Sprawozdanie z Działalności Grupy Kapitałowej ODRATRANS za rok Szczecin, marzec 2012 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z Działalności Grupy Kapitałowej ODRATRANS za rok 2011. Szczecin, marzec 2012 r."

Transkrypt

1 Sprawozdanie z Działalności Grupy Kapitałowej ODRATRANS za rok 2011 Szczecin, marzec 2012 r.

2 Spis treści I. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ ODRATRANS S.A Informacje o podmiocie dominującym Informacje o podmiotach zależnych i pośrednio zależnych Członkowie Rady Nadzorczej, Zarządu oraz Prokurenci podmiotu dominującego Grupy Kapitałowej ODRATRANS Skład Zarządu spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej ODRATRANS... 9 II. DZIAŁALNOŚĆPODSTAWOWA, RYNKI ZBYTU I ZAOPATRZENIA GRUPYKAPITAŁOWEJ ODRATRANS Informacje o podstawowych usługach świadczonych przez Grupę Kapitałową ODRATRANS Charakterystyka Działalności Grupy Kapitałowej Koszty w układzie rodzajowym Rynki zbytu z podziałem na krajowe i zagraniczne oraz zmiany źródeł zaopatrzenia w usługi Źródła zaopatrzenia Konkurencja III. SYTUACJA FINANSOWA I MAJĄTKOWA GRUPY KAPITAŁOWEJ ODRATRANS S.A Ogólna analiza aktywów i pasywów Rachunek Zysków i Strat Przepływy pieniężne Zarządzanie zasobami finansowymi Informacje o emisji trzyletnich obligacji Informacje o udzielonych poręczeniach i gwarancjach Grupy Kapitałowej Inwestycje krajowe i zagraniczne Analiza Finansowa IV. WAŻNIEJSZE ZDARZENIA W DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ W ROKU Zmiany zasad rachunkowości w okresie sprawozdawczym 2011 w Spółce dominującej Odratrans S.A Korekta błędu podstawowego w Spółce Odratrans S.A Ważniejsze zdarzenia w działalności Grupy Kapitałowej ODRATRANS w 2011 roku V. PRZEWIDYWANY ROZWÓJ GRUPY Czynniki istotne dla rozwoju Grupy Kapitałowej ODRATRANS Charakterystyka polityki w zakresie rozwoju Grupy Kapitałowej ODRATRANS Istotne czynniki ryzyka i zagrożeń Grupy Kapitałowej ODRATRANS VI. AKCJONARIAT ODRATRANS S.A Wykaz akcjonariuszy ODRATRANS S.A Informacja na temat akcji własnych Spółek Akcyjnych należących do Grupy VII. INFORMACJA NA TEMAT ODDZIAŁÓW POSIADANYCH PRZEZ GRUPĘ Strona 2 z 33

3 Waluta Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ODRATRANS za rok 2011 I. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ ODRATRANS S.A. Grupa Kapitałowa ODRATRANS to grupa transportowa o zasięgu międzynarodowym skupiona wokół obszarów logistyki, transportu i spedycji. Według stanu na 31 grudnia 2011 r. w skład Grupy Kapitałowej ODRATRANS S.A. wchodziły następujące Spółki prawa handlowego: 1. ODRATRANS Spółka Akcyjna podmiot dominujący 2. Rentrans International Spedition Sp. z o. o. podmiot zależny 3. ODRATRANS-Porty Sp. z o.o. podmiot zależny 4. Port Handlowy Świnoujście Sp. z o.o. podmiot współzależny 5. Odra Rhein Lloyd Sp. z o.o. podmiot zależny 6. Odra Lloyd Sp. z o.o. podmiot zależny 7. Żegluga Bydgoska Sp. z o.o. podmiot zależny 8. GK Rentrans Cargo Sp. z o.o. podmiot zależny 9. GK Deutsche Binnenreederei AG podmiot zależny 10. Odra Logistics Sp. z o.o. podmiot zależny 11. ODRATRANS NIERUCHOMOŚCI I Sp. z o.o. w likwidacji 12. ODRATRANS NIERUCHOMOŚCI II Sp. z o.o. w likwidacji Strukturę własności kapitału podstawowego (zakładowego) na 31 grudnia 2011 roku zgodnie z KRS ilustruje poniższa tabela. Podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej ODRATRANS zależne bezpośrednio i pośrednio Nazwa, forma prawna i siedziba spółki kapitał podstawowy/zakładowy udział jednostki dominującej w kapitale zakładowym przedmiot działalności jednostka dominująca ODRATRANS S.A. Szczecin PLN - Transport śródlądowy podmioty zależne bezpośrednio i pośrednio Rentrans International Spedition Sp. z o. o. Katowice PLN 100% Spedycja ODRATRANS-Porty Sp. z o.o. Wrocław PLN 100% Usługi Portowe Port Handlowy Świnoujście Sp. z o.o. Świnoujście PLN 46,2% Usługi Portowe Odra Rhein Lloyd Sp. z o.o. Wrocław PLN 100% Transport śródlądowy Żegluga Bydgoska Sp. z o.o. Bydgoszcz PLN 100% Transport śródlądowy Odra Lloyd Sp. z o.o. Wrocław PLN 100% Transport śródlądowy Odra Logistics Sp. z o.o. Poznań PLN 30% Usługi logistyczne ODRATRANS NIERUCHOMOŚCI I Sp. z o.o. w likwidacji Wrocław 50 PLN 100% nieruchomości ODRATRANS NIERUCHOMOŚCI II Sp. z o.o. w likwidacji Wrocław 50 PLN 100% nieruchomości GK Rentrans Cargo Sp. z o.o. Szczecin, w tym: PLN 54,70% Spedycja RCI Spółka z o.o. Szczecin * PLN 54,70% nieruchomości RCT Spółka z o.o. Szczecin * PLN 21,88% sprzedaż paliw TT Intern. Transporte Spedition GmbH Berlin * EUR 19,69% ekspedycja towarów RCS Shipping Co. Ltd. Antigua i Barbuda * USD 27,35% ekspedycja towarów RTS Shipping Co. Ltd. Antigua i Barbuda * USD 27,35% ekspedycja towarów SWIPOLTRANS Swisłocz Białoruś * PLN 54,48% usługi przeładunkowe GK Deutsche Binnenreederei AG Berlin, w tym: EUR 81,08% Transport śródlądowy Odra Rhein Lloyd GmbH Berlin * EUR 81,08% Spedycja Elbe Rijn Lloyd B.V. Ridderkerk, Holandia * EUR 41,35% Usługi Portowe * spółki pośrednio zależne Strona 3 z 33

4 1.1 Informacje o podmiocie dominującym Podmiotem dominującym Grupy Kapitałowej jest Spółka Odratrans S.A. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Moniuszki 20. Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS Firma działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych. Według statutu Spółki przedmiotem jej działalności jest śródlądowy transport wodny na rynku krajowym i zagranicznym. Ponadto Spółka świadczy usługi przybrzeżnego transportu wodnego, usługi wspierające transport wodny, wydobywanie żwiru i piasku, najem nieruchomości, magazynowanie i przechowywanie towarów oraz przeładunki. Grupa Kapitałowa ODRATRANS świadczy usługi transportowe, spedycyjne oraz logistyczne. Jest największą firmą żeglugi śródlądowej w centralnej Europie, kontrolując 80 proc. rynku transportu śródlądowego w Polsce oraz 50 proc. we wschodnich Niemczech. Strategicznym obszarem działalności jest rynek niemiecki, czyli obszar pomiędzy rzekami Odrą i Renem - z rejonami Łaby w kierunku Hamburga oraz kanałami w kierunku Bremy. W kraju spółka koncentruje swą działalność na Odrze, na odcinku Gliwice - Wrocław i w rejonie Szczecina, gdzie realizuje ponad trzecią część przewożonych towarów. Grupa posiadając tak silną pozycję cały czas się rozwija i prowadzi ekspansję terytorialną, widząc dla siebie duży potencjał wzrostu, posiada rozpoznawalną markę w Europie i jest od wielu lat stabilnym i godnym zaufania partnerem handlowym. Główne wydarzenia oraz rozwój Grupy pokazuje poniższy diagram: Strona 4 z 33

5 Na koniec 2011 roku Grupę Kapitałową ODRATRANS tworzy, poza Spółką dominującą Odratrans S.A. 19 spółek. Wśród tych 19 podmiotów tworzących Grupę Kapitałową znaleźć można zarówno porty jak i firmy spedycyjne, logistyczne i transportowe. Charakterystyka poszczególnych spółek przedstawiona została w punkcie Informacje o podmiotach zależnych i pośrednio zależnych Rentrans International Spedition Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach Spółka prowadzi działalność w zakresie spedycji oraz transportu krajowego i międzynarodowego. Na dzień r. Odratrans S.A. posiadała 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki Rentrans International Spedition Sp. z o.o. ODRATRANS-Porty Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu W dniu 30 września 1994 roku Odratrans S.A. utworzyła Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością o nazwie ODRATRANS Porty Sp. z o.o. Profil działalności spółki obejmuje usługi transportowe, spedycyjne i przeładunkowe, składowanie, konfekcjonowanie towarów, prowadzenie składów celnych, usługi handlowe w imporcie i eksporcie, wykonywanie produkcji w zakresie eksploatacji kruszywa, obrót towarami krajowymi i zagranicznymi. Działalność operacyjna spółki wspiera prowadzone przez Grupę Kapitałową usługi transportowe i rozszerza zakres jej działalności. Na dzień r. Odratrans S.A. posiadała 100% udziałów w kapitale zakładowym ODRATRANS Porty Sp. z o.o. Port Handlowy Świnoujście Sp. z o.o. z siedzibą w Świnoujściu Głównym przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest przeładunek i magazynowanie towarów. Spółka jest w posiadaniu 5 nabrzeży (w tym terminale: węglowy i kontenerowy), posiadających ponad m 2 powierzchni magazynowych. Na dzień r. Odratrans S.A. posiadała 46,2% udziałów w spółce Port Handlowy Świnoujście Spółka z o.o. Odra Rhein Lloyd Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu W dniu 6 kwietnia 1989 r. zostało zawiązane Przedsiębiorstwo Polska Żegluga Śródlądowa Sp. z o.o. będące sukcesorem zjednoczenia Żeglugi Śródlądowej. Jego udziałowcami były podmioty działające na rynku żeglugi śródlądowej tj. armatorzy i stocznie śródlądowe. W roku 2008 została zarejestrowana zmiana nazwy z Przedsiębiorstwa Polska Żegluga Śródlądowa Sp. z o.o. na Odra Rhein Lloyd Sp. z o.o. Przedmiotem działalności Spółki jest wszelka działalność wytwórcza, usługowa i handlowa, prowadzona na rachunek własny w pośrednictwie, kooperacji i współpracy z podmiotami krajowymi i zagranicznymi w zakresie Strona 5 z 33

6 żeglugi śródlądowej i stoczni rzecznych. Na dzień r. Odratrans S.A. posiadała 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki Odra Rhein Lloyd Sp. z o.o. Żegluga Bydgoska Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy 25 października 2004r. Żegluga Bydgoska Odratrans S.A. zawiązała spółkę z ograniczoną odpowiedzialności pod firmą Porty Żeglugi Bydgoskiej Sp. z o.o. Spółka rozpoczęła swoją działalność gospodarczą 1 stycznia 2005r. W 2008 roku zarejestrowano zmianę nazwy spółki na Żegluga Bydgoska Sp. z o.o. Głównym przedmiotem działalności są usługi transportowe i hydrotechniczne, wydobycie i sprzedaż kruszyw budowlanych oraz przewozy pasażerskie. Dodatkowo Spółka oferuje usługi w zakresie wynajmu pomieszczeń biurowych, placów składowych, magazynów oraz urządzeń przeładunkowo-wydobywczych. Na dzień r. Odratrans S.A. posiadała 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki Żegluga Bydgoska Sp. z o.o. Odra Lloyd Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 21 kwietnia 2010 roku Zarząd Odratrans S.A. podjął decyzję o rozpoczęciu prac zmierzających do połączenia Spółki ODRATRANS S.A. ze Spółką Odra Lloyd Sp. z o.o. Celem połączenia jest przejęcie przez Odratrans S.A. majątku Spółki ODRA LLOYD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której to Spółka Odratrans S.A. jest jedynym wspólnikiem, a w szczególności przejęcie jednostek pływających tej Spółki, tak aby skoncentrować działalność w zakresie świadczenia usług transportu wodnego śródlądowego w jednej Spółce. W ten sposób zostanie wzmocniona pozycja Grupy ODRATRANS na rynku usług transportu śródlądowego, poprzez uzyskanie efektu synergii, obniżone zostaną koszty związane z eksploatacją floty, a także uproszczona struktura zarządzania i administrowania przejmowanym majątkiem. Profilem działalności jest spedycja oraz składowanie towarów. Na dzień r. Odratrans S.A. posiadała 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki Odra Lloyd Sp. z o.o. Rentrans Cargo Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie Spółka Rentrans Cargo Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie została utworzona w dniu 9 czerwca 1995 r. Profilem działalności jest: transport kolejowy, transport wodny; przeładunek, magazynowanie, przechowywanie towarów; pozostała działalność wspomagająca transport. Na dzień r. Odratrans S.A. posiadała 54,70% udziałów w kapitale zakładowym spółki Rentrans Cargo Sp. z o.o. Strona 6 z 33

7 RCI Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie Spółka RCI Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie została utworzona aktem założycielskim sporządzonym w dniu 22 września 2005 r. Rentrans Cargo Sp. z o.o. jest wyłącznym udziałowcem spółki RCI Sp. z o.o. Profilem działalności spółki jest wynajem nieruchomości na własny użytek (spółka celowa), kupno, sprzedaż i zagospodarowanie nieruchomości. RCI Sp. z o.o. jest spółką zależną Rentrans Cargo Sp. z o.o. Na dzień r. Odratrans S.A. pośrednio posiadała 54,70% udziałów w kapitale zakładowym spółki RCI Sp. z o.o. RCT Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie Spółka RCT Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie została utworzona umową spółki zawartą w dniu 7 maja 2003 r. Rentrans Cargo Sp. z o.o. jest w posiadaniu 40% pakietu udziałów w spółce RCT Sp. z o.o. Profilem działalności spółki jest handel hurtowy węglem, sprzedaż paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych. RCT Sp. z o.o. jest spółką zależną od Rentrans Cargo Sp. z o.o. Na dzień r. ODRATRANS S.A. pośrednio posiadała 21,88% udziałów w kapitale zakładowym spółki RCT Sp. z o.o. Trade Trans Internationale Transporte Spedition GmbH- siedziba Berlin, Niemcy Spółka Trade TransInternationale Transporte Spedition GmbH z siedzibą w Berlinie została utworzona roku. Rentrans Cargo Sp. z o.o. jest w posiadaniu 36% pakietu udziałów w kapitale zakładowym spółki. Głównym przedmiotem działalności spółki jest międzynarodowa ekspedycja towarów. Na dzień r. Odratrans S.A. pośrednio posiadała 19,69% udziałów w kapitale zakładowym spółki Trade Trans Internationale Transporte Spedition GmbH. RCS Shipping Co. Ltd- siedziba Antiqua i Barbuda Spółka RCS Shipping Co. Ltd została utworzona zgodnie z przepisami Antiqua i Barbuda dnia 18 sierpnia 2005r. Rentrans Cargo Sp. z o.o. posiada 50% w kapitale zakładowym spółki. Spółka posiada majątek trwały w postaci statku o nazwie Paper Star który przewozi towary drogą morską. Głównym przedmiotem działalności spółki jest międzynarodowa ekspedycja towarów. Na dzień r. Odratrans S.A. pośrednio posiadała 27,35% udziałów w kapitale zakładowym spółki RCS Shipping Co. Ltd. RTS Shipping Co. Ltd- siedziba Antiqua i Barbuda Spółka RTS Shipping Co. Ltd została utworzona zgodnie z przepisami Antiqua i Barbuda dnia 18 sierpnia 2005r. Rentrans Cargo Sp. z o.o. posiada 50% w kapitale zakładowym spółki. Spółka posiada majątek trwały w postaci statku o nazwie Paper Monn, który przewozi towary drogą morską. Głównym przedmiotem działalności spółki jest międzynarodowa ekspedycja towarów. Na dzień r. Odratrans S.A. pośrednio posiadała 27,35% udziałów w kapitale zakładowym spółki RTS Shipping Co. Ltd. Strona 7 z 33

8 SWIPOLTRANS siedziba Swisłowcz (Białoruś) Spółka przechodzi proces inwestycyjny polegający na budowie terminalu przeładunkowego. W przyszłości spółka będzie prowadzić działalność w zakresie usług przeładunkowych towarów masowych. Na dzień r. Odratrans S.A. posiadała 54,48% akcji w kapitale zakładowym spółki SWIPOLTRANS. Deutsche Binnenreederei AG- siedziba Berlin, Niemcy Spółka Deutsche Binnenreederei AG została założona 8 maja 1998r. w Bremie pod nazwą Deutsche Binnenreederei Holding AG. W roku 1999 spółka Deutsche Binnenreederei Holding AG objęła 94,2% pakietu udziałów spółki Deutsche Binnenreederei Binnenschiffahrt Spedition Logistik GmbH, który następnie podwyższyła do 100% w roku Siedziba spółki została przeniesiona z Bremy do Berlina. Spółka Deutsche Binnenreederei Binnenschiffahrt Spedition Logistik GmbH została z mocą wsteczną na dzień 1stycznia 2000 r. połączona ze spółką Deutsche Binnenreederei Holding AG. W roku 2001 nazwę spółki zmieniono na Deutsche Binnenreederei AG. Podstawowym profilem jest działalność transportowa wodna (głównie przewóz kontenerów) i spedycja. Rozwijane są dodatkowe obszary działalności, takie jak składowanie, przeładunek, wynajem i dzierżawa, planowanie i przeprowadzanie robót hydrotechnicznych, przejmowanie usług agencyjnych dla ubezpieczeń, transportu, przemysłu i usług jak i zakup i sprzedaż statków transportu wodnego śródlądowego, handel i wynajem, jak i inne usługi związane z działalności transportową i spedycyjną. Na dzień r. Odratrans S.A. posiadała 81,08% akcji w kapitale zakładowym spółki Deutsche Binnenreederei AG. Odra Rhein Lloyd GmbH - siedziba Berlin, Niemcy Spółka Odra Rhein Lloyd GmbH została założona 22 czerwca 1992r. pod nazwą ELSA Elbe-Saale Lloyd Schiffahrts-und Speditions GmbH. W roku 2005 siedziba spółki została przeniesiona z Magdeburga do Berlina. Spółka zmieniła nazwę na DBR Lloyd GmbH. W roku 2005 podwyższono kapitał zakładowy spółki do kwoty 52 tys. euro. W dniu 1 września 2005 r. biznes transportów masowych spółki Deutsche Binnenreederei AG został objęty przez DBR Lloyd. W roku 2007 DBR Lloyd zmieniła nazwę na Odra Rhein Lloyd GmbH. W roku 2009 Spółka rozpoczęła świadczenia usług agencyjnych dla ODRATRANS S.A. w zakresie Bulk Cargo (towary masowe).odra Rhein Lloyd GmbH jest spółką zależną Deutsche Binnenreederei AG.Profil działalności spółki to usługi w zakresie działalności armatorskiej i spedycji oraz działalność przeładunkowo-składowa towarów. Na dzień r. Odratrans S.A. pośrednio posiadała 81,08% udziałów w kapitale zakładowym spółki Odra Rhein Lloyd GmbH. Elbe Rijn Lloyd B.V. siedziba Ridderkerk, Holandia ElbeRijn Lloyd B.V. jest spółką założoną w roku Siedziba spółki znajduje się w mieście Ridderkerk w pobliżu Rotterdamu. Spółka jest zarejestrowana przez Kamer von Koophandel en Fabriekenvoor Rotterdam pod numerem Deutsche Binnenreederei AG jest w posiadaniu 51% pakietu udziałów ElbeRijn Lloyd B.V. Strona 8 z 33

9 Spółka zajmuje się załadunkiem towarów na statki żeglugi śródlądowej. Oprócz załadunku barek śródlądowych i frachtowaniem ładunków spółka oferuje usługi w zakresie organizacji transportu kombinowanego razem z jego logistycznym oraz spedycyjnym zarządzaniem. Spółka Elbe Rijn Lloyd transportuje towary do portów morskich oraz śródlądowych w Beneluxie, na wszystkich europejskich szlakach wodnych przede wszystkim na Renie i jego dorzeczu oraz do systemu szlaków śródlądowych we Wschodnich Niemczech oraz we Wschodniej Europie. Na dzień r. Odratrans S.A. pośrednio posiadała 41,35% udziałów w kapitale zakładowym spółki Elbe Rijn Lloyd B. V. Odra Logistics Sp. z o.o. W dniu 12 sierpnia 2004 r. Odratrans S.A., wraz z Żeglugą Bydgoską Odratrans S.A., utworzyły spółkę o nazwie Odra Logistics Sp. z o.o. Głównym przedmiotem działalności gospodarczej spółki jest świadczenie usług logistycznych oraz transport drogowy towarów, stanowiący uzupełnienie podstawowego asortymentu usług oferowanych przez Grupę Kapitałową. Spółka oferuje transport zarówno chłodniami, izotermami jak i plandekami. Na dzień r. Odratrans S.A. posiadała 30% udziałów w kapitale zakładowym Odra Logistics Sp. z o.o Członkowie Rady Nadzorczej, Zarządu oraz Prokurenci podmiotu dominującego Grupy Kapitałowej ODRATRANS Stan na r Zarząd: - Piotr Chajderowski - Prezes Zarządu od r. - Daniel Stachiewicz - Wiceprezes Zarządu od r. Prokurenci: - Adam Świtalski przez cały 2011 r., - Krzysztof Homenda do r. - Piotr Pawłowski od r. Skład Rady Nadzorczej: - Zbigniew Nowik - Przewodniczący Rady Nadzorczej, - Piotr Oskroba - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, - Marek Komorowski - Sekretarz Rady Nadzorczej, - Artur Szczepaniak - Członek Rady Nadzorczej, - Dariusz Redel - Członek Rady Nadzorczej Skład Zarządu spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej ODRATRANS Stan na r Rentrans International Spedition Sp. z o.o. - Michał Piotrowski - Prezes Zarządu Strona 9 z 33

10 ODRATRANS-PORTY Sp. z o.o. - Mirosław Pawyza - Prezes Zarządu Port Handlowy Świnoujście Sp. z o.o - Marek Kowalewski - Prezes Zarządu - Ioannis Fourkiotis - Zastępca Prezesa Zarządu - Grzegorz Sorn -Zastępca Prezesa Zarządu - Odra Rhein Lloyd Sp. z o.o. (Polska Żegluga Śródlądowa Sp. z o.o.) - Daniel Górecki - Prezes Zarządu Żegluga Bydgoska sp. z o.o.. - Henryk Łepek - Prezes Zarządu - Edward Ossowski - Wiceprezes Zarządu ODRA Lloyd Sp. z o.o. - Adam Bartnik - Prezes Zarządu Rentrans Cargo Sp. z o.o. - Adam Gliszczyński - Prezes Zarządu - Piotr Pawłowski - Wiceprezes Zarządu RCI Sp. z o.o. - Magdalena Szulc - Prezes Zarządu - Robert Kukowka - Wiceprezes Zarządu RCT Sp. z o.o. - Sylwia Żygadło - Prezes Zarządu Trade Trans Internationale Transporte Spedition GmbH - Thomas Seider - Prezes Spółki RCS Shipping Co. Ltd. - Adam Gliszczyński - Dyrektor Spółki - Thomas Seider - Dyrektor Spółki - Jerzy Brola - Dyrektor Spółki RTS Shipping Co. Ltd. - Adam Gliszczyński - Dyrektor Spółki - Thomas Seider - Dyrektor Spółki - Erik Overby - Dyrektor Spółki SWIPOLTRANS Swisłocz ( Białoruś) - W. W. Szappo - Dyrektor Spółki Deutsche Binnenreederei AG - Piotr Chajderowski- Prezes Zarządu - Stanisław Wittkowski - Wiceprezes Zarządu ODRA RHEIN Lloyd GmbH - Stanisław Wittkowski - Prezes Zarządu Elbe Rijn Lloyd B.V. - Arnold van Thull - Prezes Zarządu Odra Logistics Sp. z o.o. - Jarosław Misiołek -Prezes Zarządu - Maciej Rogowski - Wiceprezes Zarząd ODRATRANS NIERUCHOMOŚCI I Sp. z o.o. - Daniel Górecki - Prezes Zarządu Strona 10 z 33

11 ODRATRANS NIERUCHOMOŚCI II Sp. z o.o. - Daniel Górecki - Prezes Zarządu II. DZIAŁALNOŚĆPODSTAWOWA, RYNKI ZBYTU I ZAOPATRZENIA GRUPYKAPITAŁOWEJ ODRATRANS 2.1. Informacje o podstawowych usługach świadczonych przez Grupę Kapitałową ODRATRANS Grupa Kapitałowa ODRATRANS specjalizuje się w usługach transportowych, spedycyjnych, logistycznych i przeładunkowych. Jest największym polskim i jednym z największych środkowo europejskich przedsiębiorstw działających na rynku żeglugi śródlądowej. Głównym przedmiotem działalności spółek żeglugowych wchodzących w skład Grupy jest przewóz towarów drogami śródlądowymi. Strategicznym obszarem działalności spółek jest wschodnioniemiecki obszar kanałowy, północno-zachodnie drogi wodne wraz z rzekami: Łabą, Odrą i Renem. Głównie komunikacja odbywa się pomiędzy portami morskimi z i do niemieckich, belgijskich i holenderskich portów morskich. Płynąc w górę rzeki Ren transporty realizowane są także w kierunku Menu i Dunaju. W niewielkim zakresie obroty realizowane są w Wielkiej Brytanii. W kraju prowadzona jest działalność na rzekach Odra, Wisła jak również w obszarze szczecińskiego portu. Na obszarze tym transportowane są głównie ładunki masowe (materiały budowlane, surowce energetyczne) elementy ciężkie i wielkogabarytowe. W strukturze asortymentowej dominują węgiel kamienny oraz piaski i żwiry. Spółka Deutsche Binnenreederei AG realizuje także transport kontenerów oraz towarów płynnych. Spółki żeglugowe realizują również usługi portowe oraz usługi dzierżawy i wynajmu (czarter floty, wynajem samochodów ciężarowych oraz dzierżawy powierzchni magazynowych i infrastruktury portowej). Dywersyfikacja przychodów ze sprzedaży w spółkach żeglugowych powoduje, że znaczącym źródłem uzyskiwanych obrotów są usługi wspierające transport wodny, obejmujące wszelkiego rodzaju roboty pogłębiarskie oraz hydrotechniczne, związane z utrzymaniem dróg wodnych a także z budową i utrzymywaniem wałów przeciwpowodziowych, czy budową zbiorników wodnych mających regulować gospodarkę wodną kraju. Spółki uzyskują również przychody z tytułu sprzedaży kruszyw pochodzących z wydobycia z dna rzek. Działalność operacyjna spółek portowych: Port Handlowy Świnoujście Sp. z o.o., Odratrans Porty Sp. z o.o. oraz Żegluga Bydgoska Sp. z o.o. (dawniej: Porty Żeglugi Bydgoskiej Sp. z o.o.) wspiera prowadzone przez Grupę Kapitałową usługi transportowe i rozszerza zakres jej działalności o przeładunki, składowanie i magazynowanie towarów zarówno w portach morskich jak i śródlądowych oraz wydobycie i sprzedaż kruszyw budowlanych. Port Handlowy Świnoujście posiada różne nabrzeża o łącznej długości ok m. W roku 2011 na zapleczu jednego z nabrzeży został zlokalizowany i uruchomiony terminal zbożowy firmy PTS. Zakres prowadzonej działalności spółek Grupy Rentrans Cargo Sp. z o.o. obejmuje głównie spedycję ładunków w transporcie lądowym i śródlądowym oraz morskim przez wszystkie polskie porty morskie. Spółka Rentrans Cargo w roku 2011 zrealizowała spedycję w ilości 3.671,9 tys. ton. Dodatkowo, jako makler okrętowy Spółka wykonała obsługę agencyjną 302 statków w polskich portach morskich tj. o 25,3% większą niż w roku Strona 11 z 33

12 Podstawowe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej ODRATRANS (w tys. zł) WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł zmiana 2011/ wart. % Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ,3% Zysk / strata brutto ze sprzedaży ,5% Zysk / strata na sprzedaży ,4% Zysk / strata z działalności operacyjnej ,2% Zysk / strata brutto ,5% Podatek dochodowy ,2% Zysk / strata netto ,3% Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Grupy Kapitałowej ODRATRANS w 2011 roku wyniosły 442,2 mln zł i były wyższe o 33,7 mln zł. (tj. o 8,3%) w porównaniu z wartością skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży zanotowaną w 2010 roku. Grupa na koniec roku 2011 wygenerowała zysk netto wyższy od analogicznego okresu roku ubiegłego, wskutek realizacji zmian założeń biznesowych wewnątrz samej grupy związanych z procesem restrukturyzacyjnym, oraz wycenie ujawnionej nieruchomości inwestycyjnej Stoczni ul. Kościerzyńska 9. Zysk netto Grupy Kapitałowej ODRATRANS w roku 2011 wyniósł 27,4 mln zł i był wyższy o 17,7 mln zł od zysku wypracowanego w ubiegłym roku co oznacza wzrost o 182,3%. Wśród spółek Grupy Kapitałowej najwyższy zysk netto osiągnęła spółka Odratrans S.A. czyli, 207% lepszy od wyniku z analogicznego okresu roku poprzedniego Charakterystyka Działalności Grupy Kapitałowej W roku 2011 przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej ODRATRANS wyniosły 442,2 mln zł co oznacza wzrost wolumenu przychodów o 33,7 mln zł tj. o 8% w porównaniu do 2010 roku. Tabela poniżej przedstawia podział przychodów pod względem segmentów działalności spółek. Struktura przychodów ze sprzedaży osiągniętych przez grupę kapitałową ODRATRANS wg segmentów działalności w tys. zł zmiana 2011/ wart. % Transport Śródlądowy ,2% Spedycja ,7% Usługi Portowe ,0% RAZEM ,3% W 2011 roku w podstawowym sektorze działalności Grupy jakim jest transport śródlądowy zanotowano podwyższenie przychodów o 32,7 mln zł tj. o 17,2% w stosunku do roku Strona 12 z 33

13 Przychody ze sprzedaży z segmentu usług portowych w stosunku do roku 2010 wzrosły o 15,0% dzięki uruchomieniu Terminalu Zbożowego Bunge na Nabrzeżu Portowców oraz pozyskania nowej grupy ładunkowej biomasy. W roku 2011 Port Handlowy Świnoujście kontynuował współpracę z firmami realizującymi budowę terminala LNG w Świnoujściu. W roku 2011 Grupa Rentrans Cargo zrealizowała spedycję w transporcie lądowym, śródlądowym oraz morskim przez wszystkie porty morskie Koszty w układzie rodzajowym Główną pozycją kosztów w układzie rodzajowym, determinowaną przez charakter i sposób prowadzenia działalności są koszty usług obcych, których wartość na koniec roku 2011 nieznacznie wzrosła i ukształtowała się na poziomie 291,5 mln zł głównie wskutek wzrostu samej sprzedaży, której wolumen w 2011wyniósł 442,2 mln zł. Ponadto wyższy poziom kosztów rodzajowych w roku 2011 w porównaniu do roku ubiegłego spowodowany został wskutek odnotowanego wzrostu zużycia materiałów i energii. Wzrost ten nastąpił w wyniku ogólnego wzrostu cen na rynku wysokie koszty oleju napędowego spowodowały znaczny wzrost kosztów bezpośrednich sprzedaży Grupy Kapitałowej ODRATRANS. W strukturze kosztów rodzajowych największą pozycją są usługi obce, które stanowią 69% ogółu kosztów działalności operacyjnej. Jednak najwyższy wzrost w stosunku do 2010 roku odnotowano w kosztach zużycia materiałów i energii +28,4%. Poziom kosztów rodzajowych w 2011r. i ich zmiany w stosunku do roku 2010 zaprezentowano w poniższej tabeli. (w tys. zł) 2011 r r. zmiana 2011/2010 Koszty według rodzaju, w tym: ,3% Amortyzacja ,5% Zużycie materiałów i energii ,4% Usługi obce ,0% Podatki i opłaty ,6% Wynagrodzenia ,2% Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia ,5% Pozostałe koszty rodzajowe ,5% 2.4. Rynki zbytu z podziałem na krajowe i zagraniczne oraz zmiany źródeł zaopatrzenia w usługi. Głównym rynkiem, na jakim działa Grupa Kapitałowa ODRATRANS, jest zachodnioeuropejski rynek transportu wodnego śródlądowego, na którym dominują przewozy towarów masowych. Najważniejszymi rynkami zbytu usług transportu śródlądowego są: energetyka i przemysł wydobywczy (miał, węgiel, koks, ropa) Strona 13 z 33

14 budownictwo (piasek, kruszywa, klinkier, cement) hutnictwo i przemysł stoczniowy(złom, wyroby stalowe, ruda żelaza) przemysł chemiczny i przetwórstwo rolne (nawozy, zboża i komponenty paszowe) przemysł papierniczy (papier) Ponadto coraz większe znaczenie w wodnym transporcie śródlądowym zyskuje również transport: kontenerów z portów morskich w głąb lądu; produktów wielkogabarytowych (projekty specjalne) których przewóz innymi środkami transportu jest bardzo drogi lub wręcz niemożliwy (np. konstrukcje stalowe, generatory itp.) wszelkiego rodzaju materiałów niebezpiecznych. Opisane powyżej powiązania rynku przewozów śródlądowych z innymi segmentami rynku (nabywcami usług transportowych) są charakterystyczne zarówno dla rynku krajowego jak i zagranicznego. Węgiel oraz kruszywa to dominujące ładunki w przewozach krajowych jak i zagranicznych. Wyroby stoczni rzecznych oraz konstrukcje statków kierowane są na eksport i w zależności od kraju przeznaczenia transportowane są barkami bezpośrednio do odbiorców zagranicznych, albo dostarczane są do portów morskich skąd przejmują je statki morskie. Natomiast wyroby przemysłu chemicznego, papierniczego i rolnego powiązane są głównie z rynkiem zagranicznym Źródła zaopatrzenia Sposób i źródła zakupu usług przez Grupę zdeterminowane są sposobem prowadzenia jej działalności podstawowej, opierającej się na korzystaniu z usług podmiotów, które dzierżawią od niej statki i stanowią główne źródło w strukturze zaopatrzenia Grupy. Grupa wydzierżawia swoje jednostki pływające na następujących zasadach: wyłączności na zlecania przewozów prowadzonych dzierżawionymi jednostkami; pełnej partycypacji przez dzierżawców w kosztach paliwa, remontów bieżących oraz kosztów zatrudnienia i wszelkich innych opłat; ponoszenia przez Spółkę kosztów głównych remontów jednostek pływających tzw. remontów klasowych. Proces zaopatrzenia materiałowego związany jest ściśle z remontami i modernizacją floty należącej do Spółki. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Spółka ma obowiązek przeprowadzenia remontów klasowych statków oraz przeglądów międzyokresowych. W związku z tym, głównymi elementami zaopatrzenia materiałowego Grupy Kapitałowej ODRATRANS, są materiały i wyposażenie jednostek pływających wykorzystywane w czasie remontów. Zakupy przeprowadzane są na potrzeby przeprowadzanych prac, a zapas materiałów utrzymywany jest na poziomie gwarantującym ciągłość i terminowość realizacji zleceń remontowych. Strona 14 z 33

15 2.4.2 Konkurencja Konkurencja na rynku niemieckim Bezpośrednią konkurencję dla Grupy Kapitałowej ODRATRANS stanowią inni przewoźnicy żeglugi śródlądowej, a także kolej, statki morskie bliskiego zasięgu, a w pewnym stopniu także przewoźnicy samochodowi. Konkurencja ze strony armatorów żeglugi śródlądowej jest w Niemczech znacznie silniejsza niż w Polsce. Powodem jest długa żywotność barek i fakt traktowania znacznej części z nich przez właścicieli nie tylko jako narzędzia pracy, ale i jako domu. Dla właścicieli pojedynczej barki zasadniczym kosztem związanym z prowadzeniem działalności przewozowej i branym pod uwagę przy oferowaniu stawki przewozowej jest koszt paliwa. W związku z tym często mogą świadczyć usługi za cenę nie w pełni pokrywającą koszt inwestycji odtworzeniowych w barkę. Najważniejszym rynkiem dla spółki jest rynek niemiecki, gdzie głównymi konkurentami są niemieccy armatorzy działający na kanałach Odra-Ren. Do najważniejszych konkurentów na rynku niemieckim należą RHENUS, LEHNKERING, HEAGER & SCHMIDT, DTG, HTAG - HÄFEN UND TRANSPORT AG, REDEREI JAEGERS, IMPERIAL REEDEREI & SPEDITION, ED-LINE REDEREI. Firmy te oferują szerszą niż Grupa paletę usług z przewozami wszelkimi środkami transportu, magazynowaniem i konfekcjonowaniem. Oprócz wymienionych firm, konkurentami na rynku niemieckim są mniejsze niemieckie firmy transportowe. Większość niemieckiej floty śródlądowej jest własnością rodzinnych firm przewozowych, mających od jednej do kilku zestawów pchanych lub barek. Małe firmy nie są w stanie w pełni konkurować z największymi z powodu niezdolności do realizowania większych zleceń. Mogą natomiast być podwykonawcami spedytorów organizujących większe przewozy z wykorzystaniem wielu małych przewoźników. Ze względu na szerokość torów wodnych i parametry śluz niemożliwe jest wejście na ten obszar operacji żeglugowych Grupy konkurencji z Renu, czy też Dunaju, gdzie pływają duże barki o ładowności od tysiąca do 5 tysięcy ton każda. Typowy zestaw Odratrans to 1000 ton (z możliwością zwiększenia do 2000 t). Konkurencja na rynku polskim Działające na rynku polskim przedsiębiorstwa żeglugi śródlądowej są znacznie mniejsze niż Grupa Kapitałowa ODRATRANS. Ważnymi konkurentami na rynku polskim są dla Grupy przewoźnicy kolejowi, w tym PKP Cargo S.A. Kolej oferuje krótsze czasy przewozu ładunków niż barki, dociera w większej ilości miejsc, może być używana do przewozu mniejszych ilości towarów. Strona 15 z 33

16 III. SYTUACJA FINANSOWA I MAJĄTKOWA GRUPY KAPITAŁOWEJ ODRATRANS S.A Ogólna analiza aktywów i pasywów Suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniosła 427 mln zł i jest wyższa o 66,2 mln zł od sumy bilansowej na koniec 2010 roku. Aktywa Grupy Kapitałowej stan na Pasywa Grupy Kapitałowej stan na Aktywa trwałe 70% Aktywa obrotowe 30% Kapitał własny 40% Zobowiąza nia długotermi nowe 34% Zobowiąza nia krótkoterm inowe 26% Struktura aktywów w 2011 i 2010 roku 2011 r r. tys. zł % tys. zł % Aktywa trwałe % % Rzeczowe aktywa trwałe % % Nieruchomości inwestycyjne % % Wartości niematerialne % % Długoterminowe aktywa finansowe % % Inne inwestycje długoterminowe 0 0% % Należności długoterminowe % % Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe % % Aktywa obrotowe % % Zapasy % % Należności krótkoterminowe % % Krótkoterminowe aktywa finansowe % % Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe % % A k t y w a r a z e m % % Struktura pasywów w 2011 i 2010 roku 2011 r r. tys. zł % tys. zł % Kapitał własny % % Strona 16 z 33

17 Zobowiązania długoterminowe, w tym: % % Rezerwy % % Zobowiązania finansowe długoterminowe % % Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: % % Rezerwy % % Podatek dochodowy bieżący 799 0% 0 0% Zobowiązania finansowe krótkoterminowe % % Pozostałe zobowiązania % % P a s y w a r a z e m % % Aktywa Grupy Kapitałowej ODRATRANS W roku 2011 majątek Grupy Kapitałowej wzrósł o 66,2 mln zł i na dzień r. wyniósł 427,0 mln zł. Główną pozycją skonsolidowanego majątku Grupy Kapitałowej były aktywa trwałe (70%), których wartość na koniec 2011 roku wyniosła 299,3 mln zł i była wyższa od wartości aktywów trwałych na koniec 2010 roku o 28,3 mln zł. W grupie aktywów trwałych największy udział miały rzeczowe aktywa trwałe (47%).Ich wartość bilansowa na koniec 2011 roku wyniosła 199,2 mln zł i była niższa w stosunku do stanu na koniec 2010 roku o 2,5 mln zł. Wartość aktywów obrotowych Grupy Kapitałowej w 2011 roku wynosiła 127,7 mln zł (30% aktywów ogółem) i była wyższa w porównaniu z poziomem zanotowanym na koniec 2010 roku o 37,9 mln zł głównie za sprawą wzrostu należności krótkoterminowych. W roku 2011 stan zapasów wzrósł do poziomu 5,3 mln zł tj. o 2,9 mln zł w porównaniu do roku Stan środków pieniężnych wzrósł w stosunku do roku 2010 o 19,8 mln zł i na koniec roku 2011 wyniósł 34,1 mln zł Na wzrost wartości aktywów Grupy Kapitałowej największy wpływ miało ujawnienie inwestycji w nieruchomości i wykazanie jej w bilansie Spółki Odratrans S.A. w wartości godziwej oraz zwiększenie stanu środków pieniężnych głównie w wyniku udanej emisji trzyletnich odsetkowych obligacji serii A w listopadzie 2011 r. notowanych na rynku obligacji Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Wzrost wartości nieruchomości inwestycyjnych o 26,3 mln zł, związany jest z planowaną sprzedażą będącej w posiadaniu Grupy atrakcyjnej nieruchomości we Wrocławiu. W związku z tymi planami w sierpniu 2011 r. Spółka Odratrans S.A. zawarła umowę przedwstępną sprzedaży ww. nieruchomości. Nadwyżka środków pieniężnych wykazanych w aktywach Spółki przeznaczona będzie na dalszy rozwój Grupy Kapitałowej. Pasywa Grupy Kapitałowej ODRATRANS Majątek Grupy na koniec 2011 roku w 40% finansowany był kapitałem własnym. Na koniec roku 2011 kapitał własny wynosił 170,1 mln zł i był wyższy w stosunku do stanu na koniec 2010 roku o 21,2 mln zł tj. o 14,2%. Wzrósł również poziom zobowiązań długoterminowych, które na koniec roku stanowiły 34% sumy pasywów i na Strona 17 z 33

18 koniec roku 2011 wyniosły 145,1 mln zł co stanowi wzrost o 53,8 mln zł w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Jednym z czynników kształtujących poziom zobowiązań długoterminowych była emisja trzyletnich obligacji Odratrans S.A., których wartość na dzień bilansowy wynosiła 58,9 mln zł. Zobowiązania krótkoterminowe stanowiły 26% sumy pasywów i wyniosły 111,9 mln zł. Ich poziom uległ spadkowi o 8,7 mln zł w stosunku do roku ubiegłego tj. o 7,2%. Wzrost kapitałów własnych to efekt wspomnianego ujawnienia inwestycji, a zmiany w zobowiązaniach odzwierciedlają przede wszystkim restrukturyzację i optymalizację zobowiązań Grupy Kapitałowej ODRATRANS. Zysk netto uległ znaczącej poprawie i w roku 2011 wyniósł 27,4 mln zł, odnotowano wzrost o 17,7 mln zł, tj. 182,3% w porównaniu do roku Rachunek Zysków i Strat Poniższa tabela przedstawia zmiany, jakie zaszły w kluczowych pozycjach skonsolidowanego rachunku zysków i strat Grupy Kapitałowej ODRATRANS w 2011 roku w porównaniu z rokiem poprzednim. (w tys. zł) 2011 r r. zmiana 2011/2010 Przychody ze sprzedaży ogółem ,3% Wynik brutto ze sprzedaży ,5% Marża brutto na sprzedaży 9,68% 11,72% 2,03pp. Wynik ze sprzedaży ,4% Marża na sprzedaży 2,47% 3,28% 0,81pp. Wynik z działalności operacyjnej (EBIT) ,2% Marża EBIT 10,71% 5,49% 5,22pp. EBITDA (EBIT + amortyzacja) ,0% Marża EBITDA 16,48% 12,39% 4,09pp. Wynik brutto ,5% Wynik netto ,3% Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży Grupy Kapitałowej w roku 2011 wyniosły 442,2 mln zł i były wyższe o 33,7 mln zł, tj. 8,3% od przychodów w analogicznym okresie. Grupa Kapitałowa w roku 2011 wypracowała zysk na sprzedaży w wysokości 10,9 mln zł, który był niższy o 2,4 mln zł od zysku ze sprzedaży jaki osiągnęła Grupa w roku Skonsolidowany zysk na działalności operacyjnej w roku 2011 wyniósł 47,3 mln zł, i był wynikiem znacznie korzystniejszym od osiągniętego w analogicznym okresie roku poprzedniego, wzrost zysku na działalności operacyjnej wyniósł 24,9 mln zł, tj.111,2%. Grupa Kapitałowa w roku 2011 wypracowała zysk brutto w wysokości 38,1 mln zł, który był wyższy od zysku z roku 2010 o 24,2 mln zł, tj. 173,5%. Strona 18 z 33

19 3.3. Przepływy pieniężne W roku 2011 Grupa Kapitałowa ODRATRANS odnotowała dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w wysokości 23,8 mln zł. Środki pieniężne wygenerowane z działalności operacyjnej były wystarczające na pokrycie ujemnego salda działalności inwestycyjnej i finansowej. w tys. zł zmiana 2011/ wart. % Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej ,7% Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej ,0% Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej ,9% Przepływy pieniężne razem ,9% Środki pieniężne na koniec okresu ,6% W roku 2011 Grupa Kapitałowa ODRATRANS wykazała ujemne przepływy z działalności inwestycyjnej i finansowej. Wartość przepływów netto z działalności inwestycyjnej na koniec roku 2011 wynosiły - 3,8 mln zł, przepływy z działalności finansowej wynosiły tys. zł Zmniejszenie wydatków działalności finansowej o 36,5 mln zł w porównaniu do roku 2010 wynika głównie z niższych kosztów obsługi długu wskutek systematycznego zmniejszenia poziomu zadłużenia Grupy. Stan środków pieniężnych na koniec roku zamknął się wynikiem 34,1 mln zł i wzrósł w stosunku do roku ubiegłego o 19,8 mln zł Zarządzanie zasobami finansowymi Głównymi instrumentami finansowymi, z których korzystała Grupa były kredyty bankowe, umowy leasingowe, papiery wartościowe (obligacje), lokaty krótkoterminowe, środki pieniężne. W roku 2011 Grupa posiadała zdolność do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań zarówno w stosunku do dostawców jak i instytucji finansowych. Sytuacja finansowa Grupy ODRATRANS jest zadowalająca. W omawianym okresie Grupa nie zanotowała znacznych trudności w zakresie regulowania swych bieżących zobowiązań. W 2011 r. głównym źródłem finansowania działalności zarówno inwestycyjnej jak i operacyjnej były kredyty bankowe oraz środki pozyskane w wyniku emisji obligacji. Długoterminowe kredyty bankowe wykorzystane zostały głównie na remonty klasowe i modernizację floty oraz akwizycje nowych podmiotów. Natomiast, bieżąca działalność finansowana była krótkoterminowymi kredytami obrotowymi. Strona 19 z 33

20 Wykaz zobowiązań Grupy Kapitałowej ODRATRANS S.A w latach 2011 i 2010 (w tys. zł) zmiana 2011/ r r. wart. % Zobowiązania długoterminowe, w tym: ,0% Kredyty i pożyczki ,0% Emisja dłużnych papierów wartościowych ( obligacje) Inne zobowiązania finansowe ( np.. Leasingi) ,6% Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: ,6% Kredyty i pożyczki ,0% Inne zobowiązania finansowe ( np.. Leasingi) ,5% RAZEM: ,0% 3.5. Informacje o emisji trzyletnich obligacji Spółka Odratrans S.A. w listopadzie 2011 przeprowadziła program emisji obligacji. W drodze niepublicznej emisji pozyskano 60 mln zł. Wykup obligacji nastąpi poprzez zapłatę w dacie wykupu ( roku) kwoty pieniężnej odpowiadającej wartości nominalnej obligacji, pomniejszonej o amortyzację obligacji do daty wykupu, oraz powiększonej o należne, a niewypłacone odsetki od obligacji. Obligacje oprocentowane są w zmiennej wysokości ustalonej w oparciu o stopę procentową równą stopie bazowej WIBOR 6M, powiększoną o marżę. Środki z emisji obligacji zostały przeznaczone na optymalizację struktury finansowania oraz na sfinansowanie nowych inwestycji logistyczno-portowych. Emisja obligacji skierowana została głównie do instytucji finansowych. Wśród tych, które objęły emisję znalazły się duże, renomowane fundusze, w tym głównie Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE) i Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI), banki oraz pozostali inwestorzy. TFI OFE Banki pozostali inwestorzy OFE TFI Banki pozostali inwestorzy Obligacje zostały wprowadzone do obrotu na rynku Catalyst w dniu 23 lutego 2012 roku. Podstawowe informacje dotyczące emisji Typ obligacji Rodzaj oferty Maksymalna wartość emisji obligacje na okaziciela serii A publiczna, bez prospektu PLN Strona 20 z 33

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku SPORZĄDZONE ZGODNIE Z USTAWĄ O RACHUNKOWOŚCI Szczecin, 30 kwietnia 2015 roku SPIS TREŚCI I. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU...

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT REJESTRACYJNY. OT Logistics S.A.

DOKUMENT REJESTRACYJNY. OT Logistics S.A. DOKUMENT REJESTRACYJNY OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie, ul. Moniuszki 20, 71-430 Szczecin www.otlogistics.com.pl NINIEJSZY DOKUMENT REJESTRACYJNY ZOSTAŁ SPORZĄDZONY ZGODNIE Z PRZEPISAMI ROZPORZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU DĄBROWA, DNIA 30 SIERPNIA 2013 ROKU SPIS TREŚCI 1. Informacje o Spółce... 3 2. Informacje o powiązaniach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL za okres rozpoczęty 1 stycznia 2014 r. a zakończony 31 grudnia 2014 r. z danymi porównywalnymi za okres rozpoczęty 1 stycznia 2013

Bardziej szczegółowo

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ZA ROK 2014 LIST PREZESA Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce Raport Roczny Grupy Masterlease, w którym zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ... 4 1.1 Informacje ogólne Jednostka Dominująca... 4 1.2 Organizacja Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA

GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ TRAKCJA ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ROKU opublikowany zgodnie z 82 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A. GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU TORUŃ, 2012.03.18 1 SPIS TREŚCI OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI... 4 1.1 Informacje ogólne TOYA S.A.... 4 1.2 Zarząd i Rada Nadzorcza... 4 1.3 Kapitał zakładowy...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007 SPIS TREŚCI 1. RYNEK I PERSPEKTYWY ROZWOJU...3 1.1. Stan i prognoza koniunktury gospodarczej... 3 2. DZIAŁALNOŚĆ GRUPY UNIBEP I PERSPEKTYWY ROZWOJU...4

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A. GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH i DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Warszawa, 29 listopada 2010 roku 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku

Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku Poznań Data publikacji - 14 maja 2015 roku SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 0 I. Struktura Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. jest CAM Media S.A. ( Spółka lub Emitent ) z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010

1. Wstęp 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010 SOLAR COMPANY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SOLAR COMPANY S.A. Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI SOLAR COMPANY S.A. SPORZĄDZONE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2011 ROKU 1 Zarząd Spółki SOLAR COMPANY S.A. przekazuje

Bardziej szczegółowo

Prospekt emisyjny został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 września 2010 roku

Prospekt emisyjny został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 września 2010 roku Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z Publiczną Ofertą 522.636 Akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda oraz ubieganiem się o wprowadzenie Akcji Serii B, C,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014 1 2 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 6 2. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH UJAWNIONYCH W ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM... 6 2.1. Opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2013 Żary, kwiecień 2014 Spis treści 1 Informacje podstawowe o spółkach objętych konsolidacją... 3 2 Informacje podstawowe o spółkach wyłączonych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU Za rok 2010 CSY S.A. Iława, 8 kwiecień 2011 SPIS TREŚCI: A. OPIS SPÓŁKI... 3 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU 2011-04-08 1. STAN PRAWNY... 3 2. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI...

Bardziej szczegółowo

Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa F A S I N G Spółka Akcyjna

Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa F A S I N G Spółka Akcyjna Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa F A S I N G Spółka Akcyjna SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI W 2006 ROKU Katowice, marzec 2007 rok I. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI GRUPA KAPITAŁOWA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ACTION S.A. (SPÓŁKA/EMITENT) Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ACTION (GRUPA) W ROKU 2014

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ACTION S.A. (SPÓŁKA/EMITENT) Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ACTION (GRUPA) W ROKU 2014 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ACTION S.A. (SPÓŁKA/EMITENT) Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ACTION (GRUPA) W ROKU 2014 1) Podstawowe dane finansowe oraz omówienie perspektyw rozwoju w bieżącym roku obrotowym W

Bardziej szczegółowo

NWAI Dom Maklerski S.A.

NWAI Dom Maklerski S.A. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NWAI Dom Maklerski S.A. NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2010 ROKU Zawierające: 1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2010 rok 2. Roczne sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A... 4 1. Informacje ogólne... 4

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu AB S.A. z działalności Grupy za pierwsze półrocze 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 31-12-2014

Sprawozdanie Zarządu AB S.A. z działalności Grupy za pierwsze półrocze 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 31-12-2014 Sprawozdanie Zarządu AB S.A. z działalności Grupy za pierwsze półrocze 2014/2015 obejmujący okres od 01-07-2014 do 31-12-2014 27-02-2015 SPIS TREŚCI I) WSTĘP... 4 II) PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE AB....

Bardziej szczegółowo

1. Dane o działalności Inter Cars

1. Dane o działalności Inter Cars Niniejsze sprawozdanie z działalności Inter Cars S.A. ( Spółka,) w 2004 roku zostało sporządzone zgodnie z 64 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A.... 3 1.1. Informacje ogólne...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku Poznań, 23 kwietnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku LIST DO AKCJONARIUSZY Szanowni Państwo, W imieniu Zarządu mam przyjemność przedstawić

Bardziej szczegółowo

Ostrów Wielkopolski, 2013-04-22. Sprawozdanie z działalności Spółki za 2012 rok

Ostrów Wielkopolski, 2013-04-22. Sprawozdanie z działalności Spółki za 2012 rok Ostrów Wielkopolski, 2013-04-22 Sprawozdanie z działalności Spółki za 2012 rok Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce... 4 1.1. Podstawowe dane o Spółce... 4 1.2. Podstawowe informacje o Grupie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności TORPOL S.A. za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności TORPOL S.A. za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności TORPOL S.A. za 2014 rok Poznań Data publikacji 23 marca 2015 roku SPIS TREŚCI 1. Wybrane dane finansowe... 5 2. Informacje o Grupie Kapitałowej TORPOL... 6 2.1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2013 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE - 3-2. ZAGADNIENIA KORPORACYJNE - 4-2.1. Rejestracja Spółki - 4-2.2. Kapitał akcyjny Spółki - 4-2.3. Organy Spółki

Bardziej szczegółowo