NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ELEKTROMOBILNOŚĆ. pre feasibility study

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ELEKTROMOBILNOŚĆ. pre feasibility study"

Transkrypt

1 NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ELEKTROMOBILNOŚĆ pre feasibility study Warszawa

2 Zespół Roboczy został powołany przez Zastępcę Dyrektora NCBIR Leszka Grabarczyka w składzie: Przewodniczący: Stefan Wójtowicz Instytut Elektrotechniki Sekretarz: Piotr Pryciński Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Członkowie: Jakub Bernatt KOMEL Branżowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Elektrycznych Jacek Duniec Tauron Dystrybucja S.A. Mirosław Filip Towarowa Giełda Energii S.A. Stanisław Gawron KOMEL Branżowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Elektrycznych Wojciech Gis Instytut Transportu Samochodowego Adam Iwan PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Wojciech Lubczyński Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. Janusz Lubowicz Ekspert niezależny Wojciech Moćko Instytut Transportu Samochodowego Wojciech Przybylski Instytut Transportu Samochodowego Zdzisław Rawicki Instytut Elektrotechniki Rafał Soja Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. Andrzej Wojciechowski Instytut Transportu Samochodowego 2

3 WSTĘP Wprowadzanie transportu elektrycznego staje się istotnym elementem strategicznego rozwoju motoryzacji. Wdrażanie mobilności elektrycznej związane jest przede wszystkim z celami energetycznymi i ekologicznymi. Cele energetyczne to dążenie do niezależności od paliw kopalnych, których dostępność przy nieprzewidywalnych cenach jest ograniczona oraz zmniejszenie uzależnienia energetyki od zewnętrznych dostawców paliw. Cele ekologiczne to zmniejszenie emisji CO2 i hałasu, redukcja emisji zanieczyszczeń do atmosfery i gleby. W ramach tej strategii producenci pojazdów testują technologie i koncepcje organizacyjne w programach pilotażowych. Pojazdy elektryczne mają wiele zalet, charakteryzują się wysoką sprawnością, ich silniki pracują cicho i płynnie, mogą odzyskiwać energię podczas hamowania, nie emitują szkodliwych substancji podczas jazdy. Mimo to przewiduje się, że w najbliższej dekadzie udział samochodów elektrycznych w rynku będzie niewielki, a samochód z silnikiem wewnętrznego spalania będzie dominował. Polska powinna aktywnie włączyć się do światowego rozwoju mobilności elektrycznej. Przemawia za tym potencjał kraju w przemyśle motoryzacyjnym, elektrotechnicznym, w energetyce oraz w obszarze badawczo-rozwojowym, a także w dziedzinie usług laboratoryjnych i serwisowych. Należy spodziewać się, że rozwój motoryzacji elektrycznej spowoduje konieczność wprowadzania innowacyjnych technologii i zmianę priorytetów w krajowym przemyśle elektrotechnicznym. Stąd potrzeba wsparcia przedsiębiorstw przez współfinansowanie badań, rozwoju i wdrożeń ze środków pochodzących z budżetu państwa lub z innych funduszy. Należy preferować projekty prowadzące w krótkim czasie do wdrożeń w przemyśle związanym z produkcją pojazdów elektrycznych oraz urządzeń infrastruktury ładowania. Rynek pojazdów elektrycznych należy rozważać w szerokim kontekście, od zasobów surowcowych, produkcji materiałów konstrukcyjnych i elektrotechnicznych, podzespołów mechanicznych, elektrycznych, elektronicznych, poprzez zakłady montażu pojazdów, terminali ładowania, stacji wymiany zasobników energii, urządzeń energetycznych, sprzedaży i serwisu, aż do obsługi informatycznej, organizacji i zagadnień systemowych związanych z siecią inteligentną. Krajowy przemysł przy wsparciu jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych jest przygotowany technicznie i kadrowo do podejmowania opracowań i wdrażania 3

4 elektromobilności. Jest także zainteresowany rozszerzaniem współpracy krajowej i zagranicznej w tej dziedzinie w celu stworzenia branży zdolnej do wytwarzania na dużą skalę podzespołów i kompletnych pojazdów z napędem elektrycznym. Dla sektora energetycznego przewidywany rozwój pojazdów elektrycznych będzie miał wpływ na potencjał konsumpcyjny energii elektrycznej i na funkcjonowanie systemu elektroenergetycznego. Z jednej strony będzie wymagana budowa dodatkowej infrastruktury ładowania i towarzysząca jej rozbudowa sieci dystrybucyjnych, a z drugiej pojawią się dla branży elektroenergetycznej i odbiorców energii elektrycznej nowe możliwości, wynikające z fundamentalnej cechy tych pojazdów możliwości magazynowania energii elektrycznej. Celem opracowania jest wstępne uzasadnienie możliwości i realności zainteresowania inwestorów zagranicznych polskim rynkiem pojazdów elektrycznych, stroną popytową i podażową. Na podstawie zebranych informacji i wstępnej analizy sformułowane wnioski określają zakres treści oferty, która zostanie skierowana do potencjalnych inwestorów zagranicznych. Wskazane są także firmy polskie i jednostki naukowe, które reprezentując interes państwa są w stanie przygotować ofertę finalną. Jednocześnie określone zostały obszary, które wymagają wsparcia Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dla zwiększenia kompetencji polskiego sektora badawczo-rozwojowego. 4

5 1. Polityka państwa polskiego w zakresie pojazdów elektrycznych W Rezolucji z dnia 6 maja 2010 r. w sprawie pojazdów elektrycznych Parlament Europejski zwraca się do Komisji i państw członkowskich o ustanowienie warunków niezbędnych dla istnienia jednolitego rynku pojazdów elektrycznych, przy zagwarantowaniu skutecznej koordynacji polityki na szczeblu UE, aby uniknąć negatywnych skutków społecznych związanych z przejściem na zdekarbonizowany system transportu oraz aby uniknąć współistnienia niezgodnych systemów i standardów. W Rezolucji podkreśla się, że rozwój pojazdów elektrycznych powinien znaleźć miejsce w przyszłej polityce zrównoważonej mobilności. Zwraca się również uwagę na konieczność ustanowienia standaryzacji ładowania, a także na potrzebę wspierania badań naukowych związanych z usprawnieniem akumulatorów i technologii silników. Parlament Europejski widzi potrzebę zastępowania samochodów spalinowych pojazdami elektrycznymi, zwłaszcza we flotach pojazdów służbowych. Temu celowi powinny służyć specjalne pakiety zachęt i inne bodźce do nabywania pojazdów elektrycznych. Komisja Europejska przyjęła strategię Transport 2050 roku. W strategii tej przewiduje się, że do 2050 r. Europa zastąpi samochody na konwencjonalne paliwa emitujące CO2 innymi pojazdami, zwłaszcza elektrycznymi. Polska dotychczas nie stworzyła programu o charakterze ogólnopolskim wspierającego rozwój pojazdów elektrycznych. Oznacza to, że Polska nie realizuje obowiązków wynikających ze wspomnianej rezolucji Parlamentu Europejskiego w zakresie rozwijania polityki na rzecz promowania ekologicznych pojazdów elektrycznych. Obecnie w Ministerstwie Gospodarki zostały rozpoczęte prace nad opracowaniem programów wsparcia sektora pojazdów elektrycznych. Rząd Polski musi bardziej skutecznie włączyć się w realizację zadań wynikających z cyt. Rezolucji. Musi również opracować krajowe programy i strategie pomocy na rzecz pojazdów elektrycznych. Strategia Rozwoju Transportu do 2020 r. opracowana w marcu 2011 r. przez Ministra Infrastruktury, poświęca zbyt mało miejsca transportowi samochodów elektrycznych. W dokumencie tym zauważa się jedynie, że Polska wciąż jest białą plamą w obszarze tworzonej infrastruktury zasilania energetycznego pojazdów samochodowych o alternatywnym napędzie: sieci ładowania bateryjnych samochodów elektrycznych (BEV) i sieci tankowania wodoru do samochodów napędzanych paliwami ogniowymi (FCV). 5

6 W wielu krajach UE podejmowane są przedsięwzięcia promujące i wspierające rozwój przemysłu samochodów elektrycznych. Działania te nie są skoordynowane i zależą od woli i możliwości finansowych rządów i samorządów lokalnych. Regulacja prawna poszczególnych krajów najczęściej odnosi się do sfery fiskalnej, zwłaszcza ulg i rabatów związanych z nabyciem pojazdu elektrycznego oraz możliwości płatnego bądź bezpłatnego ładowania. Całkowicie dowolnie rozwija się rynek infrastruktury ładowania samochodów elektrycznych. Punkty ładowania wyposażane są we wtyczki nie pasujące do wielu modeli samochodów. Zachodzi konieczność unifikacji praktycznie całej infrastruktury związanej z EV. Polski program powinien uwzględniać doświadczenia innych krajów takie jak: zachęty fiskalne, ułatwienia w parkowaniu, wjazd do centrów miast, z zapewnieniem możliwości świadczenia usług dla branży elektroenergetycznej, określenie warunków inwestowania w infrastrukturę ładowania pojazdów i rozbudowę sieci dystrybucyjnej, określenie obowiązków operatorów systemów dystrybucyjnych w zakresie warunków przyłączenia dla budowy punktów szybkiego ładowania baterii. 2. Wpływ rozwoju pojazdów elektrycznych na system energetyczny. Przewidywany rozwój pojazdów elektrycznych będzie miał istotny wpływ na funkcjonowanie systemu elektroenergetycznego. Z jednej strony będzie wymagana budowa infrastruktury ładowania i rozbudowa sieci dystrybucyjnych, a z drugiej pojawią się dla branży elektroenergetycznej i odbiorców energii elektrycznej nowe możliwości magazynowania energii elektrycznej. Energia ta może być wykorzystana przez odbiorcę albo przez krajowy system elektroenergetyczny do poprawy jakości energii, podniesienia niezawodności dostaw lub dla obniżenia kosztów dostaw energii. Realizacja takiej funkcjonalności na rzecz systemu elektroenergetycznego będzie wymagać odpowiedniej liczby pojazdów na rynku i zapewnienia funkcjonalności określanej mianem V2G (vehicle to grid). Istotnym czynnikiem wpływającym na rozwój pojazdów elektrycznych będą wymagania pakietu 3 x 20, określające cel poprawy efektywności energetycznej, cel uzyskiwania 20% energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych oraz cel ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o 20% do roku Stąd wniosek, że rozwój pojazdów elektrycznych musi być skorelowany z rozwojem generacji ze źródeł odnawialnych, 6

7 które powinny być źródłem energii dla pojazdów elektrycznych. Plany rozwoju generacji z OZE wskazują na wzrost mocy zainstalowanej generacji wiatrowej, stanowiącej istotny procent mocy zainstalowanej w krajowym systemie elektroenergetycznym. Można przyjąć, że zaplanowany poziom generacji jest w stanie w całości zaspokoić zapotrzebowanie ze strony pojazdów elektrycznych. Istotnym elementem, niezwykle korzystnym dla systemu elektroenergetycznego jest wykorzystanie energii pozyskiwanej z generacji wiatrowej w tzw. dolinie nocnej. Zwiększenie zapotrzebowania w dolinie jest zatem zjawiskiem korzystnym, które będzie wspierane przez branżę elektroenergetyczną, gdyż pozwala ograniczyć szczytowe zapotrzebowanie na moc systemu elektroenergetycznego, co znacząco poprawia jego efektywność i pozwala uniknąć kosztów budowy zbędnych mocy wytwórczych. Należy podkreślić, że większość pojazdów elektrycznych będzie użytkowana w dużych aglomeracjach miejskich, co będzie miało szczególne znaczenie dla wymagań dotyczących infrastruktury sieciowej w tych aglomeracjach oraz zapewnienia dla nich wymaganej mocy. Problem ten będzie narastał w przypadku szerokiego zastosowania autobusów elektrycznych. W krańcowym przypadku, rozwój pojazdów elektrycznych w dużych aglomeracjach miejskich spowoduje wzrost ich zapotrzebowania na moc o ponad 10%. Musi temu towarzyszyć rozbudowa infrastruktury sieciowej, aby stworzyć warunki dostarczenia tej mocy do punktów ładowania baterii. Dokonując klasyfikacji systemów ładowania baterii, można wyróżnić następujące metody: - ładowanie wolne trwające 6-8 godzin, pozwalające na wykorzystanie istniejącej sieci elektrycznej ze standardowym gniazdkiem 230V AC, - ładowanie szybkie trwające kilkanaście minut, wymagające specjalnego terminala ładowania przyłączonego do sieci przyłączem, zapewniającym moc ponad 50kW, - stacja wymiany baterii umożliwia dokonanie wymiany baterii w ciągu kilku minut. Każdy z przedstawionych powyżej modeli wymaga standaryzacji na poziomie mechanicznym, elektrycznym i komunikacyjnym. 3. Rynek potencjalnych użytkowników pojazdów elektrycznych w Polsce Do roku 2015 udział pojazdów elektrycznych w rynku będzie niski: globalna sprzedaż konwencjonalnych samochodów w 2010 r. wyniosła 58 milionów, zaś prognozowana sprzedaż pojazdów elektrycznych do 2015 r. wyniesie 5 milionów sztuk. Głównymi rynkami dla pojazdów elektrycznych pozostaną: UE, USA i Azja Wschodnia. W związku z wysokimi 7

8 nakładami na prace badawcze i inwestycje, technologia pojazdów elektrycznych może rozwinąć się szybko. W 2012 r. pojawi się wiele nowych modeli EV światowych producentów. Ze względu na skłonność konsumentów do poszukiwania oszczędniejszych silników w ciągu najbliższych pięciu lat największy wzrost nastąpi w kategorii samochodów z napędem hybrydowym i elektrycznym. W pierwszej kolejności klientami będą firmy taksówkowe i floty samochodów służbowych. O atrakcyjności całego polskiego przemysłu motoryzacyjnego dla inwestorów świadczy fakt, że Polska jest istotnym w skali światowej producentem silników spalinowych. Na rynku działa kilkunastu producentów pracujących w 85 procentach na eksport. Producenci zespołów napędowych pojazdów elektrycznych, ich wyposażenia elektrycznego i elektronicznego, zasobników energii elektrycznej też wpisują się w polski motoryzacyjny obszar technologiczny atrakcyjny dla inwestorów zagranicznych. Na terenie kraju działa ponad 660 producentów niezależnych części, z czego 340 to firmy o polskim kapitale. Produkują one części do wszystkich marek samochodów. Aż dziewięciu spośród dziesięciu czołowych światowych producentów części posiada swoje fabryki w Polsce. Do najważniejszych przedsiębiorstw działających na terenie kraju należą Bosch, Brembo, Delphi, Gates, Johnson Controls, Mahle, Tenneco Automotive, ThyssenKrupp Automotive, TRW Automotive, Valeo. Dużym potencjalnym użytkownikiem pojazdów elektrycznych jest autobusowa komunikacja miejska. Prognozuje się, że przewoźnicy publiczni z dużych miast będą skłonni zamawiać autobusy z napędem elektrycznych ze względu na ich cechy ekologiczne i niskie koszty eksploatacji. Polskie miasta posiadają rozbudowany transport publiczny. Charakterystyczna jest silna koncentracja taboru. Stwarza to dobre warunki do implementacji nowych, czystych i cichych, a zatem dobrze odbieranych przez lokalne społeczeństwo rozwiązań. Stosunkowo proste powinny być też zabiegi zmierzające do wprowadzenia rozwiązań prawnych promujących korzystanie w miastach z autobusów elektrycznych. 4. Potencjał polskich jednostek naukowych i badawczych w obszarze pojazdów elektrycznych i infrastruktury ładowania. Prace B+R związane z pojazdami elektrycznymi i infrastrukturą ładowania prowadzone są w wyspecjalizowanych instytutach i jednostkach badawczych oraz na prawie wszystkich 8

9 uczelniach technicznych. Zakres prac jest szeroki i obejmuje badania podstawowe w dziedzinie materiałów, konstrukcji i projektowania, rozwój technologii podzespołów mechanicznych, elektrycznych, elektronicznych pojazdów, urządzeń energetycznych oraz zagadnień systemów energetycznych związanych z siecią inteligentną. W sektorze pojazdów elektrycznych wiodącymi instytutami są: Instytut Elektrotechniki, Instytut Transportu Samochodowego, Branżowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Elektrycznych KOMEL, Przemysłowy Instytut Motoryzacji. Tematyką badawcza mogą być zainteresowane także: Instytut Energetyki, Instytut Łączności, Instytut Lotnictwa, Instytut Paliw i Energii Odnawialnej, Instytut Tele- i Radiotechniczny, Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych, Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Samochodów Małolitrażowych. Prace B+R prowadzą także firmy produkcyjne w ramach prac własnych, z działalności statutowej, jako prace dyplomowe, doktorskie, finansowane ze środków MNiSW, z centralnych i regionalnych funduszy strukturalnych takich jak Innowacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzki, Infrastruktura i Środowisko, w ramach projektów krajowych i międzynarodowych NCBIR i NCN. W 7 Programie Ramowym UE Green Cars Initiative w Polsce realizowane są projekty przez Instytut Transportu Samochodowego, Politechnikę Krakowską, Impact Design Europe, Politechnikę Warszawską, Przemysłowy Instytut Motoryzacji, Amz-Kutno Sp z o.o., Zakład Kompozytów Sp. z o.o., Solaris Bus & Coach S.A., Obecnie realizowane są krajowe projekty (B+R) koordynowane przez NCBiR z obszaru pojazdów elektrycznych (1 projekt celowy, 6 projektów rozwojowych, 2 projekty ITECH I, 1 projekt IniTech) oraz z obszaru transportu (12 projektów ITECH I, 9 Ini Tech, 54 projekty rozwojowe, 29 projektów celowych, 1 projekt badawczy zamawiany). Prace prowadzone przez jednostki naukowe i badawczo-rozwojowe w Polsce dotyczące pojazdów elektrycznych obejmują: samochody elektryczne, lekkie pojazdy z napędem elektrycznym jak rowery, skutery, wózki, lekkie pojazdy transportowe, autobusy elektryczne i trolejbusy, pojazdy szynowe, a także inne środki transportu jak łodzie z napędem elektrycznym. Przedmiotem badań są elementy EV takie jak wysokosprawne silniki elektryczne, układy przeniesienia napędu, przekształtniki mocy, elektroniczne sterowniki, źródła energii, Range Extender, ładowarki pokładowe, ładowarki, układy odzysku energii hamowania, układy zarządzania energią, oświetlenie energooszczędne, wyposażenie elektryczne i elektroniczne pojazdu, ogrzewanie, napędy wycieraczek i opuszczania szyb, 9

10 konstrukcje mechaniczne pojazdów elektrycznych, materiały konstrukcyjne pojazdów, materiały elektrotechniczne, okablowanie, lutowia, złącza, styki. Zagadnienia badawcze w dziedzinie infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych obejmują systemy ładowania pojazdów elektrycznych standardowe, szybkie, z wymianą akumulatorów, sieciowe z zasobnikami energii, zasilane lokalnie z agregatów biogazowych lub innych źródeł odnawialnych, z ogniwami paliwowymi, bezkontaktowe, ze zwrotem energii do sieci, z zasobnikami energii, akumulatorowe, superkondensatorowe, nadprzewodnikowe. Systemy monitorowania, rozliczeń, diagnostyki i sterowania przeznaczone są do integracji pojazdów elektrycznych i terminali ładowania różnych typów z inteligentną siecią energetyczną (Smart Grid) oraz z centralą zarządzania. Zapewniają zdalny odczyt stanu liczników energii elektrycznej, umożliwiają zwrot energii do sieci i stosowanie dynamicznych taryf, mogą działać lokalne, terytorialne lub globalne przez informatyczną sieć publiczną. Bardzo istotnym elementem badań są zasobnikowe technologie zasilania energią elektryczną w powiązaniu z sieciami inteligentnymi. Prace badawcze w obszarze elektromobilności są liczne, lecz bardzo rozproszone. Przykładem możliwości polskiego środowiska jest projekt rozwojowy ECO- Mobilność z Politechniki Warszawskiej. W ramach projektu opracowana zostanie platforma przyjaznych dla środowiska, kompatybilnych systemów transportu miejskiego, lokalnego i osobistego. Głównym celem projektu są prace nad nowymi systemami mobilności dostosowanych do całej populacji użytkowników, w tym również osób starszych i niepełnosprawnych. Podstawowe założenia dotyczą wszystkich systemów ujętych w projekcie. Środki transportu oraz elementy występujące w projekcie w zakresie zwiększenia mobilności nie emitują dwutlenku węgla, ani innych substancji. Zasada przyjęta w projektowaniu to: minimalizacja energochłonności, maksymalizacja bezpieczeństwa i niezawodności, spełnienie zasad ergonomii. Systemy dostosowane do osób niepełnosprawnych będą również biozgodne. Innym przykładem jest projekt PO IG działanie 5.1 Budowa rynku pojazdów elektrycznych, infrastruktury ich ładowania podstawą bezpieczeństwa energetycznego. Projekt koordynowany jest przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu. Zadaniem projektu jest opracowanie nowych technologii i rozwiązań takich jak: platforma wsparcia powiązań kooperacyjnych i inwestycji w sektorze motoryzacyjnym, energetyki odnawialnej i innych; system baz wiedzy z zakresu pojazdów elektrycznych i energetyki ze źródeł 10

11 odnawialnych; wielofunkcyjny, miejski samochód elektryczny; system zdalnego monitorowania pojazdów; lekkie pojazdy elektryczne jedno i dwu śladowe; wzorcowy serwis pojazdów elektrycznych; model i testowe wdrożenie miejskiego systemu ładowania pojazdów elektrycznych; prototypy przydomowych i przyzakładowych mikroelektrowni. Członkami powiązania kooperacyjnego jest 19 firm polskich. Źródłem innowacyjnych technologii są placówki badawcze, wyspecjalizowane instytuty i uczelniane zespoły naukowe. Problemem jest duże rozproszenie badań. Liczba tworzonych nowych rozwiązań nie przekłada się na liczbę wdrożeń. Równie istotne jak tworzenie innowacji własnych jest zdolność do absorpcji i dalszego rozwoju najbardziej zaawansowanych technologii pochodzących z zewnątrz. Skuteczność działania w obszarze elektromobilności wymaga wsparcia przedsięwzięć rozwijających własne opracowania oraz rozwój zaawansowanych technologii zagranicznych. 5. Zdefiniowanie obszarów badań z zakresu pojazdów elektrycznych koniecznych do uwzględnienia w nowych programach badawczych W kraju instytucje badawcze osiągnęły dobry poziom wiedzy i oferowanych rozwiązań. Aktualnie w Instytutach Badawczych prowadzone są prace badawcze, rozwojowe i projektowe nad następującymi zagadnieniami związanymi z pojazdami elektrycznymi: - rozwój konstrukcji silników elektrycznych, - układy zasilania silników zintegrowane z systemem ładowania, - zastosowanie przyrządów półprzewodnikowych opartych na węgliku krzemu, - nowe technologie baterii trakcyjnych o zwiększonej gęstości energii, - inteligentne sieci elektroenergetyczne, - lekkie materiały kompozytowe na nadwozia i elementy mechaniczne, - super-kondensatorowe zasobniki energii elektrycznej, - ogniwa paliwowe i zasobniki wodorowe, - mobilne i stacjonarne układy ładowania zasobników energii elektrycznej, - informatyczna infrastruktura ładowania pojazdów elektrycznych, - urządzenia pokładowej diagnostyki i sterowania pojazdów elektrycznych, - zdalna diagnostyka, monitorowanie i sterowanie pojazdów z napędem elektrycznym, - zintegrowane układów komunikacji z kierowcą, - systemy zarządzania energią w pojazdach elektrycznych. 11

12 W dziedzinie systemów ładowania pojazdów elektrycznych sytuacja jest znacznie lepsza. W Polsce posiadamy rozwiązania na poziomie światowym, które mogą stać się polską specjalnością. Ładowanie pojazdu, dzięki zainstalowanej w pojeździe ładowarce, odbywa się z wykorzystaniem zwykłego elektrycznego gniazda sieciowego z odpowiednim przewodem i zabezpieczeniem. Ładowanie do pełnej pojemności akumulatorów trwa kilka godzin. Pojazdy zwykle przystosowane są także do ładowania szybkiego prądem stałym. Terminale ładowania zarówno w wykonaniu standardowym jak i szybkim są opracowane i produkowane w kraju w kilku wariantach. Rodzaj ładowania wpływa na obciążenie sieci elektroenergetycznej. Szybkie ładowanie implikuje konieczność rozbudowy infrastruktury energetycznej, która będzie w stanie sprostać nowemu, większemu zapotrzebowaniu odbiorców. W kraju jest kilka dobrych rozwiązań systemów monitorowania, rozliczeń, diagnostyki i sterowania, które z powodzeniem mogą być zastosowane do zaawansowanego systemu elektromobilności. Wraz z rozwojem infrastruktury ładowania pojazdów powstanie problem skali, zasięgu terytorialnego, liczby terminali ładowania, współdziałania systemu energetycznego i systemu informatycznego. Badania i rozwój tych systemów jest kolejnym obszarem, który należy uwzględnić w programach badawczych. 6. Możliwości polskiego przemysłu produkcji pojazdów elektrycznych, podzespołów, systemów ładowania, monitorowania, rozliczeń i diagnostyki. Ze względu na silne ukierunkowanie polskiego sektora motoryzacyjnego na eksport produkcja samochodów jest w dużym stopniu uzależniona od kondycji największych partnerów handlowych. Mimo szybkiego wzrostu sprzedaży samochodów z napędem hybrydowym i elektrycznym całkowita wielkość sprzedaży nadal jest znacznie niższa niż w innych segmentach rynku. Branża motoryzacyjna stoi w obliczu poważnych wyzwań, które mogą na długo określić jej przyszły kształt. Niezbędne jest gromadzenia rozwiązań dotyczących alternatywnych źródeł napędu obejmujących nie tylko elektryczność, przy czym w każdym przypadku niezbędna będzie budowa infrastruktury zaopatrzenia w energię lub paliwa po to, aby uzyskać rozpowszechnienie rynkowe takich rozwiązań. 12

13 Obecnie w kraju produkowane są w pojedynczych egzemplarzach samochody elektryczne. Przykładem jest RE-VOLT Impact Automotive Technologies Sp. z o.o. Autorem koncepcji tego samochodu jest szwajcarska firma SAM Cree AG z Zurychu. Do napędu pojazdu służy silnik elektryczny o mocy 16 KM i momencie obrotowym równym 53 Nm, zaprojektowany i wykonany w Branżowym Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Maszyn Elektrycznych KOMEL w Katowicach. Ładowanie 4-godzinne pozwala na osiągnięcie 85% pojemności akumulatora. Inną inicjatywą jest Projekt realizowany przez Klaster Green Cars. Przedmiotem projektu Green Cars jest opracowanie projektu i budowa prototypu pojazdu elektrycznego w skali 1:1. Wraz z budową prototypu zostanie sporządzona jego dokumentacja projektowa oraz produkcyjno/technologiczna. Konstrukcja modułowa zapewniająca łatwą konwersję pojazdu w zależności od wymaganego zadania (wersja pasażerska, wersja towarowa, itp.). Kolejnym przykładem zaangażowania polskiego przemysłu w produkcję pojazdów elektrycznych jest Elipsa w wersji ciężarowej i osobowej. Elipsa to nowoczesny i ekonomiczny samochód dostawczy o napędzie elektrycznym o wielu zastosowaniach: do przewozu ciężkich ładunków, do poruszania się po rozległych terenach i zamkniętych przestrzeniach, do obsługi dworców kolejowych, portów lotniczych, kompleksów hotelowych, ośrodków sportu i rekreacji, parków rozrywki, znajduje zastosowanie w rolnictwie i agroturystyce. Romet 4E to pojazd dla dwóch osób, z dużą przestrzenią bagażową. Romet 4E jest pojazdem, którego cechy pozwalają na poruszanie się po drogach publicznych. Przeznaczony jest dla osób posiadających uprawnienia do prowadzenia motorowerów. W niedługiej przyszłości będzie to prawo jazdy kategorii AM (motorowery) lub B1. Romet 4E jest obecnie w fazie prototypu. Trwają dalsze prace konstrukcyjne oraz przygotowanie przyszłej produkcji. Poza wyżej wymienionymi na uwagę zasługują mniejsze pojazdy znanych na rynkach światowych producentów, jak MELEKS, czy ELCAR produkujące pojazdy niewielkie, ale pełniące ważne funkcje pasażerskie, towarowe, specjalne. Na polskim rynku pojawiają się samochody elektryczne światowych koncernów. Krajowi przedstawiciele tych firm oferują następujące modele: Citroën C-Zero, MINI E, Opel Ampera, Peugeot Ion, Toyota Prius, Renault Fluence ZE, Renault Kangoo ZE, Renault Zoe, VW Caddy, W kraju istnieją możliwości produkcji, badań i rozwoju elementów infrastruktury ładowania. Opracowano i przetestowano prototypy następujących urządzeń i systemów: terminale ładowanie standardowego, terminale ładowania szybkiego, energetyczne urządzenia 13

14 przyłączeniowe, zasobniki energii elektrycznej, systemy zdalnego monitorowania, sterowania i rozliczeń, inteligentne systemy ładowania. Wzrost liczby samochodów elektrycznych spowoduje konieczność instalacji dużej liczby terminali ładowania w różnych wersjach od prostych garażowych do zasilanych z różnych źródeł terminali dużej mocy. Firmy instalacyjne są gotowe wykonać to zadanie. Obsługa eksploatowanych pojazdów z napędem elektrycznym wymaga specjalizowanych urządzeń w stacjach obsługi. Jest to także zadanie dla zakładów z branży elektrotechnicznej. 7. Perspektywy rozwoju rynku pojazdów elektrycznych w Polsce i Europie Polska ma ogromny potencjał intelektualny i organizacyjny, aby zaistnieć na europejskim rynku pojazdów elektrycznych. Polskie firmy już teraz mają do zaoferowania produkcję seryjną miejskich pojazdów elektrycznych, technologię elektryfikacji pojazdów spalinowych, produkcję pakietów bateryjnych. Instytuty badawcze mogą również zaoferować badania naukowe i prace rozwojowe oraz własne opracowania dotyczące pojazdów elektrycznych. Polska swoją szansę na rynku Wspólnotowym powinna upatrywać w specjalistycznych rozwiązaniach dla producentów pojazdów elektrycznych, w produkcji podzespołów, budowie pojazdów specjalistycznych oraz badaniach naukowych i pracach B+R ukierunkowanych na rozwój nowych technologii. Podstawowy atut to silne ukierunkowanie polskiego sektora motoryzacyjnego na eksport. Wprawdzie powoduje to duże uzależnienie od kondycji największych partnerów handlowych, lecz w zestawieniu z prognozowanym rozwoju popytu na pojazdy elektryczne może przynieść wzrost zamówień i inwestycji w tym sektorze. Przy słabym popycie wewnętrznym rozwój sektora EV można oprzeć na eksporcie. Dotyczy to podzespołów, kompletnych pojazdów oraz elementów infrastruktury ładowania. Z tego względu powinniśmy być zainteresowani likwidacją barier między krajami. Z tego względu Polska powinna włączyć się w prace legislacyjne dotyczące rynku pojazdów elektrycznych, kryteriów homologacji. W sektorze koncernów samochodowych możemy spodziewać się inwestycji ze względu na przedstawione wcześniej atuty. Wymagana jest promocja tych atutów i wsparcie ze strony państwa. W segmencie producentów niezależnych należy spodziewać się rozwoju opracowań i produkcji podzespołów dla pojazdów z napędem elektrycznym, takich jak baterie trakcyjne i układów zarządzania energią, falowniki do zasilania silników 14

15 napędowych, specjalistyczne komputery, silniki elektryczne, specjalizowane przekładnie sekwencyjne sterowane elektrycznie, elektryczne wspomagania, układy podciśnieniowe, klimatyzacja, przyrządy i instrumenty pokładowe, elementy elektrycznego zawieszenia aktywnego i elektrycznych hamulców, terminale ładowania standardowe i dużej mocy. WNIOSKI Kierunki rozwoju światowej motoryzacji wskazują, że nowym strategicznym elementem rynku stają się pojazdy z napędem elektrycznym. W Polsce istnieją techniczne i ekonomiczne warunki do rozwoju produkcji pojazdów elektrycznych. Posiadamy odpowiednią kadrę i potencjał materialny. Położenie Polski i pozycja w UE oraz infrastruktura kooperacyjna są gwarancją rozwoju produkcji pojazdów elektrycznych. Polska zgodnie z prognozą jest średnim rynkiem zbytu, możliwości produkcyjne znacznie przekraczają popyt wewnętrzny. Stąd produkowane w Polsce pojazdy, podzespoły, elementy infrastruktury ładowania, przy produkcji wielkoseryjnej mogą być eksportowane i przy wsparciu państwa mogą skutecznie konkurować na rynku UE. Uczestnictwo Polski w jednolitym rynku UE daje potencjalnym inwestorom szansę dostępu do całego tworzącego się w Europie rynku pojazdów elektrycznych. W Polsce istnieją dobre warunki do rozwoju sektora produkcji pojazdów elektrycznych i urządzeń infrastruktury ładowania. Realne jest zainteresowanie tym sektorem inwestorów zagranicznych. Światowe koncerny samochodowe prowadzą w Polsce intensywne działania promocyjne samochodów elektrycznych. Atrakcyjność polskiego rynku wynika także z trwałej obecności czołowych producentów pojazdów i podzespołów. Za inwestowaniem w Polsce przemawia rozbudowana sieć sprzedaży i obsługi serwisowej. Istnieje w Polsce duży, częściowo niewykorzystany potencjał produkcji i usług w branży motoryzacyjnej. W celu wzmocnienia zainteresowania i przyciągnięcia inwestorów konieczne są skoordynowane działania sektora motoryzacyjnego, sektora energetycznego, administracji centralnej i samorządów. Oferta finalna skierowana do inwestorów zagranicznych powinna zawierać następujące czynniki kluczowe: - oszacowanie popytu na samochody elektryczne w Polsce i w UE do 2020 roku, - określenie możliwości sektora motoryzacyjnego w zakresie infrastruktury produkcyjnej, 15

16 - omówienie istniejącej sieci sprzedaży i obsługi serwisowej pojazdów, w ofercie finalnej można podać dość precyzyjne informacje zebrane drogą ankietową na temat firm gotowych do sprzedaży i obsługi samochodów elektrycznych, - przedstawienie zaplecza badawczo-rozwojowego i szkoleniowego w dziedzinie pojazdów elektrycznych i ich podzespołów, pełne zestawienie możliwości zaplecza do oferty finalnej można wykonać pod kierunkiem Instytutu Elektrotechniki w ciągu dwóch miesięcy, wstępnie można określić zakres odpowiedzialności za opracowanie: KOMEL silniki elektryczne, Instytut Elektrotechniki układy zasilania, ładowania i sterowania pojazdów elektrycznych, Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw - akumulatory trakcyjne, Instytut Transportu Samochodowego badania i homologacja, Instytut Łączności zagadnienia zdalnego monitorowania, diagnostyki i sterowania systemów ładowania, - wskazanie na elastyczność sektora motoryzacyjnego, przemysłu elektrotechnicznego i sektora energetycznego oraz zdolność do tworzenia, absorpcji i rozwoju technologii, w ofercie finalnej należy zamieścić wykaz producentów podzespołów i części samochodowych, silników elektrycznych, systemów ładowania, akumulatorów, układów zasilania i sterowania gotowych do podjęcia produkcji do samochodów elektrycznych, należy uzasadnić wybór firm ich wyposażeniem, posiadanymi technologiami i wykwalifikowaną kadrą oraz gotowością do wdrożenia nowoczesnych technologii wprowadzanych przez inwestorów zagranicznych oraz sieć zainstalowanych i planowanych terminali ładowania (200 terminali zainstalowanych na terenie Polski przez Instytut Elektrotechniki, gotowe opracowania ładowania bezkontaktowego i szybkiego), - przedstawienie oferty kooperacyjnej niezależnych producentów z terenu kraju, do oferty finalnej należy przeprowadzić szczegółowe badanie możliwości produkcyjnych przyszłych kooperantów inwestora zagranicznego, należy wziąć pod uwagę możliwości techniczne i potencjał ekonomiczny: wartość obecnej produkcji, zatrudnienie, posiadane własne środki finansowe, - deklaracja gotowości sektora energetycznego do działań na rzecz wprowadzania Smart Grid, w ofercie finalnej w sektorze energetycznym należy przedstawić (w zakresie niezbędnym dla pojazdów elektrycznych), prace pilotowe Smart Grid prowadzone w PSE Operator S.A., PGE, ENERGA i Tauron Dystrybucja S.A. oraz kierunki rozwoju energetyki, - wskazanie na korzystny klimat społeczny, w ofercie należy podkreślić zainteresowanie wchodzeniem do Polski kapitału zagranicznego, szczególnie amerykańskiego oraz zainteresowanie społeczne dla transportu elektrycznego, tworzenie obszarów z zerową emisją 16

17 (Ekologiczne Gminy, strefy w miastach), działania w dziedzinie konwersji samochodów na elektryczne, szczególnie w komunikacji miejskiej, wzrasta świadomość ekologiczna, a działania proekologiczne stają się coraz bardziej popularne. Oferta finalna w imieniu całego sektora powinna być opracowana w zespole jednostek naukowych oraz przedstawicieli administracji państwowej i sektora energetycznego. Wskazuje się firmy i jednostki naukowe dotychczas aktywne w tym obszarze: - Instytut Elektrotechniki, - Komel Branżowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Elektrycznych, - Instytut Transportu Samochodowego, - Przemysłowy Instytut Motoryzacji, - Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu, Centralne Laboratorium, - Akumulatorów i Ogniw, - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - Ministerstwo Gospodarki - PGE Polska Grupa Energetyczna S.A, - Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A, - Towarowa Giełda Energii SA. W zależności od potrzeb lista firm i jednostek, które opracują ofertę finalną może być rozszerzona. 17

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 Poznań 2012 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Warszawa, sierpień 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Założenia ogólne... 3 1.2. Ocena realizacji poprzedniej polityki energetycznej...

Bardziej szczegółowo

Raport z konferencji POWER RING 2011 ENERGY ROADMAP 2050. Europejska polityka energetyczno-klimatyczna a polskie cele gospodarki niskoemisyjnej

Raport z konferencji POWER RING 2011 ENERGY ROADMAP 2050. Europejska polityka energetyczno-klimatyczna a polskie cele gospodarki niskoemisyjnej Raport z konferencji POWER RING 2011 ENERGY ROADMAP 2050 Europejska polityka energetyczno-klimatyczna a polskie cele gospodarki niskoemisyjnej Ministerstwo Gospodarki, Pl. Trzech Krzyży 3/5 Warszawa, 16

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020 Załącznik do Uchwały nr.. z dnia. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020 Opracowanie wykonane przez: AMT Partner Sp. z o. o. www.amtpartner.pl Gdańsk, grudzień 2014 SPIS TREŚCI 0.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY 14.11.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 315/1 I (Akty ustawodawcze) DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej,

Bardziej szczegółowo

Efektywne wykorzystanie energii w firmie poradnik

Efektywne wykorzystanie energii w firmie poradnik Efektywne wykorzystanie energii w firmie poradnik Warszawa 2009 Autorzy: Sławomir Pasierb Szymon Liszka Mariusz Bogacki Arkadiusz Osicki Piotr Kukla Tomasz Zieliński Redakcja: Michał Pyka, Justyna Kulawik

Bardziej szczegółowo

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały 2083/380/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada 2014 Zarząd Województwa Śląskiego PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINA MIASTO ŁĘCZYCA

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINA MIASTO ŁĘCZYCA PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINA MIASTO ŁĘCZYCA Gmina Miasto Łęczyca 2014 Opracowanie: Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o. Biuro: ul. Krakowska 11 43-190 Mikołów Tel/fax: 32 326 78 16 e-mail:

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNY PROGRAM BADAWCZY POLSKIEGO LOTNICTWA

STRATEGICZNY PROGRAM BADAWCZY POLSKIEGO LOTNICTWA Akceptuję POLSKA PLATFORMA TECHNOLOGICZNA LOTNICTWA STRATEGICZNY PROGRAM BADAWCZY POLSKIEGO LOTNICTWA RZESZÓW, 08.01.2007 Dokument zawiera informacje poufne i jest zastrzeżony wyłącznie do użytku przez

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim Regionalna Strategia Innowacyjności Strona 1 z 83 Regionalna Strategia Innowacyjności opracowana w ramach Projektu Analiza, opracowanie i doskonalenie regionalnej strategii innowacyjności w regionie zachodniopomorskim

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020 PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020 16 GRUDNIA 2014 R. 1 SPIS TREŚCI 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO

Bardziej szczegółowo

Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej

Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej 1 Autor: dr inż. Tomasz Fiszer 2 Spis treści SŁOWNICZEK POJĘĆ... 5 I. ZAŁOŻENIA STRATEGII... 11 I.1 Cel przygotowania

Bardziej szczegółowo

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Opracowanie sporządził: Łukasz Trześniewski lukasz@biznesinpro.pl www.biznesinpro.pl

Bardziej szczegółowo

Nowe horyzonty. Rynek transportu i logistyki w Polsce

Nowe horyzonty. Rynek transportu i logistyki w Polsce Nowe horyzonty Rynek transportu i logistyki w Polsce Maj 2007 Autor Stanisław Ślubowski Departament Marketingu Korporacyjnego Zespół ds. Analiz Gospodarczych ING Bank e-mail: stanislaw.slubowski@ingbank.pl

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Załącznik do uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów Z dnia 10 listopada 2009 r. Ministerstwo Gospodarki Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Załącznik do uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów Z dnia 10 listopada 2009 r. Ministerstwo Gospodarki Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna Technikum nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2

Oferta edukacyjna Technikum nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oferta edukacyjna Technikum nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik Numer rejestru 14031 Temat: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik Nazwa i adres Zamawiającego Miasto Kraśnik ul. Lubelska 84 23-200 Kraśnik Nazwa i adres jednostki autorskiej ul. Gdańska 76

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

2. Międzynarodowy Kongres Morski w Szczecinie - Wnioski i postulaty

2. Międzynarodowy Kongres Morski w Szczecinie - Wnioski i postulaty 2. Międzynarodowy Kongres Morski w Szczecinie - Wnioski i postulaty Opiekun bloku: dr Adolf Wysocki Sekretarz Generalny Związku Armatorów Polskich Wnioski i postulaty Morze najtańsza droga dla towaru

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Maj 2011 Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce 2 Szanowni Państwo, Z przyjemnością przekazujemy Państwu raport na temat sektora elektroenerge tycznego

Bardziej szczegółowo

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 344/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 1 kwietnia 2014 r. Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Kraków, kwiecień 2014

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 6.6.2012 r. COM(2012) 271 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Energia odnawialna:

Bardziej szczegółowo