UWAGI. Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UWAGI. Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT)"

Transkrypt

1 Warszawa, dnia UWAGI Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) do projektu rozporządzenia: Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych PIIT z uwagą i zadowoleniem obserwuje kolejne próby uporządkowania problemu ochrony danych osobowych w ramach obowiązującego prawa, poprzez dookreślenie jego reguł w związku z rozwojem nowych usług. Proponowane przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji rozwiązania, wydają się naszym zdaniem zmierzać we właściwym kierunku. Zrzeszając w swoich szeregach przedstawicieli firm informatycznych, portali internetowych, firm usługowych oraz największych polskich operatorów telekomunikacyjnych, ISP i dostawców treści, jesteśmy żywotnie zainteresowani wszelkimi rozstrzygnięciami w tym zakresie. Poniżej uwagi, propozycje zmian i komentarze przygotowane przez ekspertów Izby. I. Uwagi ogólne 1. Uwagi dotyczące semantyki podstawowych pojęć użytych w w.w. dokumentach. Mamy, jako środowisko poważne zastrzeżenia do słownictwa używanego w wymienionych dokumentach - a dokładniej do tłumaczenia (stosowania) pojęcia cloud computing, gdyż: tłumaczenie "chmura obliczeniowa" jest semantycznie niepoprawne i mylące w języku ang. "obliczeniowy" to "computational" w jezyku ang. "computing" ma znaczenie bardzo ogólne, znacznie szersze niż obliczenia, i jest bardziej nastawione na komputery i informatykę (patrz. wikipedia (eng)) lepsze byłoby tłumaczenie "chmura obliczeń" lub "chmura komputerowa" czy " chmura informatyczna" jako rozwiązanie informatyczne jest to po prostu CLOUD czyli CHMURA co do zasady jest to usługa, a więc wykonywanie czynności, czyli "przetwarzanie w chmurze". Naszym zdaniem propozycje zapisów nowych pojęć w aktach prawnych powinny być efektem bardzo starannych przemyśleń a nie prostego, (dosłownego) tłumaczenia. Wpisywanie "przypadkowych" (bo taka jest geneza tłumaczenia "chmura obliczeniowa") Uwagi PIIT do projektu rozporządzenia MAC Strona 1

2 sformułowań nie powinno mieć miejsca, tym bardziej, że będzie potem przedmiotem wielu prawniczych interpretacji. Według PIIT należy trzymać się dwóch pojęć: "przetwarzanie w chmurze, jako wskazanie na usługi w chmurze oraz po prostu "Chmura, jeżeli mówimy o pewnym informatycznym produkcie. 2. Zakres rozporządzenia Rozporządzenie w przeważającej mierze skupia się na regulacji dotyczącej sprawdzeń, natomiast praktycznie pomija obowiązki zawarte w art 36a ust. 2 pkt 1 lit. b i c ustawy o ochronie danych osobowych. Ponadto wprowadza dodatkowe pojęcie w postaci weryfikacji, czego skutkiem jest zamęt pojęciowy, a par rozporządzenia nie precyzują zadań ABI w zakresie obowiązków nadzorczych - zrozumiale i precyzyjnie. Na tle wskazanych przepisów rozporządzenia pojawia się podstawowe pytanie, czy obowiązki nadzorcze ABI sprowadzają się wyłącznie do "sprawdzeń"? Treść par. 9 na to by wskazywała, ale chyba nie takie było założenie ustawodawcy, które legło u podstaw wprowadzenia ramowego zakresu obowiązków ABI. W konsekwencji rozporządzenie w tym zakresie winno być poprawione. 3. Rola ABI w rozporządzeniu Ustawodawca w Rozporządzeniu, w ślad za ustawą, nie ma jednoznacznej opinii, jaką rolę w przetwarzaniu danych osobowych ma pełnić ABI. Ustawodawca z jednej strony pozwala administratorowi danych (AD) na podjęcie decyzji czy ABI będzie w jego strukturach, a jeśli tak to wymaga, aby ABI była to osoba posiadająca odpowiednią wiedzę o ochronie danych osobowych. Z drugiej strony ustawodawca próbuje ukształtować obowiązki ABI na wzór podmiotu niezależnego od AD (wolny zawód?), gdy tymczasem ABI to de facto administrator danych. W konsekwencji zakładając rozdział czynności związanych z opracowaniem i aktualizacją dokumentacji przetwarzania danych osobowych od czynności związanej z nadzorem i weryfikacją dokumentacji nakłada na przedsiębiorcę nie tylko nowe obciążenia związane z powołaniem ABI, ale także związane z zatrudnieniem czy wynajęciem podmiotów, które mają przygotowywać dla ABI określone dokumenty. Pomijany milczeniem jest zaś fakt, iż w praktyce nadzorowanie opracowania i aktualizacji będzie/jest faktycznym opracowaniem i aktualizacją dokumentacji wykonywaną przez ABI, albowiem na ABI powołuje się osobę spełniającą wymagania ustawowe, czyli m.in. posiadająca odpowiednią wiedzę o ochronie danych osobowych. Uwagi PIIT do projektu rozporządzenia MAC Strona 2

3 II. Uwagi szczegółowe Uwaga 1: zmiana w 6 ust. 2 Jest: 2. Sprawozdanie jest sporządzane w postaci elektronicznej albo w postaci papierowej. Sprawozdanie w postaci elektronicznej należy opatrzyć bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, lub, wyłącznie w przypadku sprawozdania dla Generalnego Inspektora, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym epuap w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114). Propozycja: 2. Sprawozdanie jest udokumentowane w postaci elektronicznej albo w postaci papierowej w sposób zapewniający integralność dokumentu. W przypadku sporządzenia sprawozdania dla Generalnego Inspektora w postaci elektronicznej sprawozdanie należy opatrzyć bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, lubpodpisem potwierdzonym profilem zaufanym epuap w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114). Uzasadnienie: Nieuzasadnione jest nałożenie wymagania używania kwalifikowanego podpisu elektronicznego wewnątrz przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo może dokumentować realizowane procesy zgodnie z wewnętrznymi regulacjami. Jedynie w kontaktach z GIODO można stosować wymagania określone w odpowiednich ustawach. Ponadto, sporządzenie sprawozdania dzisiejszych czasach jest w zasadzie ZAWSZE za pomocą środków elektronicznych. Tu chodzi o dokument końcowy sprawozdania, przekazywany administratorowi danych Uwaga 2: zmiana w 7 Jest: Sprawozdanie oraz dokumenty, o których mowa w 4 ust. 4, administrator bezpieczeństwa informacji przechowuje przez okres, co najmniej pięciu lat od dnia ich sporządzenia. Propozycja: Sprawozdanie oraz dokumenty, o których mowa w 4 ust. 4, administrator bezpieczeństwa informacji przechowuje przez okres, co najmniej trzech lat od dnia ich sporządzenia. Uzasadnienie: Z czego wynika okres 5 lat? Wymóg przechowywania dokumentacji związanej z systemami zarządzania określony jest na 3 lata (cykl certyfikacji), m.in. w przywoływanym w paragrafie 12 systemie zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO/IEC Uwagi PIIT do projektu rozporządzenia MAC Strona 3

