www-tz-c.pl SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ (SZJ) 10 CAF (THE COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK WSPÓLNA METODA OCENY) 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "www-tz-c.pl SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ (SZJ) 10 CAF (THE COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK WSPÓLNA METODA OCENY) 10"

Transkrypt

1 Z AR Z ĄD Z AN IE JAK O ŚĆ BE ZPIE CZEŃS TW O INFORMACJ I K ON SULT AC J E SZK OLENIA WD R OŻENIA OU T SOU R C IN G S Z K OLE N I A SZKOL ENIA 2 Z ARZĄDZANIE PRACA ZESPOŁOWA 4 SYSTEM OCENY I MOTYWOWANIA PRACOWNIKÓW 4 KONTROLA ZARZĄDCZA 5 ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE I ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE 5 ZARZĄDZANIE PROCESOWE 6 ZARZĄDZANIE RYZYKIEM 6 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI 7 BADANIE KLIENTÓW I INNYCH STRON ZAINTERESOWANYCH 7 OPRACOWANIE I OCENA DOKUMENTACJI 8 INTEGRACJA SYSTEMOWA 8 AUDYTY 9 SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZACJI 9 J A K OŚ Ć SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ (SZJ) 10 CAF (THE COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK WSPÓLNA METODA OCENY) 10 METODYKA CIĄGŁEGO DOSKONALENIA 11 WEWNĘTRZNY SYSTEM KONTROLI (WSK) 11 B EZPIEC Z EŃ STWO DA N YC H I IN F O R M AC J I SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI (SZBI) 12 BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH 12 PRZEGLĄD ZABEZPIECZEŃ SIECIOWYCH 13 OCENA STRON WWW i BIP 13 Z A R ZĄDZAN I E Ś R ODOWISKIEM SYSTEM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO (SZŚ) 14 H IGIEN A I B EZPIEC Z EŃ STWO PR A C Y SYSTEM Z A RZ ĄDZ A NI A BEZ PIE CZ E ŃST WE M I HIG IE N Ą PRACY 14 ANTYKO RUP CJA SYSTEM PRZECIWDZIAŁANIA ZAGROŻENIOM KORUPCYJNYM 15 www-tz-c.pl

2 S Z K O L E N I A A D M I N I S T R A C JA P U B L ICZNA PRAKTYCZNE ASPEKTY KONTROLI INSTYTUCJONALNEJ (WEWNĘTRZNEJ) W SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM PRAKTYCZNE STOSOWANIE KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO DOKONYWANIE ZAKUPÓW (TZW. ZAKUPÓW ZWOLNIONYCH Z USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ZE WZGLĘDU NA WARTOŚĆ) INSTRUKCJA KANCELARYJNA W PRAKTYCE KONTROLA ZARZĄDCZA P R AW O B U D OWL A N E I Z A GOS P O D A R OWA N I E P R Z E S T R Z E N N E INWESTYCJE BUDOWLANE W ŚWIETLE UNORMOWAŃ, PLANOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ORAZ PRAWA BUDOWLANEGO ZEZWOLENIA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWYCH I OBIEKTÓW OGÓLNOBUDOWLANYCH PROBLEMY PRAKTYKI DZIAŁANIA PROWADZENIE POSTĘPOWAŃ Z ZAKRESU GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ, W TYM USTALAJĄCYCH WARUNKI ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ PROWADZĄCYCH PROCEDURĘ SPORZĄDZANIA PLANÓW MIEJSCOWYCH ORAZ STUDIÓW UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMIN PROWADZENIE POSTĘPOWAŃ Z ZAKRESU PRAWA BUDOWLANEGO, W TYM WYDAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ ODPOWIEDZIALNOŚĆ FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH (W TYM MAJĄTKOWA STAROSTÓW, PREZYDENTÓW, BURMISTRZÓW, WÓJTÓW ORAZ SŁUŻB ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANYCH I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ, A TAKŻE NADZORU BUDOWLANEGO) ZA RAŻĄCE NARUSZENIE PRAWA, W ZAKRESIE USTALANIA WARUNKÓW ZABUDOWY, ZAGOSPODAROWANIA TERENU I INWESTYCJI BUDOWLANYCH INWESTYCJE BUDOWLANE AKTUALNE UREGULOWANIA PRAWNE, ORZECZNICTWO TK ORAZ WSA I NSA FINANSE GOSPODAROWANIE MAJĄTKIEM TRWAŁYM I OBROTOWYM, WYDATKI STRUKTURALNE, EWIDENCJA NALEŻNOŚCI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I TRYB ICH UMARZANIA WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA I JEJ ZMIANY ORAZ WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA JST EWIDENCJA NALEŻNOŚCI SKARBU PAŃSTWA I TRYB ICH UMARZANIA ZEZWOLENIA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWYCH I OBIEKTÓW OGÓLNOBUDOWLANYCH PROBLEMY PRAKTYKI DZIAŁANIA PODATEK VAT - AKTUALNE ZMIANY W ROZLICZANIU PODATKU VAT W SFERZE BUDŻETOWEJ PROBLEMY PRAKTYKI POSTĘPOWANIA

3 S Z K O L E N I A B E Z P I E C Z E Ń S T W O D A N Y C H I INFORMACJI WYMAGANIA ROZPORZĄDZENIA Z 12 KWIETNIA 2012 R. W SPRAWIE KRAJOWYCH RAM INTEROPERACYJNOŚCI PN ISO/ IEC 27001:2013 BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI WYMAGANIA NORMY W JEDNOSTKACH SEKTORA PUBLICZNEGO BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI, W TYM INFORMACJE USTAWOWO CHRONIONE W JEDNOSTKACH SEKTORA PUBLICZNEGO OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W JEDNOSTKACH SEKTORA PUBLICZNEGO (UWAGA!: UWZGLĘDNIA NOWE PRZEPISY OD R.) OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNEJ W DLA PRACOWNIKÓW W JEDNOSTKACH SEKTORA PUBLICZNEGO WSPÓŁCZESNE ZAGROŻENIA W SFERZE PRZESYŁANIA I ODBIERANIA INFORMACJI BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI W TYM DANYCH OSOBOWYCH W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH I N F ORMAC JA P U B L IC Z N A PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE USTAWY O DOSTĘPIE DO INFORMACJI PUBLICZNEJ UŻYTECZNOŚĆ I DOSTĘPNOŚĆ INFORMACJI PUBLICZNEJ W ŚWIETLE WYMAGAŃ WCAG 2.0 ORAZ ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW DOTYCZĄCEGO KRAJOWYCH RAM INTEROPERACYJNOŚCI. Z A R Z Ą D Z A N I E ISO/ IEC 9001:2013 (PROJEKT) WYMAGANIA NORMY W JEDNOSTKACH SEKTORA PUBLICZNEGO WEWNĘTRZNY AUDYTOR SYSTEMU ZARZĄDZANIA (JAKOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI, SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA ZAGROŻENIOM KORUPCYJNYM) SZKOLENIE MENEDŻER SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W JEDNOSTKACH SEKTORA PUBLICZNEGO I NNE N A S Z E S Z K OLENIA KONTROLA ZARZĄDCZA; ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE; ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE; ZARZĄDZANIE RYZYKIEM; PODEJŚCIE PROCESOWE; ZARZĄDZANIE PROJEKTEM; PRACA ZESPOŁOWA; MODEL CAF; PLANOWANIE I REALIZACJA PROJEKTÓW DOSKONALĄCYCH; OCENA I MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW; NARZĘDZIA JAKOŚCI; ; SYSTEM PRZECIWDZIAŁANIA ZAGROŻENIOM KORUPCYJNYM; PROTOKÓŁ DYPLOMATYCZNY

4 P R A C A Z E S P O Ł O W A szkolenia z zakresu pracy zespołowej, warsztaty doskonalące z zakresu pracy zespołowej, organizowanie i prowadzenie spotkań, posiedzeń i narad. Czym jest praca zespołowa? Prawidłowe realizowanie celów i zadań stawianych organizacjom jest związane nieodłącznie z umiejętnością pracy w zespole. Praca zespołowa uczy odnajdywania się w różnych rolach i doskonali te umiejętności. Zarówno szeregowi pracownicy, jak i ich przełożeni, pracując zespołowo posiadają te same prawa i obowiązki, łączy ich wspólny cel oraz poczucie odpowiedzialności. Umiejętności w zakresie pracy zespołowej to zarówno właściwe planowanie i przeprowadzanie spotkań, narad itp., wykorzystywanie właściwych narzędzi do pracy zespołowej, jak również uzyskiwanie efektu synergii, który powstaje dzięki prawidłowemu wykorzystaniu burzy mózgów. Umiejętne prowadzenie pracy zespołowej polega na zrozumieniu czym jest zespół, stosowaniu odpowiedniego podejścia do jego pracy, jak również metod i narzędzi. Korzyści ze stosowania pracy zespołowej: uzyskanie efektu synergii, zwiększenie efektywności przez lepsze wykorzystanie czasu, poprawa morale pracowników dzięki ich zaangażowaniu w wypracowanie propozycji i rozwiązań oraz ich realizację, uwzględnienie różnych punktów widzenia, innowacyjność wypracowywanych propozycji i rozwiązań, poprawa kultury organizacyjnej przez jej ukierunkowanie na zrozumienie wspólnego celu, poczucie odpowiedzialności i poprawę relacji międzyludzkich. S Y S T E M O C E N Y I M O T Y W O W A N I A P R A C O W N I K Ó W opracowanie lub pomoc doradczą w budowie i wdrożeniu systemów oceny i motywowana, które są przygotowywane indywidualnie według potrzeb i możliwości każdej organizacji, przeprowadzenie badań wśród załogi i kierownictwa organizacji, umożliwiających diagnozę potrzeb i możliwości w zakresie systemu oceny i motywowania, opracowanie zakresów czynności, uprawnień i odpowiedzialności oraz opisów stanowisk pracy. Czym jest system oceny i motywowania pracowników? Odpowiednia motywacja do realizacji celów i zadań jest ważna zarówno z punktu widzenia pracownika, jak i pracodawcy. System oceny i motywowania pracowników stanowi zbiór spójnych narzędzi, które zapewniają zwiększenie motywacji pracowników, a w ślad za tym ich efektywność i jakość działania. Wpływa on również na ocenę całej organizacji, ponieważ właściwe nastawienie pracowników do pracy oraz organizacji ma istotny wpływ na zadowolenie klienta. Korzyści z wdrożenia systemu oceny i motywowania pracowników: lepsze zrozumienie przez pracowników oczekiwań pracodawcy, wzrost zaangażowania i zadowolenia pracowników, przejrzyste i obiektywne kryteria oceny pracowników, dokonywanie obiektywnych ocen, uwzględniających osiągane rezultaty, jak również kompetencje, zwiększenie skuteczności podnoszenia kompetencji, lepsze wykorzystanie potencjału pracowników, poprawa efektywności i jakości działania organizacji. Str. 4 Wasze potrzeby to nasze wyzwania

5 K O N T R O L A Z A R Z Ą D C Z A opracowanie koncepcji i założeń do systemu kontroli zarządczej, przeprowadzenie szkoleń dla wszystkich grup pracowników, opracowanie dokumentacji kontroli zarządczej, konsultacje przy opracowaniu i wdrożeniu rozwiązań z zakresu kontroli zarządczej m.in. definiowanie celów, analiza ryzyka, ciągłości działania, samoocena. Czym jest system kontroli zarządczej? System kontroli zarządczej jest zbiorem rozwiązań, które mają zapewnić prawidłowe działanie organizacji a w szczególności dających racjonalne zapewnienie, że cele organizacji zostaną osiągnięte. Przez prawidłowe działanie rozumie się nie tyko działanie skuteczne, efektywne i zgodne z prawem, ale również m.in. zapewnienie prawidłowości w zakresie zarządzania zasobami w tym ich ochrony, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji i zarządzania ryzykiem. Korzyści z wprowadzenia systemu kontroli zarządczej to: spełnienie wymagań prawnych stawianych jednostkom z sektora finansów publicznych, poprawa skuteczności i efektywności organizacji, realizacja procesu ciągłego doskonalenia będącego następstwem m.in. samooceny, wprowadzenie mechanizmów zarządzania przez cele i ryzykiem. Z A R Z Ą D Z A N I E S T R A T E G I C Z N E I Z A R Z Ą D Z A N I E P R Z E Z C E L E szkolenia z zakresu zarządzania strategicznego i ZPC (Zarządzania Przez Cele), konsultacje przy określaniu misji, wizji, celów strategicznych i operacyjnych, konsultacje w zakresie opracowania planów strategicznych i operacyjnych. Czym jest zarządzanie strategiczne? Zarządzanie strategiczne polega na myśleniu kompleksowym i długoterminowym, ukierunkowanym na określenie misji, wizji, wartości, priorytetów i celów strategicznych. Zarządzanie strategiczne uwzględnia uwarunkowania zewnętrzne, takie jak obecne i przyszłe oczekiwania oraz potrzeby stron zainteresowanych, przepisy prawa, jak również wewnętrzne, uwzględniające posiadane potencjały i zasoby. Zarządzanie strategiczne zapewnia koncentrację organizacji na kwestiach najistotniejszych dla jej prawidłowego działania i rozwoju. Czym jest zarządzanie przez cele? Zarządzanie przez cele oznacza określenie mierzalnych celów, które zapewnią zrównoważone funkcjonowanie, rozwój oraz doskonalenie organizacji. Cele powinny wypływać ze strategii i w naturalny sposób wspierać jej realizację oraz być powiązane z systemem oceny i motywowania pracowników. Korzyści płynące z zarządzania strategicznego i zarządzania przez cele: poprawa wyników organizacji, jasno określone wartości, zasady, priorytety i cele strategiczne organizacji, identyfikacja kluczowych kierunków rozwoju organizacji, ukierunkowanie oraz koncentracja działań i zasobów organizacji na określone kierunki i cele, wzrost morale i zaangażowania pracowników w działanie organizacji. Str. 5

6 Z A R Z Ą D Z A N I E P R O C E S O W E opracowanie metodyki podejścia procesowego, opracowanie i konsultacje w zakresie stworzenia architektury procesów, szkolenia z zakresu zarządzania procesowego, konsultacje w zakresie wdrażania i doskonalenia podejścia procesowego. Czym jest zarządzanie procesowe? Zarządzanie procesowe jest podejściem, które zakłada, że pożądany wynik osiąga się z większą efektywnością wówczas, gdy działania i związane z nimi zasoby są zarządzane jako proces. Proponujemy Państwu własną metodykę podejścia procesowego, która została opracowana i jest doskonalona w oparciu o zdobywane doświadczenie. Metodyka ta jest oparta o: normy serii ISO 9000; modele CAF i EFQM; BPMN (Business Process Modeling Notation). Korzyści płynące z zarządzania procesowego: pozytywne zmiany kultury organizacyjnej przekładające się na wyniki organizacji, koncentracja na celach / rezultatach organizacji, eliminowanie problemów wynikających z funkcjonalnego podejścia do organizacji, ukierunkowanie na oczekiwania stron zainteresowanych i zrozumienie optyki klienta. Z A R Z Ą D Z A N I E R Y Z Y K I E M przeprowadzenie szkoleń dla wszystkich grup pracowników, opracowanie dokumentacji dotyczącej zarządzania ryzykiem, w tym polityki i procedur, prowadzenie spotkań i warsztatów dotyczących ryzyka, konsultacje przy przeprowadzeniu analizy ryzyka i planowaniu oraz realizacji planu postępowania z ryzykiem. Czym jest zarządzanie ryzykiem? Zarządzanie ryzykiem jest elementem, który towarzyszy przez cały czas naszemu działaniu i podejmowanym decyzjom. Ryzyko jest stałym elementem, które nigdy nie może być zminimalizowane do zera. To jednak, jakie ryzyka i jaki ich poziom organizacja jest w stanie zaakceptować, a w stosunku do którego ryzyka powinna podjąć działania je ograniczające powinno być następstwem przemyślanych i wyważonych decyzji kierownictwa organizacji. Korzyści płynące z zarządzania ryzykiem: możliwość systematycznego i metodycznego definiowania ryzyka, ujednolicenie podejścia do oceny ryzyka i reakcji na ryzyko przez jednolitą metodę jego oceny w różnych obszarach organizacyjnych, podejmowanie świadomych decyzji przez kierownictwo organizacji, zmniejszenie liczby i skali materializowania się ryzyka dzięki wprowadzeniu mechanizmów oddziałujących na prawdopodobieństwo lub na skutek jego wystąpienia, Zwiększenie prawdopodobieństwa realizacji celów organizacji. Str. 6 Wasze potrzeby to nasze wyzwania

7 Z A R Z Ą D Z A N I E P R O J E K T A M I opracowanie metodyki podejścia projektowego, szkolenia z zakresu zarządzania projektowego, konsultacje w zakresie planowania, realizacji i ewaluacji projektów. Czym jest zarządzanie projektami? Wiele organizacji realizując prace dla klientów lub wprowadzając zmiany organizacyjne identyfikuje potrzebę indywidualnego podejścia do kwestii planowania i zarządzania danymi zadaniami. Podejście projektowe jest dedykowane do sytuacji, w których mamy do czynienia z unikalnymi, niepowtarzalnymi zadaniami (zleceniami), które często muszą być zrealizowane w ograniczonym czasie (mają precyzyjnie określony termin rozpoczęcia i zakończenia) oraz wymagają czasowego wyodrębnienia zasobów, w tym ludzkich, i właściwego nimi zarządzania. Korzyści z podejścia projektowego: uporządkowanie i wprowadzenie systemowych rozwiązań w zakresie planowania, nadzoru i rozliczania zadań, dostosowanie oferty do indywidualnych potrzeb klientów, zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów, poprawa skuteczności, jakości i terminowości przy realizowaniu zadań. B A D A N I E K L I E N T Ó W I I N N Y C H S T R O N Z A I N T E R E S O W A N Y C H opracowanie rozwiązań w zakresie badań klientów i innych stron zainteresowanych, przeprowadzanie badań klientów i innych stron zainteresowanych z wykorzystaniem różnych metod, w tym: badania ankietowe (osobiste, telefoniczne, elektroniczne), wywiady, grupy fokusowe, tajemniczy klient, desk research (analiza zasobów internetowych np. fora, grupy dyskusyjne). Czym jest badanie klientów i stron zainteresowanych? Wszystkie organizacje są uzależnione od dobrych relacji z klientami i innymi stronami zainteresowanymi. Jeżeli organizacja stawia na trwały i długookresowy sukces, powinna dbać o dobre relacje ze stronami zainteresowanymi, a w szczególności z klientami, i dążyć do spełniania ich wymagań i oczekiwań. Obecnie możliwości konkurowania ceną stają się coraz trudniejsze i w zawiązku z tym dobre relacje z klientem i stronami zainteresowanymi często stanowi istotną przewagę konkurencyjną. Korzyści płynące z prowadzenia badań klientów i innych stron zainteresowanych: możliwość ukształtowania oferty zgodnie z oczekiwaniami klientów, poprawa relacji i warunków współdziałania ze stronami zainteresowanymi, poprawa kluczowych wyników działalności, uzyskanie stabilnej grupy stałych i lojalnych klientów. Str. 7

8 O P R A C O W A N I E I O C E N A D O K U M E N T A C J I opracowanie dokumentów organizacyjnych (regulaminy, procedury itp.) jak również innych, np. specyfikacje istotnych warunków zamówienia, karty usług, analizę i ocenę dokumentów organizacyjnych. Czym jest opracowanie i ocena dokumentacji? Opracowanie, analiza i ocena dokumentacji może dotyczyć regulaminów organizacyjnych, zarządzeń, procedur, ale także innych dokumentów. Analiza i ocena jest przeprowadzana pod kątem zgodności z określonymi kryteriami (np. modelami zarządzania, technikami prawodawczymi, zasadami języka polskiego, wymaganiami norm, podejściem systemowym). Oferujemy Państwu m.in. opracowanie aktów normatywnych, które będą zgodne z zasadami techniki prawodawczej, jak również będą uwzględniać zasady podejścia systemowego i kompleksowego, ponadto oferujemy opracowanie albo ocenę m.in. specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Korzyści z prawidłowego opracowania dokumentacji: dokumentacja jest podstawowym narzędziem zarządzania organizacją i prawidłowego jej działania, dokumentacja wprowadza standaryzację i pozwala na powtarzalne i jednolite prowadzenie działań przez wielu realizatorów, dokumentacja stanowi utrwalenie wiedzy i doświadczeń nabytych przez organizację, dokumentacja jest narzędziem adaptacji zawodowej i podnoszenia kompetencji pracowników, dokumentacja umożliwia określenie wzajemnych zależności i zasad postępowania dla realizatorów działań i procesów. Na czym polega integracja systemowa? Integracja systemowa to działanie, które zapewnia zbudowanie jednego systemu zarządzania w oparciu o funkcjonujące i wdrażane systemy zarządzania. Wiele systemów opiera się na tych samych założeniach i narzędziach, które powinny ze sobą współgrać i tworzyć jeden integralny system. Wiele organizacji posługuje się np. systemem zarządzania jakością i chce wdrożyć nowe rozwiązania i systemy lub jest do tego zobligowana. Proponujemy Państwu usługi m.in. w zakresie: I N T E G R A C J A S Y S T E M O W A opracowanie koncepcji i założeń do integracji systemów zarządzania oraz ich optymalizacji i doskonalenia, konsultacje przy opracowaniu i wdrażaniu rozwiązań integrujących systemy oraz ich optymalizacji i doskonaleniu. integracji systemu zarządzania jakością z systemem kontroli zarządczej, integracji systemu zarządzania jakością z systemem zarządzania bezpieczeństwem informacji, integracji systemu zarządzania jakością z systemem przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym, integracji wewnętrznego systemu kontroli z systemem zarządzania jakością, integracji rozwiązań z zakresu zarządzania przez cele z systemami zarządzania w tym zarządzania jakością i systemem kontroli zarządczej. Korzyści z integracji systemowej: poprawa skuteczności i sprawności działania organizacji, wykorzystanie efektu synergii narzędzi występujących w różnych systemach, minimalizacja dodatkowych działań związanych z posługiwaniem się systemami, wzrost świadomości pracowników i ich zaangażowania w jakość funkcjonowania organizacji. Str. 8 Wasze potrzeby to nasze wyzwania

9 A U D Y T Y prowadzenie audytów, w tym audytów wewnętrznych (outsourcing) we wszystkich domenach naszej działalności (m.in. systemy zarządzania, bezpieczeństwo informacji, kontrola zarządcza audyt wynikający z ustawy o finansach publicznych), prowadzenie audytów dostawców oraz audytów przedcertyfikacyjnych. Czym jest audyt? Audyt jest obiektywnym i niezależnym działaniem, które dostarcza wiarygodnych informacji o stopniu spełnienia kryteriów. Jest ukierunkowany na badanie rozwiązań systemowych oraz udoskonalenie działalności danej organizacji. Audyty są prowadzone w oparciu o zasady wynikające ze standardów IIA (THE INSTITUTE OF INTERNAL AUDITORS), z ustawy o finansach publicznych oraz norm ISO. Korzyści z przeprowadzenia audytu: uzyskanie obiektywnych i niezależnych informacji oraz oceny, identyfikacja i ocena ryzyk, identyfikacja zagadnień, które wymagają doskonalenia lub mogą być doskonalone, zwiększenie motywacji pracowników do prawidłowego działania, poprawa wyników organizacji. S P O Ł E C Z N A O D P O W I E D Z I A L N O Ś Ć O R G A N I Z A C J I ( P N - E N I S O : ) opracowanie koncepcji i założeń w zakresie społecznej odpowiedzialności organizacji, konsultacje przy opracowaniu i wdrażaniu rozwiązań z zakresu społecznej odpowiedzialności organizacji, opracowanie dokumentów organizacyjnych np.: Deklaracji społecznej odpowiedzialności organizacji, Dobrych praktyk, zasad, procedur. Czym jest odpowiedzialność społeczna organizacji (wg. PN- E N I S O : )? ISO zawiera wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności zdefiniowanej jako odpowiedzialność organizacji za wpływ podejmowanych przez nią decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko poprzez przejrzyste i etyczne postępowanie, które: przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, w tym zdrowia i dobrobytu społeczeństwa; uwzględnia oczekiwania interesariuszy (osób lub grup, które są zainteresowane decyzjami lub działaniami organizacji); jest zgodne z obowiązującym prawem i spójne z międzynarodowymi normami postępowania; jest zintegrowane z działaniami organizacji i praktykowane w jej działaniach podejmowanych w obrębie jej sfery oddziaływania. ISO nie jest normą systemu zarządzania ale zawiera elementy, które mogą być włączone do już istniejących systemów. Nie zawiera wymagań i nie jest przeznaczona do certyfikacji ani do zastosowania w celach regulacyjnych lub związanych z umowami. Ma natomiast ułatwiać organizacjom działanie w sposób odpowiedzialny społecznie, co staje się wymaganiem społeczeństw na całym świecie a nie jest tylko sprawą wyboru. Korzyści: zbudowanie przejrzystej, opartej na współpracy oraz wysokich standardach etycznych kultury organizacyjnej, ukształtowanie pozytywnego wizerunku, w tym wzmocnienie rozpoznawalności wśród otoczenia, pozytywne postrzeganie w oczach potencjalnych kandydatów do pracy, jak również wzrost poziomy satysfakcji pracowników, ich lojalności i motywacji, pogłębienie lojalności klientów i łatwiejsze pozyskiwanie nowych. Str. 9

10 S Y S T E M Z A R Z Ą D Z A N I A J A K O Ś C I Ą ( S Z J ) w e d ł u g n o r m y I S O : szkolenia, w tym szkolenia audytorów wewnętrznych oraz warsztaty doskonalące ich umiejętności, konsultacje przy opracowaniu, wdrożeniu i doskonaleniu SZJ, outsourcing w zakresie utrzymania SZJ (m. in. zakres działania Pełnomocnika, audyty wewnętrzne). Proponujemy także prowadzenie audytów wstępnych, wewnętrznych i przedcertyfikacyjnych. Na Państwa zlecenie możemy również przeprowadzić obiektywny i fachowy audyt waszych dostawców. Ponadto oferujemy weryfikację i ocenę przygotowanych przez Państwa dokumentów i rozwiązań organizacyjnych. Czym jest system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001:2008? Jest to system zarządzania organizacją oparty na podejściu procesowym, ukierunkowany na spełnianie wymagań, w tym w szczególności wymagań i oczekiwań klientów. Korzyści z posiadania systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001:2008: poprawa skuteczności i sprawności zarządzania, poprawa jakości wyrobów i usług, elastyczne dostosowanie się do wzrastających wymagań klientów, wzrost zadowolenia klientów a w efekcie poprawa wyników biznesowych, Ponad dwudziestoletnie doświadczenie w zakresie zarządzania jakością wzrost świadomości pracowników i ich zaangażowania w jakość funkcjonowania organizacji oraz dostarczanych przez nią usług. C A F ( T H E C O M M O N A S S E S S M E N T F R A M E W O R K W S P Ó L N A M E T O D A O C E N Y ) przeprowadzenie szkoleń wprowadzających dla kierownictwa i pracowników, przeprowadzenie szkoleń dla zespołu samooceny, konsultacje przy przeprowadzaniu samooceny, szkolenie z zakresu prowadzenia projektów doskonalących, konsultacje przy realizacji i ocenie projektów doskonalących. Czym jest CAF? Jest to model i metoda oceny, która dzięki określonemu podejściu i kryteriom umożliwia przeprowadzenie obiektywnej samooceny, a w jej następstwie podjęcie odpowiednich działań doskonalących. Metoda ta została opracowana przez europejskich praktyków z sektora administracji publicznej z myślą o wykorzystaniu w tejże administracji. Metoda ta, dzięki jednolitemu podejściu do systemu zarządzania i kryteriów oceny, umożliwia także porównywanie się z innymi organizacjami zarówno w zakresie podejść, jak i osiąganych wyników. Korzyści ze stosowania metody CAF: kompleksowe i zrównoważone podejście do funkcjonowania i oceny organizacji sektora publicznego, uzyskanie obiektywnego i porównywalnego obrazu organizacji oraz oceny działania i osiąganych rezultatów, możliwość porównywania się z innymi organizacjami, podejmowanie świadomych decyzji dotyczących rozwoju i doskonalenia organizacji, realizacja działań doskonalących oraz ocena ich skuteczności. Str. 10 Wasze potrzeby to nasze wyzwania

11 M E T O D Y K A C I Ą G Ł E G O D O S K O N A L E N I A opracowanie metodyki ciągłego doskonalenia, szkolenia z zakresu pracy zespołowej, narzędzi i technik jakości oraz realizacji projektów doskonalących, konsultacje w zakresie realizacji projektów doskonalących. Czym jest ciągłe doskonalenie? Ciągłe doskonalenie jest działaniem mającym na celu zwiększenie zdolności organizacji do spełnienia stawianych jej wymagań. Metodyka ciągłego doskonalenia ma na celu wypracowanie systemowego i kompleksowego podejścia do doskonalenia z uwzględnieniem istniejącej kultury organizacyjnej. Opracowując podejście danej organizacji do ciągłego doskonalenia, wykorzystujemy m.in. koncepcje KAIZEN, Six Sigma oraz integrujemy podejścia wynikające z norm serii ISO 9000, a w szczególności 9004, modeli EFQM/CAF, narzędzi jakości, metod statystycznych oraz zarządzania projektami. Korzyści ze stosowania metodyki ciągłego doskonalenia: Wzrost jest ograniczony, rozwój nie wzrost świadomości pracowników, w tym kadry kierowniczej, w zakresie ciągłego doskonalenia, zmiana kultury organizacyjnej i jej ukierunkowanie na ciągłe doskonalenie, wprowadzenie zestandaryzowanych, systemowych i kompleksowych rozwiązań w zakresie podejścia do doskonalenia organizacji, poprawa efektywności i jakości działań. W E W N Ę T R Z N Y S Y S T E M K O N T R O L I ( W S K ) szkolenia wszystkich grup pracowniczych w zakresie wymagań WSK, konsultacje przy projektowaniu i wdrażaniu dokumentacji i systemu WSK, konsultacje przy wdrażaniu WSK, outsourcing w zakresie utrzymania WSK. Czym jest wewnętrzny system kontroli (WSK)? Oferta zaprojektowania i wdrożenia WSK jest skierowana do firm, które biorą udział w obrocie międzynarodowym towarami o znaczeniu strategicznym i mają ustawowy obowiązek wdrożenia i certyfikowania Wewnętrznego Systemu Kontroli. Firma, która chce wdrożyć WSK, powinna posiadać system zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2008. Korzyści ze stosowania WSK: spełnienie wymagań prawnych i poczucie bezpieczeństwa z tego wynikające, poprawa wiarygodności w oczach klientów i innych partnerów, możliwość prowadzenia międzynarodowych transakcji handlowych. Str. 11

12 S Y S T E M Z A R Z Ą D Z A N I A B E Z P I E C Z E Ń S T W E M I N F O R M A C J I w e d ł u g n o r m y P N I S O / I E C : szkolenia wszystkich grup pracowniczych, w tym audytorów wewnętrznych, konsultacje przy opracowaniu, wdrożeniu i doskonaleniu SZBI, outsourcing w zakresie utrzymania SZBI, Prowadzenie okresowych audytów bezpieczeństwa informacji wymaganych przez Rozporządzenie Rady Ministrów dotyczące Krajowych Ram Interoperacyjności. Czym jest system zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodny z normą PN I S O / I E C : ? Jest to system zarządzania, którego podstawowym celem jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa informacji. Instytucje takie jak m.in. biura księgowe, placówki służby zdrowia, kancelarie prawne, urzędy i inne organizacje z sektora administracji publicznej, jak również z nimi współpracujące, są zobligowane odpowiednimi regulacjami normatywnymi do zapewnienia bezpieczeństwa informacji. Opracowanie SZBI zapewnia kompleksowe i systemowe podejście do bezpieczeństwa informacji zarówno w kontekście wymagań prawnych, jak i biznesowych. Przy opracowaniu i wdrożeniu SZBI są brane pod uwagę kluczowe kryteria związane z bezpieczeństwem informacji: poufność, integralność i dostępność. Korzyści z posiadania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji: możliwość spełnienia oczekiwań szczególnie wymagających klientów, poprawa wiarygodności organizacji w oczach klientów i możliwość zdobycia przewagi konkurencyjnej, racjonalne, systemowe, zgodne z prawem i adekwatne podejście do bezpieczeństwa informacji zarówno w kontekście jej ochrony, w tym poufności i integralności, jak i dostępności, skuteczne zabezpieczenie kluczowych informacji organizacji i jej klientów. B E Z P I E C Z E Ń S T W O D A N Y C H O S O B O W Y C H opracowanie dokumentacji wymaganej przepisami prawa, przeprowadzenie szkoleń dla wszystkich grup pracowników, konsultacje przy opracowaniu i wdrażaniu rozwiązań z zakresu ochrony danych osobowych, weryfikacja stron internetowych pod kątem wymagań ustawy (polityka prywatności, obowiązek informacyjny), outsourcing w zakresie realizacji zadań z zakresu ochrony danych osobowych. Czym jest bezpieczeństwo danych osobowych? Do ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi, a w szczególności ustawą o ochronie danych osobowych zobligowane są wszystkie organizacje, które przetwarzają takie dane. Warto zauważyć, że przetwarzanie danych osobowych jest pojęciem bardzo szerokim i obejmuje zarówno przechowywanie danych, jak i ich wykorzystanie do celów wynikających zarówno z przepisów prawa jak i biznesowych. Należy także podkreślić, że obowiązki te spoczywają zarówno na organizacjach biznesowych jak i publicznych, oraz że ochrony wymagają nie tylko zbiory danych zgłoszone do GIODO, ale również te, które takiego zgłoszenia nie wymagają (np. dane osobowe pracowników). Ochrona danych osobowych to nie tylko konieczność wynikająca z przepisów, to również działania, które mogą ochronić przed pogorszeniem wizerunku, utratą klientów bądź ich zaufania, jak również przed dotkliwymi sankcjami karnymi. Korzyści z wprowadzenia rozwiązań dotyczących ochrony danych osobowych to: spełnienie wymagań prawnych i poczucie bezpieczeństwa z tego wynikające, poprawa wiarygodności w oczach klientów i innych partnerów, wprowadzenie podstawowych rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo informacji, uniknięcie negatywnych skutków związanych z niewłaściwą ochroną danych osobowych (w tym utraty klientów, pogorszenia wizerunku i spadku zaufania, sankcji finansowych i karnych). Str. 12 Wasze potrzeby to nasze wyzwania

13 P R Z E G L Ą D Z A B E Z P I E C Z E Ń S I E C I O W Y C H Audyt infrastruktury sieciowej, który uwzględnia: przegląd stosowanych systemów, przegląd sposobów zabezpieczania, legalność oprogramowania. W ramach audytu wykonujemy m.in.: nasłuch ruchu sieciowego, prosty test inwazyjny, sprawdzenie działania oraz stabilności usług typu APACHE, VPN, SQL oraz innych. Korzyści z przeglądu zabezpieczeń sieciowych: ujawnienie problemów lub braków w infrastrukturze, ujawnienie luk w zabezpieczeniach i innych podatności, ujawnienie problemów ze stabilnością systemów oraz usług, co może mieć bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo i integralność danych, wykrycie potencjalnie niebezpiecznego lub nieprawidłowo licencjonowanego oprogramowania w obrębie własnej organizacji. O C E N A S T R O N W W W I B I P Audyty stron www i BIP, Konsultacje przy tworzeniu, przebudowie, projekcie stron www i BIP, Przygotowanie raportu dotyczącego zgodności z aktualnym stanem prawnym wraz z rekomendacjami w zakresie doskonalenia audytowanych produktów. Na czym polega? Audyt stron www i BIP pozwala uzyskać obiektywną i kompleksową ocenę ich funkcjonowania a także zawartości merytorycznej. Swoim zakresem może dotyczyć m. in.: zgodności z przepisami prawa, optymalizacji stron www i BIP w oparciu o metodykę WCAG 2.0 (wytyczne dotyczące ułatwień w dostępie do treści publikowanych w Internecie), aktualności zamieszczanych na stronach www i BIP treści, zidentyfikowania ewentualnych błędów w treści stron www i BIP. Z oceny stron www i BIP sporządzany jest raport, w którym wykazane są błędy oraz rekomendacje w zakresie ich doskonalenia i optymalizacji. Korzyści z właściwie prowadzonej strony www i BIP: spełnienie wymagań prawnych, zapewnienie intuicyjności dostępu do informacji dla klienta, poprawa wizerunku i wiarygodności organizacji w oczach klientów. Str. 13

14 S Y S T E M Z A R Z Ą D Z A N I A Ś R O D O W I S K O W E G O ( S Z Ś ) w e d ł u g n o r m y I S O : konsultacje przy opracowaniu, wdrożeniu i doskonaleniu SZŚ, outsourcing w zakresie utrzymania SZŚ, przeprowadzenie szkoleń wprowadzających dla kierownictwa i pracowników, konsultacje i pomoc przy integracji z innymi systemami zarzadzania (m. in. ISO 9001, ISO 18001), prowadzenie audytów zgodności z wymaganiami ISO 14001:2004. Czym jest system zarządzania środowiskowego zgodny z normą ISO 14001:2004? Jest to system zarządzania organizacją oparty na podejściu procesowym, ukierunkowany na spełnianie wymagań w zakresie ochrony środowiska. Norma ISO jest zgodna z normą ISO 9001 i OHSAS 18001, co pomaga organizacji w przypadku integracji tych systemów w jeden zintegrowany system zarządzania. Korzyści z posiadania systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z normą ISO 14001:2004: zapewnienie zgodności z przepisami prawa, możliwość pozyskania nowych klientów (poprzez spełnienie ich wymagań w zakresie ochrony środowiska), minimalizacja ryzyk związanych z zagrożeniami środowiskowymi, spełnienie wymagań przy uczestniczeniu w przetargach, prestiż i pozytywne postrzeganie przez otoczenie jako organizacji dbającej o aspekty środowiskowe, możliwość tańszego ubezpieczenia działalności związanej z aspektem środowiskowym, racjonalizacja gospodarki odpadami. S Y S T E M Z A R Z Ą D Z A N I A B E Z P I E C Z E Ń S T W E M I H I G I E N Ą P R A C Y ( O H S A S : ) konsultacje przy opracowaniu, wdrożeniu i doskonaleniu OHSAS 18001, outsourcing w zakresie utrzymania OHSAS 18001, przeprowadzenie szkoleń wprowadzających dla kierownictwa i pracowników, konsultacje i pomoc przy integracji z innymi systemami zarzadzania (m. in. ISO 9001, ISO 14001), prowadzenie audytów zgodności z wymaganiami OHSAS 18001:2007. Czym jest OHSAS 18001:2007? Jest to system zarządzania mający na celu skuteczne zarządzanie bezpieczeństwem i środowiskiem pracy. Dzięki OHSAS 18001:2007 możemy m. in. zarządzać czynnikami ryzyka w celu zmniejszenia liczby wypadków, zapewnienia zgodności z przepisami i zwiększenia efektywności działań. Norma OHSAS jest zgodna z normą ISO 9001 i ISO 14001, co pomaga organizacji w przypadku integracji tych systemów w jeden zintegrowany system zarządzania. Korzyści z wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy: zapewnienie zgodności z przepisami prawa, możliwość pozyskania nowych klientów (poprzez spełnienie ich wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy), zapewnienie nadzoru nad zdrowiem i bezpieczeństwem pracowników, minimalizacja ryzyk związanych z wypadkami w pracy oraz ich kosztów, spełnienie wymagań przy uczestniczeniu w przetargach, poprawa wizerunku jako pracodawcy dbającego o bezpieczeństwo pracowników. Str. 14 Wasze potrzeby to nasze wyzwania

15 S Y S T E M P R Z E C I W D Z I A Ł A N I A Z A G R O Ż E N I O M K O R U P C Y J N Y M ( S P Z K ) dostarczenie metodyki oceny ryzyka, szkolenia wszystkich grup pracowniczych, szkolenia audytorów wewnętrznych oraz warsztaty doskonalące ich umiejętności, konsultacje przy opracowaniu, wdrożeniu i doskonaleniu SPZK. Czym jest system przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym? Jest to system, którego podstawowym zadaniem jest zminimalizowanie prawdopodobieństwa wystąpienia zjawisk korupcyjnych. System ten może być wdrażany w każdej organizacji, w której, z uwagi na specyfikę jej działania, istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia jakiegokolwiek działania korupcyjnego. Wychodzi on naprzeciw przyjętej Strategii Antykorupcyjnej kraju. Wymagania systemu antykorupcyjnego stanowią uzupełnienie wymagań normy ISO 9001:2008, obejmującej system zarządzania jakością. System antykorupcyjny powinien stanowić integralną część systemu zarządzania organizacją.. Korzyści z posiadania systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym: Tadeusz Zawistowski posiada zgodę na korzystanie z wymagań SPZK (systemu przeciwdziałania zagrożeniem korupcyjnym) opracowanych przez KIG i PCBC S.A kształtowanie rozwiązań normatywnych, zarządczych i organizacyjnych w sposób zmniejszający prawdopodobieństwo występowania zagrożeń korupcyjnych, pozytywne postrzeganie organizacji w otoczeniu, ciągłe monitorowanie zagrożeń korupcyjnych oraz okresowe analizy ryzyka, dające możliwość bieżącego zapewnienia adekwatności zabezpieczeń i ich doskonalenia, zaangażowanie całej organizacji w przeciwdziałanie korupcji. Str. 15

16 Zaufali nam m.in.: Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Agencja Rezerw Materiałowych, Polski Komitet Normalizacyjny, Centrum Edukacji Resortu Finansów, Kielecki Park Technologiczny, Targi Kielce S.A. W W W. T Z- C. P L Rok założenia 1997 Urzędy i jednostki samorządowe m. in. w: Kielcach, Łodzi, Warszawie, Krynicy-Zdroju, Głownie, Bielsku-Białej, Moszczenicy, Mszanie Dolnej, Wadowicach, Gnojniku, Suchej Beskidzkiej, Charsznicy, Ożarowie Mazowieckim, Bierzwniku, Ciechanowie, Józefowie, Lesznowoli, Legionowie, Kobyłce, Krzęcinie, Grodzisku Mazowieckim, Mszczonowie, Krakowie. Organizacje biznesowe m. in.: Renault Polska, ABC Data S.A., Andersen Business Consulting, SOCO Łódź, ZETO Rzeszów, STD Nasiłowski, Global Target Communication, Polska Telefonia Cyfrowa ERA, Billennium Sp. z o.o., Contact Language Service, KGPN Sp. z o.o., Dro-Konsult, LGC Sp. z o.o. KILKA SŁÓW O NASZYCH SZKOLENIACH: Reali z u j e m y s z k o l e n i a s p e c j a l i s t y c z n e n a s t a w i o n e n a p rakt y c z n e a s p e k t y s t o s o w a n i a p rawa. Nasza o f e rta o b e j m u j e z a ró w n o s z k o l e n i a o t w a rte j a k i z a m k n i ę t e. Szkole n i a o t w a rt e o rg a n i z u j e m y w s p ó l n i e z z a m a w i a j ą c y m i w i c h s i e d z i b a c h n p. d l a i n n y c h u rzędów l u b g m i n n y c h j e d n o s t e k s a m o r z ą d o w y c h. O rg a n i z u j e m y ró w n i e ż s z k o l e n i a m e rytoryczne z e l e m e n t a m i i n t e g racyjnym i. Wszy s t k i e s z k o l e n i a, z a r ó w n o o t w a rt e j a k i z a m k n i ę t e o rg a n i z u j e m y z u k i e r u n k o w a n i e m n a z a s p o k o j e n i e % p o t rzeb nas z y c h k l i e n t ó w. Na Państwa pytania czeka nasza specjalistka ds. organizacji szkoleń : -c.pl Str. 16 Wasze potrzeby to nasze wyzwania

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów Monika Kos, radca ministra Departament Polityki Wydatkowej Warszawa, 13 stycznia 2015 r. Program prezentacji

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki integracji systemów zarządzania w administracji rządowej, na przykładzie Ministerstwa Gospodarki. Warszawa, 25 lutego 2015 r.

Dobre praktyki integracji systemów zarządzania w administracji rządowej, na przykładzie Ministerstwa Gospodarki. Warszawa, 25 lutego 2015 r. Dobre praktyki integracji systemów zarządzania w administracji rządowej, na przykładzie Ministerstwa Gospodarki Warszawa, 25 lutego 2015 r. 2 W celu zapewnienia, jak również ciągłego doskonalenia jakości,

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia w wdrażaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z normą ISO 27001

Doświadczenia w wdrażaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z normą ISO 27001 Doświadczenia w wdrażaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z normą ISO 27001 na przykładzie Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej Gliwice, dn. 13.03.2014r. System Zarządzania Bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara Rudego - Ursynów

Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara Rudego - Ursynów RAPORT OCENA KONTROLI ZARZĄDCZEJ Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara Rudego - Ursynów raport za rok: 2015 Strona 1 z 12 I. WSTĘP: Kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA KONTROLI ZARZĄDZCZEJ. Szkoły Podstawowej w Ligocie Małej

PROCEDURA KONTROLI ZARZĄDZCZEJ. Szkoły Podstawowej w Ligocie Małej PROCEDURA KONTROLI ZARZĄDZCZEJ Szkoły Podstawowej w Ligocie Małej I. Postanowienia ogólne 1. Procedury kontroli zarządczej zostały opracowane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk dr T Bartosz Kalinowski 17 19 września 2008, Wisła IV Sympozjum Klubu Paragraf 34 1 Informacja a system zarządzania Informacja

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000

Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000 Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000 Normy ISO serii 9000 Zostały uznane za podstawę wyznaczania standardów zarządzania jakością Opublikowane po raz

Bardziej szczegółowo

GP-0050/1613/2011 ZARZĄDZENIE NR 1613/2011 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 11 października 2011 r.

GP-0050/1613/2011 ZARZĄDZENIE NR 1613/2011 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 11 października 2011 r. GP-0050/1613/2011 ZARZĄDZENIE NR 1613/2011 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 11 października 2011 r. w sprawie zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w mieście stołecznym Warszawie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Krok w przyszłość od biurokratycznej irracjonalności do kompleksowego zarządzania jakością

Krok w przyszłość od biurokratycznej irracjonalności do kompleksowego zarządzania jakością Strona 1 z 6 Cel procesu Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu oraz ustawiczne jego doskonalenie, w celu skutecznego, efektywnego i gospodarnego wykonywania ustawowych zadań Urzędu, świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

Metodyka wdrożenia. System Jakości ISO 9001

Metodyka wdrożenia. System Jakości ISO 9001 Metodyka wdrożenia System Jakości ISO 9001 Metodyka wdrożenia Proponowana przez nas metodyka wdrażania systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001 bazuje na naszych wieloletnich doświadczeniach

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Aleksandra Wanat Konferencja Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Katowice 22 listopada

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014 1 QUO VADIS.. BS? Rekomendacja D dlaczego? Mocne fundamenty to dynamiczny rozwój. Rzeczywistość wdrożeniowa. 2 Determinanty sukcesu w biznesie. strategia, zasoby (ludzie, kompetencje, procedury, technologia)

Bardziej szczegółowo

Konferencja podsumowująca

Konferencja podsumowująca Konferencja podsumowująca Elżbieta Stefaniak Dyrektor Marketingu Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. 25.06.2015 r. Tematyka prezentacji Stan realizacji zamówienia dla umowy 591 (1)/DSC/14) - usługi

Bardziej szczegółowo

Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie. Warszawa 8 maja 2013 r.

Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie. Warszawa 8 maja 2013 r. Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie Warszawa 8 maja 2013 r. Efektywne zarządzanie energią jest jednym z warunków krytycznych do osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr OR.0050.40. 2012.OR Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 30 lipca 2012r.

Zarządzenie Nr OR.0050.40. 2012.OR Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 30 lipca 2012r. Zarządzenie Nr OR.0050.40. 2012.OR Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy i Miasta Lwówek Śląski. Na

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne.

I. Postanowienia ogólne. PROCEDURY KONTROLI ZARZĄDCZEJ Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 291/11 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 15.03.2011 r. I. Postanowienia ogólne. 1 Procedura kontroli zarządczej została opracowana na podstawie

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Szkoły Muzycznej. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Podpis dyrektora szkoły

2. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Szkoły Muzycznej. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Podpis dyrektora szkoły Zarządzenie Nr 1 KZ/2010 Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Dobczycach Z dnia 30 października 2010 r. w sprawie kontroli zarządczej oraz standardów kontroli w Szkole Muzycznej I stopnia w Dobczycach

Bardziej szczegółowo

WZ PW Norma ISO/IEC 27001:2013 najnowsze zmiany w systemach zarzadzania bezpieczeństwem informacji IT security trends

WZ PW Norma ISO/IEC 27001:2013 najnowsze zmiany w systemach zarzadzania bezpieczeństwem informacji IT security trends Norma ISO/IEC 27001:2013 najnowsze zmiany w systemach zarzadzania bezpieczeństwem informacji dr inż. Bolesław Szomański Wydział Zarządzania Politechnika Warszawska b.szomański@wz.pw.edu.pl Plan Prezentacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 11 / 2013

ZARZĄDZENIE Nr 11 / 2013 ZARZĄDZENIE Nr 11 / 2013 Naczelnika Urzędu Skarbowego w Cieszynie z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie wprowadzenia Programu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Urzędzie Skarbowym w Cieszynie na lata 2013-2015

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania w Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego

Zintegrowany System Zarządzania w Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Zintegrowany System Zarządzania w Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Beata Wanic Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego II Śląski Konwent Informatyków i Administracji Samorządowej Szczyrk,

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin akceptowalny poziom ryzyka

Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin akceptowalny poziom ryzyka w sprawie określenia zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin - wydanie drugie Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem Ewa Szczepańska Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem Warszawa, dnia 9 kwietnia 2013 r. Agenda Definicje Wytyczne dla zarządzania projektami Wytyczne dla zarządzania ryzykiem Miejsce ryzyka w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie wdrożyć System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Katowice 25 czerwiec 2013

Jak skutecznie wdrożyć System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Katowice 25 czerwiec 2013 Jak skutecznie wdrożyć System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji Katowice 25 czerwiec 2013 Agenda Na czym oprzeć System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) Jak przeprowadzić projekt wdrożenia

Bardziej szczegółowo

Powiązania norm ISO z Krajowymi Ramami Interoperacyjności i kontrolą zarządczą

Powiązania norm ISO z Krajowymi Ramami Interoperacyjności i kontrolą zarządczą Powiązania norm ISO z Krajowymi Ramami Interoperacyjności i kontrolą zarządczą Punkt widzenia audytora i kierownika jednostki Agnieszka Boboli Ministerstwo Finansów w 22.05.2013 r. 1 Agenda Rola kierownika

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Joanna Karczewska CISA, ISACA Warsaw Chapter Konsekwencje wyroku Trybunału Konstytucyjnego dla bezpieczeństwa informacji

mgr inż. Joanna Karczewska CISA, ISACA Warsaw Chapter Konsekwencje wyroku Trybunału Konstytucyjnego dla bezpieczeństwa informacji mgr inż. Joanna Karczewska CISA, ISACA Warsaw Chapter Konsekwencje wyroku Trybunału Konstytucyjnego dla bezpieczeństwa informacji Wyrok Trybunału Konstytucyjnego 2 Warszawa, dnia 9 kwietnia 2015 r. WYROK

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu

Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu Postanowienia ogólne 1 1. Kontrolę zarządczą w PUP stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Autor: Artur Lewandowski. Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski

Autor: Artur Lewandowski. Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski Autor: Artur Lewandowski Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski Przegląd oraz porównanie standardów bezpieczeństwa ISO 27001, COSO, COBIT, ITIL, ISO 20000 Przegląd normy ISO 27001 szczegółowy opis wraz

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Do badania pt. Diagnoza efektywności usług administracyjnych świadczonych przez lubuskie samorządy gminne.

ANKIETA. Do badania pt. Diagnoza efektywności usług administracyjnych świadczonych przez lubuskie samorządy gminne. ANKIETA Do badania pt. Diagnoza efektywności usług administracyjnych świadczonych przez lubuskie samorządy gminne Szanowni Państwo, Świadczenie usług przez administrację publiczną jest ważnym tematem w

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 24/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie Polityki zarządzania ryzykiem

Zarządzenie Nr 24/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie Polityki zarządzania ryzykiem Zarządzenie Nr 24/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie Polityki zarządzania ryzykiem Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1697/2011. Prezydenta Miasta Radomia

Zarządzenie Nr 1697/2011. Prezydenta Miasta Radomia Zarządzenie Nr 1697/2011 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Radomiu. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

SAMOOCENA SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ

SAMOOCENA SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ Załącznik Nr 3 Do Zarządzenia Nr 56/10 STAROSTY KOSZALIŃSKIEGO z dnia 1 października 2010 r. SAMOOCENA SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ W STAROSTWIE POWIATOWYM W KOSZALINIE Do sporządzenia samooceny wykorzystano

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ FILII w PŁOCKU

SYSTEM ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ FILII w PŁOCKU P OLITECHNIK A W AR S Z AWSKA FILIA W PŁOCKU ul. Łukasiewicza 17, 09-400 Płock SYSTEM ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ FILII w PŁOCKU Opracowano na podstawie załącznika do

Bardziej szczegółowo

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013 Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii

Bardziej szczegółowo

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Opis szkoleń planowanych do realizacji w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych.

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych. Norma PN-EN ISO 9001:2009 System Zarządzania Jakością w usługach medycznych Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych. www.isomed.pl Grzegorz Dobrakowski Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Standardy kontroli zarządczej

Standardy kontroli zarządczej Zespół Szkół Integracyjnych w Siemianowicach Śląskich Standardy kontroli zarządczej Podstawa prawna: 1. Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240). 1 Zarządzenie

Bardziej szczegółowo

Human Performance Improvementjak HR może podnieść efektywność organizacyjną firmy

Human Performance Improvementjak HR może podnieść efektywność organizacyjną firmy Human Performance Improvementjak HR może podnieść efektywność organizacyjną firmy Katarzyna Meysztowicz k.meysztowicz@tangerine.biz.pl Tel.: 790 300 575 Agenda Od czego zależy efektywność organizacyjna

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI S y s t e m Z a r z ą d z a n i a B e z p i e c z e ń s t w e m I n f o r m a c j i w u r z ę d z i e D e f i n i c j e Bezpieczeństwo informacji i systemów teleinformatycznych

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241)

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Zenon Decyk Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Od 2001 roku funkcjonowała w postaci kontroli finansowej, która dotyczyła

Bardziej szczegółowo

Plan komunikacji w ramach projektu CAF w Urzędzie Gminy Jasieniec

Plan komunikacji w ramach projektu CAF w Urzędzie Gminy Jasieniec Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plan komunikacji w ramach projektu CAF w Urzędzie Gminy Jasieniec WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 3 z dnia 20.10.214r REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Świadomość etyczna pracowników i klientów urzędu przykłady działań antykorupcyjnych

Świadomość etyczna pracowników i klientów urzędu przykłady działań antykorupcyjnych Świadomość etyczna pracowników i klientów urzędu przykłady działań antykorupcyjnych Urząd Skarbowy w Rawiczu etyka Etyka pracownicza i profilaktyka antykorupcyjna geneza projektu antykorupcja Zachowania

Bardziej szczegółowo

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium. 1. Wnioskodawca przeprowadził inwentaryzację zasobów nauki objętych projektem.

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium. 1. Wnioskodawca przeprowadził inwentaryzację zasobów nauki objętych projektem. Kryteria merytoryczne wyboru projektów dla poddziałania 2.3.1 Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego (ISP) ze źródeł administracyjnych oraz zasobów nauki Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 33/14 PROKURATORA GENERALNEGO

ZARZĄDZENIE Nr 33/14 PROKURATORA GENERALNEGO PG VII G 020/40/14 ZARZĄDZENIE Nr 33/14 PROKURATORA GENERALNEGO z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie kontroli zarządczej w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury Na podstawie art. 10 ust.

Bardziej szczegółowo

Kryteria merytoryczne dla działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Kryteria merytoryczne dla działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Kryteria merytoryczne dla działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Numer i nazwa osi priorytetowej Numer i nazwa działania/ poddziałania

Bardziej szczegółowo

Praktyczne korzyści dla Organizacji, Najlepsze praktyki płynące z BS 10500. Anti-bribery Management System. Joanna Bańkowska Dyrektor Zarządzający BSI

Praktyczne korzyści dla Organizacji, Najlepsze praktyki płynące z BS 10500. Anti-bribery Management System. Joanna Bańkowska Dyrektor Zarządzający BSI Praktyczne korzyści dla Organizacji, Najlepsze praktyki płynące z BS 10500 Anti-bribery Management System Joanna Bańkowska Dyrektor Zarządzający BSI 12 luty 2014 Copyright 2012 BSI. All rights reserved.

Bardziej szczegółowo

BAKER TILLY POLAND CONSULTING

BAKER TILLY POLAND CONSULTING BAKER TILLY POLAND CONSULTING Wytyczne KNF dla firm ubezpieczeniowych i towarzystw reasekuracyjnych w obszarze bezpieczeństwa informatycznego An independent member of Baker Tilly International Objaśnienie

Bardziej szczegółowo

AuditSolutions OFERTA WSPÓŁPRACY. Bezpieczeństwo Informacji. Systemy Teleinformatyczne. Wymiana Informacji. Rozwiązania dla sektora publicznego

AuditSolutions OFERTA WSPÓŁPRACY. Bezpieczeństwo Informacji. Systemy Teleinformatyczne. Wymiana Informacji. Rozwiązania dla sektora publicznego AuditSolutions Rozwiązania dla sektora publicznego Bezpieczeństwo Informacji Systemy Teleinformatyczne Wymiana Informacji OFERTA WSPÓŁPRACY Nowy obowiązek w zakresie przetwarzania informacji szansa czy

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania jakością

Systemy zarządzania jakością Systemy zarządzania jakością cechy, funkcje, etapy wdrażania systemu Prezentacja na spotkanie 3 System zarządzania jakością - czym jest a czym nie jest? System zarządzania jakością jest: zbiorem reguł,

Bardziej szczegółowo

SKZ System Kontroli Zarządczej

SKZ System Kontroli Zarządczej SKZ System Kontroli Zarządczej KOMUNIKAT Nr 23 MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych Na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015 Wykorzystanie elementów systemu EMAS w SZŚ według ISO 14001:2015 dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman, prof. nadzw. UEP Agenda Elementy SZŚ według EMAS (Rozporządzenie UE 1221/2009) i odpowiadające im

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA Strona: 1 z 6 1. Zaangażowanie kierownictwa Najwyższe kierownictwo SZPZLO Warszawa Ochota przejęło pełną odpowiedzialność za rozwój i ciągłe doskonalenie ustanowionego i wdrożonego zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Mariola Witek

Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Mariola Witek Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001 Mariola Witek Przedmiot wykładu 1.Rozwój systemów zarządzania jakością (SZJ) 2.Potrzeba posiadania formalnych SZJ 3.Korzyści

Bardziej szczegółowo

Celami kontroli jest:

Celami kontroli jest: Standardy te określono w takich obszarach, jak: środowisko wewnętrzne, zarządzanie ryzykiem, mechanizmy kontroli, informacja i komunikacja, monitorowanie i ocena. W świetle art. 47 ust. 3 znowelizowanej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia L.p. Tematyka szkolenia Zakres szkolenia Forma szkolenia Liczba godzin lekcyjnych szkolenia Liczba dni szkoleniowych Proponowany termin szkolenia 1. Zmiany w przepisach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wewnętrzne Nr 19/2013 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 26 września 2013 r.

Zarządzenie wewnętrzne Nr 19/2013 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 26 września 2013 r. Zarządzenie wewnętrzne Nr 19/2013 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 26 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia Procedury zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Środzie Wielkopolskiej. Na

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo aplikacji i urządzeń mobilnych w kontekście wymagań normy ISO/IEC 27001 oraz BS 25999 doświadczenia audytora

Bezpieczeństwo aplikacji i urządzeń mobilnych w kontekście wymagań normy ISO/IEC 27001 oraz BS 25999 doświadczenia audytora Bezpieczeństwo aplikacji i urządzeń mobilnych w kontekście wymagań normy ISO/IEC 27001 oraz BS 25999 doświadczenia audytora Krzysztof Wertejuk audytor wiodący ISOQAR CEE Sp. z o.o. Dlaczego rozwiązania

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY I PROGRAMY SKŁADAJĄCE SIĘ NA SYSTEM KONTROLI ZARZADCZEJ W

DOKUMENTY I PROGRAMY SKŁADAJĄCE SIĘ NA SYSTEM KONTROLI ZARZADCZEJ W Załącznik nr 1 do Zasad funkcjonowania kontroli zarządczej I poziomu w Starostwie Powiatowym w Pułtusku DOKUMENTY I PROGRAMY SKŁADAJĄCE SIĘ NA SYSTEM KONTROLI ZARZADCZEJ W STAROSTWIE POWIATOWYM W PUŁTUSKU.

Bardziej szczegółowo

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Kryteria merytoryczne wyboru projektów dla poddziałania 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Typ projektu Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA zarządzania ryzykiem w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdwinie

PROCEDURA zarządzania ryzykiem w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdwinie PROCEDURA zarządzania ryzykiem w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdwinie I. Postanowienia ogólne 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie jest jednostką finansów publicznych realizującą zadania

Bardziej szczegółowo

Szkolenie pt. Wprowadzenie do nowelizacji normy ISO 9001:2015

Szkolenie pt. Wprowadzenie do nowelizacji normy ISO 9001:2015 Strona 1 Szkolenie pt. Wprowadzenie do nowelizacji normy ISO 9001:2015 Strona 2 1. Wprowadzenie Zgodnie z regulaminem Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO) normy dla systemów zarządzania (MSS)

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ryzykiem braku zgodności w Banku Spółdzielczym w Końskich

Polityka zarządzania ryzykiem braku zgodności w Banku Spółdzielczym w Końskich Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 11/XLI/14 z dnia 30 grudnia 2014r. Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Nr 8/IX/14 z dnia 30 grudnia 2014r. Polityka zarządzania ryzykiem braku zgodności w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Plan komunikacji w ramach projektu CAF. Urzędu Gminy Sorkwity

Plan komunikacji w ramach projektu CAF. Urzędu Gminy Sorkwity Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plan komunikacji

Bardziej szczegółowo

1.5. ZESPÓŁ DS. SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ

1.5. ZESPÓŁ DS. SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ 1.5. ZESPÓŁ DS. SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ Po zapoznaniu się z Komunikatem Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Architektura bezpieczeństwa informacji w ochronie zdrowia. Warszawa, 29 listopada 2011

Architektura bezpieczeństwa informacji w ochronie zdrowia. Warszawa, 29 listopada 2011 Architektura informacji w ochronie zdrowia Warszawa, 29 listopada 2011 Potrzeba Pomiędzy 17 a 19 kwietnia 2011 roku zostały wykradzione dane z 77 milionów kont Sony PlayStation Network. 2 tygodnie 25 milionów

Bardziej szczegółowo

Ryzyko w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności ( )

Ryzyko w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności ( ) Ryzyko w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności ( ) Dr inż. Elżbieta Andrukiewicz Przewodnicząca KT nr 182 Ochrona informacji w systemach teleinformatycznych

Bardziej szczegółowo

Plan kontroli zarządczej na rok 2012 dla Urzędu Gminy Pruszcz Gdański w Pruszczu Gdańskim. Planowa na wartość

Plan kontroli zarządczej na rok 2012 dla Urzędu Gminy Pruszcz Gdański w Pruszczu Gdańskim. Planowa na wartość Plan kontroli zarządczej na rok 2012 dla Urzędu Gminy Pruszcz Gdański w Pruszczu Gdańskim Lp. CEL Nazwa 1. Przejrzysty proces zatrudniana zapewniający wybór najlepszego kandydata na dane stanowisko Wskaźnik

Bardziej szczegółowo

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA W TRAKCJA PRKiI S.A. Warszawa, maj 2015 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Od 1999 roku Trakcja PRKiI S.A. mając na uwadze satysfakcję Klienta i

Bardziej szczegółowo

oceny kontroli zarządczej

oceny kontroli zarządczej Audyt wewnętrzny jako źródło oceny kontroli zarządczej w jednostce Monika Kos radca ministra Departament Polityki Wydatkowej Ministerstwo Finansów 1 Plan prezentacji Dlaczego naleŝy systematycznie oceniać

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WEDŁUG

SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WEDŁUG Wykład 10. SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WEDŁUG NORM ISO 9000 1 1. Rodzina norm ISO 9000: Normy ISO 9000 są od 1987r., a trzecia rodzina norm ISO 9000 z 2000 r. (doskonalona w kolejnych latach) składa się

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 111/2011 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 2 maja 2011 roku

ZARZĄDZENIE NR 111/2011 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 2 maja 2011 roku ZARZĄDZENIE NR 111/2011 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 2 maja 2011 roku w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Pozycja 38

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Pozycja 38 DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Pozycja 38 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 29 września 2014 r. w sprawie Karty

Bardziej szczegółowo

Systemy zapobiegania korupcji stosowane w instytucjach publicznych

Systemy zapobiegania korupcji stosowane w instytucjach publicznych Systemy zapobiegania korupcji stosowane w instytucjach publicznych Grażyna Kopińska Fundacja im. Stefana Batorego Zwalczanie nadużyć fikcja czy rzeczywistość? Warszawa, 18 19 czerwca 2015 r. Konwencja

Bardziej szczegółowo

Procedura zarządzania ryzykiem w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej w Elblągu

Procedura zarządzania ryzykiem w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej w Elblągu Procedura zarządzania ryzykiem w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej w Elblągu Załącznik nr 2 do zarządzenia Celem procedury jest zapewnienie mechanizmów identyfikowania ryzyk zagraŝających realizacji

Bardziej szczegółowo

Ekoinnowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Ekoinnowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem Ekoinnowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman, prof. nadzw. UEP Poznań, 17 listopada 2014 r. AGENDA Innowacyjne podejście do zarządzania przedsiębiorstwem Warunki i

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Starosty Suskiego Nr 35/2010 z dnia 30 lipca 2010 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Karta audytu wewnętrznego reguluje funkcjonowanie audytu wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 98/2012. Wójta Gminy Żórawina z dnia 26 stycznia 2012 w sprawie wprowadzenia standardów kontroli zarządczej w Gminie Żórawina

Zarządzenie nr 98/2012. Wójta Gminy Żórawina z dnia 26 stycznia 2012 w sprawie wprowadzenia standardów kontroli zarządczej w Gminie Żórawina Zarządzenie nr 98/2012 Wójta Gminy Żórawina z dnia 26 stycznia 2012 w sprawie wprowadzenia standardów kontroli zarządczej w Gminie Żórawina Na podstawie art. 53 ust. 1, art. 68 ust. 1 i art. 69 ust. 1

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1/2016 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 4 stycznia 2016r.

ZARZĄDZENIE NR 1/2016 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 4 stycznia 2016r. ZARZĄDZENIE NR 1/2016 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 4 stycznia 2016r. w sprawie systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Czernikowie. Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ DLA ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM DOKONALENIA NAUCZYCIELI. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ DLA ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM DOKONALENIA NAUCZYCIELI. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 5/2011 z dnia 26 stycznia 2011 r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ DLA ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM DOKONALENIA NAUCZYCIELI Postanowienia ogólne 1 Ustalenia niniejszego regulaminu

Bardziej szczegółowo

MODEL DOSKONAŁOŚCI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

MODEL DOSKONAŁOŚCI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Wykład 2. MODEL DOSKONAŁOŚCI ORGANIZACJI I ZASADY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 1 1. Systematyka zarządzania jakością w organizacji: Systematyka zarządzania jakością jest rozumiana jako: system pojęć składających

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 55/2008 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 grudnia 2008 roku

Zarządzenie Nr 55/2008 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 grudnia 2008 roku Zarządzenie Nr 55/2008 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego Zespołu Audytu Wewnętrznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Bardziej szczegółowo

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO Jakość samą w sobie trudno jest zdefiniować, tak naprawdę pod tym pojęciem kryje się wszystko to co ma związek z pewnymi cechami - wyrobu lub usługi - mającymi wpływ na

Bardziej szczegółowo

Norma ISO 26000 Zasady, obszary i działania Wyzwania praktyczne. Dr inż. Zofia Pawłowska

Norma ISO 26000 Zasady, obszary i działania Wyzwania praktyczne. Dr inż. Zofia Pawłowska Norma ISO 26000 Zasady, obszary i działania Wyzwania praktyczne Dr inż. Zofia Pawłowska 1 Odpowiedzialnośd społeczna powinna przenikad każdą decyzję, bez względu na to, czy dotyczy ona pracowników, wyrobów,

Bardziej szczegółowo

NOSEK ( Narzędzie Oceny Systemu Efektywnej Kontroli ) Sporządzili: Bożena Grabowska Bogdan Rajek Anna Tkaczyk Urząd Miasta Częstochowy

NOSEK ( Narzędzie Oceny Systemu Efektywnej Kontroli ) Sporządzili: Bożena Grabowska Bogdan Rajek Anna Tkaczyk Urząd Miasta Częstochowy NOSEK ( Narzędzie Oceny Systemu Efektywnej Kontroli ) Sporządzili: Bożena Grabowska Bogdan Rajek Anna Tkaczyk Urząd Miasta Częstochowy Dziękujemy za współpracę uczestnikom GRUPY INOWACJI SAMORZĄDOWYCH:

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie standardów zarządzania w administracji rządowej

Doskonalenie standardów zarządzania w administracji rządowej Informator o projekcie Doskonalenie standardów zarządzania w administracji rządowej Warszawa, marzec 2013 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

ISO 9001:2015 ORAZ ISO 14001:2015 REWIZJA NORM CZY JESTEŚ PRZYGOTOWANY?

ISO 9001:2015 ORAZ ISO 14001:2015 REWIZJA NORM CZY JESTEŚ PRZYGOTOWANY? ISO 9001:2015 ORAZ ISO 14001:2015 REWIZJA NORM CZY JESTEŚ PRZYGOTOWANY? JAKI JEST CEL REWIZJI 2015? W czasach nieustannych wyzwań natury gospodarczej, technologicznej i środowiskowej, firmy muszą stale

Bardziej szczegółowo

Poznaj nasze podejście do rozwoju członków korpusu służby cywilnej.

Poznaj nasze podejście do rozwoju członków korpusu służby cywilnej. Poznaj nasze podejście do rozwoju członków korpusu służby cywilnej. Skorzystaj z dobrych praktyk i przekonaj się, jak niewielkie usprawnienia mogą przynieść znaczące efekty. Od ponad pięciu lat wdrażam

Bardziej szczegółowo

Plan komunikacji w ramach projektu CAF

Plan komunikacji w ramach projektu CAF Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik CAF 5 Plan komunikacji w ramach projektu CAF WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest określenie

Bardziej szczegółowo

Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez

Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez KONCEPCJA SYSTEMU JAKOŚCI zgodnie z wymaganiami norm ISO serii 9000 dr Lesław Lisak Co to jest norma? Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez upoważnioną

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 327/2016 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 20 października 2016 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO 1 I. Postanowienia ogólne 1. Karta audytu wewnętrznego ustala zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 84/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku zmieniające zasady organizacji studiów podyplomowych Zarządzanie jakością Na podstawie 7 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie Modernizacja systemów zarządzania i podnoszenie kompetencji kadr poprzez realizację wdrożeń usprawniających ukierunkowanych na poprawę procesów zarządzania w administracji rządowej Przeprowadzenie badania

Bardziej szczegółowo

Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 32-CPI-WZP-2244/13. Podstawa do dysponowania osobą

Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 32-CPI-WZP-2244/13. Podstawa do dysponowania osobą Załącznik nr 8 do SIWZ Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 3-CPI-WZP-44/13 Lp. Zakres wykonywanych czynności Liczba osób Imiona i nazwiska osób, którymi dysponuje wykonawca

Bardziej szczegółowo

Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji. Artur Kowalski Prometriq

Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji. Artur Kowalski Prometriq Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji Artur Kowalski Prometriq Wrocław, 19-11-2009 Jest tylko jedna strategia sukcesu Polega ona na precyzyjnym zdefiniowaniu docelowego odbiorcy i zaoferowaniu

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA DOBRYCH PRAKTYK

SZKOŁA DOBRYCH PRAKTYK FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY SZKOŁA DOBRYCH PRAKTYK TYTUŁ/NAZWA Dobrej praktyki Nowoczesny System Zarządzania Jakością w I Liceum Ogólnokształcącym im. Ks. A. J. Czartoryskiego w Puławach - Permanentne doskonalenie

Bardziej szczegółowo

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Proces systematycznego zbierania, analizowania publikowania wiarygodnych informacji,

Bardziej szczegółowo

poprawy konkurencyjności

poprawy konkurencyjności Wdrażanie anie i doskonalenie systemów w zarządzania szansą poprawy konkurencyjności ci organizacji Andrzej Borcz "Przy istniejącej konkurencji firmy, które nie potrafią tworzyć i wcielać w życie doskonałej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monitorowania i samooceny w V Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej

Instrukcja monitorowania i samooceny w V Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej Instrukcja monitorowania i samooceny w V Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej Dąbrowa Górnicza 20.12013r. ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej. Wójt Gminy Biesiekierz

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej. Wójt Gminy Biesiekierz Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Wójta Gminy Biesiekierz za rok 2013 Dział I Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj.

Bardziej szczegółowo