Centrum Badañ i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Centrum Badañ i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o."

Transkrypt

1 2015 Centrum Badañ i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o.

2 Centrum Badañ i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. Historia CBiDGP Polityka jakoœci CBiDGP przedsiêbiorstwem odpowiedzialnym spo³ecznie Us³ugi dla górnictwa Badania rzeczoznawcze Us³ugi dla innych sektorów gospodarczych Badania niszcz¹ce i materia³owe Badania nieniszcz¹ce Badania elektroenergetyczne Badania urz¹dzeñ budowy przeciwwybuchowej Badania produktów naftowych Badania œrodowiska pracy Badania œrodowiska naturalnego Rozpowszechnianie wiedzy Kody graficzne przypisane do poszczególnych Oœrodków u³atwi¹ Pañstwu identyfikacjê wykonawców opisanych us³ug: Oœrodek Rzeczoznawstwa i Dozoru Urz¹dzeñ Górniczych Oœrodek Pomiarów i Automatyki Oœrodek Badañ Œrodowiska i Zagro eñ Naturalnych Oœrodek Kszta³cenia i Doskonalenia Kadr

3 Centrum Badañ i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. Od ponad pó³ wieku podstawowy kierunek dzia³añ jednostek badawczych zintegrowanych obecnie w Centrum Badañ i Dozoru Górnictwa Podziemnego wytycza dba³oœæ o bezpieczeñstwo. Wszelkie podejmowane inicjatywy, poszukiwanie nowych obszarów badawczych, wdra anie systemów jakoœci zmierza do urzeczywistnienia misji przedsiêbiorstwa, któr¹ jest troska o bezpieczeñstwo pracy, techniki i œrodowiska, realizowanej poprzez œwiadczenie specjalistycznych prac badawczo-rozwojowych i projektowowdro eniowych. Szerokie spektrum us³ug badawczych, pomiarowych, ekspertyzowych, doradczych oraz szkoleniowych oferowanych przez CBiDGP opracowane zosta³o w celu stworzenia Klientom warunków gwarantuj¹cych bezpieczn¹ eksploatacjê maszyn i urz¹dzeñ technicznych i elektrycznych, bezpieczne œrodowisko pracy i stanowisko pracy oraz bezpieczne œrodowisko naturalne. Profesjonaln¹ realizacjê powierzonych prac zapewnia wysoce wykwalifikowana kadra tworz¹ca cztery oœrodki buduj¹ce strukturê przedsiêbiorstwa: Oœrodek Rzeczoznawstwa i Dozoru Urz¹dzeñ Górniczych Oœrodek Pomiarów i Automatyki Oœrodek Badañ Œrodowiska i Zagro eñ Naturalnych Oœrodek Kszta³cenia i Doskonalenia Kadr Wiedza, umiejêtnoœci i doœwiadczenie uzyskane przez ponad 50 lat obecnoœci na rynku us³ug badawczopomiarowych, metodyki i techniki badawczo-pomiarowe wypracowane miêdzy innymi w ekstremalnych warunkach podziemnych,w znacz¹cy sposób podnosz¹ jakoœæ, wiarygodnoœæ i rzetelnoœæ prac realizowanych przez CBiDGP w niemal wszystkich sektorach gospodarki. Bezpieczeñstwo to nasza odpowiedzialnoœæ, nasz cel, nasz priorytet Misj¹ Centrum Badañ i Dozoru Górnictwa Podziemnego jest zapewnienie bezpiecznej eksploatacji maszyn i urz¹dzeñ technicznych i elektrycznych, zagwarantowanie bezpiecznych warunków pracy oraz dba³oœæ o œrodowisko naturalne. Pomiary, badania, ekspertyzy, a tak e dzia³alnoœæ zwi¹zana z rozpowszechnianiem wiedzy w tym zakresie, dostarczaj¹ naszym Klientom wa nych informacji umo liwiaj¹cych podj¹æ dzia³ania zmierzaj¹ce do eliminacji zagro eñ, a przez to zapobiegania niebezpiecznym i niepo ¹danym incydentom o negatywnych skutkach spo³ecznych i ekonomicznych. Krzysztof Mijalski Prezes Zarz¹du, Dyrektor Naczelny Rozwój obszarów zainteresowania CBiDGP i dzia³alnoœci Oœrodków tworz¹cych strukturê firmy prowadzi do osi¹gniêcia efektu synergii wiedza, umiejêtnoœci i doœwiadczenia specjalistów w wielu zró nicowanych dziedzinach, tworz¹cych ³añcuch wzajemnych zale noœci, umo liwiaj¹ wykonywanie kompleksowych us³ug zmierzaj¹cych do podniesienia bezpieczeñstwa i jakoœci pracy oraz funkcjonowania przedsiêbiorstw, zwi¹zanych ze stanem eksploatowanych maszyn i urz¹dzeñ technicznych i elektrycznych, bezpieczeñstwa i jakoœci œrodowiska i stanowiska pracy oraz bezpieczeñstwa i jakoœci œrodowiska naturalnego. Jan Knura Cz³onek Zarz¹du ds. Technicznych 3

4 Historia CBiDGP Historia Centrum Badañ i Dozoru Górnictwa Podziemnego siêga pocz¹tków lat 60. XX wieku. Fundamentalne kierunki dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa ukszta³towa³y dwa oœrodki, których integracja doprowadzi³a do powstania jednostki oferuj¹cej szeroki zakres prac badawczych, pomiarowych, ekspertyzowych i szkoleniowych adresowanych do niemal wszystkich sektorów gospodarki. 1. Nurt wywodz¹cy siê z UDT Decyzj¹ dyrektora œl¹skiego oddzia³u Urzêdu Dozoru Technicznego 1 kwietnia 1962 roku powo³any zosta³ do ycia specjalistyczny Inspektorat do spraw Lin i Zawiesi górniczych urz¹dzeñ wyci¹gowych z siedzib¹ w Katowicach. W 1970 roku jednostka po³¹czona zosta³a z powsta³ym w 1964 roku w strukturach Okrêgowego Dozoru Technicznego Zespo³em ds. Badañ, Pomiarów i Ekspertyz tworz¹c Oœrodek Laboratoryjno-Badawczy z siedzib¹ w Mys³owicach-Brzezince. 2. Nurt wywodz¹cy siê z CLB Na mocy Zarz¹dzenia nr 4/63 dyrektora Jaworznicko-Miko³owskiego Zjednoczenia Przemys³u Wêglowego z 22 marca 1963 roku powo³ane zosta³o przy Kopalni Wêgla Kamiennego Weso³a Centralne Laboratorium Badawcze. Nowa jednostka badawcza, powsta³a na bazie Centralnego Laboratorium Chemicznego Kopalni, utworzona zosta³a jako zaplecze badawcze naukowo-techniczne Zjednoczenia. W 1974 roku na bazie pionu badañ elektroenergetycznych CLB powsta³ Oœrodek Pomiarów i Automatyki jako specjalistyczna jednostka realizuj¹ca us³ugi techniczne w elektroenergetyce i automatyce na rzecz przemys³u wydobywczego. W zwi¹zku z reorganizacj¹, jaka nast¹pi³a w drugiej po³owie lat 70. w resorcie górnictwa, Centralne Laboratorium Badawcze w 1976 roku wy³¹czone zosta³o ze struktur KWK Weso³a i zaczê³o funkcjonowaæ jako komórka organizacyjna Kopalni Ziemowit w Tychach-Lêdzinach. 3. Integracja obu nurtów W 1983 roku nast¹pi³ transfer Oœrodka Laboratoryjno-Badawczego z sektora energetyki do sektora górnictwa. Decyzj¹ Ministra Górnictwa i Energetyki jednostka wy³¹czona zosta³a ze struktur Urzêdu Dozoru Technicznego, a 1 lipca 1983 po³¹czona - jako Oœrodek Badañ i Odbiorów Technicznych Urz¹dzeñ Górniczych z Centralnym Laboratorium Badawczym przy KWK Ziemowit. Decyzj¹ Okrêgowego Urzêdu Górniczego w Tychach w lutym 1985 roku Centralne Laboratorium Badawcze zaliczone zosta³o do grupy zak³adów górniczych. 1 stycznia 1992 roku w wyniku podzia³u KWK Ziemowit Centralne Laboratorium Badawcze przekszta³cone zosta³o w przedsiêbiorstwo pañstwowe pod nazw¹ Centrum Badañ i Dozoru Górnictwa Podziemnego z siedzib¹ w Lêdzinach. Poza Oœrodkiem Rzeczoznawstwa i Dozoru Urz¹dzeñ Górniczych oraz Oœrodkiem Pomiarów i Automatyki, strukturê firmy, do dziœ obowi¹zuj¹c¹ utworzy³y: Oœrodek Badañ Œrodowiska i Zagro eñ Naturalnych oraz Oœrodek Kszta³cenia i Doskonalenia Kadr. W 2000 roku w efekcie przekszta³ceñ w³asnoœciowych firma zaczê³a funkcjonowaæ jak Spó³ka Skarbu Pañstwa Centrum Badañ i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o., która w 2009 roku zosta³a wpisana na listê przedsiêbiorstw o szczególnym znaczeniu dla gospodarki pañstwa.

5 Polityka jakoœci Prace badawczo-pomiarowe wykonywane s¹ przez wysoce wykwalifikowane zespo³y wyposa one w nowoczesne, specjalistyczne instrumentarium. Ich wiarygodnoœæ i zgodnoœæ z obowi¹zuj¹cymi normami potwierdzaj¹ akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji, jak równie wdro ony zintegrowany system zarz¹dzania zgodny z normami PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 14001:2005, PN-N 18001:2004 oraz PN-EN ISO/IEC 27001:2007. Funkcjonowanie na rynku tak specyficznym, jak ten, na którym dzia³a CBiDGP sk³oni³o nas do wypracowania i wdro enia procedur zapewniaj¹cych najwy szy poziom kompetencji i jakoœci realizowanych us³ug. St¹d prowadzone przez nas badania i oceny wykonywane s¹ w oparciu o system akredytowanych laboratoriów i Zintegrowany System Zarz¹dzania. Akredytacje PCA Zbigniew Zabawa Dyrektor ds. Jakoœci i Marketingu Jednostka Inspekcyjna Akredytacja AK 008 inspekcje dozorowe w podziemnych zak³adach górniczych elementy górniczych wyci¹gów szybowych górnicze urz¹dzenia transportu specjalnego urz¹dzenia ciœnieniowe urz¹dzenia dÿwignicowe Jednostka Certyfikuj¹ca Akredytacja AC 174 certyfikacja zgodnoœci wyrobów wyposa enie ochronne (bezpieczeñstwa) maszyn wyroby i urz¹dzenia przeznaczone do stosowania w przestrzeniach zagro onych wybuchem napêdy i sterowania hydrauliczne i pneumatyczne wyposa enie elektryczne do pracy w szczególnych warunkach urz¹dzenia i elementy konstrukcyjne do transportu poziomego i pionowego dÿwignice i inne urz¹dzenia dÿwignicowe Jednostka Notyfikowana 2562 Jednostka Certyfikuj¹ca Wyroby posiada nadany przez Komisjê Europejsk¹ status Jednostki Notyfikowanej wyznaczonej do realizacji zadañ zwi¹zanych z ocen¹ zgodnoœci, w zakresie wymagañ dla urz¹dzeñ i systemów ochronnych przeznaczonych od u ytku w przestrzeniach zagro onych wybuchem (ATEX). JCW jako Jednostka Notyfikowana uprawniona jest do przeprowadzania oceny zgodnoœci nastêpuj¹cych wyrobów: urz¹dzenia elektryczne, urz¹dzenia nieelektryczne, czêœci i podzespo³y, aparatura zabezpieczaj¹ca, steruj¹ca i regulacyjna oraz systemy ochronne. 5

6 Laboratorium Badawcze Akredytacja AB 418 badania œrodowiska naturalnego i œrodowiska pracy badania fizyko-chemiczne gleby/gruntów, osadów œciekowych, odpadów, wody, wody do spo ycia, œcieków, powietrza, gazu sk³adowiskowego, biogazu, substancji toksycznych w spalinach, gazów odlotowych, produktów naftowych badania mikrobiologiczne powietrza, osadów, gleby/gruntów, odpadów, œcieków, wody, wody do spo ycia badania dotycz¹ce in ynierii œrodowiska oœwietlenie, drgania, pola elektromagnetyczne w œrodowisku pracy i ogólnym, promieniowanie optyczne, mikroklimat, wydatek energetyczny, ha³as w œrodowisku pracy i ogólnym, gazy odlotowe pobór próbek wody, wody do spo ycia, œcieków, gleb/gruntów, osadów, odpadów, powietrza, gazów odlotowych, produktów naftowych badania sensoryczne badania w³aœciwoœci elektroizolacyjnych œrodków ochrony osobistej badania sprzêtu dielektrycznego Laboratorium Badawcze Akredytacja AB 1348 badania nieniszcz¹ce i niszcz¹ce/wyroby i materia³y konstrukcyjne, w tym metale z³¹cza spawane materia³ów metalowych o gruboœci od 8 mm wyroby hutnicze p³askie o gruboœci od 6 mm do 200 mm odkuwki stalowe wyroby i materia³y metalowe i metalowe ferromagnetyczne, w tym odlewy, odkuwki, z³¹cza spawane, blachy liny stalowe i stalowo-gumowe druty Laboratorium Wzorcuj¹ce Akredytacja AP 096 wzorcowanie wielkoœci elektryczne czas i czêstotliwoœæ wielkoœci geometryczne - suwmiarki - mikrometry zewnêtrzne 6

7 Zintegrowany System Zarz¹dzania Zintegrowany Certyfikat ISO 9001, ISO i PN-N wydany przez Jednostkê Certyfikuj¹c¹ Systemy Zarz¹dzania UDT-CERT stanowi potwierdzenie wdro enia i stosowania przez CBiDGP zintegrowanego systemu zarz¹dzania zgodnego z normami: PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 14001:2005, PN-N-18001:2004. Zakres certyfikacji obejmuje us³ugi wykonywane przez poszczególne oœrodki: Oœrodek Rzeczoznawstwa i Dozoru Urz¹dzeñ Górniczych: us³ugi rzeczoznawcze dotycz¹ce eksploatacji maszyn i urz¹dzeñ górniczych ocena wyrobów w procesie ich dopuszczania do stosowania w zak³adach górniczych us³ugi techniczne i serwisowe urz¹dzeñ górniczych badania nieniszcz¹ce i niszcz¹ce materia³ów, urz¹dzeñ technicznych, urz¹dzeñ górniczych oraz urz¹dzeñ transportu linowego Oœrodek Badañ Œrodowiska i Zagro eñ Naturalnych: us³ugi pobierania próbek badania i pomiary œrodowiska naturalnego oraz œrodowiska pracy us³ugi studialne, doradcze, eksperckie i projektowe w zakresie ochrony œrodowiska badania i analizy produktów naftowych, gazów i paliw badania i ocena zagro eñ metanowych i po arowych Oœrodek Kszta³cenia i Doskonalenia Kadr: us³ugi szkoleniowe Oœrodek Pomiarów i Automatyki: us³ugi rzeczoznawcze dotycz¹ce eksploatacji maszyn i urz¹dzeñ elektrycznych badania i pomiary maszyn, urz¹dzeñ elektrycznych, aparatury kontrolnopomiarowej badania sprzêtu elektroizolacyjnego badania ochrony przeciwpo arowej i odgromowej urz¹dzeñ i obiektów wzorcowanie przyrz¹dów Wydany przez UDT-CERT certyfikat ISO potwierdzaj¹cy wdro enie systemu zarz¹dzania bezpieczeñstwem informacji zgodnego z norm¹ PN-ISO/IEC 27001: 2007 obejmuje swoim zakresem: badania maszyn i urz¹dzeñ mechanicznych i elektrycznych, w tym badania rzeczoznawcze badania instalacji elektroenergetycznych badania materia³owe badania œrodowiskowe us³ugi szkoleniowe CBiDGP przedsiêbiorstwem odpowiedzialnym spo³ecznie Centrum Badañ i Dozoru Górnictwa Podziemnego obecne od ponad 50 lat na rynku gospodarczym w pe³ni rozumie swoj¹ rolê i oddzia³ywanie spo³eczne. Dba³oœæ o zgodne z etyk¹ dzia³ania, d¹ enie do pozyskania zaufania otoczenia wewnêtrznego i zewnêtrznego, budowanie wysokiej jakoœci i wiarygodnoœci marki, uwzglêdnianie w swojej strategii potrzeb spo³ecznych i ekologicznych wyznaczaj¹ podstawowe obszary spo³ecznej odpowiedzialnoœci CBiDGP. Pozytywne oddzia³ywanie na œrodowisko wewnêtrzne i zewnêtrzne to kierunek dzia³alnoœci zmierzaj¹cy do realizacji przez przedsiêbiorstwo zasad zrównowa onego rozwoju. 7

8 Us³ugi dla górnictwa Centrum Badañ i Dozoru Górnictwa Podziemnego oferuje szeroki wachlarz us³ug pomiarowych, badawczych, ekspertyzowych, doradczych i szkoleniowych dla zak³adów górniczych oraz jednostek wspieraj¹cych przemys³ wydobywczy. Najistotniejsze kierunki dzia³alnoœci w tym obszarze to: badania maszyn i urz¹dzeñ górniczych w zakresie mechanicznym i elektrycznym badania maszyn i urz¹dzeñ elektrycznych badania œrodowiska i stanowisk pracy badania metanowoœci i metanonoœnoœci badania i ocena zagro enia po arowego badania i ocena miejsc pracy zagro onych wybuchem badania i pomiary wentylacyjne, w tym urz¹dzeñ g³ównego przewietrzania badania i ocena sk³onnoœci wêgla i odpadów wydobywczych do samozapalenia badania materia³ów eksploatacyjnych i paliw Badania rzeczoznawcze Centrum Badañ i Dozoru Górnictwa Podziemnego wykonuje badania, pomiary, oceny i ekspertyzy, których wyniki stanowi¹ istotny element budowy systemu bezpieczeñstwa w górnictwie. Badania realizowane s¹ na podstawie uprawnieñ rzeczoznawcy ds. ruchu zak³adu górniczego nadanych przez Prezesa Wy szego Urzêdu Górniczego, które potwierdzaj¹ spe³nienie przez jednostkê wymogów zwi¹zanych z posiadaniem odpowiedniego zaplecza technicznego, w tym laboratoryjnego, i organizacyjnego zapewniaj¹cego bezstronnoœæ i rzetelnoœæ wydawanych ocen oraz dysponowaniem kadr¹ posiadaj¹c¹ odpowiednie wykszta³cenie i doœwiadczenie. Badania, wczesne wykrywanie uszkodzeñ i wad eksploatowanych urz¹dzeñ zapewniaj¹ nie tylko bezpieczeñstwo zwi¹zane z ich u ytkowaniem, co jest oczywiœcie priorytetowym celem, ale tak e ograniczenie kosztów ekonomicznych i spo³ecznych, na wzrost których przedsiêbiorstwa nara one s¹ przy ka dej awarii i wypadku z udzia³em cz³owieka i maszyny. Nasze ponad pó³wieczne doœwiadczenie zdobyte w trudnych zarówno dla cz³owieka, jak i urz¹dzenia technicznego warunkach kopalni, pozwalaj¹ na zastosowanie tych samych metodyk i technik do badania urz¹dzeñ stosowanych w innych ni górnictwo sektorach. Wszêdzie tam, gdzie w³aœciwa ich eksploatacja decyduje o bezpieczeñstwie ludzi. Andrzej Kawka Dyrektor Oœrodka Rzeczoznawstwa i Dozoru Urz¹dzeñ Górniczych 8

9 Uprawnienia rzeczoznawcy ds. ruchu zak³adu górniczego obejmuj¹ dwa g³ówne obszary badawcze: badania maszyn i urz¹dzeñ górniczych oraz ich elementów: maszyny wyci¹gowe badania mechaniczne i elektryczne naczynia wyci¹gowe zawieszenia naczyñ wyci¹gowych i lin wyci¹gowych liny wyci¹gowe wie e szybowe ko³a linowe zbrojenie szybowe urz¹dzenia do u ytku w przestrzeniach zagro onych wybuchem urz¹dzenia ciœnieniowe, urz¹dzenia dÿwignicowe, urz¹dzenia transportowe specjalne badania zagro eñ naturalnych: zagro enia metanowe i py³owe zagro enia wyrzutami gazów i ska³ Us³ugi dla sektorów pozagórniczych Metodyki badawczo-pomiarowe i doœwiadczenie wypracowane w ekstremalnych i niezwykle wymagaj¹cych warunkach podziemnych stanowi¹ bez w¹tpienia cechê wyró niaj¹c¹ i ceniony przez Klientów atut oferty us³ugowej CBiDGP adresowanej do bran pozagórniczych. Badania maszyn i urz¹dzeñ technicznych oraz elektrycznych, badania œrodowiska pracy oraz czynników œrodowiskowych realizowane s¹ przez przedsiêbiorstwo miêdzy innymi dla sektorów gospodarczych: - budownictwo - hutnictwo - energetyka - infrastruktura drogowa - infrastruktura wojskowa - hodowla zwierz¹t - uprawa roœlin - rolnictwo - leœnictwo - ochrona zdrowia - sport i rekreacja - transport: drogowy, kolejowy, lotniczy, wodny i inny - telekomunikacja - przemys³ chemiczny - przemys³ spo ywczy - edukacja Odbiorcami us³ug przedsiêbiorstwa s¹ równie instytuty naukowo-badawcze, jednostki pañstwowe, jednostki samorz¹dowe, a ponadto indywidualni zleceniodawcy nie prowadz¹cy dzia³alnoœci gospodarczej. Specjalna oferta badawcza i us³ugowa dotyczy: kolei linowych i wyci¹gów narciarskich - badania specjalne elementów noœnych oraz zaplotów, naprawy i skracania lin turbin wiatrowych serwis i naprawy hamulców turbin wiatrowych, badania i serwis urz¹dzeñ elektrycznych, oceny oddzia³ywania na œrodowisko 9

10 Badania niszcz¹ce i materia³owe Badania niszcz¹ce i materia³owe wykonywane s¹ na potrzeby wszystkich ga³êzi przemys³u. Badaniom tym poddawane s¹ metale elementy konstrukcyjne, czêœci maszyn i ca³e urz¹dzenia techniczne, liny stalowe oraz taœmy przenoœnikowe. Wyposa one w jedn¹ z najnowoczeœniejszych w kraju maszyn wytrzyma³oœciowych laboratorium CBiDGP prowadzi badania wytrzyma³oœciowe, sprawdzaj¹ce zachowanie siê materia³ów poddanych obci¹ eniom takim jak: rozci¹ganie, œciskanie, docisk, zginanie, skrêcanie, œcinanie. Statyczna próba rozci¹gania metali w temperaturze otoczenia wyznaczanie: wyraÿnej granicy plastycznoœci umownej granicy plastycznoœci maksymalnej si³y rozci¹gaj¹cej wytrzyma³oœci na rozci¹ganie wyd³u enia procentowego po rozci¹ganiu przewê ania procentowego Wyznaczanie wytrzyma³oœci taœm przenoœnikowych i ich po³¹czeñ: wytrzyma³oœci na rozci¹ganie w kierunku wzd³u nym i poprzecznym wytrzyma³oœci po³¹czenia mechanicznego wytrzyma³oœci po³¹czenia taœm tkaninowo- gumowych Zrywanie lin w ca³oœci Laboratorium wykonuje próby zrywania lin stalowych ró nych konstrukcji do maksymalnej œrednicy 36,0 mm. Próby wykonywane s¹ na maszynie wytrzyma³oœciowej o zakresie kn. Badania zmêczeniowe Badania prowadzone s¹ z zastosowaniem obci¹ eñ jednostronnie zmiennych w zakresie kn oraz czêstotliwoœci 125 cykli/min cykli/min. Statyczne próby obci¹ eñ elementów maszyn i urz¹dzeñ Próby obejmuj¹ badania w zakresie obci¹ eñ kn. Badaniom obci¹ enia podlegaj¹ elementy zawieszeñ lin noœnych i wyrównawczych, elementy zawieszeñ tras kolejek górniczych. Pomiary twardoœci wyrobów hutniczych, elementów konstrukcyjnych, elementów maszyn i urz¹dzeñ technicznych: metod¹ Rockwella metod¹ Brinella metod¹ Vickersa za pomoc¹ przenoœnego twardoœciomierza typu TH

11 Ponadto w laboratorium prowadzone s¹ próby technologiczne wyrobów i pó³wyrobów hutniczych obejmuj¹ce: technologiczn¹ próbê zginania próby technologiczne drutów rozplecionych z lin: próby statyczne rozci¹gania drutu, próby przeginania dwukierunkowego drutu, próby jednokierunkowego skrêcania drutu próby technologiczne z³¹czy spawanych, w tym statyczne próby rozci¹gania, próby zginania, próby ³amania. W celu okreœlenia b³êdów kszta³tu i wymiarów poprzecznych, ewentualnych wad spoin z³¹czy spawanych oraz identyfikacji i oceny struktury badanego materia³u prowadzone s¹ badania metalograficzne: makroskopowe z³¹czy spawanych mikroskopowe okreœlaj¹ce miêdzy innymi stopieñ zanieczyszczenia wtr¹ceniami niemetalicznymi, odwêglenie, przegrzanie, grafityzacjê, utlenienie, prawid³owoœæ obróbki cieplnej. Badania nieniszcz¹ce Centrum Badañ i Dozoru Górnictwa Podziemnego wykonuje specjalistyczne badania dostarczaj¹ce informacji o stanie, w³asnoœciach, ewentualnych wadach i uszkodzeniach elementów urz¹dzenia czy materia³u bez koniecznoœci ingerowania w ich strukturê z u yciem metod nieniszcz¹cych. Specjalistyczne badania nieniszcz¹ce urz¹dzeñ technicznych, konstrukcji stalowych, materia³ów hutniczych, po³¹czeñ nieroz³¹cznych prowadzone s¹ w celach diagnostyczno-ekspertyzowych i obejmuj¹: w górnictwie liny, naczynia wyci¹gowe, elementy maszyn wyci¹gowych, maszyn transportowych w innych sektorach gospodarczych elementy noœne miêdzy innymi kolei linowych i wyci¹gów narciarskich CBiDGP wykonuje badania z wykorzystaniem metod: wizualnej magnetyczno-proszkowej radiograficznej ultradÿwiêkowej penetracyjnej magnetycznej pamiêci metalu (MPM) 11

12 Badania elektroenergetyczne Eksploatowanie urz¹dzeñ i instalacji elektrycznych w ka dych warunkach wymaga regularnych kontroli, a szczególnie w przestrzeniach zagro onych wybuchem. Monitorowane przez specjalistów OPA urz¹dzenia obejmuj¹: w górnictwie urz¹dzenia budowy przeciwwybuchowej u ytkowane w miejscach zagro onych wybuchem metanu i py³u wêglowego, w innych sektorach przemys³owych urz¹dzenia eksploatowane w miejscach zagro onych wybuchem przez gazy, pary, mg³y, py³y i w³ókna palne. Dba³oœæ o stan techniczny wszystkich urz¹dzeñ elektrycznych przek³ada siê na bezpieczeñstwo ludzi, obiektów i ich otoczenia. Aleksander Ucka Dyrektor Oœrodka Pomiarów i Automatyki Dzia³alnoœæ badawczo-pomiarowa urz¹dzeñ elektrycznych prowadzona przez CBiDGP obejmuje: badania i przegl¹dy stacji elektroenergetycznych badania i pomiary urz¹dzeñ elektroenergetycznych w rozdzielniach œrednich i niskich napiêæ diagnostykê uk³adów izolacyjnych badania termowizyjne monta i przegl¹d baterii akumulatorów trasowanie, próby napiêciowe oraz lokalizacjê miejsc uszkodzeñ kabli elektroenergetycznych i teletechnicznych konfiguracjê i sprawdzenia automatyki zabezpieczeniowej prace projektowe, monta owe i rozruchowe urz¹dzeñ i instalacji elektroenergetycznych oraz ci¹gów technologicznych wraz z uk³adami automatyki zabezpieczeniowej, sterowania, blokad i sygnalizacji analizy doboru urz¹dzeñ elektrycznych oraz nastaw zabezpieczeñ do warunków zwarciowych analizy jakoœci energii elektrycznej ocenê skutecznoœci ochrony przeciwpora eniowej i odgromowej badania sprzêtu ochrony osobistej i prac pod napiêciem Badania urz¹dzeñ budowy przeciwwybuchowej CBiDGP prowadzi badania rzeczoznawcze urz¹dzeñ elektrycznych budowy przeciwwybuchowej w podziemnych zak³adach górniczych w zakresie odbiorów technicznych urz¹dzeñ wraz z sieci¹ zasilaj¹c¹: w wyrobiskach (pomieszczeniach) zaliczanych do stopnia b lub c niebezpieczeñstwa wybuchu w polach trzeciej i czwartej kategorii zagro enia metanowego w wyrobiskach (pomieszczeniach) zagro onych wybuchem gazów i par cieczy palnych, w szczególnoœci wodoru, acetylenu i par oleju napêdowego nale ¹cych do II grupy wybuchowoœci w wyrobiskach niezagro onych wybuchem, w tym kompleksów œcianowych o napiêciu zasilania powy ej 1 kv przed oddaniem do eksploatacji w przestrzeniach zagro onych wybuchem substancji palnych w postaci gazów, par, mgie³, py³ów i w³ókien palnych nale ¹cych do II grupy wybuchowoœci 12 CBiDGP przeprowadza równie okresowe kontrole urz¹dzeñ przeciwwybuchowych grupy I i II.

13 Badania produktów naftowych W celu zapewnienia prawid³owej i bezpiecznej pracy urz¹dzeñ mechanicznych CBiDGP wykonuje badania, oceny, ekspertyzy oraz s³u y doradztwem w zakresie warunków eksploatacji, parametrów i w³aœciwoœci produktów naftowych: olejów przemys³owych (hydraulicznych, przek³adniowych, maszynowych, turbinowych, sprê arkowych, silnikowych) olejów elektroizolacyjnych cieczy hydraulicznych p³ynów niskokrzepn¹cych (na bazie glikoli etylenowych i propylenowych) olejów przepracowanych smarów olejów napêdowych benzyny Badania œrodowiska pracy Centrum Badañ i Dozoru Górnictwa Podziemnego poprzez zapewnienie bezpiecznej eksploatacji maszyn i urz¹dzeñ technicznych i elektrycznych przyczynia siê do poprawy warunków pracy. Istotnym uzupe³nieniem tego aspektu misji przedsiêbiorstwa s¹ badania czynników zagra aj¹cych zdrowiu pracowników oraz stanu bezpieczeñstwa i higieny pracy. Badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy: ha³asu drgañ mechanicznych zapylenia substancji chemicznych w powietrzu mikroklimatu gor¹cego i zimnego promieniowania optycznego pól elektromagnetycznych Badania i pomiary czynników uci¹ liwych w œrodowisku pracy: oœwietlenia elektrycznego mikroklimatu umiarkowanego wydatku energetycznego Us³ugi doradcze i ekspertyzowe: oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy pomiary i ocena skutecznoœci wentylacji w pomieszczeniach opracowanie rejestrów, kart badañ i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy dobór ochronników s³uchu oraz œrodków ochrony indywidualnej badania i ocena miejsc pracy zagro onych wybuchem 13

14 Badania œrodowiska naturalnego Badania dotycz¹ce œrodowiska od pocz¹tku dzia³alnoœci CBiDGP stanowi³y wa ny kierunek zaanga owania i rozwoju przedsiêbiorstwa w kontekœcie troski o bezpieczeñstwo. W tym wypadku jest to bezpieczeñstwo œrodowiska naturalnego i œrodowiska pracy, co zmierza do zagwarantowania bezpieczeñstwa cz³owiekowi. Z myœl¹ o populacji wspó³czesnej i przysz³ych pokoleniach zdobywamy wiedzê, przekazujemy informacje, budujemy œwiadomoœæ naszego otoczenia w zakresie zagro eñ œrodowiskowych, zgodnie z zasadami zrównowa onego rozwoju. Grzegorz Sporysz Dyrektor Oœrodka Badañ Œrodowiska i Zagro eñ Naturalnych Trzeci komponent misji Centrum Badañ i Dozoru Górnictwa Podziemnego koncentruje siê na badaniach, pomiarach, ekspertyzach i doradztwie w obszarze œrodowiska naturalnego. Badania analityczne: fizyko-chemiczne i bakteriologiczne wód do celów spo ywczych, wód powierzchniowych, podziemnych, w basenach i k¹pieliskach fizyko-chemicznych œcieków bytowo-gospodarczych i przemys³owych fizyko-chemiczne i bakteriologiczne osadów œciekowych, odpadów i gleb/gruntów Badania i pomiary: ha³asu pochodz¹cego od instalacji, urz¹dzeñ, dróg, linii kolejowych i tramwajowych pól elektromagnetycznych emisji zanieczyszczeñ py³owo-gazowych do powietrza biogazu sk³adowisk odpadów - kompleksowy monitoring zanieczyszczeñ mikrobiologicznych powietrza Badania: metanonoœnoœci w pok³adach wêgla kamiennego antypirogenów samozapalnoœci wêgla kamiennego i odpadów wydobywczych Wiedza i doœwiadczenie specjalistów Centrum w zakresie zagro eñ i zanieczyszczeñ œrodowiskowych oraz ich uwarunkowañ znajduje szerokie zastosowanie podczas sporz¹dzania niezbêdnych przy realizacji inwestycji i przedsiêwziêæ budowlanych, remontowych, konstrukcyjnych opracowañ ekologicznych, takich jak miêdzy innymi: ekspertyzy i przegl¹dy ekologiczne studia ochrony powietrza raporty oddzia³ywania na œrodowisko operaty wodno-prawne projekty zagospodarowania terenów zdegradowanych 14

15 Rozpowszechnianie wiedzy Wiedza, osi¹gniêcia i doœwiadczenie specjalistów Centrum Badañ i Dozoru Górnictwa Podziemnego oraz wspó³pracuj¹cych z przedsiêbiorstwem jednostek nadzoru górniczego, jednostek naukowo-badawczych i uczelni wy szych stanowi¹ wartoœæ szczególnie cenion¹ przez teoretyków i praktyków dziedzin zwi¹zanych w bezpieczeñstwem techniki, pracy i œrodowiska. Poza bie ¹c¹ dzia³alnoœci¹ doradcz¹ i konsultacyjn¹, CBiDGP organizuje ka dego roku cykl szkoleñ oraz konferencji s³u ¹cych przekazywaniu i aktualizacji informacji oraz stanowi¹cych forum dyskusji pomiêdzy zainteresowanymi gremiami. Tematyka szkoleñ dotyczy nastêpuj¹cych zagadnieñ: prawo geologiczne i górnicze zintegrowane zarz¹dzanie i jakoœæ pracy specjalistyczne kwalifikacje i umiejêtnoœci zawodowe dodatkowe uprawnienia pracownicze bezpieczeñstwo i higiena pracy oraz prawo pracy Tematyka konferencji koncentruje siê na problemach: mechanizacji, automatyzacji i robotyzacji w górnictwie stosowania œrodków smarnych i eksploatacyjnych w górnictwie bezpieczeñstwa pracy urz¹dzeñ transportowych w górnictwie metodach rewitalizacji terenów zdegradowanych Naszym celem jest, poprzez stwarzanie mo liwoœci i warunków upowszechniania wiedzy i wymiany doœwiadczeñ, przyczyniaæ siê do rozwoju koncepcji naukowych i znajdowania rozwi¹zañ praktycznych problemów nurtuj¹cych wspó³czesn¹ gospodarkê, w tym górnictwo i energetykê, oraz œrodowisko i spo³eczeñstwo. Czes³aw Filipek Dyrektor Oœrodka Kszta³cenia i Doskonalenia Kadr 15

16 Centrum Badañ i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. ul. Lêdziñska 8, Lêdziny tel. : , fax: NIP: PL KRS: Oœrodek Pomiarów i Automatyki tel. : , fax: Oœrodek Badañ Œrodowiska i Zagro eñ Naturalnych tel.: , fax: Oœrodek Kszta³cenia i Doskonalenia Kadr tel.: , fax: Oœrodek Rzeczoznawstwa i Dozoru Urz¹dzeñ Górniczych ul. Fabryczna 20, Mys³owice-Brzezinka tel.: , fax: Oddzia³ Zamiejscowy w Gniewie ul. Kopernika 1, Gniew tel.: ; tel./fax:

Oferta wspó³pracy z przemys³em i gospodark¹. Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Koszalin, listopad 2008. Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE 1

Oferta wspó³pracy z przemys³em i gospodark¹. Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Koszalin, listopad 2008. Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE 1 Oferta wspó³pracy z przemys³em i gospodark¹ Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Koszalin, listopad 2008 Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE 1 Szanowni Pañstwo Politechnika Koszaliñska, najwiêksza

Bardziej szczegółowo

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013 Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 20072013 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Koszalin 2008 Wydawca: Agencja WydawniczoReklamowa SAGITTARIUS

Bardziej szczegółowo

ECDA proces bezpoœredniej oceny zewnêtrznej korozji ruroci¹gów

ECDA proces bezpoœredniej oceny zewnêtrznej korozji ruroci¹gów WOJCIECH SOKÓLSKI SPZP Corrpol, Gdañsk Wprowadzenie ECDA proces bezpoœredniej oceny zewnêtrznej korozji ruroci¹gów Przedstawiono podstawowe aspekty wprowadzonego w roku 2002 przez NACE International nadzoru

Bardziej szczegółowo

Wanda BURDECKA Instytucje otoczenia biznesu Badanie w³asne PARP, 2004 r Warszawa, 2004 1 Autor Wanda Burdecka Redakcja i korekta Wanda Burdecka Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2004

Bardziej szczegółowo

vide str. 25. Doktorantka WBMiL Fatina Basmadji - skrzypce, dyrygent Micha³ Legowicz - klawisze. W œwi¹tecznym nastroju kolêd.

vide str. 25. Doktorantka WBMiL Fatina Basmadji - skrzypce, dyrygent Micha³ Legowicz - klawisze. W œwi¹tecznym nastroju kolêd. Chór akademicki Politechniki Rzeszowskiej koncertuje vide str. 25. W œwi¹tecznym nastroju kolêd. Fot. M. Misiakiewicz Doktorantka WBMiL Fatina Basmadji - skrzypce, dyrygent Micha³ Legowicz - klawisze.

Bardziej szczegółowo

SIMPLE.ERP. profesjonalizm i innowacyjnoϾ

SIMPLE.ERP. profesjonalizm i innowacyjnoœæ SIMPLE.ERP profesjonalizm i innowacyjnoœæ Wspó³czesny rynek stawia przed mened erami wysokie wymagania. Zmieniaj¹ce siê warunki gospodarcze i ekonomiczne sprawiaj¹, e tylko wysoka efektywnoœæ wszystkich

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZ DU Z DZIA ALNOŒCI GRUPY KAPITA OWEJ TAURON POLSKA ENERGIA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013

SPRAWOZDANIE ZARZ DU Z DZIA ALNOŒCI GRUPY KAPITA OWEJ TAURON POLSKA ENERGIA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 SPRAWOZDANIE ZARZ DU Z DZIA ALNOŒCI GRUPY KAPITA OWEJ TAURON POLSKA ENERGIA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 MARZEC 2014 SPIS TREŒCI 1. ORGANIZACJA GRUPY KAPITA OWEJ TAURON.............................. 4 1.1.

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW ŒRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW Gdañsk 2001 Opracowanie Anna Hutyra Centrum Euro Info

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy. Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY. dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy. Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY. dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego Warszawa 2005 Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament

Bardziej szczegółowo

MAPA SOZOLOGICZNA POLSKI SKALA 1:50 000

MAPA SOZOLOGICZNA POLSKI SKALA 1:50 000 G ÓWNY GEODETA KRAJU WYTYCZNE TECHNICZNE GIS - 4 MAPA SOZOLOGICZNA POLSKI SKALA 1:5 W FORMIE ANALOGOWEJ I NUMERYCZNEJ G ÓWNY URZ D GEODEZJI I KARTOGRAFII Warszawa 24 1 Wytyczne techniczne K - 3.6. Mapa

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-921962-3-6 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partnerzy wydania 4 Okablowanie œwiat³owodowe 4 Centrale telefoniczne 4 Technologie mobilne 4 Zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka

Program Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka Program Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka Za³¹cznik nr 1 do uchwa³y nr 486/XXVI/04 Rady Miasta P³ocka z dnia 25.05.2004 r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka i Planu

Bardziej szczegółowo

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8 Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 8 Kraków 2012 Redaktor Naukowy: prof. dr hab. Henryk Gurgul Sekretarz: mgr Krzysztof K³êk Recenzenci: prof. dr hab. Stanis³aw Belniak

Bardziej szczegółowo

Najlepszy wybór to BETON KOMÓRKOWY

Najlepszy wybór to BETON KOMÓRKOWY Najlepszy wybór to BETON KOMÓRKOWY Szanowni Pañstwo Oddajemy do Pañstwa r¹k kolejny, szósty numer Poradnika dla buduj¹cych z betonu komórkowego. Jako redaktor naczelny tego Poradnika, a zarazem Prezes

Bardziej szczegółowo

Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji systemów automatyki

Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji systemów automatyki 29 Nr 1/2005 Marzec 2005 biuletyn informacyjny firmy SABUR wy³¹czny dystrybutor i przedstawiciel firm: Wydanie Specjalne Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji

Bardziej szczegółowo

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3 Strona 1/40 KSI GA JAKO CI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu Zatwierdzenia Zespó Imi i nazwisko stanowisko Data Podpis Opracowa Grzegorz PZJ

Bardziej szczegółowo

Promowanie postawy etycznej w s³u bie publicznej doœwiadczenia pañstw OECD

Promowanie postawy etycznej w s³u bie publicznej doœwiadczenia pañstw OECD Promowanie postawy etycznej w s³u bie publicznej doœwiadczenia pañstw OECD János Bertók* Walka z korupcj¹ wymaga kompleksowej polityki Korupcja jest zjawiskiem z³o onym. Dlatego te walka z korupcj¹ powinna

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU Opracowa a: Miros awa Peret Spis tre ci 1. Cel raportu... 3 2. Charakterystyka i profil firmy... 3 3. Wizja i misja firmy PP Pasaco Spó ka z o o w oparciu o idee zrównowa

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska. w Szczecinie. Informator. dla kandydatów na studia w roku akademickim 2013/2014. Warunki rekrutacji

Akademia Morska. w Szczecinie. Informator. dla kandydatów na studia w roku akademickim 2013/2014. Warunki rekrutacji Akademia Morska w Szczecinie Informator dla kandydatów na studia w roku akademickim 2013/2014 Wydzia³ Nawigacyjny Wydzia³ Mechaniczny Wydzia³ In ynieryjno-ekonomiczny Transportu Warunki rekrutacji Studia

Bardziej szczegółowo

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga 2 ITELIGENTNE INFRASTRUKTURY SIECIOWE SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA GRUPA ZPAS 3 INFOTELA ISBN 978-83-60516-01-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYKA Nr 2/02 (19) Czerwiec 2002 biuletyn informacyjny firmy Szanowni Pañstwo, na wstêpie chcia³abym w imieniu ca³ego zespo³u naszej firmy serdecznie podziêkowaæ Pañstwu za odwiedzenie stoiska firmy

Bardziej szczegółowo

Rozwój Jastrzêbskiej Spó³ki Wêglowej SA

Rozwój Jastrzêbskiej Spó³ki Wêglowej SA Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energi¹ Polskiej Akademii Nauk nr 78, rok 2010 Jaros³aw ZAGÓROWSKI*, Grzegorz CZORNIK** Rozwój Jastrzêbskiej Spó³ki Wêglowej SA Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(10)/2007 Wybrane problemy wspó³czesnego zarz¹dzania TARNÓW 2007 RADA ZESZYTÓW NAUKOWYCH MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ

Bardziej szczegółowo

COBIT GOVERNANCE INSTITUTE. Wydanie trzecie Wytyczne Zarz¹dzania. Kwiecieñ 2001

COBIT GOVERNANCE INSTITUTE. Wydanie trzecie Wytyczne Zarz¹dzania. Kwiecieñ 2001 GOVERNANCE INSTITUTE COBIT Wydanie trzecie Wytyczne Zarz¹dzania Kwiecieñ 2001 Released by the COBIT Steering Committee and the IT Governance Institute TM The COBIT Mission: To research, develop, publicise

Bardziej szczegółowo

Oœwietlenie w szkole Oprawy Stan prawny Z³udzenia

Oœwietlenie w szkole Oprawy Stan prawny Z³udzenia ISSN 1731-9366 Kwartalnik Klubu Œwiat³a www.klubswiatla.pl nr 1 (2) / wiosna 2004 wydawany przez Philips Lighting Farel Mazury e Oœwietlenie w szkole - str.8 Oprawy do oœwietlenia obiektów dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

Mo liwoœci rewitalizacji terenu kopalni Julia w Wa³brzychu na tle wybranych przyk³adów europejskich

Mo liwoœci rewitalizacji terenu kopalni Julia w Wa³brzychu na tle wybranych przyk³adów europejskich Lorenc M.W., Wajsen A., 2009. Mo liwoœci rewitalizacji terenu kopalni Julia w Wa³brzychu na tle wybranych przyk³adów europejskich. Problemy Ekologii Krajobrazu, T. XXIV. 81 92. Mo liwoœci rewitalizacji

Bardziej szczegółowo

Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu dostaw

Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu dostaw Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 139 159 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.9 Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu

Bardziej szczegółowo

WARTO WIEDZIEÆ, E... INFOTEL 1/2007

WARTO WIEDZIEÆ, E... INFOTEL 1/2007 WARTO WIEDZIEÆ, E......B³yskawiczna ekspansja wideo w internecie zmienia oblicze portali. Wydawcy internetowi coraz wiêcej inwestuj¹ w multimedia i coraz chêtniej mówi¹ o swoich us³ugach telewizja. Teledyski,

Bardziej szczegółowo

Nowa ustawa o systemie zarz¹dzania emisjami gazów cieplarnianych lub innych substancji. Prelegenci Konferencji:

Nowa ustawa o systemie zarz¹dzania emisjami gazów cieplarnianych lub innych substancji. Prelegenci Konferencji: Nowa ustawa o systemie zarz¹dzania emisjami gazów cieplarnianych lub innych substancji Konferencja Dyrektywa IPPC, LCP, Technologie CCS Prelegenci Konferencji: 12-13 paÿdziernika 2009, Hotel Polonia Palace,

Bardziej szczegółowo