4 Uwaga 3: zmiana w 10 ust. 1 p. 1 Jest: 1) zawiadamia administratora danych o nieopracowaniu lub brakach w dokumentacji przetwarzania danych lub jej elementach oraz działaniach podjętych w celu doprowadzenia dokumentacji do wymaganego stanu, w szczególności przedstawia mu do wdrożenia dokumenty usuwające stan niezgodności; Propozycja 1) zawiadamia administratora danych o nieopracowaniu lub brakach w dokumentacji przetwarzania danych lub jej elementach, lub o niezgodności stanu faktycznego przetwarzania danych osobowych z dokumentacją lub o nieadekwatności wdrożonych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, oraz działaniach podjętych w celu doprowadzenia ochrony danych osobowych do stanu adekwatności" Uzasadnienie: Sprzeczne z zasadą nadzoru nad dokumentacją wpisaną w par. 8. ABI z zasady nie powinien sam tworzyć dokumentów, które potem ma nadzorować. Trzeba pamiętać, że dokumenty mogą być perfekcyjne, ale niewdrożone lub stosowane, co najmniej niedokładnie, mają nikłą wartość Ustawodawca pokłada wiarę w dokumentację papierową nie przywiązując należytej wagi do analizy ryzyka. Uwaga 4: zmiana w 10 ust. 1 p. 2 Proponujemy usunąć ten punkt, ponieważ zawiera się w istocie w pkt. 1. Brak aktualizacji dokumentacji to niedopracowanie lub brak w dokumentacji. Uwagi PIIT do projektu rozporządzenia MAC Strona 4

5 Uwaga 5: zmiana w 12. Jest: Wymagania dotyczące sprawdzeń oraz nadzoru nad dokumentacją przetwarzania danych określone w rozporządzeniu uważa się za spełnione, jeżeli administrator danych wdrożył system zarządzania bezpieczeństwem informacji z uwzględnieniem Polskiej Normy PN- ISO/IEC 27001, pod warunkiem, ze system ten obejmuje ochronę danych osobowych, a osobą wykonującą czynności w nim określone jest administrator bezpieczeństwa informacji. Propozycja: "Wymagania dotyczące sprawdzeń oraz nadzoru nad dokumentacją przetwarzania danych określone w rozporządzeniu uważa się za spełnione, jeżeli administrator danych wdrożył system zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodny z Polską Normą PN-ISO/IEC 27001, pod warunkiem, ze system ten obejmuje swoim zakresem ochronę danych osobowych, a zakres obowiązków i odpowiedzialności administratora bezpieczeństwa informacji obejmuje czynności wskazane w niniejszym rozporządzeniu. Przy wdrażaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji należy uwzględnić normy powiązane z PN-ISO/IEC 27001, a w szczególności normę ISO/IEC Uzasadnienie: Wyrażenie "z uwzględnieniem normy PN-ISO/IEC 27001" jest nieprecyzyjne. Norma ta zawiera wymagania, zatem zgodność z tą normą jest spełnieniem wymagań, które wskazano w tym rozporządzeniu. Ponadto, należy wskazać też na normy powiązane, ale ponieważ one nie zawierają wymagań tylko wytyczne do wdrożenia, to zwrot "z uwzględnieniem" ma uzasadnienie. Należy też uwzględnić normy powiązane z ISO/IEC 27001, a w szczególności normę ISO/IEC 27018:2014, Information technology Security techniques - Code of practice for PII protection in public clouds acting as PII processors, zawierająca wytyczne do wdrożenia zabezpieczeń specyficznych dla obszaru ochrony danych osobowych. Wreszcie ABI może realizować w SZBI różne czynności, ale rozporządzenie powinno nakładać wymaganie, aby zakres obowiązków i odpowiedzialności były zgodne z zakresem opisanym w rozporządzeniu. Uwagi PIIT do projektu rozporządzenia MAC Strona 5

6 Uwaga 6: zmiana w 12. Proponujemy rozszerzenie zaproponowanego tekstu rozporządzenia. Jest: Wymagania dotyczące sprawdzeń oraz nadzoru nad dokumentacją przetwarzania danych określone w rozporządzeniu uważa się za spełnione, jeżeli administrator danych wdrożył system zarządzania bezpieczeństwem informacji z uwzględnieniem Polskiej Normy PN- ISO/IEC 27001, pod warunkiem, ze system ten obejmuje ochronę danych osobowych, a osobą wykonującą czynności w nim określone jest administrator bezpieczeństwa informacji. Propozycja: Na końcu paragrafu proponujemy dopisać zdanie: Wymagania dotyczące sprawdzeń oraz nadzoru nad dokumentacja przetwarzania danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, uważa się również za spełnione w zakresie, w jakim administrator danych powierzył przetwarzanie danych podmiotowi, który wdrożył system zarzadzania bezpieczeństwem informacji, o którym mowa w zdaniu poprzednim i na warunkach tam wskazanych. Uzasadnienie: Model chmury [obliczeniowej] został wprowadzony do Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa (PZIP, uchwała nr 1/2014 Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2014), dokumencie strategicznym wyznaczającym kierunki rozwoju e-administracji. Model ten zyskał na znaczeniu między innymi ze względu na możliwości zmniejszenia kosztów, podniesienia bezpieczeństwa, braku konieczności pozyskiwania bardzo drogich kadr do obsługi systemów informatycznych (w szczególności przez mniejsze i dysponujące mniejszym budżetem JST, których po prostu nie stać na zatrudnienie informatyków; to samo dotyczy szkół, jednostek ochrony zdrowia itd. itp.), a także elastyczności, możliwości szybkiego wdrożenia, lepszej dostępności. Potencjał ten twórcy PZIP podkreślili wskazując wykorzystanie chmury [obliczeniowej], jako pierwszego z kierunków interwencji państwa (pkt. 6 Co robimy Kierunki interwencji). Zaproponowana przez PIIT zmiana ma na celu dostosowanie rozporządzenia do takiego właśnie modelu tworzenia i późniejszej eksploatacji usług e-administracji. Dzięki zaproponowanej poprawce będzie można wykorzystać usługi zewnętrzne, w tym przede wszystkim usługi przetwarzania w chmurze, pod warunkiem wypełnienia przez podmiot, któremu powierzone jest przetwarzanie danych, wymogów związanych z PN-ISO/IEC 27001, pod warunkiem, że system ten obejmuje ochronę danych osobowych. Bez takiego zapisu uruchomienie projektów wskazanych w PZIP np. Państwowej Chmury Obliczeniowej (PCO) czy też Chmury dla JST byłoby praktycznie niewykonalne dla usług, w których przetwarzaniu występowałyby dane osobowe. Uwagi PIIT do projektu rozporządzenia MAC Strona 6

