fax.:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "fax.: + 48 42 291 98 71"

Transkrypt

1 Nr sprawy: OR VII /10 Zamawiający: Województwo Łódzkie Al. Piłsudskiego Łódź Regon Prowadzący postępowanie: Departament Organizacyjny Wydział ds. Zamówień Publicznych al. Piłsudskiego Łódź tel. (42) fax. (42) Łódź, dnia 1 września 2010 roku WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU Dotyczy: przetargu nieograniczonego na WdroŜenie bezpieczeństwa teleinformatycznego w zakładach opieki zdrowotnej podległych Samorządowi w ramach projektu Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Medycznej (RSIM- Infrastruktura). 1 5 Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz. 759) Zamawiający udziela następującej odpowiedzi na nadesłane pytania: Pytanie nr 1: Czy Zamawiający moŝe udostępnić listę fizycznych lokalizacji (ZOZ-ów i ich filli/oddziałów), które mają być objęte zakresem prac? (patrz tabela poniŝej główne lokalizacje Partnerów projektu RSIM). Nr Partnera Nazwa Partnera Miejscowość Kod Ulica I Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie Bełchatów Czapliniecka 123 II III IV IV Specjalistyczny Psychiatryczny Zespoł Opieki Zdrowotnej w Łodzi Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi Wojewódzki Zespoł Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi Wojewódzki Zespoł Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Tuszynie Łódź Aleksandrowska 159 Łódź Kniaziewicza 1/5 Łódź Okólna 181 Tuszyn Szpitalna 5

2 Nr Partnera V VI VII VIII Nazwa Partnera Miejscowość Kod Ulica Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Madurowicza w Łodzi Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi Wojewódzkie Centrum Ortopedii i Rehabilitacji Narządu Ruchu im. dr Z. Radlińskiego w Łodzi Łódź Pabianicka 62 Łódź Wileńska 37 Łódź Wólczańska 195 Łódź Drewnowska 75 Łódź Aleksandrowska 61/63 Łódź Piłsudskiego 135 Łódź Gdańska 117a Łódź Tymienieckiego 18 X Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi Łódź Sienkiewicza 137/141 X Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi Łódź Warecka 2 XI XII XIII XIV Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej PABIAN-MED. w Pabianicach Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej dla Dzieci ze Schorzeniami Dróg Oddechowych i Zespołami Nerwicowymi w Rafałówce Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu Pabianice Kilińskiego 10/12 Piotrków Trybunalski Rakowska 15 Warta Rafałówka Sieradz Armi Krajowej 7 XV Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach Skierniewice Rybickiego 1 XVI Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej dla Dzieci z Chorobami Narządu Ruchu, Dróg Oddechowych i Wad Wymowy Sokolniki Emilii Sczanieckiej 2/12 XVII Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Warcie Warta Sieradzka 3 XVIII Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej Curie w Zgierzu Zgierz Parzęczewska Pytanie nr 2: w ramach wymagania określonego na stronie 3 Realizacja przedmiotu zamówienia powinna być zgodna z aktualnym stanem prawnym ( ) rozumie stan prawny na dzień podpisania umowy?

3 Pytanie nr 3: w ramach wymagania określonego na stronie 3 przez zapewnienie zgodności przedmiotu zamówienia z ( ) wskazanymi powyŝej standardami technicznymi związanymi z bezpieczeństwem rozumie, Ŝe Wykonawca zapewni zgodność przedmiotu zamówienia z aktualnymi polskimi wersjami norm PN- ISO/IEC 27001:2007 Technika Informatyczna Techniki bezpieczeństwa System zarządzania bezpieczeństwem informacji Wymagania, PN-ISO/IEC 17799:2007 Technika Informatyczna Techniki bezpieczeństwa Praktyczne zasady zarządzania bezpieczeństwem informacji i PN- ISO/IEC 27799:2008 Informatyka w ochronie zdrowia Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w ochronie zdrowia z wykorzystaniem ISO/IEC 27002, oraz w razie potrzeby będzie korzystał z angielskojęzycznych wersji norm: ISO/IEC 27001:2005 Information technology Security techniques Information security management systems - Requirements, ISO/IEC 27001:2005 Information technology Security techniques Code of practice for information security management i starszej wersji normy ISO/IEC 17799:2005 Information technology Security techniques Code of practice for information security management? Pytanie nr 4: w ramach spotkań i warsztatów, o których mowa w ramach Etapu Inicjacji i wprowadzenia oraz Etapu Opracowania Ogólnej Polityki Bezpieczeństwa Informacji (OPBI), zapewni organizację spotkania, pomieszczenie, catering, wyposaŝenie multimedialne oraz zapewni obecność uczestników spotkania ze strony Zamawiającego i ZOZ-ów? Pytanie nr 5: udostępni na Etapie Opracowania Szczegółowych Polityk Bezpieczeństwa Informacji (SPBI) listę przedstawicieli ZOZ-ów oddelegowanych do współpracy z Wykonawcą? Pytanie nr 6: zapewni na Etapie Opracowania Szczegółowych Polityk Bezpieczeństwa Informacji (SPBI) wsparcie dla Wykonawcy w zakresie współpracy z ZOZ-ami, w celu pozyskania niezbędnych informacji na potrzeby analizy stanu aktualnego i zasobów? 3 5

4 Pytanie nr 7: Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Jakie obszary w ramach realizacji produktu A.8 Plany Ciągłości Działania dla zidentyfikowanych obszarów Zadania Projektowanie szczegółowej polityki w szczególności opracowanie procedur i instrukcji bezpieczeństwa Etapu Opracowanie Szczegółowych Polityk Bezpieczeństwa (SPBI) ma na myśli Zamawiający i czy moŝe udostępnić listę tych obszarów? Będzie to obszarem wspólnych ustaleń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą po podpisaniu umowy na zasadach współpracy określonych w projekcie umowy z Wykonawcą. Pytanie nr 8: oczekuje, Ŝe Wykonawca w ramach realizacji produktu A.8 Plany Ciągłości Działania dla zidentyfikowanych obszarów Zadania Projektowanie szczegółowej polityki w szczególności opracowanie procedur i instrukcji bezpieczeństwa Etapu Opracowanie Szczegółowych Polityk Bezpieczeństwa (SPBI) wykona testy opracowanych planów? Pytanie nr 9: Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Czy Wykonawca jako produkt B.7 Plany Ciągłości Działania dla zidentyfikowanych obszarów Zadania Projektowanie szczegółowej polityki w szczególności opracowanie procedur i instrukcji bezpieczeństwa Etapu Opracowanie Szczegółowych Polityk Bezpieczeństwa (SPBI) moŝe dostarczyć plany opracowane w ramach produktu A.8 Plany Ciągłości Działania dla zidentyfikowanych obszarów tego samego zadania? Pytanie nr 10: jako wykaz instrukcji i wzorów dokumentów, o którym mowa w punkcie C Zadania Projektowanie szczegółowej polityki w szczególności opracowanie procedur i instrukcji bezpieczeństwa Etapu Opracowanie Szczegółowych Polityk Bezpieczeństwa (SPBI), rozumie produkty wymienione w punktach A i B niniejszego zadania? Pytanie nr 11: Zamawiający określa na etapie Opracowania Szczegółowych Polityki Bezpieczeństwa Informacji (SPBI) zadanie Analiza ryzyka + Analiza podatności + Analiza zagroŝeń, które sprowadza się do 4 5

5 wykonania szacowania ryzyka, zgodnie z aktualnymi polskimi normami w tym zakresie. W celu poprawnego oszacowania pracochłonności związanej z tym zadaniem prosimy o podanie następujących informacji: a) Ilość serwerów i urządzeń sieciowych jakie posiadają podmioty objęte zamówieniem, b) Jakie systemy operacyjne, bazodanowe i narzędziowe są uŝywane w systemach posiadanych przez podmioty objęte zamówieniem, c) Ilość systemów aplikacyjnych posiadanych przez podmioty objęte zamówieniem. a) Ilość serwerów mniej niŝ 100 sztuk na poziomie grupy zakładów opieki zdrowotnej objętych zamówieniem. Ilość urządzeń sieciowych mniej niŝ 500 sztuk na poziomie grupy zakładów opieki zdrowotnej objętych zamówieniem. b) Informacje te zostaną udostępnione po podpisaniu umowy z Wykonawcą. Jednak Wykonawca powinien załoŝyć, Ŝe systemy operacyjne typu Linux pojawiają się rzadko i zazwyczaj w konfiguracjach serwerowych. Dominuje system operacyjny Windows. Z systemów bazodanowych pojawiają się Oracle w wersja od 8 do 11, SQL Server, MySQL, Sybase, Ew. Firebird. Co do systemów narzędziowych, wymagałoby to doprecyzowania Ŝądania informacyjnego ze strony Wykonawcy co rozumie pod pojęciem systemów narzędziowych. c) Mniej niŝ 100 na poziomie grupy zakładów opieki zdrowotnej objętych zamówieniem. Dodatkowo Wykonawca powinien załoŝyć, Ŝe wraz z postępem w realizacji projektu, wyŝej wymienione szacunki odnośnie ilości sprzętu zwiększą się o %. Pytanie nr 12: Pytanie do treści rozdz. VII pkt. 2) ppkt 1) W związku z wymaganiem doświadczenia w realizacji dwóch usług o wartości minimum zł brutto o podobnym zakresie do przedmiotu zamówienia, z czego jedna ma być zrealizowana dla organizacji zatrudniającej minimum 500 osób, a druga ma być zakończona pozytywnym audytem akredytacji i uzyskaniem odpowiedniego zaświadczenia/certyfikatu, czy Zamawiający dopuści w zakresie spełniania drugiego warunku wielkości projektu ( zł brutto) i zakończenia usługi pozytywnym audytem akredytacji, dwie takie usługi o łącznej wartości zł brutto lub większą ilość zrealizowanych usług, co potwierdza doświadczenie i kompetencje Wykonawcy, kaŝda o wartości mniejszej niŝ zł brutto. 5 5 Wz. Przewodniczącego Komisji Przetargowej Michał Kaczmarczyk

Zmodyfikowany szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają następujące załączniki do SIWZ:

Zmodyfikowany szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają następujące załączniki do SIWZ: MAZOWIECKI SZPITAL BRÓDNOWSKI W WARSZAWIE Sp. z o. o. 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA 8 www.bip.brodnowski.pl FAX /22/ 326 58 34 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH TEL. /22/ 326 53 53 NIP 5242688913 REGON 141983460

Bardziej szczegółowo

Wszyscy uczestnicy postępowania NS: SZW/NZ/2268-57/PN/2013

Wszyscy uczestnicy postępowania NS: SZW/NZ/2268-57/PN/2013 Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60 tel. 87 562 94 21 fax 87 562 92 00 e-mail: wojewodzki@szpital.suwalki.pl NIP 844-17-86-376 REGON 790319362 L.dz.

Bardziej szczegółowo

Stan aparatury medycznej w publicznych szpitalach województwa łódzkiego

Stan aparatury medycznej w publicznych szpitalach województwa łódzkiego Stan aparatury medycznej w publicznych szpitalach województwa łódzkiego RAPORT PRZYGOTOWANY NA ZLECENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO OPRACOWAŁ: WITOLD PONIKŁO ŁÓDŹ WRZESIEŃ 2005 LUTY 2006 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

SIWZ Projekt umowy ZP/PN/46/2011/WED

SIWZ Projekt umowy ZP/PN/46/2011/WED UMOWA NR... Załącznik nr 7 do SIWZ W dniu... we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1/8, będącą podatnikiem podatku VAT o numerze NIP 897-13-83-551: zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków Kraków, dnia 31.01.2015r. Zamawiający Szpital Specjalistyczny im. Ludwika

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DA.III.272.1.1.2015 Załącznik Nr 2 do SIWZ Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze OIS RZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie oprogramowania na potrzeby

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym sygnatura postępowania: BZP/90/DB/2014 pn.:

O F E R T A. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym sygnatura postępowania: BZP/90/DB/2014 pn.: Załącznik nr 3 do SIWZ Nazwa (firma) Wykonawcy / Wykonawców 1 Adres Wykonawcy/-ów: kod pocztowy, miejscowość ulica, nr lokalu Nr telefonu: Nr faksu: E-mail: REGON: NIP: O F E R T A BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia 2013/S 116-198100. Ogłoszenie o zamówieniu

PL-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia 2013/S 116-198100. Ogłoszenie o zamówieniu 1/20 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:198100-2013:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź I - wyjaśnienie na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Odpowiedź I - wyjaśnienie na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Czerwionka-Leszczyny 13.03.2013

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Znak sprawy: DZP-380-26/2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Leśna 22,

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 225-370901. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 225-370901. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:370901-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 225-370901 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Zakup specjalistycznych usług personelu informatycznego Część I i II

Zakup specjalistycznych usług personelu informatycznego Część I i II SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, na podstawie art. 39ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie - Zdrój Tel.: (032) 47 84 500 Faks: (032) 47 84 506 E-mail: szpital@wss2.pl Strona internetowa: www.wss2.pl Regon: 272790824

Bardziej szczegółowo

BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2008

BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2008 Samorząd Województwa Łódzkiego BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 28 Łódź, dnia 21 grudnia 27 roku. Opracowano: Departament Finansów, Urząd Marszałkowski w Łodzi Spis treści CZĘŚĆ I ZESTAWIENIA TABELARYCZNE

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Projekt: System Informacji Przestrzennej wraz z Portalem e-urząd w Gminie Lędziny. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

ZP/32/SzpSp/2014 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w Szpitalu Specjalistycznym im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej

ZP/32/SzpSp/2014 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w Szpitalu Specjalistycznym im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej Zamawiający: Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza ul. Szpitalna 13 41-300 Dąbrowa Górnicza NIP: 629 21 15 781 Regon: 000310077 Warszawa, dnia 07 października 2014 W imieniu i na rzecz którego działa

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu ZMIANA TREŚCI SIWZ

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu ZMIANA TREŚCI SIWZ Nr sprawy: OR.VII.272.50.2011 Łódź, dnia 25 lipca 2011 r. Zamawiający Województwo Łódzkie Prowadzący postępowanie Urząd Marszałkowski w Łodzi Wydział ds. Zamówień Publicznych 90-051 Łódź, al. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala w Warszawie Biuro Administracyjno-Gospodarcze INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala w Warszawie Biuro Administracyjno-Gospodarcze INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala w Warszawie Biuro Administracyjno-Gospodarcze znak: AZP-2611-41/11. 1Q. nma Warszawa, 19 maja 2014 r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM 1. Zamawiający OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna NIP: 526 27 48 966 Adres do korespondencji: PSE S.A. Departament

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Część II SIWZ Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI II: 1 WSTĘP... 3 1.1 SŁOWNIK TERMINÓW I SKRÓTÓW... 3 1.2

Bardziej szczegółowo

www.um.ostrowiec.pl Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL):

www.um.ostrowiec.pl Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercie, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail:: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje I formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Delegatura w Szczecinie LSZ-4101-19-01/2012 P/12/125 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Delegatura w Szczecinie LSZ-4101-19-01/2012 P/12/125 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Delegatura w Szczecinie LSZ-4101-19-01/2012 P/12/125 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/12/125 Informatyzacja szpitali w latach 2011-2012 (do 31.08.). Jednostka

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266437-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Diagnoza stanu opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi dla województwa łódzkiego

Diagnoza stanu opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi dla województwa łódzkiego Diagnoza stanu opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi dla województwa łódzkiego URZĄD MARSZAŁKOWSKI W ŁODZI Departament Polityki Zdrowotnej Łódź, 2011 r. 1 SPIS TREŚCI 2 WSTĘP 4 1. OPIEKA AMBULATORYJNA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Poz. 837 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 14 lipca 2014 r.

Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Poz. 837 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 14 lipca 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 września 214 r. Poz. 837 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 14 lipca 214 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Konkurs na projekt - Konkurs na projekt

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Konkurs na projekt - Konkurs na projekt 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:296358-2010:text:pl:html PL-Wrocław: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

Bardziej szczegółowo