PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE"

Transkrypt

1 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM X, ZESZYT 1 Wybrane problemy zarządzania w gospodarce polskiej Redakcja naukowa: Halina Sobocka Szczapa Łódź 2009

2 Recenzent: Wanda Błaszczyk Redakcja naukowa: Halina Sobocka Szczapa Skład i łamanie tekstu: Barbara Lebioda Redakcja techniczna: Jadwiga Poczyczyńska Projekt okładki: Marcin Szadkowski Copyright by: Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi ISSN Druk i oprawa: Druk: i oprawa: Drukarnia GREEN, Plac Komuny Paryskiej 4, Łódź, tel./fax , , e mail:

3 SPIS TREŚCI Halina Sobocka-Szczapa, Wprowadzenie... 5 I. Problemy zarządzania podmiotami Jacek Nazdrowicz, Nowoczesne myślenie strategiczne w aspekcie zarządzania polskimi przedsiębiorstwami Jacek Nazdrowicz, Przeszkody racjonalnego podejmowania decyzji strategicznych 23 Stanisław Nowosielski, Podejście procesowe w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem Michał Śnierzyński, Znaczenie i funkcje struktury organizacyjnej w zarządzaniu szkołą wyższą Waldemar Walczak, Gospodarka oparta na wiedzy nowe wyzwania dla współczesnych przedsiębiorstw II. Problemy ochrony środowiska Muzahim Al-Noorachi, Ekologistyka a logistyka odpadów opakowaniowych Mirosław Wasielewski, Bezpieczeństwo ekologiczne sieci przewozowych ładunków towarowych zdolność wymiany informacji pomiędzy państwami Unii Europejskiej III. Problemy funkcjonowania podmiotów gospodarczych Mariusz Nyk, Zatrudnienie a wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw Joanna Trębska, Źródła finansowania działalności inwestycyjnej sektorów instytucjonalnych w Polsce w latach Janusz Gawryś, Magdalena Wysocka, Analiza sprawozdania finansowego spółki giełdowej w oparciu o prospekt emisyjny studium przypadku Szymon Kłopocki, Formy współpracy przedsiębiorstw w świetle wybranych koncepcji teoretycznych Stanisław Mikołajczyk, Technologie informacyjne dla logistyki Konrad Piechota, Dostosowanie kultury organizacyjnej korporacji transnarodowych do warunków lokalnych IV. Dydaktyka, komunikaty Ireneusz Nowak, Wyłączenie pracownika organu podatkowego jako gwarancja bezstronności w postępowaniu podatkowym Andrzej Jackiewicz, Rzetelność prowadzenia ksiąg podatkowych regulacje prawne, odpowiedzialność i problemy dydaktyczne...189

4 4 Spis treści Łukasz Sułkowski, Marketing w świetle paradygmatów społecznych Adam Koperek, Jerzy Koperek, Współczesne próby rozwiązania kwestii społecznej w demokracji amerykańskiej Grzegorz Ignatowski, Polityka Watykanu wobec Państwa Izrael za Piusa XII Krzysztof Kosecki, Aksjologia w języku: leworęczność jako przykład metaforycznego pejoratywu w języku polskim, angielskim, hiszpańskim i niemieckim...239

5 WPROWADZENIE Udostępniamy Państwu kolejny zeszyt, pierwszy w 2009 r., z X tomu cyklicznie ukazującej się serii Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania. Łącznie, w zeszycie zaprezentowano 19 artykułów, przy czym wszystkie mają charakter naukowy, bowiem Autorzy własne rozważania wsparli szeroko przytaczaną literaturą przedmiotu. Ponadto pięć opracowań może mieć charakter wspomagający dla procesu dydaktycznego W treści artykułów pojawiają się różnorodne zagadnienia, będące zarówno wynikiem studiów nad literaturą przedmiotu, jak i uwzględniających wyniki badań własnych, prowadzonych przez pracowników Uczelni. Obejmują one problematykę zarządzania przedsiębiorstwami, poruszają kwestie logistyki w powiązaniu z ochroną środowiska, a także inne szczegółowe problemy badawcze, związane z działaniem podmiotów lub wynikające z zainteresowań badawczych Autorów. W związku z tym przekazywany do Państwa rąk zeszyt podzielony został na w miarę spójne części, w których starano się zawrzeć artykuły o podobnym charakterze lub problematyce. W części pierwszej znalazły się takie opracowania, które zajmują się problematyką zarządzania. W części drugiej takie, w których głównym problemem były kwestie ochrony środowiska. W części trzeciej zamieszczono artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych, zaś w części czwartej zawierające istotne zagadnienia, mogące wpłynąć na udoskonalenie procesu dydaktycznego na różnych kierunkach studiów realizowanych na Uczelni. Zachęcając do lektury wszystkich artykułów, warto w tym miejscu zaprezentować główne treści w nich zawarte. Artykuły Jacka Nazdrowicza Nowoczesne myślenie strategiczne w aspekcie zarządzania polskimi przedsiębiorstwami oraz Przeszkody racjonalnego podejmowania decyzji strategicznych poświęcone są niekonwencjonalnemu, innowacyjnemu podejściu do zarządzania podmiotami, które nazywane jest myśleniem (zarządzaniem) strategicznym, umożliwiającym uwzględnienie spojrzenia perspektywicznego na działalność organizacji. Zaprezentowane w opracowaniach zostały również obszary zastosowań myślenia strategicznego oraz korzyści, jakie mogą one przynieść dla przedsiębiorstwa, a także bariery i pułapki, które mogą wpływać na ograniczenie skuteczności zarządzania strategicznego, mierzonej efektywnością podejmowania decyzji, które z kolei powinny być racjonalne. Autor dokonał próby określenia tych przeszkód na podstawie przeprowadzonych badań w polskich przedsiębiorstwach. Ponadto zaprezentowano czynniki wpływające na proces decyzyjny oraz sposoby, jakimi posługują się menedżerowie w celu pokonywania barier zarządzania.

6 6 Wprowadzenie Opracowanie Stanisława Nowosielskiego Podejście procesowe w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem zawiera prezentację istoty i cech podejścia procesowego w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Autor przedstawił te zagadnienia zarówno w oparciu o literaturę przedmiotu, omawiając współczesne koncepcje i metody zarządzania zorientowane na procesy gospodarcze, jak i na podstawie doświadczeń, z którymi mamy do czynienia w praktyce gospodarczej. Wskazano przy tym również na szczególną rolę podejścia procesowego w integrowaniu różnych koncepcji i metod zarządzania, w spójny system zarządzania przedsiębiorstwem. Michał Śnierzyński, w swoim artykule Znaczenie i funkcje struktury organizacyjnej w zarządzaniu szkołą wyższą podjął próbę przedstawienia znaczeniu i funkcji struktur organizacyjnych funkcjonujących w uczelniach wyższych. Autor przyjął w nim założenie, iż mimo tego, że szkoły wyższe z racji pełnionej w gospodarce misji nie powinny być nastawione na zysk, zachowują się jak pełnoprawni aktorzy procesów rynkowych. Wpływa to na tworzenie w nich nowych struktury organizacyjnych, które pozwalałyby na szersze wykorzystanie drzemiącego w uczelniach potencjału intelektualnego. W ten sposób struktury organizacyjne odpowiadają za rozwój uczelni, nadając im nowe funkcje, a także określając ich pozycję konkurencyjną na rynku edukacyjnym. Jest to szczególnie ważne w czasach, kiedy badania i rozwój stają się integralną częścią procesów gospodarowania, bowiem im bardziej dopracowania jest struktura organizacyjna, tym uczelnia lepiej funkcjonuje w danym regionie. Niezwykle ważny problem znaczenia gospodarki opartej na wiedzy w zarządzaniu współczesnymi przedsiębiorstwami podjął w swoim artykule, zatytułowanym Gospodarka oparta na wiedzy nowe wyzwania dla współczesnych przedsiębiorstw Waldemar Walczak. Koncepcja tej gospodarki powstała na potrzeby wyróżnienia specyficznych cech współczesnej gospodarki, która w coraz większym stopniu, w procesach rozwoju podmiotów wykorzystuje gromadzony kapitał wiedzy, a nie wyłącznie wzrost kapitału rzeczowego i towarzyszący temu zjawisku wzrost kwalifikowanej siły roboczej, co było istotą gospodarki industrialnej. Gospodarka oparta na wiedzy zdaniem Autora jest odzwierciedleniem najważniejszych uwarunkowań współczesnej gospodarki, w której coraz więcej przedsiębiorstw buduje swoją przewagę konkurencyjną w oparciu o wiedzę i kapitał intelektualny. Muzahim Al-Noorachi jest autorem opracowania Ekologistyka a logistyka odpadów opakowaniowych. Autor porusza w nim znaczenie ubocznych problemów środowisku naturalnym, będących konsekwencją rozwoju gospodarczego krajów rozwiniętych, gdzie brak świadomości ekologicznej i pogoń za zyskiem spowodowały dewastację elementów składających się na warunki życia człowieka. Kreowanie nowych rynków zbytu (zaspokajanie dotąd nieznanych potrzeb konsumenckich) spowodowało kumulację zużytych produktów w postaci odpadów. Dlatego też w ramach działań logistycznych zaczęto wyróżniać

7 Wprowadzenie 7 oprócz logistyki zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji tzw. logistykę wstecz. Bywa ona określona w literaturze przedmiotu jako logistyka odwrotna, ekologistyka, logistyka odpadów, utylizacji, recykling itp. Wszystkie wspomniane terminy mają na celu określenie dróg powrotu zużytych produktów i opakowań do punktów skupu i możliwość ich ponownego zagospodarowania. Opracowanie Mirosława Wasielewskiego Bezpieczeństwo ekologiczne sieci przewozowych ładunków towarowych zdolność wymiany informacji pomiędzy państwami Unii Europejskiej ujmuje problematykę ochrony środowiska z punktu widzenia przewozów ładunków towarowych pomiędzy państwami Unii Europejskiej. Artykuł omawia problemy konfigurowania sieci dostaw uwzględniających ocenę dostawców produktów i usług pod względem spełniania norm z zakresu ochrony środowiska naturalnego. Punktem odniesienia w tym przypadku jest zarówno potrzeba sprawnej wymiany informacji, która zapewniałaby bezpieczeństwo ekologiczne takich działań, jak i uregulowania prawne, występujące na obszarach państw Unii Europejskiej. Mariusz Nyk w artykule Zatrudnienie a wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw przedstawia sektor przedsiębiorstw, jako jeden z czołowych sektorów w gospodarce. Podstawą takiej oceny jest przyjęte kryterium udziału w tworzeniu PKB, ale także skala zatrudnienia i liczba pracujących. Na tej podstawie Autor starał się w opracowaniu zweryfikować sformułowaną przez siebie hipotezę badawczą, że poziom zadowolenia pracujących oraz zatrudnionych często jest uzależniony od poziomu płac. Problem ten starał się uchwycić poprzez pokazanie zależności pomiędzy zatrudnieniem, liczbą pracujących oraz przeciętnym wynagrodzeniem brutto w sektorze przedsiębiorstw. Rozważania Joanny Trębskiej zawarte w artykule, zatytułowanym Źródła finansowania działalności inwestycyjnej sektorów instytucjonalnych w Polsce w latach , podporządkowane zostały kwestii związku efektywnej działalności inwestycyjnej ze zwiększaniem innowacyjności gospodarki traktowanej, jako główny czynnik wzrostu gospodarczego. W związku z tym opracowanie zawiera krótki opis czynników wpływających na skłonność do inwestowania jednostek gospodarujących, przede wszystkim przedsiębiorstw oraz możliwości finansowania działalności inwestycyjnej. W dalszej kolejności poddano ocenie znaczenie samofinansowania działalności inwestycyjnej oraz rolę systemu finansowego, jako pośrednika w transferze środków finansowych od podmiotów dysponujących nadwyżkami funduszy do podmiotów zgłaszających na nie zapotrzebowanie, przy czym zajęto się również problemem przepływu kapitału z zagranicy. Przeprowadzona analiza poparta została wynikami badań empirycznych. Janusz Gawryś i Magdalena Wysocka w swoim artykule, zatytułowanym Analiza sprawozdania finansowego spółki giełdowej w oparciu o prospekt emisyjny studium przypadku na przykładzie przedsiębiorstwa Zetkama Fabryki Armatury Przemysłowej S.A. ukazali aktualne problemy, związane z funkcjo-

8 8 Wprowadzenie nowaniem spółek akcyjnych na Giełdzie Papierów Wartościowych, które powinny eksponować i uwzględniać przygotowanie analityczne przedsiębiorstwa do kolejnych emisji akcji. Przygotowywane w spółkach akcyjnych prospekty emisyjne, obok oceny potencjału produkcyjnego, wykorzystania zdolności produkcyjnych oraz pozycji spółki na rynku w otoczeniu konkurencyjnym, muszą zatem również zawierać analizę sprawozdania finansowego w kilkuletnim przekroju. Analiza ta jest zazwyczaj przeprowadzana w oparciu o bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływu środków pieniężnych cash flow. Winna ona zorientować obecnych, jak i przyszłych akcjonariuszy w opłacalności inwestowania w dany podmiot gospodarczy. Autorzy podejmując temat starali się przedstawić technikę analizy finansowej spółki giełdowej. Artykuł Szymona Kłopockiego formy współpracy przedsiębiorstw w świetle wybranych koncepcji teoretycznych, prezentuje problem współpracy przedsiębiorstw. Autor sugeruje w nim luki poznawcze występujące w teorii oraz niewystarczającą ilość narzędzi merytorycznych dostępnych w praktyce odnoszących się do tego zagadnienia. Opracowanie zawiera przegląd podstawowych ujęć teoretycznych współpracy, wskazuje na ich różnorodność oraz niewystarczająca zdolność każdego ujęcia z osobna do odpowiedzi na pytanie, jaka forma współpracy jest najbardziej wskazana i w jakich warunkach. W opracowaniu Stanisława Mikołajczyka, zatytułowanym Technologie informacyjne dla logistyki przedstawione zostało znaczenie określania mocy obliczeniowej systemów informatycznych w podmiotach logistycznych dla generowania przydatnych w ich funkcjonowaniu informacji, będących wynikiem konieczności przetwarzania coraz większej liczby danych, generowanych przez współczesną cywilizację. Proces ten zdaniem Autora wpływa na kształtowanie aktywności ludzi oraz dynamikę zmian zachodzących w organizacjach, ponieważ dane z ustalonych źródeł, wymagających często przetworzenia w przydatne informacje, są w konsekwencji podstawowym źródłem wiedzy o problemach pojawiających się w działalności podmiotów. W tym celu złożone formy przetwarzania danych zostały zastąpione systemami informatycznymi, które są bardziej funkcjonalne. Technologia informacyjna (IT) w ten sposób stała się ważnym narzędziem w systemie organizacji przedsiębiorstwa, bowiem przyczynia się do wzrostu efektywności procesów gospodarowania. Ta część publikacji zakończona jest artykułem Konrada Piechoty, zatytułowanym Dostosowanie kultury organizacyjnej korporacji transnarodowych do warunków lokalnych. Autor opisuje w opracowaniu korporacje transnarodowe, jako przedsiębiorstwa, których kompania macierzysta znajduje się w danym kraju, natomiast jej operacje dokonywane są na rynkach innych krajów, włącznie z zakładaniem oddziałów, filii, czy też przejmowaniem kontroli nad określonymi przedsiębiorstwami w tych krajach, co jest powodem poruszania się w wielu zróżnicowanych kulturach na całym świecie. Przez to korporacje stają przed dylematem, czy w swoich oddziałach pozwalać na wyodrębnianie się

9 Wprowadzenie 9 lokalnych kultur organizacyjnych, czy też narzucać jedną uniwersalną kulturę organizacyjną wywodzącą się z kraju, w którym znajduje się centrala korporacji. Problem ten staje również wyzwaniem do zarządzania międzykulturowego rozumianego, jako zarządzanie organizacją w układach międzykulturowych. W czwartej (ostatniej) części zeszytu znalazło się sześć artykułów, których szczególnym walorem jest wartość naukowo-dydaktyczna, a także poznawcza. W opracowaniu Ireneusza Nowaka Wyłączenie pracownika organu podatkowego jako gwarancja bezstronności w postępowaniu podatkowym zaprezentowano instytucję wyłączenia pracownika organu podatkowego, co powinno służyć zapewnieniu podatnikowi bezstronności w każdym stadium załatwienia sprawy. Autor w swoim artykule uzasadnia konieczność kategoryczności i szczegółowości wyłączenia, bowiem niezbędne jest w tym przypadku zrównoważenie słabości pozycji strony, wynikającej z przyjęcia w postępowaniu podatkowym założeń procesu inkwizycyjnego. Wskazuje jednocześnie na niedoskonałość istniejących w tej dziedzinie przepisów, często sprzecznych, budzących liczne wątpliwości interpretacyjne, które powinny zostać zmienione. W związku z tym Autor sformułował pożądane wnioski de lege lata i de lege ferenda. Artykuł Andrzeja Jackiewicza, zatytułowany Rzetelność prowadzenia ksiąg rachunkowych regulacje prawne, odpowiedzialność i problemy praktyczne poświęcony został szczegółowej kwestii, jaką jest w działalności rozrachunkowej firm prowadzenie ksiąg rachunkowych. Autor dokładnie starał się w swoim opracowaniu zdefiniować przedmiot zainteresowania oraz wskazał na znaczenie podjętego problemu w dydaktyce rachunkowości finansowej. Podkreślił przy tym znaczenie zarówno zdobywania wiedzy w tej dziedzinie, jak i posiadania umiejętności praktycznych. Zauważył ponadto, że traktowanie tej tematyki wyłącznie z pozycji prawa bilansowego jest poważnym uproszczeniem. Podmioty gospodarcze są, bowiem zobowiązane płacić określone daniny w formie podatków i opłat, a zatem na księgi należy spojrzeć również przez pryzmat prawa podatkowego. Łukasz Sułkowski w swoim opracowaniu Marketing w świetle paradygmatów nauk społecznych, rozpatruje próbę możliwości aplikowania matrycy wskazanych paradygmatów do szczegółowych nauk z rodziny nauk o zarządzaniu, w tym w szczególności marketingu, który z racji swojego interdyscyplinarnego charakteru i społeczne korzenie jest nauką wieloparadygmatową. Przyjmując to założenie, Autor rozpatruje paradygmaty nauk społecznych odnoszące się do marketingu zgodnie z propozycją G. Burella i G. Morgana wskazując przy tym na możliwość wystąpienia w XXI wieku szybkiego rozwoju refleksji i badań marketingowych, opartych na paradygmatach alternatywnych. Opracowanie Adama i Jerzego Koperków, zatytułowane Współczesne próby rozwiązania kwestii społecznej w demokracji amerykańskiej charakteryzuje, występujące we współczesnych koncepcjach liberalizmu amerykańskiego, próby sformułowania takiego programu, który można by uznać za realizację tradycyj-

10 10 Wprowadzenie nych wartości amerykańskiej myśli liberalnej, polegających na osiągnięciu rzeczywistej równości szans z zachowaniem wolności i swobód obywatelskich. Podjęte analizy prowadzą do wniosku, że demokracja amerykańska jest oparta na fundamentalnej idei wolności oraz na systemie politycznym i gospodarczym rozwijanym w ramach consensusu między konserwatyzmem i liberalizmem. Rozwój amerykańskiego systemu demokratycznego dokonuje się w ramach owego consensusu społecznego. Podejmowane w amerykańskiej demokracji współczesne próby rozwiązana kwestii społecznej tę ideę consensusu zakładają. Szersze i głębsze zmiany natury społecznej musiałyby dotyczyć zmiany wartości liberalnych, na których demokracja amerykańska opiera się. Takie próby są również podejmowane w amerykańskiej współczesnej myśli społecznej. Artykuł Polityka Watykanu wobec państwa Izrael za Piusa XII Grzegorza Ignatowskiego, stanowi przyczynek do historycznych rozważań o roli Kościoła Katolickiego w kształtowaniu międzynarodowych stosunków politycznych. Autor w sposób interesujący przedstawia kształtowanie się stanowiska w kwestii uznania państwa Izrael. Opracowanie Krzysztofa Koseckiego, zatytułowane Aksjologia w języku: leworęczność jako przykład metaforycznego pejoratywu w języku polskim, angielskim, hiszpańskim i niemieckim. Autor prezentuje w opracowaniu pojęcie leworęczności oraz jego znaczenie dla konceptualizacji bardzo różnych zjawisk, od zachowań począwszy, a na instytucjach społecznych skończywszy. Podkreśla jednocześnie to, że często wyrażenia językowe, które pośrednio odnoszą się do tej cechy, są pejoratywami, przy czym jest to zjawisko typowe dla wielu różnych języków. Opracowania zawarte w publikacji, charakteryzują się dużymi walorami naukowymi i poznawczymi, o czym świadczy uzyskanie przez nie pozytywnej recenzji wydawniczej. Poruszane w nich zagadnienia mają niezwykle ważne znaczenie dla funkcjonowania gospodarki oraz podmiotów. Szczególnie istotne jest wskazanie możliwości korzystania z doświadczeń innych nauk, których wykorzystanie w praktyce gospodarczej, mogłoby przynieść zdecydowaną poprawę skuteczności działania firm. W wielu przypadkach, połączenie rozważań teoretycznych z analizami empirycznymi, umożliwiło większe zrozumienie przedstawianej problematyki. W związku z tym zaprezentowane artykuły mogą stanowić istotne uzupełnienie piśmiennictwa, przede wszystkim ekonomicznego, ale również społecznego. Mogą być również wykorzystywane w procesie dydaktycznym. Halina Sobocka-Szczapa

11 Streszczenia i Abstracty Jacek Nazdrowicz Nowoczesne myślenie strategiczne w aspekcie zarządzania polskimi przedsiębiorstwami Streszczenie Współcześni menedżerowie pracujący w nowoczesnych, dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach sukcesywnie przestawiają się z działania rutynowego do działania twórczego. To niekonwencjonalne, innowacyjne podejście do zarządzania nazwano myśleniem strategicznym, którego siłą jest lepsze wykorzystanie potencjału umysłu i umożliwienie spojrzenia w daleką przyszłość organizacji. Autor w publikacji prezentuje cechy myślenia strategicznego oraz jego obecne odzwierciedlenie w zarządzaniu u polskich menedżerów. Zaprezentowane zostały również obszary zastosowań myślenia strategicznego oraz korzyści, jakie mogą przynieść dla przedsiębiorstwa. Summary Modern strategic thinking in aspect of management polish companies. Contemporaries managers working in modern, dynamically expanding companies switch successive from routine procedures to creative activity. This unconventional, innovative approaching to management is called strategic thinking, which the power is better use potential of mind and possibility to look the distant future. In this article author also shows features of strategic thinking and its current reflection in polish managers management. One introduces areas of application strategic thinking and advantages that give for companies.

12 Jacek Nazdrowicz Przeszkody racjonalnego podejmowania decyzji strategicznych Streszczenie Skuteczność zarządzania strategicznego mierzona jest efektywnością podejmowania decyzji, które z kolei powinny być racjonalne. Niestety, racjonalność decyzji może być zachwiana ze względu na występujące przeszkody w postaci barier i pułapek. W artykule dokonano próby określenia tych przeszkód na podstawie przeprowadzonych badań w polskich przedsiębiorstwach. Ponadto zaprezentowano czynniki wpływające na proces decyzyjny oraz sposoby, jakimi posługują się menedżerowie w celu pokonywania barier zarządzania. Summary Obstructions of rational strategic decision making An effectiveness of strategic management is measured with effectiveness decision making, which next should be rational. Unfortunately, rationality of decisions can be upset for the sake of occurrence obstructions in the form of barriers and traps. In article one comes up an attempt of describing these obstructions on the basis of research in polish companies. Moreover one presented factors influenced on decision process and ways, what managers use to overcome management barriers. Stanisław Nowosielski Podejście procesowe w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem Streszczenie W artykule najpierw omówiono istotę i cechy podejścia procesowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem, przedstawiane w literaturze i stosowane w praktyce. Zaprezentowano syntetycznie różne współczesne koncepcje i metody zarządzania zorientowane na procesy gospodarcze. Wskazano też na szczególną rolę podejścia procesowego w integrowaniu różnych koncepcji i metod zarządzania, w spójny system zarządzania przedsiębiorstwem.

13 PROCESSING APPROACH IN CONTEMPORARY ENTERPREISE MANAGEMENT Summary The article at first describes the essence and aims of processing approach in business management, presented in the literature and used in practice. It shows synthetically different present conceptions and management methods oriented on business processes. It also indicates the specific role of processing approach in integrating different conceptions and management methods, into united system of business management. Michał Śnierzyński Znaczenie i funkcje struktury organizacyjnej w zarządzaniu szkołą wyższą Streszczenie Niniejszy artykuł traktuje o znaczeniu i funkcji struktur organizacyjnych funkcjonujących w uczelniach wyższych. Autor przyjął w nim, iż szkoły wyższe mimo, że nie są nastawione na zysk zachowują się jak pełnoprawni aktorzy procesów rynkowych. W tym kontekście tworzone są nowe struktury owych jednostek naukowych, które pozwalają na szersze wykorzystanie drzemiącego w uczelniach potencjału intelektualnego. Stąd można wywieść, iż struktury organizacyjne odpowiadają za immanentny rozwój uczelni, nadają im nowe funkcje a także znaczenie. Jest to szczególnie ważne w czasach, kiedy badania i rozwój stają się koniecznością jednostek naukowych. Im bardziej dopracowania struktura organizacyjna, tym uczelnia lepiej funkcjonuje na danym rynku. Abstract Reaching changes in surrounding us realities extort activating of certain processes of changes. Among many challenges of the new century one ought to exchange: the skill of the adaptation of the man to new situations, the purchase of the efficiency of making of elections and skills of the effective kelter in the society, the practical application of the acquired knowledge and the skill. Change also data structures of scientific units.

14 All that determines the formation of new units which no longer only disposed on the education, but first of all on research and development. In the Polish practice appear new the organization or rather this are expanded structures of higher colleges which bear different names. Mostly are this Pass to the centre forward of the Excellence, Centres of Advanced Technologies or at last popular incubators of the enterprise. Their statutory aim is the kelter within the framework of the college and stimulating of her development and also the personality development of the student/ of the listener. From here one can infer that the meaning of structures of the college and their functions grows up and constantly evolves and their offer constantly is subject to the enlargement. Waldemar Walczak Gospodarka oparta na wiedzy nowe wyzwania dla współczesnych przedsiębiorstw Streszczenie Zaprezentowane w referacie rozważania koncentrują się na uwarunkowaniach gospodarki opartej na wiedzy oraz nowych wyzwaniach jakim muszą sprostać przedsiębiorstwa. Zachodzące trendy wymuszają potrzebę rewizji dotychczasowych teorii oraz koncepcji zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem. W rezultacie występujących przemian można zaobserwować, że konkurencyjność współczesnych przedsiębiorstw oraz procesy budowania ich wartości rynkowej są w coraz większym stopniu oparte i zależne od posiadanych zasobów niematerialnych wiedzy i kompetencji. Autor prezentuje rolę wiedzy jako strategicznego zasobu dla współczesnych przedsiębiorstw oraz podkreśla znaczenie zarządzania wiedzą jako metody na kreowanie innowacyjnych rozwiązań, co w konsekwencji umożliwia firmom rozwój w warunkach gospodarki opartej na wiedzy.

15 Summary The knowledge based economy new challenges for contemporary enterprises The article focuses on the importance of knowledge based economy characteristics and new challenges for contemporary enterprises. These trends are leading to revisions in management theories and models, as analysis follows reality. As a result, the competitiveness and value creation processes are more strongly dependent on intangible assets knowledge and competences. The author reflects to exploring the role of knowledge as strategic intangible asset for contemporary enterprises, underlines the importance of knowledge management as way driving innovation processes allowing for development in knowledge based economy. Muzahim Al Noorachi Ekologistyka a logistyka odpadów opakowaniowych Streszczenie Dynamiczny rozwój współczesnej gospodarki rynkowej sprawia, że działające na ich terytorium przedsiębiorstwa stoją wobec konieczności uwzględnienia aspektów ochrony środowiska naturalnego. Nastawienia większości przedsiębiorstw na maksymalizację zysków przez przedsiębiorstwa napotyka jednak na ograniczenia prawne mające na celu gwarantować ochronę składników środowiska naturalnego oraz świadomość ekologiczną kadry menedżerskiej i pracowników, Ponadto ochrona środowiska naturalnego w dużej mierze zależy również od podejścia do tych zagadnień gospodarstw domowych oraz konsumentów indywidualnych. Unia Europejska stara się dyrektywami zobowiązać swych członków do postępowania zgodnie z treścią modelu 3R: Reduction :ograniczenia ilości opakowań, zmniejszenia ich wymiarów i obniżenia ich masy; Reuse wielokrotnego użycia opakowań; Recyklingu powtórnego wykorzystania.

16 Summary ECO LOGISTICS AND LOGISTICS OF PACKAGING WASTE Dynamic development of contemporary market economy leads to the necessity of taking aspects of environmental protection into consideration by companies operating on this market. The attitude of the majority of enterprises aiming at maximizing profits encounters legal limitations introduced in order to guarantee the protection of the elements of natural environment and to increase ecological awareness of the managerial staff and regular employees. Furthermore, environmental protection depends to a significant extent also on the attitude of households and individual consumers to this issue. Mirosław Wasielewski Bezpieczeństwo ekologiczne sieci przewozowych ładunków towarowych zdolność wymiany informacji pomiędzy państwami UE Ochrona środowiska naturalnego jest w dzisiejszych czasach bardzo ważną kwestią. Środowisko naturalne bowiem ma ogromny wpływ nie tylko na życie indywidualnych organizmów, ale także na działalność różnego rodzaju firm i przedsiębiorstw. Istnieje zatem potrzeba sprawnej wymiany informacji, która zapewniałaby bezpieczeństwo ekologiczne przewozów ładunków towarowych pomiędzy państwami Unii Europejskiej. Artykuł omawia problemy konfigurowania sieci dostaw uwzględniających ocenę dostawców produktów i usług pod względem spełniania norm z zakresu ochrony środowiska naturalnego. Abstract Nowadays protection of natural environment and ecological safety of transport networks are very important questions. It is connected with huge influence of pollutions on natural environment from an activity of different firms and enterprises. Therefore, the requirement of proficient exchange of information about behavior in transport of these objects among European Union states is needed. It would assure safety of ecological transportation fright of loads. The purpose of this article is to present such resolving problems of configuring networks which would be

17 taking into consideration estimate of suppliers of products and services respecting grant norms in the aspect of protection of natural environment. Mariusz Nyk Zatrudnienie a wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw Streszczenie Sektor przedsiębiorstw to jeden z czołowych sektorów w gospodarce. Jest on istotny nie tylko przyjmując kryterium udziału w tworzeniu PKB, ale również ze względu na poziom zatrudnienia i liczbę pracujących. Zdecydowana większość czynnika ludzkiego jest zaangażowana w działalność sektora przedsiębiorstw. Wyniki badań, kształtują hipotezę, że poziom zadowolenia pracujących oraz zatrudnionych często jest podyktowany poziomem płac. Celem opracowania jest uchwycenie zależności pomiędzy zatrudnieniem, liczbą pracujących oraz przeciętnym wynagrodzeniem brutto w sektorze przedsiębiorstw. Abstract Employment and salaries ine the enterpricesʹ sector The enterpricesʹ sector is one of the leading ones in economy. This sector is important not only in terms of taking part in creating PKB but also in terms of employment and number of eployees. Big majority of human factor is engaged in enterpricesʹ sector activity. The researchesʹ results are creating hypothesis telling that both employees and employers satisfactionʹs level is often connected with level of salaries. The due of the article is to show the relation among employment, number of employees and average gross salary level in enterpricesʹ sector.

18 Joanna Trębska Źródła finansowania działalności inwestycyjnej sektorów instytucjonalnych w Polsce w latach Streszczenie Efektywna działalność inwestycyjna, przyczyniająca się do zwiększenia innowacyjności gospodarki, w teorii ekonomii traktowana jest jako główny czynnik wzrostu gospodarczego. Problemy związane z procesem inwestowania, w tym również źródeł finansowania inwestycji, stanowią nurtujący wielu badaczy przedmiot analiz, zarówno teoretycznych, jak i empirycznych. Opracowanie zawiera krótki opis czynników wpływających na skłonność do inwestowania jednostek gospodarujących, przede wszystkim przedsiębiorstw. Pokrótce przedstawiono również możliwości finansowania działalności inwestycyjnej. W kolejnej części poddano ocenie znaczenie samofinansowania działalności inwestycyjnej oraz rolę systemu finansowego jako pośrednika w transferze środków finansowych od podmiotów dysponujących nadwyżkami funduszy do podmiotów zgłaszających na nie zapotrzebowanie. W sytuacji, w której kapitał krajowy jest niewystarczający do pokrycia środków zaspakajających popyt inwestycyjny, dodatkowym źródłem staje się kapitał przepływający z zagranicy. Zaprezentowane w pracy wyniki badań empirycznych dotyczą analizy struktury i dynamiki nakładów brutto na środki trwałe według sektorów instytucjonalnych w gospodarce polskiej w latach , zakresu samofinansowania działalności inwestycyjnej, a następnie roli wybranych zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji, to jest instrumentów finansowych oferowanych przez system finansowy. Abstract In theory of the economics, efficient investment activity, which contribute to higher innovativeness of the economy, is treated as a main factor of the economic growth. Problems connected with the investing process, e.g. sources of financing investments, seems to be a pervading subject of theoretical as well as empirical analyses. The paper consist of a short description of factors that influence the propensity to invest of the units, specially corporations. There are also pos

19 sibilities of financing the investment activity. In the next part of the study the significance of the selffinancing of the investment activity and the role of finance system as an intermediary between the subjects which possess surplus of the money and subjects which ask for it are estimated. In case of nonsufficient domestic capital to defray for investment demand foreign capital becomes added source of financing. Empirical examination presented in the paper regards the analysis of structure and dynamic of gross fixed capital formation of institutional sectors in polish economy in , range of the selffinancing of the investment activity and the role of some outward sources of investment financing, which are financial instruments offered by the finance system. Janusz Gawryś, Magdalena Wysocka Analiza sprawozdania finansowego spółki giełdowej w oparciu prospekt emisyjny studium przypadku Summary ANALYSIS OF FINANCIAL STATMENT OF PUBLIC COMPANY The paper describes parctical aspects of financial analysis of Company Zetkama in Kłodzko on the basis of prospectus for stock exchange. The horizontal and vertical analysis of the balance sheet has been done with utilization of indicators analysis concerning the relations of the working capital and the indicators of efficency of international and external capital. The transition of the balance sheet of the company into analitical balance has been used, showinh the financial links of assets with external capital. On this background the conclusions of moderate strategy of management of working capital, has been formulated. On the basis of cashflow analysis, debts of the company, its efficency and profits the conclusions concerning overall future activity of the Company has been presented

20 Szymon Kłopocki Otwarty problem wyboru formy współpracy przedsiębiorstw Streszczenie Artykuł porusza problem współpracy przedsiębiorstw. Sugeruje luki poznawcze w teorii oraz niewystarczającą ilość narzędzi merytorycznych dostępnych w praktyce. Przegląd podstawowych ujęć teoretycznych współpracy wskazuje na ich różnorodność oraz niewystarczająca zdolność każdego ujęcia z osobna do odpowiedzi na pytanie: Jaka forma współpracy jest najbardziej wskazana i w jakich warunkach? Summary The article raises the issue of cooperation between companies. It suggests the existence of theoretical shortcomings and an insufficient number of tools available to managers. An overview of basic theoretical concepts describing cooperation unveils significant differences between them and shows that none of them has the capacity determine what form of cooperation is most adequate in given conditions. Stanisław Mikołajczyk Technologie informacyjne dla logistyki Streszczenie Zaprezentowane w referacie rozważania koncentrują się na uwarunkowaniach gospodarki opartej na wiedzy oraz nowych wyzwaniach, jakim muszą sprostać przedsiębiorstwa. Zachodzące trendy wymuszają potrzebę rewizji dotychczasowych teorii oraz koncepcji zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem. W rezultacie występujących przemian można zaobserwować, że konkurencyjność współczesnych przedsiębiorstw oraz procesy budowania ich wartości rynkowej są w coraz większym stopniu oparte i zależne od posiadanych zasobów niematerialnych wiedzy i kompetencji. Autor prezentuje rolę wiedzy jako strategicznego zasobu dla współczesnych przedsiębiorstw oraz podkreśla znaczenie zarządzania wiedzą

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Redaktor^, naukowi. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009

PRACE NAUKOWE. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Redaktor^, naukowi. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009 PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Redaktor^, naukowi,.'~*i\*\- ::"?' '"''* --f'.'.';-.-v 1 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009 Spis treści Wstęp. '... Część

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Białystok Poznań 2009 3 copyright by: Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International Edycja 5. kwiecień 2015 5 th Edition APRIL 2015 Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International The Most Desired Employers 2014 in the Opinion of Professionals

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia Katedra Rynku Transportowego Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia dr Marcin Wołek Department of Transportation Market University of Gdansk Warsaw,

Bardziej szczegółowo

P R A C A D Y P L O M O W A

P R A C A D Y P L O M O W A POLITECHNIKA POZNAŃSKA Wydział Maszyn Roboczych i Transportu P R A C A D Y P L O M O W A Autor: inż. METODA Ε-CONSTRAINTS I PRZEGLĄDU FRONTU PARETO W ZASTOSOWANIU DO ROZWIĄZYWANIA PROBLEMU OPTYMALIZACJI

Bardziej szczegółowo

1. Orientacja rynkowa - aspekty i potrzeba rozwoju w środowisku internetowym - Milleniusz W. Nowak 15

1. Orientacja rynkowa - aspekty i potrzeba rozwoju w środowisku internetowym - Milleniusz W. Nowak 15 Wprowadzenie 9 Część I. Zarządzanie marketingowe 1. Orientacja rynkowa - aspekty i potrzeba rozwoju w środowisku internetowym - Milleniusz W. Nowak 15 1.1. Różne koncepcje roli marketingu w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju

Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju Redakcja Robert Karaszewski Anna Paluszek Spis treści Wstęp Janina Ochojska... 7 Robert Karaszewski... 11 I. Pierwsze refleksje Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland OECD Przegląd krajowej polityki miejskiej National Urban Policy Review of Poland 17-19 19 March 2010 ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland Zygmunt Ziobrowski Instytut Rozwoju Miast The

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XI, ZESZYT 11. Debiuty doktorantów. Redakcja naukowa: Robert Seliga

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XI, ZESZYT 11. Debiuty doktorantów. Redakcja naukowa: Robert Seliga PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XI, ZESZYT 11 Debiuty doktorantów Redakcja naukowa: Robert Seliga Łódź 2010 Redakcja naukowa: Robert Seliga Skład i łamanie tekstu: Ilona Marczak Projekt okładki: Marcin

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a w perspektywie roku 2020 Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Wrocław 2010 Spis treści Wprowadzenie...7 1. Szanse i zagrożenia dla rozwoju Polski

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE WYBRANYCH MODELI ANALIZY FINANSOWEJ DLA OCENY MOŻLIWOŚCI AKTYWIZOWANIA SIĘ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W SEKTORZE TRANSPORTU

WYKORZYSTANIE WYBRANYCH MODELI ANALIZY FINANSOWEJ DLA OCENY MOŻLIWOŚCI AKTYWIZOWANIA SIĘ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W SEKTORZE TRANSPORTU Mirosław rajewski Uniwersytet Gdański WYORZYSTANIE WYBRANYCH MODELI ANALIZY FINANSOWEJ DLA OCENY MOŻLIWOŚCI ATYWIZOWANIA SIĘ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W SETORZE TRANSPORTU Wprowadzenie Problemy związane

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

PROBLEMATYKA WDROŻEŃ PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH W INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH

PROBLEMATYKA WDROŻEŃ PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH W INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH Zarządzanie Publiczne, vol. 1(14), pp. 63-73 Kraków 2012 Published online June 29, 2012 DOI 10.4467/20843968ZP.12.016.0483 PROBLEMATYKA WDROŻEŃ PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH W INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH Beata

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach

Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Wydział Zarządzania Specjalność: Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach Michał Goc Praca

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

CZĘŚĆ I. UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Nowoczesne podejście do zarządzania organizacjami. redakcja naukowa Anna Wasiluk Książka podejmuje aktualną problematykę zarządzania organizacjami w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

I webinarium 18.02.2015

I webinarium 18.02.2015 I webinarium 18.02.2015 Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYSTEMOWA TYPOWE ZADANIA ANALIZY SYSTEMOWEJ:

ANALIZA SYSTEMOWA TYPOWE ZADANIA ANALIZY SYSTEMOWEJ: ANALIZA SYSTEMOWA ANALIZA SYSTEMOWA: zbiór metod i technik analitycznych, ocenowych i decyzyjnych, służących racjonalnemu rozwiązywaniu systemowych sytuacji decyzyjnych, badanie wspomagające działania

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

ETHICS IN COACHING. Axiological foundations supporting changes of consciousness

ETHICS IN COACHING. Axiological foundations supporting changes of consciousness ETHICS IN COACHING Axiological foundations supporting changes of consciousness Lidia D. Czarkowska PhD & Bożena Wujec MA Agenda What coaching is and what is not History of Coachig Ethics in coaching Telic

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny Akademia Morska w Szczecinie Wydział Mechaniczny ROZPRAWA DOKTORSKA mgr inż. Marcin Kołodziejski Analiza metody obsługiwania zarządzanego niezawodnością pędników azymutalnych platformy pływającej Promotor:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world PROGRAM Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie Tytuł projektu: My dream will change the world Państwa partnerskie: Hiszpania i Włochy Czas realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595 Ę ł ś ń ł ł ł ł ł ń ń Ę ń ł ś BALANCE SHEET/Bilans Note 31/12/10 ASSETS/Aktywa Non-current assets/aktywa trwałe Tangible Assets/Rzeczowe aktywa trwałe 6.1 2.978.726 Intangible Assets/Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM

WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM 1 Politechnika Częstochowska Wydział Zarządzania WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM Monografia redakcja naukowa Oksana SEROKA-STOLKA Częstochowa 2014 2 Recenzenci: Prof. PCz dr hab. Agata

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE: PRZYGOTOWUJĄCE DO PODJĘCIA PRACY NA STANOWISKU JUNIOR ACCOUNTANT W MIĘDZYNARODOWYCH CENTRACH USŁUG BPO BPO/SSC

SZKOLENIE: PRZYGOTOWUJĄCE DO PODJĘCIA PRACY NA STANOWISKU JUNIOR ACCOUNTANT W MIĘDZYNARODOWYCH CENTRACH USŁUG BPO BPO/SSC BEZPŁATNE SZKOLENIE Przygotowujące do podjęcia pracy na stanowisku Junior Accountant w międzynarodowych centrach usług BPO/SSC WWW.WSB.PL DOWIEDZ SIĘ CZYM ZAJMUJĄ SIĘ DZIAŁY BPO I SSC I DLACZEGO POSZUKUJĄ

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT W RODZINNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH

TRANSPORT W RODZINNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH INŻYNIERIA W ROLNICTWIE. MONOGRAFIE 16 ENGINEERING IN AGRICULTURE. MONOGRAPHS 16 WIESŁAW GOLKA TRANSPORT W RODZINNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH TRANSPORTATION IN RURAL FAMILY FARMS Falenty 2014 WYDAWNICTWO

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 9. Część 1. Sytuacja rodzin i wyzwania wobec polityki rodzinnej a sytuacja na rynku pracy wybrane aspekty

Wstęp... 9. Część 1. Sytuacja rodzin i wyzwania wobec polityki rodzinnej a sytuacja na rynku pracy wybrane aspekty Spis treści Wstęp... 9 Część 1. Sytuacja rodzin i wyzwania wobec polityki rodzinnej a sytuacja na rynku pracy wybrane aspekty Adam Kubów: Bariery aktywności zawodowej rodziców wychowujących dzieci... 13

Bardziej szczegółowo

Brief description of the paper/report. Chain 90% 10% District

Brief description of the paper/report. Chain 90% 10% District Brief description of the paper/report Item Identification Card (IIC) Process Structure Design Produce Deliver Analyse and Understand Chain 90% 10% District Argument Supply Chain Planning Process. Proces

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie modelu analizy Du Ponta w ocenie efektywności wybranych przedsiębiorstw gospodarki żywnościowej

Wykorzystanie modelu analizy Du Ponta w ocenie efektywności wybranych przedsiębiorstw gospodarki żywnościowej Beata Szczecińska Zakład Analizy Systemowej Akademia Rolnicza w Szczecinie Wykorzystanie modelu analizy Du Ponta w ocenie efektywności wybranych przedsiębiorstw gospodarki żywnościowej Wstęp Funkcjonujące

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1.5. Funkcje funduszy inwestycyjnych w gospodarce... 32 1.6. Szanse i zagrożenia inwestowania w fundusze inwestycyjne...

SPIS TREŚCI. 1.5. Funkcje funduszy inwestycyjnych w gospodarce... 32 1.6. Szanse i zagrożenia inwestowania w fundusze inwestycyjne... SPIS TREŚCI Wstęp......................................................... 9 Rozdział 1. Pojęcie i istota funduszu inwestycyjnego.................. 13 1.1. Definicja funduszu inwestycyjnego...............................

Bardziej szczegółowo

Dynamiczna zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia wartości wspólnej jako nowego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu

Dynamiczna zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia wartości wspólnej jako nowego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu Dynamiczna zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia wartości wspólnej jako nowego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Tomasz

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Principles of Marketing. on the study program: Administration

PROJECT. Syllabus for course Principles of Marketing. on the study program: Administration Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Principles of Marketing on the study program: Administration I. General information

Bardziej szczegółowo

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne 14

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne 14 Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne 14 Acta Universitatis Wratislaviensis No 3554 Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne 14 Pod redakcją Marcina Winiarskiego

Bardziej szczegółowo

INTERNET JAKO NARZĘDZIE IMPERIALIZMU KULTUROWEGO

INTERNET JAKO NARZĘDZIE IMPERIALIZMU KULTUROWEGO INTERNET JAKO NARZĘDZIE IMPERIALIZMU KULTUROWEGO THE POZNAŃ SOCIETY FOR THE ADVANCEMENT OF THE ARTS AND SCIENCES INSTITUTE OF EUROPEAN CULTURE, ADAM MICKIEWICZ UNIVERSITY IN POZNAŃ GNIEZNO EUROPEAN STUDIES

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU TRANSPORTU DROGOWEGO W POLSCE DO 2030 ROKU

PERSPEKTYWY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU TRANSPORTU DROGOWEGO W POLSCE DO 2030 ROKU Ekonomia i Środowisko 2 (49) 2014 Tadeusz Pindór Mariusz Trela PERSPEKTYWY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU TRANSPORTU DROGOWEGO W POLSCE DO 2030 ROKU Tadeusz Pindór, dr hab. inż. Akademia Górniczo-Hutnicza Mariusz

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE 1 (45) 2007

ZESZYTY NAUKOWE 1 (45) 2007 ZESZYTY NAUKOWE 1 (45) 2007 Warszawa 2007 SPIS TREŚCI I. Z ZAGADNIEŃ GLOBALIZACJI Jacek Kulawik GLOBALIZACJA FINANSOWA ISTOTA, POMIAR I NASTĘPSTWA...... 9 Cezary Tomasz Szyjko INTERESY I SPRZECZNOŚCI GLOBALIZACJI

Bardziej szczegółowo

International Business - studia licencjackie i magisterskie

International Business - studia licencjackie i magisterskie International Business - studia licencjackie i magisterskie Wydział Zarządzania Agenda 1. Trochęhistorii 2. Inspiracje i wzorce 3. Program studiów i sylwetka absolwenta 4. Formy prowadzenia i organizacja

Bardziej szczegółowo

PROBLEMATYKA DECYZJI I KOMPETENCJI FINANSOWYCH OSÓB STARSZYCH W UJĘCIU EKONOMICZNYM

PROBLEMATYKA DECYZJI I KOMPETENCJI FINANSOWYCH OSÓB STARSZYCH W UJĘCIU EKONOMICZNYM PROBLEMATYKA DECYZJI I KOMPETENCJI FINANSOWYCH OSÓB STARSZYCH W UJĘCIU EKONOMICZNYM dr Sylwia Pieńkowska-Kamieniecka Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie dr Joanna Rutecka Szkoła Główna Handlowa

Bardziej szczegółowo

WYKLUCZENIE CYFROWE NA RYNKU PRACY. redakcja naukowa Elżbieta Kryńska i Łukasz Arendt

WYKLUCZENIE CYFROWE NA RYNKU PRACY. redakcja naukowa Elżbieta Kryńska i Łukasz Arendt WYKLUCZENIE CYFROWE NA RYNKU PRACY redakcja naukowa Elżbieta Kryńska i Łukasz Arendt Warszawa 2010 SPIS TREŚCI WYKAZ UŻYWANYCH SKRÓTÓW 9 V WPROWADZENIE - ZARYS PROBLEMATYKI BADAWCZEJ (Elżbieta Kryńska,

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

KRYTYCZNA ANALIZA POLITYKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE PRZEKSZTAŁCANIA SZPITALI PUBLICZNYCH W SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO

KRYTYCZNA ANALIZA POLITYKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE PRZEKSZTAŁCANIA SZPITALI PUBLICZNYCH W SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO Zarządzanie Publiczne vol. 4(13) pp. 49-64 Kraków 2011 Published online February 10, 2012 KRYTYCZNA ANALIZA POLITYKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE PRZEKSZTAŁCANIA SZPITALI PUBLICZNYCH W SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE POLITECHNIKA ŚLĄSKA ZESZYTY NAUKOWE Nr 1626 ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Zeszyt dwudziesty czwarty SUB Gottingen 217 780 520 2005 A 3019 Gliwice 2004 SPIS TREŚCI I. WYZWANIA OTOCZENIA I ODPOWIEDZI STRATEGICZNE

Bardziej szczegółowo

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ Zaproponowany dla krajów Unii Europejskiej oraz dla wszystkich zainteresowanych stron wzór Umowy wypożyczenia między muzeami i instytucjami kultury opracowany został przez

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek Forma studiów Poziom kwalifikacji Rok Semestr Jednostka prowadząca Osoba sporządzająca Profil Rodzaj

Bardziej szczegółowo

OOŚ jako narzędzie zrównoważonego rozwoju

OOŚ jako narzędzie zrównoważonego rozwoju 23-24 maja 2013 r., Wrocław Wydział Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Uniwersytecka 7-9 (budynek D ) Dyrektywa OOŚ wyzwania i perspektywy w świetle dotychczasowych doświadczeń oraz opublikowanej ostatnio

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Iwona Nurzyńska. Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce

Iwona Nurzyńska. Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce Iwona Nurzyńska Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk Warszawa 2011 Iwona Nurzyńska European

Bardziej szczegółowo

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013 Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL June 2013 KEY FACTS ON THE SECTOR KEY FACTS ON THE SECTOR 110 000 No. of employees in foreign capital BPO/ITO, SSC and R&D centres

Bardziej szczegółowo

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne WZA w dniu 28 października 2014 roku

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne WZA w dniu 28 października 2014 roku Serwisy Zamknięte GPW https://4brokernet.gpw.pl/4bn_prd/index.php/pl/,danainfo=.alpedp9hu2vjr19nr43r8... Strona 1 z 3 2014-10-28 Serwisy Zamknięte GPW ktg@eurosystem.com.pl ktg@eurosystem.com.pl (Emitenci)

Bardziej szczegółowo

Ewa Pancer-Cybulska, tukasz Olipra, Leszek Cybulski, Agata Suröwka TRANSPORT LOTNICZY A REGIONALNE RYNKI PRACY W POLSCE THE IMPACT OF AIR TRANSPORT

Ewa Pancer-Cybulska, tukasz Olipra, Leszek Cybulski, Agata Suröwka TRANSPORT LOTNICZY A REGIONALNE RYNKI PRACY W POLSCE THE IMPACT OF AIR TRANSPORT Ewa Pancer-Cybulska, tukasz Olipra, Leszek Cybulski, Agata Suröwka TRANSPORT LOTNICZY A REGIONALNE RYNKI PRACY W POLSCE THE IMPACT OF AIR TRANSPORT ON REGIONAL LABOUR MARICETS IN POLAND jt^l Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016

LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016 LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016 ZARZĄDZANIE I STOPNIA studia stacjonarne 1 sem. PO-W08-ZZZ-ZP- -ST-IL-WRO (2015/2016) MAP008010W Matematyka 30 MAP008010C Matematyka

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne I stopnia, rok akademicki 2012/2013. Wybór specjalności na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne I stopnia, rok akademicki 2012/2013. Wybór specjalności na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne I stopnia, rok akademicki 2012/2013 Wybór specjalności na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Katedry organizujące dydaktykę na kierunku MSG (Wydział

Bardziej szczegółowo

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki 2017-2018 Zanim zaczniesz wypełniać formularz, zapoznaj się z Instrukcjami! Imię i nazwisko:

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Filozofia z elementami logiki Klasyfikacja wnioskowań I część 2

Filozofia z elementami logiki Klasyfikacja wnioskowań I część 2 Filozofia z elementami logiki Klasyfikacja wnioskowań I część 2 Mariusz Urbański Instytut Psychologii UAM Mariusz.Urbanski@amu.edu.pl Plan: definicja pojęcia wnioskowania wypowiedzi inferencyjne i wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

BADANIE SATYSFAKCJI Z WYNAGRODZENIA

BADANIE SATYSFAKCJI Z WYNAGRODZENIA II Krakowskie Forum Wynagrodzeń 31.05 01.06.2007 BADANIE SATYSFAKCJI Z WYNAGRODZENIA dr Kazimierz Sedlak 1 Satysfakcja z wynagrodzenia jako ważny element badania postaw wobec pracy Wzrost zainteresowania

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD)

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 29 August 2013 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) ENV 782 MAR 119 MI 708 ONU 86 CODEC 1921 INST 459 PARLNAT 214 COVER NOTE from: Polish Senate date

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością i ryzykiem na przykładzie przedsiębiorstwa zajmującego się projektowaniem i dystrybucją odzieży

Zarządzanie wartością i ryzykiem na przykładzie przedsiębiorstwa zajmującego się projektowaniem i dystrybucją odzieży Zarządzanie wartością i ryzykiem na przykładzie przedsiębiorstwa zajmującego się projektowaniem i dystrybucją odzieży Value management and risk on the example of a company engaged in the design and distribution

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

B. Gabinet M. Zawadzka Wroclaw University of Economic

B. Gabinet M. Zawadzka Wroclaw University of Economic B. Gabinet M. Zawadzka Wroclaw University of Economic Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na podstawie przedsiębiorstw z branży uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo Słowa kluczowe: zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 Privacy policy Polityka office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 registration / correspondence address: 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Dmowskiego 70A/37 Polska / Poland The personal / business

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-1070 Towaroznawstwo Commodity Studies. Logistics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)

Z-LOG-1070 Towaroznawstwo Commodity Studies. Logistics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) MODULE DESCRIPTION Z-LOG-1070 Towaroznawstwo Commodity Studies Module code Module name Module name in English Valid from academic year 2012/2013 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Subject Level of education

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates Call 2013 national eligibility criteria and funding rates POLAND a) National eligibility criteria Funding Organisation National Contact Point National Center for Research and Development (Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND 2014 WWW.ADVICERO.EU RETAIL MARKET IN POLAND The Polish retail market enjoyed substantial development in recent years and is expected to continue growing in the near

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

The average number of people in a household receiving social benefits in relation to the average number of persons per household

The average number of people in a household receiving social benefits in relation to the average number of persons per household CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module The average number of people in a household receiving social benefits in relation to the average

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ STRATEGIA DLA POLSKI PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ STRATEGIA DLA POLSKI PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA KANCELARIA PREZYDENTA RP KOMITET PROGNOZ POLSKA 2000 PLUS" PRZY PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK A 367491 POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ STRATEGIA DLA POLSKI PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA 2004-2015

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Sitarz Dział Księgowości. Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach 24, 431-434

Agnieszka Sitarz Dział Księgowości. Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach 24, 431-434 Agnieszka Sitarz Dział Księgowości Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach 24, 431-434 2009 Dział Administracji 431 Agnieszka Sitarz DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI Dział księgowości Muzeum Narodowego w Kielcach czuwa

Bardziej szczegółowo

ASTERN BORDERIAND OF ENLARGED EUROPEAN UNION

ASTERN BORDERIAND OF ENLARGED EUROPEAN UNION ASTERN BORDERIAND OF ENLARGED EUROPEAN UNION COMPETITIUENESS FACTORS Editedby Eufemia Teichmann WARSAW SCHOOL OF ECONOMICS WARSAW 2006 Spis treści Przedmowa 9 Część I CZYNNIKI I OGRANICZENIA KONKURENCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki Gospodarczej i Logistyki

Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki Gospodarczej i Logistyki Korzyści osiągane poprzez realizację projektów innowacyjnych w podlaskich małych i średnich przedsiębiorstwach Benefits achieved by the implementation of innovative projects in the Podlaskie small and

Bardziej szczegółowo

The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31]

The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31] The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31] 994. pracy w Polsce do standardów Unii Europejskiej : Część A. Program realizacji badań naukowych i prac rozwojowych 1.01 31.12.2002.

Bardziej szczegółowo

HANDEL WEWNĘTRZNY W POLSCE 2006-2011

HANDEL WEWNĘTRZNY W POLSCE 2006-2011 ISSN 1899-7988 INSTYTUT BADAŃ RYNKU, KONSUMPCJI I KONIUNKTUR HANDEL WEWNĘTRZNY W POLSCE 2006-2011 Redakcja naukowa i koordynacja Urszula Kłosiewicz-Górecka WARSZAWA 2011 Spis treści Część I OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo