SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna Warszawa faks Ogłoszenia i komunikaty dotyczące zamówień publicznych: [miejsce: wiadomości/zamówienia publiczne] Godziny pracy: od poniedziałku do piątku: godz. 7: 00-15:00. Działając na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą oraz przepisów wykonawczych do niej Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na wykonanie zadania pn.: Opracowanie i wdrożenie w Ośrodku Głównym IMGW-PIB w Warszawie zgodnie z normą PN-ISO/IEC oraz zaleceniami normy PN-ISO/IEC Warszawa, sierpień 2012 r. 1

2 1. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA I PODSTAWY PRAWNEJ JEGO ZASTOSOWANIA Postępowanie niniejsze prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Praw zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz.759 z późn. zm.), zwanej dalej także ustawą oraz przepisami wykonawczymi do niej, w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, o którym mowa w art. 39 ustawy Pzp o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 2.1 Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie i wdrożenie w Ośrodku Głównym IMGW-PIB w Warszawie zgodnie z normą PN-ISO/IEC oraz zaleceniami normy PN-ISO/IEC wraz z przygotowaniem do certyfikacji oraz opracowanie planu wdrożenia SZBI w 4 Oddziałach IMGW-PIB. 2.2 Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) przeprowadzenie przeglądu, oceny i aktualizacji istniejącej i funkcjonującej u Zamawiającego dokumentacji wymienionej w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ, pod kątem zgodności z normami wymienionymi w pkt ) opracowanie programu i planu wdrożenia u Zamawiającego SZBI, 3) wdrożenie i zapewnienie skutecznego funkcjonowania u Zamawiającego SZBI, 4) przygotowanie programu szkoleń dla pracowników Zamawiającego, dokumentacji szkoleniowej i przeprowadzenie szkoleń, 5) nadzór nad audytem wewnętrznym przeprowadzonym przez audytorów Zamawiającego, 6) opracowanie dokumentacji niezbędnej do certyfikacji w obszarze kontroli dostępu, 7) udział w audycie certyfikacyjnym przeprowadzonym przez niezależną jednostkę certyfikacyjną wybraną przez Zamawiającego, 8) zapewnienie asysty eksperckiej w pierwszym miesiącu funkcjonowania SZBI u Zamawiającego, 9) dostarczenie, zainstalowanie i wdrożenie systemu raportowania, 10) opracowanie programu i planu wdrożenia SZBI w 4 Oddziałach IMGW-PIB (w Gdyni, w Krakowie, w Poznaniu, we Wrocławiu). 2.3 Wymagania Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia zawarte są w niżej wymienionych załącznikach do SIWZ tj.: Załącznik nr 5 Załącznik nr 6 - Opis Przedmiotu Zamówienia, - Wzór umowy. Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia IMGW-PIB, ul. Podleśnej 61, Warszawa Oraz 4 Oddziały IMGW-PIB: Oddział Morski IMGW-PIB w Gdyni ul. Waszyngtona Gdynia, Oddział IMGW-PIB w Krakowie ul. Piotra Borowego 14; Kraków Oddział IMGW-PIB w Poznaniu ul. Dąbrowskiego 174/ Poznań Oddział IMGW-PIB we Wrocławiu; ul. Parkowa 30; Wrocław 2.4 Główny przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Usługi w zakresie planowania wdrażania systemów 2.5 Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zamówienia, za których działania bądź zaniechania Wykonawca odpowiada jak za swoje własne. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (pkt 2 Formularza oferty) zakresu zamówienia który powierzy podwykonawcom oraz nazwy podwykonawcy. Brak informacji będzie uznany za stwierdzenie 2

3 samodzielnego wykonania zamówienia przez Wykonawcę, który złożył ofertę. Konieczność zatrudnienia podwykonawców wynikła w trakcie realizacji zamówienia wymaga uzyskania zgody Zamawiającego. 2.6 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 2.7 Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 2.8 Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp, stanowiących nie więcej niż 50 % zamówienia podstawowego. 2.9 Zamawiający nie przewiduje: a) zawarcia umowy ramowej, b) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, c) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 3 TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wymagany termin realizacji całości przedmiotu zamówienia do dnia 21 grudnia 2012 r. w tym: I ETAP do 30 listopada 2012 r.; II ETAP do 21 grudnia 2012 r. 4. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY, ZMIANA, WYCOFANIE OFERTY 4.1. Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie w formie pisemnej. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Propozycje rozwiązań alternatywnych lub wariantowych nie będą brane pod uwagę Oferta musi obejmować całość zamówienia Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art.23 ustawy. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo do pełnienia takiej funkcji winno być wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców i dołączone do oferty Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty oraz uczestnictwem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert drogą elektroniczną Oferta, po jej otwarciu w terminie wyznaczonym na termin składania ofert, jest jawna Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę, przed upływem terminu składania ofert, informując o tym Zamawiającego Informację o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy oznaczyć jak ofertę oraz dodatkowo oznaczyć zmiana lub wycofanie. Koperty oznaczone ZMIANA zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. Koperty z napisem na kopercie WYCOFANIE będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofanych nie będą otwierane Informacja o wycofaniu bądź zmianie powinna być podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) w dokumentach rejestracyjnych firmy lub posiadającą(e) pełnomocnictwo do dokonywania określonych czynności prawnych W przypadku opisanym w pkt 4.10, do pisma z informacją o wycofaniu bądź zmianie Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualny dokument, z którego wynikają zasady 3

4 4.12. reprezentacji i określone są osoby umocowane do działania w imieniu Wykonawcy lub pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza W przypadku gdy wymagania opisane w punktach 4.8, 4.9, 4.10 i 4.11 nie zostaną spełnione, Zamawiający będzie uprawniony do uznania wycofania lub zmiany za nieskuteczne Ofertę oraz wszystkie oświadczenia, dokumenty i załączniki składa się pod rygorem nieważności w języku polskim. Ofertę oraz wszystkie dokumenty, oświadczenia i załączniki, których złożenie jest wymagane przez Zamawiającego, sporządzone w innym języku niż język polski, należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę Oferta musi zostać sporządzona zgodnie z treścią Formularza Oferty (wzór stanowi załącznik 1 do SIWZ) Wraz z ofertą (Formularz oferty) należy złożyć dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 6 SIWZ Formularz oferty oraz załączniki i oświadczenia winny być sporządzone wg wzorów zawartych w SIWZ. Wielkość i układ załączników może zostać przez Wykonawcę zmieniona, jednak ich treść musi być zgodna z opisem poszczególnych pól W przypadku, gdy Wykonawca przedstawia kopie jakiegoś dokumentu, kopia ta winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji tj. przez osobę(y) upoważnioną(e) w dokumentach rejestracyjnych firmy lub posiadającą(e) pełnomocnictwo do dokonywania określonych czynności prawnych. W tym przypadku pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty uprawnia także do poświadczania za zgodność z oryginałem załączonych kopii dokumentów. Poświadczenie musi być opatrzone adnotacją za zgodność z oryginałem Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami w miejscach wskazanych przez Zamawiającego winny być podpisane przez Wykonawcę lub osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski), powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę lub osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, należy oznaczyć klauzulą: Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211 z późn. zm.) i załączyć jako odrębną część nie złączoną z ofertą w sposób trwały. Zastrzeżenie nie może dotyczyć informacji, o których mowa w pkt 11.6 SIWZ. Zgodnie z art. 11 ust. 4 przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności Zamawiający zaleca, aby Wykonawcy na bieżąco monitorowali zmiany dotyczące prowadzonego postępowania na stronie internetowej Zamawiającego [miejsce: wiadomości/zamówienia publiczne] W celu zapewnienia poufności i zapobieżeniu przedwczesnemu otwarciu Ofertę wraz z załącznikami należy opakować w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią bez naruszenia opakowania. Zamawiający proponuje umieszczenie Oferty wraz z załącznikami w zamkniętej kopercie opisanej: 4

5 Nazwa i adres Wykonawcy Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy ul. Podleśna 61, Warszawa, Pokój nr 201 OFERTA w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn.: Opracowanie i wdrożenie w Ośrodku Głównym IMGW-PIB w Warszawie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI), zgodnie z normą PN-ISO/IEC oraz zaleceniami normy PN-ISO/IEC Nr postępowania Nie otwierać przed 2012 r. godz. 10: Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie Oferty nie oznaczonej zgodnie z SIWZ. 5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW, POLEGANIE NA POTENCJALE INNYCH PODMIOTÓW. 5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, b) posiadania wiedzy i doświadczenia; O udzielnie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej: - 3 (trzy) wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, potwierdzone zdobyciem przez daną jednostkę certyfikatu zgodności Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji z normą ISO 27001, - 3 (trzy) szkolenia (zorganizowanie i przeprowadzenie) z zakresu wymagań normy ISO 27001, - 1(jeden) audyt na zgodność z ISO data center. Wykonawca zobowiązany jest załączyć dokument potwierdzający, że usługi zostały wykonane należycie. c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, O udzielenie zamówienia publicznego może się ubiegać Wykonawca, który skieruje do realizacji zamówienia osoby zdolne do wykonania zamówienia, tj.: zespół składający się z osób o następujących kompetencjach: - Kierownik Projektu - 1 osoba posiadająca doświadczenie zawodowe polegające na pełnieniu funkcji Kierownika projektu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, w co najmniej trzech projektach doradczych lub audytach, w zakresie wdrażania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, oraz posiadająca wymienione certyfikaty: Audytor wiodący ISO 27001, Audytor wewnętrzny BS 25999, Audytor wewnętrzny ISO 20000; - zespół składający się z co najmniej 4 członków, którzy spełnią łącznie niżej wymienione wymagania: 5

6 1) 1 osoba, która posiada wiedzę, umiejętności na temat systemów zabezpieczeń sieci IT, zna metody skanowania, hakowania, testowania i zabezpieczania sieci i własnych systemów - poświadczone stosownymi certyfikatami i brała udział w co najmniej 2 projektach związanych z zabezpieczeniem sieci IT oraz w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert posiada doświadczenie w pracach związanych z systemami zabezpieczeń. 2) 1 osoba, która posiada doświadczenie w identyfikacji, ocenie i ewaluacji ryzyka, oraz jego monitorowania i reakcji na ryzyko oraz wiedzę w zakresie projektowania i wdrażania mechanizmów kontroli systemów informatycznych, ich monitorowania i utrzymania - poświadczone stosownymi certyfikatami, oraz brała udział w co najmniej 2 projektach związanych z zabezpieczeniem sieci IT oraz w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert posiada doświadczenie w wykonywaniu audytów systemów i sieci komputerowych. 3) 1 osoba, która posiada w dziedzinie audytów systemów informatycznych stosowne szkolenia poświadczone certyfikatami oraz brała udział w co najmniej 2 projektach związanych z zabezpieczeniem sieci IT oraz w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert posiada doświadczenie w budowie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. 4) 1 osoba, która posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa informacji, w zarządzaniu ryzykiem informatycznym, bezpieczeństwem fizycznym i kontrolą dostępu, projektowaniem pod kątem bezpieczeństwa oraz w zakresie tworzenia planów awaryjnych i ciągłości działania; ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa aplikacji, telekomunikacji, sieciowej i działań operacyjnych - posiadający stosowne szkolenia poświadczone certyfikatami oraz brał udział w co najmniej 2 projektach związanych z bezpieczeństwem informacji oraz w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert posiada doświadczenie w pracach związanych z budową systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Przy czym: Co najmniej jeden z członków zespołu będzie posiadać certyfikat audytora wiodącego ISO 27001, Co najmniej jeden z członków zespołu będzie posiadać certyfikat audytora wiodącego BS 25999, Co najmniej jeden będzie posiadać certyfikat audytora wewnętrznego ISO 9001, Co najmniej jeden będzie posiadać certyfikat audytora wewnętrznego ISO d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 5.2 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia Niespełnienie co najmniej jednego z powyższych warunków spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania Ocena spełnienia warunków - udziału w postępowaniu (formalnych) i zdolności do wykonania zamówienia (merytorycznych) - wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów wymaganych na podstawie przepisów ustawy Pzp w tym zakresie, wg formuły spełnia, nie spełnia. 6. INFORMACJE O DOKUMENTACH, KTÓRE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY, W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 22 UST.1 ORAZ W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA Z ART. 24 UST W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty: 6

7 1) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wskazanych w art. 22 ust. 1 (wzór stanowi załącznik nr 2 SIWZ), 2) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie z podaniem przedmiotu, dat wykonania i odbiorców w zakresie warunku określonego w pkt 5.1.b) SIWZ oraz dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie (wzór wykazu usług - doświadczenie Wykonawcy stanowi załącznik nr 7 do SIWZ), 3) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenia niezbędnych do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie od dysponowania tymi osobami (wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 8 do SIWZ) 6.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty: 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ, 2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia dotyczy osób fizycznych - wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ, 3) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy. 6.3 Zawartość oferty: 1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ; 2) dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt. 6.1 oraz 6.2 SIWZ; 3) Pełnomocnictwo do reprezentowania: 1. wymagane w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje w postępowaniu osoba bądź osoby, których uprawnienie do reprezentowania nie wynika bezpośrednio z innych załączonych dokumentów, przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza; 2. wymagane w przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (dotyczy również spółki cywilnej), przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza; 4) Zobowiązanie, w szczególności pisemne, innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, wymagane w przypadku gdy Wykonawca polega na ich zasobach na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, 6.4 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.2.3) SIWZ składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa wyżej powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Ofert Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.2.3) SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem 7

8 sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 7. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O ZAMÓWIENIE 7.1. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum), ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w przedmiotowym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w tym przypadku pełnomocnictwo w oryginale Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do Oferty. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony(zakres umocowania). 8. KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ ICH ZNACZENIE 8.1. Przy ocenie ofert Zamawiający będzie kierował się kryteriami przedstawionymi poniżej: Kryterium: cena ofertowa znaczenie 100% 8.2. Oferty będą podlegały ocenie zgodnie z następującym wzorem: Cena najniższa x 100 = W cena Cena badanej oferty gdzie: W cena oznacza liczbę punktów uzyskanych w kategorii Cena min oznacza najniższą cenę zaoferowaną wśród ofert podlegających ocenie Cena badana oznacza kwotę zaoferowaną podlegającą ocenie. waga oznacza wagę kryterium wyrażoną w procentach. 8.3 Ofertą najkorzystniejszą będzie ta, która uzyska największą ilość punktów, zgodnie z przyjętym w pkt 8 SIWZ kryterium Maksymalna liczba punków, jaką może uzyskać oferta wynosi 100 pkt. 9. SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH TREŚCI SIWZ 9.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania Treść wniosku wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli SIWZ jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie (http://www.imgw.pl). Wyjaśnienia stanowić będą integralną część SIWZ Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji SIWZ niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach oraz niezwłocznie powiadomi o tym wszystkich Wykonawców oraz umieści taką informację na własnej stronie internetowej (http://www.imgw.pl) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ. 8

9 10 SPOSÓB OBLICZANIA CENY OFERTY Opracowanie i wdrożenie w Ośrodku Głównym IMGW-PIB w Warszawie 10.1 Wykonawca poda łączną cenę brutto oferty w Formularzu Oferty stanowiącym Załącznik 1 do SIWZ Cena ofertowa podana przez Wykonawcę w Formularzu Oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ uwzględnia wszelkie koszty i opłaty ponoszone w związku z należytym wykonaniem przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w pkt 3 SIWZ, w tym również wynagrodzenie z tytułu przeniesienia na Zamawiającego majątkowych praw autorskich oraz udzielenia licencji Wykonawca powinien podać odpowiednio cenę netto, brutto oraz podać wartość podatku VAT w wysokości zgodnej z aktualnym stanem prawnym w tym zakresie oraz instrukcjami zawartymi we wzorze formularza ofertowego. Cenę oferty i wartości podatku od towaru i usług oraz inne wartości wykazane w formularzu ofertowym należy przedstawić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb (zgodnie z 9 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95 poz. 798) Rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym będą prowadzone w złotych polskich. 11. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 11.1 Oferty należy składać w budynku IMGW-PIB, ul. Podleśna 61, Warszawa, I piętro, pokój nr 201, nie później niż do 10 września 2012 r. do godziny 09: Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem, jakim oznakowana została oferta oraz wskazaniem dnia i godziny jej złożenia Zamawiający otworzy oferty w dniu 10 września 2012 r. o godzinie 10:00 w budynku IMGW-PIB, ul. Podleśna 61, Warszawa, I piętro, pok Otwarcie ofert jest jawne Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwarciu ofert, na jego pisemny wniosek, Zamawiający prześle mu informacje, o których mowa w pkt i Informacje, o których mowa w pkt SIWZ nie mogą być objęte tajemnicą przedsiębiorstwa W przypadku oferty złożonej po terminie, zgodnie z art. 84 ust. 2 Ustawy, Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę. 12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 12.1 Termin związania ofertą ustala się na 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o okres nie dłuższy niż 60 dni Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego 9

10 przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 13. BADANIE I OCENA OFERT, UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 13.1 Oceniane będą wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu, na podstawie art. 89 ustawy W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji, dotyczących złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w ich treści Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona Zamawiający odrzuca ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ustawy Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w pkt. 8 SIWZ, tj. który uzyskał największą liczbę punktów O wykluczeniu Wykonawcy(-ów), odrzuceniu ofert (-y), wyborze oferty najkorzystniejszej oraz terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust.1 lub ust. 2 ustawy, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, Zamawiający poinformuje niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia (złożyli oferty) podając informacje zgodne z art. 92 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający poinformuje Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę o terminie podpisania umowy, której wzór stanowi Załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki obligujące Zamawiającego do unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy Pzp W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. Wykonawcy określonemu w art. 23 ust.1 ustawy Pzp) Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania, przed podpisaniem umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 14 WADIUM Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 15. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY, SZCZEGÓŁOWE REGULACJE ZAWIERA DZIAŁ IV USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 16. OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI WRAZ ZE WSKAZANIEM PRZEZ ZAMAWIAJACEGO OSÓB UPRAWNIONYCH DO KONTAKTÓW Wszelką korespondencję w niniejszym postępowaniu należy kierować na adres do korespondencji: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY adres: ul. Podleśna 61, Warszawa Magdalena Sypytkowska 10

11 16.2. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, drogą elektroniczną lub faksem Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu, uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania danego dokumentu. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, chyba że ustawa stanowi inaczej Do kontaktowania się z Wykonawcami ubiegającymi się o zamówienie ze strony Zamawiającego uprawniona jest: Imię i nazwisko: Magdalena Sypytkowska tel , fax , INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Zamawiający poinformuje Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę o terminie podpisania Umowy, której wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ Zamawiający zawrze Umowę w sprawie przedmiotowego zamówienia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, z wyjątkiem okoliczności o których mowa w art. 94 ust. 2) ustawy Pzp Jeśli wybrany Wykonawca jest osobą fizyczną, przedłoży Zamawiającemu przed zawarciem umowy kopię aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 18 POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWE REGULACJE ZAWIERA DZIAŁ VI USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Przepisy art. 27 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art.154 pkt 5 ustawy Pzp Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Odwołujący przesyła kopie odwołania Zamawiającemu za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust 2 ustawy Pzp, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę; 2) opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 4) odrzucenia oferty odwołującego Szczegółowe regulacje dotyczące Środków ochrony prawnej zawiera Dział VI ustawy Prawo zamówień publicznych Środki Ochrony Prawnej. 11

12 19. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Wszelkie postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień przyszłej umowy w stosunku do treści umowy w sytuacji gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności gdy: a) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację zamówienia, b) wynikną rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony, c) zaistnieją zdarzenia siły wyższej, niezależne od stron umowy, które uniemożliwiłyby terminowe wykonanie zobowiązań. Strony zobowiązują się do ustalenia odpowiednio zmienionego terminu wykonania przedmiotu umowy. Za siłę wyższą uważa się zdarzenia zewnętrzne, których skutków nie da się przewidzieć ani im zapobiec. W szczególności za siłę wyższą będzie się uważać działania sił przyrody takie jak: huragan, trzęsienie ziemi, powódź, zamieszki, wojna, d) konieczność wprowadzenia zmian będzie dotyczyć treści w dokumencie o charakterze informacyjno-instrukcyjnym, niezbędnym do sprawnej realizacji umowy w szczególności: zmiana osób uprawnionych do kontaktów, zmiana osób odpowiedzialnych za potwierdzenie prawidłowej realizacji zamówienia wraz z numerami telefonów, faksu, poczty elektronicznej etc. e) zmiany podatku VAT na skutek zmian w przepisach prawnych, 20. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO NINIEJSZEJ SIWZ: Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr 4 Załącznik nr 5 Załącznik nr 6 Załącznik nr 7 Załącznik nr 8 Formularz oferty Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia Oświadczenie (osoby fizycznej) o braku podstaw do wykluczenia z postępowania Opis przedmiotu zamówienia Wzór umowy Warszawa, dnia 31 sierpnia 2012 r Wykaz zrealizowanych zamówień Doświadczenie Wykonawcy Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia Z A T W I E R D Z A M KIEROWNIK Ośrodka Zamówień Publicznych mgr Zbigniew Zimoląg 12

13 ZAŁĄCZNIK nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY... Nazwa Wykonawcy... Adres siedziby. NIP, REGON INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ Państwowy Instytut Badawczy ul. Podleśna Warszawa My, niżej podpisani składamy ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: Opracowanie i wdrożenie w Ośrodku Głównym IMGW-PIB w Warszawie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI), zgodnie z normą PN-ISO/IEC oraz zaleceniami normy PN-ISO/IEC oraz opracowanie planu wdrożenia SZBI w 4 Oddziałach IMGW-PIB., oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę: brutto:. zł (słownie: ) w tym: netto:. zł (słownie: ) Podatek VAT.%,.PLN (słownie: ) w tym: Etapy ETAP I Termin realizacji 30 listopada 2012 ETAP II 21 grudnia 2012 Podział procentowy płatności za usługę 75% łącznej ceny oferty 25% łącznej ceny oferty Cena netto za wykonanie prac 13

14 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przekazaną przez Zamawiającego i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń. 2. Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać sami / z udziałem podwykonawców... zakres powierzonych prac Zobowiązujemy się zrealizować przedmiot zamówienia w terminie do 21 grudnia 2012 r. w tym: I ETAP do 30 listopada 2012 r.; II ETAP do 21 grudnia 2012 r. 3. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni. 4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych we wzorze, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 5. Akceptujemy przewidzianą przez Zamawiającego możliwość zmiany postanowień przyszłej umowy w stosunku do treści niniejszej oferty zgodnie z warunkami określonymi w pkt 19 SIWZ 6. Osobą upoważniona do kontaktów z Zamawiającym jest: Imię i Nazwisko:, , tel./fax.:......, 7. Oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień składania ofert. 8. Do oferty załączono następujące dokumenty: 1)... 2)... 3)..... Miejsce, data Podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych(ej), w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających(-ej) pełnomocnictwo 14

15 ZAŁĄCZNIK nr 2 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: Opracowanie i wdrożenie w Ośrodku Głównym IMGW-PIB w Warszawie zgodnie z normą PN-ISO/IEC oraz zaleceniami normy PN-ISO/IEC wraz z przygotowaniem do certyfikacji oraz opracowanie planu wdrożenia SZBI w 4 Oddziałach IMGW-PIB. Oświadczmy, że zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp spełniamy warunki dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2) posiadania wiedzy i doświadczenia, 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej... Miejsce, data Podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych(ej), w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających(-ej) pełnomocnictwo 15

16 ZAŁĄCZNIK nr 3 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: Opracowanie i wdrożenie w Ośrodku Głównym IMGW-PIB w Warszawie zgodnie z normą PN-ISO/IEC oraz zaleceniami normy PN-ISO/IEC wraz z przygotowaniem do certyfikacji oraz opracowanie planu wdrożenia SZBI w 4 Oddziałach IMGW-PIB. Oświadczamy, iż brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania na okoliczności, o których mowa art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz.759 ze zm.).. Miejsce, data Podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych(ej), w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających(-ej) pełnomocnictwo 16

17 ZAŁĄCZNIK nr 4 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (dotyczy osób fizycznych) Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: Opracowanie i wdrożenie w Ośrodku Głównym IMGW-PIB w Warszawie zgodnie z normą PN-ISO/IEC oraz zaleceniami normy PN-ISO/IEC wraz z przygotowaniem do certyfikacji oraz opracowanie planu wdrożenia SZBI w 4 Oddziałach IMGW-PIB. Oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania na okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)... Miejsce, data Podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych(ej), w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających(-ej) pełnomocnictwo 17

18 ZAŁĄCZNIK nr 5 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Opracowanie i wdrożenie w Ośrodku Głównym IMGW-PIB Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (dalej zwanego SZBI) wg PN-ISO/IEC oraz zaleceniami normy PN-ISO/IEC oraz opracowania planu wdrożenia SZBI w 4 Oddziałach IMGW-PIB. ETAP I 1. Przegląd, ocena i aktualizacja istniejącej dokumentacji SZBI na zgodność z w/w normami, opracowanie i wdrożenie dokumentacji SZBI Polityki bezpieczeństwa, Deklaracji stosowania, Zasobów informacyjnych, Analizy ryzyka, Metodologii oceny ryzyka, Planu postępowania z ryzykiem, Klasyfikacji informacji, Instrukcja użytkowania infrastruktury teleinformatycznej IMGW-PIB wraz z załącznikami, Wniosek o przydzielenie/likwidację/zmianę konfiguracji numeru telefonicznego, Zasady instalacji oprogramowania bezpłatnego dopuszczonego do użytkowania w IMGW-PIB, Procedura obsługi i usuwania awarii systemów teleinformatycznych PSHM, Zarządzanie infrastrukturą IT, Administracja komputerowym systemem zarządzania dokumentacją DEDAL, Procedura dodawania produktu do systemu transmisji danych, Procedura dodawania użytkownika do systemu transmisji danych, Procedura informowania o planowanych przerwach w dostępie do usług, Procedura konfiguracji numeru telefonicznego, Procedura konfiguracji stacji roboczej oraz urządzeń peryferyjnych, Procedura konfiguracji stacji roboczej oraz urządzeń peryferyjnych w Oddziale, Procedura nadzoru nad zakupami (kontrola dostaw), Procedura przyznania i konfiguracji numeru telefonicznego w Oddziale, Procedura wykonywania kopii bezpieczeństwa systemów operacyjnych, Procedura wykonywania kopii bezpieczeństwa systemu transmisji danych, Procedura zmiany konfiguracji systemów i aplikacji, Procedura zarządzania personelem IT, Procedura zarządzania procesami. W/w dokumentacja będzie udostępniona dla Wykonawcy w przeciągu 2 dni od daty podpisania umowy. 2. Wdrożenie opracowanie programu i planu wdrożenia SZBI, certyfikowanie obszaru kontroli dostępu zgodnie z załącznikiem normatywnym A normy PN-ISO/IEC , opracowanie i przyjęcie do stosowania niezbędnych dokumentów wykorzystywanych przy eksploatacji SZBI, udział w spotkaniach w ramach wdrażania SZBI, zamawiający wymaga w trakcie trwania projektu organizowania raz na tydzień spotkań zespołu realizującego przedmiot zamówienia w siedzibie Zamawiającego, Strona 18 / 31

19 przeprowadzenie na koszt oferenta cyklu szkoleń wraz z opracowaniem materiałów dydaktyczno szkoleniowych dla personelu: o kadra kierownicza IMGW-PIB szkolenie wyjazdowe 1-dniowe 12 osób, o pracownicy merytoryczni dwa szkolenia wyjazdowe 2-dniowe po 10 osób, o przeprowadzenie szkolenia dla audytorów wewnętrznych SZBI w siedzibie zamawiającego dwudniowe dla 10 osób, o oferent powinien przygotować program szkolenia, każdy z uczestników powinien otrzymać materiały szkoleniowe w języku polskim, o szkolenie winno się odbyć w odległości max 200 km od Warszawy w Hotelu min 3*, koszt dojazdu uczestników szkolenia pokrywa Zamawiający, wdrożenie SZBI zgodnie z wcześniej opracowanym programem, przeprowadzenie audytu wewnętrznego, przez audytorów wewnętrznych zamawiającego na zgodność z wymaganiami norm nadzorowanego przez oferenta, opracowanie dokumentacji niezbędnej do certyfikacji w obszarze kontroli dostępu. ETAP II udział w audycie certyfikacyjnym przeprowadzanym przez niezależną jednostkę certyfikacyjną wybraną przez Zamawiającego, projekt musi zakończyć się certyfikacją do 21 grudnia 2012 roku, opracowanie programu i planu wdrożenia SZBI w 4 Oddziałach IMGW-PIB: Oddział Morski IMGW-PIB w Gdyni ul. Waszyngtona Gdynia, Oddział IMGW-PIB w Krakowie ul. Piotra Borowego 14; Kraków Oddział IMGW-PIB w Poznaniu ul. Dąbrowskiego 174/ Poznań Oddział IMGW-PIB we Wrocławiu; ul. Parkowa 30; Wrocław Informacje dodatkowe: Cała dokumentacja musi być opracowana i przekazana Zamawiającemu w języku polskim. Zapewnienie asysty eksperckiej w pierwszym miesiącu funkcjonowania SZBI, celem udokumentowania zastosowanych polityk, procedur, standardów, Na czas projektu Oferent musi dostarczyć, zainstalować i wdrożyć system działający w trybie on-line do raportowania wyników przeglądu SZBI. Specyfikacja techniczna systemu opisana jest w rozdziale raportowanie. Raportowanie Na czas trwania projektu Wykonawca dostarczy Zamawiającemu system raportowania spełniający następujące warunki: System ma być dostępny przez Internet i obsługiwany za pomocą popularnych przeglądarek internetowych, Komunikacja z systemem musi być chroniona protokołem SSL, System musi zapewnić podział na rolę: audytor i konsultant. Audytor ma prawo wglądu a konsultant prawo wglądu i edycji, System musi zapewniać kategoryzację zdarzeń w zależności od poziomu ryzyka i ich wpływu na procesy biznesowe, System musi zapewniać historię zmian tak aby dostarczyć pełny ślad audytowy System musi zapewnić generowanie raportów do przynajmniej jednego z formatów: HTML, DOC, DOCX, PDF, System musi zapewnić możliwość nieograniczonej liczby generowanych raportów, Oferent musi zapewnić co najmniej 10 kont Zamawiającemu w systemie, Wszystkie raporty wygenerowane przez Wykonawcę i Zamawiającego na potrzeby projektu przejdą na własność Zamawiającego, Strona 19 / 31

20 UMOWA nr.../nj/ob/2012 ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: INSTYTUTEM METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWYM INSTYTUTEM BADAWCZYM z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy ), ul. Podleśna 61, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , posiadającym numer NIP: i numer REGON , zwanym dalej Zamawiającym lub IMGW-PIB, reprezentowanym przez: a.. z siedzibą w.. (kod pocztowy.-.), ul., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:., posiadającą numer NIP oraz numer REGON.. i kapitał zakładowy w wysokości: zł (należy podać w przypadku spółek), wpłacony w całości (w przypadku spółki akcyjnej), zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą... z siedzibą w... (kod pocztowy..- ), ul...., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającym numer NIP: oraz numer REGON:..., zwanym dalej Wykonawcą, zwanymi dalej Stronami lub Stroną niniejszej umowy, zwanej dalej Umową Umowa została zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie..., zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) nr postępowania Przedmiot Umowy 1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do opracowania i wdrożenia w Ośrodku Głównym IMGW-PIB w Warszawie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, zgodnie z normą PN-ISO/IEC oraz zaleceniami normy PN-ISO/IEC wraz z przygotowaniem do certyfikacji, zwanego dalej SZBI oraz do opracowania planu Strona 20 / 31

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Koło, dn. 11.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym Zamawiający: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa tel.: (22) 544 27 00 fax.: (22) 842 31 16 adres strony internetowej: www.wilanow-palac.pl Pełnomocnicy

Bardziej szczegółowo

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych Nr sprawy 060000/271/17/2014-ADG Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45 41-500 Chorzów Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Muzeum Niepodległości w Warszawie Al. Solidarności 62 00-240 Warszawa REGON: 000276050 NIP: 526-030-79-04 tel. (22) 826 90 91, 826 90 92 www.muzeum-niepodleglosci.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 1- T- PN-2014. Nazwa zadania: dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania. Działając na podstawie art. 40

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan. Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-3/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 Nr postępowania:: SPZOZ/PN/16/2014 REGON 370444345 NIP 687-16-40-438 NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. Zamawiający: Politechnika Poznańska pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 60-965 Poznań NIP 777-00-03-699 www.put.poznan.pl Godziny urzędowania 7.00-15.00 tel. 061 665 3538 fax 061 665 3738 Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wsparcie analityczne i merytoryczne w ramach podnoszenia

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 02.06.2015 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06 postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Usługi analityki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PUP-PA-3402/37/JD/2012 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: E-biznes zakładanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Tryb postępowania: Przetarg

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy BFZ4b-073-PU-35/2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup usług Microsoft Software Assurance i bezterminowej licencji

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego Znak sprawy 74 /EZP/15 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo