UMOWA Nr.. Przeprowadzenie w PSE S.A. procesu odnowienia certyfikacji systemów zarządzania: środowiskowego, bezpieczeństwem informacji oraz bhp.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA Nr.. Przeprowadzenie w PSE S.A. procesu odnowienia certyfikacji systemów zarządzania: środowiskowego, bezpieczeństwem informacji oraz bhp."

Transkrypt

1 UMOWA Nr.. Przeprowadzenie w PSE S.A. procesu odnowienia certyfikacji systemów zarządzania: środowiskowego, bezpieczeństwem informacji oraz bhp. zawarta w dniu... w Konstancinie-Jeziornie, pomiędzy: Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółką Akcyjną z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 165, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Systemu Sądowego pod numerem KRS , NIP: , wysokość kapitału zakładowego: zł, kapitał zakładowy w całości wpłacony, zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM lub PSE S.A., którą reprezentują: a. z siedzibą w, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy pod numerem KRS.., NIP:.., wysokość kapitału zakładowego:..., zwaną dalej Wykonawcą, którą reprezentuje: zwanymi dalej łącznie Stronami, a odrębnie Stroną 1 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest przeprowadzenie u Zamawiającego procesu odnowienia certyfikacji, w tym przeprowadzenie auditu odnowienia wraz ze sporządzeniem i dostarczeniem Zamawiającemu raportu z auditu, wydanie certyfikatu na okres trzech lat, a także nadzór nad certyfikatem polegający na przeprowadzeniu dwóch auditów nadzoru wraz ze sporządzeniem i dostarczeniem Zamawiającemu raportów z auditów zgodnie z wymaganiami norm i obowiązujących przepisów dla systemów: 1) zarządzania środowiskowego na zgodność z normą ISO 14001, 2) systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji na zgodność z normą ISO/IEC ) systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy na zgodność z normą PN-N Certyfikat ważny jest przez okres trzech lat i nie może być odstępowany na rzecz osób trzecich. 2. Wydanie certyfikatów dla systemów, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu nastąpi w wyniku przeprowadzenia auditu odnowienia, w następujących przypadkach: 1) spełnienie przez Zamawiającego wymagań określonych w normie zastosowanej do certyfikacji; środowiskowego, bezpieczeństwem informacji oraz bhp. Strona 1 z 11

2 2) po usunięciu przez Zamawiającego stwierdzonych niezgodności z wymaganiami normy zastosowanej do certyfikacji oraz po przedstawieniu przez Zamawiającego potwierdzenia ich skorygowania; 3) w szczególnych przypadkach, po przeprowadzeniu pełnego lub ograniczonego auditu dodatkowego. 3. W zakres przedmiotu Umowy wchodzą także wszystkie te czynności, które nie zostały wprost określone w Umowie, a są niezbędne do przeprowadzenia procesu odnowienia certyfikacji i które Wykonawca w oparciu o dotychczasowe doświadczenie powinien był przewidzieć podejmując się wykonania przedmiotu Umowy. 2 Termin realizacji Umowy Prace, stanowiące przedmiot Umowy, zostaną wykonane w terminie do: 1) Audit odnowienia do dnia 30 czerwca 2015 r. 2) Audit nadzoru I nad certyfikatami wymienionymi w 1 ust. 1, w terminie nie późniejszym niż 12 m-cy od ostatniego dnia auditu odnowienia, w zakresie działalności objętej certyfikatem, w okresie ważności certyfikatu. 3) Audit nadzoru II nad certyfikatami wymienionymi w 1 ust. 1, w terminie nie późniejszym niż 24 m-cy od ostatniego dnia auditu odnowienia, w zakresie działalności objętej certyfikatem, w okresie ważności certyfikatu. 3 Prawa i obowiązki Wykonawcy 1. Wykonawca oświadcza, że jest jednostką certyfikującą oraz posiada wymagane w tym zakresie uprawnienia i akredytacje oraz dysponuje wiedzą i doświadczeniem niezbędnymi do wykonania przedmiotu Umowy. W szczególności, Wykonawca zapewnia, iż w toku przeprowadzania procesów odnowienia certyfikacji dla norm: ISO 14001, ISO/IEC 27001, PN-N będzie posiadał ważne akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) lub Międzynarodowej Sieci Jednostek Certyfikujących (IQNet). 2. Wykonawca oświadcza, iż zarówno cel, dla jakiego zostało mu powierzone wykonanie przedmiotu Umowy, jak i sposób jego wykorzystania przez Zamawiającego są mu znane. 3. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: 1) uzgodnienia dokumentów odniesienia lub innych przepisów, będących podstawą oceny systemów oraz prowadzenia procesu odnowienia certyfikacji zgodnie z obowiązującymi procedurami; 2) przeprowadzenia auditu odnowienia i sporządzenia raportu; 3) wydania Zamawiającemu certyfikatów potwierdzających zgodność systemów wymienionych w 1 ust. 1, z dokumentami odniesienia, będącymi podstawą oceny w przypadku uzyskania pozytywnego wyniku auditu odnowienia; 4) uprzedniego powiadomienia Zamawiającego na piśmie o informacjach, jakie Wykonawca zobowiązany jest ujawnić osobie trzeciej w przypadkach przewidzianych przepisami prawa, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej; 5) przeprowadzenia w trakcie ważności certyfikatów, o których mowa w pkt. 3) niniejszego ustępu, wymaganych auditów nadzoru; środowiskowego, bezpieczeństwem informacji oraz bhp. Strona 2 z 11

3 6) powiadomienia Zamawiającego na piśmie o wszelkich zmianach w wymaganiach certyfikacyjnych; 7) przekazania certyfikatów zgodnie z postanowieniami 6 Umowy; 8) dokonania w uzasadnionych przypadkach zmiany składu zespołu auditorskiego, w tym w sytuacji zaistnienia konfliktu interesów, w szczególności, gdy członek zespołu jest byłym pracownikiem Zamawiającego lub świadczył dla niego usługi. 4. W toku realizacji prac objętych przedmiotem Umowy, Wykonawca obowiązany jest na bieżąco informować Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach, trudnościach czy przeszkodach związanych z wykonaniem Umowy, w tym także o okolicznościach leżących po stronie Zamawiającego, które mogą mieć wpływ na jakość, termin bądź zakres prac. Informacje te powinny być przekazywane osobie wskazanej w 5 ust. 2 Umowy. Zamawiający podejmie kroki w celu usunięcia leżących po jego stronie przeszkód związanych z wykonaniem Umowy, a zgłoszonych przez Wykonawcę. Wykonawca ma w szczególności prawo do: 1) wymagania od Zamawiającego przeanalizowania przyczyn i opisania podjętych lub planowanych do wykonania określonych korekcji i działań korygujących w celu wyeliminowania wykrytych niezgodności; 2) przeprowadzenia przeglądu korekcji i działań korygujących przedłożonych przez Zamawiającego w celu określenia, czy są akceptowalne; 3) wstrzymania wydania certyfikatu do czasu wywiązania się Zamawiającego z zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy w szczególności w zakresie wymaganych opłat; 4) w szczególnych przypadkach, Wykonawca ma prawo do przeprowadzenia pełnego lub ograniczonego auditu dodatkowego przed wydaniem certyfikatu, a także w okresie ważności certyfikatu; 5) Przypadki, o których mowa w pkt. 4) powyżej, dotyczą koniecznej weryfikacji skuteczności korekcji i działań korygujących podjętych w wyniku stwierdzonych niezgodności; 6) do powołania i zmian zespołu auditorów w procesie odnowienia z zachowaniem obowiązku, o którym mowa w ust. 3 pkt. 8) niniejszego paragrafu 7) przeprowadzenia tzw. auditów z krótkim terminem powiadamiania min. 14 dni przed oceną, w celu zbadania skarg, lub w odpowiedzi na zmiany lub w ramach dalszego postępowania z organizacjami zawieszonymi. Uregulowania finansowe w tym zakresie zostaną odrębnie uzgodnione. 5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości stwierdzonych przez Wykonawcę podczas auditu odnowienia lub auditów nadzoru, Wykonawca ma prawo do zawieszenia, cofnięcia lub ograniczenia zakresu certyfikatu. Wykonawca o powyższym fakcie zawiadamia Zamawiającego na piśmie. 6. Zawieszenie certyfikatu, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, może nastąpić w następujących przypadkach: a) certyfikowany system zarządzania Zamawiającego stale lub w poważnym stopniu nie spełnia wymagań certyfikacyjnych, w tym wymagań dotyczących skuteczności systemu zarządzania; b) Zamawiający nie wyraża zgody na przeprowadzenie auditów w nadzorze; c) Zamawiający dobrowolnie poprosił na piśmie o zawieszenie; d) stwierdzenia przekroczenia przez Zamawiającego praw i obowiązków środowiskowego, bezpieczeństwem informacji oraz bhp. Strona 3 z 11

4 określonych w 4 ust. 1 pkt. 1) 4) i 7) 9) Umowy;. Zawieszenie ważności certyfikatu nie może przekraczać sześciu miesięcy. W zawieszeniu, certyfikacja jest czasowo nieważna. W przypadku zawieszenia, Zamawiający powstrzymuje się od dalszego promowania swojej certyfikacji. 7. Cofnięcie certyfikatu o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, może nastąpić w następujących przypadkach: a) stwierdzenia, że nie zostały rozwiązane w czasie ustalonym przez Wykonawcę kwestie, które spowodowały zawieszenie; b) stwierdzenia trwałego zaprzestania: produkcji wyrobów, świadczenia usług lub stosowania procesów objętych zakresem certyfikatu. Po cofnięciu certyfikatu Zamawiający jest zobowiązany do zaprzestania powoływania się na status organizacji certyfikowanej i używania certyfikatów we wszystkich materiałach reklamowych. 8. Ograniczenie zakresu podanego w certyfikacie, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, może nastąpić w następujących przypadkach: a) stwierdzenia, te nie zostały, rozwiązane w czasie ustalonym przez Wykonawcę kwestie, które spowodowały ograniczenie zakresu certyfikacji; b) w celu wykluczenia tych części, które nie spełniają wymagań, kiedy Zamawiający stale lub w poważnym stopniu nie spełnia wymagań certyfikacyjnych dla tych części zakresu certyfikacji; c) na wniosek Zamawiającego. Każde ograniczenie musi być zgodne z wymaganiami normy zastosowanej do certyfikacji. 1. Zamawiający zobowiązuje się do: 4 Prawa i obowiązki Zamawiającego 1) zapewnienia, na pisemne żądanie Wykonawcy, dostępu do posiadanych dokumentów, które są konieczne do realizacji przedmiotu Umowy, o ile nie stanowi to naruszenia prawa powszechnego; 2) zapewnienia dostępności zasobów i wyposażenia niezbędnego dla pracy zespołu auditorów przeprowadzających audit odnowienia; 3) utrzymywania systemu zgodnego z wymaganiami dokumentów odniesienia, na które powołuje się certyfikat; 4) nierozszerzania zakresu certyfikacji na swoje struktury organizacyjne nie objęte certyfikacją; 5) zaprzestania powoływania się na certyfikaty z chwilą wygaśnięcia ich ważności; 6) regulowania w terminie zobowiązań z tytułu płatności wynagrodzenia zgodnie z 7 Umowy; 7) prowadzenia i udostępniania Wykonawcy i jego auditorom zapisów dotyczących reklamacji składanych przez odbiorców Zamawiającego oraz terminowego podejmowania korekcji, działań korygujących i zapobiegawczych, odnoszących się do systemu; 8) bezzwłocznego powiadamiania Wykonawcy o dokonanych zmianach organizacyjno środowiskowego, bezpieczeństwem informacji oraz bhp. Strona 4 z 11

5 -prawnych, w działalności i zarządzaniu, w szczególności dotyczących statusu prawnego, danych Zamawiającego, struktury organizacyjnej i zarządzania, zakresu działania objętego certyfikowanym systemem zarządzania oraz głównych zmian w systemie zarządzania i procesach; 9) stosowania się do decyzji Wykonawcy podejmowanych w związku ze zmianą wymagań certyfikacji odnowienia; 10) zwrotu wszelkich dokumentów certyfikacyjnych po cofnięciu lub zawieszeniu certyfikatu. 2. Zamawiający ma prawo do: 1) wnioskowania o zmianę poszczególnych członków zespołów auditujących, a wprzypadku powstania sytuacji konfliktu interesów, o którym mowa w 3 ust. 3 pkt. 8) umowy żądania zmiany poszczególnych członków zespołów auditujących, w okresie 5 dni od otrzymania informacji od Wykonawcy o składzie zespołu auditorskiego; 2) powoływania się na certyfikat dotyczący obszaru działalności objętej zakresem certyfikatu. 5 Przedstawiciele Stron. Zespół zadaniowy 1. W imieniu Wykonawcy sprawy związane z realizacją Umowy prowadzić będzie p W imieniu Zamawiającego sprawy związane z realizacją Umowy prowadzić będą: 1) W zakresie zarządzania środowiskowego - pani Małgorzata Łachniak, tel. 22/ ) W zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji - pani Jowita Sobczak, tel. 22/ ) W zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - pan Andrzej Kindzierski, tel. 22/ Każda ze Stron ma prawo dokonać zmiany osoby przedstawiciela wymienionej w ust. 1 lub 2 powiadamiając drugą Stronę na piśmie najpóźniej na 3 dni robocze przed planowaną zmianą, bez wymogu sporządzania Aneksu do Umowy. 4. Przedstawiciele Stron są upoważnieni do sprawowania bieżącego nadzoru realizacji pracy oraz przeprowadzania konsultacji i uzgodnień merytorycznych, z wyłączeniem prawa do zmiany warunków Umowy. 5. Wykonawca zobowiązuje się powołać Zespół zadaniowy do wykonania przedmiotu Umowy. Skład Zespołu zadaniowego określa Załącznik nr 3 do Umowy. Zmiana osoby wchodzącej w skład Zespołu zadaniowego wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiana składu Zespołu zadaniowego nie stanowi zmiany Umowy. 6 Odbiór prac 1. Wykonawca jest zobowiązany pisemnie zgłosić Zamawiającemu zakończenie prac oraz gotowość do ich odbioru.. Przez gotowość do odbioru pracy Strony rozumieją złożenie środowiskowego, bezpieczeństwem informacji oraz bhp. Strona 5 z 11

6 stosownego pisma wraz z wymaganą dokumentacją, o której mowa w ust. 2, w wersji papierowej. 2. Produktami pracy będą: 1) raport z auditu odnowienia na zgodność z normą ISO 14001, ISO/IEC oraz PN-N-18001, a w przypadkach, o których mowa w 1 ust. 2 Umowy, certyfikat potwierdzający zgodność systemów zarządzania środowiskowego, zarzadzania bezpieczeństwem informacji oraz systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy z ww. normami lub 2) raporty z dwóch auditów nadzoru przeprowadzonych zgodnie z wymaganiami norm ISO 14001; ISO/IEC 27001; PN-N oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów w terminach przewidzianych w 2 pkt. 2) i 3) Umowy. 3. W terminie do 10 dni roboczych od daty otrzymania pisemnych zgłoszeń, o których mowa w ust. 1 Zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia produktów prac złożonych przez Wykonawcę i w przypadku potwierdzenia prawidłowości wykonania tych produktów prac, sporządzenia protokołu ich odbioru. 4. Za datę odbioru przedmiotu Umowy uważa się dzień podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołów odbioru wszystkich produktów prac zrealizowanych zgodnie z 1 ust. 1 Umowy. 5. Przekazanie certyfikatu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 niniejszego paragrafu nastąpi w przypadkach, o których mowa w 1 ust. 2 Umowy i będzie potwierdzone podpisaniem przez Strony protokołu odbioru. 6. W przypadku odmowy wystawienia certyfikatu przez Wykonawcę Zamawiający otrzyma od Wykonawcy odpowiednią decyzję wraz z uzasadnieniem. 7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieprawidłowości w pracy, które spowodują odmowę podpisania protokołu odbioru tej pracy, Zamawiający przedstawi Wykonawcy pisemne uzasadnienie odmowy odbioru wraz z podaniem listy wad stanowiących podstawę odmowy odbioru. W takim przypadku Wykonawca usunie wskazane przez Zamawiającego wady bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia terminie ustalonym przez Zamawiającego i przedstawi pracę do ponownego odbioru. Za okres od dnia sporządzenia pisemnego uzasadnienia odmowy odbioru pracy do dnia ostatecznego podpisania protokołu odbioru pracy Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kar umownych zgodnie z 10 Umowy. 7 Wynagrodzenie Wykonawcy i warunki płatności 1. Z tytułu realizacji przedmiotu Umowy (wykonania pracy) Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości: (słownie.) netto, w tym za: 1) za audit odnowienia dla systemów zarządzania wymienionych w 1 ust. 1 wraz z raportem wynagrodzenie w wysokości:. zł netto, 2) za certyfikaty, o których mowa w 1 ust. 1 Umowy, wynagrodzenie w wysokości:. zł netto, w tym: a) za certyfikat dla systemu, o którym mowa w 1 ust. 1 pkt. 1) Umowy, wynagrodzenie w wysokości:. zł netto, b) za certyfikat dla systemu, o którym mowa w 1 ust. 1 pkt. 2) Umowy, wynagrodzenie w wysokości:. zł netto środowiskowego, bezpieczeństwem informacji oraz bhp. Strona 6 z 11

7 c) za certyfikat dla systemu, o którym mowa w 1 ust. 1 pkt. 3) Umowy, wynagrodzenie w wysokości:. zł netto 3) opłata za pierwszy audit nadzoru wraz z raportem: zł netto, w tym: a) za pierwszy audit nadzoru dla systemu, o którym mowa w 1 ust. 1 pkt. 1) Umowy, wynagrodzenie w wysokości:. zł netto, b) za pierwszy audit nadzoru dla systemu, o którym mowa w 1 ust. 1 pkt. 2) Umowy, wynagrodzenie w wysokości:. zł netto c) za pierwszy audit nadzoru dla systemu, o którym mowa w 1 ust. 1 pkt. 3) Umowy, wynagrodzenie w wysokości:. zł netto 4) opłata za drugi audit nadzoru wraz z raportem:. zł netto, w tym: a) za drugi audit nadzoru dla systemu, o którym mowa w 1 ust. 1 pkt. 1) Umowy, wynagrodzenie w wysokości:. zł netto, b) za drugi audit nadzoru dla systemu, o którym mowa w 1 ust. 1 pkt. 2) Umowy, wynagrodzenie w wysokości:. zł netto c) za drugi audit nadzoru dla systemu, o którym mowa w 1 ust. 1 pkt. 3) Umowy, wynagrodzenie w wysokości:. zł netto. 2. Do wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1) 4), doliczony zostanie podatek od towarów i usług (VAT), w wysokości obowiązującej w dacie wystawienia faktury. 3. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie poszczególnych elementów przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1) 4), nastąpi po ich wykonaniu i dokonaniu odbioru poszczególnych produktów pracy, określonych w 6 ust. 2 Umowy. Podstawą do wystawienia faktury będzie stanowić protokół odbioru odpowiedniego produktu pracy podpisany przez Zamawiającego bez wad i zastrzeżeń. Wynagrodzenia będzie płatne w terminie 21 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego przelewem na konto wskazane na fakturze. Za datę płatności uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 4. W przypadku odmowy wystawienia certyfikatu Zamawiający otrzyma od Wykonawcy raport z wynikiem negatywnym. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy obejmować będzie tylko faktycznie poniesione i udokumentowane przez niego koszty. 8 Rozwiązanie Umowy 1. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze Stron z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia dokonanego na piśmie pod rygorem nieważności. 2. Wykonawca zobowiązuje się do przerwania realizacji przedmiotu Umowy niezwłocznie po otrzymaniu wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 1, lub odpowiednio złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o wypowiedzeniu, o którym mowa w ust W ciągu 10 dni od otrzymania przez którakolwiek ze Stron wypowiedzenia Umowy, Strony komisyjnie sporządzą protokół ustalający zaawansowanie realizacji przedmiotu Umowy oraz poniesione przez Wykonawcę niezbędne i udokumentowane koszty. Niniejszy protokół będzie stanowił podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury za prace wykonane do chwili ich przerwania. 4. W przypadku wypowiedzenia Umowy, wykonawca otrzyma wynagrodzenia w wysokości ustalonej zgodnie z ust. 3, płatne w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury VAT. środowiskowego, bezpieczeństwem informacji oraz bhp. Strona 7 z 11

8 9 Podwykonawcy 1. Wykonawca ma prawo powierzyć wykonanie części pracy osobom trzecim za zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Wykonawca odpowiada za działania lub zaniechania osób trzecich, którymi posługuje się przy wykonaniu pracy, jak za działania i zaniechania własne. Rozliczenie pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą nastąpi według ich wewnętrznych regulowań bez prawa regresu do Zamawiającego 10 Kary umowne i odszkodowania 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczania Wykonawcy kar umownych: 1) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu poszczególnych elementów składających się na przedmiot Umowy, określonych w 1 ust. 1 Umowy w terminach określonych w 2 Umowy w wysokości 0,3% wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu Umowy, o którym mowa w 7 Umowy, nie więcej jednak niż 30% tego wynagrodzenia, 2) za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad lub nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie odbioru w stosunku do ustalonego terminu na ich usunięcie, w wysokości do 0,3% wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu Umowy, o którym mowa w 7 Umowy, nie więcej niż 30% kwoty wynagrodzenia netto, o którym mowa w 7 Umowy, 3) w przypadku odstąpienia od realizacji Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia netto z tytułu realizacji przedmiotu Umowy, o którym mowa w 7 Umowy. 2. Niezależnie od kar umownych, Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, określonych przepisami Kodeksu cywilnego. 3. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 11 Klauzula poufności 1. Wszelkie informacje i materiały uzyskane przez Wykonawcę od Zamawiającego w związku z realizacją Umowy, zwane dalej Informacjami Chronionymi, mogą być wykorzystane tylko w celu realizacji usług będących jej przedmiotem. 2. Wykonawca zabezpieczy Informacje Chronione przed dostępem osób trzecich oraz będzie zachowywać zasady najściślejszej poufności w stosunku do wszystkich w/w Informacji i nie będzie ich publikował ani udostępniał osobom trzecim w jakikolwiek sposób w okresie prowadzonej współpracy oraz przez 5 lat od daty jej zakończenia. 3. Postanowienia o poufności zawarte powyżej nie będą stanowiły przeszkody dla Wykonawcy w ujawnianiu informacji, która jest mu już znana i nie została uznana za poufną, została zaaprobowana na piśmie przez Zamawiającego jako informacja, która może zostać ujawniona, należy do informacji powszechnie znanych oraz w sytuacji jeżeli z przepisów powszechnie obowiązujących wynika obowiązek ujawnienia danej informacji. środowiskowego, bezpieczeństwem informacji oraz bhp. Strona 8 z 11

9 4. Wykonawca odpowiada za podjęcie i zapewnienie wszelkich niezbędnych środków zapewniających dochowanie klauzuli poufności na warunkach określonych Umową przez jego pracowników, konsultantów oraz podwykonawców. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do zawarcia z podwykonawcami oraz konsultantami odrębnych umów lub klauzul w umowach już zawartych, które będą działały jak Umowa co do celu, warunków używania oraz udostępniania Informacji Chronionych. Wykonawca zapewni, że jego pracownicy, pracownicy konsultantów oraz podwykonawców złożą oświadczenia dotyczące ochrony i postępowania z Informacjami według wzoru zawartego w Załączniku nr 2 do niniejszej Umowy. 5. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca umożliwi wgląd w dokumenty potwierdzające podjęcie i zapewnienie środków, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. 6. Wykonawca zobowiązany jest do ograniczenia dostępu do Informacji Chronionych wyłącznie do tych osób, dla których dostęp do tych informacji jest niezbędny w celu prawidłowego wykonania Umowy. 7. Wykonawca sporządzi wykaz osób, które będą miały dostęp do Informacji Chronionych związanych z realizacją Umowy i przekaże jeden egzemplarz do Zamawiającego. 8. Zamawiający zastrzega, a Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż informacje oraz materiały przekazywane Wykonawcy lub wytworzone w trakcie realizacji Umowy oraz warunki jej zawarcia i wykonania, mogą stanowić tajemnicę PSE S.A. w rozumieniu przepisów ustawy z dnia r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz z późn. zm.). Przekazanie, ujawnienie lub w jakikolwiek inny sposób wykorzystanie przez Wykonawcę powyższych informacji w zakresie niezgodnym z celem zawarcia Umowy stanowi zagrożenie dla istotnych interesów Zamawiającego i może stanowić czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ww. ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 9. Jeżeli Informacje Chronione jakie powinny być przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w związku z realizacją Umowy stanowią informacje niejawne podlegające ochronie zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. nr 182, poz. 1228) wówczas Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie do określenia na piśmie i przekazania Wykonawcy rodzaju informacji niejawnych, do których dostęp ma Wykonawca oraz stosownej klauzuli poufności. 10. W przypadku wskazanym w ust. 9 powyżej, pracownicy Wykonawcy oraz jego podwykonawcy spełnią wszystkie wymagania, wynikające z przepisów powszechnie obowiązujących i wprowadzonych na ich podstawie regulacji obowiązujących w przedsiębiorstwie Zamawiającego, niezbędne do uzyskania dostępu do informacji niejawnych i bezpiecznego przetwarzania tych informacji. 11. Umowa nie obejmuje swoim zakresem przetwarzania danych osobowych pracowników Zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i nie przewiduje takich działań. W przypadku, gdyby okazało się konieczne przetwarzanie danych osobowych, Strony w ciągu 14 dni zawrą umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, określając cel i zakres takiego powierzenia. 12. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego paragrafu Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości..złotych (słownie:.złotych) za każde naruszenie, niezależnie od faktycznej wysokości szkody poniesionej przez Zamawiającego. 13. Zamawiający mają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda wynikająca z naruszenia postanowień niniejszego paragrafu jest wyższa od kwoty przysługującej im kary umownej. 14. W przypadku odmowy przez Wykonawcę zapłaty kary umownej lub odszkodowania obowiązuje tryb postępowania określony w 13 ust. 4 Umowy. 15. Przekazywanie informacji przez Zamawiających będzie następować jedynie na ręce osób, wchodzących w skład zespołu auditorskiego. środowiskowego, bezpieczeństwem informacji oraz bhp. Strona 9 z 11

10 16. Zamawiający będąc właścicielem wszelkich dokumentów i materiałów przekazanych Wykonawcy lub wytworzonych w związku z realizacją umowy, ma prawo zażądać ich zwrotu po wykorzystaniu lub w przypadku uznania, że ich posiadanie przez Wykonawcę wykracza poza cel zawartej Umowy, chyba że przepisy prawa powszechnie obowiązującego stanowią inaczej 17. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania PSE S.A. o każdym pojedynczym zdarzeniu lub serii niepożądanych zdarzeń dotyczących bezpieczeństwa przetwarzanych informacji, w szczególności: zagrożenia nieuprawnionego ujawnienia chronionych informacji, nieautoryzowanego dostępu, niedozwolonego: powielenia, modyfikacji, zniszczenia, utraty, nieprawidłowego wykorzystania lub kradzieży informacji. 18. Strony oświadczają, że niniejsza Umowa ma charakter poufny i Strony zobowiązują się w czasie obowiązywania Umowy, a także po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu, nie ujawniać osobom trzecim i nie rozpowszechniać (ani nie upubliczniać w żaden inny sposób) informacji co do treści Umowy, związanych z realizacją niniejszej Umowy oraz wszelkich informacji uzyskanych w trakcie trwania Umowy, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych przepisami powszechnie obowiązującego prawa. 13 Postanowienia końcowe 1. Na potrzeby Umowy dzień roboczy oznacza każdy dzień z wyłączeniem sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 2. Niniejsza Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do okresu ważności certyfikatu. 3. Dokonanie przez Wykonawcę cesji praw lub obowiązków wynikających z Umowy na osoby trzecie, w tym także cesji wierzytelności pieniężnych przysługujących Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy, wymaga uprzedniego uzyskania zgody Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności ww. czynności. Wykonawca zrzeka się jakichkolwiek roszczeń wynikających z nieudzielenia przez Zamawiającego zgody na dokonanie cesji. 4. Wszelkie ewentualne spory, mogące powstać w trakcie realizacji Umowy będą rozstrzygane przede wszystkim w sposób polubowny w drodze negocjacji, w terminie 30 dni od daty ich zaistnienia. Jeżeli spór nie zostanie rozstrzygnięty w powyższym terminie, każda ze Stron może poddać rozstrzygnięcie sporu sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 5. Każde zawiadomienie lub inne pismo wysłane w związku z realizacją niniejszej Umowy jest uważane za właściwie doręczone odpowiednio Zamawiającemu lub Wykonawcy, jeżeli: 1) zostanie wysłane listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub przez firmę kurierską pod podany na wstępie Umowy adres, lub 2) zostanie doręczone osobiście za potwierdzeniem odbioru przedstawicielom Stron ustanowionym zgodnie z 5 ust. 1 lub 2 Umowy. 6. Wszelka korespondencja pomiędzy Stronami będzie przesyłana wraz z kopią dla osób wymienionych w 5 ust. 1 i 2 Umowy. 7. Ustalenia Stron dokonywane w trakcie realizacji Umowy ustnie lub telefonicznie wymagają potwierdzenia na piśmie albo faksem lub em. 8. Zmiana Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Umowy. Zmiany będą obowiązywały od dnia środowiskowego, bezpieczeństwem informacji oraz bhp. Strona 10 z 11

11 podpisania przez Strony aneksu do Umowy do końca obowiązywania Umowy lub podpisania kolejnego aneksu wprowadzającego zmianę. 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego. Ponadto zastosowanie znajdują przepisy dotyczące certyfikacji wedle norm będących przedmiotem Umowy. Przepisy takie mają też pierwszeństwo w stosunku do zapisów Umowy. 10. Zamawiający oświadcza, że przeciwdziała wszelkim praktykom korupcyjnym i nadużyciom w Spółce (przedsiębiorstwie Zamawiającego), co polega na stosowaniu zorganizowanych systemowo działań zapobiegawczych. 11. Wykonawca zobowiązuje się do zapobiegania zjawiskom korupcyjnym przy wykonywaniu niniejszej Umowy. 12. Strony mogą ustalić sposób przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym oraz nadużyciom przy wykonywaniu niniejszej Umowy, z uwzględnieniem analizy ryzyka oraz podjąć działania zapobiegawcze. 13. Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki: 1) Załącznik nr 1: Szczegółowy zakres przedmiotu Umowy, 2) Załącznik nr 2: Wzór oświadczenia o zachowaniu poufności, 3) Załącznik nr 3: Skład Zespołu zadaniowego. 14. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA środowiskowego, bezpieczeństwem informacji oraz bhp. Strona 11 z 11

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY Część IV SIWZ Wzór umowy - Wdrożenie oraz wsparcie przy certyfikacji Systemu Zarządzania Energią zgodnie z UMOWA na Wdrażanie oraz wsparcie przy certyfikacji Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Kompleksowa usługa edytorsko redakcyjno poligraficzna, związana z wydawaniem branżowego kwartalnika PSE SA

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1.

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1. Umowa nr... zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Veolia Energia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI NR...

UMOWA NA USŁUGI NR... UMOWA NA USŁUGI NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Jasnogórskiej 11, 31-358 Kraków, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej. Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy:

Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej. Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy: Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej Dokument Orange Polska S.A. Domena Hurt Numer umowy: POS/K -... Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy: Orange Polska Spółka Akcyjna,

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A.

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. INTERNET Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez OPEN-NET S.A., zwaną

Bardziej szczegółowo

Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych

Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych Strona 1 z 21 Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych zawarta w Poznaniu, w dniu.2015 r. pomiędzy: PayPro Spółką Akcyjną z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ I/LUB USŁUGOWEJ W TERMINALU PASAŻERSKIM NA LOTNISKU WARSZAWA/MODLIN

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez EMULTINET Sp.

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. nr.../.../201.

UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. nr.../.../201. Wzór Umowy rezerwowej sprzedaży energii elektrycznej dla Odbiorców MEGA powyżej 3 GWh UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr.../..../201. zawarta w dniu.... 201 roku, w. pomiędzy: Przedsiębiorca/Organizacja/

Bardziej szczegółowo

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej "Wykonawcą".

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik Nr... do siwz UMOWA Nr NI/.../IN-r/.../2015 na wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, poprzez czyszczenie i malowanie powierzchni elewacji wraz z konstrukcją wsporczą galerii pasażerskich

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w wpisanym do rejestru nr KRS.. zwanym dalej Wykonawcą

z siedzibą w wpisanym do rejestru nr KRS.. zwanym dalej Wykonawcą UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO UMOWA nr... zawarta w dniu.r. w Raciborzu pomiędzy: Załącznik nr 6 Zespołem Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, 47-400 Racibórz

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. ... zwaną dalej Zamawiającym,

UMOWA Nr. ... zwaną dalej Zamawiającym, UMOWA Nr zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy: Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Romana Sanguszki 1, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PROMOCJI I REKLAMY. Park Kulturowo - Przyrodniczy Twierdzy Nysa etap I

REALIZACJA PROMOCJI I REKLAMY. Park Kulturowo - Przyrodniczy Twierdzy Nysa etap I Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU.

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU. OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU. Niniejsze ogólne warunki zakupu ( OWZ ), stanowią ogólne warunki Umów w rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego (k.c.) i są stosowane przez LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-332)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN) 1. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1. Definicje Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie przepisów art. 384

Bardziej szczegółowo

ZP/3047/707MZS/2015/15003

ZP/3047/707MZS/2015/15003 UMOWA nr PJ02436/15 o adaptacja pomieszczeń łączności dla stacji GPZ Gąbin, GPZ Kutno i GPZ Wyszogród na potrzeby nowego systemu TETRA dla ENERGA OPERATOR SA Oddział w Płocku ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU Rozdział I. Postanowienia Ogólne 1 Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług przez Rainet sp. z o.o. z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE sttb Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zapewnienie przez Stowarzyszenie Telewizja Teofilów B z siedzibą w Łodzi,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Dla Firm (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne

Bardziej szczegółowo