Spis treści. Prezentacja Firma 4 Zarząd i Dyrekcja 5 Rada Nadzorcza 6

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Prezentacja Firma 4 Zarząd i Dyrekcja 5 Rada Nadzorcza 6"

Transkrypt

1 Raport Roczny 2007

2 Spis treści Prezentacja Firma 4 Zarząd i Dyrekcja 5 Rada Nadzorcza 6 Wprowadzenie Charakterystyka 8 Prywatyzacja 9 Zatrudnienie 11 Wydarzenia 11 Integracja z Unią Europejską 18 Inwestycje 26 Ochrona środowiska 28 Analityka Statystyka przeładunkowa 32 Analiza finansowa 39 2

3 Prezentacja

4 Firma Nazwa Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA Dane teleadresowe ul. Bytomska 7, Szczecin, Polska tel , fax , Forma prawna Spółka akcyjna Kapitał zakładowy zł Akcjonariusze Skarb Państwa 86,05% Indywidualni akcjonariusze 13,64% Gmina Szczecin 0,155% Gmina Świnoujście 0,155% Organy Spółki Walne Zgromadzenie Rada Nadzorcza Zarząd 4 Prezentacja Firma

5 Zarząd i Dyrekcja Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny Janusz Catewicz Członek Zarządu Dyrektor ds. Finansowych Anna Grabowska-Pieśla Członek Zarządu Dyrektor ds. Rozwoju Portów Władysław Lisewski Członek Zarządu Dyrektor ds. Handlowych i Marketingu Piotr Jania Członek Zarządu Dyrektor ds. Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Portów Kazimierz Drzazga Dyrektor ds. Pracowniczych i Administracyjnych Prokurent Ewa Dzikowska Dyrektor ds. Nadzoru Majątkowego Prokurent Hubert Binerowski Główny Ksiegowy Prokurent Krzysztof Kamiński Szef Biura ds. Rozwoju Portów, Prokurent Marek Trojnar Zastępca Dyrektora ds. Handlowych i Marketingu Zygfryd Zelman 5 Prezentacja Zarząd i Dyrekcja

6 Rada Nadzorcza Przedstawiciele Skarbu Państwa Elżbieta Dudarewicz Sekretarz RN Lidia Nowak Jerzy Orzechowski Piotr Skobel Kazimierz Winnicki Zastępca Przewodniczącego RN Włodzimierz Zasadzki Przedstawiciele Gminy Szczecin Stanisław Lipiński Piotr Krzystek Przedstawiciele Gminy Świnoujście Elżbieta Bogdanowicz Przewodnicząca RN Janusz Żmurkiewicz Zmiany kadrowe Piotr Krzystek przedstawiciel Gminy Szczecin od 24 stycznia 2007 Bohdan Roszkowki przedstawiciel Gminy Szczecin do 24 stycznia 2007 Jerzy Orzechowski przedstawiciel Skarbu Państwa od 23 kwietnia 2007 Adrian Markiewicz przedstawiciel Skarbu Państwa do 25 maja 2007 Lidia Nowak przedstawicielka Skarbu Państwa od 12 października Prezentacja Rada Nadzorcza

7 Wprowadzenie

8 Charakterystyka Geograficzne usytuowanie Szczecina i Świnoujścia jest ważnym atutem dla portów. Strategiczna lokalizacja portów ujścia Odry na obszarze krzyżujących się szlaków transportowych ze Skandynawii do środkowej i południowej Europy oraz ze Wschodu na Zachód, przyczyniły się do powstania jednego z największych zespołów portowych. Należą do niego dwa porty: port w Szczecinie oraz port w Świnoujściu. Statki wpływające do portu w Szczecinie mogą być obsługiwane przy nabrzeżach przeładunkowych o łącznej długości 7,7 km i nabrzeżach postojowych o długości 1,1 km, podczas gdy w porcie w Świnoujściu łączna długość nabrzeży przeładunkowych wynosi 1,9 km, a postojowych 0,7 km. Oba porty dysponują szerokimi możliwościami składowanie ładunków na placach o łącznej powierzchni 568 tys. m 2, w magazynach o powierzchni 200 tys. m 2 oraz elewatorach zbożowych o pojemności 70 tys. ton. Port w Świnoujściu może przyjąć statki o zanurzeniu do 13,2 m i nośności do 70 tys. DWT, a więc statki typu panamax. Jest to największe polskie centrum przeładunku towarów masowych, a ponadto jest on przystosowany także do obsługi ładunków drobnicowych, w tym kontenerów. W Świnoujściu znajduje się również jeden z najnowocześniejszych terminali promowych w regionie Morza Bałtyckiego, który obsługuje promy i statki typu Ro-Ro. Dysponuje on połączeniami promowymi do Szwecji i Danii. Port w Szczecinie, oddalony od morza 65 km, może przyjąć statki o maksymalnym zanurzeniu 9,15 m. Jest to port uniwersalny, obsługujący towary zarówno masowe jak i drobnicowe, w tym kontenery i towary przeładowywane w systemie Ro-Ro. Na terenach portu w Szczecinie funkcjonują 4 elewatory, z których największy, elewator zbożowy EWA posiada zdolność składową 73 tys. m 3. W portach w Szczecinie i Świnoujściu funkcjonują Wolne Obszary Celne. Zapleczem portów w Szczecinie i Świnoujściu są obszary zachodniej Polski: Wielko polska i Śląsk, wschodnie Niemcy, w szczególności rejon Berlina i Branden burgii, Czechy, Słowacja, a także patrząc z perspektywy Skandynawii obszar Austrii, Węgier, Rumunii i północnych Włoch. Porty w Szczecinie i Świnoujściu mają doskonałe połączenia drogowe, kolejowe i śródlądowe. Są one dogodnie skomunikowane autostradą z Berlinem, i dalej z zachodnią Europą, natomiast poprzez kolejową odrzańską magistralę Szczecin i Świnoujście łączą się z przemysłowymi ośrodkami zachodniej i południowej Europy. Dostęp do europejskiego systemu żeglugi śródlądowej jest głównym atutem portów w Szczecinie i Świnoujściu. Dolna Odra i Kanał Odra-Havela łączy zespół portowy z systemem wodnych szlaków zachodniej Europy. Możliwość wykorzystywania transportu barkowego stawia porty ujścia Odry w pozycji uprzywilejowanej wobec innych portów bałtyckich. Oba porty wraz z terminalem promowym w Świnoujściu są kluczowym elementem korytarza Północ-Południe poprzez promowe połączenia z portu Ystad i Trelleborga do Świnoujścia i dalej w kierunku wschodniej, środkowej i południowej Europy. Szczecin i Świnoujście, jako najbliżej położone przy szlakach morskich w relacjach europejskich i oceanicznych, stanowią bazę dla linii żeglugowych, oferując regularne połączenia liniowe ze Szczecina do Wielkiej Brytanii, Irlandii, Finlandii, Norwegii i Niemiec oraz Afryki Zachodniej, portów wschodniego wybrzeża USA i Zatoki Meksykańskiej, portów M. Karaibskiego, wschodniego wybrzeża Ameryki Środkowej i północnego wybrzeża Ameryki Południowej. Obecnie funkcjonuje z powodzeniem dowozowa linia kontenerowa do Hamburga i Bremerhaven, przewożąca kontenery wysyłane zarówno ze Szczecina jak i ze Świnoujścia w świat. 8 Wprowadzenie Charakterystyka

9 Prywatyzacja W 1991 roku, po przekształceniu Przedsiębiorstwa Państwowego w jednoosobową spółkę akcyjną Skarbu Państwa powstał Zarząd Portu Szczecin-Świnoujście SA. Firma ta połączyła się z powstałym w 1998 roku (w oparciu o zapisy ustawy o portach i przystaniach morskich) Zarządem Morskiego Portu Szczecin-Świnoujście SA. Tak powstała dnia Spółka Akcyjna Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, która podjęła działalność gospodarczą Poprzez połączenie się obu podmiotów majątek Spółki Zarząd Portu Szczecin-Świnoujście SA został przeniesiony na Spółkę Zarząd Morskiego Portu Szczecin-Świnoujście SA w zamian za akcje, które w całości objął Skarb Państwa. W dniu 3 stycznia 2000 roku nastąpiła rejestracja połączenia Spółek i od 1 lutego 2000 roku funkcjonuje jedna firma. Kapitał akcyjny Spółki wynosi zł i dzieli się na akcji imiennych o nominalnej wartości 10 zł każ da. Udział akcjonariuszy w kapitale akcyjnym Spółki przedstawia się następująco (% udział w kapitale akcyjnym): Skarb Państwa 86,05 Gmina Szczecin 0,155 Gmina Świnoujście 0,155 indywidualni akcjonariusze 13,64 Równolegle porządkując i umacniając sferę zarządzania portami Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA przygotowywał się do procesu prywatyzacji sfery eksploatacji. Z tego właśnie powodu przyjęto do realizacji Program zbycia udziałów i suprastruktury Spółki Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA. Jednym z pierwszych kroków podjętych w ramach realizacji Programu było wdrożenie Harmonogramu działań w zakresie zbycia udziałów i suprastruktury Spółki Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA. Powołano Stały zespół do spraw sprzedaży suprastruktury i udziałów, który rozpoczął procedurę wyceny zarówno udziałów jak i majątku. Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście posiadał udziały w 6 spółkach działających w sferze eksploatacji. W 2003 roku doszło do podniesienia kapitału w dwóch z nich, co doprowadziło do znacznego obniżenia udziału ZMPSiŚ SA w kapitale zakładowym. Po tych działaniach udział ZMPSiŚ SA w kapitale zakładowym spółek eksploatacyjnych wynosił od około 4 do 45%. Zarząd ZMPSiŚ SA kierując się ustawowym obowiązkiem zbycia udziałów w spółkach działających w sferze eksploatacji uznał, że sprzedaż udziałów jest ściśle powiązana ekonomicznie i prawnie ze zbyciem majątku ruchomego (suprastruktury) dzierżawionego przez spółki eksploatacyjne, a także z konieczną i pożądaną weryfikacją umów dzierżawy. Kompleksowe i współzależne działania w tych trzech dziedzinach pozwoliły nie tylko na przeprowadzenie planowanych zmian, ale zapewniły również osiągnięcie przez ZMPSiŚ SA możliwie największych korzyści ekonomicznych tak na etapie sprzedaży udziałów, jak i przede wszystkim po okresie dokonanych zmian własnościowych i majątkowych w sferze eksploatacji. Realizacja przedsięwzięć obejmująca sprzedaż udziałów, suprastruktury i weryfikację umów dzierżawy pozwoliła na osiągnięcie następujących celów: całkowitego wyzbycia się przez ZMPSiŚ SA udziałów w spółkach eksploatacyjnych, a przez to całkowite rozdzielenie własnościowe sfery zarządzania portem od sfery eksploatacji, sprzedaż suprastruktury majątku bezpośrednio produkcyjnego wykonawcom usług eksploatacyjnych, a przez to majątkowe rozdzielenie sfery zarządzania portem od sfery eksploatacji, weryfikację umów dzierżawy infrastruktury, a przez to stworzenie równych i ekonomicznie uzasadnionych warunków dla funkcjonowania i rozwoju producentów usług eksploatacyjnych. 9 Wprowadzenie Prywatyzacja

10 Przystępując do realizacji zapisu art. 3 ustawy z dnia 18 czerwca 1999 zmiana ustawy o portach i przystaniach morskich Zarząd Spółki Akcyjnej Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście przyjął założenie, że nakaz zbycia udziałów lub akcji w spółkach działających w sferze eksploatacji wynika z idei rozdzielenia sfery zarządzania od sfery eksploatacji. Rozwijając tę koncepcję, oprócz działań w celu wywiązania się z ustawowego obowiązku zbycia udziałów w spółkach eksploatacyjnych, Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA przystąpił do sprzedaży majątku ruchomego tak zwanej suprastruktury. Czynności przygotowawcze związane ze sprzedażą majątku ruchomego, wymagały doprecyzowania zakresu kategorii środków trwałych, zaliczanych do suprastruktury. Pojęcie suprastruktura portowa jest pojęciem umownym, więc Zarząd Spółki samodzielnie określił takie pojęcie, opierając się na klasyfikacji rodzajowej środków trwałych, wydanej przez GUS oraz na Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie określenia infrastruktury portowej. W 2007 roku kontynuowano działania w zakresie realizacji wszystkich trzech celów opisanych powyżej, co doprowadziło do zbycia udziałów posiadanych przez ZMPSiŚ SA w następujących spółkach eksploatacyjnych: Zakład Usług Żeglugowych Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Usług Portowych Elewator Ewa Sp. z o.o., Fast Terminals Sp. z o.o., Doker Port Sp. z o.o., Portowe Centralne Warsztaty Mechaniczne Sp. z o.o., Bulk Cargo Port Szczecin Sp. z o.o., Drobnica Port Szczecin Sp. z o.o. (obecnie PCC Port Szczecin Sp. z o.o.), Port Handlowy Świnoujście Sp. z o.o. W spółkach tych (poza spółkami Drobnica Port Szczecin Sp. z o.o. i Port Handlowy Świnoujście Sp. z o.o.) nastąpiła, zgodnie z założeniami, równoległa sprzedaż majątku ruchomego dzierżawionego przez spółki oraz weryfikacja umów dzierżawy. Tym samym Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA jako pierwszy z polskich portów wywiązał się całkowicie z ustawowego obowiązku zbycia udziałów posiadanych w spółkach eksploatacyjnych. Zakończenie procesu prywatyzacji doprowadziło do faktycznego rozdzielenia sfery zarządzania portami od sfery eksploatacji i co ważniejsze, pozwoliło na wprowadzenie do spółek przeładunkowych silnych inwestorów. Dbałość o harmonijne przeprowadzenie procesu prywatyzacji, kładące nacisk na zapewnienie spółkom możliwości dalszego rozwoju, pozwoliło na znaczące wzmocnienie sfery eksploatacji. W roku 2008 ZMPSiŚ SA planuje sfinalizowanie pozostałych transakcji sprzedaży suprastruktury. 10 Wprowadzenie Prywatyzacja

11 Zatrudnienie Na dzień 31 grudnia 2007 Pion Dyrektora Naczelnego 24 Pion Finansowy 37 Pion Rozwoju Portów 31 Pion Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Portów 146 Portowa Służba Ratownicza 107 Laboratorium Badań Środowiska Pracy 5 Pion Handlowy i Marketingu 36 Pion Pracowniczy i Administracyjny 46 Pion Nadzoru Majątkowego 36 Ogółem 356 Zmiany organizacyjne Z dniem 1 sierpnia 2007 dokonano zmiany w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa Spółki, polegającej na utworzeniu Sekcji Statystyki i Prognoz w Dziale Analiz i Zarządzania Finansami w Pionie Dyrektora ds. Finansowych. Wydarzenia Dyplomatyczne spotkanie w porcie Dnia w Zarządzie Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA gościli: Konsul Generalny Republiki Litewskiej w Polsce Jonas Kindurys, Tadeusz Macioł, Konsul Honorowy RP w Kłajpedzie oraz Wiesław Wierzchoś, Konsul Honorowy Republiki Litewskiej w Szczecinie. Rozmowy z członkami zarządu ZMPSiŚ SA dotyczyły możliwości zacieśnienia współpracy między portami w Szczecinie i Świnoujściu a Kłajpedą. Współpraca = rozwój: klaster jako baza polityki morskiej regionu zachodniopomorskiego Dnia w szczecińskim hotelu Radisson SAS odbyło się spotkanie pod hasłem Współpraca = rozwój. Klaster jako baza polityki morskiej regionu. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu InMor, którego celem jest budowa systemu komunikacji i współpracy przedsiębiorstw gospodarki morskiej oraz stworzenie warunków ułatwiających wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w gospodarce morskiej. Działania te doprowadzić mają do podniesienia konkurencyjności regionu zachodniopomorskiego i działających na jego terenie przedsiębiorstw. Partnerami projektu są: Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA, Stocznia Szczecińska Nowa, SSR Gryfia, Porta Styl Sp. z o.o., Politechnika Szczecińska, Uniwersytet Szczeciński i Akademia Morska w Szczecinie. 11 Wprowadzenie Zatrudnienie

12 W spotkaniu wzięło udział ponad 200 osób-przedstawicieli władz regionalnych, firm shippingowych, spedycyjnych, logistycznych, stoczni, portów, firm ubezpieczeniowych, banków. Tak duże zainteresowanie tematem oznacza, że branża morska oraz sektory ją wspierające rozumieją konieczność szerszej, niż dotychczas współpracy oraz oczekują na konkretne propozycje. Rozmowy o Służbie Celnej w porcie w Zarządzie Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA przebywał podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Marian Banaś, odpowiedzialny między innymi za funkcjonowanie Służby Celnej. Przedstawiciel ministerstwa zapoznał się z problemami portu oraz z planami rozwoju na najbliższe lata. Z członkami zarządu ZMPSiŚ SA rozmawiano także o funkcjonowaniu Służby Celnej na terenie portu. Spotkanie z przedstawicielami portu w Gdyni w Zarządzie Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA wizytę złożyli przedstawiciele Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA. Rozmawiano o możliwościach poszerzenia współpracy, szczególnie w kontekście prezentowania wspólnego stanowiska w sprawach gospodarki morskiej w wystąpieniach kierowanych do instytucji i agend rządowych. Bałtyk atrakcyjny dla wielkich wycieczkowców O szansach polskich portów w kontekście rozwoju żeglugi wycieczkowej na Bałtyku rozmawiano z dziennikarzami na konferencji prasowej, która odbyła się w ZMPSiŚ SA. W konferencji, oprócz przedstawicieli mediów udział wzięli K. Pilarski kierownik Działu Handlowego w ZMPSiŚ SA, kapitan M. Raciborski z Biura Organizacji Regat The Tall Ships` Races i G. Włoch z Polsteam Shipping Agency. K. Pilarski podzielił się informacjami z wizyty w Miami, stolicy światowego biznesu cruisowego, gdzie przedstawiciele ZMPSiŚ SA uczestniczyli w targach Seatrade Cruise Shipping Convention, podczas których od lat prezentują się operatorzy największych jednostek wycieczkowych, biura turystyczne organizujące rejsy, porty, które chcą skorzystać z boomu w wycieczkowym biznesie oraz przedstawiciele poszczególnych regionów i państw zachęcających do ich odwiedzenia. Kolejny raz swoją ofertę wspólnie z Polską Organizacją Turystyczną przedstawił ZMPSiŚ SA. Okazuje się, że region M. Bałtyckiego staje się coraz bardziej atrakcyjny dla wielkich wycieczkowców, a na szlaku ich podróży mogą znajdować się także polskie porty. Dotąd najpopularniejszymi portami bałtyckimi są Kopenhaga, St. Petersburg, Tallin, Sztokholm, Helsinki i Ryga. Z polskich portów wycieczkowce najczęściej odwiedzają Gdynię i Gdańsk. O podróżujących luksusowymi wycieczkowcami turystów coraz skuteczniej walczą porty w Szczecinie i Świnoujściu. Okazuje się, że nasze porty mogą być dla morskich turystów atrakcyjne. Jednym z atutów jest bliskość stolicy Niemiec, najbogatszego państwa w UE. To właśnie Berlin, a nie Paryż czy Londyn coraz częściej uważany jest za stolicę Europy. Podróż ze Szczecina do Berlina trwa zaledwie półtorej godziny. Obecnie stolicę Niemiec pasażerowie wycieczkowców zwiedzają dojeżdżając z Rostocku. Tymczasem to Szczecin, a nie Rostock jest najbliższym portem morskim Berlina. W 2007 roku Szczecin odwiedziły 3 wycieczkowce: w maju Vistamar, w sierpniu podczas regat The Tall Ships Races jedyny na świecie apartamentowiec The World, a tydzień później Saga Ruby. Ze wstępnych informacji 12 Wprowadzenie Wydarzenia

13 wynika, że w przyszłym roku do Szczecina zawinie 6 lub 7 cruiserów. Jeśli atrakcje przygotowane dla pasażerów okażą się interesujące, to możemy stać się stałym punktem na szlakach wycieczkowców, a to oznacza prestiż dla miasta i portu oraz spore pieniądze. O rosnącym zainteresowaniu Szczecinem i Swinoijściem świadczy wzrastająca z każdym rokiem liczba zawinięć śródlądowych statków wycieczkowych. Prezentacja w Berlinie Kolejny raz ZMPSiŚ SA zaprezentował ofertę współpracy w Berlinie. Porty w Szczecinie i Świnoujściu od wieków stanowiły dla Berlina i Brandenburgii okno na świat. Współpraca między naszymi portami a coraz szybciej rozwijającą się stolica Niemiec jest jednym z priorytetów obecnego Zarządu ZMPSiŚ SA. Porty w Szczecinie i Świnoujściu leżą na najkrótszej drodze z Rosji do Niemiec i dalej do państw Środkowej i Zachodniej Europy. Zaplecze portów stanowią obszary zachodniej i południowo-zachodniej części Polski, w tym szybko rozwijające się rejony Wrocławia i Poznania. Mamy doskonałe połączenia śródlądowe z europejskim systemem dróg wodnych, co sprawia, że ładunki z obszarów Berlina i Brandenburgii mogą docierać do portów w Szczecinie i Świnoujściu najtańszym i najbardziej ekologicznym, a także bardzo popieranym przez Unię Europejską, transportem wodnym. Właśnie droga wodna Odrą i kanałem Odra - Havela, którą można dotrzeć do wielu odbiorców i załadowców stanowi o konkurencyjności naszych portów w obsłudze ładunków tranzytowych do/z rejonu wschodnich Niemiec. Szczecin, ze względu na bliskość granicy przez autostrady A11 i A20, ma dogodne połączenie z europejskim systemem autostrad. Ponadto nasze porty obsługują ponad 80% całego ruchu tranzytowego przechodzącego przez polskie porty (z wyjątkiem tranzytu rosyjskiej ropy naftowej). To wszystko sprawia, że możemy być dla wschodniej części Niemiec i samej aglomeracji berlińskiej bardzo atrakcyjnym partnerem, o czym informowali naszych zachodnich sąsiadów przedstawiciele ZMPSiŚ. Bardzo ważnym aspektem rozwijania współpracy może być właściwie prowadzona polityka inwestycyjna. Porty w Szczecinie i Świnoujściu posiadają bardzo atrakcyjne tereny inwestycyjne do wykorzystania przez inwestorów. Jest to szczególnie istotne w sytuacji, gdy w innych portach europejskich takich terenów coraz częściej zaczyna brakować. Przedstawiciele ZMPSiŚ SA zwracali uwagę, że niektóre ładunki nie trafiają do naszych portów bardziej ze względów politycznych, niż ekonomicznych. Tak dzieje się np. w przypadku papieru produkowanego w papierniach w Schwedt, który obsługiwany jest przez port w Rostocku i rudą dla kombinatu Ekostahl w Eisenhuettenstadt. W obu przypadkach z ekonomicznego punktu widzenia korzystniejsza byłaby obsługa tych ładunków przez porty w Szczecinie i Świnoujściu. Sytuację komplikuje działający w Niemczech rozbudowany system subwencji, stawiający w zdecydowanie gorszej sytuacji porty polskie. Szansą dla naszych portów jest możliwość obsługi planowanej w pobliżu Pasewalku fabryki samochodów koncernu Toyota. W tym przypadku władze przygranicznych rejonów Niemiec i Polski oraz przedstawiciele ZMPSiŚ SA prowadzą wspólną politykę informacyjno-promocyjną, aby fabryka powstała właśnie w tym miejscu. Skorzystałyby na tym zarówno coraz bardziej wyludniające się i znajdujące się w coraz trudniejszej sytuacji gospodarczej rejony wschodnich Niemiec oraz położone po naszej stronie granicy firmy, oferujące różnego typu usługi dla fabryki. O gotowości współpracy zarówno na etapie inwestycji, jak i po jej zakończeniu zapewniali niemieckich partnerów przedstawiciele ZMPSiŚ SA. 13 Wprowadzenie Wydarzenia

14 Minister w porcie Dnia w Zarządzie Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA przebywał Minister Skarbu Państwa W. Jasiński. Rozmowy w porcie dotyczyły m.in. sytuacji finansowej spółki i budowy terminalu LNG. Herring 2007 Tradycja majowych spotkań w Szczecinie w trzeci piątek miesiąca zgromadziła dnia 18 maja ponad 1800 osób reprezentujących krajowe i zagraniczne firmy gospodarki morskiej, przy udziale zaproszonych przedstawicieli władz samorządowych i państwowych. Patronat honorowy nad imprezą objął Minister Gospodarki Morskiej. Zaproszenie ZMPSiŚ SA przyjęli m.in. W. Jasiński Minister Skarbu Państwa, S. Chruszcz Poseł do Parlamentu Europejskiego, Posłowie na Sejm RP: S. Nitras, J. Brudziński, L. Dobrzyński, A. Litwiński, wicewojewoda M. Sychowski oraz prezydent Miasta Szczecina P. Krzystek.. Po raz pierwszy wręczono nagrodę honorową Laur Bałtyku, jako wyróżnienie za wkład w tworzenie warunków do rozwoju szeroko rozumianej polskiej gospodarki morskiej. Nowa linia kontenerowa W maju ruszyła regularna kontenerowa linia żeglugowa z terminalu kontenerowego VGN Polska w Świnoujściu do Hull w Wielkiej Brytanii. Operatorem serwisu jest Samskip, który oferuje także połączenia do portów irlandzkich i hiszpańskich poprzez port w Rotterdamie oraz w Helsingborgu na Litwę, Łotwę i do Rosji. Oferta obejmuje transport kontenerów 45-stopowych. Częstotliwość zawinięć do Świnoujścia jeden raz w tygodniu. The Tall Ships Races w Szczecinie goście ZMPSiŚ SA na Darze Młodzieży Finał regat The Tall Ships Races stał się okazją do wspaniałego spotkania zorganizowanego przez ZMPSiŚ SA na pokładzie Daru Młodzieży dla polskich i zagranicznych kontrahentów naszych portów. Spotkanie to odbyło się przy współudziale władz państwowych i wojewódzkich, a uczestniczyli w nim m. in. wicepremier P. Gosiewski, Minister Gospodarki Morskiej R. Wiechecki, Minister Skarbu Państwa W. Jasiński, Dyrektor Departamentu Morskiego w Ministerstwie Gospodarki Morskiej J. Mentrak, rzecznik prasowy rządu J. Dziedziczak oraz posłowie na Sejm RP. Spotkanie morskich dziennikarzy w Szczecinie Przez dwa dni trwała w Szczecinie sesja Klubu Publicystów Morskich. Klub zrzesza dziennikarzy z całej Polski zajmujących się problematyką gospodarki morskiej. Jest to także najdłużej działający klub dziennikarski w naszym kraju. W pierwszym dniu sesji dziennikarze spotkali się z przedstawicielami Polskiej Żeglugi Morskiej i Akademii Morskiej. Drugiego dnia na pokładzie statku Ładoga prezentacji Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA dokonał wiceprezes spółki, Władysław Lisewski. Pytania dziennikarzy dotyczyły przede wszystkim aktualnej polityki inwestycyjnej firmy oraz budowy terminalu LNG Świnoujściu. Największy kontenerowiec w historii szczecińskiego portu Dnia o godzinie 10:30 przy nabrzeżu Czeskim zacumował największy kontenerowiec, jaki kiedykolwiek odwiedził szczeciński port m/v Pluto. 14 Wprowadzenie Wydarzenia

15 Statek, pływający pod banderą Wysp Marshalla, ma 194 metry długości, 23 tys. ton nośności i może zabrać na pokład ponad 1800 kontenerów. Seatrade Europe Po raz kolejny ZMPSiŚ SA uczestniczył w międzynarodowych targach branży cruisowej Seatrade Europe, które odbyły się w dniach w Hamburgu. Udział w nich wzięło 270 wystawców z ponad 50 krajów. W trakcie targów przedstawiciele portów w Szczecinie i Świnoujściu wraz z firmą Polsteam Agency i tour operatorem Baltic Gateway prezentowali ofertę portów ujścia Odry na obsługę dużych statków wycieczkowych odbywających rejsy po basenie M. Bałtyckiego. Oferta portów w Szczecinie i Świnoujściu cieszy się coraz większym zainteresowaniem ze strony armatorów statków pasażerskich i światowych tour operatorów, którzy poszukują coraz to nowych i ciekawszych miejsc zawinięć dla swoich statków. Niewątpliwie największym atutem obok atrakcji turystycznych Szczecina i jego okolic czy rejsu malowniczą deltą Odry, jest możliwość zwiedzenia Berlina. Przedstawiciele ZMPSiŚ SA na targach w Brnie W dniach od przedstawiciele ZMPSiŚ SA uczestniczyli w 4. Między na ro dowych Targach Transportu i Logistyki w Brnie organizowanych wspólnie z 49 Targami Przemysłu. W ich otwarciu uczestniczyli m.in. przedstawiciele rządu Republiki Czeskiej. Targi Transport i Logistyka organizowane są co dwa lata. W tym roku swoją ofertę przedstawiało 210 wystawców z 60 krajów. Obok naszego stoiska prezentowały się między innymi porty niemieckie: Rostock i Sasnitz, porty słoweńskie: Koper i Luka, armatorzy: Scandlines, Finnlines, liczni przewoźnicy drogowi i spedytorzy z Czech i Słowacji oraz z Ukrainy, Rosji, Austrii, Niemiec i Białorusi. Obecni byli także reprezentanci kolei czeskich, słowackich. austriackich i niemieckich oraz PKP Cargo. Przedstawiciele ZMPSiŚ SA rozmawiali z potencjalnymi klientami obu naszych portów, m. in. z przedstawicielami dużych czeskich i słowackich eksporterów. Zwrócono uwagę na otwierające się nowe możliwości przeładunku i składowania towarów związanych z realizowanymi i planowanymi inwestycjami, ze szczególnym uwzględnieniem zamierzeń związanych m.in. z rozwojem terminalu promowego w Świnoujściu, planowanym przekazaniem do eksploatacji bazy kontenerowej na Ostrowie Grabowskim i tworzonym Zachodniopomorskim Centrum Logistycznym. Baltic Ro-Ro and Ferry Conference 2007 W dniach w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie specjaliści branży transportowej dyskutowali na temat przyszłości transportu w regionie Morza Bałtyckiego. Okazją do spotkania była konferencja Baltic Ro-Ro and Ferry Conference Uczestnicy spotkania w swoich wystąpieniach przedstawili obecną sytuację i perspektywy rozwoju transportu morskiego w rejonie Bałtyku z uwzględnieniem zachodzących na tym obszarze przemian społecznych, gospodarczych i politycznych. Jednym ze sponsorów konferencji był ZMPSiŚ SA. Zwrócono uwagę na inwestycje, które wkrótce będą realizowane w porcie w Świnoujściu, a których celem jest dostosowanie terminalu promów morskich do zwiększającego się ruchu pasażerskiego i towarowego. Mówiono 15 Wprowadzenie Wydarzenia

16 o wysokiej pozycji gospodarczej państw skandynawskich oraz o możliwości realizacji wspólnych projektów przez państwa położone wokół Morza Bałtyckiego, co może stać się doskonałą okazją do wspólnego występowania o różnego rodzaju środki pomocowe z Unii Europejskiej. Wspomniano także, że rozwijająca się Europa potrzebuje nowych, szybkich, nowoczesnych połączeń transportowych. Odpowiedzią na połączenia stałe (mosty, tunele) mogą być szybkie promy pasażersko-samochodowe osiągające prędkość około 40 węzłów. Zdaniem mówców sieć połączeń promowych na Bałtyku jest bardzo gęsta i dlatego powinno się rozwijać połączenia już istniejące i dostosowywać je do potrzeb coraz bardziej wymagającego klientów, a nie otwierać nowe linie. Wyjątek stanowić mogą krótkie, realizowane przez niewielkie jednostki i najczęściej sezonowe połączenia turystyczne np. na Bornholm. O projektach związanych z utworzeniem autostrad morskich mówił przedstawiciel ZMPSiŚ SA A. Baron, który przedstawił dwa projekty autostrad morskich. Projekt połączenia Świnoujście-Ystad, który został już przesłany do zaopiniowania we właściwych ministerstwach w Polsce i Szwecji i po uzyskaniu pozytywnej opinii zostanie przekazany do akceptacji przez Komisję Europejską. Druga idea dotyczy połączenia promowego Świnoujście-Kłajpeda, które może stanowić alternatywę dla tranzytu kołowego przez Polskę dla ładunków pochodzących z rejonu Berlina, Brandenburgii i Europy północno-zachodniej kierowanych do państw położonych po wschodniej części Morza Bałtyckiego. Bardzo ważną częścią konferencji była dyskusja dotycząca prezentowanych zagadnień. Największe kontrowersje wzbudziła sytuacja państw położonych we wschodniej części Morza Bałtyckiego oraz Rosji. Część dyskutantów uważała, że to rosnący i bardzo obiecujący rynek, inni udowadniali, że gospodarka tamtego obszaru powoli, ale systematycznie traci impet, a w Rosji reformy, także te związane z rozwojem transportu, przebiegają zbyt wolno. Zwracano uwagę, że coraz ważniejszym graczem na rynku bałtyckim staje się Litwa, a po zachodniej części Bałtyku wiodącą rolę odgrywają Niemcy. Nowy sprzęt na drobnicy Sprywatyzowana niedawno szczecińska spółka Drobnica-Port Szczecin zaczyna inwestować. Pierwszym zakupem były dwa reachstackery firmy Linde. Nowy sprzęt może układać kontenery do wysokości 6 warstw dla kontenerów 8 6 o ciężarze 35 t oraz do 5 warstw dla kontenerów 9 6 o ciężarze 45 t. Dzięki nim Drobnica będzie w stanie przeładować kontenerów na godzinę w relacji plac-statek, a to wpłynie na skrócenie czasu obsługi statków i innych środków transportu. Dziś DPS dysponuje pięcioma pojazdami tego typu, każdy o udźwigu 45 ton. Nowe serwisy liniowe ze Świnoujścia Holenderski armator Spliethoff zdecydował się na uruchomienie z portu w Świno ujściu dwóch serwisów liniowych: Caribbean Service do portów Morza Karaib skiego, wschodniego wybrzeża Ameryki Środkowej i północnego wybrzeża Ameryki Południowej oraz America Service do portów wschodniego wybrzeża USA i Zatoki Meksykańskiej. Linie obsługują nowoczesne uniwersalne drobnicowce o ładowniach typu box shape z dużymi lukami do 36 m wyposażone we własne urządzenia przeładunkowe. Statki zawijać będą do Świnoujścia z częstotliwością jeden raz w miesiącu. Agentem linii jest Transfennica Polska sp. z o.o. 16 Wprowadzenie Wydarzenia

17 Prezentacja portów i firm z naszego regionu we Wrocławiu Dnia w hotelu Radisson SAS we Wrocławiu z udziałem 60 gości odbyła się prezentacja pokazująca możliwości naszych portów pt. Porty w Szczecinie i Świnoujściu brama na świat Dolnego Śląska. Prezentacja została zorganizowana przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego i Dolnośląską Izbą Gospodarczą. Patronat honorowy nad imprezą objął Marszałek Województwa Dolnośląskiego Andrzej Łoś. Celem spotkania była promocja portów w Szczecinie i Świnoujściu, a w szczególności przedstawienie nowoczesnych rozwiązań logistyczno-transportowych dla obsługi ładunków z rejonu Dolnego Śląska przez nasze porty. Województwo dolnośląskie od kilku lat przeżywa dynamiczny rozwój gospodarczy, co znajduje odzwierciedlenie w liczbie inwestycji znanych światowych i europejskich firm, które właśnie w tym regionie znalazły lokalizację dla swoich fabryk i zakładów. Do nich właśnie skierowana jest oferta logistyczna portów w Szczecinie i Świnoujściu, proponująca drogę transportową przez porty ujścia Odry dla obsługi ładunków pochodzących z zakładów produkcyjnych Dolnego Śląska. Niestety, wiele firm korzysta obecnie z o wiele dłuższej i droższej drogi transportowej przez porty niemieckie. Podczas prezentacji przedstawiciele portów i spółek eksploatacyjnych zachęcali potencjalnych klientów do działań inwestycyjnych w naszych portach, w których oferujemy atrakcyjne warunki długoletniej dzierżawy terenów i pomoc podczas całego procesu inwestycyjnego. Przedstawione zostały prezentacje trzech firm: ZMPSiŚ SA pt. Pozycja portów w Szczecinie i Świnoujściu dla obsługi potrzeb transportowych Dolnego Śląska, Odratrans SA pt. Rzeka Odra ważny łącznik logistyczny Dolnego Śląska, szanse i zagrożenia oraz C. Hartwig Szczecin pt. Możliwości wykorzystania potencjału portów ujścia Odry w operacjach logistycznych. Następnie krótko przedstawiając specyfikę swoich firm głos zabrali obecni na sali przedstawiciele firm prowadzących działalność eksploatacyjną w rejonie ZMPSiŚ SA., Fast Terminals Sp. z o.o., Baltic Forwarding Company Sp. z o.o. oraz Bulk Cargo-Port Szczecin Sp. z o.o. Porty w Szczecinie i Świnoujściu to najbliższe porty morskie dla Dolnego Śląska. Ich geograficzne położenie jest niezwykle korzystne, gdyż usytuowane są na najkrótszej drodze łączącej Skandynawię z południową częścią Polski, a także ze środkową i południową Europą oraz na najkrótszej drodze morskiej łączącej kraje wschodniej części Bałtyku z Niemcami i Europą Zachodnią. Zachodniopomorski Klaster Morski W ramach projektu InMor-Innowacyjność i Współpraca Siłą Gospodarki Morskiej Regionu, odbyła się konferencja podsumowująca cykl spotkań dotyczących powstania Zachodniopomorskiego Klastra Morskiego jako instrumentu zwiększenia konkurencyjności gospodarki morskiej naszego regionu. W trakcie konferencji przedstawiono wyniki konsultacji problematyki utworzenia klastra z kluczowymi firmami branży morskiej z naszego regionu. Została też zaprezentowana lista podmiotów, które zgłosiły swój akces do klastra. 17 Wprowadzenie Wydarzenia

18 Integracja z Unią Europejską Opis materiałów powstałych w projektach rozwojowo badawczych prowadzonych w roku 2007 z udziałem ZMPSiŚ SA Pomijanie portów w Szczecinie i Świnoujściu w opracowaniach planistycznych i rozwojowych przygotowywanych przez różne podmioty unijne było skutkiem m. in. braku możliwości lobbowania naszych interesów w przedsięwzięciach unijnych i udziału w pracach ponad-granicznych grup partnerskich. zdecydowanej większości przypadków oba porty postrzegane były jedynie jako punkty na mapie, bez jakiegokolwiek odniesienia do istniejących lub powstających szlaków transportowych. Bezpośrednio za tym podążał brak dostępu do unijnych funduszy inwestycyjnych. Sytuacja ta zaczęła zmieniać się w momencie gdy ZMPSiŚ SA aktywnie włączył się do prac projektów europejskich. Obecnie, będąc partnerem w rozmaitych przedsięwzięciach badawczo-rozwojowych, ZMPSiŚ SA ma wpływ na tematykę i zakres prowadzonych prac analitycznych, planistycznych i promocyjnych. Wśród wielu możliwości, jakie stwarza to Zarządowi Portów, chcemy wyliczyć: możliwość pozyskania cennych informacji o partnerach, na co dzień nierzadko naszych konkurentach, zlecanie interesujących firmę opracowań z 75% ulgą, korzystanie z wiedzy i doświadczeń innych partnerów rynku usług okołotransportowych, nawiązywanie dobrych stosunków z, być może, przyszłymi kooperantami, bezkosztowe promowanie naszych portów, ich obecnych i potencjalnych, połączeń transportowych oraz oferowanych usług. Dzięki temu znajdujemy się bliżej potencjalnych klientów oraz partnerów handlowych, którzy nie tylko nie muszą szukać informacji o nas, ale informacja ta jest im przekazywana niezależnie od ich aktualnego zainteresowania. Działanie takie modyfikuje, a nierzadko nawet generuje zapotrzebowanie rynku. Korzyścią dla naszych portów będzie w efekcie wzrost obrotów drobnicą oraz kontenerami, co zrekompensuje spadek przeładunków towarów masowych. Nasze uczestnictwo w opisanych poniżej projektach spowodowane zostało zainteresowaniem poprzedniegozarządu firmy konkretnymi zagadnieniami: rozwojem transportu intermodalnego: włączeniem naszych portów w nowo powstające łańcuchy logistyczne i usługi transportowe, promocją portów Szczecin i Świnoujście jako ogniw w środkowoeuropejskim korytarzu transportowym, wykorzystaniem potencjału leżącego w świadczeniu usług generujących wartość dodaną w porcie, m.in. w świetle inwestycji ZCL, zapewnieniem alternatywy dla spadających obrotów towarami masowymi (węgiel, ruda), uruchomieniem nowych linii promowych, integracją portów z otoczeniem gospodarczym i naukowym, nawiązaniem bliższej współpracy z partnerami z szeroko rozumianej branży morskiej i transportowej (klastry), ograniczeniem negatywnego wpływu działalności portowej na środowisko. Zagadnienia, którymi w ramach prac projektów szczególnie zainteresowany jest ZMPSiŚ SA, odpowiadają celom i kierunkom działania wytyczonym w Strategii Rozwoju Morskich Portów Szczecin i Świnoujście. 18 Wprowadzenie Integracja z Unią Europejską

19 Rezultaty prac, w tym materiały powstające w różnych projektach (raporty, statystyki, analizy, plany rozwojowe, itp.) wzajemnie uzupełniają się. Materiały wypracowane w projektach mogą posłużyć nam jako jedno z narzędzi planowania strategicznego oraz niezwykle aktywne i skuteczne narzędzie marketingu nic o nas bez nas. Bez naszego udziału w projektach, bez naszych uwag do powstających opracowań, bez przekonywania partnerów o konieczności umieszczenia w materiałach informacji o naszych portach, Szczecin i Świnoujście ponownie byłyby pomijane ze względu na marginalne znaczenie. Adriatic Baltic Landbridge Projekt jest dofinansowany w 75% z Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III B CADSES; czas trwania projektu to 1,5 roku (lipiec 2006 czerwiec 2007). Wysokość budżetu: 2,5 mln EUR. Projekt skupia się na badaniach dotyczących trzech korytarzy transportowych w osi północ południe Europy: Włochy/Słowenia Rostock, Szczecin/Świnoujście i Gdańsk/Gdynia. W roku 2007 partnerzy projektu, w tym Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA, na podstawie wcześniej zebranych materiałów dot. obecnych potoków ładunkowych w osi północ południe przygotowali i przeprowadzili projekt pilotażowy : badanie warunków uruchomienia intermodalnego połączenia Adriatyk Bałtyk, umożliwiającego przeniesienie części ładunków z dróg na środki transportu bardziej przyjazne środowisku. Wypracowane także zostały scenariusze oraz wskazówki dla rozwoju transportu do roku Celem strategicznym projektu jest wykazanie, że multimodalne połączenia lądowe pomiędzy północnym wybrzeżem Adriatyku a południowym rejonem Bałtyku, z wykorzystaniem portów z tych regionów, są najkrótszą i najbardziej uzasadnioną ekonomicznie drogą dla ładunków zdążających z południa do Północnej Europy, a szczególnie Skandynawii. Partnerzy projektu: Region Wenecja, Włochy Partner Wiodący projektu Net Engineering Spa (Inżynier Sieci), Włochy Koordynator projektu AMRIE (Europejskie Stowarzyszenie Morskich Regionalnych Podmiotów), Włochy Zarząd Portu w Wenecji, Włochy Inicjatywa Środkowo-Europejska Sekretariat Projektów Europejskich, Włochy Ministerstwo Transportu, Austria Uniwersytet w Ljubljanie, Katedra Transportu i Studiów Morskich, Słowenia City Plan Ltd, Czechy Centrum Studiów Systemów Transportowych CSST S.p.A. Koleje Czeskie a.s. Region Południowej Bohemii, Czechy Region Centralnej Bohemii, Czechy Instytut Morski, Gdańsk Ministerstwo Infrastruktury, Polska Województwo Pomorskie Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA 19 Wprowadzenie Integracja z Unią Europejską

20 Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA Sekretariat CETC/Środkowo-Europejskiego Korytarza Transportowego w Zachodniopomorskim Urzędzie Marszałkowskim Stowarzyszenie Miast Autostrady Bursztynowej SMAB Gdynia Port w Rostoku Telepark GmbH, Niemcy Europrojekty Ruchu Drogowego Usługi Inżynieryjne EPV-GIV Ltd., Niemcy Bałtyckie Forum Energii, Niemcy Stowarzyszenie Rozwoju Przestrzennego, Miejskiego i Mieszkalnego, Niemcy Rezultaty projektu Adriatic-Baltic Landbridge w roku 2007 PAKIET ROBOCZY I Analizy transportowe 2006, 2010, 2020 raporty zbiorcze dla ruchu kolejowego, drogowego oraz portów. PAKIET ROBOCZY II Analizy logistyczne 2006, 2010, 2020 analiza obecnych potrzeb i wymogów użytkowników ruchu obszaru Adriatyk - Bałtyk, tendencje rozwojowe, rekomendacje innowacyjnych rozwiązań logistycznych. PAKIET ROBOCZY III Planowanie przestrzenne 2006, 2010, 2020 opis polityki rozwoju na poziomie krajowym i regionalnym, hipotezy rozwoju regionalnego krajów partnerów projektu. PAKIET ROBOCZY IV Powiązania instytucjonalne i ich rozwój spotkanie w ramach Forum Rozwoju Przestrzennego Spatial Development Forum, konsultacje z zainteresowanymi rozwojem korytarzy N S spoza obszaru projektu Extra CADSES Consultation (Dania, Szwecja, Norwegia), spotkanie Rady Doradców Wysokiego Szczebla High Level Advisory Board, projekty pilotażowe: raporty z 5 badań, prowadzonych przez porty partnerów projektu, dotyczących możliwości uruchomienia nowych usług transportowych w każdym z korytarzy północ-południe. Opracowanie końcowego raportu ewaluacyjnego, profil instytucjonalny współpracy w obszarze Adriatyk - Bałtyk: sytuacja obecna i wskazania na przyszłość. PAKIET ROBOCZY V Ocena zintegrowanych scenariuszy multi-sektorowych, mapy rozwoju przestrzennego przygotowanie poszczególnych scenariuszy transportowych (kolej, drogi, porty) na lata 2010 i 2020, charakterystyka koniecznych ulepszeń połączeń Adriatyk - Bałtyk na lata 2010 i 2020 (wskazanie odcinków, których rozwój jest niezbędny dla sprawnego funkcjonowania całych korytarzy), przygotowanie map tematycznych (kolej, drogi, porty) na lata 2006, 2010 i 2020, mapy rozwoju korytarzy. Po zakończeniu projektu jego wyniki zostaną przedstawione krajowym oraz europejskim instytucjom decyzyjnym i służyć będą jako narzędzie planistyczne dla rozwoju transportu, a także dla budowania planów rozwoju regionalnego. Dodatkowo partnerzy projektu z regionu Zachodniopomorskiego, tj. Urząd Marszałkowski oraz Zarząd Portów Szczecin i Świnoujście SA, promują ideę utworzenia CETC Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego, co ma przynieść wymierne korzyści całemu regionowi, wszystkim jego firmom i mieszkańcom. 20 Wprowadzenie Integracja z Unią Europejską

Program rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku)

Program rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku) MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ Program rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku) WARSZAWA, LIPIEC 2013 R. 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 1

Bardziej szczegółowo

2. Międzynarodowy Kongres Morski w Szczecinie - Wnioski i postulaty

2. Międzynarodowy Kongres Morski w Szczecinie - Wnioski i postulaty 2. Międzynarodowy Kongres Morski w Szczecinie - Wnioski i postulaty Opiekun bloku: dr Adolf Wysocki Sekretarz Generalny Związku Armatorów Polskich Wnioski i postulaty Morze najtańsza droga dla towaru

Bardziej szczegółowo

Wersja do konsultacji społecznych STRATEGIA >> ROZWOJU POLSKI ZACHODNIEJ 2020

Wersja do konsultacji społecznych STRATEGIA >> ROZWOJU POLSKI ZACHODNIEJ 2020 Wersja do konsultacji społecznych STRATEGIA >> ROZWOJU POLSKI ZACHODNIEJ 2020 Warszawa, luty 2014 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1 KONTEKST POWSTANIA STRATEGII, ZASADY OPRACOWANIA DOKUMENTU... 3 1.2

Bardziej szczegółowo

Ilona Urbanyi-Popiołek

Ilona Urbanyi-Popiołek Ilona Urbanyi-Popiołek Studium przemysłu turystyki morskiej i jego znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Regionu Południowego Bałtyku. Diagnoza i analiza przyszłego zapotrzebowania na siłę roboczą 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Polityka morska Rzeczypospolitej Polskiej. do roku 2020

Polityka morska Rzeczypospolitej Polskiej. do roku 2020 MIĘDZYRESORTOWY ZESPÓŁ DO SPRAW POLITYKI MORSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Projekt Polityka morska Rzeczypospolitej Polskiej do roku 2020 Warszawa, 2013 Nadmorskie położenie Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim Regionalna Strategia Innowacyjności Strona 1 z 83 Regionalna Strategia Innowacyjności opracowana w ramach Projektu Analiza, opracowanie i doskonalenie regionalnej strategii innowacyjności w regionie zachodniopomorskim

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA FINANSOWA I INWESTYCYJNA PORTÓW MORSKICH O PODSTAWOWYM ZNACZENIU DLA GOSPODARKI NARODOWEJ

GOSPODARKA FINANSOWA I INWESTYCYJNA PORTÓW MORSKICH O PODSTAWOWYM ZNACZENIU DLA GOSPODARKI NARODOWEJ KIN-4101-003-00/2014 Nr ewid. 195/2014/P/14/031/KIN Informacja o wynikach kontroli GOSPODARKA FINANSOWA I INWESTYCYJNA PORTÓW MORSKICH O PODSTAWOWYM ZNACZENIU DLA GOSPODARKI NARODOWEJ DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW. z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku

U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW. z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku Projekt U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku Na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie zaawansowania prac nad budową infrastruktury liniowej oraz punktowej w strefie korytarza transportowego Bałtyk Adriatyk w Polsce na

Raport o stanie zaawansowania prac nad budową infrastruktury liniowej oraz punktowej w strefie korytarza transportowego Bałtyk Adriatyk w Polsce na Raport o stanie zaawansowania prac nad budową infrastruktury liniowej oraz punktowej w strefie korytarza transportowego Bałtyk Adriatyk w Polsce na rok 2010. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca. Zarządzanie strategicznymi programami: DO NOT COPY. terminal LNG i budowa sieci gazociągów PARTNER WYDANIA:

Harvard Business Review Polska poleca. Zarządzanie strategicznymi programami: DO NOT COPY. terminal LNG i budowa sieci gazociągów PARTNER WYDANIA: Harvard Business Review Polska poleca Zarządzanie strategicznymi programami: terminal LNG i budowa sieci gazociągów PARTNER WYDANIA: Zarządzanie strategicznymi programami: terminal LNG i budowa sieci gazociągów

Bardziej szczegółowo

Nowe horyzonty. Rynek transportu i logistyki w Polsce

Nowe horyzonty. Rynek transportu i logistyki w Polsce Nowe horyzonty Rynek transportu i logistyki w Polsce Maj 2007 Autor Stanisław Ślubowski Departament Marketingu Korporacyjnego Zespół ds. Analiz Gospodarczych ING Bank e-mail: stanislaw.slubowski@ingbank.pl

Bardziej szczegółowo

Wspieranie gospodarki morskiej poprzez realizację wybranych projektów w Akademii Morskiej w Szczecinie. Konrad Frontczak

Wspieranie gospodarki morskiej poprzez realizację wybranych projektów w Akademii Morskiej w Szczecinie. Konrad Frontczak Wspieranie gospodarki morskiej poprzez realizację wybranych projektów w Akademii Morskiej w Szczecinie Konrad Frontczak Szczecin, 2010 1 Wspieranie gospodarki morskiej poprzez realizację wybranych projektów

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCJI KOLEJOWYCH do 2013 roku z perspektywą 2015

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCJI KOLEJOWYCH do 2013 roku z perspektywą 2015 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCJI KOLEJOWYCH do 2013 roku z perspektywą 2015 Infrastruktura kolejowa zarządzana przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Maj, 2011 r. SPIS TREŚCI strona

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

Projekt stanowiska Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego do kontraktu terytorialnego

Projekt stanowiska Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego do kontraktu terytorialnego ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Projekt stanowiska Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego do kontraktu terytorialnego Szczecin, czerwiec 2014 r. Spis treści 1. Uwarunkowania formalne i przebieg

Bardziej szczegółowo

Diagnoza strategiczna Polski Zachodniej

Diagnoza strategiczna Polski Zachodniej Raport opracowany w ramach przygotowania Założeń Strategii Rozwoju Polski Zachodniej Wojciech Dziemianowicz Jacek Szlachta GEOPROFIT Warszawa, wrzesień 2011 r. SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE...5 2. UWARUNKOWANIA

Bardziej szczegółowo

numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Standardy obsługi inwestorów w Małopolsce. Poradnik

Standardy obsługi inwestorów w Małopolsce. Poradnik Standardy obsługi inwestorów w Małopolsce Poradnik Poradnik powstał na zlecenie Zarządu Województwa Małopolskiego w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: Poradnik

Bardziej szczegółowo

dla POLSKI Raport z wdrożenia i funkcjonowania Systemu Koordynacji Budowy Terminalu LNG w Świnoujściu

dla POLSKI Raport z wdrożenia i funkcjonowania Systemu Koordynacji Budowy Terminalu LNG w Świnoujściu ENERGIA dla POLSKI Raport z wdrożenia i funkcjonowania Systemu Koordynacji Budowy Terminalu LNG w Świnoujściu Raport z wdrożenia i funkcjonowania Systemu Koordynacji Budowy Terminalu LNG w Świnoujściu

Bardziej szczegółowo

Strategia Promocji Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 w Polsce

Strategia Promocji Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 w Polsce Strategia Promocji Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 w Polsce Opracowanie: Landbrand s.c. Ubumind sp.j. Opracowano na zlecenie: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Biuro Rozwoju Dróg Wodnych 80-810

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO TORUŃ 2001 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1. INNOWACJE W PROGRAMACH KRAJOWYCH...4 1.2. INNOWACYJNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość

Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość Propozycje rozwiązań i wyjaśnienia do założonych elementów kampanii promującej inwestowanie w Zamościu, w oparciu o dane z przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

20 lat specjalnych stref ekonomicznych w Polsce

20 lat specjalnych stref ekonomicznych w Polsce KPMG W POLSCE 20 lat specjalnych stref ekonomicznych w Polsce kpmg.pl Patroni honorowi: Kontakt KPMG Sp. z o.o. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa T: +48 22 528 11 00 F: +48 22 528 10 09 E: kpmg@kpmg.pl Marek

Bardziej szczegółowo

Safe Shipping. on the Baltic Sea. s. 17-25. transport spedycja logistyka rybołówstwo turystyka

Safe Shipping. on the Baltic Sea. s. 17-25. transport spedycja logistyka rybołówstwo turystyka transport spedycja logistyka rybołówstwo turystyka Nr 4 (59) Kwiecień (April) 2013 Cena 6 zł (w tym 8% VAT) Nr 257567 ISSN 1899-5373 Safe Shipping on the Baltic Sea s. 17-25 NIEMIECKIE OKRĘTY ODWIEDZIŁY

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Analiza trendów rozwojowych w zakresie technologii i nowych myśli technicznych w Polsce, Europie i świecie dla branży informatycznej

Analiza trendów rozwojowych w zakresie technologii i nowych myśli technicznych w Polsce, Europie i świecie dla branży informatycznej Analiza trendów rozwojowych w zakresie technologii i nowych myśli technicznych w Polsce, Europie i świecie dla branży informatycznej Projekt Transfer wiedzy w regionie poprzez rozwój sieci współpracy,

Bardziej szczegółowo

Polska prezydencja: najważniejsze zadania

Polska prezydencja: najważniejsze zadania www.mistia.pl 3(32)2011 czerwiec ISSN 1731-5204 w numerze: Forum Debaty Publicznej 5 konferencja w Pałacu Prezydenckim Aktywność obywatelska szanse i bariery Projekty międzynarodowe 8-9 w ramach programu

Bardziej szczegółowo

wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego

wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego 2 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa wrzesień 2012 Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Wrzesień - Październik 2010 nr 9-10 [106-107]

Wrzesień - Październik 2010 nr 9-10 [106-107] Wrzesień - Październik 2010 nr 9-10 [106-107] Od wydawcy Szanowni Czytelnicy! Tym razem na łamach Świata Biznesu przyjrzeliśmy się kondycji banków. Okazuje się, że nasz rynek finansowo-bankowy zupełnie

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo