Wytyczne dotyczące prowadzenia wymiany handlowej z Unią Europejską (UE) Styczeń 2014 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wytyczne dotyczące prowadzenia wymiany handlowej z Unią Europejską (UE) Styczeń 2014 r."

Transkrypt

1 Wytyczne dotyczące prowadzenia wymiany handlowej z Unią Europejską (UE) Styczeń 2014 r. Praktyczny przewodnik dla uczestników procesu Kimberley oraz przedsiębiorstw zajmujących się handlem surowcem diamentowym z UE -1-

2 Spis treści 1. Wprowadzenie Przywóz surowca diamentowego do UE Wywóz surowca diamentowego z UE Sprawozdawczość statystyczna Potwierdzenie przywozu i eliminowanie rozbieżności oraz rozwiązywanie problemów Eliminowanie rozbieżności i rozwiązywanie problemów Najczęściej zadawane pytania Procedury dotyczące nielegalnych ładunków Własne regulacje przemysłu w UE Punkty kontaktowe Zastrzeżenie prawne Niniejszy dokument został przygotowany w ramach usługi na rzecz zainteresowanych stron. Nie stanowi on wiążących wytycznych i nie przedstawia oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej; nie należy go również traktować jako porady prawnej. Dodatkowe informacje można uzyskać na następujących stronach internetowych: UE i proces Kimberley: Strona internetowa procesu Kimberley: -2-

3 1. Wprowadzenie Unia Europejska (UE) składa się obecnie z 28 państw członkowskich. UE stanowi jednolity rynek i jednolity obszar unii gospodarczej i celnej. W odniesieniu do większości kwestii dotyczących handlu międzynarodowego, w tym również kwestii związanych z systemem certyfikacji procesu Kimberley, Unię Europejską uznaje się za jeden podmiot pozbawiony granic wewnętrznych. W odniesieniu do dwudziestu ośmiu administracji celnych państw członkowskich stosuje się jeden zbiór przepisów dotyczących transakcji przywozowych i wywozowych przeprowadzanych na granicach zewnętrznych jednolitego rynku. Unia Europejska rozumiana jako całość jest jednym uczestnikiem systemu certyfikacji procesu Kimberley, przy czym na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 2368/2002 wprowadzającego w życie system certyfikacji procesu Kimberley dla handlu międzynarodowego surowcem diamentowym stosuje się wspólne zasady we wszystkich państwach członkowskich. Dostęp do obowiązujących tekstów prawnych można uzyskać na stronie internetowej: Surowiec diamentowy może być zgodnie z prawem wywożony do lub przywożony z dowolnego z następujących 28 państw członkowskich według stanu na dzień 1 lipca 2013 r.: Austria Estonia Włochy Portugalia Belgia Finlandia Łotwa Rumunia Bułgaria Francja Litwa Słowacja Chorwacja Niemcy Luksemburg Słowenia Cypr Grecja Malta Hiszpania Republika Czeska Węgry Niderlandy Szwecja Dania Irlandia Polska Zjednoczone Królestwo 2. Przywóz surowca diamentowego do UE W rozporządzeniu Rady (WE) nr 2368/2002 określono mające zastosowanie zasady jak następuje: -3-

4 Artykuł 3 stanowi, że przywóz surowca diamentowego do Wspólnoty jest zakazany, chyba że wszystkie poniższe warunki są spełnione: a) surowiec diamentowy jest zaopatrzony w certyfikat potwierdzony przez właściwy organ uczestnika (procesu Kimberley); b) surowiec diamentowy jest umieszczony w pojemnikach odpornych na manipulacje, a pieczęcie zastosowane przy wywozie przez tego uczestnika są nienaruszone; c) certyfikat wyraźnie określa przesyłkę, do której się odnosi. Importerzy lub podmioty gospodarcze mogą wybrać dowolny punkt wprowadzenia na granicy zewnętrznej UE do celów przywozu surowca diamentowego. Każdy przypadek przywozu surowca diamentowego musi jednak zostać najpierw zweryfikowany przez organ unijny. Przyjęcie zgłoszenia celnego w celu dopuszczenia surowca diamentowego do swobodnego obrotu zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2913/92 może nastąpić wyłącznie po zweryfikowaniu pojemników i certyfikatów przez organ unijny. Organy unijne Organ unijny oznacza właściwy organ wyznaczony przez państwo członkowskie i zatwierdzony przez Komisję w celu wykonywania określonych zadań związanych z wprowadzaniem w życie systemu certyfikacji procesu Kimberley, a mianowicie weryfikacji przychodzących ładunków oraz certyfikatów procesu Kimberley pod kątem ich zgodności z zasadami procesu Kimberley oraz wydawania unijnych certyfikatów procesu Kimberley w odniesieniu do wywożonych ładunków. W stosownych przypadkach importerzy powinni skontaktować się z organem Unii, z którym chcą współpracować w pierwszej kolejności, aby uzyskać dodatkowe informacje. Importerzy dysponują swobodą wyboru punktu wprowadzenia do UE; niezależnie od tego należy pamiętać, że ponoszą oni odpowiedzialność za właściwy przepływ surowca diamentowego w ramach UE i jego koszty. Organy unijne sprawdzają, czy zawartość pojemnika odpowiada danym szczegółowym umieszczonym na odpowiednim certyfikacie. Obecnie organy unijne mają swoją siedzibę w następujących miastach: o Antwerpia (Belgia), o Londyn (Zjednoczone Królestwo), o Idar-Oberstein (Niemcy), o Praga (Republika Czeska), -4-

5 o Bukareszt (Rumunia), o Sofia (Bułgaria). Odpowiednie dane kontaktowe zostały przedstawione w sekcji 10 niniejszego dokumentu oraz są dostępne w załączniku III do rozporządzenia Rady (WE) nr 2368/2002. Jeżeli organ unijny został ustanowiony w: o państwie członkowskim, do którego surowiec diamentowy jest przywożony, albo o w państwie członkowskim, do którego jest on przeznaczony, to pojemnik(-i) i certyfikat(-y) należy przedłożyć do weryfikacji jednocześnie i jak najwcześniej organowi Unii zlokalizowanemu odpowiednio w państwie przywozu lub w państwie przeznaczenia. Jeżeli powyższe postanowienia nie mają zastosowania, importer może wybrać organ unijny, któremu przedłoży ładunek oraz certyfikat do weryfikacji. Organy celne w punkcie wprowadzenia na terytorium Unii powinny zarejestrować ładunek surowca diamentowego na potrzeby procedury tranzytu zewnętrznego. Zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. wspomniana procedura pozwala na przemieszczanie towarów z jednego do drugiego miejsca znajdującego się na obszarze celnym Unii bez nakładania na takie towary należności celnych przywozowych. Dokonanie rejestracji w ramach tej procedury umożliwia przeniesienie surowca diamentowego do odpowiedniego organu Unii w celu weryfikacji. Po zweryfikowaniu przez organ unijny towary są przekazywane odpowiednim krajowym organom celnym w celu przeprowadzenia zwykłych procedur celnych. -5-

6 Mające zastosowanie zasady określone w rozporządzeniu Rady (WE) nr 2368/2002 Artykuł 4 stanowi: 1. Pojemniki i odpowiednie certyfikaty są przedkładane do weryfikacji, razem i najszybciej, jak to jest możliwe, organowi unijnemu albo w państwie członkowskim, do którego je przywieziono, albo w państwie członkowskim, do którego są przeznaczone, jak wskazano w załączonych dokumentach. 2. W przypadkach gdy surowiec diamentowy jest przywożony do państwa członkowskiego, w którym nie ma organu unijnego, przedkłada się go właściwemu organowi unijnemu w państwie członkowskim, do którego jest przeznaczony. Jeżeli nie ma organu unijnego ani w dokonującym przywozu państwie członkowskim, ani w państwie członkowskim przeznaczenia, przedkłada się go właściwemu organowi unijnemu w innym państwie członkowskim. 3. Państwo członkowskie, do którego surowiec diamentowy jest przywożony, zapewni jego przedłożenie właściwemu organowi unijnemu, przewidzianemu w ust. 1 i 2. Tranzyt celny może być przyznany w tym celu. Jeżeli taki tranzyt celny jest przyznany, weryfikacja przewidziana w niniejszym artykule jest zawieszona do czasu przybycia do właściwego organu unijnego. 4. Importer jest odpowiedzialny za odpowiedni przepływ surowca diamentowego i jego koszty. -6-

7 Rola systemu TARIC Aby ułatwić jednolite stosowanie unijnego prawodawstwa celnego i taryfowego przez organy celne poszczególnych państw członkowskich, w 1987 r. UE utworzyła Zintegrowaną Taryfę Wspólnoty (TARIC, Tarif Intégré de la Communauté) oraz Nomenklaturę scaloną. TARIC to elektroniczny system wskazujący wszystkie należności celne lub środki polityki handlowej mające zastosowanie do danego produktu. Jego stosowanie jest obowiązkowe w odniesieniu do zgłoszeń celnych wykorzystywanych w ramach handlu z państwami trzecimi. Jeżeli surowiec diamentowy został zgłoszony w celu dopuszczenia do swobodnego obrotu na terytorium Unii Europejskiej przez dowolny organ celny Unii, TARIC automatycznie zaznacza istnienie ograniczenia w handlu (elektroniczny ekran ostrzegawczy) i wyświetla odniesienie do rozporządzenia Rady (WE) nr 2368/2002, w którym określono mające zastosowanie zasady. -7-

8 3. Wywóz surowca diamentowego z UE Aby uzyskać unijny certyfikat wywozowy w ramach procesu Kimberley, eksporter musi w pierwszej kolejności przedstawić wyczerpujące dokumenty potwierdzające, że diamenty, które mają być wywożone, zostały przywiezione na terytorium Unii zgodnie z prawem 1. Może wiązać się to z koniecznością przedstawienia zgłoszenia wywozowego lub faktur wystawionych od momentu wydania pierwotnego świadectwa przywozowego. Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Rady (WE) nr 2368/2002 organ unijny może przyjąć jako rozstrzygający dowód legalnego przywozu do Unii deklarację podpisaną przez eksportera w tym celu, jeżeli eksporter jest członkiem diamentowej organizacji stosującej system gwarancji i własnych regulacji przemysłu, o którym mowa w art. 17 rozporządzenia. Przed wydaniem certyfikatu UE organ unijny może podjąć decyzję o przeprowadzeniu fizycznego badania zawartości ładunku w celu zweryfikowania, czy warunki ustanowione w rozporządzeniu Rady (WE) nr 2368/2002 zostały spełnione. W okresie ważności certyfikatu procesu Kimberley podmioty gospodarcze zasadniczo dysponują swobodą wyboru momentu i miejsca spełnienia formalności celnych oraz faktycznego wywozu towarów z Unii. Weryfikację faktycznego wywozu ładunku przeprowadza się, analizując pokwitowania przywozowe przedstawione przez uczestnika przyjmującego ładunek. Organy unijne w Londynie i Idar-Oberstein systematycznie przekazują dokonującym wywozu organom uczestników wcześniejsze powiadomienia dotyczące ładunków za pośrednictwem wiadomości zawierającej informacje na temat wagi w karatach, wartości, kraju pochodzenia, eksportera, importera oraz numeru certyfikatu. Organy unijne w Antwerpii przekazują te informacje wszystkim uczestnikom, którzy wystąpili z odpowiednim wnioskiem. Organy unijne w Pradze i Sofii systematycznie przekazują dokonującym wywozu organom uczestników wcześniejsze powiadomienia dotyczące ładunków za pośrednictwem wiadomości e- mail zawierającej informacje na temat numeru certyfikatu oraz daty jego wydania. 1 Zgodnie z art. 12 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 2362/2002 organ unijny może wydać świadectwo unijne eksporterowi, gdy ustalił, że eksporter dostarczył rozstrzygający dowód, że: a) surowiec diamentowy, dla którego wymagany jest certyfikat, został legalnie przywieziony, zgodnie z przepisami art. 3; b) inne informacje wymagane na certyfikacie są prawidłowe; c) surowiec diamentowy jest rzeczywiście przeznaczony do wjazdu na terytorium uczestnika, oraz d) surowiec diamentowy ma być przewożony w pojemniku odpornym na manipulacje. -8-

9 Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące ładunków surowca diamentowego są zapisywane w skomputeryzowanej bazie danych i zgodnie z art. 15 rozporządzenia co miesiąc zgłaszane Komisji Europejskiej, pełniącej funkcję organu koordynującego proces Kimberley. -9-

10 Przepływ surowca diamentowego przywożonego do UE i wywożonego z UE Zjednoczone Królestwo, Londyn Belgia, Antwerpia Republika Czeska, Praga Niemcy, Idar-Oberstein Rumunia, Bukareszt Bułgaria, Sofia Przywóz/wywóz surowca diamentowego do/z UE Handel surowcem diamentowym w obrębie UE * Istotna uwaga: przepływy handlowe przedstawione na mapie mają charakter orientacyjny i nie odzwierciedlają faktycznych przepływów diamentów -10-

11 4. Sprawozdawczość statystyczna Organy unijne przekazują dane statystyczne Komisji Europejskiej, która z kolei ponosi odpowiedzialność za ich opracowanie i opublikowanie sprawozdań statystycznych. Podsumowanie danych statystycznych dotyczących procesu Kimberley zostało udostępnione na następującej stronie internetowej: 5. Potwierdzenie przywozu i eliminowanie rozbieżności oraz rozwiązywanie problemów Decyzja administracyjna w sprawie potwierdzenia przywozu przyjęta przez zgromadzenie plenarne państw procesu Kimberley stanowi: Aby zwiększyć dokładność danych statystycznych, uczestnicy przywożący powinni wdrożyć mechanizm potwierdzania przywozu za pomocą dowolnej z poniższych metod: a. przekazanie drukowanej wersji kuponu potwierdzającego przywóz odpowiedniemu uczestnikowi wywożącemu za pośrednictwem poczty lub specjalistycznych agencji kurierskich, lub b. przesłanie wiadomości po otrzymaniu ładunku surowca diamentowego lub miesięcznego podsumowania (w formie pliku programu Excel) otrzymanych ładunków. Wspomniany wykaz powinien zawierać minimalne dane szczegółowe, takie jak numer certyfikatu procesu Kimberley, a także informacje na temat wagi i wartości. Pytania dotyczące potwierdzenia przywozu należy w miarę możliwości przekazywać odpowiedniemu organowi unijnemu. Pytania w tym zakresie należy kierować do Komisji Europejskiej wyłącznie w przypadku, gdy organ unijny nie jest w stanie udzielić na nie odpowiedzi lub gdy należy przedstawić dodatkowe informacje, do których organ unijny nie ma dostępu. 6. Eliminowanie rozbieżności i rozwiązywanie problemów Przy eliminowaniu rozbieżności i rozwiązywaniu problemów stosuje się taką samą zasadę jak zasada określona w pkt 5. Tego rodzaju kwestie należy w miarę możliwości rozwiązywać we współpracy z odpowiednim organem unijnym. Informacje dotyczące wypracowanego rozwiązania należy następnie przekazać Komisji Europejskiej. -11-

12 7. Najczęściej zadawane pytania Szczególne obszary państw członkowskich oraz ich status w ramach procesu Kimberley (regiony najbardziej oddalone, kraje i terytoria zamorskie itp.) Francuskie departamenty zamorskie (Reunion, Martynika, Majotta, Gwadelupa, Gujana) (FR) Terytorium UE (zastosowanie mają postanowieni a traktatu UE) Zastosowanie ma prawodawstw o dotyczące procesu Kimberley Terytoriu m celne UE X X X Wymóg przeprowadzan ia kontroli celnych w odniesieniu do handlu wewnątrzunijne go Saint-Martin (FR) X X X Wyspy Kanaryjskie (ES) X X X Madera (PT) X X X Azory (PT) X X X Wyspa Helgoland (DE) X X X Terytorium Büsingen (DE) X X X Ceuta i Melilla (ES) X X X Livigno (IT) X X X Campione d Italia (IT) X X X Gibraltar X X X Jersey (UK) X Guernsey (UK) X Wyspa Man (UK) X Monako (FR) X Wyspy Alandzkie (FI) X X X Wszystkie inne terytoria zależne państw członkowskich UE nie wchodzą w skład terytorium UE ani nie są objęte obszarem celnym UE. W skład tych terytoriów wchodzą wymienione poniżej kraje i terytoria zamorskie. Kraje i terytoria zamorskie posiadają więzy konstytucyjne z Danią, Francją, Niderlandami i Zjednoczonym Królestwem. Choć obywatele krajów i terytoriów zamorskich są zasadniczo obywatelami UE, terytoria te nie stanowią części UE i nie podlegają bezpośrednio przepisom prawa UE. -12-

13 Kraje i terytoria zamorskie: Anguilla (UK) Aruba (NL) Bermudy (UK) Bonaire (NL) Brytyjskie Terytorium Antarktyczne (UK) Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego (UK) Brytyjskie Wyspy Dziewicze (UK) Kajmany (UK) Curação (NL) Falklandy (UK) Polinezja Francuska (FR) Francuskie Terytoria Południowe i Antarktyczne (FR) Grenlandia (DK)* Montserrat (UK) Nowa Kaledonia i terytoria zależne (FR), Pitcairn (UK) Saba (NL) Sint Eustatius (NL) Sint Maarten (NL) Georgia Południowa i Sandwich Południowy (UK) Saint-Barthélemy (St. Barth) (FR) Święta Helena, Wyspa Wniebowstąpienia i Tristan da Cunha (UK) Saint-Pierre i Miquelon (FR) Turks i Caicos (UK) Wallis i Futuna (FR) * Obecnie prawodawcy Unii rozważają wniosek o objęcie Grenlandii unijnymi zasadami i specjalnymi przepisami celnymi przewidzianymi w ramach systemu certyfikacji procesu Kimberley do celów związanych z systemem certyfikacji procesu Kimberley. Wszelkie pytania dotyczące wywozu do lub przywozu z dowolnego z wymienionych powyżej terytoriów i krajów lub dowolnych obszarów w ramach unii celnej z UE należy kierować do Komisji Europejskiej. Co dzieje się w przypadku, gdy państwo członkowskie nie posiada swojego organu unijnego? Ładunki surowca diamentowego można wysyłać z i do dowolnego miejsca na terytorium Unii. Jeżeli dane państwo członkowskie nie dysponuje organem unijnym, eksporter lub importer może wybrać organ unijny, z którego usług chce skorzystać. -13-

14 8. Procedury dotyczące nielegalnych ładunków W rozporządzeniu (WE) nr 2368/2002 wprowadzającym w życie system certyfikacji procesu Kimberley w Unii Europejskiej ustanowiono warunki udzielania zezwoleń na przywóz lub wywóz surowca diamentowego na i z terytorium Unii. Biorąc pod uwagę fakt, że rozporządzenie jest aktem prawnym mającym bezpośrednie zastosowanie na obszarze całej Unii, wszystkie właściwe organy (w szczególności krajowe organy celne) są związane jego postanowieniami. Rozporządzenie stanowi, że przywóz surowca diamentowego do Unii oraz wywóz surowca diamentowego z Unii jest zakazany, chyba że spełnione są bardzo wyraźne warunki określone w art. 3 (dotyczącym przywozu) lub art. 11 (dotyczącym wywozu). Rozporządzenie stanowi również, że w przypadku niespełnienia tych warunków właściwe organy (a w szczególności jeden z organów unijnych lub dowolny inny właściwy organ danego państwa członkowskiego, np. służby celne) są zobowiązane do zatrzymania ładunku. W takiej sytuacji ładunek nie może zostać zwolniony (ani odesłany do państwa pochodzenia w przypadku ładunków przychodzących), chyba że wszystkie warunki określone w rozporządzeniu (WE) nr 2368/2002 są spełnione. Zatrzymanie ładunku stanowi środek silnie odstraszający podmioty zamierzające obejść przepisy rozporządzenia. Ponadto Wspólnotowy kodeks celny WE 2 (który również ma bezpośrednie zastosowanie we wszystkich państwach członkowskich) zawiera przepisy regulujące sposób postępowania z towarami, w odniesieniu do których stosuje się ograniczenia lub zakazy (tak jak ma to miejsce w przypadku surowca diamentowego). W szczególności kodeks celny stanowi, że towary, w odniesieniu do których nie przedstawiono dokumentacji wymaganej w ramach odpowiedniej procedury celnej, nie mogą zostać zwolnione. Kodeks celny stanowi również, że przy podejmowaniu czynności w odniesieniu do towarów, które nie mogą zostać zwolnione, dopuszcza się możliwość stosowania wszelkich koniecznych środków, uwzględniając konfiskatę i sprzedaż. Rozporządzenie (WE) nr 2368/2002 stanowi również (art. 27), że wszystkie państwa członkowskie są zobowiązane do określenia w swoim prawie krajowym lub przepisach krajowych sankcji nakładanych w przypadku naruszenia przepisów tego rozporządzenia. Choć państwa członkowskie dysponują swobodą uznania w zakresie określenia charakteru konkretnych sankcji (które mogą być nakładane w 2 Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r.; por. w szczególności art , 73 i

15 oparciu o istniejące przepisy celne lub przepisy dotyczące handlu zagranicznego), w rozporządzeniu stwierdzono, że sankcje muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające oraz muszą uniemożliwiać osobom odpowiedzialnym za naruszenia czerpanie jakichkolwiek korzyści ekonomicznych z podejmowanych działań. Na mocy art. 27 Komisja Europejska sporządziła przegląd sankcji stosowanych w poszczególnych państwach członkowskich, a także szczegółowy wykaz wszystkich przypadków naruszenia przepisów rozporządzenia (WE) nr 2368/

16 9. Własne regulacje przemysłu w UE Unia Europejska zdecydowanie popiera zasady regulacji własnych przemysłu ustanowione w sekcji IV podstawowego dokumentu systemu certyfikacji procesu Kimberley w prawodawstwie wprowadzającym w życie system certyfikacji procesu Kimberley w Unii. W rozdziale IV ( Własne regulacje przemysłu ) rozporządzenia Rady (WE) nr 2368/2002 określono wymagania, które organizacje reprezentujące podmioty handlujące surowcem diamentowym muszą spełnić, aby ustanowić system gwarancji i własnych regulacji przemysłu, a także przedstawiono procedurę przyspieszoną dla organizacji stosujących system gwarancji i własnych regulacji przemysłu. Należy wyjaśnić, że UE nie postrzega własnych regulacji przemysłu jako środka umożliwiającego przeniesienie odpowiedzialności spoczywającej na organach rządowych na podmioty przemysłowe. Termin ten należy raczej interpretować jako przyznanie dodatkowych uprawnień (przyspieszona procedura wydawania certyfikatów procesu Kimberley) przedsiębiorstwom, na których spoczywa znaczny zakres odpowiedzialności jako na członkach organów przemysłowych. Aby znaleźć się w wykazie zamieszczonym w załączniku V do rozporządzenia Rady (WE) nr 2368/2002, organizacja reprezentująca podmioty handlujące surowcem diamentowym musi przedstawić Komisji Europejskiej rozstrzygające dowody potwierdzające, że przyjęła zasady i stosuje przepisy zobowiązujące organizację i jej członków do przestrzegania określonych zasad i procedur określonych w art. 17 rozporządzenia. W szczególności zasady i przepisy stosowane przez takie organizacje muszą nakładać na ich członków obowiązek: o sprzedawania wyłącznie diamentów zakupionych z legalnych źródeł, zgodnie z systemem certyfikacji procesu Kimberley, o zagwarantowania w oparciu o posiadaną wiedzę lub pisemne gwarancje udzielone przez dostawców surowca diamentowego, aby sprzedawany surowiec diamentowy nie obejmował diamentów konfliktowych, o niedokonywania zakupu surowca diamentowego z podejrzanych lub nieznanych źródeł lub surowca diamentowego pochodzącego z państw niebędących uczestnikami systemu certyfikacji procesu Kimberley, o niedokonywania świadomego zakupu, sprzedaży lub pośredniczenia w zakupie lub sprzedaży diamentów konfliktowych, o utworzenia ewidencji faktur otrzymanych od dostawców i wystawianych klientom oraz przechowywania tych danych przez co najmniej trzy lata, oraz o zlecenia niezależnemu audytorowi poświadczenia, że wspomniana ewidencja została utworzona i jest prowadzona we właściwy sposób. -16-

17 Zasady i przepisy przyjęte przez organizację muszą uwzględniać środki dyscyplinarne, w szczególności obowiązek wykluczenia przez organizację każdego członka uznanego, po należytym dochodzeniu przeprowadzonym przez samą organizację, za winnego poważnego pogwałcenia zasad ustanowionych w art. 17 rozporządzenia. Organy unijne powiadamiają o istotnych zmianach i przekazują odpowiednim giełdom informacje dotyczące procesu Kimberley w postaci: o aktualizacji wykazu uczestników procesu Kimberley; o nowych przepisów UE, o nowych wytycznych technicznych, najlepszych praktyk, decyzji administracyjnych itp., o powiadomień przewodniczącego, o praktycznych wytycznych dotyczących procedur przywozu i wywozu itp. Giełdy powinny następnie przekazać wspomniane informacje swoim członkom. Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Rady (WE) nr 2368/2002 członkowie organizacji figurującej w wykazie mogą uzyskać certyfikat UE na podstawie podpisanej przez tego członka deklaracji potwierdzającej, że surowiec diamentowy, który ma zostać wywieziony, został przywieziony na terytorium UE zgodnie z prawem. Na mocy rozporządzeń nr 762/2003 z dnia 30 kwietnia 2003 r. i 1214/2003 z dnia 7 lipca 2003 r. Komisja umieściła następujące organizacje w wykazie zawartym w załączniku V: o Antwerpsche Diamantkring C.V., o Beurs voor Diamanthandel C.V., o Diamantclub van Antwerpen C.V., o Vrije Diamanthandel N.V. (wszystkie z siedzibą w Antwerpii) oraz o the London Diamond Bourse and Club, na wniosek tych organizacji i po upewnieniu się, że każda z giełd przyjęła odpowiednie zasady i przepisy, w szczególności wiążący kodeks postępowania gwarantujący przestrzeganie przez giełdy i ich członków wymagań ustanowionych w rozporządzeniu. W dniu 7 września 2004 r. belgijskie Ministerstwo Gospodarki oraz prezesi czterech giełd z Antwerpii podpisali protokół dotyczący warunków wdrażania przepisów w zakresie własnych regulacji przemysłu w Belgii. W protokole tym ustanowiono ramy monitorowania funkcjonowania i wdrażania przepisów art. 17 dla belgijskiego organu unijnego. -17-

18 Zgodnie z art. 17 ust. 5 rozporządzenia Rady (WE) nr 2368/2002 organy unijne w Antwerpii i Londynie co roku przekazują Komisji Europejskiej roczne sprawozdania z oceny funkcjonowania systemu gwarancji i własnych regulacji przemysłu. W kilku przypadkach członkowie giełd nie wywiązali się z obowiązku przedłożenia wymaganych poświadczeń sporządzonych przez niezależnych audytorów i w związku z tym wszczęto wobec nich postępowania dyscyplinarne. Część z nich tymczasowo utraciła prawo do korzystania z procedury przyspieszonej. W przypadku kilku organizacji podjęcie wspomnianych kroków doprowadziło do przedłożenia wymaganych poświadczeń, ale organizacje, które mimo tego nie przedstawiły tych dokumentów, zostały zawieszone w prawach członka danej giełdy i tym samym zostały zobowiązane do przedkładania rozstrzygających dowodów w odniesieniu do każdego przypadku wywozu ładunku surowca diamentowego, ponieważ nie mogły już korzystać z procedury przyspieszonej. Organy unijne przeprowadzają wyrywkowe kontrole wyników audytów przeprowadzanych w przedsiębiorstwach. Kontrole te obejmują: o analizę faktur przedsiębiorstwa i sprawdzanie ich pod kątem występowania gwarancji, o sprawdzanie istnienia certyfikatów procesu Kimberley w odniesieniu do przywozu i wywozu surowca diamentowego, o sprawdzanie zgodności danych dotyczących rocznych zestawień zapasów z informacjami przechowywanymi w bazie danych systemu certyfikacji procesu Kimberley prowadzonej przez organ unijny. 10. Punkty kontaktowe Proces Kimberley Komisja Europejska Służba ds. Instrumentów Polityki Zagranicznej Instrument na rzecz Stabilności Działania oraz Regulowane Instrumenty Polityki Zagranicznej FPIS.2 Rond Point Schuman, 9A -18-

19 B-1049 Bruksela, Belgia

20 Organy unijne Zgodnie z warunkami określonymi w mającym zastosowanie prawodawstwie (rozporządzenie Rady (WE) nr 2368/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r.) każde państwo członkowskie Unii Europejskiej może wyznaczyć właściwy organ na szczeblu krajowym, który będzie pełnił funkcję organu unijnego, występując w roli organu dokonującego przywozu i wywozu do celów związanych z systemem certyfikacji procesu Kimberley. Po upewnieniu się, że taki organ jest w stanie skutecznie wywiązywać się z powierzonej mu funkcji organu dokonującego przywozu i wywozu zgodnie z przepisami regulującymi funkcjonowanie systemu certyfikacji procesu Kimberley oraz odpowiednim prawodawstwem UE, i po konsultacji z komitetem złożonym z przedstawicieli wszystkich państw członkowskich UE, każdy taki organ zostaje wpisany do wykazu przedstawionego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 2368/2002, z późniejszymi zmianami. Obecnie istnieje sześć takich organów unijnych, których dane kontaktowe, w tym imiona i nazwiska osób wyznaczonych do kontaktów, zostały przedstawione poniżej. Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi na mocy traktatu lizbońskiego, na mocy którego Unia Europejska zastąpiła Wspólnotę Europejską i została jej następcą prawnym, termin certyfikat UE zastąpił termin certyfikat wspólnotowy zgodnie z definicją przedstawioną w art. 2 lit. g) rozporządzenia Rady (WE) nr 2368/2002. Nowe rodzaje świadectw UE są wydawane od dnia 1 stycznia 2013 r. Organy unijne wydają certyfikaty UE, opatrując je numerami wskazanymi w poniższej tabeli: Numery certyfikatów UE: Od do Belgia Zjednoczone Królestwo Niemcy Republika Czeska Rumunia Bułgaria Organ unijny w Belgii: Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, Algemene Directie Economisch Potentieel, Dienst Vergunningen/Service Public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie, Direction générale du Potentiel économique, Service Licences -20-

21 Italiëlei 124, bus 71 B-2000 Antwerpen Tel. (32-2) Faks (32-2) W Belgii kontrola przywozu i wywozu surowca diamentowego wymagana na mocy rozporządzenia (WE) nr 2368/2002 oraz obsługa celna odbywać się będzie wyłącznie pod adresem: The Diamond Office Hovenierstraat 22 B-2018 Antwerpen Osoby wyznaczone do kontaktów: Frieda Coosemans, Anja Waem (numer faksu i adres jak wyżej) Organ unijny w Belgii wydaje certyfikaty UE opatrzone numerami od UE wzwyż. 2. Organ unijny w Sofii, Bułgaria Ministerstwo Finansów Dyrekcja ds. Międzynarodowych Instytucji Finansowych i Współpracy 102 G. Rakovski str. Sofia, 1040 Bułgaria Tel. (359-2) Osoba wyznaczona do kontaktów: Antonia Ruskova Organ unijny w Bułgarii wydaje certyfikaty UE opatrzone numerami od UE do UE Organ unijny w Pradze, Republika Czeska: W Republice Czeskiej kontrola przywozu i wywozu surowca diamentowego wymagana na mocy rozporządzenia (WE) nr 2368/2002 oraz obsługa celna odbywać się będzie wyłącznie pod adresem: -21-

22 Generální ředitelství cel Budějovická Praha 4 Česká republika Tel. (420-2) , (420-2) , tel. komórkowy ( ) Faks (420-2) Osoby wyznaczone do kontaktów: Petra Neumanova, Erik Vagner (dane jak wyżej) Organ unijny w Republice Czeskiej wydaje certyfikaty UE opatrzone numerami od UE do UE Organ unijny w Idar-Oberstein, Niemcy W Niemczech kontrola przywozu i wywozu surowca diamentowego wymagana na mocy rozporządzenia (WE) nr 2368/2002, w tym również wydawanie certyfikatów UE, odbywać się będzie wyłącznie w siedzibie następującego organu: Hauptzollamt Koblenz Zollamt Idar-Oberstein Zertifizierungsstelle für Rohdiamanten Hauptstraße 197 D Idar-Oberstein Tel. ( ) Faks ( ) Osoba wyznaczona do kontaktów: Jürgen Bender (dane jak wyżej) Do celów art. 5 ust. 3, art. 6, 9, 10, art. 14 ust. 3, art. 15 i 17 rozporządzenia nr 2368/2002, odnoszących się w szczególności do obowiązków sprawozdawczych wobec Komisji, za właściwy organ w Niemczech uznaje się następujący organ: -22-

Wytyczne dotyczące prowadzenia wymiany handlowej z Unią Europejską (UE) Wrzesień 2015 r.

Wytyczne dotyczące prowadzenia wymiany handlowej z Unią Europejską (UE) Wrzesień 2015 r. Wytyczne dotyczące prowadzenia wymiany handlowej z Unią Europejską (UE) Wrzesień 2015 r. Praktyczny przewodnik dla uczestników procesu Kimberley oraz przedsiębiorstw zajmujących się handlem surowcem diamentowym

Bardziej szczegółowo

(4) Belgia, Niemcy, Francja, Chorwacja, Litwa i Rumunia podjęły decyzję o zastosowaniu art. 11 ust. 3 rozporządzenia

(4) Belgia, Niemcy, Francja, Chorwacja, Litwa i Rumunia podjęły decyzję o zastosowaniu art. 11 ust. 3 rozporządzenia L 367/16 23.12.2014 ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 1378/2014 z dnia 17 października 2014 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 oraz załączniki

Bardziej szczegółowo

L 185/62 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.7.2011

L 185/62 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.7.2011 L 185/62 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.7.2011 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 680/2011 z dnia 14 lipca 2011 r. ustalające na rok 2011 pułapy budżetowe mające zastosowanie do określonych

Bardziej szczegółowo

19.8.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 218/9

19.8.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 218/9 19.8.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 218/9 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 745/2010 z dnia 18 sierpnia 2010 r. ustalające na rok 2010 pułapy budżetowe mające zastosowanie do określonych systemów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE)

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 11.5.2016 L 121/11 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/699 z dnia 10 maja 2016 r. ustalające na rok 2016 pułapy budżetowe mające zastosowanie do niektórych systemów wsparcia bezpośredniego określonych

Bardziej szczegółowo

TABELA I: FLOTY RYBACKIE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH (UE-28) W 2014 R.

TABELA I: FLOTY RYBACKIE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH (UE-28) W 2014 R. EUROPEJSKIE RYBOŁÓWSTWO W LICZBACH Poniższe tabele zawierają podstawowe dane statystyczne dotyczące różnych obszarów związanych ze wspólną polityką rybołówstwa (WPRyb), a mianowicie: floty rybackie państw

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 5.7.2016 r. COM(2016) 440 final 2016/0202 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, protokołu (2015) zmieniającego załącznik dotyczący

Bardziej szczegółowo

Cennik Oferty Play Mix

Cennik Oferty Play Mix Cennik Oferty Play Mix Cennik Oferty Play Mix Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 Sp. z o.o. obowiązuje od 3 września 2007r do odwołania Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w złotych polskich

Bardziej szczegółowo

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość 2015R1089 PL 01.01.2015 001.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/1089

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 24.9.2014 L 280/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 994/2014 z dnia 13 maja 2014 r. zmieniające załączniki VIII i VIIIc do rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 24.5.2016 L 135/115 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2016/795 z dnia 11 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1370/2013 określające środki

Bardziej szczegółowo

Przed letnimi wakacjami UE przypomina o europejskim numerze alarmowym 112

Przed letnimi wakacjami UE przypomina o europejskim numerze alarmowym 112 IP/08/836 Bruksela, dnia 3 czerwca 2008 r. Przed letnimi wakacjami UE przypomina o europejskim numerze alarmowym 112 Komisja Europejska wzmogła dzisiaj działania mające na celu spopularyzowanie w UE bezpłatnego

Bardziej szczegółowo

Polityka rejestracyjna nazw domen.eu

Polityka rejestracyjna nazw domen.eu Polityka rejestracyjna nazw domen.eu 1/13 SPIS TREŚCI Spis treści... 2 Definicje... 3 Cel i zakres... 3 Część 1. Ustalenie, czy Rejestrujący spełnia Ogólne Kryteria... 3 Kwalifikacyjne... 3 Część 2. Wybór

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 28 kwietnia 2016 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 28 kwietnia 2016 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 28 kwietnia 2016 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: DECYZJA RADY upoważniająca

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNE DEKLARACJE I OŚWIADCZENIA OBECNYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON I NOWYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON UMOWY

WSPÓLNE DEKLARACJE I OŚWIADCZENIA OBECNYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON I NOWYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON UMOWY WSPÓLNE DEKLARACJE I OŚWIADCZENIA OBECNYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON I NOWYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON UMOWY AF/EEE/BG/RO/DC/pl 1 WSPÓLNA DEKLARACJA W SPRAWIE TERMINOWEJ RATYFIKACJI UMOWY O UDZIALE REPUBLIKI

Bardziej szczegółowo

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa) 27.4.2006 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 114/1 I (Akty, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 629/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 5 kwietnia 2006 r. zmieniające

Bardziej szczegółowo

Polityka rejestracyjna nazw domen.eu

Polityka rejestracyjna nazw domen.eu Polityka rejestracyjna nazw domen.eu 1/14 SPIS TREŚCI Spis treści... 2 Definicje... 3 Cel i zakres... 3 Część 1. Ustalenie, czy Rejestrujący spełnia Ogólne Kryteria Kwalifikacyjne... 3 Część 2. Wybór nazwy

Bardziej szczegółowo

Komunikat w sprawie pacjentów uprawnionych do świadczeń na podstawie dokumentów wystawionych przez inne kraje UE/EFTA

Komunikat w sprawie pacjentów uprawnionych do świadczeń na podstawie dokumentów wystawionych przez inne kraje UE/EFTA Komunikat w sprawie pacjentów uprawnionych do świadczeń na podstawie dokumentów wystawionych przez inne kraje UE/EFTA Wydział Spraw Świadczeniobiorców i Współpracy Międzynarodowej/Dział Współpracy Międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

Bruksela, dnia 17.9.2014 r. C(2014) 6767 final KOMUNIKAT KOMISJI

Bruksela, dnia 17.9.2014 r. C(2014) 6767 final KOMUNIKAT KOMISJI KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 17.9.2014 r. C(2014) 6767 final KOMUNIKAT KOMISJI Aktualizacja danych wykorzystywanych do obliczania kar ryczałtowych oraz kar pieniężnych wskazywanych Trybunałowi Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 czerwca 2013 r. Poz. 724 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 17 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 25 czerwca 2013 r. Poz. 724 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 17 czerwca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia czerwca 0 r. Poz. 7 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW ) z dnia 7 czerwca 0 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych

Bardziej szczegółowo

Mapa Unii Europejskiej

Mapa Unii Europejskiej Mapa Unii Europejskiej 1. Cele lekcji a) Wiadomości Uczeń zna: nazwy państw Unii Europejskiej, nazwy stolic państw Unii Europejskiej, flagi państw Unii Europejskiej. b) Umiejętności Uczeń potrafi: wskazać

Bardziej szczegółowo

Rozp. 1408/71: art. 12; art. 72 Rozp. 574/72: art. 10a; art. 85.2 i 3. 1.1. Nazwisko ( 1a )...

Rozp. 1408/71: art. 12; art. 72 Rozp. 574/72: art. 10a; art. 85.2 i 3. 1.1. Nazwisko ( 1a )... KOMISJA ADMINISTRACYJNA DS. ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO PRACOWNIKÓW MIGRUJĄCYCH Patrz: Pouczenie na stronie 3 E 405 ( 1 ) ZAŚWIADCZE DOTYCZĄCE SUMOWANIA OKRESÓW UBEZPIECZENIA, ZATRUDNIENIA LUB PRACY NA

Bardziej szczegółowo

Autorka wskazuje na konkretnym przykładzie, jak należy rozwiązywać problemy dotyczące rozpoznawania takich transakcji.

Autorka wskazuje na konkretnym przykładzie, jak należy rozwiązywać problemy dotyczące rozpoznawania takich transakcji. Autorka wskazuje na konkretnym przykładzie, jak należy rozwiązywać problemy dotyczące rozpoznawania takich transakcji. Po kilku latach funkcjonowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie towarów na obszar celny PRAWO CELNE

Wprowadzenie towarów na obszar celny PRAWO CELNE Wprowadzenie towarów na obszar celny obszar celny Wspólnoty obejmuje terytorium 25 państw członkowskich z pewnymi wyłączeniami, np. nie są zaliczane do obszaru celnego w przypadku: Danii Wyspy Owcze i

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI. Komunikatu Komisji

ZAŁĄCZNIKI. Komunikatu Komisji KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 14.12.2015 r. COM(2015) 639 final ANNEXES 3 to 4 ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIK III: Ogólna ocena zasady dodatkowości (art. 95 RWP) ZAŁĄCZNIK IV: Terminy przedkładania i przyjmowania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR L 134/32 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 463/2014 z dnia 5 maja 2014 r. ustanawiające, na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 w sprawie Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie drogowych przewozów kabotażowych

Opodatkowanie drogowych przewozów kabotażowych Opodatkowanie drogowych przewozów kabotażowych Rozważając zasady opodatkowania drogowych przewozów kabotażowych w poszczególnych krajach członkowskich za podstawę należy przyjąć następujące przepisy prawne:

Bardziej szczegółowo

CENY UWZGLĘDNIAJĄ PODATEK VAT W WYSOKOŚCI

CENY UWZGLĘDNIAJĄ PODATEK VAT W WYSOKOŚCI 1. Usługi krajowe połączenia standardowe, SMS, MMS, Internet USŁUGI Połączenia krajowe (cena za minutę połączenia) 0,29 zł 0,24 zł SMS 0,12 zł 0,10 zł MMS 0,50 zł 0,41zł Transmisja danych (cena za 100

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Pakiet Internet w UE w ofercie nju z rachunkiem obowiązuje od dnia 30 czerwca 2015 r.

Regulamin usługi Pakiet Internet w UE w ofercie nju z rachunkiem obowiązuje od dnia 30 czerwca 2015 r. Regulamin usługi Pakiet Internet w UE w ofercie nju z rachunkiem obowiązuje od dnia 30 czerwca 2015 r. 1. Pakiet Internet w UE (dalej: Usługa ) to usługa dostępna dla abonentów oferty nju z rachunkiem

Bardziej szczegółowo

PRZESYŁKI KURIERSKIE CENNIK USŁUG BUBALO

PRZESYŁKI KURIERSKIE CENNIK USŁUG BUBALO PRZESYŁKI KURIERSKIE CENNIK USŁUG BUBALO 01 Spis treści 1. Paczki Kraj.... Usługi dodatkowe kraj.... Paczki Europa Standard Pack.1. Usługa Standard..... Usługa Premium... 6 1. Paczki Europa Mega Pack.1.

Bardziej szczegółowo

Unijny Kodeks Celny ZABEZPIECZENIE DŁUGU CELNEGO

Unijny Kodeks Celny ZABEZPIECZENIE DŁUGU CELNEGO Zagadnienie z zakresu: Unijny Kodeks Celny ZABEZPIECZENIE DŁUGU CELNEGO Podstawy prawne: Art. 89 100 UKC Art. 81 86 i 250 rozporządzenia delegowanego Art. 147-164, 345 i 346 rozporządzenia wykonawczego

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2011/874/UE)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2011/874/UE) 23.12.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 343/65 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 15 grudnia 2011 r. ustanawiająca wykaz państw trzecich i terytoriów, z których dozwolony jest przywóz psów, kotów

Bardziej szczegółowo

cena brutto Opłata za aktywację usługi 250,00 zł 57,50 zł 307,50 zł

cena brutto Opłata za aktywację usługi 250,00 zł 57,50 zł 307,50 zł CENNIK POSTPAID W SIECI LARK MOBILE Obowiązuje od 01.07.2013 r. Informacje o usłudze 1. Usługa Lark Mobile to usługa bezprzewodowego dostępu do sieci Internet. 2. Usługa świadczona jest przez Operatora

Bardziej szczegółowo

CENNIK OFERTY PLAY ONLINE NA KARTĘ Z MODEMEM

CENNIK OFERTY PLAY ONLINE NA KARTĘ Z MODEMEM CENNIK OFERTY PLAY ONLINE NA KARTĘ Z MODEMEM Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 sp. z o.o. obowiązuje od 23.08.2010 r. do odwołania (zmieniony dn. 01.07.2014 r.) Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane

Bardziej szczegółowo

CENNIK STANDARDOWY USŁUGI MOBILNEGO DOSTĘPU DO INTERNETU FreshNet Mobile

CENNIK STANDARDOWY USŁUGI MOBILNEGO DOSTĘPU DO INTERNETU FreshNet Mobile CENNIK STANDARDOWY USŁUGI MOBILNEGO DOSTĘPU DO INTERNETU FreshNet Mobile Obowiązuje od 01.07.2014 r. Informacje o usłudze 1. Usługa FreshNet Mobile to usługa bezprzewodowego dostępu do sieci Internet.

Bardziej szczegółowo

07: np. objęcie procedurą zawieszenia poboru akcyzy)

07: np. objęcie procedurą zawieszenia poboru akcyzy) Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że w Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych w wersji 1.15 z dnia 15.12.2014 r., wprowadza się następujące zmiany: 1) w Części IV Sekcja B: a) w opisie pola 37,

Bardziej szczegółowo

Zamierzasz pracować w Danii?

Zamierzasz pracować w Danii? Zamierzasz pracować w Danii? Duńska Inspekcja Pracy Telefon +45 70 12 12 88 E-mail: at@at.dk www.at.dk Kraje Unii Europejskiej/Europejskiej Strefy Gospodarczej (UE/EEA) Azory Baleary (Majorka, Ibiza) Belgia

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 Komisja Kontroli Budżetowej 2009 17.9.2008 DOKUMENT ROBOCZY w sprawie sprawozdania specjalnego ETO nr 2/2008 dotyczącego wiążącej informacji taryfowej (WIT) Komisja Kontroli Budżetowej

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 4.3.2015 L 60/55 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2015/348 z dnia 2 marca 2015 r. dotycząca zgodności niektórych celów zawartych w planach krajowych lub planach dotyczących funkcjonalnych bloków przestrzeni

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków

Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków Marlena Piekut Oleksandra Kurashkevych Płock, 2014 Pracowanie Zarabianie pieniędzy Bawienie się INTERNET Dokonywanie zakupów Nawiązywanie kontaktów Tadao

Bardziej szczegółowo

Instytucja AEO w Polsce i na świecie dlaczego warto dołączyć do elity

Instytucja AEO w Polsce i na świecie dlaczego warto dołączyć do elity Instytucja AEO w Polsce i na świecie dlaczego warto dołączyć do elity UPOWAŻNIONY PRZEDSIĘBIORCA AEO (AUTHORISED ECONOMIC OPERATORS) Instytucja Wspólnotowego Kodeksu Celnego, która obowiązuje od 01.01.2008r.

Bardziej szczegółowo

Frekwencja w wyborach parlamentarnych oraz samorządowych

Frekwencja w wyborach parlamentarnych oraz samorządowych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

myavon - cennik skrócony myavon - cennik szczegółowy

myavon - cennik skrócony myavon - cennik szczegółowy myavon - cennik skrócony w sieci myavon poza siecią 1 minuta 0.40 zł 0.69 zł SMS 0.20 zł 0.20 zł MMS 0.45 zł 0.45 zł myavon - cennik szczegółowy myavon myavon 1 minuta w naliczaniu 1-sekunwym myavon innych

Bardziej szczegółowo

CENNIK PREPAID. USŁUGI cena z VAT cena bez VAT. SMS 0,12 zł 0,10 zł. MMS 0,50 zł 0,41zł

CENNIK PREPAID. USŁUGI cena z VAT cena bez VAT. SMS 0,12 zł 0,10 zł. MMS 0,50 zł 0,41zł 1. Usługi krajowe połączenia standardowe, SMS, MMS, Internet USŁUGI Połączenia krajowe 0,29 zł 0,24 zł SMS 0,12 zł 0,10 zł MMS 0,50 zł 0,41zł 0,10 zł 0,08 zł Jedna stawka za połączenia do wszystkich sieci

Bardziej szczegółowo

29.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 95/39

29.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 95/39 29.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 95/39 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 27 marca 2014 r. w odniesieniu do wkładu finansowego Unii na rzecz skoordynowanego planu kontroli w celu ustalenia

Bardziej szczegółowo

Jesteście obywatelami Unii Europejskiej

Jesteście obywatelami Unii Europejskiej Jesteście obywatelami Unii Europejskiej W I T A M Y w L u k s e m b u r g u informacja zaproponowana przez ASTI ( АСТИ) i partnerów S P I S T R E Ś C I Pobyt w Luksemburgu : Przez okres krótszy niż 3 miesiące

Bardziej szczegółowo

Przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym: sprawozdanie na temat cen samochodów pokazuje mniejsze różnice w cenach nowych samochodów w UE w 2010 r.

Przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym: sprawozdanie na temat cen samochodów pokazuje mniejsze różnice w cenach nowych samochodów w UE w 2010 r. KOMISJA EUROPEJSKA KOMUNIKAT PRASOWY Przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym: sprawozdanie na temat cen pokazuje mniejsze różnice w cenach nowych w UE w 2010 r. Bruksela, 26 lipca 2011 r. Ostatnie

Bardziej szczegółowo

Zakupy on-line w europejskich gospodarstwach domowych. dr inż. Marlena Piekut Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechnika Warszawska

Zakupy on-line w europejskich gospodarstwach domowych. dr inż. Marlena Piekut Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechnika Warszawska Zakupy on-line w europejskich gospodarstwach domowych dr inż. Marlena Piekut Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechnika Warszawska Cel badania Identyfikacja zakresu wykorzystania handlu elektronicznego

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI

UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI RADA Bruksela, 14 marca 2014 r. (OR. en) 2012/0184 (COD) 2012/0185 (COD) 2012/0186 (COD) PE-CONS 11/14 TRANS 18 CODEC 113 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

SĄ PAŃSTWO OBYWATELAMI UNII EUROPEJSKIEJ MIESZKAJĄCYMI W BELGII?

SĄ PAŃSTWO OBYWATELAMI UNII EUROPEJSKIEJ MIESZKAJĄCYMI W BELGII? SĄ PAŃSTWO OBYWATELAMI UNII EUROPEJSKIEJ MIESZKAJĄCYMI W BELGII? Mogą Państwo wziąć udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się 25 maja 2014 r. 1 KTO MOŻE GŁOSOWAĆ 25 MAJA 2014 r.?

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY. w sprawie przyjęcia przez Litwę euro w dniu 1 stycznia 2015 r.

Wniosek DECYZJA RADY. w sprawie przyjęcia przez Litwę euro w dniu 1 stycznia 2015 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 4.6.2014 r. COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przyjęcia przez Litwę euro w dniu 1 stycznia 2015 r. PL PL UZASADNIENIE 1. KONTEKST WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

5. Miejscowości włączone do Warszawy: (Dostarczane do 4 godzin) Falenica, Miedzeszyn, Radość, Wesoła, Stara Miłosna, Anin - 35,00 zł

5. Miejscowości włączone do Warszawy: (Dostarczane do 4 godzin) Falenica, Miedzeszyn, Radość, Wesoła, Stara Miłosna, Anin - 35,00 zł CENNIK USŁUG 1. PRZESYŁKI EKONOMICZNE NA TERENIE WARSZAWY - 13,00 zł (Dostarczane do 24h od momentu odebrania. Usługa wyłącznie dla klientów z umową) ( z pominięciem miejscowości wymienionych w punkcie

Bardziej szczegółowo

Recykling odpadów opakowaniowych

Recykling odpadów opakowaniowych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUGI TELEFONII KOMÓRKOWEJ VECTRA S.A.

CENNIK USŁUGI TELEFONII KOMÓRKOWEJ VECTRA S.A. CENNIK USŁUGI TELEFONII KOMÓRKOWEJ VECTRA S.A. Cennik obowiązujący dla Usług nabywanych i/lub Umów zawieranych od 19 maja 2016 roku. I. Opłaty Abonamentowe (plany taryfowe oraz pakiety dodatkowe) A. Opłaty

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie rozporządzenia w sprawie wzajemnego uznawania do wyrobów z metali szlachetnych

Zastosowanie rozporządzenia w sprawie wzajemnego uznawania do wyrobów z metali szlachetnych KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PRZEDSIĘBIORSTW I PRZEMYSŁU Wytyczne 1 Bruksela, dnia 1.2.2010 r. - Zastosowanie rozporządzenia w sprawie wzajemnego uznawania do wyrobów z metali szlachetnych

Bardziej szczegółowo

I. Stan prawny. ul. Świętokrzyska 12, Warszawa tel.: fax:

I. Stan prawny. ul. Świętokrzyska 12, Warszawa tel.: fax: Materiał informacyjny dotyczący problematyki przedstawiania towarów i dokonywania zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym, w kontekście zmian wynikających z wdrożenia Unijnego Kodeksu Celnego Podobnie jak

Bardziej szczegółowo

Zasady wypełniania zaświadczenia A1 o ustawodawstwie dotyczącym zabezpieczenia społecznego mającym zastosowanie do osoby uprawnionej

Zasady wypełniania zaświadczenia A1 o ustawodawstwie dotyczącym zabezpieczenia społecznego mającym zastosowanie do osoby uprawnionej Zasady wypełniania zaświadczenia A1 o ustawodawstwie dotyczącym zabezpieczenia społecznego mającym zastosowanie do osoby uprawnionej Podstawy prawne: Z dniem 1 maja 2010 r. weszły w życie: - rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIA. (Tekst mający znaczenie dla EOG)

ROZPORZĄDZENIA. (Tekst mający znaczenie dla EOG) L 156/2 ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/949 z dnia 19 czerwca 2015 r. zatwierdzające przedwywozowe kontrole niektórych rodzajów żywności przeprowadzane przez niektóre państwa

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Płaca minimalna w krajach unii europejskiej Spośród 28 państw członkowskich Unii Europejskiej 21 krajów posiada regulacje dotyczące wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Liczba samochodów osobowych na 1000 ludności

Liczba samochodów osobowych na 1000 ludności GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

CENNIK OFERTY PLAY ONLINE MIX II

CENNIK OFERTY PLAY ONLINE MIX II CENNIK OFERTY PLAY ONLINE MIX II obowiązuje od 01.07.2012 r. do odwołania Niniejsza oferta przeznaczona jest tylko i wyłącznie dla osób wskazanych przez Aspiro.Net sp. z o.o. jako osób, które od dnia 1

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 stycznia 2013 r. Poz. 44 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 11 stycznia 2013 r. Poz. 44 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 stycznia 2013 r. Poz. 44 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wzorów wniosków w zakresie refundacji leku, środka

Bardziej szczegółowo

Truphone World. Plany taryfowe Truphone World

Truphone World. Plany taryfowe Truphone World Plany taryfowe Nowa definicja telefonii komórkowej Nasza opatentowana globalna sieć zapewnia wyjątkowy komfort korzystania z usług mobilnych na całym świecie. Oznacza to większą prędkość przesyłania danych,

Bardziej szczegółowo

Wyzwania Energetyki 2012 CEF

Wyzwania Energetyki 2012 CEF Wyzwania Energetyki 2012 CEF Janusz Piechociński Luty 2012 Nowe narzędzie CEF Dnia 29 czerwca 2011 r. Komisja Europejska przyjęła wniosek dotyczący kolejnych wieloletnich ram finansowych obejmujących lata

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI KOMUNIKATU KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

ZAŁĄCZNIKI KOMUNIKATU KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 23.7.2014 r. COM(2014) 520 final ANNEXES 1 to 3 ZAŁĄCZNIKI do KOMUNIKATU KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Efektywność energetyczna i jej wkład w bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Zakończenie Summary Bibliografia

Zakończenie Summary Bibliografia Spis treści: Wstęp Rozdział I Zakresy i ich wpływ na pojmowanie bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1. Zakresy pojmowania bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1.1. Zakres wąski bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1.2. Zakres

Bardziej szczegółowo

Cennik usług Netia Mobile Taryfa Indywidualna

Cennik usług Netia Mobile Taryfa Indywidualna Obowiązuje od 1.07.2012 r. Cennik usług Netia Mobile (Cennik) jest skierowany do przedsiębiorców (osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, prowadzących

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej Poradnik Użytkownika

Zmiany w programie związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej Poradnik Użytkownika Zmiany w programie związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej Poradnik Użytkownika River Sp. z o.o. 30-133 Kraków, ul. Juliusza Lea 210 B; tel. (0-12) 638-66-55, fax. (0-12) 636-97-36, e-mail:

Bardziej szczegółowo

Cennik Oferty Play Online na Kartę

Cennik Oferty Play Online na Kartę Cennik Oferty Play Online na Kartę Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 sp. z o.o. obowiązuje od 20.07.2010 r. do odwołania (zmieniony dn. 01.07.2013 r.) Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w

Bardziej szczegółowo

5.12.2006 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 337/57

5.12.2006 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 337/57 5.12.2006 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 337/57 DECYZJA KOMISJI z dnia 30 listopada 2006 r. zatwierdzająca programy zwalczania i monitorowania chorób zwierząt, niektórych pasażowalnych encefalopatii

Bardziej szczegółowo

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI L 46/12 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 18.2.2014 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 14 lutego 2014 r. zmieniająca załącznik II do decyzji 93/52/EWG w odniesieniu do uznania niektórych regionów Włoch

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska KOMITET REGIONÓW

Unia Europejska KOMITET REGIONÓW Unia Europejska KOMITET REGIONÓW Bruksela, 2003 Wstęp do Komitetu Regionów Unia europejska Komitet Regionów Tworzenie Komitetu Regionów Komitet Regionów jest zgromadzeniem doradczym Unii Europejskiej;

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania upoważnień do stosowania uproszczonej procedury w zakresie potwierdzania pochodzenia towarów.

Zasady przyznawania upoważnień do stosowania uproszczonej procedury w zakresie potwierdzania pochodzenia towarów. Kraków, dnia 16 maja 2013r. Izba Celna w Krakowie Zasady przyznawania upoważnień do stosowania uproszczonej procedury w zakresie potwierdzania pochodzenia towarów. 1. Uproszczony sposób dokumentowania

Bardziej szczegółowo

solutions for demanding business Zastrzeżenia prawne

solutions for demanding business Zastrzeżenia prawne Zastrzeżenia prawne Zawartośd dostępna w prezentacji jest chroniona prawem autorskim i stanowi przedmiot własności. Teksty, grafika, fotografie, dźwięk, animacje i filmy, a także sposób ich rozmieszczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin dodatkowy 1. Rozdział I - Wnioski o pomoc prawną (art. 1-3)...000

Regulamin dodatkowy 1. Rozdział I - Wnioski o pomoc prawną (art. 1-3)...000 Regulamin dodatkowy 1 Spis treści Rozdział I - Wnioski o pomoc prawną (art. 1-3)...000 Rozdział II - Wnioski o przyznanie pomocy w zakresie kosztów postępowania (art. 4 i 5)000 Rozdział III - Doniesienia

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Komisja Petycji 27.5.2014 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Przedmiot: Petycja 0194/2013, którą złożył D. G. (Niemcy), w sprawie niejednorodności szkoleń dla koordynatorów ds. bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

FORMY PŁATNOŚCI STOSOWANE OBECNIE ORAZ PREFEROWANE

FORMY PŁATNOŚCI STOSOWANE OBECNIE ORAZ PREFEROWANE FORMY PŁATNOŚCI STOSOWANE OBECNIE ORAZ PREFEROWANE 2/09/2008-22/10/2008 Znaleziono 329 odpowiedzi z 329 odpowiadających wybranym kryteriom UDZIAŁ Kraj DE - Niemcy 55 (16.7%) PL - Polska 41 (12.5%) DK -

Bardziej szczegółowo

Wirtualne Muzeum MOJE WIATRAKI

Wirtualne Muzeum MOJE WIATRAKI Wirtualne Muzeum MOJE WIATRAKI część Znaczki Pocztowe Koperty FDC Datowniki Okolicznościowe z Wiatrakiem Właściciel KOLEKCJI: Wiesław Szkopek Wydanie VII / 11 2015 eksponaty filatelistyczne w Kolekcji

Bardziej szczegółowo

Opóźnienia w płatnościach w transakcjach handlowych

Opóźnienia w płatnościach w transakcjach handlowych Opóźnienia w płatnościach w transakcjach handlowych 13/05/2008-20/06/2008 Znaleziono 408 odpowiedzi z 408 odpowiadających wybranym kryteriom 0. Uczestnictwo Kraj DE - Niemcy 48 (11,8%) PL - Polska 44 (10,8%)

Bardziej szczegółowo

IMPORT I EKSPORT Pani Irena Progorowicz

IMPORT I EKSPORT Pani Irena Progorowicz Pani Irena Progorowicz IMPORT TOWARÓW - definicja Stan prawny do dnia 31 marca 2013: - przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju Stan prawny od 01 kwietnia 2013: - przywóz towarów

Bardziej szczegółowo

Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek od towarów i usług (VAT), o ile nie wskazano inaczej.

Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek od towarów i usług (VAT), o ile nie wskazano inaczej. CENNIK OFERTY TELE25 Cennik Usług Telekomunikacyjnych Tele25. obowiązuje od 01.04.2014 r. do odwołania Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek od towarów

Bardziej szczegółowo

KOMISJA DECYZJE. 3.7.2008 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 173/17

KOMISJA DECYZJE. 3.7.2008 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 173/17 3.7.2008 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 173/17 II (Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa) DECYZJE KOMISJA DECYZJA KOMISJI z dnia 8 kwietnia 2008 r.

Bardziej szczegółowo

L 72/32 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 72/32 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 72/32 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 10.3.2012 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 208/2012 z dnia 9 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 562/2011 przyjmujące plan podziału

Bardziej szczegółowo

Ankieta internetowa dla inspektorów

Ankieta internetowa dla inspektorów Ankieta internetowa dla inspektorów Drodzy inspektorzy rolnictwa ekologicznego! Jesteśmy wdzięczni za włączenie się w projekt poświęcony doskonaleniu szkoleń, poprzez udział w ankiecie internetowej. Stanowi

Bardziej szczegółowo

Wirtualne Muzeum MOJE WIATRAKI

Wirtualne Muzeum MOJE WIATRAKI Wirtualne Muzeum MOJE WIATRAKI część Znaczki Pocztowe Koperty FDC Datowniki Okolicznościowe z Wiatrakiem Właściciel KOLEKCJI: Wiesław Szkopek Wydanie VIII / 05 2016 eksponaty filatelistyczne w Kolekcji

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 23 października 2012 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Bardziej szczegółowo

Obrót międzynarodowy - przepisy celne i podatkowe oraz ich praktyczne zastosowanie, zmiany w 2016.

Obrót międzynarodowy - przepisy celne i podatkowe oraz ich praktyczne zastosowanie, zmiany w 2016. Obrót międzynarodowy - przepisy celne i podatkowe oraz ich praktyczne zastosowanie, zmiany w 2016. Miejsce: Warszawa Termin: 04-05.07.2016, poniedziałek - wtorek (10.00-16.30 i 9.00-16.00) Masz pytania

Bardziej szczegółowo

1. Mechanizm alokacji kwot

1. Mechanizm alokacji kwot 1. Mechanizm alokacji kwot Zgodnie z aneksem do propozycji Komisji Europejskiej w sprawie przejęcia przez kraje UE 120 tys. migrantów znajdujących się obecnie na terenie Włoch, Grecji oraz Węgier, algorytm

Bardziej szczegółowo

Porady dla podróżnych

Porady dla podróżnych 1. esky.pl 2. Guide_homepage Ostatnia aktualizacja: 22.01.2016 Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Dziecko w samolocie Zwierzęta Odprawa i obsługa pasażera Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje

Bardziej szczegółowo

Uznanie świadectw uzyskanych za granicą

Uznanie świadectw uzyskanych za granicą Źródło: http://www.kuratorium.waw.pl/pl/poradnik-klienta/inne-sprawy/nostryfikacja-swiadectw/5423,uznanie-sw iadectw-uzyskanych-za-granica.html Wygenerowano: Sobota, 19 września 2015, 12:20 Uznanie świadectw

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 296/2 1.12.2004 Rodzaje gazu i odpowiadające im ciśnienia zasilające zgodnie z art. 2 ust. 2 dyrektywy Rady 90/396/EWG z dnia 29 czerwca 1990 r. (2004/C 296/02) (Niniejsza publikacja jest oparta na informacjach

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA PL L 341/10 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 18.12.2013 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1352/2013 z dnia 4 grudnia 2013 r. ustanawiające

Bardziej szczegółowo

Nowe akty prawne UE dotyczące przemieszczania zwierząt domowych, w tym również zwierząt domowych towarzyszących podróżnym przemieszczanych w celach

Nowe akty prawne UE dotyczące przemieszczania zwierząt domowych, w tym również zwierząt domowych towarzyszących podróżnym przemieszczanych w celach , w tym również zwierząt domowych towarzyszących podróżnym przemieszczanych w celach niehandlowych z państw trzecich na terytorium UE szereg aktów prawnych dotyczących przemieszczania niehandlowego zwierząt

Bardziej szczegółowo

Ocena Skutków Regulacji 1. Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje akt normatywny

Ocena Skutków Regulacji 1. Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje akt normatywny Uzasadnienie Przedkładany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmienia rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Tadeusz T. Kaczmarek. Marian Zarzycki PORADNIK EKSPORTERA

Tadeusz T. Kaczmarek. Marian Zarzycki PORADNIK EKSPORTERA Tadeusz T. Kaczmarek Marian Zarzycki PORADNIK EKSPORTERA 2005 SPIS TRESCI Literatura... 11 Wstęp... 13 CZĘŚĆ I - GENERALNE ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W HANDLU MIEDZYNARODOWYM Autor: Tadeusz Teofil Kaczmarek Rozdział

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie zdolności instytucjonalnych celem skutecznego zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego w Polsce. Sekretariat Krajowej Rady BRD

Rozwijanie zdolności instytucjonalnych celem skutecznego zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego w Polsce. Sekretariat Krajowej Rady BRD Rozwijanie zdolności instytucjonalnych celem skutecznego zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego w Polsce Sekretariat Krajowej Rady BRD Krakowskie Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Kraków, 26/02/2015

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w roamingu

Cennik usług w roamingu Cennik usług w roamingu z dnia 01.07.2014 r. 1. Cennik usług w roamingu (dalej: Cennik ) obowiązuje Abonentów oferty nju mobile będących stroną pisemnej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z

Bardziej szczegółowo

Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek od towarów i usług (VAT), o ile nie wskazano inaczej.

Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek od towarów i usług (VAT), o ile nie wskazano inaczej. obowiązuje od 30.04.2016 Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek od towarów i usług (VAT), o ile nie wskazano inaczej. Opłaty za wysłanie wiadomości SMS,

Bardziej szczegółowo

F AKTURY W PODATKU OD

F AKTURY W PODATKU OD F AKTURY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG Faktury i dokumenty w transakcjach międzynarodowych Gdynia, 10 lutego 2014 Artykuł 20 UoVAT: WEWN TRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA OBOWI ZEK PODATKOWY W wewnątrzwspólnotowej

Bardziej szczegółowo

Cennik usług dla Użytkowników Heyah

Cennik usług dla Użytkowników Heyah Cennik usług dla Użytkowników Heyah Ceny za usługi podane w kwotach brutto, zawierają 22% podatek VAT Usługi krajowe Poczta głosowa Połączenie krajowe z numerem Poczty *1111 lub głosowej, w tym odsłuchanie

Bardziej szczegółowo