SPIS TREŒCI TABLE OF CONTENTS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŒCI TABLE OF CONTENTS"

Transkrypt

1

2 1

3 Raport Roczny Grupy PKP 2004 Annual Report of PKP Group SPIS TREŒCI Władze PKP S.A. Słowo wstępne Prezesa Zarządu PKP S.A. Grupa PKP Polskie Koleje Państwowe S.A. PKP Intercity Sp. z o.o. PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o. PKP CARGO S.A. PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. PKP Energetyka Sp. z o.o. PKP Informatyka Sp. z o.o. Telekomunikacja Kolejowa Sp. z o.o. Przedstawicielstwa zagraniczne PKP S.A TABLE OF CONTENTS Authorities of PKP JSC Foreword by President of the Management Board of PKP JSC PKP Group Polish State Railways Joint Stock Company (PKP JSC) PKP Intercity Ltd PKP Regional Services Ltd PKP Rapid Urban Rail in Tri-City Ltd PKP Warsaw Commuter Rail Ltd PKP CARGO JSC PKP Broad-Gauge Metallurgical Line Ltd PKP Polish Railway Lines JSC PKP Power Engineering Ltd PKP Information Technology Ltd Railway Telecommunication Ltd Foreign representations of PKP JSC

4 ZARZ D PKP S.A. MANAGEMENT BOARD OF PKP JSC W roku 2004 w sk³ad Zarz¹du PKP S.A. wchodzili: In 2004 the following persons were members of the Management Board of PKP JSC: do 22 wrzeœnia 2004 r.: till 22 September 2004: Maciej Męclewski Janusz Lach Bogdan Waligórski Teresa Kalisz Radosław Żołnierzak Prezes Zarządu Dyrektor Generalny Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Członek Zarządu Dyrektor ds. Nadzoru Właścicielskiego i Nieruchomości Członek Zarządu Dyrektor ds. Prywatyzacji Członek Zarządu Dyrektor ds. Rozwoju Maciej Męclewski Janusz Lach Bogdan Waligórski Teresa Kalisz Radosław Żołnierzak President of the Management Board, Director General Member of the Management Board, Finance Director Member of the Management Board, Director for Owner Supervision and Real Estate Member of the Management Board, Director for Privatisation Member of the Management Board, Director for Development od 23 wrzeœnia 2004 r.: Andrzej Wach Janusz Lach Jacek Bukowski Maria Wasiak Zbigniew Szafrański Prezes Zarządu Dyrektor Generalny Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Członek Zarządu Dyrektor ds. Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji Członek Zarządu Dyrektor Promocji i Spraw Społecznych Członek Zarządu Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju since 23 September 2004: Andrzej Wach President of the Management Board, Director General Janusz Lach Member of the Management Board, Finance Director Jacek Bukowski Member of the Management Board, Director for Owner Supervision and Privatisation Maria Wasiak Member of the Management Board, Director for Promotion and Social Affairs Zbigniew Szafrański Member of the Management Board, Director for Strategy and Development RADA NADZORCZA PKP S.A. SUPERVISORY BOARD OF PKP JSC Sk³ad Rady Nadzorczej PKP S.A. do lipca 2004 r.: Makeup of the Supervisory Board of PKP JSC till July 2004: Franciszek Adam Wielądek (Przewodniczacy Rady) Monika Bilska Ryszard Pidek (Wiceprzewodniczący Rady) Jacek Barylski Zygmunt Świrski Piotr Gwizd Kazimierz Gontarczyk Jerzy Kędzierski Stanisław Kogut Franciszek Adam Wielądek (Chairman of Board) Monika Bilska Ryszard Pidek (Vice-Chairman of Board) Jacek Barylski Zygmunt Świrski Piotr Gwizd Kazimierz Gontarczyk Jerzy Kędzierski Stanisław Kogut 3 od 6 lipca 2004 r. : Krzysztof Białowolski (Przewodniczący Rady) Jerzy Drygalski (Wiceprzewodniczący Rady) Wojciech Paprocki Marek Krawczyk Jacek Barylski Zygmunt Świrski Kazimierz Gontarczyk Jerzy Kędzierski Stanisław Kogut Makeup of the Supervisory Board of PKP JSC since 6 July 2004: Krzysztof Białowolski (Chairman of Board) Jerzy Drygalski (Vice-Chairman of Board) Wojciech Paprocki Marek Krawczyk Jacek Barylski Zygmunt Świrski Kazimierz Gontarczyk Jerzy Kędzierski Stanisław Kogut

5 Raport Roczny Grupy PKP 2004 Annual Report of PKP Group Szanowni Pañstwo, Mam przyjemność przekazać Państwu Raport Roczny Grupy PKP za 2004 rok. To dobra okazja, by poznać wyniki finansowe spółek tworzących Grupę PKP i wyniki całego holdingu. Raport zawiera także informacje o najważniejszych wydarzeniach i działalności największych firm z branży kolejowej. Tych świadczących usługi dla swoich klientów: pasażerów i największych podmiotów gospodarczych w kraju. W 2004 roku na skutek restrukturyzacji finansowej osiągnęliśmy zysk w wysokości ponad 500 milionów złotych. Po raz pierwszy od wielu lat wzrosła ilość towarów przewiezionych przez transport kolejowy. Niestety, zwiększające się przewozy transportem drogowym zmniejszyły udział kolejowego transportu towarów z 51 do 50 procent. Nie udało się w 2004 roku zahamować spadku liczby pasażerów. W zeszłym roku kolej wybrało 269 milionów naszych klientów o 14 milionów mniej niż rok wcześniej. Na inwestycje w infrastrukturze kolejowej wydano 900 milionów złotych, co stanowi około 8 procent nakładów na infrastrukturę drogową. Powyższe liczby wyraźnie potwierdzają fakt, że w Polsce nie jest realizowana polityka zrównoważonego rozwoju infrastruktury transportowej. Środki kierowane przez polskie władze na inwestycje w drogi kolejowe są trzydzieści pięć razy niższe niż na drogi asfaltowe. Dla Grupy PKP rok 2004 wniósł wiele istotnych wydarzeń, które zmieniają oblicze polskiej kolei. Powstała pierwsza w Polce kolej regionalna utworzona przez PKP Przewozy Regionalne Sp. z o. o. i samorząd Województwa Mazowieckiego Koleje Mazowieckie. Parafowana została umowa prywatyzacyjna PKP Warszawskiej Kolei Dojazdowej Sp. z o. o. (WKD). Inwestorem WKD będzie Konsorcjum Samorządowe: Warszawa, samorząd Województwa Mazowieckiego i gminy położone wzdłuż linii WKD. Po raz pierwszy w historii samorządy wojewódzkie zaczęły z własnych środków współfinansować kolejowe połączenia regionalne. Polska kolej potrafi się modernizować i inwestować - - także dzięki wsparciu funduszy Unii Europejskiej. Wejście Polski do UE postawiło przed Grupą PKP i całą Polską nowe wyzwania. Czy będziemy potrafili im sprostać? Niewątpliwie tak - poprzez solidną pracę, przynoszącą w efekcie satysfakcjonującą ofertę dla pasażera i klienta oraz przy determinacji polskich władz we wdrażaniu polityki transportowej opartej na zrównoważonym rozwoju infrastruktury transportowej, której istotną częścią jest polska kolej. Andrzej Wach Prezes Zarz¹du PKP S.A. Ladies and Gentlemen! I have the pleasure of giving you our 2004 Annual Report of PKP Group. This is a good occasion to acquaint with financial results of the companies forming PKP Group and results of the entire holding. The report also contains information on outstanding events and activities of the largest firms of railway trade. Those which provide services to our customers: passengers and most important economic entities in the country. In 2004, as a result of financial restructuring, we achieved a profit of over 500 million PLN. For the first time since many years we denoted an increase in quantity of goods carried by railway transport. Unfortunately, climbing volume of traffic served by road transport caused a decline in share of railway mode from 51 to 50 per cent. In 2004 we were also unable to stop the falling number of passengers carried. Last year 269 million people chose the rail 14 million less in comparison with the year before. The amount of 900 million PLN was invested in rail infrastructure, which represented around 8 percent of expenditures allocated to road infrastructure. The above-mentioned figures proved clearly that there has not been any sustainable mobility policy concerning development of Polish transport infrastructure. Financial resources allocated by the Polish authorities to investment in railway tracks were thirty times lower than those spent on asphalt roads. However, there was a lot of important events in the year 2004, which has brought many changes for the PKP Group. First regional rail called Mazovian Railways was established by PKP Regional Services Ltd and local government of Mazowian Province. The privatization agreement of PKP Warsaw Commuter Rail Ltd (WKD) was initialled. A Local Government Consortium consisting of: city of Warsaw, local government of Mazovian Province and communes situated along the WKD line will become the investor of WKD. For the first time in history local governments started to participate in financing railway regional services from their own resources. Since Poland entered the EU, the whole country, alongside with the PKP Group, has to face many new challenges. Shall we manage to make our dreams come true? Undoubtedly yes, provided that a really solid work is done to make our offer to an individual passenger as well as any other customer more attractive, and provided that the Polish authorities show their true determination in implementing transport policy on the basis of sustainable mobility in development of transport infrastructure, of which the Polish railways are an essential component. Andrzej Wach President of the Management Board of PKP JSC 4

6 GRUPA PKP Grupa PKP powstała w wyniku restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe. Skupia ona jedenaście spółek objętych konsolidacją sprawozdań finansowych. Dominującą rolę w Grupie PKP pełni spółka Polskie Koleje Państwowe S.A., a ponadto do Grupy PKP należą spółki operatorskie obejmujących rynki: przewozów pasażerskich ( PKP Intercity Sp. z o.o., PKP GROUP PKP Group was set up as a result of restructuring of the State-Owned Enterprise Polish State Railways (SOE PKP). It gathered eleven companies covered by consolidation of their financial statements. The company called Polish State Railways Joint-Stock Company (PKP JSC) plays a dominant role within PKP Group, and moreover operating companies being parts of PKP Group that run business in 5

7 Raport Roczny Grupy PKP 2004 Annual Report of PKP Group PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o., PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o., PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.), a także przewoźnicy towarowi (PKP CARGO S.A., PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o.) oraz spółki związane z infrastrukturą kolejową ( PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., PKP Energetyka Sp. z o.o., PKP Informatyka Sp. z o.o., Telekomunikacja Kolejowa Sp. z o.o.). ROCZNA DZIA ALNOŒÆ Grupa PKP na tle transportu krajowego Jednostkami transportowymi sektora publicznego i prywatnego (o liczbie pracujących powyżej 9 osób) przewieziono 325,5 mln ton ładunków, tj. o 3,2% więcej niż w 2003 r. Wzrost przewozów odnotowano we wszystkich rodzajach transportu z wyjątkiem żeglugi morskiej. Transportem kolejowym przewieziono 163,6 mln ton ładunków, tj. o 1,1% więcej niż w 2003 r. Natomiast transportem samochodowym zarobkowym 82,7 mln ton ładunków, a więc o 13,3% więcej w porównaniu z ubiegłym rokiem. W 2004 r. środkami komunikacji publicznej (w jednostkach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) przewieziono 1 076,3 mln pasażerów, tj. o 3,1% mniej niż przed rokiem. Transportem kolejowym przewieziono 269,9 mln pasażerów, tj. o 4,7% mniej w porównaniu z 2003 r. Transportem samochodowym przewieziono 800,8 mln pasażerów, tj. o 2,7% mniej niż w poprzednim roku. PRZEWOZY ADUNKÓW FREIGHT TRAFFIC WYSZCZEGÓLNIENIE SPECIFICATION 2003 r r. tys.ton / thou.ton % tys.ton / thou.ton % Przewozy ładunków razem, w tym: Total freight services including: , ,0 transport kolejowy railway transport , ,3 transport samochodowy motor transport , ,4 transport rurociągowy pipeline transport , ,4 transport śródlądowy i wodny inland waterways transport , ,6 transport morski maritime transport , ,3 markets of: passenger services (PKP Intercity Ltd, PKP Regional Services Ltd, PKP Rapid Urban Rail in Tri-City Ltd, PKP Warsaw Commuter Rail Ltd) as well as freight operators (PKP CARGO JSC, PKP Broad-Gauge Metallurgical Line Ltd) and companies related to railway infrastructure (PKP Polish Railway Lines JSC, PKP Power Engineering Ltd, PKP Information Technology Ltd, Railway Telecommunication Ltd.) ANNUAL ACTIVITIES PKP Group on the background of national transport million ton of freights, i.e. by 3.2% more than in 2003 were carried by transport entities of public and private transport sector (with number of employees over 9 persons). Growth in transport volume was noted for all transport modes except maritime navigation million ton of freights, i.e. by 1.1% less than in 2003 were carried by railway transport, while 82.7% million ton, so that by 13.3% more comparing to the previous year quantities were carried by profit-earning motor transport. In ,076.3 million passengers, i.e. by 3.1% less than last year were carried by public transport means (considering entities that employed over 9 persons). Railway transport carried million passengers, i.e. by 4.7% less than in 2003, while motor transport served million passengers, i.e. by 2.7% less than in the previous year. 6

8 Udział Grupy PKP w przewozach krajowych transportem zarobkowym (w jednostkach organizacyjnych zatrudniających powyżej 9 pracowników) spadł: Przewozy pasażerów w porównaniu z 2003 r. zmniejszyły się o 4,0%, a praca przewozowa o 5,2%. Przewozy towarowe w Grupie PKP w przewozach ładunków o 1 punkt procentowy, w przewozach pasażerów o 0,4 punktu procentowego. W 2004 r. w porównaniu do 2003 r. nastąpił wzrost przewozu ładunków przez spółki Grupy PKP o 1,1% oraz wykonanej pracy przewozowej o 1,0%. W 2004 roku spółki PKP CARGO S.A. i PKP LHS Sp. z o.o. przewiozły łącznie 163,6 mln ton ładunków, a więc o 1,7 mln ton (1,2%) więcej w porównaniu do 2003 roku. W 2004 roku przewieziono w komunikacji wewnętrznej 91,9 mln ton masy towarowej, co stanowi 56,2% ogółu przewozów, tj. o 5,2 mln ton PRZEWOZY PASA ERÓW PASSENGER TRAFFIC WYSZCZEGÓLNIENIE SPECIFICATION 2003 r r. tys.pas / thou.pas % tys.pas / thou.pas % Przewozy pasażerów razem, w tym: Passenger services including: , ,0 transport kolejowy railway transport , ,1 transport samochodowy motor transport , ,4 transport lotniczy pipeline transport , ,4 żegluga śródlądowa i morska inland waterways transport , ,1 UDZIA GRUPY PKP W PRZEWOZACH PKP GROUP'S SHARES IN SERVICES 2003 r r. Ruch towarowy (tony) Freight traffic (tons) Przewozy krajowe ogółem Total domestic transport 51,3 % 50,3 % Przewozy lądowe (transport kolejowy i samochodowy) Inland transport (by rail and road) 68,9 % 66,4 % Ruch pasa erski (liczba pasażerów) Passenger traffic (number of passengers) W przewozach lądowych (transport kolejowy i samochodowy) Inland transport (by rail and road) 25,6 % 25,2 % PKP Group s shares in domestic traffic by profitearning transport (with participation of organization units employing over 9 workers) dropped: Passenger services in comparison with level obtained in 2003 decreased by 4.0%, while transport volume by 5.2%. in freight services by 1 percentage point; in passenger services by 0.4 percentage point. Growth in quantity of freight transport within PKP Group s companies by 1.1% and freight transport volume performed by 1.0% followed in 2004 against relevant figures for year Freight services in PKP Group In 2004 PKP CARGO JSC and PKP LHS Ltd companies carried together million ton of cargoes, so that by 1.7 million ton (1.2%) more than in In 2004 quantity of goods transported in domestic traffic amounted to 91.9 million ton, that represented 56.2% of total volume, i.e. by 5.2 million ton (6.0%) 7

9 Raport Roczny Grupy PKP 2004 Annual Report of PKP Group (6,0%) więcej niż w 2003 roku. Spadły natomiast o 3,5 mln ton (4,6%) przewozy w komunikacji międzynarodowej, z czego przewozy ładunków na eksport zmniejszyły się o 14,0%, przewozy tranzytowe o 21,4%, wzrosły zaś przewozy z importu o 13,0%. W strukturze ładunków, pomimo spadku w 2004 r., dominującą pozycję zajmują nadal przewozy węgla. Znaczący wzrost zanotowano w przewozach rudy i metali (o ponad 4,5 mln ton) a także kamienia, żwiru i wapna ( prawie o 1 mln ton). Średnia odległość przewozu ładunków wyniosła 292,6 km, a więc w porównaniu z ubiegłym rokiem przeciętnie ładunki wożone były na odległość o ok. 0,4 km krótszą. PRZEWOZY TOWAROWE W GRUPIE PKP FREIGHT SERVICES IN PKP GROUP WYSZCZEGÓLNIENIE SPECIFICATION 2003 r r r. Liczba przewiezionych ³adunków w tys.ton Quantity of cargoes carried in thou.ton PKP CARGO S.A. PKP CARGO JSC , ,6 561,2 PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o. PKP Broad-Gauge Metallurgical Line Ltd (PKP LHS Ltd) 6 117, , ,0 Razem Total , , ,2 Wielkoœæ wykonanej pracy przewozowej w mln tkm Volume of freight traffic performed in mio.ton-km PKP CARGO S.A. PKP CARGO JSC , ,3 56,4 PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o. PKP Broad-Gauge Metallurgical Line Ltd (PKP LHS Ltd) 2 168, ,3 396,3 Razem Total , ,6 452,7 STRUKTURA PRZEWOZÓW ADUNKÓW GRUPY PKP STRUCTURE OF FREIGHT SERVICES WYSZCZEGÓLNIENIE SPECIFICATION 2003 r. Udział % Share in % 2004 r. Udział % r. 2004/2003 r. % Share in % Przewozy ładunków (mln ton) Traffic volume carried (mio.ton) Przewozy ogółem, z tego: Wewnętrzne Międzynarodowe, z tego: eksport import tranzyt Praca przewozowa (mln km) Przewozy ogółem Średnia odległość przewozu (km) Przewozy ogółem Total traffic volume, of that: Domestic International, of that exports imports transit Volume of freight services performed (mio.ton-km) Total cargo traffic Average distance of carriage (km) Total cargo traffic 161,8 100,0 163,6 100,0 1,7 101,1 86,7 53,6 91,9 56,2 5,2 106,0 75,2 46,4 71,7 43,8-3,5 95,4 41,0 25,3 35,2 21,5-5,7 86,0 27,9 17,2 31,5 19,3 3,6 113,0 6,3 3,9 4,9 3,0-1,3 78, , ,6 452,7 101,0 293,0 292,6-0,4 99,9 more than in Quantity of goods transported in international traffic, however, decreased by 3.5 million ton (4.6%) of that exports were reported to fall by 14.0%, transit cargoes by 21.4%, while imports grew by 13.0%. As concerns structure of goods transported by rail, carriage of coal still keep a dominant position despite a drop in A significant increase was observed in transport of ore and metals (by over 4.5 million ton) as well as stone, gravel and lime (by almost 2 million ton). Average distance of carriage for freights amounted to km, so that it was by some 0.4 km shorter than in the previous year. 8

10 Przewozy pasa erskie w Grupie PKP Utrzymująca się w 2004 r. tendencja do spadku przewozów pasażerskich wykonywanych głównie przez PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. - była m.in efektem : wzrostu konkurencyjności przejazdów samochodami prywatnymi (znaczący wzrost liczby zarejestrowanych samochodów osobowych), zmiany struktury wydatków gospodarstw domowych (wzrost cen towarów i usług), mającej wpływ na zmniejszenie mobilności osób, wzrostu bezrobocia (0,6% w porównaniu do 2003 r.), zmniejszenia liczby uczniów (niż demograficzny) oraz wdrożenia bezpłatnych przewozów gminnych (program " gimbusów " MEN), STRUKTURA PRZEWOZÓW PASA ERSKICH STRUCTURE OF PASSENGER SERVICES 2003 r r r. WYSZCZEGÓLNIENIE SPECIFICATION tys.pas. / thou.pass. mln paskm / mio. pass-km tys.pas. / thou.pass. mln paskm / mio. pass-km tys.pas. / thou.pass. mln paskm / mio. pass-km Przewozy ogółem, z tego: Total traffic volume, of that: , , , , , ,5 W komunikacji krajowej, z tego: In domestic traffic, of that: , , , , , ,5 Przewozy w pociągach kwalifikowanych Services served by qualified trains 6 987, , , ,8-717,4-215,1 Przewozy regionalne, z tego: Regional services, of that: , , , , ,9-589,4 w poc. pośpiesznych by fast trains , , , , ,0-226,9 w poc. osobowych by slow trains , , , , ,9-362,4 Przewozy międzywojewódzkie, z tego: Inter-province services, of that: , , , , ,9-333,0 w poc. pośpiesznych by fast trains , , , ,5-580,5-362,8 w poc. osobowych by slow trains 6 631,9 498, ,3 528, ,3 29,9 W komunikacji międzynarodowej In international traffic 2 058,9 536, ,0 654,1 255,1 118,0 Przewozy ogółem, z tego: Total traffic volume, of that , , , , , ,5 klasa 1 class ,0 1649, , , ,7-93,8 klasa 2 class , , , , ,6-925,7 W komunikacji krajowej In domestic traffic , , , , , ,5 klasa 1 class ,6 1621, , , ,3-95,0 klasa 2 class , , , , , ,4 W komunikacji międzynarodowej In international traffic 2 058,9 536, ,0 654,1 255,1 118,0 klasa 1 class 1 88,4 28,6 88,1 29,9-0,4 1,3 klasa 2 class ,4 507, ,9 624,2 255,5 116,7 Passenger services in PKP Group Declining trend in passenger services carried out mainly by PKP Regional Services Ltd was, among others, result of: growing competitive capability of rides by private cars (a significant increase in number of cars registered), changes in structure of household expenses (climbing prices of goods and services) that influenced a lower level of personal mobility, increasing unemployment rate (by 0.6% in comparison with 2003), decreasing number of pupils (due to demographic low) and implementation of free commune services (the gymbus programme of the Ministry of National Education), 9

11 Raport Roczny Grupy PKP 2004 Annual Report of PKP Group utraty konkurencyjności ze względu na pogarszające się parametry drogi kolejowej (wydłużający się czas przejazdu), ograniczenia oferty przewozowej w rozkładzie jazdy pociągów 2003/2004. Dofinansowanie dzia³alnoœci przewozowej W 2004 r. weszła w życie nowa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z którą organizowanie i dotowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich stało się zadaniem własnym samorządu terytorialnego finansowanym ze środków własnych pochodzących z udziału we wpływach z podatku CIT. Do krajowych przewozów pasażerskich spółki przewozowe Grupy PKP otrzymały w 2004 r. następujące dofinansowanie: dotację przedmiotową w wysokości 335 mln zł. oraz środki samorządowe w kwocie 430 mln zł. PRZEWOZY PASA ERSKIE GRUPY PKP PASSENGER SERVICES ACCORDING TO COMPANIES OF PKP GROUP WYSZCZEGÓLNIENIE SPECIFICATION 2003 r r r. Liczba przewiezionych pasażerów w tys. pas. Number of passenger carried in thou.pass. PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. PKP Regional Services Ltd , , ,8 PKP Intercity Sp z o.o. PKP Intercity Ltd 8 500, ,8-564,0 PKP SKM Sp. z o.o. PKP SKM Ltd , ,8 20,4 PKP WKD Sp. z o.o. PKP WKD Ltd 6 808, ,0 105,2 Razem Total , , ,2 Wielkośc wykonywanej pracy przewozowej w mln paskm Volume of passenger traffic performed in mio.pass-km PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. PKP Regional Services Ltd , ,9-824,0 PKP Intercity Sp z o.o. PKP Intercity Ltd 2 939, ,3-156,6 PKP SKM Sp. z o.o. PKP SKM Ltd 640,3 594,3-45,9 PKP WKD Sp. z o.o. PKP WKD Ltd 105,9 112,8 6,9 Razem Total , , ,5 loss of competitive capability for the sake of deteriorating parameters of rail tracks (more and more longer time of ride), constraints concerning transport offer in the timetable of trains 2003/2004. Financial support to transport activity In 2004 a new act on incomes of local governments units came into force, according to which arranging and subsidizing rail regional services became own task of local governments funding from own means deriving from shares in company income tax (CIT) revenues. The Ministry of Finance estimated that in 2004 In 2004 operating companies of PKP Group the following financial support to domestic passenger services : a subject - related subsidy to the excent of 335 MPLN and resources provided by local governments at amount of 430 MPLN. 10

12 Ministerstwo Finansów oszacowało, że w 2004 r. samorządy powinny przeznaczyć na to zadanie kwotę 538 mln zł. W rzeczywistości samorządy przekazały środki w wysokości 430,3 mln zł. Od lat otrzymywana przez spółki Grupy PKP dotacja do przewozów pasażerskich nie wyrównuje kolei strat ponoszonych na przewozach wykonywanych w ramach obowiązku służby publicznej. (patrz tabela nr 2) DOTACJE NETTO DLA SPÓ EK GRUPY PKP W 2004 r. NET SUBSIDIES TO COMPANIES OF PKP GROUP IN 2004 SPÓŁKA RODZAJ DOFINANSOWANIA KIND OF FINANCIAL SUPPORT 2003 r r r / 2003 r. % dotacja przedmiotowa subject-related subsidy , , ,5 169,9 Przewozy Regionalne środki samorządowe means of local governments , , ,6 170,7 razem total , , ,1 170,4 Intercity dotacja przedmiotowa subject-related subsidy , , ,0 138,1 dotacja przedmiotowa subject-related subsidy 6 307, , ,4 195,2 SKM środki samorządowe means of local governments 4 762, , ,0 141,8 razem total , , ,4 172,2 dotacja przedmiotowa subject-related subsidy 1 287, , ,8 187,5 WKD środki samorządowe means of local governments 2 419, ,0 590,6 124,4 razem total 3 706, , ,4 146,3 dotacja przedmiotowa subject-related subsidy , , ,7 167,5 RAZEM / TOTAL środki samorządowe means of local governments , , ,2 169,8 razem total , , ,9 168,8 DOTACJA PRZEDMIOTOWA SUBJECT-RELATED SUBSIDY 2001 r r r r. należna amount due 536,7 365,1 354,1 335,0 otrzymana amount received 536,7 238,4 200,0 335,0 różnica difference 0,0 126,7 154,1 0,0 DOTACJA SAMORZĄDOWA LOCAL GOVERNMENTS' SUBSIDY zapisana w ustawie o restrukturyzacji amount due (according to the Act on restructuring, (...) PKP) 300,0 500,0 800,0 538,0* otrzymana amount received 199,3 264,2 253,5 430,0 różnica difference 100,7 235,8 546,5 108,0 * od 2004 r. dotowanie i organizowanie kolejnych przewozów pasażerskich zadaniem własnych samorządów * since 2004 sibsidising and organizing railway passenger services has become the own tusk of local governments. local governments should have allocated the amount of 538 MPLN, while actually that resources accounted for MPLN. For many years the subsidy to passenger services received by PKP Group s companies has not compensating losses of the railway incurred for services performed under public service obligation principles. (see lower table on this page) 11

13 Raport Roczny Grupy PKP 2004 Annual Report of PKP Group INWESTYCJE W 2004 roku na inwestycje Spółki Grupy PKP poniosły nakłady w wysokości 1 687,7 mln zł. Realizacja nakładów w 2004 roku w porównaniu do 2003 wyniosła 118,7 %. Z ogólnej kwoty 1 687,7 mln zł największe nakłady zostały poniesione w spółkach: PKP PLK S.A. PKP CARGO S.A. PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. 915,5 mln zł, 270,2 mln zł, 156,7 mln zł. Główny wysiłek inwestycyjny w 2004 roku skupiał się na: modernizacji linii kolejowych, w szczególności położonych w ciągu korytarzy transportowych, której celem było dostosowanie ich do standardów europejskich, modernizacji kolejowych przejść granicznych, której celem było usprawnienie obsługi podróżnych i towarów oraz stworzenie odpowiednich warunków funkcjonowania służb celnych i granicznych, a także zapewnienia właściwych i zgodnych ze standardami europejskimi odpraw produktów żywnościowych i zwierząt, modernizacji i zakupach taboru, modernizacji obiektów kubaturowych - głównie dworców kolejowych i obiektów zaplecza technicznego. INWESTYCJE WED UG RÓDE FINANSOWANIA INVESTMENT ACCORDING TO SOURCE OF FUNDING WYSZCZEGÓLNIENIE SPECIFICATION wykonanie 2003 r. / performance in 2003 wykonanie 2004 r. / performance in / 2003 r. [%] Nakłady ogółem, z tego: środki własne dotacja budżetowa kredyt EBI kredyt EBOR środki PHARE środki ISPA inne kredyt krajowy Fundusz Schengen leasing Total expenditures, of that: own resources national budget subsidy EIB credit EBRB loan PHARE means ISPA means others domestic credit Schengen Fund leasing , ,7 118, , ,6 84, , ,4 174, , ,1 233,2 x 2 856,7 x , ,0 80, , ,5 104,0 0, ,5 x 9 570, ,9 418,5 x 0,0 x 0,0 x x INVESTMENT In 2004 the most investment efforts were focused on: In 2004 PKP Group s companies incurred investment expenditures amounted to 1,687.7 MPLN. This year expenditure performance accounted for 118.7% in comparison with the previous year. The largest expenditures of the total amount accounting for 1,687.7 MPLN were incurred in the following companies: PKP PLK JSC PKP CARGO JSC PKP Regional Services Ltd MPLN, MPLN, MPLN. modernization of railway lines, particularly these located along transport corridors, aimed at adjust them to the European standards; modernization of railway border crossings aimed at improve travellers and goods service as well as prepare suitable conditions for carry out customs and border controls including ensure appropriate control of food products and animals being compliant with the European standards; modernization and purchase of rolling stock; modernization of cubature structures mainly railway stations and technical back-up facilities. 12

14 MAJ TEK Rzeczowe aktywa trwałe (ogółem) Grupy PKP na koniec 2004 roku wyniosły 20,1 mld zł. Zasadniczą ich część stanowią linie kolejowe, budowle wraz z przynależnymi do nich gruntami oraz tabor do wykonywania przewozów pasażerskich i towarowych. FINANSE lepszy w porównaniu z rokiem poprzednim. Na wyniki działalności Grupy PKP w 2004 r. decydujący wpływ miały: wynik zdarzeń nadzwyczajnych stanowiący zysk w wysokości 2 779,6 mln zł związany z umorzeniem zobowiązań publicznoprawnych, wzrost przychodów ze sprzedaży kształtujących się na poziomie wyższym niż w 2003 r. o 393,4 mln zł (4,5%). W 2004 r. Grupa PKP osiągnęła zysk netto w wysokości 551,6 mln zł, tj. wynik o 2 830,4 mln zł SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT WYSZCZEGÓLNIENIE SPECIFICATION 2003 r r r / 2003 % Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi Revenue from sale and equalized to them , , ,2 104,5 Koszty dzaiałalności operacyjnej Costs of operating activity , , ,0 99,8 Zysk (strata) ze sprzedaży Profit (loss) obtained on sale , , ,2 73,6 Pozostałe przychody operacyjne Other operating revenues , , ,4 95,0 Pozostałe koszty operacyjne Other operating costs , , ,8 183,1 Zysk (strata) na pozostałej działalnosci gospodarczej Profit (loss) on other operating activity , , ,2 6,2 Zysk (strata) na działalności operacyjnej ogółem Profit (loss) on total operating activity , , ,0 128,9 Przychody finansowe Financial revenues , , ,1 340,2 Koszty finansowe Financial costs , , ,3 123,6 Zysk (strata) na działalności finansowej Profit (loss) on financial activity , , ,7 79,2 Zysk (strata) na działalności gospodarczej Profit (loss) on business activity , , ,7 98,5 Wynik zdarzeń nadzwyczajnych Result of extraordinary events - 339, , ,2 x Zysk (strata) brutto Gross profit (loss) , , ,9 x Pdatek dochodowy Income tax , , ,2 80,5 Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego Other obligatory charges on financial result 614,0 0,0-614,0 x Zysk (strata) netto Net profit (loss) , , ,1 x PROPERTY As of the end of 2004 fixed assets in kind (total) owned by PKP Group amounted to PLN 20.1 billion. Railway lines, structures together with contiguous land and rolling stock to perform passenger and freight services represented their main part. FINANCE In 2004 PKP Group achieved net profit at amount of MPLN, i.e. its result by 2,830.4 MPLN better in comparison with the previous year. Results of PKP Group s activities in 2004 was influenced crucially by: result on extraordinary events representing profit at amount of 2,779.6 MPLN related to write-off public and legal commitments, growth in revenues from sale that were shaped at higher level than in 2003, i.e. by MPLN (4.5%). 13

15 Raport Roczny Grupy PKP 2004 Annual Report of PKP Group W 2004 r. nastąpiła poprawa wyników finansowych we wszystkich spółkach Grupy poza PKP Intercity. W wyniku restrukturyzacji zobowiązań finansowych spółki Grupy PKP zredukowały swoje wierzytelności względem PKP Przewozy Regionalne na kwotę ponad 760 mln zł, co miało decydujący wpływ na wynik finansowy tej spółki. ZATRUDNIENIE W roku 2004 kontynuowano proces restrukturyzacji zatrudnienia, tak by dostosować jego poziom do aktualnych zadań stawianych spółkom Grupy PKP w związku ze zmieniającymi się wymogami rynkowymi i jakościowymi. WYNIKI PODSTAWOWYCH SPÓ EK GRUPY PKP RESULTS OBTAINED BY MAIN COMPANIES OF PKP GROUP 2003 r r r. WYSZCZEGÓLNIENIE SPECIFICATION przychody ogółem total revenues wynik finansowy netto net financial result przychody ogółem total revenues wynik finansowy netto net financial result przychody ogółem total revenues wynik finansowy netto net financial result PKP S.A. PKP JSC , , , , , ,4 PKP CARGO S.A. PKP CARGO JSC , , , , , ,0 PKP LHS Sp. z o.o. PKP LHS Ltd , , , , , ,6 PKP Przewozy Regionalne Sp. zo.o. PKP Regional Services Ltd , , ,8-862, , ,0 PKP Intercity Sp. z o.o. PKP Intercity Ltd , , , , , ,5 PKP SKM Sp. z o.o. PKP SKM Ltd , , , , , ,6 PKP WKD Sp. z o.o. PKP WKD Ltd ,2-883, ,6 80, ,4 963,9 PKP PLK S.A. PKP PLK JSC , , , , , ,9 PKP Energetyka Sp. z o.o. PKP Power Engineering Ltd , , , , , ,6 PKP Informatyka Sp. z o.o. PKP Information Technology Ltd , , ,2-319, , ,8 Telekomunikacja Kolejowa Sp z o.o. Railway Telecommunication Ltd , , , , , ,9 SUMA TOTAL , , , , , ,2 Korekty konsolidacyjne Consolidation corrections , , ,9 Wyniki Grupy PKP Result of PKP Group , , ,1 ZATRUDNIENIE W GRUPIE PKP EMPLOYMENT SIZE IN PKP GROUP WYSZCZEGÓLNIENIE SPECIFICATION 2003 r r. Zmiana w ciągu roku / Change during last year period Zatrudnienie ogółem w osobach stan na Zatrudnienie ogółem w etatach stan na Przeciętne zatrudnienie w etatach Total employment size in persons state as of 31/12 Total employment size in full-time jobs state as of 31/12 Przeciętne zatrudnienie w etatach STRUKTURA ZATRUDNIENIA WED UG STANOWISK W GRUPIE PKP GENERAL STRUCTURE OF EMPLOYMENT IN PKP GROUP ACCORDING TO CATEGORY OF POSTS RODZAJ STANOWISKA CATEGORY OF POSTS 2003 r r. Zmiana (w etatach) / Change (in full-time jobs) Zmiana w strukturze % / Change in structure (%) Nierobotnicze Robotnicze i pokrewne Non-worker posts Worker and related posts , ,1 In 2004 r. an improvement of financial results followed in all companies of Group except PKP Intercity Ltd. As a result of financial commitments restructuring PKP Group's companies have reduced their liabilities in relation to the company PKP Regional Services Ltd. at amount of 760 MPLN.. EMPLOYMENT In 2004 the process of employment restructuring was continued in order to adjust its level to current tasks assigned to PKP Group s companies in connection with changing market and quality demands. 14

16 STRUKTURA ZATRUDNIENIA WED UG STANOWISK W SPÓ KACH GRUPY PKP STRUCTURE OF EMPLOYMENT IN PKP GROUP S COMPANIES ACCORDING TO CATEGORY OF POSTS Przeciętne zatrudnienie (etaty) / Average employment size (full-time jobs) Struktura % 2003 r. / Percentage structure in 2003 Struktura % 2004 r. / Percentage structure in 2004 SPÓŁKA COMPANY 2003 r r. stanowiska nierobotnicze / non-worker posts stanowiska robotnicze i pokrewne / worker and related posts stanowiska nierobotnicze / non-worker posts stanowiska robotnicze i pokrewne / worker and related posts PKP S.A. PKP JSC ,2 28,8 72,5 27,5 PKP CARGO S.A. PKP CARGO JSC ,1 85,9 14,6 85,4 PKP LHS Sp. z o.o. PKP LHS Ltd ,0 85,0 15,4 84,6 PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. PKP Regional Services Ltd ,9 87,1 12,3 87,7 PKP Intercity Sp. z o.o. PKP Intercity Ltd ,7 84,3 15,9 84,1 PKP SKM Sp. z o.o. PKP SKM Ltd ,9 84,1 16,2 83,8 PKP WKD Sp. z o.o. PKP WKD Ltd ,4 82,6 16,9 83,1 PKP PLK S.A. PKP PLK JSC ,6 84,4 14,9 85,1 PKP Energetyka Sp. z o.o. PKP Power Engineering Ltd ,3 80,7 19,6 80,4 PKP Informatyka Sp. z o.o. PKP Information Technology Ltd ,7 1,3 99,5 0,5 Telekomunikacja Kolejowa Sp. z o.o. Railway Telecommunication Ltd ,6 83,4 17,0 83,0 GRUPA PKP PKP GROUP ,9 83,1 16,8 83,2 STRUKTURA ZATRUDNIENIA WED UG WYKSZTA CENIA STRUCTURE OF EMPLOYMENT ACCORDING TO LEVEL OF EDUCATION WYKSZTAŁCENIE EDUCATION Stan zatrudnienia na dzieñ (w osobach) / State of employment size as of specific date (in persons) r r. Zmiana % wci¹guroku/ Change during last year (in %) Struktura % / Percentage structure 2003 r r. wyższe higher ,0 6,7 7,3 średnie secondary ,0 45,8 46,4 zasadnicze vocational ,9 37,5 37,0 podstawowe primary ,6 10,0 9,3 ogółem total ,5 100,0 100,0 STRUKTURA ZATRUDNIENIA WED UG GRUP ZAWODOWYCH STRUCTURE OF EMPLOYMENT ACCORDING TO VOCATIONAL PROFILE GRUPA ZAWODOWA VOCATIONAL PROFILE Stan zatrudnienia na dzieñ (w osobach) / State of employment size as of specific date (in persons) r r. Zmiana % wci¹guroku/ Change during last year (in %) Struktura % / Percentage structure 2003 r r. techniczni technicians ,6 34,1 34,6 ekonomiści economists ,2 4,0 4,1 prawnicy lawyers ,5 0,3 0,3 pozostali others ,6 61,6 61,0 ogółem total ,5 100,0 100,0 15

17 Raport Roczny Grupy PKP 2004 Annual Report of PKP Group Zatrudnienie w spółkach Grupy PKP objętych konsolidacją sprawozdań finansowych wg stanu na 31 grudnia 2004 r. w porównaniu do stanu na r. zmniejszyło się o 2,5%, zaś przeciętne zatrudnienie w 2004 roku zmniejszyło się o 2,8%. KIERUNKI ROZWOJU Cele działań spółek Grupy wyznacza przyjęta przez Rząd w dniu r. Strategia Restrukturyzacji i Prywatyzacji Grupy PKP". Wdrażając założenia tej Strategii spółki będą prowadziły intensywne działania zmierzające do: PKP S.A. - wniesienia zgodnie z art. 17 ustawy o restrukturyzacji, składników majątkowych do poszczególnych spółek Grupy PKP ze szczególnym uwzględnieniem wniesienia linii kolejowych do spółki PKP PLK; - usprawnienie zasad ładu korporacyjnego oraz przejrzystych procedur wewnętrznych w Grupie PKP; PKP PLK S.A. - utworzenia grupy kapitałowej PLK; - obniżenie cen dostępu do infrastruktury kolejowej; - prowadzenia inwestycji infrastrukturalnych współfinansowanych z budżetu państwa i środków pomocowych UE; PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. - tworzenia spółek z udziałem samorządów województw w regionach, gdzie ma to uzasadnienie ekonomiczne; - poprawy stanu taboru do przewozów pasażerskich poprzez wykorzystanie środków pomocowych UE; - wypracowania wraz z Ministerstwem Infrastruktury i samorządami województw trwałego systemu finansowania przewozów wykonywanych w formie obowiązku służby publicznej (kontrakty długoletnie); - rozwiązania wraz z Ministerstwem Infrastruktury kwestii dofinansowania nierentownych przewozów międzywojewódzkich oraz przewozów międzynarodowych wynikających z realizacji międzynarodowych umów podpisanych przez Rząd; PKP CARGO S.A. - utworzenia spedycyjnymi; grupy kapitałowej ze spółkami - wzmocnienia pozycji spółki na rynkach międzynarodowych; - docelowo wprowadzenia PKP Cargo na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Total employment size in the companies being part of PKP Group and covered by consolidation of financial statements according to the state as of 31 December 2004 decreased by 2.5%, while average employment size in 2004 decreased by 2.8% in comparison with the state as of 31 December DIRECTIONS OF DEVELOPMENT Objectives of actions taken up by PKP Groups companies are determined by Strategy for Restructuring and Privatisation of PKP Group accepted by the Government on 22 February The companies striving for implementation of the Strategy s assumptions are to make strong efforts towards: PKP JSC - bring contribution of assets to individual companies of PKP Group under Art. 17 of the Act on restructuring, (...) PKP with particular consideration of railway lines to PKP PLK JSC; - improve general framework of corporate order and transparent internal procedures within PKP Group. PKP PLK JSC - set up a PLK capital group; - reduce prices for access to rail infrastructure; - run infrastructure investment with co-funding provided by national budget and EU aid means. PKP Regional Services Ltd - set up companies with participation of province governments in such regions where this is well grounded economically; - improve condition of rolling stock for passenger services through use of EU aid means; - work out together with the Ministry of Infrastructure and province governments a solid system of funding services performed in the form of public service obligation (on long-term contracts basis); - solve together with the Ministry of Infrastructure the issue of provision of financial support to unprofitable inter-province services and international services resulted from international agreements signed by the Government. PKP CARGO JSC - set up a capital group with forwarding companies; - strengthen position of the company in international markets; - targeted enter PKP CARGO JSC Stock Exchange in Warsaw. 16

18 POLSKIE KOLEJE PAÑSTWOWE S. A. POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA Działalność Polskich Kolei Państwowych Spółka Akcyjna (PKP S.A.) koncentruje się na zarządzaniu grupą kapitałową zwaną Grupą PKP oraz gospodarowaniu majątkiem, w tym zagospodarowywaniu i sprzedaży nieruchomości, wynajmie, dzierżawie nieruchomości mieszkalnych i niemieszkalnych, działalności geodezyjnej i kartograficznej. W ramach PKP S.A. działa również Oddział Kolejowa Medycyna Pracy. POLISH STATE RAILWAYS JOINT-STOCK COMPANY Scope of business activities of the Polish State Railways Joint-Stock Company (PKP JSC) focuses on managing a capital group that is called PKP Group as well as assets development including sale of real estate, renting, lease residential and non-residential real estate, geodetic and cartographic activity. Railway Industrial Medicine Division also operates within the company PKP JSC. 17

19 Raport Roczny Grupy PKP 2004 Annual Report of PKP Group ROCZNA DZIA ALNOŒÆ Restrukturyzacja Kontynuowane w 2004 roku procesy restrukturyzacji w PKP S.A. odbywały się w oparciu o: znowelizowaną w dniu 29 marca 2003 r. ustawę z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji p.p. PKP, przyjęty przez Radę Ministrów 16 grudnia 2003 r. "Program dalszej restrukturyzacji oraz prywatyzacji spółek Grupy PKP do 2006 roku". Restrukturyzacja organizacyjno-prawna Etap restrukturyzacji organizacyjnej związany z tworzeniem spółek zakończył się w 2002 roku. PKP S.A. wniosła do utworzonych na jej bazie spółek składniki majątku ruchomego i wkłady pieniężne. Nadal jednak trwa wnoszenie aportem majątku nieruchomego. Wiąże się to z ciągnącymi się procedurami uwłaszczeniowymi oraz brakiem zdolności aportowej majątku. Kolejne działania prowadzące do zmian organizacyjnych w Grupie PKP związane były z prywatyzacją spółek. Najdalej posunięte procesy prywatyzacyjne, wyłoniono inwestorów strategicznych, miały miejsce w spółkach: PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o. PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. Farmacja Kolejowa Sp. z o.o. W następujących spółkach trwały prace związane z prywatyzacją: 8 Spółek Napraw Infrastruktury ( Zakład Napraw Infrastruktury w Warszawie Sp. z o.o., Zakład Robót Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu Sp. z o.o., Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury DOLKOM Sp. z o.o. we Wrocławiu, Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe Sp. z o.o. w Gdańsku, Zakład Napraw Infrastruktury w Stargardzie Szczecińskim Sp. z o.o., Zakład Napraw Infrastruktury w Radomiu Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Katowicach Sp. z o.o.) ANNUAL ACTIVITIES Restructuring In 2004 follow-up restructuring processes took place on the basis of: The Act of 8 September 2000 on commercialisation, restructuring and privatisation of the State-Owned Enterprise PKP amended on 29 March 2003, The "Programme for further restructuring and privatisation of PKP Group's companies up to 2006" accepted by the Cabinet. Organizational and legal restructuring The stage of organizational restructuring related to setting up companies was finished in PKP JSC brought components of movable assets and contribution of money. However, bringing immovable assets in kind is still continued. This has been connected with a long-lasting procedures for ownership rights confirmation and insufficient capability for contribution of assets. Next actions leading towards organizational changes within PKP Group were related to privatisation of companies. The most advanced privatisation processes with strategic investors appointed were observed in such companies as: PKP Warsaw Commuter Rail Ltd, PKP Rapid Urban Rail in Tri-City Ltd, Railway Pharmacy Ltd. Work on privatisation was continued in the following companies: 8 infrastructure repair companies (Infrastructure Repair Establishment in Warsaw Ltd, Transport Work Establishment DOM in Poznań Ltd, Lower- Silesian Infrastructure Repair Enterprise DOLKOM Ltd in Wrocław, Pomeranian Mechanical and Track Enterprise Ltd in Gdańsk, Infrastructure Repair in Radom Ltd., Railway Infrastructure Repair and Maintenance Enterprise in Cracow Ltd, Railway 18

20 POLSKIE KOLEJE PAÑSTWOWE S. A. PKP CARGO S.A. Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o.o. Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy Sp. z o.o. w Ciechocinku Drukarnia Kolejowa Kraków Sp. z o.o.. Biuro Wczasowo-Turystyczne KOLTUR Sp. z o.o. PKP Intercity Sp. z o.o. 3 spółki taborowe (Wagrem, Gorzów Wagony, Remtrak). Restrukturyzacja finansowa Restrukturyzacja finansowa realizowana w oparciu o rozdział 4 ustawy o komercjalizacji ( ) PKP została zakończona. W celu jej skutecznego przeprowadzenia w 2004 roku zrealizowano następujące działania: zaciągnięto w Deutsche Bank A.G. gwarantowany przez Skarb Państwa długoterminowy kredyt w kwocie 193,5 mln EUR, który wykorzystany został na spłatę dwóch kredytów EBOiR, co pozwoliło na obniżenie kosztów obsługi kredytów, przy jednoczesnym odsunięciu w czasie spłaty zobowiązań (kredyt będzie spłacony jednorazowo w 2014 roku); zobowiązań (kredyt będzie spłacony jednorazowo w 2014 roku); kontynuowano spłaty rat kredytów inwestycyjnych zaciągniętych przez p.p. PKP i kredytów restrukturyzacyjnych PKP S.A.; wyemitowano pierwszą (luty), drugą (listopad) i trzecią (grudzień) serię II emisji obligacji o wartości 500, 590 i 400 mln zł. Środki te przeznaczono na częściową spłatę kredytów bankowych, dofinansowanie spółki PKP Przewozy Regionalne oraz spłatę zobowiązań p.p. PKP i PKP S.A.; kontynuowano proces restrukturyzacji zobowiązań publicznoprawnych. Restrukturyzacja zobowi¹zañ publiczno- -prawnych PKP i PKP S.A. Restrukturyzacja zobowiązań publicznoprawnych PKP S.A. dokonywana jest w oparciu o dwie ustawy: ustawę z dnia 30 sierpnia 2002 roku o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców, (Dz.U. Nr 155, poz z późn. zm.), ustawę z dnia 8 września 2000 roku o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji p.p. PKP (Dz.U. Nr 84, poz. 948 z późn. zm.). Infrastructure Maintenance Enterprise in Katowice Ltd), PKP CARGO JSC, Bombardier Transportation (ZWUS) Poland Ltd, Railway Health Resort Hospital Ltd in Ciechocinek, Printing House Cracow Ltd, Holiday and Tourist Office KOLTUR" Ltd, PKP Intercity Ltd, 3 rolling stock companies (Wagrem, Gorzów Wagony, Remtrak). Financial restructuring Financial restructuring realized under chapter 4 of the Act on commercialisation, ( ) PKP was completed. The following actions were performed in order to its effective carry out in 2004: first (in February), second (in November) and third (in December) series of II bond emission worth 500, 590 and 400 MPLN respectively were issued. Those means were allocated to partial repayment of bank loans, financial support to the company PKP Regional Services Ltd as well as pay back the commitments of both the State-Owned Enterprise PKP (SOE PKP) and PKP Joint-Stock Company (PKP JSC); follow-up restructuring process of public and legal commitments Restructuring public and legal commitments of SOE PKP and PKP JSC Restructuring public and legal commitments of PKP JSC has been realized on the basis of two acts: a long-term credit at amount of MEUR secured by the treasury was raised in Deutsche Bank A.G., which was used for repayment of two EBRD loans that made cutting their cost service possible together with postponed time of pay back the commitments (that are to be repaid in a single portion in 2014); repayment of instalments for investment credits raised by the State-Owned Enterprise PKP and restructuring credits of PKP JSC was continued; the Act of 30 August 2002 on restructuring some public and legal receivables due from entrepreneurs (Government Regulations & Laws Gazette No. 155, item 1287 with further amendments), the Act of 8 September 2000 on commercialisation, restructuring and privatisation of the State-Owned Enterprise PKP (Government Regulations & Laws Gazette No. 84, item 948 with further amendments). 19

Raport roczny Grupy PKP Annual Report of PKP Group

Raport roczny Grupy PKP Annual Report of PKP Group Raport roczny Grupy PKP Annual Report of PKP Group 2008 2 Raport roczny Grupy PKP 2008 Annual Report of PKP Group słowo wstępne 4 Władze PKP S.A. 6 Grupa PKP 8 Polskie koleje Państwowe S.A. 30 PKP Intercity

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CONTENTS. Annual Report of PKP Group 2013. Raport roczny Grupy PKP 2013 SŁOWO WSTĘPNE 3 INTRODUCTION 3

SPIS TREŚCI CONTENTS. Annual Report of PKP Group 2013. Raport roczny Grupy PKP 2013 SŁOWO WSTĘPNE 3 INTRODUCTION 3 Raport roczny 2013 Annual Report 2013 Raport roczny Grupy PKP 2013 Annual Report of PKP Group 2013 SPIS TREŚCI CONTENTS SŁOWO WSTĘPNE 3 INTRODUCTION 3 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 6 SPÓŁEK GRUPY PKP 1.

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT TABLE OF CONTENTS. List Prezesa Zarządu Letter from the President of the Management Board

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT TABLE OF CONTENTS. List Prezesa Zarządu Letter from the President of the Management Board RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2007 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 4 6 7 9 13 24 List Prezesa Zarządu Letter from the President of the Management Board Wprowadzenie Introduction

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CONTENTS RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2010

SPIS TREŚCI CONTENTS RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2010 4 BANK BPS RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2010 SPIS TREŚCI CONTENTS Władze...................................... Governing Bodies...................................12 Rada Nadzorcza..............................

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Annual Report 2010

Raport Roczny Annual Report 2010 Raport Roczny Annual Report 2010 Raport Roczny Annual Report 2010 Spis treści Table of contents Misja Mission 03 Wizja Vision 03 List przewodniczącego Rady Nadzorczej do akcjonariuszy Letter from the Chairman

Bardziej szczegółowo

czarno na białym white on black

czarno na białym white on black Raport roczny 2008 Annual report czarno na białym white on black List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy 4 Zwięzła ocena sytuacji Spółki Akcyjnej Amica Wronki S.A. w 2008 roku 6 Skład osobowy Zarządu oraz

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011

RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT LIST PREZESA ZARZĄDU 3 RAPORT ROCZNY LETTER OF THE PRESIDENT OF THE MANAGEMENT BOARD Paweł Pawłowski Prezes Zarządu President of the Management Board Szanowni Państwo, przyjemnością

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012 Raport roczny 2012 03 SPIS TREŚCI CONTENTS List Prezesa Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. 05 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej 08 01 - Władze 10 Akcjonariat

Bardziej szczegółowo

2011 RAPORT Odpowiedzialny biznes / Responsible business REPORT

2011 RAPORT Odpowiedzialny biznes / Responsible business REPORT www.lotnisko-chopina.pl Lotnisko Chopina w Warszawie / Warsaw Chopin Airport 2011 RAPORT Odpowiedzialny biznes / Responsible business REPORT 2011 RAPORT Odpowiedzialny biznes / Responsible business REPORT

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT STABILNY ROZWÓJ NOWE MOŻLIWOŚCI STABLE GROWTH NEW OPPORTUNITIES

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT STABILNY ROZWÓJ NOWE MOŻLIWOŚCI STABLE GROWTH NEW OPPORTUNITIES RAPORT ROCZNY 2014 ANNUAL REPORT STABILNY ROZWÓJ NOWE MOŻLIWOŚCI STABLE GROWTH NEW OPPORTUNITIES SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 6 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER OF THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY

Bardziej szczegółowo

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPS S.A... 4. List Prezesa Zarządu Banku BPS S.A... 5. Władze... 8. Otoczenie makroekonomiczne...

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPS S.A... 4. List Prezesa Zarządu Banku BPS S.A... 5. Władze... 8. Otoczenie makroekonomiczne... Spis Władze treści Governing Table of contents bodies List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPS S.A.... 4 Letter of the Chairman of the Supervisory Board List Prezesa Zarządu Banku BPS S.A.... 5

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2011 Annual Report

Raport Roczny 2011 Annual Report Raport Roczny 2011 Annual Report 2 Raport Roczny 2011 Annual Report Spis treści Content Zarząd oraz Rada Nadzorcza Management Board and Supervisory Board List Prezesa Zarządu Letter of the President of

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny annual report raport roczny annual report Spis treści Content 6 List Prezesa Zarządu 8 Informacja Głównego Ekonomisty Banku Wzrost gospodarczy i inflacja Stopy procentowe i kurs walutowy

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010 Statistical Information and Elaborations Informacje i opracowania statystyczne

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny annual report 2007 raport roczny annual report 2007 Teraźniejszość to już przeszłość, dziś myślimy o przyszłości... Now is already in the past, today we are thinking of the future... Spis

Bardziej szczegółowo

Opracowanie publikacji

Opracowanie publikacji Opracowanie publikacji Preparation of the publication GUS Departament Przedsiębiorstw CSO Enterprises Department Kierujący Supervisor Aneta Płatek Zastępca Dyrektora Departamentu Deputy Director of the

Bardziej szczegółowo

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU NOBLE FUDS DOBRZE ZARZĄDZANY FUNDUSZ 4 26 NOBLE FUNDS WELL-MANAGED FUND LETTER FROM THE CHAIRMAN OF GETIN HOLDING

Bardziej szczegółowo

Skład Rady Nadzorczej i Zarządu The Supervisory Board and the Management Board

Skład Rady Nadzorczej i Zarządu The Supervisory Board and the Management Board raport roczny annual report Spis treści Contents 2 2 6 8 10 12 16 17 18 20 22 24 28 34 30 36 31 37 32 38 42 42 Skład Rady Nadzorczej i Zarządu The Supervisory Board and the Management Board List Andrzeja

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny. Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Annual Report of the Industrial Development Agency JSC

Raport Roczny. Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Annual Report of the Industrial Development Agency JSC 2013 Raport Roczny Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Annual Report of the Industrial Development Agency JSC O ARP S.A. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa. Od początku

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2010 Annual Report

Raport Roczny 2010 Annual Report List Prezesa do Udziałowców LETTER TO SHAREHOLDERS Szanowni Państwo, Akcjonariusze i Klienci Pekao Banku Hipotecznego S.A. W imieniu Zarządu Banku przedstawiam Raport Roczny za rok 2010. W roku 2010 Bank

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Contents. raport roczny / annual report. Statement of the president. List prezesa zarządu. Władze spółki. Company s authorities

Spis treści. Contents. raport roczny / annual report. Statement of the president. List prezesa zarządu. Władze spółki. Company s authorities 29 raport roczny / annual report Spis treści Contents List prezesa zarządu Władze spółki Akcjonariat Giełda Historia spółki Ważne wydarzenia 29 roku Czynniki ryzyka Produkty i ich rynki Działalność spółki

Bardziej szczegółowo

Newsletter. restrukturyzacyjnych przedsiębiorstwa.

Newsletter. restrukturyzacyjnych przedsiębiorstwa. Newsletter Nr 2, maj 2002 PKP CHCE SZYBKIEJ PRYWATYZACJI PKP chce przyspieszyć prywatyzację spółek ze swojej grupy. Najprawdopodobniej jeszcze w tym roku zostaną wyłonieni doradcy prywatyzacyjni dla PKP

Bardziej szczegółowo

PROCHEM S.A. RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011

PROCHEM S.A. RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011 PROCHEM S.A. RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011 Misja Misją fi rmy PROCHEM jest umożliwienie Klientom uzyskania realnej przewagi konkurencyjnej przez dostarczenie im usług o najwyższej jakości w terminach

Bardziej szczegółowo

2010 Raport Roczny Annual Report

2010 Raport Roczny Annual Report łączy nas e-biznes 2010 Raport Roczny Annual Report 2 Spis treści Misja 4 List Prezesa Zarządu 8 Akcjonariat 15 Władze 16 Rada Nadzorcza 16 Zarząd 17 Usługi rozliczeniowe 18 System ELIXIR (rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Legal basis of the UFG s operational activity... 16. Cooperation with domestic financial market institutions... 76

Legal basis of the UFG s operational activity... 16. Cooperation with domestic financial market institutions... 76 Contents FOREWORD FROM THE CHAIRMAN OF THE FUND S COUNCIL.............. 4 FOREWORD FROM THE CHAIRPERSON OF THE FUND S EXECUTIVE BOARD.... 8 ROLE OF GUARANTEE FUNDS IN INSURANCE...........................

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny 2013 annual report Zdjęcie na okładce: Nowa siedziba Banku BPH w Gdańsku przy ul. płk. Jana Pałubickiego Cover photo: The new headquarters of Bank BPH in Gdansk at płk. Jana Pałubickiego

Bardziej szczegółowo

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD Raport Roczny 2 0 20 2 2 0 2 0 2 2 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD LIST PREZESA ZARZĄDU LETTER FROM THE PRESIDENT OF THE MANAGEMENT BOARD ROK STRATEGII

Bardziej szczegółowo

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD RAPORT ROCZN Y 01 4 6 8 1 14 17 18 4 6 8 30 3 34 36 38 40 4 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD LIST PREZESA ZARZĄDU LETTER FROM THE PRESIDENT OF THE

Bardziej szczegółowo

ING Bank N.V. Issue of 15,000 Short Currency Open Ended Sprinters under the Certificates Programme

ING Bank N.V. Issue of 15,000 Short Currency Open Ended Sprinters under the Certificates Programme Final Terms dated 19 January 2015 ING Bank N.V. Issue of 15,000 Short Currency Open Ended Sprinters under the Certificates Programme Any person making or intending to make an offer of the Certificates

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-7610-129-3 Free copy

ISBN 978-83-7610-129-3 Free copy WARSZAWA 2009 PUBLISHER: Ministry of Regional Developement Wspólna 2/4, 00-926 Warsaw www.mrr.gov.pl www.funduszeeuropejskie.gov.pl DEPARTMENT OF INFORMATION, PROMOTION AND TRAINING tel. 022 461 39 62

Bardziej szczegółowo