PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE"

Transkrypt

1 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM X, ZESZYT 1 Wybrane problemy zarządzania w gospodarce polskiej Redakcja naukowa: Halina Sobocka Szczapa Łódź 2009

2 Recenzent: Wanda Błaszczyk Redakcja naukowa: Halina Sobocka Szczapa Skład i łamanie tekstu: Barbara Lebioda Redakcja techniczna: Jadwiga Poczyczyńska Projekt okładki: Marcin Szadkowski Copyright by: Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi ISSN Druk i oprawa: Druk: i oprawa: Drukarnia GREEN, Plac Komuny Paryskiej 4, Łódź, tel./fax , , e mail:

3 SPIS TREŚCI Halina Sobocka-Szczapa, Wprowadzenie... 5 I. Problemy zarządzania podmiotami Jacek Nazdrowicz, Nowoczesne myślenie strategiczne w aspekcie zarządzania polskimi przedsiębiorstwami Jacek Nazdrowicz, Przeszkody racjonalnego podejmowania decyzji strategicznych 23 Stanisław Nowosielski, Podejście procesowe w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem Michał Śnierzyński, Znaczenie i funkcje struktury organizacyjnej w zarządzaniu szkołą wyższą Waldemar Walczak, Gospodarka oparta na wiedzy nowe wyzwania dla współczesnych przedsiębiorstw II. Problemy ochrony środowiska Muzahim Al-Noorachi, Ekologistyka a logistyka odpadów opakowaniowych Mirosław Wasielewski, Bezpieczeństwo ekologiczne sieci przewozowych ładunków towarowych zdolność wymiany informacji pomiędzy państwami Unii Europejskiej III. Problemy funkcjonowania podmiotów gospodarczych Mariusz Nyk, Zatrudnienie a wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw Joanna Trębska, Źródła finansowania działalności inwestycyjnej sektorów instytucjonalnych w Polsce w latach Janusz Gawryś, Magdalena Wysocka, Analiza sprawozdania finansowego spółki giełdowej w oparciu o prospekt emisyjny studium przypadku Szymon Kłopocki, Formy współpracy przedsiębiorstw w świetle wybranych koncepcji teoretycznych Stanisław Mikołajczyk, Technologie informacyjne dla logistyki Konrad Piechota, Dostosowanie kultury organizacyjnej korporacji transnarodowych do warunków lokalnych IV. Dydaktyka, komunikaty Ireneusz Nowak, Wyłączenie pracownika organu podatkowego jako gwarancja bezstronności w postępowaniu podatkowym Andrzej Jackiewicz, Rzetelność prowadzenia ksiąg podatkowych regulacje prawne, odpowiedzialność i problemy dydaktyczne...189

4 4 Spis treści Łukasz Sułkowski, Marketing w świetle paradygmatów społecznych Adam Koperek, Jerzy Koperek, Współczesne próby rozwiązania kwestii społecznej w demokracji amerykańskiej Grzegorz Ignatowski, Polityka Watykanu wobec Państwa Izrael za Piusa XII Krzysztof Kosecki, Aksjologia w języku: leworęczność jako przykład metaforycznego pejoratywu w języku polskim, angielskim, hiszpańskim i niemieckim...239

5 WPROWADZENIE Udostępniamy Państwu kolejny zeszyt, pierwszy w 2009 r., z X tomu cyklicznie ukazującej się serii Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania. Łącznie, w zeszycie zaprezentowano 19 artykułów, przy czym wszystkie mają charakter naukowy, bowiem Autorzy własne rozważania wsparli szeroko przytaczaną literaturą przedmiotu. Ponadto pięć opracowań może mieć charakter wspomagający dla procesu dydaktycznego W treści artykułów pojawiają się różnorodne zagadnienia, będące zarówno wynikiem studiów nad literaturą przedmiotu, jak i uwzględniających wyniki badań własnych, prowadzonych przez pracowników Uczelni. Obejmują one problematykę zarządzania przedsiębiorstwami, poruszają kwestie logistyki w powiązaniu z ochroną środowiska, a także inne szczegółowe problemy badawcze, związane z działaniem podmiotów lub wynikające z zainteresowań badawczych Autorów. W związku z tym przekazywany do Państwa rąk zeszyt podzielony został na w miarę spójne części, w których starano się zawrzeć artykuły o podobnym charakterze lub problematyce. W części pierwszej znalazły się takie opracowania, które zajmują się problematyką zarządzania. W części drugiej takie, w których głównym problemem były kwestie ochrony środowiska. W części trzeciej zamieszczono artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych, zaś w części czwartej zawierające istotne zagadnienia, mogące wpłynąć na udoskonalenie procesu dydaktycznego na różnych kierunkach studiów realizowanych na Uczelni. Zachęcając do lektury wszystkich artykułów, warto w tym miejscu zaprezentować główne treści w nich zawarte. Artykuły Jacka Nazdrowicza Nowoczesne myślenie strategiczne w aspekcie zarządzania polskimi przedsiębiorstwami oraz Przeszkody racjonalnego podejmowania decyzji strategicznych poświęcone są niekonwencjonalnemu, innowacyjnemu podejściu do zarządzania podmiotami, które nazywane jest myśleniem (zarządzaniem) strategicznym, umożliwiającym uwzględnienie spojrzenia perspektywicznego na działalność organizacji. Zaprezentowane w opracowaniach zostały również obszary zastosowań myślenia strategicznego oraz korzyści, jakie mogą one przynieść dla przedsiębiorstwa, a także bariery i pułapki, które mogą wpływać na ograniczenie skuteczności zarządzania strategicznego, mierzonej efektywnością podejmowania decyzji, które z kolei powinny być racjonalne. Autor dokonał próby określenia tych przeszkód na podstawie przeprowadzonych badań w polskich przedsiębiorstwach. Ponadto zaprezentowano czynniki wpływające na proces decyzyjny oraz sposoby, jakimi posługują się menedżerowie w celu pokonywania barier zarządzania.

6 6 Wprowadzenie Opracowanie Stanisława Nowosielskiego Podejście procesowe w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem zawiera prezentację istoty i cech podejścia procesowego w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Autor przedstawił te zagadnienia zarówno w oparciu o literaturę przedmiotu, omawiając współczesne koncepcje i metody zarządzania zorientowane na procesy gospodarcze, jak i na podstawie doświadczeń, z którymi mamy do czynienia w praktyce gospodarczej. Wskazano przy tym również na szczególną rolę podejścia procesowego w integrowaniu różnych koncepcji i metod zarządzania, w spójny system zarządzania przedsiębiorstwem. Michał Śnierzyński, w swoim artykule Znaczenie i funkcje struktury organizacyjnej w zarządzaniu szkołą wyższą podjął próbę przedstawienia znaczeniu i funkcji struktur organizacyjnych funkcjonujących w uczelniach wyższych. Autor przyjął w nim założenie, iż mimo tego, że szkoły wyższe z racji pełnionej w gospodarce misji nie powinny być nastawione na zysk, zachowują się jak pełnoprawni aktorzy procesów rynkowych. Wpływa to na tworzenie w nich nowych struktury organizacyjnych, które pozwalałyby na szersze wykorzystanie drzemiącego w uczelniach potencjału intelektualnego. W ten sposób struktury organizacyjne odpowiadają za rozwój uczelni, nadając im nowe funkcje, a także określając ich pozycję konkurencyjną na rynku edukacyjnym. Jest to szczególnie ważne w czasach, kiedy badania i rozwój stają się integralną częścią procesów gospodarowania, bowiem im bardziej dopracowania jest struktura organizacyjna, tym uczelnia lepiej funkcjonuje w danym regionie. Niezwykle ważny problem znaczenia gospodarki opartej na wiedzy w zarządzaniu współczesnymi przedsiębiorstwami podjął w swoim artykule, zatytułowanym Gospodarka oparta na wiedzy nowe wyzwania dla współczesnych przedsiębiorstw Waldemar Walczak. Koncepcja tej gospodarki powstała na potrzeby wyróżnienia specyficznych cech współczesnej gospodarki, która w coraz większym stopniu, w procesach rozwoju podmiotów wykorzystuje gromadzony kapitał wiedzy, a nie wyłącznie wzrost kapitału rzeczowego i towarzyszący temu zjawisku wzrost kwalifikowanej siły roboczej, co było istotą gospodarki industrialnej. Gospodarka oparta na wiedzy zdaniem Autora jest odzwierciedleniem najważniejszych uwarunkowań współczesnej gospodarki, w której coraz więcej przedsiębiorstw buduje swoją przewagę konkurencyjną w oparciu o wiedzę i kapitał intelektualny. Muzahim Al-Noorachi jest autorem opracowania Ekologistyka a logistyka odpadów opakowaniowych. Autor porusza w nim znaczenie ubocznych problemów środowisku naturalnym, będących konsekwencją rozwoju gospodarczego krajów rozwiniętych, gdzie brak świadomości ekologicznej i pogoń za zyskiem spowodowały dewastację elementów składających się na warunki życia człowieka. Kreowanie nowych rynków zbytu (zaspokajanie dotąd nieznanych potrzeb konsumenckich) spowodowało kumulację zużytych produktów w postaci odpadów. Dlatego też w ramach działań logistycznych zaczęto wyróżniać

7 Wprowadzenie 7 oprócz logistyki zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji tzw. logistykę wstecz. Bywa ona określona w literaturze przedmiotu jako logistyka odwrotna, ekologistyka, logistyka odpadów, utylizacji, recykling itp. Wszystkie wspomniane terminy mają na celu określenie dróg powrotu zużytych produktów i opakowań do punktów skupu i możliwość ich ponownego zagospodarowania. Opracowanie Mirosława Wasielewskiego Bezpieczeństwo ekologiczne sieci przewozowych ładunków towarowych zdolność wymiany informacji pomiędzy państwami Unii Europejskiej ujmuje problematykę ochrony środowiska z punktu widzenia przewozów ładunków towarowych pomiędzy państwami Unii Europejskiej. Artykuł omawia problemy konfigurowania sieci dostaw uwzględniających ocenę dostawców produktów i usług pod względem spełniania norm z zakresu ochrony środowiska naturalnego. Punktem odniesienia w tym przypadku jest zarówno potrzeba sprawnej wymiany informacji, która zapewniałaby bezpieczeństwo ekologiczne takich działań, jak i uregulowania prawne, występujące na obszarach państw Unii Europejskiej. Mariusz Nyk w artykule Zatrudnienie a wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw przedstawia sektor przedsiębiorstw, jako jeden z czołowych sektorów w gospodarce. Podstawą takiej oceny jest przyjęte kryterium udziału w tworzeniu PKB, ale także skala zatrudnienia i liczba pracujących. Na tej podstawie Autor starał się w opracowaniu zweryfikować sformułowaną przez siebie hipotezę badawczą, że poziom zadowolenia pracujących oraz zatrudnionych często jest uzależniony od poziomu płac. Problem ten starał się uchwycić poprzez pokazanie zależności pomiędzy zatrudnieniem, liczbą pracujących oraz przeciętnym wynagrodzeniem brutto w sektorze przedsiębiorstw. Rozważania Joanny Trębskiej zawarte w artykule, zatytułowanym Źródła finansowania działalności inwestycyjnej sektorów instytucjonalnych w Polsce w latach , podporządkowane zostały kwestii związku efektywnej działalności inwestycyjnej ze zwiększaniem innowacyjności gospodarki traktowanej, jako główny czynnik wzrostu gospodarczego. W związku z tym opracowanie zawiera krótki opis czynników wpływających na skłonność do inwestowania jednostek gospodarujących, przede wszystkim przedsiębiorstw oraz możliwości finansowania działalności inwestycyjnej. W dalszej kolejności poddano ocenie znaczenie samofinansowania działalności inwestycyjnej oraz rolę systemu finansowego, jako pośrednika w transferze środków finansowych od podmiotów dysponujących nadwyżkami funduszy do podmiotów zgłaszających na nie zapotrzebowanie, przy czym zajęto się również problemem przepływu kapitału z zagranicy. Przeprowadzona analiza poparta została wynikami badań empirycznych. Janusz Gawryś i Magdalena Wysocka w swoim artykule, zatytułowanym Analiza sprawozdania finansowego spółki giełdowej w oparciu o prospekt emisyjny studium przypadku na przykładzie przedsiębiorstwa Zetkama Fabryki Armatury Przemysłowej S.A. ukazali aktualne problemy, związane z funkcjo-

8 8 Wprowadzenie nowaniem spółek akcyjnych na Giełdzie Papierów Wartościowych, które powinny eksponować i uwzględniać przygotowanie analityczne przedsiębiorstwa do kolejnych emisji akcji. Przygotowywane w spółkach akcyjnych prospekty emisyjne, obok oceny potencjału produkcyjnego, wykorzystania zdolności produkcyjnych oraz pozycji spółki na rynku w otoczeniu konkurencyjnym, muszą zatem również zawierać analizę sprawozdania finansowego w kilkuletnim przekroju. Analiza ta jest zazwyczaj przeprowadzana w oparciu o bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływu środków pieniężnych cash flow. Winna ona zorientować obecnych, jak i przyszłych akcjonariuszy w opłacalności inwestowania w dany podmiot gospodarczy. Autorzy podejmując temat starali się przedstawić technikę analizy finansowej spółki giełdowej. Artykuł Szymona Kłopockiego formy współpracy przedsiębiorstw w świetle wybranych koncepcji teoretycznych, prezentuje problem współpracy przedsiębiorstw. Autor sugeruje w nim luki poznawcze występujące w teorii oraz niewystarczającą ilość narzędzi merytorycznych dostępnych w praktyce odnoszących się do tego zagadnienia. Opracowanie zawiera przegląd podstawowych ujęć teoretycznych współpracy, wskazuje na ich różnorodność oraz niewystarczająca zdolność każdego ujęcia z osobna do odpowiedzi na pytanie, jaka forma współpracy jest najbardziej wskazana i w jakich warunkach. W opracowaniu Stanisława Mikołajczyka, zatytułowanym Technologie informacyjne dla logistyki przedstawione zostało znaczenie określania mocy obliczeniowej systemów informatycznych w podmiotach logistycznych dla generowania przydatnych w ich funkcjonowaniu informacji, będących wynikiem konieczności przetwarzania coraz większej liczby danych, generowanych przez współczesną cywilizację. Proces ten zdaniem Autora wpływa na kształtowanie aktywności ludzi oraz dynamikę zmian zachodzących w organizacjach, ponieważ dane z ustalonych źródeł, wymagających często przetworzenia w przydatne informacje, są w konsekwencji podstawowym źródłem wiedzy o problemach pojawiających się w działalności podmiotów. W tym celu złożone formy przetwarzania danych zostały zastąpione systemami informatycznymi, które są bardziej funkcjonalne. Technologia informacyjna (IT) w ten sposób stała się ważnym narzędziem w systemie organizacji przedsiębiorstwa, bowiem przyczynia się do wzrostu efektywności procesów gospodarowania. Ta część publikacji zakończona jest artykułem Konrada Piechoty, zatytułowanym Dostosowanie kultury organizacyjnej korporacji transnarodowych do warunków lokalnych. Autor opisuje w opracowaniu korporacje transnarodowe, jako przedsiębiorstwa, których kompania macierzysta znajduje się w danym kraju, natomiast jej operacje dokonywane są na rynkach innych krajów, włącznie z zakładaniem oddziałów, filii, czy też przejmowaniem kontroli nad określonymi przedsiębiorstwami w tych krajach, co jest powodem poruszania się w wielu zróżnicowanych kulturach na całym świecie. Przez to korporacje stają przed dylematem, czy w swoich oddziałach pozwalać na wyodrębnianie się

9 Wprowadzenie 9 lokalnych kultur organizacyjnych, czy też narzucać jedną uniwersalną kulturę organizacyjną wywodzącą się z kraju, w którym znajduje się centrala korporacji. Problem ten staje również wyzwaniem do zarządzania międzykulturowego rozumianego, jako zarządzanie organizacją w układach międzykulturowych. W czwartej (ostatniej) części zeszytu znalazło się sześć artykułów, których szczególnym walorem jest wartość naukowo-dydaktyczna, a także poznawcza. W opracowaniu Ireneusza Nowaka Wyłączenie pracownika organu podatkowego jako gwarancja bezstronności w postępowaniu podatkowym zaprezentowano instytucję wyłączenia pracownika organu podatkowego, co powinno służyć zapewnieniu podatnikowi bezstronności w każdym stadium załatwienia sprawy. Autor w swoim artykule uzasadnia konieczność kategoryczności i szczegółowości wyłączenia, bowiem niezbędne jest w tym przypadku zrównoważenie słabości pozycji strony, wynikającej z przyjęcia w postępowaniu podatkowym założeń procesu inkwizycyjnego. Wskazuje jednocześnie na niedoskonałość istniejących w tej dziedzinie przepisów, często sprzecznych, budzących liczne wątpliwości interpretacyjne, które powinny zostać zmienione. W związku z tym Autor sformułował pożądane wnioski de lege lata i de lege ferenda. Artykuł Andrzeja Jackiewicza, zatytułowany Rzetelność prowadzenia ksiąg rachunkowych regulacje prawne, odpowiedzialność i problemy praktyczne poświęcony został szczegółowej kwestii, jaką jest w działalności rozrachunkowej firm prowadzenie ksiąg rachunkowych. Autor dokładnie starał się w swoim opracowaniu zdefiniować przedmiot zainteresowania oraz wskazał na znaczenie podjętego problemu w dydaktyce rachunkowości finansowej. Podkreślił przy tym znaczenie zarówno zdobywania wiedzy w tej dziedzinie, jak i posiadania umiejętności praktycznych. Zauważył ponadto, że traktowanie tej tematyki wyłącznie z pozycji prawa bilansowego jest poważnym uproszczeniem. Podmioty gospodarcze są, bowiem zobowiązane płacić określone daniny w formie podatków i opłat, a zatem na księgi należy spojrzeć również przez pryzmat prawa podatkowego. Łukasz Sułkowski w swoim opracowaniu Marketing w świetle paradygmatów nauk społecznych, rozpatruje próbę możliwości aplikowania matrycy wskazanych paradygmatów do szczegółowych nauk z rodziny nauk o zarządzaniu, w tym w szczególności marketingu, który z racji swojego interdyscyplinarnego charakteru i społeczne korzenie jest nauką wieloparadygmatową. Przyjmując to założenie, Autor rozpatruje paradygmaty nauk społecznych odnoszące się do marketingu zgodnie z propozycją G. Burella i G. Morgana wskazując przy tym na możliwość wystąpienia w XXI wieku szybkiego rozwoju refleksji i badań marketingowych, opartych na paradygmatach alternatywnych. Opracowanie Adama i Jerzego Koperków, zatytułowane Współczesne próby rozwiązania kwestii społecznej w demokracji amerykańskiej charakteryzuje, występujące we współczesnych koncepcjach liberalizmu amerykańskiego, próby sformułowania takiego programu, który można by uznać za realizację tradycyj-

10 10 Wprowadzenie nych wartości amerykańskiej myśli liberalnej, polegających na osiągnięciu rzeczywistej równości szans z zachowaniem wolności i swobód obywatelskich. Podjęte analizy prowadzą do wniosku, że demokracja amerykańska jest oparta na fundamentalnej idei wolności oraz na systemie politycznym i gospodarczym rozwijanym w ramach consensusu między konserwatyzmem i liberalizmem. Rozwój amerykańskiego systemu demokratycznego dokonuje się w ramach owego consensusu społecznego. Podejmowane w amerykańskiej demokracji współczesne próby rozwiązana kwestii społecznej tę ideę consensusu zakładają. Szersze i głębsze zmiany natury społecznej musiałyby dotyczyć zmiany wartości liberalnych, na których demokracja amerykańska opiera się. Takie próby są również podejmowane w amerykańskiej współczesnej myśli społecznej. Artykuł Polityka Watykanu wobec państwa Izrael za Piusa XII Grzegorza Ignatowskiego, stanowi przyczynek do historycznych rozważań o roli Kościoła Katolickiego w kształtowaniu międzynarodowych stosunków politycznych. Autor w sposób interesujący przedstawia kształtowanie się stanowiska w kwestii uznania państwa Izrael. Opracowanie Krzysztofa Koseckiego, zatytułowane Aksjologia w języku: leworęczność jako przykład metaforycznego pejoratywu w języku polskim, angielskim, hiszpańskim i niemieckim. Autor prezentuje w opracowaniu pojęcie leworęczności oraz jego znaczenie dla konceptualizacji bardzo różnych zjawisk, od zachowań począwszy, a na instytucjach społecznych skończywszy. Podkreśla jednocześnie to, że często wyrażenia językowe, które pośrednio odnoszą się do tej cechy, są pejoratywami, przy czym jest to zjawisko typowe dla wielu różnych języków. Opracowania zawarte w publikacji, charakteryzują się dużymi walorami naukowymi i poznawczymi, o czym świadczy uzyskanie przez nie pozytywnej recenzji wydawniczej. Poruszane w nich zagadnienia mają niezwykle ważne znaczenie dla funkcjonowania gospodarki oraz podmiotów. Szczególnie istotne jest wskazanie możliwości korzystania z doświadczeń innych nauk, których wykorzystanie w praktyce gospodarczej, mogłoby przynieść zdecydowaną poprawę skuteczności działania firm. W wielu przypadkach, połączenie rozważań teoretycznych z analizami empirycznymi, umożliwiło większe zrozumienie przedstawianej problematyki. W związku z tym zaprezentowane artykuły mogą stanowić istotne uzupełnienie piśmiennictwa, przede wszystkim ekonomicznego, ale również społecznego. Mogą być również wykorzystywane w procesie dydaktycznym. Halina Sobocka-Szczapa

11 Streszczenia i Abstracty Jacek Nazdrowicz Nowoczesne myślenie strategiczne w aspekcie zarządzania polskimi przedsiębiorstwami Streszczenie Współcześni menedżerowie pracujący w nowoczesnych, dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach sukcesywnie przestawiają się z działania rutynowego do działania twórczego. To niekonwencjonalne, innowacyjne podejście do zarządzania nazwano myśleniem strategicznym, którego siłą jest lepsze wykorzystanie potencjału umysłu i umożliwienie spojrzenia w daleką przyszłość organizacji. Autor w publikacji prezentuje cechy myślenia strategicznego oraz jego obecne odzwierciedlenie w zarządzaniu u polskich menedżerów. Zaprezentowane zostały również obszary zastosowań myślenia strategicznego oraz korzyści, jakie mogą przynieść dla przedsiębiorstwa. Summary Modern strategic thinking in aspect of management polish companies. Contemporaries managers working in modern, dynamically expanding companies switch successive from routine procedures to creative activity. This unconventional, innovative approaching to management is called strategic thinking, which the power is better use potential of mind and possibility to look the distant future. In this article author also shows features of strategic thinking and its current reflection in polish managers management. One introduces areas of application strategic thinking and advantages that give for companies.

12 Jacek Nazdrowicz Przeszkody racjonalnego podejmowania decyzji strategicznych Streszczenie Skuteczność zarządzania strategicznego mierzona jest efektywnością podejmowania decyzji, które z kolei powinny być racjonalne. Niestety, racjonalność decyzji może być zachwiana ze względu na występujące przeszkody w postaci barier i pułapek. W artykule dokonano próby określenia tych przeszkód na podstawie przeprowadzonych badań w polskich przedsiębiorstwach. Ponadto zaprezentowano czynniki wpływające na proces decyzyjny oraz sposoby, jakimi posługują się menedżerowie w celu pokonywania barier zarządzania. Summary Obstructions of rational strategic decision making An effectiveness of strategic management is measured with effectiveness decision making, which next should be rational. Unfortunately, rationality of decisions can be upset for the sake of occurrence obstructions in the form of barriers and traps. In article one comes up an attempt of describing these obstructions on the basis of research in polish companies. Moreover one presented factors influenced on decision process and ways, what managers use to overcome management barriers. Stanisław Nowosielski Podejście procesowe w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem Streszczenie W artykule najpierw omówiono istotę i cechy podejścia procesowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem, przedstawiane w literaturze i stosowane w praktyce. Zaprezentowano syntetycznie różne współczesne koncepcje i metody zarządzania zorientowane na procesy gospodarcze. Wskazano też na szczególną rolę podejścia procesowego w integrowaniu różnych koncepcji i metod zarządzania, w spójny system zarządzania przedsiębiorstwem.

13 PROCESSING APPROACH IN CONTEMPORARY ENTERPREISE MANAGEMENT Summary The article at first describes the essence and aims of processing approach in business management, presented in the literature and used in practice. It shows synthetically different present conceptions and management methods oriented on business processes. It also indicates the specific role of processing approach in integrating different conceptions and management methods, into united system of business management. Michał Śnierzyński Znaczenie i funkcje struktury organizacyjnej w zarządzaniu szkołą wyższą Streszczenie Niniejszy artykuł traktuje o znaczeniu i funkcji struktur organizacyjnych funkcjonujących w uczelniach wyższych. Autor przyjął w nim, iż szkoły wyższe mimo, że nie są nastawione na zysk zachowują się jak pełnoprawni aktorzy procesów rynkowych. W tym kontekście tworzone są nowe struktury owych jednostek naukowych, które pozwalają na szersze wykorzystanie drzemiącego w uczelniach potencjału intelektualnego. Stąd można wywieść, iż struktury organizacyjne odpowiadają za immanentny rozwój uczelni, nadają im nowe funkcje a także znaczenie. Jest to szczególnie ważne w czasach, kiedy badania i rozwój stają się koniecznością jednostek naukowych. Im bardziej dopracowania struktura organizacyjna, tym uczelnia lepiej funkcjonuje na danym rynku. Abstract Reaching changes in surrounding us realities extort activating of certain processes of changes. Among many challenges of the new century one ought to exchange: the skill of the adaptation of the man to new situations, the purchase of the efficiency of making of elections and skills of the effective kelter in the society, the practical application of the acquired knowledge and the skill. Change also data structures of scientific units.

14 All that determines the formation of new units which no longer only disposed on the education, but first of all on research and development. In the Polish practice appear new the organization or rather this are expanded structures of higher colleges which bear different names. Mostly are this Pass to the centre forward of the Excellence, Centres of Advanced Technologies or at last popular incubators of the enterprise. Their statutory aim is the kelter within the framework of the college and stimulating of her development and also the personality development of the student/ of the listener. From here one can infer that the meaning of structures of the college and their functions grows up and constantly evolves and their offer constantly is subject to the enlargement. Waldemar Walczak Gospodarka oparta na wiedzy nowe wyzwania dla współczesnych przedsiębiorstw Streszczenie Zaprezentowane w referacie rozważania koncentrują się na uwarunkowaniach gospodarki opartej na wiedzy oraz nowych wyzwaniach jakim muszą sprostać przedsiębiorstwa. Zachodzące trendy wymuszają potrzebę rewizji dotychczasowych teorii oraz koncepcji zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem. W rezultacie występujących przemian można zaobserwować, że konkurencyjność współczesnych przedsiębiorstw oraz procesy budowania ich wartości rynkowej są w coraz większym stopniu oparte i zależne od posiadanych zasobów niematerialnych wiedzy i kompetencji. Autor prezentuje rolę wiedzy jako strategicznego zasobu dla współczesnych przedsiębiorstw oraz podkreśla znaczenie zarządzania wiedzą jako metody na kreowanie innowacyjnych rozwiązań, co w konsekwencji umożliwia firmom rozwój w warunkach gospodarki opartej na wiedzy.

15 Summary The knowledge based economy new challenges for contemporary enterprises The article focuses on the importance of knowledge based economy characteristics and new challenges for contemporary enterprises. These trends are leading to revisions in management theories and models, as analysis follows reality. As a result, the competitiveness and value creation processes are more strongly dependent on intangible assets knowledge and competences. The author reflects to exploring the role of knowledge as strategic intangible asset for contemporary enterprises, underlines the importance of knowledge management as way driving innovation processes allowing for development in knowledge based economy. Muzahim Al Noorachi Ekologistyka a logistyka odpadów opakowaniowych Streszczenie Dynamiczny rozwój współczesnej gospodarki rynkowej sprawia, że działające na ich terytorium przedsiębiorstwa stoją wobec konieczności uwzględnienia aspektów ochrony środowiska naturalnego. Nastawienia większości przedsiębiorstw na maksymalizację zysków przez przedsiębiorstwa napotyka jednak na ograniczenia prawne mające na celu gwarantować ochronę składników środowiska naturalnego oraz świadomość ekologiczną kadry menedżerskiej i pracowników, Ponadto ochrona środowiska naturalnego w dużej mierze zależy również od podejścia do tych zagadnień gospodarstw domowych oraz konsumentów indywidualnych. Unia Europejska stara się dyrektywami zobowiązać swych członków do postępowania zgodnie z treścią modelu 3R: Reduction :ograniczenia ilości opakowań, zmniejszenia ich wymiarów i obniżenia ich masy; Reuse wielokrotnego użycia opakowań; Recyklingu powtórnego wykorzystania.

16 Summary ECO LOGISTICS AND LOGISTICS OF PACKAGING WASTE Dynamic development of contemporary market economy leads to the necessity of taking aspects of environmental protection into consideration by companies operating on this market. The attitude of the majority of enterprises aiming at maximizing profits encounters legal limitations introduced in order to guarantee the protection of the elements of natural environment and to increase ecological awareness of the managerial staff and regular employees. Furthermore, environmental protection depends to a significant extent also on the attitude of households and individual consumers to this issue. Mirosław Wasielewski Bezpieczeństwo ekologiczne sieci przewozowych ładunków towarowych zdolność wymiany informacji pomiędzy państwami UE Ochrona środowiska naturalnego jest w dzisiejszych czasach bardzo ważną kwestią. Środowisko naturalne bowiem ma ogromny wpływ nie tylko na życie indywidualnych organizmów, ale także na działalność różnego rodzaju firm i przedsiębiorstw. Istnieje zatem potrzeba sprawnej wymiany informacji, która zapewniałaby bezpieczeństwo ekologiczne przewozów ładunków towarowych pomiędzy państwami Unii Europejskiej. Artykuł omawia problemy konfigurowania sieci dostaw uwzględniających ocenę dostawców produktów i usług pod względem spełniania norm z zakresu ochrony środowiska naturalnego. Abstract Nowadays protection of natural environment and ecological safety of transport networks are very important questions. It is connected with huge influence of pollutions on natural environment from an activity of different firms and enterprises. Therefore, the requirement of proficient exchange of information about behavior in transport of these objects among European Union states is needed. It would assure safety of ecological transportation fright of loads. The purpose of this article is to present such resolving problems of configuring networks which would be

17 taking into consideration estimate of suppliers of products and services respecting grant norms in the aspect of protection of natural environment. Mariusz Nyk Zatrudnienie a wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw Streszczenie Sektor przedsiębiorstw to jeden z czołowych sektorów w gospodarce. Jest on istotny nie tylko przyjmując kryterium udziału w tworzeniu PKB, ale również ze względu na poziom zatrudnienia i liczbę pracujących. Zdecydowana większość czynnika ludzkiego jest zaangażowana w działalność sektora przedsiębiorstw. Wyniki badań, kształtują hipotezę, że poziom zadowolenia pracujących oraz zatrudnionych często jest podyktowany poziomem płac. Celem opracowania jest uchwycenie zależności pomiędzy zatrudnieniem, liczbą pracujących oraz przeciętnym wynagrodzeniem brutto w sektorze przedsiębiorstw. Abstract Employment and salaries ine the enterpricesʹ sector The enterpricesʹ sector is one of the leading ones in economy. This sector is important not only in terms of taking part in creating PKB but also in terms of employment and number of eployees. Big majority of human factor is engaged in enterpricesʹ sector activity. The researchesʹ results are creating hypothesis telling that both employees and employers satisfactionʹs level is often connected with level of salaries. The due of the article is to show the relation among employment, number of employees and average gross salary level in enterpricesʹ sector.

18 Joanna Trębska Źródła finansowania działalności inwestycyjnej sektorów instytucjonalnych w Polsce w latach Streszczenie Efektywna działalność inwestycyjna, przyczyniająca się do zwiększenia innowacyjności gospodarki, w teorii ekonomii traktowana jest jako główny czynnik wzrostu gospodarczego. Problemy związane z procesem inwestowania, w tym również źródeł finansowania inwestycji, stanowią nurtujący wielu badaczy przedmiot analiz, zarówno teoretycznych, jak i empirycznych. Opracowanie zawiera krótki opis czynników wpływających na skłonność do inwestowania jednostek gospodarujących, przede wszystkim przedsiębiorstw. Pokrótce przedstawiono również możliwości finansowania działalności inwestycyjnej. W kolejnej części poddano ocenie znaczenie samofinansowania działalności inwestycyjnej oraz rolę systemu finansowego jako pośrednika w transferze środków finansowych od podmiotów dysponujących nadwyżkami funduszy do podmiotów zgłaszających na nie zapotrzebowanie. W sytuacji, w której kapitał krajowy jest niewystarczający do pokrycia środków zaspakajających popyt inwestycyjny, dodatkowym źródłem staje się kapitał przepływający z zagranicy. Zaprezentowane w pracy wyniki badań empirycznych dotyczą analizy struktury i dynamiki nakładów brutto na środki trwałe według sektorów instytucjonalnych w gospodarce polskiej w latach , zakresu samofinansowania działalności inwestycyjnej, a następnie roli wybranych zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji, to jest instrumentów finansowych oferowanych przez system finansowy. Abstract In theory of the economics, efficient investment activity, which contribute to higher innovativeness of the economy, is treated as a main factor of the economic growth. Problems connected with the investing process, e.g. sources of financing investments, seems to be a pervading subject of theoretical as well as empirical analyses. The paper consist of a short description of factors that influence the propensity to invest of the units, specially corporations. There are also pos

19 sibilities of financing the investment activity. In the next part of the study the significance of the selffinancing of the investment activity and the role of finance system as an intermediary between the subjects which possess surplus of the money and subjects which ask for it are estimated. In case of nonsufficient domestic capital to defray for investment demand foreign capital becomes added source of financing. Empirical examination presented in the paper regards the analysis of structure and dynamic of gross fixed capital formation of institutional sectors in polish economy in , range of the selffinancing of the investment activity and the role of some outward sources of investment financing, which are financial instruments offered by the finance system. Janusz Gawryś, Magdalena Wysocka Analiza sprawozdania finansowego spółki giełdowej w oparciu prospekt emisyjny studium przypadku Summary ANALYSIS OF FINANCIAL STATMENT OF PUBLIC COMPANY The paper describes parctical aspects of financial analysis of Company Zetkama in Kłodzko on the basis of prospectus for stock exchange. The horizontal and vertical analysis of the balance sheet has been done with utilization of indicators analysis concerning the relations of the working capital and the indicators of efficency of international and external capital. The transition of the balance sheet of the company into analitical balance has been used, showinh the financial links of assets with external capital. On this background the conclusions of moderate strategy of management of working capital, has been formulated. On the basis of cashflow analysis, debts of the company, its efficency and profits the conclusions concerning overall future activity of the Company has been presented

20 Szymon Kłopocki Otwarty problem wyboru formy współpracy przedsiębiorstw Streszczenie Artykuł porusza problem współpracy przedsiębiorstw. Sugeruje luki poznawcze w teorii oraz niewystarczającą ilość narzędzi merytorycznych dostępnych w praktyce. Przegląd podstawowych ujęć teoretycznych współpracy wskazuje na ich różnorodność oraz niewystarczająca zdolność każdego ujęcia z osobna do odpowiedzi na pytanie: Jaka forma współpracy jest najbardziej wskazana i w jakich warunkach? Summary The article raises the issue of cooperation between companies. It suggests the existence of theoretical shortcomings and an insufficient number of tools available to managers. An overview of basic theoretical concepts describing cooperation unveils significant differences between them and shows that none of them has the capacity determine what form of cooperation is most adequate in given conditions. Stanisław Mikołajczyk Technologie informacyjne dla logistyki Streszczenie Zaprezentowane w referacie rozważania koncentrują się na uwarunkowaniach gospodarki opartej na wiedzy oraz nowych wyzwaniach, jakim muszą sprostać przedsiębiorstwa. Zachodzące trendy wymuszają potrzebę rewizji dotychczasowych teorii oraz koncepcji zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem. W rezultacie występujących przemian można zaobserwować, że konkurencyjność współczesnych przedsiębiorstw oraz procesy budowania ich wartości rynkowej są w coraz większym stopniu oparte i zależne od posiadanych zasobów niematerialnych wiedzy i kompetencji. Autor prezentuje rolę wiedzy jako strategicznego zasobu dla współczesnych przedsiębiorstw oraz podkreśla znaczenie zarządzania wiedzą

Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł).

Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł). Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł). Zawartość tomu: Rozdział I: Funkcjonowanie współczesnego

Bardziej szczegółowo

SYMULACYJNY MODEL PRODUKCJA-ZBYT W KONWENCJI METODY DYNAMIKI SYSTEMÓW PRZYPADEK PRZEDSIĘBIORSTWA FOTOSYSTEM

SYMULACYJNY MODEL PRODUKCJA-ZBYT W KONWENCJI METODY DYNAMIKI SYSTEMÓW PRZYPADEK PRZEDSIĘBIORSTWA FOTOSYSTEM MODERN MANAGEMENT REVIEW 2014 MMR, vol. XIX, 21 (1/2014) January-March STRESZCZENIA Małgorzata BARAN 1 Justyna STECKO 2 SYMULACYJNY MODEL PRODUKCJA-ZBYT W KONWENCJI METODY DYNAMIKI SYSTEMÓW PRZYPADEK PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu

WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu CONTEMPORARY MANAGEMENT QUARTERLY The Journal of Scientific Community and Business Leaders 1/2011 ISSN 1643-5494 RADA PROGRAMOWA

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla inwestorów w zakresie odpowiedzialnego inwestowania

Wytyczne dla inwestorów w zakresie odpowiedzialnego inwestowania Wytyczne dla inwestorów w zakresie odpowiedzialnego inwestowania Redakcja: Robert Sroka Guidelines for investors in the scope of responsible investing 2 GRUPA ROBOCZA DS. ODPOWIEDZIALNYCH INWESTYCJI Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt.

Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu i usług w układach przestrzennych PEDAGOGICAL UNIVERSITY OF CRACOW INSTITUTE

Bardziej szczegółowo

Marketingowe źródła uzyskiwania przewagi konkurencyjnej w działalności nowoczesnych podmiotów gospodarujących

Marketingowe źródła uzyskiwania przewagi konkurencyjnej w działalności nowoczesnych podmiotów gospodarujących PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XII, ZESZYT 5 Marketingowe źródła uzyskiwania przewagi konkurencyjnej w działalności nowoczesnych podmiotów gospodarujących Redakcja naukowa: Maciej Trippner, Muzahim

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. zeszyty naukowe 2 (55) 2009

Spis treści 1. zeszyty naukowe 2 (55) 2009 Spis treści 1 zeszyty naukowe 2 (55) 2009 warszawa 2009 2 rada Spis redakcyjna treści prof. zw. dr hab. Zdzisław Bombera (przewodniczący) prof. zw. dr hab. Michał Gmytrasiewicz prof. zw. dr hab. Zbigniew

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie i Edukacja

Zarz¹dzanie i Edukacja Zarz¹dzanie i Edukacja Zarządzanie kapitałem ludzkim Marketing w zarządzaniu Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa NUMER 68-69 STYCZEŃ KWIECIEŃ 2010 ISSN 1428-474X DWUMIESIÊCZNIK SZKO Y WY SZEJ IM.

Bardziej szczegółowo

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej:

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej: 323 Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej Partnership at all stages of sustainable building life cycle Projekt Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I GOSPODARKA OPARTA NA WIEDZY

INNOWACJE, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I GOSPODARKA OPARTA NA WIEDZY ZESZYTY NAUKOWE NR 453 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 8 ISSN 1640-6818 INNOWACJE, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I GOSPODARKA OPARTA NA WIEDZY ISSN 1896 382X UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI ZESZYTY NAUKOWE NR 453 EKONOMICZNE

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne i sprawnościowe problemy zarządzania projektami

Ekonomiczne i sprawnościowe problemy zarządzania projektami Przedsiębiorczość i Zarządzanie TOM XIV, ZESZYT 11 CZĘŚĆ II http://piz.san.edu.pl Ekonomiczne i sprawnościowe problemy zarządzania projektami Redakcja naukowa Tadeusz Listwan Łukasz Sułkowski Łódź 2013

Bardziej szczegółowo

I X O R G A N I Z A T O R K O N F E R E N C J I. P o l s k i e T o w a r z y s t w o I n f o r m a c j i N a u k o w e j

I X O R G A N I Z A T O R K O N F E R E N C J I. P o l s k i e T o w a r z y s t w o I n f o r m a c j i N a u k o w e j I X K r a j o w e F o r u m I n f o r m a c j i N a u k o w e j i T e c h n i c z n e j W Y M I A N A I N F O R M A C J I I R O Z W Ó J P R O F E S J O N A L N Y C H U S Ł U G I N F O R M A C Y J N Y C

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Umowa nr 224/DS/2010 z dnia 17 listopada 2010 r.

RAPORT KOŃCOWY. Umowa nr 224/DS/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. t Uniwersytet Jagielloński Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym RAPORT KOŃCOWY Modele zarządzania uczelniami w Polsce" Umowa nr 224/DS/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. Opracował Zespół pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Regionalne Systemy Innowacji w Polsce

Regionalne Systemy Innowacji w Polsce Regionalne Systemy Innowacji w Polsce Regionalne Systemy Innowacji w Polsce raport z badań Warszawa, styczeń 2013 Regionalne systemy innowacji w Polsce Raport z badań Raport końcowy z badania Przegląd

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PROJEKTÓW Z ZAKRESU TURYSTYKI I KULTURY NA ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY REGIONU

WPŁYW PROJEKTÓW Z ZAKRESU TURYSTYKI I KULTURY NA ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY REGIONU WPŁYW PROJEKTÓW Z ZAKRESU TURYSTYKI I KULTURY NA ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY REGIONU Pozycja turystyki województwa podlaskiego na tle kraju i Europy Redakcja naukowa: Elżbieta Szymańska Recenzent: prof.

Bardziej szczegółowo

Raport Końcowy. Warszawa czerwiec 2014 r.

Raport Końcowy. Warszawa czerwiec 2014 r. Raport w zakresie instrumentów finansowych (fundusze pożyczkowe i poręczeniowe, aniołowie biznesu, venture capital) i ich zaangażowaniu w procesy innowacyjne na Mazowszu Raport Końcowy Warszawa czerwiec

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ W ZARZĄDZANIU WSPÓŁCZESNYM PRZEDSIĘBIORSTWEM Teoria i praktyka

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ W ZARZĄDZANIU WSPÓŁCZESNYM PRZEDSIĘBIORSTWEM Teoria i praktyka PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XII, ZESZYT 13 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ W ZARZĄDZANIU WSPÓŁCZESNYM PRZEDSIĘBIORSTWEM Teoria i praktyka Redakcja naukowa Andrzej Jackiewicz Brodnica 2011 Wydawnictwo dofinansowane

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Innowacje w Nowoczesnych Organizacjach Aspekty Ekonomiczne i Społeczne.

ZESZYTY NAUKOWE MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Innowacje w Nowoczesnych Organizacjach Aspekty Ekonomiczne i Społeczne. ZESZYTY NAUKOWE MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE Prace z zakresu zarządzania numer 1 Innowacje w Nowoczesnych Organizacjach Aspekty Ekonomiczne i Społeczne Tarnów 2015 Zeszyty Naukowe

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie współpracy

Rozwijanie współpracy Rozwijanie współpracy pomiędzy kształceniem zawodowym, szkolnictwem wyższym i uczeniem się dorosłych w odpowiedzi na wyzwania uczenia się przez całe życie Developing Cooperation between VET, Higher Education

Bardziej szczegółowo

Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Małopolskim

Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Małopolskim Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Małopolskim Raport końcowy Zamawiający Zarząd Województwa Małopolskiego Wykonawca EPRD Biuro Polityki Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i Edukacja

Zarządzanie i Edukacja Zarządzanie i Edukacja Instrumenty skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem Zarządzanie kapitałem ludzkim Zarządzanie finansami Edukacja społeczna NUMER 88 MAJ czerwiec 2013 ISSN 1428-474X DWUMIESIÊCZNIK

Bardziej szczegółowo

Finansowe i organizacyjne aspekty kooperacji nauki i lokalnej przedsiębiorczości

Finansowe i organizacyjne aspekty kooperacji nauki i lokalnej przedsiębiorczości PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE Tom XV, Zeszyt 10, Część I, http://piz.san.edu.pl Finansowe i organizacyjne aspekty kooperacji nauki i lokalnej przedsiębiorczości Część I Redakcja: Mirosław Wypych, Paweł

Bardziej szczegółowo

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI TOM 2 Recenzja naukowa prof. zw. dr hab. Tadeusz Grabiński Wydawnictwo Wyższej

Bardziej szczegółowo

Procesy inwestycyjne i i strategie i przedsiębiorstw

Procesy inwestycyjne i i strategie i przedsiębiorstw 2010 2010 2010 Procesy inwestycyjne i i strategie i przedsiębiorstw w w czasach kryzysu Witold Witold Orłowski Orłowski Renata Renata Pasternak Karolina Karolina Flaht Flaht Dorota Dorota Szubert Szubert

Bardziej szczegółowo

Wpływ sektora szkolnictwa wyższego na Produkt Krajowy Brutto

Wpływ sektora szkolnictwa wyższego na Produkt Krajowy Brutto Wpływ sektora szkolnictwa wyższego na Produkt Krajowy Brutto Materiał konferencyjny Ekspertyza przygotowana przez: Justynę M. Bugaj Zofię Godzwon Aleksandrę Lis Radosława Rybkowskiego oraz Mariusza Pilcha

Bardziej szczegółowo

Książka abstraktów. Konferencja Młodych Naukowców Nurty badawcze w ekonomii, zarządzaniu i turystyce. Jelenia Góra, 10 stycznia 2015 r.

Książka abstraktów. Konferencja Młodych Naukowców Nurty badawcze w ekonomii, zarządzaniu i turystyce. Jelenia Góra, 10 stycznia 2015 r. Jelenia Góra, 10 stycznia 2015 r. Redakcja techniczna: Agnieszka Wasiuk Emil Mariusz Szymański Spis treści Ekonomia... 5 Zalety i wady samodzielnego opracowania biznesplanu... 6 Koncepcja rozwoju gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Podlaskim

Klastry w Województwie Podlaskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Podlaskim województwo podlaskie / Podlaskie Voivodeship Clusters in the Podlaskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa.

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa. Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Raport potrzeb. województwa go

Raport potrzeb. województwa go Raport potrzeb i mo w podmiotów integr yjno- ny h województwa go Projekt y ze ków E w E F szu o Raport potrzeb i możliwości podmiotów integracyjno-społecznych województwa dolnośląskiego Raport potrzeb

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo