Warszawa, sierpień 2012 Warsaw, August 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, sierpień 2012 Warsaw, August 2012"

Transkrypt

1

2

3 Warszawa, sierpień 2012 Warsaw, August 2012 Environmental Report 2012 Raport Środowiskowy

4 Raport został opracowany pod redakcją Anny Gietki i Magdaleny Ozimek we współpracy z Komisją ds. Ekologii Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego W raporcie wykorzystano: ankiety baz danych ekologicznych, opracowanie Wybrane informacje z działalności Sekretariatu programu Odpowiedzialność i Troska w Zdjęcia zamieszczone w Raporcie pochodzą z akcji Złap zająca, która odbywała się w ramach programu Odpowiedzialność i Troska. The Report has been elaborated and edited by Anna Gietka and Magdalena Ozimek in the cooperation with the Ecology Commission of the Polish Chamber of Chemical Industry. The Report is based the ecological database questionnaires and the elaboration titled Selected information on the activities of the Secretariat of the Responsible Care Program in The pictures included in the Report come from the Catch the hare campaign that took place within the scope of the Responsible Care Program. Tłumaczenie: Europejskie Centrum Tłumaczeń, Warszawa Skład i druk: Agencja Reklamowa TOP Włocławek, tel Nakład: 250 egz. ISSN: Copyright by Polska Izba Przemysłu Chemicznego 2 Raport Środowiskowy 2012 Environmental Report 2012

5

6 4 Raport Środowiskowy 2012 Environmental Report 2012 Aleksander Waligóra, GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE KĘDZIERZYN S.A., Poranne wędrówki

7 Contents Spis treści SPIS TREŚCI CONTENTS 1. Od Autorów From the Autors Informacje ogólne General information Koszty ochrony środowiska Balance of substances discharged into the environment Bilans substancji odprowadzanych do środowiska Balance of substances released to the environment Emisja zanieczyszczeń do powietrza Emission of air pollutions Gospodarka wodno-ściekowa Water and waste management Pobór wód Water consumption Odprowadzanie ścieków Wastewater discharge Gospodarka odpadami Waste management Inwestycje proekologiczne Environmental investments Wybrane informacje z działalności Sekretariatu Odpowiedzialność i Troska w roku 2012 Selected information on the operations of the Responsible Care Secretariat in Komisja ds. Ekologii Ecology Commision Projekt SPICE 3 SPICE 3 PROJECT Wykaz ankietowanych przedsiębiorstw Listing of surveyed companies Environmental Report 2012 Raport Środowiskowy

8 Piotr Majder, Zakłady Chemiczne Organika-Sarzyna S.A., W drodze na Rozsypaniec. Bieszczady Dariusz Jedziniak, Inowrocławskie Kopalnie Soli Solino S.A., Neonowy grzyb 6 Raport Środowiskowy 2012 Environmental Report 2012

9 FROM THE AUTORS OD AUTORÓW 1. OD AUTORÓW FROM THE AUTORS Szanowni Państwo, Jednym z zadań stawianych przed Komisją ds. Ekologii działającą przy Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego (PIPC) jest analiza funkcjonowania przedsiębiorstw chemicznych należących do Stowarzyszenia pod kątem różnych aspektów korzystania ze środowiska naturalnego. Informacje, pozwalające na realizację tego zadania uzyskiwane są poprzez ankietyzację firm chemicznych prowadzoną za pośrednictwem biura Izby. Zakres pytań zawarty w ankietach jest rokrocznie uzgadniany i dostosowywany do aktualnych potrzeb czy pojawiających się problemów. Stąd też w niniejszej publikacji, znajdziecie Państwo dane dotyczące rodzaju i skali oddziaływania firm sektora branży chemicznej na środowisko, jak również kluczowe aspekty w zakresie wymagań prawnych odnoszące się do sfery działalności przemysłowej, zagadnień środowiskowych wynikających z przepisów prawnych. Zawarte w Raporcie informacje pokazują zarówno dokonania branży jak i problemy i trudności, na które napotykają przedsiębiorstwa w swej działalności gospodarczej i środowiskowej. Chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim firmom, które przesłały do PIPC wypełnione ankiety Baza Danych Ekologicznych dane za rok 2012, zarówno tym współpracującym z Izbą od wielu lat, jak i tym, które udostępniły swoje dane po raz pierwszy. Równie serdeczne podziękowania, kierujemy do laureatów VI edycji ogólnopolskiego konkursu fotograficznego Złap zająca, organizowanego w ramach Programu Odpowiedzialność i Troska, których zdjęcia konkursowe zamieszczone zostały w niniejszym opracowaniu. Ich obecność wpłynęła na podniesienie jego wartości estetycznej w ślad za myślą Alberta Einsteina: Wpatrz się głęboko, głęboko w przyrodę, a wtedy wszystko lepiej zrozumiesz. Mamy nadzieję, że niniejszy Raport pozwoli Państwu na lepsze zrozumienie specyfiki branży chemicznej oraz poszerzy wiedzę o szeregu podejmowanych przez sektor działań mających na celu dbałość o środowisko i zdrowie ludzkie. Będziemy również wdzięczni za przesłanie wszelkich uwag i komentarzy dotyczących opracowania, co pozwoli nam na doskonalenie kolejnych edycji raportu. Uwagi można przesyłać pod adres Izby lub za pomocą poczty elektronicznej: Ladies and Gentleman, One of the tasks of the Commission for Ecology acting at the Polish Chamber of Chemical Industry is the analysis of the operation of chemical companies for various aspects of environmental use. The information allowing to realize this task are obtained in form of surveys filled by chemical companies. The scope of the questions included in the surveys is annually reconciled and adjusted to current needs and emerging issues. This year, the aim of the authors of the Report was to show the impact of the chemical industry on our environment, but also outline main environmental issues arising from the legislation. The information contained in the report shows both achievements of the industry as well as problems and difficulties faced by companies in their business and environmental activities. We would like to thank all the companies that have sent to PIPC the completed surveys Ecological Database for the year 2012, both those working with the Chamber already for many years, and those who made their data available for the first time. Our heartfelt thanks goes to the winners of the 6th Edition of the national photo contest Catch the hare, organized within the framework of the program Responsible care, whose photos have been posted in this elaboration. Their presence increased its aesthetic value, in accordance with the thought of Albert Einstein: Look deep into nature and then you will understand everything better. We hope that this report will help you better understand the specificity of the chemical industry and expand the knowledge about lots of activities realized by the sector showing care for the environment and human health. We are also grateful for sending any comments and hints about this elaboration, which will allow us to improve the next edition of the report. Comments can be submitted at the postal address of the Chamber or by The Authors Autorzy Environmental Report 2012 Raport Środowiskowy

10 INFORMACJE OGÓLNE GENERAL INFORMATION 2. INFORMACJE OGÓLNE GENERAL INFORMATION Raport został opracowany w oparciu o ankiety pt. Baza Danych Ekologicznych - dane za 2012 rok, które zostały wypełnione i odesłane do PIPC przez 23 firmy chemiczne oraz ściśle z sektorem chemicznym związanych (lista ankietowanych firm znajduje się na końcu Raportu). Ankietowane firmy, na koniec 2012 roku, zatrudniały nieco ponad 22 tys. osób. Zdecydowana większość ankietowanych podmiotów (74%) to spółki akcyjne, 22% respondentów ma status spółek z ograniczoną odpowiedzialnością a zaledwie 4% stanowią podmioty o charakterze spółek jawnych. The report was developed on the basis of a survey entitled Environmental Database for the year 2012, which have been completed and returned to PIPC by 23 chemical companies and companies that are closely linked with the chemical sector (the list of surveyed businesses can be found at the end of the report). The surveyed companies employed by the end of 2012 more than 22,000 people. The vast majority of respondents (74%) are public companies, 22% of the respondents have the status of companies with limited liability, 4% are entities on the nature of partnerships and cooperative work. Grzegorz Sierocki, GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A., Lądowanie 8 Raport Środowiskowy 2012 Environmental Report 2012

11 ENVIRONMENTAL COSTS KOSZTY OCHRONY ŚRODOWISKA 3. KOSZTY OCHRONY ŚRODOWISKA ENVIRONMENTAL COSTS Działania na rzecz ochrony środowiska wiążą się z ponoszeniem przez firmy określonych kosztów. Coraz częściej stanowią one znaczący składnik całości struktury kosztów przedsiębiorstw. Najczęściej ponoszone koszty wynikają z uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska oraz zagospodarowania odpadów, prowadzonego monitoringu, realizowanych działań inwestycyjnych w obszarze ochrony środowiska. Obowiązujący system instrumentów ochrony środowiska, charakteryzuje współistnienie narzędzi regulacji bezpośredniej (prawno-administracyjnych) i pośredniej (ekonomicznych). Instrumenty ekonomiczne i rynkowe wykorzystywane w polityce ekologicznej, są stosowane w odniesieniu do tych poziomów, zakresów i warunków korzystania z zasobów, walorów i funkcji środowiska, które zostały określone przez pozwolenia prawno-administracyjne, standardy (normy) oraz inne środki regulacji bezpośredniej. Environmental actions involve incurring certain costs by the company. Increasingly, they constitute a significant component of the whole cost structure of companies Most costs incurred result from the payment of fees for the use of the environment and waste management, monitoring, investment activities in the field of the environment. The current system of environment protection is characterized by the coexistence of direct control tools (legal and administrative) and indirect (economic). Economic and market instruments used in environmental policy are applied in respect of these levels, ranges and terms of use of resources, values and functions of the environment that have been identified by the legal and administrative licenses, standards (norms) and other regulatory measures. Costs incurred in respect of the use of the environment can be divided into two main groups: Wojciech Chrupała, Zakłady Chemiczne Zachem S.A, Czerwończyk dukacik - cost of direct use of the environment: including: Environmental Report 2012 Raport Środowiskowy

12 KOSZTY OCHRONY ŚRODOWISKA ENVIRONMENTAL COSTS Koszty ponoszone z tytułu korzystania ze środowiska, można podzielić na dwie zasadnicze grupy: - koszty bezpośredniego korzystania ze środowiska: do których zalicza się: opłaty z tytułu poboru wód (powierzchniowych i podziemnych), emisję substancji gazowych i pyłowych do powietrza, odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi oraz składowanie odpadów na składowiskach. - koszty pośredniego korzystania ze środowiska obejmujące opłatę produktową, związane z przekazywaniem odpadów do zagospodarowania oraz oczyszczaniem ścieków przez inne podmioty gospodarcze, Do w/w obciążeń finansowych dochodzą również koszty związane m.in. z monitoringiem środowiskowym oraz realizacją działań inwestycyjnych przyczyniających się do minimalizacji oddziaływania na środowisko. W 2012 roku, ankietowane firmy, z tytułu korzystania ze środowiska poniosły koszty rzędu 114 mln złotych. Struktura udziału poszczególnych rodzajów opłat za korzystanie ze środowiska w 2012 roku była porównywalna do lat ubiegłych. Nadal największe obciążenie finansowe stanowią opłaty z tytułu wprowadzania gazów i pyłów do powietrza. Ich udział w strukturze opat, stanowi blisko 50%. Costs incurred in respect of the use of the environment can be divided into two main groups: - cost of direct use of the environment: including: fees for water consumption (surface and underground), emission of gaseous and particulate pollutants to air, discharges to water or to land, and the landfill of waste on landfills. - costs of indirect use including product fee associated with the transfer of waste for disposal and treatment of sewages by other operators, These financial burdens include also costs, among others related with environmental monitoring and the implementation of the investment measures, which contribute to minimizing the impact on the environment. In 2012, for the use of environment, the surveyed companies incurred cost of 114 million PLN. The participation structure of the various types of charges for the use of environment in 2012 was comparable to previous years. Still the largest share constituted fees for introducing gas and dust into the air. Their share within the structure of fees constitute almost 50%. Wykres 1 Chart 1 Struktura opłat za korzystanie ze środowiska w roku 2011 Structure of environmental fees in % 43% wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza gases and particles release to the air pobór wód powierzchniowych i podziemnych surface and underground water intake 20% odprowadzenie ścieków do wód i ziemi sewage discharge to water and ground 23% składowanie odpadów landfilling 10 Raport Środowiskowy 2012 Environmental Report 2012

13 ENVIRONMENTAL COSTS KOSZTY OCHRONY ŚRODOWISKA Wykres 2 Chart 2 Struktura opłat za korzystanie ze środowiska w roku 2012 Structure of environmental fees in % 48% wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza gases and particles release to the air pobór wód powierzchniowych i podziemnych surface and underground water intake 20% odprowadzenie ścieków do wód i ziemi sewage discharge to water and ground 20% składowanie odpadów landfilling KARY ZA NIEPRZESTRZEGANIE WYMAGAŃ OCHRONY ŚRODOWISKA Kara pieniężna w ochronie środowiska jest środkiem odpowiedzialności administracyjnej za obiektywnie bezprawne zachowanie się jednostki organizacyjnej, prowadzące lub mogące prowadzić do degradacji środowiska. W 2012 roku, żadne z ankietowanych przedsiębiorstw nie poniosło kar pieniężnych oraz opłat podwyższonych za przekroczenie warunków korzystania ze środowiska, co potwierdza dużą dbałość sektora chemicznego o stan środowiska naturalnego. PENALTIES FOR FAILURE TO COMPLY WITH THE REQUIREMENTS OF THE ENVIRONMENT PROTECTION Penalties for disregard of environment use conditions Financial penalty in environment protection is a means of administrative accountability for objectively unlawful behavior of the organizational unit, which leads or could lead to environmental degradation. In 2012, none of the surveyed companies incurred fines and charges of aggravated for exceeding the terms of use of the environment, confirming the high care of the chemical sector about the environment condition. OPŁATA PRODUKTOWA PRODUCT FEE Od 1 stycznia 2002 roku, przedsiębiorcy są zobligowani do odprowadzania do Urzędu Marszałkowskiego tak zwanej opłaty produktowej obliczanej w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu odzysku i recyklingu. Zgodnie z ustawą o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (DZ. U. Nr 63 poz. 639 z 2001 r.) opłata produktowa rozumiana jest jako opłata obliczana i wpłacana za opakowania w przypadku wprowadzenia na rynek krajowy produktów w opakowaniach, a także opłata obliczana i wpłacana w przypadku wprowadzenia na rynek krajowy produk- From 1 January 2002, the entrepreneurs are obliged to pay in favor of the Office of the Marshall a so-called product fee charged in case when the required level of recovery and recycling has not been met. Pursuant to the Act on the responsibilities of entrepreneurs in terms of management of some wastes and of the product fee and a deposit fee (Dz.U. No 63, item 639, 2001) the product fee is understood as fee calculated and paid for the packages in case of placing products on the national market, but also the fee calculated and paid in case if products mentioned in Annex 2 and 3 to the Act, excluding lead-acid batteries. Environmental Report 2012 Raport Środowiskowy

14 KOSZTY OCHRONY ŚRODOWISKA ENVIRONMENTAL COSTS tów wymienionych w załączniku 2 i 3 do ustawy, z wyłączeniem akumulatorów kwasowo- ołowianych. Podstawową zasadą ustawy jest nałożenie na przedsiębiorcę wytwarzającego lub importującego wybrane produkty lub produkty w opakowaniach, obowiązku zapewnienia odzysku, a w szczególności recyklingu odpadów powstałych z tych opakowań i produktów. Obowiązek ten może być realizowany przez zakłady w dwojaki sposób: poprzez organizację odzysku lub samodzielnie. Zdecydowanie chętniej przedsiębiorstwa korzystają z pomocy organizacji odzysku za pośrednictwem, których 100% ankietowanych realizuje ten obowiązek. Jak wynika z poniższego wykresu, największy udział w poddawanych odzyskowi i recyklingowi opakowań wprowadzanych wraz z produktem na rynek, stanowią opakowania z tworzyw sztucznych (30%) oraz opakowania z papieru i tektury (28%). Najmniejszy udział - 3% - z uwagi na specyfikę produktów chemicznych, stanowią opakowania z aluminium. The basic principle of the Act is to impose on the entrepreneur producing or importing the selected products or packaged products, the obligation to ensure recovery and, in particular, recycling of waste arising from these packages and products. This obligation may be effected by undertakings in two ways: through the organization of recovery or individually. Definitely, the enterprises eagerly benefit from the support of recovery organization, through which 100% of the surveyed companies realize this obligation. As it results from the graph below, the largest share in packaging s being recovered and recycled that are placed on the market together with the product, are plastics (30%) and packaging made of paper and paperboard (28%). The smallest share, 3% - due to the specificities of chemical products, are the packages of aluminum. Wykres 3 Chart 3 Udział poszczególnych typów opakowań w procesie odzysku/recyklingu Share of individual types of packaging in the process of recovery and recycling 0% opakowania wielomateriałowe multuscore packaging 3% opakowania z aluminium aluminium packaging 3% opakowania ze szkła glass packaging 30% 16% opakowania z metali metal packaging opakowania z tworzyw sztucznych plastic packaging 23% opakowania z drewna wooden packaging 28% opakowania z papieru i tektury paper and cardboard packaging 12 Raport Środowiskowy 2012 Environmental Report 2012

15 BALANCE OF SUBSTANCES RELEASED TO THE ENVIRONMENT Bilans substancji odprowadzanych do środowiska 4. Bilans substancji odprowadzanych do środowiska BALANCE OF SUBSTANCES RELEASED TO THE ENVIRONMENT Baza danych ekologicznych za rok 2012 zawierała dane na temat wielkości oddziaływania na środowisko badanych przedsiębiorstw. W ankiecie zwrócono szczególną uwagę na rodzaje i wielkość emisji substancji do powietrza atmosferycznego, ilość i jakość odprowadzanych ścieków oraz unieszkodliwianie odpadów poprzez składowanie, jako główne aspekty mogące mieć negatywny wpływ na środowisko. Zawarte w kwestionariuszu informacje oparte zostały na definicjach zgodnych z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska, gdzie przez: emisję rozumie się wprowadzenie bezpośrednio lub pośrednio, w wyniku działalności człowieka, do powietrza, wody, gleby lub ziemi substancji lub energii, takich jak ciepło, hałas, wibracje i pola elektromagnetyczne. Natomiast wielkość emisji definiowana jest jako rodzaj i ilość wprowadzanych substancji lub energii w określonym czasie oraz stężenia lub poziomy substancji lub energii, w szczególności w gazach odlotowych, ściekach oraz wytwarzanych odpadach. The environmental database for the year 2012 contains data on the impact size of investigated chemical companies on key environmental components. A special consideration in the survey was given to types and amounts of pollutant emissions into the atmospheric air, quantity and quality of discharged waste water and waste management through storing as main aspects that could possibly have a negative influence on the environment. The information contained in the questionnaire are based on the definitions which are compatible with the Environmental Law of 27th April 2001, and so: emission means a direct or indirect introduction, as a result of human activities, into the air, water, soil or earth substances or energy, such as heat, noise, vibration and electromagnetic fields. While the emission size is defined as type and quantity of introduced substances or energy in a defined period of time and concentrations or levels of substances or energy, in particular in waste gas, effluents and generated wastes. Irena Połeć-Adamus, PCC Rokita S.A., Gwiazda Aleksander Waligóra, ZAK S.A., Tuż po starcie Environmental Report 2012 Raport Środowiskowy

16 Bilans substancji odprowadzanych do środowiska BALANCE OF SUBSTANCES RELEASED TO THE ENVIRONMENT 4.1. Emisja gazów i pyłów do powietrza 4.1. Emission of gas and dust into air W poniższych zestawieniach przedstawiono wielkości emisji, wprowadzonych przez ankietowane firmy w 2012 roku do powietrza, gazów i pyłów w odniesieniu do roku Ponadto w zestawieniu przedstawiono procentowy udział zakładów, które ograniczyły emisję do powietrza kluczowych zanieczyszczeń. The following statement shows the emissions into air made by the surveyed companies in 2012, gases and dust in relation to the year In addition, the statement shows the percentage share of the production plants, which limited the emission of air pollutants within the scope of key pollutants for their activities. Tabela 1 Table 1 Wielkość emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego w roku 2012 Volume of air pollutant emission in 2012 Wyszczególnienie Specification Emisja ogółem Total emission w tym including: Ilość w 2012 r. (tys. Mg) Total volume in 2012 (in thou. Mg) Zmiana w stosunku do roku 2011 (%) Change in comparison to 2011 (in %) Udział zakładów, które ograniczyły emisję (%) Entities that limited emission (in %) ,055 2, SO 2 42,09 0,8 47 n z procesów energetycznych from energy process n z procesów technologicznych from technological process 37,44 4,9 60 4,65 2, NO x 29,687 0,1 40 n z procesów energetycznych from energy process n z procesów technologicznych from technological process 18,560 4, ,127 8, CO ,503 2,4 38 n z procesów energetycznych from energy process n z procesów technologicznych from technological process - lotne związki organiczne (LZO) volatile organic compounds 9 628,406-1, ,097 7,8 57 2,174-7, pyły ogółem total particles 4,601-2,49 40 W 2012 roku całkowita emisja gazów i pyłów do powietrza, zwiększyła się zaledwie o 2,2 %. Substancjami, które nadal mają największy udział w globalnej emisji są: - dwutlenek węgla (CO 2 ) - : 99,48% - dwutlenek siarki (SO 2 ).-0,27 % - tlenki azotu w przeliczeniu na NO 2 0,25 %. In 2012 the total emissions into the air of the surveyed enterprises increased only by 2,2 %. Substances that still have the largest share of global emissions are: - carbon dioxide (CO 2 ): 99,48% - sulphur dioxide (SO 2 )-0,27% - nitric oxides counted as NO 2-0,25% Należy jednak podkreślić, iż zdecydowana ilość emitowanych do powietrza substancji w postaci SO 2 i NO X pochodzi z procesów energetycznego spalania paliw. Odpowiednio 88,9% dla dwutlenku siarki i 62,5% dla tlenków azotu. Udział zanieczyszczeń pyłowych w stosunku do globalnej ilości emitowanych substancji wynosi 0,03%. However, it should be stressed that the vast majority of emitted pollutants in form of SO 2 and NO X comes from combustion processes of fuels. It is respectively 88,9% for sulphur dioxide and 62,5% for nitric oxides. The participation of dust pollutants in relation to global quantities of emitted substances is only of 0.03%. 14 Raport Środowiskowy 2012 Environmental Report 2012

17 BALANCE OF SUBSTANCES RELEASED TO THE ENVIRONMENT Bilans substancji odprowadzanych do środowiska Wśród firm, które najbardziej ograniczyły emisję dwutlenku siarki (SO 2 ) znajdują się: Among the companies that most limited the emission of sulphur dioxide (SO 2 ) are: 1. POLSKI KONCERN NAFTOWY "ORLEN" S.A. 2. Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. Spośród zakładów, które w roku 2012 w największym stopniu ograniczyły emisję tlenków azotu, względem roku poprzedniego należy wymienić: Among the production plants, which in the year 2012 in far limited the emission of nitrogen oxides, with regard to previous year, include: 1. Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. 2. Orion Engineered Carbons Sp. z o.o. W 2012 roku największą redukcję emisji dwutlenku węgla (CO 2 ) do powietrza osiągneli: In 2012 the largest reduction of emissions of carbon dioxide (CO 2 ) into the air was reached by: 1. Soda Polska Ciech S.A. 2. ANWIL S.A. Grzegorz Fedyna, GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A., Rainy world Wojciech Chrupała, Zakłady Chemiczne ZACHEM S.A., Wodospad Environmental Report 2012 Raport Środowiskowy

18 Bilans substancji odprowadzanych do środowiska BALANCE OF SUBSTANCES RELEASED TO THE ENVIRONMENT 4.2. Gospodarka wodno-ściekowa 4.2. Water and sewage management Pobór wód Głównym źródłem zaopatrzenia zakładów w wodę są własne ujęcia wód podziemnych i powierzchniowych. Ilość wód powierzchniowych i podziemnych pobranych w 2012 roku stanowiły aż 93,8%. Zaledwie 3% ilości wykorzystanej wody pochodziła z wodociągowej sieci miejskiej lub sieci innego podmiotu Water consumption The main source of water supply of plants are own intakes of ground and surface water. The quantity of surface water and groundwater taken in 2012 represented 93,8% of the global amount of consumed water. Only 3% of water quantity came from the municipal water mains network or the network of another entity. Wyszczególnienie Specification Ilość pobranej wody Volume of total water collected w tym including: Tabela 2 Table 2 Wielkości poboru wód za rok 2012 Water consumption in 2012 Ilość w 2012 r. [tys. m 3 ] Total volume in 2011 (in thou. m 3 ) Zmiana w stosunku do roku 2011 [%] Change compared to 2010 (in %) Udział zakładów, które ograniczyły pobór [%] Entities that limited emission (in %) 6 606, 0-14, z ujęć zakładowych incl. on-site intakes 3 579, 8-2,9 33 n woda powierzchniowa z ujęć zakładowych 3 359, 6-14,3 37,8 n woda podziemna z ujęć zakładowych 220, 02-13, woda z wodociągowej sieci miejskiej lub innego podmiotu 3 026,2-21,6 38 Na podkreślenie zasługuje fakt, iż ponad połowa ankietowanych firm w stosunku do roku ubiegłego, obniżyła zużycie wody, której globalna konsumpcja spadała o ponad 14% w stosunku do 2011 roku. Wśród ankietowanych zakładów, które najbardziej ograniczyły pobór wód znajdują się: It should be underlined that more than half of surveyed companies cut water consumption in relation to the previous year, and so the global consumption decreased by more than 14% in comparison to year Among the surveyed establishments which limited the collection of water the most are: 1. Orion Engineered Carbons Sp. z o.o. 2. Grupa Azoty ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A. Największa redukcja ilości pobieranej wody z własnych ujęć miała miejsce w następujących zakładach: The biggest reduction of the amount of uptaken water from own sources was registered at: 1. Grupa Azoty ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A. 2. Grupa Azoty ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE S.A. Wśród ankietowanych przedsiębiorstw w 2012 r. największe ograniczenie poboru wód powierzchniowych z własnych ujęć osiągnęły zakłady: Among the surveyed firms in 2012 the biggest limitation of surface water intake from own sources was reached at: 1. Grupa Azoty ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A. 2. Grupa Azoty ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE S.A. Do firm, które w największym stopniu ograniczyły pobór wody podziemnej z ujęć własnych w roku 2012, zaliczają się: Companies having limited the intake of underground water from own sources in 2012 the most: 1. GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE KĘDZIERZYN S.A. 2. Soda Polska Ciech Sp. z o.o. 16 Raport Środowiskowy 2012 Environmental Report 2012

19 BALANCE OF SUBSTANCES RELEASED TO THE ENVIRONMENT Bilans substancji odprowadzanych do środowiska Odprowadzanie ścieków Sewage disposal Wśród ankietowanych firm zasadniczym odbiornikiem ścieków są wody powierzchniowe. W oparciu o posiadane pozwolenia wodnoprawne do wód powierzchniowych i ziemi odprowadzono ponad 78% wytworzonych ścieków. Pozostała część (22%) skierowana została do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów. W porównaniu z rokiem ubiegłym ankietowane przedsiębiorstwa odprowadziły ponad 14,5% mniej ścieków. Nieco ponad 58% ankietowanych przedsiębiorstw przyjmuje ścieki od innych podmiotów przemysłowych. Among the surveyed firms, the essential receiver of sewages is surface water. Based on possessed water permits (required under the Water Law) more than 78% produced sewage waters were disposed into surface water and soil. The remaining 22% has been disposed to canalization systems owned by other entities. In comparison with the previous years, the surveyed companies disposed less wastewater by 14,5%. Slightly more than 58% of surveyed companies receives sewages from other industrial entities. Tabela 3 Table 3 Ilość odprowadzanych ścieków ankietowane zakłady w roku 2012 The volume of wastewater discharged in 2012 Wyszczególnienie Specification Ilość zrzucanych ścieków Voume of sewage dump W tym including: - odprowadzanych własnym wylotem Ilość odprowadzanych ścieków w 2012 r. [tys. m 3 ] Total volume in 2012 (in thou. m 3 ) Zmiana w stosunku do roku 2011 [%] Change compared to 2011 (in %) Udział zakładów, które ograniczyły ilość zrzucanych ścieków [%] Entities that limited emission (in %) 374, ,5 36,4 292, odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu 82,318 8,7 33,3 Zmiany ładunków substancji odprowadzanych ze ściekami przedstawia poniższa tabela. Changes in amounts of loads disposed with sewages are presented below. Tabela 4 Table 4 Zmiany ilości ładunków odprowadzanych ze ściekami w roku Volumes of loads discharged with wastewater in 2012 Wyszczególnienie Specification Ilość w 2012 r. (Mg/rok) Total volume in 2012 (in Mg/year) Zmiana w stosunku do roku 2011 (%) Change in comparison to 2011 (in %) Udział zakładów, które ograniczyły ładunek zanieczyszczeń w ściekach (%) Contribution of entities that limited contaminants loads (in %) ChZT COD 4 638,8 1 53,8 Zawiesina ogółem Total suspended solids 1 694,8-10,3 38,5 Azot amonowy Ammonia nitrogen 1 608,4 6,5 66,7 Azot azotanowy Nitrate nitrogen 890,1-0,8 28,6 Chlorki Chlorides ,9 0,6 58,3 Siarczany Sulphates ,5 24,5 50 Fosfor ogólny Common phosphor 43,5-14,9 75 Fenole Phenols 1,2-39,8 17 Fluorki Fluorides 791,3 7,7 33,3 Metale ciężkie Heavy metals 16,5 151,9 60 Chloroorganika Chloroorganic contaminats 0, Environmental Report 2012 Raport Środowiskowy

20 Bilans substancji odprowadzanych do środowiska BALANCE OF SUBSTANCES RELEASED TO THE ENVIRONMENT W 2012 roku ankietowane zakłady nie miały zasadniczo problemów z dotrzymaniem obowiązujących wartości normatywnych zarówno w zakresie ilości jak i jakości odprowadzanych ścieków. Przekroczenie dozwolonych parametrów zarejestrowano w 8 przypadkach i dotyczyły one takich zanieczyszczeń jak: ChZT, azot ogólny, chlorki, siarczany, fenole oraz metale ciężkie. In 2012, the surveyed companies did not have essential problems with meeting the standard values, both within the scope of amount, as quality of discharged waste waters. The overrunning of allowed parameters were recorded in 8 cases, which related to pollutants such as COD, total nitrogen, chlorides, sulfates, phenols, heavy metals. W stosunku do roku 2011, odnotowano spadek ładunku w ściekach takich zanieczyszczeń jak: - Zawiesiny (-10,3%) - Azotu azotanowego (- 0,8%) - Fosforu ogólnego (-14,9%) Comparing to 2011, the load of following pollutants in sewage waters has been noticed: - suspensions (-10,3%) - ammonia nitrogen (-0,8%) - total phosphorus (-14,99%) Ilość odprowadzanych ścieków W 2012 roku największą redukcję w ilości odprowadzonych ścieków osiągnęły następujące zakłady: The amount of discharged waste waters In 2012 the amount of discharged wastes was reduced the most in following plants: 1. Orion Engineered Carbons Sp. z o.o. 2. Grupa Azoty ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A. Ilość odprowadzanych ze ściekami zanieczyszczeń - ChZT Wśród ankietowanych zakładów, które odnotowały zmniejszenie ładunku ChZT w ściekach największe i obiektywnie znaczące poziomy redukcji uzyskały : Quantity of pollutants discharged with waste waters - COD Among the surveyed establishments which experienced the largest reduction in effluent Cod load, significant levels of reduction obtained the following companies: 1. PCC Rokita S.A 2. Grupa Azoty ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A. Anna Sajdak, Zakłady Azotowe w Tarnowie Mościcach S.A., Bliżej nieokreślony owad na wrzosowisku 18 Raport Środowiskowy 2012 Environmental Report 2012

Warszawa, wrzesień 2011 Warsaw, September 2011

Warszawa, wrzesień 2011 Warsaw, September 2011 Warszawa, wrzesień 2011 Warsaw, September 2011 Environmental Report 2011 Raport Środowiskowy 2011 1 Raport został opracowany przez... we współpracy z Komisją do spraw Ekologii. W raporcie wykorzystano:

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project:

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project: Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Title of the project - System of the heat storage at different temperature level. Krótki opis projektu: Opracowanie systemu akumulacji ciepła

Bardziej szczegółowo

TYRE PYROLYSIS. REDUXCO GENERAL DISTRIBUTOR :: ::

TYRE PYROLYSIS. REDUXCO GENERAL DISTRIBUTOR  ::   :: TYRE PYROLYSIS Installation for rubber waste pyrolysis designed for processing of used tyres and plastic waste (polyethylene, polypropylene, polystyrene), where the final product could be electricity,

Bardziej szczegółowo

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIVE SCIENCES POZNAŃ BRANCH Department of Environmental Management in Livestock Buildings and

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT W RODZINNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH

TRANSPORT W RODZINNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH INŻYNIERIA W ROLNICTWIE. MONOGRAFIE 16 ENGINEERING IN AGRICULTURE. MONOGRAPHS 16 WIESŁAW GOLKA TRANSPORT W RODZINNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH TRANSPORTATION IN RURAL FAMILY FARMS Falenty 2014 WYDAWNICTWO

Bardziej szczegółowo

Raport Środowiskowy 2013

Raport Środowiskowy 2013 1 Raport Środowiskowy 2013 2 Raport Środowiskowy 2013 3 Raport został opracowany pod redakcją Anny Gietki i Klaudii Kleps we współpracy z Komisją ds. Ekologii Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego. W raporcie

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

METODA OGÓLNEJ OCENY STANU ŚRODO- WISKA OBSZARÓW WIEJSKICH NA PODSTAWIE INFORMACJI Z BANKU DANYCH REGIONALNYCH GUS I OSZACOWAŃ PROGRAMU EMEP

METODA OGÓLNEJ OCENY STANU ŚRODO- WISKA OBSZARÓW WIEJSKICH NA PODSTAWIE INFORMACJI Z BANKU DANYCH REGIONALNYCH GUS I OSZACOWAŃ PROGRAMU EMEP Ekonomia i Środowisko 2 (49) 2014 Jan Cetner Kazimierz Dyguś Marta Ogonowska Jerzy Wojtatowicz METODA OGÓLNEJ OCENY STANU ŚRODO- WISKA OBSZARÓW WIEJSKICH NA PODSTAWIE INFORMACJI Z BANKU DANYCH REGIONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA (studia I stopnia) Derywatyzacja w analizie środowiskowej zanieczyszczeń typu jony metali i jony metaloorganiczne

TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA (studia I stopnia) Derywatyzacja w analizie środowiskowej zanieczyszczeń typu jony metali i jony metaloorganiczne Destylacja z parą wodną jako metoda wzbogacania i izolacji zanieczyszczeń organicznych z próbek wodnych i stałych w środowiskowej analizie chromatograficznej Destylacja z parą wodną może być stosowana

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD)

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 29 August 2013 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) ENV 782 MAR 119 MI 708 ONU 86 CODEC 1921 INST 459 PARLNAT 214 COVER NOTE from: Polish Senate date

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła z odpadów Wartość dodana

Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła z odpadów Wartość dodana Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła z odpadów Wartość dodana Eddie Johansson Rindi Energi www.rindi.se www.rindi.se Inteligentne miasto potrzbuje zarówno rozwiązań technicznych jak i politycznych!

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Regionalny SEAP w województwie pomorskim

Regionalny SEAP w województwie pomorskim ENNEREG International Conference Transfer of knowledge in the field of sustainable use of energy 22 May 2012, Wielkopolska Voivodship Office, Poznań, Poland Regionalny SEAP w województwie pomorskim Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates Call 2013 national eligibility criteria and funding rates POLAND a) National eligibility criteria Funding Organisation National Contact Point National Center for Research and Development (Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

Economical utilization of coal bed methane emitted during exploitation of coal seams energetic and environmental aspects

Economical utilization of coal bed methane emitted during exploitation of coal seams energetic and environmental aspects Economical utilization of coal bed methane emitted during exploitation of coal seams energetic and environmental aspects President of The Board mgr inż. Roman Łój Katowicki Holding Węglowy S.A. Katowicki

Bardziej szczegółowo

PAKIET KLIMATYCZNO ENERGETYCZNY UE

PAKIET KLIMATYCZNO ENERGETYCZNY UE FORUM BRANŻOWYCH ORGANIZACJI GOSPODARCZYCH PAKIET KLIMATYCZNO ENERGETYCZNY UE SZANSA DLA INNOWACJI CZY ZAGROŻENIE DLA GOSPODARKI? STANOWISKO PRZEMYSŁU ANDRZEJ WERKOWSKI PRZEWODNICZĄCY FORUM CO2 WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

EXPERIENCE OF ŁUBIANKA

EXPERIENCE OF ŁUBIANKA EXPERIENCE OF ŁUBIANKA COMMUNE 1 2 SUSTAINABLE ENERGY ACTION PLAN REDUCTION OF CO 2 PROMOTION OF RES ENERGY EFFICIENCY IMPROVEMENT MOBILIZATION OF LOCAL POPULATION 3 REDUCTION OF CO 2 (PLAN 5X20) Of min

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU TRANSPORTU DROGOWEGO W POLSCE DO 2030 ROKU

PERSPEKTYWY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU TRANSPORTU DROGOWEGO W POLSCE DO 2030 ROKU Ekonomia i Środowisko 2 (49) 2014 Tadeusz Pindór Mariusz Trela PERSPEKTYWY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU TRANSPORTU DROGOWEGO W POLSCE DO 2030 ROKU Tadeusz Pindór, dr hab. inż. Akademia Górniczo-Hutnicza Mariusz

Bardziej szczegółowo

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International Edycja 5. kwiecień 2015 5 th Edition APRIL 2015 Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International The Most Desired Employers 2014 in the Opinion of Professionals

Bardziej szczegółowo

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company Im not found /sites/eneacsr2012.mess-asp.com/themes/eneacsr2012/img/enea.jpg Employt Capital Group is one of the largest companies in the energy industry. Therefore it has an influence, as an employer,

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Final LCP TWG meeting, 1-9.06 Sewilla

Final LCP TWG meeting, 1-9.06 Sewilla Final LCP TWG meeting, 1-9.06 Sewilla nieformalne podsumowanie Warszawa, 19.05.2015 r. Schedule Day 1 Monday, 1 st June 2015 Day 2 Tuesday, 2 nd June 2015 Day 3 Wednesday, 3 rd June 2015 Day 4 Thrusday,

Bardziej szczegółowo

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 Privacy policy Polityka office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 registration / correspondence address: 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Dmowskiego 70A/37 Polska / Poland The personal / business

Bardziej szczegółowo

Revenue to gminas budgets from service charges in division 756 per capita

Revenue to gminas budgets from service charges in division 756 per capita CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

Dziś budujemy pod klucz dowolne typy instalacji energetycznych spotykanych w przemyśle, górnictwie i gospodarce komunalnej.

Dziś budujemy pod klucz dowolne typy instalacji energetycznych spotykanych w przemyśle, górnictwie i gospodarce komunalnej. Początki działalności naszej firmy sięgają jeszcze lat czterdziestych minionego stulecia. W ciągu kolejnych dekad, wraz z rozbudową mocy wytwórczych krajowej energetyki i górnictwa, systematycznie rozwijaliśmy

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa IED wdrożenie w branży chemicznej na przykładzie Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.

Dyrektywa IED wdrożenie w branży chemicznej na przykładzie Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. Dyrektywa IED wdrożenie w branży chemicznej na przykładzie Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. Wojciech Kozak Warszawa, 3 kwietnia 2014 Agenda Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. Dyrektywa IED

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce: : Numer i nazwa Priorytetu: Numer i nazwa Działania: Numer

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

Dnia 6 września udaliśmy się do oczyszczalni ścieków Kapuściska znajdującej się w Łęgnowie w Bydgoszczy

Dnia 6 września udaliśmy się do oczyszczalni ścieków Kapuściska znajdującej się w Łęgnowie w Bydgoszczy Dnia 6 września udaliśmy się do oczyszczalni ścieków Kapuściska znajdującej się w Łęgnowie w Bydgoszczy On 6 th day of September we went to sewage treatment plant Kapuściska located in Łęgnowo in Bydgoszcz.

Bardziej szczegółowo

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce HORIZON 2020 - THE FRAMEWORK PROGRAMME FOR RESEARCH AND INNOVATION (2014-2020) 2020) Challenge 5 Climate action, environment, resource efficiency and raw materials INFORMAL DRAFT 1 Copyright KPK PB UE

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach

Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Wydział Zarządzania Specjalność: Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach Michał Goc Praca

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

1. W źródłach ciepła:

1. W źródłach ciepła: Wytwarzamy ciepło, spalając w naszych instalacjach paliwa kopalne (miał węglowy, gaz ziemny) oraz biomasę co wiąże się z emisją zanieczyszczeń do atmosfery i wytwarzaniem odpadów. Przedsiębiorstwo ogranicza

Bardziej szczegółowo

Why do I need a CSIRT?

Why do I need a CSIRT? Przemyslaw Jaroszewski CERT Polska Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Slide: 1 Why bother with security? (1) Security threats are real Windows server from the box has CodeRed

Bardziej szczegółowo

Kontrolowane spalanie odpadów komunalnych

Kontrolowane spalanie odpadów komunalnych Kontrolowane spalanie odpadów komunalnych Jerzy Oszczudłowski Instytut Chemii UJK Kielce e-mail: josz@ujk.edu.pl Alternatywne metody unieszkodliwiania odpadów komunalnych Chrzanów, 07-10-2010 r. 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU by Marek Oppeln-Bronikowski, 17 of March 2005, Brussels POLISH ECONOMICAL SITUATION POLISH ECONOMICAL SITUATION REAL ECONOMY: YEAR GDP CPI year-end Investment

Bardziej szczegółowo

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011 Implementation of the JEREMIE initiative in Poland Prague, 8 November 2011 Poland - main beneficiary of EU structural funds - 20% of allocation within cohesion policy (EUR 67 bln) Over EUR 10 bln of NSRF

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595 Ę ł ś ń ł ł ł ł ł ń ń Ę ń ł ś BALANCE SHEET/Bilans Note 31/12/10 ASSETS/Aktywa Non-current assets/aktywa trwałe Tangible Assets/Rzeczowe aktywa trwałe 6.1 2.978.726 Intangible Assets/Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa IPPC wyzwania dla ZA "Puławy" S.A. do 2016 roku

Dyrektywa IPPC wyzwania dla ZA Puławy S.A. do 2016 roku Dyrektywa IPPC wyzwania dla ZA "Puławy" S.A. do 2016 roku Warszawa, wrzesień 2009 Nowelizacja IPPC Zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola Zmiany formalne : - rozszerzenie o instalacje

Bardziej szczegółowo

BLACKLIGHT SPOT 400W F

BLACKLIGHT SPOT 400W F BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 Table of Contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 25 March 2014. 8148/14 Interinstitutional File: 2014/0011 (COD)

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 25 March 2014. 8148/14 Interinstitutional File: 2014/0011 (COD) COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 25 March 2014 8148/14 Interinstitutional File: 2014/0011 (COD) CLIMA 30 ENV 318 MI 307 IND 117 ENER 142 ECOFIN 305 TRANS 175 COMPET 191 CODEC 893 INST 173 PARLNAT

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Westpomeranian Integrated Territorial Investments Źródło: Biuletyn Informacyjny 1 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Koszalińsko-Kołobrzesko-

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Raport Środowiskowy 2014

Raport Środowiskowy 2014 Raport Środowiskowy 2014 1 2 Spis treści 1. Od Autorów...4 2. Informacje ogólne...5 3. Ekonomiczne aspekty korzystania ze środowiska... 5 4. Bilans emisji substancji do środowiska... 8 4.1. Emisja substancji

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DAYCH DOTYCZĄCYCH TEREU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Cena Price Informacje dotyczące nieruchomości Property information Charakterystyka działki Land

Bardziej szczegółowo

THE RAIL RATES valid from 1st October 2015

THE RAIL RATES valid from 1st October 2015 RAIL TARIFF This Rail Tariff is an integral part of intermodal transport arrangement service provided by PCC Intermodal S.A. and therefore it cannot be used as a standalone offer, only in combination with

Bardziej szczegółowo

Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego Wymagania i wytyczne stosowania

Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego Wymagania i wytyczne stosowania POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 13.020.10 PN-EN ISO 14001:2005/AC listopad 2009 Wprowadza EN ISO 14001:2004/AC:2009, IDT ISO 14001:2004/AC1:2009, IDT Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego

Bardziej szczegółowo

System optymalizacji produkcji energii

System optymalizacji produkcji energii System optymalizacji produkcji energii Produkcja energii jest skomplikowanym procesem na który wpływa wiele czynników, optymalizacja jest niezbędna, bieżąca informacja o kosztach i możliwościach wykorzystania

Bardziej szczegółowo

P R A C A D Y P L O M O W A

P R A C A D Y P L O M O W A POLITECHNIKA POZNAŃSKA Wydział Maszyn Roboczych i Transportu P R A C A D Y P L O M O W A Autor: inż. METODA Ε-CONSTRAINTS I PRZEGLĄDU FRONTU PARETO W ZASTOSOWANIU DO ROZWIĄZYWANIA PROBLEMU OPTYMALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie dyrektywy IED realne koszty i korzyści dla środowiska? Marzena Jasińska - Łodyga Grupa Ożarów S.A.

Wdrożenie dyrektywy IED realne koszty i korzyści dla środowiska? Marzena Jasińska - Łodyga Grupa Ożarów S.A. Wdrożenie dyrektywy IED realne koszty i korzyści dla środowiska? Marzena Jasińska - Łodyga Grupa Ożarów S.A. Historia Zakładu Czerwiec 1974 decyzja o powołaniu Cementowni Ożarów Listopad 1977 - uruchomienie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies 544524-TEMPUS-1-2013-1-PL-TEMPUS-SMHES Qualifications Frameworks for Environmental Studies at Ukrainian Universities Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental

Bardziej szczegółowo

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Kierunek Elektronika i Telekomunikacja, Studia II stopnia Specjalność: Systemy wbudowane Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do wybranych narzędzi i modeli do zrównoważonego planowania energetycznego na poziomie lokalnym: REAM i SEC-BENCH

Wprowadzenie do wybranych narzędzi i modeli do zrównoważonego planowania energetycznego na poziomie lokalnym: REAM i SEC-BENCH Wprowadzenie do wybranych narzędzi i modeli do zrównoważonego planowania energetycznego na poziomie lokalnym: REAM i SEC-BENCH Endre Ottosen, NEPAS Doskonalenie poziomu edukacji w samorządach terytorialnych

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY POLAND TENDER Złotów: Usługi kominiarskie wykonywane w budynkach administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie Numer ogłoszenia: 422442-2009; data zamieszczenia: 09.12.2009 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch

WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch PRODUCTION HALL DATA 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Hala magazynowo- produkyjna (oznaczona na schemacie

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Consolidated and unitary quarterly report of AerFinance PLC

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Consolidated and unitary quarterly report of AerFinance PLC Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Consolidated and unitary quarterly report of AerFinance PLC za okres 01.02.2013 do roku from 01.02.2013 to year Doncaster 17.06.2013 1. Wprowadzenie/ Introduction

Bardziej szczegółowo

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland Country fact sheet Noise in Europe 2015 overview of policy-related data Poland April 2016 The Environmental Noise Directive (END) requires EU Member States to assess exposure to noise from key transport

Bardziej szczegółowo

Organic plant breeding: EU legal framework and legislative challenges Ekologiczna hodowla roślin: ramy prawne UE i wyzwania legislacyjne

Organic plant breeding: EU legal framework and legislative challenges Ekologiczna hodowla roślin: ramy prawne UE i wyzwania legislacyjne Organic plant breeding: EU legal framework and legislative challenges Ekologiczna hodowla roślin: ramy prawne UE i wyzwania legislacyjne Antje Kölling IFOAM EU Policy Manager EkoSeedForum 20-22 March 2014

Bardziej szczegółowo

Obowiązki przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska. Krzysztof Hornicki INTERSEROH Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

Obowiązki przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska. Krzysztof Hornicki INTERSEROH Organizacja Odzysku Opakowań S.A. Obowiązki przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska Krzysztof Hornicki INTERSEROH Organizacja Odzysku Opakowań S.A. 1 Zakres szkolenia 1. Gospodarka odpadami 2. Emisja zanieczyszczeń do atmosfery 3.

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju

Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju Redakcja Robert Karaszewski Anna Paluszek Spis treści Wstęp Janina Ochojska... 7 Robert Karaszewski... 11 I. Pierwsze refleksje Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Zasoby i możliwości techniczne dla rozwoju i wdrożeń technologii geotermalnych i geotermicznych w Polsce"

Zasoby i możliwości techniczne dla rozwoju i wdrożeń technologii geotermalnych i geotermicznych w Polsce Zasoby i możliwości techniczne dla rozwoju i wdrożeń technologii geotermalnych i geotermicznych w Polsce" Andrzej P. Sikora PhD. Eng., Faculty of Drilling, Oil and Gas Energy Studies Institute Ltd. Warszawa

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

Structure of councilors in the legislative organs of local government units

Structure of councilors in the legislative organs of local government units CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr VIII do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WSL w roku 2013. Tabela 8. Wskaźniki kluczowe (core indicators) 2007-2013

Załacznik nr VIII do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WSL w roku 2013. Tabela 8. Wskaźniki kluczowe (core indicators) 2007-2013 Załacznik nr VIII do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WSL w roku 2013 Tabela 8. Wskaźniki kluczowe (core indicators) 2007-2013 Wskaźnik Jednostka Priorytet Początkowy punkt odniesienia Ostateczny

Bardziej szczegółowo

Niska emisja sprawa wysokiej wagi

Niska emisja sprawa wysokiej wagi M I S EMISJA A Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o. Niska emisja sprawa wysokiej wagi Niska emisja emisja zanieczyszczeń do powietrza kominami o wysokości do 40 m, co prowadzi do

Bardziej szczegółowo

Tabela. Wymogi prawa Unii Europejskiej dotyczące raportowania w sferze zarządzania środowiskiem

Tabela. Wymogi prawa Unii Europejskiej dotyczące raportowania w sferze zarządzania środowiskiem Tabela. Wymogi prawa Unii Europejskiej dotyczące w sferze zarządzania środowiskiem Lp. 1 Sectoral report on limitation of VOC emissions Report EC on the limitation of emissions of VOC Council Directive

Bardziej szczegółowo

BADANIA PODATNOŚCI ŚCIEKÓW Z ZAKŁADU CUKIERNICZEGO NA OCZYSZCZANIE METODĄ OSADU CZYNNEGO

BADANIA PODATNOŚCI ŚCIEKÓW Z ZAKŁADU CUKIERNICZEGO NA OCZYSZCZANIE METODĄ OSADU CZYNNEGO oczyszczanie, ścieki przemysłowe, przemysł cukierniczy Katarzyna RUCKA, Piotr BALBIERZ, Michał MAŃCZAK** BADANIA PODATNOŚCI ŚCIEKÓW Z ZAKŁADU CUKIERNICZEGO NA OCZYSZCZANIE METODĄ OSADU CZYNNEGO Przedstawiono

Bardziej szczegółowo