Wybrane zagadnienia prawne odpowiedzialności spedytora w przewozie morskim. Warszawa, dnia 22 listopada 2013 r. Piotr Nowosad

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wybrane zagadnienia prawne odpowiedzialności spedytora w przewozie morskim. Warszawa, dnia 22 listopada 2013 r. Piotr Nowosad"

Transkrypt

1 Wybrane zagadnienia prawne odpowiedzialności spedytora w przewozie morskim Warszawa, dnia 22 listopada 2013 r. Piotr Nowosad

2 Agenda 1. Źródła prawa morskiego 2. Odpowiedzialność Spedytora 3. Case Study 4. Konosament 5. Ubezpieczenia morskie

3 Źródła prawa morskiego Konwencje międzynarodowe i zwyczaj

4 Pierwsze znane regulacje dotyczące przewozów zawarte były w prawie rodyjskim, którego przepisy zostały następnie przejęte (z pewnymi zmianami) przez starożytnych Rzymian. Koncepcja prawa rodyjskiego opierała się na tym, że osoba ładująca towar przejmowała w swą dyspozycję statek i sama ponosiła ryzyko przewozu. Nie przysługiwał jej regres w stosunku do właściciela statku, gdyż sama powinna sprawdzić zdatność żeglugową statku i jego przystosowanie do podróży morskiej. W myśl rodyjskiego prawa o zrzucie morskim (lex Rhodia de iactu), jeżeli w celu uniknięcia niebezpieczeństwa zatonięcia statku (np. w czasie burzy) wyrzucono w trakcie podróży ładunek albo wyposażenie statku do morza, należało wynikłe z tego tytułu straty rozdzielić proporcjonalnie pomiędzy właścicieli ładunków i przewoźnika (exercitor navis). W prawie rzymskim rozwiązania te uzyskały ramy instytucjonalne, gdyż właściciele, których towary wyrzucono, mogli za pomocą actio locati dochodzić swojej straty od przewoźnika, który z kolei w drodze actio conducti mógł dochodzić od właścicieli ładunków, które ocalały, stosunkowego wynagrodzenia szkody. Z tego tytułu przewoźnikowi przysługiwało prawo zatrzymania towarów (ius retentionis). Zasady partycypowania w rekompensacie szkody były w tym prawie dokładnie określone, a wszystko to znajdowało wyjaśnienie w sytuacji, w jakiej w ówczesnych czasach znajdował się handel i żegluga morska. Źródła prawa morskiego

5 Działalność organizacji międzynarodowych Międzynarodowy Komitet Morski, CMI powstał w 1897 z siedzibą w Antwerpii. Dorobek organizacji to tzw. Konwencje Brukselskie, około 16 szt. największe sukcesy do 1968, teksty prywatnych reguł zalecanych jako wzory do naśladowania. Prywatna organizacja skupiała fachowców opracowywała projekty konwencji, nie ulegała naciskom państw, ale było to jej słabością bo nie mogła zwoływać konferencji dyplomatycznych międzynarodowych. IMcO Międzyrządowa Morska Organizacja Doradcza, formalnie powstała w 1948 w Londynie, rozpoczęła działalność w 1959, cel - unifikacja prawa. Problematyka administracyjno-prawna, ochrona środowiska. Organizacja o charakterze publicznoprawnym, reprezentowane w niej były rządy, mogła zwoływać konferencje dyplomatyczne, zmieniła nazwę na IMO w 1975 r. Jest ona usytuowana w systemie ONZ jako organizacja wyspecjalizowana zrzeszająca wyłącznie państwa. Np. konw. Hamburska o międzynarodowym przewozie ładunku. UNTAPD United Nations Conference of Trade and Law, konferencja narodów zjednoczonych ONZ do spraw handlu i rozwoju, Źródła prawa morskiego

6 Rozproszone źródła prawa - wybór Konwencja brukselska z roku 1910 dotycząca zderzeń statków (abandonowa) Konwencja brukselska z roku 1910 dotycząca niesienia pomocy i ratownictwa morskiego Konwencja brukselska z roku 1924 dotycząca ograniczenia odpowiedzialności właścicieli statków morskich Konwencja (Brukselska) Międzynarodowa o ujednoliceniu niektórych zasad dotyczących konosamentów tzw. Reguły Haskie z 1924 r. i zmienione Protokołami z 1968 r. i 1979 r. tzw. Reguły Hasko Visbiijskie. Konwencja brukselska z roku 1926 o ujednoliceniu niektórych przywilejów i hipotekach morskich Konwencja brukselska z roku 1952 dotycząca aresztu statków morskich Konwencja ateńska z roku 1974 w sprawie przewozu morzem pasażerów i ich bagażu Konwencja londyńska z roku 1976 roku o ograniczeniu odpowiedzialności za roszczenia morskie uzupełniona protokołem sporządzonym w Londynie dnia 2 maja 1996 r. Reguły York Antwerpii Konwencja Hamburska z 1978 r. o przewozie ładunków morzem (Reguły Hamburskie) Konwencja ONZ o międzynarodowym multimodalnym przewozie towarów (Konwencja Genewska) z 1980 r. nie weszła w życie. Polski Kodeks morski Model Rules organizacji międzynarodowych Incoterms Źródła prawa morskiego

7 W transporcie morskim występują równocześnie dwie konwencje, które regulują prawa i obowiązki stron umowy przewozu. Są to: Konwencja o ujednoliceniu niektórych zasad odnoszących się do konosamentów z 1924 r., zwana konwencją brukselską (znana też jako Reguły haskie), uaktualniona dwoma protokołami: Protokołem z Visby z 1968 r. i Protokołem brukselskim z 1979 r., Konwencja Narodów Zjednoczonych o przewozie ładunków morzem z 1978 r., zwana konwencją hamburską (określana powszechnie jako Reguły hamburskie). Pierwsza z nich określana jest jako konwencja mniejszej odpowiedzialności przewoźnika, gdyż wynosi ona maksymalnie 2 SDR za jeden kilogram wagi brutto ładunku (lub 666,67 SDR za jednostkę). Według konwencji hamburskiej odpowiedzialność przewoźnika jest większa i wynosi 2,5 SDR za jeden kilogram ładunku brutto (względnie 835 SDR za jednostkę ładunku). Źródła prawa morskiego

8 Źródła prawa morskiego

9 Reguły hasko-visby (RHV) Konwencja o ujednoliceniu niektórych zasad odnoszących się do konosamentów z 1924 r., zwana konwencją brukselską (znana też jako Reguły haskie), uaktualniona dwoma protokołami: Protokołem z Visby z 1968 r. i Protokołem brukselskim z 1979 r., RHV stosują się do każdego konosamentu dotyczącego przewozu towarów między portami położonymi w dwóch różnych państwach, jeżeli konosament został wystawiony w państwie - stronie konwencji, bądź przewóz wykonany z portu takiego państwa lub też umowa zawarta w konosamencie do nich odsyła. Przewoźnik nie odpowiada za szkodę, która nastąpiła wskutek działania lub zaniechania kapitana, innych członków załogi, pilota, lub osób zatrudnionych przez przewoźnika w zakresie nawigacji lub administracji statku. Przepis ten znany jest, jako tzw. ekscepcja winy nautycznej. Przedawnienie: 2 lata: związane z ładunkiem roszczenia do przewoźnika osoby legitymowanej z konosamentu 1 rok: związane z ładunkiem roszczenia do przewoźnika. Limit odpowiedzialności: 2 SDR za jeden kilogram wagi brutto ładunku (lub 666,67 SDR za jednostkę). Źródła prawa morskiego

10 Reguły hamburskie Reguły Hamburskie zostały uchwalone w 1978 roku w Hamburgu jako Konwencja Narodów Zjednoczonych o Przewozie Towarów Morzem. Rozróżniono pojęcie przewoźnika i rzeczywistego (faktycznego) przewoźnika. Limit odpowiedzialności przewoźnika za utratę lub uszkodzenie ładunku ustalono na poziomie 835 SDR za jednostkę ładunku lub 2,5 SDR za kilogram wagi brutto, przy czym obowiązuje odszkodowanie wyższe. Odpowiedzialność przewoźnika za opóźnienie wydania towarów jest ograniczona do sumy równej 2,5-krotności frachtu za tę część ładunku, której opóźnienie dotyczy, nie może jednak przekroczyć ogólnej sumy frachtu płaconego na podstawie całej umowy przewozu morzem. Każde państwo przystępujące do konwencji hamburskiej musi dokonać wypowiedzenia konwencji brukselskiej, przy czy może wstrzymać to wypowiedzenie maksymalnie na okres 5 lat od momentu wejścia wżycie konwencji hamburskiej, ale w tym okresie musi stosować przepisy tej konwencji w stosunkach z państwami, które do niej przystąpiły. Źródła prawa morskiego

11 Źródła prawa morskiego

12 Odpowiedzialność przewoźnika morskiego oraz spedytora NVOCC, VOCC

13 Spedytor w procesie przewozu morskiego Przyjmuje zlecenie spedycyjne w zakresie organizacji doręczenia przesyłki IMP/EXP Posługuje się wytycznymi INCOTERMS w organizacji przewozu, jeżeli mają zastosowanie Dokonuje booking-u ładunku u armatora lub NVOCC Organizuje dowóz przesyłki do portu Organizuje załadunek przesyłki na statek Wystawia HB/L Monitoruje ładunek Załatwia wszelkie formalności, związane ze zwolnieniem przesyłki w porcie, Pośredniczy w kontaktach w sprawach spornych lub rozbieżnościach, Dokonuje obsługi celnej przesyłek morskich, Organizuje doręczenie przesyłki do odbiorcy, Sprawuje nadzór nad poprawnym wystawieniem dokumentów wysyłkowych i certyfikatów ubezpieczeniowych w przypadku akredytywy. Reprezentuje i zabezpiecza interes Zleceniodawcy w przypadku rozbieżności Dysponuje towarem na potrzeby związane z procesem doręczenia przesyłki, legitymując się konosamentem. Poszczególne czynności stawiają Spedytora w roli przewoźnika umownego, co ma istotny wpływ na zakres jego odpowiedzialności. Odpowiedzialność spedytora

14 Ścieżka odpowiedzialności Spedytora Zlecenie spedycyjne podstawowe źródło praw i obowiązków Spedytora, Kodeks cywilny art Ogólne Warunki Spedycyjne akcesoryjne warunki odpowiedzialności, Spedytor zastępczy - podmiot, któremu spedytor główny powierza w celu wykonania zlecenia całość obowiązków wynikających z zawartej pomiędzy spedytorem głównym a jego zleceniodawcą umowy spedycji. Spedytor dalszy - podmiot, którym posługuje się spedytor główny przy wykonywaniu zlecenia, powierzając mu do wykonania oznaczoną część swych obowiązków. Sytuacja wstąpienia Spedytora w prawa i obowiązki morskiego przewoźnika umownego NVOCC (Non-Vessel Opearating Common Carrier), Klauzule konosamentowe. reguły i konwencje morskie Pierwszym na świecie znanym VOCC był Krzysztof Kolumb, który na zlecenie Importera - Zleceniodawcy Korony Hiszpańskiej, organizował dostawy ładunków niewolników, ziemniaków, kakao i tytoniu Odpowiedzialność spedytora

15 Dający zlecenie może w zawartej umowie spedycji zastrzec, że spedytor wykonując zlecenie spedycyjne nie powierzy wykonania usług związanych z tym zleceniem określonym przewoźnikom lub dalszym spedytorom. Naruszenie tego zastrzeżenia powoduje, że nawet właściwy wybór przewoźników i dalszych spedytorów, a więc brak winy w wyborze, nie uwolni spedytora od odpowiedzialności za szkodę poniesioną przez dającego zlecenie. Jeżeli natomiast spedytor powierzył wykonanie przyjętego zlecenia spedytorowi zastępczemu, wówczas będzie odpowiadał za podjęte przez niego czynności w zależności od sytuacji, tj.:jeżeli spedytor zawiadomił zleceniodawcę o osobie i miejscu siedziby zastępcy, wówczas odpowiada jedynie za winę w wyborze (art k.c.); jeżeli spedytor zaniedbał obowiązku zawiadomienia, wówczas odpowiada za czynności zastępcy, jak za swoje własne (art. 474 k.c.). Ponadto, jeżeli spedytor bezprawnie ustanowił zastępcę, to wiąże się z tym obostrzona odpowiedzialność spedytora, obejmująca przypadkową utratę lub uszkodzenie przesyłki. Spedytor w tym wypadku może zwolnić się od odpowiedzialności wykazując, że szkoda nastąpiłaby również wtedy, gdyby sam wykonywał zlecenie spedycyjne. Odpowiedzialność spedytora

16 Odpowiedzialność Przewoźnika Kodeks Morski (rozdział 9) Art Przewoźnik odpowiada za szkodę wynikłą z utraty lub uszkodzenia ładunku w czasie od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go odbiorcy. 2. Przewoźnik jest wolny od odpowiedzialności, jeżeli szkoda nastąpiła wskutek: 1) Działania lub zaniechania kapitana, innych członków załogi, pilota lub osób zatrudnionych przez przewoźnika w zakresie nawigacji lub administracji statku. 2) Pożaru, o ile nie wynikł z działania lub winy własnej przewoźnika. Odpwiedzialność spedytora

17 Odpowiedzialność Przewoźnika Kodeks Morski (rozdział 9) Art. 165 (cd) 3) Niebezpieczeństw lub wypadków na morzu lub na wodach żeglownych. 4) Siły wyższej. 5) Działań wojennych, działań wrogich dobru i porządkowi publicznemu, rozruchów lub zaburzeń wewnętrznych. 6) Aktu lub przymusu ze strony władzy albo zajęcia sądowego. 7) Ograniczeń wynikłych z kwarantanny. 8) Strajku, lokautu lub innej okoliczności wstrzymującej lub ograniczającej pracę całkowicie lub częściowo. 9) Ratowania lub usiłowania ratowania życia lub mienia na morzu. Odpwiedzialność spedytora

18 Odpowiedzialność Przewoźnika Kodeks Morski (rozdział 9) Art. 165 (cd) 10) Wady ukrytej, naturalnej właściwości lub wadliwości ładunku powodujących w nim ubytek objętości lub wagi albo inną stratę. 11) Niedostateczności opakowania. 12) Niedostateczności lub niedokładności znaków ładunku. 13) Wad ukrytych niedających się zauważyć pomimo zachowania należytej staranności. 14) Działania lub zaniechania frachtującego, załadowcy lub odbiorcy albo ich agenta lub innego ich przedstawiciela. 15) Jakiejkolwiek innej przyczyny wynikłej bez winy przewoźnika, jego agentów i osób zatrudnionych przez przewoźnika. Odpwiedzialność spedytora

19 Odpowiedzialność Przewoźnika Kodeks Morski (rozdział 9) Art Odszkodowanie za utratę ładunku określa się według zwykłej wartości ładunku, a odszkodowanie za uszkodzenie ładunku według różnicy pomiędzy zwykłą wartością ładunku w stanie nieuszkodzonym a jego wartością w stanie uszkodzonym. 2. Dla ustalenia wysokości odszkodowania miarodajna jest wartość ładunku w miejscu i czasie, w którym został on lub powinien był zostać wyładowany ze statku zgodnie z umową przewozu. Wartość tę określa się według ceny giełdy towarowej, a w jej braku według bieżącej ceny rynkowej; jeżeli obu cen nie można ustalić, wartość ładunku określa się przez porównanie jej z wartością towarów takiego samego rodzaju i jakości. Odpwiedzialność spedytora

20 Odpowiedzialność Przewoźnika Kodeks Morski (rozdział 9) Art. 166 (cd) 3. Jeżeli wartość ładunku została zadeklarowana przed jego załadowaniem przez załadowcę i uwidoczniona w konosamencie lub innym dokumencie, na podstawie którego dokonywany jest przewóz, odszkodowanie nie może przekraczać zadeklarowanej wartości ładunku. Deklaracja załadowcy uwidoczniona w konosamencie co do rodzaju i wartości towarów stwarza domniemanie, które przewoźnik może obalić dowodem przeciwnym. 4. Od sumy odszkodowania odlicza się to, co odbiorca wskutek utraty lub uszkodzenia ładunku zaoszczędził na frachcie, na cle i innych kosztach. Odpowiedzialność spedytora

