Oczyszczalnia ścieków czy bio-rafineria?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oczyszczalnia ścieków czy bio-rafineria?"

Transkrypt

1 IV Konferencja Energia-Woda-Środowisko, stycznia 2014, Białystok Oczyszczalnia ścieków czy bio-rafineria? Ścieki/odpady jako źródło energii (biogaz), wody, substancji odżywczych i innych wartościowych surowców. Na przykładzie instalacji zaprojektowanych i wybudowanych przez VWS Polska Dr inż. Bogusław Buczak

2 Spis Treści 1. Bio-rafineria definicja ogólna Zredukuj ślad wodny Produkuj energię z odpadów Zredukuj ślad węglowy 2. Mlekovita Wysokie Mazowieckie wzorowo działająca instalacja z produkcją energii (biogazu) 3. Fabryka czekolady i karmy dla zwierząt unikalny projekt łączący najnowsze technologie z produkcją energii ze ścieków i odpadów i odzyskiem wody 2

3 Jak będzie wyglądać nowoczesna oczyszczalnia ścieków w przyszłości? Energia elektryczna Energia elektryczna neutralne CO 2 neutralne CO 2 Energia cieplna neutralne CO 2 Chemikalia Bio-rafineria Zasoby=ścieki + odpady Czysta woda 25/01/ 2014 Bio-plastik Odzysk substancji odżywczych np. MAP 3

4 Mlekovita Wysokie Mazowieckie Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków

5 Cele i wymagania modernizacji/rozbudowy oczyszczalni ścieków Uzyskanie efektu ekologicznego Przejęcie zwiększonych ładunków zanieczyszczeń Wykorzystanie istniejącej infrastruktury Zamknięcie rozbudowy i modernizacja oczyszczalni w obrębie istniejącej działki Proces oczyszczania powinien być energooszczędny, prosty i przebiegać w znacznym stopniu samoczynnie, przy minimalnym nadzorze personelu Uciążliwość oczyszczalni powinna być ograniczona do minimum Zastosowane rozwiązania technologiczne powinny minimalizować ilość powstających osadów Produkcja zielonej energii energetyczne wykorzystanie powstającego biogazu Zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych przekształcenie oczyszczalni z instalacji koszto twórczej w samowystarczalną lub zysko twórczą 5

6 SM Mlekovita Koncepcja procesowo technologiczna. Wybór.

7 Możliwe warianty rozbudowy: wariant 1 fermentacja beztlenowa osadu. Propozycja Veolia Water Systems Biologiczno-chemiczne oczyszczanie ścieków Dopływ Oczyszcz. mechaniczne Zbiornik wyrównawczy Flokulacja i flotacja Selektor beztlenowy Napowietrzanie Osadnik Odpływ Biogaz Zagęszczanie osadu Przeróbka osadu Odwadnianie Komora fermentacji 7

8 Możliwe warianty rozbudowy: wariant 2 Beztlenowo-tlenowe biologiczne oczyszczanie ścieków Reaktor beztlenowy Biogaz Przeróbka osadu Odciek Odwadnianie osadu Zagęszczanie osadu 8

9 Wybór krok 1: Charakterystyka ścieków mleczarskich Główne cechy ścieków mleczarskich: Wysoki ładunek ChZT (tłuszcze, cukry, białka) Duża zawartość tłuszczów. Typowa mg/l, wysoka 1000mg/l Konieczność usuwania azotu i fosforu Duża zmienność w ilości i jakości ścieków (fazy mycia linii produkcyjnych) Obecność tzw. odpadu serwatkowego Skład ścieków zależny w dużej mierze od typu produkcji (sery, masło, yogurty, mleko itp.) Temperatura o C

10 Kryteria wyboru procesu oczyszczania dla SM Mlekovita Kryteria wyboru procesu oczyszczania: Całościowa analiza ekonomiczna: koszty inwestycyjne i eksploatacyjne Aspekty procesowe i ekonomiczne; kompensacja nakładów inwestycyjnych poprzez zysk z produkcji biogazu Zachowanie właściwego bilansu C/N Wnikliwa analiza poszczególnych frakcji ChZT Ryzyka procesowe związane ze składem oraz skomplikowaniem procesu oczyszczania Dlaczego wybrano wariant 1???

11 Dlaczego wybrano wariant 1? Wady związane z zastosowaniem reaktora beztlenowego na linii ściekowej wariant 2: Wysokie stężenie tłuszczów w ściekach surowych z SM Mlekovita 1000 mg/l (reaktory beztlenowe wysoko obciążone mogą pracować przy maks. stężeniu 100 mg/l). Konieczność głębokiego usuwania EE ze ścieków >90% => b. intensywne dozowanie chemii => zwiększenie kosztów eksploatacyjnych => duże ilości osadu chemicznego. Procesowo na granicy możliwości Wraz z usuwaniem tłuszczów zmniejszenie ładunku ChZT w reaktorze beztlenowym => zmniejszenie produkcji biogazu. Głęboka redukcja ChZT w procesie flotacji => możliwe zaburzenie bilansu C/N dla procesu tlenowego => konieczność by-passu ścieków lub dozowania C => zapewnienie normalnej pracy części tlenowej możliwe tylko przy niskiej wydajności pracy reaktora beztlenowego) Spodziewane problemy procesowe z przyczyn omówionych wcześniej oraz negatywny wpływ produktów hydrolizy tłuszczów LCFA (długołańcuchowych kwasów tłuszczowych) na metanogenezę, krystalizacja białek, dezintegracja osadu granulowanego, możliwa niestabilna praca reaktora, niskie obciążenia.

12 Dlaczego wybrano wariant 1? Zalety wariantu 1: 1. Niezawodność 2. System relatywnie prosty w eksploatacji 3. Zmniejszenie obciążenia istniejących komór napowietrzania o ok % ChZT. 4. Usunięcie znacznych ilości tłuszczów ze ścieków przed komorami napowietrzania 5. Intensyfikacja procesów oczyszczania osadu czynnego dostosowana do obecnych ładunków 6. Produkcja biogazu produkcja en. elektrycznej i ciepła =>zysk z en. elektrycznej i zielonych certyfikatów

13 Zakres prac 1. ROZBUDOWA 2. MODERNIZACJA 13

14 Informacje ogólne o Inwestycji Nazwa Inwestycji: Rozbudowa i Modernizacja Oczyszczalni Ścieków z systemem kogeneracji Lokalizacja: Oczyszczalnia Ścieków Mlekovita w Wysokiem Mazowieckiem Inwestor: Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita Konsultant Techniczny Inwestora: Safege Generalny Realizator Inwestycji: Veolia Water Systems Sp. z o.o., Data podpisania umowy: Termin zakończenia rozruchu/parametryzacja instalacji:

15 Zakres prac Rozbudowa Elementy projektowanej instalacji: 1. Sito piaskownik 2. Pompownia ścieków mleczarskich 3. Zbiornik buforowy 4. Flotator DAF 5. Zbiornik buforowy osadu 6. Reaktor beztlenowy Biobulk 7. System podgrzewania osadu 8. System usuwania osadu z reaktora 9. System dozowania chemii 10. Zbiornik biogazu 11. Pochodnia biogazu 12. Odsiarczalnia biogazu 13. Rurociągi technologiczne 14. Urządzenia pomiarowe i automatyka Metoda wykorzystywania biogazu: Produkcja energii cieplnej i elektrycznej w układzie kogeneracyjnym 2x800kWe 15

16 Zakres prac Modernizacja Podstawowy zakres modernizacji: 1. Budowa systemu rozdziału ścieków surowych na dopływie do zbiorników KOCZI i KOCZII 2. Zastosowanie analizatorów on-line NH 4, NO 3, DO 3. Zastosowanie dodatkowych mieszadeł w strefie denitryfikacji 4. Zabudowa przelewu ruchomego na odpływie z KOCZII 5. Obudowa istniejących aeratorów w KOCZII 6. Budowa systemu rozdziału ścieków za KOCZII na osadniki 7. Zwiększenie strefy sedymentacji poprzez budowę dodatkowego osadnika, 8. Adaptacja istniejącej komory stabilizacji osadu na zbiornik magazynowy osadu 9. Wymiana istniejących pomp i mieszadeł 10. Wymiana istniejących rozdzielni NN i SN 16

17 2.1 Etapy realizacji Inwestycji 1. Opracowanie dokumentacji technicznej i uzyskanie stosownych pozwoleń administracyjnych a) Projekt bazowy (koncepcja technologii) b) Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na wytwarzanie odpadów, warunki przyłączeniowe dla kogeneracji c) Projekt Budowlany d) Decyzja o pozwoleniu na budowę e) Projekt Wykonawczy 2. Realizacja robót budowlano-montażowych a) Realizacja robót budowlanych i sieci zewn. (ok. 25% wszystkich robót) b) Realizacja instalacji elektrycznych i AKPiA (ok. 10% wszystkich robót) c) Realizacja instalacji technologicznych (ok. 65% wszystkich robót) 3. Rozruch instalacji i przekazanie instalacji do użytkowania a) Projekt rozruchu, rozruch mechaniczny i technologiczny instalacji b) Dokumentacja powykonawcza (w tym instrukcja eksploatacji) c) Sprawdzenie gwarancji technologicznych d) Pozwolenie na użytkowanie, zgłoszenie emisji/ew. uzyskanie pozwolenia 17

18 Osiągane parametry oczyszczania. Efekt ekologiczny. Wielkość oczyszczalni: RLM (Równoważna Liczba mieszkańców) Ilość ścieków: 7550m3/d Ładunek ChZT: 32,6t/d 18

19 Wyniki pracy oczyszczalni ścieków Mlekovita Ścieki oczyszczone Parametr Jednostka Wartość dopuszczalna Średnia Odchylenie BZT 5 mg/dm ,00% ChZT mg/dm ,20% Zawiesina mg/dm ,7-66,57% Fosfor mg/dm 3 2 1,47-26,50% Azot ogólny mg/dm ,4-85,33% Azot amonowy mg/dm ,47-85,30% Azot azotanowy mg/dm ,97-96,77% *średnia wartość z okresu Oczyszczalnia osiąga wszelkie parametry ścieków oczyszczonych zgodnie z przepisami w zakresie znacznie przewyższającym wymagania. 19

20 Praca reaktora beztlenowego Biobulk

21 Zasilanie reaktora Reaktor beztlenowy Biobulk jest zasilany substratem osadem z trzech źródeł: Osad z DAF (flotacja ciśnieniowa) Serwatka Osad tlenowy (osad nadmierny z KOCZ) 21

22 Produkcja biogazu przy obecnym obciążeniu ładunkiem ChZT Średni ładunek ChZT doprowadzany do reaktora: kg/d* Średni ładunek ChZT odprowadzany z reaktora: kg/d* Ładunek ChZT zredukowanego w procesie fermentacji: kg/d* Zakładany przyrost biomasy w reaktorze: 4% Obliczenia procesowe: Warunki rzeczywiste: 1 kg ChZT zred. 0,325 Nm 3 CH 4 1 kg ChZT zred. 4008/11658 = 0,344 Nm 3 CH 4 Zakładana produkcja metanu (z uwzględnieniem przyrostu biomasy): Ilość CH 4 = ChZT zred 0,325 (1 - przyrost biomasy) = = ,325 0,96 = 3637 Nm 3 CH 4 Zakładana zawartość CH 4 w biogazie: 55% Zakładana ilość biogazu = 3637 : 0,55 = 6614 Nm 3 ** Zakładana ilość biogazu: 7364 m 3 /d*** *Średnia za okres **Warunki normalne: 0 C, 1013 mbar (ciśnienie atm.) ***Warunki rzeczywiste: 37 C, nadcisnienie 20 mbar Rzeczywista produkcja metanu: +10% Ilość CH 4 = ,64 = 4008 Nm 3 CH 4 Rzeczywista zawartość CH 4 w biogazie: 64% Średnia produkowana ilość biogazu = 6263 Nm 3 /d** Średnia produkowana ilość biogazu: 6974 m 3 /d* *** 22

23 23

24 Podsumowanie efektywności pracy reaktora biogazowego Reaktor pracuje zgodnie z założeniami. Uwagę zwraca bardzo stabilna praca reaktora mimo zmienności składu substratu Redukcja ChZT osiąga poziom zgodny z projektowym Brak uciążliwości zapachowej proces w pełni zhermetyzowany Tendencja wzrostowa produkcji biogazu 24

25 Zyski z produkcji biogazu Założenia: koszty (uniknięte) jednostkowe zakupu energii elektrycznej: 0,28 PLN/kWh (netto), koszty (uniknięte) jednostkowe zakupu energii cieplnej: 0,138 PLN/kWh (netto), cena zielonych certyfikatów 220,98 PLN/MWh (wg notowań Towarowej Giełdy Energii), z dnia r. wykorzystanie całości energii elektrycznej wyprodukowanej w CHP, na potrzeby własne zakładu produkcyjnego oraz oczyszczalni, wykorzystanie 2300 MW/rok energii cieplnej wyprodukowanej w CHP, na potrzeby własne (podgrzewanie ścieków i budynków) Produkcja metanu Nm3/d 4015 Moc zainstalowana systemu kogeneracji MW 2 x 800 Energia w biogazie MW/h 1673 sprawność elektrycza układu % 42,5 sprawność cieplna układu % 43 Roczna produkcja energii elektrycznej MW/rok 6228 Roczna produkcja energii cieplnej MW/rok 6302 Koszty uniknięte produkcji energii elektr. PLN/rok Koszty uniknięte produkcji energii cieplnej PLN/rok Zysk z "zielonych certyfikatów" PLN/rok Szacunkowe koszty eksploatacyjne CHP PLN/rok Całkowity zysk z systemu CHP PLN/rok Tabela 1: Zyski z wykorzystania biogazu w systemie CHP z uwzględnieniem kosztów eksploatacyjnych CHP 25

26 Podsumowanie Wyniki pracy Oczyszczalni Ścieków znacznie przewyższają wymagania prawne w zakresie wymaganych parametrów Praca reaktora beztlenowego zgodna jest z założeniami projektowymi Produkcja metanu w procesie beztlenowym jest wyższa niż zakładana Pierwsza instalacja tego typu w przemyśle mleczarskim w Polsce o dodatnim bilansie energetycznym uzyskiwanym z tzw. zielonej energii. 26

27 Podsumowanie Efekty ekonomiczne Modernizacja istniejącej oczyszczalni SM Mlekovita, nie tylko pozwoliła na przejęcie dodatkowych ładunków wynikających ze wzrostu produkcji, ale zmieniła charakter oczyszczalni w sensie ekonomicznym z producenta kosztów na producenta zysków. Wyliczony zysk po odjęciu kosztów eksploatacyjnych będzie wynosił przy pełnym obciążeniu ok. 3,25 M PLN/rok. Istniejąca oczyszczalnia generowała koszty na poziomie 2-2,5M PLN/rok (energia, chemia, osady etc). Finalna różnica finansowa będzie wynosi ok. +5,5M PLN/rok 27 27

28 3.1 Postęp prac - maj 28

29 3.1 Postęp prac - listopad 29

30 Modernizacja na czynnym obiekcie 30

31 3.1 Postęp prac wiosna rozruch 31

32 3.1 Postęp prac instalacja zakończenie 32

33 Produkcja czekolady i karmy dla zwierząt. Ścieki + Odpady

34 Cele i wymagania projektu - budowy nowej instalacji Jednoczesna utylizacja ścieków i odpadów Produkcja biogazu. Największa możliwa Zrzut ścieków oczyszczonych do rzeki Zamknięcie obiegu wodnego dla 50% oczyszczonych ścieków tj. odzysk wody ze ścieków. Wymagane badania pilotowe. Ograniczenia terenu dostępnego pod budowę. Spełnienie wszelkich wymagań prawnych i ekologicznych oraz wymogów korporacyjnych 34

35 Wybór procesu możliwe alternatywy procesowe W oparciu o przeprowadzone intensywne 4 miesięczne badania pilotowe rozważane były 2 alternatywne linie technologiczne: Alternatywa 1 VWS: 1. Najnowsza technologia beztlenowa oparta reaktor membranowy Memthane Wraz z sekcją doczyszczającą złożoną z 2. Procesu deamonifikacji na złożu zawieszonym Anita MOX (redukcja NNH4) 3. Tlenowym reaktorze membranowym (UF) Biosep (MBR) zakończona 4. modułem RO (odwróconej osmozy). Alternatywa 2 Rozwiązanie oparte na klasycznej komorze fermentacyjnej współpracującym z sekcją separacji faz oraz sekcją doczyszczającą opartą na klasycznym procesie osadu czynnego Wybór: Alternatywa 1 Memthane ANITA Mox Biosep RO 35

36 Membranowa technologia beztlenowa MEMTHANE Najwyższa produkcja biogazu/energii Najlepsza możliwa jakość ścieków oczyszczonych Największy zysk Technologia zerowego zrzutu (ZLD Zero Liquid Discharge)

37 Reaktor MEMTHANE ~ 98-99% konwersji ChZT Zakres stosowania: ścieki/odpady wysoko obciążone ładunkiem organicznym >15g ChZT/l:Mleczarnie (serwatka), Bioetanol (wywar gorzelniany), Przemysł spożywczy Kondycjonowanie ścieków/odpadów Czyszczenie na miejscu (CIP) Dopływ wprowadzany jest do reaktora beztlenowego gdzie następuje konwersja zanieczyszczeń organicznych do biogazu. Po procesie beztlenowym, następuje separacja biomasy (osadu) od permeatu dzięki zastosowaniu modułu UF Jeśli wymagane, permeat pozbawiony zawiesin może być doczyszczany przy pomocy kilku dostępnych technologii (m.in. Odzysk związków pożywkowych). Biomasa jest zawracana z powrotem do reaktora a tylko niewielka jej część usuwana z układu i odwadniana. 37

38 Technologia ANITA Mox. Skrócona droga eliminacji NNH4 NO 3 - NH 4 + N 2 NH 4 + NO 2 - Brak ChZT N 2 Zużycie energii (-60%) Emisja CO2 (-80%) Brak łatwo rozkładalnego C (ChZT) Wysokie obciążenia mała kubatura reaktora

39 ANITA Mox proces przebiegający w biofilmie NH 4 + N 2 Utlenianie O 2 AOB - NO 2 Biofilm Bakterie Anammox Wypełnienie Kształtki Tlenowe Beztlenowe Procesy jednocześnie zachodzące w biofilmie 39

40 Reaktor Membranowy Biosep oraz RO Elastyczność w stosowaniu membran możliwe zastosowanie membran zanurzonych jak i w układzie suchym. Całkowita eliminacja zawiesin Najwyższy możliwy stopień usunięcia biodegradowalnego ChZT, BZT, N I P. Doskonała mikrobiologiczna jakość odpływu (przekraczająca jakość wody do kąpieli wg. Dyrektywy 2006/7/EC, Annex II klasyfikacja jakość doskonała ) Jakość odpływu odpowiednia dla aplikacji zawracania wody. Pełna ochrona modułu RO

41 Porównanie efektów zastosowania alternatyw procesowych Parametry procesowe Memthane + Anitamox/Biosep WKF + separacja + osad czynny Obciążenie objętościowe reaktora beztlenowego (kgchzt/m3) >2 x większe Objętość czynna reaktora (m3) > 2 x mniejsza Redukcja ChZT (%) ~ 99 ~90-95 Redukcja ChZT mg/l mg/l =>200 Produkcja metanu/biogazu (Nm3/d) +23%/+13% Produkcja energii w CHP (MW/d) +23% Produkcja osadu (kg/d) 1,5 x mniejsza Wielkość sekcji doczyszczającej (m3) ~4 x mniejsza Wielkość by-passu ścieków surowych (%) brak konieczny Zapotrzebowanie na powietrze (Nm3/h) > 4 x mniejsze Zapotrzebowanie na przestrzeń (m2) 2 x mniejsze 41

42 Schemat instalacji Biogaz: 8160 Nm 3 /d CHP (1 MW) ANITA TM Mox Ściek surowy Odpady czekoladowe Odpady z karmy dla zwierząt Sito Młynek Higienizacja Zbiornik wyrównaw czy Zbiornik buforowy Ścieki + odpady Q: 970 m 3 /d ChZT: mg/l Beztlenowy reaktor membranowy Memthane Osad odwodniony Wirówka Zbiornik osadu Woda do generatora pary Q: 340 m 3 /d Odwrócona Osmoza Permeat ze stopnia biologicznego Filtr węglowy Stopień biologiczny Biosep Odpływ do rzeki ChZT <125 mg/l 42

43 Korzyści z produkcji energii z biogazu w CHP oraz zawracania wody technologicznej Wykorzystanie biogazu jako paliwo w systemie kogeneracji, daje następujące zyski i oszczędności: Koszty uniknięte zakupu energii elektrycznej: PLN rocznie Koszty uniknięte zakupu energii cieplnej: Zysk ze sprzedaży zielonych certyfikatów: PLN rocznie PLN rocznie Uzdatnianie ścieków oczyszczonych daje oszczędności w zakupie wody na następującym poziomie: Przy poziomie uzdatniania wody rzędu 328 m 3 /d oszczędność na zakupie wody technologicznej wynosi blisko zł na rok 43

44 Biorafineria 44

45 W Polsce VWS promuje i wdraża najnowsze technologie oczyszczania ścieków przemysłowych w tym beztlenowych od lat 90-tych ub. wieku Ponad 1000 instalacji beztlenowych i tlenowych na świecie i kilkadziesiąt instalacji eksploatowanych przez VWS na różnych typach reaktorów 1. SM Mlekovita mleczarnia 2. Batony czekoladowe i karma dla zwierząt 3. Kellogg s Kutno produkcja chipsów 4. Maspex Tymbark Olsztynek I soki owocowe i przetwórstwo warzyw 5. Maspex Tymbark Olsztynek II. (Rozbudowa Tymbark Olsztynek I) 6. Maspex Tymbark S.A. soki owocowe i przetwórstwo warzyw 7. Maspex Ekoland soki owocowe 8. Agrana Fruit wsady owocowe 9. Hellena soki owocowe 10. Nestle Pacific słodycze, płatki śniadaniowe 11. SABMiller Tyskie Browary Książęce - browar 12. Carlsberg Browar Bosman - browar 13. Anwil S.A./PKN Orlen chemia, PTA 14. Cargill skrobia 15. McCain frytki 16. Frito-Lays chipsy 17. Mondi papiernia 18. Danone, LU, Toska, Mleko, Arla, PCC Rokita i wielu innych Od ponad 40 lat rozwijamy technologie beztlenowe dla zastosowań przemysłowych Szacunkowa ilość biogazu produkowana w instalacjach beztlenowych wykonanych w Polsce przez VWS wynosi 50 M Nm 3 45

46 Browar - Tyskie Browary Książęce Nasze instalacje 46 46

47 Dziękuję za uwagę!

BIAŁYSTOK 24-25 marca 2010

BIAŁYSTOK 24-25 marca 2010 BIAŁYSTOK 24-25 marca 2010 KONFERENCJA: Ochrona Środowiska. Woda i ścieki w przemyśle spożywczym. Oczyszczanie ścieków mleczarskich mity i rzeczywistość Dr inż. Bogusław Buczak 1 Charakterystyka ścieków

Bardziej szczegółowo

VI Konferencja Energia Woda Środowisko kwietnia 2016, Bronisławów

VI Konferencja Energia Woda Środowisko kwietnia 2016, Bronisławów > VI Konferencja Energia Woda Środowisko 11 13 kwietnia 2016, Bronisławów Przegląd technologii oczyszczania ścieków przemysłowych Nie bójmy się stosować najnowocześniejszych technologii Podejście tradycyjne..

Bardziej szczegółowo

Ścieki/odpady jako źródło energii (biogaz), wody, substancji pożywkowych i innych wartościowych surowców

Ścieki/odpady jako źródło energii (biogaz), wody, substancji pożywkowych i innych wartościowych surowców energia woda środowisko Oczyszczalnia ścieków czy bio-rafineria? Ścieki/odpady jako źródło energii (biogaz), wody, substancji pożywkowych i innych wartościowych surowców W ostatnim czasie szczególnego

Bardziej szczegółowo

Energia i ścieki w przemyśle spożywczym NOWOCZESNY SYSTEM OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW MLECZARSKICH Z GOSPODARKĄ OSADOWĄ

Energia i ścieki w przemyśle spożywczym NOWOCZESNY SYSTEM OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW MLECZARSKICH Z GOSPODARKĄ OSADOWĄ IV Konferencja Naukowo Techniczna Energia Woda Środowisko Energia i ścieki w przemyśle spożywczym NOWOCZESNY SYSTEM OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW MLECZARSKICH Z GOSPODARKĄ OSADOWĄ KORZYŚCI I ZAGROŻENIA Firma AF

Bardziej szczegółowo

Woda i ścieki w przemyśle spożywczym

Woda i ścieki w przemyśle spożywczym VI Konferencja Naukowo-Techniczna Woda i ścieki w przemyśle spożywczym DOŚWIADCZENIA Z REALIZACJI BUDOWY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO Z UWZGLĘDNIENIEM ŚCIEKÓW MLECZARSKICH Firma AF Projects

Bardziej szczegółowo

Oszczędności płynące z odzysku wody i cennych surowców

Oszczędności płynące z odzysku wody i cennych surowców Oszczędności płynące z odzysku wody i cennych surowców NIJHUIS PODSTAWOWE LICZBY Ponad 80 lat doświadczenia Ponad 2400 instalacji na świecie Ponad 130 instalacji w Polsce w tym blisko 80% w branży spożywczej

Bardziej szczegółowo

Ścieki jako surowiec zmiana paradygmatu?

Ścieki jako surowiec zmiana paradygmatu? energia woda środowisko Ścieki jako surowiec zmiana paradygmatu? Ścieki/odpady jako źródło energii (biogaz), wody, substancji pożywkowych i innych wartościowych surowców W ostatnim czasie szczególnego

Bardziej szczegółowo

dr inż. Katarzyna Umiejewska inż. Aleksandra Bachanek inż. Ilona Niewęgłowska mgr inż. Grzegorz Koczkodaj

dr inż. Katarzyna Umiejewska inż. Aleksandra Bachanek inż. Ilona Niewęgłowska mgr inż. Grzegorz Koczkodaj dr inż. Katarzyna Umiejewska inż. Aleksandra Bachanek inż. Ilona Niewęgłowska mgr inż. Grzegorz Koczkodaj Zakład produkuje sery o różnej wielkości i kształcie. Do asortymentu należą :» kręgi: waga 3-8

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA Wysokie Mazowieckie UL. Ludowa 122

Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA Wysokie Mazowieckie UL. Ludowa 122 Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA 18-200 Wysokie Mazowieckie UL. Ludowa 122 Możliwości modernizacji zakładowej oczyszczalnio ścieków SM MLEKOVITA Marek Kajurek CHARAKTERYSTYKA ZAKLADU MLECZARSKIEGO W WYSOKIEM

Bardziej szczegółowo

BEZTLENOWE OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW Z ZAKŁADU PRZETWÓRSTWA ZIEMNIAKÓW Z WYKORZYSTANIEM POWSTAJĄCEGO BIOGAZU DO PRODUKCJI PRĄDU, CIEPŁA I PARY

BEZTLENOWE OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW Z ZAKŁADU PRZETWÓRSTWA ZIEMNIAKÓW Z WYKORZYSTANIEM POWSTAJĄCEGO BIOGAZU DO PRODUKCJI PRĄDU, CIEPŁA I PARY BEZTLENOWE OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW Z ZAKŁADU PRZETWÓRSTWA ZIEMNIAKÓW Z WYKORZYSTANIEM POWSTAJĄCEGO BIOGAZU DO PRODUKCJI PRĄDU, CIEPŁA I PARY TECHNOLOGICZNEJ BLOKOWY SCHEMAT TECHNOLOGICZNY UKŁAD OCZYSZCZANIA

Bardziej szczegółowo

II Forum Ochrony Środowiska Ekologia stymulatorem rozwoju miast Warszawa lutego 2016 roku

II Forum Ochrony Środowiska Ekologia stymulatorem rozwoju miast Warszawa lutego 2016 roku II Forum Ochrony Środowiska Ekologia stymulatorem rozwoju miast Warszawa 15-16 lutego 2016 roku KREVOX ECE Firma Krevox została założona w 1990 roku. 1991 - budowa pierwszej małej SUW Q = 1 000 m3/d dla

Bardziej szczegółowo

OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW I WÓD TECHNOLOGICZNYCH Z RÓŻNYCH GAŁĘZI PRZEMYSŁU Z ZASTOSOWANIEM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII: BIOLOGICZNEJ I ULTRAFILTRACJI

OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW I WÓD TECHNOLOGICZNYCH Z RÓŻNYCH GAŁĘZI PRZEMYSŁU Z ZASTOSOWANIEM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII: BIOLOGICZNEJ I ULTRAFILTRACJI OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW I WÓD TECHNOLOGICZNYCH Z RÓŻNYCH GAŁĘZI PRZEMYSŁU Z ZASTOSOWANIEM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII: BIOLOGICZNEJ I ULTRAFILTRACJI MGR INŻ. ANNA MUSIELAK DI (FH) DR. TECHN. SIMON JABORNIG

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie OBF do produkcji biogazu na przykładzie oczyszczalni ścieków w Płońsku.

Wykorzystanie OBF do produkcji biogazu na przykładzie oczyszczalni ścieków w Płońsku. Optymalizacja rozwiązań gospodarki ściekowej dla obszarów poza aglomeracjami. Chmielno, 25-26 stycznia 2016 r. Wykorzystanie OBF do produkcji biogazu na przykładzie oczyszczalni ścieków w Płońsku. Andrzej

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE DOSTAWY REALIZACJA ROZRUCH

PROJEKTOWANIE DOSTAWY REALIZACJA ROZRUCH PROJEKTOWANIE DOSTAWY REALIZACJA ROZRUCH OFERTA spółki CHEMADEX S.A. dla przemysłu CUKROWNICZEGO Dorobek firmy Nasze produkty i usługi znalazły odbiorców w 28 krajach 48 lat doświadczenia Firma projektowo-wykonawcza

Bardziej szczegółowo

Produkcja zielonej energii w systemie beztlenowej fermentacji ścieków i odpadów

Produkcja zielonej energii w systemie beztlenowej fermentacji ścieków i odpadów Konferencja pokampanijna STC Produkcja zielonej energii w systemie beztlenowej fermentacji ścieków i odpadów Konferencja pokampanijna Stowarzyszenia Techników Cukrowników Warszawa, 16-17.02.2012 17.02.2012

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE DOSTAWY REALIZACJA ROZRUCH

PROJEKTOWANIE DOSTAWY REALIZACJA ROZRUCH PROJEKTOWANIE DOSTAWY REALIZACJA ROZRUCH Oferta CHEMADEX S.A. dla przemysłu CUKROWNICZEGO KONFERENCJA CUKROWNICZA STC 21-22 LUTY 2013 Dorobek firmy Nasze produkty i usługi znalazły odbiorców w 28 krajach

Bardziej szczegółowo

Oferta firmy AF Projects w dziedzinie oczyszczania ścieków" mgr inż. Grzegorz Kaczyński

Oferta firmy AF Projects w dziedzinie oczyszczania ścieków mgr inż. Grzegorz Kaczyński VI Konferencja Energia - Woda Środowisko Bronisławów 11-13 kwietnia 2016 r. Oferta firmy AF Projects w dziedzinie oczyszczania ścieków" mgr inż. Grzegorz Kaczyński Czym zajmuje się firma AF Projects Sp

Bardziej szczegółowo

3.10 Czyszczenie i konserwacja kanalizacji 121 3.11 Kontrola odprowadzania ścieków rzemieślniczo-przemysłowych (podczyszczanie ścieków) 127 3.

3.10 Czyszczenie i konserwacja kanalizacji 121 3.11 Kontrola odprowadzania ścieków rzemieślniczo-przemysłowych (podczyszczanie ścieków) 127 3. Spis treści 1. Wiadomości ogólne, ochrona wód 17 1.1 Gospodarkawodna 17 1.2 Polskie prawo wodne 25 1.2.1 Rodzaj wód 27 1.2.2 Własność wód 27 1.2.3 Koizystaniezwód 28 1.2.3.1 Powszechne koizystaniezwód

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej oczyszczalni ścieków w Rowach poprzez zastosowanie fotowoltaiki.

Poprawa efektywności energetycznej oczyszczalni ścieków w Rowach poprzez zastosowanie fotowoltaiki. Poprawa efektywności energetycznej oczyszczalni ścieków w Rowach poprzez zastosowanie fotowoltaiki. Projekt Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w gminie Ustka realizowany

Bardziej szczegółowo

ANEKS do koncepcji rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w TOLKMICKU

ANEKS do koncepcji rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w TOLKMICKU ANEKS do koncepcji rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w TOLKMICKU 1 Wstęp Po zapoznaniu się z opinią zespołu ekspertów z PWSZ w Elblągu przeprowadzono analizę dodatkowego wariantu technologicznego,

Bardziej szczegółowo

Dezintegracja osadów planowane wdrożenia i oczekiwane efekty

Dezintegracja osadów planowane wdrożenia i oczekiwane efekty Dezintegracja osadów planowane wdrożenia i oczekiwane efekty Poznań, 23-24.10.2012r. Plan prezentacji I. Wstęp II. III. IV. Schemat Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków Gospodarka osadowa Lokalizacja urządzeń

Bardziej szczegółowo

POZYSKIWANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPLNEJ Z ODPADÓW POCUKROWNICZYCH

POZYSKIWANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPLNEJ Z ODPADÓW POCUKROWNICZYCH TECHNOLOGIE 20 LAT JUTRA DOŚWIADCZENIA DOSTĘPNE OD DZIŚ POZYSKIWANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPLNEJ Z ODPADÓW POCUKROWNICZYCH » Firma inżynierska zdolna do kompleksowej realizacji inwestycji w zakresie

Bardziej szczegółowo

Oczyszczalnia ścieków w Żywcu. MPWiK Sp. z o.o. w Żywcu

Oczyszczalnia ścieków w Żywcu. MPWiK Sp. z o.o. w Żywcu Oczyszczalnia ścieków w Żywcu MPWiK Sp. z o.o. w Żywcu Zlewnia oczyszczalni ścieków w Żywcu na tle Powiatu Żywieckiego (stan istniejący) gm. Żywiec 32 230 mieszk. istn. sieć kanal. 127,0 km gm. Łodygowice

Bardziej szczegółowo

ŚCIEKÓW MLECZARSKICH. Prof. nzw. dr hab. inż. Krzysztof Barbusiński Politechnika Śląska Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

ŚCIEKÓW MLECZARSKICH. Prof. nzw. dr hab. inż. Krzysztof Barbusiński Politechnika Śląska Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki ZASTOSOWANIE BIOREAKTORÓW BEZTLENOWYCH DO PODCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW MLECZARSKICH Prof. nzw. dr hab. inż. Krzysztof Barbusiński Politechnika Śląska Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki E-mail: krzysztof.barbusinski@polsl.pl

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Bogusław Buczak

Dr inż. Bogusław Buczak > 1) Ekoinwestycje SM Mlekovita. 2) Odzysk wody. Rozwiazania innowacyjne w skali światowej. 3)Inwestycje w przemyśle spożywczym realizowane przez VWT z ostatniej chwili. 4) Model inwestycyjny w formule

Bardziej szczegółowo

ABOUT PPEKO MODERNIZACJA REAKTORA BEZTLENOWEGO UASB PRZEZ DODANIE OSADNIKA SUPERSEP KSC S.A. - CUKROWNIA MALBORK

ABOUT PPEKO MODERNIZACJA REAKTORA BEZTLENOWEGO UASB PRZEZ DODANIE OSADNIKA SUPERSEP KSC S.A. - CUKROWNIA MALBORK ABOUT PPEKO MODERNIZACJA REAKTORA BEZTLENOWEGO UASB PRZEZ DODANIE OSADNIKA SUPERSEP KSC S.A. - CUKROWNIA MALBORK Wojciech Pietraszek 2012-04-23 ZAKOPANE 1 W SKRÓCIE + Na rynku od 1993 roku + Niezależny

Bardziej szczegółowo

Biologiczne oczyszczanie ścieków

Biologiczne oczyszczanie ścieków Biologiczne oczyszczanie ścieków Ściek woda nie nadająca się do użycia do tego samego celu Rodzaje ścieków komunalne, przemysłowe, rolnicze Zużycie wody na jednego mieszkańca l/dobę cele przemysłowe 4700

Bardziej szczegółowo

UPORZĄDKOWANIE SYSTEMU ZBIERANIA I OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW W MIELCU

UPORZĄDKOWANIE SYSTEMU ZBIERANIA I OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW W MIELCU PROJEKT ISPA/FS 2002/PL/16/P/PE/036 UPORZĄDKOWANIE SYSTEMU ZBIERANIA I OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW W MIELCU UNIA EUROPEJSKA Projekt ten współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszenia różnic

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WDRAŻANIA INSTALACJI BIOGAZOWYCH W POLSCE

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WDRAŻANIA INSTALACJI BIOGAZOWYCH W POLSCE PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WDRAŻANIA INSTALACJI BIOGAZOWYCH W POLSCE Czym jest biogaz? Roztwór gazowy będący produktem fermentacji beztlenowej, składający się głównie z metanu (~60%) i dwutlenku węgla

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE PRODUKCJI BIOGAZU I ODZYSKU WODY

TECHNOLOGIE PRODUKCJI BIOGAZU I ODZYSKU WODY TECHNOLOGIE PRODUKCJI BIOGAZU I ODZYSKU WODY W SKRÓCIE + Na rynku od 1993 roku + Niezależny integrator technologii ochrony środowiska z naukowymi korzeniami + Niemal 100 referencji w przemyśle i sektorze

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WDRAŻANIA INSTALACJI BIOGAZOWYCH W POLSCE

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WDRAŻANIA INSTALACJI BIOGAZOWYCH W POLSCE PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WDRAŻANIA INSTALACJI BIOGAZOWYCH W POLSCE Czym jest biogaz? Roztwór gazowy będący produktem fermentacji beztlenowej, składający się głównie z metanu (~60%) i dwutlenku węgla

Bardziej szczegółowo

MEMBRANY CERAMICZNE CO-MAG - KOMPAKTOWY SYSTEM SZYBKIEJ KOAGULACJI, FLOKULACJI I SEDYMENTACJI

MEMBRANY CERAMICZNE CO-MAG - KOMPAKTOWY SYSTEM SZYBKIEJ KOAGULACJI, FLOKULACJI I SEDYMENTACJI Najnowsze technologie MEMBRANY CERAMICZNE CO-MAG - KOMPAKTOWY SYSTEM SZYBKIEJ KOAGULACJI, FLOKULACJI I SEDYMENTACJI Materiał ceramiczny jest bardzo odporny na ciśnienie, ciepło, i korozją, ceramiczny element

Bardziej szczegółowo

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego. Oddział Cukrownictwa. Działalność naukowa. Oddziału Cukrownictwa IBPRS. dr inż.

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego. Oddział Cukrownictwa. Działalność naukowa. Oddziału Cukrownictwa IBPRS. dr inż. Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego Oddział Cukrownictwa Działalność naukowa Oddziału Cukrownictwa IBPRS dr inż. Andrzej Baryga ODDZIAŁ CUKROWNICTWA W 2011r. Oddział Cukrownictwa zrealizował

Bardziej szczegółowo

Oczyszczalnia Ścieków WARTA S.A.

Oczyszczalnia Ścieków WARTA S.A. Oczyszczalnia Ścieków WARTA S.A. ul. Srebrna 172 / 188 42-201 Częstochowa Katowice, 09.12.2013 Częstochowa Częstochowa: Stolica subregionu północnego województwa śląskiego, PołoŜona na Jurze Krakowsko-

Bardziej szczegółowo

OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW W PRZEMYŚLE SPOZYWCZYM. jaki proces oczyszczania wybrać. Ireneusz Plichta Przedsiębiorstwo Inżynierskie ProEko

OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW W PRZEMYŚLE SPOZYWCZYM. jaki proces oczyszczania wybrać. Ireneusz Plichta Przedsiębiorstwo Inżynierskie ProEko OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW W PRZEMYŚLE SPOZYWCZYM jaki proces oczyszczania wybrać Ireneusz Plichta Przedsiębiorstwo Inżynierskie ProEko TEMATYKA REFERATU Opłacalność stosowania poszczególnych procesów oczyszczania

Bardziej szczegółowo

Produkcja asortymentów mleczarskich a jakość odcieków z wirówki. Alicja Kamińska Spółdzielnia Mleczarska MLEKPOL w Grajewie

Produkcja asortymentów mleczarskich a jakość odcieków z wirówki. Alicja Kamińska Spółdzielnia Mleczarska MLEKPOL w Grajewie Produkcja asortymentów mleczarskich a jakość odcieków z wirówki Alicja Kamińska Spółdzielnia Mleczarska MLEKPOL w Grajewie Zakłady SM MLEKPOL Przerób mleka w poszczególnych zakładach SM "MLEKPOL" ZPM Zambrów

Bardziej szczegółowo

1. Stan istniejący. Rys. nr 1 - agregat firmy VIESSMAN typ FG 114

1. Stan istniejący. Rys. nr 1 - agregat firmy VIESSMAN typ FG 114 1. Stan istniejący. Obecnie na terenie Oczyszczalni ścieków w Żywcu pracują dwa agregaty prądotwórcze tj. agregat firmy VIESSMAN typ FG 114 o mocy znamionowej 114 kw energii elektrycznej i 186 kw energii

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja zużycia energii na Oczyszczalni Ścieków Klimzowiec. Opracował: Piotr Banaszek

Optymalizacja zużycia energii na Oczyszczalni Ścieków Klimzowiec. Opracował: Piotr Banaszek Optymalizacja zużycia energii na Oczyszczalni Ścieków Klimzowiec Opracował: Piotr Banaszek Część mechaniczna 2 Część biologiczna 3 Możliwości wytwarzania energii Biogaz wykorzystywany jest przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ENERGII BIOGAZU Z ROZKLADU SCIEKÓW CUKROWNICZYCH

WYKORZYSTANIE ENERGII BIOGAZU Z ROZKLADU SCIEKÓW CUKROWNICZYCH WYKORZYSTANIE ENERGII BIOGAZU Z ROZKLADU SCIEKÓW CUKROWNICZYCH Konferencja pokampanijna cukrowników Warszawa, luty 2009 PP-EKO Sp. z o.o. Proponowane rozwiazania Podczyszczalnie i oczyszczalnie biologiczne

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty dawkowania alternatywnych. od badań laboratoryjnych do zastosowań w skali technicznej

Praktyczne aspekty dawkowania alternatywnych. od badań laboratoryjnych do zastosowań w skali technicznej Gdańsk, 15-17 kwietnia 2012 r. Seminarium naukowo-techniczne pt. Praktyczne aspekty dawkowania alternatywnych źródeł węgla w oczyszczalniach ścieków od badań laboratoryjnych do zastosowań w skali technicznej

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka ścieków mleczarskich oraz procesy i urządzenia stosowane do ich oczyszczania. dr inż. Katarzyna Umiejewska

Charakterystyka ścieków mleczarskich oraz procesy i urządzenia stosowane do ich oczyszczania. dr inż. Katarzyna Umiejewska Charakterystyka ścieków mleczarskich oraz procesy i urządzenia stosowane do ich oczyszczania dr inż. Katarzyna Umiejewska W 2011 r. wielkość produkcji wyniosła 11183 mln l mleka. Spożycie mleka w Polsce

Bardziej szczegółowo

Rozwinięciem powyższej technologii jest Technologia BioSBR/CFSBR - technologia EKOWATER brak konkurencji

Rozwinięciem powyższej technologii jest Technologia BioSBR/CFSBR - technologia EKOWATER brak konkurencji Oczyszczalnia SBR Oczyszczalnia SBR stanowi nowatorskie podejście do problematyki oczyszczania ścieków. Technologia zapewnia całkowitą redukcję zanieczyszczeń uzyskując bardzo stabilny efekt końcowy nie

Bardziej szczegółowo

BIOLOGICZNE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW PROJEKTOWANIE BUDOWA SERWIS

BIOLOGICZNE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW PROJEKTOWANIE BUDOWA SERWIS BIOLOGICZNE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW PROJEKTOWANIE BUDOWA SERWIS Tak się to zaczęło... Firma BIOVAC Sp. z o.o. powstała w sierpniu 1995 roku na bazie połączenia kapitałowego norweskiej firmy BIOVAC AS z polską

Bardziej szczegółowo

Koncepcja modernizacji oczyszczalni ścieków w Złotoryi część III

Koncepcja modernizacji oczyszczalni ścieków w Złotoryi część III Zamawiający: TIM II Maciej Kita 44-100 Gliwice, ul. Czapli 57 NIP 631-155-76-76 Tel. 601-44-31-79, e-mail: maciej.kita@tim2.pl Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Złotoryi 59-500 Złotoryja,

Bardziej szczegółowo

Dr hab. inż. Agnieszka Nawirska-Olszańska Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Wydział Nauk o Żywności

Dr hab. inż. Agnieszka Nawirska-Olszańska Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Wydział Nauk o Żywności Dr hab. inż. Agnieszka Nawirska-Olszańska Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Wydział Nauk o Żywności Podział ścieków w zakładach przemysłowych wody o niewielkim zanieczyszczeniu lub praktycznie czyste;

Bardziej szczegółowo

ul. Koszykowa 6, Warszawa, Poland tel , fax

ul. Koszykowa 6, Warszawa, Poland tel , fax ul. Koszykowa 6, 00 564 Warszawa, Poland tel. +48 22 621 62 71, fax +48 22 629 50 03 www.chemadex.com.pl Witamy serdecznie 47 lat doświadczenia Doskonała Kadra Bogata lista realizacji: Modernizacje i rozbudowy

Bardziej szczegółowo

Potencjał metanowy wybranych substratów

Potencjał metanowy wybranych substratów Nowatorska produkcja energii w biogazowni poprzez utylizację pomiotu drobiowego z zamianą substratu roślinnego na algi Potencjał metanowy wybranych substratów Monika Suchowska-Kisielewicz, Zofia Sadecka

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA TECHNOLOGICZNE

OBLICZENIA TECHNOLOGICZNE OBLICZENIA TECHNOLOGICZNE Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Kępie Zaleszańskie Q śr.d = 820 m 3 /d z uwzględnieniem wytycznych zawartych w niemieckich zbiorach reguł ATV ZAŁOśENIA Qśr.dob Qmax.dob.

Bardziej szczegółowo

WYZNACZENIE OBSZARU I GRANIC AGLOMERACJI DOBRZEŃ WIELKI zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska, z dnia 1 lipca 2010r.

WYZNACZENIE OBSZARU I GRANIC AGLOMERACJI DOBRZEŃ WIELKI zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska, z dnia 1 lipca 2010r. WYZNACZENIE OBSZARU I GRANIC AGLOMERACJI DOBRZEŃ WIELKI zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska, z dnia 1 lipca 2010r. Zamawiający: Gmina Dobrzeń Wielki ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki Lipiec

Bardziej szczegółowo

Oczyszczanie ścieków w reaktorach BPR z całkowitą redukcją osadu nadmiernego

Oczyszczanie ścieków w reaktorach BPR z całkowitą redukcją osadu nadmiernego Oczyszczanie ścieków w reaktorach BPR z całkowitą redukcją osadu nadmiernego Osad nadmierny jest niewygodnym problemem dla zarządów oczyszczalni i społeczeństwa. Jak dotąd nie sprecyzowano powszechnie

Bardziej szczegółowo

Produkcja biogazu w procesach fermentacji i ko-fermentacji

Produkcja biogazu w procesach fermentacji i ko-fermentacji PROGRAM STRATEGICZNY ZAAWANSOWANE TECHNOLOGIE POZYSKIWANIA ENERGII Produkcja biogazu w procesach fermentacji i ko-fermentacji Irena Wojnowska-Baryła, Katarzyna Bernat Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

GRAF oczyszczalnie ścieków. one2clean

GRAF oczyszczalnie ścieków. one2clean Przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków typu SBR one2clean Konrad Gojżewski Kierownik projektów inwestycyjnych konrad.gojzewski@ekodren.pl ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 24 lipca 2006 r.

Bardziej szczegółowo

Niskonakładowa i bezreagentowa metoda oczyszczania odcieków z przeróbki osadów w oczyszczalniach mleczarskich

Niskonakładowa i bezreagentowa metoda oczyszczania odcieków z przeróbki osadów w oczyszczalniach mleczarskich Niskonakładowa i bezreagentowa metoda oczyszczania odcieków z przeróbki osadów w oczyszczalniach mleczarskich Skąd wzięła się idea oczyszczania odcieków przy użyciu złóż hydrofitowych: Odcieki ( REJECT

Bardziej szczegółowo

BADANIA TECHNOLOGICZNE OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW Z PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO METODĄ OSADU CZYNNEGO

BADANIA TECHNOLOGICZNE OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW Z PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO METODĄ OSADU CZYNNEGO Katarzyna RUCKA*, Michał MAŃCZAK*, Piotr BALBIERZ* ścieki przemysłowe, reaktor SBR, biologiczne oczyszczanie ścieków BADANIA TECHNOLOGICZNE OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW Z PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO METODĄ OSADU CZYNNEGO

Bardziej szczegółowo

Konsultacja zmian dla Programu Priorytetowego NFOŚiGW Czysty Przemysł

Konsultacja zmian dla Programu Priorytetowego NFOŚiGW Czysty Przemysł Konsultacja zmian dla Programu Priorytetowego NFOŚiGW Czysty Przemysł Urszula Zając p.o. Dyrektora Departamentu Przedsięwzięć Przemyslowych Forum Energia Efekt Środowisko Zabrze, 6 maja 2013 r. Agenda

Bardziej szczegółowo

Procesy oczyszczania ścieków i pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych wdrożone w AQUA S.A.

Procesy oczyszczania ścieków i pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych wdrożone w AQUA S.A. Procesy oczyszczania ścieków i pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych wdrożone w AQUA S.A. Kazimierz Oboza Dyrektor Utrzymania Ruchu Anna Iskra Specjalista Technologii Ścieków Bielsko-Biała, 11.07.2013

Bardziej szczegółowo

OCENA MOŻLIWOŚCI OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW Z ZAKŁADU PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO

OCENA MOŻLIWOŚCI OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW Z ZAKŁADU PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO ścieki przemysłowe, przemysł cukierniczy, oczyszczanie ścieków Katarzyna RUCKA, Piotr BALBIERZ, Michał MAŃCZAK * OCENA MOŻLIWOŚCI OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW Z ZAKŁADU PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO Przeprowadzono ocenę

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Eksploatatorów dotyczące wytwarzania energii w kogeneracji na Oczyszczalni Ścieków Klimzowiec.

Spotkanie Eksploatatorów dotyczące wytwarzania energii w kogeneracji na Oczyszczalni Ścieków Klimzowiec. Piotr Banaszek, Grzegorz Badura Spotkanie Eksploatatorów dotyczące wytwarzania energii w kogeneracji na Oczyszczalni Ścieków Klimzowiec. W dniu 4.04.2014 r. na Oczyszczalni Ścieków Klimzowiec w Chorzowie,

Bardziej szczegółowo

Zakład Usług Projektowych i Wykonawstwa Instalacji Sanitarnych PRO-IN-MAT

Zakład Usług Projektowych i Wykonawstwa Instalacji Sanitarnych PRO-IN-MAT O P I N I A T E C H N I C Z N A TEMAT : OCZYSZCZALNIA W ŁĄKCIE GÓRNEJ OBIEKT BUDOWLANY :OPINIA DOTYCZĄCA OCENY OFERT NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO KOSZTORYSOWEJ PRZEBUDOWY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Bardziej szczegółowo

Biogazownie w Polsce alternatywa czy konieczność

Biogazownie w Polsce alternatywa czy konieczność Janusz Wojtczak Biogazownie w Polsce alternatywa czy konieczność Biogazownie w Niemczech Rok 1999 2001 2003 2006 2007 2008 Liczba 850 1.360 1.760 3.500 3.711 4.100 instalacji Moc (MW) 49 111 190 949 1.270

Bardziej szczegółowo

PIROLIZA BEZEMISYJNA UTYLIZACJA ODPADÓW

PIROLIZA BEZEMISYJNA UTYLIZACJA ODPADÓW PIROLIZA BEZEMISYJNA UTYLIZACJA ODPADÓW Utylizacja odpadów komunalnych, gumowych oraz przerób biomasy w procesie pirolizy nisko i wysokotemperaturowej. Przygotował: Leszek Borkowski Marzec 2012 Piroliza

Bardziej szczegółowo

Strefa RIPOK października 2015 r., Poznań

Strefa RIPOK października 2015 r., Poznań Moduł fermentacji jako część składowa zakładu MBP Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Priorytet: II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Działanie: 2.1. Kompleksowe przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Nowa rola gospodarki wodno-ściekowej w rozwoju miast i ograniczaniu zmian klimatycznych

Nowa rola gospodarki wodno-ściekowej w rozwoju miast i ograniczaniu zmian klimatycznych II Forum Ochrony Środowiska Ekologia stymulatorem rozwoju miast Nowa rola gospodarki wodno-ściekowej w rozwoju miast i ograniczaniu zmian klimatycznych Marek Gromiec Warszawa, 15 luty 2016 Paradygmat NEW

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. o k r e ś l a m

D E C Y Z J A. o k r e ś l a m Luborzyca, dnia 30.11.2007 r. RGG-7610(2)07 D E C Y Z J A Na podstawie art. 46 ust.1 pkt 1, art. 46 A ust. 1 i 7 pkt 4 oraz art. 56 ust. 2 i 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

ENERGETYCZNIE PASYWNY ZAKŁAD PRZETWARZANIA ODPADÓW na przykładzie projektu KOSINY Firmy NOVAGO

ENERGETYCZNIE PASYWNY ZAKŁAD PRZETWARZANIA ODPADÓW na przykładzie projektu KOSINY Firmy NOVAGO TECHNOLOGIE POZYSKIWANIA ENERGII Z ODPADÓW ENERGETYCZNIE PASYWNY ZAKŁAD PRZETWARZANIA ODPADÓW na przykładzie projektu KOSINY Firmy NOVAGO 1 z 25 SIEĆ SN SYSTEM ENERGETYCZNY. ODBIORNIKI ENERGII. KOSINY

Bardziej szczegółowo

OCZYSZCZALNIE 1/6 BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA. Zastosowanie. Opis budowy i zasady działania. Napowietrzanie

OCZYSZCZALNIE 1/6 BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA. Zastosowanie. Opis budowy i zasady działania. Napowietrzanie OCZYSZCZALNIE 1/6 BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA Zastosowanie Przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków TRYBIO służą do oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych. Do oczyszczalni nie mogą być doprowadzane

Bardziej szczegółowo

Ochrona środowiska Grupa P&L Polska

Ochrona środowiska Grupa P&L Polska Ochrona środowiska Grupa P&L Polska Spis treści Działania podjęte w roku 2011 - Gospodarka wodno ściekowa - Emisje do powietrza - Emisje hałasu - Emisja substancji zapachowo czynnych - Certyfikacja systemu

Bardziej szczegółowo

Nowa jakość w przetwarzaniu odpadów komunalnych

Nowa jakość w przetwarzaniu odpadów komunalnych TECHNOLOGIA ARROWBIO TM Nowa jakość w przetwarzaniu odpadów komunalnych TECHNOLOGIA ARROWBIO TM Prezentowana przez VACAT ENERGIA Sp. z o. o. technologia A R R O W B I O TM to ekologiczny, spełniający wymogi

Bardziej szczegółowo

Barbara Adamczak, Anna Musielak P.H.U. Ortocal s.c., SFC Umwelttechnik GmbH

Barbara Adamczak, Anna Musielak P.H.U. Ortocal s.c., SFC Umwelttechnik GmbH Modernizacja oczyszczalni ścieków z wykorzystaniem technologii C-TECH TM przykład z oczyszczalni ścieków Tychy Urbanowice Barbara Adamczak, Anna Musielak P.H.U. Ortocal s.c., SFC Umwelttechnik GmbH WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Ankieta dotycząca gospodarki wodno-ściekowej w 2006 r.

Ankieta dotycząca gospodarki wodno-ściekowej w 2006 r. ... Data wypełnienia ankiety Ankieta dotycząca gospodarki wodno-ściekowej w 2006 r. Nazwa zakładu: Adres: Gmina: Powiat: REGON: Branża (wg EKD): Gospodarka wodna w roku 2006 r. I. Pobór wody z ujęć własnych:

Bardziej szczegółowo

14. CZYNNOŚCI SERWISOWE

14. CZYNNOŚCI SERWISOWE 14. CZYNNOŚCI SERWISOWE 14.1 Przegląd miesięczny Dopływ: kontrola kolektora dopływowego kontrola kolektora odpływowego Reaktor biologiczny: kontrola powierzchni i czystości wody w osadniku wtórnym kontrola

Bardziej szczegółowo

Biologiczne oczyszczanie ścieków komunalnych z zastosowaniem technologii MBS

Biologiczne oczyszczanie ścieków komunalnych z zastosowaniem technologii MBS Biologiczne oczyszczanie ścieków komunalnych z zastosowaniem technologii MBS Do powszechnie powstających ścieków należy zaliczyć ścieki komunalne, będące nieuniknionym efektem zaspokajania potrzeb sanitarnych

Bardziej szczegółowo

Technologie membranowe MBR jako alternatywa dla klasycznej rozbudowy oczyszczalni gwarantująca maksymalną ochronę środowiska naturalnego.

Technologie membranowe MBR jako alternatywa dla klasycznej rozbudowy oczyszczalni gwarantująca maksymalną ochronę środowiska naturalnego. Optymalizacja rozwiązań gospodarki ściekowej dla obszarów poza aglomeracjami. Chmielno, 25-26 stycznia 2016 r. Technologie membranowe MBR jako alternatywa dla klasycznej rozbudowy oczyszczalni gwarantująca

Bardziej szczegółowo

WODA I ŚCIEKI W PRZEMYŚLE MOŻLIWOŚĆ OBNIŻENIA KOSZTÓW EKSPLOATACYJNYCH W STACJI UZDATNIANIA WODY W PRZEMYŚLE

WODA I ŚCIEKI W PRZEMYŚLE MOŻLIWOŚĆ OBNIŻENIA KOSZTÓW EKSPLOATACYJNYCH W STACJI UZDATNIANIA WODY W PRZEMYŚLE WODA I ŚCIEKI W PRZEMYŚLE MOŻLIWOŚĆ OBNIŻENIA KOSZTÓW EKSPLOATACYJNYCH W STACJI UZDATNIANIA WODY W PRZEMYŚLE Obszar geograficzny działania EUROWATER Koncentracja na średnich wydajnościach stacji uzdatniania

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla przydomowych oczyszczalni ścieków w aspekcie środowiskowym

Wymagania dla przydomowych oczyszczalni ścieków w aspekcie środowiskowym Wymagania dla przydomowych oczyszczalni ścieków w aspekcie środowiskowym WARSZAWA, 6 listopad 2015 r. Ministerstwo Środowiska Prawo wodne Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne Art. 43 ust. 1 optymalnym

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie biomasy z odpadów komunalnych

Pozyskiwanie biomasy z odpadów komunalnych Pozyskiwanie biomasy z odpadów komunalnych Dr inż. Lech Magrel Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku Białystok, 12 listopad 2012 r. Definicja biomasy w aktach prawnych Stałe lub ciekłe substancje

Bardziej szczegółowo

Szwedzkie Rozwiązania Gospodarki Biogazem na Oczyszczalniach Ścieków. Dag Lewis-Jonsson

Szwedzkie Rozwiązania Gospodarki Biogazem na Oczyszczalniach Ścieków. Dag Lewis-Jonsson Szwedzkie Rozwiązania Gospodarki Biogazem na Oczyszczalniach Ścieków Dag Lewis-Jonsson Zapobieganie Obróbka Niedopuścić do dostarczania zanieczyszczeń których nie możemy redukować Odzysk związścieki i

Bardziej szczegółowo

REAKTORY BIOCOMP BIOLOGICZNE OCZYSZCZALNIE ŒCIEKÓW

REAKTORY BIOCOMP BIOLOGICZNE OCZYSZCZALNIE ŒCIEKÓW REAKTORY BIOCOMP BIOLOGICZNE OCZYSZCZALNIE ŒCIEKÓW EKOWATER Sp. z o.o. ul. Warszawska 31, 05-092 omianki tel. 22 833 38 12, fax. 22 832 31 98 www.ekowater.pl. ekowater@ekowater.pl REAKTORY BIOCOMP - BIOLOGICZNE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wizyty w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji (MPWiK) w Krakowie

Sprawozdanie z wizyty w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji (MPWiK) w Krakowie Kraków, dn.16.06.2014 Sprawozdanie z wizyty w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji (MPWiK) w Krakowie W dniu 13.06.2014r. studenci Fizyki Medycznej Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej

Bardziej szczegółowo

Założenia obciążeń: Rozkład organicznych zw. węgla Nitryfikacja Denitryfikacja Symultaniczne strącanie fosforu. Komora osadu czynnego Osadnik wtórny

Założenia obciążeń: Rozkład organicznych zw. węgla Nitryfikacja Denitryfikacja Symultaniczne strącanie fosforu. Komora osadu czynnego Osadnik wtórny Przebudowa i budowa oczyszczalni ścieków w Nowogrodźcu opracował(-a): ESKO Zielona Góra Strona 1 Ekspert Osadu Czynnego Program do wymiarowania jednostopniowych oczyszczalni ścieków z osadem czynnym wg

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 159138 (13) B1 PL 159138 B1. (54)Sposób i oczyszczalnia do wspólnego oczyszczania ścieków miejskich i cukrowniczych

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 159138 (13) B1 PL 159138 B1. (54)Sposób i oczyszczalnia do wspólnego oczyszczania ścieków miejskich i cukrowniczych RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 159138 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 279226 (22) Data zgłoszenia: 02.05.1989 (51) IntCl5: C02F 3/30 (54)Sposób

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA l ŚRODOWISKO NARODOWA STRATŁC5A ipójnq<>ci UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI. SULEJÓULJEK IHftLlNÓLU Ekomjjestycja WYKAZ CEN

INFRASTRUKTURA l ŚRODOWISKO NARODOWA STRATŁC5A ipójnq<>ci UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI. SULEJÓULJEK IHftLlNÓLU Ekomjjestycja WYKAZ CEN INFRASTRUKTURA l ŚRODOWISKO NARODOWA STRATŁC5A ipójnqci SULEJÓULJEK IHftLlNÓLU Ekomjjestycja UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI IV WYKAZ CEN Część!V - Wykaz cen PREAMBUŁA Uwagi ogólne Płatności za wszystkie

Bardziej szczegółowo

Uzdatnianie wody. Ozon posiada wiele zalet, które wykorzystuje się w uzdatnianiu wody. Oto najważniejsze z nich:

Uzdatnianie wody. Ozon posiada wiele zalet, które wykorzystuje się w uzdatnianiu wody. Oto najważniejsze z nich: Ozonatory Dezynfekcja wody metodą ozonowania Ozonowanie polega na przepuszczaniu przez wodę powietrza nasyconego ozonem O3 (tlenem trójatomowym). Ozon wytwarzany jest w specjalnych urządzeniach zwanych

Bardziej szczegółowo

Element budowy bezpieczeństwa energetycznego Elbląga i rozwoju rozproszonej Kogeneracji na ziemi elbląskiej

Element budowy bezpieczeństwa energetycznego Elbląga i rozwoju rozproszonej Kogeneracji na ziemi elbląskiej Mgr inŝ. Witold Płatek Stowarzyszenie NiezaleŜnych Wytwórców Energii Skojarzonej / Centrum Elektroniki Stosowanej CES Sp. z o.o. Element budowy bezpieczeństwa energetycznego Elbląga i rozwoju rozproszonej

Bardziej szczegółowo

November 21 23, 2012

November 21 23, 2012 November 21 23, 2012 Energy and waste management in agricultural biogas plants Albert Stęchlicki BBI Zeneris NFI S.A. (Poland) Forum is part financed by Podlaskie Region Produkcja energii i zagospodarowanie

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA GAZU W PRZEDSIĘBIORSTWIE WOD - KAN

PRODUKCJA GAZU W PRZEDSIĘBIORSTWIE WOD - KAN Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszenia różnic gospodarczych i społecznych pomiędzy obywatelami Unii. PRODUKCJA GAZU W PRZEDSIĘBIORSTWIE WOD - KAN InvestExpo

Bardziej szczegółowo

NOWOŚĆ. Cennik ROTH MicroStar. Zycie pełne energii. Oczyszczalnia MicroStar. Ważny od 1 marca 2016 17.03.2016

NOWOŚĆ. Cennik ROTH MicroStar. Zycie pełne energii. Oczyszczalnia MicroStar. Ważny od 1 marca 2016 17.03.2016 NOWOŚĆ Cennik ROTH MicroStar Oczyszczalnia MicroStar e n e r g i a wytwarzanie gromadzenie oczyszczalnia spełnia wymagania normy EN 12566-3+A2 d y s t r y b u c j a w o d a 17.03.2016 Zycie pełne energii

Bardziej szczegółowo

Hybrydowy reaktor fermentacyjny ogrzewany promieniowaniem mikrofalowym

Hybrydowy reaktor fermentacyjny ogrzewany promieniowaniem mikrofalowym PROGRAM STRATEGICZNY ZAAWANSOWANE TECHNOLOGIE POZYSKIWANIA ENERGII ZADANIE NR 4 Opracowanie zintegrowanych technologii wytwarzania paliw i energii z biomasy, odpadów rolniczych i innych Hybrydowy reaktor

Bardziej szczegółowo

DOŚWIADCZENIA REGIONALNEGO CENTRUM GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ S.A. W TYCHACH W ZAKRESIE ENERGETYCZNEGO WYKORZYSTANIA BIOGAZU

DOŚWIADCZENIA REGIONALNEGO CENTRUM GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ S.A. W TYCHACH W ZAKRESIE ENERGETYCZNEGO WYKORZYSTANIA BIOGAZU DOŚWIADCZENIA REGIONALNEGO CENTRUM GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ S.A. W TYCHACH W ZAKRESIE ENERGETYCZNEGO WYKORZYSTANIA BIOGAZU ZbigniewGieleciak Prezes Zarządu Regionalnego Centrum GospodarkiWodno Ściekowej

Bardziej szczegółowo

BADANIA PODATNOŚCI ŚCIEKÓW Z ZAKŁADU CUKIERNICZEGO NA OCZYSZCZANIE METODĄ OSADU CZYNNEGO

BADANIA PODATNOŚCI ŚCIEKÓW Z ZAKŁADU CUKIERNICZEGO NA OCZYSZCZANIE METODĄ OSADU CZYNNEGO oczyszczanie, ścieki przemysłowe, przemysł cukierniczy Katarzyna RUCKA, Piotr BALBIERZ, Michał MAŃCZAK** BADANIA PODATNOŚCI ŚCIEKÓW Z ZAKŁADU CUKIERNICZEGO NA OCZYSZCZANIE METODĄ OSADU CZYNNEGO Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZPROSZONYCH NA TERENIE GMINY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZPROSZONYCH NA TERENIE GMINY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZPROSZONYCH NA TERENIE GMINY realizowanego w trybie zaprojektuj i wybuduj CPV: 71.32.00.00-7 usługi inżynieryjne

Bardziej szczegółowo

Podczyszczanie ścieków przemysłowych przed zrzutem do. Opracował mgr inż. St.Zawadzki

Podczyszczanie ścieków przemysłowych przed zrzutem do. Opracował mgr inż. St.Zawadzki Podczyszczanie ścieków przemysłowych przed zrzutem do kanalizacji komunalnej Opracował mgr inż. St.Zawadzki ROZPORZĄDZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków

Bardziej szczegółowo

Biogaz i biomasa -energetyczna przyszłość Mazowsza

Biogaz i biomasa -energetyczna przyszłość Mazowsza Biogaz i biomasa -energetyczna przyszłość Mazowsza Katarzyna Sobótka Specjalista ds. energii odnawialnej Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. k.sobotka@mae.mazovia.pl Biomasa Stałe i ciekłe substancje

Bardziej szczegółowo

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW I MODERNIZACJA KANALIZACJI MIELEC województwo podkarpackie Oczyszczalnia ścieków jest to zespół urządzeń i obiektów technologicznych służących do oczyszczania ścieków, czyli do usuwania

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania prawne obejmujące zagadnienia dotyczące wprowadzania ścieków komunalnych do środowiska

Uwarunkowania prawne obejmujące zagadnienia dotyczące wprowadzania ścieków komunalnych do środowiska Uwarunkowania prawne obejmujące zagadnienia dotyczące wprowadzania ścieków komunalnych do środowiska Katarzyna Kurowska Ścieki komunalne - definicja Istotnym warunkiem prawidłowej oceny wymagań, jakim

Bardziej szczegółowo

HYDROLIZA TERMICZNA. Osad do odwodnienia. Biogaz WKF. Osad do odwodnienia. Generator pary/kocioł parowy. Odwodniony osad: 15-20% s.m.

HYDROLIZA TERMICZNA. Osad do odwodnienia. Biogaz WKF. Osad do odwodnienia. Generator pary/kocioł parowy. Odwodniony osad: 15-20% s.m. Osad do odwodnienia Generator pary/kocioł parowy Odwodniony osad: 15-20% s.m. Biogaz Świeża para WKF Woda wodociągowa HYDROLIZA TERMICZNA Osad do odwodnienia Hydroliza termiczna osadów jest jedną z metod

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA PLAZMOWA W ENERGETYCZNYM ZAGOSPODAROWANIU ODPADÓW

TECHNOLOGIA PLAZMOWA W ENERGETYCZNYM ZAGOSPODAROWANIU ODPADÓW Jerzy Wójcicki Andrzej Zajdel TECHNOLOGIA PLAZMOWA W ENERGETYCZNYM ZAGOSPODAROWANIU ODPADÓW 1. OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.1 Opis instalacji Przedsięwzięcie obejmuje budowę Ekologicznego Zakładu Energetycznego

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje wyboru systemu sanitacji wsi/gminy wg stopnia rozproszenia.

Konsekwencje wyboru systemu sanitacji wsi/gminy wg stopnia rozproszenia. Optymalizacja rozwiązań gospodarki ściekowej dla obszarów poza aglomeracjami. Chmielno, 25-26 stycznia 2016 r. Konsekwencje wyboru systemu sanitacji wsi/gminy wg stopnia rozproszenia. Janusz Łomotowski

Bardziej szczegółowo

Czy opłaca się budować biogazownie w Polsce?

Czy opłaca się budować biogazownie w Polsce? Czy opłaca się budować biogazownie w Polsce? Marek Jóźwiak BBI ZENERIS NFI S.A. Finansowanie budowy biogazowni szansą na zrównoważony rozwój energetyki odnawialnej NFOŚiGW, 15 października 2008 r. Tak,

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA KOGENERACJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA

ZAGADNIENIA KOGENERACJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA Bałtyckie Forum Biogazu ZAGADNIENIA KOGENERACJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA Piotr Lampart Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Gdańsk Gdańsk, 7-8 września 2011 Kogeneracja energii elektrycznej i ciepła

Bardziej szczegółowo