OPTYMALIZACJA PRZYJMOWANIA DOSTAW W OPARCIU O DYNAMICZNY PLAN ROZŁADUNKÓW HENRYK TYLICKI, GRZEGORZ S. WOELKE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPTYMALIZACJA PRZYJMOWANIA DOSTAW W OPARCIU O DYNAMICZNY PLAN ROZŁADUNKÓW HENRYK TYLICKI, GRZEGORZ S. WOELKE"

Transkrypt

1 OPTYMALIZACJA PRZYJMOWANIA DOSTAW W OPARCIU O DYNAMICZNY PLAN ROZŁADUNKÓW HENRYK TYLICKI, GRZEGORZ S. WOELKE Streszczenie W pracy przedstawiono problematykę optymalizacji przyjmowania dużej ilości dostaw całopojazdowych w przemyśle. Celem projektu wdrożonego w zakładach przetwórstwa drzewnego Grupy PFLEIDERER w Grajewie i Wieruszowie było zoptymalizowanie zasobów zakładów przeznaczonych do przyjmowania dostaw surowca drzewnego z uwzględnieniem planowania przez kierowców swojego czasu pracy. W opracowaniu podjęto się analizy uwarunkowań związanych z rezerwacją zasobów ludzkich i środków technicznych zaangażowanych w proces przyjęcia i rozładunku surowca drzewnego w oparciu o dynamicznie zmieniającą się sytuację środków transportu realizujących dostawy. Uzyskany efekt to udrożnienie bramy zakładu, likwidacja kolejki pojazdów oczekujących na zdanie przesyłek oraz ograniczenie czasu pracy bramy. Słowa kluczowe: optymalizacja, przemysł, logistyka 1. Wprowadzenie Transport zewn trzny stanowi integralny element systemu logistycznego praktycznie ka dego przedsi biorstwa. Jednak e wiadomo jego znaczenia dla samego przedsi biorstwa czy te potrzeba optymalizacji procesów zachodz cych na jego styku i zewn trznego systemu transportowego jest ju du o mniej powszechna. Obecnie w zwi zku z rosn cymi kosztami transportu oraz coraz wyra niej zarysowuj cym si rynkiem przewo nika zagadnienie to nabiera szczególnego znaczenia. Zastosowanie procesów optymalizacyjnych w tym obszarze mo e przynosi znacz ce oszcz dno ci przedsi biorstwu, które z jednej strony ma mo liwo unikni cia zb dnych kosztów przestoju przewo ników i zwi zanych z nimi roszcze finansowych a z drugiej mo e zoptymalizowa własne zasoby ludzkie i techniczne zaanga owane w proces przyj cia przesyłek. Zagadnienie przyjmowania du ych ilo ci dostaw materiałów transportem całopojazdowych bardzo cz sto wyst puje w przemy le i budownictwie. Zakłady przemysłowe takie jak np. cukrownie, cementownie czy du e place budów przyjmuj w ci gu dnia pracy swojej działalno ci cz sto nawet ładunków całopojazdowych materiałów do produkcji czy te kruszyw i innych materiałów budowlanych. Proces przyj cia i rozładunku towarów w tych przedsi biorstwach jest do zbli ony. W jego ramach mo na wyró ni nast puj ce etapy: przyj cie rodka transportu na teren zakładu (budowy), dokonanie pomiarów ilo ciowych i pobranie prób, skierowanie rodka transportu na wła ciwe miejsce rozładunku oraz przyjecie przesyłki do magazynu.

2 99 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 48, 2011 Oczywi cie mog wyst powa w tym zakresie pewne ró nice jak np. te które wynikaj z zastosowani samowyładowczych rodków transportu. Maj c na uwadze zasoby zaanga owane po stronie przedsi biorstwa w proces przyj cia przesyłek mo na wyodr bni trzy grupy zasobów z których cze ma przeło enie na koszty bezpo- rednie a cz zwi zane jest z zasobami technicznymi i infrastruktury. Nale do nich zatem: etatyzacja i planowanie pracy w tym ilo zmian przepustowo wag i la oratorów pobieraj cych próby zasoby urz dze rozładunkowych, ruch na placach składowych wykorzystanie infrastruktury wokół zakładów w aspekcie zablokowania dróg dojazdowych ródło:foto Internet. Rysunek 1. Samochody oczekujące na rozładunek w porcie Gdynia 2009 r. Nie sposób te pomin zyskuj cy coraz wi ksze znaczenie aspekt ekologiczny i zwi zany z odbiorem społecznym przedsi biorstwa, które i tak zawsze cechuje pewna uci liwo dla rodowiska i mieszka ców. 2. Charakterystyka zagadnienia Osoby zarz dzaj ce logistyk w przedsi biorstwach staj przy okazji organizacji procesu przyj cia dostaw przed zagadnieniami zwi zanymi z dost pnymi w tym zakresie zasobami i zagadnieniami ich optymalnej alokacji. Zagadnienia z tym zwi zane zaczynaj si ju przed bramami zakładów. Nawet najnowsze zakłady o rozs dnie i współcze nie rozplanowanej infrastrukturze zewn trznej, stosunkowo niedawno projektowane posiadaj ograniczon liczb miejsc postojowych. Miejsca te cz sto dzielone s z pojazdami realizuj cymi wywóz wyrobu gotowego. Podobnie sytuacja ma si z bram i wag. Przedsi biorstwo chc c mie pewno co do ilo ci rzeczywi- cie dokonanych dostaw surowców bardzo cz sto praktykuje wa enie i inne rodzaje kontroli pojazdów wje d aj cych i wyje d aj cych. Ponadto pobierane s cz sto kilkukrotnie próbki z dostaw do analizy. Wszystkie te czynno ci musz by odpowiednio ewidencjonowane, kontrolowane i raportowane. Wreszcie nast puje skierowanie pojazdu na rozładunek w odpowiednie miejsce placów składowych magazynów. Cz sto i t wymagane jest zastosowanie rodków do rozładunku. Nawet w przypadku taboru samowyładowczego ró nego rodzaju ładowarki i inny sprz t podobnego rodzaju porz dkuj plac i systematycznie poprawiaj jego wykorzystanie.

3 100 Henryk Tylicki, Grzegorz S. Woelke Optymalizacja przyjmowania dostaw w oparciu o dynamiczny plan rozładunków Rysunek 2. Infrastruktura rozładunku ródło:foto Internet. Dalsze skomplikowanie zagadnienia powoduje fakt, i cz z tych zasobów znajduje si na styku ró nych działów organizacji przedsi biorstwa i jest przez nie współdzielone. Cz sto dziej si tak w przypadku np. wag wozowych obsługuj cych zarówno wej cie jak i wyj cie z zakładu, ochrony bramy, która ma równie inne zadania jak równie przy alokowani zasobów infrastruktur rozładunkowej, odpowiadaj cej równie za zaopatrzenie produkcji. Planowanie procesu rozładunków dodatkowo utrudnione jest tym, e wszelkie dostawy zaopatrzeniowe w ogromnej swej wi kszo ci odbywaj si z okre lonego promienia odległo ci. W konsekwencji wiele z nich przybywa prawie równocze nie. Powoduje to analogicznie konieczno planowania i optymalizacji załadunków np. we współdziałaj cej kopalni kruszywa obsługuj cej inwestycj drogow. Prawdopodobie stwo oczekiwania rodka transportu tak przy załadunku jak i rozładunku ro nie tu zatem dwukrotnie. Ponadto nawet w przypadku zakładów pracuj cych tak po stronie dostawy jak i odbioru w ruchu ci głym mamy do czynienia z sytuacj kiedy zazwyczaj kierowcy rozpoczynaj prac o podobnej porze przewa nie mi dzy 3 a 7 rano. Sytuacja taka powoduje kumulacj pojazdów w miejscu załadunku a nast pnie rozładunku. Nie mo na zapomina, e kierowcy ustawowo limitowani s czasem pracy a tylko z rzadka przewo nicy nawet przy eksploatacji drogiego taboru specjalistycznego decyduj si na prac zmianow czy podwójne obsady. Cz sto te jak to si dzieje np. z drewnem okr głym le niczy wydaje kwit na drewno tylko do godz. 15 za załadunek buraków cukrowych na polu zwi zany jest z ich zbiorem ale te i widoczno ci na polu. Wszystkie te czynniki wpływaj na to, e operatorzy systemów transportowych i w konsekwencji przewo nicy tego rodzaju zwłaszcza operuj cy na krótkich dystansach opieraj sw kalkulacj kosztów nie na długo ci wykonanych przewozów ale na czasie pracy taboru. Zatem brak optymalizacji w tym zakresie tak po stronie załadunku i wyładunku jest kosztem przenoszonym przez przewo nika na zleceniodawc. Nie do pomi cia jest tak e dynamika całego procesu dostaw. Dostawy kruszyw, buraków czy drewna odbywaj si wi kszo ci przypadków z promienia nie wi kszego ni 200 km. Zatem przyjmuj c zgodnie z obliczeniami ekspertów UE redni pr dko pojazdu ci arowego w warunkach polskiej infrastruktury na 50 km/h przewóz taki realizowany jest w czasie do 4 godzin. Dodatkowo nale y pami ta o tym, e kierowca po 4,5 godzinach jazdy zobowi zany jest przerwania jazdy na 45 minut (ograniczenia ustawowe). Zatem czas załadunku i rozładunku decydowa mo e o tym czy rodek transportu w skrajnych warunkach wykona jeden czy dwa przewozy w dobowym czasie pracy kierowcy. Pami ta nale y równie o liczbie tych operacji, mnogo ci

4 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 48, zaanga owanych w nie rodków transportu jak i kierowców. Ponadto cz przewozów planowanych w tradycyjny, statyczny sposób jaki praktykowany jest przez centra handlowe czy logistyczne polegaj cy na sztywnym umówieniu godziny rozładunku i odstawieniu opó nionego rodka transportu na koniec kolejki nie rozwi zuje wi kszo ci opisanych powy ej problemów i prowadzi w efekcie do powstania kolejki przy rozładunku. W konsekwencji ro nie obło enie okolicznych miejsc parkingowych oraz utrudnienia w ruchu lokalnym i uci liwo dla mieszka ców. St d dost pne na rynku rozwi zania informatyczne jak np. system okien czasowych obsługiwanych przez operatora-dyspozytora po stronie przewo nika i operatora w zakładzie komunikuj cych si telefonicznie i wypełniaj cych okna czasowe daleki jest od rozwi zania problemu optymalizacji dostaw. Równie stosowane do powszechnie systemy po rednie jak ogólnodost pny plan rozładunków przez przegl dark www wypełniany przez operatora po stronie przewo nika i komunikowanie o czasie rozładunku kierowcy nie spełnia oczekiwa w tym zakresie. Oczywi cie ze wzgl dów oczywistych trudno oczekiwa eliminacji ogniowa po redniego w postaci dyspozytora i zało y bezpo redni komunikacj kierowców z systemem awizacji. Dlatego rozwi zaniem postawionego problemu mo e by wył cznie dynamiczny plan rozładunków oparty na zało eniu maksymalnej eliminacji czynnika ludzkiego jako operatora systemu. 3. Analiza dostepnych zasobów i planowanie zało e do systemu Bior c pod uwag powy sze rozwa ania mo emy przyst pi do analizy dost pnych zasobów a nast pnie wnioskowania o optymalnych godzinach pracy systemu i zwi zan z tym organizacj czasu pracy i etatyzacj. Punktem wyj cia do opracowania zało e systemu jest obserwacja stanu pocz tkowego ka dego zakładu. Na omawianym przykładzie jest ona zwi zana z prac w systemie trzyzmianowym oraz napływem dostaw w ci gu kolejnych dni i godzin pracy. Zakład PFLEIDERER w Grajewie pracował w okresie trzech miesi cy który był okresem obserwacji i punktem wyj cia do oblicze w zakresie przyjmowania dostaw surowca drzewnego w systemie trzyzmianowym w okresie od poniedziałku od godz do pi tku do godziny 22. Etatyzacja wynosiła odpowiednio: ochrona bramy 2 etaty (outsourcing), brama i brakarze 4 etaty, magazyn surowca 6 etatów. Obserwacja kolejki przed bram i wprowadzenie dokumentów obiegowych odnotowuj cych czas poszczególnych operacji doprowadziła do sformułowania wniosku, e we wszystkie dni pocz wszy od poniedziałku do pi tku czasy przybycia rodków transportu kształtowały si bardzo analogicznie tzn. 70% dostaw przybywało w godzinach za 30% dostaw miało miejsce w godzinach 6 10 i W zwi zku z tym czas oczekiwania na rozładunek w godzinach wzrastał do 4 6 godzin za w godzinach pozostałych wynosił w zale no ci od sposobu rozładunku ok. 0,75 godziny i był nieznacznie zró nicowany w przypadku zestawów samowyładowczych. Powodowało to zatory i niezadowolenie kierowców a tak e stwarzało utrudnienia w ruchu wokół zakładów. Analizuj c powy sze dane ustalono, e optymalne jest podzielnie dost pno ci zasobów na sloty 15 minutowe w czasie których mo liwe jest przyj cie i obsłu enie 3 zestawów.

5 102 Henryk Tylicki, Grzegorz S. Woelke Optymalizacja przyjmowania dostaw w oparciu o dynamiczny plan rozładunków ródło: Opracowanie własne. Rysunek 3. Konfiguracja slotów Na tej podstawie sformułowano zało enia oczekiwa wobec planowanego systemu informatycznego. Ponadto w oparciu o istniej ce oprogramowanie TGK Spedytor nadzoruj ce dostawy wyrobu gotowego oparte o komunikacj SMS z kierowcami zdecydowano si na wykorzystanie istniej cego i oprogramowanego modułu SMS-box. Rozwi zanie to odpowiadało na powy ej sformułowane postulaty dotycz ce dynamiki planowanego systemu. Zaplanowano moduł awizacji rozładunków polegaj cy na awizowaniu przyjazdu przez kierowc z surowcem za pomoc komendy SMS z dan, mo liw do realizacji przez kierowc godzin przybycia, która była proponowana przez kierowc, jako moment najdogodniejszy dla niego. Zało enie takie pozwalało usun z całej logiki systemu uwarunkowania zwi zane z odległo ci, czasem jazdy oraz innymi elementami prognozowania, którymi nale ałoby obarczy system. Wyprowadzaj c te decyzje poza system i równocze nie rozdzielaj c proces decyzyjny na indywidualnych kierowców mo na było unikn rozbudowanego i obarczonego du ym ryzykiem bł dów prognozowania. System konwertuje wi c proponowan przez kierowc godzin przybycia zgodnie z dat otrzymania wiadomo ci, dat procesowania wiadomo ci oraz marginesami czasowymi ustawionymi w module konfiguracji globalnej systemu. Po konwersji system wyszukiwałby najbli sz mo liw czyli woln szczelin czasow (slot) wzgl dem propozycji kierowcy. Je eli znalazłby wolny slot o proponowanej godzinie, to rezerwował go dla numeru telefonu kierowcy, który zgłaszał danie. Je eli nie znalazł w proponowanej godzinie wolnego slotu, to szukał najbli szego kolejnego slotu nast puj cego po danym terminie i rezerwował go dla tego kierowcy. W ka dym wypadku, odsyłany był komunikat do kierowcy z decyzj o finalnej rezerwacji. Konfiguracj slotów magazynowych pozostawiono do zdefiniowania przez zakład. Rozwi zanie to umo liwiło dynamiczne adaptowanie zmian z poziomu operatora zwi zanych np. ze zmian organizacji pracy. Wyj ciowo sloty robocze zaplanowano od poniedziałku do pi tek od godziny 6 do 22. Slotów na kwadrans zaplanowano trzy co wynikało z dokonanych pomiarów wydajno ci obsługi bramy, pobierania próbek i przyj cia magazynowego. Konfiguracja slotów uwzgl dnia dni wolne, które s na li cie wyj tków, konfigurowanych w globalnie przez operatora systemu. Znajduj si tam zarówno wi ta cykliczne jak i ruchome. Wpisywanie konfiguracji dni wyj tków le y po stronie operatora.

6 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 48, ródło: Opracowanie własne. Rysunek 4. Interface użytkownika Kierowca po rezerwacji slotu, ale przed przybyciem na rozładunek, mo e zmieni swoj rezerwacj (przebukowanie) poprzez ponowne wysłanie komunikatu zgłoszenia rozładunku, np. z powodu opó nienia, awarii itp. W tym przypadku zwalniany jest poprzedni slot rozładunkowy, który mo e by wzi ty pod uwag dla innych kierowców (o ile układ czasowy na to pozwala), oraz nast puje ponowna procedura przypisania nowego slotu, jak dla pierwotnego dania wraz ze wszystkimi konsekwencjami. Procedura ponownej rezerwacji mo e by dokonywana wielokrotnie, natomiast w sesji system przechowuje aktualny licznik zmian rezerwacji. W konfiguracji globalnej jest parametr okre laj cy i ewidencjonuj cy nieprawidłowe przebukowanie, czyli takie, które odbyło si po marginesie do rozładunku okre lone parametrem z konfiguracji (np. nieprawidłowe przebukowanie np. 30 i mniej minut przed zabukowanym terminem). Celem tego mechanizmu jest identyfikacja kierowców, którzy cz ciej ni przeci tnie dezorganizowaliby prac systemu. Podczas przebukowania nieprawidłowego, na sesji rozładunkowej zwi kszamy tak e licznik nieprawidłowych przebukowa, niezale nie od licznika przebukowa. Parametry te mo na wykorzysta do raportów jako ci współpracy z przewo nikiem. Po przybyciu do zakładu kierowca, podchodzi do ochrony i przekazuje numer rejestracyjny swojego samochodu. Ochrona na ekranie przegl darki internetowej ma dost p do modułu awizacji po uprzednim zalogowaniu i wpisuje numer rejestracyjny samochodu, który podaje kierowca. System odpowiada ochronie zielonym wiatłem lub czerwonym wiatłem wraz z ew. uszczegółowieniem odmowy, np., brak zaplanowanego przyjazdu (np. wskutek przeterminowania slotu rozładunkowego dla danego pojazdu). Weryfikacja numeru rejestracyjnego nast puje w trybie zapytania do wcze niej zdefiniowanej bazy danych z list rodków transportu i kierowców. Ochrona przekazuje ustnie status komunikatu kierowcy, informuje o przewidzianym dla kierowcy czasie wjazdu na rozładunek i ka e stawi si ponownie o podanej porze. Pozytywny status meldunku jest tak e wysyłany do kierowcy na jego telefon komórkowy jako forma potwierdzenia.

7 104 Henryk Tylicki, Grzegorz S. Woelke Optymalizacja przyjmowania dostaw w oparciu o dynamiczny plan rozładunków ródło: Opracowanie własne. Rysunek 5. Przykład zmiany statusu kierowcy Czas przeterminowania przybycia na meldunek ustalony jest przez parametr w konfiguracji globalnej i wynosi wst pnie +/- 5 min. Nie spełniaj cy tego warunku uznawani s za spó nionych, slot przeterminowuje si, a kierowca musi ponownie zgłosi przyjazd na rozładunek. Podczas zgłoszenia system wyznaczy mu kolejny wolny slot. Kierowca prawidłowo zameldowany przy bramie powinien podjecha na rozładunek zgodnie z przewidzianym dla niego czasem wjazdu na rozładunek. Dodatkowo otrzymuje on SMS z wezwaniem, który otwiera kolejne okno czasowe i ma podjecha samochodem pod bram. Ochrona na ekranie zawsze widzi list sesji, których kierowcy potwierdzili przyjazd oraz sesje w statusie wezwany (okre la sesje, do których został wysłany SMS wzywaj cy). Ochrona sprawdza czy numer rejestracyjny samochodu jest na li cie i czy jest mo liwo potwierdzenia wjazdu na rozładunek. Gdy taka mo liwo istnieje, podczas wpuszczania samochodu do zakładu, musi potwierdzi w aplikacji dla danego samochodu fakt wpuszczenia i potwierdzi to do systemu. Po potwierdzeniu sesja przywozowa jest zako czona sukcesem. Poniewa opisywany moduł musi obsługiwa wszystkich przewo ników (podwykonawcy zewn trzni, zakład nie ma własnych rodków transportu), rezerwacja slotów rozładunkowych realizowana jest wył cznie na poziomie numerów telefonów komórkowych bez udziału operatorów systemu w zakładzie. Ochrona nie sprawdza dla kogo pracuje kierowca, otrzymuje tylko od systemu polecenie wpuszczenia lub odmowy, dlatego konieczne było po stronie zakładu zdefiniowanie przed rozpocz ciem eksploatacji systemu, jednorazowo bazy danych przewo ników. To umo liwia konwersj numerów rejestracyjnych samochodu na telefon komórkowy kierowcy. Zarz dzanie baz odbywa si za pomoc interfejsu awizacji administruj cego kartotekami przewo ników, taboru oraz kierowców oraz powi zywanie ich mi dzy sob. Słu y on równie do zarz dzania przepustowo ci półek czasowych (zmian ilo ci slotów magazynowych na dan półk ) oraz rezerwacji slotów magazynowych. System w aktualnej wersji wspiera prac jednego kierowcy z jednym telefonem komórkowym tylko dla jednego przewo nika. Nie stanowi to przeszkody, aby kierowca pracował dla wielu przewo ników pod warunkiem, e jest zarejestrowany dla ka dego z przewo ników z innym numerem telefonu komórkowego. Jest to podyktowane tym, e komunikacja odbywa si pomi dzy systemem a telefonem komórkowym jako urz dzeniem, które jednoznacznie okre la przewo nika. Komunikaty wymienianie z kierowc s bardzo proste i krótkie. Np. dla awizacji dla zakładu

8 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 48, Grajewo: sghh, dla zakładu Wieruszów: swhh, gdzie s to surowiec, dalej symbol zakładu, hh to godzina (format jedno i dwucyfrowy) sugerowanego przybycia bez podawania minut; system w odpowiedzi przydziela precyzyjny czas przybycia, zgodnie z konfiguracj długo ci podstawowego okresu rozładunkowego oraz skonfigurowanej ilo ci slotów magazynowych. Kierowcy mog wysyła danie rezerwacji rozładunku na max. 23 godziny do przodu. Kierowca podczas wysyłania SMS-em z dania slotu rozładunkowego, zwrotnie otrzymuje informacje o przydzielonym slocie. Kierowca ma obowi zek sprawdzi, czy podany numer rejestracyjny ci gnika jest zgodny z rzeczywistym. Je li nie, to powinien wysła ponowne danie przydziału uzupełnione o realny numer rejestracyjny taboru, zaewidencjonowanego w kartotece taborów tego przewo nika. Format wiadomo ci SMS jest nast puj cy sw17[separator]gd12345, gdzie [separator] to znak spacji, rednika, przecinka, kropki i inny niealfanumeryczny. Po takiej aktualizacji rezerwacji slotu, przypisany jest do niego nowy samochód, co system potwierdza zwrotnym SMSem. Je li zmiana rezerwacji dotyczy tylko zmiany numeru rejestracyjnego samochodu (taboru) przy zachowaniu tej samej proponowanej przez kierowc daty przybycia, zmieniany jest tylko tabor bez zwi kszania liczników przebukowa. Rysunek 6. Filtr na kierowcę ródło: Opracowanie własne. Kierowca mo e zarezerwowa tylko jeden slot na raz podczas jego sesji przewozowej. Po wje dzie na rozładunek, ochrona potwierdza w systemie w przegl darce internetowej fakt wjazdu na zakład wraz z dat, godzin, u ytkownikiem ochrony, który dokonał wpuszczenia na rozładunek. Nie ma mo liwo ci jakiegokolwiek r cznego przesuwania rezerwacji przez operatora. Słu y to eliminacji jakichkolwiek nieformalnych porozumie operatorów i kierowców. Istnieje mo liwo anulacji rezerwacji przez operatora posiadaj cego odpowiednie uprawnieniu. Jest to szczególnie wa ne w aspekcie sprawiedliwo ci przyjmowanego rozwi zania. System przechowuje informacje b d ce u yteczne w budowaniu statystyk, które mo na by analizowa po eksporcie w Excelu. W przyszło ci mo liwe jest wprowadzenie komunikatów dwu lub trzy j zycznych w oparciu o standard numeru telefonu b d numeru rejestracyjnego. Pozwalałoby to dla tak zidentyfikowanych pojazdów z innych krajów generowa komunikaty w ich j zykach ojczystych. Wszelkie komunikaty SMS niezale nie od j zyka przekazywane byłoby bez znaków narodowych w celu zoptymalizowania kosztów komunikacji SMS i ułatwienia odczytu w ro nych aparatach telefonicznych.

9 106 Henryk Tylicki, Grzegorz S. Woelke Optymalizacja przyjmowania dostaw w oparciu o dynamiczny plan rozładunków 4. Podstawowe dane techniczne sytemu Opisany powy ej system oparty jest na technologii Microsoft.NET2008 oraz baz danych Microsoft SQL 2005 Serwer. Aktualizacja systemu na poziomie aplikacji klienckich realizowana jest przez technologie Microsoft Click One. Obecnie system przygotowano dla liczby do 60 u ytkowników operatorów (ochrona, spedycja), oraz do 200 kierowców. System jest w stanie przetworzy dwukierunkowo w ci gu godziny 300 komunikatów. Jego dalsza rozbudowa jest praktycznie nieograniczona. Dotychczas w ramach zada dla systemu monitorowania dostaw oraz systemu awizacji rozładunków system przetworzył ponad komunikatów SMS. W okresie u ytkowania tj. od roku 2008 r. dost pno systemu wynosiła 99,8 %. Odnotowano dwie powa niejsze awarie zwi zane ze spadkiem parametrów zasilenia z których najdłu sza (planowa) wynosiła 20 godzin. Testy produkcyjne modułu awizacji surowca zako czono w listopadzie 2010 r. i obecnie trwa jego uruchamianie w zakładzie w Wieruszowie. W kolejnych miesi cach zostanie on uruchomiony w drugim zakładzie w Grajewie. System umo liwia ponadto generowanie automatycznych potwierdze przybycia dla przewo ników (dyspozytor) w formie mailowej i faksowej bez udziału operatora. Pozwala to rozszerzy kontrol nad jako ci pracy kierowcy. W ramach tych funkcji system generuje do 100 faksów i do i dziennie. Pracownicy bramy (ochrona) realizuj swój dost p do systemu w jego wydzielonej cz ci przez przegl dark internetow gdzie instalacja desktop nie jest uzasadniona potrzebami i wydolno ci sprz tu. 5. Podsumowanie Przeprowadzona w opracowaniu analiza zagadnie optymalizacji procesu przyj cia dostaw wskazuje, e zagadnienie jest mo liwe do zoptymalizowania zarówno po stronie zasobów zakładu jak i oczekiwa kierowców. Mog oni po zako czeniu procesu załadunku indywidualnie okre li czas przybycia na rozładunek a po zapoznaniu si z propozycj czasu gotowo ci zakładu do ich przyj cia zaplanowa optymalnie swój czas jazdy i odpoczynku tak w zakresie przerw dobowych jak i dziennego, tygodniowego i dwutygodniowego okresu rozliczenia czasu pracy (wymogi ustawowe). Ponadto przyj ty system otwiera przewo nikowi mo liwo ci optymalnego planowania etatyzacji kierowców co pozwala zwi kszy dost pno i rentowno rodka transportu. Ograniczenie liczby pojazdów oczekuj cych przed zakładem ma pozytywny wpływ na rodowisko naturalne, łatwo przejazdu oraz ogranicza uci liwo cywilizacyjn. Wprowadzone zmiany zaowocowały mo liwo ci zmiany organizacji pracy wagi i brakarzy oraz magazynu surowca z systemu 3 zmianowego na dwuzmianowy co spowodowało spadek liczby etatów. Obecnie pracuj : brama i próbki 3 etaty, magazyn surowca 4 etaty. Liczba pracowników ochrony si nie zmieniła. Od chwili wprowadzenia zmian nie było ani jednej skargi kierowcy na długie oczekiwanie na rozładunek.

10 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 48, Bibliografia 1. [BENELOG] Giełda Benelog.com 2. [Carr03] Carr N.G:. IT Doesn't Matter, Harvard Business Review, May 1, 2003, pp ,[CEL] Giełda [CelSped.pl 3. [CHOREO] Web Services Choreography Description Language Version 1.0, W3C Candidate Recommendation 9 November 2005, 4.[COVI] 5. [MAGAYA] Strona internetowa firmy Magaya [ELKON] Strona internetowa firmy ELKON logistics.pl/artykul_transport_samochodowy.php. 7. [TIMO] Giełda TimoCom [TRANS] Giełda Trans 9. [TPORTAL] Giełda Transportal.pl 10. [TROUTE] Giełda Teleroute.pl 11.[ORCHESTRA] [WeTa07] Wang, Te-Wei, and Tadisina, S.K. "Simulating Internet-Based Collaboration: A Cost-Benefit Case Study Using a Multi-Agent Model," Decision Support Systems, Vol. 43, No. 2, March 2007, pp [WS-Coord] Web Services Coordination (WS-Coordination), 12.Model biznesowy i implementacja w technologii SOA systemu logistycznego wspomagaj cego transport i obsług klientów w przemy le meblarskim M. Rusin, C. J drzejek, P. Szpryngiel Instytut Automatyki i In ynierii Informatycznej, Politechnika Pozna ska, XIV Konferencja PLOUG Szczyrk Pa dziernik 2008.

11 108 Henryk Tylicki, Grzegorz S. Woelke Optymalizacja przyjmowania dostaw w oparciu o dynamiczny plan rozładunków OPTIMALIZATION OF THE WOOD SUPPLY RECEIPTION BASED ON DYNAMIC UNLOADING PLAN Summary The elaboration presents the optimalization of taking large quantities of full load delivered in industry and construction. The aim of the project implemented in the wood processing plants in the Pfleiderer Group Grajewo and was to optimize resources used to delivery process of timber and the drivers working time planning. The paper attempt to analyze conditions related to the booking of human and technical resources involved in the process of reception and unloading of timber based on the dynamically changing situation of the drivers making supplies. The resulting effect is clearing the plant gates, winding up a queue of vehicles waiting for discharge of shipments and reducing the working time of the gate, weight and storage of raw material for two changes. Keywords: optimization, industry, logistics Henryk Tylicki Zakład Transportu i Eksploatacji Instytut Eksploatacji Maszyn i Transportu Wydział In ynierii Mechanicznej Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Al. Prof. S. Kaliskiego 7, Bydgoszcz Grzegorz S. Woelke JURA Polska Sp. z o.o. Member of Pfleiderer Grajewo Group Biuro Zarz du, ul. Wiórowa Grajewo

Słowa kluczowe: logistyka, magazyn, procesy inwestycyjne, systemy klasy ERP

Słowa kluczowe: logistyka, magazyn, procesy inwestycyjne, systemy klasy ERP DOSKONALENIE ROZWI ZA LOGISTYKI, JAKO REZULTAT PROCESÓW INWESTYCYJNYCH I ZASTOSOWA SYSTEMU KLASY ERP MS DYNAMICS AX W PRZEDSI BIORSTWIE BELMA ACCESSORIES SYSTEMS SP. Z O.O. W BYDGOSZCZY LUDOSŁAW DRELICHOWSKI

Bardziej szczegółowo

ETIM I BMECAT STANDARDY ELEKTRONICZNEJ WYMIANY INFORMACJI W BRAN Y ELEKTROTECHNICZNEJ GRZEGORZ NOWAK, MARCIN TOKARSKI, CEZARY DRAUS

ETIM I BMECAT STANDARDY ELEKTRONICZNEJ WYMIANY INFORMACJI W BRAN Y ELEKTROTECHNICZNEJ GRZEGORZ NOWAK, MARCIN TOKARSKI, CEZARY DRAUS ETIM I BMECAT STANDARDY ELEKTRONICZNEJ WYMIANY INFORMACJI W BRAN Y ELEKTROTECHNICZNEJ GRZEGORZ NOWAK, MARCIN TOKARSKI, CEZARY DRAUS Streszczenie Artykuł opisuje mi dzynarodowy standard opisu produktów

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA WDRO ENIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA (ERP) NA PRZYKŁADZIE WIOD CEGO PRZEDSI BIORSTWA BRAN Y CHEMICZNEJ

UWARUNKOWANIA WDRO ENIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA (ERP) NA PRZYKŁADZIE WIOD CEGO PRZEDSI BIORSTWA BRAN Y CHEMICZNEJ UWARUNKOWANIA WDRO ENIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA (ERP) NA PRZYKŁADZIE WIOD CEGO PRZEDSI BIORSTWA BRAN Y CHEMICZNEJ LUDOSŁAW DRELICHOWSKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy ANDRZEJ

Bardziej szczegółowo

ROLA AUDYTÓW W SYSTEMIE ZARZ DZANIA JAKO CI. STUDIUM PRZYPADKU KATARZYNA MIDOR

ROLA AUDYTÓW W SYSTEMIE ZARZ DZANIA JAKO CI. STUDIUM PRZYPADKU KATARZYNA MIDOR ROLA AUDYTÓW W SYSTEMIE ZARZ DZANIA JAKO CI. STUDIUM PRZYPADKU KATARZYNA MIDOR Streszczenie Systemowe uj cie działa, które s ukierunkowane na zagwarantowanie powtarzalnej jako ci procesów i wyrobów w przedsi

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJ CE ZARZ DZANIE ZDOLNO CIAMI PRODUKCYJNYMI EL BIETA MILEWSKA

ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJ CE ZARZ DZANIE ZDOLNO CIAMI PRODUKCYJNYMI EL BIETA MILEWSKA ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJ CE ZARZ DZANIE ZDOLNO CIAMI PRODUKCYJNYMI EL BIETA MILEWSKA Streszczenie Referat przedstawia problem elastyczno ci procesu wytwarzania w kontek cie zarz dzania

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU TECHNICZNEGO LINII PRODUKCYJNEJ HOR6000 W ZAKŁADACH PRODUKCYJNYCH PHILIPS LIGHTING POLAND W PILE RAFAŁ BOCHEN, HENRYK TYLICKI

OCENA STANU TECHNICZNEGO LINII PRODUKCYJNEJ HOR6000 W ZAKŁADACH PRODUKCYJNYCH PHILIPS LIGHTING POLAND W PILE RAFAŁ BOCHEN, HENRYK TYLICKI OCENA STANU TECHNICZNEGO LINII PRODUKCYJNEJ HOR6000 W ZAKŁADACH PRODUKCYJNYCH PHILIPS LIGHTING POLAND W PILE RAFAŁ BOCHEN, HENRYK TYLICKI Streszczenie Praca dotyczy wyznaczenia procedur oceny stanu technicznego

Bardziej szczegółowo

NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN W LOGISTYCE DYSTRYBUCJI W UJ CIU MI DZYNARODOWYM

NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN W LOGISTYCE DYSTRYBUCJI W UJ CIU MI DZYNARODOWYM PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 71 Transport 2009 Andrzej Bujak, Zdzis aw liwa Wy sza Szko a Bankowa we Wroc awiu Wydzia Finansów i Zarz dzania, Zak ad Logistyki NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE RYZYKIEM ZWI ZANYM Z DOPASOWANIEM SYSTEMU ERP DO ORGANIZACJI

ZARZ DZANIE RYZYKIEM ZWI ZANYM Z DOPASOWANIEM SYSTEMU ERP DO ORGANIZACJI ZARZ DZANIE RYZYKIEM ZWI ZANYM Z DOPASOWANIEM SYSTEMU ERP DO ORGANIZACJI MAGDALENA KOTARBA Uniwersytet Warszawski Streszczenie Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zagro e wynikaj cych ze zmian

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE TECHNOLOGIE WSPOMAGAJ CE ZARZ DZANIE GOSPODARK MAGAZYNOW W PRZEDSI BIORSTWIE PRODUKCYJNYM

INFORMATYCZNE TECHNOLOGIE WSPOMAGAJ CE ZARZ DZANIE GOSPODARK MAGAZYNOW W PRZEDSI BIORSTWIE PRODUKCYJNYM Dawid WO NIAK S awomir K OS Uniwersytet Zielonogórski INFORMATYCZNE TECHNOLOGIE WSPOMAGAJ CE ZARZ DZANIE GOSPODARK MAGAZYNOW W PRZEDSI BIORSTWIE PRODUKCYJNYM 1. Wprowadzenie do gospodarki magazynowej Magazyn

Bardziej szczegółowo

praktyczna weryfikacja w instalacji pilotowej

praktyczna weryfikacja w instalacji pilotowej Wojciech Burakowski *, Marek D browski ** Wielousługowa sie IP QoS: architektura i praktyczna weryfikacja w instalacji pilotowej Od wielu lat d eniem projektantów sieci telekomunikacyjnych, jak równie

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWO WSPOMAGANY SYSTEM ZARZ DZANIA MAGAZYNEM W ZAKŁADACH FARMACEUTYCZYCH POLPHARMA S.A.

KOMPUTEROWO WSPOMAGANY SYSTEM ZARZ DZANIA MAGAZYNEM W ZAKŁADACH FARMACEUTYCZYCH POLPHARMA S.A. KOMPUTEROWO WSPOMAGANY SYSTEM ZARZ DZANIA MAGAZYNEM W ZAKŁADACH FARMACEUTYCZYCH POLPHARMA S.A. ARKADIUSZ JANUSZEWSKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy WOJCIECH DOMARACKI Zakłady Farmaceutyczne

Bardziej szczegółowo

EWOLUCJA SYSTEMÓW ZARZ DZANIA JAKO CI KIERUNKI ZMIAN W NORMACH ISO SERII 9000 JERZY M. CIERSKI

EWOLUCJA SYSTEMÓW ZARZ DZANIA JAKO CI KIERUNKI ZMIAN W NORMACH ISO SERII 9000 JERZY M. CIERSKI EWOLUCJA SYSTEMÓW ZARZ DZANIA JAKO CI KIERUNKI ZMIAN W NORMACH ISO SERII 9000 JERZY M. CIERSKI Streszczenie Systemy zarz dzania jako ci oparte o wymagania norm ISO serii 9000 zostały po raz pierwszy ustanowione

Bardziej szczegółowo

METODY BADANIA SKUTECZNO CI I EFEKTYWNO CI PROMOCJI W INTERNECIE EDYTA NIEWIADOMSKA PIOTR SULIKOWSKI Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

METODY BADANIA SKUTECZNO CI I EFEKTYWNO CI PROMOCJI W INTERNECIE EDYTA NIEWIADOMSKA PIOTR SULIKOWSKI Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny METODY BADANIA SKUTECZNO CI I EFEKTYWNO CI PROMOCJI W INTERNECIE EDYTA NIEWIADOMSKA PIOTR SULIKOWSKI Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Streszczenie Przedsi biorstwa coraz cz ciej decyduj si

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA ul. Nawojowska 118 33-300 Nowy S cz Infolinia: 0 801 13 00 23, www.novitus.pl info@novitus.pl Wydanie I NOVITUS 2010 Co powiniene zna i wiedzie przed przyst pieniem

Bardziej szczegółowo

OGRANICZENIA W REALIZACJI TRANSAKCJI INTERNETOWYCH

OGRANICZENIA W REALIZACJI TRANSAKCJI INTERNETOWYCH OGRANICZENIA W REALIZACJI TRANSAKCJI INTERNETOWYCH MAREK SIKORA, GRZEGORZ DZIE A, ZBIGNIEW LWOWSKI Streszczenie Ograniczenia w wykorzystaniu Internetu w Polsceprzez klientów detalicznych czy firmy prowadz

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE STEROWNIKÓW PAC ORAZ PLATFORM.NET CF I J2EE DO REALIZACJI SYSTEMU MONITOROWANIA PRODUKCJI TOMASZ M CZKA

ZASTOSOWANIE STEROWNIKÓW PAC ORAZ PLATFORM.NET CF I J2EE DO REALIZACJI SYSTEMU MONITOROWANIA PRODUKCJI TOMASZ M CZKA ZASTOSOWANIE STEROWNIKÓW PAC ORAZ PLATFORM.NET CF I J2EE DO REALIZACJI SYSTEMU MONITOROWANIA PRODUKCJI TOMASZ M CZKA Streszczenie W referacie przedstawiono koncepcj, realizacj i rezultaty przemysłowego

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNA LOGISTYKA JAKO ELEMENT KREOWANIA WARTO CI DODANEJ DLA KLIENTA

INTELIGENTNA LOGISTYKA JAKO ELEMENT KREOWANIA WARTO CI DODANEJ DLA KLIENTA INTELIGENTNA LOGISTYKA JAKO ELEMENT KREOWANIA WARTO CI DODANEJ DLA KLIENTA BOGDAN KLEPACKI SGGW MARCIN GIDZI SKI Dachser Sp z o.o. Streszczenie W opracowaniu przedstawiono zagadnienie znaczenia stosowania

Bardziej szczegółowo

BUSSINES INTELLIGENCE JAKO SYSTEM WSPOMAGAJ CY ZARZ DZANIE WYDAJNO CI PRZEDSI BIORSTWA

BUSSINES INTELLIGENCE JAKO SYSTEM WSPOMAGAJ CY ZARZ DZANIE WYDAJNO CI PRZEDSI BIORSTWA BUSSINES INTELLIGENCE JAKO SYSTEM WSPOMAGAJ CY ZARZ DZANIE WYDAJNO CI PRZEDSI BIORSTWA ARKADIUSZ JANUSZEWSKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Streszczenie W artykule zaprezentowano

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 KONCEPCJA ODCHUDZONEJ SPRZEDA Y (LEAN SELLING) 1 1. WPROWADZENIE Marketing jako koncepcja rynkowo zorientowanego zarz dzania

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZEBUDOWY ŁA CUCHA I SIECI DOSTAW NA PRZYKŁADZIE NAJLEPSZYCH PRAKTYK EUROPEJSKICH W OBSZARZE YWNO CI

ZASADY PRZEBUDOWY ŁA CUCHA I SIECI DOSTAW NA PRZYKŁADZIE NAJLEPSZYCH PRAKTYK EUROPEJSKICH W OBSZARZE YWNO CI ZASADY PRZEBUDOWY ŁA CUCHA I SIECI DOSTAW NA PRZYKŁADZIE NAJLEPSZYCH PRAKTYK EUROPEJSKICH W OBSZARZE YWNO CI WACŁAW SZYMANOWSKI Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Streszczenie W artykule przedstawiono

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE JAKO RÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSI WZI INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO

PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE JAKO RÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSI WZI INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE JAKO RÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSI WZI INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO DOROTA ADAMEK-HYSKA Akademia Ekonomiczna w Katowicach Streszczenie Artykuł po wi cony

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO KORZYSTAMY Z BANKOWO CI INTERNETOWEJ? OPINIE KLIENTÓW BANKÓW W WIETLE BADA JAKO CIOWYCH

DLACZEGO KORZYSTAMY Z BANKOWO CI INTERNETOWEJ? OPINIE KLIENTÓW BANKÓW W WIETLE BADA JAKO CIOWYCH DLACZEGO KORZYSTAMY Z BANKOWO CI INTERNETOWEJ? OPINIE KLIENTÓW BANKÓW W WIETLE BADA JAKO CIOWYCH WOJCIECH GRZEGORCZYK, ANNA SIBI SKA, WIOLETTA KRAWIEC Streszczenie Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników

Bardziej szczegółowo

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9 Spis tre ci I. Koncepcja badania... 5 1.1 Uzasadnienie badania... 5 1.2 Cele badania... 6 1.3 Zakres przedmiotowy badania i jego uzasadnienie... 6 1.4 Obszary badawcze... 7 II. Metodologia badania... 8

Bardziej szczegółowo

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Znaczenie aplikacji

Bardziej szczegółowo

Wdra anie systemu CRM w firmie handlowej etap wyboru oprogramowania Implementation of the CRM system in the trade firm the stage of choice of software

Wdra anie systemu CRM w firmie handlowej etap wyboru oprogramowania Implementation of the CRM system in the trade firm the stage of choice of software ZESZYTY NAUKOWE NR 80 Seria: Administracja i Zarz dzanie (7)2009 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Wdra anie systemu CRM w firmie handlowej etap wyboru oprogramowania Implementation of

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie dla biznesu

oprogramowanie dla biznesu kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu listopad / grudzie 2007 cena 70 z b dów wdro eniowych badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce do wiadczenia prezesów

Bardziej szczegółowo

PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA. NA LATA 2012-2025 (aktualizacja).

PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA. NA LATA 2012-2025 (aktualizacja). PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA NA LATA 2012-2025 (aktualizacja). Podkowa Le na Projekt po spotkaniu w dniu 29.06.2012 Spis tre ci: Wst p...5 Okre lenie

Bardziej szczegółowo

Totally Integrated Automation

Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation Poziom zarządzania Poziom operatorski Oprogramowanie przemysłowe Projektowanie Uruchomienie Obsługa Utrzymywanie ruchu Modernizacja i rozbudowa Poziom sterowania SINUMERIK

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNA OBSŁUGA PROCESÓW BIZNESOWYCH

INFORMATYCZNA OBSŁUGA PROCESÓW BIZNESOWYCH INFORMATYCZNA OBSŁUGA PROCESÓW BIZNESOWYCH AGNIESZKA DURAJ HANNA NIED WIEDZI SKA Instytut Informatyki Politechniki Łódzkiej Streszczenie Postrzeganie działalno ci organizacji pod k tem odbywaj cych si

Bardziej szczegółowo