21 Awaria wspólna pojęcie

22 Awaria wspólna pojęcie 2/3

23 Awaria wspólna pojęcie 3/3

24 Awaria wspólna podział kosztów

25 Awaria wspólna podział kosztów cd.

26 Awaria wspólna pojęcie W celu ratowania statku i pozostałego ładunku kapitan statku ma prawo wyrzucić za burtę część przewożonych towarów. Koszty awarii wspólnej ponoszone są proporcjonalnie przez właścicieli uratowanego ładunku. Rozliczenia awarii wspólnej dokonuje dyspaszer, który ustala udział z każdego z właścicieli ładunku w kosztach awarii wspólnej. Źródło prawne: Reguły Yorku i Antwerpii. Pierwsza redakcja sięga roku 1864, na przestrzeni lat były udoskonalane najbardziej popularne z lat 1974/90, 1994 oraz Pomimo że nie mają charakteru umowy międzynarodowej wywarły ogromny wpływ na unifikację prawa morza. Reguły Yorku i Antwerpii składają się z 7 ogólnych reguł literowych (A-G), zawierających ogólne zasady awarii wspólnej, oraz XXII reguły oznaczone liczbami rzymskimi, określające kazuistycznie ujęte wyjątki od zasad ogólnych lub ich uzupełnienia. W wypadku sprzeczności Reguły liczbowe maja pierwszeństwo przed Regułami literowymi. Odpowiedzialność spedytora

27 Pomimo tego, że Reguły Yorku-Antwerpii nie są prawem obowiązującym (nie stanowią konwencji międzynarodowej) i ich stosowanie zależy od woli stron, to jednak większość dokumentów przewozowych (czarterów i konosamentów) oraz ubezpieczeniowych zawiera stwierdzenie, że (ewentualna) awaria wspólna będzie ustalana i rozliczana według Reguł Yorku-Antwerpii. Awaria wspólna jest od wielu lat przedmiotem krytycznych ocen. Podkreślany jest w szczególności anachronizm tej instytucji widoczny na tle doskonale zorganizowanego i efektywnego rynku ubezpieczeniowego, wysoki stopień skomplikowania rozliczeń współczesnego obrotu dewizowego, ich długotrwałość i wysokie koszty. Dyspaszerom trudności praktyczne sprawia niekiedy właściwa identyfikacja szkód strat zaliczanych do awarii wspólnej i odróżnienie ich od przypadku awarii poszczególnej. Często podnosi się także zarzut, że awaria wspólna, wobec aktualnie obowiązujących zasad odpowiedzialności przewoźnika morskiego, tworzy pewne uprzywilejowanie tego ostatniego względem właścicieli (dysponentów) ładunków oraz że jest to instytucja niedostosowana do nowoczesnej organizacji żeglugi, szczególnie w odniesieniu do transportu multimodalnego. Odpowiedzialność spedytora

28 Ograniczenia odpowiedzialności Przewoźnika 1. Równowartość 666,67 SDR za opakowanie lub jednostkę lub 2 SDR za jeden kilogram wagi brutto towaru straconego lub uszkodzonego Reguły Hasko Visbijskie. 2. Równowartość 835 SDR opakowanie lub jednostkę lub 2,5 SDR za 1 kg wagi brutto straconego lub uszkodzonego towaru reguły hamburskie SDR opakowanie lub jednostkę lub 2,75 SDR za 1 kg wagi brutto straconego lub uszkodzonego towaru konwencja Genewska. Nie weszła w życie. Odpowiedzialność spedytora

29 Zasady odpowiedzialności i składania reklamacji oraz ograniczenia odpowiedzialności w przewozach morskich na tle innych rodzajów przewozu Odpowiedzialność spedytora

30 Przedawnienie roszczeń 1 rok, gdy wystawiono konosament i roszczenie opiera się na konosamencie (zatem zasadniczo roszczenia odbiorcy), 2 lata gdy nie wystawiono konosamentu. Biegnie od dnia wydania kontenera odbiorcy, a nie samego wyładowania ze statku. Zatem roszczenia frachtującego i do frachtującego przedawniają się upływem dwu lat. 3 dni na zgłoszenie szkody przez odbiorcę, tak jak w konosamencie. Odpowiedzialność spedytora

31 Opóźnienie w przewozie W prawie polskim K.M. mówi, że przewóz musi być wykonywany z należyta szybkością, co samo w sobie nie daje podstaw do skutecznego żądania przez odbiorcę odszkodowania z opóźnienie w przewozie, za wyjątkiem może przypadków ekstremalnych, np. spowodowanych zgubieniem kontenera w trasie, np. na jednym z terminali. Zwykle warunki konosamentu wyłączają odpowiedzialność za jakiekolwiek opóźnienie. Odpowiedzialność spedytora

32 Case Study MOL Comfort Case

33 17 czerwca 2013 kontenerowiec Mitsui O.S.K. Lines MOL Comfort przełamał się na pół na Morzu Arabskim. Statek transportował 4,382 kontenerów 7,041 TEU. Tonaż statku 86,692 BRT przy DWT 90,613 ton. Pojemność kontenerowa w TEU 8,110, z czego 4,616 TEU on the deck a 3,494 TEU w ładowniach MOL w dniu 26 lipca 2013 r. złożył wniosek do sądu w Tokio wniósł o otwarcie Funduszu. Ogłoszenie opublikowano w Tokio Journal. Prawo, jakiemu podlegać będzie postępowanie to prawo japońskie. Zamkniecie roszczeń nastąpiło w dniu 15 listopada 2013 r. MOL Comfort Case

34 Subject : LP1 MOL Comfort V.005W21 - Accident at Sea Dear Valued Customer, With respect to the incident of MOL Comfort which fractured into two parts on June 17 while under way on the Indian Ocean and sank in the high seas, we would like to recommend that customers notify their insurers that, MOL as owners and operators of the vessel, applied for limitation of ship owner s liability to the Tokyo District Court in accordance with the 1996 Convention on Limitation of Liability for Maritime Claims, and limitation fund has been constituted for this incident. By this filing, any claims arising out from the MOL Comfort incident need to be made against this limitation fund within the due date of submission (on or before Nov.15, 2013), or else the right to recover the claims may be lost. A public announcement of the limitation of ship owner s liability was made in the Japan Gazette on July as briefed below. Though your cargo insurer will take steps to submit their subrogated claims, for safety s sake, we recommend you to notify your insurer of this letter and proceedings. <Contents of notice by the court regarding the limitation proceedings and limitation fund> 1. Number of Case: Heisei-25th (Fune) No. 1 Action of application for commencement of procedure for limitation of shipowner 2. Address/Name of Trustee: Isao Saiki, Attorney-at-law Abe, Ikubo & Katayama Fukuoka Building 9th Fl., 8-7, Yaesu 2-chome, Chuo-ku, Tokyo Due date of submission of claims subject to limitation: on or before November 15,2013 Yours faithfully, MOL Management MOL Comfort Case

35 Konwencja o ograniczeniu odpowiedzialności za roszczenia morskie z 1976 r., Uzupełniona Protokołem sporządzonym w Londynie dnia 2 maja 1996 r. Art. 3 Granice odpowiedzialności dla roszczeń innych niż wymienione w artykule 7, wynikłych z każdego odrębnego zdarzenia, powinny być obliczone następująco: b) w odniesieniu do wszelkich innych roszczeń: i 1 milion jednostek obliczeniowych dla statku o tonażu nie przekraczającym 2 tyś t za każdą tonę od do ton jednostek obliczeniowych (Polska ratyfikowała Protokół ze skutkiem na dzień 15 lutego 2012 r.) za każdą tonę od do ton jednostek obliczeniowych za każdą tonę ponad ton jednostek obliczeniowych razem MOL Comfort Case

36 Wartość szkody MOL Comfort Wartość szkód oblicza się na 400 mln USD Wysokość Funduszu MOL SDR na wszystkie roszczenia Wartość limitu wg. KHV SDR Według statystyk maksymalna waga ładunku TEU wynosi około 21,600 kilogramów 47,600 lb) x = kg Limit odpowiedzialności 2 SDR/kg SDR MOL Comfort Case

37 Biorąc pod uwagę kolejność zaspakajania roszczeń, Fundusz pokryje 5% wartości strat. Na celownikach regresów ubezpieczycieli cargo znajdą się NVOCC, którzy nie mogą skorzystać z dobrodziejstwa Funduszu (nie spełniają warunków) i będą odpowiadać w pełnym zakresie określonym przepisami prawa Podmiotem uprawnionym do dochodzenia roszczeń jest każdoczesny posiadacz konosamentu, a w przypadku konosamentu typu Express Bill of Lading oraz SeaWaybill osoba wskazana w treści konosamentu / SeaWaybill jako odbiorca, gdy towar został dostarczony do miejsca dostawy MOL Comfort Case

38 Konosament Weksel mórz

39 Według Kodeksu Napoleona z 1807 roku konosament (connaissement) to papier wartościowy, stanowiący dowód przyjęcie przez kapitana ładunku w nim oznaczonego na statek w celu przewozu. Stwierdzał, iż towary rzeczywiście zostały załadowane. Rola jaką pełnił w handlu morskim spowodowała, iż nazywany był niejednokrotnie wekslem mórz ( Lettre de change des mers ) i powinien zawierać (art. 281): Nazwę nadawcy ładunku, nazwisko i siedzibę odbiorcy oraz nazwisko i domicyl kapitana Nazwę i tonaż statku, oznaczenie (rodzaj, ilość, gatunek) transportowanych towarów oraz cenę za fracht Miejsce wyjścia statku z portu i miejsce przeznaczenia Niekiedy również zamieszczano w nim informacje o terminie dostawy i odszkodowaniu na wypadek opóźnienia, utraty towaru czy awarii. Konosament powinien być sporządzony w minimum czterech egzemplarzach, które otrzymywali: 1. Właściciel okrętu, 2. Właściciel ładunku, 3. Odbiorca,. 4. Kapitan. Mógł być wystawiony na: imiennie określonego odbiorcę (konosament imienny), na okaziciela lub na zlecenie, co skutkowało możliwością jego przenoszenia za pomocą indosu. Konosament stanowił jeden z aktów, którym prawo przyznawało najwyższą moc dowodową. Wystawiony prawidłowo, był miarodajny nie tylko w stosunku do stron ale i ubezpieczycieli Konosament

40 Jeżeli Bóg pozwoli i dotrę do portu to wydam towar odbiorcy, Konosament

41 Konosament

42 Konosament wystawiany jest najczęściej przez armatora - MB/L Spedytor może przedłożyć Zleceniodawcy konosament armatorski, jednakże praktyką jest wystawianie konosamentu spedytorskiego (House Bill of Lading), który należy zdeponować w biurze spedytora w porcie docelowym, ten zaś kontaktuje się z armatorem w celu wydania kontenera z portu. Łatwiejsze dysponowanie ładunkiem. Jeżeli załadowca ma zaufanie do odbiorcy, lub uregulował ten już należności za towar, to wtedy zamiast wydruku oryginałów bill of lading, może on wystawić dokument zwany Seawaybill. Jest to konosament, który nie musi być drukowany, przesyłany i deponowany u przewoźnika w porcie przeznaczenia. Kontener zostanie zwolniony wydany odbiorcy na podstawie jego dyspozycji Konosament FIATA konosament autoryzowany przez organizację FIATA

43 Funkcje Konosamentu jest dowodem przyjęcia określonego w nim ładunku do przewozu i zobowiązaniem przewoźnika do wydania tego ładunku w porcie przeznaczenia legitymowanemu posiadaczowi konosamentu; jest papierem towarowym, ponieważ reprezentuje towar, na który został wystawiony i upoważnia do dysponowania tym towarem; jest papierem wartościowym (przeniesienie praw własności do ładunku, na który konosament opiewa, wymaga równocześnie przeniesienia (wydania) samego dokumentu); jest dokumentem przenaszalnym; nie jest umową przewozu ładunku. Konosament

44 Rodzaje konosamentów Konosament na okaziciela (bearer bill of lading) jest przenoszony przez proste wręczenie nowemu nabywcy. Każda osoba posiadająca konosament na okaziciela może odebrać ładunek, na który konosament opiewa. Konosament na zlecenie (order bill of lading) jest przenoszony w drodze indosu. Indosowanie konosamentu polega na dokonaniu na nim odpowiednich zapisów (zdarza się, że konosamenty posiadają w tym celu odpowiednią rubrykę oznaczoną: for endorsement"). Konosament na zlecenie, umożliwia łatwe i bezpieczne dla nabywcy przenoszenie praw, a równocześnie uniemożliwia (lub znacznie utrudnia) odbiór ładunku przez osobę nielegalnie wchodzącą w jego posiadanie, czego nie gwarantuje konosament na okaziciela. Konosament imienny (straight bill of lading, bill of lading to a named (specified) person) może być przenoszony tylko w drodze cesji (przelewu wierzytelności). Przy sprzedaży konosamentu w drodze cesji (przelewu wierzytelności) należy zachować formę pisemną, sporządzając dokument kupnasprzedaży, podpisany przez strony umowy (sprzedający/kupujący). Konosament

45 Shipper: wpisuje się nazwę załadowcy. W nowszych konosamentach, używanych zwłaszcza w żegludze kontenerowej, pojęcie shipper zastąpione zostało przez consignor (nadawca, wysyłający). Consignee: odbiorca ładunku. Sposób wypełnienia tej klauzuli decyduje o rodzaju konosamentu. Pozostawienie rubryki nie wypełnionej lub wpisanie to bearer powoduje, że mamy do czynienia z konosamentem na okaziciela. Notify address: wpisuje się adres, pod który należy wysłać zawiadomienie o przybyciu ładunku do portu przeznaczenia. Jest to szczególnie istotne przy konosamentach na okaziciela, gdyż wówczas armator nie wie, kto będzie odbiorcą ładunku. Kolejne rubryki dotyczą statku, na który załadowano ładunek. Kolejne klauzule zawierają informacje o porcie załadunku i wyładunku. Number of orig. B/L: dotyczy liczby oryginalnych egzemplarzy konosamentów. Środkową część formularza konosamentu zajmują rubryki dotyczące ładunku. Konosament

46 Freight payable at: dotyczy miejsca płatności frachtu. Marks and numbers: znaki i numery. Number and kind of package: liczba i rodzaj pakunków (przesyłek). Description of goods: opis ładunku. Gross weight: waga brutto ładunku. Measurement: objętość ładunku. W dolnej części konosamentu umieszczone są klauzule: Freight and charges: dotyczy frachtu i opłat za przewóz ładunku. Place and date of issue: wpisuje się miejsce i datę wystawienia konosamentu. Signature (signed by, The Carrier or his Agents, Signedfor the Master, For the Carrier, Signed by or on behalf of the Master itd.): miejsce na podpis wystawcy konosamentu lub osoby upoważnionej. Na omawianej stronie zamieszcza się także informację, czy dokument jest oryginałem (original) czy nieprzenoszalną kopią (copy not negotiable).

47 Podstawowe klauzule Uregulowania występujące w każdym konosamencie: zakres odpowiedzialności przewoźnika za ładunek, Limity odpowiedzialności; zasady płatności frachtu, warunki przeładunku i wydania ładunku; zastaw na ładunku, przewóz ładunków niebezpiecznych; klauzule określające zasady postępowania i/lub zakres odpowiedzialności przewoźnika w sytuacjach szczególnych. Na pierwszej stronie konosamentu liniowego umieszczone są warunki przewozu określone przez przewoźnika, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawnych (konwencji międzynarodowych, prawa lokalnego)oraz usankcjonowanych zwyczajów (wynikających ze stosowanej praktyki i różnego typu ujednoliconych reguł, opracowywanych przez organizacje międzynarodowe). Konosament

48 Governing law & Jurisdiction Poddanie rozstrzygnięcia sporów określonemu terytorialnie systemowi prawnemu MOL - Tokyo District Court in Japan., APL - Courts of Singapore, Hapag Lloyd Hamburg courts, Maersk - Court of London, MSC - Court of London Containers Packed by Merchant Przewoźnik stwierdza, że nie zna zawartości, wagi, etc. kontenerów, których sam nie formował. Wszystkie informacje o ładunku podawane się przez Merchant, na jego ryzyko. Przewoźnik nie ma obowiązku weryfikowania ich prawdziwości. Lien Przewiduje przysługujące Przewoźnikowi prawo zastawu na ładunku na poczet należności związanych z przewozem, w tym frachtu, martwego frachtu, demurrage, kosztów składowania, awarii wspólnej, ratownictwa, szkód wyrządzonych w ładunku. Daje też prawo sprzedaży ładunku, na aukcji lub z wolnej ręki, na poczet tych należności. Limitation of Liability. Ograniczenie odpowiedzialności do 666 SDR za sztukę i 2 SDR za kilo. Tak jak i w Polsce. Jeśli nie podano w konosamencie (w deklaracji załadowcy) liczby sztuk w kontenerze, kontener jest traktowany jako 1 sztuka, czyli jest wart 666,67 SDR. Konosament

49 Ubezpieczenia morskie Kolebka wszystkich ubezpieczeń

50 Najwcześniej proces wyodrębniania się ubezpieczeń jako samodzielnej instytucji gospodarczej i prawnej nastąpił w morskiej żegludze handlowej i w handlu morskim. Stąd panuje powszechnie pogląd, że kolebkę wszystkich ubezpieczeń stanowią ubezpieczenia morskie Awaria wspólna w prawie rodyjskim i Kodeksie Justyniana stanowiła swoistą formę niedoskonałego ubezpieczenia wzajemnego, ograniczonego do mienia (statku i ładunku) zaangażowanego w określonej wyprawie morskiej. ("gdy dla ulżenia statkowi, towar został wyrzucony za burtę, wówczas to co zostało poświęcone dla wszystkich, powinno być przez wszystkich poniesione"). Pożyczka morska - (foenus nauticum) zawierała elementy ubezpieczeniowe Ubezpieczenia morskie

51 Przedmiotem Ubezpieczenia morskiego może być każdy interes majątkowy, każda działalność związana z uprawianiem żeglugi i przewozem ładunków drogą morską, o ile da się oszacować w wartość w obowiązujących środkach płatniczych. Zakres ubezpieczeń OC działalności Odpowiedzialność Cywilna Spedytora Odpowiedzialność Cywilna Przewoźnika Umownego OC Agencji Celnej Ubezpieczenie mienia w transporcie CARGO

52 Przykładowa wartość odszkodowania

53 Dziękuję za uwagę

Michał Adamski Charakter prawny konosamentu i jego rodzaje

Michał Adamski Charakter prawny konosamentu i jego rodzaje Michał Adamski Charakter prawny konosamentu i jego rodzaje 1. Istota prawna konosamentu Konosament jest jednostronnym dokumentem stanowiącym dowód przyjęcia przez przewoźnika ładunku 720 w nim oznaczonego

Bardziej szczegółowo

1.1.3. w ruchu kabotażowym na podstawie niżej podanych warunków szczególnych:

1.1.3. w ruchu kabotażowym na podstawie niżej podanych warunków szczególnych: OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA PRZY PRZEWOZACH TOWARÓW WYKONYWANYCH ZAROBKOWO SAMOCHODAMI W RAMACH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (AVB-VH 2006 PL) (zwanych dalej ogólnymi

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRZEWOZOWE. Rozdział 1. Przepisy ogólne. Art. 1.

PRAWO PRZEWOZOWE. Rozdział 1. Przepisy ogólne. Art. 1. PRAWO PRZEWOZOWE Dz.U. 2000 Nr 50 poz. 601 Data wydania: 2000.05.29 Nienaniesione zmiany: Dz.U. 2003 Nr 149 poz. 1452, stan prawny na dzień: 2001.01.01 USTAWA z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1984 Nr 53 poz. 272. Prawo przewozowe 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1984 Nr 53 poz. 272. Prawo przewozowe 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/27 Dz.U. 1984 Nr 53 poz. 272 USTAWA z dnia 15 listopada 1984 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1173, 1529. Prawo przewozowe 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

O Kancelarii. Spis treści. Szanowni Państwo,

O Kancelarii. Spis treści. Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce specjalny, świąteczny numer naszego Newslettera, w którym znajdą Państwo jeszcze więcej ciekawych artykułów dotyczących zarówno prawa morskiego

Bardziej szczegółowo

1. PRZEDMIOT UMOWY UBEZPIECZENIA

1. PRZEDMIOT UMOWY UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA PRZY PRZEWOZACH TOWARÓW WYKONYWANYCH ZAROBKOWO POJAZDAMI W RAMACH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (AVB-VH 2012-PL) 1. PRZEDMIOT UMOWY UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Wykład I: Rodzaje papierów wartościowych:

Wykład I: Rodzaje papierów wartościowych: Wykład I: Papiery wartościowe wszelkie dokumenty stwierdzające określone prawa majątkowe i niemajątkowe przysługujące właścicielowi (ewentualnie posiadaczowi). Rodzaje papierów wartościowych: 1.ze względu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Eurobus - Eurolines Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy

Regulamin Eurobus - Eurolines Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy Regulamin Eurobus - Eurolines Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejsze postanowienia stanowią Regulamin w rozumieniu art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Eurobus - Eurolines Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy

Regulamin Eurobus - Eurolines Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy 1 Kup bilety autokarowe EUROLINES online: www.biletyautokarowe.uk EUROLINES Regulamin Eurobus - Eurolines Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy UWAGA! Treść

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza w sprawie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźników kolejowych. Opracowano na zlecenie Urzędu Transportu Kolejowego

Ekspertyza w sprawie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźników kolejowych. Opracowano na zlecenie Urzędu Transportu Kolejowego ABCD Ekspertyza w sprawie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Opracowano na zlecenie Urzędu Transportu Kolejowego KPMG Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. D. Dobkowski sp.k. Dokument

Bardziej szczegółowo

SYNERGIO Sp. z o.o. SKA Ogólne Warunki Sprzedaży OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY. 1. Słowniczek pojęć

SYNERGIO Sp. z o.o. SKA Ogólne Warunki Sprzedaży OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY. 1. Słowniczek pojęć OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY 1. Słowniczek pojęć 1. Poniższe pojęcia ilekroć zostały użyte oznaczają: 1) Synergio Synergio SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Kryniczna 1, 03-934 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE I CECHY PRAWNYCH ZABEZPIECZEŃ KREDYTU

PRZEZNACZENIE I CECHY PRAWNYCH ZABEZPIECZEŃ KREDYTU PRZEZNACZENIE I CECHY PRAWNYCH ZABEZPIECZEŃ KREDYTU Dobry kredytobiorca charakteryzuje się trzema podstawowymi cechami: (1) zdolnością kredytową, tzn. zdolnością do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z

Bardziej szczegółowo

DCT GDAŃSK WARUNKI WSPÓŁPRACY. Obowiązują od 1 września 2014 r.

DCT GDAŃSK WARUNKI WSPÓŁPRACY. Obowiązują od 1 września 2014 r. DCT GDAŃSK WARUNKI WSPÓŁPRACY Obowiązują od 1 września 2014 r. Spis treści 1. Definicje i interpretacja... 3 2. Warunki handlowe... 7 3. Usługi Terminala Kontenerowego... 9 4. Wymogi dotyczące planu zawinięć

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy EURO LOCKS Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy EURO LOCKS Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy EURO LOCKS Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy (dalej OWSiD) określają szczegółowe zasady zawierania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Rozdział 1. Przepisy ogólne DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. 1), 2) o prawach konsumenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa prawa przysługujące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wewnętrzna I1/7.5-03/04. Instrukcja stosowania zabezpieczeń do pożyczek i poręczeń

Instrukcja wewnętrzna I1/7.5-03/04. Instrukcja stosowania zabezpieczeń do pożyczek i poręczeń Instrukcja wewnętrzna I1/7.5-03/04 Instrukcja stosowania zabezpieczeń do pożyczek i poręczeń Działdowo, marzec 2006 Spis treści 1) Rozdział I 1-13 Postanowienia ogólne 2) Rozdział II 16-30 Weksel 3) Rozdział

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Gmina Piecki Ul. Zwycięstwa 34 11-710 Piecki Tel. 089-742-20-29 ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

Bardziej szczegółowo

Regulamin EUROLINES Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy (tekst jednolity)

Regulamin EUROLINES Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy (tekst jednolity) Regulamin EUROLINES Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy (tekst jednolity) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1.1. Niniejsze postanowienia stanowią regulamin w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01 Constraco Sp. z o.o. 80-298 Gdańsk, ul. Bysewska 47 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01 1 POSTANOWIENIE OGÓLNE 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej OWS ) określają zasady zawierania umów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Kontrowersje dotyczące zwyczajów portowych w praktyce polskiej

Kontrowersje dotyczące zwyczajów portowych w praktyce polskiej Mirosław H. Koziński Akademia Morska w Gdyni Kontrowersje dotyczące zwyczajów portowych w praktyce polskiej 1. Uwagi wstępne W nauce polskiej problematyka zwyczajów i prawa zwyczajowego nie jest podejmowana

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Artykuł 1. - Postanowienia ogólne i zakres stosowania 1.1. Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania i realizacji umów sprzedaży i dostawy towarów oferowanych przez

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ZAKUPU GRUPY ADM NA DZIEŃ 1 LIPIEC 2014

WARUNKI ZAKUPU GRUPY ADM NA DZIEŃ 1 LIPIEC 2014 WARUNKI ZAKUPU GRUPY ADM NA DZIEŃ 1 LIPIEC 2014 CZĘŚĆ 1 WARUNKI OGÓLNE Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu odnoszą się do wszelkich umów zawartych pomiędzy jedną ze spółek Archer Daniels Midland Group określonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH, BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ inord ORAZ KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH, BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ inord ORAZ KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH, BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ inord ORAZ KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział I DEFINICJE POJĘĆ I SKRÓTÓW Data wejścia w życie: 05 września 2011 r. Użyte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU OWZ -

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU OWZ - strony 1 z 28 Naszą misją jest aktywne uczestnictwo w unowocześnianiu oraz poprawie bezpieczeństwa i komfortu codziennego życia poprzez budowę przyjaznych środowisku źródeł energii. Spis Treści: OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.3, zasady udzielania przez

Bardziej szczegółowo

Warunki sprzedaży Produktów i Usług

Warunki sprzedaży Produktów i Usług Warunki sprzedaży Produktów i Usług Form ES104-PL (Rev4) UWAGA: Sprzedaż jakichkolwiek Produktów i Usług zależy od wyraźnej zgody Kupującego na niniejsze Warunki. Wszelkie przyjęcie oferty Sprzedającego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania 1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży, zwane dalej również Ogólnymi Warunkami Sprzedaży lub OWS, określają

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Raciąż w okresie od 01.05.2015 do 30.04.2018

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Raciąż w okresie od 01.05.2015 do 30.04.2018 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na kwotę poniżej ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

GMINA GARWOLIN. numer sprawy: SO.253.1.2014 SPECYFKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

GMINA GARWOLIN. numer sprawy: SO.253.1.2014 SPECYFKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: GMINA GARWOLIN numer sprawy: SO.253.1.2014 SPECYFKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Gmina Garwolin ul. Mazowiecka 16 08-400 Garwolin pow. garwoliński woj. Mazowieckie Regon: 711582256 NIP:

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA 20.12.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 351/1 I (Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji

Bardziej szczegółowo