Szlakiem poczty polowej Ludowego Wojska Polskiego P LsKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szlakiem poczty polowej Ludowego Wojska Polskiego P LsKA"

Transkrypt

1 0 POLSKIEGO ZWIfillt11 FHATELISTOW NR 13 (675) ROK XXXI 1-15 LIMA 1984 Cena 20 zl. 40 LAT POLSKI LUDOWEJ SOCPHILEX '7'76,84cp Szlakiem poczty polowej Ludowego Wojska Polskiego P LsKA W calym kraju uroczykie obbhodzone jest czterdziestolecie Polski Ludowej. 22 lipca 1944 r. Manifest Polskiego Komitetu Wyzwolenia Nerodowego zapoczetkowal nowa ere w dziejach naszego narodu i panstwa. Zapowiadajec szereg reform spoleczno-gospodarczych, demakratyzacje 2yeia politycznego, odbudowt kraju ze zniszczen wojeopych, szeroki dostep do otwiaty i ddbr kultury PKWN wzywal jednoczekie do dalszej walki o wyzwolenie kraju spod okupacji hitlerowskiej i przywrkente Polsce starych piastowskich ziem nad Odra, Nysa i Baltykiem. VULIPCU 1944 r. POLSKA DRA- Y, DZALA SIFT w oparciu o czyn zbrojny i koncepcje polityczne polskiej lewicy demokratycznej skupionej wokb} Krajowej Rady Narodowej, ktorej zwierzchnictwo uznala polska emigre-- cja w ZSRR zorganizowana w. Zwiezku Patriotow Polskich I utworzona ju2 100-tysioczna Amnia Polska w ZSRR. Umowne ramy 40-lecia Polski Ludowej obejtnuje szereg istotnych dla naszego kraju rocznic. Zapoczatkowalo je w paidzierniku ub. roku 40-lecie Lu- dowego Wojska Polskiego; a zakonczy w maju przyszlego roku 40 rocznica zwyciestwa nad faszyzmem. Te daty jak klamra spinaje wiele wainych rocznic, z ktorych na szczegobaq uwage zasluguje: 40-lecie utworzenia Krajowej Rady Narodowej i Arced Ludowej,powolania Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, reformy roknej, utworzenia ludowych organow bezpieczenstwa i porzedku publicznego, wyzwolenia caiego obszaru Panstwa Polskiego i przyieczenia do Polski Ziem Zachod-

2 nich i POinocnych. Te i inne wane die Polski wydarzenia mialy miejsce w okresie Wojny, w ktorej istotny wklad w zwyeiestwo nad faszyzsnem wok's' Zoinierz polski. Walczrtc ramie w ramie z Annia Czerwona, Wojsko Polskie toczylo zwycieskie boje, zakodezone zatknitciem biato-czerwonej flagi na kolumnie Lwyciestwa w Berlinie. 2olnierzowi polskiemu w jego wojennym trudzie to arzyszyla wiernie poczta polowa, spekriajaca niezwykle wain funkcje lacznosei tolnierza z naj litszymi mu osobami, rodzina, majompni, kolegami z innych jednostek wojskowych itp. Przynosila tea wiesci z kraju i ze Swiata dostarczajac prase, Irsiatki I pubiikacje informacyjne. Nie jest wiec dzielem przypadku, ie w6r6d imprez filatelistyeznych towarzyszacych obehodom 40-lecia Polski Ludowej, a zwlaszcza zwiazanej z tymi obchodami Miedzynarodowej Wystawie Filatelistycznej Panstw Socjalistycznych Soophilex'84" we Wroclawiu, towarzyszy nowa swej formie i treki impreza pod nazwa Salakiem poczty polowej Ludowego Wojska Polskiego" Organizujoc przewiz przesylek pocztowych na salaku lbo,jowycin 1 i 2 Amid Wojska PoIskiego prag,ntemy PrzYPotruden wk 1;7-d 2iginierza polskie.go w wymsoleaie kraju iiego uddial w historycznyan zwrocie jakiego dokonal nar0d polski w tym olcresie, 00e-rajac swe istnierne na nowych pcdstastiach, Marych wyrazem so bespieczne granite t sojusee z Ibratnimi panstwami socjallstymnymi. Do przewozu przesylek poeztowyeh sea szlaku poczty polowej Ludowego Wojska P0lskiego wybrano 7 miejscowoeci syrabodiaujocych (Boni szlak.1>oiowy 1 i 2 ArmisWolska Po1skiego. Miejscoutoki to znajduljo sit w granicach Panstwa PoIskiego, ohociadszlak ten rozpocala sig i zakonczyl daleko pose granica.rni naszego Straits. Jako jaurrsloty etapowe nadania i przewom przesylek pocztowych Szlakiem poczty pollowej Ludowego Wojska. PoLskiego" wybrano Chaim mi.- to Manifesto PKWN, letacy na lewym brzeau WisSy Magnuszess stano iacy cask przyczolka warecko-magnuszewskiego akt6- sego ruszyta Mensywa stymni wa. Zlotow miasto e w waler o polskogg, Kotobrzeg story Port piastowski, symbol Powroto Polski nad morze, C,edynit nejbliasay Upt. kolo Siekierek skad ruszyla ofensyw Wojska Polskiego na Berlin, Trzebnisq miejsce,koncentracji 2 Await Wojska Polskieg,o pried micciem stanos isk do krsowania NYSY, oraz Zgorzelec miastonsymbed Krasner Mont i insrzyjaani. Oda kaddej z tych miejiscowoncif Ministerstwo Locznoki wydalo wielobarwno itarlq pocztowo o nominalnej' wartoaci 5 al, ernbalizujaco jej zwiozek z dzialaniand Wojska Polakiego w LI wojnie awiatowej. Kadduakr - ta,poczkowa Occlude posiadala napis Szlakiem Poczty. Polowej Ludowego Wojska Polskie. go". a nadto na kartach pocztowyeh wydanyeh Cbegma, wirdets Manifestu PKWN, a na meant ilustracyjoei sztak bojowy 1 i 2 Arnth Wojska Polskiego na tie many Polski; Magnissmwa, winiete gaiety 1 AWP ZwYclelYmY" z 5 sierpnia 1044 r z infonmacjg o rozszermniu przyczalka na lewymbrzegu Wisly, a na czcact ilustracyjnel ustanowiony w 1044 r. medal Zas/uskonwo na Pot Oforwaly"1 Zlotowa, /Mesta i male Rodla symbonakdocy wa1kg ludnoici ziemi alotowskiej o pcdskogo. a na czeaci ilostracyjnei Plecreft wolskossej sta.cji pocztowej 4 Dywizji Piechoty im, Jana Kilinikkiego, ktbrej jednostki wyzwolily Zlot6w; Kolobrkagu, podotiang umestslika walk o Kokbrzeg talk. Zbigniews. Zaluskiego (wowczas w stopniu podporucanika), a na czeaci ilustracyjnej medal Za Odre Nysg, BattY'k"; Cedyni. podobimg.marszakka Polski Miehala Roll-Zymierskiego, a ma czeaci Rostracyjnej podziekowsnie braczelnego Dow6dcy Wojska olskiego wyrautone uczestnikom forsowonia Odry; - Traelanicy, poolobianc generata Karola Swierezewskiego, na- cassaci ilustraeyklej symboliczny SoInteraki zeonany w trejkat; Zgorzelca, wbijanie shins granicznego na zachodniej grandly Polski, a na cacki ilusracyjnej pomnik aolnierzy II AWP poleglych - w Ii wojnie awlatowej.,w kaddej z tyoh miejscoosaki stoscwany bodzie datownik okolicznokiowy, na ktbrym umieszczono symbolic-vile odiwconowany datownik poczty polowej LWP oraz tekst wybrassy z autentycznych dokumentow zwiozanych z prezentowanymi na. kartach Ikezto-, wych wyclarzenissni, Marty pockkowe, datowniki pkolicznodciowe, a taloie wbelobarwoo wales:ike goody spacialnej Szlakiem Pointy Polowej LWP" =projektowal artysta plastyfk Witold Surowiecki, Ministenstwo Locznoki w datech VIII 1084 r. organizude prorte specjadna dia przewom.przesylek pocztowych (listens/ i kart Docatowyoh zwyklych Sub poleconych) poczty polowej Ludowego Wojska Polskiego". Organizacje ted Poczty powierkono Dyresch Okregu Poczty i Telekomunikacji we Wroclawiu i Zarzadowi Okrogo PZF we Wroclawiu oraz ZW Ligi Obrony Kraju. Do przewom dopuszczone 'beds forzesylict Poczbk - we, Optlacone Module a ohowloaujacg daryto pocztowa epatrzone nalepka wydasto seeejatale dla tej poczty. Na nalepce unties,

3 czony budzie wreak PZF, symbolicznie przedstawiony szlak 'bolowy L i 2 PoWP is Poczta Specjelna Szlakiem Poczty Polowej LWP" orae cena DI. Na1epka bedzie dr(deowana w PWPW, w arkuszach wieloznaetkowyoh, w naloladzie 350 tys. urn*. Nalepki rozprowadzat bedzie Okreg Wroclawski PZF. Soda one (aide do nabycia we wszystkieh Okregact PZF w calym DOPiT we Wroclawiu i Za.rzsd Okregu PZF we Wroclawiu przewiditja rooiliwoikrealizach zbiorowych zamowiea olsregeow i k61 PZ1- na pelne komplety przesylek pocztyspecjalnej, Szlakiem Poczty Polowej LWP" (karty Pocztowe zwykle) do wyczerpania zapuss, po came kowtow wlaanyeb plate aorta. Przesylkj przeznaczone do przewie thenia poczty specjalna Szlakiean Poczty Polowej LWP" nalety, po zaadresowaniu, op9aceniu zgodnie z taryfa pocztowa I opatrzerdn na - lepkg poczty specjalnej, preela5 w kopercie (pairiecie) do wladciwych opt. w takim tersunie, by,mogly b3-0 ostemrplowane i wyekspediowane w terminach ustalonycb dla przo- Chelm 1 15 VIII 1984 r. MagnUszew 17 VIII 1984 r. Zlotow 20 VIII 1984 r. Kolobrzeg 1 22 VIII 1984 r. Cedynia 24 VIII 1984 r. Trzebnica 27 VIII 1984 r. Zgorzelec 1 30 VIII 1984 r. arms tej poczty. Przesylki to bscla sternpla wane datownikiem okolicznogclowym w opt: Przesylki poczty speejalriej Szlakiem Pocz. ty Polowej LWP" bade przewiezione, ruledscoaroacl naclania. transportem specjalnym do Zgorzelec i or ostemplowanm datownikiern pocztowym, i stemplem stwierdzajacym lutewiezmaie przesylki na trasie od m:ejmowotci naclania do Zgorzelec, przekazane do dalszej ekspedycji w celu.doreczenia adresatom. SzczegOlowe ureaulowanie spraw zwiazanychz przewsuern nrsesylele DoCzt Owych ooczta specialne.szlakiem Poczty Polowej Ludoweso Wojska Polskieeo" zawiera lamin tej poczty, ktory publikujemy poniiej. Zbigniew Regulamin poczty specjalnei.- Szlakiem poczty polowej Ludowego Wojska Polskiego 1. Dla umezenla Polskiej Rzeczypospolltej Ludowej oraz wkladu tolnlerzy polsklch w "eyewolenie orals 1 przywrocenle Polsce Zlem Z. chodnich 1 Pornocnycn Organlzuje sie OF dnlach metpnie 1044 r, okolicznogetowy pruawda orzesteek filatelistycznych semachodem woiskowyrn Sdaktem tweet, polowej Ludowego Wojska Polakiego" jako Imprezy towerzyszacej Miedzynarodowej Wystawle Mlatellstycznej Panstw Soelalletycznych Soophliex 34". 2. Orgamizaberem poorly specjalnej test Dyrekcja Okregu Poczty L Telekomunikacjt we Wrocla- Okreg Wroclawski Polsklego Zwlazku Pilatellstew oraz ZW Lie Obrony sum,. sucuma kornitetu OrganIzaeyjnego jest Dyrekcja Okregu PIT ul. Powstancow Slasktch 134, Wroclaw. 2. Tram poczty specjalnel Szlakiem poczty polowej Ludowego Wojska Polsklego" Prfehlega z miejseowo4,01, Chelm, Magnuszew, Zlotow, Kototerreg, Gdynia i TrzebMca do Zgorzelca eked ca/y ladunek pocatostry zawartoartia PeZmYlek Illatelistycznych przekmany zostanie do OUPP Wroclaw 2 do dalszych caynnotel pocmowyeh. 4. Dla kazdel z tych mlejscowofel =Meter/two Lacznoki wyda okollcznofolowe kartke pocztowa a nardsemt Belot/tern Poczty Polowej Ludowego Wojaka Polsklego". 5. Do przewlezlenia samochodem wojskowym poczto specjalma Szleklem pocrty polowej Ludowego Wojska Polsklego" dopuszczone tosteno wylecznie Italy zwykle 1 poleeone, oraz kartkl Poezetuve oplacone znaeakamt pocztowyad weding obowlazujacej taryfy pocztowej I zaopatrzone w wydang przez Polsk1 Zwiezek Fllatelistew nalepkg okohcznoselowe.. a. Natepkt okolieznoeclowe zawierae beelq nopis poczta specjalna Szlakiem Poczty Polowej Ludowego Wojska Polsklego"; rysunek przedstawiajecy sdak bojowy I 1 II Arrnit Wojska PMskiego oz eerie 20 al. NalepkI rozprowadzane beds przez Okrgg wroelawskt Pze, oraz okregl i kola PZF takie todywidualnie po nadeslardu zaradwienla I note/woad na konto Okregu wearlawskiego PIP z zaznaczenlem na odwrocte blankietu: Poczta specjalna Szlakiem Poczty Polowej Ludowego Wojska Polskiego". Nalepki przekmane w pmesylkach, za Store opiate pocztowd adresat prey odblorze. Przesylkt przeznamome do przewiezionla poczty apeepaua nelecy po zeadresowalau przekszat w losperde (pal/tee/et do wlakiwego urzedu posed, wo-telekomuntkacyjnego nr I w Chelmke, Magma- Zlotowle, Kolobrzegu, CedYna I TmelltIleY w terminie do 10 sierpnla 1484 r. Urzedy to po 291

4 ostemplowaniu nadealanych przesylek odcisklem clatownika okolicznofelowego, w dniu Lptprezy przeka±a je zatodze samochodu wojskowego w celu przewiezienla Ida do Zgormlca. Et Przesytki bez nalepikl okolicrnofielowej lub inewlabciwie, oplacone, nadealane do wyiej wynatenionych mlejscowoaci nie bgda dopusmzone do 000e0001 pocate sp.jalhq, a po ostemplow.lu datownlkiem okolicznoaclowym beliq zwrocone do nadawc6w. 0. Przesylid przewlezione pocot5 special. do Zgorzelca ostemplowane zostana tam datowniklem okoliczno9clowym oral atemplem kauczukowym o przewieziono na Oast. (miejsce nada- Ma)._ Zgorzelec", a eastspnie ealy ladunek pocztowy z zaw.bodcla wszystkich przesylek po.- ty speejalnej przekazany zostanie.najblizszym kurem porptowym do 017PP Wroclaw 2 do dalszych czynnotcl pocztowych. 10. koszty organize.* poczty specjalnej pokeywe Oltreg Wroclawski Polsklego Zwie.0 P late- Ilstaw z wplywnw ze sprzedaty nalepek okoliez nosclowych. Ewentyalny doch6d z lmpreay preen. naczony bedzie. dzialalrio99 Elatelistyczn0 winad mlodziezy, propaganda znaczka pocztowego 1 wystawiennictwo. 11. Romitet Organizacyjny przygotuje pewna ilea& kompletew przesylek poczty speciabiej, ktdre mot. bsdzie zambwie w Dyrekcji Okregu Poczty I Telekomunikacji we Wroelawin. kornpletp przekazane zostane w przesyl, kach za zaltczertiem pocztowym. 12. Po zaktalczentu impreiy Komitet Organ., cyjny sporzadzi proto1061 e jej przeblegu wraz rozliczenlcm finansowym. Hopi protokolo nfzekamne z.tans wszystklin zainteresowanym instytucjoin. 13. Z.ady orga.nimcyjne poczty speckelnej Sala- Siena Ponaty Polowej Ludowego Woleka Polsklego" oraz regulamln imprezy zatwierdzone zostaty przez. 91inisterstwo bacznotel ye dniu it Swiatotua-Wystawa Filatelistwzna ESPANA' 84. M 01,141.0 ZALEDWLE DZJEWIRC LAT od wystawy ESPANA 75, a filateliaci Iuozoal5scy zorgenizowali jora druga awiatows wystaws frlatelistyczna, pod patnonatem FIP, pod nazwa ESIRA.NA 84. Odbywala sir, one. w Madrycie, w dniach od 27. kwietnia do 6. maja br., na czterech kondygnacjach pisknego, reprmentacypaego pawilonu PALACIO DE CRISTAL (fot. 1) oraz w przyleglej halt targowej. Wystawa onganimwala Federscja Hiszpatiskkh Stowarayszee. Fidatelistycznych, pray wszechstronnym poparciu Rzado HisapahskiegO. Pracami Komitetu Organizacyjnego kierowal Minister Transpartu, Turystyki i Komunikacji Enrique Crespo.Sekretarzem generalnym wystkwy byl many z poprzednich wystaw &MM. filatelistyczny Angel Quesada. Koordynatorem z ramienia FIP byl Theo Dahinden ze SzwajCarii, a komisaa-zem wystawy z ramienia PZF, Jerzy Parfiniewicz, Przuwodniczacym Korn:tutu Honoroweao byl Kral Hiszpanii, Juan Carlos I. W przedeeniu uroczystego otwarcia wystawy, ktdrego dokonal Minister Javier MOSCOSO z LIrandu Rady MInistraw, odbyla 010 konferencja pill- -sowa 2 tulzialem imam praybytych dalenalkarzy hiszpataskich 1 zagranicznych. Dla rcapropagowania wystawy wydano cztery bluletyny informaeyjne, foldery I ezterokolorowe Poczta Mszpanaka wydala w roku 1983 arkualk, skladajany s10 z ogrrdu z.c2k6w z ploywieszkami, zapowiadajacy wystawe (fot. 2). W rot rozp.ano wienri koura a nagrodarni, na najlepsza publikaejs a wystawle, w prasle, w math i telewizji. Plerwsza nagroda wynosila peset (okolo ), a drags 1 trzecia po peset. Nonni. Organizacyjny, no wystawach TEMBAL 83 w Bazylel I BRASILIANA 82 w Rio de Janeiro 1nforrnowal szeroko 0 stanie przygotowah do wystawy ESPANA 84, zaprasza- Ne jednocregnie do Wriecia W niej udziatu. Filateliaci calego audata nadeslali gonad 800 eksponataw, ktdre wystawiono w 8E10- nie honorowym i we wszystkich klasach, przewidzianych regulaminem FOP. W solonie honorowym pokazano 11 zaproszonych Miothse najwyaszej klasy iwiatowej, wired Molt, jak to jai naleip do tradycji, zbior ICredowej Angielskiej ElibieW IL Zawieraa on obszerne fraamenty specjalizowenego abioru anakew pocztowych wyany SW. Hole- Icy, 292

5 Najwicksza atrakcja mama byla koperta dwoma znaczkami MAURITIUS za. 1 al POST OFFICE, Przyponme poky:gee historic tej. stanow:acej dzia rzadkciad na &kale Swiatows, koperty daresowanej do Thoma Jesson Esq w Bombaju. Znalaz1 ja w roku 1897, na bazarze w Bombaju, P. Howard i tkagal ra 50 funtow angielskich. Koperta, to PUIRel wielokromie zmieniala wtateiciela, esiagajac coraz to wylsze ceny. W roku 1068 zatkupiaa koperie na aukcjt, za aura S, firma ' H. WELL Co z Nowego Or1eanu, USA, obecny jej wlaseiciel i wystawca. panli ay Zr zawleraly bard. rzeikt, czolciowo unllcalny material makow z probami, odnaml I dokumentacje z okresu (mac dt ilatellstycanego. PoiskIe eksponaty uzyskaly namepdidbe wy ratnienia mnam A DAMCZYK, za alner POLSKA przedfilatelistyka duty, pozlacany medal Wieslaw EAU-MINSK!, za zblor POLACY W LATACH WOSNY dady medal srabrn, Lech POPIEL EWSKI, aa PODZTA W WARS ZAW IE W LATAC El 1554 DO 1970 medal ere bray iw klasie oficjalnei, ktdra podzieloria byla na 3 dzialy: Zarzedy.Pocztowe. Mama pan.- Iowa i wytwarnte aria:franc PacatoWYcht anal - 'domain sic 106 eksponztow. ()cony abiorog dokonaa m:edzynarodowy said konkursowy, skladajacy sie z 48 foreraw i L1 aspiraniew. pod przewodnictwem' Jorge Guinovarta Vidala a Hiszpanii. Honorowym przewodniczacym byl prezydent FIX Laths1ag Dvoracek, Wirod medal' nych wyrotnien, przyznanych przez jury, byly 64 meclaae duie omte i. 125 trvedali slotych oraz Wielka Nagroda (Grand Prix). Wielka Nagrode MlerizMarodo we (Grand Polo International) otraymat Mario ROSSI a Wlo oh, za szeroko speckilisowany zbior znaczkow Toskany. Wielka Nagrode Narodowa (Grand Prix National) przysnmo Antonio PERONIE z EiszpanU, se specjalizowany MI& znaczkew klasybmych Hlsz- tot. 2 Jerzy S TAC HOWICZ, za abler II. WYDANIE PROWIZORYCZNE ZNACZKOW POLSKICH Z 1918 r. (PP/DGW) medal posrehrzany ' :Mime vsystawcow minds:mo.7.41 Agniesaka CHOJNACKA, at zia6r POLSKIE CALOSTKI Z OICRESU 1945 do 1010 medal pasrebrzany Michal JAAUBOWSKI, za zbior STARA WAR- SZAWA medal posrebrzany Krzysztot KOZICKI, za Mier MIKOLAJ KC/- PERNIK medal posrehrzany r S IM WIC CFTLAT EtETCLES!-C TnEeCtlia7 mwy Anne PAZDERSIZA, za abier ARCHITEK TU- RA. WARSZAWY medal Imams, Literature fllatelletyczna Dwutygodnik FILATELISTA medal posrebrzany IVM.Moy FILATELISTA medal bra zowy zowy Katalog Kly 057P TORUN 93 dyplons 293

6 Wyrotnienle, preyanane pram Jury za litstoryczno-badawczy Biuletyn InfOrmacyjny nie aostalo anfieszczone widocznie prze0 przeoczenle w palmaresle. Po ueyskaniu vorjadalenia na Motong W KomKeefe Organizacyjnym wystawy reirjana- ejll'a 1=le byly. eownle-2 zbiory polskich znaluinv poeztowych wystawanv z irmych krajdw. Pokazall je: Zbignlew MIKULSKI ze Szwalearil abide KROLESTWO POLSKIE , wyroartiony medalem duhym ziotym. Zbler ten oplsalem w 23/1985 FILATELISTY, w artykule pt. Wystawa na raugiej James MAZEPA a USA Mier KROLESTWO polstrie MO8-1880, wyreantonymedalem atotym. Zawlera on kllkasm egzemplarzy plerwsmgo znaczka polskiego a 1985 r., w tym renvnlet rate stemplowan e, na Ilstaca z rotnyrni odunanaml, rodza- Aral sterol/1i, CalOStki roku 1859, znaczki rosylskie pierwszych wydan ze sternplarni polakimi td. James MAZEPA a USA rotor POLSKA POCZTA LOTNICZ A do 1959, wyreantony med. tens alotym. Zawiem wyjatkowo bogaty material 11019klej poczty =0 e tego okresu, dwa listy BALLOW MONTE,.adresowane do Ws1szawy 1 rentals. 1 lot Krakew Wiedeti Sm. inne I. loty, przesylki poczty lottnezej oblgionego Przemytls, duty wyber znacakow dodatkowej oplaty pocaty Wink zej, eatery It loin rajdowego z Warszawy do Told, przesylke ze znacakami it ancuskimi transportowana pinez poiskiego pilots podczas lotu transatlantyckiego z lotniska Le Bourget, z autogratem pilota ltd. Stefan ROSINSICI z French' abide POLSKA JET WIELKIE WYDARZENIA wyrdeniony du- = 'ffle9btregr70t'aya. 'Irltitr=r'inTrtg r'giellavt,t; / temat!monk okras pmedfilatelistyczny m.in. pot ze Lwowa a 1774 r., listy z Okra= panowania cholery, Kralestwo Polskle, w tym kilkadenalat sztult I polsktego znaents, a 1860 r., sternploa wane, tacniplowane na Listach, ok ras ',termed 1 driegiej wojny SwIatowej ltd. Conrad STIR AIM z USA Mler POLSKIE ZNACZKI trazedown OKRESU 1920 in 1949, wyr6lniony medalem posrebrzanym. Zbidr, szeroko specjalizowany taw.. octralany, 'Ereserfalio'cTtgo%e gg'1=r1gnicincjapo.rggiov:;'.w. Sot. 5 Organizatorzy wydali, dwa anedale wystawowe, konloursowy 9fot. 3) 1 pamigtkowy. Na reprodukcji awers i rowers medalu korikursowerto. Poczta hisapatleka, Peas opisanym jut arkusittiern, zarpowia clajacym wystwwe, Wydala bloczek, zawierajgcy 5 znaczkow z podo18znami rodzimy krolewskiej, wartoki nej po 30 peset (hot. 4) orsz dwie potzt6wki ilastrowane, z emblematem wystawy, wartodci nominalned 10 i 26 peset (fot. 5). Elorzek ultazal sie rowniet z nieco zmienionyrr, rysunkiem, w egraniczonym nakaadzie, jako czarnodruk, przy czym macaki rte posiadaja zabkowania. Urzad podstowy 110 terenie wystawy, Woes cady case jej trwania, urines,' do stemplowania przesylek kasownika okolicznosclowego. ze stalg datg 27 abril 6 mayo (27 kwietnia do 6 maja fat. 0). W dniu wydania bloczka wystawovvego, 27 kwietnia, uistwano stamp's I. data obiegu (lot. 7). Ponadto, przea to ant trwania wystawy, stosowano codziennle May kssownlk okollcznoaciowy, w zaleenotcl od OM" (Imprez), praewld b Pr gramern: IV 1984 Dalai% reueracji filatelistycznych IV 1984 Dalen Madrytu IV 1984 Mien handle filstalistyceriego IV 1994 Dean tilateltstykt Intormezowei 5. I V 1984 Dalen adonnistracji pocztowyes G. 2 V 1984 Dean Amerykl ' V 1984 Dalen Kongresu Pllatellstycznego 0 4 V 1984 Dated delennikarzy tilatelistycznyce 5 v 1984 Dated Europy V 1984 Delon Nrirodew Zjennoczonych Kasowaiki te, Wyndentorie w poucjdold przedstawia nasza reprodukcja (tot. 6). Krsownlk 0 pdaycji zamie3cimy w leddlym ziistelanych numerow FILATELISTY, w arty pt. xongres ADP w Madrycle". Wiel pocst innych Itrajbw, w tym rownied I Polska, 0 okazji ESPANA 84 wydallo znaki pocztowe, utywalo kasownikew okolczno4ciowych lu,b parniatkowych stemoli. Znakt pocztowe wydaly min.; ARGENTYna bloczek, ANDORA pocztewkg, BRAZYLIA znaomek, RUZGARIA bloczek, KOREA POLNOCINA bloczek t 2 znacski. PARAGWAJ bloczek, POLINE- ZJA znaczek, POLSKA 294

7 anaczek, S. TOME E PRINCIPE bloczek, USA Sachet, WOCSRY bloczek, ISM koperte. Kasowniki olvolicznoiciowe tub stemple pamiatkowe stosowaly: Andora, Argentyna, Austria, Brazylia, Chiny, Finlandia, Guernsey, Irrael, Jersey, K ranada, Malta, ONZ w Genewie i Wiedniu, Paragwaj, Polinezja Francuska., Polska, Portugal:a, Rumania, San Marino, S. Tome e Principe, Urugwaj, Wallis i Futuna, Wegry i Wiochy. Lista Ia nie jest ieszcze kompletna. Zwiaaku Ekspertow Filatelistycznyeh AIEP, Francisco GRAUSA Steely na znacalcach hiszpafiskich XIX wieku" i Alfredo Navarro paya,nowy falsyfikart na szkode Isoczt9 znaczka za. 2 escudos 2'1870 r.".. czasie trwaoia wystawy ukazywala sie codziennie 8-stronicowa, formatu A-4, taw_ gazeta wystawy DIA.R10 OFICIAL, in.formukca o najwartniejszych wydarzeniach zwiazanych z wystawa. wypowiedaiach gobci W numenze 5 gaiety ukazala sie indormacja o wydaniu przez /lasso poczte znaczka EL fat. 8 IV $.#111 ()to % ' 36,,M7A, 30 abh11984 t4,00 VEZ0/44, Dr pto, tot. T tot. i`p 'ittoao Znaczek, wydany przea amaze Ministerstwo. Lacznoki oraz koperta parniatkowa przea PZF, znalazly w Madrycie ogolne uznanie ink dla przedstawismego tematu, jak i snaty graficalei. Na wystawie czynna byla gielda, na kt6- rej 46 zarzadow pocztowych oraz ponad 100 firm filatelistycznych z calego Swiata posiadalo stoiska handlowe i sprzedawalo znaki Docztowe, przybory filatelistyczne ito. Polske as gieldaie reprezentowala NA- Poza cztererna biuletynami informacyjnymi (nr rir 1, 2, 3, 4), wydali organizatooiy katalog, obejmujacy 344 strony (or 5), przewodnik po wystawie (nr 6) i palmares (or 7). Wszyetkie te. bogato ilustrowane wydawnictwa drukowane byty na doskonalym painerze kredowanym, na wysokim portomie grafiernym. W katalogu opublikowano ciekawe, fachowe artykuly, ruin. dwa o znacalsach hisz.patokich, czlonkbw Mieday.narodowego r -.> 2- 'fl ri xor k t "INDLAI %4 5 moys, - 6 'NW 084 GFtECO, z powickszona jego reprodukcja. Razem ukazalo ale 10 nunserow gaiety, a 00 zakosicaenlu wystawy, ounien special 0Y z 0- kazji 53. Kongresu FIP. Wtrbd innych wydawnictsv Komitetu Organizacyjnego, wymienie wyra,da 0 picknic wykonanych kopert ilustrowanych, z ktfirych na picciu znaldwja sic podobiany colon:row rodziny kr6lewskiej, a na sz6stej herb.kr6- lewski..bar dzo bogaty by) program imprez, towarzyszacych wystawie. Wszystkie komisje FIP mialy swoje aebrania, na kt6rych wybierario Draewodniczacych na nastepna kadencje. Odbyly rig kongresy s Miedzynarodowego Zwi40- ku Dziennikarzy Filatelistycznych AIJP (pairz artykul w jednym z oasteyrnych cl.rmerbw FILATELISTY) oraz Migdaynerodowego Zwiazku Elcspertow Filatelistycznych AIEP, walne zebranie eraz miting z przedstawicielami prasy Miedzynarodowego Zwioaku Wydawcbw Katalogow ASCAT, 295

8 miting Miedzynarodowej Federacji Zwiazkilny Kupc6w Brandy FilatelistyCznej USDA. itd. Orbyte sie tel kolejtne spotkanie pray okradlym stole. przedetawkieli UPU, PIP. ASCAT i IFSIDA. War6d imprez wymienia chcialbyrn,przyjecia, wydane Przez organ torow przysalorocanych wystaw FIP-owskioh, ISRAFIL 85 i ITALIA 85. Organiaatorzy tyeb wyataw aapoznawab obecnyoh ze stanem orzygotowafi i zapranzati do waiecia w nich udziatu. Z okaaji spotkants 1TALIA 85 Wlosi wydalt koperte z emblematem wystawy, 0- frankowana dwoma znaczkami, zapowiadajacymi wystawc. Znaczki skasowano stemplem o tredci nawiazujgcej do udzialu Wloch na wystawie ESPANA 84. W salt imprezowej hotelu. Media. Castilla odbyla sie 4.maja 1984 uroczyotate odloszenia wynikow prac Sadu Konkursowego, PAL- MARES. Po oglosseniu wynalt6w, wreczeniu nagred honorowych. Grand Prix i medali duiyeh ztotych, ockbyto sie przedatawienie rewiewe, ktoredo bogaty program, bards* u- rozmatcony, ta-wat od godziosy 1 do 4 rano. Bardao ciekawym uometnieniem etaspozydi. Pokam Generaluej Dyrekoji Poorly Hisapalskief, ktdra na podstawie plansz i materiatu ze abitsthw Muaeum Pocztoweeo, przedstawita rozw6j i modernizacje urzadwn i uslug pocatowych. Fabrics National de Monads e Timbre prezentowala cykl produkcji.ak6 -to pocz- towyoh, od orojektew, matryc, prat) druku i kolordw, do gotowyoh produkt6w. Filatella en La Loterie (FlIatelistyka w Loterii) pokazala wydawane to od la; logy Loteril Panstwowej, lustrowane re. Produkcjami hiszpanskich znalkow pocztowych. Jest to ciekawy sposdb zainteresowania filatelistow loteria pafistwowa. Onganiaatorzy wystawy oglosiii statystyke. wedtug IctOrej tolejad w wystawte witely 83 kraje, war6d ktorych Polska, ze zglossonymi 14 eksponatami, znalazta sic na 17 miejscu. Frekwencja na wystawle byda wyjatkowo duia. Pray gablotadh ze zbiora.mi, do padnych godzin wiecoornydn (wystawa byla czynna od 10 do 20) moans. byto obserwowad duty ruck ogladajacych. Tlumnie zwiedeala wystawe mdodzici, przewaernie w zorganizawanyeh grupach, przybytych do Madrytu z eatej lk:sapartii, a- talkie i zagranicy. Wystawa.byta dobrze orrdanipawana, gabloty ustawione przejrzydcie i dobrze oznakowane. Dzial literatury a czytelnia, z ktorej korzystato wietu zwiedwjacyoh. Wystr6j plastycmy, stojacy na bardzo wysokim poziomie, zasluguje na specjalne podkreelenie. ESPANA 84 przejdzie do historii jako jedna z najbardsiej mianych Swiatowych wystaw filaterotycznych pod patronatem FIP. Jan Witkowski Filatelistgczne ezasopiginiennietzvo w Warszawie na tle ogdinokrajowym (cz. 2) II. EIITLETYNY I LOKALINE CZASOPISSOA Po wyzwolonisa spod okurpacji nitlerowskiej, do roku 1050 riziadaly regionalise Towarzystwa Filatelistyczne, Ictere wydawaly *dame teuletyny lab,kornundraty o charakterze formacyjnym. Przodowado to Polskie Iowamyetwo Filatelistyczne w Krakowie, wydatoe nieprzerwasiie od 1945 roku. do 1950 KOMUNIKAT", od numeru 4 przeunia.nowany na BIULETYN INFORMACYJNY". Biuletyn ten docieral takie do Warszawy, ktora majac wlasna organizacjc filatelistyczna Warszawakie Tcnvarzystwo Filatelistow, nie pokusila sie jednak o wydawanie wlasnego biuletynu. W latach tych ukazywaly sic takie pisma filatelistyczn& w Krakowie PIONIER FILATELISTYCZNY" (1945), zeszytow dwa; w Lodzi PRZEGLAD FILATE- LISTYCZNY" ( ), zeszyt6w 21; w Poznaniu FILATELISTA POLSKI" ( ), zeszytew 38, ktdrego poprzednikiem byl BIULETYN" Wielkopolskiego Klubu Filatelist6w ( ), zeszytaw 10. Ukazywaly sie talcie wydawnictwa regionalise: KURIER FILATELISTYCZNY" w Swiebodzicach (1950), wszytew 18; WIADOMOSCI FILATELIS- TYCZNE" w bode (1050), zeszytow O. W Bytomiu Kok, Filatelist6w, jako jedyna.agenda PZF, wydawalo wiasne czasopismo pt. FILATELISTA BYTOMSKI", kt6re przetrwa. lo od roku do 1984 roku. Uka.lo sie 119 numer6w, sporzadzanych na.powielaczu, W 1047 roku ukazywat sie talkie w Lodz: BIULETYN INFORMACYJNY.ITF". We Wroclawiu, w latach 1948/49 - ukazywal sic takie BIULETYN FILATELISTYCZNY". Reorganisacja polskiego mum suateustymnego w 1950 roku spowodowala zawlenertie wydawania wszelk1ch tholecynow i komuntkatow alatellstycznych. Powolarhe w 1950 roku Paladego Zwlerku FIlatellstow umo2llwilo zarradorn oddzialow (p6inlejnych okregdw) PZF, o starych tradycjach wydawalezych kontynuowanie tradycj1. Posenegalne Orkinaly PZF rozpoczgly wydawanle wlasnych..komunikat6w" o charakterse informacyjnym: w Blalymstoku dwa searyty w 1959 roku, w Krakowle 150 aeszytew w latach iso ass. on or 4 2 marca 1951 r..,komunikate ten stet 518 wapanym organem Oclana36w Krakowskiego 1 298

9 Warszawskiego PZF. Wspelpraca to zaowocowala niestety na krotho, 'Maud 0)0 zaledwie pletnatcfe, zeszytow Komurilkatu", w tyw dwa podwejne (nr 6/9 1 10/11), w okras/. od mama 1952 do maja POGriej Krakew wydawal Komunihat" jut wylacznle dla swolch cdonk6w. halszymi wyclawcaml skomunikatew" Spy OkregI PZF; Lublin tray Komunlkaty" (po jednym w i 1954 r.); lezeszaw ( ) zeszytew 17; Tarnow ( , zeszytew 33 i Wroclaw ( , zeszyttow 11. Od 1991 roku zaczal sie ukazywat w Warszawbe BIULETYN INFORMACYJNY" 2aczadu G1ownego ewe; anomaly 510 eatery numery, Pierwszy bet numeru we wizeanlu 1951 roku, drugi (jut numerowany) or paadzierniku 1951 roku, trzec1, Joao wydenie specjalne z okark I Oganokra)owego Zjazdu PZF w Warszawie, datowany na 17 I 18 listopada 1951 roku, czwerty 1 ostatni ukazal sic w grudniu 1951 roku. Treaciowo pierwsze tray biuletyny maja charakter wybitene organizacyjny. Numer 4 zapawiada omerzesde tematyki o zagadnienda fitatelistyczne. Zawiera ori, Isom sprawozdaniem ze Zjendu, takie i astykul dyskusyjny. pt. 0 nawe oblicse i kiasowy chara,kter filatelistyki pimiskier oraz drug!, rot. O nadrugach ifigszy na, znaczkaah mx-stowych w stare] watucie. Dalszy eiag tego apracawania zapowiedziano w nr 5, ktary jui ale nie ukazal. ILI. 01) BIULETYNU 1)0,,FILATELISTY" Oo roku ponownie nie ukazywalo sie w Warszawie isdne cza.solpierno filatellstyczne. Dapiero we wrzemiu 1953 roku, ukazai sie w Wanszawie pierwszy floater miesiecznika filatelistygrasego zatytulowasay FILATELIS- TA / BIULETYN ZG PZF". Miesicernik by) s,porzarlzany eta powielaczu, w formacie 20X26 ern, druteowany.dwustronnie. Redakcja miedalla sie :pray Novsogroclakiej. 48. Filateliste-Elisletyn reciagowaft Tadeusz Gryie- W wykei padanym formacie, na pawle- /Bow, ukazalo sic ogolem pica nuraeraw: nr 1 we wrzeanip 5963 r. no 2 re paidziernika., nr 3 w listopactzle, nr 4 w prudniu 1903 roku. mad nr 5 w stycznint 1954 roku. Karidy zeszyt Newt przeciatnie 16 Aron i byl starannie powieiany. Strona tyttdowasawierala ilustsacje. Jednyma z nimicznych tormv, poruszajacyob sagadnienia fitetelistyczne, byl many wanszawald filatelista Alaksander Roszkowaki; spotykamy talkie o- pracoarania Stardslawa A,darnskjego. Od or 6, datowanego,,jhrty 1954", FILA- TELISTA/BIULETYN" ulrazuje sic drukiem, w formacie 14)(20 cm. W atopce podano, reda.gaje go kolegium. Pod hastens BUMS- TYN" okazal sie jeszcze tyllso jades). runner, osnaczany joko nr 7, za marzec L954 roku. W paidslernilm 1954 rake ukazal sic Pierwow comer Fllatelisty" retedeeznika PZF. Wydawc5 miesiecznika byly P.P. WY - dawnietwa Karramikacyjne", redpapwai Kornitet, alslaciajacy sie z Tadeusza Gryiewskiego, Fabians Bury i Macieja PerzYn- &Media. Od Mega 1956 roku zostaje powolane Kulegit= Redakcyjne or skladzie: T. Grodecki, Zb. Iran Nerwinalta (sekretarz redakcji), F. Bura (mac.. red.) i M. Perzynski. Od 1957 r. sekretamem redakcji, po odejiciu I. Nerwinskiej.byla Wieslawa Kawecka. W lipea 1056 r, srezygnowal z furrkcii F. Mara. a nags.; redaktorem zostaje Tadeusz Grodecki,!dory pnzetrwal no tym Mammalsku , tj. do przejacia w paidzierniku 1977 roku na. emeryture. Nastapnym nacz. redaktorem byla Wieelawa, Kawecka. Filatelista" obchod.zi w 1984 roku swoje trzydziestolecie. IV. BIUSAZTYN I KOMUNEKAT ZG PZF Zarzad Calbsvny PZF or 1959 maw pawrecit do wydawania Biuletynu". Numer pierwszy, wykonany na paseielaesu, w formacie 20X27 cm, ukazal sic w ezerweu 1059 roam i zawierad marterialy zjazdowe jprzedstawione,na 65 stronaeb, gunner drugj wydeno w Iistopadzie 1959 r. i poza czcacia organizacyjna zarwieral dam apraeowania prof. Antoniego Gnorraskiego z Itseszowa. Od 1967 r. no POP wydawal biuletyn pod naz.." we KOMUNIKAT PZF", format 15X21 cm, Anne ' technika rotaprintowq. Wydano opmern 51 leszytow. Na uwage zasluguje, it or niektorych zeszytacit, zamieszczono ciekawe opracowarda filatelfs- Zyczne, main. prof. A. Easzklewleza pt,,,zarys hlstorli fllatelistyki p e1". Zeszyty sa nle numerowane, wydawnictwo zakoliczono na zeszycle za m-ce styczen kwlectee 1971 r. Po uplywit szesciu lot 20 POP w 1977 roku ponownle przystapil do wydawania Bluletynu". Dotychczas ukazalo sie 25 zeszytaw, w formacle 17X24 cm. Pore wydawnictwami ZG PZF ulfazywa, 014 Warszawie w latach BIULETYN FILA- TELISTYCZNY- wydawany prod. Zariad Gkregu PZF. ukazalo Me 96 zeszytow o roanorodnej trek!, ulefej w wydanym w 1977 roku spite zawartoki. CPaszczegaane Klt9by Zainteresowan majace siedzibc w Warszawie, wydawaly swoje komunikaty lub biuletyny; ukazalo sic: KZ MIL/TAIGA" zeszytarw 24, w tym trey podwajne: 15/16, 2/3, 22/230 27/28, roers nikaw Gaffer}, w tatach 1974,4032. ICE FOLKIsOsR-ETNOGRAFIA" LLsty Intormacyjne" sztuk 13 w okresie KZ OLIMPIJCZYK" w okresie ukazaly sic cztery biuletyny okolicznoaciowe. KZ DEFFN ZNACZARA" Indor malor, w okresie e2 wydano 22 zemyty w for - macie A4, pracietnie oiandastraniconye. KZ VARSAVIANA" w okresie ukazalo Me 6 Komunikattow. EZ DRUB" ad 1977 do 1979 ukazalo sie 12 Komunikataw, w formacie 15X21 crn, wykossanych technike mated St. J. 2611dewski 297

10 NAZEWNICTWO FIMELISTYCZNE (Y) Prekursor wspelkursor postkursor W.polskian nazewnictwe filatelistycanym brakowato.przez (Rue czar okredlenie czegof, co poprzedzalo rozwiazanie definitywne, W okresie przedznaczkowym arlaczkow PozztOwych. ktore nie byly 'mama macakiem, ale spelnialy leg furrkcje przed z.astosowaniem znaczka pocztowego Btblety oplatne coezty paryskiej 1863, stomple oplatne.pocmy loa - dynskiej 1883, pokwitowania. oplatne.pocaty miejskiej Berlin 1828 i Petersburga 1839). W okresie znaczkowyrn znakew pocztowych panstav obeych stosowanych przez no_ wopowstale panstwo lwb flows) wladze poet_ towsdo Cl.ablk wydania wlasnych relcwizytow pocotowych. (szepoka praktalta w okraate wojen i w okresach powojennych, zwlaszcza po 1918 r., oraa w przypadku ammny granic I wchloniecia terenew, More poprzeddtim anajdowagy sie pod inns administracja pocatowa). Dopier po ostatniej wojnie prz.yjeta, sic w `Polskiei filatellstyce nazwa prekursor. Daleki team zamiast dlugiego okrea1enia Znacz_ 01 austriackle niemieckie i okupacyjne stosowane pram Focate Polska 1918/19 pried wprowadzeniem 'do obiegu polskich snag.- k6w pocatowych".moiemy okreali6 kragko prekursory anaczkaw polskich ", A- nalogicanie modemy okreili6 inne anakipoc, towe oboe stosowane pocz.towo po odayskaniu niepodleglokt w 1918 r., ale przed wprotvadzeniem anakow polskich: PrelturaarY ol - skich fonmulazzy pocztowych, prekursorypolskich nalepek polecenia, nalepek paczlcowych ad. bile lest to nazwat CZYStO polska, lees spolszczenie lechlskiego praecursor", ktbre od dawn lest 9tMowane w lezyku polsklm w znaczeolu poprzednik, zwiastunii. Cry anienlaa nazwe,nrekursor na opmednut" bo I 5 n motna step spotkab naszel llte takit raturze okresleniern filatelistyeznej? Bee wttpienia nazwa popraednik" lest camonte torn polska I nadaje sit ldealme do okretlenia poprzedzajtcych, op. w odnleslerdu do opisanych na wstople poprzednikew znaczka pocztowego. Natomiast w odniesieniu do znakow pocztowych obcych poprzedzelacych mast rocisime - Mr:=Yre '.'ogr'zrzenifre= rerzr,'" orwggvis; prekursory znakow polsklch" wlemy, to o mom oboe stosowette po odayskaniu nlepodlegtom1 w 1918 r., a rile o wczetnlejsze poprzeonun majoce objet na nemiocn polskicn w male m- borbw I 'olcupaell do listopada 1918 r. Mimo, If Jestem zwolenntklem net rodzimyell,,w tym wy.- padku bytbym utrzyrnaniem nazwy prekursor', tym inmate) Se wiale sie z dwoma dalszyml men/arm, 5001e1 spopularymwanymi, a m1anowicie waptilkursor" t postkurme. Jak jut wspomniacto, nazwe prekursor rnoferny odnosie do anakfev pocztowych stosowanych puma nova adrnictistrack pocztowa doted, dopoki to nowa adroinistracja nie asstosuje wlasnych znak)5w. Z tym momentem oboe znaki pocztowe tract) charakter prekursor6w. Zostaja one albo wycofane z obiegu, Mho let zezwala ale no: ich, datum stosowa- nm przez pewien czas = nownoczeinie z wlasnym1 znalkaani poczbiwymi, W. tym drugiro Przypadku oboe znaki staja sie wsp61- kursorami. Prziiklad, r. zostalo usisnowlone wolne Miasto Gdansk a wlasna adruthistracis pocztowa, ktora stosowata pocaatkowo znaki Menteckle. Wtasne znacald tcalostkl W. M. Gdansk wprowa -,?0g:lot'cl*bn7eSn'lletr: r?zo?dyvtzyr nac);,vitee 210e:Va'; do 19 Vii 1020 r., wystemijac na przesylkach towych SaMOdzIelnle, lub wspanic ze znaczkaml W.M. Gdarlska (trankatura mieszana). Znaczkl I catostkl nlemieckle uzyte na obmarze pocalowym W.M. mciaaska w okreste le I VI 1920 r. sa prekursorami znaczkow t caiostek W.M. Gdahska, alt ulyte w okresie 14 VI Vii 1920 male charakter wapatkursorow. Peayklad. Po lelesee wrieenlowej w 1939 r. Nieerny etworzyll z cataci Darn polskich General. Gubernatorstwo. Pow- stajace etas:mkt pocatowe postuglwaly sit poczatkowo znaczkaml 1 kastaml nlenneckirni. Z damn 1 X C. wydane zostety anacrki I karty pocztowe dla G en. Gub., a zooced calostki Manateekte metal), wycofane 31 X11939 r. wooec caego moczki nlemieckle kasowane no obmame Gan. Gub. do -30 X11939 beds prekursorami anaczkow Gen. Gub., a w okresie Ilaudnia 1939 r. wsp6ikursoraml (sporkab austral przypadku POMIelmego ich utycia, wprawdzie beak ku (emu podstasv forrnalnych, ale poczta okupacyjna przypzaki table tolerowala). mtonem wspalkursorow okretla sie takte enactki pocztowe dopuszc.ne do rownoleglego stosowania na danym obszaree w innych przypadkach. Przyklad: Poczta Polska posladala no obssarae W.M. Gdahska wlasne orzedy PeeztOwe,. dla ktarych byly praeznacaone w latach znaczkl 1 karty pocztowe z nadrukiem wzglednib nap, seal PORT GDANSK. Dozwolone lednak byto stocleanse polskich znaczkow 1 calomek net mad.- ku PORT GDANSK, ktore on tyro przypadku ma- 14 charakter wspolkursorew wobec wydan,,port Gdansk", 1 oewrotnie anaezkl I karty Port Gdansk mialy moo oblegowt, na obsaarze Bless- Ponene). W Irm wypadku mlaly one charakter wspolkursorew wobec polskleh anima- k6w I calostek. anaiogiczne zasady obowlazywata na 0061 w tonycn panstwacn, Mare eroltowaly speejalne wydania soaczkow i comstes dla swych poshadloacl I urzetiew pocztowyen porn wlasnyml granicamt. motes tee monemy spltog.p. znaezki brytyjskie ntektorymi odrmanymi naplrukami utyte w Wlelklej Brytanti i odwroinie. C.sem, nazwe wapolkursor odriosi ted 'do sytuach wyniku retormy walutowej w danyrn kraju, kledy znaczki calostki dawnej walucle przez p ewien zachowujit wazno40 obiegow (a orlowlednim czasprzellcanntle m) I kursuja wn ro o oczednie, I wydanlem w nowel walucie. Tak bylo u nas awloaku zreforma zarzadzona 28 IC 1950 r. kiady obok anaczkow 1 calostek a nadruktern atone" ores w nowej walucle stosowane byly do ry 1952 r. yryclants w poprzedniel warucle (watne 0 niegowo w momencle wprowadzenia reformy) w relaelt 1 zt nom1nalu = 1 grosz. Postkursor to znak pocztowy nieistniejacego parlstwa czy zarzadu pocztowego Mo. sowany nodal, razwyczaj na obs'zarze jego upraedn:ego obiegus w rarnach nowej wla.- day pocztowej. Ma to miejsce najczekiej w wynilcu dzialali wojennych, =tan politycznych lub onganizacyjnego przejecia dawriego aarzadu pocztowego pram vows wladzg. Przykiatil i 1800 powstal Polnocno-Niemleckl Zwlazek. POCKOWy Pao InstytuCja pocztowa Jednocasca klikanagele uprzedoto samoduelnych zarzad6w pocztowych PosmaeltOlnYob P 999tw 1 WM' mesvek nierateektch, w tym takie Pros. znaczki 298

11 I Calostki poprzednichzarzedow pocztowycll otracity watnok, wyjetklem znaczkow Prue po groszy, kthre POIn0CnO-Niemiecki Zwiezek Pocztowy wykorzystywal Jeszeze do 28 II UM r. linstorla powtorzyla sie po powstaniu Rzeszy Olemieckiej, kledy 1 I 1872 wladzq pocztowe prze1310 Potato Rzeszy wprowadzajac wlasne znaczki 1 9- niewatnlajec poprzediale. Jedynie znactld P no-niernieckiego Zwiatku Pacztowego po 10 i 30 groszy (wydane 1 or 1869 r.) byly nodal stosowane obrocie wewnqtrznym, chat Zwtazek jut me istnial. W praypadkach znaczkl po groszy byly postkursorami 1 zarasem inlady charakter wspaikorsonaw. Praykladi Po klqsce wrzetialowej 1019 r. Pocata Polska przestala 1stnled jako nistytucja i wladza pocztowa,.na Mr -coach zajetych przee Nieraelaw polebde znaczki 1 calosio. trtreclly awe waanott, natomiast na toroman przylaczonych ZSRR pozostawaly w 0- biegu przez krotki etas (znane sq frankatury Wylaetrile znaczkami polsktrni i frankatory Mieszane ze znaczkarni radzieck1m1 z okrestu boy paadzierrilk, sporadycznle N. Polekie znactild 1 cabastk1 utyte po 17 IX I r. 13,es to postkorsoraml i zarazem mall charakter wobec znaczkbw radzieckich. Z podanego przykladu moina odniesa wraienie, ie prekursory i wspelkursory sa zawsze postkursoramd: Istotnie cngsto talc bylaw, ale aie mwsze. Przyklad: na ohszarze Powstantia Wielkopolskiego 1918/.19 stosowano poczetkowo wyeacznie knacziki i calostki nlemieckie (byly -wiec prekursoraani), a poiniej wspelnie ze znacgkalrh poleklutt (byly wigs wspollatrsorartni) ale nie main kb nazwae postkurstorami, bowiem Niamey jako pafastwo istnialy nodal, Dotyczy to table znaczkew 1 callstek nierntieckloh utywanych przez krealtd eras po objeciu przez Polske Pomoeza na przelomie stycznia lutego IWO r. Dazwy preleursor wspelkursor postkursor" w odniesieniu do obcych znakew pocztowych udywamy najczeiciej do znaczkew i calostek. Mega bye one udywane takie do sto.4owanych nodal obcych oaleptak rele - strujacych poleceniowe, paczkowe, flab:1w wartotclowych), nalepek pomberslienyeh i for_ mularzy bez each ich spolszczenia, Formalnie biome, nazwy te moga bye ugywane re:mule:1 do obcych stemull pocztowycb, Ale to rodm sie watpliwoki stemple poczt towe, a zwasszcza datowniki, maja to do stable, ia poutstaja w utyciu na WWI cllitei leas i przetywaja n:ejedna, w1adze Pocztowe. Znane sa przypadki, kiedy detournik austriacki z crasew.zaboru pozostawal w udyciu POCzty Polskiej po 1918 r., nastepnie po wrze3niu 1939 byl stosowany przez isbegte okupacyjna, a po wyzwoleniu 1044/45 znowu przez p.ocae Polska. Przykladew 9. - zwlazacna pol-clolanyeskich datownikbw preedwojennych,.podae modna wiele, ktere byly nadal w utyciu w okresie okupacji, a n94ttenie no wyzwoleniu. con. Jerzy Tokar nowogei QPOLSKIE ODNOWA ZAETTKOW KRAKOWA. W cy1r15 wydawrilczym Prtinisterstwo Iscznodei wydaje w IV kwartale be. ko1ejne dwa zoaczkl pocztowe; Prace rewaloryzacyjne koncentruje sie no Sta. rowce na Kazimierzu. Soma renowacja zaczela sie wczestmei, w latach 00-tych. orknowd obiekterw monomestalnych. Co trobiono do tej purr' Konaplekapwo oditowiono 975 obiektow, w tym Plerbakart, Wlete Ratuazowe, Sultionnice, Collegium maius i male. P1ancevaino, aby co roku robid sto oblektow. Plan obelmuje 1201 budynkow. Roboty oblicza sie na co najmn1ej 80 lot! A kuka pokotea trodzia Sig b40aie nerd p.ywriaecnieni Svietnotel Krakowa. s al Katedra Krelewska na Wawelu, miej- - - sce koranacli krolow polskich. W krypoie katedry se graby kriclewskie oraz bobaterow narodowych Zaire% Rsidewski na Wawelu, met:tatba kro16w. Obecnie muzeum, gad an skarby leptons, arrasy 1 amain ea-una. Na znaczkach umieszczono amok Ochrony Swiatowego Kostty roc zne zamykaje se obecnie w granicech Dziedzictwa NaturaInego, Przyradnictego miliarde zlotys-h. Plenie doe Pochodza w oolowie kuttwatnego, UNESCO. ZnaCzkl drukowano techniko a funduszy Centratnego FtrodUszu Rozwojo Motto- Oftsetown, na paplerze kredowanym, format ry, reszta z budtetaw terenowych, od uzytkowni- 31,2003 mm, w nakiadate po 10 min sztuk katdej wartoacl. kbw objektow oraz Od tat dziala Spoteczny Srodkow iepolecznych. Ogolnopolski Komitet W dano wprowadzenla do objegu znajdzie sic Odnowy Zabytk6w, ktary gromadzi bra Oki na ten w" sprzedaty koperta FDC, z okolieznoaclowym datownikiem, stosowanynt w Upt. Krakow 1. Na eel. Tahoe erodowisko Clateljatyczne ma znaczny udzial w nerodowei tbiorce. kopere1e rys. tarczy z orlem porskim ze skleptenda VOSztzegOlne wajewourtwa whiczyly dig der okcji KapUcy Swietokrzyskiej, z Kehedry na Wawelu; na ratowania Krakowa. DLit przykladu woj. tarnowskile datownlku ras herb m. Krakowa wig eolithna stinauscasalo I wykonalo peace rimy rendoo- dzwoole Wie2y Nariacklej, z konca XIV wieku. Projektantam znaczkenv, koperty 1 datowitika lost die Teetru Stan-ego, woj. opolakle oat Nvyreln0M troy budynk1 dla Untwersytetti Jaglellonskiego arrysta plastyk Andrzej Heidrich. pray 01. Gotebiel, atote,ane gram. sprzedatny Ina 30 sztuk znactk ow. Tern skit, takte dla UJ, awladezy na net, Collegiurn obiego nie zostal jeuzcze ustalany Was sic "Juridlcum. katowickie zajmuje sic renowacja Pa- stuatta, tow raker bie2acym uptywa whlanie 10 lot sco pugetow. Moines who. probowat okazat od przyjgcta pamigthej uclavaly Rady Ministrow o onnowie zabythow Krakowa. zwiezkl wlasnej Semi Cry miaste z ttrakowem, Be przestrzenl tat i w akcji Odnowy, 299

12 Aktuatnie w Odnowie zarysowuje oit pewne trudnoki. Slap nle tyle trodarzw, co wykonawcow. Na Ts,'" brakuje Pmedorehlorstwu RewalnryzacJi ZabytkOw o razpracowniorn Konserwacp ZabytkOw Ublegioroczny plan wy100- nano w 83,2 proc. Nansekoze op.:ii/ale/11a se w remontash dornbw miesszkainych. Rtaktrie ingalatl. row i specjaiistow, Jolt w cote) gospoonree komlloalnej. Oplacalnott rots* przegrywa or zestawletau z Natal:el-Ming (oche. Na rok is.etecy 1 nastepeny wytypowa.no ISO obiektew do prat rencovacyjnych. Bytoby fatainze, gdyby ten plan nle zostal wykonany. A czekaja Krakow wielkie prate nod przebudows wtzla komunikacyjnego w frodmiesciu. Prowadzie trzeba trudne technicznie roboty wyposa- Jr/Moen odnowianych kantenic w gaz i 'rotalatje Walociagowo-ka.nallzacyjne. Tyre/moon od ',racerewaloryzacyyne natkagly sic na kolejna trudno5e. nie z /amid g.podarowania, wisteca z reformer mlana Prredsigbiorstwa, urysku- Jac m.odzleinoto I swobode wyboru robot, KMrula sie opiacaln0scia, niekonieeznle zat walotami kulturalno-spolec.znymi oblektrew. Odkrywanle n a nowo Krakowa jednak trwa. crace 144 dale), wbrew trucluoictom. tau tc, cc. we zwyczaju. A Oe dobre tradycja Krakowa /aware byla pasja gromadzmil dokumentow arch:- wallow, to biceoslawlony okutek odczuwamy dolt. Tachowaly sit rmejskie archiwa, plorme po ladatie i pa polsku. Sq to tak zwane revotzje (end w ro dsajt1 naszei akcji p.esja) r XVI wieku, z - wierajace opis techniczny znimmen budynkow. Ta dawns dc.immentacja przewytoza newer wspencres TrorrONowoacia. Kole)* podetkowe rownlet przynosza wiele cennyeb danych. Pozwalala nat. - lie wszystkich koiejnych trytkowoiktgo budynku, za cafe peeset lat, wraelkie remonty, i przebudowy. Ulatoviale dal/ to dokurnanty rewalormaele. Natcerilast wyraaern udziatu resorts, lacznoact Jest od let Cocoa maczkow poowlecona Odnorwie. Po. /wall to na gtomadsenie materialu do.1:coe6o tematycznych. pomytlanych na rozmaite sposoby. Elyloby dobrze, gdyby nasza seria wtelo- ' letnia moczkow pocztowych, dotad ukezujeca nie- Jake od strony rewnetnnej, orlejainti zabytkl, Pamela townie/ pokazywae lob bebeohy". Interesu- Ace odlcryois we wnetrzach, na Sclanmh i stropach. ZdobyMe renowacyjriej ',racy konnetwatothw i mistrthw rzemlosta. Do saprojektowa.nia takich marskow konieeme Jest Jednat reporterskie ago projektanta, ale Joule wzbogaelloby to aerie. Pobudzalec wyobtainie abmra.y, roblac dobrq robotg w propagowounu polski,* szkoty konserwacji zabytkow. UtwletniaJec serie. in) Stemple OkelieznbieiOwe Mtn. Leczno501 wyrazito zgocit. stosowante: 15 VII w Upt. Naltesew datownika: XX Froth wal Szachowy tm. PKWN. 15 VII w Opt. Lublin I datownika: Umehornienie Alltomatycznej Telefonicznej Central SleazymiastoweJ 40 lat PRL. 27 VII w Upt. PrsensyS1 I datownika: 40 r..- wyzwolenia Prremytla. VIII w Vol. Krynica 1 datownika: '70 lat ZdroSt Zuber. 15 VIII w Opt. Poznan I datownika: I Wyprawa lumalajoka KLubu Wysokogorskiego w Pomanlu. 17 VIII w ript, Zle oba Gbra 1 datownika: Turntel Kadry Narodowel Dintorek J Inniorow PZ SZACH. 26 VIII w Unt. Krals6w I datownika: EuropeJska Konferenoja Chem)" Anslitycznel 1 TX w Upt. Hel 1 datownlka: Ledowo Obrona wybrzeta. 1 EC w Vat. Gdansk 1 datownika) 5 Oat CAMskiego Oddatalu Muni= Poezty I Telekomunikacji we Wroelawiu. 1 IX w Opt. Wroclaw 1 datownika) XIX Mcdoynarodowy Fagg wal OratoryJno-KantatoWy ovratialavls Cants. 89". 1 YX w VOL. Worzysk (DOPIT Poman) datownika: Wrzesien 1929 r. w tejonle nadnoteckhn. arm w Upt. 3wldnik k. Lublina 1 datownika: 30 lat Swidnika Swieto Lotnictwa. 2LX w Upt. Poznan 5 datownika: III Spolkanie PolatnIkOw Jan Nagonki DC or Opt. Warszawa 1 datownika: Ill MM.. drynarodowy Konkurs Fuatelistyczny 2y H. Rembrandt Roland's. 71X w Upt. Jelenla Odra I datownika: XXVI Winger' Jolenlogorski. 7. w Lidt. Tarnowskie Gory 1 datownika: D. Gwarkow. 81X w Opt. /tryst. 1 datownika, XVIII Fe, ottwal Aril i Pletni Im. Jana KlepUry. 8LX w Upt. Kutno 1 datownika: 45 romma bitwy mad Bourg. IX w "pt. /Wawa 1 datownika: 95 rocznice bitwy wrmanlowej pod Maws. IX w Opt. Staraehowice 1 datownika) XIV Dnl Starachowie. 91X w Upt. Kowa Slupla datownika) Dyrnarki SwiGtokrzyskie. ID IX w Upt. Ulicle (64450) datownika: 175 lat Szklarstwa w Ultenz. 10 Dr w Upt. Wroclaw 1 datownika: Mledzynarodowe Synapozjurn Spektroskopia Ziem Roadkich. I/ IX w Upt. Bydgoszcz 1 datownika) Miedzynaroiowy TurnIeJ Soachowy 50 lat KS cleeznote". 14 IX w Upt. Antonia datownika) III Dal ChopInowSkie. 14 IX w Upt. task 1 datownika: Dni Zapowledziany w nr 0,184 kamwnik okolicznoiclowy bgdele stoso any w Opt ,315./ W VIII. a roe 2 VI. 300

13 nowoci ZAGRANICZNE AITUTAKI znaeskow 9.V. 1 znaczek Europa CEPT aerli oblegowej (11 csq4d): 50; 60; 1984, 6 so ( Most- wspolny 72; 98 c; 1.20 dot. (maid Pacyr, rystinek na snaeskach panstw ku). cdonkowskicb CEPT). ALGIERIA znacskt BARBADOS znamist Zrodla na staryna mletele w B ARB 011ropIjskie, Los Alglerze 0.50; 0.80; 2.40 db. Angeles 1884, 50 c (bleg); 05 c Otrzelanie do 'Army); 75 C towk(); 1 dol. (w3deigi ma ivwerach). ANDORA.Poema Francuska. 7.V. 2 znaczki Europa CEPT INV: 2; 2.80 Zr ( Most" wspol- glionrouwvicl' C'EVT)kP. " P"" BELGIA. 26.IV. 3 2naczki serif obiegowej: 15; 22; 50 1 (Portrat krala). 7.V. R znaczki Europa CEPT ; 12 f ( Most Jf.tr-h P"" 21.V. 1 znaczek Dz1en sows.- ka": 12 f (naznaczku repredukcla znaczka 10 c Leopold II" z 1804 r.). 28.V. 1 znaczek WYbOrY do parlamentu europejskiego 1984": 12 2 (symb. rys.). szysmowi": 60 h (Vendalln pats. ny); 1 kcs (Ladislav Novonsesky; ) 2 km (Rudolf Jaslok); 4 Itcs (Ja n Dialeplia). 11.V. 2 znaczkl,r011 ores- Mel musyk r : 50 h; 1 m k (symb. rys.). DOMINIKA. IV. 9znamkow 5 blots Wlelkanoc 1984-: 112; 1; 2; 3; 4; 5; 10 c; 2; 4 dol.; blok 5 dol. Olustr. wg Walla Disney's). DZIBUTI znacski, seria.,zirnowe 1grzyska 9100 w Sarajewie, z nadrukiens; 70; 130 f (nadrukowano nazwlska zdobywedw medall w pokasanych na znamkach dyscyplinach). 15.1V. znanziti Wielcy materse": 150, 1 (14. Matisse); 200 (A. Modtgliani). FINLANDIA. 7.V. 2 znaczkl Europa CEPT 1964". 1.40; 2 mk ("MOM" wspolny rystmek rte mankach pa/10w CzIonkowskich CEPT). FRANCJA. 12.VI. 1 znaczek..bordeaux Kongres Federaell F rancusk1ch Towarzystw Ftlatell. stycznych": 2 Sr (stylladwany dolt Bordeaux). 25.V1. 1 znaezek..turystyka": 3.50 fr (Phare de CordoUan). BERMUDY. III. 4 znaczkl zasiedlenia BermticloW": 12; 30; 40 c; 1 dot (portrety Ica ANTYLE 110LENDERSKIE. lonlzatordw i krajobrazy z Wysp). MAIL 4 tnaczki z doplata COOKA WYSPY Sport", c; c; c; znanitqw sera obiegowei. 1 ; 2; 3; C (rotne pozycje gracza w 5; 10; 12; 1.4; 18; 20; 24; 30; baseball). 31; 0; 42; 48 e (korale). AUSTRIA. 4.V. 1 znaczek 100-locle 10)00(0 w Austr11.: 4:59 sz (obwolutka z eygara rystanklem sadzonki tytonlu) 4.V. I znaczek Swlatowy Kongres intyn.row Samochodoh Wiest.) 1989 : sz (kola sam wyc ochod owe, emble mall. CV. znaczek 1200-leele Kostendorfu Salzburga", 4.51 vx twidok Kostendorfu i herb). 25.VI. I zroczeic z doplala Slawnl. ludzie": 2 fr fr (Gaston Bachelard). GABON. 18.IV. 4aezki zn KwIaty Gabonu": 9; 125; 135; 350 f. GAMBIA. 9.IV. 4 znaczki 150-1e0e Lloyd's List" (Wykazow morskich): (0; 81; 90 b; d. 15.1V. 9 znaczkimr I blob 19e1": 1; 2; 3; 4; 1 ; 10; 69; 90 b; 5 d; blots 5 d (rys. wg Walta Disney's). GORNA WOI.TA znaczk6w 1 blok Igrzyska 01)mpljskie Los Angeles o ttss rea.); m 120 f (slatkowkall CSRS- 9.V. 4 znaczkl, Bohn. 150 f (plika recsna); (ItoSsYtc.owie roam oporu przeclw fa. knwka); 300 f Wilka norm); blots 530 f (siatkow140. GRECJA. 301V. 2 znacski,.europa CEPT 1984, 15; 11 dr ( Moat wspnlny rysunek na znacskach panstw mionkowsk)ch CEPT). GRENADA dla wysevek Grans. dyny, 15.1V. 9 znamlawr t blok Wlelkanoc 1984". 1/2; 1; 2; 3; 4; 5; 10 C; 2; 4 dol.; blok (r7. sunk; wg Walta Disney's). GWATEMALA znaczkl loin. Plerwsza rocznica wlsyty papieta w Gwatemall": 0.04; (fot. 0 wlsyty). 301

14 HISZPARIA. May. - 1 blok Sidatowa Wystawa FllatelistyC2- na w Madrycle-: blok (5 num. losw) 38 pt X 5 (rodzina krolewska). 3.V. - 1 znacsele.53. Kongres F1P w Madrycie (Federation Internationale de PhIlatelle)": 38 pt (emblems:u..c. NVlysp"lea=1=-: 10 pt. IRLANDIA. 2 znaczki Roane irlandakie plamwki medyczne, 20 p (150-lecie fundacil upitala Ow. W1ncentego w 1511b11- Ole); 44 p 050-lecle zalmenia kolegitim chirurgicznego w Irlandii): JAPONIA. 19.V. - 1 znaczek Krajowa kampanla Lao zmesian)a - : DO yen (kwiat I CedroWY). JEMEN, LUD.-DEM. REP. 1.1V. - znaczki I blok 21-leets rewoluch 28 wrsdiniab: 100; 150; 325 f; blok325 E. JUOOSLAWIA. 30./V. - 2 znaezid Europa CEPT DM": 23.70; 50 din. ( Most" -wspelny rysunek na znaczkach panstw mlonkowskich CEPT). KAMERusi. WAIL - 2 znaczki I blok Wlelkanoc 1964": 200f ( Plet ", rzetba polichromowana 2 Gregorlo Hernandeza); 500 ("Memenstwo tw. Jana Ewangellsty -, polichromla Charles. Le Bran); Wok to znaczki). KCzki ONGO REP. LUD zna 34 rocznim Swiatowej Redo Pokoju- : 50; 100 f znaczkow blob lotn. Igrzyska OlImptiskie, 1 Los Ange-. les 19114": 45 i 75 0 (Judah 150 f MaPasy); 175 f f (szermier- Soh ohblok 500 f (boles). KOREASISEA REP. LIJ13.-Dem. - 3 znaczkl 12101c 500-1etie urodzin Rafaela": 10; 20; 30 coon; blok W moo (portrety p4(11- a s ae a) A znaczkow (,Wale":. 1; 2; 5; 5; 10; c (rathe gatunki). - 4 znaczki Malarstwo z Museum Jean Pierre Peseatore w Luksemburgu": 4 f (David Teniers); 7 f (Eugene Delacrols); 10 0 (Jan Steen); 50 f (Pieter van SlIngelandt). - 1 znacuk..igrzyska limpliskie Los Angeles : 10 f (bieg). MALI znamki lotn. Nail/spay sprzet latajacy": 270 f (AmIglowlec); 350 f ( ). 9.IV. - 3 znaczki loin. i "71`017.1-,!:nd"Az 1es 1984": 2ar6w); 440 I Getd0lectwo); 508 (lggaic. p1tesikodarn1); blok 700 ( 1 MAURITIUS, 18,ID Pustulki": C; 2; 150; 10 r (pt1211/1r1 w rolnym URCILI - w lode, siedzace...). MallriBli; MONTSERRAT Ott c Igrzyska Olimpijskie, Los Angeles 1904", 80 c (rzetba antycmegp dyskal2m4o; (olimpljaka pocod h nial; Ve 11311: A2;rbldot ( g:rtkt 4 znaczki). NIGER. M.TH. - 1 smiczek.ry- by10":d." (2Ybtar aczki ) Pleeloboi milltarny": 120 f (Megz przeezkodami); 140 f (strzelarde). NIGERIA, znaczkow seril oblegowej: 1; 1; 3; 10; 15; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50 `1; 2 p twidokl 2 Nlgeril nowe 1 dawnlejkze). NIKARAGUA, znam- Wow..Koty": 0.50 cor X 2; 1; 2; 3; 4; 7 Cos (HMIs gaturilei kothw)..501m0-branitjaka LUBRAPEX Cle Museum Narodowego Sztuki Dawner: 16; 40; 51; 86 MC. lobrazy StaryCh M W ze raw Museum tnadruklem TAY- BRAPEX 84 - Lisbon")- SAN MARINO. Nov. - P snaczld Crupa orklestrowa Hagan,: j00,,200 1 ( %a=.,17(yositi ctietleca'; 00; 95; 115; tycia Wioski). SIERRA LEONE maczkl 1 blok Igrayska OlimpBskie Los Angeles 1984"; 1 I (bid( przez plotki); 2 I (gimnastna); 3 1 rout oszczepem); 12101c (boles). SUAZO (Swaziland). 23.1V. - 5 znamkaw drukowanych mum w jednyrn arkuszu Chun dzikle zwieneta". 35 c X 5 OlustraCje 2y.c1a deices, - Ibis6w), SZWASCARIA. I.V. - 2 znaczkl Europa CEPT WM": 50; 80 c wspelny rysunek na anaczkach paastw ezionkowskich CEPT). SZWECJA. 24.1V. - 4 tiadycyjne 0nac2k1 rabatem a cyk110 H by er prowincji" (w zenyeileach 20-znaCzkowych): 100 1:0 X 4 (herby: Shane; Blekinge:, Soiermanland; V8sterbotten). TURKS 1 CAICOS. 9-IV. - 4 znamki I blok Wielkanoc" Smierci manna Cos reggio (Antonio Aileen": 15; NI; 60; 95 c (obeazy, fragmenty Oreskow). USA. 4.V. - 4 znaczkl, wane w envorobloku w jednym arkusm Igrzyska GlimP13 0kie ISM": 00 C X 4 (Styllzowane sylwetlel z rianych dyscyplin sport. witch). 11.V. - l snamek Swlatowa wystawa w LoutsianIe - czysta woda tr6diern tycla": 26 c (krajobrae woclny) znaczek.50 lecie Smierci Augusto C. Sandino": PO c (portret na tle demonstracji) mac0ek 75 lecie Kubatiskiego Czerwonego Krzyfa"; HI C (reps znaczka sklego z 1994 r. na 50-lecie Curwon ego' KrzyZa, Raga Merwonokrzyska). LIECHTENSTEIN; 12.V czki Liecidanstelnowskie lendy - ZnIncsenle Trisony": 4e r (zwhistun nlesuzetcia); so r 001syczone miasto); 80 r (ocalala rodzin ). 12,V. - 3 znamk) IgrZyska 0- Ilmpijskle Los Angela BM": 70 r (Molt 0 tynce); NI r (rout dysidera); 2 fr (pchniecle kola). LURSEMBURG. 7.V. - 2 znacz k: Europa CEPT 1984"; 10; 16 1 (..Most" - wspolny rysunek na aczkach panstw czlonkowskich EPT). C znaczek Miedzynarodewy Doled Koblet": 1 cor (portret kobiety). EMI - 7 znacds6w Kwiaty odwledu ne or prze0 PszcsMY"; cor X2; 1c X2; 3; 4; 5 cos NOWA ZELANDIA. 4.1V. - 4 maczki Dawns stalk) parowe'': 24 c (.,Mountainer" r.); 40 c ( WaHrana" SE (..BrItannia" - 0.); 70 C c ( Wakatere" ). PALAU. HMI znamkow Muszle": 20 C X 10. PENERTN znaczkow urn oblegowai (6.4; 50; 71 50; 90 e; 1.20 dol (taglowce). PORTUGALIA. 9.V. - 4 znams lei Wystawa filatellstyczna Eortu- SAEGER znaczek 200-1Mie urodzin badama AMI Csoma Sander : - 2 It (Po - piemie, mapt1) ,7 1 znacrek Oszcztdzat dingle : ft (101(01). wloci1v. 10.1v. - 2 znaczkl z przywieszka seen obiegowej: Wloskle wyroby na calym iwlecie": X s (wyroby ssklane). 28.1V. - znaczlit Slatowa WYsta va Filatellstyczna - Ss": 450; (widoki a Rayi lekst). WYBEZE2E KOECI 5E0E10- NUJ maczki.,okrady": 100 I (pa)ak); 125 f (osa) maczek dla panty urzedowci: 10 I (do seed Filial"). III. - 4 znaezki I blok (into.) Igrzyska Olimpljskie Los -Angeles : 100; 125; 105; 350 f; ;Kok 500 f (ilustrauje z dyscyplin plecioboju nowoczesnego).

15 Zloty jubileusz.w tym roku mil& pigedziesiat lat od ostatmego migdzynarodowergo turnieju lotniczego samoleb. sportowo-turystycznych, jaki przeprowadzil Aercklub Rzeczypcopolitej Potski w dniach r. w Warszawie. Byta to najwielcszo na Swiecie miedzynarodowa impreza sportowo-lotnicza okresu lat migdzywojennych. suede 'kasownikerto okoliezmorkiowych: Katowice 1.1u, Katowice 1 1j, Lw6w L 2s, Wino la, Warszawa 31 9, Warszawa 18 Port Lotniczy. Na kontawyrn etapie Wdzso Warszawa ucze,tntk turnieju pilot DudzinSki (zajai 11 miejsce) przew16.1 na samolocie PZL 26, kilkadziesigt listkw, ktbre opatrzone stab, poza pocztowyro ka.sowniktem CHA- LLENGE, dodatkowym stemplern a:elonym trescia: CHALLENGE11634/WILNO WAR- SZAWA/Expociie par P.Z.L: 26" 65. Do bardzo ciekawej i rzadkiej doktimentacit w tej dziedzinie naleria mgraniczne llsty lot nicze. - Ictare dowiezione w czasie turnieju samolotem do PoIski, otrzymaly na odwrocie Potwierdaajacy stempel okolicznoiciowy Tar - nieju CHALLENGE, w turzedzie pocztowym Portu Lotniczego w Worsaawie. W zakpodach uczestniczyly 33 zadotgi samolotowe, reprezentujace kwtat lotnictwo eura. pejskiego. W pierwszym drriu zawodow rozboczelo sie testowe sprawctzanie sarnolotow agloszonych do zawod6w, irwajgce ca1y ty - dzien. Eliminacje wstepme proby sklactania, i roakladania samolotu, oszczednosei asiycia psliwa. trudnego starts paned, bramka mialy miejsce 6 wrzegnia. Start do lotu okreinego (lacista cilugc96 10 tysiecy tun) nad krajami Eu.ropy. i poinocnymi brusgarni A.tryki rozpoczal sig dnia od goclainy 5 rano. Na trasie turnieju z miaet polotonych na terenach Polski znajdowaly sig: Katowice, Lw6w.Ino i Warszawa, cola trasa lotu z zaznaczeniem wszystkioh miast postojowych przedstawiona zostata bardzo czytelnie na bioku jubileuszowym, wydanym przez Poczte Polska w 1982 roku. (fot. Polacy lecieli nk maszynaeh polskiej. konstrukcji RWD 9 PZL-86. Lot trwad 9 rini. Po raz drugi puohar CHALLENGE zdobyta polska zaloga: pilot kgst. J. 'Eajan i mech. sieri. G. Pokrzywk. Wicemistraami turnieju zostali talkie Polacy:.pilot T. Pionczynski i mech. St. Zientek. To interesujaca impreza migdz.ynarodowa utrwalona zastala dodd lxggato w polskiej filatelistyce. Poczta Polska PronagowaRa.,CHA - LLENDE 1934" jui na dwa miesioce wczegmcj, specialnym wirnikiem ra.mkowym, w urzedzie pocatowym Warszawa 2, o treeci nastepujecej: M/FrI7YNAROTX1MY TUILNIEJ LOTNICZY/CHAIJMNGE POss tym w cztorech polskich miastach etapowych propagowalo tg wspanialo impreae tot. 3 Canna bozycie filatelistyczno stanowia dwa anaczki pocztowe, 186re utrwaliiy w historii lotnictwa, te jedyna w swoim rodzajo o zakresie europejskirn, impreag sportowo w przestworzach. Sa to anaczki lotnicze o no- 363

16 rninale 20 gr i 30 gr z 1925 i 1033 r., opahrzone nadrukiem CHALLENGE 1934" w kolorze czerwonym. Nairlad zna,czka o nominate 20 gr byl bardzo maly (byla to resztowka w sklad- May pocztowej) i wynosit sztuk. Natomiast licnbo, anaczkow o nominate 30 gr, przedstawiajacych zwyciezcow CHALLENGE 1032 r, Zwirke i wigur4. bytes 9-krotnie wydaaa, bo wynosila przesalo dwa miliany sztwk. Oba to znacaki w etanie nieunywanym se obecnie rnadkokia. Na ilustracjach (lot. 2 i lot. 3) przedstawiamy dwie strony interesujacego lotniczego listu poleconego, oplaconego series znaczkbw CHALLENGE 1934 i nadanego w Upt. Warszawa, 341 (sterruple CHALLENGE 1054) 'w pierwszym dnin obiegu telex serii. Na odwrocie tego Listu, (also potwierdzenie przewozu samolotem, znajduje ate, a to same, data (283.34), stempel CHALLENGE 1934 z Upt. Warszawa 10 Port Laniczy, jek i stempel nadejacia do Przemygla w dniu Prezentujemy takie zwykly list ze znaczkiem CHALLENGE 1934 nadany w Pierwszym dais, obiegu na poczcie gl4wnej Warszawa 1, ale stemplowany okolicancgclowym kasownilciern..wystawa POLSKA i POLACY w SWIECIE",,poniewari w tyro uraedz.:e noestowym nie bylo stempla zwiazanego a turnle- (em lotn:czym (tot. 4). tot 5 Eziolaki Zwiazek Filatelistaw ucnci zloty jubileusz wielkiego sukcesu nolskioh skraydet w 1934 r. okolicanoaclowa wystawa parity lotniczej w Deblinie, gdzie miesci sib Wyt szg Oficerska Sake))a, Lotnicm. Organizatorem wystawy, ktdrej otwarcie nastapi a. jest Okreg PZF as LubEnie. fot. Saris CHALLENGE 1944 byla w obiegu do data r. wlacznie., Na ituatracji (tot. 5) Pokanuiemy cialrawy Est.poczty balonowej z Krakowa nadeny. w duiu r. i franiornyany znaczkami sank CHALLENGE 1934, zeyli as ostatnim dniu ich obiegu. Listy pierwszego I ostatztego dnia obiegu sera' CHALLENGE 1934 nalega do raadhich walorbw filateliatycznych. Poczia Polska przypomniala as roku 1982 wielki sukces Palakow w Tus.nieju CHA- LLENGE 1934 wydam:em wianmo znaczka lotniczego o nominate 31 zl. Na znaczku przedetawiono naez samolot RWD-0 z tego rajdu, nad nim widniejg nazwiska zwycieskiej zalogi: J. Bajan i G. Pokrzywka. Wspomniee wypada, is na marginesie arkusza teen anscaka umieszczono tytal so- -Lam zw -wigsrwa POLSKICH LOTNI- KOW CHALLENGE (tot. 6). Cot. I Impreza lotnicza, CHALLENGE ma Pleima karte as historii sukcesew palskiego lotnictwa tat miedzywojenrnych, a w filateli.styce stano- WI jvi ciekawy roadzial polskiej poczty lotniczej. Fabian aura 304

17 Czy warto byto? T a E21 W hiethcym roku too allude po zatwierddenio piano centralnych wystaw, a w trakcle zatwierdzanla kasad wystawlennicuychn, Mika okregew PZF wystarato z wnioskiem o podniestenle II &toped:a wystaw z tch tereno dzialarrla i nadanhe tat Diana Krajowych. Po alugich 1 zatartych dyskusjach ZG PZF owdglednit to prodby. tizasadnalaage sera decyzje man. okresend proejacknvym, 'Cady Zasady" klooleeo vochodza w Ode. nedakcja postanowila no wszystkich tych wystawach nuked odp0pdad4 na PYtanie Czy wart* byte" toczyd tak radarte hole, czy ink portorn, reprezentatywnote ztuortov dia okreatonego ternata wyntwery, ich rota in groaowisku poannedddaly scddide, BIELSKO BIAESt g-s Q&ISItelSbb GRAFILEX '84 ASTROJ WIELKIEJ WYSTAWY WY- C.ZUWALO sag an WEJSCS4 do budynku NOT w Bielsku-Bialej. Pierwszej Kra- Boavej w historii okregu. Bal Pierwszej o tej range w catej laletoril fidatelistyki na Podbeslcidzia. oboe wszak liczy one nomad 85 let. Na ten mastrej skladad sie than dastojnych goaci prezentujgcych najwyrisze polityczne i administrracyjne wojewedztwa i miaata, przedstawicieli gwiata nauki i kultury, najwybitniejszych dzialaczy filatelistyki i rzeszy brad drukarakiej. Ten nastred potegowady pieskne dekoracje, a wired nick plakaty i afisze w gailku kolorach, reklamnjace tu. w salaoh NOT. jak i w calym miegtie Krajawa Wystawe Fitatelistyczna Grafirex'84". Zardm Wystawe otworzono jui bwierita sukces. 0 tym sukcesie kulturotworczym, a nie tyiko filateaistycznyin, anowig podczas otwarcia sekretarz KW PZPR, a zarazem przewodniczacy Komitetu Honorowego KWF towarzysz Jerky KOpel, kiedy m.tn. podkreglal jej rate inspirujasa i iptegrujgca. 0 wielkim sukcesie gospodorzy w.spostudaj w czasle zwiedzania Jan Walaeh. wicewojewoda Oni ten. Okreg PZF z Wtadystawem Hornikiem i Fr. Halamg od dwu let praygotowywall sit do tei Wystawy i Pamz mo - ment nie zwartpili w sukces, oboe powodow do zwatpien byto wiele. 0 witzi pomiedzy ludtmi mewit ted. Prams H. Biatek, ktery przybyd na otwarcie wraz ze wszystkimi pre- =semi okregew PZF, no w oczach wielu sta nowito nobilitacje KWF w Bielsku-Biate" Prowie do rangi eg6inolaraicwej. Graffilex'81"... Dziwna to i w wielu wy miarach elcsperymentailna, Wystawa. Poets wszy ad gabaot. SWieto wykonane, Wygodne. Z matymi szybami, ktbre katdy z latwaicia mote zamontowae. Jeri no trekate zwiedzania Wystawy niekterzy prezesi okregew alopytywali sit COY mated odobne zamenvit. A organizatorzy w tym samyno.a - sie radzili co jeszcze matzo udoskonaaid, u- sprawnie. Alba sktad 'komitetu orgonizacyjnego... W zasadzie organizowalo Wystawn Kato PZF nr 6 przy Bielskioh Zalatodach Graficznych. Ale w sklad,komitetu wehodzili nasi dzialacm at z trzech okregow. Bielsko-Biala, Katowice, Krakow... Rena Zielinsam Warszawa. Oj! Zapobiegli wa 54 ci daukarze bielscy. zapobleal iwi. Saana forratais Wystawy tet doge skomplikowano. Oto co w Katalogu pisze na ten temat Wladyslaw Hornik, Prates ZO PZF: Bielski Okrqg aura. a Salem ear 6 PZF, wtqczajgc sic do ogotnopolskich obchorldw.40-teeia Polskt Ludowej, w?mach obehodow 35-tecia Bielskich Zaktad6w Graftcznych dorocznego Dula Drukarza" zorganito- -wet Krajowg Wystatog Fitatelistyczna Grafilez'84", ktera stalwart dorobek filatetistew z tale) Polaki zatrudnionych w zawodaeh poligrafa, wydawcy i Icsisparza, a takte w innick zawodach, eksponajatcych zbiory Irmatycznie zwietzerte en stoweoz drukowanym. -!". OGLA Z TEGO POWSTAO ME LADA MIESZANKA, o jakie nie trudno na wielu wystawach, mimo jednoznacznego tytutu. Mogla. Ale nie powstala. Moim zdaniem Katalog wprowadza w lolgd, wlaczajgc jedypie 4 zbiory pod haste: stow drukowane. Moina by zlego domniemywat, to pozostale niewiele male z tematyka Wystawy wspolnego. A to nieprawda. Do eksponat6w. zgodnych z hasten wystawy zaliczyc bowiem Projekiant znaczkow Cz. Kaczmarczyk" Stefan Kerasia i,,tw6rcy kultury polskiej". Rudolfa Koliby, Ludzie kultury 1 sandal polskiej" Serzego Nofikowa, Czytalge Staffa..." Stanistawa Swierada, tub Pokey Laureaci Nagrody Nobla" 305

18 Florlana Waligdrskiego i jeszcze Mika innych. Jedli do tego doliczymy zbiory z grupy Historia poczty i calostki" oraz Literatura" otrzymamy pigkny przeglgd zbioraw zwiazanych ze siowem drukowapym. Nie =Swigs jud o tym, de sarn znaczek posztowy jest efektem sztaki drulsarskiej jak to ladnie powieciziat na otwarciu Dyrektor Elielskich Zaklad6w Graficznych Michat Pudelko, kiedy odbieral z rok Prezesa H. Bialka Zloty Odznake Honorowg PZF dta swojego przedsigbiorstwa. - Bylo wiec 78 eksponatow z calej Polski (naliczylem, do z 26 miejscowoki), w tym 74 w klasie konkursowej. W klasie oficjalnej tylko jeden, ale on to jakiej wartotal. Przywiozla go Jadwiga Bartkow-Domagata, dyrektor Mumum Pcezty i Telekornunikacji we Wroclawiu I zbierata zasludone gratulacje. A w klasie niekonkursowej gromadki zwiedzajgcych dingo zatmymywaly sig przy trzech eksponatach: Jana Ryblewskiego PRL specjalizowany", Mieczyslawa Syty PRL generalny specjalizowany" oraz Jerzego Zadurowicza Rozwoj Lacznoki Pomtowej". Sad Konktu-sowy pracowat w skladzie:mieczystaw Syta (przewodniczacy), Kazimierz Patko (selsrearz) oraz calonkowie: Jan Ryblewskl, Stefan Sniady i Jerzy Zadurowicz, pray udziale dwu aspirantbw Adama Janikowskiego oraz. Andrzeja Kopczyfislciego. Za najlepszy elasponat wystawy Sad Konkursowy tonal Swiat Tate" EwaIda Wyleiota z Zalsopanego i przyznal mu dyplom w randze medals zlotego, a RudoHowl 'Collide Krakowa. za Tworey kultury polsk:ej". Dyplom w randze medals duiego noshesttego otrzyrnali: Stanislaw Sadowski z Loft Bloki logitymacyjne", trznane za najlopsoy sbibr PRL eras Jan Malik z Krakowa za Specjailzowarm Cmehosiowacie" (do 1938 r.) jabs nallepszy ohidr generalny. Jliry przyznalo 6 dyplomow w randze me- _dafti pezlacanego, 3 medals dudego srebrnego, 31 trebrnego, 8 posrebrdanego, ' 13 brazowego j 8 dyplombw Tyle otrzymali dorocili wystawcy, a zbiory wystawc6w miodzieiowych: 5 w randze medals srebrnego, 3 ocksrebrzanego. Byly tea zbiory Elumenistycz.ne, z ktorych: 3 otrzymaiy dyplom w randze medals sre- - brnego j 4 posrebrzanego, a d -woje wystawc6w mlodz:mowych w rancho medalu pas-rebizanego. 1 wreszcie literature. Ad tray eksponaty otrzymaly dyplomy w randze medalu scab, nag,.,trzy lyki filatelistyki" Karola Stru, ga. Bittletys Informacyiny ZG PZF " oraz Katalog KWF Pokbj Narodom Swiata" ZO PZF Bielsko-Bisda. 2 eksponaty otrzyma- /it w randze medals,posrebrzanego. a 1 brazowego. Zia Swiadczyloby to o organizatorach tej wiaanie Wystawy, gdyby nie wystantala sie oryginalnyrni w pomyslach, a PfeknYmi W wykonaniu wydawnietwami parnigtkowymi. Na pierwszy plan wy.suwa Sit oczywitcieka- ttlog Wystawy (*ado:mu od zasady mapiszemy o nim oddaielnie, w dziale,recenzje"). Ponadto otrzymaliamy repriotowe stydawnictwo Fliatelista" nr 1 z dnia (naiad 1000 egz. numerowanych). Ukazaly sie rdwniek: Nadrak na kartce pocztowej (za zezwoleniem MM. Lacznoici). naklad 4000 egz. (rnak Wystawy, jej nazwa data). Koperta pannatkowa w dwu kolorach wg projektu art. plastyka Zenobiusza Zwolskiego (naklad 2000 ego.). Plakat Wystawy wg projektu art. plastyka Lesaka Zbijowskiego w nakladdie 1000 egz. i w 4 wersjach kolorystycznych. Ponadto zadbano o pigkne i wa'rtoacirowe.parnlatki: 200 szt, medals wg projektu Lesz-, ka Zhijowskiego. ROwniei filumeniki (jaltde czesto mponljnamy. de dzjalaja oni w naszym Zwlazku) zatroszczyli sie o nowy akceat. okazji KWF Graftlex '84" wyprodukowano etyldety zapatczane (9 woory x 5 min. Imddy) projektu L. Zbijow.skiego dla Zaklaclaw Przemysau Zapalczanego w Czestochowieoraz etykieta na zapalki korninkowe (ten sam projektant) w nakladzie 1000 ev.. plus odwrotka tekstem propagandowym. No i wreszcie dyplom wystawowy w dwu mutacjach (dla wystawc6w oraz organizatorow Wystawy. Na tym sie jednak nie wyczenpala erwrgja organizator6w. By!), bowiem jeszcze imprezy towarzyszace i to nie byte jakiej rangi. A PLAN PIERWSZY WYSUWA SIE N PRZEDE WOOZYSTKIM SYMPOZJUM rd.,,projektowanie produkcja polskich niamkbw pocztowych". posiczas ktorego wytwietlono film.,jak rodzi sie no-dm znaczek". Sympozjum cieszylo sie dobta frekwencia. zebrani &ago dyskutowalt, a glownych behaterbw byto dwoje Naczelnik Ministerstwa Lac-motel. Irons Zielkiska orsa prelogent z PWPW B. Prfichnik. W dzien painiej Jan Ryblewski wyglosil odczyt na terrot Wyciania krakowskie a taw. Millerawki". No wreszcie. bo jakie itiogloby by6 Inaczej, Ogelnopolskie Spotkanie Wymienne. Ktof po zwledzeniu Wystawy, bedside czy nie Prezydent Nfiasta Andrzej Plefikowskl, zadartowat: teraz to a powodzeniem moiemy ubiegaz sie o ongsnizacjo OWE:. tej wypowiedzi smeicila sie petna satysfakcja a tea*, cssgo dolconall drukarze z Bietokich Zakladow Graficznych. Raa

19 lokalny patriotyzm orag identyfikacja w)adzy Miejseowei z dokonaniami Oirregn PZF w Bieloku Biatej. jest w tyrn zawarta odpowiedi na pastawione w pierwszym akapieie as-tykuku pytanie: Czy warto Task! Warts byte Prezesie JOzefie Szyd4o i orezesie Wiadyslawie Horniik walczy6 na plenum ZG PZF o nadanie Grarilex.owPS.1" rangi wystawy II stopnia, Wystawy Krajowej. MEDFILEX`84 Jerzy B. Klima maja br. w Pecs (p1:1-zach. Wiley), w null Uniwersytetu Lekarsidego (aal r.) oasts:mao otwarcie Medzynarodowej Wystawy FilatelLityeznej Medfilez 'as", poswiceonej rocznicom dzynarodowego 1 Weglerskiego CzerwOnego Przy- 11 oraz weglersklej slutby zdrowia. W trokcie uroczystodel otwarela przenaawlall: sekretarz generalny Zwiazku ZawOdowego 7drowia, rektor Uniwersytetu Lukarsklego w Pees, wieeprozes Zarzedu nlownego MABEOSZ, sekretarz Zarzsdu atawnego PZF. Wieeprozes ZG MABEOSZ udekmowal [PM) pedalsanyek NotynaL odznakanal MABEOSZ. eksponat Mardi Gram a Warszawy Pod znaldem Eskulapa" medal zloty I glowaa nagroda stawy. Medal w stopniu Notym otrzymall.: Janos Tatar (Wegry) notably lemnicze w medycynie" dubs materials dokumentacyjnego z XVIII 1 XIX w, Karl Dostal (Austria) 0 Sebaattanie Kneippie" eksponat zawieral spit, trzy linty XVIII w., (dwa z 1733 roku t jeden z 1789 T.) oraz wiele oryginalnych k, Rudolf Walossek (RFN) Lekarze pod 1304", And Linnard (ZSRR) Rozyjski Czerwony Krzyr:, William gawttl (ZSRR) Pod snsinem Czerwonego Krzyta". 0 polsktch vutstaw-e6w wyrotnieni : Rudolf Kona a Krakovia,,Choroby troptkalne Malaria", kt6ry oprehz noedalu poolacanego dodatkowo uzyskal nagrode meezowq, Zdzistaw Abrarnek z Sydgoszczy Czerwony Krzyt" medal srebrny, Emilia Badura z Olsztyn Roiliny w stable czlowieka" medal posrebrzany Zestawienie kompletu wynlisow obrazuje porn, sza tabelka: Wyrednienle M randze Medals: a 01 zlotego a g por.lacanego a srebrnego :?:;2f:geg" dyplornu RAZEM Ws skied KomItetu xonorowego mildly Innyini dr Emil,Schultelsz minister Zdrowla WRL, dlles Toth dyrektor generally Wagersatel Popery, Janos Lakaes 1 sekretarz Komitetu Partil Rornitatu Haranya, Lajas Horvath przewodnlezacy Rady Narodowej Konaltatu Paranya, prof. Bela Flerko rektor Uniwersytetu Lekarsittego vd Pecs, Demo Horn pecans Zarzadm Glownego MABEOSZ, Erno 1(111 generally Ce kretarz MABEOSZ. Wgred 91 eksponatinv prezentowanych na Wystawle w klasie konkursowej, znalardy eta eksponaty fliatelistow z Wegier, AnstrlI, Butgarn, Cmchostowacji, NRD, Polski, RFN 1 Zwlqzku Padzieckiego. Sledmloosobowe Jury pod przewodnletwern do Laszlo MOInara, za najlepszy an WyStawle uznalo Zdanlem nitej podpisanych asleep podkre0ild wysoki poziont ekspozycji, a takte przypomnlee, to na lucerne uniwersytetu Lekarskiego w Pecs Ns ISM roku zorganizowano Podanna wystaw3. Od IS lat Co roku Kolo filatellstow pod przewodntetwem dog. dr Sozefa Buda organizuje pokazy illatelistyczne, uatrakcyjniamc Jo ekspozycjg oryglaalnych projektow pamtatek fithtelistycznych o tematyce dotycmcej Mutisy zdebwia. Na Mediae. '04" (pool konkursern) eksponowano wszystkte szkico i opracowaina graticzne z ubleglyph 15 lat. Z okazji Wystawy Wegiersisa Poczta wydala kartke pocztowa z wydrukowanyin snakiero Platy z podobizitg szwajoara Jean Rend Dunanta (8 V X 1910), inicjatara I wspoltworcy Czerwonego Krzyta. Rustracja w lesve3 czemi Pro - zeirmie gmach glowny 17n1wersytetu Lekarskiego w Pecs. W dais otwareia Wystawy stosowano dwa Insowniki okoncznoaciewe Andrzej 307

20 DZIEN HUTNIKA" W aw4aaapaapparbodkyril w roku blenicym jubileuszem 35- a lecla B1prostal, fliatel120 Lego blura, z kola PZF nr 47 w Krakowte Israeli,,DsINS Hutnika", organtzujec od 4 do 15 mail. wystawe filatellstyczne. 0g6lem pokazano 10 zblorow na 55 ekranach. czasie trwania wystawy czynne bido stokko pocztowe, na kt6ryin Nosowano okolicznodclowy datownik pocztowy. Projekt datownika wykonala kol. IC. Ftlewicz. male stoisko czynne bylo w Swletlicy blurs w gods. 8-10, a po gods 10 w halls kina Kljow", gdzle odbywala uroczysta akadernia z udrlaiem hcznych zaprononych good. W stolsku momma bylo tel naby6 clekawe znaczki. Wystawa urzedzana byte estetycznie, reklarnowaiy ja barwne plaka s :M plastyczna. Cleszyth ty wykonane Pike bar d. utym asksteresowanlem pracownlkow, czlonk6w d lob rodon, oraz os6b a zewnetrz. Wszyscy zwiedzajecy wysoko ocenlli walory latellstyczne wystawlonych eksponatow, oraz phi mate gratlezna. Sobs No 47 przy Biprostalo czytelnicy plaza" c:terakarze ie,taz"...c.-= P.eovz.2.wv. Tak brzydkich FDC dawno nie bylo! Wlainie mans pried sag dopiero co odebrane koperty FDC z I kwartalu br. Z opromnym smutkiem stwterdzam, Ce szata graficzna two wydania jest on najraniej,,dret- Zbieram FDC od pars tadnych tat, ale tae brzydkiego kwartalu, to chyba w dotychczasowej historii tych emisji nie bylo. Jak czytae katalogi? Janusz mama Sosnowiec Trudno jest zdobyd katalog, a zagraniczny prawie niemotliwe. Jeszeze trudniej.ulnae sig nim poslugiwad. Na przyklad jeden z Crytelnikow pisze: 11161, niezidentyfikowany znaczek Lotwy postada vibltowante 10 3/4-11. Katalog Mt podaje, 2e sepia posiada zabkowanie /2. Sq co prawda trine odlniany zqbkowania, lecz brak tej2e, ktora ma moj znaczek. ftedakcja wyjainia: W kaidym Katalogu, nakym Popularnyrq takte, moina sig doczytae m.jn. te: Podstawowymi rodzajami zabkowania (perkracji) sa: liniowe, grzebieniowe 1 ramkowe (Skrzynkowe). Miarg zgbkowania okredla sig liczba zab- Wow nu. odcinku dlugodci 2 cm. Najczgaciej spotykane zgbkowania 0 wyrniarach od 11 do 14. Nast Czytelnik posiada znaczek o zgbkowaniu 10 3/4:11. Informacja w Katalogu Mi /2" okretla, ie w tym wydaniu znaczkow wystapujg liczne 1 roine odmiany zgbkowania, czyli na odcinku d/ugoki 2 cm moina naliczye od 10 do 11 1/2 zubkow, Stanislaw Glowidskl Byla propaganda sukcesu... a tt iak nazwae...? Poczta Polska wydala w 1883 r. untie znaczkow pn. Zwycieshva PolakOw na Igrzyskach XX11 o- nrapiarly"... Przypomng dotyczyio to naszych zwyctestw na Igrzyskach w Moskwle znaczek nr 2715 przedstawla pilkarzy. Polsay plikarze nie odnle41.1 awyclestwa na igrzyskach w Moskwie... ponlewat w ogole tam nie PoNnall. ZoStall wezetniej wyeliminowant prier druiynz CSRS. Mani nadzieje, te zarowno projelitanc1 anaczkow, pat 1 ci, ktorzy Jr zatwierdaase beds zwracat wieksze uwage na tree a0000kkw. Rest Staltuoudal Gdansk od new.* a najzabawntejsze jest to, te w katalogo NAP/ na roe 1989 znaczek ten zostal uhonorowany Ilustrujae oltladka. F zycia, PZF Nowe kola PZF Pomyalnle rozwlja stz ruck filatellatyczny na PodbeskIdolu. Zaeond Okregu Polskiego ZwIrizku FtlatelLst6w sledzibe w Bielsko Bialej grupoje es kola, w tym 11 terenowych i 53 zakladowe, zrzeszajac 1144 dorodych Intlolnikow rilatellstyki. W ostatoirn secrete nowe kola powstaly W chowle pray GmInnyin 08rodku Kultury, Ustronat pray Szkole Podstawmvej nr 1, 'Vitale przy Gmlnnej Spoldzielol,,Samopomoc Chlopaita". Ketach przy Zakladach Urzzdzeti Hutniczych ZAN, oraz Blubatt Biatei pray NBP oddnale, otrodku Wdratania Postzpo Technleznego I Energetycznego oral pray Uragdzie WOjew6dzkim Spraw Wewnetrznych z Nectztbe w Wapienicy. Ponadto Bra mlodych Illateltstow dziala w 40 kolach mlodnetowych zorgantzowanych w sako- Nch, domach kultury 1 domach dalecka sus terenie wojewatztwa bielskiego. Marian ilinonks 308

Wirtualne Muzeum MOJE WIATRAKI

Wirtualne Muzeum MOJE WIATRAKI Wirtualne Muzeum MOJE WIATRAKI część Znaczki Pocztowe Koperty FDC Datowniki Okolicznościowe z Wiatrakiem Właściciel KOLEKCJI: Wiesław Szkopek Wydanie VII / 11 2015 eksponaty filatelistyczne w Kolekcji

Bardziej szczegółowo

Wirtualne Muzeum MOJE WIATRAKI

Wirtualne Muzeum MOJE WIATRAKI Wirtualne Muzeum MOJE WIATRAKI część Znaczki Pocztowe Koperty FDC Datowniki Okolicznościowe z Wiatrakiem Właściciel KOLEKCJI: Wiesław Szkopek Wydanie VIII / 05 2016 eksponaty filatelistyczne w Kolekcji

Bardziej szczegółowo

S T A N I S Ł A W F O Ł T A

S T A N I S Ł A W F O Ł T A S T A N I S Ł A W F O Ł T A Blok Fi. 138 A z odwróconym numerem (+ A. Kielbasa-Schoeni) Przegląd Filatelistyczny nr 4/2003 strony 23 24 oraz www.phila.pl Kilka słów o FDC (+ A. Kielbasa-Schoeni) http://www.kzp.pl/index.php?artykul=art-2003-02

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

strona 1 Wszystko ok. Polecam

strona 1 Wszystko ok. Polecam strona 1 1 Spis treści Wprowadzenie...3 Organizatorzy i Patronat...4 Komitet Organizacyjny...5 Komitet Honorowy...5 Program Krajowej Wystawy Filatelistycznej i Konferencji Naukowej...6 Dodatkowe imprezy

Bardziej szczegółowo

CZESŁAW SŁANIA 22.10.1921 Czeladź Data i miejsce urodzin Czesława Słani. 1927 Przeprowadzka wraz z rodziną do wsi Osmolice koło Lublina 1945 Wstąpienie do Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. 1947-1949

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) Nr 18/2006 05 maja 2006 r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

Wolne miasto Gdańsk /Danzig

Wolne miasto Gdańsk /Danzig Datowanie przedmiotu: 1920 Opis przedmiotu: 1920 14VI-21XII wydanie przedrukowane Datowanie przedmiotu: 1920 Opis przedmiotu: 1920,10 VIII-20XI wydanie prowizoryczne Datowanie przedmiotu: 1920 Opis przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z

W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z M 50-r o c z n i c a P o z n a ń s k i e g o C z e r w c a 56 r. KAZIMIERA IŁŁAKOWICZÓWNA Ro z s t r z e l a n o m o j e s e r c e C h c i a ł a m o k u l t u r z e n a p i s a ć n a p r a w d ę i n t

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 5 d o U c h w a ł y n r 2 2 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. I n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

FORMACJE LOTNICZE BŁĘKITNEJ ARMII GEN. J.HALLERA W DOKUMENTACJI POCZTOWEJ

FORMACJE LOTNICZE BŁĘKITNEJ ARMII GEN. J.HALLERA W DOKUMENTACJI POCZTOWEJ FORMACJE LOTNICZE BŁĘKITNEJ ARMII GEN. J.HALLERA W DOKUMENTACJI POCZTOWEJ POLSKA AKADEMIA FILATELISTYKI CIECHOCINEK 28 MAJ 2011 JACEK KOSMALA 1 TŁO HISTORYCZNE 22.01.1917 - Orędzie Prezydenta USA W. Wilsona

Bardziej szczegółowo

Liczba znaczków. 1 grudzień

Liczba znaczków. 1 grudzień Roczny plan emisji znaczków pocztowych na 2008 r. Tekst ujednolicony, opracowany na podstawie: Dz. Urz. MT 2007 nr 3 poz. 11 Dz. Urz. MI 2007 nr 1 poz. 3 Dz. Urz. MI 2008 nr 6 poz. 35 Dz. Urz. MI 2008

Bardziej szczegółowo

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i 1 5 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i Z Ł O dla zawodu T N I K -J U B I L E R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

Przemys owie wielkopolscy od ksi cia dzielnicowego do króla Polski

Przemys owie wielkopolscy od ksi cia dzielnicowego do króla Polski Przemys owie wielkopolscy od ksi cia dzielnicowego do króla Polski WYDAWNICTWO POKONFERENCYJNE pod redakcjà prof. dr hab. Hanny Kóčki-Krenz Konferencja popularnonaukowa towarzyszàca Dniom Grodu Przemys

Bardziej szczegółowo

w sprawie ponadgranicznego delegowania pracowników w ramach świadczenia usług

w sprawie ponadgranicznego delegowania pracowników w ramach świadczenia usług FORMULARZA DO (FAKULTATYWNEGO) WYKORZYSTANIA PRZEZ ADMINISTRACJĘ ZAPYTUJĄCĄ I. WNIOSEK O UDZIELENIE INFORMACJI w sprawie ponadgranicznego delegowania pracowników w ramach zgodnie z art. 4 dyrektywy 96/71/EWG

Bardziej szczegółowo

Bagaż w samolocie mały wielki kłopot

Bagaż w samolocie mały wielki kłopot 17.08.2012 Bagaż w samolocie mały wielki kłopot Kupując bilet na samolot, zwykle nie zastanawiamy się nad tym, jakiej wielkości bagaż możemy przewieźć. Tymczasem każda linia lotnicza ma swoje limity. Największą

Bardziej szczegółowo

Poczty w Armii Hallera 1917-1920. Ciechocinek 2011

Poczty w Armii Hallera 1917-1920. Ciechocinek 2011 Poczty w Armii Hallera 1917-1920 Ciechocinek 2011 Komitet Narodowy Polski 15.8.1917 16.1.1919 1. Przywódcy: R. Dmowski, J. Paderewski, 2. Uznany przez rządy Francji, Włoch, W. Brytanii i USA, 3. Po 16.1.19

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

BYDGOSZCZ CZERWIEŃSK k. ZIELONEJ GÓRY DĘBLIN DĘBLIN-LOTNISKO ELBLĄG GDAŃSK GDYNIA GŁOGÓW GORZÓW-WIELKOPOLSKI INOWROCŁAW JELENIA GÓRA KOŁOBRZEG KOSZALIN KŁODZKO KRAKÓW LEGIONOWO LEGNICA LIDZBARK WARMIŃSKI

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie dat i nazw miejscowości

Wykorzystanie dat i nazw miejscowości Podręcznik tematyka (12) Ryszard Prange Wykorzystanie dat i nazw miejscowości Wysokie oceny może uzyskać na wystawie taki eksponat tematyczny, który zaprezentuje dobry, ciekawy materiał filatelistyczny.

Bardziej szczegółowo

Biuletyn informacyjny nr 2 21.03.2011 Festyn Lotniczy Lotnisko bliżej miasta

Biuletyn informacyjny nr 2 21.03.2011 Festyn Lotniczy Lotnisko bliżej miasta Biuletyn informacyjny nr 2 21.03.2011 Festyn Lotniczy Lotnisko bliżej miasta Aeroklub Ostrowski wraz ze Starostą Ostrowskim oraz Prezydentem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego zapraszają na Festyn Lotniczy

Bardziej szczegółowo

Frekwencja w wyborach parlamentarnych oraz samorządowych

Frekwencja w wyborach parlamentarnych oraz samorządowych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 2015 ROKU

HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 2015 ROKU HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 05 ROKU STYCZEŃ 70 rocznica wyzwolenia hitlerowskiego obozu w Płaszowie 5.0 teren byłego obozu w Płaszowie Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów

Bardziej szczegółowo

2004 rok. DATOWNIKI JEDNODNIOWE. trzymającego kontur świata i tekst : PAPIEŻ PIELGRZYM JAN PAWEŁ II NA ZNACZKACH POCZTOWYCH ŚWIATA.

2004 rok. DATOWNIKI JEDNODNIOWE. trzymającego kontur świata i tekst : PAPIEŻ PIELGRZYM JAN PAWEŁ II NA ZNACZKACH POCZTOWYCH ŚWIATA. 2004 rok. DATOWNIKI JEDNODNIOWE. 1. 02.04.2004 KAZIMIERZ DOLNY trzymającego kontur świata i tekst : PAPIEŻ PIELGRZYM JAN PAWEŁ II NA ZNACZKACH POCZTOWYCH ŚWIATA. 2. 18.05.2004 JAROCIN POZNAŃSKI 1 w piusce

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego.

Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego. BIBLIOGRAFIA WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI OGŁOSZONYCH DRUKIEM PRZEZ PRACOWNIKÓW WOJSKOWEJ SŁUŻBY ARCHIWALNEJ Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego. [W:] Wybrane

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

Wykaz gwarantowanych dni doręczania przesyłek EMS nadanych w Polsce

Wykaz gwarantowanych dni doręczania przesyłek EMS nadanych w Polsce Załącznik 1 C do Regulaminu Wykaz gwarantowanych dni doręczania przesyłek EMS nadanych w Polsce Lp. Nazwa kraju lub terytorium przeznaczenia przesyłek EMS Średni czas upływający między dniem wylotu z Warszawy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

Liczba samochodów osobowych na 1000 ludności

Liczba samochodów osobowych na 1000 ludności GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

2001 rok. DATOWNIKI JEDNODNIOWE. herb miasta Jarosławia i tekst : I ROCZNICA HONOROWEGO OBYWATELSTWA PAPIEŻA JANA PAWŁA II.

2001 rok. DATOWNIKI JEDNODNIOWE. herb miasta Jarosławia i tekst : I ROCZNICA HONOROWEGO OBYWATELSTWA PAPIEŻA JANA PAWŁA II. 2001 rok. DATOWNIKI JEDNODNIOWE. 1. 03.04.2001 JAROSŁAW 1 rys. wizerunek Ojca Świętego Jana Pawła II, herb miasta Jarosławia i tekst : I ROCZNICA HONOROWEGO OBYWATELSTWA PAPIEŻA 2. 12.05.2001 CZULCZYCE

Bardziej szczegółowo

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i M G 5 0 4 W Ę D Z A R K A M G 5 0 4 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z a z a k u p p r o d u k t u M a s t e r G r i l l

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

INTERREG IVC PROGRAM WSPÓŁPRACY MIĘDZYREGIONALNEJ Od pomysłu do projektu

INTERREG IVC PROGRAM WSPÓŁPRACY MIĘDZYREGIONALNEJ Od pomysłu do projektu INTERREG IVC PROGRAM WSPÓŁPRACY MIĘDZYREGIONALNEJ Od pomysłu do projektu Katowice, 29 listopada 2007 r. Teresa Marcinów Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Punkt Informacyjny INTERREG IV C 1 14 & 15 November

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

1979 rok. Stemple pocztowe stosowane przez Pocztę Polską w okresie Pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II. STEMPLE JEDNODNIOWE.

1979 rok. Stemple pocztowe stosowane przez Pocztę Polską w okresie Pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II. STEMPLE JEDNODNIOWE. Stemple pocztowe stosowane przez Pocztę Polską w okresie Pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II. 1979 rok. STEMPLE JEDNODNIOWE. 1. 02.06.1979 WARSZAWA 1 /F.D.C./ rys. herb Jana Pawła II i tekst: WIZYTA

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA S.A. - WYCIĄG. CZĘŚĆ I - opłaty dla linii analogowych

CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA S.A. - WYCIĄG. CZĘŚĆ I - opłaty dla linii analogowych CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA S.A. - WYCIĄG Cennik USŁUGI Telefonicznej Multimedia Polska S.A. obowiązuje dla Umów Abonenckich i Aneksów do Umów Abonenckich zawartych od dnia 5 marca 06

Bardziej szczegółowo

Andrzej Rossa Bibliografia prac prof. dr hab. Tadeusza Kmiecika. Słupskie Studia Historyczne 13, 15-19

Andrzej Rossa Bibliografia prac prof. dr hab. Tadeusza Kmiecika. Słupskie Studia Historyczne 13, 15-19 Andrzej Rossa Bibliografia prac prof. dr hab. Tadeusza Kmiecika Słupskie Studia Historyczne 13, 15-19 2007 Bibliografia prac prof. dr. hab. Tadeusza Kmiecika 15 BIBLIOGRAFIA PRAC PROF. DR. HAB. TADEUSZA

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA - POŁUDNIE S.A. - WYCIĄG. CZĘŚĆ I - opłaty dla linii analogowych

CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA - POŁUDNIE S.A. - WYCIĄG. CZĘŚĆ I - opłaty dla linii analogowych CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA - POŁUDNIE S.A. - WYCIĄG Cennik USŁUGI Telefonicznej Multimedia Polska - Południe S.A. obowiązuje dla Umów Abonenckich i Aneksów do Umów Abonenckich zawartych

Bardziej szczegółowo

Andrzej Jezierski. Cecylia Leszczyńska HISTORIA

Andrzej Jezierski. Cecylia Leszczyńska HISTORIA Andrzej Jezierski Cecylia Leszczyńska HISTORIA Wydawnictwo Key Text Warszawa 2003 Spis treści Od autorów 13 Rozdział 1 Polska w średniowieczu 1.1. Państwo 15 1.2. Ludność 19 1.2.1. Zaludnienie 19 1.2.2.

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

Recykling odpadów opakowaniowych

Recykling odpadów opakowaniowych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 )

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 ) M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O K R E L E N I E O S I O B R O T U M A Y C H R O B O T W G Ą S I E N I C O W Y C H D L A P O T R Z E B O P I S U M O D E L

Bardziej szczegółowo

Odsetek gospodarstw domowych posiadających szerokopasmowy dostęp do Internetu w domu

Odsetek gospodarstw domowych posiadających szerokopasmowy dostęp do Internetu w domu GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

POLSKA KRAJEM UNII EUROPEJSKIEJ

POLSKA KRAJEM UNII EUROPEJSKIEJ POLSKA KRAJEM UNII EUROPEJSKIEJ GODŁO POLSKI FLAGA POLSKI MAPA POLSKI STOLICA POLSKI WARSZAWA MORZE BAŁTYCKIE GÓRY TATRY POLSKA W UNII Polska w Unii Europejskiej Akcesja Polski do Unii Europejskiej jest

Bardziej szczegółowo

u Spis treści: Nr 80 6 p a ź d z i e rn i k 2 0 0 6 I n f o r m a c j e p o d a t k o w e 2 P o s e l s k i p r o j e k t n o w e l i z a c j i 3 k o d e k s u p r a c y K o n s u l t a c j e s p o ł e

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIA SAPERÓW POLSKICH

STOWARZYSZENIA SAPERÓW POLSKICH STOWARZYSZENIE SAPERÓW POLSKICH WARSZAWA STOWARZYSZENIE SAPERÓW POLSKICH Zarząd Główny 03-435 WARSZAWA ul. 11 Listopada 17/19 STOWARZYSZENIE SAPERÓW POLSKICH WARSZAWA PROGRAM DZIAŁANIA ZARZĄDU GŁÓWNEGO

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE,,MALI BRACIA UBOGICH"

STOWARZYSZENIE,,MALI BRACIA UBOGICH STOWARZYSZENIE,,MALI BRACIA UBOGICH" ul. Andersa 13 lok.28 00-159 Warszawa SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEN 31 GRUDNIA2011r Informacja dodatkowa Sprawozdanie dotyczy Stowarzyszenia,,mali bracia Ubogich"

Bardziej szczegółowo

Mapa Unii Europejskiej

Mapa Unii Europejskiej Mapa Unii Europejskiej 1. Cele lekcji a) Wiadomości Uczeń zna: nazwy państw Unii Europejskiej, nazwy stolic państw Unii Europejskiej, flagi państw Unii Europejskiej. b) Umiejętności Uczeń potrafi: wskazać

Bardziej szczegółowo

Odpowiedni materiał filatelistyczny

Odpowiedni materiał filatelistyczny Podręcznik tematyka (2) Ryszard Prange Odpowiedni materiał filatelistyczny Omówiona została już zawartość pierwszej strony eksponatu wystawowego w klasie tematycznej (tytuł i plan). Pozostałe strony eksponatu

Bardziej szczegółowo

Całostki polskie i rosyjskie w obiegu na ziemiach polskich w latach 1848-1872. PAF Ciechocinek 28.05.2011 Bogdan Pelc

Całostki polskie i rosyjskie w obiegu na ziemiach polskich w latach 1848-1872. PAF Ciechocinek 28.05.2011 Bogdan Pelc Całostki polskie i rosyjskie w obiegu na ziemiach polskich w latach 1848-1872 PAF Ciechocinek 28.05.2011 Bogdan Pelc Cel Ogólnie: przybliżenie tematu zarys historyczny Klasyfikacja kopert Rosji Carskiej

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

Komunikat w sprawie pacjentów uprawnionych do świadczeń na podstawie dokumentów wystawionych przez inne kraje UE/EFTA

Komunikat w sprawie pacjentów uprawnionych do świadczeń na podstawie dokumentów wystawionych przez inne kraje UE/EFTA Komunikat w sprawie pacjentów uprawnionych do świadczeń na podstawie dokumentów wystawionych przez inne kraje UE/EFTA Wydział Spraw Świadczeniobiorców i Współpracy Międzynarodowej/Dział Współpracy Międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

Materiały Oddziału II Sztabu Głównego dotyczące przygotowań wojennych Niemiec

Materiały Oddziału II Sztabu Głównego dotyczące przygotowań wojennych Niemiec Centralne Archiwum Wojskowe Materiały Oddziału II Sztabu Głównego dotyczące przygotowań wojennych Niemiec Od połowy lat dwudziestych w wojsku niemieckim używano maszyny do szyfrowania depesz, uważając

Bardziej szczegółowo

TABELA I: FLOTY RYBACKIE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH (UE-28) W 2014 R.

TABELA I: FLOTY RYBACKIE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH (UE-28) W 2014 R. EUROPEJSKIE RYBOŁÓWSTWO W LICZBACH Poniższe tabele zawierają podstawowe dane statystyczne dotyczące różnych obszarów związanych ze wspólną polityką rybołówstwa (WPRyb), a mianowicie: floty rybackie państw

Bardziej szczegółowo

Cennik Połączeń realizowanych w ramach usługi Karta Tani Telefon

Cennik Połączeń realizowanych w ramach usługi Karta Tani Telefon Cennik Połączeń realizowanych w ramach usługi Karta Tani Telefon Karta Tani Telefon daje możliwość prowadzenia tanich rozmów międzynarodowych i krajowych. Oferuje następujące typy połączeń telefonicznych

Bardziej szczegółowo

Instytut Pamięci Narodowej - Wrocław

Instytut Pamięci Narodowej - Wrocław Instytut Pamięci Narodowej - Wrocław Źródło: http://wroclaw.ipn.gov.pl/wro/aktualnosci/36086,ostatni-weekend-lata-z-historia-final-projektu-polskie-panstwo-podzie mne-portret.html Wygenerowano: Niedziela,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM XXII KRAJOWEJ WYSTAWY ROLNICZEJ XIV DNI EUROPEJSKIEJ KULTURY LUDOWEJ PODCZAS OGÓLNOPOLSKICH DOŻYNEK JASNOGÓRSKICH CZĘSTOCHOWA 2013

PROGRAM XXII KRAJOWEJ WYSTAWY ROLNICZEJ XIV DNI EUROPEJSKIEJ KULTURY LUDOWEJ PODCZAS OGÓLNOPOLSKICH DOŻYNEK JASNOGÓRSKICH CZĘSTOCHOWA 2013 PROGRAM XXII KRAJOWEJ WYSTAWY ROLNICZEJ XIV DNI EUROPEJSKIEJ KULTURY LUDOWEJ PODCZAS OGÓLNOPOLSKICH DOŻYNEK JASNOGÓRSKICH CZĘSTOCHOWA 2013 I. ORGANIZATOR: Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku SE-PO.0063-4-6/09 Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 22 Czerwca 2009 roku Obecni 1. Dominik Penar Przewodniczący obecny 2. Andrzej Mentel Z ca Przewodniczącego nieobecny 3.

Bardziej szczegółowo

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html O Strona 1/288 01-07-2016 09:00:13 F Strona 2/288 01-07-2016 09:00:13 E Strona 3/288 01-07-2016 09:00:13 R Strona 4/288 01-07-2016 09:00:13 T Strona 5/288 01-07-2016 09:00:13 A Strona 6/288 01-07-2016

Bardziej szczegółowo

M G 4 2 7 v. 2 0 1 5 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

Cennik po àczeƒ telefonicznych

Cennik po àczeƒ telefonicznych Cennik po àczeƒ telefonicznych wa ny od 15.11.2005 Tanie Rozmowy UPC Op aty za po àczenie Okres Cena Podatek Cena taryfikacyjny netto w PLN VAT brutto w PLN lokalne dni robocze lub wolne od pracy 1 ca

Bardziej szczegółowo

Łączność szerokopasmowa: zmniejszają się różnice między europejskimi krajami o najlepszych i najgorszych wynikach

Łączność szerokopasmowa: zmniejszają się różnice między europejskimi krajami o najlepszych i najgorszych wynikach IP/08/1831 Bruksela, dnia 28 listopada 2008 r. Łączność szerokopasmowa: zmniejszają się różnice między europejskimi krajami o najlepszych i najgorszych wynikach Jak wynika ze sprawozdania opublikowanego

Bardziej szczegółowo

NUMER(Y) C - 1 Na szlaku. Dwumiesięcznik turystyczno - krajoznawczy Dolnego Śląska 1988 II 5 (11)

NUMER(Y) C - 1 Na szlaku. Dwumiesięcznik turystyczno - krajoznawczy Dolnego Śląska 1988 II 5 (11) SYGN. TYTUŁ ROK ROCZNIK /TOM NUMER(Y) C - 1 Na szlaku. Dwumiesięcznik turystyczno - krajoznawczy Dolnego Śląska 1988 II 5 (11) C - 1 Na szlaku. Góry - Turystyka - Podróże. Czasopismo Polskiego 1998 XII

Bardziej szczegółowo

Opis wystawy W 90-tą rocznicę Powstania Wielkopolskiego Grupa Leszno

Opis wystawy W 90-tą rocznicę Powstania Wielkopolskiego Grupa Leszno Głównym celem wystawy, zgodnie z koncepcją dr. Eugeniusza Śliwińskiego (Muzeum Okręgowe w Lesznie) i Barbary Ratajewskiej (Archiwum Państwowe w Lesznie) jest ukazanie przyczyn i okoliczności zrywu powstańczego,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT. dotyczący 51. Okręgowej Wystawy Gołębi Pocztowych WROCŁAW-DŁUGOŁĘKA 2011

KOMUNIKAT. dotyczący 51. Okręgowej Wystawy Gołębi Pocztowych WROCŁAW-DŁUGOŁĘKA 2011 1 Wrocław 30.09.2011r KOMUNIKAT dotyczący 51. Okręgowej Wystawy Gołębi Pocztowych WROCŁAW-DŁUGOŁĘKA 2011 Nawiązując do ustaleń z posiedzenia Zarządu Okręgu, podczas którego organizację 51. Okręgowej Wystawy

Bardziej szczegółowo

Wirtualne Muzeum MOJE WIATRAKI

Wirtualne Muzeum MOJE WIATRAKI Wirtualne Muzeum MOJE WIATRAKI część Pocztówki Okolicznościowe, z Mapkami, Moulin Rouge i Reprodukcjami Malarstwa oraz Listowniki i Koperty z Wiatrakiem Właściciel KOLEKCJI: Wiesław Szkopek Wydanie VI

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń międzynarodowych

Cennik połączeń międzynarodowych Cennik połączeń telefonicznych (kwoty brutto) Abonament Ilość darmowych minut Połączenia krajowe Połączenia stacjonarne Połączenia do Plus, T-Mobile, Orange Połączenia do innych operatorów sieci komórkowych

Bardziej szczegółowo

Apteki a wejście do UE

Apteki a wejście do UE Apteki a wejście do UE część 2 W poprzednim numerze przedstawiłem ogólne informacje dotyczące aptek, związane z wejściem do UE. Mimo, że na dzień wydania tego numeru Vitaminy C++ nie ma jeszcze oficjalnie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PODLASKICH TARGÓW TURYSTYCZNYCH 18-20 marca 2011

PROGRAM PODLASKICH TARGÓW TURYSTYCZNYCH 18-20 marca 2011 PROGRAM PODLASKICH TARGÓW TURYSTYCZNYCH 18-20 marca 2011 18 marca 2011 (piątek) 10:00-17:00 targi otwarte dla zwiedzających 10:15-10:30 Prezentacja sygnałów myśliwskich w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

1963 2003-40 lat służby Warszawie Towarzystwo Przyjaciół Warszawy Zarząd Główny

1963 2003-40 lat służby Warszawie Towarzystwo Przyjaciół Warszawy Zarząd Główny 1963 2003 40 lat służby Warszawie Towarzystwo Przyjaciół Warszawy Zarząd Główny 00277 Warszawa, Plac Zamkowy 10 * Telefon. Kontaktowy: A.Dobiecki 0601 388 970 * Fax ZG TPW: 8315759 Warszawa, dnia 13 kwietnia

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA TRENERSKA 9-11.11.2012 WAŁCZ. Trener kadry kajakarzy 1000m Michał Brzuchalski

KONFERENCJA TRENERSKA 9-11.11.2012 WAŁCZ. Trener kadry kajakarzy 1000m Michał Brzuchalski KONFERENCJA TRENERSKA 9-11.11.2012 WAŁCZ Trener kadry kajakarzy 1000m Michał Brzuchalski Wykaz osób współpracujących w szkoleniu w roku 2012 Lekarz dr n med. Andrzej Rakowski Fizjologia dr Dariusz Sitkowski

Bardziej szczegółowo

Grudniowe spotkanie przedświąteczne integrujące środowiska żołnierskich pokoleń pn. Solidarni z Wojskiem Polskim

Grudniowe spotkanie przedświąteczne integrujące środowiska żołnierskich pokoleń pn. Solidarni z Wojskiem Polskim Wykaz ofert niespełniających kryteriów formalnych zawartych Otwartego Konkursu Ofert z dnia 24.04.2013 r., które nie będą podlegać dalszej ocenie merytorycznej Lp. Nazwa organizacji Nr ewidencyjny Nazwa

Bardziej szczegółowo

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1)

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) KRS-W20 Sygnatura akt (wypełnia sąd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA

Bardziej szczegółowo

Test A: Usługi w Europie i Polsce

Test A: Usługi w Europie i Polsce Test A: Usługi w Europie i Polsce Imię i nazwisko:... Data:..., klasa:... Poniższy test składa się z 9 zadań. Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów możliwą do uzyskania za prawidłową odpowiedź. Za

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo