Analiza potencjału wielkości transportu wodnego na obszarze Polski, generowanego przez porty śródlądowe jak i morskie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza potencjału wielkości transportu wodnego na obszarze Polski, generowanego przez porty śródlądowe jak i morskie"

Transkrypt

1 Upgrading of Inland Waterway and Sea Ports SWP 3.3.x Analiza potencjału wielkości transportu wodnego na obszarze Polski, generowanego przez porty śródlądowe jak i morskie Report on the potential waterborne transport volume Polska wersja językowa Author KIOS, Ltd. Partner Public Ports, JSC Place&Date DD/MM/YYYY Methodology for the implementation of the analysis Inland ports 1

2 Spis treści 1 STRESZCZENIE WPROWADZENIE Cel opracowania Rys historyczny Uwarunkowania międzynarodowe ZAPLECZE PORTÓW Dane ogólne Charakterystyka regionów Kluczowe dane gospodarcze Żegluga na Wiśle ZAŁOŻENIA BADAWCZE I PRZEBIEG BADAŃ Zakres i metoda badania Uwagi metodologiczne INFORMACJA O POTENCJALE PORTÓW WIŚLANYCH Gdańsk Elbląg Tczew i Malbork Grudziądz i Świecie / Chełmno Aglomeracja Bydgoszcz Toruń Włocławek i Płock Warszawa OSZACOWANIE POTENCJAŁU TRANSPORTU WODNEGO GENEROWANEGO PRZEZ PORTY WIŚLANE Uwagi wyjściowe Główne relacje transportowe Wyniki kalkulacji PODSUMOWANIE I WNIOSKI SPIS TABEL I RYSUNKÓW BIBLIOGRAFIA

3 1 Streszczenie Przedmiotem niniejszego raportu jest przeprowadzenie analizy potencjału transportu wodnego śródlądowego, generowanego przez porty położone na drodze wodnej Wisły, w Polsce, na odcinku między Gdańskiem a Warszawą. Analiza bierze pod uwagę port morski w Gdańsku, port morsko-rzeczny w Elblągu oraz porty rzeczne w miejscowościach: Malbork, Tczew, Grudziądz, Świecie, Bydgoszcz, Solec Kujawski, Toruń, Włocławek, Płock i Warszawa. Porty położone są na obszarze czterech województw północnej i centralnej Polski: Pomorskiego z siedzibą w Gdańsku, Warmińsko-Mazurskiego z siedzibą w Olsztynie, Kujawsko-Pomorskiego z siedzibami w Toruniu i Bydgoszczy oraz Mazowieckiego z siedzibą w Warszawie. W toku analizy stwierdzono, iż żegluga na Wiśle znajduje się w stanie głębokiego regresu, transportowana masa ładunkowa jest na poziomie niższym, niż w XVI wieku, zaś transport ma charakter lokalny, na ogół Rysunek 1. Schemat drogi wodnej Wisły na nie wykraczający poza granice odcinku Warszawa-Gdańsk pojedynczego regionu. Port w Gdańsku utracił funkcje związane z obsługą przewozów rzecznych. Większość z analizowanych portów spełniała w przeszłości istotne funkcje gospodarcze, obecnie jednak większość z nich albo nie jest eksploatowana w ogóle, albo została przeznaczona na cele nie związane z transportem towarowym. Główną przesłanką utraty znaczenia przez drogę wodną Wisły jest zaniechanie utrzymywania żeglowności drogi wodnej oraz zatrzymanie przez okres kilkudziesięciu lat planowanych wcześniej przedsięwzięć inwestycyjnych. Stwierdzono jednocześnie, że polska polityka wyklucza zwiększenie roli transportowej Wisły co najmniej na okres nie krótszy niż 10 lat, nie bierze też pod uwagę wytycznych międzynarodowych, w tym polityk Unii Europejskiej. 3

4 2 Wprowadzenie 2.1 Cel opracowania Głównym celem niniejszego raportu jest przeprowadzenie analizy potencjału transportu wodnego śródlądowego, generowanego przez porty położone na drodze wodnej Wisły na odcinku między Gdańskiem a Warszawą. Analizie poddano stan obecny i wykorzystanie portów wiślanych. Omówiono kontekst historyczny, jak również aktualny stan żeglugi na Wiśle oraz główne uwarunkowania krajowe i międzynarodowe związane z jej przyszłością. 2.2 Rys historyczny Żegluga śródlądowa rzeką Wisłą i jej dopływami stanowiła w przeszłości jeden z podstawowych czynników wzrostu gospodarczego Polski. W szczególności w okresie XV- XVII wieku Polska była największym europejskim dostawcą zboża, znaczącym dostawcą drewna, smoły drzewnej, soli i produktów rzemiosła. Produkty transportowane były do Europy Zachodniej przez port w Gdańsku. Miasto to było w 1600 roku największym skupiskiem ludności w Polsce ( mieszkańców - 3 razy więcej, niż w Krakowie i Poznaniu, 5 razy więcej niż w Warszawie). Do Gdańska prowadził szlak wodny Wisły i jej dorzeczy: Narwi, Bugu, Sanu i mniejszych rzek. Towary dostarczane były z rejonów odległych do 300 km od rzek. Nad Wisłą ulokowane były składy i giełdy towarowe, a rozwijające się wokół nich miasta należały do najbardziej znaczących w Polsce. W szczytowych okresach masa przewożonych ładunków sięgała 700 tys. ton., a liczba jednostek rzecznych obsługiwanych przez port w Gdańsku przekraczała 1000 jednostek rocznie. Porównywalną wielkość przewozów osiągnęła rzeka Ren w roku Istotny regres żeglugi na Wiśle nastąpił w wieku XIX za sprawą dwóch głównych przyczyn: podziału rzeki na odcinki należące do różnych państw (Austro-Węgry, Rosja, Prusy) oraz rozwoju transportu kolejowego. W XX wieku Wisła niemal na całej długości znalazła się na terytorium Polski. W latach trzydziestych XX wieku, na odcinku między Warszawą a portami morskimi w Gdyni i Wolnym Mieście Gdańsku średnioroczne przewozy Wisłą wynosiły 525 tys. ton., z czego 33% stanowiły zboża, a inne produkty spożywcze 40%. Po II wojnie światowej, w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku przewozy na Wiśle osiągnęły poziom powyżej 200 tys. ton / rok, a struktura asortymentowa przesunęła się w kierunku surowców mineralnych, towarów przemysłowych (w tym samochodów) oraz zaopatrzenia inwestycyjnego (ładunki oversize). W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku przewozy na Wiśle osiągnęły poziom powyżej 1 mln ton rocznie. 4

5 Od początku lat dziewięćdziesiątych, po upadku komunizmu, zmieniła się polityka transportowa Polski. Za priorytetową uznano budowę sieci dróg kołowych, znacząco spadły nakłady na utrzymanie dróg wodnych. Tabela 1. Struktura przewozów ładunków w Polsce (2009) Railways Railroads Inland waterways % % % Polska 24,0 75,9 0,1 EU total 17,8 76,4 5,9 Źródło: Żegluga śródlądowa w Polsce w latach , Główny Urząd Statystyczny Uwarunkowania międzynarodowe W II połowie XX wieku wznowiono na większą skalę transport pomiędzy Warszawą a Polską zachodnią i Niemcami, z wykorzystaniem Wisły i drogi wodnej rzeki Noteć. W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych przewozy te miały pewne znaczenie, osiągając skalę powyżej 1,5 mln ton rocznie. Bez znaczenia pozostawały połączenia drogą wodną między Polską a Białorusią / Ukrainą (droga wodna Wisły i Bugu), Białorusią / Litwą (droga wodna Wisły, Narwi i Kanału Augustowskiego) oraz Rosją (droga wodna Wisły). W 1996 przyjęto na forum UNECE Europejskie Porozumienie w sprawie głównych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym (Porozumienie AGN) 1. Dokument docenia walory i perspektywy Polski jako kraju perspektywicznego dla żeglugi śródlądowej, w tym międzypaństwowej. Porozumienie wytycza przez terytorium Polski trzy międzynarodowe drogi wodne, łączące polskie porty morskie ze Śląskiem, Warszawą oraz drogami wodnymi Białorusi, Niemiec i Rosji. W skład międzynarodowych dróg wodnych zaliczony został cały odcinek Wisły od Morza Bałtyckiego do okolic Warszawy. Polska jest jedynym krajem Europy Środkowej, który nie przystąpił do Porozumienia jego sygnatariuszami są m.in. wszystkie państwa sąsiadujące z Polską, w tym nie należące do UE. Jak wyjaśnia się w kraju z powodu ogromnych wydatków na taką przebudowę dróg wodnych i idącego za tym oddziaływania i przekształcenia środowiska wodnego oraz z uwagi na wymogi Ramowej Dyrektywy Wodnej, a także dyrektyw ptasiej i siedliskowej, chroniących walory obszarów Natura 2000, które na znaczących obszarach zlokalizowano właśnie w dolinach tych rzek, Polska nie przystąpiła do tego Porozumienia 2. 1 European Agreement on Main Inland Waterways of International Importance (AGN), United Nations, Geneve, , UN Treaty Series, Vol. 2072, I Polityka Wodna Państwa do roku 2030 (z uwzględnieniem etapu 2016), Projekt, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2010, str. 36 5

6 Poglądowi temu towarzyszą: polska polityka transportowa, ukierunkowana w perspektywie 2030 roku na rozwój połączeń drogowych i kolejowych 3. plan przestrzennego zagospodarowania kraju 2030, który nie przewiduje dla drogi wodnej Wisły żadnej roli. 4 W kończącej się perspektywie finansowej UE Polska nie przewidziała środków na utrzymanie i rozwój drogi wodnej Wisły. W roku 2012 Polska nie zgłosiła żadnej z międzynarodowych dróg wodnych uwzględniających Wisłę do europejskiej sieci TEN-T. 3 Zaplecze portów 3.1 Dane ogólne Analiza objęła cztery regiony położone wzdłuż drogi wodnej środkowej i dolnej Wisły województwa: Mazowieckie, Kujawsko-Pomorskie, Warmińsko-Mazurskie i Pomorskie. Pod względem terytorium analizowane województwa zajmują km 2, co stanowi 31% powierzchni kraju. Terytorium zamieszkiwane jest przez 11,1 mln osób, co stanowi 29% ludności Polski ogółem. Rysunek 2. Analizowane regiony na mapie północnej Polski 3 Strategia rozwoju transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku), Projekt, Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa, 30 marca Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Projekt dokumentu rządowego, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 15 kwietnia

7 Tabela 2. Analizowane regiony i lokalizacje portów rzecznych Województwo Symbol NTS Lokalizacje portów rzecznych Mazowieckie PL 12 Warszawa Płock Kujawsko-Pomorskie PL 61 Włocławek Toruń Solec Kujawski Bydgoszcz Świecie/Chełmno Grudziądz Warmińsko-Mazurskie PL 62 Elbląg Pomorskie PL 63 Malbork Tczew Gdańsk Tabela 3. Województwa wg liczby ludności Województwo liczba osób % Rank. PL 12 Mazowieckie % 1 PL 61 Kujawsko-Pomorskie % 10 PL 62 Warmińsko-Mazurskie % 12 PL 63 Pomorskie % 7 Razem cztery regiony % POLSKA % Tabela 4. Województwa wg powierzchni Województwo tys. km kw. % Rank. PL 12 Mazowieckie % 1 PL 61 Kujawsko-Pomorskie % 10 PL 62 Warmińsko-Mazurskie % 4 PL 63 Pomorskie % 8 Razem cztery regiony % POLSKA % 7

8 3.2 Charakterystyka regionów Województwo Pomorskie (PL 63) Pomorze Gdańskie jako kraina historyczna związane było z Polską w latach około , a następnie od 1454, kiedy ustanowiono województwo pomorskie. Od tego momentu datuje się rozwój regionu, oparty w pierwszej kolejności na rosnącej potędze Gdańska jako portu eksportowego dla całego terytorium Polski. W porcie gdańskim koncentrowały się obroty zbożem na potrzeby wszystkich krajów Europy zachodniej, jak również drewnem. Gdańsk należał w tym okresie do najbogatszych miast europejskich, zaś Wisła była największą pod względem wykorzystania gospodarczego drogą wodną w Europie. Do przerwania prosperity Gdańska przyczyniło odcięcie go od Polski w II połowie XVIII wieku, a następnie przejęcie przez Prusy. W okresie Gdańsk pozostawał tzw. wolnym miastem pod administracją międzynarodową, zaś najsilniejszym polskim ośrodkiem gospodarczym stały się miasto i port w Gdyni. Przez Gdynię i Gdańsk w tym okresie przechodziło ponad 75% obrotów polskiego handlu zagranicznego, zaś podstawowymi szlakami transportowymi do portów były w pierwszym okresie Wisła, a następnie, po budowie magistrali węglowej Śląsk Gdynia, kolej. W 1945 roku Gdańsk został ponownie przyłączony do Polski, stał się stolicą województwa. Gdańsk i Gdynia współtworzyły odtąd aglomerację, której specjalizacją była gospodarka morska, w tym kilka dużych stoczni produkcyjnych i remontowych, jak również linie żeglugowe i dwa porty morskie o zbliżonej skali przeładunków. Współcześnie obszar metropolitalny Gdańska i Gdyni zamieszkuje ok. 0,9 mln osób, zaś województwo pomorskie ok. 2,3 mln osób (siódma pozycja wśród regionów w Polsce). Dużymi ośrodkami miejskimi poza obszarem metropolitalnym Gdańska i Gdyni jest Słupsk (100 tys. mieszkańców) pozostałe miejscowości liczą 60 i mniej tysięcy mieszkańców. W województwie pomorskim zaczyna się autostrada A-1, autostrada morska Gdynia Karlskrona oraz linie kolejowe prowadzące w kierunku południowo-wschodnim (Warszawa), południowym (Bydgoszcz-Śląsk) oraz południowo-zachodnim (Poznań-Berlin) i zachodnim (Szczecin-Berlin). Porty morskie w Gdyni i Gdańsku należą do najważniejszych przedsiębiorstw regionu, przeładowując rocznie ok. 40 mln ton ładunków. Na zapleczu portów przygotowywana jest budowa drogowo-kolejowych centrów logistycznych w Gdańsku i Tczewie. Najsilniejsze przedsiębiorstwa regionu to Grupa LOTOS (przemysł naftowy), Grupa Energa (dystrybucja energii elektrycznej), Polpharma (przemysł farmaceutyczny) oraz kilka przedsiębiorstw przemysłów: stoczniowego, offshore, elektronicznego. Strategia 8

9 województwa zakłada koncentrację na logistyce, ICT, outsourcingu usług BPO/SSC oraz przemysłach: lekkiej chemii, energetyce i motoryzacji. Województwo Warmińsko-Mazurskie (PL 62) Pod względem geograficzno-historycznym województwo pokrywa swoim terenem część historycznej krainy Prusy (Borussia). Pozostałe, mniejsze części dawnych Prus znajdują się w województwie pomorskim oraz Obwodzie Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej. Całość terytorium w różnych okresach historycznych podlegała Zakonowi Krzyżackiemu, Polsce, państwu Brandenburg-Preußen, a następnie (od 1701 roku) wchodziło w skład Niemiec. Teren został ponownie przyłączony do Polski w roku Województwo jest rozległe, lecz słabo zaludnione z ludnością liczącą 1,45 mln osób jest jednym z czterech najmniej ludnych regionów Polski. Województwo jest silnie zalesione, pokryte rozwiniętą siecią jezior, relatywnie słabo uprzemysłowione; obok rolnictwa i turystyki głównymi przemysłami są: przemysł drzewno-meblarski i spożywczy. Największym przedsiębiorstwem w regionie jest Michelin Polska SA producent opon, zlokalizowany w największym mieście województwa, Olsztynie (175 tys. mieszkańców). Olsztyn zlokalizowany jest w niedużej odległości od drogi Gdynia/Gdańsk Warszawa (27 km), dalej od głównych szlaków kolejowych (70 km od linii Gdynia/Gdańsk - Warszawa) i rzecznych (90 km od Elbląga). Drugim co do wielkości miastem jest Elbląg (125 tys. mieszkańców), położony we wschodniej części województwa, w pobliżu granicy z województwem pomorskim i wschodniego ujścia Wisły (Nogatu) do Zalewu Wiślanego. Przez akwen ten prowadzi MDW E-70 (do Kaliningradu). Elbląg był historycznym portem morskim należącym do Hanzy, który jednak w XIV-XV wieku utracił swoje znaczenie na rzecz Gdańska. Znaczenie Elbląga jako portu wzrosło na przełomie XVI/XVII wieku, kiedy przez krótki okres był głównym portem morskim Polski. Od wieku XIX rola portu ograniczona została do transportu rzecznego, natomiast rozwinął się tutaj silny ośrodek przemysłu ciężkiego, bardziej znaczący od Gdańska. Przemysł ten w dalszym ciągu jest w Elblągu silny, dominują przedsiębiorstwa pracujące na rzecz przemysłu stoczniowego i offshore. Systematycznie rośnie rola Elbląga jako ośrodka handlu z Rosją za pośrednictwem Obwodu Kaliningradzkiego; handel ten odbywa się zarówno drogą wodną, jak i lądową, głównie z wykorzystaniem transportu drogowego. W mieście podejmowano próby na rzecz rozwoju współpracy miejscowego portu z Białorusią i Ukrainą. Barierą rozwojową jest brak funkcjonalnej sieci transportowej w kierunku Białorusi, jak też ograniczona możliwość obsługi floty pełnomorskiej. Elbląg zlokalizowany jest w niedużej odległości od linii kolejowej Gdynia Warszawa (30 km). Przez miasto przebiega główna droga szybkiego ruchu z Gdyni/Gdańska do Warszawy. 9

10 Województwo Kujawsko-Pomorskie (PL 61) W różnych okresach historycznych region obecnego województwa kujawsko-pomorskiego miał różne centra administracyjne zależne od bieżącej sytuacji międzynarodowej i zmieniającego się przebiegu granic państwa. Były to miasta: Chełmno, Świecie, Toruń, Bydgoszcz, Grudziądz, Włocławek, Inowrocław, charakteryzujące się odrębnymi rodowodami i podstawami rozwoju gospodarczego. Bogactwem historycznym regionu były złoża i warzelnie soli. Współcześnie głównymi ośrodkami miejskimi województwa są dwa miasta współtworzące układ quasimetropolitalny położone w odległości 45 km od siebie: Bydgoszcz (364 tys. mieszkańców) i Toruń (205 tys. mieszkańców). Dwa kolejne co do wielkości ośrodki miejskie to Włocławek (116 tys. mieszkańców) i Grudziądz (ok. 100 tys.). Łącznie województwo liczy 2,1 mln mieszkańców i jest dziesiątym co do wielkości regionem Polski. W XV wieku Bydgoszcz stała się faktorią portu Gdańskiego oraz centrum handlu zbożem dla północnej Wielkopolski. Wówczas w mieście powstał rzadki w skali Polski cech szyprów. W II połowie XVIII wieku Bydgoszcz została przejęta przez Prusy, w tym okresie zrealizowano budowę połączenia rzecznego Wisła Odra (obecnie będącego fragmentem Międzynarodowej Drogi Wodnej E-70). Bydgoski Węzeł Wodny był czynnikiem rozwoju miasta do czasu I wojny światowej. W okresie od XIX do II połowy XX wieku w Bydgoszczy rozwinął się silny przemysł, a miasto stało się kluczowym węzłem kolejowym dla północnych terenów kraju, którą to pozycję utrzymuje. Toruń z kolei już od XIII wieku był członkiem Hanzy, w XIV-XV wieku był ważnym ośrodkiem handlowym Prus. Do połowy XVI wieku dobrobyt miasta opierał się na handlu wiślanym (głównie zboże i drewno), składzie soli i towarów solnych, jak również na organizacji międzynarodowych jarmarków pod patronatem króla Polski. Odbudowę pozycji Torunia datuje się od 1920 roku, kiedy wszedł ponownie w skład Polski. Miasto współcześnie ma charakter centrum intelektualnego i uniwersyteckiego, jak też turystycznego. Przemysł, choć rozwijany w latach , odgrywa mniejszą rolę. Przez Toruń biegnie autostrada A-1 oraz linie kolejowe północ-południe i wschód-zachód. W skali województwa rozwinięte są następujące gałęzie przemysłu: chemiczny (Bydgoszcz, Inowrocław, Włocławek), celulozowo-papierniczy (Świecie), spożywczy (Kruszwica, Toruń, Solec Kujawski, Włocławek i in.), maszynowy i elektromaszynowy (Bydgoszcz, Toruń, Grudziądz). Województwo Mazowieckie (PL 12) Mazowsze jest krainą geograficzną i historyczną, której rozwój datuje się od początków Państwa Polskiego. Był to region o rozwiniętej autonomii, a historyczną stolicą był Płock. W XV-XVI wieku autonomia była ograniczana. Czynnikami rozwojowymi Mazowsza w tym 10

11 okresie były: położenie nad Wisłą i Bugiem (które tworzyło dogodne możliwości transportu, przede wszystkim zboża, na eksport przez Gdańsk), jak również oddziaływanie dworu królewskiego, który został przeniesiony na Mazowsze z końcem XVI wieku. W końcu XVIII i na początku XIX wieku Mazowsze zmieniało przynależność państwową; na XIX wiek datuje się początek rozwoju Warszawy jako ośrodka przemysłowego pod władzą rosyjską. Podstawowym kierunkiem współpracy gospodarczej Mazowsza stał się wschód, a relacje handlowe w kierunku zachodnim i północnym zostały zmarginalizowane. W 1918 roku Warszawa ponownie staje się stolicą Polski. Województwo Mazowieckie współcześnie jest największym i najbardziej ludnym regionem w Polsce (35,6 tys. km 2, 5,3 mln osób). W województwie zlokalizowana jest stolica kraju, Warszawa, co sprzyja lokalizowaniu w tym rejonie działalności gospodarczej i sprzyja wzrostowi dobrobytu ludności. Formalnie ludność Warszawy wynosi 1,7 mln osób, należy jednak brać pod uwagę nie ujętą w statystykach migrację do stolicy, jak również obszar aglomeracji. Łącznie Warszawa jest drugim co do liczby ludności ośrodkiem metropolitalnym w Polsce (po konurbacji górnośląskiej), jak również miastem o najwyższym poziomie dochodów mieszkańców oraz siedzibą województwa, które jako jedyne spośród regionów Polski cechuje się zamożnością na poziomie zbliżonym do średniej UE. Wokół Warszawy koncentrują się liczne centra dystrybucyjne, na terenie miasta występuje przemysł o zróżniowanym profilu; ważnym ośrodkiem przemysłowym województwa jest Płock (126 tys. mieszkańców, przemysł rafineryjno-petrochemiczny). Innym dużym ośrodkiem miejskim jest położony w południowej części województwa Radom, (222 tys. mieszkańców), pozostałe ośrodki miejskie liczą sobie wyraźnie poniżej 100 tys. osób i nie stanowią istotnych centrów gospodarczych. Strategia transportowa realizowana przez Polskę zakłada, że Warszwa będzie węzłowym ośrodkiem komunikacyjnym, zarówno lotniczym, jak też kolejowym i drogowym, w tym w relacjach z Białorusią i Rosją. Przez teren miasta wytyczona jest też trasa przyszłej autostrady A-2 w kierunku zachodnim oraz Rail Baltica w kierunku Litwy. Przez województwo przebiegają też historycznie ważne drogi wodne obok Wisły także: Bugu (nominalnie wchodząca w skład Międzynarodowej Drogi Wodnej E-40) i Narwi; rzeki te, mające duże znaczenie w XV-XVII wieku straciły znaczenie transportowe. 11

12 3.3 Kluczowe dane gospodarcze Rysunek 3. Produkcja sprzedana przemysłu w 2011 według regionów Źródło: GUS Rysunek 4. Sprzedaż produkcji budowlanomontażowej w 2011 wedug regionów Rysunek 5. Produkt krajowy brutto według regionów (miliony EUR) Źródło: Dane Eurostat Rysunek 6. Produkt krajowy brutto według regionów (tys. EUR / mieszkańca) 12

13 3.4 Żegluga na Wiśle Obecne dane o przewozach Wisłą przedstawiają się jak następuje: Tabela 5. Przewozy ładunków drogą wodną Wisły (2009) NUTS2 Tonnes Tonne-kilometres From To (thousands) (thousands) PL12 Mazowieckie PL12 Mazowieckie - - PL61 Kujawsko-Pomorskie - - PL62 Warmińsko-Mazurskie - - PL63 Pomorskie 3, ,0 PL61 Kujawsko-Pomorskie PL12 Mazowieckie - - PL61 Kujawsko-Pomorskie 466, ,2 PL62 Warmińsko-Mazurskie - - PL63 Pomorskie - - PL 62 Warmińsko-Mazurskie PL12 Mazowieckie - - PL61 Kujawsko-Pomorskie - - PL62 Warmińsko-Mazurskie 44, ,5 PL63 Pomorskie 0,3 20,0 PL 63 Pomorskie PL12 Mazowieckie - - PL61 Kujawsko-Pomorskie - - PL62 Warmińsko-Mazurskie - - PL63 Pomorskie 7,7 88,5 TOTAL 522, ,2 Źródło: Żegluga śródlądowa w Polsce w latach , Główny Urząd Statystyczny 2010 Dane pokazują, że ruch ładunków Wisłą zdominowany jest przez przewozy lokalne, w granicach jednego województwa. Zwraca uwagę średni przebieg statku z ładunkiem w województwie kujawsko-pomorskim na poziomie poniżej 3 km. Odzwierciedla to wykorzystanie żeglugi głównie do wydobycia piasku i kruszyw z dna rzeki i dostarczania do najbliższego portu. Wyraźna jest utrata historycznej pozycji przez Gdańsk, który utracił funkcje portu morsko-rzecznego. Wyraźny jest zanik transportu pomiędzy regionami położonymi w dole rzeki a regionem stołecznym. Przewozy długodystansowe ograniczają się do pojedynczych zleceń, dotyczących przewozu ładunków ponadnormatywnych (oversize). W 2011 zanotowano jedno istotne zlecenie tego rodzaju. Zlecenie to unikatowa dostawa z Gdyni 600-tonowych przęseł do budowy mostu w Warszawie przyciągnęło uwagę opinii publicznej m.in. z powodu długotrwałego utknięcia barki z ładunkiem pomiędzy Płockiem a Warszawą. W 2009 roku przewozy międzynarodowe nie wystąpiły. Sytuacja ta ulega nieznacznej zmianie w związku z: 13

14 - prywatyzacją Stoczni Centromost w Płocku i podjętymi przez nią dostawami na zlecenie nowego właściciela (z Holandii) oraz - unormowaniem relacji granicznych z Federacją Rosyjską, dzięki czemu mogło dojść do aktywizacji żeglugi po Zalewie Wiślanym do i z Kaliningradu. Charakterystyczne są dane dotyczące stanu floty rzecznej w Polsce: Tabela 6. Wybrane dane o flocie rzecznej w Polsce (2009): Liczba barek 612 Rok budowy: po Liczba holowników 15 Rok budowy: po Liczba pchaczy 203 Rok budowy: po Źródło: Żegluga śródlądowa w Polsce w latach , Główny Urząd Statystyczny 2010 Większość jednostek polskiej floty śródlądowej jest eksploatowana poza granicami Polski. 14

15 4 Założenia badawcze i przebieg badań 4.1 Zakres i metoda badania Przeprowadzona analiza dotyczyła portów rzecznych położonych wzdłuż Wisły na odcinku od ujścia do km 507 (Warszawa, południowa część miasta), a więc między portami morskimi w Gdańsku i Elblągu a Warszawą Portem Siekierkowskim. W ramach analizy uwzględniono: badania ankietowe, indywidualne wywiady z zarządcami portów; w przypadku braku zarządcy bądź wobec braku możliwości kontaktu z ekspertami; funkcje ekspertów pełnili członkowie Pomorskiego Klastra Rzecznego, Polskiego Klastra Żeglugi Śródlądowej oraz byli zarządcy portów, pracę grupy fokusowej złożonej z ekspertów i praktyków z dziedziny transportu, w szczególności żeglugi na Wiśle, materiały statystyczne krajowe i europejskie (Eurostat), specjalistyczne opracowania branżowe związane z infrastrukturą i rynkiem żeglugowym. Przeprowadzono konsultacje z partnerami projektu INWAPO na Słowacji w zakresie metodologii analizy. Badaniu poddano porty położone w miejscowościach: w województwie warmińskomazurskim: Elbląg, w województwie pomorskim: Gdańsk (2 jednostki), Tczew (2) i Malbork, w województwie kujawsko-pomorskim: Grudziądz, Świecie/Chełmno, Bydgoszcz, Solec Kujawski, Toruń, Włocławek, w województwie mazowieckim: Płock i Warszawa (4). Łącznie zbadano 17 jednostek. Tabela 7. Metody badawcze Lp. Miasto / port wizyta studyjna wywiad osobisty ankieta rozmowa telefoniczna 1 Elbląg X X X 2 Gdańsk ZMPG X X X 3 Gdańsk PGE/PGCT X X X 4 Tczew Stocznia X X X 5 Tczew PBE X X X 6 Malbork X X X X 7 Grudziądz X X X 8 Świecie/Chełmno X X 9 Bydgoszcz X X X 10 Solec Kujawski X 11 Toruń X X X 15

16 Lp. Miasto / port wizyta studyjna wywiad osobisty ankieta rozmowa telefoniczna 12 Włocławek X X X 13 Płock X X X 14 Warszawa Żerań X X 15 Warszawa Praski X X 16 Warszawa Czerniakowski X X 17 Warszawa Siekierkowski X X RAZEM Uwagi metodologiczne Badanie podlegało wpływowi czynników związanych ze stanem, wykorzystaniem i sposobem zarządzania poszczególnymi jednostkami. Zebrane ankiety w znacznych partiach nie zostały wypełnione ze względu na nieadekwatność do warunków jednostek poddanych badaniu; tym samym powodem motywowano odmowy wypełnienia niektórych bądź wszystkich ankiet. Tabela 8. Uwagi dotyczące badania poszczególnych portów Lp. Miasto / port Uwagi 1 Elbląg Port morsko-rzeczny należący do miasta Elbląg. Przeprowadzono wywiad osobisty i telefoniczny w ograniczonym zakresie; nie uzyskano danych oczekiwanych w ankiecie. 2 Gdańsk ZMPG Zarząd Morskiego Portu Gdańsk dane łączne dla wszystkich podmiotów operujących na terenie portu zewnętrznego (na otwartym morzu) i wewnętrznego (na rzece Wiśle). Port obsługuje wyłącznie transport morski. 3 Gdańsk PGE/PGCT Spółka Port Gdański Eksploatacja spółka zależna ZMPG, operująca na rzece Wiśle. Spółka obsługuje wyłącznie przeładunki morskie. 4 Tczew Stocznia Podmiot w upadłości, majątek przeznaczony na sprzedaż, nie jest eksploatowany. Basen portowy wspólny z PBW Tczew. Sporządzono dokumentację fotograficzną. 5 Tczew PBW Podmiot w likwidacji, majątek przeznaczony na sprzedaż, eksploatacja infrastruktury ograniczona do stacjonowania dwóch jednostek wycofanych z eksploatacji. Basen portowy wspólny ze Stocznią Tczew. Sporządzono dokumentację fotograficzną. 6 Malbork Port obsługuje wydobycie piasku i kruszywa z dna Wisły. Wypełniona jedna ankieta (z trzech). 7 Grudziądz Teren byłego portu towarowego w dyspozycji miasta Grudziądz. Obecnie w trakcie adaptacji na cele 16

17 Lp. Miasto / port Uwagi wykluczające przeładunki towarów. 8 Świecie/Chełmno Port obsługuje wydobycie piasku i kruszywa z dna Wisły. Ankietę wypełniano wspólnie z właścicielem. 9 Bydgoszcz Port obsługuje wydobycie piasku i kruszywa z dna Wisły. 10 Solec Kujawski Port obsługuje wydobycie piasku i kruszywa z dna Wisły. Właściciel nie zainteresowany ankietą ani wywiadem wywiad przeprowadzono z byłym zarządcą. 11 Toruń Port w gestii administracji wodnej (Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej) - nie jest wykorzystywany dla celów przeładunku towarów. 12 Włocławek Port w gestii administracji wodnej (Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej) nie jest wykorzystywany dla celów przeładunku towarów. Wypełniona jedna ankieta. Pozostałe uznane za nieadekwatne pozostały bez odpowiedzi. 13 Płock Port jest własnością stoczni rzecznej, wykorzystywany na potrzeby własne stoczni. 14 Warszawa Żerań Port jest w gestii Przedsiębiorstwa Budownictwa Wodnego jako baza sprzętowo-transportowa; właściciel odmówił wypełnienia ankiety. Sporządzono dokumentację fotograficzną. 15 Warszawa Praski Port wyłączony z eksploatacji, przeznaczony pod zabudowę deweloperską nie związaną z żeglugą towarową. Teren prywatny, nie podjęto kontaktów z właścicielem. Sporządzono dokumentację fotograficzną. 16 Warszawa Port wyłączony z eksploatacji dla celów przeładunku Czerniakowski towarów; wykorzystywany dla celów turystycznych. Teren miejski, miasto nie zainteresowane wypełnieniem ankiety z uwagi na nieadekwatność. Sporządzono dokumentację fotograficzną. 17 Warszawa Port obsługuje wydobycie piasku i kruszywa z dna Siekierkowski Wisły. Mimo podjętych prób nie ustalono aktualnego dysponenta portu. Sporządzono dokumentację fotograficzną. Nie sporządzono zestawień zbiorczych z uwagi na nieporównywalność podmiotów i brak wartości diagnostycznej danych. 17

18 5 Informacja o potencjale portów wiślanych 5.1 Gdańsk Lokalizacja: 11,5 km Martwej Wisły, oba brzegi. Współrzędne: , Południowy brzeg Zatoki Gdańskiej. Współrzędne: , Historia: Port w Gdańsku zwany jest niekiedy żartobliwie najstarszą firmą w Polsce (ponad 1000 lat). Lata świetności port i miasto przeżywały do XVIII wieku, potem, do końca I wojny światowej notowano regres. W 1920 roku port wszedł w skład państwa pod nazwą Wolne Miasto Gdańsk i znalazł się pod wspólną administracją polsko-gdańską. W rząd polski zrealizował na terenie portu znaczące inwestycje unowocześniające i zwiększające zdolności przeładunkowe w zakresie przeładunków masowych. Obroty ładunkowe portu wzrosły z 1,5 do ponad 8 mln ton. Obiekty infrastruktury funkcjonują również obecnie jako ważny składnik Portu Wewnętrznego (tj. portu położonego na brzegach rzeki; Inner Harbour). Od 1945 roku port znajduje się w wyłącznej dyspozycji Polski. W latach siedemdziesiątych XX wieku przeprowadzono znaczące inwestycje, tworząc Port Zewnętrzny, położony poza główkami wejściowymi do Portu Wewnętrznego nad pełnym morzem (na brzegu Zatoki Gdańskiej). W granicach administracyjnych portu znajdują się morskie stocznie produkcyjne i remontowe oraz zakłady produkcyjne, dysponujące dostępem do nabrzeży. Zarządca: Całością portu zarządza Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA (ZMPG SA - Port Gdańsk Authority Joint Stock Company), będący w 98% własnością Skarbu Państwa. Największym operatorem Portu Wewnętrznego jest Port Gdański Eksploatacja SA. Jest to spółka zależna ZMPG SA. Stan obecny i perspektywa: Do Portu Zewnętrznego prowadzi tor głębokowodny o naturalnej głębokości 17,0 m, maksymalna głębokość toru wodnego Portu Wewnętrznego wynosi 12 m. Granice portu obejmują teren 6,52 km 2, akweny 4,12 km 2, 23,7 km nabrzeży, 107 tys. m 2 powierzchni magazynowych, 507,5 tys. m 2 powierzchni składowych. Zdolności przeładunkowe to: Port Zewnętrzny: ok. 50 mln t, w tym ok. 1 mln TEU rocznie, Port Wewnętrzny: 11,5 mln t, w tym ok. 150 tys. TEU. Największe przeładunki port odnotował w 2010 roku: 27,182 mln t. Wielkości przeładunków w latach prezentują się następująco: 18

19 Tabela 9. Przeładunki w Porcie Gdańskim (tys. t) paliwa płynne , ,9 drobnica 6 132, ,5 węgiel 3 180, ,3 inne masowe 2 686, ,7 zboże 781,2 816,1 RAZEM , ,5 Źródło: ZMPG SA Głównym operatorem Portu Wewnętrznego jest spółka Port Gdański Eksploatacja SA. Jej obroty w roku 2011 wyniosły 3,6 mln ton, na co składały się: Tabela 10. Przeładunki w Port Gdański Eksploatacja (tys. t) 2011 % węgiel i koks 693,0 19,1 ruda 11,1 0,3 inne masowe 1 402,8 28,6 zboże 523,5 14,4 drewno 0,8 0,0 drobnica 997,1 27,4 paliwa płynne 9,3 0,3 RAZEM 3 637,6 100,0 Źródło: PGCL JSC Plany dotyczące działalności i infrastruktury na terenie ZMPG SA obejmują: - wzmocnienie pozycji portu jako centrum przeładunku paliw płynnych wraz z budową zaplecza magazynowego, - osiągnięcie statusu hubu kontenerowego o zdolności przeładunkowej do 5 mln TEU rocznie, - budowę Centrum Logistycznego (Gdansk Pomerania Logistics Centre) połączonego nowym mostem kolejowym z krajową siecią kolejową, nowobudowanym (w trakcie) tunelem z Metropolią Gdańska/Gdyni oraz zbudowaną już drogą z siecią krajowych dróg kołowych, - zagospodarowanie wolnych terenów w Porcie Zewnętrznym oraz sprzedaż udziałów w spółce Port Gdański Eksploatacja SA. Port nie obsługuje transportu wodnego śródlądowego. Realizowane są incydentalne przedsięwzięcia dotyczące przeładunków elementów wielkogabarytowych. Transport rzeczny wykorzystywany jest jako transport wewnętrzny na terenie zlokalizowanych w porcie stoczni produkcyjnych. 19

20 Przyszłe wykorzystanie dla żeglugi towarowej: Inwestycje w infrastrukturę i centrum logistyczne nie przewidują wykorzystania Wisły jako drogi transportowej. 5.2 Elbląg Port Elbląg Lokalizacja: rzeka Elbląg, 6 km od Zalewu Wiślanego. Odległość do Wisły: rzeką Szkarpawą 25,4 km, Nogatem 67,8 km. Współrzędne: , Historia: Po 1945 roku port stracił na znaczeniu w związku z odcięciem drogi przez Zalew Wiślany na pełne morze przez nowoutworzoną granicę ze Związkiem Radzieckim. Fakt ten sparaliżował żeglugę na długie lata. Działalność została wznowiona na skutek inicjatywy miasta Elbląg, które dla zarządzania nim utworzyło specjalny podmiot. Zarządca: Port Elbląg Sp. z o.o. (spółka miasta Elbląg) Stan obecny i perspektywa: 5 Port obsługuje żeglugę towarową i pasażerską, głównie w obszarze Zalewu Wiślanego. Liczba osbługiwanych pasażerów waha się od tys. rocznie. Przeładunki wzrosły w latach dziewięćdziesiątych do (w rekordowym roku 1997) ponad t. Następnie przewozy spadły najpierw w związku z niejasnymi relacjami z Federacją Rosyjską, a potem, po 2005 roku, w związku z przyłączeniem Polski do Strefy Schengen i ustanowieniu zasad zarządzania granicą zewnętrzną Unii Europejskiej. Obroty portowe spadły do poziomu 3,5 tys. ton / rok. W 2007 roku podjęto próby nawiązania relacji z Ukrainą i Białorusią, celem uczynienia z Elbląga bazy logistycznej dla firm z tych krajów. Inicjatywa skończyła się niepowodzeniem. Teren portu obejmuje 470 ha. W porcie znajduje się 5 basenów oraz nabrzeża o łącznej długości 2,5 km, obrotnica dla statków o długości 120 metrów, bocznica kolejowa oraz terminale przeładunkowy (z suwnicą o udźwigu 150 ton) i pasażerski. W obrębie portu znajdują się przystanie turystyczne oraz stocznia remontowa (w przeszłości Elbląg był jednym z najznaczniejszych ośrodków produkcji stoczniowej, do 1945 wyprodukowano tutaj ponad 1,5 tys. statków). Trwają prace studyjne związane z budową kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, co umożliwiłoby uruchomienie przewozów drogą morską z pominięciem Obwodu Kaliningradzkiego. 5 W ramach prowadzonego badania Zarząd Portu Elbląg Sp. z o.o. nie dostarczył ankiety, przedstawione informacje oparte są o wywiad z prezesem Portu, jak również o źródła zewnętrzne. 20

PERSPEKTYWY ROZWOJU POLSKIEGO ODCINKA MIĘDZYNARODOWEJ DROGI WODNEJ E 70. Bydgoszcz, 11 czerwca 2014

PERSPEKTYWY ROZWOJU POLSKIEGO ODCINKA MIĘDZYNARODOWEJ DROGI WODNEJ E 70. Bydgoszcz, 11 czerwca 2014 PERSPEKTYWY ROZWOJU POLSKIEGO ODCINKA MIĘDZYNARODOWEJ DROGI WODNEJ E 70 Bydgoszcz, 11 czerwca 2014 DEKLARACJA PROGRAMOWA STRATEGIA ROZWOJU TRANSPORTU DO ROKU 2020 (2030) etap do 2020 priorytet Odrzańska

Bardziej szczegółowo

WISŁA JAKO ISTOTNY ELEMENT KORYTARZA TRANSPORTOWEGO PÓŁNOC- POŁUDNIE. dr Tomasz Sowiński Związek Miast Nadwiślańskich

WISŁA JAKO ISTOTNY ELEMENT KORYTARZA TRANSPORTOWEGO PÓŁNOC- POŁUDNIE. dr Tomasz Sowiński Związek Miast Nadwiślańskich Rada Gospodarki Wodnej Regionu Dolnej Wisły WISŁA JAKO ISTOTNY ELEMENT KORYTARZA TRANSPORTOWEGO PÓŁNOC- POŁUDNIE dr Tomasz Sowiński Związek Miast Nadwiślańskich ZWIĄZEK MIAST NADWIŚLAŃSKICH Projektu Koncepcji

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV MOŻLIWOŚCI ROZWOJU ŚRÓDLĄDOWEGO TRANSPORTU WODNEGO W POLSCE W ŚWIETLE TENDENCJI UNIJNYCH I UWARUNKOWAŃ INFRASTRUKTURALNYCH

Rozdział IV MOŻLIWOŚCI ROZWOJU ŚRÓDLĄDOWEGO TRANSPORTU WODNEGO W POLSCE W ŚWIETLE TENDENCJI UNIJNYCH I UWARUNKOWAŃ INFRASTRUKTURALNYCH Rozdział IV MOŻLIWOŚCI ROZWOJU ŚRÓDLĄDOWEGO TRANSPORTU WODNEGO W POLSCE W ŚWIETLE TENDENCJI UNIJNYCH I UWARUNKOWAŃ INFRASTRUKTURALNYCH 1. Ocena możliwości wykorzystania śródlądowych dróg wodnych w świetle

Bardziej szczegółowo

Transport wodny śródlądowy w Polsce w 2014 r.

Transport wodny śródlądowy w Polsce w 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 5.08.2015 r. Opracowanie sygnalne Transport wodny śródlądowy w Polsce w 2014 r. Układ i długość śródlądowych dróg wodnych w Polsce od lat utrzymuje się na zbliżonym

Bardziej szczegółowo

Dolna Odra na styku morza i rzeki

Dolna Odra na styku morza i rzeki Vortrag (5) DIE SEEHÄFEN SZCZECIN-SWINOUJSCIE ALS BINDEGLIED ZWISCHEN OSTSEE UND ODER-REGION Grazyna Myczkowska, Szczecin Dolna Odra na styku morza i rzeki 43 ODRA JAKO GŁÓWNA OŚ SYSTEMU TRANSPORTOWEGO

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do 2030 roku. Wrocław, 11 kwietnia 2016 r.

Strategia rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do 2030 roku. Wrocław, 11 kwietnia 2016 r. Strategia rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do 2030 roku Wrocław, 11 kwietnia 2016 r. Plan prezentacji Dlaczego potrzebujemy zmiany? Nasz cel i działania Co chcemy

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie i rozwój Portu Morskiego w Elblągu w aspekcie współpracy transgranicznej z Obwodem Kaliningradzkim

Funkcjonowanie i rozwój Portu Morskiego w Elblągu w aspekcie współpracy transgranicznej z Obwodem Kaliningradzkim Funkcjonowanie i rozwój Portu Morskiego w Elblągu w aspekcie współpracy transgranicznej z Obwodem Kaliningradzkim Arkadiusz Zgliński Zarząd Portu Morskiego Elbląg POŁOŻENIE PORTU I KIERUNKI TRANSPORTU

Bardziej szczegółowo

LOGISTIK-ANGEBOTE AM HAFENSTANDORT SZCZECIN-SWINOUJSCIE

LOGISTIK-ANGEBOTE AM HAFENSTANDORT SZCZECIN-SWINOUJSCIE Vortrag (9) LOGISTIK-ANGEBOTE AM HAFENSTANDORT SZCZECIN-SWINOUJSCIE Monika Forys, Szczecin OFERTA LOIGISTYCZNA PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE W ZAKRESIE ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ potencjał i rzeczywistość Dipl.

Bardziej szczegółowo

INICJATYWY POMORZA DLA ROZWOJU DRÓG WODNYCH

INICJATYWY POMORZA DLA ROZWOJU DRÓG WODNYCH INICJATYWY POMORZA DLA ROZWOJU DRÓG WODNYCH Jan Kozłowski Marszałek Województwa Pomorskiego Kadyny 26 lipca 2008r. ŻEGLUGA W DELCIE WISŁY W LATACH 50 - TYCH XX WIEKU PROGRAM ROZWOJU DRÓG WODNYCH DELTY

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA MORSKA POLSKI 2013

GOSPODARKA MORSKA POLSKI 2013 dr Elżbieta Marszałek Wiceprezes Ligii Morskiej i Rzecznej Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydz. Ekonomiczny w Szczecinie GOSPODARKA MORSKA POLSKI 2013 Artykuł oparty jest o materiały statystyczne, opracowane

Bardziej szczegółowo

Rozwój dostępu drogowego i kolejowego do Portu Gdańsk Rozwój metropolitarnego układu komunikacyjnego w Gdańsku 23 marca 2015

Rozwój dostępu drogowego i kolejowego do Portu Gdańsk Rozwój metropolitarnego układu komunikacyjnego w Gdańsku 23 marca 2015 Rozwój dostępu drogowego i kolejowego do Portu Gdańsk Rozwój metropolitarnego układu komunikacyjnego w Gdańsku 23 marca 2015 Fot. Kacper Kowalski / ZMPG SA Port Gdańsk Największy polski port morski Ponad

Bardziej szczegółowo

Budowa kanału żeglugowego szansą dla rozwoju Elbląga

Budowa kanału żeglugowego szansą dla rozwoju Elbląga Budowa kanału żeglugowego szansą dla rozwoju Elbląga Witold Wróblewski Prezydent Miasta Elbląg Konferencja Budowa kanału żeglugowego Nowy Świat przez Mierzeję Wiślaną Elbląg, 7 kwietnia 2016 r. Elbląg

Bardziej szczegółowo

Gospodarka morska w Polsce 2009 roku

Gospodarka morska w Polsce 2009 roku Tekst opublikowany w internecie pod adresem: http://www.egospodarka.pl/52652,gospodarkamorska-w-polsce-2009,1,39,1.html (2011-02-02) 07.05.2010, 12:50 Gospodarka morska w Polsce 2009 roku Morska i przybrzeżna

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE POLSKI

CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE POLSKI GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Informacja sygnalna Warszawa Rzeszów, 30 marca 2012 r. CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE

Bardziej szczegółowo

28.04 powołanie przez Radę Nadzorczą ZMPG-a S.A. Zarządu Spółki VI kadencji.

28.04 powołanie przez Radę Nadzorczą ZMPG-a S.A. Zarządu Spółki VI kadencji. Wydarzenia 2014 27.01 podpisanie umowy nabycia od Stoczni Marynarki Wojennej S.A. części Nabrzeża Gościnnego, niezbędnej dla realizacji inwestycji pn.,,pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Urząd Transportu Kolejowego. Perspektywy rozwoju transportu intermodalnego

Urząd Transportu Kolejowego. Perspektywy rozwoju transportu intermodalnego Urząd Transportu Kolejowego Perspektywy rozwoju transportu intermodalnego dr Jakub Majewski Wiceprezes ds. Regulacji Rynku Kolejowego Warszawa, 27 listopada 2013 r. Agenda Wielkość i dynamika przewozów

Bardziej szczegółowo

Nadrzędny interes publiczny w realizacji Programu budowy drogi wodnej Zalew Wiślany Zatoka Gdańska. Elbląg, 7 kwietnia 2016

Nadrzędny interes publiczny w realizacji Programu budowy drogi wodnej Zalew Wiślany Zatoka Gdańska. Elbląg, 7 kwietnia 2016 Nadrzędny interes publiczny w realizacji Programu budowy drogi wodnej Zalew Wiślany Zatoka Gdańska Elbląg, 7 kwietnia 2016 WYMÓG ANALIZY NADRZĘDNEGO INTERESU PUBLICZNEGO dyrektywa 2001/42/WE w sprawie

Bardziej szczegółowo

Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II przebudowa szlaku wodnego na Martwej Wiśle i Motławie nr 7.2-8.1

Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II przebudowa szlaku wodnego na Martwej Wiśle i Motławie nr 7.2-8.1 Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II przebudowa szlaku wodnego na Martwej Wiśle i Motławie nr 7.2-8.1 Projekt realizowany : priorytet VII Transport przyjazny środowisku działanie

Bardziej szczegółowo

Marta Sikora. drogi wodnej Wisła-Odra szansa dla gospodarki regionu., Bydgoszcz: BDW MARGRAFSEN s.c., 2009, s

Marta Sikora. drogi wodnej Wisła-Odra szansa dla gospodarki regionu., Bydgoszcz: BDW MARGRAFSEN s.c., 2009, s Marta Sikora Możliwości wykorzystania potencjału naturalnego Polski w obszarze żeglugi śródlądowej oraz perspektywy rozwoju dotychczas podjętych inicjatyw 1. Wprowadzenie Polityka Unii Europejskiej kładzie

Bardziej szczegółowo

Dojechać, dolecieć, dopłynąć 2015-05-21 14:00:09

Dojechać, dolecieć, dopłynąć 2015-05-21 14:00:09 Dojechać, dolecieć, dopłynąć 2015-05-21 14:00:09 2 W układzie międzynarodowym region zachodniopomorski ma ważne tranzytowe znaczenie. Krzyżują się tu połączenia międzynarodowe w układzie: północ - południe,

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ PORTOWY SZCZECIN - ŚWINOUJŚCIE -ATRAKCYJNYM MIEJSCEM DLA CHIŃSKICH INWESTYCJI

ZESPÓŁ PORTOWY SZCZECIN - ŚWINOUJŚCIE -ATRAKCYJNYM MIEJSCEM DLA CHIŃSKICH INWESTYCJI ZESPÓŁ PORTOWY SZCZECIN - ŚWINOUJŚCIE -ATRAKCYJNYM MIEJSCEM DLA CHIŃSKICH INWESTYCJI Pekin 25.07.2012 Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA Szczecin i Świnoujście (PL) Porty dla Chin Porty Szczecin-Świnoujście

Bardziej szczegółowo

DOGODNE POŁOŻENIE(Trans europejska sieć transportowa)

DOGODNE POŁOŻENIE(Trans europejska sieć transportowa) ELBLĄG Strefa dobrych inwestycji Urząd Miejski w Elblągu Adam Witek Wiceprezydent Elbląga www.elblag.eu DOGODNE POŁOŻENIE(Trans europejska sieć transportowa) Elbląg leży na skrzyżowaniu krajowych dróg

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja terenów stoczniowych w Gdyni projekt Bałtycki Port Nowych Technologii

Rewitalizacja terenów stoczniowych w Gdyni projekt Bałtycki Port Nowych Technologii Rewitalizacja terenów stoczniowych w Gdyni projekt Bałtycki Port Nowych Technologii BPNT założenia projektu Bałtycki Port Nowych Technologii innowacyjny projekt biznesowy Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

PORT GDAŃSKI EKSPLOATACJA SPÓŁKA AKCYJNA

PORT GDAŃSKI EKSPLOATACJA SPÓŁKA AKCYJNA TEASER INWESTYCYJNY PORT GDAŃSKI EKSPLOATACJA SPÓŁKA AKCYJNA Przygotowany przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk Spółka Akcyjna GDAŃSK - MARZEC 2014 1 Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA będący właścicielem

Bardziej szczegółowo

w województwie kujawsko-pomorskim!

w województwie kujawsko-pomorskim! Pierwsze centrum wyprzedażowe w województwie kujawsko-pomorskim! Toruń lokalizacja Centralne położenie, w środkowo-północnej części Polski, w województwie kujawsko-pomorskim. Na skrzyżowaniu głównych dróg

Bardziej szczegółowo

Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU

Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU ŚRODKI UNIJNE PRZEZNACZONE NA GAŁĘZIE TRANSPORTU W RAMACH PO IiŚ Gałęzie

Bardziej szczegółowo

Klub Parlamentarny. Warszawa, dnia 23.04.2014 r. Iwona Kozłowska Jan Vincent-Rostowski Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska

Klub Parlamentarny. Warszawa, dnia 23.04.2014 r. Iwona Kozłowska Jan Vincent-Rostowski Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska Warszawa, dnia 23.04.2014 r. Iwona Kozłowska Jan Vincent-Rostowski Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu RP Szanowna Pani Marszałek! Na podstawie art. 191 i 192 Regulaminu Sejmu RP niniejszym składam na Pani

Bardziej szczegółowo

Transport Morski w gospodarce Globalnej i Unii Europejskiej wykład 04. dr Adam Salomon

Transport Morski w gospodarce Globalnej i Unii Europejskiej wykład 04. dr Adam Salomon gospodarce Globalnej i Unii Europejskiej wykład 04 dr Adam Salomon : TENDENCJE NA RYNKU ŁADUNKÓW MASOWYCH SUCHYCH dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki AM w Gdyni 2 Wielkość przeładunków ładunków

Bardziej szczegółowo

Masa krytyczna przyszłej Doliny Logistycznej subregionu gdyńskiego

Masa krytyczna przyszłej Doliny Logistycznej subregionu gdyńskiego Inicjatywa Pomorski Klaster Logistyczny Gdynia, 28 lutego 2013 roku Masa krytyczna przyszłej Doliny Logistycznej subregionu gdyńskiego Transport jest jednym z najważniejszych czynników determinujących

Bardziej szczegółowo

Techniczne aspekty drogi wodnej Odra Dunaj na odcinku Kędzierzyn Koźle granica Republiki Czeskiej. Konferencja 28.06.2013 Kędzierzyn - Koźle

Techniczne aspekty drogi wodnej Odra Dunaj na odcinku Kędzierzyn Koźle granica Republiki Czeskiej. Konferencja 28.06.2013 Kędzierzyn - Koźle Techniczne aspekty drogi wodnej Odra Dunaj na odcinku Kędzierzyn Koźle granica Republiki Czeskiej Konferencja 28.06.2013 Kędzierzyn - Koźle Proste historyczne rozwiązanie transportowe Odra w przekroju

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Nazwa lokalizacji Ul. Ceramiczna Ul. Szpitalna Miasto / Gmina Chełm Powierzchnia nieruchomości Powiat Województwo Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku)

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie roku 2010, perspektywy na rok 2011.

Podsumowanie roku 2010, perspektywy na rok 2011. Podsumowanie roku 2010, perspektywy na rok 2011. Program prezentacji I. PRZEŁADUNKI II. FINANSE III. INWESTYCJE I. PRZEŁADUNKI Przeładunki ogółem w Porcie Gdynia w latach 1990 2010 (tys. ton) 18 000 17

Bardziej szczegółowo

Polska jako istotne ogniwo korytarza transportowego północ południe

Polska jako istotne ogniwo korytarza transportowego północ południe Polska jako istotne ogniwo korytarza transportowego północ południe Ekonomiczne perspektywy rozwoju Czechy i Niemcy od lat należą do strategicznych partnerów gospodarczych Polski. Na te kraje przypada

Bardziej szczegółowo

Kiedy pytają nas o Szczecin..

Kiedy pytają nas o Szczecin.. Kiedy pytają nas o Szczecin.. W pierwszej kolejności mówimy o niezwykłych walorach naturalnych i położeniu miasta. Piotr Krzystek Prezydent Miasta Szczecin grudzień 2013 Co z tego wynika? Tworząc Nasze

Bardziej szczegółowo

ELBLĄG Strefa dobrych inwestycji. Adam Witek Wiceprezydent Elbląga. Urząd Miejski w Elblągu. www.elblag.eu

ELBLĄG Strefa dobrych inwestycji. Adam Witek Wiceprezydent Elbląga. Urząd Miejski w Elblągu. www.elblag.eu ELBLĄG Strefa dobrych inwestycji Urząd Miejski w Elblągu Adam Witek Wiceprezydent Elbląga www.elblag.eu DOGODNE POŁOŻENIE(Trans europejska sieć transportowa) Elbląg leży na skrzyżowaniu krajowych dróg

Bardziej szczegółowo

Stan obecny śródlądowego transportu wodnego oraz plany jego rozwoju w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju

Stan obecny śródlądowego transportu wodnego oraz plany jego rozwoju w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Stan obecny śródlądowego transportu wodnego oraz plany jego rozwoju w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Długość sieci śródlądowych dróg wodnych w Polsce w 2013 r. wyniosła 3655 km, z czego 2417 km

Bardziej szczegółowo

Regionalne Programy Operacyjne Inwestycje lotnicze INWESTYCJE LOTNICZE W REGIONALNYCH PROGRAMACH OPERACYJNYCH

Regionalne Programy Operacyjne Inwestycje lotnicze INWESTYCJE LOTNICZE W REGIONALNYCH PROGRAMACH OPERACYJNYCH INWESTYCJE LOTNICZE W REGIONALNYCH PROGRAMACH OPERACYJNYCH Lp. Województwo Wyszczególnienie Zaprogramowane wykorzystanie wkładu EFRR w RPO (w EUR) 1 1. Dolnośląskie - brak - 2. Kujawsko-Pomorskie Projekt

Bardziej szczegółowo

Rozwój metropolitalnego układu transportowego

Rozwój metropolitalnego układu transportowego Rozwój metropolitalnego układu transportowego Wnioski z analiz diagnostycznych do Strategii Transportu i Mobilności Lech Michalski Politechnika Gdańska Horyzont 2020 Plany transportowe (Gdańsk, Gdynia,

Bardziej szczegółowo

BYDGOSKA PASAŻERSKA PLATFORMA MULTIMODALNA

BYDGOSKA PASAŻERSKA PLATFORMA MULTIMODALNA BYDGOSKA PASAŻERSKA PLATFORMA MULTIMODALNA Od początku pojawienia się pomysłu, czyli od wpisania go do strategii rozwoju województwa, nasze stowarzyszenie było jego zwolennikiem. Rzecz dotyczy linii kolejowej

Bardziej szczegółowo

powierzchnia obszaru miasta 7 952 ha

powierzchnia obszaru miasta 7 952 ha 1 Elbląg - miasto na prawach powiatu, położone w Województwie Warmiosko Mazurskim w jego zachodniej części, prawie na styku z Województwem Pomorskim. powierzchnia obszaru miasta 7 952 ha liczba mieszkaoców

Bardziej szczegółowo

Żegluga śródlądowa to ogromny potencjał i ważny element zrównoważonego rozwoju Polski! Zobaczmy go!?.

Żegluga śródlądowa to ogromny potencjał i ważny element zrównoważonego rozwoju Polski! Zobaczmy go!?. Żegluga śródlądowa to ogromny potencjał i ważny element zrównoważonego rozwoju Polski! Zobaczmy go!?. Jacek Błażejczyk - Kappa System Ekspert Regionalnych Związków Pracodawców Lewiatana Żegluga śródlądowa?

Bardziej szczegółowo

Transport w Polsce. Wady polskiej sieci transportowej. Gęstość sieci drogowej w Polsce 2016-01-21. Wzrost liczby samochodów w Polsce

Transport w Polsce. Wady polskiej sieci transportowej. Gęstość sieci drogowej w Polsce 2016-01-21. Wzrost liczby samochodów w Polsce Transport w Polsce Transport w Polsce Polska ma dogodne warunki do rozwoju transportu. Decydują o tym: nizinne ukształtowanie powierzchni Polski sprzyjające budowie dróg lądowych położenie kraju w środkowej

Bardziej szczegółowo

Obsługa inwestorów w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii w Szczecinie

Obsługa inwestorów w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii w Szczecinie Obsługa inwestorów w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii w Szczecinie Marek Kubik p.o. Dyrektor Wydziału Obsługi Inwestorów i Biznesu Urząd Miasta Szczecin Szczecin, dnia 09.10.2014 r. Stolica Euroregionu

Bardziej szczegółowo

HUB SILESIA: LOGISTYKA JAKO MOTOR ROZWOJU EKONOMICZNEGO

HUB SILESIA: LOGISTYKA JAKO MOTOR ROZWOJU EKONOMICZNEGO HUB SILESIA: LOGISTYKA JAKO MOTOR ROZWOJU EKONOMICZNEGO III EDYCJA KONFERENCJI NA TEMAT PERSPEKTYW ROZWOJU RYNKU LOGISTYKI I MAGAZYNÓW W AGLOMERACJI ŚLĄSKIEJ Inwestycje logistyczne na Śląsku: bodźce, szanse,

Bardziej szczegółowo

woj. małopolskie www.karpiel.info.pl email: biuro@karpiel.info.pl karpiel@karpiel.info.pl

woj. małopolskie www.karpiel.info.pl email: biuro@karpiel.info.pl karpiel@karpiel.info.pl Siedziba: Kąty 146 32-862 Porąbka Iwkowska woj. małopolskie Karpiel sp. z o.o. BRZESKI TERMINAL KONTENEROWY MIĘDZYNARODOWY TRANSPORT KONTENEROWY tel. fax: + 48 14 684 50 50 + 48 14 684 50 30 + 48 14 684

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać 2015-06-15 15:22:58

Co kupić, a co sprzedać 2015-06-15 15:22:58 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-15 15:22:58 2 Najważniejszym partnerem eksportowym Litwy w 2014 r. była Rosja, ale najwięcej produktów pochodzenia litewskiego wyeksportowano do Niemiec. Według wstępnych

Bardziej szczegółowo

Wszystkie ręce na pokład! Śródlądowe drogi wodne szansą dla Europy i Polski.

Wszystkie ręce na pokład! Śródlądowe drogi wodne szansą dla Europy i Polski. Bruksela, 19 listopada 2012 r. Wszystkie ręce na pokład! Śródlądowe drogi wodne szansą dla Europy i Polski. Deklaracja Marszałków trzech województw w zakresie poprawy łączności w Europie i Polsce. 7 listopada

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA MORSKA STAN OBECNY, OCZEKIWANIA, POTRZEBY

GOSPODARKA MORSKA STAN OBECNY, OCZEKIWANIA, POTRZEBY GOSPODARKA MORSKA STAN OBECNY, OCZEKIWANIA, POTRZEBY dr inż. kpt.ż.w. Jerzy Hajduk prof.ndzw. AM Akademia Morska w Szczecinie 1 PLAN PREZENTACJI Wprowadzenie Ogólne założenia polityki morskiej UE Strategia

Bardziej szczegółowo

POLSKIE PORTY MORSKIE W 2007 PODSUMOWANIE I PERSPEKTYWY NA PRZYSZŁOŚĆ

POLSKIE PORTY MORSKIE W 2007 PODSUMOWANIE I PERSPEKTYWY NA PRZYSZŁOŚĆ POLSKIE PORTY MORSKIE W 2007 PODSUMOWANIE I PERSPEKTYWY NA PRZYSZŁOŚĆ 1. Wyniki działalności polskich portów morskich w 2007 roku 1.1. Całkowite obroty przeładunkowe (2000 2007) W 2007 roku polskie porty

Bardziej szczegółowo

Maciej Matczak. Polskie porty morskie w 2015 roku Podsumowanie i perspektywy na przyszłość

Maciej Matczak. Polskie porty morskie w 2015 roku Podsumowanie i perspektywy na przyszłość Maciej Matczak Polskie porty morskie w 2015 roku Podsumowanie i perspektywy na przyszłość Marzec 2016 Polskie porty morskie w 2015 roku. Podsumowanie i perspektywy na przyszłość Port Monitor to cykliczne

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorskie wita 2015-10-05 10:35:56

Zachodniopomorskie wita 2015-10-05 10:35:56 Zachodniopomorskie wita 2015-10-05 10:35:56 2 Zachodniopomorskie leży w północno-zachodniej Polsce, na wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Stolicą województwa jest Szczecin. Granica morska w Zachodniopomorskiem

Bardziej szczegółowo

4.2. Problemy w zakresie funkcjonowania transportu występujące w wybranych miastach Polski

4.2. Problemy w zakresie funkcjonowania transportu występujące w wybranych miastach Polski lokalnymi punktami dystrybucyjnymi dla dostaw do gospodarstw domowych; dystrybucją lokalną opartą na transporcie łamanym duża ciężarówka z centrum dystrybucji dojeżdża do strefy pośredniej, (np. do parkingu),

Bardziej szczegółowo

Rola Polski w rozwoju euro-azjatyckich korytarzy transportowych Arkadiusz Żurek

Rola Polski w rozwoju euro-azjatyckich korytarzy transportowych Arkadiusz Żurek Rola Polski w rozwoju euro-azjatyckich korytarzy transportowych Arkadiusz Żurek Zakres prezentacji Istniejące korytarze transportowe w Eurazji. Znaczenie euro-azjatyckich korytarzy transportowych dla gospodarki

Bardziej szczegółowo

Regionalny system transportowy w województwie pomorskim

Regionalny system transportowy w województwie pomorskim Regionalny system transportowy w województwie pomorskim doświadczenia i perspektywy MIECZYSŁAW STRUK Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Konferencja pt. Sektorowy Program Operacyjny Transport 2004-2006

Bardziej szczegółowo

FUL DOC Sp. o. o. ul. Traktorowa 126, 91-204 Łódź Polska. T +48 42 250 54 14 M +48 691 521 076 Email : biuro@fuldoc.pl.

FUL DOC Sp. o. o. ul. Traktorowa 126, 91-204 Łódź Polska. T +48 42 250 54 14 M +48 691 521 076 Email : biuro@fuldoc.pl. FUL DOC Sp. o. o. ul. Traktorowa 126, 91-204 Łódź Polska T +48 42 250 54 14 M +48 691 521 076 Email : biuro@fuldoc.pl Łódź 2015 1 Spis treści: Przedmiot informacji ofertowej 3 Informacje o oferencie 3

Bardziej szczegółowo

Śląski Klaster Przedsiębiorstw Dorzecza Górnej Odry

Śląski Klaster Przedsiębiorstw Dorzecza Górnej Odry Śląski Klaster Przedsiębiorstw Dorzecza Górnej Odry Branża: transport wodny, turystyka, ochrona środowiska Śląski Klaster Przedsiębiorstw Dorzecza Górnej Odry to inicjatywa przedsiębiorców, samorządów

Bardziej szczegółowo

Gospodarka morska w Polsce w latach

Gospodarka morska w Polsce w latach Urząd Statystyczny w Szczecinie Centrum Statystyki Morskiej Materiały na konferencję prasową w dniu 26 września 28 r.; http://www.stat.gov.pl Gospodarka morska w Polsce w latach 1996-27 Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI I. PRZEDMIOT OFERTY Przedmiotem oferty jest sprzedaż części opisanej poniżej nieruchomości, będącej we władaniu Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Prezentacja DCT Gdańsk

Prezentacja DCT Gdańsk Prezentacja DCT Gdańsk 2 Profil Firmy Kluczowe informacje o działalności firmy Specyfikacja terminalu: Powierzchnia terminalu: 49 ha Długość nabrzeża: 650m Głębokość wody przy nabrzeżu do 16,5m 6 suwnic

Bardziej szczegółowo

Przeładowywane są ładunki zarówno drobnicowe jak i masowe. Maksymalna zdolność przeładunkowa wynosi około 6 mln ton ładunków rocznie.

Przeładowywane są ładunki zarówno drobnicowe jak i masowe. Maksymalna zdolność przeładunkowa wynosi około 6 mln ton ładunków rocznie. Port Gdański Eksploatacja S.A. jest portową Spółką operatorską świadczącą usługi w zakresie przeładunków różnego rodzaju towarów pomiędzy morskimi i śródlądowymi środkami transportu (statek, barka), a

Bardziej szczegółowo

NOWA GALERIA HANDLOWA W CENTRUM PRUSZCZA GDAŃSKIEGO

NOWA GALERIA HANDLOWA W CENTRUM PRUSZCZA GDAŃSKIEGO NOWA GALERIA HANDLOWA W CENTRUM PRUSZCZA GDAŃSKIEGO 4000m 2 POWIERZCHNI HANDLOWEJ Mamy przyjemność zaoferować Państwu powierzchnię komercyjną w obiekcie typu convenience, którego lokalizacja znajduję się

Bardziej szczegółowo

Perspektywa województwa podkarpackiego

Perspektywa województwa podkarpackiego Potencjalne tematy współpracy pomiędzy subregionem tarnowskim a ośrodkami województwa podkarpackiego: Mielcem i Dębicą Perspektywa województwa podkarpackiego Jerzy Rodzeń Dyrektor Departamentu Strategii

Bardziej szczegółowo

Warunki rozwoju przewozów kolejowych

Warunki rozwoju przewozów kolejowych Warunki rozwoju przewozów kolejowych Andrzej Massel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Warszawa, kwiecień 2012 r. Kilka wielkości Przewozy towarowe koleją ponad

Bardziej szczegółowo

Transport Morski w gospodarce globalnej i Unii Europejskiej wykład 05. dr Adam Salomon

Transport Morski w gospodarce globalnej i Unii Europejskiej wykład 05. dr Adam Salomon gospodarce globalnej i Unii Europejskiej wykład 05 dr Adam Salomon : TENDENCJE NA RYNKU ŁADUNKÓW MASOWYCH CIEKŁYCH dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki AM w Gdyni 2 Wolumen ładunków masowych

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI I. PRZEDMIOT OFERTY Przedmiotem oferty jest sprzedaż części nieruchomości - niezabudowanej, opisanej poniżej, będącej we władaniu Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Spółka

Bardziej szczegółowo

Transport i logistyka. Ćwiczenia 4 - Transport morski - zajęcia zdalne

Transport i logistyka. Ćwiczenia 4 - Transport morski - zajęcia zdalne Transport i logistyka Ćwiczenia 4 - Transport morski - zajęcia zdalne Plan zajęć transport morski; podstawowe dane; praca pisemna krótka charakterystyka transportu morskiego w UE; Transport morski podstawowe

Bardziej szczegółowo

ŻYCIE NAD RZEKAMI URBANISTYKA DOLIN RZECZNYCH

ŻYCIE NAD RZEKAMI URBANISTYKA DOLIN RZECZNYCH ŻYCIE NAD RZEKAMI URBANISTYKA DOLIN RZECZNYCH WROCŁAWSKIE FORUM ODRY -ROZMIESZCZENIE TERENÓW: MIESZKANIOWYCH, USŁUGOWYCH, REKREACYJNYCH UWARUNKOWANIA HISTORYCZNE Wrocław 1930 r. Wrocław 1938 r. Wrocław

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 12 listopada 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE Nr 9/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU

Bydgoszcz, dnia 12 listopada 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE Nr 9/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 12 listopada 2015 r. Poz. 3480 ROZPORZĄDZENIE Nr 9/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU w sprawie ustanowienia

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ ZE WSCHODEM

KIERUNKI WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ ZE WSCHODEM KIERUNKI WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ ZE WSCHODEM Mikołaj Waszczenko Spośród państw, które przystąpiły w 2004 r. do UE Polska posiada najdłuższą granicę z państwami nieunijnymi. Wynosi ona 1 185 km: 232- z

Bardziej szczegółowo

Gdański Terminal Kontenerowy SA. Powstał w 1998 roku

Gdański Terminal Kontenerowy SA. Powstał w 1998 roku Gdański Terminal Kontenerowy SA Powstał w 1998 roku Nasza dewiza: GTK to Gdański Terminal Kontenerowy Roczna zdolność przeładunkowa 80 000 TEU Obsługa statków do 3 000 TEU 95 gniazd dla kontenerów chłodniczych

Bardziej szczegółowo

1. NA SPRZEDAŻ, 2. POD WYNAJEM. 3. SPRZEDAŻ TERENU.

1. NA SPRZEDAŻ, 2. POD WYNAJEM. 3. SPRZEDAŻ TERENU. ul. Jerzmanowska 18 54-530 Wrocław tel. +48 71 355 77 25 fax. +48 71 359 16 46 e-mail: arkop@arkop.com.pl www.arkop.com.pl OFERTA INWESTYCYJNA HALE MAGAZYNOWE / PRODUKCYJNE: 1. NA SPRZEDAŻ, 2. POD WYNAJEM.

Bardziej szczegółowo

ul. Puławska 182 02-670 Warszawa

ul. Puławska 182 02-670 Warszawa ul. Puławska 182 02-670 Warszawa Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość zabudowana opisana jako działka Nr 7/247 KW BY1B/00063606/4. Lokalizacja: CIECH Nieruchomości SA ul. Wojska Polskiego 65 w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

DIALOG EKSPERTÓW UE MOŻLIWOŚCI ROZWOJU ODRY ORAZ JEJ POŁĄCZEŃ Z SYSTEMEM RZEK I KANAŁÓW

DIALOG EKSPERTÓW UE MOŻLIWOŚCI ROZWOJU ODRY ORAZ JEJ POŁĄCZEŃ Z SYSTEMEM RZEK I KANAŁÓW DIALOG EKSPERTÓW UE MOŻLIWOŚCI ROZWOJU ODRY ORAZ JEJ POŁĄCZEŃ Z SYSTEMEM RZEK I KANAŁÓW Dr inż. Zbigniew Sebastian Dolnośląska Izba Gospodarcza Unia Izb Łaby i Odry Bruksela 25 czerwca 2013 ODRA BRUKSELA

Bardziej szczegółowo

Stanowisko polskich ekologicznych organizacji pozarządowych w debacie nt. przyszłości polityki TEN-T w Europie. Wojciech Szymalski

Stanowisko polskich ekologicznych organizacji pozarządowych w debacie nt. przyszłości polityki TEN-T w Europie. Wojciech Szymalski Stanowisko polskich ekologicznych organizacji pozarządowych w debacie nt. przyszłości polityki TEN-T w Europie Wojciech Szymalski Instytut na rzecz Ekorozwoju, Zielone Mazowsze dla PKE Okręg Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

GRYFIA BIZNES PARK OD IDEI DO RZECZYWISTOŚCI. MS TFI Shipyards & Offshore Group

GRYFIA BIZNES PARK OD IDEI DO RZECZYWISTOŚCI. MS TFI Shipyards & Offshore Group GRYFIA BIZNES PARK OD IDEI DO RZECZYWISTOŚCI MS TFI Shipyards & Offshore Group MS TFI Shipyards & Offshore Group MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych zarządza grupą trzech stoczni remontowych: Stocznią

Bardziej szczegółowo

Bydgoski Dom Aukcyjny Sp. z o.o.

Bydgoski Dom Aukcyjny Sp. z o.o. Bydgoski Dom Aukcyjny Sp. z o.o. Zamość ul. Bydgoska 41, 89-200 Szubin tel. +48 517 419 995 e-mail: biuro@bydgoskidomaukcyjny.pl www.bydgoskidomaukcyjny.pl OFERTA INWESTYCYJNA - ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA

Bardziej szczegółowo

Korzyści z inwestowania w Podstrefie Koszalin SSSE:

Korzyści z inwestowania w Podstrefie Koszalin SSSE: Koszalin położony jest w województwie zachodniopomorskim w Polsce, w odległości 6 km w linii prostej od Morza Bałtyckiego. Koszalin to ważny węzeł komunikacyjny, przez który przebiega międzynarodowa trasa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Trzebieży od strony lądu

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Trzebieży od strony lądu Projekt T z dnia 18.11.08 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia...2008 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Trzebieży od strony lądu Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Dokąd zmierzamy? Rynek kolejowy w Polsce z perspektywy przewoźnika. DB Mobility Logistics AG

Dokąd zmierzamy? Rynek kolejowy w Polsce z perspektywy przewoźnika. DB Mobility Logistics AG Dokąd zmierzamy? Rynek kolejowy w Polsce z perspektywy przewoźnika DB Mobility Logistics AG DB Schenker Rail Polska S. A. Christian Schreyer Strategy Prezes Zarządu Transportation and Logistics (GSL) Gdańsk,

Bardziej szczegółowo

Gdańsku i Gdyni na sytuację społeczno. RAPORT KOŃCOWY Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Seminarium, 19 grudnia 2011 r.

Gdańsku i Gdyni na sytuację społeczno. RAPORT KOŃCOWY Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Seminarium, 19 grudnia 2011 r. Ocena oddziaływania portów morskich w Gdańsku i Gdyni na sytuację społeczno gospodarczą w województwie pomorskim RAPORT KOŃCOWY Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Seminarium, 19 grudnia 2011 r.

Bardziej szczegółowo

POLSKA 3.0 JEDYNY SPÓJNY PLAN ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI

POLSKA 3.0 JEDYNY SPÓJNY PLAN ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI POLSKA 3.0 JEDYNY SPÓJNY PLAN ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI PW obliczu kończenia się tak dotychczasowo stymulujących środków europejskich w roku 2020, potrzebne jest świadome kształtowanie zmian strukturalnych

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE POLSKI TURYSTYKA W 2011 R.

CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE POLSKI TURYSTYKA W 2011 R. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Informacja sygnalna Warszawa Rzeszów, 28 września 2012 r. CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA

Bardziej szczegółowo

Ulgi i zwolnienia podatkowe w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Ulgi i zwolnienia podatkowe w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Ulgi i zwolnienia podatkowe w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Gdzie jesteśmy 30 lokalizacji Dostępne 378 ha Komunikacja Granica Uni Europejskiej z Obwodem Kaliningradzkim, Federacją

Bardziej szczegółowo

Szczeciński Park Przemysłowy - dzisiaj i jutro

Szczeciński Park Przemysłowy - dzisiaj i jutro Szczeciński Park Przemysłowy - dzisiaj i jutro Szczecin, 27.06.2014 Szczeciński Park Przemysłowy Sp. z o.o. struktura kapitałowa: TF Silesia Sp. z o.o. (100% udziałów) cele powołania spółki: - stworzenie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Rzeszowie

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Rzeszowie GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Rzeszowie Warszawa-Rzeszów, październik 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą

Bardziej szczegółowo

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Idealne miejsce dla inwestycji

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Idealne miejsce dla inwestycji Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Idealne miejsce dla inwestycji Branże gospodarki w woj. pomorskim! Morska i stoczniowa! Paliwowa i chemiczna! Farmaceutyczna i kosmetyczna! Przetwórstwo

Bardziej szczegółowo

Międzychód. Oferta inwestycyjna. autostrada A2

Międzychód. Oferta inwestycyjna. autostrada A2 Międzychód Oferta inwestycyjna autostrada A2 Międzychód położony jest w zachodniej części Wielkopolski, w odległości 85 km od Poznania, 60 km od Gorzowa Wlkp. i 200 km od Berlina. Droga krajowa nr 24 przebiega

Bardziej szczegółowo

Propozycja listy projektów indywidualnych w ramach Działania 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym

Propozycja listy projektów indywidualnych w ramach Działania 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym Propozycja listy projektów indywidualnych w ramach Działania 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Lp. Nazwa projektu

Bardziej szczegółowo

Jaworzno Elektryków. Opis nieruchomości:

Jaworzno Elektryków. Opis nieruchomości: Opis nieruchomości: Jaworzno Elektryków Strona 1 1) O Jaworznie Jaworzno jest miastem położonym we wschodniej części województwa śląskiego, na pograniczu regionów Górnego Śląska i Małopolski. miasta. Obecnie

Bardziej szczegółowo

12,5m DLA SZCZECINA. Inicjatywy na rzecz rozwoju portów w Szczecinie i Świnoujściu SZCZECIN. Paweł Adamarek Członek Zarządu

12,5m DLA SZCZECINA. Inicjatywy na rzecz rozwoju portów w Szczecinie i Świnoujściu SZCZECIN. Paweł Adamarek Członek Zarządu 12,5m DLA SZCZECINA Inicjatywy na rzecz rozwoju portów w Szczecinie i Świnoujściu Paweł Adamarek Członek Zarządu Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA SZCZECIN Zarząd Morskich Portów Szczecin

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura transportu

Infrastruktura transportu Infrastruktura transportu Opracował: Robert Urbanik Pojęcie infrastruktury Czynniki produkcji transportowej Infrastruktura (obiekty i urządzenia) Suprastruktura (środki przewozowe) Drogi transportowe Węzły

Bardziej szczegółowo

Gdańsk to miasto wyjątkowe ze względu na swoją ponad 1000-letnią historię, hanzeatycką tradycję i niezwykłą architekturę.

Gdańsk to miasto wyjątkowe ze względu na swoją ponad 1000-letnią historię, hanzeatycką tradycję i niezwykłą architekturę. Johann Carl Schultz (1801-1873), Długie Pobrzeże w Gdańsku, 1837 Gdańsk to miasto wyjątkowe ze względu na swoją ponad 1000-letnią historię, hanzeatycką tradycję i niezwykłą architekturę. AKCJONARIUSZE

Bardziej szczegółowo

Prezentacja terenu inwestycyjnego Mega Met Business Park Dąbrowa Górnicza

Prezentacja terenu inwestycyjnego Mega Met Business Park Dąbrowa Górnicza Prezentacja terenu inwestycyjnego Mega Met Business Park Dąbrowa Górnicza Teren inwestycyjny o powierzchni 3 ha ul. Wapienna, Dąbrowa Górnicza Prezentacja nieruchomości biurowej RYBNIK Dworzec PKP 20m

Bardziej szczegółowo

Badanie pracodawców w 2014 r. zmiany w tegorocznej edycji

Badanie pracodawców w 2014 r. zmiany w tegorocznej edycji Badanie pracodawców w 2014 r. zmiany w tegorocznej edycji Spotkanie robocze z pracownikami PUP odpowiedzialnymi za realizacjębadania pracodawców w w ramach projektu Rynek Pracy pod Lupą II Toruń, 15.05.2014

Bardziej szczegółowo

Wąskie gardła i bariery w korzystaniu z infrastruktury kolejowej

Wąskie gardła i bariery w korzystaniu z infrastruktury kolejowej Wąskie gardła i bariery w korzystaniu z infrastruktury kolejowej dr Jakub Majewski Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych Pracownia Polityki Transportowej Akademii im. A. Gieysztora Konferencja Nowe

Bardziej szczegółowo

1.4. Uwarunkowania komodalności transportu... 33 Bibliografia... 43

1.4. Uwarunkowania komodalności transportu... 33 Bibliografia... 43 SPIS TREŚCI Przedmowa................................................................... 11 1. Wprowadzenie............................................................. 17 1.1. Pojęcie systemu logistycznego

Bardziej szczegółowo

1. Budowanie wiarygodnych podstaw funkcjonowania i rozwoju tej gałęzi transportu

1. Budowanie wiarygodnych podstaw funkcjonowania i rozwoju tej gałęzi transportu IV. SPOSOBY UMACNIANIA POZYCJI TRANSPORTU WODNEGO ŚRÓDLĄDOWEGO W POLSCE JAKO ELEMENTU ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU TRANSPORTU 1. Budowanie wiarygodnych podstaw funkcjonowania i rozwoju tej gałęzi transportu

Bardziej szczegółowo

ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI

ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI 2012-04-24 Jacek Woźniak Pełnomocnik Zarządu WM ds. planowania strategicznego WYZWANIA ORAZ SILNE STRONY MIAST KRAKÓW KATOWICE Źródło: Raport

Bardziej szczegółowo

Po odrodzeniu w II RP panowała niezwykle trudna sytuacja gospodarcza. I wojna światowa i walki o granice przyniosły ogromne zniszczenia w kraju.

Po odrodzeniu w II RP panowała niezwykle trudna sytuacja gospodarcza. I wojna światowa i walki o granice przyniosły ogromne zniszczenia w kraju. Po odrodzeniu w II RP panowała niezwykle trudna sytuacja gospodarcza. I wojna światowa i walki o granice przyniosły ogromne zniszczenia w kraju. Ponadto poziom rozwoju w Polsce nie był równy. W zaborze

Bardziej szczegółowo

z dnia... w sprawie listy spółek o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego

z dnia... w sprawie listy spółek o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego projekt z dnia 17.11.2005 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia... w sprawie listy spółek o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo