SPIS TREŒCI TABLE OF CONTENTS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŒCI TABLE OF CONTENTS"

Transkrypt

1

2 1

3 Raport Roczny Grupy PKP 2004 Annual Report of PKP Group SPIS TREŒCI Władze PKP S.A. Słowo wstępne Prezesa Zarządu PKP S.A. Grupa PKP Polskie Koleje Państwowe S.A. PKP Intercity Sp. z o.o. PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o. PKP CARGO S.A. PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. PKP Energetyka Sp. z o.o. PKP Informatyka Sp. z o.o. Telekomunikacja Kolejowa Sp. z o.o. Przedstawicielstwa zagraniczne PKP S.A TABLE OF CONTENTS Authorities of PKP JSC Foreword by President of the Management Board of PKP JSC PKP Group Polish State Railways Joint Stock Company (PKP JSC) PKP Intercity Ltd PKP Regional Services Ltd PKP Rapid Urban Rail in Tri-City Ltd PKP Warsaw Commuter Rail Ltd PKP CARGO JSC PKP Broad-Gauge Metallurgical Line Ltd PKP Polish Railway Lines JSC PKP Power Engineering Ltd PKP Information Technology Ltd Railway Telecommunication Ltd Foreign representations of PKP JSC

4 ZARZ D PKP S.A. MANAGEMENT BOARD OF PKP JSC W roku 2004 w sk³ad Zarz¹du PKP S.A. wchodzili: In 2004 the following persons were members of the Management Board of PKP JSC: do 22 wrzeœnia 2004 r.: till 22 September 2004: Maciej Męclewski Janusz Lach Bogdan Waligórski Teresa Kalisz Radosław Żołnierzak Prezes Zarządu Dyrektor Generalny Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Członek Zarządu Dyrektor ds. Nadzoru Właścicielskiego i Nieruchomości Członek Zarządu Dyrektor ds. Prywatyzacji Członek Zarządu Dyrektor ds. Rozwoju Maciej Męclewski Janusz Lach Bogdan Waligórski Teresa Kalisz Radosław Żołnierzak President of the Management Board, Director General Member of the Management Board, Finance Director Member of the Management Board, Director for Owner Supervision and Real Estate Member of the Management Board, Director for Privatisation Member of the Management Board, Director for Development od 23 wrzeœnia 2004 r.: Andrzej Wach Janusz Lach Jacek Bukowski Maria Wasiak Zbigniew Szafrański Prezes Zarządu Dyrektor Generalny Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Członek Zarządu Dyrektor ds. Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji Członek Zarządu Dyrektor Promocji i Spraw Społecznych Członek Zarządu Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju since 23 September 2004: Andrzej Wach President of the Management Board, Director General Janusz Lach Member of the Management Board, Finance Director Jacek Bukowski Member of the Management Board, Director for Owner Supervision and Privatisation Maria Wasiak Member of the Management Board, Director for Promotion and Social Affairs Zbigniew Szafrański Member of the Management Board, Director for Strategy and Development RADA NADZORCZA PKP S.A. SUPERVISORY BOARD OF PKP JSC Sk³ad Rady Nadzorczej PKP S.A. do lipca 2004 r.: Makeup of the Supervisory Board of PKP JSC till July 2004: Franciszek Adam Wielądek (Przewodniczacy Rady) Monika Bilska Ryszard Pidek (Wiceprzewodniczący Rady) Jacek Barylski Zygmunt Świrski Piotr Gwizd Kazimierz Gontarczyk Jerzy Kędzierski Stanisław Kogut Franciszek Adam Wielądek (Chairman of Board) Monika Bilska Ryszard Pidek (Vice-Chairman of Board) Jacek Barylski Zygmunt Świrski Piotr Gwizd Kazimierz Gontarczyk Jerzy Kędzierski Stanisław Kogut 3 od 6 lipca 2004 r. : Krzysztof Białowolski (Przewodniczący Rady) Jerzy Drygalski (Wiceprzewodniczący Rady) Wojciech Paprocki Marek Krawczyk Jacek Barylski Zygmunt Świrski Kazimierz Gontarczyk Jerzy Kędzierski Stanisław Kogut Makeup of the Supervisory Board of PKP JSC since 6 July 2004: Krzysztof Białowolski (Chairman of Board) Jerzy Drygalski (Vice-Chairman of Board) Wojciech Paprocki Marek Krawczyk Jacek Barylski Zygmunt Świrski Kazimierz Gontarczyk Jerzy Kędzierski Stanisław Kogut

5 Raport Roczny Grupy PKP 2004 Annual Report of PKP Group Szanowni Pañstwo, Mam przyjemność przekazać Państwu Raport Roczny Grupy PKP za 2004 rok. To dobra okazja, by poznać wyniki finansowe spółek tworzących Grupę PKP i wyniki całego holdingu. Raport zawiera także informacje o najważniejszych wydarzeniach i działalności największych firm z branży kolejowej. Tych świadczących usługi dla swoich klientów: pasażerów i największych podmiotów gospodarczych w kraju. W 2004 roku na skutek restrukturyzacji finansowej osiągnęliśmy zysk w wysokości ponad 500 milionów złotych. Po raz pierwszy od wielu lat wzrosła ilość towarów przewiezionych przez transport kolejowy. Niestety, zwiększające się przewozy transportem drogowym zmniejszyły udział kolejowego transportu towarów z 51 do 50 procent. Nie udało się w 2004 roku zahamować spadku liczby pasażerów. W zeszłym roku kolej wybrało 269 milionów naszych klientów o 14 milionów mniej niż rok wcześniej. Na inwestycje w infrastrukturze kolejowej wydano 900 milionów złotych, co stanowi około 8 procent nakładów na infrastrukturę drogową. Powyższe liczby wyraźnie potwierdzają fakt, że w Polsce nie jest realizowana polityka zrównoważonego rozwoju infrastruktury transportowej. Środki kierowane przez polskie władze na inwestycje w drogi kolejowe są trzydzieści pięć razy niższe niż na drogi asfaltowe. Dla Grupy PKP rok 2004 wniósł wiele istotnych wydarzeń, które zmieniają oblicze polskiej kolei. Powstała pierwsza w Polce kolej regionalna utworzona przez PKP Przewozy Regionalne Sp. z o. o. i samorząd Województwa Mazowieckiego Koleje Mazowieckie. Parafowana została umowa prywatyzacyjna PKP Warszawskiej Kolei Dojazdowej Sp. z o. o. (WKD). Inwestorem WKD będzie Konsorcjum Samorządowe: Warszawa, samorząd Województwa Mazowieckiego i gminy położone wzdłuż linii WKD. Po raz pierwszy w historii samorządy wojewódzkie zaczęły z własnych środków współfinansować kolejowe połączenia regionalne. Polska kolej potrafi się modernizować i inwestować - - także dzięki wsparciu funduszy Unii Europejskiej. Wejście Polski do UE postawiło przed Grupą PKP i całą Polską nowe wyzwania. Czy będziemy potrafili im sprostać? Niewątpliwie tak - poprzez solidną pracę, przynoszącą w efekcie satysfakcjonującą ofertę dla pasażera i klienta oraz przy determinacji polskich władz we wdrażaniu polityki transportowej opartej na zrównoważonym rozwoju infrastruktury transportowej, której istotną częścią jest polska kolej. Andrzej Wach Prezes Zarz¹du PKP S.A. Ladies and Gentlemen! I have the pleasure of giving you our 2004 Annual Report of PKP Group. This is a good occasion to acquaint with financial results of the companies forming PKP Group and results of the entire holding. The report also contains information on outstanding events and activities of the largest firms of railway trade. Those which provide services to our customers: passengers and most important economic entities in the country. In 2004, as a result of financial restructuring, we achieved a profit of over 500 million PLN. For the first time since many years we denoted an increase in quantity of goods carried by railway transport. Unfortunately, climbing volume of traffic served by road transport caused a decline in share of railway mode from 51 to 50 per cent. In 2004 we were also unable to stop the falling number of passengers carried. Last year 269 million people chose the rail 14 million less in comparison with the year before. The amount of 900 million PLN was invested in rail infrastructure, which represented around 8 percent of expenditures allocated to road infrastructure. The above-mentioned figures proved clearly that there has not been any sustainable mobility policy concerning development of Polish transport infrastructure. Financial resources allocated by the Polish authorities to investment in railway tracks were thirty times lower than those spent on asphalt roads. However, there was a lot of important events in the year 2004, which has brought many changes for the PKP Group. First regional rail called Mazovian Railways was established by PKP Regional Services Ltd and local government of Mazowian Province. The privatization agreement of PKP Warsaw Commuter Rail Ltd (WKD) was initialled. A Local Government Consortium consisting of: city of Warsaw, local government of Mazovian Province and communes situated along the WKD line will become the investor of WKD. For the first time in history local governments started to participate in financing railway regional services from their own resources. Since Poland entered the EU, the whole country, alongside with the PKP Group, has to face many new challenges. Shall we manage to make our dreams come true? Undoubtedly yes, provided that a really solid work is done to make our offer to an individual passenger as well as any other customer more attractive, and provided that the Polish authorities show their true determination in implementing transport policy on the basis of sustainable mobility in development of transport infrastructure, of which the Polish railways are an essential component. Andrzej Wach President of the Management Board of PKP JSC 4

6 GRUPA PKP Grupa PKP powstała w wyniku restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe. Skupia ona jedenaście spółek objętych konsolidacją sprawozdań finansowych. Dominującą rolę w Grupie PKP pełni spółka Polskie Koleje Państwowe S.A., a ponadto do Grupy PKP należą spółki operatorskie obejmujących rynki: przewozów pasażerskich ( PKP Intercity Sp. z o.o., PKP GROUP PKP Group was set up as a result of restructuring of the State-Owned Enterprise Polish State Railways (SOE PKP). It gathered eleven companies covered by consolidation of their financial statements. The company called Polish State Railways Joint-Stock Company (PKP JSC) plays a dominant role within PKP Group, and moreover operating companies being parts of PKP Group that run business in 5

7 Raport Roczny Grupy PKP 2004 Annual Report of PKP Group PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o., PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o., PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.), a także przewoźnicy towarowi (PKP CARGO S.A., PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o.) oraz spółki związane z infrastrukturą kolejową ( PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., PKP Energetyka Sp. z o.o., PKP Informatyka Sp. z o.o., Telekomunikacja Kolejowa Sp. z o.o.). ROCZNA DZIA ALNOŒÆ Grupa PKP na tle transportu krajowego Jednostkami transportowymi sektora publicznego i prywatnego (o liczbie pracujących powyżej 9 osób) przewieziono 325,5 mln ton ładunków, tj. o 3,2% więcej niż w 2003 r. Wzrost przewozów odnotowano we wszystkich rodzajach transportu z wyjątkiem żeglugi morskiej. Transportem kolejowym przewieziono 163,6 mln ton ładunków, tj. o 1,1% więcej niż w 2003 r. Natomiast transportem samochodowym zarobkowym 82,7 mln ton ładunków, a więc o 13,3% więcej w porównaniu z ubiegłym rokiem. W 2004 r. środkami komunikacji publicznej (w jednostkach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) przewieziono 1 076,3 mln pasażerów, tj. o 3,1% mniej niż przed rokiem. Transportem kolejowym przewieziono 269,9 mln pasażerów, tj. o 4,7% mniej w porównaniu z 2003 r. Transportem samochodowym przewieziono 800,8 mln pasażerów, tj. o 2,7% mniej niż w poprzednim roku. PRZEWOZY ADUNKÓW FREIGHT TRAFFIC WYSZCZEGÓLNIENIE SPECIFICATION 2003 r r. tys.ton / thou.ton % tys.ton / thou.ton % Przewozy ładunków razem, w tym: Total freight services including: , ,0 transport kolejowy railway transport , ,3 transport samochodowy motor transport , ,4 transport rurociągowy pipeline transport , ,4 transport śródlądowy i wodny inland waterways transport , ,6 transport morski maritime transport , ,3 markets of: passenger services (PKP Intercity Ltd, PKP Regional Services Ltd, PKP Rapid Urban Rail in Tri-City Ltd, PKP Warsaw Commuter Rail Ltd) as well as freight operators (PKP CARGO JSC, PKP Broad-Gauge Metallurgical Line Ltd) and companies related to railway infrastructure (PKP Polish Railway Lines JSC, PKP Power Engineering Ltd, PKP Information Technology Ltd, Railway Telecommunication Ltd.) ANNUAL ACTIVITIES PKP Group on the background of national transport million ton of freights, i.e. by 3.2% more than in 2003 were carried by transport entities of public and private transport sector (with number of employees over 9 persons). Growth in transport volume was noted for all transport modes except maritime navigation million ton of freights, i.e. by 1.1% less than in 2003 were carried by railway transport, while 82.7% million ton, so that by 13.3% more comparing to the previous year quantities were carried by profit-earning motor transport. In ,076.3 million passengers, i.e. by 3.1% less than last year were carried by public transport means (considering entities that employed over 9 persons). Railway transport carried million passengers, i.e. by 4.7% less than in 2003, while motor transport served million passengers, i.e. by 2.7% less than in the previous year. 6

8 Udział Grupy PKP w przewozach krajowych transportem zarobkowym (w jednostkach organizacyjnych zatrudniających powyżej 9 pracowników) spadł: Przewozy pasażerów w porównaniu z 2003 r. zmniejszyły się o 4,0%, a praca przewozowa o 5,2%. Przewozy towarowe w Grupie PKP w przewozach ładunków o 1 punkt procentowy, w przewozach pasażerów o 0,4 punktu procentowego. W 2004 r. w porównaniu do 2003 r. nastąpił wzrost przewozu ładunków przez spółki Grupy PKP o 1,1% oraz wykonanej pracy przewozowej o 1,0%. W 2004 roku spółki PKP CARGO S.A. i PKP LHS Sp. z o.o. przewiozły łącznie 163,6 mln ton ładunków, a więc o 1,7 mln ton (1,2%) więcej w porównaniu do 2003 roku. W 2004 roku przewieziono w komunikacji wewnętrznej 91,9 mln ton masy towarowej, co stanowi 56,2% ogółu przewozów, tj. o 5,2 mln ton PRZEWOZY PASA ERÓW PASSENGER TRAFFIC WYSZCZEGÓLNIENIE SPECIFICATION 2003 r r. tys.pas / thou.pas % tys.pas / thou.pas % Przewozy pasażerów razem, w tym: Passenger services including: , ,0 transport kolejowy railway transport , ,1 transport samochodowy motor transport , ,4 transport lotniczy pipeline transport , ,4 żegluga śródlądowa i morska inland waterways transport , ,1 UDZIA GRUPY PKP W PRZEWOZACH PKP GROUP'S SHARES IN SERVICES 2003 r r. Ruch towarowy (tony) Freight traffic (tons) Przewozy krajowe ogółem Total domestic transport 51,3 % 50,3 % Przewozy lądowe (transport kolejowy i samochodowy) Inland transport (by rail and road) 68,9 % 66,4 % Ruch pasa erski (liczba pasażerów) Passenger traffic (number of passengers) W przewozach lądowych (transport kolejowy i samochodowy) Inland transport (by rail and road) 25,6 % 25,2 % PKP Group s shares in domestic traffic by profitearning transport (with participation of organization units employing over 9 workers) dropped: Passenger services in comparison with level obtained in 2003 decreased by 4.0%, while transport volume by 5.2%. in freight services by 1 percentage point; in passenger services by 0.4 percentage point. Growth in quantity of freight transport within PKP Group s companies by 1.1% and freight transport volume performed by 1.0% followed in 2004 against relevant figures for year Freight services in PKP Group In 2004 PKP CARGO JSC and PKP LHS Ltd companies carried together million ton of cargoes, so that by 1.7 million ton (1.2%) more than in In 2004 quantity of goods transported in domestic traffic amounted to 91.9 million ton, that represented 56.2% of total volume, i.e. by 5.2 million ton (6.0%) 7

9 Raport Roczny Grupy PKP 2004 Annual Report of PKP Group (6,0%) więcej niż w 2003 roku. Spadły natomiast o 3,5 mln ton (4,6%) przewozy w komunikacji międzynarodowej, z czego przewozy ładunków na eksport zmniejszyły się o 14,0%, przewozy tranzytowe o 21,4%, wzrosły zaś przewozy z importu o 13,0%. W strukturze ładunków, pomimo spadku w 2004 r., dominującą pozycję zajmują nadal przewozy węgla. Znaczący wzrost zanotowano w przewozach rudy i metali (o ponad 4,5 mln ton) a także kamienia, żwiru i wapna ( prawie o 1 mln ton). Średnia odległość przewozu ładunków wyniosła 292,6 km, a więc w porównaniu z ubiegłym rokiem przeciętnie ładunki wożone były na odległość o ok. 0,4 km krótszą. PRZEWOZY TOWAROWE W GRUPIE PKP FREIGHT SERVICES IN PKP GROUP WYSZCZEGÓLNIENIE SPECIFICATION 2003 r r r. Liczba przewiezionych ³adunków w tys.ton Quantity of cargoes carried in thou.ton PKP CARGO S.A. PKP CARGO JSC , ,6 561,2 PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o. PKP Broad-Gauge Metallurgical Line Ltd (PKP LHS Ltd) 6 117, , ,0 Razem Total , , ,2 Wielkoœæ wykonanej pracy przewozowej w mln tkm Volume of freight traffic performed in mio.ton-km PKP CARGO S.A. PKP CARGO JSC , ,3 56,4 PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o. PKP Broad-Gauge Metallurgical Line Ltd (PKP LHS Ltd) 2 168, ,3 396,3 Razem Total , ,6 452,7 STRUKTURA PRZEWOZÓW ADUNKÓW GRUPY PKP STRUCTURE OF FREIGHT SERVICES WYSZCZEGÓLNIENIE SPECIFICATION 2003 r. Udział % Share in % 2004 r. Udział % r. 2004/2003 r. % Share in % Przewozy ładunków (mln ton) Traffic volume carried (mio.ton) Przewozy ogółem, z tego: Wewnętrzne Międzynarodowe, z tego: eksport import tranzyt Praca przewozowa (mln km) Przewozy ogółem Średnia odległość przewozu (km) Przewozy ogółem Total traffic volume, of that: Domestic International, of that exports imports transit Volume of freight services performed (mio.ton-km) Total cargo traffic Average distance of carriage (km) Total cargo traffic 161,8 100,0 163,6 100,0 1,7 101,1 86,7 53,6 91,9 56,2 5,2 106,0 75,2 46,4 71,7 43,8-3,5 95,4 41,0 25,3 35,2 21,5-5,7 86,0 27,9 17,2 31,5 19,3 3,6 113,0 6,3 3,9 4,9 3,0-1,3 78, , ,6 452,7 101,0 293,0 292,6-0,4 99,9 more than in Quantity of goods transported in international traffic, however, decreased by 3.5 million ton (4.6%) of that exports were reported to fall by 14.0%, transit cargoes by 21.4%, while imports grew by 13.0%. As concerns structure of goods transported by rail, carriage of coal still keep a dominant position despite a drop in A significant increase was observed in transport of ore and metals (by over 4.5 million ton) as well as stone, gravel and lime (by almost 2 million ton). Average distance of carriage for freights amounted to km, so that it was by some 0.4 km shorter than in the previous year. 8

10 Przewozy pasa erskie w Grupie PKP Utrzymująca się w 2004 r. tendencja do spadku przewozów pasażerskich wykonywanych głównie przez PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. - była m.in efektem : wzrostu konkurencyjności przejazdów samochodami prywatnymi (znaczący wzrost liczby zarejestrowanych samochodów osobowych), zmiany struktury wydatków gospodarstw domowych (wzrost cen towarów i usług), mającej wpływ na zmniejszenie mobilności osób, wzrostu bezrobocia (0,6% w porównaniu do 2003 r.), zmniejszenia liczby uczniów (niż demograficzny) oraz wdrożenia bezpłatnych przewozów gminnych (program " gimbusów " MEN), STRUKTURA PRZEWOZÓW PASA ERSKICH STRUCTURE OF PASSENGER SERVICES 2003 r r r. WYSZCZEGÓLNIENIE SPECIFICATION tys.pas. / thou.pass. mln paskm / mio. pass-km tys.pas. / thou.pass. mln paskm / mio. pass-km tys.pas. / thou.pass. mln paskm / mio. pass-km Przewozy ogółem, z tego: Total traffic volume, of that: , , , , , ,5 W komunikacji krajowej, z tego: In domestic traffic, of that: , , , , , ,5 Przewozy w pociągach kwalifikowanych Services served by qualified trains 6 987, , , ,8-717,4-215,1 Przewozy regionalne, z tego: Regional services, of that: , , , , ,9-589,4 w poc. pośpiesznych by fast trains , , , , ,0-226,9 w poc. osobowych by slow trains , , , , ,9-362,4 Przewozy międzywojewódzkie, z tego: Inter-province services, of that: , , , , ,9-333,0 w poc. pośpiesznych by fast trains , , , ,5-580,5-362,8 w poc. osobowych by slow trains 6 631,9 498, ,3 528, ,3 29,9 W komunikacji międzynarodowej In international traffic 2 058,9 536, ,0 654,1 255,1 118,0 Przewozy ogółem, z tego: Total traffic volume, of that , , , , , ,5 klasa 1 class ,0 1649, , , ,7-93,8 klasa 2 class , , , , ,6-925,7 W komunikacji krajowej In domestic traffic , , , , , ,5 klasa 1 class ,6 1621, , , ,3-95,0 klasa 2 class , , , , , ,4 W komunikacji międzynarodowej In international traffic 2 058,9 536, ,0 654,1 255,1 118,0 klasa 1 class 1 88,4 28,6 88,1 29,9-0,4 1,3 klasa 2 class ,4 507, ,9 624,2 255,5 116,7 Passenger services in PKP Group Declining trend in passenger services carried out mainly by PKP Regional Services Ltd was, among others, result of: growing competitive capability of rides by private cars (a significant increase in number of cars registered), changes in structure of household expenses (climbing prices of goods and services) that influenced a lower level of personal mobility, increasing unemployment rate (by 0.6% in comparison with 2003), decreasing number of pupils (due to demographic low) and implementation of free commune services (the gymbus programme of the Ministry of National Education), 9

11 Raport Roczny Grupy PKP 2004 Annual Report of PKP Group utraty konkurencyjności ze względu na pogarszające się parametry drogi kolejowej (wydłużający się czas przejazdu), ograniczenia oferty przewozowej w rozkładzie jazdy pociągów 2003/2004. Dofinansowanie dzia³alnoœci przewozowej W 2004 r. weszła w życie nowa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z którą organizowanie i dotowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich stało się zadaniem własnym samorządu terytorialnego finansowanym ze środków własnych pochodzących z udziału we wpływach z podatku CIT. Do krajowych przewozów pasażerskich spółki przewozowe Grupy PKP otrzymały w 2004 r. następujące dofinansowanie: dotację przedmiotową w wysokości 335 mln zł. oraz środki samorządowe w kwocie 430 mln zł. PRZEWOZY PASA ERSKIE GRUPY PKP PASSENGER SERVICES ACCORDING TO COMPANIES OF PKP GROUP WYSZCZEGÓLNIENIE SPECIFICATION 2003 r r r. Liczba przewiezionych pasażerów w tys. pas. Number of passenger carried in thou.pass. PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. PKP Regional Services Ltd , , ,8 PKP Intercity Sp z o.o. PKP Intercity Ltd 8 500, ,8-564,0 PKP SKM Sp. z o.o. PKP SKM Ltd , ,8 20,4 PKP WKD Sp. z o.o. PKP WKD Ltd 6 808, ,0 105,2 Razem Total , , ,2 Wielkośc wykonywanej pracy przewozowej w mln paskm Volume of passenger traffic performed in mio.pass-km PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. PKP Regional Services Ltd , ,9-824,0 PKP Intercity Sp z o.o. PKP Intercity Ltd 2 939, ,3-156,6 PKP SKM Sp. z o.o. PKP SKM Ltd 640,3 594,3-45,9 PKP WKD Sp. z o.o. PKP WKD Ltd 105,9 112,8 6,9 Razem Total , , ,5 loss of competitive capability for the sake of deteriorating parameters of rail tracks (more and more longer time of ride), constraints concerning transport offer in the timetable of trains 2003/2004. Financial support to transport activity In 2004 a new act on incomes of local governments units came into force, according to which arranging and subsidizing rail regional services became own task of local governments funding from own means deriving from shares in company income tax (CIT) revenues. The Ministry of Finance estimated that in 2004 In 2004 operating companies of PKP Group the following financial support to domestic passenger services : a subject - related subsidy to the excent of 335 MPLN and resources provided by local governments at amount of 430 MPLN. 10

12 Ministerstwo Finansów oszacowało, że w 2004 r. samorządy powinny przeznaczyć na to zadanie kwotę 538 mln zł. W rzeczywistości samorządy przekazały środki w wysokości 430,3 mln zł. Od lat otrzymywana przez spółki Grupy PKP dotacja do przewozów pasażerskich nie wyrównuje kolei strat ponoszonych na przewozach wykonywanych w ramach obowiązku służby publicznej. (patrz tabela nr 2) DOTACJE NETTO DLA SPÓ EK GRUPY PKP W 2004 r. NET SUBSIDIES TO COMPANIES OF PKP GROUP IN 2004 SPÓŁKA RODZAJ DOFINANSOWANIA KIND OF FINANCIAL SUPPORT 2003 r r r / 2003 r. % dotacja przedmiotowa subject-related subsidy , , ,5 169,9 Przewozy Regionalne środki samorządowe means of local governments , , ,6 170,7 razem total , , ,1 170,4 Intercity dotacja przedmiotowa subject-related subsidy , , ,0 138,1 dotacja przedmiotowa subject-related subsidy 6 307, , ,4 195,2 SKM środki samorządowe means of local governments 4 762, , ,0 141,8 razem total , , ,4 172,2 dotacja przedmiotowa subject-related subsidy 1 287, , ,8 187,5 WKD środki samorządowe means of local governments 2 419, ,0 590,6 124,4 razem total 3 706, , ,4 146,3 dotacja przedmiotowa subject-related subsidy , , ,7 167,5 RAZEM / TOTAL środki samorządowe means of local governments , , ,2 169,8 razem total , , ,9 168,8 DOTACJA PRZEDMIOTOWA SUBJECT-RELATED SUBSIDY 2001 r r r r. należna amount due 536,7 365,1 354,1 335,0 otrzymana amount received 536,7 238,4 200,0 335,0 różnica difference 0,0 126,7 154,1 0,0 DOTACJA SAMORZĄDOWA LOCAL GOVERNMENTS' SUBSIDY zapisana w ustawie o restrukturyzacji amount due (according to the Act on restructuring, (...) PKP) 300,0 500,0 800,0 538,0* otrzymana amount received 199,3 264,2 253,5 430,0 różnica difference 100,7 235,8 546,5 108,0 * od 2004 r. dotowanie i organizowanie kolejnych przewozów pasażerskich zadaniem własnych samorządów * since 2004 sibsidising and organizing railway passenger services has become the own tusk of local governments. local governments should have allocated the amount of 538 MPLN, while actually that resources accounted for MPLN. For many years the subsidy to passenger services received by PKP Group s companies has not compensating losses of the railway incurred for services performed under public service obligation principles. (see lower table on this page) 11

13 Raport Roczny Grupy PKP 2004 Annual Report of PKP Group INWESTYCJE W 2004 roku na inwestycje Spółki Grupy PKP poniosły nakłady w wysokości 1 687,7 mln zł. Realizacja nakładów w 2004 roku w porównaniu do 2003 wyniosła 118,7 %. Z ogólnej kwoty 1 687,7 mln zł największe nakłady zostały poniesione w spółkach: PKP PLK S.A. PKP CARGO S.A. PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. 915,5 mln zł, 270,2 mln zł, 156,7 mln zł. Główny wysiłek inwestycyjny w 2004 roku skupiał się na: modernizacji linii kolejowych, w szczególności położonych w ciągu korytarzy transportowych, której celem było dostosowanie ich do standardów europejskich, modernizacji kolejowych przejść granicznych, której celem było usprawnienie obsługi podróżnych i towarów oraz stworzenie odpowiednich warunków funkcjonowania służb celnych i granicznych, a także zapewnienia właściwych i zgodnych ze standardami europejskimi odpraw produktów żywnościowych i zwierząt, modernizacji i zakupach taboru, modernizacji obiektów kubaturowych - głównie dworców kolejowych i obiektów zaplecza technicznego. INWESTYCJE WED UG RÓDE FINANSOWANIA INVESTMENT ACCORDING TO SOURCE OF FUNDING WYSZCZEGÓLNIENIE SPECIFICATION wykonanie 2003 r. / performance in 2003 wykonanie 2004 r. / performance in / 2003 r. [%] Nakłady ogółem, z tego: środki własne dotacja budżetowa kredyt EBI kredyt EBOR środki PHARE środki ISPA inne kredyt krajowy Fundusz Schengen leasing Total expenditures, of that: own resources national budget subsidy EIB credit EBRB loan PHARE means ISPA means others domestic credit Schengen Fund leasing , ,7 118, , ,6 84, , ,4 174, , ,1 233,2 x 2 856,7 x , ,0 80, , ,5 104,0 0, ,5 x 9 570, ,9 418,5 x 0,0 x 0,0 x x INVESTMENT In 2004 the most investment efforts were focused on: In 2004 PKP Group s companies incurred investment expenditures amounted to 1,687.7 MPLN. This year expenditure performance accounted for 118.7% in comparison with the previous year. The largest expenditures of the total amount accounting for 1,687.7 MPLN were incurred in the following companies: PKP PLK JSC PKP CARGO JSC PKP Regional Services Ltd MPLN, MPLN, MPLN. modernization of railway lines, particularly these located along transport corridors, aimed at adjust them to the European standards; modernization of railway border crossings aimed at improve travellers and goods service as well as prepare suitable conditions for carry out customs and border controls including ensure appropriate control of food products and animals being compliant with the European standards; modernization and purchase of rolling stock; modernization of cubature structures mainly railway stations and technical back-up facilities. 12

14 MAJ TEK Rzeczowe aktywa trwałe (ogółem) Grupy PKP na koniec 2004 roku wyniosły 20,1 mld zł. Zasadniczą ich część stanowią linie kolejowe, budowle wraz z przynależnymi do nich gruntami oraz tabor do wykonywania przewozów pasażerskich i towarowych. FINANSE lepszy w porównaniu z rokiem poprzednim. Na wyniki działalności Grupy PKP w 2004 r. decydujący wpływ miały: wynik zdarzeń nadzwyczajnych stanowiący zysk w wysokości 2 779,6 mln zł związany z umorzeniem zobowiązań publicznoprawnych, wzrost przychodów ze sprzedaży kształtujących się na poziomie wyższym niż w 2003 r. o 393,4 mln zł (4,5%). W 2004 r. Grupa PKP osiągnęła zysk netto w wysokości 551,6 mln zł, tj. wynik o 2 830,4 mln zł SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT WYSZCZEGÓLNIENIE SPECIFICATION 2003 r r r / 2003 % Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi Revenue from sale and equalized to them , , ,2 104,5 Koszty dzaiałalności operacyjnej Costs of operating activity , , ,0 99,8 Zysk (strata) ze sprzedaży Profit (loss) obtained on sale , , ,2 73,6 Pozostałe przychody operacyjne Other operating revenues , , ,4 95,0 Pozostałe koszty operacyjne Other operating costs , , ,8 183,1 Zysk (strata) na pozostałej działalnosci gospodarczej Profit (loss) on other operating activity , , ,2 6,2 Zysk (strata) na działalności operacyjnej ogółem Profit (loss) on total operating activity , , ,0 128,9 Przychody finansowe Financial revenues , , ,1 340,2 Koszty finansowe Financial costs , , ,3 123,6 Zysk (strata) na działalności finansowej Profit (loss) on financial activity , , ,7 79,2 Zysk (strata) na działalności gospodarczej Profit (loss) on business activity , , ,7 98,5 Wynik zdarzeń nadzwyczajnych Result of extraordinary events - 339, , ,2 x Zysk (strata) brutto Gross profit (loss) , , ,9 x Pdatek dochodowy Income tax , , ,2 80,5 Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego Other obligatory charges on financial result 614,0 0,0-614,0 x Zysk (strata) netto Net profit (loss) , , ,1 x PROPERTY As of the end of 2004 fixed assets in kind (total) owned by PKP Group amounted to PLN 20.1 billion. Railway lines, structures together with contiguous land and rolling stock to perform passenger and freight services represented their main part. FINANCE In 2004 PKP Group achieved net profit at amount of MPLN, i.e. its result by 2,830.4 MPLN better in comparison with the previous year. Results of PKP Group s activities in 2004 was influenced crucially by: result on extraordinary events representing profit at amount of 2,779.6 MPLN related to write-off public and legal commitments, growth in revenues from sale that were shaped at higher level than in 2003, i.e. by MPLN (4.5%). 13

15 Raport Roczny Grupy PKP 2004 Annual Report of PKP Group W 2004 r. nastąpiła poprawa wyników finansowych we wszystkich spółkach Grupy poza PKP Intercity. W wyniku restrukturyzacji zobowiązań finansowych spółki Grupy PKP zredukowały swoje wierzytelności względem PKP Przewozy Regionalne na kwotę ponad 760 mln zł, co miało decydujący wpływ na wynik finansowy tej spółki. ZATRUDNIENIE W roku 2004 kontynuowano proces restrukturyzacji zatrudnienia, tak by dostosować jego poziom do aktualnych zadań stawianych spółkom Grupy PKP w związku ze zmieniającymi się wymogami rynkowymi i jakościowymi. WYNIKI PODSTAWOWYCH SPÓ EK GRUPY PKP RESULTS OBTAINED BY MAIN COMPANIES OF PKP GROUP 2003 r r r. WYSZCZEGÓLNIENIE SPECIFICATION przychody ogółem total revenues wynik finansowy netto net financial result przychody ogółem total revenues wynik finansowy netto net financial result przychody ogółem total revenues wynik finansowy netto net financial result PKP S.A. PKP JSC , , , , , ,4 PKP CARGO S.A. PKP CARGO JSC , , , , , ,0 PKP LHS Sp. z o.o. PKP LHS Ltd , , , , , ,6 PKP Przewozy Regionalne Sp. zo.o. PKP Regional Services Ltd , , ,8-862, , ,0 PKP Intercity Sp. z o.o. PKP Intercity Ltd , , , , , ,5 PKP SKM Sp. z o.o. PKP SKM Ltd , , , , , ,6 PKP WKD Sp. z o.o. PKP WKD Ltd ,2-883, ,6 80, ,4 963,9 PKP PLK S.A. PKP PLK JSC , , , , , ,9 PKP Energetyka Sp. z o.o. PKP Power Engineering Ltd , , , , , ,6 PKP Informatyka Sp. z o.o. PKP Information Technology Ltd , , ,2-319, , ,8 Telekomunikacja Kolejowa Sp z o.o. Railway Telecommunication Ltd , , , , , ,9 SUMA TOTAL , , , , , ,2 Korekty konsolidacyjne Consolidation corrections , , ,9 Wyniki Grupy PKP Result of PKP Group , , ,1 ZATRUDNIENIE W GRUPIE PKP EMPLOYMENT SIZE IN PKP GROUP WYSZCZEGÓLNIENIE SPECIFICATION 2003 r r. Zmiana w ciągu roku / Change during last year period Zatrudnienie ogółem w osobach stan na Zatrudnienie ogółem w etatach stan na Przeciętne zatrudnienie w etatach Total employment size in persons state as of 31/12 Total employment size in full-time jobs state as of 31/12 Przeciętne zatrudnienie w etatach STRUKTURA ZATRUDNIENIA WED UG STANOWISK W GRUPIE PKP GENERAL STRUCTURE OF EMPLOYMENT IN PKP GROUP ACCORDING TO CATEGORY OF POSTS RODZAJ STANOWISKA CATEGORY OF POSTS 2003 r r. Zmiana (w etatach) / Change (in full-time jobs) Zmiana w strukturze % / Change in structure (%) Nierobotnicze Robotnicze i pokrewne Non-worker posts Worker and related posts , ,1 In 2004 r. an improvement of financial results followed in all companies of Group except PKP Intercity Ltd. As a result of financial commitments restructuring PKP Group's companies have reduced their liabilities in relation to the company PKP Regional Services Ltd. at amount of 760 MPLN.. EMPLOYMENT In 2004 the process of employment restructuring was continued in order to adjust its level to current tasks assigned to PKP Group s companies in connection with changing market and quality demands. 14

16 STRUKTURA ZATRUDNIENIA WED UG STANOWISK W SPÓ KACH GRUPY PKP STRUCTURE OF EMPLOYMENT IN PKP GROUP S COMPANIES ACCORDING TO CATEGORY OF POSTS Przeciętne zatrudnienie (etaty) / Average employment size (full-time jobs) Struktura % 2003 r. / Percentage structure in 2003 Struktura % 2004 r. / Percentage structure in 2004 SPÓŁKA COMPANY 2003 r r. stanowiska nierobotnicze / non-worker posts stanowiska robotnicze i pokrewne / worker and related posts stanowiska nierobotnicze / non-worker posts stanowiska robotnicze i pokrewne / worker and related posts PKP S.A. PKP JSC ,2 28,8 72,5 27,5 PKP CARGO S.A. PKP CARGO JSC ,1 85,9 14,6 85,4 PKP LHS Sp. z o.o. PKP LHS Ltd ,0 85,0 15,4 84,6 PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. PKP Regional Services Ltd ,9 87,1 12,3 87,7 PKP Intercity Sp. z o.o. PKP Intercity Ltd ,7 84,3 15,9 84,1 PKP SKM Sp. z o.o. PKP SKM Ltd ,9 84,1 16,2 83,8 PKP WKD Sp. z o.o. PKP WKD Ltd ,4 82,6 16,9 83,1 PKP PLK S.A. PKP PLK JSC ,6 84,4 14,9 85,1 PKP Energetyka Sp. z o.o. PKP Power Engineering Ltd ,3 80,7 19,6 80,4 PKP Informatyka Sp. z o.o. PKP Information Technology Ltd ,7 1,3 99,5 0,5 Telekomunikacja Kolejowa Sp. z o.o. Railway Telecommunication Ltd ,6 83,4 17,0 83,0 GRUPA PKP PKP GROUP ,9 83,1 16,8 83,2 STRUKTURA ZATRUDNIENIA WED UG WYKSZTA CENIA STRUCTURE OF EMPLOYMENT ACCORDING TO LEVEL OF EDUCATION WYKSZTAŁCENIE EDUCATION Stan zatrudnienia na dzieñ (w osobach) / State of employment size as of specific date (in persons) r r. Zmiana % wci¹guroku/ Change during last year (in %) Struktura % / Percentage structure 2003 r r. wyższe higher ,0 6,7 7,3 średnie secondary ,0 45,8 46,4 zasadnicze vocational ,9 37,5 37,0 podstawowe primary ,6 10,0 9,3 ogółem total ,5 100,0 100,0 STRUKTURA ZATRUDNIENIA WED UG GRUP ZAWODOWYCH STRUCTURE OF EMPLOYMENT ACCORDING TO VOCATIONAL PROFILE GRUPA ZAWODOWA VOCATIONAL PROFILE Stan zatrudnienia na dzieñ (w osobach) / State of employment size as of specific date (in persons) r r. Zmiana % wci¹guroku/ Change during last year (in %) Struktura % / Percentage structure 2003 r r. techniczni technicians ,6 34,1 34,6 ekonomiści economists ,2 4,0 4,1 prawnicy lawyers ,5 0,3 0,3 pozostali others ,6 61,6 61,0 ogółem total ,5 100,0 100,0 15

17 Raport Roczny Grupy PKP 2004 Annual Report of PKP Group Zatrudnienie w spółkach Grupy PKP objętych konsolidacją sprawozdań finansowych wg stanu na 31 grudnia 2004 r. w porównaniu do stanu na r. zmniejszyło się o 2,5%, zaś przeciętne zatrudnienie w 2004 roku zmniejszyło się o 2,8%. KIERUNKI ROZWOJU Cele działań spółek Grupy wyznacza przyjęta przez Rząd w dniu r. Strategia Restrukturyzacji i Prywatyzacji Grupy PKP". Wdrażając założenia tej Strategii spółki będą prowadziły intensywne działania zmierzające do: PKP S.A. - wniesienia zgodnie z art. 17 ustawy o restrukturyzacji, składników majątkowych do poszczególnych spółek Grupy PKP ze szczególnym uwzględnieniem wniesienia linii kolejowych do spółki PKP PLK; - usprawnienie zasad ładu korporacyjnego oraz przejrzystych procedur wewnętrznych w Grupie PKP; PKP PLK S.A. - utworzenia grupy kapitałowej PLK; - obniżenie cen dostępu do infrastruktury kolejowej; - prowadzenia inwestycji infrastrukturalnych współfinansowanych z budżetu państwa i środków pomocowych UE; PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. - tworzenia spółek z udziałem samorządów województw w regionach, gdzie ma to uzasadnienie ekonomiczne; - poprawy stanu taboru do przewozów pasażerskich poprzez wykorzystanie środków pomocowych UE; - wypracowania wraz z Ministerstwem Infrastruktury i samorządami województw trwałego systemu finansowania przewozów wykonywanych w formie obowiązku służby publicznej (kontrakty długoletnie); - rozwiązania wraz z Ministerstwem Infrastruktury kwestii dofinansowania nierentownych przewozów międzywojewódzkich oraz przewozów międzynarodowych wynikających z realizacji międzynarodowych umów podpisanych przez Rząd; PKP CARGO S.A. - utworzenia spedycyjnymi; grupy kapitałowej ze spółkami - wzmocnienia pozycji spółki na rynkach międzynarodowych; - docelowo wprowadzenia PKP Cargo na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Total employment size in the companies being part of PKP Group and covered by consolidation of financial statements according to the state as of 31 December 2004 decreased by 2.5%, while average employment size in 2004 decreased by 2.8% in comparison with the state as of 31 December DIRECTIONS OF DEVELOPMENT Objectives of actions taken up by PKP Groups companies are determined by Strategy for Restructuring and Privatisation of PKP Group accepted by the Government on 22 February The companies striving for implementation of the Strategy s assumptions are to make strong efforts towards: PKP JSC - bring contribution of assets to individual companies of PKP Group under Art. 17 of the Act on restructuring, (...) PKP with particular consideration of railway lines to PKP PLK JSC; - improve general framework of corporate order and transparent internal procedures within PKP Group. PKP PLK JSC - set up a PLK capital group; - reduce prices for access to rail infrastructure; - run infrastructure investment with co-funding provided by national budget and EU aid means. PKP Regional Services Ltd - set up companies with participation of province governments in such regions where this is well grounded economically; - improve condition of rolling stock for passenger services through use of EU aid means; - work out together with the Ministry of Infrastructure and province governments a solid system of funding services performed in the form of public service obligation (on long-term contracts basis); - solve together with the Ministry of Infrastructure the issue of provision of financial support to unprofitable inter-province services and international services resulted from international agreements signed by the Government. PKP CARGO JSC - set up a capital group with forwarding companies; - strengthen position of the company in international markets; - targeted enter PKP CARGO JSC Stock Exchange in Warsaw. 16

18 POLSKIE KOLEJE PAÑSTWOWE S. A. POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA Działalność Polskich Kolei Państwowych Spółka Akcyjna (PKP S.A.) koncentruje się na zarządzaniu grupą kapitałową zwaną Grupą PKP oraz gospodarowaniu majątkiem, w tym zagospodarowywaniu i sprzedaży nieruchomości, wynajmie, dzierżawie nieruchomości mieszkalnych i niemieszkalnych, działalności geodezyjnej i kartograficznej. W ramach PKP S.A. działa również Oddział Kolejowa Medycyna Pracy. POLISH STATE RAILWAYS JOINT-STOCK COMPANY Scope of business activities of the Polish State Railways Joint-Stock Company (PKP JSC) focuses on managing a capital group that is called PKP Group as well as assets development including sale of real estate, renting, lease residential and non-residential real estate, geodetic and cartographic activity. Railway Industrial Medicine Division also operates within the company PKP JSC. 17

19 Raport Roczny Grupy PKP 2004 Annual Report of PKP Group ROCZNA DZIA ALNOŒÆ Restrukturyzacja Kontynuowane w 2004 roku procesy restrukturyzacji w PKP S.A. odbywały się w oparciu o: znowelizowaną w dniu 29 marca 2003 r. ustawę z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji p.p. PKP, przyjęty przez Radę Ministrów 16 grudnia 2003 r. "Program dalszej restrukturyzacji oraz prywatyzacji spółek Grupy PKP do 2006 roku". Restrukturyzacja organizacyjno-prawna Etap restrukturyzacji organizacyjnej związany z tworzeniem spółek zakończył się w 2002 roku. PKP S.A. wniosła do utworzonych na jej bazie spółek składniki majątku ruchomego i wkłady pieniężne. Nadal jednak trwa wnoszenie aportem majątku nieruchomego. Wiąże się to z ciągnącymi się procedurami uwłaszczeniowymi oraz brakiem zdolności aportowej majątku. Kolejne działania prowadzące do zmian organizacyjnych w Grupie PKP związane były z prywatyzacją spółek. Najdalej posunięte procesy prywatyzacyjne, wyłoniono inwestorów strategicznych, miały miejsce w spółkach: PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o. PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. Farmacja Kolejowa Sp. z o.o. W następujących spółkach trwały prace związane z prywatyzacją: 8 Spółek Napraw Infrastruktury ( Zakład Napraw Infrastruktury w Warszawie Sp. z o.o., Zakład Robót Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu Sp. z o.o., Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury DOLKOM Sp. z o.o. we Wrocławiu, Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe Sp. z o.o. w Gdańsku, Zakład Napraw Infrastruktury w Stargardzie Szczecińskim Sp. z o.o., Zakład Napraw Infrastruktury w Radomiu Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Katowicach Sp. z o.o.) ANNUAL ACTIVITIES Restructuring In 2004 follow-up restructuring processes took place on the basis of: The Act of 8 September 2000 on commercialisation, restructuring and privatisation of the State-Owned Enterprise PKP amended on 29 March 2003, The "Programme for further restructuring and privatisation of PKP Group's companies up to 2006" accepted by the Cabinet. Organizational and legal restructuring The stage of organizational restructuring related to setting up companies was finished in PKP JSC brought components of movable assets and contribution of money. However, bringing immovable assets in kind is still continued. This has been connected with a long-lasting procedures for ownership rights confirmation and insufficient capability for contribution of assets. Next actions leading towards organizational changes within PKP Group were related to privatisation of companies. The most advanced privatisation processes with strategic investors appointed were observed in such companies as: PKP Warsaw Commuter Rail Ltd, PKP Rapid Urban Rail in Tri-City Ltd, Railway Pharmacy Ltd. Work on privatisation was continued in the following companies: 8 infrastructure repair companies (Infrastructure Repair Establishment in Warsaw Ltd, Transport Work Establishment DOM in Poznań Ltd, Lower- Silesian Infrastructure Repair Enterprise DOLKOM Ltd in Wrocław, Pomeranian Mechanical and Track Enterprise Ltd in Gdańsk, Infrastructure Repair in Radom Ltd., Railway Infrastructure Repair and Maintenance Enterprise in Cracow Ltd, Railway 18

20 POLSKIE KOLEJE PAÑSTWOWE S. A. PKP CARGO S.A. Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o.o. Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy Sp. z o.o. w Ciechocinku Drukarnia Kolejowa Kraków Sp. z o.o.. Biuro Wczasowo-Turystyczne KOLTUR Sp. z o.o. PKP Intercity Sp. z o.o. 3 spółki taborowe (Wagrem, Gorzów Wagony, Remtrak). Restrukturyzacja finansowa Restrukturyzacja finansowa realizowana w oparciu o rozdział 4 ustawy o komercjalizacji ( ) PKP została zakończona. W celu jej skutecznego przeprowadzenia w 2004 roku zrealizowano następujące działania: zaciągnięto w Deutsche Bank A.G. gwarantowany przez Skarb Państwa długoterminowy kredyt w kwocie 193,5 mln EUR, który wykorzystany został na spłatę dwóch kredytów EBOiR, co pozwoliło na obniżenie kosztów obsługi kredytów, przy jednoczesnym odsunięciu w czasie spłaty zobowiązań (kredyt będzie spłacony jednorazowo w 2014 roku); zobowiązań (kredyt będzie spłacony jednorazowo w 2014 roku); kontynuowano spłaty rat kredytów inwestycyjnych zaciągniętych przez p.p. PKP i kredytów restrukturyzacyjnych PKP S.A.; wyemitowano pierwszą (luty), drugą (listopad) i trzecią (grudzień) serię II emisji obligacji o wartości 500, 590 i 400 mln zł. Środki te przeznaczono na częściową spłatę kredytów bankowych, dofinansowanie spółki PKP Przewozy Regionalne oraz spłatę zobowiązań p.p. PKP i PKP S.A.; kontynuowano proces restrukturyzacji zobowiązań publicznoprawnych. Restrukturyzacja zobowi¹zañ publiczno- -prawnych PKP i PKP S.A. Restrukturyzacja zobowiązań publicznoprawnych PKP S.A. dokonywana jest w oparciu o dwie ustawy: ustawę z dnia 30 sierpnia 2002 roku o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców, (Dz.U. Nr 155, poz z późn. zm.), ustawę z dnia 8 września 2000 roku o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji p.p. PKP (Dz.U. Nr 84, poz. 948 z późn. zm.). Infrastructure Maintenance Enterprise in Katowice Ltd), PKP CARGO JSC, Bombardier Transportation (ZWUS) Poland Ltd, Railway Health Resort Hospital Ltd in Ciechocinek, Printing House Cracow Ltd, Holiday and Tourist Office KOLTUR" Ltd, PKP Intercity Ltd, 3 rolling stock companies (Wagrem, Gorzów Wagony, Remtrak). Financial restructuring Financial restructuring realized under chapter 4 of the Act on commercialisation, ( ) PKP was completed. The following actions were performed in order to its effective carry out in 2004: first (in February), second (in November) and third (in December) series of II bond emission worth 500, 590 and 400 MPLN respectively were issued. Those means were allocated to partial repayment of bank loans, financial support to the company PKP Regional Services Ltd as well as pay back the commitments of both the State-Owned Enterprise PKP (SOE PKP) and PKP Joint-Stock Company (PKP JSC); follow-up restructuring process of public and legal commitments Restructuring public and legal commitments of SOE PKP and PKP JSC Restructuring public and legal commitments of PKP JSC has been realized on the basis of two acts: a long-term credit at amount of MEUR secured by the treasury was raised in Deutsche Bank A.G., which was used for repayment of two EBRD loans that made cutting their cost service possible together with postponed time of pay back the commitments (that are to be repaid in a single portion in 2014); repayment of instalments for investment credits raised by the State-Owned Enterprise PKP and restructuring credits of PKP JSC was continued; the Act of 30 August 2002 on restructuring some public and legal receivables due from entrepreneurs (Government Regulations & Laws Gazette No. 155, item 1287 with further amendments), the Act of 8 September 2000 on commercialisation, restructuring and privatisation of the State-Owned Enterprise PKP (Government Regulations & Laws Gazette No. 84, item 948 with further amendments). 19

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 Statement of Financial Position as at 31 December 2012 ASSETS Note December 31, 2012 December 31, 2011

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

Wykaz Raportów. Raporty bieżące: Lp. Temat: Data:

Wykaz Raportów. Raporty bieżące: Lp. Temat: Data: Wykaz Raportów Raporty bieżące: Lp. Temat: Data: Raport 1/2005 Porozumienie o udzielenie pożyczki podporządkowanej pomiędzy Bankiem Pekao S.A. a Bankiem Pekao (Ukraina) Ltd. 05.01.2005 Raport 2/2005 Projekty

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356. B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348

A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356. B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348 Aktywa Bilans na 31.12.2008 (Balance sheet) AKTYWA (Assets) A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356 B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348 I. Nieruchomości (Real estate) 17,356

Bardziej szczegółowo

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595 Ę ł ś ń ł ł ł ł ł ń ń Ę ń ł ś BALANCE SHEET/Bilans Note 31/12/10 ASSETS/Aktywa Non-current assets/aktywa trwałe Tangible Assets/Rzeczowe aktywa trwałe 6.1 2.978.726 Intangible Assets/Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Grupie PKP w latach 2012 2015

Zmiany w Grupie PKP w latach 2012 2015 Zmiany w Grupie PKP w latach 2012 2015 Warszawa, maj 2015 SPIS TREŚCI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 GRUPA PKP W LICZBACH STRUKTURA I OTOCZENIE STRUKTURA RYNKU KOLEJOWEGO W POLSCE INWESTYCJE GRUPY PKP INFRASTRUKTURA

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011 Implementation of the JEREMIE initiative in Poland Prague, 8 November 2011 Poland - main beneficiary of EU structural funds - 20% of allocation within cohesion policy (EUR 67 bln) Over EUR 10 bln of NSRF

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Grupy PKP / Annual Report of PKP Group

Raport Roczny Grupy PKP / Annual Report of PKP Group Raport Roczny Grupy PKP / Annual Report of PKP Group 2007 SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS Słowo wstępne Przewodniczącego Rady Nadzorczej PKP S.A. Słowo wstępne Prezesa Zarządu PKP S.A. Władze PKP S.A. Grupa

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Grupy PKP / Annual Report of PKP Group

Raport Roczny Grupy PKP / Annual Report of PKP Group Raport Roczny Grupy PKP / Annual Report of PKP Group 2007 SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS Słowo wstępne Przewodniczącego Rady Nadzorczej PKP S.A. Słowo wstępne Prezesa Zarządu PKP S.A. Władze PKP S.A. Grupa

Bardziej szczegółowo

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND 2014 WWW.ADVICERO.EU RETAIL MARKET IN POLAND The Polish retail market enjoyed substantial development in recent years and is expected to continue growing in the near

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

The average number of people in a household receiving social benefits in relation to the average number of persons per household

The average number of people in a household receiving social benefits in relation to the average number of persons per household CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module The average number of people in a household receiving social benefits in relation to the average

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

Wysogotowo, 23 rd May 2007 To: Report submitted to the Polish Financial Supervision Authority Current report: 53/2007 Re: Resolutions adopted at the Annual General Meeting of Shareholders of PBG SA convened

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Grupy PKP Annual Report of PKP Group

Raport roczny Grupy PKP Annual Report of PKP Group Raport roczny Grupy PKP Annual Report of PKP Group 2008 2 Raport roczny Grupy PKP 2008 Annual Report of PKP Group słowo wstępne 4 Władze PKP S.A. 6 Grupa PKP 8 Polskie koleje Państwowe S.A. 30 PKP Intercity

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie I - IX 2010 roku.

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie I - IX 2010 roku. Warszawa, 22 listopada 2010 r. Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie I - IX 2010 roku. W okresie styczeń-wrzesień br. wyniki finansowe badanych przedsiębiorstw a) uległy poprawie w

Bardziej szczegółowo

Wrocław Skrócone sprawozdanie finansowe 18:22 ND / SU Condensed financial statement 4 m/s Informacje ogólne Suma bilansowa netto na koniec 2012 r. wyniosła 2 097 mln zł, a na koniec 2011 r. 2 067 mln zł.

Bardziej szczegółowo

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

Financial results of Apator Capital Group

Financial results of Apator Capital Group I. Wyniki GK Apator za rok 213 - Podsumowanie Raportowane przychody ze sprzedaży na poziomie 212 (wzrost o 1,5%), nieznacznie (3%) poniżej dolnego limitu prognozy giełdowej. Raportowany zysk netto niższy

Bardziej szczegółowo

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/ Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego 02-013 Warszawa-Śródmieście ul. Lindleya 14 Czy jest to twój pierwszy wniosek? Jeśli nie, należy podać numer ewidencyjny /Is this your first application? If not, please

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia... 2006 r. o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego.

U S T A W A. z dnia... 2006 r. o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego. P r o j e k t U S T A W A z dnia... 2006 r. o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego Art. 1. W ustawie z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym

Bardziej szczegółowo

HOW TO READ FINANCIAL STATEMENTS IN POLAND

HOW TO READ FINANCIAL STATEMENTS IN POLAND HOW TO READ FINANCIAL STATEMENTS IN The basic Polish Financial Statements always consist of: Introduction to the financial statements Balance sheet: Assets and Equities & Liabilities Profit & Loss Statement

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates Call 2013 national eligibility criteria and funding rates POLAND a) National eligibility criteria Funding Organisation National Contact Point National Center for Research and Development (Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013 Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL June 2013 KEY FACTS ON THE SECTOR KEY FACTS ON THE SECTOR 110 000 No. of employees in foreign capital BPO/ITO, SSC and R&D centres

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CONTENTS. Annual Report of PKP Group 2013. Raport roczny Grupy PKP 2013 SŁOWO WSTĘPNE 3 INTRODUCTION 3

SPIS TREŚCI CONTENTS. Annual Report of PKP Group 2013. Raport roczny Grupy PKP 2013 SŁOWO WSTĘPNE 3 INTRODUCTION 3 Raport roczny 2013 Annual Report 2013 Raport roczny Grupy PKP 2013 Annual Report of PKP Group 2013 SPIS TREŚCI CONTENTS SŁOWO WSTĘPNE 3 INTRODUCTION 3 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 6 SPÓŁEK GRUPY PKP 1.

Bardziej szczegółowo

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU by Marek Oppeln-Bronikowski, 17 of March 2005, Brussels POLISH ECONOMICAL SITUATION POLISH ECONOMICAL SITUATION REAL ECONOMY: YEAR GDP CPI year-end Investment

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company Im not found /sites/eneacsr2012.mess-asp.com/themes/eneacsr2012/img/enea.jpg Employt Capital Group is one of the largest companies in the energy industry. Therefore it has an influence, as an employer,

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

Structure of councilors in the legislative organs of local government units

Structure of councilors in the legislative organs of local government units CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

What and how is decentralized in Poland? Dieu Hang Do Van Aleksandra Milaniuk

What and how is decentralized in Poland? Dieu Hang Do Van Aleksandra Milaniuk What and how is decentralized in Poland? Dieu Hang Do Van Aleksandra Milaniuk Structure and size of local government: 1. Commune (gmina) 2. County (powiat) 3. Voivodeship (województwo) Commune 2 478 County

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Freight rail transport results. Weight [k ton]

Freight rail transport results. Weight [k ton] Freight rail transport results 2015 2014 change % 2015/2014 January-November weight [k ton] 206 419,53 210 344,79-1,87% transport performance [m t-km] 46 547,69 46 188,66 0,78% Weight [k ton] 2015 2014

Bardziej szczegółowo

Rynkowe perspektywy dużych szybkości w Polsce zastosowanie projektu UIC dla krajów w Europy Centralnej i Wschodniej.

Rynkowe perspektywy dużych szybkości w Polsce zastosowanie projektu UIC dla krajów w Europy Centralnej i Wschodniej. Andrzej Żurkowski PKP SA Rynkowe perspektywy dużych szybkości w Polsce zastosowanie projektu UIC dla krajów w Europy Centralnej i Wschodniej. Market perspective for HST in Poland - implementation of UIC

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ XVIII FINANSE PUBLICZNE CHAPTER XVIII PUBLIC FINANCE. Uwagi ogólne. General notes

DZIAŁ XVIII FINANSE PUBLICZNE CHAPTER XVIII PUBLIC FINANCE. Uwagi ogólne. General notes DZIAŁ XVIII FINANSE PUBLICZNE CHAPTER XVIII PUBLIC FINANCE Uwagi ogólne General notes 1. Finanse publiczne obejmują procesy związane z gromadzeniem środków publicznych oraz ich rozdysponowaniem, a w szczególności:

Bardziej szczegółowo

ROBYG GROUP Presentation for investors Warsaw, 19th October, 2011

ROBYG GROUP Presentation for investors Warsaw, 19th October, 2011 ROBYG GROUP Presentation for investors Warsaw, 19th October, 2011 Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii,

Bardziej szczegółowo

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland OECD Przegląd krajowej polityki miejskiej National Urban Policy Review of Poland 17-19 19 March 2010 ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland Zygmunt Ziobrowski Instytut Rozwoju Miast The

Bardziej szczegółowo

Quarterly consolidated financial statement of Apator Group for the first quarter 2015

Quarterly consolidated financial statement of Apator Group for the first quarter 2015 Quarterly consolidated financial statement of Apator Group for the first quarter 2015 2015 1 1. Selected financial data containing essential items of condensed financial statement 2 w tys. zł/ in thousands

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce: : Numer i nazwa Priorytetu: Numer i nazwa Działania: Numer

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Consolidated and unitary quarterly report of AerFinance PLC

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Consolidated and unitary quarterly report of AerFinance PLC Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Consolidated and unitary quarterly report of AerFinance PLC za okres 01.02.2013 do roku from 01.02.2013 to year Doncaster 17.06.2013 1. Wprowadzenie/ Introduction

Bardziej szczegółowo

Length of expressways and highways per 100 km 2

Length of expressways and highways per 100 km 2 CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

Wzór wniosku o zwrot podatku VAT

Wzór wniosku o zwrot podatku VAT Załącznik Nr 1 Wzór wniosku o zwrot podatku VAT Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście Czy jest to twój pierwszy wniosek? Jeśli nie, należy podać numer ewidencyjny /Is this your first

Bardziej szczegółowo

KRYTYCZNA ANALIZA POLITYKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE PRZEKSZTAŁCANIA SZPITALI PUBLICZNYCH W SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO

KRYTYCZNA ANALIZA POLITYKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE PRZEKSZTAŁCANIA SZPITALI PUBLICZNYCH W SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO Zarządzanie Publiczne vol. 4(13) pp. 49-64 Kraków 2011 Published online February 10, 2012 KRYTYCZNA ANALIZA POLITYKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE PRZEKSZTAŁCANIA SZPITALI PUBLICZNYCH W SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZDOLNOŚCI DO REALIZACJI WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY WIŚNIOWA

ANALIZA ZDOLNOŚCI DO REALIZACJI WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY WIŚNIOWA INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH Nr 2/2005, POLSKA AKADEMIA NAUK, Oddział w Krakowie, s. 27 33 Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi Marcin Hyski ANALIZA ZDOLNOŚCI DO REALIZACJI WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE 2.2.1. CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego reguluje ustawa o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) www.viaregiaplus.eu

Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) www.viaregiaplus.eu Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) THE ANALYSIS CONCERNING THE DESIGNATION OF THE ROUTE THAT INTEGRATES THE SOUTH OF THE LOWER SILESIA PROVINCE TOGETHER WITH NORTH - SOUTHLINKS Analiza

Bardziej szczegółowo

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland Country fact sheet Noise in Europe 2015 overview of policy-related data Poland April 2016 The Environmental Noise Directive (END) requires EU Member States to assess exposure to noise from key transport

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny AerFinance PLC za okres do roku Quarterly Report of AerFinance PLC

Raport kwartalny AerFinance PLC za okres do roku Quarterly Report of AerFinance PLC Raport kwartalny AerFinance PLC za okres 01.05.2011 do 31.07.2011 roku Quarterly Report of AerFinance PLC 01.05.2011 31.07.2011 Askern, 15 września 2011 roku Askern, 15th of September 2011 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY POLAND TENDER Złotów: Usługi kominiarskie wykonywane w budynkach administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie Numer ogłoszenia: 422442-2009; data zamieszczenia: 09.12.2009 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. I kwartał 2011 r.

Raport okresowy. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. I kwartał 2011 r. Raport okresowy z siedzibą w Bielanach Wrocławskich Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. r. List Prezes Zarządu Black Point S.A. do Akcjonariuszy i Inwestorów. Szanowni Akcjonariusze

Bardziej szczegółowo

ROBYG GROUP 3Q 2011 Financial results Warsaw, 10th November, 2011

ROBYG GROUP 3Q 2011 Financial results Warsaw, 10th November, 2011 ROBYG GROUP 3Q 2011 Financial results Warsaw, 10th November, 2011 Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii,

Bardziej szczegółowo

sporządzony na dzień 31.12.2013

sporządzony na dzień 31.12.2013 Katowickie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Starszych Niepełnosprawnych i Oczekujących REGON: 276585647 Wsparcia 'OPOKA" ul. M. Oblatów 24 40-129 Katowice (nazwa jednostki) Rachunek wyników sporządzony na

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie i ilustracje: Wyliczenie kwoty straty dla Wnioskodawcy zmarłego, który złożył wcześniej Wniosek dla osób z uszkodzeniem ciała

Wyjaśnienie i ilustracje: Wyliczenie kwoty straty dla Wnioskodawcy zmarłego, który złożył wcześniej Wniosek dla osób z uszkodzeniem ciała Wyjaśnienie i ilustracje: Wyliczenie kwoty straty dla Wnioskodawcy zmarłego, który złożył wcześniej Wniosek dla osób z uszkodzeniem ciała Wyjaśnienie i ilustracje: Wyliczenie dotyczące Wniosku dla osób

Bardziej szczegółowo

CHAPTER XX PUBLIC FINANCES DZIAŁ XX FINANSE PUBLICZNE. General notes. Uwagi ogólne

CHAPTER XX PUBLIC FINANCES DZIAŁ XX FINANSE PUBLICZNE. General notes. Uwagi ogólne DZIAŁ XX FINANSE PUBLICZNE CHAPTER XX PUBLIC FINANCES Uwagi ogólne General notes 1. Finanse publiczne obejmują procesy związane z gromadzeniem środków publicznych oraz ich rozdysponowaniem. Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

Kodeks spółek handlowych

Kodeks spółek handlowych Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (ze zm. Dz.U. Nr 94, poz. 1037) The Commercial Companies Code of 15 September, 2000 (as amended: J.L. No. 94, item 1037) 1 Kodeks spółek handlowych z

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 11 / 2012

Raport bieżący nr 11 / 2012 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 11 / 2012 Data sporządzenia: 2012-03-08 Skrócona nazwa emitenta KREDYT INKASO S.A. Temat Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej. Podstawa prawna Art. 56

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Sitarz Dział Księgowości. Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach 24, 431-434

Agnieszka Sitarz Dział Księgowości. Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach 24, 431-434 Agnieszka Sitarz Dział Księgowości Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach 24, 431-434 2009 Dział Administracji 431 Agnieszka Sitarz DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI Dział księgowości Muzeum Narodowego w Kielcach czuwa

Bardziej szczegółowo

Revenue to gminas budgets from service charges in division 756 per capita

Revenue to gminas budgets from service charges in division 756 per capita CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE EU SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT FLOOD-2010 ATENEUM UNIVERSITY IN GDANSK P FUNDATION PRO POMERANIA NOTICE NO. 1 I International Scientific Conference EU SECURITY

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe The financial statements. raport roczny 2010 annual report

Sprawozdanie finansowe The financial statements. raport roczny 2010 annual report Sprawozdanie finansowe The financial statements raport roczny annual report SPRAWOZDANIE FINANSOWE FINANCIAL STATEMENT 1 Sprawozdanie finansowe Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st.

Bardziej szczegółowo

Rail freight transport results 2015. Weight of transported goods [k tons]

Rail freight transport results 2015. Weight of transported goods [k tons] Rail freight transport results 2015 2015 2014 change % 2015/2014 January-August weight [k ton] 144 402,44 147 540,43-2,13% transport performance [m t-km] 32 507,09 32 585,31-0,24% Weight of transported

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 22/2012 Data sporządzenia: 2012-12-07. Temat Shareholder's Notification

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 22/2012 Data sporządzenia: 2012-12-07. Temat Shareholder's Notification KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 22/2012 Data sporządzenia: 2012-12-07 Skrócona nazwa emitenta A.C.E. S.A. Temat Shareholder's Notification Podstawa prawna Inne uregulowania Treść raportu:

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Iwona Nurzyńska. Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce

Iwona Nurzyńska. Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce Iwona Nurzyńska Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk Warszawa 2011 Iwona Nurzyńska European

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia Katedra Rynku Transportowego Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia dr Marcin Wołek Department of Transportation Market University of Gdansk Warsaw,

Bardziej szczegółowo

RESOLUTION no. 1/2006 of the Ordinary General Meeting of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna dated 18 April 2006

RESOLUTION no. 1/2006 of the Ordinary General Meeting of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna dated 18 April 2006 RESOLUTION no. 1/2006 concerning the election of the Chairman In acting pursuant to art. 409 of the Companies Code, the Ordinary General Meeting elects Gabriel Wujek the Chairman of the Meeting. RESOLUTION

Bardziej szczegółowo

Budynki i zabudowania na terenie (T/N) Buildings / other constructions on site (Y/N)

Budynki i zabudowania na terenie (T/N) Buildings / other constructions on site (Y/N) Poziom wód gruntowych [m] Underground water level [m] Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/) Were geological research done (Y/) Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/) Risk of flooding

Bardziej szczegółowo

Działamy na rynku reklamowym od 1991 jako studio graficzne Pracownia, wydawnictwo Czysty Warsztat, drukarnia i introligatornia

Działamy na rynku reklamowym od 1991 jako studio graficzne Pracownia, wydawnictwo Czysty Warsztat, drukarnia i introligatornia Pracownia to autorskie przedsięwzięcie prof. Janusza Górskiego wykładowcy i kierownika pracowni projektowania graficznego Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku Działamy na rynku reklamowym od 1991 jako studio

Bardziej szczegółowo

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIVE SCIENCES POZNAŃ BRANCH Department of Environmental Management in Livestock Buildings and

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company INSTRUKCJA ZAŁĄCZNIK DO PEŁNOMOCNICTWA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA PRAWA GŁOSU NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

Bardziej szczegółowo

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD)

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 29 August 2013 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) ENV 782 MAR 119 MI 708 ONU 86 CODEC 1921 INST 459 PARLNAT 214 COVER NOTE from: Polish Senate date

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o stanie firmy

Sprawozdanie o stanie firmy - 1 - Sprawozdanie o stanie firmy Raporty dostępne są w zakładce REPORTS i w formie wydruku. Sprawozdanie o stanie firmy (Company Report) Każda firma otrzyma również sprawozdanie o własnej sytuacji. Przeznaczone

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market Dzień dobry Good morning Hyvää huomenta Buenos dĺas Projekt Partnerski Grundtviga Spotkanie w Katowicach 26-29 Listopad 2013 Grundtvig partnership project Kick off meeting in Katowice 26 29 November 2013

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny z działalności. I kwartał 2010 r.

Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny z działalności. I kwartał 2010 r. Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny z działalności. I kwartał 2010 r. List prezesa zarządu Black Point S.A. do Akcjonariuszy i Inwestorów. Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Krótko po udanym

Bardziej szczegółowo

Inteligentny System Transportu jako narzędzie Wrocławskiej Polityki Mobilności

Inteligentny System Transportu jako narzędzie Wrocławskiej Polityki Mobilności Inteligentny System Transportu jako narzędzie Wrocławskiej Polityki Mobilności ITS as a tool of Wroclaw Mobility Policy Błażej Trzcinowicz 9/06/2015 Z-ca Dyrektora Wydziału Deputy Division Director Wydział

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia Poland Tender Oferta przetargu Nazwa Dostawa oprogramowania komputerowego umożliwiającego tworzenie opracowań statystycznych obrazujących gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa Miejscowość

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 16 listopada 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 16 listopada 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 226 15653 Poz. 1479 1479 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

reprezentant wnioskodawców, składam autopoprawkę do projektu ustawy z dnia 21 marca

reprezentant wnioskodawców, składam autopoprawkę do projektu ustawy z dnia 21 marca Warszawa, dnia 10 września 2013 r. Arkadiusz Mularczyk Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Solidarna Polska Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 36 ust. 1a Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Podział należności według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty

Podział należności według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty Katowickie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Starszych Niepełnosprawnych i Oczekujących Wsparcia "OPOKA" (nazwa jednostki) Informacja dodatkowa za rok 2012 1. 2. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1 14. 15. 16.

Bardziej szczegółowo

1 z 6 2012-04-26 11:34

1 z 6 2012-04-26 11:34 AP Biznes - Nowy EMITENT - - REINHOLD POLSKA AB 1 z 6 2012-04-26 11:34 RB: Informacja o zawarciu Porozumienia dotyczącego spłaty należności/information on conclusion of Agreement on repayment of amounts

Bardziej szczegółowo

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 Privacy policy Polityka office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 registration / correspondence address: 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Dmowskiego 70A/37 Polska / Poland The personal / business

Bardziej szczegółowo