7 Poniżej załączamy wybrane fragmenty Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa oraz wskazania do odpowiednich stron (str. 29 i następne) 5.3. Kluczowe działania zintegrowanej informatyzacji Kluczowe działania zintegrowanej informatyzacji, realizowane etapami, w perspektywie do 2020r., wynikające ze złożoności wzajemnych powiązań i zależności pomiędzy poszczególnymi obszarami funkcjonowania administracji, to w szczególności: ( ) uruchomienie Państwowej Chmury Obliczeniowej pozwalającej na efektywne współkorzystanie w modelu usługowym30 z infrastruktury administracji (sieć, serwerownie, serwery, aplikacje, platforma epuap, etc.) na poziomie centralnym oraz regionalnym, realizowane etapowo do 2020 r.; etap pilotażowy do końca 2015 r. Do czasu uruchomienia Państwowej Chmury Obliczeniowej dopuszcza się prowadzenie na szczeblu resortowym działań mających na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu infrastruktury na potrzeby budowy e-usług publicznych; (str. 32 podkreślenie PIIT) 3. Redukcja kosztów: po stronie obywateli i przedsiębiorców, w związku z oszczędnością czasu i wprowadzeniem elektronicznej drogi komunikacji z administracją i uproszczeniem procedur, obsługi w kosztach ogółem dzięki optymalnemu wykorzystaniu sprzętu, zasobów ludzkich i finansowych, w szczególności usług infrastrukturalnych w modelu chmury obliczeniowej, dzięki wprowadzeniu zintegrowanej platformy informatycznej usług publicznych, dzięki poprawie relacji między wynikami a nakładami w zakresie świadczenia usług publicznych, dzięki uruchomieniu Państwowej Chmury Obliczeniowej (PCO) poprzez konsolidację obciążenia i używanej przestrzeni dyskowej, serwerowej i sieciowej oraz zmniejszenie sumarycznych kosztów zakupu i utrzymania infrastruktury. (str.35 podkreślenie PIIT) 6. Co zrobimy - kierunki interwencji Realizacja Programu odbywać się będzie poprzez podejmowanie usystematyzowanych działań w czterech następująco określonych kierunkach: 1. ŚWIADCZENIE E-USŁUG PUBLICZNYCH (w szczególności w zakresie: spraw administracyjnych, ochrony zdrowia, wymiaru sprawiedliwości, wspierania przedsiębiorczości oraz prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej, rozliczania podatków, zapewnienia bezpieczeństwa kryzysowego i powiadamiania ratunkowego, efektywniejszego wykorzystania danych przestrzennych i usług infrastruktury informacji przestrzennej, oraz dostarczania usług infrastrukturalnych w modelu chmury); Uwagi PIIT do projektu rozporządzenia MAC Strona 7

8 (str. 66 i następne podkreślenia PIIT) Zarządzanie Infrastrukturą Państwo jest właścicielem znacznych zasobów infrastruktury technicznej, która była rozbudowywana na różnych etapach transformacji. Składają się na nią serwerownie wraz z systemami komputerowymi i sieci telekomunikacyjne. Ze zrozumiałych względów zasoby te są niejednolite pod względem technicznym. Z uwagi na różny charakter podmiotów, które nimi dysponują (urzędy i instytucje rządowe, jednostki samorządu terytorialnego, spółki skarbu państwa) i formy własności, wspólne korzystanie z dostępnych zasobów wymaga wyjaśnienia i jednoznacznego określenia warunków, na jakich może to się odbywać. Dotychczasowe próby w tym zakresie wskazują, że określenia warunków rozliczania i wzajemnego regulowania należności za użytkowanie infrastruktury stwarza znaczące problemy i może wymagać zmiany przepisów regulujących sposób użytkowania infrastruktury. Wspólne wykorzystanie dostępnych zasobów i wzajemne świadczenie sobie usług (udostępnianie mocy obliczeniowej oraz elementów sieci) pozwoliłoby na zwiększenie stopnia ich wykorzystania oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemu informacyjnego. Działania te początkowo mogą być podejmowane bilateralnie, ale najlepszy efekt będzie możliwy do uzyskania, gdy uwzględni się zasoby największych resortów i instytucji oraz tych, które prowadzą działalność na terenie całego kraju. ( ) WYKORZYSTANIE PRZETWARZANIA W CHMURZE. Stosunkowo nowym zagadnieniem z punktu widzenia infrastruktury teleinformatycznej jest skorzystanie z możliwości, jakie niesie wykorzystanie technologii, czy też raczej biznesowej formy udostępniania zasobów chmury.. W MAC zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pt. Ekspertyza możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze w sektorze administracji publicznej. Jakkolwiek korzyści ze stosowania chmury wydają się bezsprzeczne, to niezbędne jest określenie, w których obszarach działalności zastosowanie chmury przyniesie największe efekty, a w przypadku, których chmura nie powinna być stosowana np. ze względów bezpieczeństwa. W ramach ekspertyzy zbadane zostaną też wszechstronnie uwarunkowania prawne stosowania chmury w administracji państwowej oraz uwzględnione prace prowadzone z inicjatywy instytucji Unii Europejskiej. Wynik ekspertyzy dostarczy wytycznych i będzie stanowił podstawę do zastosowań chmury w administracji państwowej w szerokim zakresie. Mając na uwadze duże zróżnicowanie w dysponowaniu dostępem do nowoczesnej infrastruktury teleinformatycznej pomiędzy JST, zainicjowane zostały w MAC prace umożliwiające dostarczanie najbardziej potrzebnych usług elektronicznych dla JST funkcjonujących w chmurze, w tym systemy elektronicznego zarządzania dokumentacją, systemy klasy ERP usprawniające zarządzanie urzędami, systemy elektronicznego obiegu dokumentów i inne systemy wspomagające działanie urzędów. Na potrzeby samorządów zostanie przygotowany (we współpracy z przedstawicielami JST) i będzie sukcesywnie rozwijany, pakiet najbardziej potrzebnych usług, udostępnianych im w modelu biznesowym chmury, zarówno typu IaaS, PaaS, jak i SaaS. Zwłaszcza ten ostatni model właśnie przez najmniejsze JST byłby najprawdopodobniej najbardziej poszukiwany. Działania te przyczynią się do ujednolicenia stosowanych rozwiązań informatycznych w całej administracji i upowszechnienia dobrych praktyk. Uwagi PIIT do projektu rozporządzenia MAC Strona 8

9 Planowana jest budowa Państwowej Chmury Obliczeniowej (PCO), która posłuży instytucjom administracji państwowej, jako środowisko techniczne do budowy, testowania i uruchamiania aplikacji o węższym zakresie zastosowania wytwarzanych w celu świadczenia usług, czy też wspierania działalności podstawowej. Polska obserwuje strategiczne kroki podejmowane przez Komisję Europejską w zakresie zastosowania chmury obliczeniowej do świadczenia usług e-administracji i uczestniczy w podejmowanych działaniach (prace European Cloud Partnership od listopada 2012 r.). Powinno to doprowadzić do opracowania modelu chmury prywatnej (państwowej) administracji publicznej z uwzględnieniem różnych poziomów tejże chmury i procesu przechodzenia od obecnego modelu infrastruktury technologii informacyjnokomunikacyjnych, do rozwiązań z zastosowaniem chmury oraz z uwzględnieniem trwałości projektów realizowanych w obecnym okresie programowania UE. Oczekuje się, że w wyniku prac podjętych z inicjatywy Komisji Europejskiej w latach zostaną uporządkowane i dopracowane normy dotyczące bezpieczeństwa, interoperacyjności, przenoszenia danych i ich ponownego użycia, ochrony danych osobowych i systemów certyfikacji w zakresie chmury obliczeniowej. Poza tym, sformułowane zostaną bezpieczne i uczciwe warunki umowne o gwarantowanym poziomie usług w chmurze (Service Level Agreement - SLA) w umowach zawieranych między dostawcami usług w chmurze a profesjonalnymi użytkownikami takich usług. We współpracy ze środowiskiem dostawców ma być zainicjowane wypracowanie wspólnych wymogów obowiązujących przy zamówieniach publicznych dotyczących chmury. Wypracowane regulacji prawnych i procedur zastosowania technologii przetwarzania w chmurze pozwoli na bezpieczne jej stosowanie, zapewniając ochronę danych wrażliwych, w tym danych osobowych. Wypracowana zostanie strategia, elastycznie dostosowywana do rozwoju technologicznych rozwiązań oraz zaawansowania prac na poziomie unijnym. (str. 67 podkreślenie PIIT) Mając na względzie efektywność wydatkowania dostępnych funduszy publicznych, tam, gdzie to okaże się zasadne zostanie zastosowana technologia chmury obliczeniowej (np. chmura dla JST). Wydaje się, że podejście takie pozwoli konsolidować inwestycje w budowę infrastruktury teleinformatycznej w sektorze publicznym. (str. 72) Z myślą o najmniej zasobnych samorządach, których nie stać na zbudowanie i utrzymanie warstwy technicznej dla usług elektronicznych zostanie opracowane i udostępnione wspomniane wcześniej rozwiązanie funkcjonujące w obrębie chmury, umożliwiające obsługę jednostki samorządu terytorialnego w niezbędnym zakresie. (str. 80) Planowane do wprowadzenia w drodze ustawy o wykonywaniu zadań publicznych drogą elektroniczną zmiany prawne będą dotyczyć w szczególności następujących rozwiązań: ( ) 6. Określenie zasad przetwarzania przez administrację publiczną w Polsce swoich danych w chmurze. Uwagi PIIT do projektu rozporządzenia MAC Strona 9

10 (str. 82 podkreślenie PIIT) Docelowo, zainicjowana już współpraca pomiędzy ekspertami MAC i samorządów, ma doprowadzić do opracowania jednolitego katalogu usług oraz integracji platform regionalnych z epuap. JST nieposiadające zasobów na dokonanie zakupu, uzyskają możliwość skorzystania z infrastruktury i rozwiązań, które będą udostępnione w wyniku realizacji projektu Informatyzacja JST z wykorzystaniem technologii przetwarzania w chmurze [obliczeniowej]. (str. 82 podkreślenie PIIT) Szacując środki potrzebne na realizację usług w perspektywie roku 2020, trzeba mieć także na uwadze, że zgłoszone projekty nie zagospodarowują wszystkich rekomendowanych e- usług publicznych wskazanych w PZIP. Ponadto na tym etapie zaawansowania prac, trudno jest precyzyjnie określić wielkość przedsięwzięć ponadsektorowych, mających bezpośredni lub pośredni wpływ na osiągnięcie zakładanego poziomu informatyzacji usług publicznych w kluczowych obszarach oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu koordynacji i współpracy ponad-resortowej. Dotyczy to w szczególności zapewnienia bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, horyzontalnego uporządkowania rejestrów publicznych (w tym rejestrów referencyjnych) oraz optymalizacji inwestycji w infrastrukturę publiczną związaną z technologiami przetwarzania i przechowywania danych poprzez wykorzystanie modelu przetwarzania w chmurze. Linki: Informacja o przyjęciu Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa: Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa: Informacja na stronach MAiC: Komentarz na stronach U24 Przyjazna strona administracji: Uwagi PIIT do projektu rozporządzenia MAC Strona 10

Linia współpracy Projekt Informatyzacja JST z wykorzystaniem technologii przetwarzania w Chmurze. Warszawa, 17 lutego 2015 r.

Linia współpracy Projekt Informatyzacja JST z wykorzystaniem technologii przetwarzania w Chmurze. Warszawa, 17 lutego 2015 r. Linia współpracy Projekt Informatyzacja JST z wykorzystaniem technologii przetwarzania w Chmurze Warszawa, 17 lutego 2015 r. Chmura obliczeniowa w Programie Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Zbudowanie

Bardziej szczegółowo

z dnia 2014 r. w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych

z dnia 2014 r. w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych ROZPORZĄDZENIE Projekt, 18.12.2014 MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 2014 r. w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze

Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze Informatyzacja JST z zastosowaniem usług w chmurze Partnerstwo na rzecz wspólnego przygotowania i realizacji Projektu Lider Projektu:

Bardziej szczegółowo

Chmura Obliczeniowa Resortu Finansów HARF

Chmura Obliczeniowa Resortu Finansów HARF Chmura Obliczeniowa Resortu Finansów HARF Okres i koszt realizacji projektu Projekt będzie realizowany od 1 września 2015 do 31 sierpnia 2018 Szacowany koszt realizacji projektu 192,5 mln zł Główne produkty

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze

Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, 22 kwietnia 2013 r. Agenda 1. Prezentacja ogólnych informacji na temat uruchomionego projektu

Bardziej szczegółowo

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Czy realizacja projektu to dostarczenie narzędzia biznesowego, czy czynnik stymulujący rozwój społeczeństwa informacyjnego? W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne,

Bardziej szczegółowo

Trwałość projektów 7 osi PO IG

Trwałość projektów 7 osi PO IG Warszawa, 6 października 2015 r. Konferencja podsumowująca wdrażanie 7 i 8 osi priorytetowej PO IG Trwałość projektów 7 osi PO IG Paweł Oracz Departament Strategii Systemu Informacyjnego Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

Mateusz Kurleto NEOTERIC. Analiza projektu B2B Kielce, 18 października 2012

Mateusz Kurleto NEOTERIC. Analiza projektu B2B Kielce, 18 października 2012 2012 Pierwsze przymiarki do zakresu informatyzacji (rodzaj oprogramowania: pudełkowe, SaaS, Iaas, CC, PaaS. Zalety i wady: dostępność, koszty, narzędzia, ludzie, utrzymanie, bezpieczeństwo, aspekty prawne)

Bardziej szczegółowo

Implementacja chmury prywatnej dla potrzeb administracji publicznej miasta Opola na przykładzie projektu E-Opole.

Implementacja chmury prywatnej dla potrzeb administracji publicznej miasta Opola na przykładzie projektu E-Opole. Implementacja chmury prywatnej dla potrzeb administracji publicznej miasta Opola na przykładzie projektu E-Opole. Jarosław Starszak Naczelnik Wydziału Informatyki Urzędu Miasta Opola E-mail: Jaroslaw.Starszak@um.opole.pl

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa - strategia dla e- administracji

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa - strategia dla e- administracji Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa - strategia dla e- administracji III Konwent Informatyków Warmii i Mazur Ryn 28.11.2013 Mariusz Przybyszewski Otwarta administracja na potrzeby obywateli i

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Konferencja konsultacyjna Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Warszawa, 9 grudnia 2013 r. Cele programu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 17 marca 2014 r.

Warszawa, 17 marca 2014 r. Warszawa, 17 marca 2014 r. Stanowisko Zespołu Ekspertów powołanego przez GIODO, dotyczące potrzeby zmiany art. 39a ustawy o ochronie danych osobowych (zawierającego delegację do wydania rozporządzenia)

Bardziej szczegółowo

Kryteria merytoryczne dla działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Kryteria merytoryczne dla działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Kryteria merytoryczne dla działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Numer i nazwa osi priorytetowej Numer i nazwa działania/ poddziałania

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze

Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze Wprowadzenie do dyskusji warsztatowej Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, 22 kwietnia 2013 r. Agenda 1. Obszar zagadnień organizacyjno-prawnych

Bardziej szczegółowo

ARCHIWUM DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH

ARCHIWUM DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH Slajd 2 z 43 Dlaczego istnieją archiwa i czemu służą? Misją archiwów państwowych jest trwałe zachowanie świadectw przeszłości i zapewnienie do nich powszechnego dostępu w celu wspierania rozwoju państwa

Bardziej szczegółowo

e-administracja: nowe technologie w służbie obywatelowi

e-administracja: nowe technologie w służbie obywatelowi e-administracja: nowe technologie w służbie obywatelowi Co niesie administracji chmura obliczeniowa? dr inż. Dariusz Bogucki Centrum Projektów Informatycznych Wrocław, 3 października 2012 r. Paradoks wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE EDYTA BARACZ Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE Społeczeństwo informacyjne to typ społeczeństwa, którego kształtowanie się ściśle związane

Bardziej szczegółowo

Data utworzenia 2014-01-07. Numer aktu 1. Akt prawa miejscowego NIE

Data utworzenia 2014-01-07. Numer aktu 1. Akt prawa miejscowego NIE ZARZĄDZENIE Nr 1/2014 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 7 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 40/2013 Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... r. projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... r. w sprawie szczegółowych warunków organizacyjnych i technicznych dla systemu teleinformatycznego służącego identyfikacji

Bardziej szczegółowo

Architektura korporacyjna jako narzędzie koordynacji wdrażania przetwarzania w chmurze

Architektura korporacyjna jako narzędzie koordynacji wdrażania przetwarzania w chmurze Architektura korporacyjna jako narzędzie koordynacji wdrażania przetwarzania w chmurze Prof. SGH, dr hab. Andrzej Sobczak, Kierownik Zakładu Systemów Informacyjnych, Katedra Informatyki Gospodarczej SGH

Bardziej szczegółowo

Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski

Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki Prezentacja do obrony pracy dyplomowej: Wzorcowa polityka bezpieczeństwa informacji dla organizacji zajmującej się testowaniem oprogramowania. Promotor: dr inż. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Prawne aspekty wykorzystania chmury obliczeniowej w administracji publicznej. Michał Kluska

Prawne aspekty wykorzystania chmury obliczeniowej w administracji publicznej. Michał Kluska Prawne aspekty wykorzystania chmury obliczeniowej w administracji publicznej Michał Kluska Prawne aspekty wykorzystania chmury obliczeniowej w administracji publicznej Łopuszna, 6-7 lutego 2012 r. Agenda:

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji: co to jest, po co je budować i dlaczego w urzędach administracji publicznej

Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji: co to jest, po co je budować i dlaczego w urzędach administracji publicznej Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji: co to jest, po co je budować i dlaczego w urzędach administracji publicznej Wiesław Paluszyński Prezes zarządu TI Consulting Plan prezentacji Zdefiniujmy

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER

Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER Gdańsk, 27-28 września 2012 r. Krzysztof Pytliński Zakład Teleinformatyki Kontekst Data Center jako usługa zewnętrzna, zaspokajająca potrzeby

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E W dniu 15 grudnia 2006 r. (znak: SG-Greffe (2006)D/2007989; zał. K(2006)6136) przekazane zostały Polsce zarzuty formalne na mocy art. 226 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską,

Bardziej szczegółowo

Chmura nad Smart City. dr hab. Prof. US Aleksandra Monarcha - Matlak

Chmura nad Smart City. dr hab. Prof. US Aleksandra Monarcha - Matlak Chmura nad Smart City dr hab. Prof. US Aleksandra Monarcha - Matlak Miasta generują ogromne zbiory danych cyfrowych. Ten trend jest napędzany przez zbiór powiązanych ze sobą wydarzeń. Po pierwsze, w czasie

Bardziej szczegółowo

SKZ System Kontroli Zarządczej

SKZ System Kontroli Zarządczej SKZ System Kontroli Zarządczej KOMUNIKAT Nr 23 MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych Na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Usprawnianie administracji przy pomocy informatyzacji. Upraszczanie procedur administracyjnych - rola epuap, pl.id, działania MSWiA.

Usprawnianie administracji przy pomocy informatyzacji. Upraszczanie procedur administracyjnych - rola epuap, pl.id, działania MSWiA. Usprawnianie administracji przy pomocy informatyzacji. Upraszczanie procedur administracyjnych - rola epuap, pl.id, działania MSWiA. Linia Demarkacyjna, współpraca i integracja. Mariusz Madejczyk Pełnomocnik

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 III Konwent Informatyków Warmii i Mazur Ryn, 2829 listopada 2013 r. Cele programu Cel główny: Wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla społecznogospodarczego rozwoju

Bardziej szczegółowo

Id: 43818419-2B28-41F7-A3EF-E67F59287B24. Projekt Strona 1

Id: 43818419-2B28-41F7-A3EF-E67F59287B24. Projekt Strona 1 Projekt z dnia... Informacja Nr... Prezydenta Miasta Opola z dnia... 2015 r. o roli i kierunkach rozwoju informatyki w procesie zarządzania miastem. Centralizacja i konsolidacja usług informatycznych dla

Bardziej szczegółowo

HELIOS - Integracja rejestrów publicznych z wykorzystaniem Krajowej Szyny Usług

HELIOS - Integracja rejestrów publicznych z wykorzystaniem Krajowej Szyny Usług Lider: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Partner: Centrum Projektów Informatycznych HELIOS - Integracja rejestrów publicznych z wykorzystaniem Krajowej Szyny Usług CEL PROJEKTU Realizacja założeń

Bardziej szczegółowo

WZ PW Norma ISO/IEC 27001:2013 najnowsze zmiany w systemach zarzadzania bezpieczeństwem informacji IT security trends

WZ PW Norma ISO/IEC 27001:2013 najnowsze zmiany w systemach zarzadzania bezpieczeństwem informacji IT security trends Norma ISO/IEC 27001:2013 najnowsze zmiany w systemach zarzadzania bezpieczeństwem informacji dr inż. Bolesław Szomański Wydział Zarządzania Politechnika Warszawska b.szomański@wz.pw.edu.pl Plan Prezentacji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 12. z dnia.. r. w sprawie sposobu prowadzenia Rejestru Dawców Komórek Rozrodczych i Zarodków

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 12. z dnia.. r. w sprawie sposobu prowadzenia Rejestru Dawców Komórek Rozrodczych i Zarodków ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 12 z dnia.. r. w sprawie sposobu prowadzenia Rejestru Dawców Komórek Rozrodczych i Zarodków Na podstawie art. 31 ust. 9 ustawy z dnia niepłodności (Dz. U. Nr.., poz.,) zarządza

Bardziej szczegółowo

2015-06-21. 1. Wprowadzenie. 2. Czy powołanie ABI jest obowiązkowe? [ ] Powstało mylne, powszechne przekonanie o konieczności powołania ABI [ ]

2015-06-21. 1. Wprowadzenie. 2. Czy powołanie ABI jest obowiązkowe? [ ] Powstało mylne, powszechne przekonanie o konieczności powołania ABI [ ] Czy dyrektor placówki oświatowej powinien powołać administratora bezpieczeństwa informacji (ABI)? - specjalista ds. ochrony danych osobowych 2015-06-21 1. Wprowadzenie [ ] Powstało mylne, powszechne przekonanie

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia w wdrażaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z normą ISO 27001

Doświadczenia w wdrażaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z normą ISO 27001 Doświadczenia w wdrażaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z normą ISO 27001 na przykładzie Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej Gliwice, dn. 13.03.2014r. System Zarządzania Bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

Claud computing zostało uznane przez Grupę Roboczą art.29 w dokumencie WP 170 Program prac na lata 2010 2011 przyjętym dnia 15 lutego 2010 r.

Claud computing zostało uznane przez Grupę Roboczą art.29 w dokumencie WP 170 Program prac na lata 2010 2011 przyjętym dnia 15 lutego 2010 r. dr Bogdan Fischer Claud computing zostało uznane przez Grupę Roboczą art.29 w dokumencie WP 170 Program prac na lata 2010 2011 przyjętym dnia 15 lutego 2010 r. za jedno z najistotniejszych obecnie wyzwań.

Bardziej szczegółowo

Cechy e-usługi i e-firmy. Elastyczność i niezawodność. Jak się przygotować na zmiany?

