Wybrane zagadnienia prawne odpowiedzialności spedytora w przewozie morskim. Warszawa, dnia 22 listopada 2013 r. Piotr Nowosad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wybrane zagadnienia prawne odpowiedzialności spedytora w przewozie morskim. Warszawa, dnia 22 listopada 2013 r. Piotr Nowosad"

Transkrypt

1 Wybrane zagadnienia prawne odpowiedzialności spedytora w przewozie morskim Warszawa, dnia 22 listopada 2013 r. Piotr Nowosad

2 Agenda 1. Źródła prawa morskiego 2. Odpowiedzialność Spedytora 3. Case Study 4. Konosament 5. Ubezpieczenia morskie

3 Źródła prawa morskiego Konwencje międzynarodowe i zwyczaj

4 Pierwsze znane regulacje dotyczące przewozów zawarte były w prawie rodyjskim, którego przepisy zostały następnie przejęte (z pewnymi zmianami) przez starożytnych Rzymian. Koncepcja prawa rodyjskiego opierała się na tym, że osoba ładująca towar przejmowała w swą dyspozycję statek i sama ponosiła ryzyko przewozu. Nie przysługiwał jej regres w stosunku do właściciela statku, gdyż sama powinna sprawdzić zdatność żeglugową statku i jego przystosowanie do podróży morskiej. W myśl rodyjskiego prawa o zrzucie morskim (lex Rhodia de iactu), jeżeli w celu uniknięcia niebezpieczeństwa zatonięcia statku (np. w czasie burzy) wyrzucono w trakcie podróży ładunek albo wyposażenie statku do morza, należało wynikłe z tego tytułu straty rozdzielić proporcjonalnie pomiędzy właścicieli ładunków i przewoźnika (exercitor navis). W prawie rzymskim rozwiązania te uzyskały ramy instytucjonalne, gdyż właściciele, których towary wyrzucono, mogli za pomocą actio locati dochodzić swojej straty od przewoźnika, który z kolei w drodze actio conducti mógł dochodzić od właścicieli ładunków, które ocalały, stosunkowego wynagrodzenia szkody. Z tego tytułu przewoźnikowi przysługiwało prawo zatrzymania towarów (ius retentionis). Zasady partycypowania w rekompensacie szkody były w tym prawie dokładnie określone, a wszystko to znajdowało wyjaśnienie w sytuacji, w jakiej w ówczesnych czasach znajdował się handel i żegluga morska. Źródła prawa morskiego

5 Działalność organizacji międzynarodowych Międzynarodowy Komitet Morski, CMI powstał w 1897 z siedzibą w Antwerpii. Dorobek organizacji to tzw. Konwencje Brukselskie, około 16 szt. największe sukcesy do 1968, teksty prywatnych reguł zalecanych jako wzory do naśladowania. Prywatna organizacja skupiała fachowców opracowywała projekty konwencji, nie ulegała naciskom państw, ale było to jej słabością bo nie mogła zwoływać konferencji dyplomatycznych międzynarodowych. IMcO Międzyrządowa Morska Organizacja Doradcza, formalnie powstała w 1948 w Londynie, rozpoczęła działalność w 1959, cel - unifikacja prawa. Problematyka administracyjno-prawna, ochrona środowiska. Organizacja o charakterze publicznoprawnym, reprezentowane w niej były rządy, mogła zwoływać konferencje dyplomatyczne, zmieniła nazwę na IMO w 1975 r. Jest ona usytuowana w systemie ONZ jako organizacja wyspecjalizowana zrzeszająca wyłącznie państwa. Np. konw. Hamburska o międzynarodowym przewozie ładunku. UNTAPD United Nations Conference of Trade and Law, konferencja narodów zjednoczonych ONZ do spraw handlu i rozwoju, Źródła prawa morskiego

6 Rozproszone źródła prawa - wybór Konwencja brukselska z roku 1910 dotycząca zderzeń statków (abandonowa) Konwencja brukselska z roku 1910 dotycząca niesienia pomocy i ratownictwa morskiego Konwencja brukselska z roku 1924 dotycząca ograniczenia odpowiedzialności właścicieli statków morskich Konwencja (Brukselska) Międzynarodowa o ujednoliceniu niektórych zasad dotyczących konosamentów tzw. Reguły Haskie z 1924 r. i zmienione Protokołami z 1968 r. i 1979 r. tzw. Reguły Hasko Visbiijskie. Konwencja brukselska z roku 1926 o ujednoliceniu niektórych przywilejów i hipotekach morskich Konwencja brukselska z roku 1952 dotycząca aresztu statków morskich Konwencja ateńska z roku 1974 w sprawie przewozu morzem pasażerów i ich bagażu Konwencja londyńska z roku 1976 roku o ograniczeniu odpowiedzialności za roszczenia morskie uzupełniona protokołem sporządzonym w Londynie dnia 2 maja 1996 r. Reguły York Antwerpii Konwencja Hamburska z 1978 r. o przewozie ładunków morzem (Reguły Hamburskie) Konwencja ONZ o międzynarodowym multimodalnym przewozie towarów (Konwencja Genewska) z 1980 r. nie weszła w życie. Polski Kodeks morski Model Rules organizacji międzynarodowych Incoterms Źródła prawa morskiego

7 W transporcie morskim występują równocześnie dwie konwencje, które regulują prawa i obowiązki stron umowy przewozu. Są to: Konwencja o ujednoliceniu niektórych zasad odnoszących się do konosamentów z 1924 r., zwana konwencją brukselską (znana też jako Reguły haskie), uaktualniona dwoma protokołami: Protokołem z Visby z 1968 r. i Protokołem brukselskim z 1979 r., Konwencja Narodów Zjednoczonych o przewozie ładunków morzem z 1978 r., zwana konwencją hamburską (określana powszechnie jako Reguły hamburskie). Pierwsza z nich określana jest jako konwencja mniejszej odpowiedzialności przewoźnika, gdyż wynosi ona maksymalnie 2 SDR za jeden kilogram wagi brutto ładunku (lub 666,67 SDR za jednostkę). Według konwencji hamburskiej odpowiedzialność przewoźnika jest większa i wynosi 2,5 SDR za jeden kilogram ładunku brutto (względnie 835 SDR za jednostkę ładunku). Źródła prawa morskiego

8 Źródła prawa morskiego

9 Reguły hasko-visby (RHV) Konwencja o ujednoliceniu niektórych zasad odnoszących się do konosamentów z 1924 r., zwana konwencją brukselską (znana też jako Reguły haskie), uaktualniona dwoma protokołami: Protokołem z Visby z 1968 r. i Protokołem brukselskim z 1979 r., RHV stosują się do każdego konosamentu dotyczącego przewozu towarów między portami położonymi w dwóch różnych państwach, jeżeli konosament został wystawiony w państwie - stronie konwencji, bądź przewóz wykonany z portu takiego państwa lub też umowa zawarta w konosamencie do nich odsyła. Przewoźnik nie odpowiada za szkodę, która nastąpiła wskutek działania lub zaniechania kapitana, innych członków załogi, pilota, lub osób zatrudnionych przez przewoźnika w zakresie nawigacji lub administracji statku. Przepis ten znany jest, jako tzw. ekscepcja winy nautycznej. Przedawnienie: 2 lata: związane z ładunkiem roszczenia do przewoźnika osoby legitymowanej z konosamentu 1 rok: związane z ładunkiem roszczenia do przewoźnika. Limit odpowiedzialności: 2 SDR za jeden kilogram wagi brutto ładunku (lub 666,67 SDR za jednostkę). Źródła prawa morskiego

10 Reguły hamburskie Reguły Hamburskie zostały uchwalone w 1978 roku w Hamburgu jako Konwencja Narodów Zjednoczonych o Przewozie Towarów Morzem. Rozróżniono pojęcie przewoźnika i rzeczywistego (faktycznego) przewoźnika. Limit odpowiedzialności przewoźnika za utratę lub uszkodzenie ładunku ustalono na poziomie 835 SDR za jednostkę ładunku lub 2,5 SDR za kilogram wagi brutto, przy czym obowiązuje odszkodowanie wyższe. Odpowiedzialność przewoźnika za opóźnienie wydania towarów jest ograniczona do sumy równej 2,5-krotności frachtu za tę część ładunku, której opóźnienie dotyczy, nie może jednak przekroczyć ogólnej sumy frachtu płaconego na podstawie całej umowy przewozu morzem. Każde państwo przystępujące do konwencji hamburskiej musi dokonać wypowiedzenia konwencji brukselskiej, przy czy może wstrzymać to wypowiedzenie maksymalnie na okres 5 lat od momentu wejścia wżycie konwencji hamburskiej, ale w tym okresie musi stosować przepisy tej konwencji w stosunkach z państwami, które do niej przystąpiły. Źródła prawa morskiego

11 Źródła prawa morskiego

12 Odpowiedzialność przewoźnika morskiego oraz spedytora NVOCC, VOCC

13 Spedytor w procesie przewozu morskiego Przyjmuje zlecenie spedycyjne w zakresie organizacji doręczenia przesyłki IMP/EXP Posługuje się wytycznymi INCOTERMS w organizacji przewozu, jeżeli mają zastosowanie Dokonuje booking-u ładunku u armatora lub NVOCC Organizuje dowóz przesyłki do portu Organizuje załadunek przesyłki na statek Wystawia HB/L Monitoruje ładunek Załatwia wszelkie formalności, związane ze zwolnieniem przesyłki w porcie, Pośredniczy w kontaktach w sprawach spornych lub rozbieżnościach, Dokonuje obsługi celnej przesyłek morskich, Organizuje doręczenie przesyłki do odbiorcy, Sprawuje nadzór nad poprawnym wystawieniem dokumentów wysyłkowych i certyfikatów ubezpieczeniowych w przypadku akredytywy. Reprezentuje i zabezpiecza interes Zleceniodawcy w przypadku rozbieżności Dysponuje towarem na potrzeby związane z procesem doręczenia przesyłki, legitymując się konosamentem. Poszczególne czynności stawiają Spedytora w roli przewoźnika umownego, co ma istotny wpływ na zakres jego odpowiedzialności. Odpowiedzialność spedytora

14 Ścieżka odpowiedzialności Spedytora Zlecenie spedycyjne podstawowe źródło praw i obowiązków Spedytora, Kodeks cywilny art Ogólne Warunki Spedycyjne akcesoryjne warunki odpowiedzialności, Spedytor zastępczy - podmiot, któremu spedytor główny powierza w celu wykonania zlecenia całość obowiązków wynikających z zawartej pomiędzy spedytorem głównym a jego zleceniodawcą umowy spedycji. Spedytor dalszy - podmiot, którym posługuje się spedytor główny przy wykonywaniu zlecenia, powierzając mu do wykonania oznaczoną część swych obowiązków. Sytuacja wstąpienia Spedytora w prawa i obowiązki morskiego przewoźnika umownego NVOCC (Non-Vessel Opearating Common Carrier), Klauzule konosamentowe. reguły i konwencje morskie Pierwszym na świecie znanym VOCC był Krzysztof Kolumb, który na zlecenie Importera - Zleceniodawcy Korony Hiszpańskiej, organizował dostawy ładunków niewolników, ziemniaków, kakao i tytoniu Odpowiedzialność spedytora

15 Dający zlecenie może w zawartej umowie spedycji zastrzec, że spedytor wykonując zlecenie spedycyjne nie powierzy wykonania usług związanych z tym zleceniem określonym przewoźnikom lub dalszym spedytorom. Naruszenie tego zastrzeżenia powoduje, że nawet właściwy wybór przewoźników i dalszych spedytorów, a więc brak winy w wyborze, nie uwolni spedytora od odpowiedzialności za szkodę poniesioną przez dającego zlecenie. Jeżeli natomiast spedytor powierzył wykonanie przyjętego zlecenia spedytorowi zastępczemu, wówczas będzie odpowiadał za podjęte przez niego czynności w zależności od sytuacji, tj.:jeżeli spedytor zawiadomił zleceniodawcę o osobie i miejscu siedziby zastępcy, wówczas odpowiada jedynie za winę w wyborze (art k.c.); jeżeli spedytor zaniedbał obowiązku zawiadomienia, wówczas odpowiada za czynności zastępcy, jak za swoje własne (art. 474 k.c.). Ponadto, jeżeli spedytor bezprawnie ustanowił zastępcę, to wiąże się z tym obostrzona odpowiedzialność spedytora, obejmująca przypadkową utratę lub uszkodzenie przesyłki. Spedytor w tym wypadku może zwolnić się od odpowiedzialności wykazując, że szkoda nastąpiłaby również wtedy, gdyby sam wykonywał zlecenie spedycyjne. Odpowiedzialność spedytora

16 Odpowiedzialność Przewoźnika Kodeks Morski (rozdział 9) Art Przewoźnik odpowiada za szkodę wynikłą z utraty lub uszkodzenia ładunku w czasie od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go odbiorcy. 2. Przewoźnik jest wolny od odpowiedzialności, jeżeli szkoda nastąpiła wskutek: 1) Działania lub zaniechania kapitana, innych członków załogi, pilota lub osób zatrudnionych przez przewoźnika w zakresie nawigacji lub administracji statku. 2) Pożaru, o ile nie wynikł z działania lub winy własnej przewoźnika. Odpwiedzialność spedytora

17 Odpowiedzialność Przewoźnika Kodeks Morski (rozdział 9) Art. 165 (cd) 3) Niebezpieczeństw lub wypadków na morzu lub na wodach żeglownych. 4) Siły wyższej. 5) Działań wojennych, działań wrogich dobru i porządkowi publicznemu, rozruchów lub zaburzeń wewnętrznych. 6) Aktu lub przymusu ze strony władzy albo zajęcia sądowego. 7) Ograniczeń wynikłych z kwarantanny. 8) Strajku, lokautu lub innej okoliczności wstrzymującej lub ograniczającej pracę całkowicie lub częściowo. 9) Ratowania lub usiłowania ratowania życia lub mienia na morzu. Odpwiedzialność spedytora

18 Odpowiedzialność Przewoźnika Kodeks Morski (rozdział 9) Art. 165 (cd) 10) Wady ukrytej, naturalnej właściwości lub wadliwości ładunku powodujących w nim ubytek objętości lub wagi albo inną stratę. 11) Niedostateczności opakowania. 12) Niedostateczności lub niedokładności znaków ładunku. 13) Wad ukrytych niedających się zauważyć pomimo zachowania należytej staranności. 14) Działania lub zaniechania frachtującego, załadowcy lub odbiorcy albo ich agenta lub innego ich przedstawiciela. 15) Jakiejkolwiek innej przyczyny wynikłej bez winy przewoźnika, jego agentów i osób zatrudnionych przez przewoźnika. Odpwiedzialność spedytora

19 Odpowiedzialność Przewoźnika Kodeks Morski (rozdział 9) Art Odszkodowanie za utratę ładunku określa się według zwykłej wartości ładunku, a odszkodowanie za uszkodzenie ładunku według różnicy pomiędzy zwykłą wartością ładunku w stanie nieuszkodzonym a jego wartością w stanie uszkodzonym. 2. Dla ustalenia wysokości odszkodowania miarodajna jest wartość ładunku w miejscu i czasie, w którym został on lub powinien był zostać wyładowany ze statku zgodnie z umową przewozu. Wartość tę określa się według ceny giełdy towarowej, a w jej braku według bieżącej ceny rynkowej; jeżeli obu cen nie można ustalić, wartość ładunku określa się przez porównanie jej z wartością towarów takiego samego rodzaju i jakości. Odpwiedzialność spedytora

20 Odpowiedzialność Przewoźnika Kodeks Morski (rozdział 9) Art. 166 (cd) 3. Jeżeli wartość ładunku została zadeklarowana przed jego załadowaniem przez załadowcę i uwidoczniona w konosamencie lub innym dokumencie, na podstawie którego dokonywany jest przewóz, odszkodowanie nie może przekraczać zadeklarowanej wartości ładunku. Deklaracja załadowcy uwidoczniona w konosamencie co do rodzaju i wartości towarów stwarza domniemanie, które przewoźnik może obalić dowodem przeciwnym. 4. Od sumy odszkodowania odlicza się to, co odbiorca wskutek utraty lub uszkodzenia ładunku zaoszczędził na frachcie, na cle i innych kosztach. Odpowiedzialność spedytora

21 Awaria wspólna pojęcie

22 Awaria wspólna pojęcie 2/3

23 Awaria wspólna pojęcie 3/3

24 Awaria wspólna podział kosztów

25 Awaria wspólna podział kosztów cd.

26 Awaria wspólna pojęcie W celu ratowania statku i pozostałego ładunku kapitan statku ma prawo wyrzucić za burtę część przewożonych towarów. Koszty awarii wspólnej ponoszone są proporcjonalnie przez właścicieli uratowanego ładunku. Rozliczenia awarii wspólnej dokonuje dyspaszer, który ustala udział z każdego z właścicieli ładunku w kosztach awarii wspólnej. Źródło prawne: Reguły Yorku i Antwerpii. Pierwsza redakcja sięga roku 1864, na przestrzeni lat były udoskonalane najbardziej popularne z lat 1974/90, 1994 oraz Pomimo że nie mają charakteru umowy międzynarodowej wywarły ogromny wpływ na unifikację prawa morza. Reguły Yorku i Antwerpii składają się z 7 ogólnych reguł literowych (A-G), zawierających ogólne zasady awarii wspólnej, oraz XXII reguły oznaczone liczbami rzymskimi, określające kazuistycznie ujęte wyjątki od zasad ogólnych lub ich uzupełnienia. W wypadku sprzeczności Reguły liczbowe maja pierwszeństwo przed Regułami literowymi. Odpowiedzialność spedytora

27 Pomimo tego, że Reguły Yorku-Antwerpii nie są prawem obowiązującym (nie stanowią konwencji międzynarodowej) i ich stosowanie zależy od woli stron, to jednak większość dokumentów przewozowych (czarterów i konosamentów) oraz ubezpieczeniowych zawiera stwierdzenie, że (ewentualna) awaria wspólna będzie ustalana i rozliczana według Reguł Yorku-Antwerpii. Awaria wspólna jest od wielu lat przedmiotem krytycznych ocen. Podkreślany jest w szczególności anachronizm tej instytucji widoczny na tle doskonale zorganizowanego i efektywnego rynku ubezpieczeniowego, wysoki stopień skomplikowania rozliczeń współczesnego obrotu dewizowego, ich długotrwałość i wysokie koszty. Dyspaszerom trudności praktyczne sprawia niekiedy właściwa identyfikacja szkód strat zaliczanych do awarii wspólnej i odróżnienie ich od przypadku awarii poszczególnej. Często podnosi się także zarzut, że awaria wspólna, wobec aktualnie obowiązujących zasad odpowiedzialności przewoźnika morskiego, tworzy pewne uprzywilejowanie tego ostatniego względem właścicieli (dysponentów) ładunków oraz że jest to instytucja niedostosowana do nowoczesnej organizacji żeglugi, szczególnie w odniesieniu do transportu multimodalnego. Odpowiedzialność spedytora

28 Ograniczenia odpowiedzialności Przewoźnika 1. Równowartość 666,67 SDR za opakowanie lub jednostkę lub 2 SDR za jeden kilogram wagi brutto towaru straconego lub uszkodzonego Reguły Hasko Visbijskie. 2. Równowartość 835 SDR opakowanie lub jednostkę lub 2,5 SDR za 1 kg wagi brutto straconego lub uszkodzonego towaru reguły hamburskie SDR opakowanie lub jednostkę lub 2,75 SDR za 1 kg wagi brutto straconego lub uszkodzonego towaru konwencja Genewska. Nie weszła w życie. Odpowiedzialność spedytora

29 Zasady odpowiedzialności i składania reklamacji oraz ograniczenia odpowiedzialności w przewozach morskich na tle innych rodzajów przewozu Odpowiedzialność spedytora

30 Przedawnienie roszczeń 1 rok, gdy wystawiono konosament i roszczenie opiera się na konosamencie (zatem zasadniczo roszczenia odbiorcy), 2 lata gdy nie wystawiono konosamentu. Biegnie od dnia wydania kontenera odbiorcy, a nie samego wyładowania ze statku. Zatem roszczenia frachtującego i do frachtującego przedawniają się upływem dwu lat. 3 dni na zgłoszenie szkody przez odbiorcę, tak jak w konosamencie. Odpowiedzialność spedytora

31 Opóźnienie w przewozie W prawie polskim K.M. mówi, że przewóz musi być wykonywany z należyta szybkością, co samo w sobie nie daje podstaw do skutecznego żądania przez odbiorcę odszkodowania z opóźnienie w przewozie, za wyjątkiem może przypadków ekstremalnych, np. spowodowanych zgubieniem kontenera w trasie, np. na jednym z terminali. Zwykle warunki konosamentu wyłączają odpowiedzialność za jakiekolwiek opóźnienie. Odpowiedzialność spedytora

32 Case Study MOL Comfort Case

33 17 czerwca 2013 kontenerowiec Mitsui O.S.K. Lines MOL Comfort przełamał się na pół na Morzu Arabskim. Statek transportował 4,382 kontenerów 7,041 TEU. Tonaż statku 86,692 BRT przy DWT 90,613 ton. Pojemność kontenerowa w TEU 8,110, z czego 4,616 TEU on the deck a 3,494 TEU w ładowniach MOL w dniu 26 lipca 2013 r. złożył wniosek do sądu w Tokio wniósł o otwarcie Funduszu. Ogłoszenie opublikowano w Tokio Journal. Prawo, jakiemu podlegać będzie postępowanie to prawo japońskie. Zamkniecie roszczeń nastąpiło w dniu 15 listopada 2013 r. MOL Comfort Case

34 Subject : LP1 MOL Comfort V.005W21 - Accident at Sea Dear Valued Customer, With respect to the incident of MOL Comfort which fractured into two parts on June 17 while under way on the Indian Ocean and sank in the high seas, we would like to recommend that customers notify their insurers that, MOL as owners and operators of the vessel, applied for limitation of ship owner s liability to the Tokyo District Court in accordance with the 1996 Convention on Limitation of Liability for Maritime Claims, and limitation fund has been constituted for this incident. By this filing, any claims arising out from the MOL Comfort incident need to be made against this limitation fund within the due date of submission (on or before Nov.15, 2013), or else the right to recover the claims may be lost. A public announcement of the limitation of ship owner s liability was made in the Japan Gazette on July as briefed below. Though your cargo insurer will take steps to submit their subrogated claims, for safety s sake, we recommend you to notify your insurer of this letter and proceedings. <Contents of notice by the court regarding the limitation proceedings and limitation fund> 1. Number of Case: Heisei-25th (Fune) No. 1 Action of application for commencement of procedure for limitation of shipowner 2. Address/Name of Trustee: Isao Saiki, Attorney-at-law Abe, Ikubo & Katayama Fukuoka Building 9th Fl., 8-7, Yaesu 2-chome, Chuo-ku, Tokyo Due date of submission of claims subject to limitation: on or before November 15,2013 Yours faithfully, MOL Management MOL Comfort Case

35 Konwencja o ograniczeniu odpowiedzialności za roszczenia morskie z 1976 r., Uzupełniona Protokołem sporządzonym w Londynie dnia 2 maja 1996 r. Art. 3 Granice odpowiedzialności dla roszczeń innych niż wymienione w artykule 7, wynikłych z każdego odrębnego zdarzenia, powinny być obliczone następująco: b) w odniesieniu do wszelkich innych roszczeń: i 1 milion jednostek obliczeniowych dla statku o tonażu nie przekraczającym 2 tyś t za każdą tonę od do ton jednostek obliczeniowych (Polska ratyfikowała Protokół ze skutkiem na dzień 15 lutego 2012 r.) za każdą tonę od do ton jednostek obliczeniowych za każdą tonę ponad ton jednostek obliczeniowych razem MOL Comfort Case

36 Wartość szkody MOL Comfort Wartość szkód oblicza się na 400 mln USD Wysokość Funduszu MOL SDR na wszystkie roszczenia Wartość limitu wg. KHV SDR Według statystyk maksymalna waga ładunku TEU wynosi około 21,600 kilogramów 47,600 lb) x = kg Limit odpowiedzialności 2 SDR/kg SDR MOL Comfort Case

37 Biorąc pod uwagę kolejność zaspakajania roszczeń, Fundusz pokryje 5% wartości strat. Na celownikach regresów ubezpieczycieli cargo znajdą się NVOCC, którzy nie mogą skorzystać z dobrodziejstwa Funduszu (nie spełniają warunków) i będą odpowiadać w pełnym zakresie określonym przepisami prawa Podmiotem uprawnionym do dochodzenia roszczeń jest każdoczesny posiadacz konosamentu, a w przypadku konosamentu typu Express Bill of Lading oraz SeaWaybill osoba wskazana w treści konosamentu / SeaWaybill jako odbiorca, gdy towar został dostarczony do miejsca dostawy MOL Comfort Case

38 Konosament Weksel mórz

39 Według Kodeksu Napoleona z 1807 roku konosament (connaissement) to papier wartościowy, stanowiący dowód przyjęcie przez kapitana ładunku w nim oznaczonego na statek w celu przewozu. Stwierdzał, iż towary rzeczywiście zostały załadowane. Rola jaką pełnił w handlu morskim spowodowała, iż nazywany był niejednokrotnie wekslem mórz ( Lettre de change des mers ) i powinien zawierać (art. 281): Nazwę nadawcy ładunku, nazwisko i siedzibę odbiorcy oraz nazwisko i domicyl kapitana Nazwę i tonaż statku, oznaczenie (rodzaj, ilość, gatunek) transportowanych towarów oraz cenę za fracht Miejsce wyjścia statku z portu i miejsce przeznaczenia Niekiedy również zamieszczano w nim informacje o terminie dostawy i odszkodowaniu na wypadek opóźnienia, utraty towaru czy awarii. Konosament powinien być sporządzony w minimum czterech egzemplarzach, które otrzymywali: 1. Właściciel okrętu, 2. Właściciel ładunku, 3. Odbiorca,. 4. Kapitan. Mógł być wystawiony na: imiennie określonego odbiorcę (konosament imienny), na okaziciela lub na zlecenie, co skutkowało możliwością jego przenoszenia za pomocą indosu. Konosament stanowił jeden z aktów, którym prawo przyznawało najwyższą moc dowodową. Wystawiony prawidłowo, był miarodajny nie tylko w stosunku do stron ale i ubezpieczycieli Konosament

40 Jeżeli Bóg pozwoli i dotrę do portu to wydam towar odbiorcy, Konosament

41 Konosament

42 Konosament wystawiany jest najczęściej przez armatora - MB/L Spedytor może przedłożyć Zleceniodawcy konosament armatorski, jednakże praktyką jest wystawianie konosamentu spedytorskiego (House Bill of Lading), który należy zdeponować w biurze spedytora w porcie docelowym, ten zaś kontaktuje się z armatorem w celu wydania kontenera z portu. Łatwiejsze dysponowanie ładunkiem. Jeżeli załadowca ma zaufanie do odbiorcy, lub uregulował ten już należności za towar, to wtedy zamiast wydruku oryginałów bill of lading, może on wystawić dokument zwany Seawaybill. Jest to konosament, który nie musi być drukowany, przesyłany i deponowany u przewoźnika w porcie przeznaczenia. Kontener zostanie zwolniony wydany odbiorcy na podstawie jego dyspozycji Konosament FIATA konosament autoryzowany przez organizację FIATA

43 Funkcje Konosamentu jest dowodem przyjęcia określonego w nim ładunku do przewozu i zobowiązaniem przewoźnika do wydania tego ładunku w porcie przeznaczenia legitymowanemu posiadaczowi konosamentu; jest papierem towarowym, ponieważ reprezentuje towar, na który został wystawiony i upoważnia do dysponowania tym towarem; jest papierem wartościowym (przeniesienie praw własności do ładunku, na który konosament opiewa, wymaga równocześnie przeniesienia (wydania) samego dokumentu); jest dokumentem przenaszalnym; nie jest umową przewozu ładunku. Konosament

44 Rodzaje konosamentów Konosament na okaziciela (bearer bill of lading) jest przenoszony przez proste wręczenie nowemu nabywcy. Każda osoba posiadająca konosament na okaziciela może odebrać ładunek, na który konosament opiewa. Konosament na zlecenie (order bill of lading) jest przenoszony w drodze indosu. Indosowanie konosamentu polega na dokonaniu na nim odpowiednich zapisów (zdarza się, że konosamenty posiadają w tym celu odpowiednią rubrykę oznaczoną: for endorsement"). Konosament na zlecenie, umożliwia łatwe i bezpieczne dla nabywcy przenoszenie praw, a równocześnie uniemożliwia (lub znacznie utrudnia) odbiór ładunku przez osobę nielegalnie wchodzącą w jego posiadanie, czego nie gwarantuje konosament na okaziciela. Konosament imienny (straight bill of lading, bill of lading to a named (specified) person) może być przenoszony tylko w drodze cesji (przelewu wierzytelności). Przy sprzedaży konosamentu w drodze cesji (przelewu wierzytelności) należy zachować formę pisemną, sporządzając dokument kupnasprzedaży, podpisany przez strony umowy (sprzedający/kupujący). Konosament

45 Shipper: wpisuje się nazwę załadowcy. W nowszych konosamentach, używanych zwłaszcza w żegludze kontenerowej, pojęcie shipper zastąpione zostało przez consignor (nadawca, wysyłający). Consignee: odbiorca ładunku. Sposób wypełnienia tej klauzuli decyduje o rodzaju konosamentu. Pozostawienie rubryki nie wypełnionej lub wpisanie to bearer powoduje, że mamy do czynienia z konosamentem na okaziciela. Notify address: wpisuje się adres, pod który należy wysłać zawiadomienie o przybyciu ładunku do portu przeznaczenia. Jest to szczególnie istotne przy konosamentach na okaziciela, gdyż wówczas armator nie wie, kto będzie odbiorcą ładunku. Kolejne rubryki dotyczą statku, na który załadowano ładunek. Kolejne klauzule zawierają informacje o porcie załadunku i wyładunku. Number of orig. B/L: dotyczy liczby oryginalnych egzemplarzy konosamentów. Środkową część formularza konosamentu zajmują rubryki dotyczące ładunku. Konosament

46 Freight payable at: dotyczy miejsca płatności frachtu. Marks and numbers: znaki i numery. Number and kind of package: liczba i rodzaj pakunków (przesyłek). Description of goods: opis ładunku. Gross weight: waga brutto ładunku. Measurement: objętość ładunku. W dolnej części konosamentu umieszczone są klauzule: Freight and charges: dotyczy frachtu i opłat za przewóz ładunku. Place and date of issue: wpisuje się miejsce i datę wystawienia konosamentu. Signature (signed by, The Carrier or his Agents, Signedfor the Master, For the Carrier, Signed by or on behalf of the Master itd.): miejsce na podpis wystawcy konosamentu lub osoby upoważnionej. Na omawianej stronie zamieszcza się także informację, czy dokument jest oryginałem (original) czy nieprzenoszalną kopią (copy not negotiable).

47 Podstawowe klauzule Uregulowania występujące w każdym konosamencie: zakres odpowiedzialności przewoźnika za ładunek, Limity odpowiedzialności; zasady płatności frachtu, warunki przeładunku i wydania ładunku; zastaw na ładunku, przewóz ładunków niebezpiecznych; klauzule określające zasady postępowania i/lub zakres odpowiedzialności przewoźnika w sytuacjach szczególnych. Na pierwszej stronie konosamentu liniowego umieszczone są warunki przewozu określone przez przewoźnika, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawnych (konwencji międzynarodowych, prawa lokalnego)oraz usankcjonowanych zwyczajów (wynikających ze stosowanej praktyki i różnego typu ujednoliconych reguł, opracowywanych przez organizacje międzynarodowe). Konosament

48 Governing law & Jurisdiction Poddanie rozstrzygnięcia sporów określonemu terytorialnie systemowi prawnemu MOL - Tokyo District Court in Japan., APL - Courts of Singapore, Hapag Lloyd Hamburg courts, Maersk - Court of London, MSC - Court of London Containers Packed by Merchant Przewoźnik stwierdza, że nie zna zawartości, wagi, etc. kontenerów, których sam nie formował. Wszystkie informacje o ładunku podawane się przez Merchant, na jego ryzyko. Przewoźnik nie ma obowiązku weryfikowania ich prawdziwości. Lien Przewiduje przysługujące Przewoźnikowi prawo zastawu na ładunku na poczet należności związanych z przewozem, w tym frachtu, martwego frachtu, demurrage, kosztów składowania, awarii wspólnej, ratownictwa, szkód wyrządzonych w ładunku. Daje też prawo sprzedaży ładunku, na aukcji lub z wolnej ręki, na poczet tych należności. Limitation of Liability. Ograniczenie odpowiedzialności do 666 SDR za sztukę i 2 SDR za kilo. Tak jak i w Polsce. Jeśli nie podano w konosamencie (w deklaracji załadowcy) liczby sztuk w kontenerze, kontener jest traktowany jako 1 sztuka, czyli jest wart 666,67 SDR. Konosament

49 Ubezpieczenia morskie Kolebka wszystkich ubezpieczeń

50 Najwcześniej proces wyodrębniania się ubezpieczeń jako samodzielnej instytucji gospodarczej i prawnej nastąpił w morskiej żegludze handlowej i w handlu morskim. Stąd panuje powszechnie pogląd, że kolebkę wszystkich ubezpieczeń stanowią ubezpieczenia morskie Awaria wspólna w prawie rodyjskim i Kodeksie Justyniana stanowiła swoistą formę niedoskonałego ubezpieczenia wzajemnego, ograniczonego do mienia (statku i ładunku) zaangażowanego w określonej wyprawie morskiej. ("gdy dla ulżenia statkowi, towar został wyrzucony za burtę, wówczas to co zostało poświęcone dla wszystkich, powinno być przez wszystkich poniesione"). Pożyczka morska - (foenus nauticum) zawierała elementy ubezpieczeniowe Ubezpieczenia morskie

51 Przedmiotem Ubezpieczenia morskiego może być każdy interes majątkowy, każda działalność związana z uprawianiem żeglugi i przewozem ładunków drogą morską, o ile da się oszacować w wartość w obowiązujących środkach płatniczych. Zakres ubezpieczeń OC działalności Odpowiedzialność Cywilna Spedytora Odpowiedzialność Cywilna Przewoźnika Umownego OC Agencji Celnej Ubezpieczenie mienia w transporcie CARGO

52 Przykładowa wartość odszkodowania

53 Dziękuję za uwagę

Ekonomika Transportu Morskiego wykład 02. dr Adam Salomon Katedra Transportu i Logistyki Wydział Nawigacyjny Akademia Morska w Gdyni

Ekonomika Transportu Morskiego wykład 02. dr Adam Salomon Katedra Transportu i Logistyki Wydział Nawigacyjny Akademia Morska w Gdyni Ekonomika Transportu Morskiego wykład 02. dr Adam Salomon Katedra Transportu i Logistyki Wydział Nawigacyjny Akademia Morska w Gdyni 2 Wykład 2 ETM: tematyka 1. Podstawowe dokumenty w TM (kwity sternika,

Bardziej szczegółowo

SPEDYCJA wykład 02 dla 4 roku TiL niestacjonarne

SPEDYCJA wykład 02 dla 4 roku TiL niestacjonarne wykład 02 dla 4 roku TiL niestacjonarne dr Adam Salomon Spedycja Podstawowy podręcznik do ćwiczeń i wykładów. A. Salomon, Spedycja - teoria, przykłady, ćwiczenia, Wyd. AM, Gdynia 2011. dr Adam Salomon,

Bardziej szczegółowo

REGUŁY HASKO-VISBIJSKIE ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEWOŹNIKA ZA SZKODĘ SPOWODOWANĄ UTRATĄ LUB USZKODZENIEM ŁADUNKU

REGUŁY HASKO-VISBIJSKIE ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEWOŹNIKA ZA SZKODĘ SPOWODOWANĄ UTRATĄ LUB USZKODZENIEM ŁADUNKU REGUŁY HASKO-VISBIJSKIE ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEWOŹNIKA ZA SZKODĘ SPOWODOWANĄ UTRATĄ LUB USZKODZENIEM ŁADUNKU UWAGI OGÓLNE Prawo przewozu ładunku morzem jest najważniejszym działem morskiego prawa prywatnego,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych TOP-THIMM Opakowania Spółka z ograniczoną. odpowiedzialnością Sp.k.

Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych TOP-THIMM Opakowania Spółka z ograniczoną. odpowiedzialnością Sp.k. Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych TOP-THIMM Opakowania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. 1 Niniejsze Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych mają zastosowanie dla przewozów drogowych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEWOZOWCH STANDARD 2011. Niniejszy regulamin dotyczy wszystkich usług przewozu wykonywanych przez firmę

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEWOZOWCH STANDARD 2011. Niniejszy regulamin dotyczy wszystkich usług przewozu wykonywanych przez firmę OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEWOZOWCH STANDARD 2011 Niniejszy regulamin dotyczy wszystkich usług przewozu wykonywanych przez firmę BOAREX logistics Arkadiusz Bogucki ul. Dębowa 20, PL 21-560 Międzyrzec

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna Iuridica. Proces reklamacji i protokół szkody

Kancelaria Prawna Iuridica. Proces reklamacji i protokół szkody Kancelaria Prawna Iuridica Proces reklamacji i protokół szkody Tematyka prelekcji Odpowiedzial ność przewoźnika Procedura reklamacji i protokół szkody Korzyści Jak postępować w przypadku uszkodzenia ładunku

Bardziej szczegółowo

1/1/82 Zastrzega się pierwszeństwo tekstu oryginalnego INSTYTUTOWE KLAUZULE STRAJKOWE (ŁADUNKOWE)

1/1/82 Zastrzega się pierwszeństwo tekstu oryginalnego INSTYTUTOWE KLAUZULE STRAJKOWE (ŁADUNKOWE) 1/1/82 Zastrzega się pierwszeństwo tekstu oryginalnego INSTYTUTOWE KLAUZULE STRAJKOWE (ŁADUNKOWE) RYZYKA OBJĘTE UBEZPIECZENIEM 1. Niniejsze ubezpieczenie obejmuje, z wyjątkami wymienionymi niżej w klauzulach

Bardziej szczegółowo

Transport Morski. Likwidacja Szkód i Dochodzenie Roszczeń. Konosament, Inne Morskie Dokumenty Przewozowe.

Transport Morski. Likwidacja Szkód i Dochodzenie Roszczeń. Konosament, Inne Morskie Dokumenty Przewozowe. Transport Morski. Likwidacja Szkód i Dochodzenie Roszczeń. Konosament, Inne Morskie Dokumenty Przewozowe. Informacje o usłudze Numer usługi 2016/10/06/8675/20274 Cena netto 1 590,00 zł Cena brutto 1 955,70

Bardziej szczegółowo

Incoterms strona 1

Incoterms strona 1 Incoterms 2010 www.strattek.pl strona 1 Wszystkie rodzaje transportu (w tym transport morski) Transport morski i śródlądowy (rzeczny) EXW FCA CPT CIP DAT DAP DDP FAS FOB CFR CIF Ex Works Free Carrier Carriage

Bardziej szczegółowo

1.2. Zleceniodawca osoba/podmiot zawierający umowę/zlecenie z Ruger Polska.

1.2. Zleceniodawca osoba/podmiot zawierający umowę/zlecenie z Ruger Polska. Regulamin Świadczenia Usług Transportowych Ruger Polska Sp. z o.o. 1. Definicje użyte w poniższym tekście określenia oznaczają: 1.1. Ruger Polska Ruger Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. Podmiot,

Bardziej szczegółowo

MIROSŁAW H. KOZIŃSKI. KODEKS MORSKI umowy międzynarodowe, przepisy Unii Europejskiej, akty wykonawcze

MIROSŁAW H. KOZIŃSKI. KODEKS MORSKI umowy międzynarodowe, przepisy Unii Europejskiej, akty wykonawcze MIROSŁAW H. KOZIŃSKI KODEKS MORSKI umowy międzynarodowe, przepisy Unii Europejskiej, akty wykonawcze Studium Doskonalenia Kadr Akademii Morskiej w Gdyni Gdynia 2010 3 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie...9 2.

Bardziej szczegółowo

Obowiązki przewoźnika, spedytora i innych osób związanych z umową przewozu

Obowiązki przewoźnika, spedytora i innych osób związanych z umową przewozu Obowiązki przewoźnika, spedytora i innych osób związanych z umową przewozu Polska Izba Spedycji i Logistyki Marek Tarczyński Bydgoszcz, 26 października 2012 roku Prelekcję przygotowano w oparciu o Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie...

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... XI XIII XVII Rozdział I. Istota odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 1. Funkcje odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 2. Reżimy odpowiedzialności odszkodowawczej...

Bardziej szczegółowo

INSTITUTE TIME CLAUSES HULLS

INSTITUTE TIME CLAUSES HULLS Piotr Radwański INSTITUTE TIME CLAUSES HULLS 6 PERILS EXCLUSIONS 6.3 W klauzuli 6, po wymienieniu niebezpieczeństw objętych ubezpieczeniem (opisanych w poprzednim numerze The Maritime Workera ), zawarta

Bardziej szczegółowo

Instytutowe klauzule strajkowe (dla ładunków w przewozie lotniczym) 1/1/09

Instytutowe klauzule strajkowe (dla ładunków w przewozie lotniczym) 1/1/09 Instytutowe klauzule strajkowe (dla ładunków w przewozie lotniczym) 1/1/09 RYZYKA OBJĘTE UBEZPIECZENIEM Ryzyka 1. Niniejsze ubezpieczenie obejmuje, z wyjątkami wymienionymi w klauzuli 3 poniŝej, utratę

Bardziej szczegółowo

Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa przewozy drogowe i morskie

Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa przewozy drogowe i morskie Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa przewozy drogowe i morskie Cele szkolenia Celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy oraz zapoznanie uczestników z niuansami prawnymi dotyczącymi transportu

Bardziej szczegółowo

Artykuł 23 6. Wyższego odszkodowania można żądać jedynie w przypadku zadeklarowania wartości towaru ( ), zgodnie z artykułami 24 ( ).

Artykuł 23 6. Wyższego odszkodowania można żądać jedynie w przypadku zadeklarowania wartości towaru ( ), zgodnie z artykułami 24 ( ). DEKLAROWANA WARTOŚĆ A ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEWOŹNIKA W ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w ruchu międzynarodowym, kwotową odpowiedzialność przewoźnika określa art. 23 pkt 3 konwencji CMR.

Bardziej szczegółowo

SPEDYCJA ćwiczenia dotyczące ubezpieczeń w spedycji dla 5 sem. TiL stacjonarne

SPEDYCJA ćwiczenia dotyczące ubezpieczeń w spedycji dla 5 sem. TiL stacjonarne ćwiczenia dotyczące ubezpieczeń w spedycji dla 5 sem. TiL stacjonarne dr Adam Salomon Podstawowy podręcznik do ćwiczeń i wykładów. A. Salomon, - teoria, przykłady, ćwiczenia, Wyd. AM, Gdynia 2011. 2 program

Bardziej szczegółowo

Instytutowe klauzule wojenne (dla ładunków w przewozie lotniczym) 1/1/09. (Z wyłączeniem przesyłek pocztowych.)

Instytutowe klauzule wojenne (dla ładunków w przewozie lotniczym) 1/1/09. (Z wyłączeniem przesyłek pocztowych.) Instytutowe klauzule wojenne (dla ładunków w przewozie lotniczym) 1/1/09 RYZYKA OBJĘTE UBEZPIECZENIEM Ryzyka (Z wyłączeniem przesyłek pocztowych.) 1. Niniejsze ubezpieczenie obejmuje, z wyjątkami wymienionymi

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach UBEZPIECZENIA W LOGISTYCE DARIUSZ PAUCH Zagadnienia umowy ubezpieczenia i kwestie z nią związane regulują: Ustawa

Bardziej szczegółowo

Obsługa ubezpieczeń i szkód transportowych

Obsługa ubezpieczeń i szkód transportowych DEKLAROWANA WARTOŚĆ A ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEWOŹNIKA W ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w ruchu międzynarodowym, kwotową odpowiedzialność przewoźnika określa art. 23 pkt 3 konwencji CMR.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki przewozu ładunku

Ogólne warunki przewozu ładunku Ogólne warunki przewozu ładunku Niniejsze Ogólne Warunki Przewozu Ładunku (zwane dalej "Warunkami") mają zastosowanie do przewozu przez Polską Żeglugę Bałtycką S.A. samochodów ciężarowych, naczep, pojazdów

Bardziej szczegółowo

Spedycja morska Firma

Spedycja morska Firma Prezentacja dla p. Marty Tomczyszyn Poznań, dnia 28.09.2015 Firma Szacuje się, że na świecie nawet 90% przewozów towarowych odbywa się z udziałem transportu morskiego. W ogólnej masie ładunków przewożonych

Bardziej szczegółowo

Instytutowe klauzule ładunkowe (A) 1/1/09

Instytutowe klauzule ładunkowe (A) 1/1/09 Instytutowe klauzule ładunkowe (A) 1/1/09 Zastrzega się pierwszeństwo tekstu oryginalnego RYZYKA OBJĘTE UBEZPIECZENIEM Ryzyka 1. Niniejsze ubezpieczenie obejmuje wszelkie ryzyka straty lub uszkodzenia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PRZEWOZU TOP-TRANS PIOTR DĄBROWA SPÓŁKA JAWNA Z DNIA 01.11.2013

WARUNKI PRZEWOZU TOP-TRANS PIOTR DĄBROWA SPÓŁKA JAWNA Z DNIA 01.11.2013 WARUNKI PRZEWOZU TOP-TRANS PIOTR DĄBROWA SPÓŁKA JAWNA Z DNIA 01.11.2013 1. ZASTOSOWANIE WARUNKÓW PRZEWOZU Warunki przewozu TOP-TRANS Piotr Dąbrowa spółka jawna, zwane w dalszej części Warunkami, znajdują

Bardziej szczegółowo

Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 2002

Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 2002 Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 2002 PRZEPISY OGÓLNE 1 1.1. Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne (OPWS) mają zastosowanie w stosunkach pomiędzy spedytorem, a jego zleceniodawcą. 2 2.1. Spedytorem jes ten,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki zlecenia

Ogólne warunki zlecenia Ogólne warunki zlecenia REGULAMIN WYKONYWANIA PRZEWOZÓW PRZEZ PRZEWOŹNIKA I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa obowiązki przewoźnika oraz zasady, na jakich przewoźnik zobowiązany jest

Bardziej szczegółowo

[wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego]

[wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego] Załącznik nr 7 do SIWZ [wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego] UMOWA na zakup i dostawę mebli biurowych oraz wyposażenia wraz z montażem na potrzeby Inkubatora Przedsiębiorczości w Legnicy Zawarta

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Zawarta w dniu.014 roku w Suwałkach, pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. prof. Edwarda F. Szczepanik w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Teofila

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowne świadczenia usług spedycyjnych przez Northgate Logistics Anna Krzysko-Vaskovic (dalej OWU).

Ogólne Warunki Umowne świadczenia usług spedycyjnych przez Northgate Logistics Anna Krzysko-Vaskovic (dalej OWU). Ogólne Warunki Umowne świadczenia usług spedycyjnych przez Northgate Logistics Anna Krzysko-Vaskovic (dalej OWU). 1. Poprzez świadczenie przez Northgate Logistics Anna Krzyśko-Vaskovic (dalej Spedytor)

Bardziej szczegółowo

Reklamacje i dochodzenie roszczeń z tytułu umowy spedycji i przewozu w przewozach drogowych: krajowych i międzynarodowych

Reklamacje i dochodzenie roszczeń z tytułu umowy spedycji i przewozu w przewozach drogowych: krajowych i międzynarodowych Reklamacje i dochodzenie roszczeń z tytułu umowy spedycji i przewozu w przewozach drogowych: krajowych i międzynarodowych S P E D Y C J A Praktyczne aspekty reklamacji i dochodzenia roszczeń z tytułu umowy

Bardziej szczegółowo

S p e d y c j a P o l s k a - S P E D C O N T S p. z o. o.

S p e d y c j a P o l s k a - S P E D C O N T S p. z o. o. O g ó l n y R e g u l a m i n Ś w i a d c z e n i a U s ł u g S p e d y c y j n y c h S p e d y c j a P o l s k a - S P E D C O N T S p. z o. o. 1 Zakres przedmiotowy Ogólnego Regulaminu Świadczenia Usług

Bardziej szczegółowo

MORSKIE UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ - SPECYFICZNY TYP UBEZPIECZEŃ PRZYMUSOWYCH

MORSKIE UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ - SPECYFICZNY TYP UBEZPIECZEŃ PRZYMUSOWYCH MORSKIE UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ - SPECYFICZNY TYP UBEZPIECZEŃ PRZYMUSOWYCH Dr Magdalena Adamowicz KATEDRA PRAWA MORSKIEGO Regulacja prawna ubezpieczeń morskich Kodeks morski z 2001 r.

Bardziej szczegółowo

1. Drewno wielkowymiarowe i średniowymiarowe liściaste buk, osika, olsza oraz iglaste sosna, modrzew, jodła, świerk.

1. Drewno wielkowymiarowe i średniowymiarowe liściaste buk, osika, olsza oraz iglaste sosna, modrzew, jodła, świerk. Projekt umowy UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR../2011 Zawarta w dniu 2011 r. w Muszynie pomiędzy: Miastem i Gminą Uzdrowiskową Muszyna 33-370 Muszyna Rynek 31, zwanym w dalszej treści umowy Sprzedającym reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Instytucją

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy:

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Umowa nr ZTM.EE. /14 zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

HANDEL ZAGRANICZNY I ROZLICZENIA MIĘDZYNARODOWE

HANDEL ZAGRANICZNY I ROZLICZENIA MIĘDZYNARODOWE HANDEL ZAGRANICZNY I ROZLICZENIA MIĘDZYNARODOWE Dokumenty stosowane w obrocie handlowym z zagranicą Rodzaje dokumentów handlowych Faktury handlowe Dokumenty składowe Dokumenty przewozowe Dokumenty w transporcie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki zakupu towarów przez PPH Wader-Woźniak Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 1. Definicje 1.1 Warunki 1.

Ogólne warunki zakupu towarów przez PPH Wader-Woźniak Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 1. Definicje 1.1 Warunki 1. Ogólne warunki zakupu towarów przez PPH Wader-Woźniak Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 1. Definicje Ilekroć w niniejszych Ogólnych warunkach zakupu towarów używa się wskazanych poniżej pojęć,

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia ze spedycji Umowa spedycji, dr Adam Salomon

Ćwiczenia ze spedycji Umowa spedycji, dr Adam Salomon Charakterystyka umowy spedycji Umowa spedycji zaliczana jest do kategorii umów o świadczenie usług, 1 a przedmiotem umowy spedycji jest dokonywanie przez spedytora czynności spedycyjnych na rzecz zleceniodawcy.

Bardziej szczegółowo

Add Shipping Instructions służy do składania instrukcji konosamentowych.

Add Shipping Instructions służy do składania instrukcji konosamentowych. Szanowny Kliencie, Poniżej przedstawiamy instrukcję, która pozwoli na sprawne posługiwanie się modułem do składania instrukcji konosamentowych strony: www.seagoline.com. Proszę pamiętać, by na stronie

Bardziej szczegółowo

Grupy formuł Incoterms

Grupy formuł Incoterms L. Wicki: Wykłady z logistyki transport, str. 147 Grupy formuł Incoterms INCOTERMS 2000 zawiera 13 formuł. Można je ująć w cztery grupy: Formuły z grupy E (1 formuła): Jest to umowa o udostępnienie towaru

Bardziej szczegółowo

(Z wyłączeniem przesyłek pocztowych.)

(Z wyłączeniem przesyłek pocztowych.) Instytutowe klauzule ładunkowe (przewóz lotniczy) 1/1/09 (Z wyłączeniem przesyłek pocztowych.) RYZYKA OBJĘTE UBEZPIECZENIEM Ryzyka 1. Niniejsze ubezpieczenie obejmuje wszelkie ryzyka straty lub uszkodzenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPEDYCYJNE

OGÓLNE WARUNKI SPEDYCYJNE OGÓLNE WARUNKI SPEDYCYJNE Definicje 1 1.1 Użyte w poniższym tekście określenia oznaczają: 1.1.1 Spedytor - podmiot, który zawodowo, za wynagrodzeniem podejmuje się we własnym imieniu lecz na rachunek zleceniodawcy

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. 1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień

Bardziej szczegółowo

Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 2010

Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 2010 Opracowane przez PISiL (uchwała nr 1/01/2010 Rady z dnia 14 stycznia 2010 r.) Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 2010 Definicje 1 1.1. Użyte w poniższym tekście określenia oznaczają: 1.1.1. Spedytor podmiot,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Nr CSIOZ/ /2015

UMOWA. Nr CSIOZ/ /2015 UMOWA Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego Wzór umowy Nr CSIOZ/ /2015 zawarta w dniu 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

INSTYTUTOWE KLAUZULE ŁADUNKOWE ( A )

INSTYTUTOWE KLAUZULE ŁADUNKOWE ( A ) ZASTRZEGA SIĘ PIERWSZEŃSTWO TEKSTU ORYGINALNEGO RYZYKA OBJĘTE UBEZPIECZENIEM INSTYTUTOWE KLAUZULE ŁADUNKOWE ( A ) 1 NINIEJSZE UBEZPIECZENIE OBEJMUJE WSZELKIE RYZYKA STRATY LUB SZKODY W ODNIESIENIU DO PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI USŁUG

OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI USŁUG OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI USŁUG 1. Definicje 1. OWRU Ogólne Warunki Realizacji Usług stosowane przez T-Project Sp. z o. o. 2. Kodeks cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Przedmowa. Rozdział VII. Międzynarodowe kolejowe prawo przewozowe. 2. Przewozy osób i bagaŝu Umowa o przewóz Dokument na przejazd

Przedmowa. Rozdział VII. Międzynarodowe kolejowe prawo przewozowe. 2. Przewozy osób i bagaŝu Umowa o przewóz Dokument na przejazd Przedmowa Rozdział I. Źródła prawa transportowego 1. Pojęcie prawa transportowego 2. Kodeks cywilny i zakres jego zastosowania 3. Przepisy szczególne 4. Przewozy krajowe i międzynarodowe Rozdział II. Umowa

Bardziej szczegółowo

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub UMOWA /214/2014 na zamówienie publiczne udzielone na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póżn. zm.) zawarta w dniu..w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki świadczenia usług spedycyjnych przez MSP Fracht sp. z o.o.

Ogólne warunki świadczenia usług spedycyjnych przez MSP Fracht sp. z o.o. Załącznik nr 1 do protokołu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 14.12.2015r. Ogólne warunki świadczenia usług spedycyjnych przez MSP Fracht sp. z o.o. uchwalone przez Zgromadzenie Wspólników

Bardziej szczegółowo

Projekt. U S T A W A z dnia. o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw 1)

Projekt. U S T A W A z dnia. o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym (Dz. U. Nr 183, poz. 1353 oraz z 2008 r.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. PRZESYŁKI KONDUKTORSKIE. 1) rzeczy, których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów;

Rozdział 4. PRZESYŁKI KONDUKTORSKIE. 1) rzeczy, których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów; REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB, RZECZY I ZWIERZĄT PRZEZ SPÓŁKĘ PKP INTERCITY (RPO-IC) Rozdział 4. PRZESYŁKI KONDUKTORSKIE 27. Rzeczy wyłączone z przewozu 1. Z przewozu jako przesyłka konduktorska wyłączone są:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I PRZESYŁEK FIRMY MARKUS

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I PRZESYŁEK FIRMY MARKUS REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I PRZESYŁEK FIRMY MARKUS 1.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć: a) Pasażer - osoba korzystająca z usługi przewozu na podstawie ważnego

Bardziej szczegółowo

Cennik Transportu Lotniczego - 1 -

Cennik Transportu Lotniczego - 1 - - 1 - Cennik Transportu Lotniczego Obowiązuje od stycznia 2011 Valid from January 2011 REGULAMIN 1. Regulamin określa zasady wykonywania usług przez RAFFO /podstawa działalności ustawa z dnia 15

Bardziej szczegółowo

Zastrzega się pierwszeństwo 1/1/82 tekstu oryginalnego INSTYTUTOWE KLAUZULE ŁADUNKOWE (C)

Zastrzega się pierwszeństwo 1/1/82 tekstu oryginalnego INSTYTUTOWE KLAUZULE ŁADUNKOWE (C) Zastrzega się pierwszeństwo 1/1/82 tekstu oryginalnego INSTYTUTOWE KLAUZULE ŁADUNKOWE (C) RYZYKA OBJĘTE UBEZPIECZENIEM 1. 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 2. 3. Niniejsze ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 9 stycznia 1969 r. I CZ 3/68

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 9 stycznia 1969 r. I CZ 3/68 id: 20109 1. [Z]arówno umowa zapisu na sąd polubowny przewidziana w art. 698 k.p.c., jak i umowa przewidziana w art. 1105 k.p.c. wymagają do swej ważności podpisów obu umawiających się stron. 2. [A]ni

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Insytutowa Klauza Ładunkowa (Lotnicza) z wyłączeniem przesyłek pocztowych 1/1/09 RYZYKA OBJĘTE UBEZPIECZENIEM

Załącznik nr 2 Insytutowa Klauza Ładunkowa (Lotnicza) z wyłączeniem przesyłek pocztowych 1/1/09 RYZYKA OBJĘTE UBEZPIECZENIEM Załącznik nr 2 Insytutowa Klauza Ładunkowa (Lotnicza) z wyłączeniem przesyłek pocztowych 1/1/09 Ryzyka RYZYKA OBJĘTE UBEZPIECZENIEM 1. Niniejsze ubezpieczenie obejmuje wszelkie ryzyka straty lub uszkodzenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr UR/022/./2016[BAG] Umową Załącznik nr 1 Zamawiającym Stroną Wykonawcą Stroną Usługami

UMOWA Nr UR/022/./2016[BAG] Umową Załącznik nr 1 Zamawiającym Stroną Wykonawcą Stroną Usługami UMOWA Nr UR/022/./2016[BAG] zwana dalej Umową, zawarta w dniu...06.2016 r. w Warszawie, pomiędzy: Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 3 Umowa nr.. Umowa na zakup i dostarczenie do siedziby Zamawiającego oprogramowania służącego do projektowania budynków energooszczędnych dla uczestników projektu kursy doskonalenia dla nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie Wykaz skrótów Literatura Akty prawne Orzecznictwo

Wprowadzenie Wykaz skrótów Literatura Akty prawne Orzecznictwo Wprowadzenie Wykaz skrótów Literatura Akty prawne Orzecznictwo Rozdział I. Geneza i źródła prawa przewozowego ő 1. Prawo transportowe a prawo przewozowe I. Istota transportu i przewozu II. Rodzaje prawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi POCZTA FIRMOWA

Regulamin świadczenia usługi POCZTA FIRMOWA Obowiązuje od 10 grudnia 2013 roku Regulamin świadczenia usługi POCZTA FIRMOWA 1 1. Usługa pod nazwą POCZTA FIRMOWA jest odpłatną usługą przewozu przesyłek wraz z dokumentami nadawczymi z miejsca wskazanego

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1 Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11 UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres:, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do siwz. WZÓR UMOWY

Załącznik nr 6 do siwz. WZÓR UMOWY WZÓR UMOWY Załącznik nr 6 do siwz. Umowa Nr... W dniu... pomiędzy Państwową Inspekcją Pracy Okręgowym Inspektoratem Pracy w Katowicach, z siedzibą przy ul. Granicznej 29, 40-017 Katowice, zwaną dalej "Zamawiającym",

Bardziej szczegółowo

U m o w a nr. zawarta w dniu... w Warszawie. pomiędzy: NIP: 521-29-92-374, REGON: 014931762. Adres firmy... Nr telefonu...nr fax. NIP:... REGON:...

U m o w a nr. zawarta w dniu... w Warszawie. pomiędzy: NIP: 521-29-92-374, REGON: 014931762. Adres firmy... Nr telefonu...nr fax. NIP:... REGON:... ZAŁĄCZNIK NR 5 WZÓR UMOWY U m o w a nr. zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie 02-833 Warszawa, ul. Lipińska 2 nr telefonu: (48-22) 599 71 00, nr fax:

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA. o prawie właściwym dla wypadków drogowych, sporządzona w Hadze dnia 4 maja 1971 r. (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2003 r.)

KONWENCJA. o prawie właściwym dla wypadków drogowych, sporządzona w Hadze dnia 4 maja 1971 r. (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2003 r.) Dz.U.03.63.585 KONWENCJA o prawie właściwym dla wypadków drogowych, sporządzona w Hadze dnia 4 maja 1971 r. (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2003 r.) W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ

Bardziej szczegółowo

dr Małgorzata Serwach, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Łódzki

dr Małgorzata Serwach, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Łódzki UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU PRZYJMUJĄCEGO ZAMÓWIENIE NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE, ŚWIADCZENIODAWCY ORAZ INNYCH OSÓB UDZIELAJĄCYCH TAKICH ŚWIADCZEŃ dr Małgorzata Serwach, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Zawarta w dniu...2009 r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 8 do SIWZ zawarta w dniu.. r. w Olsztynie pomiędzy: Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie z siedzibą przy ul. Zamkowej 2, 10-074 Olsztyn NIP: 739-020-01-75, REGON:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy :

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Załącznik Nr 3 UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Strażą Miejską w Białymstoku z siedzibą 15-399 Białystok, ul. Składowa 11, NIP 542-305-98-42, REGON 200175012, którą reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr.. zawarta w dniu.. r. w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy:

Umowa Nr.. zawarta w dniu.. r. w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Umowa Nr.. zawarta w dniu.. r. w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budżetową z siedzibą w Radomiu i adresem ul. Samorządowa

Bardziej szczegółowo

1/1/09 INSTYTUTOWE KLAUZULE ŁADUNKOWE (A)

1/1/09 INSTYTUTOWE KLAUZULE ŁADUNKOWE (A) Uwaga: Tłumaczenie z języka angielskiego. W przypadku jakichkolwiek nieścisłości, niejasności, czy trudności interpretacyjnych zastrzega się pierwszeństwo oryginalnego tekstu angielskiego Klauzule niniejsze

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEWOZU

SZCZEGÓŁOWE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEWOZU Ogólne Warunki Wykonywania Usług Przewozowych ( OWUP ) Polonia Logistyka sp. z o.o. z siedzibą w Myszkowie przy ul. Kwiatkowskiego 1 (42-300), wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Częstochowie,

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. pn. Dostawa sprzętu komputerowego dla Teatru Muzycznego Capitol CZĘŚĆ II UMOWA

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. pn. Dostawa sprzętu komputerowego dla Teatru Muzycznego Capitol CZĘŚĆ II UMOWA Teatr Muzyczny Capitol ul. Marszałka J. Piłsudskiego 67 50-019 Wrocław Polska tel. (+48 71) 789 04 31 fax. (+48 71) 789 04 70 stronainternetowa: www.teatr-capitol.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez

Bardziej szczegółowo

ZASADY WSPÓŁPRACY GRANIT

ZASADY WSPÓŁPRACY GRANIT ZASADY WSPÓŁPRACY GRANIT I. ZAMÓWIENIA 1. Sposób składania zamówień Zamówienia można składać bezpośrednio w sklepie internetowym Granit lub w Dziale Obsługi Klienta (tel. nr 61 896 74 80, faks nr 61 896

Bardziej szczegółowo

Ewa Kiziewicz główny specjalista w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych. Pełnomocnictwo w postępowaniu odszkodowawczym

Ewa Kiziewicz główny specjalista w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych. Pełnomocnictwo w postępowaniu odszkodowawczym Ewa Kiziewicz główny specjalista w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych Pełnomocnictwo w postępowaniu odszkodowawczym Zgodnie z ogólną zasadą składania oświadczeń woli o ile ustawa nie przewiduje odrębnych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UMÓW ROHLIG SUUS LOGISTICS S.A.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UMÓW ROHLIG SUUS LOGISTICS S.A. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UMÓW ROHLIG SUUS LOGISTICS S.A. PRZEWOZY DROGOWE SPIS TREŚCI: 1. Czynności ładunkowe.. str. 2 2. Załadunek przesyłki. str. 2 3. Rozładunek przesyłki.. str. 3 4. Likwidacja przesyłki...

Bardziej szczegółowo

Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór)

Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór) Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór) Zawarta w dniu...... zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Przedmiot umowy:

UMOWA. Przedmiot umowy: UMOWA Zawarta w dniu.. pomiędzy: TARGI KIELCE S. A. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zakładowej 1 - wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd w Kielcach pod numerem KRS 0000352242, zarząd

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 września 2012 r. Poz. 1069 USTAWA. z dnia 31 sierpnia 2012 r.

Warszawa, dnia 26 września 2012 r. Poz. 1069 USTAWA. z dnia 31 sierpnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 września 2012 r. Poz. 1069 USTAWA z dnia 31 sierpnia 2012 r. o zmianie ustawy Kodeks morski oraz ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY W CZĘŚCI 2

WZÓR UMOWY W CZĘŚCI 2 WZÓR UMOWY W CZĘŚCI 2 UMOWA SPRZEDAŻY Nr... W dniu w Warszawie, pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, zwanym dalej Kupującym, reprezentowanym przez: Tamarę

Bardziej szczegółowo

UMOWA zawarta w dniu...r. w Walimiu pomiędzy:

UMOWA zawarta w dniu...r. w Walimiu pomiędzy: UMOWA zawarta w dniu...r. w Walimiu pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Walimiu z siedzibą: 58-320 Walim ul. Długa 8, reprezentowanym przez: 1. Annę Neuberg - Kierownika Ośrodka 2. Beatę Przydatek

Bardziej szczegółowo

Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa

Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa Terminy szkolenia 22-23 październik 2015r., Wrocław - Hotel Mercure**** 26-27 listopad 2015r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project 10-11 grudzień

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. określa zasady świadczenia usług przez OPTIMA Wiesław Ochal, ul. Techniczna 4, 20-151 Lublin, zwanego dalej Wykonawcą.

REGULAMIN. określa zasady świadczenia usług przez OPTIMA Wiesław Ochal, ul. Techniczna 4, 20-151 Lublin, zwanego dalej Wykonawcą. REGULAMIN określa zasady świadczenia usług przez OPTIMA Wiesław Ochal, ul. Techniczna 4, 20-151 Lublin, zwanego dalej Wykonawcą. 1 Obowiązujące akty prawne: 1.Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. reprezentowaną przez:

UMOWA nr. reprezentowaną przez: UMOWA nr zawarta w dniu 2012 r. pomiędzy: Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczawnie- Zdroju przy ul. Szczawieńskiej 2, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia armatorskie casco, cz.1. Piotr Radwański. Co ubezpieczamy?

Ubezpieczenia armatorskie casco, cz.1. Piotr Radwański. Co ubezpieczamy? Piotr Radwański Co ubezpieczamy? W języku praktyki ubezpieczeniowej ryzykiem jest zarówno możliwość zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego, stopień prawdopodobieństwa tego zdarzenia, jak i sam przedmiot

Bardziej szczegółowo

1/1/09 INSTYTUTOWE KLAUZULE ŁADUNKOWE (A)

1/1/09 INSTYTUTOWE KLAUZULE ŁADUNKOWE (A) 1/1/09 INSTYTUTOWE KLAUZULE ŁADUNKOWE (A) RYZYKA OBJĘTE UBEZPIECZENIEM Ryzyka 1. 1 Niniejsze ubezpieczenie obejmuje wszelkie ryzyka straty lub uszkodzenia przedmiotu ubezpieczenia, z wyjątkiem wymienionych

Bardziej szczegółowo

autor: mgr Joanna Lewandowska wersja z dnia: r. Prezentacja dystrybuowana bezpłatnie, udostępniana do celów dydaktycznych.

autor: mgr Joanna Lewandowska wersja z dnia: r. Prezentacja dystrybuowana bezpłatnie, udostępniana do celów dydaktycznych. autor: mgr Joanna Lewandowska wersja z dnia: 01.09.2012 r. Prezentacja dystrybuowana bezpłatnie, udostępniana do celów dydaktycznych. Opracowanie prezentacji współfinansowane przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Reklamacje i dochodzenie roszczeń z tytułu umowy spedycji i przewozu w przewozach drogowych: krajowych i międzynarodowych

Reklamacje i dochodzenie roszczeń z tytułu umowy spedycji i przewozu w przewozach drogowych: krajowych i międzynarodowych Reklamacje i dochodzenie roszczeń z tytułu umowy spedycji i przewozu w przewozach drogowych: krajowych i międzynarodowych i przewozu drogowego towarów w relacjach międzynarodowych 30.09.2013 2 Reklamacje

Bardziej szczegółowo

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII 1 1. PZU SA oferuje każdemu podmiotowi uprawnionemu do wykonywania czynności doradztwa

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

Wzór umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: Wzór umowy Druk nr 6 z dnia zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 NIP: 959-18-44-609 Regon:260269284 zwanym dalej Zamawiającym, którego

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr ZPS 22/2016

U M O W A nr ZPS 22/2016 Załącznik nr 6 Projekt umowy (po zmianach z dnia 04.10.2016 r.) U M O W A nr ZPS 22/2016 Zawarta dnia... r. w Warszawie pomiędzy Transportowym Dozorem Technicznym - państwową osobą prawną działającą na

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA o świadczenie usług pocztowych Nr...

WZÓR. UMOWA o świadczenie usług pocztowych Nr... Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego z dnia 10 listopada 2015 r. WZÓR UMOWA o świadczenie usług pocztowych Nr... zawarta w dniu..2015 r. w Lublińcu, pomiędzy stronami: Gminą Lubliniec z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO UMOWA (projekt) Zawarta w dniu.. w Starachowicach pomiędzy FUNDACJĄ AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO, w imieniu której działa Prezes -Ryszard Nosowicz, 27-200 Starachowice, ul. Mickiewicza 1A, NIP:664-00-12-038

Bardziej szczegółowo

UMOWA UB/ /2014. a firmą.. zarejestrowana.. w dniu. REGON.

UMOWA UB/ /2014. a firmą.. zarejestrowana.. w dniu. REGON. załącznik nr 7 UMOWA UB/ /2014 zawarta w dniu.2014r.w Iłży pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży ul. Bodzentyńska 17, 27-100 Iłża, zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa

Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa Cele szkolenia Celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy oraz zapoznanie uczestników z niuansami prawnymi dotyczącymi transportu i spedycji tak, by zminimalizować

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY

OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY Niniejsze Ogólne Warunki Dostawy stanowią integralną część każdej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a INVENIO QD Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, zwaną dalej Dostawcą i zawierają

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4 00-013 Warszawa WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4 00-013 Warszawa WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4 00-013 Warszawa Adm-290/330/14 Warszawa, dn. 13 listopada 2014r. WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Umowa nr CRU/.../Zm/2016 (wzór)

Umowa nr CRU/.../Zm/2016 (wzór) Umowa nr CRU/.../Zm/2016 (wzór) Załącznik nr 5 zawarta w dniu... w Częstochowie w rezultacie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tys. euro, prowadzonego

Bardziej szczegółowo