SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą Pzp, o wartości szacunkowej zamówienia poniżej EURO PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa i wdrożenie systemu ratingowego oraz implementacja modelu ratingowego dla wybranego segmentu Sygnatura postępowania: BZP/36/DZRK/2012 Niniejsza SIWZ składa się łącznie z 134 stron. ZATWIERDZAM: Data: r. /-/ Katarzyna Malinowska... (podpis Kierownika Zamawiającego ) Strona 1 z 72

2 I. ZAMAWIAJĄCY: BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO AL. Jerozolimskie Warszawa NIP: REGON Tel: Faks: Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do godz. 16:00 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia określają: 1. Kody i nazwy Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): usługi wdrażania oprogramowania usługi konfiguracji oprogramowania usługi dostawy oprogramowania usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania szkolenie pracowników 2. Istotne postanowienia umowy (dalej również IPU ) - załącznik nr 1 do SIWZ 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dalej również OPZ ) - załącznik nr 2 do SIWZ III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. OKRES GWARANCJI 1. Termin wykonania zamówienia: 48 miesięcy od daty zawarcia umowy. Szczegółowe terminy realizacji zamówienia zostały określone w IPU. 2. Warunki oraz okres gwarancji zostały wskazane w IPU (załącznik nr 2 do SIWZ), w szczególności w rozdziale 9 i załączniku nr 4 do IPU. IV. OFERTY CZĘŚCIOWE, WARIANTOWE 1. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. V. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. Strona 2 z 72

3 VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA WYKONAWCY. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. VII. OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w wykonaniu (zakończeniu), z należytą starannością, w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: 1) co najmniej dwóch (2) zamówień, każde polegające na: a) wdrożeniu systemu ratingowego/scoringowego (wraz z przeprowadzonymi warsztatami/szkoleniami z zakresu użytkowania i administrowania tego systemu) wykorzystywanego do oceny podmiotów z minimum trzech (3) z następujących segmentów: i. firma z pełną sprawozdawczością zarówno w standardach zgodnych z ustawą o rachunkowości jak i z międzynarodowymi standardami rachunkowości, ii. jednostki samorządu terytorialnego, iii. firma z uproszczoną sprawozdawczością, iv. spółdzielnia mieszkaniowa, v. spółka komunalna, vi. wspólnota mieszkaniowa, vii. deweloperzy. lub Strona 3 z 72

4 b) utrzymaniu lub rozwoju systemu ratingowego/scoringowego, o którym mowa pod literą a), przy czym system ten został wdrożony przez podmiot, który go utrzymuje lub rozwija. Zamawiający w przypadku zamówień, o których mowa w zdaniu powyższym dopuszcza również zamówienia wykonywane (trwające). 2) Zamawiający wymaga by wartość co najmniej jednego (1) wdrożenia systemu ratingowego/scoringowego (wraz z przeprowadzonymi warsztatami/ szkoleniami z zakresu użytkowania i administrowania tego systemu) wyniosła co najmniej ,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych 00/100) brutto. Jeśli wartość wdrożenia określona została w walucie innej niż PLN Wykonawca zobowiązany jest dokonać przeliczenia tej kwoty na PLN przyjmując jako podstawę średni kurs danej waluty opublikowany przez NBP (wg tabeli A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji niniejszego ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 3) Definicje: Przez system ratingowy/scoringowy należy rozumieć system informatyczny, wyliczający rating/scoring (ocenę punktową) klienta i transakcji wykorzystywanych do oceny ryzyka kredytowego. Przez usługę polegającą na utrzymaniu lub rozwoju systemu należy rozumieć usługę polegającą przynajmniej na: kompleksowym i stałym nadzorze nad działaniem systemu wraz z dokonywaniem napraw systemu, lub wprowadzaniem do niego niezbędnych modyfikacji, lub dokonywania w systemie zmian istotnie wpływających na działanie całego systemu. 2. W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje co najmniej: 1) dwiema (2) osobami, z których każda posiada doświadczenie w zakresie projektowania i modelowania systemów informatycznych w języku UML lub BPMN; 2) dwiema (2) osobami, z których każda posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie wdrażania co najmniej dwóch (2) systemów ratingowych/scoringowych; 3) jedną (1) osobą, która posiada doświadczenie w prowadzeniu warsztatów/szkoleń z zakresu użytkowania i administrowania systemu ratingowego/scoringowego. Definicję systemu ratingowego/scoringowego, o której mowa w warunku wiedzy i doświadczenia stosuje się odpowiednio. Strona 4 z 72

5 3. W zakresie sytuacji ekonomicznej Wykonawca musi wykazać, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczeniową nie mniejszą niż PLN. 4. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków opisanych w pkt 1 3 winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. VIII. ZASADY DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 1. Spełnianie warunków opisanych w części VI i VII SIWZ należy potwierdzić poprzez złożenie oświadczeń oraz dokumentów, o których mowa w części IX SIWZ. 2. Ocena spełniania warunków zostanie dokonana wg formuły spełnia nie spełnia. 3. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż warunki zostały spełnione. 4. Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. IX. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA. A. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, których opis sposobu oceny spełniania został dokonany w części VII SIWZ, Zamawiający żąda następujących oświadczeń i dokumentów: 1. Oświadczenia zgodnego z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp wg załącznika nr 5 do SIWZ. 2. Wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, zamówień w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z Strona 5 z 72

6 podaniem ich wartości, przedmiotu oraz daty wykonania i odbiorcy - na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 7 do SIWZ (wykaz Doświadczenie ). 3. Dokumentów potwierdzających, że wskazane w wykazie zamówienia zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 4. Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych dla wykonania zamówienia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 8 do SIWZ (wykaz Potencjał kadrowy ). 5. Opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. B. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1. Oświadczenia o braku postaw do wykluczenia, zgodne z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp wg załącznika nr 6 do SIWZ. UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dokument składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie. 2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dokument składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie. X. PEŁNOMOCNICTWO 1. Do oferty należy załączyć dokument/-y określające zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. 2. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, z którego wynika zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. XI. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (wymogi dla wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej) 1. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składają dokumenty wymienione w części IX SIWZ z zastrzeżeniem, że zamiast dokumentu, o których mowa w części IX B ust. 2 SIWZ Strona 6 z 72

7 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 niniejszej części SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1 niniejszej części SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Postanowienia ust. 2 niniejszej części SIWZ stosuje się odpowiednio. XII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCÓW 1. Wymagania dotyczące dokumentów składanych przez Wykonawców reguluje m.in. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r., Nr 226, poz. 1817). 2. Oświadczenie, o którym mowa w części IX A ust. 1 należy przedstawić w oryginale, pozostałe dokumenty, o których mowa w części IX A i B oraz części XI mogą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej i opatrzonej klauzulą za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokument wielostronicowy przedłożony w formie kopii winien być potwierdzony za zgodność z oryginałem na każdej zapisanej (ponumerowanej) stronie. 3. Zgodnie z 6 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r., Nr 226, poz. 1817), w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w 1 ust. 2 i 3 cyt. rozporządzenia, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. 4. Pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale albo w kopii poświadczonej notarialnie. 5. Pisemne zobowiązanie innego podmiotu do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, o którym mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, winno być złożone w oryginale albo w kopii poświadczonej notarialnie. 6. Złożenie dokumentu w niewłaściwej formie (np. niepoświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem odpisy lub kopie) traktowane będzie jak jego brak. Strona 7 z 72

8 7. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty, oświadczenia oraz pełnomocnictwa sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. XIII. OFERTA SKŁADANA PRZEZ WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu, albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. 2. W przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, mogą oni zostać zobowiązani, najpóźniej przed podpisaniem umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, do przedłożenia umowy regulującej ich współpracę. 3. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarnie odpowiedzialność prawną za realizację zamówienia. Problematykę zobowiązań solidarnych regulują przepisy kodeksu cywilnego. 4. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest samodzielnie wykazać spełnianie warunku braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Pozostałe warunki udziału w postępowaniu, określone w części VII SIWZ wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać łącznie. 5. Oferta składana przez Wykonawców występujących wspólnie musi zostać utworzona z dokumentów wymienionych w części IX (w razie konieczności także części XI) z zastrzeżeniem, iż dokumenty wymienione w części IX B ust. 1-2 (i odpowiednio w części XI ust. 1), składane są przez każdego z wykonawców osobno. 6. Oferta wykonawców występujących wspólnie musi być podpisana i oznaczona w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia. XIV. PODWYKONAWCY 1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 2. Informacje o powierzeniu realizacji części zamówienia podwykonawcy należy podać w formularzu Oferta (załącznik nr 3 do SIWZ) Strona 8 z 72

9 XV. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY 1. W celu porównania i oceny ofert Wykonawca w formularzu Oferta poda cenę brutto (z podatkiem VAT) za poszczególne elementy zamówienia. Zasady rozliczania pomiędzy stronami regulują istotne postanowienia umowy. 2. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej realizacji przedmiotu zamówienia zgodnej z warunkami wynikającymi z SIWZ, w szczególności z istotnych postanowień umowy oraz z obowiązującymi przepisami. 3. Wykonawca określi cenę w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia między Wykonawcą i Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich. 4. Ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte w cenie określonej w ofercie. Wartość zaoferowanej ceny po zastosowaniu upustu nie może być niższa niż koszty własne. 5. Określone przez wykonawcę ceny nie ulegną zmianie w czasie realizacji całego przedmiotu zamówienia i nie będą podlegać waloryzacji. 6. Jeżeli Zamawiającemu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 7. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia może zwrócić się do Wykonawcy o udzielnie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. XVI. KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ ICH ZNACZENIE 1. Zamawiający podda ocenie oferty niepodlegające odrzuceniu. 2. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie kryteriami, opisanymi szczegółowo poniżej, które zostaną przeliczone na Wynik Oceny Oferty. 3. Wynik Oceny Oferty oblicza się jako różnicę składowych: WO = Cena / 1000 suma (Pn * Fn) B + (30 * Cena Opcji) / 1000 gdzie zmienne Cena, Pn, Fn, B, Cena Opcji oznaczają: Cena wszystkie elementy kosztowe niniejszego zamówienia wraz z 40 krotnością kwoty miesięcznych opłat brutto za Usługi Serwisowe dotyczące Systemu będącego przedmiotem zamówienia (zgodnie z definicjami zawartymi w IPU) z wyłączeniem Realizacji Opcji. Strona 9 z 72

10 Pn parametr określający liczbę punktów [liczba całkowita] przyznanych za zaoferowanie przez wykonawcę danego wymagania fakultatywnego n. Wszystkie wymagania fakultatywne oraz liczba punktów przyznanych za ich spełnienie jest określona w załączniku nr 2 do OPZ Wymagania szczegółowe. Fn zmienna binarna o wartościach [0 nie spełnia, 1 - spełnia] oznaczająca czy spełnienie wymagania fakultatywnego n zostało zadeklarowane przez Wykonawcę. B zmienna binarna o wartościach [0 nie spełnia wymagań fakultatywnych o sumie wartości większej niż 120 punktów, 100 spełnia wymagania fakultatywne o sumie wartości większej niż 120 punktów] oznaczająca czy suma wartości wymagań fakultatywnych zadeklarowanych, jako spełnione przez Wykonawcę przekracza 120 punktów. Cena Opcji Cena za osobodzień prac w ramach Realizacji Opcji oferowana przez Wykonawcę. 4. Dokładność obliczeń Zamawiający wprowadzi otrzymane w ofertach dane do programu MS Excel. Całe przetwarzanie wyników będzie prowadzone bez zaokrąglania wyników pośrednich, z dokładnością tego programu (ok. 15 cyfr znaczących). Ostateczny wynik zostanie opublikowany z dokładnością wystarczającą do wykazania zróżnicowania ofert niepodlegających odrzuceniu. 5. Wybór najkorzystniejszej oferty Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie Oferta, która spełnia wszystkie wymagania obowiązkowe Zamawiającego, określone w załączniku nr 2 do OPZ Wymagania szczegółowe, i uzyska najniższy Wynik Oceny Oferty. XVII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Termin związania ofertą wynosi trzydzieści (30) dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. Zgodnie z art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. XVIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną z zastrzeżeniem ust. 2 Strona 10 z 72

11 2. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, a także zmiany lub wycofania oferty. 3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują dokumenty lub informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. XIX. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI Kamil Adamiec (Biuro Zamówień Publicznych) tel fax e- mail: XX. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia treści SIWZ, kierując swoje zapytania pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną na adres: Bank Gospodarstwa Krajowego, Biuro Zamówień Publicznych, Al. Jerozolimskie 7, Warszawa nr faksu: , Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na dwa (2) dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej na której udostępniono SIWZ. 3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonane w ten sposób zmiany Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej na której zamieszczono SIWZ. XXI. WADIUM 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: złotych (słownie: czternaście tysięcy złotych). Strona 11 z 72

12 2. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą, tj. do 24 maja 2012 r. Termin wniesienia wadium upływa w 25 kwietnia 2012 r. o godz Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, w gwarancjach bankowych, w gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.), Oznacza to, że w terminie wniesienia wadium, w/w forma lub formy wadium muszą zostać wniesione - oryginał dokumentu gwarancyjnego należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 7, Biuro Zamówień Publicznych osoba do kontaktów jw. w wymaganym terminie, zaś do oferty należy dołączyć kopię ww. dokumentu w pieniądzu - przelewem na rachunek Zamawiającego prowadzony w Banku Gospodarstwa Krajowego nr konta z dopiskiem: postępowanie sygn: BZP/36/DZRK/2012 Kserokopię dowodu wpłaty należy dołączyć do oferty. 4. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek Zamawiającego. 5. Wykonawca, który nie wniesie wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy Pzp, albo nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą, zostanie wykluczony z postępowania. 6. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach musi zawierać zobowiązanie gwaranta do zapłaty sumy wadialnej na rzecz Zamawiającego bezwarunkowo i na pierwsze żądanie, jeżeli zaistnieją przesłanki do zatrzymania wadium określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp tj.: - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w sytuacji określonej art. 46 ust. 4a ustawy Pzp oraz - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, Strona 12 z 72

13 2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3. zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 7. Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ustawy Pzp. XXII. OFERTA 1. Ofertę należy pod rygorem nieważności złożyć w formie pisemnej. 2. Oferta musi zawierać: 1) wypełniony formularz Oferta, który stanowi załącznik nr 3 do SIWZ; 2) wypełniony formularz oferty technicznej, który stanowi załącznik nr 4 do SIWZ; 3) oświadczenia i dokumenty, o których mowa w części IX SIWZ (w razie konieczności także XI SIWZ); 4) pełnomocnictwo/pełnomocnictwa (jeśli dotyczy); 5) kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium. 3. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez umocowanego przedstawiciela Wykonawcy. 4. Ofertę należy sporządzić zgodnie z treścią SIWZ oraz treścią zawartą w formularzach stanowiących załączniki do SIWZ. 5. Wykonawca może złożyć ofertę na własnych formularzach, których treść musi być zgodna z formularzami załączonymi do SIWZ. 6. Oferta musi być napisana w języku polskim, pismem czytelnym. 7. Wszystkie zapisane strony oferty, za wyjątkiem oryginału dokumentu, który nie jest wystawiony przez Wykonawcę, a stanowi część składową oferty, powinny być opatrzone podpisem wraz z pieczątką osoby lub osób uprawnionych do występowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy, bądź przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy (w tym przypadku upoważnienie do podpisywania dokumentów musi być dołączone do oferty). 8. Wszystkie kartki oferty muszą być spięte w sposób uniemożliwiający dekompletację oferty, ponumerowane kolejnymi numerami. Dopuszcza się własną numerację dokumentów ofertowych pod warunkiem zachowania ciągłości numeracji stron. 9. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem wraz z pieczątką osoby uprawnionej i dodatkowo opatrzone datą dokonania poprawki. 10. Złożenie oferty zawierającej rozwiązania alternatywne spowoduje odrzucenie oferty. Strona 13 z 72

14 11. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę. Za równoznaczne ze złożeniem więcej niż jednej oferty przez tego samego Wykonawcę zostanie uznana sytuacja, w której ten sam podmiot występuje w dwóch lub więcej ofertach składanych wspólnie lub jest samodzielnym Wykonawcą, a jednocześnie jest uczestnikiem oferty wspólnej. 12. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz z późn. zm.), Wykonawca powinien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane oraz oznaczone klauzulą: NIE UDOSTĘPNIAĆ INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI. 13. W przypadku załączenia do oferty innych materiałów niż wymagane przez Zamawiającego (np. materiałów reklamowych,) pożądane jest, aby stanowiły one odrębną część nie złączoną z ofertą w sposób trwały. Materiały takie nie będą podlegały ocenie przez Zamawiającego. XXIII. ZMIANY, WYCOFANIE OFERTY Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert ma prawo: 1. wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia z napisem na kopercie WYCOFANIE, 2. zmienić ofertę - powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta, odpowiednio oznakowanych z dopiskiem ZMIANA. XXIV. ZALECENIA DOTYCZĄCE OPAKOWANIA I OZNAKOWANIA OFERT 1. Oferty składane są w jednym egzemplarzu, w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub opakowaniu. 2. Koperta powinna być zaadresowana na adres: Bank Gospodarstwa Krajowego Al. Jerozolimskie 7, Warszawa Biuro Zamówień Publicznych oraz powinna być opisana następująco: Oferta na Dostawę i wdrożenie systemu ratingowego oraz implementację modelu ratingowego dla wybranego segmentu Strona 14 z 72

15 Nie otwierać przed godziną 11:30 25 kwietnia 2012 roku 3. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca. XXV. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 1. Oferty należy składać na adres: Bank Gospodarstwa Krajowego Al. Jerozolimskie 7, Warszawa Kancelaria Ogólna (parter budynku) 2. Termin składania ofert upływa 25 kwietnia 2012 r. o godz. 11:00 3. Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania przetargowego pod warunkiem ich dostarczenia przez pocztę do terminu określonego w pkt 2. Decyduje data wpływu do kancelarii BGK poświadczona stemplem z wpisaną godziną. 4. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania. XXVI. OTWARCIE OFERT 1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi 25 kwietnia 2012 r. o godz. 11:30, w siedzibie Zamawiającego w sali nr Otwarcie ofert jest jawne. 3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 4. Po otwarciu każdej z ofert zostaną podane do wiadomości zebranym, dane zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 5. Zamawiający na wniosek Wykonawcy nieobecnego na otwarciu ofert przekaże informacje, o których mowa w ust. 3 i 4. XXVII. WARUNKI UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Istotne postanowienia umowy, które uwzględnione będą w przyszłej umowie z wybranym w wyniku przetargu Wykonawcą zamieszczone są w załączniku nr 1 do SIWZ. 2. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące istotnych postanowień umowy, będą rozpatrywane jak dla całej SIWZ, zgodnie z art. 38 ustawy Pzp. 3. Przewidywane zmiany umowy i warunki ich wprowadzenia zostały określone w istotnych postanowieniach umowy. Strona 15 z 72

16 XXVIII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 1. Zamawiający ustalił wysokość wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto wynikającego z Umowy. 2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do wniesienia całości zabezpieczenia przed zawarciem umowy. 3. Dopuszcza się wnoszenie zabezpieczenia w jednej lub kilku następujących formach: o w pieniądzu przelewem na rachunek Zamawiającego prowadzony w Banku Gospodarstwa Krajowego nr konta oraz w : o w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, o gwarancjach bankowych, o gwarancjach ubezpieczeniowych, o poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2000r. Nr 109, poz. 1158, ze zm.). 4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy został określony w istotnych postanowieniach umowy XXIX. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH PO WYBORZE OFERTY 1. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, o miejscu i terminie zawarcia umowy. 2. W przypadku, gdy do realizacji zamówienia zostanie wybrana oferta złożona przez wykonawców występujących wspólnie, Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przed podpisaniem umowy na wykonanie zamówienia, przedłożenia umowy regulującej ich współpracę. XXX. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 179 art. 198 a-g). Strona 16 z 72

17 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia oraz odrzucenia oferty odwołującego. 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa KIO w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 5. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność lub dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. 7. Na czynności, o których mowa w pkt 6 nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust Odwołanie wnosi się w terminie pięciu (5) dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia. 9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia wnosi się w terminie pięciu (5) dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. 10. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 8 i 9 wnosi się w terminie pięciu (5) dni od dnia, którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 11. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu. XXXI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych /tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm./. 2. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty i udziałem w postępowaniu ponosi Wykonawca. 3. Wszystkie załączniki do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część. 4. Ilekroć w niniejszej SIWZ pojęcia zostały napisane wielką literą, należy je rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w IPU. Strona 17 z 72

18 XXXII. ZAŁĄCZNIKI 1. Istotne postanowienia umowy załącznik nr 1do SIWZ 2. Opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 2 do SIWZ 3. Formularz Oferta załącznik nr 3 do SIWZ 4. Formularz oferty technicznej załącznik nr 4 do SIWZ 5. Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp załącznik nr 5 do SIWZ 6. Oświadczenie z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp załącznik nr 6 do SIWZ. 7. Wykaz Doświadczenie załącznik nr 7 do SIWZ 8. Wykaz Potencjał kadrowy załącznik nr 8 do SIWZ Strona 18 z 72

19 Załącznik nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOSTAWA I WDROŻENIE SYSTEMU RATINGOWEGO ORAZ IMPLEMENTACJA MODELU RATINGOWEGO DLA WYBRANEGO SEGMENTU RYNKU Strona 19 z 72

20 Spis treści 1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia Opis przewidywanej koncepcji wdrożenia Systemu Opis środowisk technicznych Systemu Opis ról pracowników Zamawiającego Opis przenoszenia modeli ratingowych pomiędzy środowiskami pracy Opis przykładowego modelu ratingowego Opis testów Systemu OPIS TESTÓW WEWNĘTRZNYCH SYSTEMU OPIS TESTÓW ZEWNĘTRZNYCH SYSTEMU Wymagania szczegółowe 28Spis załączników 28 Strona 20 z 72

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym Zamawiający: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa tel.: (22) 544 27 00 fax.: (22) 842 31 16 adres strony internetowej: www.wilanow-palac.pl Pełnomocnicy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-64-20, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Zbigniew Zieliński Warszawa, dnia 27.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostarczenie i Wdrożenie Środowiska Pocztowego oraz świadczenie Hostingu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze Z A T W I E R D Z A M Jelenia Góra, dnia 23 listopada 2012 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Identyfikator: OG/ZP 4/2012 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: DOSTAWA SPRZĘTU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wsparcie analityczne i merytoryczne w ramach podnoszenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Centrum Medyczne KOL-MED samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej w Tarnowie adres: 33-100 Tarnów, Pl. Dworcowy 6 tel.: (14) 621 38 48 lub

Bardziej szczegółowo

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ BZU.IG.2291-39/15 SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 3 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Tryb postępowania: Przetarg

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-64-20, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. znak sprawy: 5/DI/PN/2015

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. znak sprawy: 5/DI/PN/2015 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA znak sprawy: 5/DI/PN/2015 Zamawiający: Adres do korespondencji: Przedmiot zamówienia: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov.pl Przetarg nieograniczony, znak: BDGzp-2120A-71/12 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 Nr postępowania:: SPZOZ/PN/16/2014 REGON 370444345 NIP 687-16-40-438 NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/18/2015

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Projekt: System Informacji Przestrzennej wraz z Portalem e-urząd w Gminie Lędziny. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: GCK.271.1.2015 strona 2 z 57

Nr sprawy: GCK.271.1.2015 strona 2 z 57 Nr sprawy: GCK.271.1.2015 strona 2 z 57 SPIS TREŚCI Rozdział I Instrukcja dla wykonawców 1. Zamawiający. 2. Tryb udzielania zamówienia. 3. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami. 4. Opis

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Koło, dn. 11.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia publicznego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP-III-343/ 7/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usługi wsparcia systemu

Bardziej szczegółowo

Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi

Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający: CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1 PN/7/14/VBC SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego Nr sprawy: SM-WLG-2131-10/14 Z A M A W I A J Ą C Y STRAŻ MIEJSKA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY adres: ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa tel./faks: (0-22) 851-16-12 www.strazmiejska.waw.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo