www-tz-c.pl SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ (SZJ) 10 CAF (THE COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK WSPÓLNA METODA OCENY) 10

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "www-tz-c.pl SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ (SZJ) 10 CAF (THE COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK WSPÓLNA METODA OCENY) 10"

Transkrypt

1 Z AR Z ĄD Z AN IE JAK O ŚĆ BE ZPIE CZEŃS TW O INFORMACJ I K ON SULT AC J E SZK OLENIA WD R OŻENIA OU T SOU R C IN G S Z K OLE N I A SZKOL ENIA 2 Z ARZĄDZANIE PRACA ZESPOŁOWA 4 SYSTEM OCENY I MOTYWOWANIA PRACOWNIKÓW 4 KONTROLA ZARZĄDCZA 5 ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE I ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE 5 ZARZĄDZANIE PROCESOWE 6 ZARZĄDZANIE RYZYKIEM 6 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI 7 BADANIE KLIENTÓW I INNYCH STRON ZAINTERESOWANYCH 7 OPRACOWANIE I OCENA DOKUMENTACJI 8 INTEGRACJA SYSTEMOWA 8 AUDYTY 9 SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZACJI 9 J A K OŚ Ć SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ (SZJ) 10 CAF (THE COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK WSPÓLNA METODA OCENY) 10 METODYKA CIĄGŁEGO DOSKONALENIA 11 WEWNĘTRZNY SYSTEM KONTROLI (WSK) 11 B EZPIEC Z EŃ STWO DA N YC H I IN F O R M AC J I SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI (SZBI) 12 BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH 12 PRZEGLĄD ZABEZPIECZEŃ SIECIOWYCH 13 OCENA STRON WWW i BIP 13 Z A R ZĄDZAN I E Ś R ODOWISKIEM SYSTEM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO (SZŚ) 14 H IGIEN A I B EZPIEC Z EŃ STWO PR A C Y SYSTEM Z A RZ ĄDZ A NI A BEZ PIE CZ E ŃST WE M I HIG IE N Ą PRACY 14 ANTYKO RUP CJA SYSTEM PRZECIWDZIAŁANIA ZAGROŻENIOM KORUPCYJNYM 15 www-tz-c.pl

2 S Z K O L E N I A A D M I N I S T R A C JA P U B L ICZNA PRAKTYCZNE ASPEKTY KONTROLI INSTYTUCJONALNEJ (WEWNĘTRZNEJ) W SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM PRAKTYCZNE STOSOWANIE KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO DOKONYWANIE ZAKUPÓW (TZW. ZAKUPÓW ZWOLNIONYCH Z USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ZE WZGLĘDU NA WARTOŚĆ) INSTRUKCJA KANCELARYJNA W PRAKTYCE KONTROLA ZARZĄDCZA P R AW O B U D OWL A N E I Z A GOS P O D A R OWA N I E P R Z E S T R Z E N N E INWESTYCJE BUDOWLANE W ŚWIETLE UNORMOWAŃ, PLANOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ORAZ PRAWA BUDOWLANEGO ZEZWOLENIA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWYCH I OBIEKTÓW OGÓLNOBUDOWLANYCH PROBLEMY PRAKTYKI DZIAŁANIA PROWADZENIE POSTĘPOWAŃ Z ZAKRESU GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ, W TYM USTALAJĄCYCH WARUNKI ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ PROWADZĄCYCH PROCEDURĘ SPORZĄDZANIA PLANÓW MIEJSCOWYCH ORAZ STUDIÓW UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMIN PROWADZENIE POSTĘPOWAŃ Z ZAKRESU PRAWA BUDOWLANEGO, W TYM WYDAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ ODPOWIEDZIALNOŚĆ FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH (W TYM MAJĄTKOWA STAROSTÓW, PREZYDENTÓW, BURMISTRZÓW, WÓJTÓW ORAZ SŁUŻB ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANYCH I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ, A TAKŻE NADZORU BUDOWLANEGO) ZA RAŻĄCE NARUSZENIE PRAWA, W ZAKRESIE USTALANIA WARUNKÓW ZABUDOWY, ZAGOSPODAROWANIA TERENU I INWESTYCJI BUDOWLANYCH INWESTYCJE BUDOWLANE AKTUALNE UREGULOWANIA PRAWNE, ORZECZNICTWO TK ORAZ WSA I NSA FINANSE GOSPODAROWANIE MAJĄTKIEM TRWAŁYM I OBROTOWYM, WYDATKI STRUKTURALNE, EWIDENCJA NALEŻNOŚCI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I TRYB ICH UMARZANIA WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA I JEJ ZMIANY ORAZ WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA JST EWIDENCJA NALEŻNOŚCI SKARBU PAŃSTWA I TRYB ICH UMARZANIA ZEZWOLENIA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWYCH I OBIEKTÓW OGÓLNOBUDOWLANYCH PROBLEMY PRAKTYKI DZIAŁANIA PODATEK VAT - AKTUALNE ZMIANY W ROZLICZANIU PODATKU VAT W SFERZE BUDŻETOWEJ PROBLEMY PRAKTYKI POSTĘPOWANIA

3 S Z K O L E N I A B E Z P I E C Z E Ń S T W O D A N Y C H I INFORMACJI WYMAGANIA ROZPORZĄDZENIA Z 12 KWIETNIA 2012 R. W SPRAWIE KRAJOWYCH RAM INTEROPERACYJNOŚCI PN ISO/ IEC 27001:2013 BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI WYMAGANIA NORMY W JEDNOSTKACH SEKTORA PUBLICZNEGO BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI, W TYM INFORMACJE USTAWOWO CHRONIONE W JEDNOSTKACH SEKTORA PUBLICZNEGO OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W JEDNOSTKACH SEKTORA PUBLICZNEGO (UWAGA!: UWZGLĘDNIA NOWE PRZEPISY OD R.) OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNEJ W DLA PRACOWNIKÓW W JEDNOSTKACH SEKTORA PUBLICZNEGO WSPÓŁCZESNE ZAGROŻENIA W SFERZE PRZESYŁANIA I ODBIERANIA INFORMACJI BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI W TYM DANYCH OSOBOWYCH W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH I N F ORMAC JA P U B L IC Z N A PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE USTAWY O DOSTĘPIE DO INFORMACJI PUBLICZNEJ UŻYTECZNOŚĆ I DOSTĘPNOŚĆ INFORMACJI PUBLICZNEJ W ŚWIETLE WYMAGAŃ WCAG 2.0 ORAZ ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW DOTYCZĄCEGO KRAJOWYCH RAM INTEROPERACYJNOŚCI. Z A R Z Ą D Z A N I E ISO/ IEC 9001:2013 (PROJEKT) WYMAGANIA NORMY W JEDNOSTKACH SEKTORA PUBLICZNEGO WEWNĘTRZNY AUDYTOR SYSTEMU ZARZĄDZANIA (JAKOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI, SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA ZAGROŻENIOM KORUPCYJNYM) SZKOLENIE MENEDŻER SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W JEDNOSTKACH SEKTORA PUBLICZNEGO I NNE N A S Z E S Z K OLENIA KONTROLA ZARZĄDCZA; ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE; ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE; ZARZĄDZANIE RYZYKIEM; PODEJŚCIE PROCESOWE; ZARZĄDZANIE PROJEKTEM; PRACA ZESPOŁOWA; MODEL CAF; PLANOWANIE I REALIZACJA PROJEKTÓW DOSKONALĄCYCH; OCENA I MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW; NARZĘDZIA JAKOŚCI; ; SYSTEM PRZECIWDZIAŁANIA ZAGROŻENIOM KORUPCYJNYM; PROTOKÓŁ DYPLOMATYCZNY

4 P R A C A Z E S P O Ł O W A szkolenia z zakresu pracy zespołowej, warsztaty doskonalące z zakresu pracy zespołowej, organizowanie i prowadzenie spotkań, posiedzeń i narad. Czym jest praca zespołowa? Prawidłowe realizowanie celów i zadań stawianych organizacjom jest związane nieodłącznie z umiejętnością pracy w zespole. Praca zespołowa uczy odnajdywania się w różnych rolach i doskonali te umiejętności. Zarówno szeregowi pracownicy, jak i ich przełożeni, pracując zespołowo posiadają te same prawa i obowiązki, łączy ich wspólny cel oraz poczucie odpowiedzialności. Umiejętności w zakresie pracy zespołowej to zarówno właściwe planowanie i przeprowadzanie spotkań, narad itp., wykorzystywanie właściwych narzędzi do pracy zespołowej, jak również uzyskiwanie efektu synergii, który powstaje dzięki prawidłowemu wykorzystaniu burzy mózgów. Umiejętne prowadzenie pracy zespołowej polega na zrozumieniu czym jest zespół, stosowaniu odpowiedniego podejścia do jego pracy, jak również metod i narzędzi. Korzyści ze stosowania pracy zespołowej: uzyskanie efektu synergii, zwiększenie efektywności przez lepsze wykorzystanie czasu, poprawa morale pracowników dzięki ich zaangażowaniu w wypracowanie propozycji i rozwiązań oraz ich realizację, uwzględnienie różnych punktów widzenia, innowacyjność wypracowywanych propozycji i rozwiązań, poprawa kultury organizacyjnej przez jej ukierunkowanie na zrozumienie wspólnego celu, poczucie odpowiedzialności i poprawę relacji międzyludzkich. S Y S T E M O C E N Y I M O T Y W O W A N I A P R A C O W N I K Ó W opracowanie lub pomoc doradczą w budowie i wdrożeniu systemów oceny i motywowana, które są przygotowywane indywidualnie według potrzeb i możliwości każdej organizacji, przeprowadzenie badań wśród załogi i kierownictwa organizacji, umożliwiających diagnozę potrzeb i możliwości w zakresie systemu oceny i motywowania, opracowanie zakresów czynności, uprawnień i odpowiedzialności oraz opisów stanowisk pracy. Czym jest system oceny i motywowania pracowników? Odpowiednia motywacja do realizacji celów i zadań jest ważna zarówno z punktu widzenia pracownika, jak i pracodawcy. System oceny i motywowania pracowników stanowi zbiór spójnych narzędzi, które zapewniają zwiększenie motywacji pracowników, a w ślad za tym ich efektywność i jakość działania. Wpływa on również na ocenę całej organizacji, ponieważ właściwe nastawienie pracowników do pracy oraz organizacji ma istotny wpływ na zadowolenie klienta. Korzyści z wdrożenia systemu oceny i motywowania pracowników: lepsze zrozumienie przez pracowników oczekiwań pracodawcy, wzrost zaangażowania i zadowolenia pracowników, przejrzyste i obiektywne kryteria oceny pracowników, dokonywanie obiektywnych ocen, uwzględniających osiągane rezultaty, jak również kompetencje, zwiększenie skuteczności podnoszenia kompetencji, lepsze wykorzystanie potencjału pracowników, poprawa efektywności i jakości działania organizacji. Str. 4 Wasze potrzeby to nasze wyzwania

5 K O N T R O L A Z A R Z Ą D C Z A opracowanie koncepcji i założeń do systemu kontroli zarządczej, przeprowadzenie szkoleń dla wszystkich grup pracowników, opracowanie dokumentacji kontroli zarządczej, konsultacje przy opracowaniu i wdrożeniu rozwiązań z zakresu kontroli zarządczej m.in. definiowanie celów, analiza ryzyka, ciągłości działania, samoocena. Czym jest system kontroli zarządczej? System kontroli zarządczej jest zbiorem rozwiązań, które mają zapewnić prawidłowe działanie organizacji a w szczególności dających racjonalne zapewnienie, że cele organizacji zostaną osiągnięte. Przez prawidłowe działanie rozumie się nie tyko działanie skuteczne, efektywne i zgodne z prawem, ale również m.in. zapewnienie prawidłowości w zakresie zarządzania zasobami w tym ich ochrony, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji i zarządzania ryzykiem. Korzyści z wprowadzenia systemu kontroli zarządczej to: spełnienie wymagań prawnych stawianych jednostkom z sektora finansów publicznych, poprawa skuteczności i efektywności organizacji, realizacja procesu ciągłego doskonalenia będącego następstwem m.in. samooceny, wprowadzenie mechanizmów zarządzania przez cele i ryzykiem. Z A R Z Ą D Z A N I E S T R A T E G I C Z N E I Z A R Z Ą D Z A N I E P R Z E Z C E L E szkolenia z zakresu zarządzania strategicznego i ZPC (Zarządzania Przez Cele), konsultacje przy określaniu misji, wizji, celów strategicznych i operacyjnych, konsultacje w zakresie opracowania planów strategicznych i operacyjnych. Czym jest zarządzanie strategiczne? Zarządzanie strategiczne polega na myśleniu kompleksowym i długoterminowym, ukierunkowanym na określenie misji, wizji, wartości, priorytetów i celów strategicznych. Zarządzanie strategiczne uwzględnia uwarunkowania zewnętrzne, takie jak obecne i przyszłe oczekiwania oraz potrzeby stron zainteresowanych, przepisy prawa, jak również wewnętrzne, uwzględniające posiadane potencjały i zasoby. Zarządzanie strategiczne zapewnia koncentrację organizacji na kwestiach najistotniejszych dla jej prawidłowego działania i rozwoju. Czym jest zarządzanie przez cele? Zarządzanie przez cele oznacza określenie mierzalnych celów, które zapewnią zrównoważone funkcjonowanie, rozwój oraz doskonalenie organizacji. Cele powinny wypływać ze strategii i w naturalny sposób wspierać jej realizację oraz być powiązane z systemem oceny i motywowania pracowników. Korzyści płynące z zarządzania strategicznego i zarządzania przez cele: poprawa wyników organizacji, jasno określone wartości, zasady, priorytety i cele strategiczne organizacji, identyfikacja kluczowych kierunków rozwoju organizacji, ukierunkowanie oraz koncentracja działań i zasobów organizacji na określone kierunki i cele, wzrost morale i zaangażowania pracowników w działanie organizacji. Str. 5

6 Z A R Z Ą D Z A N I E P R O C E S O W E opracowanie metodyki podejścia procesowego, opracowanie i konsultacje w zakresie stworzenia architektury procesów, szkolenia z zakresu zarządzania procesowego, konsultacje w zakresie wdrażania i doskonalenia podejścia procesowego. Czym jest zarządzanie procesowe? Zarządzanie procesowe jest podejściem, które zakłada, że pożądany wynik osiąga się z większą efektywnością wówczas, gdy działania i związane z nimi zasoby są zarządzane jako proces. Proponujemy Państwu własną metodykę podejścia procesowego, która została opracowana i jest doskonalona w oparciu o zdobywane doświadczenie. Metodyka ta jest oparta o: normy serii ISO 9000; modele CAF i EFQM; BPMN (Business Process Modeling Notation). Korzyści płynące z zarządzania procesowego: pozytywne zmiany kultury organizacyjnej przekładające się na wyniki organizacji, koncentracja na celach / rezultatach organizacji, eliminowanie problemów wynikających z funkcjonalnego podejścia do organizacji, ukierunkowanie na oczekiwania stron zainteresowanych i zrozumienie optyki klienta. Z A R Z Ą D Z A N I E R Y Z Y K I E M przeprowadzenie szkoleń dla wszystkich grup pracowników, opracowanie dokumentacji dotyczącej zarządzania ryzykiem, w tym polityki i procedur, prowadzenie spotkań i warsztatów dotyczących ryzyka, konsultacje przy przeprowadzeniu analizy ryzyka i planowaniu oraz realizacji planu postępowania z ryzykiem. Czym jest zarządzanie ryzykiem? Zarządzanie ryzykiem jest elementem, który towarzyszy przez cały czas naszemu działaniu i podejmowanym decyzjom. Ryzyko jest stałym elementem, które nigdy nie może być zminimalizowane do zera. To jednak, jakie ryzyka i jaki ich poziom organizacja jest w stanie zaakceptować, a w stosunku do którego ryzyka powinna podjąć działania je ograniczające powinno być następstwem przemyślanych i wyważonych decyzji kierownictwa organizacji. Korzyści płynące z zarządzania ryzykiem: możliwość systematycznego i metodycznego definiowania ryzyka, ujednolicenie podejścia do oceny ryzyka i reakcji na ryzyko przez jednolitą metodę jego oceny w różnych obszarach organizacyjnych, podejmowanie świadomych decyzji przez kierownictwo organizacji, zmniejszenie liczby i skali materializowania się ryzyka dzięki wprowadzeniu mechanizmów oddziałujących na prawdopodobieństwo lub na skutek jego wystąpienia, Zwiększenie prawdopodobieństwa realizacji celów organizacji. Str. 6 Wasze potrzeby to nasze wyzwania

7 Z A R Z Ą D Z A N I E P R O J E K T A M I opracowanie metodyki podejścia projektowego, szkolenia z zakresu zarządzania projektowego, konsultacje w zakresie planowania, realizacji i ewaluacji projektów. Czym jest zarządzanie projektami? Wiele organizacji realizując prace dla klientów lub wprowadzając zmiany organizacyjne identyfikuje potrzebę indywidualnego podejścia do kwestii planowania i zarządzania danymi zadaniami. Podejście projektowe jest dedykowane do sytuacji, w których mamy do czynienia z unikalnymi, niepowtarzalnymi zadaniami (zleceniami), które często muszą być zrealizowane w ograniczonym czasie (mają precyzyjnie określony termin rozpoczęcia i zakończenia) oraz wymagają czasowego wyodrębnienia zasobów, w tym ludzkich, i właściwego nimi zarządzania. Korzyści z podejścia projektowego: uporządkowanie i wprowadzenie systemowych rozwiązań w zakresie planowania, nadzoru i rozliczania zadań, dostosowanie oferty do indywidualnych potrzeb klientów, zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów, poprawa skuteczności, jakości i terminowości przy realizowaniu zadań. B A D A N I E K L I E N T Ó W I I N N Y C H S T R O N Z A I N T E R E S O W A N Y C H opracowanie rozwiązań w zakresie badań klientów i innych stron zainteresowanych, przeprowadzanie badań klientów i innych stron zainteresowanych z wykorzystaniem różnych metod, w tym: badania ankietowe (osobiste, telefoniczne, elektroniczne), wywiady, grupy fokusowe, tajemniczy klient, desk research (analiza zasobów internetowych np. fora, grupy dyskusyjne). Czym jest badanie klientów i stron zainteresowanych? Wszystkie organizacje są uzależnione od dobrych relacji z klientami i innymi stronami zainteresowanymi. Jeżeli organizacja stawia na trwały i długookresowy sukces, powinna dbać o dobre relacje ze stronami zainteresowanymi, a w szczególności z klientami, i dążyć do spełniania ich wymagań i oczekiwań. Obecnie możliwości konkurowania ceną stają się coraz trudniejsze i w zawiązku z tym dobre relacje z klientem i stronami zainteresowanymi często stanowi istotną przewagę konkurencyjną. Korzyści płynące z prowadzenia badań klientów i innych stron zainteresowanych: możliwość ukształtowania oferty zgodnie z oczekiwaniami klientów, poprawa relacji i warunków współdziałania ze stronami zainteresowanymi, poprawa kluczowych wyników działalności, uzyskanie stabilnej grupy stałych i lojalnych klientów. Str. 7

8 O P R A C O W A N I E I O C E N A D O K U M E N T A C J I opracowanie dokumentów organizacyjnych (regulaminy, procedury itp.) jak również innych, np. specyfikacje istotnych warunków zamówienia, karty usług, analizę i ocenę dokumentów organizacyjnych. Czym jest opracowanie i ocena dokumentacji? Opracowanie, analiza i ocena dokumentacji może dotyczyć regulaminów organizacyjnych, zarządzeń, procedur, ale także innych dokumentów. Analiza i ocena jest przeprowadzana pod kątem zgodności z określonymi kryteriami (np. modelami zarządzania, technikami prawodawczymi, zasadami języka polskiego, wymaganiami norm, podejściem systemowym). Oferujemy Państwu m.in. opracowanie aktów normatywnych, które będą zgodne z zasadami techniki prawodawczej, jak również będą uwzględniać zasady podejścia systemowego i kompleksowego, ponadto oferujemy opracowanie albo ocenę m.in. specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Korzyści z prawidłowego opracowania dokumentacji: dokumentacja jest podstawowym narzędziem zarządzania organizacją i prawidłowego jej działania, dokumentacja wprowadza standaryzację i pozwala na powtarzalne i jednolite prowadzenie działań przez wielu realizatorów, dokumentacja stanowi utrwalenie wiedzy i doświadczeń nabytych przez organizację, dokumentacja jest narzędziem adaptacji zawodowej i podnoszenia kompetencji pracowników, dokumentacja umożliwia określenie wzajemnych zależności i zasad postępowania dla realizatorów działań i procesów. Na czym polega integracja systemowa? Integracja systemowa to działanie, które zapewnia zbudowanie jednego systemu zarządzania w oparciu o funkcjonujące i wdrażane systemy zarządzania. Wiele systemów opiera się na tych samych założeniach i narzędziach, które powinny ze sobą współgrać i tworzyć jeden integralny system. Wiele organizacji posługuje się np. systemem zarządzania jakością i chce wdrożyć nowe rozwiązania i systemy lub jest do tego zobligowana. Proponujemy Państwu usługi m.in. w zakresie: I N T E G R A C J A S Y S T E M O W A opracowanie koncepcji i założeń do integracji systemów zarządzania oraz ich optymalizacji i doskonalenia, konsultacje przy opracowaniu i wdrażaniu rozwiązań integrujących systemy oraz ich optymalizacji i doskonaleniu. integracji systemu zarządzania jakością z systemem kontroli zarządczej, integracji systemu zarządzania jakością z systemem zarządzania bezpieczeństwem informacji, integracji systemu zarządzania jakością z systemem przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym, integracji wewnętrznego systemu kontroli z systemem zarządzania jakością, integracji rozwiązań z zakresu zarządzania przez cele z systemami zarządzania w tym zarządzania jakością i systemem kontroli zarządczej. Korzyści z integracji systemowej: poprawa skuteczności i sprawności działania organizacji, wykorzystanie efektu synergii narzędzi występujących w różnych systemach, minimalizacja dodatkowych działań związanych z posługiwaniem się systemami, wzrost świadomości pracowników i ich zaangażowania w jakość funkcjonowania organizacji. Str. 8 Wasze potrzeby to nasze wyzwania

9 A U D Y T Y prowadzenie audytów, w tym audytów wewnętrznych (outsourcing) we wszystkich domenach naszej działalności (m.in. systemy zarządzania, bezpieczeństwo informacji, kontrola zarządcza audyt wynikający z ustawy o finansach publicznych), prowadzenie audytów dostawców oraz audytów przedcertyfikacyjnych. Czym jest audyt? Audyt jest obiektywnym i niezależnym działaniem, które dostarcza wiarygodnych informacji o stopniu spełnienia kryteriów. Jest ukierunkowany na badanie rozwiązań systemowych oraz udoskonalenie działalności danej organizacji. Audyty są prowadzone w oparciu o zasady wynikające ze standardów IIA (THE INSTITUTE OF INTERNAL AUDITORS), z ustawy o finansach publicznych oraz norm ISO. Korzyści z przeprowadzenia audytu: uzyskanie obiektywnych i niezależnych informacji oraz oceny, identyfikacja i ocena ryzyk, identyfikacja zagadnień, które wymagają doskonalenia lub mogą być doskonalone, zwiększenie motywacji pracowników do prawidłowego działania, poprawa wyników organizacji. S P O Ł E C Z N A O D P O W I E D Z I A L N O Ś Ć O R G A N I Z A C J I ( P N - E N I S O : ) opracowanie koncepcji i założeń w zakresie społecznej odpowiedzialności organizacji, konsultacje przy opracowaniu i wdrażaniu rozwiązań z zakresu społecznej odpowiedzialności organizacji, opracowanie dokumentów organizacyjnych np.: Deklaracji społecznej odpowiedzialności organizacji, Dobrych praktyk, zasad, procedur. Czym jest odpowiedzialność społeczna organizacji (wg. PN- E N I S O : )? ISO zawiera wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności zdefiniowanej jako odpowiedzialność organizacji za wpływ podejmowanych przez nią decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko poprzez przejrzyste i etyczne postępowanie, które: przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, w tym zdrowia i dobrobytu społeczeństwa; uwzględnia oczekiwania interesariuszy (osób lub grup, które są zainteresowane decyzjami lub działaniami organizacji); jest zgodne z obowiązującym prawem i spójne z międzynarodowymi normami postępowania; jest zintegrowane z działaniami organizacji i praktykowane w jej działaniach podejmowanych w obrębie jej sfery oddziaływania. ISO nie jest normą systemu zarządzania ale zawiera elementy, które mogą być włączone do już istniejących systemów. Nie zawiera wymagań i nie jest przeznaczona do certyfikacji ani do zastosowania w celach regulacyjnych lub związanych z umowami. Ma natomiast ułatwiać organizacjom działanie w sposób odpowiedzialny społecznie, co staje się wymaganiem społeczeństw na całym świecie a nie jest tylko sprawą wyboru. Korzyści: zbudowanie przejrzystej, opartej na współpracy oraz wysokich standardach etycznych kultury organizacyjnej, ukształtowanie pozytywnego wizerunku, w tym wzmocnienie rozpoznawalności wśród otoczenia, pozytywne postrzeganie w oczach potencjalnych kandydatów do pracy, jak również wzrost poziomy satysfakcji pracowników, ich lojalności i motywacji, pogłębienie lojalności klientów i łatwiejsze pozyskiwanie nowych. Str. 9

10 S Y S T E M Z A R Z Ą D Z A N I A J A K O Ś C I Ą ( S Z J ) w e d ł u g n o r m y I S O : szkolenia, w tym szkolenia audytorów wewnętrznych oraz warsztaty doskonalące ich umiejętności, konsultacje przy opracowaniu, wdrożeniu i doskonaleniu SZJ, outsourcing w zakresie utrzymania SZJ (m. in. zakres działania Pełnomocnika, audyty wewnętrzne). Proponujemy także prowadzenie audytów wstępnych, wewnętrznych i przedcertyfikacyjnych. Na Państwa zlecenie możemy również przeprowadzić obiektywny i fachowy audyt waszych dostawców. Ponadto oferujemy weryfikację i ocenę przygotowanych przez Państwa dokumentów i rozwiązań organizacyjnych. Czym jest system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001:2008? Jest to system zarządzania organizacją oparty na podejściu procesowym, ukierunkowany na spełnianie wymagań, w tym w szczególności wymagań i oczekiwań klientów. Korzyści z posiadania systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001:2008: poprawa skuteczności i sprawności zarządzania, poprawa jakości wyrobów i usług, elastyczne dostosowanie się do wzrastających wymagań klientów, wzrost zadowolenia klientów a w efekcie poprawa wyników biznesowych, Ponad dwudziestoletnie doświadczenie w zakresie zarządzania jakością wzrost świadomości pracowników i ich zaangażowania w jakość funkcjonowania organizacji oraz dostarczanych przez nią usług. C A F ( T H E C O M M O N A S S E S S M E N T F R A M E W O R K W S P Ó L N A M E T O D A O C E N Y ) przeprowadzenie szkoleń wprowadzających dla kierownictwa i pracowników, przeprowadzenie szkoleń dla zespołu samooceny, konsultacje przy przeprowadzaniu samooceny, szkolenie z zakresu prowadzenia projektów doskonalących, konsultacje przy realizacji i ocenie projektów doskonalących. Czym jest CAF? Jest to model i metoda oceny, która dzięki określonemu podejściu i kryteriom umożliwia przeprowadzenie obiektywnej samooceny, a w jej następstwie podjęcie odpowiednich działań doskonalących. Metoda ta została opracowana przez europejskich praktyków z sektora administracji publicznej z myślą o wykorzystaniu w tejże administracji. Metoda ta, dzięki jednolitemu podejściu do systemu zarządzania i kryteriów oceny, umożliwia także porównywanie się z innymi organizacjami zarówno w zakresie podejść, jak i osiąganych wyników. Korzyści ze stosowania metody CAF: kompleksowe i zrównoważone podejście do funkcjonowania i oceny organizacji sektora publicznego, uzyskanie obiektywnego i porównywalnego obrazu organizacji oraz oceny działania i osiąganych rezultatów, możliwość porównywania się z innymi organizacjami, podejmowanie świadomych decyzji dotyczących rozwoju i doskonalenia organizacji, realizacja działań doskonalących oraz ocena ich skuteczności. Str. 10 Wasze potrzeby to nasze wyzwania

11 M E T O D Y K A C I Ą G Ł E G O D O S K O N A L E N I A opracowanie metodyki ciągłego doskonalenia, szkolenia z zakresu pracy zespołowej, narzędzi i technik jakości oraz realizacji projektów doskonalących, konsultacje w zakresie realizacji projektów doskonalących. Czym jest ciągłe doskonalenie? Ciągłe doskonalenie jest działaniem mającym na celu zwiększenie zdolności organizacji do spełnienia stawianych jej wymagań. Metodyka ciągłego doskonalenia ma na celu wypracowanie systemowego i kompleksowego podejścia do doskonalenia z uwzględnieniem istniejącej kultury organizacyjnej. Opracowując podejście danej organizacji do ciągłego doskonalenia, wykorzystujemy m.in. koncepcje KAIZEN, Six Sigma oraz integrujemy podejścia wynikające z norm serii ISO 9000, a w szczególności 9004, modeli EFQM/CAF, narzędzi jakości, metod statystycznych oraz zarządzania projektami. Korzyści ze stosowania metodyki ciągłego doskonalenia: Wzrost jest ograniczony, rozwój nie wzrost świadomości pracowników, w tym kadry kierowniczej, w zakresie ciągłego doskonalenia, zmiana kultury organizacyjnej i jej ukierunkowanie na ciągłe doskonalenie, wprowadzenie zestandaryzowanych, systemowych i kompleksowych rozwiązań w zakresie podejścia do doskonalenia organizacji, poprawa efektywności i jakości działań. W E W N Ę T R Z N Y S Y S T E M K O N T R O L I ( W S K ) szkolenia wszystkich grup pracowniczych w zakresie wymagań WSK, konsultacje przy projektowaniu i wdrażaniu dokumentacji i systemu WSK, konsultacje przy wdrażaniu WSK, outsourcing w zakresie utrzymania WSK. Czym jest wewnętrzny system kontroli (WSK)? Oferta zaprojektowania i wdrożenia WSK jest skierowana do firm, które biorą udział w obrocie międzynarodowym towarami o znaczeniu strategicznym i mają ustawowy obowiązek wdrożenia i certyfikowania Wewnętrznego Systemu Kontroli. Firma, która chce wdrożyć WSK, powinna posiadać system zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2008. Korzyści ze stosowania WSK: spełnienie wymagań prawnych i poczucie bezpieczeństwa z tego wynikające, poprawa wiarygodności w oczach klientów i innych partnerów, możliwość prowadzenia międzynarodowych transakcji handlowych. Str. 11

12 S Y S T E M Z A R Z Ą D Z A N I A B E Z P I E C Z E Ń S T W E M I N F O R M A C J I w e d ł u g n o r m y P N I S O / I E C : szkolenia wszystkich grup pracowniczych, w tym audytorów wewnętrznych, konsultacje przy opracowaniu, wdrożeniu i doskonaleniu SZBI, outsourcing w zakresie utrzymania SZBI, Prowadzenie okresowych audytów bezpieczeństwa informacji wymaganych przez Rozporządzenie Rady Ministrów dotyczące Krajowych Ram Interoperacyjności. Czym jest system zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodny z normą PN I S O / I E C : ? Jest to system zarządzania, którego podstawowym celem jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa informacji. Instytucje takie jak m.in. biura księgowe, placówki służby zdrowia, kancelarie prawne, urzędy i inne organizacje z sektora administracji publicznej, jak również z nimi współpracujące, są zobligowane odpowiednimi regulacjami normatywnymi do zapewnienia bezpieczeństwa informacji. Opracowanie SZBI zapewnia kompleksowe i systemowe podejście do bezpieczeństwa informacji zarówno w kontekście wymagań prawnych, jak i biznesowych. Przy opracowaniu i wdrożeniu SZBI są brane pod uwagę kluczowe kryteria związane z bezpieczeństwem informacji: poufność, integralność i dostępność. Korzyści z posiadania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji: możliwość spełnienia oczekiwań szczególnie wymagających klientów, poprawa wiarygodności organizacji w oczach klientów i możliwość zdobycia przewagi konkurencyjnej, racjonalne, systemowe, zgodne z prawem i adekwatne podejście do bezpieczeństwa informacji zarówno w kontekście jej ochrony, w tym poufności i integralności, jak i dostępności, skuteczne zabezpieczenie kluczowych informacji organizacji i jej klientów. B E Z P I E C Z E Ń S T W O D A N Y C H O S O B O W Y C H opracowanie dokumentacji wymaganej przepisami prawa, przeprowadzenie szkoleń dla wszystkich grup pracowników, konsultacje przy opracowaniu i wdrażaniu rozwiązań z zakresu ochrony danych osobowych, weryfikacja stron internetowych pod kątem wymagań ustawy (polityka prywatności, obowiązek informacyjny), outsourcing w zakresie realizacji zadań z zakresu ochrony danych osobowych. Czym jest bezpieczeństwo danych osobowych? Do ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi, a w szczególności ustawą o ochronie danych osobowych zobligowane są wszystkie organizacje, które przetwarzają takie dane. Warto zauważyć, że przetwarzanie danych osobowych jest pojęciem bardzo szerokim i obejmuje zarówno przechowywanie danych, jak i ich wykorzystanie do celów wynikających zarówno z przepisów prawa jak i biznesowych. Należy także podkreślić, że obowiązki te spoczywają zarówno na organizacjach biznesowych jak i publicznych, oraz że ochrony wymagają nie tylko zbiory danych zgłoszone do GIODO, ale również te, które takiego zgłoszenia nie wymagają (np. dane osobowe pracowników). Ochrona danych osobowych to nie tylko konieczność wynikająca z przepisów, to również działania, które mogą ochronić przed pogorszeniem wizerunku, utratą klientów bądź ich zaufania, jak również przed dotkliwymi sankcjami karnymi. Korzyści z wprowadzenia rozwiązań dotyczących ochrony danych osobowych to: spełnienie wymagań prawnych i poczucie bezpieczeństwa z tego wynikające, poprawa wiarygodności w oczach klientów i innych partnerów, wprowadzenie podstawowych rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo informacji, uniknięcie negatywnych skutków związanych z niewłaściwą ochroną danych osobowych (w tym utraty klientów, pogorszenia wizerunku i spadku zaufania, sankcji finansowych i karnych). Str. 12 Wasze potrzeby to nasze wyzwania

13 P R Z E G L Ą D Z A B E Z P I E C Z E Ń S I E C I O W Y C H Audyt infrastruktury sieciowej, który uwzględnia: przegląd stosowanych systemów, przegląd sposobów zabezpieczania, legalność oprogramowania. W ramach audytu wykonujemy m.in.: nasłuch ruchu sieciowego, prosty test inwazyjny, sprawdzenie działania oraz stabilności usług typu APACHE, VPN, SQL oraz innych. Korzyści z przeglądu zabezpieczeń sieciowych: ujawnienie problemów lub braków w infrastrukturze, ujawnienie luk w zabezpieczeniach i innych podatności, ujawnienie problemów ze stabilnością systemów oraz usług, co może mieć bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo i integralność danych, wykrycie potencjalnie niebezpiecznego lub nieprawidłowo licencjonowanego oprogramowania w obrębie własnej organizacji. O C E N A S T R O N W W W I B I P Audyty stron www i BIP, Konsultacje przy tworzeniu, przebudowie, projekcie stron www i BIP, Przygotowanie raportu dotyczącego zgodności z aktualnym stanem prawnym wraz z rekomendacjami w zakresie doskonalenia audytowanych produktów. Na czym polega? Audyt stron www i BIP pozwala uzyskać obiektywną i kompleksową ocenę ich funkcjonowania a także zawartości merytorycznej. Swoim zakresem może dotyczyć m. in.: zgodności z przepisami prawa, optymalizacji stron www i BIP w oparciu o metodykę WCAG 2.0 (wytyczne dotyczące ułatwień w dostępie do treści publikowanych w Internecie), aktualności zamieszczanych na stronach www i BIP treści, zidentyfikowania ewentualnych błędów w treści stron www i BIP. Z oceny stron www i BIP sporządzany jest raport, w którym wykazane są błędy oraz rekomendacje w zakresie ich doskonalenia i optymalizacji. Korzyści z właściwie prowadzonej strony www i BIP: spełnienie wymagań prawnych, zapewnienie intuicyjności dostępu do informacji dla klienta, poprawa wizerunku i wiarygodności organizacji w oczach klientów. Str. 13

14 S Y S T E M Z A R Z Ą D Z A N I A Ś R O D O W I S K O W E G O ( S Z Ś ) w e d ł u g n o r m y I S O : konsultacje przy opracowaniu, wdrożeniu i doskonaleniu SZŚ, outsourcing w zakresie utrzymania SZŚ, przeprowadzenie szkoleń wprowadzających dla kierownictwa i pracowników, konsultacje i pomoc przy integracji z innymi systemami zarzadzania (m. in. ISO 9001, ISO 18001), prowadzenie audytów zgodności z wymaganiami ISO 14001:2004. Czym jest system zarządzania środowiskowego zgodny z normą ISO 14001:2004? Jest to system zarządzania organizacją oparty na podejściu procesowym, ukierunkowany na spełnianie wymagań w zakresie ochrony środowiska. Norma ISO jest zgodna z normą ISO 9001 i OHSAS 18001, co pomaga organizacji w przypadku integracji tych systemów w jeden zintegrowany system zarządzania. Korzyści z posiadania systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z normą ISO 14001:2004: zapewnienie zgodności z przepisami prawa, możliwość pozyskania nowych klientów (poprzez spełnienie ich wymagań w zakresie ochrony środowiska), minimalizacja ryzyk związanych z zagrożeniami środowiskowymi, spełnienie wymagań przy uczestniczeniu w przetargach, prestiż i pozytywne postrzeganie przez otoczenie jako organizacji dbającej o aspekty środowiskowe, możliwość tańszego ubezpieczenia działalności związanej z aspektem środowiskowym, racjonalizacja gospodarki odpadami. S Y S T E M Z A R Z Ą D Z A N I A B E Z P I E C Z E Ń S T W E M I H I G I E N Ą P R A C Y ( O H S A S : ) konsultacje przy opracowaniu, wdrożeniu i doskonaleniu OHSAS 18001, outsourcing w zakresie utrzymania OHSAS 18001, przeprowadzenie szkoleń wprowadzających dla kierownictwa i pracowników, konsultacje i pomoc przy integracji z innymi systemami zarzadzania (m. in. ISO 9001, ISO 14001), prowadzenie audytów zgodności z wymaganiami OHSAS 18001:2007. Czym jest OHSAS 18001:2007? Jest to system zarządzania mający na celu skuteczne zarządzanie bezpieczeństwem i środowiskiem pracy. Dzięki OHSAS 18001:2007 możemy m. in. zarządzać czynnikami ryzyka w celu zmniejszenia liczby wypadków, zapewnienia zgodności z przepisami i zwiększenia efektywności działań. Norma OHSAS jest zgodna z normą ISO 9001 i ISO 14001, co pomaga organizacji w przypadku integracji tych systemów w jeden zintegrowany system zarządzania. Korzyści z wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy: zapewnienie zgodności z przepisami prawa, możliwość pozyskania nowych klientów (poprzez spełnienie ich wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy), zapewnienie nadzoru nad zdrowiem i bezpieczeństwem pracowników, minimalizacja ryzyk związanych z wypadkami w pracy oraz ich kosztów, spełnienie wymagań przy uczestniczeniu w przetargach, poprawa wizerunku jako pracodawcy dbającego o bezpieczeństwo pracowników. Str. 14 Wasze potrzeby to nasze wyzwania

15 S Y S T E M P R Z E C I W D Z I A Ł A N I A Z A G R O Ż E N I O M K O R U P C Y J N Y M ( S P Z K ) dostarczenie metodyki oceny ryzyka, szkolenia wszystkich grup pracowniczych, szkolenia audytorów wewnętrznych oraz warsztaty doskonalące ich umiejętności, konsultacje przy opracowaniu, wdrożeniu i doskonaleniu SPZK. Czym jest system przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym? Jest to system, którego podstawowym zadaniem jest zminimalizowanie prawdopodobieństwa wystąpienia zjawisk korupcyjnych. System ten może być wdrażany w każdej organizacji, w której, z uwagi na specyfikę jej działania, istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia jakiegokolwiek działania korupcyjnego. Wychodzi on naprzeciw przyjętej Strategii Antykorupcyjnej kraju. Wymagania systemu antykorupcyjnego stanowią uzupełnienie wymagań normy ISO 9001:2008, obejmującej system zarządzania jakością. System antykorupcyjny powinien stanowić integralną część systemu zarządzania organizacją.. Korzyści z posiadania systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym: Tadeusz Zawistowski posiada zgodę na korzystanie z wymagań SPZK (systemu przeciwdziałania zagrożeniem korupcyjnym) opracowanych przez KIG i PCBC S.A kształtowanie rozwiązań normatywnych, zarządczych i organizacyjnych w sposób zmniejszający prawdopodobieństwo występowania zagrożeń korupcyjnych, pozytywne postrzeganie organizacji w otoczeniu, ciągłe monitorowanie zagrożeń korupcyjnych oraz okresowe analizy ryzyka, dające możliwość bieżącego zapewnienia adekwatności zabezpieczeń i ich doskonalenia, zaangażowanie całej organizacji w przeciwdziałanie korupcji. Str. 15

16 Zaufali nam m.in.: Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Agencja Rezerw Materiałowych, Polski Komitet Normalizacyjny, Centrum Edukacji Resortu Finansów, Kielecki Park Technologiczny, Targi Kielce S.A. W W W. T Z- C. P L Rok założenia 1997 Urzędy i jednostki samorządowe m. in. w: Kielcach, Łodzi, Warszawie, Krynicy-Zdroju, Głownie, Bielsku-Białej, Moszczenicy, Mszanie Dolnej, Wadowicach, Gnojniku, Suchej Beskidzkiej, Charsznicy, Ożarowie Mazowieckim, Bierzwniku, Ciechanowie, Józefowie, Lesznowoli, Legionowie, Kobyłce, Krzęcinie, Grodzisku Mazowieckim, Mszczonowie, Krakowie. Organizacje biznesowe m. in.: Renault Polska, ABC Data S.A., Andersen Business Consulting, SOCO Łódź, ZETO Rzeszów, STD Nasiłowski, Global Target Communication, Polska Telefonia Cyfrowa ERA, Billennium Sp. z o.o., Contact Language Service, KGPN Sp. z o.o., Dro-Konsult, LGC Sp. z o.o. KILKA SŁÓW O NASZYCH SZKOLENIACH: Reali z u j e m y s z k o l e n i a s p e c j a l i s t y c z n e n a s t a w i o n e n a p rakt y c z n e a s p e k t y s t o s o w a n i a p rawa. Nasza o f e rta o b e j m u j e z a ró w n o s z k o l e n i a o t w a rte j a k i z a m k n i ę t e. Szkole n i a o t w a rt e o rg a n i z u j e m y w s p ó l n i e z z a m a w i a j ą c y m i w i c h s i e d z i b a c h n p. d l a i n n y c h u rzędów l u b g m i n n y c h j e d n o s t e k s a m o r z ą d o w y c h. O rg a n i z u j e m y ró w n i e ż s z k o l e n i a m e rytoryczne z e l e m e n t a m i i n t e g racyjnym i. Wszy s t k i e s z k o l e n i a, z a r ó w n o o t w a rt e j a k i z a m k n i ę t e o rg a n i z u j e m y z u k i e r u n k o w a n i e m n a z a s p o k o j e n i e % p o t rzeb nas z y c h k l i e n t ó w. Na Państwa pytania czeka nasza specjalistka ds. organizacji szkoleń : -c.pl Str. 16 Wasze potrzeby to nasze wyzwania

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz. 56 KOMUNIKAT Nr 6 MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania

Bardziej szczegółowo

Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich

Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich Strona O NAS 3 AUDIT CERTYFIKUJĄCY 6 AUDIT WERYFIKACYJNY 10 ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFORMAJI 11 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI 12 INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA PŁOCKA STARY RYNEK 1, 09-400 PŁOCK KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W URZĘDZIE MIASTA PŁOCKA

URZĄD MIASTA PŁOCKA STARY RYNEK 1, 09-400 PŁOCK KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W URZĘDZIE MIASTA PŁOCKA Strona 1 URZĄD MIASTA PŁOCKA STARY RYNEK 1, 09-400 PŁOCK KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W URZĘDZIE MIASTA PŁOCKA Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania wydanie nr 11 Księga Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

K S I Ę G A J A K O Ś C I

K S I Ę G A J A K O Ś C I Załącznik do Zarządzenia nr 350 PMT z dnia 21.09 2010 r. URZĄD K S I Ę G A J A K O Ś C I Wg normy PN-EN ISO 9001:2009 Zatwierdził : Michał Zaleski Prezydent Miasta Torunia 1 SPIS TREŚCI Lp. Strona Spis

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny System Kontroli jako element Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Wewnętrzny System Kontroli jako element Zintegrowanego Systemu Zarządzania Andrzej Kwintowski * Wewnętrzny System Kontroli jako element Zintegrowanego Systemu Zarządzania Wstęp Od lat społeczność międzynarodowa obserwuje z narastającym niepokojem dążenia niektórych krajów w różnych

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę

Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę 1 2 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF). Improving Public Organisations through Self-Assessment. CAF 2013. Przekład z języka angielskiego:

Bardziej szczegółowo

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost.

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Katalog szkoleń 2014 Spis Treści JAKOŚĆ...6 Audytor wewnętrzny ISO 9001:2008...7 Audytor wiodący systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 (rejestrowane

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W PROJEKT Komisja Nadzoru Finansowego Rekomendacja W dotycząca zarządzania ryzykiem modeli w bankach Warszawa, kwiecień 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp... 3 II. Słownik pojęć... 6 III. Lista

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL - Business Assurance assurance.dnvgl.com business.assurance@dnvgl.com DNV GL Kierując się swoją misją ochrony życia, mienia i środowiska, DNV GL umożliwia organizacjom podniesienie

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork WYDANIE NR 7 z dnia 11 kwietnia 2014 r. AO.0141.1.2014.MB Strona 2 z 50 Autor opracowania: Mirosław Birecki Sekretarz gminy Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

ryzykiem w procesie zrównoważonego rozwoju biznesu podręcznik dla Dużych i średnich przedsiębiorstw Tomasz Gasiński Sławomir Pijanowski

ryzykiem w procesie zrównoważonego rozwoju biznesu podręcznik dla Dużych i średnich przedsiębiorstw Tomasz Gasiński Sławomir Pijanowski Tomasz Gasiński Sławomir Pijanowski podręcznik dla Dużych i średnich przedsiębiorstw Zarządzanie ryzykiem w procesie zrównoważonego rozwoju biznesu Publikacja przygotowana na zlecenie Ministerstwa Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W GDAŃSKU LGD-4101-036/2011 Nr ewid. 140/2011/P10132/LGD Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Strategia działania Służby Celnej na lata 2014-2020

Strategia działania Służby Celnej na lata 2014-2020 Załącznik do zarządzenia Nr 50 Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2013 r. Strategia działania Służby Celnej na lata 2014-2020 Warszawa, 2013 Ministerstwo Finansów Służba Celna Misja Służby Celnej Służba

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A. KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA

WYMAGANIA POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A. KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A. System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym - SPZK WYMAGANIA Własność Krajowej Izby Gospodarczej ul. Trębacka 4, Warszawa i Polskiego

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW I METODYK ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE.

PRZEGLĄD MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW I METODYK ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE. PRZEGLĄD MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW I METODYK ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE. Notka informacyjna o autorze: dr inż. Martin Daliga jest Dyrektorem Centrum Badawczo Rozwojowego InLab powołanego

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY OFERTA WSPÓŁPRACY

OFERTA WSPÓŁPRACY OFERTA WSPÓŁPRACY OFERTA WSPÓŁPRACY OFERTA WSPÓŁPRACY Szanowni Państwo, przedstawiam ofertę współpracy wybranych Instytutów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, ponieważ jestem przekonany, że zwiększenie

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM KSIĘGA JAKOŚCI PN-EN ISO 9001:2009 Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim Strona 1 z 34 STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM Księga Jakości według normy PN-EN ISO 9001:2009 kwiecień 2012

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO DAW 0940/1/1/2009 KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Księga procedur audytu wewnętrznego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ Nr ewid. 26/2012/P11022/ KBF KBF-4101-09-00/2011 Informacja o wynikach kontroli AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność

Bardziej szczegółowo

1. Specyfika zarządzania w pomocy społecznej Zarządzanie jest procesem złożonym, który jednak można zdefiniować prosto jako określenie oczekiwań

1. Specyfika zarządzania w pomocy społecznej Zarządzanie jest procesem złożonym, który jednak można zdefiniować prosto jako określenie oczekiwań Nowe Zarządzanie (menadżerskie lub partycypacyjne) instytucjami pomocy społecznej. Systemy zarządzania jakością ISO w instytucjach pomocy społecznej case studies Jerzy Krzyszkowski Projekt 1.18 Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ORGANIZACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla organizacji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-5-1 Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Księga jakości systemu zarządzania jakością

Księga jakości systemu zarządzania jakością Strona 1 z 42 Załącznik do Zarządzenia nr 443/53/14 Wójta Gminy z dnia 27 czerwca 2014 r. Księga jakości systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami PN-EN ISO 9001:2009 Urzędu Gminy Wydanie 2 OPRACOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy

Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy Zakład Sieci Konwergentnych (Z-4) Ośrodek Informatyki (OI) Centralne Laboratorium Badawcze (CLB) Praca statutowa Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy Numer Pracy:

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO KONTROLI W ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

WPROWADZENIE DO KONTROLI W ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WPROWADZENIE DO KONTROLI W ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Warszawa, marzec 2012 roku SPIS TREŚCI Wstęp... 6 I. PLANOWANIE I KOORDYNACJA KONTROLI 11 II. PROGRAM KONTROLI..23 II.1. TEMAT KONTROLI 26 II.2. CEL KONTROLI..27

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości jest własnością Starostwa Powiatowego w Prudniku. Kopiowanie w jakiejkolwiek postaci całości lub fragmentów Księgi Jakości jest

Księga Jakości jest własnością Starostwa Powiatowego w Prudniku. Kopiowanie w jakiejkolwiek postaci całości lub fragmentów Księgi Jakości jest WYKAZ ZMIAN Strona 2 z (36) Wykaz zmian Lp. Data zmiany Strona Treść zmiany Podpis Pełnomocnika ds. Jakości 1 2 3 4 5 6 7 8 9 SPIS TREŚCI Strona 3 z (36) Spis treści Wykaz zmian... 2 1 Prezentacja organizacji...

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK JAKOŚCI. Zweryfikował: Zaakceptował: Zatwierdził: Radca prawny. Sebastian Korzeniowski. data, podpis

PRZEWODNIK JAKOŚCI. Zweryfikował: Zaakceptował: Zatwierdził: Radca prawny. Sebastian Korzeniowski. data, podpis Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach, ul. Żwirki i Wigury 17, 40-063 Katowice PRZEWODNIK JAKOŚCI PJ/1 obowiązuje od: 11.12.2013 KOPIA UŻYTKOWA- WERSJA ELEKTRONICZNA Odpowiedzialny za opracowanie: Zweryfikował:

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2 7\środo ff Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 2 z 2 Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK wg ISO 9001 i uniknąć najczęstszych błędów Olgierd Głodkowski,

Bardziej szczegółowo