Tabela 1 Zakresy wykonywanych badan próbek kontrolnych.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tabela 1 Zakresy wykonywanych badan próbek kontrolnych."

Transkrypt

1 Ocena jakości wody produkowanej w 2017 roku przez wodociąg sieciowy zarządzany przez Zakład Gospodarki Komunalnej Czernica, ul. Wrocławska 111, Ratowice Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrocławiu dokonał rocznej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, produkowanej i dostarczanej przez wodociąg sieciowy należący do Zakładu Gospodarki Komunalnej Czernica, ul. Wrocławska 111, Ratowice. Oceny jakości wody dokonano na podstawie wyników pobranych próbek wody i badań laboratoryjnych przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną w ramach nadzoru sanitarnego oraz przez właściciela wodociągu w ramach kontroli wewnętrznej. W 2017 roku próbki wody do badań pobrano z miejsc czerpania wody przez konsumentów oraz stacji uzdatniania wody (woda przeznaczona do spożycia). Badania laboratoryjne próbek wody w zakresie monitoringu kontrolnego oraz monitoringu przeglądowego wykonano w Laboratoriach Badań Wody Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej we Wrocławiu, ul. Kleczkowska 20, laboratorium JARS sp. z o.o., ul. Kościelna 2a, Legionowo. W tabeli 1 zamieszczono szczegółowe zakresy badań ustalone dla monitoringu kontrolnego, oraz monitoringu przeglądowego, z podziałem na y mikrobiologiczne, fizyczne, organoleptyczne oraz chemiczne. W 2017 roku pobrano łącznie 22 próbki wody i wykonano 21 jednostkowych mikrobiologicznych oraz 22 fizykochemicznych badań wody dostarczanej z wodociągu sieciowego. Wykonano łącznie 50 oznaczeń jednostkowych z zakresu ów mikrobiologicznych oraz 209 oznaczeń jednostkowych z zakresu ów fizykochemicznych. Wszystkie pobrane próbki spełniały wymagania sanitarne ustalone dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, nie odnotowano przekroczeń dopuszczalnych ów mikrobiologicznych lub fizykochemicznych. Oceny próbek wody w zakresie ów fizykochemicznych i mikrobiologicznych przedstawiono w tabeli 3. Produkcja wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wynosiła ok m 3 /dobę. Z wody wodociągowej korzystało ok osób (mieszkańców miejscowości gminy Czernica). W przeprowadzono 2 kontrole obiektu, podczas których nie stwierdzono naruszenia obowiązujących przepisów. Wodę podawaną w 2017 roku przez wodociąg sieciowy należący do Zakładu Gospodarki Komunalnej Czernica, ul. Wrocławska 111, Ratowice oceniono jako przydatną do spożycia. 1

2 Tabela 1 Zakresy wykonywanych badan próbek kontrolnych. Monitoring kontrolny Monitoring przeglądowy Wskaźniki bakteriologiczne 1 Liczba bakterii grupy coli 1 Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 2±2) o C po 72 h 2 Liczba bakterii Escherichia coli 2 Liczba bakterii grupy coli 3 Liczba enterokoków 3 Liczba bakterii Escherichia coli 4 Liczba enterokoków Wskaźniki fizyczne i organoleptyczne 1 Barwa 1 Barwa 2 Mętność 2 Mętność 3 ph 3 ph 4 Przewodność właściwa 4 Przewodność właściwa 5 Zapach 5 Zapach 6 Smak 6 Smak Parametry chemiczne 1 Jon amonowy 1 Jon amonowy 2 Chlor wolny 2 Azotyny 3 Azotany 4 Żelazo ogólne 5 Mangan ogólny 6 Chlor wolny 7 Chlorki 8 Indeks nadmanganiowy 9 Siarczany 10 Fluorki 11 Cyjanki 12 Bromiany 13 Bor 14 Sód 15 Rtęć 16 Arsen 17 Miedź 18 Ołów 19 Glin 20 Nikiel 21 Chrom 22 Antymon 23 Kadm 24 Selen 25 Chlorek winylu 26 Suma THM 27 Terbuthylazyna 28 Twardość ogólna 29 Suma trichloroetenu i tetrachloroetenu 30 1,2-Dichloroetan 31 Benzen 32 Suma WWA 2

3 33 Benzo(a)piren 34 Akryloamid 35 Epichlorohydryna 36 Metolachlor 37 Mezotrion Badania wykonywane w zakresie przewidzianym dla monitoringu kontrolnego i przeglądowego obejmowały y stanowiące materiał podstawowy do dokonania oceny porównawczej jakości wody produkowanej i dostarczanej odbiorcom w kolejnych ocenianych latach. Analizując wybrane y chemiczne wchodzące w zakres monitoringu kontrolnego i przeglądowego, oznaczone w 2017 roku i porównując uzyskane wartości tych ów z wartościami oznaczonymi w 2016 roku stwierdzono: y chemiczne oznaczone w w/w latach charakteryzowały się stabilnością, a uzyskane wartości były zgodne z obowiązującymi normami sanitarnymi przewidzianymi dla wody przeznaczonej do spożycia. Oznaczone poziomy stężeń wybranych ów chemicznych wchodzących w zakres monitoringu przeglądowego w latach 2016 i 2017 zamieszczono w tabeli nr 2. Tabela 2. L.p. Parametr Jednostka 2016 r. 1 Żelazo µg/l < 4,0 < 4,0 2 Jon amonowy mg/l < 0,13 0,15 3 Azotyny mg/l < 0,066 < 0,066 4 Azotany mg/l 1,4 2,0 5 Chlorki mg/l Suma WWA µg/l < 0,0050 < 0, Benzo(a)piren µg/l < 0,0020 < 0, Cyjanki µg/l < 10 < 10 9 Bor mg/l 0,044 0, Bromiany µg/l < 2,0 < 2,0 11 Siarczany mg/l Fluorki mg/l 0,15 < 0,10 13 Żelazo µg/l < 4,0 < 4,0 14 Mangan µg/l < 1,0 < 1,0 15 Suma THM µg/l 8,4 6,5 16 Suma trichloroetenu i tetrachloroetenu µg/l < 1,0 < 1,0 17 1,2-Dichloroetan µg/l < 1,0 < 1,0 18 Sód mg/l Arsen µg/l < 0,50 0,51 20 Rtęć µg/l < 0,10 < 0,10 21 Miedź mg/l < 0,004 0, Ołów µg/l < 4,0 < 4,0 23 Nikiel µg/l < 4,0 < 4,0 24 Chrom µg/l < 3,0 < 3,0 25 Kadm µg/l < 0,5 < 0,5 26 Glin µg/l < 10 < 10 3

4 27 Selen µg/l < 0,50 < 0,50 28 Antymon µg/l < 0,50 < 0,50 29 Benzen µg/l < 0,50 < 0,50 30 Chlorek winylu µg/l < 0,20 < 0,20 31 Metolachlor µg/l <0,050 <0, Terbuthylazine µg/l <0,050 <0, Mezotrion µg/l <0,050 <0, Akryloamid µg/l < 0,040 < 0, Epichlorohydryna µg/l < 0,060 < 0, Chlorki mg/l

5 Tabela nr 3. Wyniki badań próbek wody pobranych w z wodociągu sieciowego należącego do Zakładu Gospodarki Komunalnej Czernica, ul. Wrocławska 111, Ratowice L.p. Data pobrania próbki Miejsce pobrania próbki adres Nazwa wodociągu sieciowego Nr analizy mikrobiologicznej Nr analizy fizyko chemicznej Próbka zgodna / niezgodna z wymagania mi sanitarnymi Przekroczo ny fizyko chemiczny, organoleptyczny Oznaczona wartość u Norma Przekroczony wskaźnik mikrobiologiczny Oznaczony wskaźnik Norma (PIS) Czernica, ul. Wrocławska 52, Przedszkole, zaplecze kuchenne, zlewozmywak 0099 y) 0082 ( Czernica, ul. Wrocławska 52, Przedszkole 3610 ( , SUW, hala filtrów 3610 (3 y) (PIS) Kamieniec Wrocławski, ul. Kolejowa 4, Gimnazjum, pomieszczenie sanitarne, parter 0194 y) 0162 (8 5

6 Ratowice, hydrant, ul. Polna 38/ (3 y) Kamieniec Wrocławski, hydrant, ul. Cichy Kącik (3 y) (PIS) Czernica, ul. Wrocławska 52, Przedszkole, pomieszczenie kuchenne ( Kamieniec Wrocławski, ul. Kolejowa 4, Gimnazjum, 4423 ( (43 y) Czernica, ul. Wrocławska 52, Przedszkole Chrząstawa Mała, hydrant, ul. Wrocławska / ul. Akacjowa , SUW , SUW

7 Kamieniec Wrocławski, hydrant, ul. Cichy Kącik Ratowice, hydrant, ul. Polna 38/ (PIS) Kamieniec Wrocławski, ul. Kolejowa 4, Gimnazjum, pomieszczenie gospodarcze ( Czernica, SUW 658 (4 658 (43 y) Kamieniec Wrocławski, ul. Kolejowa 4, Gimnazjum Czernica, ul. Wrocławska 52, przedszkole Chrząstawa Mała, hydrant, ul. Wrocławska / ul. Akacjowa

8 (PIS) Kamieniec Wrocławski, ul. Kolejowa 4, Gimnazjum, pomieszczenie socjalne ( RADIO NUKLI DY, SUW ( (PIS) Czernica, ul. Wrocławska 52, przedszkole, kuchnia, zlewozmywak (8 KW kontrola wewnętrzna PIS badanie z nadzoru PPIS we Wrocławiu W dniu wykonano badanie wody surowej wartości oznaczonych wskaźników fizyko-chemicznych jakości wody odpowiadają wymaganiom klasy I, II, III, IV ustalonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie kryterió1) w i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 85). Woda odpowiada słabemu stanowi chemicznemu wód podziemnych. 8

9 Na podstawie wykonanych w badań w zakresie monitoringu kontrolnego i przeglądowego przeprowadzono ocenę roczną jakości wody produkowanej przez wodociąg sieciowy. Roczne zestawienie liczbowe i procentowe ogólnej liczby próbek w odniesieniu do liczby próbek i wartości procentowych próbek niespełniających wymagań sanitarnych, pozwoliły ocenić jakość produkowanej, rozprowadzanej i dostarczanej konsumentom wody. L.p. Tabela nr 4a. Ocena jakości wody dostarczanej w z wodociągu sieciowego Nazwa wodociągu 1 L.p. Liczba zbadanych próbek mikrobiologicznych wody przeznaczonej do spożycia Ogółem Nie odpowiadającej wymaganiom Liczba zbadanych próbek chemicznych wody Ogółem Nie odpowiadającej wymaganiom Lista wskaźników mikrobiologicznych Lista wskaźników / ów fizyko chemicznych i organoleptycznych Ocena jakości wody przydatna / warunkowo przydatna / nieprzydatna do spożycia Przydatna do spożycia Tabela 4b. Zestawienie liczbowe i procentowe próbek wody. Nazwa Liczba wodociągu próbek sieciowego ogółem 1 Liczba próbek niespełniających wymagań sanitarnych y mikrobiologiczne Liczba próbek niespełniających wymagań sanitarnych y fizykochemiczne Ogólna liczba próbek niespełniających wymagań sanitarnych Ogólna liczba próbek spełniających wymagania sanitarne % próbek ocenionych negatywnie % próbek ocenionych pozytywnie

10 Na podstawie dokonywanych ocen cząstkowych każdej pobranej próbki kontrolnej wody oraz wydanej półrocznej oceny jakości wody dla wodociągu sieciowego stwierdzono: - jakość wody produkowanej i rozprowadzanej w 2017 roku nie budziła zastrzeżeń sanitarnych. Wnioski ogólne dotyczące jakości wody wodociągowej w 2017 roku: 1. W dniu 07 grudnia PPIS we Wrocławiu wydał decyzję Nr 7530/17 zgodę na stosowanie preparatu Podchloryn sodowy do dezynfekcji wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Decyzję wydano na czas określony do dnia 14 października 2019 r. 2. Jakość wody w 2017 roku w zakresie oznaczonych ów mikrobiologicznych, wskaźników organoleptycznych i ów chemicznych oceniono jako przydatną do spożycia przez ludzi. Analizę jakości wody uzdatnionej, przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wykonano na podstawie: 1. Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z poz z późn. zm.) 2. Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z poz. 328) 3. Ustawy z dnia 05 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2018 r. poz. 151) 4. Dyrektywy Rady 98/83/WE z dnia 03 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. UE L 330 z dnia 05 grudnia 1998 r.) 5. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z poz. 2294) ] 10

11

12 ŁAJSKI: Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: Mysłowice, ul. Fabryczna 7 Zleceniodawca: LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka Sprawozdanie z badań Nr: 4758/03/2018/F/3 Zakład Gospodarki Komunalnej Czernica Sp. z o.o Ratowice ul. Wrocławska 111 Zlecenie Nr: 4758/03/2018 (A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik można wykorzystać do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie) (Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik można wykorzystać do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie). (Ar) - metodyka akredytowana, równoważna do referencyjnej (wynik można wykorzystać do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie) *(A) - metodyka akredytowana Podwykonawcy * - metodyka nieakredytowana Podwykonawcy N - wynik niezgodny z wymaganiami (W) - norma wycofana przez PKN - metoda zatwierdzona w Laboratorium JARS sp. z o.o. Punkt poboru: Kurek czerpalny Przedmiot badania: Woda przeznaczona do spożycia Adres pobrania: Kamieniec Wrocławski, ul. Kolejowa 4 Miejsce pobrania: Gimnazjum Pochodzenie wody: sieć wodociągowa Rodzaj ujęcia: brak danych Temp. pobranej próbki: 17,2 C Data i godzina: :45 Pobranie próbek wg: Transport próbek: Numer próbki: 1273/04/18 Data rozpoczęcia badań: (A) PN-ISO :2003 JARS Sp. z o.o. Próbkobiorca: Ocena próbki: Kucharski Marcin bez zastrzeżeń Data zakończenia badań: Lab. Badany j.m. Metodyka badania wg Wymagania Wynik / Niepewność** N Barwa mg/l Pt (A) PN-EN ISO 7887:2012 pkt 6 < 5 Mętność NTU (A) PN-EN ISO : pkt 5.3 0,24 ±0,04 Liczba progowa smaku TFN (A) PN-EN 1622:2006 < 1 Liczba progowa zapachu TON (A) PN-EN 1622:2006 < 1 P ph - (A) PN-EN ISO 10523:2012 6,5-9,5 7,1 ±0,2 P Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25 C µs/cm (A) PN-EN 27888:1999 (automatyczna kompensacja temperatury) ±36 Akryloamid µg/l (A) PB-148/LF wyd. 2 z dnia ,10 < 0, /03/2018/F/3 Strona 1

13 Antymon µg/l (Ae) PB-260/LF wyd. 2 z dnia < 1,0 Arsen µg/l (Ae) PN-EN ISO 11969:1999 (W) 10 < 1,0 Azotany mg/l (A) PN-EN ISO 13395: ,4 ±0,4 Benzen µg/l (A) PN-ISO :2002 1,0 < 0,50 Bor mg/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 1,0 0,035 ±0,004 Bromiany µg/l (A) PN-EN ISO 15061: < 2,0 Chlorek winylu µg/l (Ae) PN-EN ISO 10301:2002 (HS-GC- MS) 0,50 < 0,20 Chrom µg/l (Ae) PN-EN ISO 11885: < 3,0 Cyjanki ogólne µg/l (A) PN-EN ISO : < 10 1,2-dichloroetan (EDC) µg/l (Ae) PN-EN ISO 10301:2002 (HS-GC- MS) 3,0 < 1,0 Epichlorohydryna µg/l (A) PB-190/LF wyd. 2 z dnia ,10 < 0,060 Fluorki mg/l (A) PN-EN ISO : AC:2012 1,5 0,25 ±0,04 Kadm µg/l (Ae) PN-EN ISO 11885: < 0,5 Miedź mg/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 2,0 0,029 ±0,003 Nikiel µg/l (Ae) PN-EN ISO 11885: < 4,0 4758/03/2018/F/3 Strona 2

14 Ołów µg/l (Ae) PN-EN ISO 11885: < 4,0 Rtęć µg/l (Ae) PN-EN 1483:2007 (W) 1 < 0,10 Selen µg/l (Ae) PN-EN ISO 9965: < 1,0 Suma trichloroetenu i tetrachloroetenu µg/l (A) PN-EN ISO 10301:2002 (HS-GC- MS) 10 < 1,0 Suma WWA µg/l (A) PB-160/LF wyd. 6 z dnia ,10 < 0,0050 Suma THM µg/l (A) PN-EN ISO 10301:2002 (HS-GC- MS) ±4 Glin/aluminium µg/l (Ae) PN-EN ISO 11885: < 10 Jon amonowy mg/l (A) PN-EN ISO 11732:2007 pkt 4 0,50 0,24 ±0,04 Chlorki mg/l (A) PN-EN ISO : AC: ±6 Mangan µg/l (Ae) PN-EN ISO 11885: < 1,0 Ogólny węgiel organiczny (OWO) mg/l (A) PN-EN 1484:1999 < 2,0 Siarczany (VI) mg/l (A) PN-EN ISO : AC: ±17 Sód mg/l (Ae) PN-EN ISO 11885: ±4 Indeks nadmanganianowy/utlenialność z KMnO4 mg/l (A) PN-EN ISO 8467:2001 5,0 1,7 ±0,3 Żelazo µg/l (Ae) PN-EN ISO 11885: < 4,0 4758/03/2018/F/3 Strona 3

15 Bromodichlorometan mg/l (Ae) PN-EN ISO 10301:2002 0,015 0,0031 ±0,0006 P Chlor wolny mg/l (A) PB-25/P wyd. 5 z dnia ,30 0,21 ±0,04 Chloraminy mg/l Cl2 (A) PN-EN ISO :2011 0,5 0,069 ±0,010 Suma chloranów i chlorynów (z obliczeń) mg/l (A) PN-EN ISO :2002 0,7 0,084 ±0,021 P Ozon mg/l (A) PB-26/P wyd. 3 z dnia ,05 < 0,03 Trichlorometan (chloroform) mg/l (Ae) PN-EN ISO 10301:2002 0,030 0,0021 ±0,0004 Magnez mg/l (Ae) PN-EN ISO 11885: ±2 Srebro mg/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 0,010 < 0,001 Twardość ogólna (sumaryczna zawartość wapnia i magnezu) mg/l CaCO3 (A) PN-EN ISO 11885: ±29 Benzo(a)piren µg/l (A) PB-160/LF wyd. 6 z dnia ,010 < 0,0020 Azotyny mg/l (A) PN-EN ISO 13395:2001 0,50 < 0,066 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., Poz. 2294) OCENA ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI: Próbka (próbki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadają) wymaganiom określonym powyżej. 4758/03/2018/F/3 Strona 4

16 ** - niepewność rozszerzona wyniku przy poziomie ufności ok. 95% i wpółczynniku rozszerzenia k=2 (nie uwzględnia niepewności pobierania próbek) Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanych próbek. Niepewność wyników podaje się w sytuacji, gdy ma to znaczenie dla miarodajności wyników badań lub zgodności z wyspecyfikowanymi wartościami granicznymi oraz kiedy określone jest to w uzgodnieniach z Klientem. Sprawozdanie zawiera wyniki badań próbek w ilości: 1 szt i bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości. W ciągu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badań Klient ma prawo do reklamacji. Uwagi: Sprawozdanie sporządzono w 1 egz. Egz.Nr 1 : Zleceniodawca Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m Sporządzono dnia: Miejsce wykonywania badań: LŁ - Łajski, - Mysłowice, P - Pomiar in situ ŁK i P - Decyzja nr HKN 19/2017 z dnia wydana przez PPIS Legionowo - Decyzja nr NS/HKiŚ/4560/ZL/58-33/2017 z dnia oraz Decyzja nr NS/HKiŚ/4560/ZL/7-5/2018 z dnia r. wydane przez PPIS Katowice Autoryzował wynik: E1 Abrantowicz Barbara - Specj.ds.analiz fizykochem. F7 Rykulska Katarzyna - Specj.ds.analiz fizykochem. G1 Grabowski Adam - G2 Danisz-Kuchta Sylwia - Koniec Sprawozdania Zatwierdził: Doradca Analityczny Monika Olszowy Podpisano: Kwalifikowanym podpisem elektronicznym 4758/03/2018/F/3 Strona 5

17 ŁAJSKI: Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: Mysłowice, ul. Fabryczna 7 Zleceniodawca: LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka Sprawozdanie z badań Nr: 4758/03/2018/M/3 Zakład Gospodarki Komunalnej Czernica Sp. z o.o Ratowice ul. Wrocławska 111 Zlecenie Nr: 4758/03/2018 (A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik można wykorzystać do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie) (Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik można wykorzystać do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie). (Ar) - metodyka akredytowana, równoważna do referencyjnej (wynik można wykorzystać do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie) *(A) - metodyka akredytowana Podwykonawcy * - metodyka nieakredytowana Podwykonawcy N - wynik niezgodny z wymaganiami (W) - norma wycofana przez PKN - metoda zatwierdzona w Laboratorium JARS sp. z o.o. Punkt poboru: Kurek czerpalny Przedmiot badania: Woda przeznaczona do spożycia Adres pobrania: Kamieniec Wrocławski, ul. Kolejowa 4 Miejsce pobrania: Gimnazjum Pochodzenie wody: sieć wodociągowa Rodzaj ujęcia: brak danych Temp. pobranej próbki: 17,2 C Data i godzina: :45 Pobranie próbek wg: Transport próbek: Numer próbki: 1273/04/18 Data rozpoczęcia badań: (A) PN-ISO :2003,(A) PN-EN ISO 19458:2007 JARS Sp. z o.o. Próbkobiorca: Ocena próbki: Kucharski Marcin bez zastrzeżeń Data zakończenia badań: Lab. Badany j.m. Metodyka badania wg Wymagania Wynik / Niepewność** N Liczba Escherichia coli jtk/100ml (Ae) PN-EN ISO : /A1: Liczba bakterii z grupy coli jtk/100ml (Ae) PN-EN ISO : /A1: Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2 C jtk/1ml (Ae) PN-EN ISO 6222: Liczba enterokoków jtk/100ml (Ae) PN-EN ISO : Liczba Clostridium perfringens łącznie ze sporami jtk/100 ml (A) PN-EN ISO 14189: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., Poz. 2294) OCENA ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI: Próbka (próbki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadają) wymaganiom określonym powyżej. 4758/03/2018/M/3 Strona 1

18 ** - niepewność rozszerzona wyniku przy poziomie ufności ok. 95% i wpółczynniku rozszerzenia k=2 (nie uwzględnia niepewności pobierania próbek) Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanych próbek. Niepewność wyników podaje się w sytuacji, gdy ma to znaczenie dla miarodajności wyników badań lub zgodności z wyspecyfikowanymi wartościami granicznymi oraz kiedy określone jest to w uzgodnieniach z Klientem. Sprawozdanie zawiera wyniki badań próbek w ilości: 1 szt i bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości. W ciągu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badań Klient ma prawo do reklamacji. Uwagi: Sprawozdanie sporządzono w 1 egz. Egz.Nr 1 : Zleceniodawca Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m Sporządzono dnia: Miejsce wykonywania badań: LŁ - Łajski, - Mysłowice, P - Pomiar in situ ŁK i P - Decyzja nr HKN 19/2017 z dnia wydana przez PPIS Legionowo - Decyzja nr NS/HKiŚ/4560/ZL/58-33/2017 z dnia oraz Decyzja nr NS/HKiŚ/4560/ZL/7-5/2018 z dnia r. wydane przez PPIS Katowice Autoryzował wynik: P1 Stumpf Alina - Kier.Prac.Badań Wody i Ścieków Koniec Sprawozdania Zatwierdził: Doradca Analityczny Podpisano: Kwalifikowanym podpisem elektronicznym Monika Olszowy 4758/03/2018/M/3 Strona 2

Tabela 1 Zakresy wykonywanych badan próbek kontrolnych.

Tabela 1 Zakresy wykonywanych badan próbek kontrolnych. Ocena jakości wody produkowanej w 2017 roku przez wodociąg sieciowy zarządzany przez Zakład Gospodarki Komunalnej 111, 55-003 Ratowice Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrocławiu dokonał rocznej

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA OŁUDNIE: 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 Zleceniodawca: LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Sprawozdanie z badań

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 Zleceniodawca: LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Sprawozdanie z badań

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA OŁUDNIE: 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 Zleceniodawca: LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Sprawozdanie z badań

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA OŁUDNIE: 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 Zleceniodawca: LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Sprawozdanie z badań

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 Zleceniodawca: LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Sprawozdanie z badań

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 Zleceniodawca: LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Sprawozdanie z badań

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 Zleceniodawca: LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Sprawozdanie z badań

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 Zleceniodawca: LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Sprawozdanie z badań

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 Zleceniodawca: LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Sprawozdanie z badań

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 Zleceniodawca: LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Sprawozdanie z badań

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 Zleceniodawca: LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Sprawozdanie z badań

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 Zleceniodawca: LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Sprawozdanie z badań

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 Zleceniodawca: LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Sprawozdanie z badań

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 Zleceniodawca: LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Sprawozdanie z badań

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 Zleceniodawca: LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Sprawozdanie z badań

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 Zleceniodawca: LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Sprawozdanie z badań

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 Zleceniodawca: LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Sprawozdanie z badań

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 Zleceniodawca: LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Sprawozdanie z badań

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 Zleceniodawca: LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Sprawozdanie z badań

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA OŁUDNIE: 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 Zleceniodawca: LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Sprawozdanie z badań

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 Zleceniodawca: LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Sprawozdanie z badań

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 Zleceniodawca: LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Sprawozdanie z badań

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 5-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 41-44 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 Zleceniodawca: LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Sprawozdanie z badań

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 Zleceniodawca: LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Sprawozdanie z badań

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA OŁUDNIE: 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 Zleceniodawca: LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Sprawozdanie z badań

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 05-9 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 4-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 Zleceniodawca: LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Sprawozdanie z badań Nr:

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA OŁUDIE: 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 Zleceniodawca: LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Sprawozdanie z badań

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 1-0 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 Zleceniodawca: LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Sprawozdanie z badań Nr:

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA OŁUDNIE: 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 Zleceniodawca: LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Sprawozdanie z badań

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Zleceniodawca: Zakład Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 Zleceniodawca: LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Sprawozdanie z badań

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 Zleceniodawca: LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Sprawozdanie z badań

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Zleceniodawca: Zakład Wodociągów i

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 Zleceniodawca: LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Sprawozdanie z badań

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 Zleceniodawca: LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Sprawozdanie z badań

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE wyników badanych parametrów, niezgodnych z wymaganiami

ZESTAWIENIE wyników badanych parametrów, niezgodnych z wymaganiami ZESTAWIENIE wyników badanych parametrów, niezgodnych z wymaganiami Zlecenie Nr. 4415/1/219 Adres poboru: Miejsce poboru: Temp. pobranej próbki: Data i godzina: Numer próbki: 6792/2/19 Niecka basenowa Szkoła

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 5-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 41-4 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 Zleceniodawca: LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Sprawozdanie z badań Nr:

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 5-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 41-44 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 Zleceniodawca: LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Sprawozdanie z badań

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 Zleceniodawca: LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Sprawozdanie z badań

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 Zleceniodawca: LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Sprawozdanie z badań

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 Zleceniodawca: LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Sprawozdanie z badań

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 5-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 41-44 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 Zleceniodawca: LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Sprawozdanie z badań

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 Zleceniodawca: LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Sprawozdanie z badań

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Zleceniodawca: Gmina Osieck, ul. Rynek

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 5119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 4144 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia fizykochemia sensoryka www.jars.pl Sprawozdanie z badań Nr: 118/7/215/M/1 Zleceniodawca:

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA OŁUDNIE: 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 Zleceniodawca: LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Sprawozdanie z badań

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 5-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 41-44 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 Zleceniodawca: LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Sprawozdanie z badań

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 5-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 41-44 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 Zleceniodawca: LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Sprawozdanie z badań

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 5-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 41-44 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 Zleceniodawca: LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Sprawozdanie z badań

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Zleceniodawca: INTERKIS - AQUA - Technologie

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki bakteriologiczne

Wskaźniki bakteriologiczne Nakło nad Notecią, 25.03.2019r. Informacja dotycząca oceny jakości wody wodociągowej przeznaczonej do spożycia przez ludzi za rok 2018, dostarczanej przez wodociągi publiczne funkcjonujące na terenie gminy

Bardziej szczegółowo

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA ORAZ SZACOWANIE RYZYKA ZDROWOTNEGO DLA GMINY CZERNICA W 2018 ROKU

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA ORAZ SZACOWANIE RYZYKA ZDROWOTNEGO DLA GMINY CZERNICA W 2018 ROKU POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA WE WROCŁAWIU OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA ORAZ SZACOWANIE RYZYKA ZDROWOTNEGO DLA GMINY CZERNICA W 2018 ROKU Wrocław, 04 lutego 2019 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Zleceniodawca: Miejsko - Gminny Zakład

Bardziej szczegółowo

Nakło nad Notecią, r.

Nakło nad Notecią, r. Nakło nad Notecią, 23.02.2015r. Informacja dotycząca oceny jakości wody wodociągowej przeznaczonej do spożycia przez ludzi za rok 2014, dostarczanej przez wodociągi publiczne funkcjonujące na terenie gminy

Bardziej szczegółowo

Nakło nad Notecią, r.

Nakło nad Notecią, r. Nakło nad Notecią, 16.02.2016 r. Informacja dotycząca oceny jakości wodociągowej przeznaczonej do spożycia przez ludzi za rok 2015, dostarczanej przez wodociągi publiczne funkcjonujące na terenie gminy

Bardziej szczegółowo

Nakło nad Notecią r.

Nakło nad Notecią r. Nakło nad Notecią 08.02.2011r. Informacja dotycząca oceny jakości wodociągowej przeznaczonej do spożycia przez ludzi za rok 2010, dostarczanej przez wodociągi sieciowe funkcjonujące na terenie gminy Szubin.

Bardziej szczegółowo

Nakło nad Notecią, r.

Nakło nad Notecią, r. Nakło nad Notecią, 06.03.2017 r. Informacja dotycząca oceny jakości wodociągowej przeznaczonej do spożycia przez ludzi za rok 2016, dostarczanej przez wodociągi publiczne funkcjonujące na terenie gminy

Bardziej szczegółowo

Nakło nad Notecią, r.

Nakło nad Notecią, r. Nakło nad Notecią, 23.02.2015r. Informacja dotycząca oceny jakości wodociągowej przeznaczonej do spożycia przez ludzi za rok 2014, dostarczanej przez wodociągi publiczne funkcjonujące na terenie gminy

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 Zleceniodawca: LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Sprawozdanie z badań

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH. OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA MYSŁOWICE za rok 2014

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH. OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA MYSŁOWICE za rok 2014 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH UL. BARBARY 17, 40-053 KATOWICE http://www.psse.katowice.pl/ NS/HKiŚ/4564/U/2015 e-mail: psse.katowice@pis.gov.pl Katowice, dnia 04.02.2015r. Sekretariat

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 5-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 41-44 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 Zleceniodawca: LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Sprawozdanie z badań

Bardziej szczegółowo

Informacja "Wodociągów Płockich" Sp. z o.o. i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Płocku. o jakości wody wodociągowej we wrześniu 2015 r.

Informacja Wodociągów Płockich Sp. z o.o. i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Płocku. o jakości wody wodociągowej we wrześniu 2015 r. Informacja "Wodociągów Płockich" i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Płocku o jakości wody wodociągowej we wrześniu 2015 r. Wodociąg Płock L.p. 1. Barwa, mg Pt/l poniżej 2 8 ± 2

Bardziej szczegółowo

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA ORAZ SZACOWANIE RYZYKA ZDROWOTNEGO DLA GMINY MIETKÓW W 2018 ROKU

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA ORAZ SZACOWANIE RYZYKA ZDROWOTNEGO DLA GMINY MIETKÓW W 2018 ROKU POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA WE WROCŁAWIU OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA ORAZ SZACOWANIE RYZYKA ZDROWOTNEGO DLA GMINY MIETKÓW W 2018 ROKU Wrocław, 28 lutego 2019 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 5-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 41-44 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 Zleceniodawca: LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Sprawozdanie z badań

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 5-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 41-44 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 Zleceniodawca: LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Sprawozdanie z badań

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 Zleceniodawca: LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Sprawozdanie z badań

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 5-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA OŁUDNIE: 41-44 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 Zleceniodawca: LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Sprawozdanie z badań Nr:

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 5-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 41-44 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 Zleceniodawca: LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Sprawozdanie z badań

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 5-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA OŁUDNIE: 41-44 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 Zleceniodawca: LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Sprawozdanie z badań Nr:

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 5-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA OŁUDIE: 41-44 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 Zleceniodawca: LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Sprawozdanie z badań r:

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 5-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 41-44 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 Zleceniodawca: LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Sprawozdanie z badań

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 5-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA OŁUDNIE: 41-44 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 Zleceniodawca: LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Sprawozdanie z badań Nr:

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 5-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 41-44 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 Zleceniodawca: LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Sprawozdanie z badań

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY KUŹNIA RACIBORSKA W 2014 ROKU

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY KUŹNIA RACIBORSKA W 2014 ROKU OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY KUŹNIA RACIBORSKA W 2014 ROKU Na terenie gminy Kuźnia Raciborska funkcjonują dwa wodociągi zaopatrujące ludność w wodę do spożycia.

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 5-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA OŁUDNIE: 41-44 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 Zleceniodawca: LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Sprawozdanie z badań Nr:

Bardziej szczegółowo

NHK /18 Bochnia, dnia 7 stycznia 2019r.

NHK /18 Bochnia, dnia 7 stycznia 2019r. PŃSTWOWY POWITOWY INSPEKTOR SNITRNY W BOCHNI NHK-430-01-01-72/18 Bochnia, dnia 7 stycznia 2019r. Wodociągów i Kanalizacji Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia w Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 5-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDIE: 41-44 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 Zleceniodawca: LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Sprawozdanie z badań r:

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ WODY. Informacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mysłowicach o jakości wody wodociągowej w 2017 roku.

JAKOŚĆ WODY. Informacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mysłowicach o jakości wody wodociągowej w 2017 roku. JAKOŚĆ WODY Informacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mysłowicach o jakości wody wodociągowej w 217 roku. Wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez

Bardziej szczegółowo

NHK /17 Bochnia, dnia 09 stycznia 2017r.

NHK /17 Bochnia, dnia 09 stycznia 2017r. PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W BOCHNI NHK-430-01-01-1/17 Bochnia, dnia 09 stycznia 2017r. Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Bochnia Miasta

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 5-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA OŁUDNIE: 41-44 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 Zleceniodawca: LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Sprawozdanie z badań Nr:

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości wody w 2014 roku przeprowadzona dla wody z wodociągu sieciowego miasta Wrocławia.

Ocena jakości wody w 2014 roku przeprowadzona dla wody z wodociągu sieciowego miasta Wrocławia. Wrocław, 23 lutego 2015 r. Ocena jakości wody w 2014 roku przeprowadzona dla wody z wodociągu sieciowego miasta Wrocławia. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrocławiu dokonał oceny jakości wody

Bardziej szczegółowo

NHK /18 Bochnia, dnia 03 stycznia 2017r.

NHK /18 Bochnia, dnia 03 stycznia 2017r. PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W BOCHNI NHK-430-01-01-1/18, dnia 03 stycznia 2017r. Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Miasta od 02 stycznia

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ WODY. Informacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mysłowicach o jakości wody wodociągowej w 2016 roku.

JAKOŚĆ WODY. Informacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mysłowicach o jakości wody wodociągowej w 2016 roku. JAKOŚĆ WODY Informacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mysłowicach o jakości wody wodociągowej w 2016 roku. Wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 5-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA OŁUDNIE: 41-44 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 Zleceniodawca: LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Sprawozdanie z badań Nr:

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 5-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA OŁUDNIE: 41-44 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 Zleceniodawca: LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Sprawozdanie z badań Nr:

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 5-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA OŁUDNIE: 41-44 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 Zleceniodawca: LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Sprawozdanie z badań Nr:

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 5-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA OŁUDNIE: 41-44 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 Zleceniodawca: LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Sprawozdanie z badań Nr:

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 Zleceniodawca: LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Sprawozdanie z badań

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 5-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 41-44 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 Zleceniodawca: LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Sprawozdanie z badań

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 5-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDIE: 41-44 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 Zleceniodawca: LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Sprawozdanie z badań r:

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH. OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE za rok 2014

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH. OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE za rok 2014 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH UL. BARBARY 17, 40-053 KATOWICE http://www.psse.katowice.pl/ NS/HKiŚ/4564/U/2015 e-mail: psse.katowice@pis.gov.pl Katowice, dnia 04.02.2015r. Sekretariat

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 5-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA OŁUDIE: 41-44 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 Zleceniodawca: LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Sprawozdanie z badań r:

Bardziej szczegółowo