UMOWA Nr.. Przeprowadzenie w PSE S.A. procesu odnowienia certyfikacji systemów zarządzania: środowiskowego, bezpieczeństwem informacji oraz bhp.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA Nr.. Przeprowadzenie w PSE S.A. procesu odnowienia certyfikacji systemów zarządzania: środowiskowego, bezpieczeństwem informacji oraz bhp."

Transkrypt

1 UMOWA Nr.. Przeprowadzenie w PSE S.A. procesu odnowienia certyfikacji systemów zarządzania: środowiskowego, bezpieczeństwem informacji oraz bhp. zawarta w dniu... w Konstancinie-Jeziornie, pomiędzy: Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółką Akcyjną z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 165, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Systemu Sądowego pod numerem KRS , NIP: , wysokość kapitału zakładowego: zł, kapitał zakładowy w całości wpłacony, zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM lub PSE S.A., którą reprezentują: a. z siedzibą w, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy pod numerem KRS.., NIP:.., wysokość kapitału zakładowego:..., zwaną dalej Wykonawcą, którą reprezentuje: zwanymi dalej łącznie Stronami, a odrębnie Stroną 1 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest przeprowadzenie u Zamawiającego procesu odnowienia certyfikacji, w tym przeprowadzenie auditu odnowienia wraz ze sporządzeniem i dostarczeniem Zamawiającemu raportu z auditu, wydanie certyfikatu na okres trzech lat, a także nadzór nad certyfikatem polegający na przeprowadzeniu dwóch auditów nadzoru wraz ze sporządzeniem i dostarczeniem Zamawiającemu raportów z auditów zgodnie z wymaganiami norm i obowiązujących przepisów dla systemów: 1) zarządzania środowiskowego na zgodność z normą ISO 14001, 2) systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji na zgodność z normą ISO/IEC ) systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy na zgodność z normą PN-N Certyfikat ważny jest przez okres trzech lat i nie może być odstępowany na rzecz osób trzecich. 2. Wydanie certyfikatów dla systemów, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu nastąpi w wyniku przeprowadzenia auditu odnowienia, w następujących przypadkach: 1) spełnienie przez Zamawiającego wymagań określonych w normie zastosowanej do certyfikacji; środowiskowego, bezpieczeństwem informacji oraz bhp. Strona 1 z 11

2 2) po usunięciu przez Zamawiającego stwierdzonych niezgodności z wymaganiami normy zastosowanej do certyfikacji oraz po przedstawieniu przez Zamawiającego potwierdzenia ich skorygowania; 3) w szczególnych przypadkach, po przeprowadzeniu pełnego lub ograniczonego auditu dodatkowego. 3. W zakres przedmiotu Umowy wchodzą także wszystkie te czynności, które nie zostały wprost określone w Umowie, a są niezbędne do przeprowadzenia procesu odnowienia certyfikacji i które Wykonawca w oparciu o dotychczasowe doświadczenie powinien był przewidzieć podejmując się wykonania przedmiotu Umowy. 2 Termin realizacji Umowy Prace, stanowiące przedmiot Umowy, zostaną wykonane w terminie do: 1) Audit odnowienia do dnia 30 czerwca 2015 r. 2) Audit nadzoru I nad certyfikatami wymienionymi w 1 ust. 1, w terminie nie późniejszym niż 12 m-cy od ostatniego dnia auditu odnowienia, w zakresie działalności objętej certyfikatem, w okresie ważności certyfikatu. 3) Audit nadzoru II nad certyfikatami wymienionymi w 1 ust. 1, w terminie nie późniejszym niż 24 m-cy od ostatniego dnia auditu odnowienia, w zakresie działalności objętej certyfikatem, w okresie ważności certyfikatu. 3 Prawa i obowiązki Wykonawcy 1. Wykonawca oświadcza, że jest jednostką certyfikującą oraz posiada wymagane w tym zakresie uprawnienia i akredytacje oraz dysponuje wiedzą i doświadczeniem niezbędnymi do wykonania przedmiotu Umowy. W szczególności, Wykonawca zapewnia, iż w toku przeprowadzania procesów odnowienia certyfikacji dla norm: ISO 14001, ISO/IEC 27001, PN-N będzie posiadał ważne akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) lub Międzynarodowej Sieci Jednostek Certyfikujących (IQNet). 2. Wykonawca oświadcza, iż zarówno cel, dla jakiego zostało mu powierzone wykonanie przedmiotu Umowy, jak i sposób jego wykorzystania przez Zamawiającego są mu znane. 3. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: 1) uzgodnienia dokumentów odniesienia lub innych przepisów, będących podstawą oceny systemów oraz prowadzenia procesu odnowienia certyfikacji zgodnie z obowiązującymi procedurami; 2) przeprowadzenia auditu odnowienia i sporządzenia raportu; 3) wydania Zamawiającemu certyfikatów potwierdzających zgodność systemów wymienionych w 1 ust. 1, z dokumentami odniesienia, będącymi podstawą oceny w przypadku uzyskania pozytywnego wyniku auditu odnowienia; 4) uprzedniego powiadomienia Zamawiającego na piśmie o informacjach, jakie Wykonawca zobowiązany jest ujawnić osobie trzeciej w przypadkach przewidzianych przepisami prawa, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej; 5) przeprowadzenia w trakcie ważności certyfikatów, o których mowa w pkt. 3) niniejszego ustępu, wymaganych auditów nadzoru; środowiskowego, bezpieczeństwem informacji oraz bhp. Strona 2 z 11

3 6) powiadomienia Zamawiającego na piśmie o wszelkich zmianach w wymaganiach certyfikacyjnych; 7) przekazania certyfikatów zgodnie z postanowieniami 6 Umowy; 8) dokonania w uzasadnionych przypadkach zmiany składu zespołu auditorskiego, w tym w sytuacji zaistnienia konfliktu interesów, w szczególności, gdy członek zespołu jest byłym pracownikiem Zamawiającego lub świadczył dla niego usługi. 4. W toku realizacji prac objętych przedmiotem Umowy, Wykonawca obowiązany jest na bieżąco informować Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach, trudnościach czy przeszkodach związanych z wykonaniem Umowy, w tym także o okolicznościach leżących po stronie Zamawiającego, które mogą mieć wpływ na jakość, termin bądź zakres prac. Informacje te powinny być przekazywane osobie wskazanej w 5 ust. 2 Umowy. Zamawiający podejmie kroki w celu usunięcia leżących po jego stronie przeszkód związanych z wykonaniem Umowy, a zgłoszonych przez Wykonawcę. Wykonawca ma w szczególności prawo do: 1) wymagania od Zamawiającego przeanalizowania przyczyn i opisania podjętych lub planowanych do wykonania określonych korekcji i działań korygujących w celu wyeliminowania wykrytych niezgodności; 2) przeprowadzenia przeglądu korekcji i działań korygujących przedłożonych przez Zamawiającego w celu określenia, czy są akceptowalne; 3) wstrzymania wydania certyfikatu do czasu wywiązania się Zamawiającego z zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy w szczególności w zakresie wymaganych opłat; 4) w szczególnych przypadkach, Wykonawca ma prawo do przeprowadzenia pełnego lub ograniczonego auditu dodatkowego przed wydaniem certyfikatu, a także w okresie ważności certyfikatu; 5) Przypadki, o których mowa w pkt. 4) powyżej, dotyczą koniecznej weryfikacji skuteczności korekcji i działań korygujących podjętych w wyniku stwierdzonych niezgodności; 6) do powołania i zmian zespołu auditorów w procesie odnowienia z zachowaniem obowiązku, o którym mowa w ust. 3 pkt. 8) niniejszego paragrafu 7) przeprowadzenia tzw. auditów z krótkim terminem powiadamiania min. 14 dni przed oceną, w celu zbadania skarg, lub w odpowiedzi na zmiany lub w ramach dalszego postępowania z organizacjami zawieszonymi. Uregulowania finansowe w tym zakresie zostaną odrębnie uzgodnione. 5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości stwierdzonych przez Wykonawcę podczas auditu odnowienia lub auditów nadzoru, Wykonawca ma prawo do zawieszenia, cofnięcia lub ograniczenia zakresu certyfikatu. Wykonawca o powyższym fakcie zawiadamia Zamawiającego na piśmie. 6. Zawieszenie certyfikatu, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, może nastąpić w następujących przypadkach: a) certyfikowany system zarządzania Zamawiającego stale lub w poważnym stopniu nie spełnia wymagań certyfikacyjnych, w tym wymagań dotyczących skuteczności systemu zarządzania; b) Zamawiający nie wyraża zgody na przeprowadzenie auditów w nadzorze; c) Zamawiający dobrowolnie poprosił na piśmie o zawieszenie; d) stwierdzenia przekroczenia przez Zamawiającego praw i obowiązków środowiskowego, bezpieczeństwem informacji oraz bhp. Strona 3 z 11

4 określonych w 4 ust. 1 pkt. 1) 4) i 7) 9) Umowy;. Zawieszenie ważności certyfikatu nie może przekraczać sześciu miesięcy. W zawieszeniu, certyfikacja jest czasowo nieważna. W przypadku zawieszenia, Zamawiający powstrzymuje się od dalszego promowania swojej certyfikacji. 7. Cofnięcie certyfikatu o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, może nastąpić w następujących przypadkach: a) stwierdzenia, że nie zostały rozwiązane w czasie ustalonym przez Wykonawcę kwestie, które spowodowały zawieszenie; b) stwierdzenia trwałego zaprzestania: produkcji wyrobów, świadczenia usług lub stosowania procesów objętych zakresem certyfikatu. Po cofnięciu certyfikatu Zamawiający jest zobowiązany do zaprzestania powoływania się na status organizacji certyfikowanej i używania certyfikatów we wszystkich materiałach reklamowych. 8. Ograniczenie zakresu podanego w certyfikacie, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, może nastąpić w następujących przypadkach: a) stwierdzenia, te nie zostały, rozwiązane w czasie ustalonym przez Wykonawcę kwestie, które spowodowały ograniczenie zakresu certyfikacji; b) w celu wykluczenia tych części, które nie spełniają wymagań, kiedy Zamawiający stale lub w poważnym stopniu nie spełnia wymagań certyfikacyjnych dla tych części zakresu certyfikacji; c) na wniosek Zamawiającego. Każde ograniczenie musi być zgodne z wymaganiami normy zastosowanej do certyfikacji. 1. Zamawiający zobowiązuje się do: 4 Prawa i obowiązki Zamawiającego 1) zapewnienia, na pisemne żądanie Wykonawcy, dostępu do posiadanych dokumentów, które są konieczne do realizacji przedmiotu Umowy, o ile nie stanowi to naruszenia prawa powszechnego; 2) zapewnienia dostępności zasobów i wyposażenia niezbędnego dla pracy zespołu auditorów przeprowadzających audit odnowienia; 3) utrzymywania systemu zgodnego z wymaganiami dokumentów odniesienia, na które powołuje się certyfikat; 4) nierozszerzania zakresu certyfikacji na swoje struktury organizacyjne nie objęte certyfikacją; 5) zaprzestania powoływania się na certyfikaty z chwilą wygaśnięcia ich ważności; 6) regulowania w terminie zobowiązań z tytułu płatności wynagrodzenia zgodnie z 7 Umowy; 7) prowadzenia i udostępniania Wykonawcy i jego auditorom zapisów dotyczących reklamacji składanych przez odbiorców Zamawiającego oraz terminowego podejmowania korekcji, działań korygujących i zapobiegawczych, odnoszących się do systemu; 8) bezzwłocznego powiadamiania Wykonawcy o dokonanych zmianach organizacyjno środowiskowego, bezpieczeństwem informacji oraz bhp. Strona 4 z 11

5 -prawnych, w działalności i zarządzaniu, w szczególności dotyczących statusu prawnego, danych Zamawiającego, struktury organizacyjnej i zarządzania, zakresu działania objętego certyfikowanym systemem zarządzania oraz głównych zmian w systemie zarządzania i procesach; 9) stosowania się do decyzji Wykonawcy podejmowanych w związku ze zmianą wymagań certyfikacji odnowienia; 10) zwrotu wszelkich dokumentów certyfikacyjnych po cofnięciu lub zawieszeniu certyfikatu. 2. Zamawiający ma prawo do: 1) wnioskowania o zmianę poszczególnych członków zespołów auditujących, a wprzypadku powstania sytuacji konfliktu interesów, o którym mowa w 3 ust. 3 pkt. 8) umowy żądania zmiany poszczególnych członków zespołów auditujących, w okresie 5 dni od otrzymania informacji od Wykonawcy o składzie zespołu auditorskiego; 2) powoływania się na certyfikat dotyczący obszaru działalności objętej zakresem certyfikatu. 5 Przedstawiciele Stron. Zespół zadaniowy 1. W imieniu Wykonawcy sprawy związane z realizacją Umowy prowadzić będzie p W imieniu Zamawiającego sprawy związane z realizacją Umowy prowadzić będą: 1) W zakresie zarządzania środowiskowego - pani Małgorzata Łachniak, tel. 22/ ) W zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji - pani Jowita Sobczak, tel. 22/ ) W zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - pan Andrzej Kindzierski, tel. 22/ Każda ze Stron ma prawo dokonać zmiany osoby przedstawiciela wymienionej w ust. 1 lub 2 powiadamiając drugą Stronę na piśmie najpóźniej na 3 dni robocze przed planowaną zmianą, bez wymogu sporządzania Aneksu do Umowy. 4. Przedstawiciele Stron są upoważnieni do sprawowania bieżącego nadzoru realizacji pracy oraz przeprowadzania konsultacji i uzgodnień merytorycznych, z wyłączeniem prawa do zmiany warunków Umowy. 5. Wykonawca zobowiązuje się powołać Zespół zadaniowy do wykonania przedmiotu Umowy. Skład Zespołu zadaniowego określa Załącznik nr 3 do Umowy. Zmiana osoby wchodzącej w skład Zespołu zadaniowego wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiana składu Zespołu zadaniowego nie stanowi zmiany Umowy. 6 Odbiór prac 1. Wykonawca jest zobowiązany pisemnie zgłosić Zamawiającemu zakończenie prac oraz gotowość do ich odbioru.. Przez gotowość do odbioru pracy Strony rozumieją złożenie środowiskowego, bezpieczeństwem informacji oraz bhp. Strona 5 z 11

6 stosownego pisma wraz z wymaganą dokumentacją, o której mowa w ust. 2, w wersji papierowej. 2. Produktami pracy będą: 1) raport z auditu odnowienia na zgodność z normą ISO 14001, ISO/IEC oraz PN-N-18001, a w przypadkach, o których mowa w 1 ust. 2 Umowy, certyfikat potwierdzający zgodność systemów zarządzania środowiskowego, zarzadzania bezpieczeństwem informacji oraz systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy z ww. normami lub 2) raporty z dwóch auditów nadzoru przeprowadzonych zgodnie z wymaganiami norm ISO 14001; ISO/IEC 27001; PN-N oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów w terminach przewidzianych w 2 pkt. 2) i 3) Umowy. 3. W terminie do 10 dni roboczych od daty otrzymania pisemnych zgłoszeń, o których mowa w ust. 1 Zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia produktów prac złożonych przez Wykonawcę i w przypadku potwierdzenia prawidłowości wykonania tych produktów prac, sporządzenia protokołu ich odbioru. 4. Za datę odbioru przedmiotu Umowy uważa się dzień podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołów odbioru wszystkich produktów prac zrealizowanych zgodnie z 1 ust. 1 Umowy. 5. Przekazanie certyfikatu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 niniejszego paragrafu nastąpi w przypadkach, o których mowa w 1 ust. 2 Umowy i będzie potwierdzone podpisaniem przez Strony protokołu odbioru. 6. W przypadku odmowy wystawienia certyfikatu przez Wykonawcę Zamawiający otrzyma od Wykonawcy odpowiednią decyzję wraz z uzasadnieniem. 7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieprawidłowości w pracy, które spowodują odmowę podpisania protokołu odbioru tej pracy, Zamawiający przedstawi Wykonawcy pisemne uzasadnienie odmowy odbioru wraz z podaniem listy wad stanowiących podstawę odmowy odbioru. W takim przypadku Wykonawca usunie wskazane przez Zamawiającego wady bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia terminie ustalonym przez Zamawiającego i przedstawi pracę do ponownego odbioru. Za okres od dnia sporządzenia pisemnego uzasadnienia odmowy odbioru pracy do dnia ostatecznego podpisania protokołu odbioru pracy Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kar umownych zgodnie z 10 Umowy. 7 Wynagrodzenie Wykonawcy i warunki płatności 1. Z tytułu realizacji przedmiotu Umowy (wykonania pracy) Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości: (słownie.) netto, w tym za: 1) za audit odnowienia dla systemów zarządzania wymienionych w 1 ust. 1 wraz z raportem wynagrodzenie w wysokości:. zł netto, 2) za certyfikaty, o których mowa w 1 ust. 1 Umowy, wynagrodzenie w wysokości:. zł netto, w tym: a) za certyfikat dla systemu, o którym mowa w 1 ust. 1 pkt. 1) Umowy, wynagrodzenie w wysokości:. zł netto, b) za certyfikat dla systemu, o którym mowa w 1 ust. 1 pkt. 2) Umowy, wynagrodzenie w wysokości:. zł netto środowiskowego, bezpieczeństwem informacji oraz bhp. Strona 6 z 11

7 c) za certyfikat dla systemu, o którym mowa w 1 ust. 1 pkt. 3) Umowy, wynagrodzenie w wysokości:. zł netto 3) opłata za pierwszy audit nadzoru wraz z raportem: zł netto, w tym: a) za pierwszy audit nadzoru dla systemu, o którym mowa w 1 ust. 1 pkt. 1) Umowy, wynagrodzenie w wysokości:. zł netto, b) za pierwszy audit nadzoru dla systemu, o którym mowa w 1 ust. 1 pkt. 2) Umowy, wynagrodzenie w wysokości:. zł netto c) za pierwszy audit nadzoru dla systemu, o którym mowa w 1 ust. 1 pkt. 3) Umowy, wynagrodzenie w wysokości:. zł netto 4) opłata za drugi audit nadzoru wraz z raportem:. zł netto, w tym: a) za drugi audit nadzoru dla systemu, o którym mowa w 1 ust. 1 pkt. 1) Umowy, wynagrodzenie w wysokości:. zł netto, b) za drugi audit nadzoru dla systemu, o którym mowa w 1 ust. 1 pkt. 2) Umowy, wynagrodzenie w wysokości:. zł netto c) za drugi audit nadzoru dla systemu, o którym mowa w 1 ust. 1 pkt. 3) Umowy, wynagrodzenie w wysokości:. zł netto. 2. Do wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1) 4), doliczony zostanie podatek od towarów i usług (VAT), w wysokości obowiązującej w dacie wystawienia faktury. 3. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie poszczególnych elementów przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1) 4), nastąpi po ich wykonaniu i dokonaniu odbioru poszczególnych produktów pracy, określonych w 6 ust. 2 Umowy. Podstawą do wystawienia faktury będzie stanowić protokół odbioru odpowiedniego produktu pracy podpisany przez Zamawiającego bez wad i zastrzeżeń. Wynagrodzenia będzie płatne w terminie 21 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego przelewem na konto wskazane na fakturze. Za datę płatności uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 4. W przypadku odmowy wystawienia certyfikatu Zamawiający otrzyma od Wykonawcy raport z wynikiem negatywnym. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy obejmować będzie tylko faktycznie poniesione i udokumentowane przez niego koszty. 8 Rozwiązanie Umowy 1. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze Stron z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia dokonanego na piśmie pod rygorem nieważności. 2. Wykonawca zobowiązuje się do przerwania realizacji przedmiotu Umowy niezwłocznie po otrzymaniu wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 1, lub odpowiednio złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o wypowiedzeniu, o którym mowa w ust W ciągu 10 dni od otrzymania przez którakolwiek ze Stron wypowiedzenia Umowy, Strony komisyjnie sporządzą protokół ustalający zaawansowanie realizacji przedmiotu Umowy oraz poniesione przez Wykonawcę niezbędne i udokumentowane koszty. Niniejszy protokół będzie stanowił podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury za prace wykonane do chwili ich przerwania. 4. W przypadku wypowiedzenia Umowy, wykonawca otrzyma wynagrodzenia w wysokości ustalonej zgodnie z ust. 3, płatne w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury VAT. środowiskowego, bezpieczeństwem informacji oraz bhp. Strona 7 z 11

8 9 Podwykonawcy 1. Wykonawca ma prawo powierzyć wykonanie części pracy osobom trzecim za zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Wykonawca odpowiada za działania lub zaniechania osób trzecich, którymi posługuje się przy wykonaniu pracy, jak za działania i zaniechania własne. Rozliczenie pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą nastąpi według ich wewnętrznych regulowań bez prawa regresu do Zamawiającego 10 Kary umowne i odszkodowania 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczania Wykonawcy kar umownych: 1) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu poszczególnych elementów składających się na przedmiot Umowy, określonych w 1 ust. 1 Umowy w terminach określonych w 2 Umowy w wysokości 0,3% wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu Umowy, o którym mowa w 7 Umowy, nie więcej jednak niż 30% tego wynagrodzenia, 2) za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad lub nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie odbioru w stosunku do ustalonego terminu na ich usunięcie, w wysokości do 0,3% wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu Umowy, o którym mowa w 7 Umowy, nie więcej niż 30% kwoty wynagrodzenia netto, o którym mowa w 7 Umowy, 3) w przypadku odstąpienia od realizacji Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia netto z tytułu realizacji przedmiotu Umowy, o którym mowa w 7 Umowy. 2. Niezależnie od kar umownych, Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, określonych przepisami Kodeksu cywilnego. 3. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 11 Klauzula poufności 1. Wszelkie informacje i materiały uzyskane przez Wykonawcę od Zamawiającego w związku z realizacją Umowy, zwane dalej Informacjami Chronionymi, mogą być wykorzystane tylko w celu realizacji usług będących jej przedmiotem. 2. Wykonawca zabezpieczy Informacje Chronione przed dostępem osób trzecich oraz będzie zachowywać zasady najściślejszej poufności w stosunku do wszystkich w/w Informacji i nie będzie ich publikował ani udostępniał osobom trzecim w jakikolwiek sposób w okresie prowadzonej współpracy oraz przez 5 lat od daty jej zakończenia. 3. Postanowienia o poufności zawarte powyżej nie będą stanowiły przeszkody dla Wykonawcy w ujawnianiu informacji, która jest mu już znana i nie została uznana za poufną, została zaaprobowana na piśmie przez Zamawiającego jako informacja, która może zostać ujawniona, należy do informacji powszechnie znanych oraz w sytuacji jeżeli z przepisów powszechnie obowiązujących wynika obowiązek ujawnienia danej informacji. środowiskowego, bezpieczeństwem informacji oraz bhp. Strona 8 z 11

9 4. Wykonawca odpowiada za podjęcie i zapewnienie wszelkich niezbędnych środków zapewniających dochowanie klauzuli poufności na warunkach określonych Umową przez jego pracowników, konsultantów oraz podwykonawców. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do zawarcia z podwykonawcami oraz konsultantami odrębnych umów lub klauzul w umowach już zawartych, które będą działały jak Umowa co do celu, warunków używania oraz udostępniania Informacji Chronionych. Wykonawca zapewni, że jego pracownicy, pracownicy konsultantów oraz podwykonawców złożą oświadczenia dotyczące ochrony i postępowania z Informacjami według wzoru zawartego w Załączniku nr 2 do niniejszej Umowy. 5. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca umożliwi wgląd w dokumenty potwierdzające podjęcie i zapewnienie środków, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. 6. Wykonawca zobowiązany jest do ograniczenia dostępu do Informacji Chronionych wyłącznie do tych osób, dla których dostęp do tych informacji jest niezbędny w celu prawidłowego wykonania Umowy. 7. Wykonawca sporządzi wykaz osób, które będą miały dostęp do Informacji Chronionych związanych z realizacją Umowy i przekaże jeden egzemplarz do Zamawiającego. 8. Zamawiający zastrzega, a Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż informacje oraz materiały przekazywane Wykonawcy lub wytworzone w trakcie realizacji Umowy oraz warunki jej zawarcia i wykonania, mogą stanowić tajemnicę PSE S.A. w rozumieniu przepisów ustawy z dnia r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz z późn. zm.). Przekazanie, ujawnienie lub w jakikolwiek inny sposób wykorzystanie przez Wykonawcę powyższych informacji w zakresie niezgodnym z celem zawarcia Umowy stanowi zagrożenie dla istotnych interesów Zamawiającego i może stanowić czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ww. ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 9. Jeżeli Informacje Chronione jakie powinny być przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w związku z realizacją Umowy stanowią informacje niejawne podlegające ochronie zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. nr 182, poz. 1228) wówczas Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie do określenia na piśmie i przekazania Wykonawcy rodzaju informacji niejawnych, do których dostęp ma Wykonawca oraz stosownej klauzuli poufności. 10. W przypadku wskazanym w ust. 9 powyżej, pracownicy Wykonawcy oraz jego podwykonawcy spełnią wszystkie wymagania, wynikające z przepisów powszechnie obowiązujących i wprowadzonych na ich podstawie regulacji obowiązujących w przedsiębiorstwie Zamawiającego, niezbędne do uzyskania dostępu do informacji niejawnych i bezpiecznego przetwarzania tych informacji. 11. Umowa nie obejmuje swoim zakresem przetwarzania danych osobowych pracowników Zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i nie przewiduje takich działań. W przypadku, gdyby okazało się konieczne przetwarzanie danych osobowych, Strony w ciągu 14 dni zawrą umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, określając cel i zakres takiego powierzenia. 12. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego paragrafu Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości..złotych (słownie:.złotych) za każde naruszenie, niezależnie od faktycznej wysokości szkody poniesionej przez Zamawiającego. 13. Zamawiający mają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda wynikająca z naruszenia postanowień niniejszego paragrafu jest wyższa od kwoty przysługującej im kary umownej. 14. W przypadku odmowy przez Wykonawcę zapłaty kary umownej lub odszkodowania obowiązuje tryb postępowania określony w 13 ust. 4 Umowy. 15. Przekazywanie informacji przez Zamawiających będzie następować jedynie na ręce osób, wchodzących w skład zespołu auditorskiego. środowiskowego, bezpieczeństwem informacji oraz bhp. Strona 9 z 11

10 16. Zamawiający będąc właścicielem wszelkich dokumentów i materiałów przekazanych Wykonawcy lub wytworzonych w związku z realizacją umowy, ma prawo zażądać ich zwrotu po wykorzystaniu lub w przypadku uznania, że ich posiadanie przez Wykonawcę wykracza poza cel zawartej Umowy, chyba że przepisy prawa powszechnie obowiązującego stanowią inaczej 17. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania PSE S.A. o każdym pojedynczym zdarzeniu lub serii niepożądanych zdarzeń dotyczących bezpieczeństwa przetwarzanych informacji, w szczególności: zagrożenia nieuprawnionego ujawnienia chronionych informacji, nieautoryzowanego dostępu, niedozwolonego: powielenia, modyfikacji, zniszczenia, utraty, nieprawidłowego wykorzystania lub kradzieży informacji. 18. Strony oświadczają, że niniejsza Umowa ma charakter poufny i Strony zobowiązują się w czasie obowiązywania Umowy, a także po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu, nie ujawniać osobom trzecim i nie rozpowszechniać (ani nie upubliczniać w żaden inny sposób) informacji co do treści Umowy, związanych z realizacją niniejszej Umowy oraz wszelkich informacji uzyskanych w trakcie trwania Umowy, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych przepisami powszechnie obowiązującego prawa. 13 Postanowienia końcowe 1. Na potrzeby Umowy dzień roboczy oznacza każdy dzień z wyłączeniem sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 2. Niniejsza Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do okresu ważności certyfikatu. 3. Dokonanie przez Wykonawcę cesji praw lub obowiązków wynikających z Umowy na osoby trzecie, w tym także cesji wierzytelności pieniężnych przysługujących Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy, wymaga uprzedniego uzyskania zgody Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności ww. czynności. Wykonawca zrzeka się jakichkolwiek roszczeń wynikających z nieudzielenia przez Zamawiającego zgody na dokonanie cesji. 4. Wszelkie ewentualne spory, mogące powstać w trakcie realizacji Umowy będą rozstrzygane przede wszystkim w sposób polubowny w drodze negocjacji, w terminie 30 dni od daty ich zaistnienia. Jeżeli spór nie zostanie rozstrzygnięty w powyższym terminie, każda ze Stron może poddać rozstrzygnięcie sporu sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 5. Każde zawiadomienie lub inne pismo wysłane w związku z realizacją niniejszej Umowy jest uważane za właściwie doręczone odpowiednio Zamawiającemu lub Wykonawcy, jeżeli: 1) zostanie wysłane listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub przez firmę kurierską pod podany na wstępie Umowy adres, lub 2) zostanie doręczone osobiście za potwierdzeniem odbioru przedstawicielom Stron ustanowionym zgodnie z 5 ust. 1 lub 2 Umowy. 6. Wszelka korespondencja pomiędzy Stronami będzie przesyłana wraz z kopią dla osób wymienionych w 5 ust. 1 i 2 Umowy. 7. Ustalenia Stron dokonywane w trakcie realizacji Umowy ustnie lub telefonicznie wymagają potwierdzenia na piśmie albo faksem lub em. 8. Zmiana Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Umowy. Zmiany będą obowiązywały od dnia środowiskowego, bezpieczeństwem informacji oraz bhp. Strona 10 z 11

11 podpisania przez Strony aneksu do Umowy do końca obowiązywania Umowy lub podpisania kolejnego aneksu wprowadzającego zmianę. 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego. Ponadto zastosowanie znajdują przepisy dotyczące certyfikacji wedle norm będących przedmiotem Umowy. Przepisy takie mają też pierwszeństwo w stosunku do zapisów Umowy. 10. Zamawiający oświadcza, że przeciwdziała wszelkim praktykom korupcyjnym i nadużyciom w Spółce (przedsiębiorstwie Zamawiającego), co polega na stosowaniu zorganizowanych systemowo działań zapobiegawczych. 11. Wykonawca zobowiązuje się do zapobiegania zjawiskom korupcyjnym przy wykonywaniu niniejszej Umowy. 12. Strony mogą ustalić sposób przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym oraz nadużyciom przy wykonywaniu niniejszej Umowy, z uwzględnieniem analizy ryzyka oraz podjąć działania zapobiegawcze. 13. Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki: 1) Załącznik nr 1: Szczegółowy zakres przedmiotu Umowy, 2) Załącznik nr 2: Wzór oświadczenia o zachowaniu poufności, 3) Załącznik nr 3: Skład Zespołu zadaniowego. 14. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA środowiskowego, bezpieczeństwem informacji oraz bhp. Strona 11 z 11

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... w Konstancinie-Jeziornie, pomiędzy:

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... w Konstancinie-Jeziornie, pomiędzy: UMOWA Nr.. Przeprowadzenie w PSE S.A. procesu certyfikacji Systemu Zarządzania Energią w PSE S.A. na zgodność z normą ISO 50001 dla siedziby PSE S.A. w Konstancinie-Jeziornie. zawarta w dniu... w Konstancinie-Jeziornie,

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu... w Konstancinie-Jeziornie, pomiędzy:

zawarta w dniu... w Konstancinie-Jeziornie, pomiędzy: UMOWA Nr.. Organizacja i przeprowadzenie szkoleń z zakresu Systemu Zarządzania Środowiskowego zawarta w dniu... w Konstancinie-Jeziornie, pomiędzy: Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółką Akcyjną z siedzibą

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY U M O W A Nr... zawarta w dniu... w Konstancin-Jeziornie, pomiędzy: Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółką Akcyjną z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, 05-520 Konstancin-Jeziorna,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zawarta w dniu roku, w Konstancinie-Jeziornie, pomiędzy:

UMOWA NR. zawarta w dniu roku, w Konstancinie-Jeziornie, pomiędzy: UMOWA NR. zawarta w dniu...2015 roku, w Konstancinie-Jeziornie, pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, przy ul. Warszawskiej 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI zawartą w dniu... 2015 roku w Warszawie pomiędzy: PIT-RADWAR S.A. z siedzibą w Warszawie (04-051), przy ul. Poligonowej 30, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV SIWZ PROJEKT UMOWY

CZĘŚĆ IV SIWZ PROJEKT UMOWY CZĘŚĆ IV SIWZ PROJEKT UMOWY UMOWA zawarta w dniu... roku, w Konstancinie - Jeziornie, pomiędzy: Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółką Akcyjną z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, ul. Warszawska 165,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV SIWZ PROJEKT UMOWY

CZĘŚĆ IV SIWZ PROJEKT UMOWY CZĘŚĆ IV SIWZ PROJEKT UMOWY UMOWA NR /PSE-OP/HP/2015 zawarta w dniu r. pomiędzy spółką: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziorna (05-520), przy ul. Warszawskiej 156 wpisaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/ UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/ /2015/GZ Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27 reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV SIWZ PROJEKT UMOWY

CZĘŚĆ IV SIWZ PROJEKT UMOWY CZĘŚĆ IV SIWZ PROJEKT UMOWY UMOWA NR /PSE-OP/HP/2015 zawarta w dniu r. w Poznaniu pomiędzy spółką: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziorna (05-520), przy ul. Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

-wzór- UMOWA Nr../ISO/2013

-wzór- UMOWA Nr../ISO/2013 -wzór- UMOWA Nr../ISO/2013 zawarta w dniu 2013 r. w Płocku, pomiędzy: 1/ Związkiem Gmin Regionu Płockiego z siedzibą w Płocku ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock reprezentowanym przez Panią Katarzynę Rogucką

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Dostarczenie w ramach Programu Korzyści Pracowniczych usług w zakresie działalności rekreacyjno-sportowej

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA PREAMBUŁA Wzrost eksportu firmy Asgard Sp. z o. o. poprzez wprowadzenie produktów na nowe rynki zagraniczne 1.

WZÓR UMOWY UMOWA PREAMBUŁA Wzrost eksportu firmy Asgard Sp. z o. o. poprzez wprowadzenie produktów na nowe rynki zagraniczne 1. WZÓR UMOWY UMOWA zawarta w w dniu 2016 r., pomiędzy: Asgard sp. z o.o. z siedzibą w Baranowie 62-081, ul. Rolna 17 reprezentowanym przez Wiceprezes Zarządu: Annę Roszczak zwanego dalej ZAMAWIAJĄCYM a...,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

U M O W A ( W Z Ó R )

U M O W A ( W Z Ó R ) załącznik nr 2 U M O W A ( W Z Ó R ) na.. zawarta w dniu.. r. w ramach Projektu Systemowego Podróż w usamodzielnienie realizowanego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL),

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a...

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a... WZÓR Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Zawarta w dniu...2014 r. w Krakowie pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, 30-224 Kraków, Al.

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot Umowy

UMOWA. 1 Przedmiot Umowy UMOWA zwana dalej Umową zawarta w dniu... 2015 r. w Warszawie, pomiędzy: PSE Inwestycje S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wojciecha Górskiego 9, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem 0000092539

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Umowa nr. Zawarta w dniu. 2015 r. w Warszawie pomiędzy:

Strona 1 z 5. Umowa nr. Zawarta w dniu. 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Umowa nr Zawarta w dniu. 2015 r. w Warszawie pomiędzy: PKP Intercity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-848 Warszawa, ul. Żelazna 59a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:..,

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:.., UMOWA Nr (WZÓR) Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, w imieniu którego, na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... 2014 r. w Słubicach pomiędzy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. Ul. Krótka 8 69-100 Słubice NIP: 591-10-29-335 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr Umowa współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Umowa nr Umowa współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowa nr... zawarta w dniu w Warszawie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) pomiędzy: Skarbem Państwa - Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach oznaczenie sprawy: ZA.271.77.2014 WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach Załącznik nr 2 pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP 631-23-96-695, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr...

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Identyfikator:ZSNr1.ZP.271.2.2014 Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Zawarta w dniu... 2014 roku we Wronkach pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich,

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr.. zawarta w dniu.. r. w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy:

Umowa Nr.. zawarta w dniu.. r. w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Umowa Nr.. zawarta w dniu.. r. w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budżetową z siedzibą w Radomiu i adresem ul. Samorządowa

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY Część IV SIWZ Wzór umowy - Wdrożenie oraz wsparcie przy certyfikacji Systemu Zarządzania Energią zgodnie z UMOWA na Wdrażanie oraz wsparcie przy certyfikacji Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy o przeprowadzenie recertyfikacji systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2009

Projekt Umowy o przeprowadzenie recertyfikacji systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2009 Załącznik Nr 2 Projekt Umowy o przeprowadzenie recertyfikacji systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2009 zawarta w dniu.. pomiędzy: 4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym Publicznym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa nr. zawarta w dniu. w Warszawie na podstawie art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Instytucją

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 WZÓR UMOWY UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: Skarbem Państwa -, z siedzibą w Warszawie (kod:00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5 A, posiadającym Regon 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR CSIOZ/../2016

UMOWA NR CSIOZ/../2016 UMOWA NR CSIOZ/../2016 Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego zawarta w dniu.. 2016 r., pomiędzy: Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie (00-184) przy ul. Stanisława

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY DOSTAWY zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim pomiędzy: Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych STARKOM Sp.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY NR... PRZEDMIOT UMOWY

PROJEKT UMOWY NR... PRZEDMIOT UMOWY PROJEKT UMOWY NR... Załącznik nr 4 do SIWZ Nr spr. 20/ZP/CBA/2007 W dniu... 2007r. w Warszawie, pomiędzy: Centralnym Biurem Antykorupcyjnym reprezentującym Skarb Państwa, z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ. Wzór umowy

Załącznik nr 3 do SIWZ. Wzór umowy Wzór umowy Załącznik nr 3 do SIWZ zawarta w dniu w Kielcach pomiędzy: Powiatem Kieleckim Starostwem Powiatowym w Kielcach z siedzibą przy Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 zawarta w dniu. w Warszawie.... pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

W Y Ż S Z A S Z K O Ł A O F I C E R S K A S I Ł P O W I E T R Z N Y C H

W Y Ż S Z A S Z K O Ł A O F I C E R S K A S I Ł P O W I E T R Z N Y C H UMOWA NR.. NA WYKONANIE USŁUGI KONSERWACJI SZAF DO PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI NIEJAWNYCH I DRZWI ANTYWŁAMANIOWYCH zawarta w dniu... w Dęblinie pomiędzy następującymi Stronami: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

Bardziej szczegółowo

U M O W A NA ŚWIADCZENIE USŁUG DORADCZYCH I EKSPERCKICH. zawarta w dniu [ ] r., w Warszawie pomiędzy:

U M O W A NA ŚWIADCZENIE USŁUG DORADCZYCH I EKSPERCKICH. zawarta w dniu [ ] r., w Warszawie pomiędzy: U M O W A NA ŚWIADCZENIE USŁUG DORADCZYCH I EKSPERCKICH zawarta w dniu [ ] r., w Warszawie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mysiej 2, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T U M O W Y UMOWA zawarta w Poznaniu w dniu 2014 r. roku pomiędzy:

P R O J E K T U M O W Y UMOWA zawarta w Poznaniu w dniu 2014 r. roku pomiędzy: Załącznik nr 6... pieczątka wykonawcy P R O J E K T U M O W Y UMOWA zawarta w Poznaniu w dniu 2014 r. roku pomiędzy: Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu przy al. Niepodległości 10 reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych.

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych. Strona 1 Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Umowa nr RARR/CES/ /2013 Zawarta w dniu... 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

( Uwaga! Podlega skreśleniu w przypadku gdy Wykonawca w ofercie nie wskaże powierzenia wykonania części przedmiotu zamówienia podwykonawcom)

( Uwaga! Podlega skreśleniu w przypadku gdy Wykonawca w ofercie nie wskaże powierzenia wykonania części przedmiotu zamówienia podwykonawcom) wzór UMOWA Nr... Zawarta w dniu...we Włoszczowie pomiędzy Gminą Włoszczowa ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa (NIP 6090002217, REGON 29100923) reprezentowaną przez: Burmistrza Gminy Włoszczowa Grzegorza

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków Balice Sp. z o.o. Postępowanie znak: MPL/BS/SZ/24/1/2/15 UMOWA

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków Balice Sp. z o.o. Postępowanie znak: MPL/BS/SZ/24/1/2/15 UMOWA Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków Balice Sp. z o.o. Postępowanie znak: MPL/BS/SZ/24/1/2/15 UMOWA zawarta w dniu 2015 roku w Balicach pomiędzy: spółką Międzynarodowy Port Lotniczy im.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy:

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Umowa nr ZTM.EE. /14 zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition

Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition Załącznik nr 5 Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition Zawarta w dniu pomiędzy TECNA Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, Kasprowicza 103A/9, 01-823 zarejestrowaną w

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.) Zawarta w dniu...2015 r. w Kielcach pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym a (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS), zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr SM-WPR-0830 /14

UMOWA Nr SM-WPR-0830 /14 UMOWA Nr SM-WPR-0830 /14 Zawarta w dniu... roku w Warszawie pomiędzy: Strażą Miejską Miasta Stołecznego Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Młynarskiej 43/45, NIP 526-21-50-068, REGON 015271428 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. /Przedmiot umowy/

Umowa nr.. /Przedmiot umowy/ Umowa nr.. na dostawę produktów reklamowych i materiałów konferencyjnych promujących projekt pn. Przebudowa Nabrzeża Szwedzkiego w Porcie Gdynia. zawarta w Gdyni w dniu... roku pomiędzy: Zarządem Morskiego

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa )

Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa ) Strona 1 Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa ) zawarta w dniu. r. w Warszawie między: firmą z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ratuszowej 7/9 lok. 76, 03 450

Bardziej szczegółowo

UMOWA - wzór. zawarta w Warszawie dniu 2010 roku, pomiędzy:

UMOWA - wzór. zawarta w Warszawie dniu 2010 roku, pomiędzy: UMOWA - wzór zawarta w Warszawie dniu 2010 roku, pomiędzy: 1. Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina z siedzibą w Warszawie przy ul. Tamka 43, 00-355 Warszawa, wpisanym do rejestru instytucji kultury pod

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. 1 Przedmiot umowy i zobowiązanie Zamawiającego

UMOWA Nr.. 1 Przedmiot umowy i zobowiązanie Zamawiającego UMOWA Nr.. zawarta w dniu... 2015r. w Szczecinie pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim - Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego, reprezentowanym przez Dyrektora - Dorotę Janicką,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu

UMOWA. zawarta w dniu OA.OD.272.27.13/ZP/PN UMOWA zawarta w dniu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, posiadającym NIP 896-10-03-245, REGON 000514377, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: KZp.2730.18.14 UMOWA NR /KZp/14 Zamawiającym Wykonawcą, 1 "Zaprogramuj swoją przyszłość-kierunki zamawiane w Łomży"

Numer sprawy: KZp.2730.18.14 UMOWA NR /KZp/14 Zamawiającym Wykonawcą, 1 Zaprogramuj swoją przyszłość-kierunki zamawiane w Łomży Numer sprawy: KZp.2730.18.14 Załącznik nr 1 do SIWZ UMOWA NR /KZp/14 zawarta w dniu. r. w Łomży pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży z siedzibą 18-400 Łomża, ul. Akademicka

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY zawarta w dniu.. roku w Warszawie pomiędzy: Miastem stołecznym Warszawa Białołęckim Ośrodkiem Sportu z siedzibą ul. Światowida 56, 03-144 Warszawa, NIP

Bardziej szczegółowo

zgodnie z kopią odpisu z rejestru przedsiębiorców stanowiącą Załącznik nr 2.

zgodnie z kopią odpisu z rejestru przedsiębiorców stanowiącą Załącznik nr 2. Istotne Postanowienia Umowy o świadczenie usług rozpowszechniania sygnału programu Radia Lublin S.A. [umowa o zamówienie zostanie zawarta na każdą część postępowania odrębnie] zawarta w dniu...2012 r.

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 3 Umowa nr.. Umowa na zakup i dostarczenie do siedziby Zamawiającego oprogramowania służącego do projektowania budynków energooszczędnych dla uczestników projektu kursy doskonalenia dla nauczycieli

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1... 2... a... zwanym dalej: Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1... 2...

UMOWA. 1... 2... a... zwanym dalej: Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1... 2... OP-IV.272.33.2016.MON UMOWA Załącznik nr 3b do SIWZ Wzór umowy część IV zawarta w dniu roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, NIP: 712-290-45-45 zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR 15/MNN/A/KR2/ZO/2014

UMOWA NR 15/MNN/A/KR2/ZO/2014 15/MNN/A/KR2/ZO/2014 ZAŁ.NR 2 DO SIWZ UMOWA NR PROJEKT na wykonanie pomiarów elektrycznych wraz z usunięciem ewentualnych usterek w obiektach pocztowych w regionie małopolskim wymienionych w załączniku

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr CEZAMAT/PU/13/2012

UMOWA nr CEZAMAT/PU/13/2012 ZNAK POSTĘPOWANIA: CEZAMAT/PU/13/2012 UMOWA nr CEZAMAT/PU/13/2012 zawarta w dniu.. 2012 roku w Warszawie pomiędzy: z siedzibą przy ul. Polnej 50,, REGON 146180411, NIP 701-034-61-75, reprezentowaną przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści :

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści : Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. W dniu.. Lesznie pomiędzy Szkołą Podstawową nr 5 im. Henryka Sienkiewicz, mającym siedzibę przy ul. Łowieckiej 50 c; 64-100 Leszno, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy:

Wzór Umowy. zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego Wzór Umowy zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Miejską Infrastrukturą spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, przy ul. Reymonta 20,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy - UMOWA Nr S-2710-3/2011

Wzór umowy - UMOWA Nr S-2710-3/2011 zawarta w dniu...2011 r. pomiędzy: Wzór umowy - UMOWA Nr S-2710-3/2011 Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Zdrojowa Góra z siedzibą w Pile, Aleja Poznańska 126, 64-920 Piła, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr / z siedzibą. Regon:.., NIP, reprezentowanym przez:.. zwanym w dalszej części Wykonawcą,

UMOWA Nr / z siedzibą. Regon:.., NIP, reprezentowanym przez:.. zwanym w dalszej części Wykonawcą, Załącznik nr 3 UMOWA Nr /2016 Zawarta w dniu.. 2016 r. w Lublińcu w oparciu o postępowanie publiczne przeprowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Umowa wzór. Zawarta w Piekarach Śląskich w dniu 2012 roku pomiędzy

Umowa wzór. Zawarta w Piekarach Śląskich w dniu 2012 roku pomiędzy Umowa wzór Zawarta w Piekarach Śląskich w dniu 2012 roku pomiędzy Załącznik nr 2 część A Park Przemysłowo Technologiczny EkoPark w Piekarach Śląskich Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku.

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku. Załącznik Nr 6 do SIWZ Wzór umowy UMOWA Nr Zawarta w dniu pomiędzy Szkołą Podstawową Nr...,...-... Łódź, ul...., NIP..., regon... reprezentowaną przez:... Dyrektora Szkoły... Głównego księgowego Szkoły

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE POSTAWNOWIANIA UMOWY

GŁÓWNE POSTAWNOWIANIA UMOWY GŁÓWNE POSTAWNOWIANIA UMOWY Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) do niniejszej umowy nie stosuje się tej ustawy.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: NIP:, zwanym dalej (pełna nazwa jednostki z siedzibą), Zamawiającym, reprezentowanym przez (imię

Bardziej szczegółowo

Umowa nr - wzór ... ... wpisaną do ... NIP:... REGON:... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa

Umowa nr - wzór ... ... wpisaną do ... NIP:... REGON:... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa Załącznik Nr 4 Umowa nr - wzór zawarta w dniu. w Warszawie. pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym przez:. zwanym

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr AZ/../ /2015. zwana dalej Umową zawarta w dniu.. 2015 roku w Katowicach pomiędzy:

U M O W A nr AZ/../ /2015. zwana dalej Umową zawarta w dniu.. 2015 roku w Katowicach pomiędzy: U M O W A nr AZ/../ /2015 Załącznik nr 5 wzór umowy do ZAPO/AZ/32/09/2015 zwana dalej Umową zawarta w dniu.. 2015 roku w Katowicach pomiędzy: 1. Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów Spółką Akcyjną

Bardziej szczegółowo

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../..

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Znak sprawy: GKB.7332-7/2010 WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Zawarta w dniu... 2010 roku w..pomiędzy.zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, NIP:... reprezentowaną przez.,

Bardziej szczegółowo

UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013

UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 WZÓR UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 zawarta w dniu roku pomiędzy Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zwana dalej Umową zawarta w dniu r. w Warszawie, pomiędzy:

UMOWA. zwana dalej Umową zawarta w dniu r. w Warszawie, pomiędzy: UMOWA zwana dalej Umową zawarta w dniu... 2015 r. w Warszawie, pomiędzy: PSE Inwestycje S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wojciecha Górskiego 9, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem 0000092539

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO/OPROGRAMOWANIA * zawarta w dniu [_] roku, w Poznaniu, pomiędzy: PRO DESIGN sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Zwierzynieckiej 3, 60-813 Poznań, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 1 Załącznik nr 3 do siwz ZP 20/2012/CSW UMOWA Umowa nr RARR/CSW/ /2012 Zawarta w dniu... 2012 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1.

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1. Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/141/FUN catering UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

Postępowanie nr: BZP JS. Załącznik nr 5 do SIWZ strona z ogólnej liczby stron. Pieczęć Wykonawcy PROJEKT. UMOWA nr SZ/..

Postępowanie nr: BZP JS. Załącznik nr 5 do SIWZ strona z ogólnej liczby stron. Pieczęć Wykonawcy PROJEKT. UMOWA nr SZ/.. Postępowanie nr: BZP.243.1.2014.JS Pieczęć Wykonawcy Załącznik nr 5 do SIWZ strona z ogólnej liczby stron UMOWA nr SZ/.. PROJEKT zawarta w dniu. r. pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą przy pl.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... w Moczarach pomiędzy: UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych DOMEM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH z siedzibą w Moczarach, Moczary 41, 38-700 Ustrzyki Dolne,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012 Wzór umowy Umowa nr../2012 Załącznik nr 7 zawarta w dniu.. pomiędzy Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880 PLN, który

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR Dostawa materiałów budowlanych i malarskich

UMOWA NR Dostawa materiałów budowlanych i malarskich Załącznik nr 2 d o SIWZ - 1 - Projekt umowy UMOWA NR Dostawa materiałów budowlanych i malarskich zawarta w dniu... r. pomiędzy Pocztą Polską S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Rodziny Hiszpańskich 8, wpisaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA/UMOWA ZLECENIA nr UD-IV-ZFD-B/V/2/9/2- /2014/GZ

UMOWA/UMOWA ZLECENIA nr UD-IV-ZFD-B/V/2/9/2- /2014/GZ WZÓR UMOWA/UMOWA ZLECENIA nr UD-IV-ZFD-B/V/2/9/2- /2014/GZ Zawarta w dniu.. r. w Warszawie pomiędzy: Miastem st. Warszawa Dzielnicą Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27, 02-517 Warszawa, zwanym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../2012. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy... Nadzór inwestorski sprawować będzie:

Umowa nr../2012. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy... Nadzór inwestorski sprawować będzie: Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa nr../2012 WZÓR zawarta w dniu.. roku w Pasłęku, pomiędzy : Szpitalem Powiatowym Sp. z o.o. w Pasłęku, z siedzibą: 14-400 Pasłęk, ul. Kopernika 24A, NIP 578-30-62-154, REGON

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy:

UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy: UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIWZ Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radoszycach ul. Papieża Jana Pawła II 33, kod 26-230, miejscowość Radoszyce

Bardziej szczegółowo

UMOWA WARUNKOWA. wpisaną do rejestru przedsiębiorców., NIP:.. REGON:, reprezentowaną przez:..., zwanym dalej Zamawiającym a

UMOWA WARUNKOWA. wpisaną do rejestru przedsiębiorców., NIP:.. REGON:, reprezentowaną przez:..., zwanym dalej Zamawiającym a Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego nr 2/WnK/2015 UMOWA WARUNKOWA W związku z przygotowaniami do przedsięwzięcia projektowego pt... współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4b do SIWZ

Załącznik nr 4b do SIWZ Załącznik nr 4b do SIWZ (Wzór) UMOWA NR WSS/.../2013/ZZP/... poprzedzona postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zawarta w dniu... r. w Warszawie pomiędzy:

UMOWA. Zawarta w dniu... r. w Warszawie pomiędzy: UMOWA Zawarta w dniu... r. w Warszawie pomiędzy:... z siedzibą w..., ul...., wpisana-... do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy w... pod numerem ( RHB ) KRS..., reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA nr. / /14

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA nr. / /14 Oznaczenie sprawy IPS.4011-4/D1/14 -zał. do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA nr. / /14 zawarta w Opolu, w dniu... 2014 r. pomiędzy: Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu, ul. Głogowska

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy :

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Załącznik Nr 3 UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Strażą Miejską w Białymstoku z siedzibą 15-399 Białystok, ul. Składowa 11, NIP 542-305-98-42, REGON 200175012, którą reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI TRANSPORTOWE (AUTOKAROWE) zwana dalej Umową

UMOWA NA USŁUGI TRANSPORTOWE (AUTOKAROWE) zwana dalej Umową UMOWA NA USŁUGI TRANSPORTOWE (AUTOKAROWE) zwana dalej Umową zawarta w dniu..w Warszawie, pomiędzy: PSE Inwestycje Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Wojciecha Górskiego 9, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

WZÓR UMOWY O ZACHOWANIU POUFNOŚCI Załącznik A7 Pieczątka firmowa Wykonawcy WZÓR UMOWY O ZACHOWANIU POUFNOŚCI Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego, którego przedmiotem jest: Budowa bloku

Bardziej szczegółowo

WZÓR. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą/Zleceniobiorcą,

WZÓR. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą/Zleceniobiorcą, WZÓR UMOWA/UMOWA ZLECENIA nr UD-IV- ZFD-B/V/2/9/2- /2014/GZ Zawarta w dniu.. r. w Warszawie pomiędzy: Miastem st. Warszawa Dzielnicą Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27, 02-517 Warszawa, zwanym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. B

Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. B Załącznik nr 2 Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. B zawarta w dniu.... r. w Międzyrzeczu pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Międzyrzeczu z siedzibą w Międzyrzeczu przy ul.

Bardziej szczegółowo

wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej pod nr KRS.., reprezentowanym przez:

wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej pod nr KRS.., reprezentowanym przez: UMOWA Dnia.. r. w Grębocicach pomiędzy: 1/ Zakładem Gospodarki Komunalnej w Grębocicach ul. Kościelna 34 59-150 Grębocice, NIP 5020000081, REGON 391048682 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10 siwz PROJEKT UMOWY

Załącznik nr 10 siwz PROJEKT UMOWY Załącznik nr 10 siwz PROJEKT UMOWY Umowa zawarta w dniu. pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Skierniewicach, ul. Rybickiego 1, 96 100 Skierniewice wpisanym do rejestru Wojewody Łódzkiego oraz do

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DZ/86/2014 - wzór -

UMOWA NR DZ/86/2014 - wzór - Ogłoszenie numer DZ/86/2014: załącznik nr 5 UMOWA NR DZ/86/2014 - wzór - zawarta w Bielsku-Białej w dniu... zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy - prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj: Dz.

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo