Warszawa, sierpień 2012 Warsaw, August 2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, sierpień 2012 Warsaw, August 2012"

Transkrypt

1

2

3 Warszawa, sierpień 2012 Warsaw, August 2012 Environmental Report 2012 Raport Środowiskowy

4 Raport został opracowany pod redakcją Anny Gietki i Magdaleny Ozimek we współpracy z Komisją ds. Ekologii Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego W raporcie wykorzystano: ankiety baz danych ekologicznych, opracowanie Wybrane informacje z działalności Sekretariatu programu Odpowiedzialność i Troska w Zdjęcia zamieszczone w Raporcie pochodzą z akcji Złap zająca, która odbywała się w ramach programu Odpowiedzialność i Troska. The Report has been elaborated and edited by Anna Gietka and Magdalena Ozimek in the cooperation with the Ecology Commission of the Polish Chamber of Chemical Industry. The Report is based the ecological database questionnaires and the elaboration titled Selected information on the activities of the Secretariat of the Responsible Care Program in The pictures included in the Report come from the Catch the hare campaign that took place within the scope of the Responsible Care Program. Tłumaczenie: Europejskie Centrum Tłumaczeń, Warszawa Skład i druk: Agencja Reklamowa TOP Włocławek, tel Nakład: 250 egz. ISSN: Copyright by Polska Izba Przemysłu Chemicznego 2 Raport Środowiskowy 2012 Environmental Report 2012

5

6 4 Raport Środowiskowy 2012 Environmental Report 2012 Aleksander Waligóra, GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE KĘDZIERZYN S.A., Poranne wędrówki

7 Contents Spis treści SPIS TREŚCI CONTENTS 1. Od Autorów From the Autors Informacje ogólne General information Koszty ochrony środowiska Balance of substances discharged into the environment Bilans substancji odprowadzanych do środowiska Balance of substances released to the environment Emisja zanieczyszczeń do powietrza Emission of air pollutions Gospodarka wodno-ściekowa Water and waste management Pobór wód Water consumption Odprowadzanie ścieków Wastewater discharge Gospodarka odpadami Waste management Inwestycje proekologiczne Environmental investments Wybrane informacje z działalności Sekretariatu Odpowiedzialność i Troska w roku 2012 Selected information on the operations of the Responsible Care Secretariat in Komisja ds. Ekologii Ecology Commision Projekt SPICE 3 SPICE 3 PROJECT Wykaz ankietowanych przedsiębiorstw Listing of surveyed companies Environmental Report 2012 Raport Środowiskowy

8 Piotr Majder, Zakłady Chemiczne Organika-Sarzyna S.A., W drodze na Rozsypaniec. Bieszczady Dariusz Jedziniak, Inowrocławskie Kopalnie Soli Solino S.A., Neonowy grzyb 6 Raport Środowiskowy 2012 Environmental Report 2012

9 FROM THE AUTORS OD AUTORÓW 1. OD AUTORÓW FROM THE AUTORS Szanowni Państwo, Jednym z zadań stawianych przed Komisją ds. Ekologii działającą przy Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego (PIPC) jest analiza funkcjonowania przedsiębiorstw chemicznych należących do Stowarzyszenia pod kątem różnych aspektów korzystania ze środowiska naturalnego. Informacje, pozwalające na realizację tego zadania uzyskiwane są poprzez ankietyzację firm chemicznych prowadzoną za pośrednictwem biura Izby. Zakres pytań zawarty w ankietach jest rokrocznie uzgadniany i dostosowywany do aktualnych potrzeb czy pojawiających się problemów. Stąd też w niniejszej publikacji, znajdziecie Państwo dane dotyczące rodzaju i skali oddziaływania firm sektora branży chemicznej na środowisko, jak również kluczowe aspekty w zakresie wymagań prawnych odnoszące się do sfery działalności przemysłowej, zagadnień środowiskowych wynikających z przepisów prawnych. Zawarte w Raporcie informacje pokazują zarówno dokonania branży jak i problemy i trudności, na które napotykają przedsiębiorstwa w swej działalności gospodarczej i środowiskowej. Chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim firmom, które przesłały do PIPC wypełnione ankiety Baza Danych Ekologicznych dane za rok 2012, zarówno tym współpracującym z Izbą od wielu lat, jak i tym, które udostępniły swoje dane po raz pierwszy. Równie serdeczne podziękowania, kierujemy do laureatów VI edycji ogólnopolskiego konkursu fotograficznego Złap zająca, organizowanego w ramach Programu Odpowiedzialność i Troska, których zdjęcia konkursowe zamieszczone zostały w niniejszym opracowaniu. Ich obecność wpłynęła na podniesienie jego wartości estetycznej w ślad za myślą Alberta Einsteina: Wpatrz się głęboko, głęboko w przyrodę, a wtedy wszystko lepiej zrozumiesz. Mamy nadzieję, że niniejszy Raport pozwoli Państwu na lepsze zrozumienie specyfiki branży chemicznej oraz poszerzy wiedzę o szeregu podejmowanych przez sektor działań mających na celu dbałość o środowisko i zdrowie ludzkie. Będziemy również wdzięczni za przesłanie wszelkich uwag i komentarzy dotyczących opracowania, co pozwoli nam na doskonalenie kolejnych edycji raportu. Uwagi można przesyłać pod adres Izby lub za pomocą poczty elektronicznej: Ladies and Gentleman, One of the tasks of the Commission for Ecology acting at the Polish Chamber of Chemical Industry is the analysis of the operation of chemical companies for various aspects of environmental use. The information allowing to realize this task are obtained in form of surveys filled by chemical companies. The scope of the questions included in the surveys is annually reconciled and adjusted to current needs and emerging issues. This year, the aim of the authors of the Report was to show the impact of the chemical industry on our environment, but also outline main environmental issues arising from the legislation. The information contained in the report shows both achievements of the industry as well as problems and difficulties faced by companies in their business and environmental activities. We would like to thank all the companies that have sent to PIPC the completed surveys Ecological Database for the year 2012, both those working with the Chamber already for many years, and those who made their data available for the first time. Our heartfelt thanks goes to the winners of the 6th Edition of the national photo contest Catch the hare, organized within the framework of the program Responsible care, whose photos have been posted in this elaboration. Their presence increased its aesthetic value, in accordance with the thought of Albert Einstein: Look deep into nature and then you will understand everything better. We hope that this report will help you better understand the specificity of the chemical industry and expand the knowledge about lots of activities realized by the sector showing care for the environment and human health. We are also grateful for sending any comments and hints about this elaboration, which will allow us to improve the next edition of the report. Comments can be submitted at the postal address of the Chamber or by The Authors Autorzy Environmental Report 2012 Raport Środowiskowy

10 INFORMACJE OGÓLNE GENERAL INFORMATION 2. INFORMACJE OGÓLNE GENERAL INFORMATION Raport został opracowany w oparciu o ankiety pt. Baza Danych Ekologicznych - dane za 2012 rok, które zostały wypełnione i odesłane do PIPC przez 23 firmy chemiczne oraz ściśle z sektorem chemicznym związanych (lista ankietowanych firm znajduje się na końcu Raportu). Ankietowane firmy, na koniec 2012 roku, zatrudniały nieco ponad 22 tys. osób. Zdecydowana większość ankietowanych podmiotów (74%) to spółki akcyjne, 22% respondentów ma status spółek z ograniczoną odpowiedzialnością a zaledwie 4% stanowią podmioty o charakterze spółek jawnych. The report was developed on the basis of a survey entitled Environmental Database for the year 2012, which have been completed and returned to PIPC by 23 chemical companies and companies that are closely linked with the chemical sector (the list of surveyed businesses can be found at the end of the report). The surveyed companies employed by the end of 2012 more than 22,000 people. The vast majority of respondents (74%) are public companies, 22% of the respondents have the status of companies with limited liability, 4% are entities on the nature of partnerships and cooperative work. Grzegorz Sierocki, GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A., Lądowanie 8 Raport Środowiskowy 2012 Environmental Report 2012

11 ENVIRONMENTAL COSTS KOSZTY OCHRONY ŚRODOWISKA 3. KOSZTY OCHRONY ŚRODOWISKA ENVIRONMENTAL COSTS Działania na rzecz ochrony środowiska wiążą się z ponoszeniem przez firmy określonych kosztów. Coraz częściej stanowią one znaczący składnik całości struktury kosztów przedsiębiorstw. Najczęściej ponoszone koszty wynikają z uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska oraz zagospodarowania odpadów, prowadzonego monitoringu, realizowanych działań inwestycyjnych w obszarze ochrony środowiska. Obowiązujący system instrumentów ochrony środowiska, charakteryzuje współistnienie narzędzi regulacji bezpośredniej (prawno-administracyjnych) i pośredniej (ekonomicznych). Instrumenty ekonomiczne i rynkowe wykorzystywane w polityce ekologicznej, są stosowane w odniesieniu do tych poziomów, zakresów i warunków korzystania z zasobów, walorów i funkcji środowiska, które zostały określone przez pozwolenia prawno-administracyjne, standardy (normy) oraz inne środki regulacji bezpośredniej. Environmental actions involve incurring certain costs by the company. Increasingly, they constitute a significant component of the whole cost structure of companies Most costs incurred result from the payment of fees for the use of the environment and waste management, monitoring, investment activities in the field of the environment. The current system of environment protection is characterized by the coexistence of direct control tools (legal and administrative) and indirect (economic). Economic and market instruments used in environmental policy are applied in respect of these levels, ranges and terms of use of resources, values and functions of the environment that have been identified by the legal and administrative licenses, standards (norms) and other regulatory measures. Costs incurred in respect of the use of the environment can be divided into two main groups: Wojciech Chrupała, Zakłady Chemiczne Zachem S.A, Czerwończyk dukacik - cost of direct use of the environment: including: Environmental Report 2012 Raport Środowiskowy

12 KOSZTY OCHRONY ŚRODOWISKA ENVIRONMENTAL COSTS Koszty ponoszone z tytułu korzystania ze środowiska, można podzielić na dwie zasadnicze grupy: - koszty bezpośredniego korzystania ze środowiska: do których zalicza się: opłaty z tytułu poboru wód (powierzchniowych i podziemnych), emisję substancji gazowych i pyłowych do powietrza, odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi oraz składowanie odpadów na składowiskach. - koszty pośredniego korzystania ze środowiska obejmujące opłatę produktową, związane z przekazywaniem odpadów do zagospodarowania oraz oczyszczaniem ścieków przez inne podmioty gospodarcze, Do w/w obciążeń finansowych dochodzą również koszty związane m.in. z monitoringiem środowiskowym oraz realizacją działań inwestycyjnych przyczyniających się do minimalizacji oddziaływania na środowisko. W 2012 roku, ankietowane firmy, z tytułu korzystania ze środowiska poniosły koszty rzędu 114 mln złotych. Struktura udziału poszczególnych rodzajów opłat za korzystanie ze środowiska w 2012 roku była porównywalna do lat ubiegłych. Nadal największe obciążenie finansowe stanowią opłaty z tytułu wprowadzania gazów i pyłów do powietrza. Ich udział w strukturze opat, stanowi blisko 50%. Costs incurred in respect of the use of the environment can be divided into two main groups: - cost of direct use of the environment: including: fees for water consumption (surface and underground), emission of gaseous and particulate pollutants to air, discharges to water or to land, and the landfill of waste on landfills. - costs of indirect use including product fee associated with the transfer of waste for disposal and treatment of sewages by other operators, These financial burdens include also costs, among others related with environmental monitoring and the implementation of the investment measures, which contribute to minimizing the impact on the environment. In 2012, for the use of environment, the surveyed companies incurred cost of 114 million PLN. The participation structure of the various types of charges for the use of environment in 2012 was comparable to previous years. Still the largest share constituted fees for introducing gas and dust into the air. Their share within the structure of fees constitute almost 50%. Wykres 1 Chart 1 Struktura opłat za korzystanie ze środowiska w roku 2011 Structure of environmental fees in % 43% wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza gases and particles release to the air pobór wód powierzchniowych i podziemnych surface and underground water intake 20% odprowadzenie ścieków do wód i ziemi sewage discharge to water and ground 23% składowanie odpadów landfilling 10 Raport Środowiskowy 2012 Environmental Report 2012

13 ENVIRONMENTAL COSTS KOSZTY OCHRONY ŚRODOWISKA Wykres 2 Chart 2 Struktura opłat za korzystanie ze środowiska w roku 2012 Structure of environmental fees in % 48% wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza gases and particles release to the air pobór wód powierzchniowych i podziemnych surface and underground water intake 20% odprowadzenie ścieków do wód i ziemi sewage discharge to water and ground 20% składowanie odpadów landfilling KARY ZA NIEPRZESTRZEGANIE WYMAGAŃ OCHRONY ŚRODOWISKA Kara pieniężna w ochronie środowiska jest środkiem odpowiedzialności administracyjnej za obiektywnie bezprawne zachowanie się jednostki organizacyjnej, prowadzące lub mogące prowadzić do degradacji środowiska. W 2012 roku, żadne z ankietowanych przedsiębiorstw nie poniosło kar pieniężnych oraz opłat podwyższonych za przekroczenie warunków korzystania ze środowiska, co potwierdza dużą dbałość sektora chemicznego o stan środowiska naturalnego. PENALTIES FOR FAILURE TO COMPLY WITH THE REQUIREMENTS OF THE ENVIRONMENT PROTECTION Penalties for disregard of environment use conditions Financial penalty in environment protection is a means of administrative accountability for objectively unlawful behavior of the organizational unit, which leads or could lead to environmental degradation. In 2012, none of the surveyed companies incurred fines and charges of aggravated for exceeding the terms of use of the environment, confirming the high care of the chemical sector about the environment condition. OPŁATA PRODUKTOWA PRODUCT FEE Od 1 stycznia 2002 roku, przedsiębiorcy są zobligowani do odprowadzania do Urzędu Marszałkowskiego tak zwanej opłaty produktowej obliczanej w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu odzysku i recyklingu. Zgodnie z ustawą o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (DZ. U. Nr 63 poz. 639 z 2001 r.) opłata produktowa rozumiana jest jako opłata obliczana i wpłacana za opakowania w przypadku wprowadzenia na rynek krajowy produktów w opakowaniach, a także opłata obliczana i wpłacana w przypadku wprowadzenia na rynek krajowy produk- From 1 January 2002, the entrepreneurs are obliged to pay in favor of the Office of the Marshall a so-called product fee charged in case when the required level of recovery and recycling has not been met. Pursuant to the Act on the responsibilities of entrepreneurs in terms of management of some wastes and of the product fee and a deposit fee (Dz.U. No 63, item 639, 2001) the product fee is understood as fee calculated and paid for the packages in case of placing products on the national market, but also the fee calculated and paid in case if products mentioned in Annex 2 and 3 to the Act, excluding lead-acid batteries. Environmental Report 2012 Raport Środowiskowy

14 KOSZTY OCHRONY ŚRODOWISKA ENVIRONMENTAL COSTS tów wymienionych w załączniku 2 i 3 do ustawy, z wyłączeniem akumulatorów kwasowo- ołowianych. Podstawową zasadą ustawy jest nałożenie na przedsiębiorcę wytwarzającego lub importującego wybrane produkty lub produkty w opakowaniach, obowiązku zapewnienia odzysku, a w szczególności recyklingu odpadów powstałych z tych opakowań i produktów. Obowiązek ten może być realizowany przez zakłady w dwojaki sposób: poprzez organizację odzysku lub samodzielnie. Zdecydowanie chętniej przedsiębiorstwa korzystają z pomocy organizacji odzysku za pośrednictwem, których 100% ankietowanych realizuje ten obowiązek. Jak wynika z poniższego wykresu, największy udział w poddawanych odzyskowi i recyklingowi opakowań wprowadzanych wraz z produktem na rynek, stanowią opakowania z tworzyw sztucznych (30%) oraz opakowania z papieru i tektury (28%). Najmniejszy udział - 3% - z uwagi na specyfikę produktów chemicznych, stanowią opakowania z aluminium. The basic principle of the Act is to impose on the entrepreneur producing or importing the selected products or packaged products, the obligation to ensure recovery and, in particular, recycling of waste arising from these packages and products. This obligation may be effected by undertakings in two ways: through the organization of recovery or individually. Definitely, the enterprises eagerly benefit from the support of recovery organization, through which 100% of the surveyed companies realize this obligation. As it results from the graph below, the largest share in packaging s being recovered and recycled that are placed on the market together with the product, are plastics (30%) and packaging made of paper and paperboard (28%). The smallest share, 3% - due to the specificities of chemical products, are the packages of aluminum. Wykres 3 Chart 3 Udział poszczególnych typów opakowań w procesie odzysku/recyklingu Share of individual types of packaging in the process of recovery and recycling 0% opakowania wielomateriałowe multuscore packaging 3% opakowania z aluminium aluminium packaging 3% opakowania ze szkła glass packaging 30% 16% opakowania z metali metal packaging opakowania z tworzyw sztucznych plastic packaging 23% opakowania z drewna wooden packaging 28% opakowania z papieru i tektury paper and cardboard packaging 12 Raport Środowiskowy 2012 Environmental Report 2012

15 BALANCE OF SUBSTANCES RELEASED TO THE ENVIRONMENT Bilans substancji odprowadzanych do środowiska 4. Bilans substancji odprowadzanych do środowiska BALANCE OF SUBSTANCES RELEASED TO THE ENVIRONMENT Baza danych ekologicznych za rok 2012 zawierała dane na temat wielkości oddziaływania na środowisko badanych przedsiębiorstw. W ankiecie zwrócono szczególną uwagę na rodzaje i wielkość emisji substancji do powietrza atmosferycznego, ilość i jakość odprowadzanych ścieków oraz unieszkodliwianie odpadów poprzez składowanie, jako główne aspekty mogące mieć negatywny wpływ na środowisko. Zawarte w kwestionariuszu informacje oparte zostały na definicjach zgodnych z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska, gdzie przez: emisję rozumie się wprowadzenie bezpośrednio lub pośrednio, w wyniku działalności człowieka, do powietrza, wody, gleby lub ziemi substancji lub energii, takich jak ciepło, hałas, wibracje i pola elektromagnetyczne. Natomiast wielkość emisji definiowana jest jako rodzaj i ilość wprowadzanych substancji lub energii w określonym czasie oraz stężenia lub poziomy substancji lub energii, w szczególności w gazach odlotowych, ściekach oraz wytwarzanych odpadach. The environmental database for the year 2012 contains data on the impact size of investigated chemical companies on key environmental components. A special consideration in the survey was given to types and amounts of pollutant emissions into the atmospheric air, quantity and quality of discharged waste water and waste management through storing as main aspects that could possibly have a negative influence on the environment. The information contained in the questionnaire are based on the definitions which are compatible with the Environmental Law of 27th April 2001, and so: emission means a direct or indirect introduction, as a result of human activities, into the air, water, soil or earth substances or energy, such as heat, noise, vibration and electromagnetic fields. While the emission size is defined as type and quantity of introduced substances or energy in a defined period of time and concentrations or levels of substances or energy, in particular in waste gas, effluents and generated wastes. Irena Połeć-Adamus, PCC Rokita S.A., Gwiazda Aleksander Waligóra, ZAK S.A., Tuż po starcie Environmental Report 2012 Raport Środowiskowy

16 Bilans substancji odprowadzanych do środowiska BALANCE OF SUBSTANCES RELEASED TO THE ENVIRONMENT 4.1. Emisja gazów i pyłów do powietrza 4.1. Emission of gas and dust into air W poniższych zestawieniach przedstawiono wielkości emisji, wprowadzonych przez ankietowane firmy w 2012 roku do powietrza, gazów i pyłów w odniesieniu do roku Ponadto w zestawieniu przedstawiono procentowy udział zakładów, które ograniczyły emisję do powietrza kluczowych zanieczyszczeń. The following statement shows the emissions into air made by the surveyed companies in 2012, gases and dust in relation to the year In addition, the statement shows the percentage share of the production plants, which limited the emission of air pollutants within the scope of key pollutants for their activities. Tabela 1 Table 1 Wielkość emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego w roku 2012 Volume of air pollutant emission in 2012 Wyszczególnienie Specification Emisja ogółem Total emission w tym including: Ilość w 2012 r. (tys. Mg) Total volume in 2012 (in thou. Mg) Zmiana w stosunku do roku 2011 (%) Change in comparison to 2011 (in %) Udział zakładów, które ograniczyły emisję (%) Entities that limited emission (in %) ,055 2, SO 2 42,09 0,8 47 n z procesów energetycznych from energy process n z procesów technologicznych from technological process 37,44 4,9 60 4,65 2, NO x 29,687 0,1 40 n z procesów energetycznych from energy process n z procesów technologicznych from technological process 18,560 4, ,127 8, CO ,503 2,4 38 n z procesów energetycznych from energy process n z procesów technologicznych from technological process - lotne związki organiczne (LZO) volatile organic compounds 9 628,406-1, ,097 7,8 57 2,174-7, pyły ogółem total particles 4,601-2,49 40 W 2012 roku całkowita emisja gazów i pyłów do powietrza, zwiększyła się zaledwie o 2,2 %. Substancjami, które nadal mają największy udział w globalnej emisji są: - dwutlenek węgla (CO 2 ) - : 99,48% - dwutlenek siarki (SO 2 ).-0,27 % - tlenki azotu w przeliczeniu na NO 2 0,25 %. In 2012 the total emissions into the air of the surveyed enterprises increased only by 2,2 %. Substances that still have the largest share of global emissions are: - carbon dioxide (CO 2 ): 99,48% - sulphur dioxide (SO 2 )-0,27% - nitric oxides counted as NO 2-0,25% Należy jednak podkreślić, iż zdecydowana ilość emitowanych do powietrza substancji w postaci SO 2 i NO X pochodzi z procesów energetycznego spalania paliw. Odpowiednio 88,9% dla dwutlenku siarki i 62,5% dla tlenków azotu. Udział zanieczyszczeń pyłowych w stosunku do globalnej ilości emitowanych substancji wynosi 0,03%. However, it should be stressed that the vast majority of emitted pollutants in form of SO 2 and NO X comes from combustion processes of fuels. It is respectively 88,9% for sulphur dioxide and 62,5% for nitric oxides. The participation of dust pollutants in relation to global quantities of emitted substances is only of 0.03%. 14 Raport Środowiskowy 2012 Environmental Report 2012

17 BALANCE OF SUBSTANCES RELEASED TO THE ENVIRONMENT Bilans substancji odprowadzanych do środowiska Wśród firm, które najbardziej ograniczyły emisję dwutlenku siarki (SO 2 ) znajdują się: Among the companies that most limited the emission of sulphur dioxide (SO 2 ) are: 1. POLSKI KONCERN NAFTOWY "ORLEN" S.A. 2. Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. Spośród zakładów, które w roku 2012 w największym stopniu ograniczyły emisję tlenków azotu, względem roku poprzedniego należy wymienić: Among the production plants, which in the year 2012 in far limited the emission of nitrogen oxides, with regard to previous year, include: 1. Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. 2. Orion Engineered Carbons Sp. z o.o. W 2012 roku największą redukcję emisji dwutlenku węgla (CO 2 ) do powietrza osiągneli: In 2012 the largest reduction of emissions of carbon dioxide (CO 2 ) into the air was reached by: 1. Soda Polska Ciech S.A. 2. ANWIL S.A. Grzegorz Fedyna, GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A., Rainy world Wojciech Chrupała, Zakłady Chemiczne ZACHEM S.A., Wodospad Environmental Report 2012 Raport Środowiskowy

18 Bilans substancji odprowadzanych do środowiska BALANCE OF SUBSTANCES RELEASED TO THE ENVIRONMENT 4.2. Gospodarka wodno-ściekowa 4.2. Water and sewage management Pobór wód Głównym źródłem zaopatrzenia zakładów w wodę są własne ujęcia wód podziemnych i powierzchniowych. Ilość wód powierzchniowych i podziemnych pobranych w 2012 roku stanowiły aż 93,8%. Zaledwie 3% ilości wykorzystanej wody pochodziła z wodociągowej sieci miejskiej lub sieci innego podmiotu Water consumption The main source of water supply of plants are own intakes of ground and surface water. The quantity of surface water and groundwater taken in 2012 represented 93,8% of the global amount of consumed water. Only 3% of water quantity came from the municipal water mains network or the network of another entity. Wyszczególnienie Specification Ilość pobranej wody Volume of total water collected w tym including: Tabela 2 Table 2 Wielkości poboru wód za rok 2012 Water consumption in 2012 Ilość w 2012 r. [tys. m 3 ] Total volume in 2011 (in thou. m 3 ) Zmiana w stosunku do roku 2011 [%] Change compared to 2010 (in %) Udział zakładów, które ograniczyły pobór [%] Entities that limited emission (in %) 6 606, 0-14, z ujęć zakładowych incl. on-site intakes 3 579, 8-2,9 33 n woda powierzchniowa z ujęć zakładowych 3 359, 6-14,3 37,8 n woda podziemna z ujęć zakładowych 220, 02-13, woda z wodociągowej sieci miejskiej lub innego podmiotu 3 026,2-21,6 38 Na podkreślenie zasługuje fakt, iż ponad połowa ankietowanych firm w stosunku do roku ubiegłego, obniżyła zużycie wody, której globalna konsumpcja spadała o ponad 14% w stosunku do 2011 roku. Wśród ankietowanych zakładów, które najbardziej ograniczyły pobór wód znajdują się: It should be underlined that more than half of surveyed companies cut water consumption in relation to the previous year, and so the global consumption decreased by more than 14% in comparison to year Among the surveyed establishments which limited the collection of water the most are: 1. Orion Engineered Carbons Sp. z o.o. 2. Grupa Azoty ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A. Największa redukcja ilości pobieranej wody z własnych ujęć miała miejsce w następujących zakładach: The biggest reduction of the amount of uptaken water from own sources was registered at: 1. Grupa Azoty ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A. 2. Grupa Azoty ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE S.A. Wśród ankietowanych przedsiębiorstw w 2012 r. największe ograniczenie poboru wód powierzchniowych z własnych ujęć osiągnęły zakłady: Among the surveyed firms in 2012 the biggest limitation of surface water intake from own sources was reached at: 1. Grupa Azoty ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A. 2. Grupa Azoty ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE S.A. Do firm, które w największym stopniu ograniczyły pobór wody podziemnej z ujęć własnych w roku 2012, zaliczają się: Companies having limited the intake of underground water from own sources in 2012 the most: 1. GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE KĘDZIERZYN S.A. 2. Soda Polska Ciech Sp. z o.o. 16 Raport Środowiskowy 2012 Environmental Report 2012

19 BALANCE OF SUBSTANCES RELEASED TO THE ENVIRONMENT Bilans substancji odprowadzanych do środowiska Odprowadzanie ścieków Sewage disposal Wśród ankietowanych firm zasadniczym odbiornikiem ścieków są wody powierzchniowe. W oparciu o posiadane pozwolenia wodnoprawne do wód powierzchniowych i ziemi odprowadzono ponad 78% wytworzonych ścieków. Pozostała część (22%) skierowana została do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów. W porównaniu z rokiem ubiegłym ankietowane przedsiębiorstwa odprowadziły ponad 14,5% mniej ścieków. Nieco ponad 58% ankietowanych przedsiębiorstw przyjmuje ścieki od innych podmiotów przemysłowych. Among the surveyed firms, the essential receiver of sewages is surface water. Based on possessed water permits (required under the Water Law) more than 78% produced sewage waters were disposed into surface water and soil. The remaining 22% has been disposed to canalization systems owned by other entities. In comparison with the previous years, the surveyed companies disposed less wastewater by 14,5%. Slightly more than 58% of surveyed companies receives sewages from other industrial entities. Tabela 3 Table 3 Ilość odprowadzanych ścieków ankietowane zakłady w roku 2012 The volume of wastewater discharged in 2012 Wyszczególnienie Specification Ilość zrzucanych ścieków Voume of sewage dump W tym including: - odprowadzanych własnym wylotem Ilość odprowadzanych ścieków w 2012 r. [tys. m 3 ] Total volume in 2012 (in thou. m 3 ) Zmiana w stosunku do roku 2011 [%] Change compared to 2011 (in %) Udział zakładów, które ograniczyły ilość zrzucanych ścieków [%] Entities that limited emission (in %) 374, ,5 36,4 292, odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu 82,318 8,7 33,3 Zmiany ładunków substancji odprowadzanych ze ściekami przedstawia poniższa tabela. Changes in amounts of loads disposed with sewages are presented below. Tabela 4 Table 4 Zmiany ilości ładunków odprowadzanych ze ściekami w roku Volumes of loads discharged with wastewater in 2012 Wyszczególnienie Specification Ilość w 2012 r. (Mg/rok) Total volume in 2012 (in Mg/year) Zmiana w stosunku do roku 2011 (%) Change in comparison to 2011 (in %) Udział zakładów, które ograniczyły ładunek zanieczyszczeń w ściekach (%) Contribution of entities that limited contaminants loads (in %) ChZT COD 4 638,8 1 53,8 Zawiesina ogółem Total suspended solids 1 694,8-10,3 38,5 Azot amonowy Ammonia nitrogen 1 608,4 6,5 66,7 Azot azotanowy Nitrate nitrogen 890,1-0,8 28,6 Chlorki Chlorides ,9 0,6 58,3 Siarczany Sulphates ,5 24,5 50 Fosfor ogólny Common phosphor 43,5-14,9 75 Fenole Phenols 1,2-39,8 17 Fluorki Fluorides 791,3 7,7 33,3 Metale ciężkie Heavy metals 16,5 151,9 60 Chloroorganika Chloroorganic contaminats 0, Environmental Report 2012 Raport Środowiskowy

20 Bilans substancji odprowadzanych do środowiska BALANCE OF SUBSTANCES RELEASED TO THE ENVIRONMENT W 2012 roku ankietowane zakłady nie miały zasadniczo problemów z dotrzymaniem obowiązujących wartości normatywnych zarówno w zakresie ilości jak i jakości odprowadzanych ścieków. Przekroczenie dozwolonych parametrów zarejestrowano w 8 przypadkach i dotyczyły one takich zanieczyszczeń jak: ChZT, azot ogólny, chlorki, siarczany, fenole oraz metale ciężkie. In 2012, the surveyed companies did not have essential problems with meeting the standard values, both within the scope of amount, as quality of discharged waste waters. The overrunning of allowed parameters were recorded in 8 cases, which related to pollutants such as COD, total nitrogen, chlorides, sulfates, phenols, heavy metals. W stosunku do roku 2011, odnotowano spadek ładunku w ściekach takich zanieczyszczeń jak: - Zawiesiny (-10,3%) - Azotu azotanowego (- 0,8%) - Fosforu ogólnego (-14,9%) Comparing to 2011, the load of following pollutants in sewage waters has been noticed: - suspensions (-10,3%) - ammonia nitrogen (-0,8%) - total phosphorus (-14,99%) Ilość odprowadzanych ścieków W 2012 roku największą redukcję w ilości odprowadzonych ścieków osiągnęły następujące zakłady: The amount of discharged waste waters In 2012 the amount of discharged wastes was reduced the most in following plants: 1. Orion Engineered Carbons Sp. z o.o. 2. Grupa Azoty ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A. Ilość odprowadzanych ze ściekami zanieczyszczeń - ChZT Wśród ankietowanych zakładów, które odnotowały zmniejszenie ładunku ChZT w ściekach największe i obiektywnie znaczące poziomy redukcji uzyskały : Quantity of pollutants discharged with waste waters - COD Among the surveyed establishments which experienced the largest reduction in effluent Cod load, significant levels of reduction obtained the following companies: 1. PCC Rokita S.A 2. Grupa Azoty ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A. Anna Sajdak, Zakłady Azotowe w Tarnowie Mościcach S.A., Bliżej nieokreślony owad na wrzosowisku 18 Raport Środowiskowy 2012 Environmental Report 2012

ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM RAPORT Z BADANIA: ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

Deklaracja środowiskowa

Deklaracja środowiskowa Deklaracja środowiskowa Environmental Statement OSI Food Solutions Poland 2014 Efektywne zarządzanie środowiskiem stanowi podstawę zrównoważonego rozwoju OSI Europe. Effective environmental management

Bardziej szczegółowo

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej:

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej: 323 Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej Partnership at all stages of sustainable building life cycle Projekt Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia

Bardziej szczegółowo

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND Działalność i odpowiedzialność korporacyjna Activities and corporate responsibility EDF - LIONEL CHARRIER Publikacja przygotowana przez Dział Komunikacji EDF Polska

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy. WYG PSDB Sp. z o. o. ul. Sienna 64 00-825 Warszawa. Tel: + 48 22 492 71 04. Fax: + 48 22 492 71 39. wygpsdb@wygpsdb.pl. www.wygpsdb.

Raport końcowy. WYG PSDB Sp. z o. o. ul. Sienna 64 00-825 Warszawa. Tel: + 48 22 492 71 04. Fax: + 48 22 492 71 39. wygpsdb@wygpsdb.pl. www.wygpsdb. Raport końcowy Analiza ex-ante zawodności rynku i nieoptymalnego poziomu inwestycji na terenie województwa mazowieckiego w kontekście wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Annual Report 2010

Raport Roczny Annual Report 2010 Raport Roczny Annual Report 2010 Raport Roczny Annual Report 2010 Spis treści Table of contents Misja Mission 03 Wizja Vision 03 List przewodniczącego Rady Nadzorczej do akcjonariuszy Letter from the Chairman

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo publiczno-prywatne w gospodarce odpadami Public-Private Partnership In waste management. Z cyklu: Dobre praktyki ppp

Partnerstwo publiczno-prywatne w gospodarce odpadami Public-Private Partnership In waste management. Z cyklu: Dobre praktyki ppp Partnerstwo publiczno-prywatne w gospodarce odpadami Public-Private Partnership In waste management Z cyklu: Dobre praktyki ppp Partnerstwo publiczno-prywatne w gospodarce odpadami Public-Private Partnership

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GOSPODARKA MATERIAŁOWA W 2007 R. MATERIALS MANAGEMENT 2007 Statistical Information and Elaborations Informacje i opracowania statystyczne Warszawa 2008

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Podlaskim

Klastry w Województwie Podlaskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Podlaskim województwo podlaskie / Podlaskie Voivodeship Clusters in the Podlaskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT TABLE OF CONTENTS. List Prezesa Zarządu Letter from the President of the Management Board

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT TABLE OF CONTENTS. List Prezesa Zarządu Letter from the President of the Management Board RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2007 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 4 6 7 9 13 24 List Prezesa Zarządu Letter from the President of the Management Board Wprowadzenie Introduction

Bardziej szczegółowo

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw. w latach 2011-2013. Główny Urząd Statystyczny. Urząd Statystyczny w Szczecinie

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw. w latach 2011-2013. Główny Urząd Statystyczny. Urząd Statystyczny w Szczecinie Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2011-2013 Główny Urząd Statystyczny Urząd Statystyczny w Szczecinie INFORMACJE I OPRACOWANIA STATYSTYCZNE Warszawa 2014 Opracowanie publikacji: Urząd Statystyczny

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010 Statistical Information and Elaborations Informacje i opracowania statystyczne

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2011 Annual Report

Raport Roczny 2011 Annual Report Raport Roczny 2011 Annual Report 2 Raport Roczny 2011 Annual Report Spis treści Content Zarząd oraz Rada Nadzorcza Management Board and Supervisory Board List Prezesa Zarządu Letter of the President of

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-7610-129-3 Free copy

ISBN 978-83-7610-129-3 Free copy WARSZAWA 2009 PUBLISHER: Ministry of Regional Developement Wspólna 2/4, 00-926 Warsaw www.mrr.gov.pl www.funduszeeuropejskie.gov.pl DEPARTMENT OF INFORMATION, PROMOTION AND TRAINING tel. 022 461 39 62

Bardziej szczegółowo

DEPLOYABLE STRUCTURES AS SUPPORTS FOR LIGHT GAUGE STEEL SHELLS ROZKŁADALNE STRUKTURY JAKO PODPARCIA DLA POWŁOKOWYCH PRZEKRYĆ Z BLACH FAŁDOWYCH

DEPLOYABLE STRUCTURES AS SUPPORTS FOR LIGHT GAUGE STEEL SHELLS ROZKŁADALNE STRUKTURY JAKO PODPARCIA DLA POWŁOKOWYCH PRZEKRYĆ Z BLACH FAŁDOWYCH CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE JCEEA, t. XXX, z. 60 (1/13), styczeń-marzec 2013, s. 5-18 STRESZCZENIA Jacek ABRAMCZYK

Bardziej szczegółowo

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Opracowanie publikacji

Opracowanie publikacji Opracowanie publikacji Preparation of the publication GUS Departament Przedsiębiorstw CSO Enterprises Department Kierujący Supervisor Aneta Płatek Zastępca Dyrektora Departamentu Deputy Director of the

Bardziej szczegółowo

2011 RAPORT Odpowiedzialny biznes / Responsible business REPORT

2011 RAPORT Odpowiedzialny biznes / Responsible business REPORT www.lotnisko-chopina.pl Lotnisko Chopina w Warszawie / Warsaw Chopin Airport 2011 RAPORT Odpowiedzialny biznes / Responsible business REPORT 2011 RAPORT Odpowiedzialny biznes / Responsible business REPORT

Bardziej szczegółowo

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa.

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa. Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim Polskie Klastry i klastry polityka i polityka klastrowa klastrowa 2012 Klastry w województwie warmińsko-mazurskim województwo warmińsko-mazurskie / Warmińsko-Mazurskie Voivodeship Clusters in the Warmińsko-

Bardziej szczegółowo

2010 Raport Roczny Annual Report

2010 Raport Roczny Annual Report łączy nas e-biznes 2010 Raport Roczny Annual Report 2 Spis treści Misja 4 List Prezesa Zarządu 8 Akcjonariat 15 Władze 16 Rada Nadzorcza 16 Zarząd 17 Usługi rozliczeniowe 18 System ELIXIR (rozliczenia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CONTENTS. Annual Report of PKP Group 2013. Raport roczny Grupy PKP 2013 SŁOWO WSTĘPNE 3 INTRODUCTION 3

SPIS TREŚCI CONTENTS. Annual Report of PKP Group 2013. Raport roczny Grupy PKP 2013 SŁOWO WSTĘPNE 3 INTRODUCTION 3 Raport roczny 2013 Annual Report 2013 Raport roczny Grupy PKP 2013 Annual Report of PKP Group 2013 SPIS TREŚCI CONTENTS SŁOWO WSTĘPNE 3 INTRODUCTION 3 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 6 SPÓŁEK GRUPY PKP 1.

Bardziej szczegółowo

PROCHEM S.A. RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011

PROCHEM S.A. RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011 PROCHEM S.A. RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011 Misja Misją fi rmy PROCHEM jest umożliwienie Klientom uzyskania realnej przewagi konkurencyjnej przez dostarczenie im usług o najwyższej jakości w terminach

Bardziej szczegółowo

Raport Końcowy. Warszawa czerwiec 2014 r.

Raport Końcowy. Warszawa czerwiec 2014 r. Raport w zakresie instrumentów finansowych (fundusze pożyczkowe i poręczeniowe, aniołowie biznesu, venture capital) i ich zaangażowaniu w procesy innowacyjne na Mazowszu Raport Końcowy Warszawa czerwiec

Bardziej szczegółowo

Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt.

Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu i usług w układach przestrzennych PEDAGOGICAL UNIVERSITY OF CRACOW INSTITUTE

Bardziej szczegółowo

Polish Steel Association. Hutnicza Izba Przemys³owo-Handlowa

Polish Steel Association. Hutnicza Izba Przemys³owo-Handlowa Hutnicza Izba Przemys³owo-Handlowa Polish Steel Association Hutnicza Izba Przemys³owo-Handlowa (Polish Steel Association) zrzesza krajowych producentów stali, firmy przetwórcze i przedsiêbiorstwa wspó³pracuj¹ce

Bardziej szczegółowo

RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND

RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND SUPPORT

Bardziej szczegółowo

POLISH LAW REVIEW PRZEGLĄD PRAWA POLSKIEGO NR 1/2013

POLISH LAW REVIEW PRZEGLĄD PRAWA POLSKIEGO NR 1/2013 POLISH LAW REVIEW PRZEGLĄD PRAWA POLSKIEGO NR 1/2013 Poland USA Canada Mexico China POLSKA I USA PODPISAŁY KONWENCJĘ O UNIKANIU PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA POLAND AND US SIGNED CONVENTION FOR THE AVOIDANCE

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT STABILNY ROZWÓJ NOWE MOŻLIWOŚCI STABLE GROWTH NEW OPPORTUNITIES

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT STABILNY ROZWÓJ NOWE MOŻLIWOŚCI STABLE GROWTH NEW OPPORTUNITIES RAPORT ROCZNY 2014 ANNUAL REPORT STABILNY ROZWÓJ NOWE MOŻLIWOŚCI STABLE GROWTH NEW OPPORTUNITIES SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 6 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER OF THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY

Bardziej szczegółowo