Cechy e-usługi i e-firmy. Elastyczność i niezawodność. Jak się przygotować na zmiany? 2012 Cechy e-usługi i e-firmy. Elastyczność i niezawodność. Jak się przygotować na zmiany? Borys Glass-Brudziński Marek Kosno Wizja rozwoju e-usługi Gdańsk, 07 listopada 2012 E-usługa i E-firma E-usługi

Bardziej szczegółowo

Obrót dokumentami elektronicznymi w chmurze

Obrót dokumentami elektronicznymi w chmurze Obrót dokumentami elektronicznymi w chmurze 23 września 2015 r. Maria Guzewska Prawnik w zespole IP/DP Agenda Czym jest cloud computing? Dokumenty i dane w chmurze (podstawowe pojęcia, regulacje, zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Plan Informatyzacji Państwa

Plan Informatyzacji Państwa Plan Informatyzacji Państwa Dr inż. Grzegorz Bliźniuk Podsekretarz Stanu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Warszawa, 2006 r. 1 Plan Informatyzacji Państwa wynika z : Ustawy z dnia 17 lutego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 17. Komitetu Monitorującego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020. z dnia 19 czerwca 2015r.

Uchwała nr 17. Komitetu Monitorującego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020. z dnia 19 czerwca 2015r. Uchwała nr 7 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 204-2020 z dnia 9 czerwca 205r. w sprawie przyjęcia specyficznych kryteriów wyboru projektów dla Działania 2. Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia 11 maja 2016 r.

Data sporządzenia 11 maja 2016 r. Nazwa projektu Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej

Bardziej szczegółowo

AUDYT BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Podstawy

AUDYT BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Podstawy AUDYT BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Podstawy ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji

Bardziej szczegółowo

Ryzyko w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności ( )

Ryzyko w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności ( ) Ryzyko w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności ( ) Dr inż. Elżbieta Andrukiewicz Przewodnicząca KT nr 182 Ochrona informacji w systemach teleinformatycznych

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014 1 QUO VADIS.. BS? Rekomendacja D dlaczego? Mocne fundamenty to dynamiczny rozwój. Rzeczywistość wdrożeniowa. 2 Determinanty sukcesu w biznesie. strategia, zasoby (ludzie, kompetencje, procedury, technologia)

Bardziej szczegółowo

Nazwa projektu projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla

Bardziej szczegółowo

Powiązania norm ISO z Krajowymi Ramami Interoperacyjności i kontrolą zarządczą

Powiązania norm ISO z Krajowymi Ramami Interoperacyjności i kontrolą zarządczą Powiązania norm ISO z Krajowymi Ramami Interoperacyjności i kontrolą zarządczą Punkt widzenia audytora i kierownika jednostki Agnieszka Boboli Ministerstwo Finansów w 22.05.2013 r. 1 Agenda Rola kierownika

Bardziej szczegółowo

Michał Jaworski Wiceprezes PIIT

Michał Jaworski Wiceprezes PIIT Michał Jaworski Wiceprezes PIIT Warszawa, 2 grudnia 2009 Europejskie Ramy Interoperacyjności 2.0 Pozycjonowanie dokumentu: Europejska Strategia Interoperacyjności zapewnia ład korporacyjny (Governance)

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Joanna Karczewska CISA, ISACA Warsaw Chapter Konsekwencje wyroku Trybunału Konstytucyjnego dla bezpieczeństwa informacji

mgr inż. Joanna Karczewska CISA, ISACA Warsaw Chapter Konsekwencje wyroku Trybunału Konstytucyjnego dla bezpieczeństwa informacji mgr inż. Joanna Karczewska CISA, ISACA Warsaw Chapter Konsekwencje wyroku Trybunału Konstytucyjnego dla bezpieczeństwa informacji Wyrok Trybunału Konstytucyjnego 2 Warszawa, dnia 9 kwietnia 2015 r. WYROK

Bardziej szczegółowo

Nazwa wnioskodawcy. Polska Organizacja Turystyczna. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Nazwa wnioskodawcy. Polska Organizacja Turystyczna. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji L.p Tytuł projektu Nazwa wnioskodawcy Kwota wydatków kwalifikowalnych (PLN) 1 E-turysta - Polski System Informacji Turystycznej Polska Organizacja Turystyczna 8 245 313,50 2 Archiwum Dokumentów Elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Architektura korporacyjna państwa a nowoczesna administracja publiczna

Architektura korporacyjna państwa a nowoczesna administracja publiczna Architektura korporacyjna państwa a nowoczesna administracja publiczna Prof. SGH, dr hab. Andrzej Sobczak Kierownik Zakładu Zarządzania Informatyką Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej SGH Kilka

Bardziej szczegółowo

e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz

e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz Definicje e-administracji Elektroniczna administracja to wykorzystanie technologii informatycznych i telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Punktacja

KRYTERIA DOSTĘPU. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Punktacja załącznik do Uchwały nr 37/XI/016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 014-00 z dnia kwietnia 016 roku KRYTERIA DOSTĘPU Działanie.1 E-usługi (typ projektu

Bardziej szczegółowo

PRAWNY ASPEKT PUBLIKACJI ZBIORÓW I USŁUG DANYCH PRZESTRZENNYCH PROJEKT ASI

PRAWNY ASPEKT PUBLIKACJI ZBIORÓW I USŁUG DANYCH PRZESTRZENNYCH PROJEKT ASI PRAWNY ASPEKT PUBLIKACJI ZBIORÓW I USŁUG DANYCH PRZESTRZENNYCH PROJEKT ASI Krzysztof Mączewski Geodeta Województwa Mazowieckiego Dyrektor Departamentu Geodezji i Kartografii UMWM 1 RPO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Bardziej szczegółowo

Księgowość w chmurze

Księgowość w chmurze Księgowość w chmurze Chwilowa moda czy przyszłość finansów? KRZYSZTOF MADEJCZYK EKSPERT OŚWIATOWY Co to jest chmura obliczeniowa? Co to jest chmura obliczeniowa? Co to jest chmura obliczeniowa? Co to jest

Bardziej szczegółowo

Wspólna propozycja w ramach porozumienia z dnia

Wspólna propozycja w ramach porozumienia z dnia Wspólna propozycja w ramach porozumienia z dnia 21.11.2016 1 Zawarcie porozumienia na rzecz rozwoju cyfrowej gospodarki i cyfryzacji usług administracji publicznej 21 listopada 2016 roku zostało zawarte

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane przez CPI MSWiA

Projekty realizowane przez CPI MSWiA Projekty realizowane przez CPI MSWiA CPI MSWiA Państwowa jednostka budżetowa utworzona zarządzeniem Nr 11 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 stycznia 2008 r. (Dz. Urz. Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo

Fundusze europejskie na projekty informatyzacji w jednostkach samorządu terytorialnego

Fundusze europejskie na projekty informatyzacji w jednostkach samorządu terytorialnego Fundusze europejskie na projekty informatyzacji w jednostkach samorządu terytorialnego 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes

Bardziej szczegółowo

Stan przygotowania i wdrożenia P1, P2, P4 oraz projekty w nowej perspektywie finansowej UE

Stan przygotowania i wdrożenia P1, P2, P4 oraz projekty w nowej perspektywie finansowej UE Stan przygotowania i wdrożenia P1, P2, P4 oraz projekty w nowej perspektywie finansowej UE Kajetan Wojsyk Zastępca Dyrektora ds. Europejskich Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Zabrze, 2015-03-27

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu i zasadnicze kierunki informatyzacji administracji publicznej

Ocena stanu i zasadnicze kierunki informatyzacji administracji publicznej Główne cele konferencji: Ocena stanu i zasadnicze kierunki informatyzacji administracji publicznej Nowe oblicze epuap Mariusz Madejczyk Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 1 Główne cele warsztatów

Bardziej szczegółowo

SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim. 18 lutego 2010, Opole

SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim. 18 lutego 2010, Opole SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim 18 lutego 2010, Opole www.sekap.pl Cel główny projektu SEKAP: stworzenie warunków organizacyjnych i technicznych

Bardziej szczegółowo

BAKER TILLY POLAND CONSULTING

BAKER TILLY POLAND CONSULTING BAKER TILLY POLAND CONSULTING Wytyczne KNF dla firm ubezpieczeniowych i towarzystw reasekuracyjnych w obszarze bezpieczeństwa informatycznego An independent member of Baker Tilly International Objaśnienie

Bardziej szczegółowo

Kluczowe projekty informatyczne MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne

Kluczowe projekty informatyczne MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Kluczowe projekty informatyczne MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Ewa Szczepańska CPI MSWiA Warszawa, 22 września 2011r. 2 Mapa projektów informatycznych realizowanych przez CPI MSWiA

Bardziej szczegółowo

Informatyka w kontroli i audycie

Informatyka w kontroli i audycie Informatyka w kontroli i audycie Informatyka w kontroli i audycie Wstęp Terminy zajęć 30.11.2013 - godzina 8:00-9:30 ; 9:45-11:15 15.12.2013 - godzina 8:00-9:30 ; 9:45-11:15 05.04.2014 - godzina 15:45-17:15

Bardziej szczegółowo

PROWADZENIE REJESTRU ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ABI BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

PROWADZENIE REJESTRU ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ABI BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH PROWADZENIE REJESTRU ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ABI BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 23 lutego 2016 r. Warszawa 1 Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie w chmurze - przykład z Polski 2013, PIIT

Przetwarzanie w chmurze - przykład z Polski 2013, PIIT Przetwarzanie w chmurze - przykład z Polski 1 2013, PIIT Agenda Jak tworzą się chmury Chmura a otoczenie Przegląd rynku centrów danych w Polsce na tle Europy Środkowej i Wschodniej Geografia centrów danych

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie 1. Istniejący stan rzeczy i cel wydania aktu.

Uzasadnienie 1. Istniejący stan rzeczy i cel wydania aktu. Uzasadnienie 1. Istniejący stan rzeczy i cel wydania aktu. W obecnym stanie prawnym, zgodnie z ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Projektowane rozporządzenie zawiera następujące uregulowania:

UZASADNIENIE. Projektowane rozporządzenie zawiera następujące uregulowania: UZASADNIENIE Projektowane rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie obsługi innych numerów przez system powiadamiania ratunkowego wykonuje upoważnienie zawarte w art. 5 ust. 6 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp... 9

SPIS TREŚCI. Wstęp... 9 SPIS TREŚCI Wstęp... 9 1. E-ADMINISTRACJA JAKO CZYNNIK ROZWOJU SPOŁE- CZEŃSTWA INFORMACYJNEGO... 13 1.1. Wprowadzenie do problematyki e-administracji... 13 1.2. Pojęcie i cechy społeczeństwa informacyjnego...

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje Zespołu Rady Cyfryzacji MAiC ds. informatyzacji Państwa. Warszawa, dnia 12 marca 2015 r.

Rekomendacje Zespołu Rady Cyfryzacji MAiC ds. informatyzacji Państwa. Warszawa, dnia 12 marca 2015 r. Rekomendacje Zespołu Rady Cyfryzacji MAiC ds. informatyzacji Państwa ZESPÓŁ W SKŁADZIE: ADAM GÓRAL MARIUSZ MADEJCZYK PIOTR WAGLOWSKI IWONA WENDEL MICHAŁ ANDRZEJ WOŹNIAK Warszawa, dnia 12 marca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

ABI potrzebny i przydatny Zakres i sposób wykonywania zadań ABI w praktyce. Andrzej Rutkowski

ABI potrzebny i przydatny Zakres i sposób wykonywania zadań ABI w praktyce. Andrzej Rutkowski ABI potrzebny i przydatny Zakres i sposób wykonywania zadań ABI w praktyce Andrzej Rutkowski Stowarzyszenie Administratorów Bezpieczeństwa Informacji Agenda 1. Pozytywy nowelizacji u.o.d.o. z 7 listopada

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników badania wykorzystania przetwarzania w chmurze w największych polskich przedsiębiorstwach

Prezentacja wyników badania wykorzystania przetwarzania w chmurze w największych polskich przedsiębiorstwach Prezentacja wyników badania wykorzystania przetwarzania w chmurze w największych polskich przedsiębiorstwach Grzegorz Bernatek Kierownik Projektów Analitycznych Audytel SA Partnerzy badania: Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Lista niezbędnych elementów studium wykonalności oraz lista załączników

Lista niezbędnych elementów studium wykonalności oraz lista załączników Lista niezbędnych elementów studium wykonalności oraz lista załączników dla projektów informatycznych realizowanych w ramach 7. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Program pl.id a standaryzacja i integracja procesów wewnątrz administracji publicznej

Program pl.id a standaryzacja i integracja procesów wewnątrz administracji publicznej Program pl.id a standaryzacja i integracja procesów wewnątrz administracji publicznej (Na przykładzie Urzędu m.st. Warszawy) Olsztyn - Stare Jabłonki, 10-12 marca 2011 r. Warszawa podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Przedstawienie działań IT MF

Przedstawienie działań IT MF Przedstawienie działań IT MF Paweł Oracz Ministerstwa Finansów Maciej Puto Ministerstwa Finansów Radom, dn. 2 kwietnia 2009 r. Agenda spotkania Przedstawienie struktury IT resortu i roli poszczególnych

Bardziej szczegółowo

ARIADNA - Dostosowanie Profilu Zaufanego do unijnych wymogów rozporządzenia eidas

ARIADNA - Dostosowanie Profilu Zaufanego do unijnych wymogów rozporządzenia eidas Lider: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Partner: Centrum Projektów Informatycznych ARIADNA - Dostosowanie Profilu Zaufanego do unijnych wymogów rozporządzenia eidas CEL PROJEKTU Głównym celem projektu

Bardziej szczegółowo

PAKIET DROGOWY Optymalizacja procesu realizacji inwestycji drogowych

PAKIET DROGOWY Optymalizacja procesu realizacji inwestycji drogowych PAKIET DROGOWY Optymalizacja procesu realizacji inwestycji drogowych W dniu 15 stycznia 2016 roku powołano Komitet Sterujący wraz z pięcioma Grupami Roboczymi ds.: Techniki i technologii rekomendacja optymalnych

Bardziej szczegółowo

Warunki lokalowe Starostwa Powiatowego w Wyszkowie

Warunki lokalowe Starostwa Powiatowego w Wyszkowie Starostwo Powiatowe w Wyszkowie Doświadczenia z wdrażania usług elektronicznych dla obywateli w Powiecie Wyszkowskim Wyszków 30.05.2014 AGENDA 1. Wstęp Ogólna charakterystyka środowiska e-urzędu 2. Etapy

Bardziej szczegółowo

ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI

ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Podstawowe pytania o bezpieczeństwo informacji i cyberbezpieczeństwo w jednostkach sektora finansów publicznych

Podstawowe pytania o bezpieczeństwo informacji i cyberbezpieczeństwo w jednostkach sektora finansów publicznych Opracowanie z cyklu Polskie przepisy a COBIT Podstawowe pytania o bezpieczeństwo informacji i cyberbezpieczeństwo w jednostkach sektora finansów publicznych Czerwiec 2016 Opracowali: Joanna Karczewska

Bardziej szczegółowo

POJĘCIE, ZAKRES I TRYB SPRAWDZENIA PRZEPROWADZANEGO NA ZLECENIE GIODO

POJĘCIE, ZAKRES I TRYB SPRAWDZENIA PRZEPROWADZANEGO NA ZLECENIE GIODO POJĘCIE, ZAKRES I TRYB SPRAWDZENIA PRZEPROWADZANEGO NA ZLECENIE GIODO Warszawa, 23 lutego 2016 r. Katarzyna Hildebrandt Zastępca Dyrektora Departamentu Inspekcji Biuro GIODO Generalny Inspektor Ochrony

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9 MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia r. w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Cyfryzacji

ZARZĄDZENIE NR 9 MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia r. w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Cyfryzacji ZARZĄDZENIE NR 9 MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia... 2016 r. w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Cyfryzacji Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto 1. Temat badania 2. Tło Ewaluacja komponentu wolontariatu długoterminowego wdrażanego w latach 2012-2013 w ramach

Bardziej szczegółowo

Cloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski Bohdan Wyżnikiewicz

Cloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski Bohdan Wyżnikiewicz Cloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski Bohdan Wyżnikiewicz Warszawa, 17 grudnia 2012 r. Co to jest cloud computing? Cloud computing jest modelem umożliwiającym wygodny

Bardziej szczegółowo

Wiarygodna elektroniczna dokumentacja medyczna dr inż. Kajetan Wojsyk

Wiarygodna elektroniczna dokumentacja medyczna dr inż. Kajetan Wojsyk Wiarygodna elektroniczna dokumentacja medyczna dr inż. Kajetan Wojsyk Zastępca Dyrektora ds. Europejskich Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia V Konferencja i Narodowy Test Interoperacyjności

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOKRAJOWY REJESTR ADMINISTRATORÓW BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

OGÓLNOKRAJOWY REJESTR ADMINISTRATORÓW BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI OGÓLNOKRAJOWY REJESTR ADMINISTRATORÓW BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI r. pr. Monika Młotkiewicz Departament Rejestracji ABI i Zbiorów Danych Osobowych Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych Generalny

Bardziej szczegółowo

FAKTY I MITY NA TEMAT E-ADMINISTRACJI, CZYLI E-USŁUGI PO POLSKU

FAKTY I MITY NA TEMAT E-ADMINISTRACJI, CZYLI E-USŁUGI PO POLSKU FAKTY I MITY NA TEMAT E-ADMINISTRACJI, CZYLI E-USŁUGI PO POLSKU Jacek Orłowski redaktor naczelny IT w Administracji Poznań, 30.09.2014 r. e-um: elektronizacja usług i wymiany korespondencji w Urzędach

Bardziej szczegółowo

Założenia i stan realizacji projektu epuap2

Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Michał Bukowski Analityk epuap Serock, 28 października 2009 r. Agenda 1. Projekt epuap - cele i zakres. 2. Zrealizowane zadania w ramach epuap. 3. Projekt epuap2

Bardziej szczegółowo

15-24.10.2013 Kraków Wrocław Poznań Warszawa Gdańsk CLOUD SERVICES & DATA CENTER

15-24.10.2013 Kraków Wrocław Poznań Warszawa Gdańsk CLOUD SERVICES & DATA CENTER 15-24.10.2013 Kraków Wrocław Poznań Warszawa Gdańsk CLOUD SERVICES & DATA CENTER EXEA DATA CENTER bezpieczna lokalizacja projekt budynku Data Center (2009) budowa obiektu (2012-2013) BEZPIECZNE MIEJSCE

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020. Warszawa, 6 października 2015 r.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020. Warszawa, 6 października 2015 r. Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Warszawa, 6 października 2015 r. Celem Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów rozwoju kraju, jako fundamenty te

Bardziej szczegółowo

Szkolenie otwarte 2016 r.

Szkolenie otwarte 2016 r. Warsztaty Administratorów Bezpieczeństwa Informacji Szkolenie otwarte 2016 r. PROGRAM SZKOLENIA: I DZIEŃ 9:00-9:15 Powitanie uczestników, ustalenie szczególnie istotnych elementów warsztatów, omówienie

Bardziej szczegółowo

nas sprawdził czas INFORMATYKA ELEKTRONIKA AUTOMATYKA

nas sprawdził czas INFORMATYKA ELEKTRONIKA AUTOMATYKA nas sprawdził czas INFORMATYKA ELEKTRONIKA AUTOMATYKA Wstęp Biznes Dane Aplikacje Infrastruktura Wirtualizacja Systemy operacyjne Pytania Funkcjonalności środowiska IT: Czy obecnie moje środowisko IT ma

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie danych osobowych w chmurze

Przetwarzanie danych osobowych w chmurze Przetwarzanie danych osobowych w chmurze Obalamy mity Jarosław Żabówka 2 Dlaczego chronimy dane osobowe? Czy organizacja ma obowiązek dbać o swoje bezpieczeństwo? A dlaczego ja mam dbać o te dane, tylko

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI S y s t e m Z a r z ą d z a n i a B e z p i e c z e ń s t w e m I n f o r m a c j i w u r z ę d z i e D e f i n i c j e Bezpieczeństwo informacji i systemów teleinformatycznych

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych

Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych Wersja: 1.0 17.06.2015 r. Wstęp W dokumencie przedstawiono skróconą wersję pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych.

Bardziej szczegółowo

Program e-podatki Studium przypadku

Program e-podatki Studium przypadku www.pwc.com/pl Program e-podatki Studium przypadku Doświadczenia dla e-administracji samorządowej Agenda 1. Informacje o Programie 2. Wyniki Programu 3. Procesy podatkowe w samorządach 2 Informacje o Programie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 463 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 463 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 marca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 463 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wymagań dla Systemu Informacji Medycznej 2) Na

Bardziej szczegółowo

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji 2 Plan prezentacji 1. Kontekst transformacji niskoemisyjnej 2. Przykładowe wyzwania

Bardziej szczegółowo

Zakres przedmiotowy UoInf dotyczący epuap

Zakres przedmiotowy UoInf dotyczący epuap Podstawy prawne Ewolucja regulacji Realizację projektu epuap rozpoczęto w 2006 r. Podstawę normatywną dla systemu teleinformatycznego epuap wprowadzono nowelizacją ustawy o informatyzacji ustawą z dnia

Bardziej szczegółowo

Strategiczne znaczenie chmury dla sektora publicznego

Strategiczne znaczenie chmury dla sektora publicznego Strategiczne znaczenie chmury dla sektora publicznego Dzięki zastosowaniu przetwarzania w chmurze luka pomiędzy najbardziej i najmniej zaawansowanymi regionami w Polsce uległaby zmniejszeniu, co uaktywniłoby

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2015 r. Pozycja 14 ZARZĄDZENIE NR 14 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 23 kwietnia 2015 r.

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2015 r. Pozycja 14 ZARZĄDZENIE NR 14 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 23 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SKARBU PAŃSTWA Warszawa, dnia 24 kwietnia 2015 r. Pozycja 14 ZARZĄDZENIE NR 14 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie ochrony danych osobowych w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo