OPTYMALIZACJA PRZYJMOWANIA DOSTAW W OPARCIU O DYNAMICZNY PLAN ROZŁADUNKÓW HENRYK TYLICKI, GRZEGORZ S. WOELKE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPTYMALIZACJA PRZYJMOWANIA DOSTAW W OPARCIU O DYNAMICZNY PLAN ROZŁADUNKÓW HENRYK TYLICKI, GRZEGORZ S. WOELKE"

Transkrypt

1 OPTYMALIZACJA PRZYJMOWANIA DOSTAW W OPARCIU O DYNAMICZNY PLAN ROZŁADUNKÓW HENRYK TYLICKI, GRZEGORZ S. WOELKE Streszczenie W pracy przedstawiono problematykę optymalizacji przyjmowania dużej ilości dostaw całopojazdowych w przemyśle. Celem projektu wdrożonego w zakładach przetwórstwa drzewnego Grupy PFLEIDERER w Grajewie i Wieruszowie było zoptymalizowanie zasobów zakładów przeznaczonych do przyjmowania dostaw surowca drzewnego z uwzględnieniem planowania przez kierowców swojego czasu pracy. W opracowaniu podjęto się analizy uwarunkowań związanych z rezerwacją zasobów ludzkich i środków technicznych zaangażowanych w proces przyjęcia i rozładunku surowca drzewnego w oparciu o dynamicznie zmieniającą się sytuację środków transportu realizujących dostawy. Uzyskany efekt to udrożnienie bramy zakładu, likwidacja kolejki pojazdów oczekujących na zdanie przesyłek oraz ograniczenie czasu pracy bramy. Słowa kluczowe: optymalizacja, przemysł, logistyka 1. Wprowadzenie Transport zewn trzny stanowi integralny element systemu logistycznego praktycznie ka dego przedsi biorstwa. Jednak e wiadomo jego znaczenia dla samego przedsi biorstwa czy te potrzeba optymalizacji procesów zachodz cych na jego styku i zewn trznego systemu transportowego jest ju du o mniej powszechna. Obecnie w zwi zku z rosn cymi kosztami transportu oraz coraz wyra niej zarysowuj cym si rynkiem przewo nika zagadnienie to nabiera szczególnego znaczenia. Zastosowanie procesów optymalizacyjnych w tym obszarze mo e przynosi znacz ce oszcz dno ci przedsi biorstwu, które z jednej strony ma mo liwo unikni cia zb dnych kosztów przestoju przewo ników i zwi zanych z nimi roszcze finansowych a z drugiej mo e zoptymalizowa własne zasoby ludzkie i techniczne zaanga owane w proces przyj cia przesyłek. Zagadnienie przyjmowania du ych ilo ci dostaw materiałów transportem całopojazdowych bardzo cz sto wyst puje w przemy le i budownictwie. Zakłady przemysłowe takie jak np. cukrownie, cementownie czy du e place budów przyjmuj w ci gu dnia pracy swojej działalno ci cz sto nawet ładunków całopojazdowych materiałów do produkcji czy te kruszyw i innych materiałów budowlanych. Proces przyj cia i rozładunku towarów w tych przedsi biorstwach jest do zbli ony. W jego ramach mo na wyró ni nast puj ce etapy: przyj cie rodka transportu na teren zakładu (budowy), dokonanie pomiarów ilo ciowych i pobranie prób, skierowanie rodka transportu na wła ciwe miejsce rozładunku oraz przyjecie przesyłki do magazynu.

2 99 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 48, 2011 Oczywi cie mog wyst powa w tym zakresie pewne ró nice jak np. te które wynikaj z zastosowani samowyładowczych rodków transportu. Maj c na uwadze zasoby zaanga owane po stronie przedsi biorstwa w proces przyj cia przesyłek mo na wyodr bni trzy grupy zasobów z których cze ma przeło enie na koszty bezpo- rednie a cz zwi zane jest z zasobami technicznymi i infrastruktury. Nale do nich zatem: etatyzacja i planowanie pracy w tym ilo zmian przepustowo wag i la oratorów pobieraj cych próby zasoby urz dze rozładunkowych, ruch na placach składowych wykorzystanie infrastruktury wokół zakładów w aspekcie zablokowania dróg dojazdowych ródło:foto Internet. Rysunek 1. Samochody oczekujące na rozładunek w porcie Gdynia 2009 r. Nie sposób te pomin zyskuj cy coraz wi ksze znaczenie aspekt ekologiczny i zwi zany z odbiorem społecznym przedsi biorstwa, które i tak zawsze cechuje pewna uci liwo dla rodowiska i mieszka ców. 2. Charakterystyka zagadnienia Osoby zarz dzaj ce logistyk w przedsi biorstwach staj przy okazji organizacji procesu przyj cia dostaw przed zagadnieniami zwi zanymi z dost pnymi w tym zakresie zasobami i zagadnieniami ich optymalnej alokacji. Zagadnienia z tym zwi zane zaczynaj si ju przed bramami zakładów. Nawet najnowsze zakłady o rozs dnie i współcze nie rozplanowanej infrastrukturze zewn trznej, stosunkowo niedawno projektowane posiadaj ograniczon liczb miejsc postojowych. Miejsca te cz sto dzielone s z pojazdami realizuj cymi wywóz wyrobu gotowego. Podobnie sytuacja ma si z bram i wag. Przedsi biorstwo chc c mie pewno co do ilo ci rzeczywi- cie dokonanych dostaw surowców bardzo cz sto praktykuje wa enie i inne rodzaje kontroli pojazdów wje d aj cych i wyje d aj cych. Ponadto pobierane s cz sto kilkukrotnie próbki z dostaw do analizy. Wszystkie te czynno ci musz by odpowiednio ewidencjonowane, kontrolowane i raportowane. Wreszcie nast puje skierowanie pojazdu na rozładunek w odpowiednie miejsce placów składowych magazynów. Cz sto i t wymagane jest zastosowanie rodków do rozładunku. Nawet w przypadku taboru samowyładowczego ró nego rodzaju ładowarki i inny sprz t podobnego rodzaju porz dkuj plac i systematycznie poprawiaj jego wykorzystanie.

3 100 Henryk Tylicki, Grzegorz S. Woelke Optymalizacja przyjmowania dostaw w oparciu o dynamiczny plan rozładunków Rysunek 2. Infrastruktura rozładunku ródło:foto Internet. Dalsze skomplikowanie zagadnienia powoduje fakt, i cz z tych zasobów znajduje si na styku ró nych działów organizacji przedsi biorstwa i jest przez nie współdzielone. Cz sto dziej si tak w przypadku np. wag wozowych obsługuj cych zarówno wej cie jak i wyj cie z zakładu, ochrony bramy, która ma równie inne zadania jak równie przy alokowani zasobów infrastruktur rozładunkowej, odpowiadaj cej równie za zaopatrzenie produkcji. Planowanie procesu rozładunków dodatkowo utrudnione jest tym, e wszelkie dostawy zaopatrzeniowe w ogromnej swej wi kszo ci odbywaj si z okre lonego promienia odległo ci. W konsekwencji wiele z nich przybywa prawie równocze nie. Powoduje to analogicznie konieczno planowania i optymalizacji załadunków np. we współdziałaj cej kopalni kruszywa obsługuj cej inwestycj drogow. Prawdopodobie stwo oczekiwania rodka transportu tak przy załadunku jak i rozładunku ro nie tu zatem dwukrotnie. Ponadto nawet w przypadku zakładów pracuj cych tak po stronie dostawy jak i odbioru w ruchu ci głym mamy do czynienia z sytuacj kiedy zazwyczaj kierowcy rozpoczynaj prac o podobnej porze przewa nie mi dzy 3 a 7 rano. Sytuacja taka powoduje kumulacj pojazdów w miejscu załadunku a nast pnie rozładunku. Nie mo na zapomina, e kierowcy ustawowo limitowani s czasem pracy a tylko z rzadka przewo nicy nawet przy eksploatacji drogiego taboru specjalistycznego decyduj si na prac zmianow czy podwójne obsady. Cz sto te jak to si dzieje np. z drewnem okr głym le niczy wydaje kwit na drewno tylko do godz. 15 za załadunek buraków cukrowych na polu zwi zany jest z ich zbiorem ale te i widoczno ci na polu. Wszystkie te czynniki wpływaj na to, e operatorzy systemów transportowych i w konsekwencji przewo nicy tego rodzaju zwłaszcza operuj cy na krótkich dystansach opieraj sw kalkulacj kosztów nie na długo ci wykonanych przewozów ale na czasie pracy taboru. Zatem brak optymalizacji w tym zakresie tak po stronie załadunku i wyładunku jest kosztem przenoszonym przez przewo nika na zleceniodawc. Nie do pomi cia jest tak e dynamika całego procesu dostaw. Dostawy kruszyw, buraków czy drewna odbywaj si wi kszo ci przypadków z promienia nie wi kszego ni 200 km. Zatem przyjmuj c zgodnie z obliczeniami ekspertów UE redni pr dko pojazdu ci arowego w warunkach polskiej infrastruktury na 50 km/h przewóz taki realizowany jest w czasie do 4 godzin. Dodatkowo nale y pami ta o tym, e kierowca po 4,5 godzinach jazdy zobowi zany jest przerwania jazdy na 45 minut (ograniczenia ustawowe). Zatem czas załadunku i rozładunku decydowa mo e o tym czy rodek transportu w skrajnych warunkach wykona jeden czy dwa przewozy w dobowym czasie pracy kierowcy. Pami ta nale y równie o liczbie tych operacji, mnogo ci

4 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 48, zaanga owanych w nie rodków transportu jak i kierowców. Ponadto cz przewozów planowanych w tradycyjny, statyczny sposób jaki praktykowany jest przez centra handlowe czy logistyczne polegaj cy na sztywnym umówieniu godziny rozładunku i odstawieniu opó nionego rodka transportu na koniec kolejki nie rozwi zuje wi kszo ci opisanych powy ej problemów i prowadzi w efekcie do powstania kolejki przy rozładunku. W konsekwencji ro nie obło enie okolicznych miejsc parkingowych oraz utrudnienia w ruchu lokalnym i uci liwo dla mieszka ców. St d dost pne na rynku rozwi zania informatyczne jak np. system okien czasowych obsługiwanych przez operatora-dyspozytora po stronie przewo nika i operatora w zakładzie komunikuj cych si telefonicznie i wypełniaj cych okna czasowe daleki jest od rozwi zania problemu optymalizacji dostaw. Równie stosowane do powszechnie systemy po rednie jak ogólnodost pny plan rozładunków przez przegl dark www wypełniany przez operatora po stronie przewo nika i komunikowanie o czasie rozładunku kierowcy nie spełnia oczekiwa w tym zakresie. Oczywi cie ze wzgl dów oczywistych trudno oczekiwa eliminacji ogniowa po redniego w postaci dyspozytora i zało y bezpo redni komunikacj kierowców z systemem awizacji. Dlatego rozwi zaniem postawionego problemu mo e by wył cznie dynamiczny plan rozładunków oparty na zało eniu maksymalnej eliminacji czynnika ludzkiego jako operatora systemu. 3. Analiza dostepnych zasobów i planowanie zało e do systemu Bior c pod uwag powy sze rozwa ania mo emy przyst pi do analizy dost pnych zasobów a nast pnie wnioskowania o optymalnych godzinach pracy systemu i zwi zan z tym organizacj czasu pracy i etatyzacj. Punktem wyj cia do opracowania zało e systemu jest obserwacja stanu pocz tkowego ka dego zakładu. Na omawianym przykładzie jest ona zwi zana z prac w systemie trzyzmianowym oraz napływem dostaw w ci gu kolejnych dni i godzin pracy. Zakład PFLEIDERER w Grajewie pracował w okresie trzech miesi cy który był okresem obserwacji i punktem wyj cia do oblicze w zakresie przyjmowania dostaw surowca drzewnego w systemie trzyzmianowym w okresie od poniedziałku od godz do pi tku do godziny 22. Etatyzacja wynosiła odpowiednio: ochrona bramy 2 etaty (outsourcing), brama i brakarze 4 etaty, magazyn surowca 6 etatów. Obserwacja kolejki przed bram i wprowadzenie dokumentów obiegowych odnotowuj cych czas poszczególnych operacji doprowadziła do sformułowania wniosku, e we wszystkie dni pocz wszy od poniedziałku do pi tku czasy przybycia rodków transportu kształtowały si bardzo analogicznie tzn. 70% dostaw przybywało w godzinach za 30% dostaw miało miejsce w godzinach 6 10 i W zwi zku z tym czas oczekiwania na rozładunek w godzinach wzrastał do 4 6 godzin za w godzinach pozostałych wynosił w zale no ci od sposobu rozładunku ok. 0,75 godziny i był nieznacznie zró nicowany w przypadku zestawów samowyładowczych. Powodowało to zatory i niezadowolenie kierowców a tak e stwarzało utrudnienia w ruchu wokół zakładów. Analizuj c powy sze dane ustalono, e optymalne jest podzielnie dost pno ci zasobów na sloty 15 minutowe w czasie których mo liwe jest przyj cie i obsłu enie 3 zestawów.

5 102 Henryk Tylicki, Grzegorz S. Woelke Optymalizacja przyjmowania dostaw w oparciu o dynamiczny plan rozładunków ródło: Opracowanie własne. Rysunek 3. Konfiguracja slotów Na tej podstawie sformułowano zało enia oczekiwa wobec planowanego systemu informatycznego. Ponadto w oparciu o istniej ce oprogramowanie TGK Spedytor nadzoruj ce dostawy wyrobu gotowego oparte o komunikacj SMS z kierowcami zdecydowano si na wykorzystanie istniej cego i oprogramowanego modułu SMS-box. Rozwi zanie to odpowiadało na powy ej sformułowane postulaty dotycz ce dynamiki planowanego systemu. Zaplanowano moduł awizacji rozładunków polegaj cy na awizowaniu przyjazdu przez kierowc z surowcem za pomoc komendy SMS z dan, mo liw do realizacji przez kierowc godzin przybycia, która była proponowana przez kierowc, jako moment najdogodniejszy dla niego. Zało enie takie pozwalało usun z całej logiki systemu uwarunkowania zwi zane z odległo ci, czasem jazdy oraz innymi elementami prognozowania, którymi nale ałoby obarczy system. Wyprowadzaj c te decyzje poza system i równocze nie rozdzielaj c proces decyzyjny na indywidualnych kierowców mo na było unikn rozbudowanego i obarczonego du ym ryzykiem bł dów prognozowania. System konwertuje wi c proponowan przez kierowc godzin przybycia zgodnie z dat otrzymania wiadomo ci, dat procesowania wiadomo ci oraz marginesami czasowymi ustawionymi w module konfiguracji globalnej systemu. Po konwersji system wyszukiwałby najbli sz mo liw czyli woln szczelin czasow (slot) wzgl dem propozycji kierowcy. Je eli znalazłby wolny slot o proponowanej godzinie, to rezerwował go dla numeru telefonu kierowcy, który zgłaszał danie. Je eli nie znalazł w proponowanej godzinie wolnego slotu, to szukał najbli szego kolejnego slotu nast puj cego po danym terminie i rezerwował go dla tego kierowcy. W ka dym wypadku, odsyłany był komunikat do kierowcy z decyzj o finalnej rezerwacji. Konfiguracj slotów magazynowych pozostawiono do zdefiniowania przez zakład. Rozwi zanie to umo liwiło dynamiczne adaptowanie zmian z poziomu operatora zwi zanych np. ze zmian organizacji pracy. Wyj ciowo sloty robocze zaplanowano od poniedziałku do pi tek od godziny 6 do 22. Slotów na kwadrans zaplanowano trzy co wynikało z dokonanych pomiarów wydajno ci obsługi bramy, pobierania próbek i przyj cia magazynowego. Konfiguracja slotów uwzgl dnia dni wolne, które s na li cie wyj tków, konfigurowanych w globalnie przez operatora systemu. Znajduj si tam zarówno wi ta cykliczne jak i ruchome. Wpisywanie konfiguracji dni wyj tków le y po stronie operatora.

6 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 48, ródło: Opracowanie własne. Rysunek 4. Interface użytkownika Kierowca po rezerwacji slotu, ale przed przybyciem na rozładunek, mo e zmieni swoj rezerwacj (przebukowanie) poprzez ponowne wysłanie komunikatu zgłoszenia rozładunku, np. z powodu opó nienia, awarii itp. W tym przypadku zwalniany jest poprzedni slot rozładunkowy, który mo e by wzi ty pod uwag dla innych kierowców (o ile układ czasowy na to pozwala), oraz nast puje ponowna procedura przypisania nowego slotu, jak dla pierwotnego dania wraz ze wszystkimi konsekwencjami. Procedura ponownej rezerwacji mo e by dokonywana wielokrotnie, natomiast w sesji system przechowuje aktualny licznik zmian rezerwacji. W konfiguracji globalnej jest parametr okre laj cy i ewidencjonuj cy nieprawidłowe przebukowanie, czyli takie, które odbyło si po marginesie do rozładunku okre lone parametrem z konfiguracji (np. nieprawidłowe przebukowanie np. 30 i mniej minut przed zabukowanym terminem). Celem tego mechanizmu jest identyfikacja kierowców, którzy cz ciej ni przeci tnie dezorganizowaliby prac systemu. Podczas przebukowania nieprawidłowego, na sesji rozładunkowej zwi kszamy tak e licznik nieprawidłowych przebukowa, niezale nie od licznika przebukowa. Parametry te mo na wykorzysta do raportów jako ci współpracy z przewo nikiem. Po przybyciu do zakładu kierowca, podchodzi do ochrony i przekazuje numer rejestracyjny swojego samochodu. Ochrona na ekranie przegl darki internetowej ma dost p do modułu awizacji po uprzednim zalogowaniu i wpisuje numer rejestracyjny samochodu, który podaje kierowca. System odpowiada ochronie zielonym wiatłem lub czerwonym wiatłem wraz z ew. uszczegółowieniem odmowy, np., brak zaplanowanego przyjazdu (np. wskutek przeterminowania slotu rozładunkowego dla danego pojazdu). Weryfikacja numeru rejestracyjnego nast puje w trybie zapytania do wcze niej zdefiniowanej bazy danych z list rodków transportu i kierowców. Ochrona przekazuje ustnie status komunikatu kierowcy, informuje o przewidzianym dla kierowcy czasie wjazdu na rozładunek i ka e stawi si ponownie o podanej porze. Pozytywny status meldunku jest tak e wysyłany do kierowcy na jego telefon komórkowy jako forma potwierdzenia.

7 104 Henryk Tylicki, Grzegorz S. Woelke Optymalizacja przyjmowania dostaw w oparciu o dynamiczny plan rozładunków ródło: Opracowanie własne. Rysunek 5. Przykład zmiany statusu kierowcy Czas przeterminowania przybycia na meldunek ustalony jest przez parametr w konfiguracji globalnej i wynosi wst pnie +/- 5 min. Nie spełniaj cy tego warunku uznawani s za spó nionych, slot przeterminowuje si, a kierowca musi ponownie zgłosi przyjazd na rozładunek. Podczas zgłoszenia system wyznaczy mu kolejny wolny slot. Kierowca prawidłowo zameldowany przy bramie powinien podjecha na rozładunek zgodnie z przewidzianym dla niego czasem wjazdu na rozładunek. Dodatkowo otrzymuje on SMS z wezwaniem, który otwiera kolejne okno czasowe i ma podjecha samochodem pod bram. Ochrona na ekranie zawsze widzi list sesji, których kierowcy potwierdzili przyjazd oraz sesje w statusie wezwany (okre la sesje, do których został wysłany SMS wzywaj cy). Ochrona sprawdza czy numer rejestracyjny samochodu jest na li cie i czy jest mo liwo potwierdzenia wjazdu na rozładunek. Gdy taka mo liwo istnieje, podczas wpuszczania samochodu do zakładu, musi potwierdzi w aplikacji dla danego samochodu fakt wpuszczenia i potwierdzi to do systemu. Po potwierdzeniu sesja przywozowa jest zako czona sukcesem. Poniewa opisywany moduł musi obsługiwa wszystkich przewo ników (podwykonawcy zewn trzni, zakład nie ma własnych rodków transportu), rezerwacja slotów rozładunkowych realizowana jest wył cznie na poziomie numerów telefonów komórkowych bez udziału operatorów systemu w zakładzie. Ochrona nie sprawdza dla kogo pracuje kierowca, otrzymuje tylko od systemu polecenie wpuszczenia lub odmowy, dlatego konieczne było po stronie zakładu zdefiniowanie przed rozpocz ciem eksploatacji systemu, jednorazowo bazy danych przewo ników. To umo liwia konwersj numerów rejestracyjnych samochodu na telefon komórkowy kierowcy. Zarz dzanie baz odbywa si za pomoc interfejsu awizacji administruj cego kartotekami przewo ników, taboru oraz kierowców oraz powi zywanie ich mi dzy sob. Słu y on równie do zarz dzania przepustowo ci półek czasowych (zmian ilo ci slotów magazynowych na dan półk ) oraz rezerwacji slotów magazynowych. System w aktualnej wersji wspiera prac jednego kierowcy z jednym telefonem komórkowym tylko dla jednego przewo nika. Nie stanowi to przeszkody, aby kierowca pracował dla wielu przewo ników pod warunkiem, e jest zarejestrowany dla ka dego z przewo ników z innym numerem telefonu komórkowego. Jest to podyktowane tym, e komunikacja odbywa si pomi dzy systemem a telefonem komórkowym jako urz dzeniem, które jednoznacznie okre la przewo nika. Komunikaty wymienianie z kierowc s bardzo proste i krótkie. Np. dla awizacji dla zakładu

8 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 48, Grajewo: sghh, dla zakładu Wieruszów: swhh, gdzie s to surowiec, dalej symbol zakładu, hh to godzina (format jedno i dwucyfrowy) sugerowanego przybycia bez podawania minut; system w odpowiedzi przydziela precyzyjny czas przybycia, zgodnie z konfiguracj długo ci podstawowego okresu rozładunkowego oraz skonfigurowanej ilo ci slotów magazynowych. Kierowcy mog wysyła danie rezerwacji rozładunku na max. 23 godziny do przodu. Kierowca podczas wysyłania SMS-em z dania slotu rozładunkowego, zwrotnie otrzymuje informacje o przydzielonym slocie. Kierowca ma obowi zek sprawdzi, czy podany numer rejestracyjny ci gnika jest zgodny z rzeczywistym. Je li nie, to powinien wysła ponowne danie przydziału uzupełnione o realny numer rejestracyjny taboru, zaewidencjonowanego w kartotece taborów tego przewo nika. Format wiadomo ci SMS jest nast puj cy sw17[separator]gd12345, gdzie [separator] to znak spacji, rednika, przecinka, kropki i inny niealfanumeryczny. Po takiej aktualizacji rezerwacji slotu, przypisany jest do niego nowy samochód, co system potwierdza zwrotnym SMSem. Je li zmiana rezerwacji dotyczy tylko zmiany numeru rejestracyjnego samochodu (taboru) przy zachowaniu tej samej proponowanej przez kierowc daty przybycia, zmieniany jest tylko tabor bez zwi kszania liczników przebukowa. Rysunek 6. Filtr na kierowcę ródło: Opracowanie własne. Kierowca mo e zarezerwowa tylko jeden slot na raz podczas jego sesji przewozowej. Po wje dzie na rozładunek, ochrona potwierdza w systemie w przegl darce internetowej fakt wjazdu na zakład wraz z dat, godzin, u ytkownikiem ochrony, który dokonał wpuszczenia na rozładunek. Nie ma mo liwo ci jakiegokolwiek r cznego przesuwania rezerwacji przez operatora. Słu y to eliminacji jakichkolwiek nieformalnych porozumie operatorów i kierowców. Istnieje mo liwo anulacji rezerwacji przez operatora posiadaj cego odpowiednie uprawnieniu. Jest to szczególnie wa ne w aspekcie sprawiedliwo ci przyjmowanego rozwi zania. System przechowuje informacje b d ce u yteczne w budowaniu statystyk, które mo na by analizowa po eksporcie w Excelu. W przyszło ci mo liwe jest wprowadzenie komunikatów dwu lub trzy j zycznych w oparciu o standard numeru telefonu b d numeru rejestracyjnego. Pozwalałoby to dla tak zidentyfikowanych pojazdów z innych krajów generowa komunikaty w ich j zykach ojczystych. Wszelkie komunikaty SMS niezale nie od j zyka przekazywane byłoby bez znaków narodowych w celu zoptymalizowania kosztów komunikacji SMS i ułatwienia odczytu w ro nych aparatach telefonicznych.

9 106 Henryk Tylicki, Grzegorz S. Woelke Optymalizacja przyjmowania dostaw w oparciu o dynamiczny plan rozładunków 4. Podstawowe dane techniczne sytemu Opisany powy ej system oparty jest na technologii Microsoft.NET2008 oraz baz danych Microsoft SQL 2005 Serwer. Aktualizacja systemu na poziomie aplikacji klienckich realizowana jest przez technologie Microsoft Click One. Obecnie system przygotowano dla liczby do 60 u ytkowników operatorów (ochrona, spedycja), oraz do 200 kierowców. System jest w stanie przetworzy dwukierunkowo w ci gu godziny 300 komunikatów. Jego dalsza rozbudowa jest praktycznie nieograniczona. Dotychczas w ramach zada dla systemu monitorowania dostaw oraz systemu awizacji rozładunków system przetworzył ponad komunikatów SMS. W okresie u ytkowania tj. od roku 2008 r. dost pno systemu wynosiła 99,8 %. Odnotowano dwie powa niejsze awarie zwi zane ze spadkiem parametrów zasilenia z których najdłu sza (planowa) wynosiła 20 godzin. Testy produkcyjne modułu awizacji surowca zako czono w listopadzie 2010 r. i obecnie trwa jego uruchamianie w zakładzie w Wieruszowie. W kolejnych miesi cach zostanie on uruchomiony w drugim zakładzie w Grajewie. System umo liwia ponadto generowanie automatycznych potwierdze przybycia dla przewo ników (dyspozytor) w formie mailowej i faksowej bez udziału operatora. Pozwala to rozszerzy kontrol nad jako ci pracy kierowcy. W ramach tych funkcji system generuje do 100 faksów i do i dziennie. Pracownicy bramy (ochrona) realizuj swój dost p do systemu w jego wydzielonej cz ci przez przegl dark internetow gdzie instalacja desktop nie jest uzasadniona potrzebami i wydolno ci sprz tu. 5. Podsumowanie Przeprowadzona w opracowaniu analiza zagadnie optymalizacji procesu przyj cia dostaw wskazuje, e zagadnienie jest mo liwe do zoptymalizowania zarówno po stronie zasobów zakładu jak i oczekiwa kierowców. Mog oni po zako czeniu procesu załadunku indywidualnie okre li czas przybycia na rozładunek a po zapoznaniu si z propozycj czasu gotowo ci zakładu do ich przyj cia zaplanowa optymalnie swój czas jazdy i odpoczynku tak w zakresie przerw dobowych jak i dziennego, tygodniowego i dwutygodniowego okresu rozliczenia czasu pracy (wymogi ustawowe). Ponadto przyj ty system otwiera przewo nikowi mo liwo ci optymalnego planowania etatyzacji kierowców co pozwala zwi kszy dost pno i rentowno rodka transportu. Ograniczenie liczby pojazdów oczekuj cych przed zakładem ma pozytywny wpływ na rodowisko naturalne, łatwo przejazdu oraz ogranicza uci liwo cywilizacyjn. Wprowadzone zmiany zaowocowały mo liwo ci zmiany organizacji pracy wagi i brakarzy oraz magazynu surowca z systemu 3 zmianowego na dwuzmianowy co spowodowało spadek liczby etatów. Obecnie pracuj : brama i próbki 3 etaty, magazyn surowca 4 etaty. Liczba pracowników ochrony si nie zmieniła. Od chwili wprowadzenia zmian nie było ani jednej skargi kierowcy na długie oczekiwanie na rozładunek.

10 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 48, Bibliografia 1. [BENELOG] Giełda Benelog.com 2. [Carr03] Carr N.G:. IT Doesn't Matter, Harvard Business Review, May 1, 2003, pp ,[CEL] Giełda [CelSped.pl 3. [CHOREO] Web Services Choreography Description Language Version 1.0, W3C Candidate Recommendation 9 November 2005, 4.[COVI] 5. [MAGAYA] Strona internetowa firmy Magaya [ELKON] Strona internetowa firmy ELKON logistics.pl/artykul_transport_samochodowy.php. 7. [TIMO] Giełda TimoCom [TRANS] Giełda Trans 9. [TPORTAL] Giełda Transportal.pl 10. [TROUTE] Giełda Teleroute.pl 11.[ORCHESTRA] [WeTa07] Wang, Te-Wei, and Tadisina, S.K. "Simulating Internet-Based Collaboration: A Cost-Benefit Case Study Using a Multi-Agent Model," Decision Support Systems, Vol. 43, No. 2, March 2007, pp [WS-Coord] Web Services Coordination (WS-Coordination), 12.Model biznesowy i implementacja w technologii SOA systemu logistycznego wspomagaj cego transport i obsług klientów w przemy le meblarskim M. Rusin, C. J drzejek, P. Szpryngiel Instytut Automatyki i In ynierii Informatycznej, Politechnika Pozna ska, XIV Konferencja PLOUG Szczyrk Pa dziernik 2008.

11 108 Henryk Tylicki, Grzegorz S. Woelke Optymalizacja przyjmowania dostaw w oparciu o dynamiczny plan rozładunków OPTIMALIZATION OF THE WOOD SUPPLY RECEIPTION BASED ON DYNAMIC UNLOADING PLAN Summary The elaboration presents the optimalization of taking large quantities of full load delivered in industry and construction. The aim of the project implemented in the wood processing plants in the Pfleiderer Group Grajewo and was to optimize resources used to delivery process of timber and the drivers working time planning. The paper attempt to analyze conditions related to the booking of human and technical resources involved in the process of reception and unloading of timber based on the dynamically changing situation of the drivers making supplies. The resulting effect is clearing the plant gates, winding up a queue of vehicles waiting for discharge of shipments and reducing the working time of the gate, weight and storage of raw material for two changes. Keywords: optimization, industry, logistics Henryk Tylicki Zakład Transportu i Eksploatacji Instytut Eksploatacji Maszyn i Transportu Wydział In ynierii Mechanicznej Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Al. Prof. S. Kaliskiego 7, Bydgoszcz Grzegorz S. Woelke JURA Polska Sp. z o.o. Member of Pfleiderer Grajewo Group Biuro Zarz du, ul. Wiórowa Grajewo

V. Wymagania dla wsparcia projektu oraz nadzoru eksploatacyjnego... 6

V. Wymagania dla wsparcia projektu oraz nadzoru eksploatacyjnego... 6 ZAŁĄCZNIK NR 5 Postępowania nr EU/12/ZI/ZZ/2011o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Opracowanie, wykonanie i wdrożenie SYSTEMU BOOKINGÓW DLA LINII ŻEGLUGOWYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o.

Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. 1 Z dniem 24 lipca 2013 r. wprowadza się w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows.

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Zadaniem modułu jest wspomaganie zarządzania magazynem wg. algorytmu just in time, czyli planowanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 538 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 9 czerwca 2014 r.

Zarządzenie nr 538 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 9 czerwca 2014 r. Zarządzenie nr 538 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie: ustalenia instrukcji dokumentowania i rozliczania wyjść prywatnych pracowników Urzędu Gminy w Zarszynie Na podstawie art. 151

Bardziej szczegółowo

KLAUZULE ARBITRAŻOWE

KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE arbitrażowe ICC Zalecane jest, aby strony chcące w swych kontraktach zawrzeć odniesienie do arbitrażu ICC, skorzystały ze standardowych klauzul, wskazanych poniżej. Standardowa

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA" NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA" NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Grzegorz Bucior Uniwersytet Gdański, Katedra Rachunkowości 1. Wprowadzenie Rachunkowość przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr4/2011 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku z dnia 20 maja 2011r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Dz.U.98.21.94 1998.09.01 zm. Dz.U.98.113.717 art. 5 1999.01.01 zm. Dz.U.98.106.668 art. 31 2000.01.01 zm. Dz.U.99.99.1152 art. 1 2000.04.06 zm. Dz.U.00.19.239 art. 2 2001.01.01 zm. Dz.U.00.43.489 art.

Bardziej szczegółowo

Rozliczenia z NFZ. Ogólne założenia. Spis treści

Rozliczenia z NFZ. Ogólne założenia. Spis treści Rozliczenia z NFZ Spis treści 1 Ogólne założenia 2 Generacja raportu statystycznego 3 Wczytywanie raportu zwrotnego 4 Szablony rachunków 4.1 Wczytanie szablonów 4.2 Wygenerowanie dokumentów rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Ułęż nr 21 z dnia 14 maja 2014r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Spis treści Użyte pojęcia i skróty...

Bardziej szczegółowo

Nowości w module: BI, w wersji 9.0

Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Obszary analityczne... 3 1. Nowa kostka CRM... 3 2. Zmiany w obszarze: Księgowość... 4 3. Analizy Data Mining...

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Liczba stron: 3. Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma.

Liczba stron: 3. Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma. Dotyczy: Zamówienia publicznego nr PN/4/2014, którego przedmiotem jest Zakup energii elektrycznej dla obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ursus. Liczba stron: 3 Prosimy o niezwłoczne

Bardziej szczegółowo

w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych

w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych Umowa / w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych zawarta w dniu.. pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy z siedzibą w Gdyni ul. Kołłątaja 8 reprezentowanym przez Dyrektora Joannę Siwicką

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski DOLiS - 035 1997/13/KR Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Pan Sławomir Nowak Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania w celu podłączenia do PLI CBD z uwzględnieniem modernizacji systemu w ramach projektu PLI CBD2

Instrukcja postępowania w celu podłączenia do PLI CBD z uwzględnieniem modernizacji systemu w ramach projektu PLI CBD2 Urząd Komunikacji Projekt PLI Elektronicznej CBD2 Faza projektu: E-3 Rodzaj dokumentu: Instrukcje Odpowiedzialny: Paweł Sendek Wersja nr: 1 z dnia 31.03.2015 Obszar projektu: Organizacyjny Status dokumentu:

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe cel

Sieci komputerowe cel Sieci komputerowe cel współuŝytkowanie programów i plików; współuŝytkowanie innych zasobów: drukarek, ploterów, pamięci masowych, itd. współuŝytkowanie baz danych; ograniczenie wydatków na zakup stacji

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR

UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR Załącznik Nr 2A UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR zawarta w dniu... r. w Morawicy pomiędzy Gminą Morawica reprezentowaną przez: zwaną dalej w treści umowy Organizatorem przewozu, a Firmą - reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

PILNE Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aparat ultrasonograficzny AFFINITI 70 firmy Philips

PILNE Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aparat ultrasonograficzny AFFINITI 70 firmy Philips Strona 1 z 5 Szanowni Państwo! W aparatach ultrasonograficznych AFFINITI 70 firmy Philips wykryto usterkę, która może stanowić potencjalne zagrożenie dla pacjentów lub użytkowników. Niniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej VinCent Office Moduł Drukarki Fiskalnej Wystawienie paragonu. Dla paragonów definiujemy nowy dokument sprzedaży. Ustawiamy dla niego parametry jak podano na poniższym rysunku. W opcjach mamy możliwość

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym

Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym W ciągu ostatnich lat Prezes Urzędu Transportu Kolejowego zintensyfikował działania nadzorcze w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Polsce,

Bardziej szczegółowo

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), Istota umów wzajemnych Podstawa prawna: Księga trzecia. Zobowiązania. Dział III Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych. art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Dziedziczenie : Dziedziczenie to nic innego jak definiowanie nowych klas w oparciu o już istniejące.

Dziedziczenie : Dziedziczenie to nic innego jak definiowanie nowych klas w oparciu o już istniejące. Programowanie II prowadzący: Adam Dudek Lista nr 8 Dziedziczenie : Dziedziczenie to nic innego jak definiowanie nowych klas w oparciu o już istniejące. Jest to najważniejsza cecha świadcząca o sile programowania

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego. Profile Zaufane epuap. w Urzędzie Miejskim w Miłakowie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego. Profile Zaufane epuap. w Urzędzie Miejskim w Miłakowie Załącznik do Zarządzenia Nr 6/2015 Burmistrza Miłakowa z dnia 20 stycznia 2015 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Miłakowie Spis treści 1. Użyte

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia:. SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 3 I.C. Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Wnioski o ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego na nowy okres wiadczeniowy s przyjmowane od dnia 1 sierpnia.

Wnioski o ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego na nowy okres wiadczeniowy s przyjmowane od dnia 1 sierpnia. WIADCZENIA DLA OSÓB UPRAWNIONYCH DO ALIMENTÓW Ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego oraz ich wyp ata nast puj odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

Systemy mikroprocesorowe - projekt

Systemy mikroprocesorowe - projekt Politechnika Wrocławska Systemy mikroprocesorowe - projekt Modbus master (Linux, Qt) Prowadzący: dr inż. Marek Wnuk Opracował: Artur Papuda Elektronika, ARR IV rok 1. Wstępne założenia projektu Moje zadanie

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY CZASU PRACY. 1. PODSTAWOWY [art. 129 KP]

SYSTEMY CZASU PRACY. 1. PODSTAWOWY [art. 129 KP] 1. PODSTAWOWY [ 129 KP] Podstawowy system czasu w typowych (standardowych) stosunkach : do 8 godzin Standardowo: do 4 miesięcy Wyjątki: do 6 m-cy w rolnictwie i hodowli oraz przy ochronie osób lub pilnowaniu

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UWAGA! PRZECZYTAJ NAJPIERW:

UWAGA! PRZECZYTAJ NAJPIERW: UWAGA! PRZECZYTAJ NAJPIERW: Aby korzystać z Wydziałowego VPNa należy, w skrócie, na komputerze zdalnym z którego chcemy się łączyć mieć zainstalowane 3 certyfikaty (ROOT-CA, SUB-CA-01 i certyfikat osobisty)

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie Załącznik do Zarządzenia Nr 120.16.2014 Burmistrza Łabiszyna z dnia 25 kwietnia 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie ""BSES Spis treści

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja Zarządzanie Zasobami by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja... 4 3. Okno główne programu... 5 3.1. Narzędzia do zarządzania zasobami... 5 3.2. Oś czasu... 7 3.3. Wykres Gantta...

Bardziej szczegółowo

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych -...~.. TABELA ZGODNOŚCI Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WebPTB 1.0

INSTRUKCJA WebPTB 1.0 INSTRUKCJA WebPTB 1.0 Program WebPTB wspomaga zarządzaniem budynkami w kontekście ich bezpieczeństwa fizycznego. Zawiera zestawienie budynków wraz z ich cechami fizycznymi, które mają wpływ na bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian:

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian: Niniejsza informacja dotyczy abonentów, którzy w okresie od 23 czerwca 2013r. do 7 czerwca 2014r. związali/zwiążą się Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów T- Mobile. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398

Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:161398-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398 Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy

Bardziej szczegółowo

Zadania. SiOD Cwiczenie 1 ;

Zadania. SiOD Cwiczenie 1 ; 1. Niech A będzie zbiorem liczb naturalnych podzielnych przez 6 B zbiorem liczb naturalnych podzielnych przez 2 C będzie zbiorem liczb naturalnych podzielnych przez 5 Wyznaczyć zbiory A B, A C, C B, A

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 lutego 2016 r. Poz. 251 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1) z dnia 10 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 5.4.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 95/9 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 313/2013 z dnia 4 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM TĘCZOWA KRAINA. Zawarta dnia..w Cieszynie pomiędzy

UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM TĘCZOWA KRAINA. Zawarta dnia..w Cieszynie pomiędzy UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM TĘCZOWA KRAINA Zawarta dnia..w Cieszynie pomiędzy.właścicielką Punktu Przedszkolnego Tęczowa Kraina w Cieszynie przy ulicy Hallera 145 A, a Panem/Panią......

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE PILOTAŻOWY PROGRAM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG 2009 Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG Jakub Moskal Warszawa, 30 czerwca 2009 r. Kontrola realizacji wska ników produktu Wska niki produktu musz zosta

Bardziej szczegółowo

Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa

Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa Polish Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa (What to do if you think the decision about your Housing Benefit or Council

Bardziej szczegółowo

Wprowadzam w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego Kartę Audytu Wewnętrznego, stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia.

Wprowadzam w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego Kartę Audytu Wewnętrznego, stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia. ZARZĄDZENIE Nr 44 /05 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie Karty Audytu Wewnętrznego Data utworzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Kozienicach

Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Kozienicach Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Kozienicach Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.),

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH

ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH Załącznik nr 3 do Aneksu ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH 1 ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI 1. Certyfikacja jest przeprowadzana

Bardziej szczegółowo

do 30 sekund włącznie zawierają informację Projekt/materiał dofinasowany z Unii Europejskiej

do 30 sekund włącznie zawierają informację Projekt/materiał dofinasowany z Unii Europejskiej OZNACZANIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH 1. Czy w perspektywie 2014-2020 samo zestawienie logo jest wystarczającym źródłem informacji o finansowaniu? Zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r.

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz postanowienia przekształconej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

PERSON Kraków 2002.11.27

PERSON Kraków 2002.11.27 PERSON Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 INSTALACJA...2 2 PRACA Z PROGRAMEM...3 3. ZAKOŃCZENIE PRACY...4 1 1 Instalacja Aplikacja Person pracuje w połączeniu z czytnikiem personalizacyjnym Mifare firmy ASEC

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Gminy Wągrowiec

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Gminy Wągrowiec Załącznik do Zarządzenia Nr 88/2014 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 7 lipca 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Gminy Wągrowiec 1 Spis treści 1. Użyte pojęcia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto trenera Spis treści Instrukcje...2 Opisy...3 Lista modułów głównych...3 Moduł szkoleniowy...4 Dodaj propozycję programu szkolenia...4 Modyfikuj arkusz wykładowcy...6

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia... 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia... 2010 r. projekt z dnia 19.05.2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia... 2010 r. w sprawie przekazywania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe funkcjonariuszy Służby Więziennej zwolnionych

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r.

Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Moduł. Rama 2D suplement do wersji Konstruktora 4.6

Moduł. Rama 2D suplement do wersji Konstruktora 4.6 Moduł Rama 2D suplement do wersji Konstruktora 4.6 110-1 Spis treści 110. RAMA 2D - SUPLEMENT...3 110.1 OPIS ZMIAN...3 110.1.1 Nowy tryb wymiarowania...3 110.1.2 Moduł dynamicznego przeglądania wyników...5

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r.

Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r. Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia i wdrożenia audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Dębica oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Dębica. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie Załącznik do Zarządzenia Nr 59/2014 Burmistrza Barcina z dnia 24 kwietnia 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie Spis treści 1. Użyte pojęcia

Bardziej szczegółowo

BIZNESU I JĘZYKÓW OBCYCH

BIZNESU I JĘZYKÓW OBCYCH POZNAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU I JĘZYKÓW OBCYCH» Od studenta do menadżera»zarządzanie karierą międzynarodową»między starym a nowym - sztuka w świecie biznesu...www.pwsbijo.pl POZNAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

Administrator Konta - osoba wskazana Usługodawcy przez Usługobiorcę, uprawniona w imieniu Usługobiorcy do korzystania z Panelu Monitorującego.

Administrator Konta - osoba wskazana Usługodawcy przez Usługobiorcę, uprawniona w imieniu Usługobiorcy do korzystania z Panelu Monitorującego. REGULAMIN USŁUGI NAVIEXPERT MONITORING I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę prawa polskiego (PL) NaviExpert Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. (tekst jednolity) Rozdział 3a. Awans zawodowy nauczycieli

USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. (tekst jednolity) Rozdział 3a. Awans zawodowy nauczycieli USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity) Rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli Art. 9a. 1. Ustala się stopnie awansu zawodowego nauczycieli: 1) nauczyciel stażysta; 2) nauczyciel

Bardziej szczegółowo

Rodzaje i metody kalkulacji

Rodzaje i metody kalkulacji Opracowały: mgr Lilla Nawrocka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Miętnem mgr Maria Rybacka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne Przedmiotem postępowania jest wdrożenie platformy komunikacyjnej poprzez zapewnienie możliwości dwukierunkowej wymiany danych dotyczących

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów Ogólna procedura przygotowania pracy do obrony w Archiwum Prac Dyplomowych 1. Student rejestruje pracę w dziekanacie tej jednostki uczelni, w której pisana

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bazy danych

Projektowanie bazy danych Projektowanie bazy danych Pierwszą fazą tworzenia projektu bazy danych jest postawienie definicji celu, założeo wstępnych i określenie podstawowych funkcji aplikacji. Każda baza danych jest projektowana

Bardziej szczegółowo

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS...,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zapisu do grup

Instrukcja zapisu do grup POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Instrukcja zapisu do grup Zapisy ogólnouczelniane, semestr Zimowy 2011/2012 Zespół JSOS 2011-09-20 Od semestru zimowego 2010/2011 zapisy na kursy ogólnouczelniane odbywają się przez

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia.

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. 1. Podłączenie zestawu GSM. Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. Pierwszym krokiem w celu uruchomienia i poprawnej pracy aplikacji jest podłączenie zestawu GSM. Zestaw należy podłączyć zgodnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Tekst jednolity -Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu nr 53/2002 z dnia 04.03.2002 B a n k Z a c h o d n i W B K S A REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Poznań, 22

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych Wyciąg z Uchwały Rady Badania nr 455 z 21 listopada 2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała o poszerzeniu możliwości

Bardziej szczegółowo

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach.

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. 1 PROJEKTY KOSZTOWE 2 PROJEKTY PRZYCHODOWE 3 PODZIAŁ PROJEKTÓW ZE WZGLĘDU

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201 Zawód: technik logistyk Symbol cyfrowy zawodu: 342[04] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 342[04]-01-1 2 Czas trwania egzaminu: 180 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS

DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS Dane uczestników projektów, którzy otrzymują wsparcie w ramach EFS Dane uczestnika Lp. Nazwa Możliwe wartości

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa. Jak ocenić pozycję finansową firmy. Hanna Micińska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 12 października 2015 r. Analiza wskaźnikowa Każda

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do projektu wzoru umowy - szczegółowe zasady realizacji i odbioru usług

Załącznik nr 1 do projektu wzoru umowy - szczegółowe zasady realizacji i odbioru usług Szczegółowe zasady realizacji i odbioru usług I. Utrzymanie i wsparcie techniczne Systemu Finansowo Księgowego w zakresie: 1. stałej telefonicznej pomocy dla użytkowników Systemu od poniedziałku do piątku

Bardziej szczegółowo

w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów

w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Projekt z dnia 9 grudnia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P O R T U I T U R Y S T Y K I 1) z dnia w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Edycja geometrii w Solid Edge ST

Edycja geometrii w Solid Edge ST Edycja geometrii w Solid Edge ST Artykuł pt.: " Czym jest Technologia Synchroniczna a czym nie jest?" zwracał kilkukrotnie uwagę na fakt, że nie należy mylić pojęć modelowania bezpośredniego i edycji bezpośredniej.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA dla osób nie będących klientami Banku Spółdzielczego w Goleniowie

INFORMACJA dla osób nie będących klientami Banku Spółdzielczego w Goleniowie INFORMACJA dla osób nie będących klientami Banku Spółdzielczego w Goleniowie 1 [Forma i miejsce złożenia reklamacji, skarg, wniosków] 1. Reklamacje, skargi, wnioski mogą być wnoszone przez klienta: 1)

Bardziej szczegółowo

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Terminy szkolenia 25-26 sierpień 2016r., Gdańsk - Mercure Gdańsk Posejdon**** 20-21 październik

Bardziej szczegółowo

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary...

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary... Forte Handel 1 / 8 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2011a Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Poprawiono... 2 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2011 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 (wybrane artykuły regulujące przepisy o cenach transferowych) Dział IIa Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER CYFRYZACJI

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER CYFRYZACJI Warszawa, dnia 22 grudnia 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER CYFRYZACJI Anna Streżyńska DI-WRP.0210.14.2015 Pani Justyna Duszyńska Sekretarz Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji Szanowna Pani Sekretarz,

Bardziej szczegółowo

Szkolenie instruktorów nauki jazdy Postanowienia wstępne

Szkolenie instruktorów nauki jazdy Postanowienia wstępne Załącznik nr 6 do 217 str. 1/5 Brzmienia załącznika: 2009-06-09 Dz.U. 2009, Nr 78, poz. 653 1 2006-01-10 Załącznik 6. Program szkolenia kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy 1 1. Szkolenie

Bardziej szczegółowo

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Wyniki monitorowania pomocy publicznej udzielonej spółkom motoryzacyjnym prowadzącym działalność gospodarczą na terenie specjalnych stref ekonomicznych (stan na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE Załącznik do zarządzenia Rektora nr 36 z dnia 28 czerwca 2013 r. REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE 1 Zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY DREWNA w Drawieńskim Parku Narodowym

REGULAMIN SPRZEDAŻY DREWNA w Drawieńskim Parku Narodowym Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr K-010-69/2015 Dyrektora Drawieńskiego Parku Narodowego z dnia 31.12.2015 r. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY DREWNA w Drawieńskim Parku Narodowym 1. Wielkość

Bardziej szczegółowo

Bojszowy, dnia 22.02.2010r. Znak sprawy: GZOZ/P1/2010 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Bojszowy, dnia 22.02.2010r. Znak sprawy: GZOZ/P1/2010 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Bojszowy, dnia 22.02.2010r. Znak sprawy: GZOZ/P1/2010 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Zakup wraz z dostawą i instalacją aparatu USG dla potrzeb Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe Lublin, 19.07.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialne i prawne a) System zarządzania magazynem WMS Asseco SAFO, 2. usług informatycznych i technicznych związanych

Bardziej szczegółowo