Centrum Badañ i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Centrum Badañ i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o."

Transkrypt

1 2015 Centrum Badañ i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o.

2 Centrum Badañ i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. Historia CBiDGP Polityka jakoœci CBiDGP przedsiêbiorstwem odpowiedzialnym spo³ecznie Us³ugi dla górnictwa Badania rzeczoznawcze Us³ugi dla innych sektorów gospodarczych Badania niszcz¹ce i materia³owe Badania nieniszcz¹ce Badania elektroenergetyczne Badania urz¹dzeñ budowy przeciwwybuchowej Badania produktów naftowych Badania œrodowiska pracy Badania œrodowiska naturalnego Rozpowszechnianie wiedzy Kody graficzne przypisane do poszczególnych Oœrodków u³atwi¹ Pañstwu identyfikacjê wykonawców opisanych us³ug: Oœrodek Rzeczoznawstwa i Dozoru Urz¹dzeñ Górniczych Oœrodek Pomiarów i Automatyki Oœrodek Badañ Œrodowiska i Zagro eñ Naturalnych Oœrodek Kszta³cenia i Doskonalenia Kadr

3 Centrum Badañ i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. Od ponad pó³ wieku podstawowy kierunek dzia³añ jednostek badawczych zintegrowanych obecnie w Centrum Badañ i Dozoru Górnictwa Podziemnego wytycza dba³oœæ o bezpieczeñstwo. Wszelkie podejmowane inicjatywy, poszukiwanie nowych obszarów badawczych, wdra anie systemów jakoœci zmierza do urzeczywistnienia misji przedsiêbiorstwa, któr¹ jest troska o bezpieczeñstwo pracy, techniki i œrodowiska, realizowanej poprzez œwiadczenie specjalistycznych prac badawczo-rozwojowych i projektowowdro eniowych. Szerokie spektrum us³ug badawczych, pomiarowych, ekspertyzowych, doradczych oraz szkoleniowych oferowanych przez CBiDGP opracowane zosta³o w celu stworzenia Klientom warunków gwarantuj¹cych bezpieczn¹ eksploatacjê maszyn i urz¹dzeñ technicznych i elektrycznych, bezpieczne œrodowisko pracy i stanowisko pracy oraz bezpieczne œrodowisko naturalne. Profesjonaln¹ realizacjê powierzonych prac zapewnia wysoce wykwalifikowana kadra tworz¹ca cztery oœrodki buduj¹ce strukturê przedsiêbiorstwa: Oœrodek Rzeczoznawstwa i Dozoru Urz¹dzeñ Górniczych Oœrodek Pomiarów i Automatyki Oœrodek Badañ Œrodowiska i Zagro eñ Naturalnych Oœrodek Kszta³cenia i Doskonalenia Kadr Wiedza, umiejêtnoœci i doœwiadczenie uzyskane przez ponad 50 lat obecnoœci na rynku us³ug badawczopomiarowych, metodyki i techniki badawczo-pomiarowe wypracowane miêdzy innymi w ekstremalnych warunkach podziemnych,w znacz¹cy sposób podnosz¹ jakoœæ, wiarygodnoœæ i rzetelnoœæ prac realizowanych przez CBiDGP w niemal wszystkich sektorach gospodarki. Bezpieczeñstwo to nasza odpowiedzialnoœæ, nasz cel, nasz priorytet Misj¹ Centrum Badañ i Dozoru Górnictwa Podziemnego jest zapewnienie bezpiecznej eksploatacji maszyn i urz¹dzeñ technicznych i elektrycznych, zagwarantowanie bezpiecznych warunków pracy oraz dba³oœæ o œrodowisko naturalne. Pomiary, badania, ekspertyzy, a tak e dzia³alnoœæ zwi¹zana z rozpowszechnianiem wiedzy w tym zakresie, dostarczaj¹ naszym Klientom wa nych informacji umo liwiaj¹cych podj¹æ dzia³ania zmierzaj¹ce do eliminacji zagro eñ, a przez to zapobiegania niebezpiecznym i niepo ¹danym incydentom o negatywnych skutkach spo³ecznych i ekonomicznych. Krzysztof Mijalski Prezes Zarz¹du, Dyrektor Naczelny Rozwój obszarów zainteresowania CBiDGP i dzia³alnoœci Oœrodków tworz¹cych strukturê firmy prowadzi do osi¹gniêcia efektu synergii wiedza, umiejêtnoœci i doœwiadczenia specjalistów w wielu zró nicowanych dziedzinach, tworz¹cych ³añcuch wzajemnych zale noœci, umo liwiaj¹ wykonywanie kompleksowych us³ug zmierzaj¹cych do podniesienia bezpieczeñstwa i jakoœci pracy oraz funkcjonowania przedsiêbiorstw, zwi¹zanych ze stanem eksploatowanych maszyn i urz¹dzeñ technicznych i elektrycznych, bezpieczeñstwa i jakoœci œrodowiska i stanowiska pracy oraz bezpieczeñstwa i jakoœci œrodowiska naturalnego. Jan Knura Cz³onek Zarz¹du ds. Technicznych 3

4 Historia CBiDGP Historia Centrum Badañ i Dozoru Górnictwa Podziemnego siêga pocz¹tków lat 60. XX wieku. Fundamentalne kierunki dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa ukszta³towa³y dwa oœrodki, których integracja doprowadzi³a do powstania jednostki oferuj¹cej szeroki zakres prac badawczych, pomiarowych, ekspertyzowych i szkoleniowych adresowanych do niemal wszystkich sektorów gospodarki. 1. Nurt wywodz¹cy siê z UDT Decyzj¹ dyrektora œl¹skiego oddzia³u Urzêdu Dozoru Technicznego 1 kwietnia 1962 roku powo³any zosta³ do ycia specjalistyczny Inspektorat do spraw Lin i Zawiesi górniczych urz¹dzeñ wyci¹gowych z siedzib¹ w Katowicach. W 1970 roku jednostka po³¹czona zosta³a z powsta³ym w 1964 roku w strukturach Okrêgowego Dozoru Technicznego Zespo³em ds. Badañ, Pomiarów i Ekspertyz tworz¹c Oœrodek Laboratoryjno-Badawczy z siedzib¹ w Mys³owicach-Brzezince. 2. Nurt wywodz¹cy siê z CLB Na mocy Zarz¹dzenia nr 4/63 dyrektora Jaworznicko-Miko³owskiego Zjednoczenia Przemys³u Wêglowego z 22 marca 1963 roku powo³ane zosta³o przy Kopalni Wêgla Kamiennego Weso³a Centralne Laboratorium Badawcze. Nowa jednostka badawcza, powsta³a na bazie Centralnego Laboratorium Chemicznego Kopalni, utworzona zosta³a jako zaplecze badawcze naukowo-techniczne Zjednoczenia. W 1974 roku na bazie pionu badañ elektroenergetycznych CLB powsta³ Oœrodek Pomiarów i Automatyki jako specjalistyczna jednostka realizuj¹ca us³ugi techniczne w elektroenergetyce i automatyce na rzecz przemys³u wydobywczego. W zwi¹zku z reorganizacj¹, jaka nast¹pi³a w drugiej po³owie lat 70. w resorcie górnictwa, Centralne Laboratorium Badawcze w 1976 roku wy³¹czone zosta³o ze struktur KWK Weso³a i zaczê³o funkcjonowaæ jako komórka organizacyjna Kopalni Ziemowit w Tychach-Lêdzinach. 3. Integracja obu nurtów W 1983 roku nast¹pi³ transfer Oœrodka Laboratoryjno-Badawczego z sektora energetyki do sektora górnictwa. Decyzj¹ Ministra Górnictwa i Energetyki jednostka wy³¹czona zosta³a ze struktur Urzêdu Dozoru Technicznego, a 1 lipca 1983 po³¹czona - jako Oœrodek Badañ i Odbiorów Technicznych Urz¹dzeñ Górniczych z Centralnym Laboratorium Badawczym przy KWK Ziemowit. Decyzj¹ Okrêgowego Urzêdu Górniczego w Tychach w lutym 1985 roku Centralne Laboratorium Badawcze zaliczone zosta³o do grupy zak³adów górniczych. 1 stycznia 1992 roku w wyniku podzia³u KWK Ziemowit Centralne Laboratorium Badawcze przekszta³cone zosta³o w przedsiêbiorstwo pañstwowe pod nazw¹ Centrum Badañ i Dozoru Górnictwa Podziemnego z siedzib¹ w Lêdzinach. Poza Oœrodkiem Rzeczoznawstwa i Dozoru Urz¹dzeñ Górniczych oraz Oœrodkiem Pomiarów i Automatyki, strukturê firmy, do dziœ obowi¹zuj¹c¹ utworzy³y: Oœrodek Badañ Œrodowiska i Zagro eñ Naturalnych oraz Oœrodek Kszta³cenia i Doskonalenia Kadr. W 2000 roku w efekcie przekszta³ceñ w³asnoœciowych firma zaczê³a funkcjonowaæ jak Spó³ka Skarbu Pañstwa Centrum Badañ i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o., która w 2009 roku zosta³a wpisana na listê przedsiêbiorstw o szczególnym znaczeniu dla gospodarki pañstwa.

5 Polityka jakoœci Prace badawczo-pomiarowe wykonywane s¹ przez wysoce wykwalifikowane zespo³y wyposa one w nowoczesne, specjalistyczne instrumentarium. Ich wiarygodnoœæ i zgodnoœæ z obowi¹zuj¹cymi normami potwierdzaj¹ akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji, jak równie wdro ony zintegrowany system zarz¹dzania zgodny z normami PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 14001:2005, PN-N 18001:2004 oraz PN-EN ISO/IEC 27001:2007. Funkcjonowanie na rynku tak specyficznym, jak ten, na którym dzia³a CBiDGP sk³oni³o nas do wypracowania i wdro enia procedur zapewniaj¹cych najwy szy poziom kompetencji i jakoœci realizowanych us³ug. St¹d prowadzone przez nas badania i oceny wykonywane s¹ w oparciu o system akredytowanych laboratoriów i Zintegrowany System Zarz¹dzania. Akredytacje PCA Zbigniew Zabawa Dyrektor ds. Jakoœci i Marketingu Jednostka Inspekcyjna Akredytacja AK 008 inspekcje dozorowe w podziemnych zak³adach górniczych elementy górniczych wyci¹gów szybowych górnicze urz¹dzenia transportu specjalnego urz¹dzenia ciœnieniowe urz¹dzenia dÿwignicowe Jednostka Certyfikuj¹ca Akredytacja AC 174 certyfikacja zgodnoœci wyrobów wyposa enie ochronne (bezpieczeñstwa) maszyn wyroby i urz¹dzenia przeznaczone do stosowania w przestrzeniach zagro onych wybuchem napêdy i sterowania hydrauliczne i pneumatyczne wyposa enie elektryczne do pracy w szczególnych warunkach urz¹dzenia i elementy konstrukcyjne do transportu poziomego i pionowego dÿwignice i inne urz¹dzenia dÿwignicowe Jednostka Notyfikowana 2562 Jednostka Certyfikuj¹ca Wyroby posiada nadany przez Komisjê Europejsk¹ status Jednostki Notyfikowanej wyznaczonej do realizacji zadañ zwi¹zanych z ocen¹ zgodnoœci, w zakresie wymagañ dla urz¹dzeñ i systemów ochronnych przeznaczonych od u ytku w przestrzeniach zagro onych wybuchem (ATEX). JCW jako Jednostka Notyfikowana uprawniona jest do przeprowadzania oceny zgodnoœci nastêpuj¹cych wyrobów: urz¹dzenia elektryczne, urz¹dzenia nieelektryczne, czêœci i podzespo³y, aparatura zabezpieczaj¹ca, steruj¹ca i regulacyjna oraz systemy ochronne. 5

6 Laboratorium Badawcze Akredytacja AB 418 badania œrodowiska naturalnego i œrodowiska pracy badania fizyko-chemiczne gleby/gruntów, osadów œciekowych, odpadów, wody, wody do spo ycia, œcieków, powietrza, gazu sk³adowiskowego, biogazu, substancji toksycznych w spalinach, gazów odlotowych, produktów naftowych badania mikrobiologiczne powietrza, osadów, gleby/gruntów, odpadów, œcieków, wody, wody do spo ycia badania dotycz¹ce in ynierii œrodowiska oœwietlenie, drgania, pola elektromagnetyczne w œrodowisku pracy i ogólnym, promieniowanie optyczne, mikroklimat, wydatek energetyczny, ha³as w œrodowisku pracy i ogólnym, gazy odlotowe pobór próbek wody, wody do spo ycia, œcieków, gleb/gruntów, osadów, odpadów, powietrza, gazów odlotowych, produktów naftowych badania sensoryczne badania w³aœciwoœci elektroizolacyjnych œrodków ochrony osobistej badania sprzêtu dielektrycznego Laboratorium Badawcze Akredytacja AB 1348 badania nieniszcz¹ce i niszcz¹ce/wyroby i materia³y konstrukcyjne, w tym metale z³¹cza spawane materia³ów metalowych o gruboœci od 8 mm wyroby hutnicze p³askie o gruboœci od 6 mm do 200 mm odkuwki stalowe wyroby i materia³y metalowe i metalowe ferromagnetyczne, w tym odlewy, odkuwki, z³¹cza spawane, blachy liny stalowe i stalowo-gumowe druty Laboratorium Wzorcuj¹ce Akredytacja AP 096 wzorcowanie wielkoœci elektryczne czas i czêstotliwoœæ wielkoœci geometryczne - suwmiarki - mikrometry zewnêtrzne 6

7 Zintegrowany System Zarz¹dzania Zintegrowany Certyfikat ISO 9001, ISO i PN-N wydany przez Jednostkê Certyfikuj¹c¹ Systemy Zarz¹dzania UDT-CERT stanowi potwierdzenie wdro enia i stosowania przez CBiDGP zintegrowanego systemu zarz¹dzania zgodnego z normami: PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 14001:2005, PN-N-18001:2004. Zakres certyfikacji obejmuje us³ugi wykonywane przez poszczególne oœrodki: Oœrodek Rzeczoznawstwa i Dozoru Urz¹dzeñ Górniczych: us³ugi rzeczoznawcze dotycz¹ce eksploatacji maszyn i urz¹dzeñ górniczych ocena wyrobów w procesie ich dopuszczania do stosowania w zak³adach górniczych us³ugi techniczne i serwisowe urz¹dzeñ górniczych badania nieniszcz¹ce i niszcz¹ce materia³ów, urz¹dzeñ technicznych, urz¹dzeñ górniczych oraz urz¹dzeñ transportu linowego Oœrodek Badañ Œrodowiska i Zagro eñ Naturalnych: us³ugi pobierania próbek badania i pomiary œrodowiska naturalnego oraz œrodowiska pracy us³ugi studialne, doradcze, eksperckie i projektowe w zakresie ochrony œrodowiska badania i analizy produktów naftowych, gazów i paliw badania i ocena zagro eñ metanowych i po arowych Oœrodek Kszta³cenia i Doskonalenia Kadr: us³ugi szkoleniowe Oœrodek Pomiarów i Automatyki: us³ugi rzeczoznawcze dotycz¹ce eksploatacji maszyn i urz¹dzeñ elektrycznych badania i pomiary maszyn, urz¹dzeñ elektrycznych, aparatury kontrolnopomiarowej badania sprzêtu elektroizolacyjnego badania ochrony przeciwpo arowej i odgromowej urz¹dzeñ i obiektów wzorcowanie przyrz¹dów Wydany przez UDT-CERT certyfikat ISO potwierdzaj¹cy wdro enie systemu zarz¹dzania bezpieczeñstwem informacji zgodnego z norm¹ PN-ISO/IEC 27001: 2007 obejmuje swoim zakresem: badania maszyn i urz¹dzeñ mechanicznych i elektrycznych, w tym badania rzeczoznawcze badania instalacji elektroenergetycznych badania materia³owe badania œrodowiskowe us³ugi szkoleniowe CBiDGP przedsiêbiorstwem odpowiedzialnym spo³ecznie Centrum Badañ i Dozoru Górnictwa Podziemnego obecne od ponad 50 lat na rynku gospodarczym w pe³ni rozumie swoj¹ rolê i oddzia³ywanie spo³eczne. Dba³oœæ o zgodne z etyk¹ dzia³ania, d¹ enie do pozyskania zaufania otoczenia wewnêtrznego i zewnêtrznego, budowanie wysokiej jakoœci i wiarygodnoœci marki, uwzglêdnianie w swojej strategii potrzeb spo³ecznych i ekologicznych wyznaczaj¹ podstawowe obszary spo³ecznej odpowiedzialnoœci CBiDGP. Pozytywne oddzia³ywanie na œrodowisko wewnêtrzne i zewnêtrzne to kierunek dzia³alnoœci zmierzaj¹cy do realizacji przez przedsiêbiorstwo zasad zrównowa onego rozwoju. 7

8 Us³ugi dla górnictwa Centrum Badañ i Dozoru Górnictwa Podziemnego oferuje szeroki wachlarz us³ug pomiarowych, badawczych, ekspertyzowych, doradczych i szkoleniowych dla zak³adów górniczych oraz jednostek wspieraj¹cych przemys³ wydobywczy. Najistotniejsze kierunki dzia³alnoœci w tym obszarze to: badania maszyn i urz¹dzeñ górniczych w zakresie mechanicznym i elektrycznym badania maszyn i urz¹dzeñ elektrycznych badania œrodowiska i stanowisk pracy badania metanowoœci i metanonoœnoœci badania i ocena zagro enia po arowego badania i ocena miejsc pracy zagro onych wybuchem badania i pomiary wentylacyjne, w tym urz¹dzeñ g³ównego przewietrzania badania i ocena sk³onnoœci wêgla i odpadów wydobywczych do samozapalenia badania materia³ów eksploatacyjnych i paliw Badania rzeczoznawcze Centrum Badañ i Dozoru Górnictwa Podziemnego wykonuje badania, pomiary, oceny i ekspertyzy, których wyniki stanowi¹ istotny element budowy systemu bezpieczeñstwa w górnictwie. Badania realizowane s¹ na podstawie uprawnieñ rzeczoznawcy ds. ruchu zak³adu górniczego nadanych przez Prezesa Wy szego Urzêdu Górniczego, które potwierdzaj¹ spe³nienie przez jednostkê wymogów zwi¹zanych z posiadaniem odpowiedniego zaplecza technicznego, w tym laboratoryjnego, i organizacyjnego zapewniaj¹cego bezstronnoœæ i rzetelnoœæ wydawanych ocen oraz dysponowaniem kadr¹ posiadaj¹c¹ odpowiednie wykszta³cenie i doœwiadczenie. Badania, wczesne wykrywanie uszkodzeñ i wad eksploatowanych urz¹dzeñ zapewniaj¹ nie tylko bezpieczeñstwo zwi¹zane z ich u ytkowaniem, co jest oczywiœcie priorytetowym celem, ale tak e ograniczenie kosztów ekonomicznych i spo³ecznych, na wzrost których przedsiêbiorstwa nara one s¹ przy ka dej awarii i wypadku z udzia³em cz³owieka i maszyny. Nasze ponad pó³wieczne doœwiadczenie zdobyte w trudnych zarówno dla cz³owieka, jak i urz¹dzenia technicznego warunkach kopalni, pozwalaj¹ na zastosowanie tych samych metodyk i technik do badania urz¹dzeñ stosowanych w innych ni górnictwo sektorach. Wszêdzie tam, gdzie w³aœciwa ich eksploatacja decyduje o bezpieczeñstwie ludzi. Andrzej Kawka Dyrektor Oœrodka Rzeczoznawstwa i Dozoru Urz¹dzeñ Górniczych 8

9 Uprawnienia rzeczoznawcy ds. ruchu zak³adu górniczego obejmuj¹ dwa g³ówne obszary badawcze: badania maszyn i urz¹dzeñ górniczych oraz ich elementów: maszyny wyci¹gowe badania mechaniczne i elektryczne naczynia wyci¹gowe zawieszenia naczyñ wyci¹gowych i lin wyci¹gowych liny wyci¹gowe wie e szybowe ko³a linowe zbrojenie szybowe urz¹dzenia do u ytku w przestrzeniach zagro onych wybuchem urz¹dzenia ciœnieniowe, urz¹dzenia dÿwignicowe, urz¹dzenia transportowe specjalne badania zagro eñ naturalnych: zagro enia metanowe i py³owe zagro enia wyrzutami gazów i ska³ Us³ugi dla sektorów pozagórniczych Metodyki badawczo-pomiarowe i doœwiadczenie wypracowane w ekstremalnych i niezwykle wymagaj¹cych warunkach podziemnych stanowi¹ bez w¹tpienia cechê wyró niaj¹c¹ i ceniony przez Klientów atut oferty us³ugowej CBiDGP adresowanej do bran pozagórniczych. Badania maszyn i urz¹dzeñ technicznych oraz elektrycznych, badania œrodowiska pracy oraz czynników œrodowiskowych realizowane s¹ przez przedsiêbiorstwo miêdzy innymi dla sektorów gospodarczych: - budownictwo - hutnictwo - energetyka - infrastruktura drogowa - infrastruktura wojskowa - hodowla zwierz¹t - uprawa roœlin - rolnictwo - leœnictwo - ochrona zdrowia - sport i rekreacja - transport: drogowy, kolejowy, lotniczy, wodny i inny - telekomunikacja - przemys³ chemiczny - przemys³ spo ywczy - edukacja Odbiorcami us³ug przedsiêbiorstwa s¹ równie instytuty naukowo-badawcze, jednostki pañstwowe, jednostki samorz¹dowe, a ponadto indywidualni zleceniodawcy nie prowadz¹cy dzia³alnoœci gospodarczej. Specjalna oferta badawcza i us³ugowa dotyczy: kolei linowych i wyci¹gów narciarskich - badania specjalne elementów noœnych oraz zaplotów, naprawy i skracania lin turbin wiatrowych serwis i naprawy hamulców turbin wiatrowych, badania i serwis urz¹dzeñ elektrycznych, oceny oddzia³ywania na œrodowisko 9

10 Badania niszcz¹ce i materia³owe Badania niszcz¹ce i materia³owe wykonywane s¹ na potrzeby wszystkich ga³êzi przemys³u. Badaniom tym poddawane s¹ metale elementy konstrukcyjne, czêœci maszyn i ca³e urz¹dzenia techniczne, liny stalowe oraz taœmy przenoœnikowe. Wyposa one w jedn¹ z najnowoczeœniejszych w kraju maszyn wytrzyma³oœciowych laboratorium CBiDGP prowadzi badania wytrzyma³oœciowe, sprawdzaj¹ce zachowanie siê materia³ów poddanych obci¹ eniom takim jak: rozci¹ganie, œciskanie, docisk, zginanie, skrêcanie, œcinanie. Statyczna próba rozci¹gania metali w temperaturze otoczenia wyznaczanie: wyraÿnej granicy plastycznoœci umownej granicy plastycznoœci maksymalnej si³y rozci¹gaj¹cej wytrzyma³oœci na rozci¹ganie wyd³u enia procentowego po rozci¹ganiu przewê ania procentowego Wyznaczanie wytrzyma³oœci taœm przenoœnikowych i ich po³¹czeñ: wytrzyma³oœci na rozci¹ganie w kierunku wzd³u nym i poprzecznym wytrzyma³oœci po³¹czenia mechanicznego wytrzyma³oœci po³¹czenia taœm tkaninowo- gumowych Zrywanie lin w ca³oœci Laboratorium wykonuje próby zrywania lin stalowych ró nych konstrukcji do maksymalnej œrednicy 36,0 mm. Próby wykonywane s¹ na maszynie wytrzyma³oœciowej o zakresie kn. Badania zmêczeniowe Badania prowadzone s¹ z zastosowaniem obci¹ eñ jednostronnie zmiennych w zakresie kn oraz czêstotliwoœci 125 cykli/min cykli/min. Statyczne próby obci¹ eñ elementów maszyn i urz¹dzeñ Próby obejmuj¹ badania w zakresie obci¹ eñ kn. Badaniom obci¹ enia podlegaj¹ elementy zawieszeñ lin noœnych i wyrównawczych, elementy zawieszeñ tras kolejek górniczych. Pomiary twardoœci wyrobów hutniczych, elementów konstrukcyjnych, elementów maszyn i urz¹dzeñ technicznych: metod¹ Rockwella metod¹ Brinella metod¹ Vickersa za pomoc¹ przenoœnego twardoœciomierza typu TH

