tel.... fax.... Nr sprawy: 1/ZTM/2015 O F E R T A Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Koninie ul. M. Dąbrowskiej 8 Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w przetargu na : - dzierżawę straganu handlowego nr 11 o pow. 8 m 2 na Targowisku - Zieleniaku przy ul. Chopina w Koninie ogłoszonego na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wydzierżawiającego i Targowisku Miejskim oraz na stronie internetowej Wydzierżawiającego : 1. Oferujemy/ę miesięczną cenę opłaty administracyjnej straganu handlowego nr 11 w wysokości : netto:... zł słownie:...zł..../100. plus równowartość obowiązującego podatku VAT, zł oraz aktualną opłatę targową ustaloną na podstawie Uchwały Rady Miasta Konina. 2. Oświadczam/my że : a/prowadzę/imy działalność gospodarczą branży:... zarejestrowaną w nr wpisu...data wpisu..., b/nip..., c/regon..., d/pracę handlowca będę wykonywał sam / zatrudnię pracowników najemnych (właściwe podkreślić). 3. Oświadczam/my że: a. zapoznałem/liśmy się z dokumentacją przetargową i projektem umowy i nie wnoszę/simy w stosunku do niej żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę zgodnie z tym projektem umowy w terminie zaproponowanym przez Wydzierżawiającego nie później jednak niż do końca związania ofertą, b. jestem/śmy związani ofertą przez okres 30 dni od daty wyznaczonej na składanie ofert, c. w przypadku wygrania przetargu zobowiązujemy się do wniesienia na wskazane przez Wydzierżawiającego konto kaucji w wysokości trzymiesięcznej zaoferowanej ceny opłaty administracyjnej. d. z uwagi na zastany i znany mi stan techniczny w/w straganu, w przypadku zawarcia ze mną umowy dzierżawy nie będę zgłaszał/a, w trakcie trwania stosunku dzierżawy,

6 roszczeń wobec Wynajmującego z tytułu nakładów poniesionych na zagospodarowanie i modernizację straganu handlowego, w celu rozpoczęcia w nim działalności, e. wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia przetargu przy zachowaniu zasady jawności postępowania przetargowego. 4. Integralną częścią oferty są niżej wymienione dokumenty: a/... b/... c/... d/ Oferta została złożona na... ponumerowanych stronach. Uwaga: - wypełniają jednostki prowadzące działalność gospodarczą. miejscowość...data (pełnomocny podpis oferenta)

7 Umowa dzierżawy Nr../ZTM/2015 zawarta w dniu r. w Koninie pomiędzy Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie, ul. M. Dąbrowskiej 8 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu KRS nr , NIP , kapitał zakładowy: ,00 zł zwaną w dalszej treści umowy Wydzierżawiającym reprezentowaną przez: mgr inż. Jarosława Derdzińskiego Prezesa Zarządu a Panem/ią, zam. ul..,. NIP., PESEL zwanym/ą w dalszej treści umowy Dzierżawcą 1 Wydzierżawiający oświadcza, że jest uprawniony do wydzierżawienia straganu handlowego nr 11, położonego na targowisku - zieleniaku przy ul. Chopina w Koninie. 2 1.Wydzierżawiający oddaje w dzierżawę Dzierżawcy stragan handlowy opisany w 1 niniejszej umowy na czas nieokreślony. 2..Każda ze stron może rozwiązać umowę dzierżawy za 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia na koniec trzeciego miesiąca kalendarzowego. 3.Dzierżawca zobowiązuje się używać określonego w 1 straganu do handlu artykułami spożywczymi i kwiatami. 4. Na straganie zabrania się sprzedaży: mięsa i podrobów oraz przetworów mięsnych i podrobowych, ryb z wyłączeniem okresu Świąt Bożego Narodzenia Dzierżawca zobowiązuje się do płacenia opłaty targowej za każdy dzień sprzedaży według zasad i w wysokości ustalonej przez Radę Miasta Konina. 2. Ustalona stawka opłaty targowej może ulegać zmianie na podstawie Uchwały Rady Miasta Konina. 3. Oprócz opłaty targowej określonej w ust. 1 Dzierżawca zobowiązuje się płacić miesięcznie Wydzierżawiającemu zaoferowaną opłatę administracyjną w wysokości.. zł słownie:. 00/100 / plus równowartość obowiązującego podatku VAT. 4. Opłatę administracyjną Dzierżawca zobowiązuje się płacić w terminie do dnia 24 każdego miesiąca na rachunek Wydzierżawiającego w PKO BP O/Konin Jeżeli Dzierżawca nie ureguluje należnej za dany miesiąc opłaty administracyjnej Wydzierżawiający może rozwiązać niniejszą umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia. 5 Dzierżawca nie może poddzierżawiać ani też oddawać w bezpłatne użytkowanie przedmiotu dzierżawy osobom trzecim. -2-

8 6 Wydzierżawiający nie ponosi odpowiedzialności materialnej za zaginięcie, konfiskatę lub zniszczenia mienia Dzierżawcy, znajdującego się na obiekcie będącym przedmiotem niniejszej umowy. 7 W przypadku stwierdzenia zniszczeń i dewastacji przedmiotu dzierżawy Wydzierżawiający ma prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. 8 W przypadku stwierdzenia oddania przedmiotu dzierżawy osobom trzecim w dzierżawę lub do bezpłatnego używania, Wydzierżawiający ma prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. 9 Dzierżawca zobowiązuje się do dokonywania w wynajmowanym straganie drobnych napraw i konserwacji, jakie okażą się konieczne w czasie trwania umowy za wyjątkiem napraw dachu, rynien rur spustowych chyba, że ich uszkodzenie nastąpiło z winy Dzierżawcy a po wygaśnięciu umowy przywrócić stragan do stanu w jakim go przejął od Wydzierżawiającego. 10 Dzierżawca zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania regulaminu targowiska i stosowania się do poleceń i zarządzeń Wydzierżawiającego. Dzierżawca zobowiązuje się w szczególności do utrzymania właściwego stanu sanitarnego, porządku i czystości w swoim miejscu handlu i wokół niego- zarówno w czasie trwania handlu jak i po jego zakończeniu. W przypadku niezastosowania się do powyższego Wydzierżawiający może dokonać wypowiedzenia umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia. 11. W przypadku wystąpienia w okresie zimowym obfitych opadów śniegu zagrażających naruszeniu konstrukcji straganów oraz braku możliwości natychmiastowego jego usunięcia Wydzierżawiający ma prawo do czasowego zamknięcia targowiska. Za każdy dzień zamknięcia targowiska Wydzierżawiający obniży stawkę opłaty administracyjnej o 1/ Każda zmiana umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu do umowy. 13 W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosowane będą przepisy Kodeksu Cywilnego. 14. Ewentualne spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy dla siedziby Wydzierżawiającego Warunkiem podpisania umowy przez Wydzierżawiającego jest wpłacenie przez Dzierżawcę na konto Wydzierżawiającego kaucji w kwocie :. zł Słownie:. 00/100.

9 Z wpłaconej kaucji o której mowa w ust. 1, Wydzierżawiający ma prawo pokryć niezapłaconą przez Dzierżawcę opłatę administracyjną za wydzierżawiany stragan, a także równowartość szkód wyrządzonych przez Dzierżawcę straganu. 3. W przypadku, gdy kaucja nie zostanie wykorzystana przez Wydzierżawiającego na cele określone w ust. 2, Wydzierżawiający zwróci Dzierżawcy kaucję lub jej niewykorzystaną część wraz z oprocentowaniem według stopy procentowej stosowanej przez bank dla środków pieniężnych znajdujących się na rachunku bieżącym Wydzierżawiającego w ciągu miesiąca od opróżnienia straganu przez Dzierżawcę. 16 Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron WYDZIERŻAWIAJĄCY DZIERŻAWCA Wyrażam zgodę na zawarcie w/w umowy przez mojego współmałżonka. PESEL..

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA PROWADZENIE SKLEPIKU W GIMNAZJUM NR 3 IM. LEONIDA TELIGI W GRODZISKU MAZOWIECKIM

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA PROWADZENIE SKLEPIKU W GIMNAZJUM NR 3 IM. LEONIDA TELIGI W GRODZISKU MAZOWIECKIM REGULAMIN KONKURSU OFERT NA PROWADZENIE SKLEPIKU W GIMNAZJUM NR 3 IM. LEONIDA TELIGI W GRODZISKU MAZOWIECKIM Konkurs ogłoszono: na stronie internetowej www.gimnazjum3grodzisk.pl, na tablicy ogłoszeń Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ I/LUB USŁUGOWEJ W TERMINALU PASAŻERSKIM NA LOTNISKU WARSZAWA/MODLIN

Bardziej szczegółowo

Część I. Informacje ogólne. 1. Informacje o Zamawiającym i przedmiocie konkursu. 1.1 Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 271 im.

Część I. Informacje ogólne. 1. Informacje o Zamawiającym i przedmiocie konkursu. 1.1 Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 271 im. REGULAMIN KONKURSU na: Najem pomieszczeń kuchni w Szkole Podstawowej Nr 271 im. 11 Listopada w Warszawie przy ul. Niegocińskiej 2. Konkurs ogłoszono na stronie internetowej www.sp271waw.edu.pl w dniu 25

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH w S.M. Czerwony Rynek"

REGULAMIN WYNAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH w S.M. Czerwony Rynek REGULAMIN WYNAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH w S.M. Czerwony Rynek" Regulamin określa zasady wynajmu lokali użytkowych. I. Wynajem lokali użytkowych. 1 1. Lokalami użytkowymi w rozumieniu regulaminu są samodzielne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1.500

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1.500 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1.500.000 ZŁOTYCH NA POKRYCIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO GMINY KOWALEWO POMORSKIE NR Fn - 341-2 / 2010

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

NIP: 823-14-22-165, REGON: 000306779 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim. ogłasza

NIP: 823-14-22-165, REGON: 000306779 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim. ogłasza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Ks. Bosko 5, tel./25/ 781-73-20, fax /25/ 787-60-83 www.spzozsokolow.pl, e-mail: kancelaria@spzozsokolow.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Oksa ul. Włoszczowska 22 28 363 Oksa Znak sprawy: BZP.U.2.2013 Oksa, dnia 14.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Oksa ul. Włoszczowska 22 28 363 Oksa Znak sprawy: BZP.U.2.2013 Oksa, dnia 14.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegółowe Warunki Konkursu

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegółowe Warunki Konkursu Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Certyfikat Akredytacyjny 9122.ZESP ISO 9001:2008 Szczegółowe Warunki Konkursu na świadczenia zdrowotne w zakresie badań tomografii komputerowej

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie odpłatnych (komercyjnych) świadczeń zdrowotnych w dziedzinie w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o. Nr KRS: 0000352784 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Negocjacje są organizowane przez Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy.

Negocjacje są organizowane przez Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy. OGŁOSZENIE z dnia 22.05.2012 r. O NEGOCJACJACH NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH ( MIEJSC POSTOJOWYCH) na okres 3 lat Na podstawie 7 ust. 1 Zarządzenia nr 3323/2009 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 14 lipca

Bardziej szczegółowo

DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY

DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy na podstawie 4 ust. 1 Zarządzenia Nr 5923/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E. B U R M I S T R Z DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY /-/ Bogdan Olesiński

O G Ł O S Z E N I E. B U R M I S T R Z DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY /-/ Bogdan Olesiński O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy na podstawie 4 ust. 1 Zarządzenia Nr 5923/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy : PZD/T-04/272/02/2012 ZAMAWIAJĄCY : Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku 09-100 Płońsk, ul. Płocka 101 NIP 567-15-41-458 REGON 130382558 tel.(23) 662 20 44 fax (23) 662 20 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W BIELSKU PODLASKIM

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W BIELSKU PODLASKIM Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 3/2015 REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W BIELSKU PODLASKIM 1 Zasady ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU PUBLICZNEGO. na sprzedaż udziałów PGKiM Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim w spółce PUK Sp. z o. o.

REGULAMIN PRZETARGU PUBLICZNEGO. na sprzedaż udziałów PGKiM Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim w spółce PUK Sp. z o. o. REGULAMIN PRZETARGU PUBLICZNEGO na sprzedaż udziałów PGKiM Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim w spółce PUK Sp. z o. o. w Tyszowcach POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Organizatorem przetargu (zbywcą) jest Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-64-20, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

Marek Waszkiewicz Burmistrz Stawisk

Marek Waszkiewicz Burmistrz Stawisk SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Narewka ul. Białowieska 1 17-220 Narewka GK.271.09.2012

Zamawiający: Gmina Narewka ul. Białowieska 1 17-220 Narewka GK.271.09.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na prowadzenie obsługi rozliczeń finansowo-księgowych

Bardziej szczegółowo

Postępowanie znak: RZ.271.8.2011 Tomaszów Maz. 15.09.2011 r. Zamawiający:

Postępowanie znak: RZ.271.8.2011 Tomaszów Maz. 15.09.2011 r. Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo