Oczyszczalnia ścieków czy bio-rafineria?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oczyszczalnia ścieków czy bio-rafineria?"

Transkrypt

1 IV Konferencja Energia-Woda-Środowisko, stycznia 2014, Białystok Oczyszczalnia ścieków czy bio-rafineria? Ścieki/odpady jako źródło energii (biogaz), wody, substancji odżywczych i innych wartościowych surowców. Na przykładzie instalacji zaprojektowanych i wybudowanych przez VWS Polska Dr inż. Bogusław Buczak

2 Spis Treści 1. Bio-rafineria definicja ogólna Zredukuj ślad wodny Produkuj energię z odpadów Zredukuj ślad węglowy 2. Mlekovita Wysokie Mazowieckie wzorowo działająca instalacja z produkcją energii (biogazu) 3. Fabryka czekolady i karmy dla zwierząt unikalny projekt łączący najnowsze technologie z produkcją energii ze ścieków i odpadów i odzyskiem wody 2

3 Jak będzie wyglądać nowoczesna oczyszczalnia ścieków w przyszłości? Energia elektryczna Energia elektryczna neutralne CO 2 neutralne CO 2 Energia cieplna neutralne CO 2 Chemikalia Bio-rafineria Zasoby=ścieki + odpady Czysta woda 25/01/ 2014 Bio-plastik Odzysk substancji odżywczych np. MAP 3

4 Mlekovita Wysokie Mazowieckie Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków

5 Cele i wymagania modernizacji/rozbudowy oczyszczalni ścieków Uzyskanie efektu ekologicznego Przejęcie zwiększonych ładunków zanieczyszczeń Wykorzystanie istniejącej infrastruktury Zamknięcie rozbudowy i modernizacja oczyszczalni w obrębie istniejącej działki Proces oczyszczania powinien być energooszczędny, prosty i przebiegać w znacznym stopniu samoczynnie, przy minimalnym nadzorze personelu Uciążliwość oczyszczalni powinna być ograniczona do minimum Zastosowane rozwiązania technologiczne powinny minimalizować ilość powstających osadów Produkcja zielonej energii energetyczne wykorzystanie powstającego biogazu Zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych przekształcenie oczyszczalni z instalacji koszto twórczej w samowystarczalną lub zysko twórczą 5

6 SM Mlekovita Koncepcja procesowo technologiczna. Wybór.

7 Możliwe warianty rozbudowy: wariant 1 fermentacja beztlenowa osadu. Propozycja Veolia Water Systems Biologiczno-chemiczne oczyszczanie ścieków Dopływ Oczyszcz. mechaniczne Zbiornik wyrównawczy Flokulacja i flotacja Selektor beztlenowy Napowietrzanie Osadnik Odpływ Biogaz Zagęszczanie osadu Przeróbka osadu Odwadnianie Komora fermentacji 7

8 Możliwe warianty rozbudowy: wariant 2 Beztlenowo-tlenowe biologiczne oczyszczanie ścieków Reaktor beztlenowy Biogaz Przeróbka osadu Odciek Odwadnianie osadu Zagęszczanie osadu 8

9 Wybór krok 1: Charakterystyka ścieków mleczarskich Główne cechy ścieków mleczarskich: Wysoki ładunek ChZT (tłuszcze, cukry, białka) Duża zawartość tłuszczów. Typowa mg/l, wysoka 1000mg/l Konieczność usuwania azotu i fosforu Duża zmienność w ilości i jakości ścieków (fazy mycia linii produkcyjnych) Obecność tzw. odpadu serwatkowego Skład ścieków zależny w dużej mierze od typu produkcji (sery, masło, yogurty, mleko itp.) Temperatura o C

10 Kryteria wyboru procesu oczyszczania dla SM Mlekovita Kryteria wyboru procesu oczyszczania: Całościowa analiza ekonomiczna: koszty inwestycyjne i eksploatacyjne Aspekty procesowe i ekonomiczne; kompensacja nakładów inwestycyjnych poprzez zysk z produkcji biogazu Zachowanie właściwego bilansu C/N Wnikliwa analiza poszczególnych frakcji ChZT Ryzyka procesowe związane ze składem oraz skomplikowaniem procesu oczyszczania Dlaczego wybrano wariant 1???

11 Dlaczego wybrano wariant 1? Wady związane z zastosowaniem reaktora beztlenowego na linii ściekowej wariant 2: Wysokie stężenie tłuszczów w ściekach surowych z SM Mlekovita 1000 mg/l (reaktory beztlenowe wysoko obciążone mogą pracować przy maks. stężeniu 100 mg/l). Konieczność głębokiego usuwania EE ze ścieków >90% => b. intensywne dozowanie chemii => zwiększenie kosztów eksploatacyjnych => duże ilości osadu chemicznego. Procesowo na granicy możliwości Wraz z usuwaniem tłuszczów zmniejszenie ładunku ChZT w reaktorze beztlenowym => zmniejszenie produkcji biogazu. Głęboka redukcja ChZT w procesie flotacji => możliwe zaburzenie bilansu C/N dla procesu tlenowego => konieczność by-passu ścieków lub dozowania C => zapewnienie normalnej pracy części tlenowej możliwe tylko przy niskiej wydajności pracy reaktora beztlenowego) Spodziewane problemy procesowe z przyczyn omówionych wcześniej oraz negatywny wpływ produktów hydrolizy tłuszczów LCFA (długołańcuchowych kwasów tłuszczowych) na metanogenezę, krystalizacja białek, dezintegracja osadu granulowanego, możliwa niestabilna praca reaktora, niskie obciążenia.

12 Dlaczego wybrano wariant 1? Zalety wariantu 1: 1. Niezawodność 2. System relatywnie prosty w eksploatacji 3. Zmniejszenie obciążenia istniejących komór napowietrzania o ok % ChZT. 4. Usunięcie znacznych ilości tłuszczów ze ścieków przed komorami napowietrzania 5. Intensyfikacja procesów oczyszczania osadu czynnego dostosowana do obecnych ładunków 6. Produkcja biogazu produkcja en. elektrycznej i ciepła =>zysk z en. elektrycznej i zielonych certyfikatów

13 Zakres prac 1. ROZBUDOWA 2. MODERNIZACJA 13

14 Informacje ogólne o Inwestycji Nazwa Inwestycji: Rozbudowa i Modernizacja Oczyszczalni Ścieków z systemem kogeneracji Lokalizacja: Oczyszczalnia Ścieków Mlekovita w Wysokiem Mazowieckiem Inwestor: Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita Konsultant Techniczny Inwestora: Safege Generalny Realizator Inwestycji: Veolia Water Systems Sp. z o.o., Data podpisania umowy: Termin zakończenia rozruchu/parametryzacja instalacji:

15 Zakres prac Rozbudowa Elementy projektowanej instalacji: 1. Sito piaskownik 2. Pompownia ścieków mleczarskich 3. Zbiornik buforowy 4. Flotator DAF 5. Zbiornik buforowy osadu 6. Reaktor beztlenowy Biobulk 7. System podgrzewania osadu 8. System usuwania osadu z reaktora 9. System dozowania chemii 10. Zbiornik biogazu 11. Pochodnia biogazu 12. Odsiarczalnia biogazu 13. Rurociągi technologiczne 14. Urządzenia pomiarowe i automatyka Metoda wykorzystywania biogazu: Produkcja energii cieplnej i elektrycznej w układzie kogeneracyjnym 2x800kWe 15

16 Zakres prac Modernizacja Podstawowy zakres modernizacji: 1. Budowa systemu rozdziału ścieków surowych na dopływie do zbiorników KOCZI i KOCZII 2. Zastosowanie analizatorów on-line NH 4, NO 3, DO 3. Zastosowanie dodatkowych mieszadeł w strefie denitryfikacji 4. Zabudowa przelewu ruchomego na odpływie z KOCZII 5. Obudowa istniejących aeratorów w KOCZII 6. Budowa systemu rozdziału ścieków za KOCZII na osadniki 7. Zwiększenie strefy sedymentacji poprzez budowę dodatkowego osadnika, 8. Adaptacja istniejącej komory stabilizacji osadu na zbiornik magazynowy osadu 9. Wymiana istniejących pomp i mieszadeł 10. Wymiana istniejących rozdzielni NN i SN 16

17 2.1 Etapy realizacji Inwestycji 1. Opracowanie dokumentacji technicznej i uzyskanie stosownych pozwoleń administracyjnych a) Projekt bazowy (koncepcja technologii) b) Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na wytwarzanie odpadów, warunki przyłączeniowe dla kogeneracji c) Projekt Budowlany d) Decyzja o pozwoleniu na budowę e) Projekt Wykonawczy 2. Realizacja robót budowlano-montażowych a) Realizacja robót budowlanych i sieci zewn. (ok. 25% wszystkich robót) b) Realizacja instalacji elektrycznych i AKPiA (ok. 10% wszystkich robót) c) Realizacja instalacji technologicznych (ok. 65% wszystkich robót) 3. Rozruch instalacji i przekazanie instalacji do użytkowania a) Projekt rozruchu, rozruch mechaniczny i technologiczny instalacji b) Dokumentacja powykonawcza (w tym instrukcja eksploatacji) c) Sprawdzenie gwarancji technologicznych d) Pozwolenie na użytkowanie, zgłoszenie emisji/ew. uzyskanie pozwolenia 17

18 Osiągane parametry oczyszczania. Efekt ekologiczny. Wielkość oczyszczalni: RLM (Równoważna Liczba mieszkańców) Ilość ścieków: 7550m3/d Ładunek ChZT: 32,6t/d 18

19 Wyniki pracy oczyszczalni ścieków Mlekovita Ścieki oczyszczone Parametr Jednostka Wartość dopuszczalna Średnia Odchylenie BZT 5 mg/dm ,00% ChZT mg/dm ,20% Zawiesina mg/dm ,7-66,57% Fosfor mg/dm 3 2 1,47-26,50% Azot ogólny mg/dm ,4-85,33% Azot amonowy mg/dm ,47-85,30% Azot azotanowy mg/dm ,97-96,77% *średnia wartość z okresu Oczyszczalnia osiąga wszelkie parametry ścieków oczyszczonych zgodnie z przepisami w zakresie znacznie przewyższającym wymagania. 19

20 Praca reaktora beztlenowego Biobulk

21 Zasilanie reaktora Reaktor beztlenowy Biobulk jest zasilany substratem osadem z trzech źródeł: Osad z DAF (flotacja ciśnieniowa) Serwatka Osad tlenowy (osad nadmierny z KOCZ) 21

22 Produkcja biogazu przy obecnym obciążeniu ładunkiem ChZT Średni ładunek ChZT doprowadzany do reaktora: kg/d* Średni ładunek ChZT odprowadzany z reaktora: kg/d* Ładunek ChZT zredukowanego w procesie fermentacji: kg/d* Zakładany przyrost biomasy w reaktorze: 4% Obliczenia procesowe: Warunki rzeczywiste: 1 kg ChZT zred. 0,325 Nm 3 CH 4 1 kg ChZT zred. 4008/11658 = 0,344 Nm 3 CH 4 Zakładana produkcja metanu (z uwzględnieniem przyrostu biomasy): Ilość CH 4 = ChZT zred 0,325 (1 - przyrost biomasy) = = ,325 0,96 = 3637 Nm 3 CH 4 Zakładana zawartość CH 4 w biogazie: 55% Zakładana ilość biogazu = 3637 : 0,55 = 6614 Nm 3 ** Zakładana ilość biogazu: 7364 m 3 /d*** *Średnia za okres **Warunki normalne: 0 C, 1013 mbar (ciśnienie atm.) ***Warunki rzeczywiste: 37 C, nadcisnienie 20 mbar Rzeczywista produkcja metanu: +10% Ilość CH 4 = ,64 = 4008 Nm 3 CH 4 Rzeczywista zawartość CH 4 w biogazie: 64% Średnia produkowana ilość biogazu = 6263 Nm 3 /d** Średnia produkowana ilość biogazu: 6974 m 3 /d* *** 22

23 23

24 Podsumowanie efektywności pracy reaktora biogazowego Reaktor pracuje zgodnie z założeniami. Uwagę zwraca bardzo stabilna praca reaktora mimo zmienności składu substratu Redukcja ChZT osiąga poziom zgodny z projektowym Brak uciążliwości zapachowej proces w pełni zhermetyzowany Tendencja wzrostowa produkcji biogazu 24

25 Zyski z produkcji biogazu Założenia: koszty (uniknięte) jednostkowe zakupu energii elektrycznej: 0,28 PLN/kWh (netto), koszty (uniknięte) jednostkowe zakupu energii cieplnej: 0,138 PLN/kWh (netto), cena zielonych certyfikatów 220,98 PLN/MWh (wg notowań Towarowej Giełdy Energii), z dnia r. wykorzystanie całości energii elektrycznej wyprodukowanej w CHP, na potrzeby własne zakładu produkcyjnego oraz oczyszczalni, wykorzystanie 2300 MW/rok energii cieplnej wyprodukowanej w CHP, na potrzeby własne (podgrzewanie ścieków i budynków) Produkcja metanu Nm3/d 4015 Moc zainstalowana systemu kogeneracji MW 2 x 800 Energia w biogazie MW/h 1673 sprawność elektrycza układu % 42,5 sprawność cieplna układu % 43 Roczna produkcja energii elektrycznej MW/rok 6228 Roczna produkcja energii cieplnej MW/rok 6302 Koszty uniknięte produkcji energii elektr. PLN/rok Koszty uniknięte produkcji energii cieplnej PLN/rok Zysk z "zielonych certyfikatów" PLN/rok Szacunkowe koszty eksploatacyjne CHP PLN/rok Całkowity zysk z systemu CHP PLN/rok Tabela 1: Zyski z wykorzystania biogazu w systemie CHP z uwzględnieniem kosztów eksploatacyjnych CHP 25

26 Podsumowanie Wyniki pracy Oczyszczalni Ścieków znacznie przewyższają wymagania prawne w zakresie wymaganych parametrów Praca reaktora beztlenowego zgodna jest z założeniami projektowymi Produkcja metanu w procesie beztlenowym jest wyższa niż zakładana Pierwsza instalacja tego typu w przemyśle mleczarskim w Polsce o dodatnim bilansie energetycznym uzyskiwanym z tzw. zielonej energii. 26

27 Podsumowanie Efekty ekonomiczne Modernizacja istniejącej oczyszczalni SM Mlekovita, nie tylko pozwoliła na przejęcie dodatkowych ładunków wynikających ze wzrostu produkcji, ale zmieniła charakter oczyszczalni w sensie ekonomicznym z producenta kosztów na producenta zysków. Wyliczony zysk po odjęciu kosztów eksploatacyjnych będzie wynosił przy pełnym obciążeniu ok. 3,25 M PLN/rok. Istniejąca oczyszczalnia generowała koszty na poziomie 2-2,5M PLN/rok (energia, chemia, osady etc). Finalna różnica finansowa będzie wynosi ok. +5,5M PLN/rok 27 27

28 3.1 Postęp prac - maj 28

29 3.1 Postęp prac - listopad 29

30 Modernizacja na czynnym obiekcie 30

31 3.1 Postęp prac wiosna rozruch 31

32 3.1 Postęp prac instalacja zakończenie 32

33 Produkcja czekolady i karmy dla zwierząt. Ścieki + Odpady

34 Cele i wymagania projektu - budowy nowej instalacji Jednoczesna utylizacja ścieków i odpadów Produkcja biogazu. Największa możliwa Zrzut ścieków oczyszczonych do rzeki Zamknięcie obiegu wodnego dla 50% oczyszczonych ścieków tj. odzysk wody ze ścieków. Wymagane badania pilotowe. Ograniczenia terenu dostępnego pod budowę. Spełnienie wszelkich wymagań prawnych i ekologicznych oraz wymogów korporacyjnych 34

35 Wybór procesu możliwe alternatywy procesowe W oparciu o przeprowadzone intensywne 4 miesięczne badania pilotowe rozważane były 2 alternatywne linie technologiczne: Alternatywa 1 VWS: 1. Najnowsza technologia beztlenowa oparta reaktor membranowy Memthane Wraz z sekcją doczyszczającą złożoną z 2. Procesu deamonifikacji na złożu zawieszonym Anita MOX (redukcja NNH4) 3. Tlenowym reaktorze membranowym (UF) Biosep (MBR) zakończona 4. modułem RO (odwróconej osmozy). Alternatywa 2 Rozwiązanie oparte na klasycznej komorze fermentacyjnej współpracującym z sekcją separacji faz oraz sekcją doczyszczającą opartą na klasycznym procesie osadu czynnego Wybór: Alternatywa 1 Memthane ANITA Mox Biosep RO 35

36 Membranowa technologia beztlenowa MEMTHANE Najwyższa produkcja biogazu/energii Najlepsza możliwa jakość ścieków oczyszczonych Największy zysk Technologia zerowego zrzutu (ZLD Zero Liquid Discharge)

37 Reaktor MEMTHANE ~ 98-99% konwersji ChZT Zakres stosowania: ścieki/odpady wysoko obciążone ładunkiem organicznym >15g ChZT/l:Mleczarnie (serwatka), Bioetanol (wywar gorzelniany), Przemysł spożywczy Kondycjonowanie ścieków/odpadów Czyszczenie na miejscu (CIP) Dopływ wprowadzany jest do reaktora beztlenowego gdzie następuje konwersja zanieczyszczeń organicznych do biogazu. Po procesie beztlenowym, następuje separacja biomasy (osadu) od permeatu dzięki zastosowaniu modułu UF Jeśli wymagane, permeat pozbawiony zawiesin może być doczyszczany przy pomocy kilku dostępnych technologii (m.in. Odzysk związków pożywkowych). Biomasa jest zawracana z powrotem do reaktora a tylko niewielka jej część usuwana z układu i odwadniana. 37

38 Technologia ANITA Mox. Skrócona droga eliminacji NNH4 NO 3 - NH 4 + N 2 NH 4 + NO 2 - Brak ChZT N 2 Zużycie energii (-60%) Emisja CO2 (-80%) Brak łatwo rozkładalnego C (ChZT) Wysokie obciążenia mała kubatura reaktora

39 ANITA Mox proces przebiegający w biofilmie NH 4 + N 2 Utlenianie O 2 AOB - NO 2 Biofilm Bakterie Anammox Wypełnienie Kształtki Tlenowe Beztlenowe Procesy jednocześnie zachodzące w biofilmie 39

40 Reaktor Membranowy Biosep oraz RO Elastyczność w stosowaniu membran możliwe zastosowanie membran zanurzonych jak i w układzie suchym. Całkowita eliminacja zawiesin Najwyższy możliwy stopień usunięcia biodegradowalnego ChZT, BZT, N I P. Doskonała mikrobiologiczna jakość odpływu (przekraczająca jakość wody do kąpieli wg. Dyrektywy 2006/7/EC, Annex II klasyfikacja jakość doskonała ) Jakość odpływu odpowiednia dla aplikacji zawracania wody. Pełna ochrona modułu RO

41 Porównanie efektów zastosowania alternatyw procesowych Parametry procesowe Memthane + Anitamox/Biosep WKF + separacja + osad czynny Obciążenie objętościowe reaktora beztlenowego (kgchzt/m3) >2 x większe Objętość czynna reaktora (m3) > 2 x mniejsza Redukcja ChZT (%) ~ 99 ~90-95 Redukcja ChZT mg/l mg/l =>200 Produkcja metanu/biogazu (Nm3/d) +23%/+13% Produkcja energii w CHP (MW/d) +23% Produkcja osadu (kg/d) 1,5 x mniejsza Wielkość sekcji doczyszczającej (m3) ~4 x mniejsza Wielkość by-passu ścieków surowych (%) brak konieczny Zapotrzebowanie na powietrze (Nm3/h) > 4 x mniejsze Zapotrzebowanie na przestrzeń (m2) 2 x mniejsze 41

42 Schemat instalacji Biogaz: 8160 Nm 3 /d CHP (1 MW) ANITA TM Mox Ściek surowy Odpady czekoladowe Odpady z karmy dla zwierząt Sito Młynek Higienizacja Zbiornik wyrównaw czy Zbiornik buforowy Ścieki + odpady Q: 970 m 3 /d ChZT: mg/l Beztlenowy reaktor membranowy Memthane Osad odwodniony Wirówka Zbiornik osadu Woda do generatora pary Q: 340 m 3 /d Odwrócona Osmoza Permeat ze stopnia biologicznego Filtr węglowy Stopień biologiczny Biosep Odpływ do rzeki ChZT <125 mg/l 42

43 Korzyści z produkcji energii z biogazu w CHP oraz zawracania wody technologicznej Wykorzystanie biogazu jako paliwo w systemie kogeneracji, daje następujące zyski i oszczędności: Koszty uniknięte zakupu energii elektrycznej: PLN rocznie Koszty uniknięte zakupu energii cieplnej: Zysk ze sprzedaży zielonych certyfikatów: PLN rocznie PLN rocznie Uzdatnianie ścieków oczyszczonych daje oszczędności w zakupie wody na następującym poziomie: Przy poziomie uzdatniania wody rzędu 328 m 3 /d oszczędność na zakupie wody technologicznej wynosi blisko zł na rok 43

44 Biorafineria 44

45 W Polsce VWS promuje i wdraża najnowsze technologie oczyszczania ścieków przemysłowych w tym beztlenowych od lat 90-tych ub. wieku Ponad 1000 instalacji beztlenowych i tlenowych na świecie i kilkadziesiąt instalacji eksploatowanych przez VWS na różnych typach reaktorów 1. SM Mlekovita mleczarnia 2. Batony czekoladowe i karma dla zwierząt 3. Kellogg s Kutno produkcja chipsów 4. Maspex Tymbark Olsztynek I soki owocowe i przetwórstwo warzyw 5. Maspex Tymbark Olsztynek II. (Rozbudowa Tymbark Olsztynek I) 6. Maspex Tymbark S.A. soki owocowe i przetwórstwo warzyw 7. Maspex Ekoland soki owocowe 8. Agrana Fruit wsady owocowe 9. Hellena soki owocowe 10. Nestle Pacific słodycze, płatki śniadaniowe 11. SABMiller Tyskie Browary Książęce - browar 12. Carlsberg Browar Bosman - browar 13. Anwil S.A./PKN Orlen chemia, PTA 14. Cargill skrobia 15. McCain frytki 16. Frito-Lays chipsy 17. Mondi papiernia 18. Danone, LU, Toska, Mleko, Arla, PCC Rokita i wielu innych Od ponad 40 lat rozwijamy technologie beztlenowe dla zastosowań przemysłowych Szacunkowa ilość biogazu produkowana w instalacjach beztlenowych wykonanych w Polsce przez VWS wynosi 50 M Nm 3 45

46 Browar - Tyskie Browary Książęce Nasze instalacje 46 46

47 Dziękuję za uwagę!

OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW W PRZEMYŚLE SPOZYWCZYM. jaki proces oczyszczania wybrać. Ireneusz Plichta Przedsiębiorstwo Inżynierskie ProEko

OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW W PRZEMYŚLE SPOZYWCZYM. jaki proces oczyszczania wybrać. Ireneusz Plichta Przedsiębiorstwo Inżynierskie ProEko OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW W PRZEMYŚLE SPOZYWCZYM jaki proces oczyszczania wybrać Ireneusz Plichta Przedsiębiorstwo Inżynierskie ProEko TEMATYKA REFERATU Opłacalność stosowania poszczególnych procesów oczyszczania

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ OSADAMI ŚCIEKOWYMI

DOBRE PRAKTYKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ OSADAMI ŚCIEKOWYMI DOBRE PRAKTYKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ OSADAMI ŚCIEKOWYMI PURE project on urban reduction of eutrophication Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund and European Neighbourhood

Bardziej szczegółowo

Budowa i modernizacja systemu sieci wodno kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa

Budowa i modernizacja systemu sieci wodno kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa Budowa i modernizacja systemu sieci wodno kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa Kontrakt 09 Budowa instalacji przeróbki osadów na oczyszczalni ścieków w Bełchatowie CZĘŚĆ III PROGRAM FUNKCJONALNO

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPZ

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPZ CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPZ 73 CZĘŚĆ III - Opis przedmiotu zamówienia Spis treści: str. 1 INFORMACJE PODSTAWOWE 74 1.1 Informacje o Projekcie 74 1.1.1 Zakres zadań PROJEKTU Regulacja gospodarki

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1 STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM... 2

Spis treści 1 STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM... 2 Spis treści 1 STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM... 2 1.1 WPROWADZENIE... 2 1.2 ANALIZA WARIANTÓW TECHNOLOGICZNYCH PRZETWARZANIA ODPADÓW 3 1.2.1 ANALIZA TECHNOLOGII MECHANICZNO BIOLOGICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Oczyszczania. Ścieków Komunalnych

Krajowy Program Oczyszczania. Ścieków Komunalnych Ministerstwo Środowiska Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych Warszawa, grudzień 2003r. SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 3 2. AKTUALNY STAN PRAWNY I ORGANIZACYJNY ODPROWADZANIA I OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW

Bardziej szczegółowo

Ogólne metody poprawiania efektywności energetycznej w ramach najlepszych dostępnych technik (BAT)

Ogólne metody poprawiania efektywności energetycznej w ramach najlepszych dostępnych technik (BAT) Ogólne metody poprawiania efektywności energetycznej w ramach najlepszych dostępnych technik (BAT) Streszczenie Niniejsze wytyczne zostały opracowane przez Agencję Ochrony Środowiska Anglii i Walii 1,

Bardziej szczegółowo

Plan działań na rzecz odnawialnych źródeł energii dla Warszawy

Plan działań na rzecz odnawialnych źródeł energii dla Warszawy Plan działań na rzecz odnawialnych źródeł energii dla Warszawy Urząd Miasta Stołecznego Warszawy 13 sierpnia 2014 r. 2 Spis treści 1 Wstęp cel opracowania... 6 2 Podsumowanie i ocena skuteczności aktualnej

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA KRASNYSTAW

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA KRASNYSTAW 42-693 Krupski Młyn, ul. Główna 5 tel. (032) 285-70-13, fax. (032) 284-84-36, e-mail: atgroupsa@atgroupsa.pl www.atgroupsa.pl NIP: 645-19-95-494 Temat opracowania: PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 2. AKTUALNY ORAZ PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWO KANALIZACYJNYCH. 3. PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO MODERNIZACYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH.

SPIS TREŚCI 2. AKTUALNY ORAZ PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWO KANALIZACYJNYCH. 3. PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO MODERNIZACYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O. W KRASNYMSTAWIE NA LATA 2015-2019 Krasnystaw,

Bardziej szczegółowo

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 2

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 2 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej KRAJOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII S.A. ul. Mokotowska 35, 00-560 Warszawa tel. +48 22 626-09-10 fax: +48 22 626-09-11 Opracowanie zakresu oraz

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA)

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) INWESTYCJI POD NAZWĄ: UZBROJENIE TERENU OSIEDLA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH W CIEPŁOWODACH ADRES : 57-211 Ciepłowody

Bardziej szczegółowo

Zrównoważona produkcja biogazu. Informator dla rolników ekologicznych

Zrównoważona produkcja biogazu. Informator dla rolników ekologicznych Zrównoważona produkcja biogazu Informator dla rolników ekologicznych Autorzy Florian Gerlach, Beatrice Grieb, Uli Zerger (FiBL) We współpracy z Wolfgang Baaske, Mirosław Baściuk, Liliana Gamba, Fernando

Bardziej szczegółowo

Zielone zamówienia publiczne Kryteria z zakresu infrastruktury wodno-ściekowej

Zielone zamówienia publiczne Kryteria z zakresu infrastruktury wodno-ściekowej Zielone zamówienia publiczne Kryteria z zakresu infrastruktury Polityka regionalna i miejska Czerwiec 2013 E-mail: regio-publication@ec.europa.eu Internet: http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.cfm

Bardziej szczegółowo

5. WARIANTY WDROŻENIA TECHNOLOGII WYKORZYSTUJĄCYCH ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII WRAZ Z OCENĄ KOSZTÓW

5. WARIANTY WDROŻENIA TECHNOLOGII WYKORZYSTUJĄCYCH ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII WRAZ Z OCENĄ KOSZTÓW MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (realizacja obowiązku wynikającego z Rezolucji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie wzrostu wykorzystania energii

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI W BUDYNKACH, INSTALACJACH I WEWNĘTRZNYCH SIECIACH PRZESYŁOWYCH... 6

SPIS TREŚCI W BUDYNKACH, INSTALACJACH I WEWNĘTRZNYCH SIECIACH PRZESYŁOWYCH... 6 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Opracowanie zakresu oraz zasad wykonania audytu energetycznego do programu Wsparcie przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej

Bardziej szczegółowo

Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej

Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej 1 Autor: dr inż. Tomasz Fiszer 2 Spis treści SŁOWNICZEK POJĘĆ... 5 I. ZAŁOŻENIA STRATEGII... 11 I.1 Cel przygotowania

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (realizacja obowiązku wynikającego z Rezolucji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie wzrostu wykorzystania energii

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna w budownictwie

Efektywność energetyczna w budownictwie Efektywność energetyczna w budownictwie autor: Jerzy Żurawski - maj 2013 - Spis treści TEMAT: "Efektywność energetyczna w budownictwie"... 3 1. Wprowadzenie.... 3 1.1 Klasyfikacja energetyczna budynków....

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji

Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji WERSJA 02/07/2014 Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji Dokument opracowany na potrzeby tworzenia i weryfikacji obszaru i granic aglomeracji w celu prawidłowego ich wyznaczania zgodnie z celami i

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik Numer rejestru 14031 Temat: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik Nazwa i adres Zamawiającego Miasto Kraśnik ul. Lubelska 84 23-200 Kraśnik Nazwa i adres jednostki autorskiej ul. Gdańska 76

Bardziej szczegółowo

Możliwości poprawy efektywności wykorzystania energii elektrycznej czynnej i biernej

Możliwości poprawy efektywności wykorzystania energii elektrycznej czynnej i biernej Możliwości poprawy efektywności wykorzystania energii elektrycznej czynnej i biernej Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia 1. Wstęp Możliwości

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH

WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH Hauraton Polska Sp. z o.o. Ul. Kasztelańska 37 60-316 Poznań Tel.: 061/ 66 25 444 Fax: 061/ 66 25 440 e-mail: hauraton@hauraton.com.pl www.hauraton.com Stan prawny na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI POPRZEZ DOFINANSOWANIE ZMIANY SYSTEMU OGRZEWANIA

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI POPRZEZ DOFINANSOWANIE ZMIANY SYSTEMU OGRZEWANIA Załącznik do Uchwały Nr XXIII/494/08 Rady Miasta Mysłowice z dnia 27 marca 2008 r. URZĄD MIASTA MYSŁOWICE UL. POWSTAŃCÓW 1 41-400 MYSŁOWICE PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI POPRZEZ DOFINANSOWANIE ZMIANY

Bardziej szczegółowo

Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia

Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Część A CZĘŚĆ OPISOWA PFU A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia A II - Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia obejmujący cechy dotyczące

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

z energetyką energia w gospodarstwie rolnym przyjazną środowisku za pan brat INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU

z energetyką energia w gospodarstwie rolnym przyjazną środowisku za pan brat INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU przy współpracy INSTYTUTU ENERGII ODNAWIALNEJ z energetyką przyjazną środowisku za pan brat energia w gospodarstwie rolnym Wydawca: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju ul.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ą PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY MODERNIZACJA ZAKŁADU PRODUKCJI WODY W TYM: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Modernizacja Zakładu Produkcji Wody w tym: - Zmiana napowietrzania (aeratory)

Bardziej szczegółowo

3. Proces roztwarzania siarczynowego

3. Proces roztwarzania siarczynowego 3. Proces roztwarzania siarczynowego Wielkość produkcji mas celulozowych siarczynowych jest dużo mniejsza od produkcji mas celulozowych siarczanowych, przy czym masy siarczynowe są stosowane w papiernictwie

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo poprzez efektywność energetyczną

Bezpieczeństwo poprzez efektywność energetyczną Bezpieczeństwo poprzez efektywność energetyczną Autor: Marcin Łapa 1. Wprowadzenie Początek XXI wieku niesie ze sobą poważne zmiany dotyczące wytwarzania energii. Ludzkość powoli uświadamia sobie, że bazujemy

Bardziej szczegółowo