11 Ponadto w laboratorium prowadzone s¹ próby technologiczne wyrobów i pó³wyrobów hutniczych obejmuj¹ce: technologiczn¹ próbê zginania próby technologiczne drutów rozplecionych z lin: próby statyczne rozci¹gania drutu, próby przeginania dwukierunkowego drutu, próby jednokierunkowego skrêcania drutu próby technologiczne z³¹czy spawanych, w tym statyczne próby rozci¹gania, próby zginania, próby ³amania. W celu okreœlenia b³êdów kszta³tu i wymiarów poprzecznych, ewentualnych wad spoin z³¹czy spawanych oraz identyfikacji i oceny struktury badanego materia³u prowadzone s¹ badania metalograficzne: makroskopowe z³¹czy spawanych mikroskopowe okreœlaj¹ce miêdzy innymi stopieñ zanieczyszczenia wtr¹ceniami niemetalicznymi, odwêglenie, przegrzanie, grafityzacjê, utlenienie, prawid³owoœæ obróbki cieplnej. Badania nieniszcz¹ce Centrum Badañ i Dozoru Górnictwa Podziemnego wykonuje specjalistyczne badania dostarczaj¹ce informacji o stanie, w³asnoœciach, ewentualnych wadach i uszkodzeniach elementów urz¹dzenia czy materia³u bez koniecznoœci ingerowania w ich strukturê z u yciem metod nieniszcz¹cych. Specjalistyczne badania nieniszcz¹ce urz¹dzeñ technicznych, konstrukcji stalowych, materia³ów hutniczych, po³¹czeñ nieroz³¹cznych prowadzone s¹ w celach diagnostyczno-ekspertyzowych i obejmuj¹: w górnictwie liny, naczynia wyci¹gowe, elementy maszyn wyci¹gowych, maszyn transportowych w innych sektorach gospodarczych elementy noœne miêdzy innymi kolei linowych i wyci¹gów narciarskich CBiDGP wykonuje badania z wykorzystaniem metod: wizualnej magnetyczno-proszkowej radiograficznej ultradÿwiêkowej penetracyjnej magnetycznej pamiêci metalu (MPM) 11

12 Badania elektroenergetyczne Eksploatowanie urz¹dzeñ i instalacji elektrycznych w ka dych warunkach wymaga regularnych kontroli, a szczególnie w przestrzeniach zagro onych wybuchem. Monitorowane przez specjalistów OPA urz¹dzenia obejmuj¹: w górnictwie urz¹dzenia budowy przeciwwybuchowej u ytkowane w miejscach zagro onych wybuchem metanu i py³u wêglowego, w innych sektorach przemys³owych urz¹dzenia eksploatowane w miejscach zagro onych wybuchem przez gazy, pary, mg³y, py³y i w³ókna palne. Dba³oœæ o stan techniczny wszystkich urz¹dzeñ elektrycznych przek³ada siê na bezpieczeñstwo ludzi, obiektów i ich otoczenia. Aleksander Ucka Dyrektor Oœrodka Pomiarów i Automatyki Dzia³alnoœæ badawczo-pomiarowa urz¹dzeñ elektrycznych prowadzona przez CBiDGP obejmuje: badania i przegl¹dy stacji elektroenergetycznych badania i pomiary urz¹dzeñ elektroenergetycznych w rozdzielniach œrednich i niskich napiêæ diagnostykê uk³adów izolacyjnych badania termowizyjne monta i przegl¹d baterii akumulatorów trasowanie, próby napiêciowe oraz lokalizacjê miejsc uszkodzeñ kabli elektroenergetycznych i teletechnicznych konfiguracjê i sprawdzenia automatyki zabezpieczeniowej prace projektowe, monta owe i rozruchowe urz¹dzeñ i instalacji elektroenergetycznych oraz ci¹gów technologicznych wraz z uk³adami automatyki zabezpieczeniowej, sterowania, blokad i sygnalizacji analizy doboru urz¹dzeñ elektrycznych oraz nastaw zabezpieczeñ do warunków zwarciowych analizy jakoœci energii elektrycznej ocenê skutecznoœci ochrony przeciwpora eniowej i odgromowej badania sprzêtu ochrony osobistej i prac pod napiêciem Badania urz¹dzeñ budowy przeciwwybuchowej CBiDGP prowadzi badania rzeczoznawcze urz¹dzeñ elektrycznych budowy przeciwwybuchowej w podziemnych zak³adach górniczych w zakresie odbiorów technicznych urz¹dzeñ wraz z sieci¹ zasilaj¹c¹: w wyrobiskach (pomieszczeniach) zaliczanych do stopnia b lub c niebezpieczeñstwa wybuchu w polach trzeciej i czwartej kategorii zagro enia metanowego w wyrobiskach (pomieszczeniach) zagro onych wybuchem gazów i par cieczy palnych, w szczególnoœci wodoru, acetylenu i par oleju napêdowego nale ¹cych do II grupy wybuchowoœci w wyrobiskach niezagro onych wybuchem, w tym kompleksów œcianowych o napiêciu zasilania powy ej 1 kv przed oddaniem do eksploatacji w przestrzeniach zagro onych wybuchem substancji palnych w postaci gazów, par, mgie³, py³ów i w³ókien palnych nale ¹cych do II grupy wybuchowoœci 12 CBiDGP przeprowadza równie okresowe kontrole urz¹dzeñ przeciwwybuchowych grupy I i II.

13 Badania produktów naftowych W celu zapewnienia prawid³owej i bezpiecznej pracy urz¹dzeñ mechanicznych CBiDGP wykonuje badania, oceny, ekspertyzy oraz s³u y doradztwem w zakresie warunków eksploatacji, parametrów i w³aœciwoœci produktów naftowych: olejów przemys³owych (hydraulicznych, przek³adniowych, maszynowych, turbinowych, sprê arkowych, silnikowych) olejów elektroizolacyjnych cieczy hydraulicznych p³ynów niskokrzepn¹cych (na bazie glikoli etylenowych i propylenowych) olejów przepracowanych smarów olejów napêdowych benzyny Badania œrodowiska pracy Centrum Badañ i Dozoru Górnictwa Podziemnego poprzez zapewnienie bezpiecznej eksploatacji maszyn i urz¹dzeñ technicznych i elektrycznych przyczynia siê do poprawy warunków pracy. Istotnym uzupe³nieniem tego aspektu misji przedsiêbiorstwa s¹ badania czynników zagra aj¹cych zdrowiu pracowników oraz stanu bezpieczeñstwa i higieny pracy. Badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy: ha³asu drgañ mechanicznych zapylenia substancji chemicznych w powietrzu mikroklimatu gor¹cego i zimnego promieniowania optycznego pól elektromagnetycznych Badania i pomiary czynników uci¹ liwych w œrodowisku pracy: oœwietlenia elektrycznego mikroklimatu umiarkowanego wydatku energetycznego Us³ugi doradcze i ekspertyzowe: oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy pomiary i ocena skutecznoœci wentylacji w pomieszczeniach opracowanie rejestrów, kart badañ i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy dobór ochronników s³uchu oraz œrodków ochrony indywidualnej badania i ocena miejsc pracy zagro onych wybuchem 13

14 Badania œrodowiska naturalnego Badania dotycz¹ce œrodowiska od pocz¹tku dzia³alnoœci CBiDGP stanowi³y wa ny kierunek zaanga owania i rozwoju przedsiêbiorstwa w kontekœcie troski o bezpieczeñstwo. W tym wypadku jest to bezpieczeñstwo œrodowiska naturalnego i œrodowiska pracy, co zmierza do zagwarantowania bezpieczeñstwa cz³owiekowi. Z myœl¹ o populacji wspó³czesnej i przysz³ych pokoleniach zdobywamy wiedzê, przekazujemy informacje, budujemy œwiadomoœæ naszego otoczenia w zakresie zagro eñ œrodowiskowych, zgodnie z zasadami zrównowa onego rozwoju. Grzegorz Sporysz Dyrektor Oœrodka Badañ Œrodowiska i Zagro eñ Naturalnych Trzeci komponent misji Centrum Badañ i Dozoru Górnictwa Podziemnego koncentruje siê na badaniach, pomiarach, ekspertyzach i doradztwie w obszarze œrodowiska naturalnego. Badania analityczne: fizyko-chemiczne i bakteriologiczne wód do celów spo ywczych, wód powierzchniowych, podziemnych, w basenach i k¹pieliskach fizyko-chemicznych œcieków bytowo-gospodarczych i przemys³owych fizyko-chemiczne i bakteriologiczne osadów œciekowych, odpadów i gleb/gruntów Badania i pomiary: ha³asu pochodz¹cego od instalacji, urz¹dzeñ, dróg, linii kolejowych i tramwajowych pól elektromagnetycznych emisji zanieczyszczeñ py³owo-gazowych do powietrza biogazu sk³adowisk odpadów - kompleksowy monitoring zanieczyszczeñ mikrobiologicznych powietrza Badania: metanonoœnoœci w pok³adach wêgla kamiennego antypirogenów samozapalnoœci wêgla kamiennego i odpadów wydobywczych Wiedza i doœwiadczenie specjalistów Centrum w zakresie zagro eñ i zanieczyszczeñ œrodowiskowych oraz ich uwarunkowañ znajduje szerokie zastosowanie podczas sporz¹dzania niezbêdnych przy realizacji inwestycji i przedsiêwziêæ budowlanych, remontowych, konstrukcyjnych opracowañ ekologicznych, takich jak miêdzy innymi: ekspertyzy i przegl¹dy ekologiczne studia ochrony powietrza raporty oddzia³ywania na œrodowisko operaty wodno-prawne projekty zagospodarowania terenów zdegradowanych 14

15 Rozpowszechnianie wiedzy Wiedza, osi¹gniêcia i doœwiadczenie specjalistów Centrum Badañ i Dozoru Górnictwa Podziemnego oraz wspó³pracuj¹cych z przedsiêbiorstwem jednostek nadzoru górniczego, jednostek naukowo-badawczych i uczelni wy szych stanowi¹ wartoœæ szczególnie cenion¹ przez teoretyków i praktyków dziedzin zwi¹zanych w bezpieczeñstwem techniki, pracy i œrodowiska. Poza bie ¹c¹ dzia³alnoœci¹ doradcz¹ i konsultacyjn¹, CBiDGP organizuje ka dego roku cykl szkoleñ oraz konferencji s³u ¹cych przekazywaniu i aktualizacji informacji oraz stanowi¹cych forum dyskusji pomiêdzy zainteresowanymi gremiami. Tematyka szkoleñ dotyczy nastêpuj¹cych zagadnieñ: prawo geologiczne i górnicze zintegrowane zarz¹dzanie i jakoœæ pracy specjalistyczne kwalifikacje i umiejêtnoœci zawodowe dodatkowe uprawnienia pracownicze bezpieczeñstwo i higiena pracy oraz prawo pracy Tematyka konferencji koncentruje siê na problemach: mechanizacji, automatyzacji i robotyzacji w górnictwie stosowania œrodków smarnych i eksploatacyjnych w górnictwie bezpieczeñstwa pracy urz¹dzeñ transportowych w górnictwie metodach rewitalizacji terenów zdegradowanych Naszym celem jest, poprzez stwarzanie mo liwoœci i warunków upowszechniania wiedzy i wymiany doœwiadczeñ, przyczyniaæ siê do rozwoju koncepcji naukowych i znajdowania rozwi¹zañ praktycznych problemów nurtuj¹cych wspó³czesn¹ gospodarkê, w tym górnictwo i energetykê, oraz œrodowisko i spo³eczeñstwo. Czes³aw Filipek Dyrektor Oœrodka Kszta³cenia i Doskonalenia Kadr 15

16 Centrum Badañ i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. ul. Lêdziñska 8, Lêdziny tel. : , fax: NIP: PL KRS: Oœrodek Pomiarów i Automatyki tel. : , fax: Oœrodek Badañ Œrodowiska i Zagro eñ Naturalnych tel.: , fax: Oœrodek Kszta³cenia i Doskonalenia Kadr tel.: , fax: Oœrodek Rzeczoznawstwa i Dozoru Urz¹dzeñ Górniczych ul. Fabryczna 20, Mys³owice-Brzezinka tel.: , fax: Oddzia³ Zamiejscowy w Gniewie ul. Kopernika 1, Gniew tel.: ; tel./fax:

profil grupy Janusz ŒledŸ Dorian ŒledŸ Advanced Partner KOMPLEKSOWA OCHRONA PRZECIWPO AROWA

profil grupy Janusz ŒledŸ Dorian ŒledŸ Advanced Partner KOMPLEKSOWA OCHRONA PRZECIWPO AROWA profil grupy Dorian ŒledŸ PREZES ZARZ DU ATECO SP. Z O.O. Janusz ŒledŸ DYREKTOR ATESTPO. Grupa AteConsorcium zosta³a stworzona w celu zapewnienia Klientom kompleksowej oferty w zakresie ochrony przeciwpo

Bardziej szczegółowo

profil grupy AfseCo Janusz ŒledŸ Dorian ŒledŸ Marta Grunwald AfseCo 80-041 Gdañsk, ul.czirenberga 19 01-473 Warszawa, ul.

profil grupy AfseCo Janusz ŒledŸ Dorian ŒledŸ Marta Grunwald AfseCo 80-041 Gdañsk, ul.czirenberga 19 01-473 Warszawa, ul. profil grupy Dorian ŒledŸ Marta Grunwald PREZES ZARZ DU ATECO SP. Z O.O. DYREKTOR ATESTPO. DYREKTOR ZARZ DZAJ CY AFSECO Grupa nsorcium zosta³a stworzona w celu zapewnienia Klientom kompleksowej oferty

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy ELEKTRYK. opracowanie: Henryk Batarowski pod red. Bogdana Rączkowskiego

Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy ELEKTRYK. opracowanie: Henryk Batarowski pod red. Bogdana Rączkowskiego Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy ELEKTRYK opracowanie: Henryk Batarowski pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

Transport - studia I stopnia

Transport - studia I stopnia Transport - studia I stopnia Organizacja i logistyka transportu Absolwent tej specjalności jest wyposażony w kwalifikacje umożliwiające podjęcie zatrudnienia w charakterze: inżyniera transportu, w przedsiębiorstwach

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO DZIENNIK URZÊDOWY WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 TREŒÆ: Poz.: ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO 81 nr 6 z dnia 29 sierpnia 2006 r. zmieniaj¹ce zarz¹dzenie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 14 maja 2003 r.

Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 14 maja 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 827 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 14 maja 2003 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreêlenia wzoru bankowego dokumentu p atniczego sk adek, do których

Bardziej szczegółowo

PFU-3 CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

PFU-3 CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO PFU-3 Część informacyjna 1 PFU-3 CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO ZAWARTOŚĆ PFU-3: 1 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego 2 Inne informacje

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku Uchwała Nr 27/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie Wewnętrznego Sytemu Zapewniania Jakości Kształcenia Na podstawie 9 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Raport z realizacji Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) dla Miasta Bydgoszczy na lata 2012 2020

Raport z realizacji Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) dla Miasta Bydgoszczy na lata 2012 2020 Raport z realizacji Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) dla Miasta Bydgoszczy na lata 2012 2020 FORUM Bydgoskie Dni Energii Roman Adrych Główny specjalista ds. zarządzania energią Energetyk

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 (rok, za który sk ładane jest o świadczenie) DzialI Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej,

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.05.2016 godz. 12:19:43 Numer KRS: 0000544582

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.05.2016 godz. 12:19:43 Numer KRS: 0000544582 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.05.2016 godz. 12:19:43 Numer KRS: 0000544582 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy biuro@omegasystem.pl STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy 2 3 4 5 6 biuro@omegasystem.pl STOISKA Œwiadczymy kompleksowe us³ugi

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PLAN BIOZ

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PLAN BIOZ INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PLAN BIOZ Temat opracowania: Oświetlenie uliczne Adres: 42-700 Rusinowice, ul. Leśna Inwestor: Urząd Gminy Koszęcin 42-286 Koszęcin, ul. Powstańców

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DLA OSÓB WYKONUJĄCYCH BADANIA MATERIAŁÓW DO BUDOWY URZĄDZEŃ CIŚNIENIOWYCH

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DLA OSÓB WYKONUJĄCYCH BADANIA MATERIAŁÓW DO BUDOWY URZĄDZEŃ CIŚNIENIOWYCH WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DLA OSÓB WYKONUJĄCYCH BADANIA MATERIAŁÓW DO BUDOWY URZĄDZEŃ CIŚNIENIOWYCH Marta Wojas, Marek Walczak Urząd Dozoru Technicznego Warszawa Referat zawiera informacje na temat wymagań

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Pomiarów i Automatyki

Ośrodek Pomiarów i Automatyki Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. Ośrodek Pomiarów i Automatyki Ośrodek Pomiarów i Automatyki CBiDGP jest specjalistyczną jednostką realizującą usługi techniczne w elektroenergetyce

Bardziej szczegółowo

z dnia 6 lutego 2009 r.

z dnia 6 lutego 2009 r. Pieczęć podłuŝna o treści Burmistrz Lądka Zdroju ZARZĄDZENIE NR 19 /09 Burmistrza Lądka Zdroju z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia programu przeprowadzania szkoleń pracowników Urzędu Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

REMONT POMIESZCZEŃ SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ STARE MIASTO PRZY UL. DOŻYNKOWEJ 9H W POZNANIU. IV. INFORMACJA BIOZ

REMONT POMIESZCZEŃ SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ STARE MIASTO PRZY UL. DOŻYNKOWEJ 9H W POZNANIU. IV. INFORMACJA BIOZ IV. INFORMACJA BIOZ Inwestor: SĄD REJONOWY POZNAŃ STARE MIASTO ul. Młyńska 1a 61-729 Poznań Projekt budowy dla inwestycji : REMONT POMIESZCZEŃ SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ STARE MIASTO PRZY UL. DOŻYNKOWEJ 9H

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków IV Ogólnopolska Konferencja Normalizacja w Szkole Temat wiodący Normy wyrównują szanse Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Łódź, ul. Kopcińskiego 29 Normy szansą dla małych

Bardziej szczegółowo

Bielsko-Biała, dn. 10.02.2015 r. Numer zapytania: R36.1.089.2015. WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE

Bielsko-Biała, dn. 10.02.2015 r. Numer zapytania: R36.1.089.2015. WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE Bielsko-Biała, dn. 10.02.2015 r. Numer zapytania: R36.1.089.2015 WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE W związku realizacją projektu badawczo-rozwojowego

Bardziej szczegółowo

KDM-automatyka M. Zwierzychowski i wspólnicy sp. j. Ul. Przemysłowa 2 88-140 Gniewkowo. TWÓJ PARTNER W AUTOMATYCE www.kdm-automatyka.

KDM-automatyka M. Zwierzychowski i wspólnicy sp. j. Ul. Przemysłowa 2 88-140 Gniewkowo. TWÓJ PARTNER W AUTOMATYCE www.kdm-automatyka. KDM-automatyka M. Zwierzychowski i wspólnicy sp. j. Ul. Przemysłowa 2 88-140 Gniewkowo ŚWIADCZYMY USŁUGI W ZAKRESIE: projektowania, wdraŝania i integracji systemów automatyki oraz robotyki, prac elektro-montaŝowych

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

Foresight technologiczny rozwoju sektora usług ug publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym

Foresight technologiczny rozwoju sektora usług ug publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym Foresight technologiczny rozwoju sektora usług ug publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym Wnioski z analizy dokument kumentów w strategicznych Konferencja Otwierająca Politechnika Śląska, Zabrze

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie

Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 276/2012 Wójta Gminy Bierawa z dnia 24.08.2012r. Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie

Bardziej szczegółowo

Informacje organizacyjne dot. konferencji. w ramach targów HydroSilesia 2012, EkoWaste 2012 i MELIORACJE 2012

Informacje organizacyjne dot. konferencji. w ramach targów HydroSilesia 2012, EkoWaste 2012 i MELIORACJE 2012 Informacje organizacyjne dot. konferencji w ramach targów HydroSilesia 2012, EkoWaste 2012 i MELIORACJE 2012 Organizatorzy Śląski Związek Gmin i Powiatów to stowarzyszenie, którego misją jest słuŝba na

Bardziej szczegółowo

OPIS WYDARZENIA. Fundacja Myœli Ekologicznej

OPIS WYDARZENIA. Fundacja Myœli Ekologicznej OPIS WYDARZENIA Kim jesteœmy? powsta³a w 2012 roku w Krakowie. W ramach dzia³alnoœci statutowej, Fundacja realizuje programy edukacyjne i aktywizuj¹ce, koncentruj¹ce siê na tematyce ekologicznej. Pomys³

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Pomorskim w latach 2007-2013

Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Pomorskim w latach 2007-2013 Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Pomorskim w latach 2007-2013 Obszary wsparcia EFS: -Rynek pracy -Integracja społeczna -Przedsiębiorczość -Edukacja -Obszary wiejskie Struktura PO Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Rodzaj środka technicznego. Stan techniczny obiektu. Opis działania, przeznaczenie środka technicznego. Podstawa metodologiczna wyceny.

Rodzaj środka technicznego. Stan techniczny obiektu. Opis działania, przeznaczenie środka technicznego. Podstawa metodologiczna wyceny. UWAGA: DEKRA - Centrala 02-284 Warszawa, al. Krakowska 2A tel. (022) 577 36 13, faks (022) 577 36 36 Rzeczoznawca: Grzegorz Charko Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr 9/24/III/2012 Zarządu Kopalni Soli Wieliczka S.A. z dnia 13 marca 2012 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 9/24/III/2012 Zarządu Kopalni Soli Wieliczka S.A. z dnia 13 marca 2012 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr 9/24/III/2012 Zarządu Kopalni Soli Wieliczka S.A. z dnia 13 marca 2012 r. Zasady stwierdzania przygotowania i doświadczenia zawodowego, które są obowiązane posiadać osoby wykonujące

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) Dz.U.05.73.645 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z dnia 28 kwietnia 2005 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji

Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji Wsparcie kształcenia zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji Żyrardów, 31 maja 2016 r. Departament Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji w OZE - PO Infrastruktura i Środowisko

Finansowanie inwestycji w OZE - PO Infrastruktura i Środowisko Finansowanie inwestycji w OZE - PO Infrastruktura i Środowisko Dofinansowanie projektów związanych z inwestycjami w OZE w ramach Polskich Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007 2013 moŝe

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.02.2016 godz. 15:49:48 Numer KRS: 0000354958

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.02.2016 godz. 15:49:48 Numer KRS: 0000354958 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.02.2016 godz. 15:49:48 Numer KRS: 0000354958 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI DAC-22 POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZGODĘ PREZESA UTK NA WYKONYWANIE OCEN ZGODNOŚCI W OBSZARZE KOLEI DAC-22 Wydanie 1 (projekt) z dnia 02.10.2015

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Dział II Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia Usługa zarządzania projektem, w charakterze Specjalisty ds. przygotowania wniosków o płatność, w ramach projektu pn.: Matematyka-nic trudnego!

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.srk.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.srk.com.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.srk.com.pl Bytom: Wykonanie pomiarów, legalizacji i badań okresowych urządzeń elektroenergetycznych,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

OSTRZA LUTZ DO CIÊCIA FOLII SPECJALISTYCZNE OSTRZA DO SPECJALNEJ FOLII

OSTRZA LUTZ DO CIÊCIA FOLII SPECJALISTYCZNE OSTRZA DO SPECJALNEJ FOLII OSTRZA LUTZ DO CIÊCIA FOLII SPECJALISTYCZNE OSTRZA DO SPECJALNEJ FOLII PAÑSTWA ZADANIE DO CIÊCIA FOLIA W ÓKNA CHEMICZNE W ÓKNA SZKLANE MEDYCYNA PRZEMYS SPO YWCZY RZEMIOS O PRZEMYS SAMOCHODOWY TKACTWO OSTRZA

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 19 listopada 2008 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 19 listopada 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 215 11878 Poz. 1366 1366 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w zwiàzku z eksploatacjà instalacji lub urzàdzenia

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG LP Działanie Poprzednie brzmienie Aktualne brzmienie 1. 1.4-4.1 Projekt obejmuje badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe oraz zakłada wdroŝenie

Bardziej szczegółowo

Nazwa jednostki modułowej Orientacyjna liczba godzin na realizację Analizowanie działalności wybranej firmy na rynku

Nazwa jednostki modułowej Orientacyjna liczba godzin na realizację Analizowanie działalności wybranej firmy na rynku Program praktyki zawodowej typ szkoły: Technikum Mechatroniczne zawód: technik mechatronik nr programu:311[50] T, TU, SP/MENiS/2006. 03.15 czas praktyki: 2 tygodnie 1. Cele kształcenia W wyniku procesu

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO

OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO 1. Informacje o nieruchomości Lokalizacja ogólna: Częstochowa, ulica Korfantego. Częstochowa, ulica Korfantego Źródło:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia:. SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 3 I.C. Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Od redaktora naukowego 2. Mapy górnicze 3. Pomiary sytuacyjne w

Od redaktora naukowego 2. Mapy górnicze 3. Pomiary sytuacyjne w Spis treœci Od redaktora naukowego... 9 1. Zadania dzia³u mierniczo-geologicznego i jego miejsce w strukturze zak³adu górniczego... 11 Jan Pielok 1.1. Zadania miernictwa górniczego w œwietle przepisów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO. pracodawców i innych osób kierujących pracownikami. w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO. pracodawców i innych osób kierujących pracownikami. w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO pracodawców i innych osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Regulamin administrowania budynkami Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu

Regulamin administrowania budynkami Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu Załącznik do Zarządzenia nr 162/2007 Rektora AR z dnia 22.11.07 Regulamin administrowania budynkami Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu Niniejszy Regulamin wydano na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.05.2012 r.

Warszawa, 24.05.2012 r. Relacje administracji rz dowej z otoczeniem na przyk adzie dwóch projektów realizowanych przez Departament S by Cywilnej KPRM Warszawa, 24.05.2012 r. Zakres projektów realizowanych przez DSC KPRM W latach

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DLA OSÓB ZAJMUJĄCYCH SIĘ EKSPLOATACJĄ URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI OBJĘTE TEMATYKĄ EGZAMINACYJNĄ W ZAKRESIE ZNAJOMOŚCI:

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DLA OSÓB ZAJMUJĄCYCH SIĘ EKSPLOATACJĄ URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI OBJĘTE TEMATYKĄ EGZAMINACYJNĄ W ZAKRESIE ZNAJOMOŚCI: Przez osoby na stanowisku Eksploatacji zasady budowy, działania oraz warunki techniczne obsługi urządzeń, instalacji i sieci energetycznych. zasady eksploatacji oraz instrukcje eksploatacji urządzeń, instalacji

Bardziej szczegółowo

Sergiusz Sawin Innovatika

Sergiusz Sawin Innovatika Podsumowanie cyklu infoseminariów regionalnych: Siedlce, 16 lutego 2011 Płock, 18 lutego 2011 Ostrołęka, 21 lutego 2011 Ciechanów, 23 lutego 2011 Radom, 25 lutego 2011 Sergiusz Sawin Innovatika Projekt

Bardziej szczegółowo

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp 1. Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz o pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie

Bardziej szczegółowo

24 paêdziernika 2005. Implementacja przepisów prawa ywnoœciowego w Polsce

24 paêdziernika 2005. Implementacja przepisów prawa ywnoœciowego w Polsce 24 paêdziernika 2005 Implementacja przepisów prawa ywnoœciowego w Polsce Fundamentalne wymagania dotycz¹ce higieny i bezpieczeñstwa zdrowotnego w produkcji i obrocie znajduj¹ siê w ustawie z dnia 11 maja

Bardziej szczegółowo

ENETOSH Standard kompetencji dla instruktorów i trenerów ds. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

ENETOSH Standard kompetencji dla instruktorów i trenerów ds. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ENETOSH Standard kompetencji dla instruktorów i trenerów ds. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Pole kompetencji Bezpieczeństwo i higiena pracy Level: 6 Credit: Umiejętności Wiedza 1 Stawia pytania odnośnie

Bardziej szczegółowo

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba - IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ Niniejszy dokument jest przeznaczony wyłącznie dla jego odbiorcy nie do dalszej dystrybucji 1 2012 Fundacja

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH DO PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ

KRYTERIA WYBORU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH DO PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie KRYTERIA WYBORU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH DO PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ Rzeszów 2014 r. 1. Niniejsze kryteria opracowano w oparciu o: POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 - Ustawę dnia

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie. Wyszczególnienie

Wyszczególnienie. Wyszczególnienie TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW obowiązujące na terenie Gminy Miasta Tarnowa w roku taryfowym 2009 (od 1 marca 2009 r. do 28 lutego 2010 r.) Niniejsze taryfy

Bardziej szczegółowo

Zakład Doskonalenia Kadr-KOMAG Spółka z o.o. 44-100 Gliwice ul. Pszczyńska 37. HARMONOGRAM KURSÓW I półrocze 2016 r.

Zakład Doskonalenia Kadr-KOMAG Spółka z o.o. 44-100 Gliwice ul. Pszczyńska 37. HARMONOGRAM KURSÓW I półrocze 2016 r. Zakład Doskonalenia Kadr-KOMAG Spółka z o.o. 44-100 Gliwice ul. Pszczyńska 37 HARMONOGRAM KURSÓW I półrocze 2016 r. Górnicze Lp Nazwa kursu l.dni Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec 1 Operator

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Strona1 Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej (WOES) to Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości akredytowany przez

Bardziej szczegółowo

Wskazówki dotyczące przygotowania danych do wydruku suplementu

Wskazówki dotyczące przygotowania danych do wydruku suplementu Wskazówki dotyczące przygotowania danych do wydruku suplementu Dotyczy studentów, którzy rozpoczęli studia nie wcześniej niż w 2011 roku. Wydruk dyplomu i suplementu jest możliwy dopiero po nadaniu numeru

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Odnowa centrum wsi śegiestów poprzez budowę oświetlenia ulicznego wzdłuŝ drogi powiatowej 1517K w śegiestowie

Dotyczy: Odnowa centrum wsi śegiestów poprzez budowę oświetlenia ulicznego wzdłuŝ drogi powiatowej 1517K w śegiestowie Zp.271.14.2014 Muszyna, dnia 03 kwietnia 2014 r. Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna ul. Rynek 31 33-370 Muszyna Dotyczy: Odnowa centrum wsi śegiestów poprzez budowę oświetlenia ulicznego wzdłuŝ drogi

Bardziej szczegółowo

Dostosowanie piły wzdłużnej do wymagań minimalnych propozycje rozwiązań aplikacyjnych

Dostosowanie piły wzdłużnej do wymagań minimalnych propozycje rozwiązań aplikacyjnych Radosław GONET Okręgowy Inspektorat Pracy, Rzeszów Paweł ZAHUTA EL Automatyka, Rzeszów Dostosowanie piły wzdłużnej do wymagań minimalnych propozycje rozwiązań aplikacyjnych 1. WSTĘP 2. WYMAGANIA MINIMALNE

Bardziej szczegółowo

RURY STALOWE ARMATURA PRZEMYSŁOWA

RURY STALOWE ARMATURA PRZEMYSŁOWA RURY STALOWE ARMATURA PRZEMYSŁOWA O FIRMIE MARGO Sp. z o.o. powstała w 1999 r. w Stalowej Woli, w woj. podkarpackim. Obecnie sprzedaż prowadzona jest w trzech oddziałach firmy: w Stalowej Woli, w Krakowie

Bardziej szczegółowo

wêgiel 19 28 38 48 59 70 79 88 drewno 15 21 28 36 44 52 60 68

wêgiel 19 28 38 48 59 70 79 88 drewno 15 21 28 36 44 52 60 68 wêgiel drewno 19 28 38 48 59 70 79 88 15 21 28 36 44 52 60 68 Kocio³ SOLID EKO jest eliwnym, automatycznym kot³em na paliwa sta³e wyposa onym w dodatkowe rusztowe palenisko sta³e do spalania drewna kawa³kowego,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 32/2011 Dyrektora Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie z dnia 17.03.2011 r.

Zarządzenie Nr 32/2011 Dyrektora Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie z dnia 17.03.2011 r. Zarządzenie Nr 32/2011 Dyrektora Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie z dnia 17.03.2011 r. w sprawie: Aneksu do Regulaminu Organizacyjno - Porządkowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. prof.

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrowi Mazowieckiej. w Urzędzie Skarbowym w Ostrowi Mazowieckiej;

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrowi Mazowieckiej. w Urzędzie Skarbowym w Ostrowi Mazowieckiej; Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 95/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2015 r. Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrowi Mazowieckiej

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne urządzenia ochrony środowiska

Nowoczesne urządzenia ochrony środowiska LVI TECHNICZNE DNI DROGOWE 13-15 listopada 2013 r. Centrum Konferencyjne Falenty, Raszyn k. Warszawy Nowoczesne urządzenia ochrony środowiska Mirosław Musiel Departament Środowiska GDDKiA Każda realizacja

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE. upr. proj. 104/83. upr. proj. SLK/0791/POOE/05

INSTALACJE ELEKTRYCZNE. upr. proj. 104/83. upr. proj. SLK/0791/POOE/05 INSTALACJE ELEKTRYCZNE Opracował: inż. Z.Grzegorzewski upr. proj. 104/83 Sprawdził: mgr. inż. Piotr Maintok upr. proj. SLK/0791/POOE/05 Budynek Mieszkalny dla czterech lokali mieszkalnych Tułowice ul.

Bardziej szczegółowo

Gaz łupkowy w województwie pomorskim

Gaz łupkowy w województwie pomorskim Gaz łupkowy w województwie pomorskim 1 Prezentacja wyników badania Samorządów, partnerów Samorządu Województwa Pomorskiego oraz koncesjonariuszy Charakterystyka grup 2 18% 82% Samorządy Partnerzy SWP n=63

Bardziej szczegółowo

Wersje lin SAG: trudnopalne- temperatura powietrza od - 25 o C do + 60 o C, mrozoodporne- temperatura powietrza od - 45 o C do + 60 o C.

Wersje lin SAG: trudnopalne- temperatura powietrza od - 25 o C do + 60 o C, mrozoodporne- temperatura powietrza od - 45 o C do + 60 o C. LINY Liny wyrównawcze płaskie stalowogumowe typu SAG Zastosowanie lin SAG Liny wyrównawcze płaskie stalowo-gumowe typu SAG, zwane dalej linami SAG, mają zastosowanie w górniczych wyciągach szybowych (w

Bardziej szczegółowo

Wyższy Urząd Górniczy. Zagrożenie pożarowe w drążonych wyrobiskach kamiennych przecinających pokłady węgla

Wyższy Urząd Górniczy. Zagrożenie pożarowe w drążonych wyrobiskach kamiennych przecinających pokłady węgla Wyższy Urząd Górniczy Zagrożenie pożarowe w drążonych wyrobiskach kamiennych przecinających pokłady węgla Zagrożenie pożarowe w drążonych wyrobiskach kamiennych przecinających pokłady węgla Katowice 2011

Bardziej szczegółowo

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ W samorządzie jest prowadzony dialog społeczny, samorząd wspiera organizowanie się mieszkańców by uczestniczyli w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej Zadanie 2.:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Załącznik Nr do Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Stromiec PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY. Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzone jest jako: / szkolenie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI do książki pt. ELEKTROENERGETYKA Autorzy: Jan Strojny, Jan Strzałka

SPIS TREŚCI do książki pt. ELEKTROENERGETYKA Autorzy: Jan Strojny, Jan Strzałka SPIS TREŚCI do książki pt. ELEKTROENERGETYKA Autorzy: Jan Strojny, Jan Strzałka 1. Budowa i eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych... 9 1.1. Klasyfikacja, ogólne zasady budowy i warunki pracy urządzeń

Bardziej szczegółowo

I FORUM INNOWACJI TRANSPORTOWYCH - dobre praktyki na rzecz zrównoważonego rozwoju

I FORUM INNOWACJI TRANSPORTOWYCH - dobre praktyki na rzecz zrównoważonego rozwoju Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna I FORUM INNOWACJI TRANSPORTOWYCH - dobre praktyki na rzecz zrównoważonego rozwoju Metody wspierania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 25 stycznia 2002 r. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 25 stycznia 2002 r. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie badań technicznych pojazdów. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.) Na podstawie art. 84a ust. 1

Bardziej szczegółowo

Statut Państwowej Inspekcji Pracy

Statut Państwowej Inspekcji Pracy Statut Państwowej Inspekcji Pracy z dnia 26 sierpnia 2011 r.. (Dz. U. Nr 89, poz. 589, z 2008 r. Nr 237, poz. 1656 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33), na wniosek Głównego Inspektora Pracy, zarządza się, co

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

Nasze produkty. Obrotniki rolkowe rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Urz¹dzenie do spawania rur, walczaków oraz arkuszy blachy.

Nasze produkty. Obrotniki rolkowe rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Urz¹dzenie do spawania rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Elko-77 dzia³a na polskim rynku spawalniczym od 35 lat i ma ponad 150 firm - partnerów wspó³pracuj¹cych na bie ¹co. Specjalizacj¹ firmy jest mechanizacja i wyposa enie w Ÿród³a pr¹du indywidualnych stanowisk

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR L 160/8 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 21.6.2012 ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 523/2012 z dnia 20 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr

Bardziej szczegółowo

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej PROJEKT INWESTYCYJNY Nazwa projektu: Forma projektu: TEVOR 1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej 2. wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect Podmiot: PL Consulting sp.

Bardziej szczegółowo

ruchu. Regulując przy tym w sposób szczegółowy aspekty techniczne wykonywania tych prac, zabezpiecza odbiorcom opracowań, powstających w ich wyniku,

ruchu. Regulując przy tym w sposób szczegółowy aspekty techniczne wykonywania tych prac, zabezpiecza odbiorcom opracowań, powstających w ich wyniku, UZASADNIENIE Projekt rozporządzenia jest wypełnieniem delegacji ustawowej zapisanej w art. 19 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz.

Bardziej szczegółowo

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW obowiązująca na terenie gminy Piotrków Trybunalski

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW Opole, 29.01.2016 r. Danuta Michoń Opolski Ośrodek Badań Regionalnych Badania z zakresu innowacji ujęte w PBSSP Podstawowe pojęcia Działalność innowacyjna przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Powiat Kościerski Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Kościerzyna, dnia 18 kwietnia 2014 r. PCPR.ZFK.272.8.1.2014 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Powiat Kościerski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

FIRMA PROJEKTOWA PROTELKOM

FIRMA PROJEKTOWA PROTELKOM Siedziba: 41-910 Bytom, ul. Chorzowska 27b/8 Biuro: 41-500 Chorzów, ul. Katowicka 115 / (32) 247-07-14 501-175-605 protelkom@interia.pl KONCEPCJE PROJEKTY: BUDOWLANE WYKONAWCZE Instalacje wykrywania i

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiêbiorstwa energetyczne.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiêbiorstwa energetyczne. ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiêbiorstwa energetyczne. (Dz. U. Nr 75, poz. 866, z dnia 15 wrzeœnia 2000 r.) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Mechanizacja i automatyzacja w I i II I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z aspektami procesach przetwórstwa tworzyw polimerowych. C.

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.05.2016 godz. 07:50:02 Numer KRS: 0000501936

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.05.2016 godz. 07:50:02 Numer KRS: 0000501936 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.05.2016 godz. 07:50:02 Numer KRS: 0000501936 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

Detektor przenośny typ GD-7

Detektor przenośny typ GD-7 URZĄDZENIA DO MIERZENIA I WYKRYWANIA STĘŻEŃ GAZÓW Detektor przenośny typ GD-7 INSTRUKCJA OBSŁUGI PRODUCENT: 62-080 TARNOWO PODGÓRNE k/poznania ul. Pocztowa 13 tel./fax +48 (061) 814-6557, 814-6290, 814-7149

Bardziej szczegółowo

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu 1 1. Uczelnia organizuje studenckie praktyki zawodowe, zwane dalej "praktykami", przewidziane w planach studiów

Bardziej szczegółowo

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020 Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020 Zarys finansowania RPO WL 2014-2020 Na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 przeznaczono łączną kwotę

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja i oznakowanie substancji chemicznych i ich mieszanin. Dominika Sowa

Klasyfikacja i oznakowanie substancji chemicznych i ich mieszanin. Dominika Sowa Klasyfikacja i oznakowanie substancji chemicznych i ich mieszanin Dominika Sowa Szczecin, 8 maj 2014 Program prezentacji: 1. Definicja substancji i mieszanin chemicznych wg Ustawy o substancjach chemicznych

Bardziej szczegółowo

Nazwa zawodu: Operator obrabiarek. Opis zawodu:

Nazwa zawodu: Operator obrabiarek. Opis zawodu: Nazwa zawodu: Operator obrabiarek Opis zawodu: Operator obrabiarek sterowanych numerycznie (obrabiarek CNC) to osoba o uniwersalnych kwalifikacjach zawodowych. Posiada szeroki zasób wiedzy i umiejętności

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Do celów projektowania naleŝy ustalić model procesu wytwórczego: Zakłócenia i warunki otoczenia Wpływ na otoczenie WEJŚCIE materiały i półprodukty wyposaŝenie produkcyjne

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.10.2015 godz. 11:20:32 Numer KRS: 0000069261

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.10.2015 godz. 11:20:32 Numer KRS: 0000069261 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.10.2015 godz. 11:20:32 Numer KRS: 0000069261 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo