Efekty wdro eƒ systemów klasy MRP II/ERP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Efekty wdro eƒ systemów klasy MRP II/ERP"

Transkrypt

1 Zeszyty Naukowe nr Akademii Ekonomicznej w Krakowie 00 Katedra Informatyki Efekty wdro eƒ systemów klasy MRP II/ERP Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki badań empirycznych dotyczące efektów wdrożeń systemów zintegrowanych klasy MRP II/ERP. W badaniach wzięli udział przedstawiciele polskich przedsiębiorstw wdrażających u siebie zintegrowany system zarządzania klasy MRP II/ERP oraz konsultanci i eksperci reprezentujący różnych dostawców zintegrowanych systemów zarządzania. Efekty wdrożeń systemów MRP II/ERP scharakteryzowane zostały w podziale na pozytywne konsekwencje oraz negatywne implikacje wprowadzenia systemu. Prezentując skutki wdrożeń dokonano ich podziału na efekty techniczne, ekonomiczne, organizacyjne i społeczne. Słowa kluczowe: systemy zintegrowane klasy MRP II/ERP, pozytywne efekty wdrożeń, negatywne konsekwencje projektów wdrożeniowych.. Wst p Systemy klasy MRP II/ERP stanowią grupę zintegrowanych systemów komputerowych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem. Powstały w wyniku ewolucji systemów wspomagających zarządzanie, które przeobrażały się w coraz to nowsze i bardziej zaawansowane rozwiązania. Na bazie istniejącego systemu, uzupełnianego o nowe funkcje i właściwości, tworzony był system ulepszony, który zawierał właściwości swego poprzednika. Najbardziej zaawansowanym rozwiązaniem są systemy klasy ERP (Enterprise Resource Planning planowanie zasobów przedsiębiorstwa). Stanowią one rozszerzenie systemów klasy MRP II (Manufacturing Resource Planning planowanie zasobów produkcyjnych). System MRP II jest przeznaczony przede wszystkim dla firm produkcyjnych, obejmuje swoim zasięgiem całe przedsiębiorstwo, integruje działania związane ze sprzedażą, finansami oraz wytwarzaniem [Fogarty i in. 989]. System klasy ERP, jako rozszerzenie MRP II, został wzbogacony o szereg

2 0 dodatkowych funkcji, takich jak: rachunek kosztów, rachunkowość zarządcza, cash flow, controlling itd. Rozbudowana funkcjonalność pakietów ERP powoduje, że przeznaczone są one dla szerokiej gamy przedsiębiorstw zajmujących się nie tylko działalnością produkcyjną. Pod pojęciem systemu MRP II/ERP rozumie się oprogramowanie działające zgodnie z zasadami MRP II wzbogacone ewentualnie o funkcjonalność wspierającą pozostałe obszary działania przedsiębiorstwa. Skuteczne wdrożenie systemu tej klasy może nieść ze sobą szereg korzyści, począwszy od najbardziej ogólnych i niewymiernych, w postaci usprawnienia zarządzania całością przedsiębiorstwa i polepszenia obiegu informacji, poprzez korzyści mierzalne znajdujące odzwierciedlenie w poprawie wskaźników aktywności gospodarczej, co prowadzi ostatecznie do zwiększenia rentowności przedsiębiorstwa (por. m.in. [Gołembska, Szymczak 99; Kisielnicki, Sroka 999; Soja 000; 00]). Warunkiem osiągnięcia wymienionych korzyści jest jednak efektywne wdrożenie systemu klasy MRP II/ERP w pełnym zakresie jego funkcjonalności, co jest trudne. Wiele firm wdrażających pakiety MRP II/ERP nie jest zadowolonych z osiąganych efektów w wyniku wdrożenia, z drugiej zaś strony istnieją firmy osiągające wyjątkowe korzyści dzięki wdrożeniu MRP II/ERP. Jest zatem oczywiste, że występują znaczne różnice w wykorzystaniu pakietów MRP II/ERP przez różne przedsiębiorstwa (por. [Wallace 990]). W tej sytuacji przydatne wydaje się prowadzenie badań mających na celu zbadanie wpływu wdrożenia systemu klasy MRP II/ERP na przedsiębiorstwo w kategoriach pozytywnych efektów oraz negatywnych konsekwencji.. Charakterystyka próby badawczej Badanie zagadnień związanych z efektami wdrożeń systemów klasy MRP II/ ERP przebiegało dwutorowo: z punktu widzenia firm, które zdecydowały się na wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania, i z punktu widzenia dostawców systemów oraz usług wdrożeniowych. W pierwszym z wymienionych przypadków próbę badawczą stanowi grupa polskich przedsiębiorstw wdrażających u siebie zintegrowany system zarządzania klasy MRP II/ERP. Natomiast w drugim próbę badawczą stanowią konsultanci i eksperci reprezentujący różnych dostawców zintegrowanych systemów zarządzania. Badanie przedsiębiorstw wdrażających u siebie system zintegrowany MRP II/ERP odbyło się za pomocą ankiety badawczej, którą skierowano do najważniejszych osób biorących udział we wdrożeniu. Podjęto starania, aby osobą wypełniającą ankietę był kierownik projektu wdrożeniowego. W ramach badań zwrócono się do przedstawicieli przedsiębiorstw z terenu całej Polski, w efekcie czego uzyskano 8 odpowiedzi na ankietę badawczą od przedsiębiorstw z całego kraju,

3 Efekty wdrożeń systemów klasy MRP II/ERP reprezentujących wiele branż. Podział przedsiębiorstw na branże został dokonany na podstawie Europejskiego Kodu Działalności (EKD) (rys. ). budownictwo energetyka % finanse inne chemiczna 8% elektrotechniczna % handel maszynowa 8% metalowa % spożywcza 8% Rys.. Przedsiębiorstwa według podziału na branże W ramach badań gromadzone były dane odnośnie do rodzaju działalności przedsiębiorstw z podziałem na działalność produkcyjną, handlową, usługową oraz finansową. Jak przedstawia rys., zdecydowana większość ankietowanych przedsiębiorstw zajmuje się działalnością produkcyjną, niespełna jedna trzecia przedsiębiorstw prowadzi działalność handlową, natomiast nieliczne przedsiębiorstwa zajmują się usługami oraz działalnością finansową. Podział respondentów według liczby zatrudnionych pracowników przedstawia rys.. Największą grupę tworzą przedsiębiorstwa zatrudniające od 0 do 000 osób, stanowiące ponad jedną piątą badanych przedsiębiorstw. W dalszej kolejności reprezentowane są przedsiębiorstwa największe, zatrudniające ponad 000 pracowników, stanowiąc badanych przedsiębiorstw. Następnie znajdują się firmy zatrudniające od 0 do 00 osób oraz od 0 do 00 osób (po 8%), po czym następuje grupa przedsiębiorstw zatrudniających od 0 do 00 pracowników %. Niektórzy respondenci z przedsiębiorstw podali kilka rodzajów działalności swojej firmy, zatem suma liczb przedstawionych na rys. przekracza ogólną liczbę przedsiębiorstw wynoszącą 8.

4 0 8 Liczba 9 0 produkcyjna handlowa usługowa finansowa Rys.. Rodzaj działalności badanych przedsiębiorstw powyżej do 0 % do 00 % 0 do 00 % 0 do 000 % 0 do 00 8% 0 do 00 8% Rys.. Przedsiębiorstwa według liczby zatrudnionych pracowników

5 Efekty wdrożeń systemów klasy MRP II/ERP W celu poznania opinii ekspertów ankietę badawczą skierowano do specjalistów posiadających doświadczenie we wdrażaniu różnych systemów ERP prowadzących projekty wdrożeniowe ze strony dostawcy i biorących udział w wielu wdrożeniach. Dodatkowo, w przypadku ekspertów, z którymi była możliwość kontaktu indywidualnego, podjęto próbę przeprowadzenia wywiadu w celu pogłębienia i uzupełnienia podejmowanych w ankiecie zagadnień. W ramach badań skierowano się do osób z prośbą o pomoc w gromadzeniu danych, w rezultacie czego uzyskano opinię ekspertów z firm zajmujących się dostarczaniem zintegrowanych systemów MRP II/ERP oraz usług wdrożeniowych. W przypadku ekspertów wykorzystano możliwość przeprowadzenia wywiadu. 0 lat i więcej () do lat () 9 lat () lat () 8 lat () lat () lat () Rys.. Eksperci według stażu uczestnictwa we wdrożeniach Przeważającą większość ekspertów biorących udział w badaniach stanowią mężczyźni w ogólnej grupie respondentów osób to mężczyźni. Kobiety tworzą jedynie -osobową grupę. Staż uczestnictwa we wdrożeniach ekspertów biorących udział w badaniach prezentuje rys.. Najliczniejsze grupy (po osób) stanowią eksperci uczestniczący we wdrożeniach nie dłużej niż lata oraz ci, którzy we wdrożeniach biorą udział lat. W pierwszej grupie jedna osoba posiada -letnie doświadczenie wdrożeniowe, osoby uczestniczą we wdrożeniach od lat, natomiast doświadczenie wdrożeniowe osób wynosi lata. W dalszej kolejności po osoby trafiły do grup ekspertów uczestniczących w projektach wdrożeniowych odpowiednio,, 8 i 9 lat. Wreszcie osoby mają największe doświadczenie uczestnictwa w projektach wdrożeniowych, trwające 0 lat i więcej.

6 Inne kierownicze () Dyrektor (9) Starszy konsultant () Kierownik () Konsultant () Kierownik projektów () Rys.. Eksperci według zajmowanego stanowiska Charakterystykę ekspertów pod względem zajmowanego stanowiska w momencie prowadzenia badań przedstawia rys.. Zdecydowanie największą grupę, liczącą 9 osób, stanowią eksperci piastujący stanowisko dyrektora. Stanowiska dyrektorskie dotyczą różnych aspektów związanych ze sprzedażą i wdrażaniem systemów ERP, konkretnie są to m.in. dyrektor działu wdrożeń, dyrektor ds. realizacji, dyrektor operacyjny czy dyrektor handlowy. W dalszej kolejności plasuje się grupa konsultantów oraz kierowników projektów wdrożeniowych (obydwie po osób). Następnie, do grupy kierowników różnych działów należy ekspertów, natomiast grupę starszych konsultantów tworzą osoby. Pozostałe pojedyncze osoby pełnią różne funkcje kierownicze w swoich firmach, począwszy od kierownika produktu, a skończywszy na stanowisku prezesa firmy.. Pozytywne efekty wdro eƒ MRP II/ERP Korzyści, jakie może osiągnąć przedsiębiorstwo w wyniku wdrożenia systemu zintegrowanego MRP II/ERP, są bardzo zróżnicowane. Z jednej strony mamy do czynienia z bardzo konkretnymi usprawnieniami dającymi się zmierzyć za pomocą wskaźników działalności operacyjnej, z drugiej natomiast strony istnieje szereg korzyści niewymiernych, których wyrażenie za pomocą konkretnych liczb jest niemożliwe lub niezwykle trudne.

7 Efekty wdrożeń systemów klasy MRP II/ERP W trakcie badań zwrócono się do uczestników z prośbą o zestawienie najważniejszych korzyści wypływających z wdrożenia systemu zintegrowanego. Prośbę taką skierowano zarówno do przedstawicieli przedsiębiorstw wdrażających u siebie system MRP II/ERP, jak i do ekspertów biorących udział we wdrożeniach ze strony dostawcy systemu. W przypadku respondentów z przedsiębiorstw przedstawiane efekty pozytywne dotyczyły jednego wdrożenia, natomiast eksperci wyrażali swoje zdanie bazując na doświadczeniu zdobytym w wielu projektach wdrożeniowych. Celem badania było poznanie jak najszerszego spektrum opinii respondentów dotyczących efektów wdrożenia systemu MRP II/ERP. Mając na uwadze bardzo dużą rozpiętość potencjalnych efektów wdrożeń, zdecydowano się na formułę pytania otwartego pozwalając respondentom na nieskrępowane wypowiedzi. Prezentacji zebranych danych dokonano w układzie proponowanym przez J. Kisielnickiego i H. Srokę [999], z podziałem na efekty techniczne, ekonomiczne, organizacyjne i społeczne. Efekty techniczne odnoszą się do infrastruktury komputerowej, dotyczą zagadnień związanych z szybkością przetwarzania informacji, jak również związane są z postacią informacji. Efekty ekonomiczne to wspomaganie działań pozwalających na poprawę wyników działalności ekonomicznej. Efekty organizacyjne natomiast polegają na usprawnieniu struktury organizacyjnej lub ułatwieniu jej zmiany w kierunku centralizacji bądź decentralizacji. Wreszcie efekty społeczne to, mówiąc ogólnie, wpływ, jaki wdrożenie miało na pracowników przedsiębiorstwa i ich postawy. Tabela. Liczebności kategorii pozytywnych efektów wdrożeń MRP II/ERP Kategoria efektów Ogółem odp. Firmy 0 odp. Eksperci 0 odp. Ekonomiczne 8% % Techniczne 0 0% 8 % Organizacyjne 9 % 9 % Społeczne % % 8% Tabela zawiera liczebności kategorii pozytywnych efektów wdrożeń deklarowanych przez respondentów z podziałem na przedstawicieli przedsiębiorstw (kolumna Firmy ) oraz ekspertów (kolumna Eksperci ). Kategorie zostały usze- W podziale według Kisielnickiego i Sroki czwarta kategoria nosi nazwę Efekty socjo-psychologiczne i odnosi się do potrzeb społecznych pracowników i poznania ich odczuć. W niniejszym opracowaniu czwarta kategoria efektów została rozszerzona i obejmuje efekty wdrożenia związane z pracownikami oraz ich postawami. Kategoria ta otrzymała miano Efekty społeczne (por. także [Nowarska 000]).

8 regowane według malejącej sumy zgłoszeń wszystkich respondentów (kolumna Ogółem ). Dla każdej wielkości podano informację, jaki procent stanowi ona w odniesieniu do odpowiedniej sumy zgłoszeń. W efekcie badań uzyskano ogółem odpowiedzi, w czym 0 zostały zgłoszone przez przedstawicieli przedsiębiorstw, natomiast 0 pochodzi od ekspertów. Najliczniejszą kategorię stanowią efekty ekonomiczne, na którą składa się 8% wszystkich wypowiedzi. W dalszej kolejności znajdują się efekty techniczne (0%), po czym następuje kategoria efektów organizacyjnych (%). Natomiast % odpowiedzi dotyczy efektów społecznych wdrożeń, które dostrzegane są głównie przez ekspertów (8% wypowiedzi ekspertów), ale praktycznie nie są zauważane przez respondentów z przedsiębiorstw (% wypowiedzi firm). Kolejność kategorii jest identyczna, jeśli rozpatrzymy osobno odpowiedzi przedstawicieli przedsiębiorstw oraz ekspertów. Na najliczniejszą grupę efektów ekonomicznych wskazywało odpowiedzi z przedsiębiorstw oraz % zgłoszeń ekspertów. Następnie do grupy efektów technicznych trafia wypowiedzi respondentów z firm oraz % deklaracji ze strony ekspertów. Również % wypowiedzi ekspertów znalazło się w następnej kategorii efektów organizacyjnych, na którą wskazywało także wypowiedzi z przedsiębiorstw. Tabela. Pozytywne efekty wdrożeń MRP II/ERP Ogółem ( odp.) Firmy (0 odp.) Eksperci (0 odp.) Kategoria efektów / Efekt Komentarz / Przykładowe wypowiedzi 0 8 Efekty techniczne 0 0% 8 8% 9 8% 8 % 0% 0 0% % dostępność informacji jakość informacji usprawnienie raportowania szybki dostęp do informacji, bardzo szeroki zakres dostępnej informacji, kompletna informacja w jednym miejscu uporządkowanie danych, poprawne i wiarygodne dane w systemie, większy poziom szczegółowości danych rozbudowane i jednolite raportowanie, szybkość uzyskiwania raportów, możliwość tworzenia własnych raportów

9 Efekty wdrożeń systemów klasy MRP II/ERP cd. tabeli Ogółem ( odp.) Firmy (0 odp.) Eksperci (0 odp.) Kategoria efektów / Efekt Komentarz / Przykładowe wypowiedzi % % % % % % % unowocześnienie infrastruktury IT integracja systemów nowa funkcjonalność zmniejszenie pracochłonności Efekty ekonomiczne 0 0 % 8 % 0% 9 % % % 0% 8% 8% 0% % 8% % % redukcja zapasów wsparcie działalności finansowej modernizacja sprzętu komputerowego, większa funkcjonalność systemu, standaryzacja środowiska informatycznego integracja systemu ERP z lokalnymi systemami branżowymi, automatyczne połączenie modułów nowe możliwości spowodowane wprowadzeniem systemu, np. używanie metody MRP II, optymalizacja podatków, symulacja wyniku na podstawie statystyki automatyzacja prac, szybkość obliczania, skrócenie czasu analiz np. likwidacja zapasów materiałów technicznych usprawnienie rachunku i kontroli kosztów, wprowadzenie budżetowania, pełny wgląd w bieżącą sytuację finansową poprawa wskaźników ekonomicznych m.in. krótszy czas realizacji zleceń, lepsza rotacja zapasów, wzrost sprzedaży, poprawa płynności finansowej ograniczenie zatrudnienia kontrola przedsiębiorstwa redukcja kosztów usprawnienie sprzedaży w konsekwencji obniżenie wydatków na płace pełna kontrola nad funkcjonowaniem całej firmy, kontrola kondycji ekonomicznej przedsiębiorstwa poprzez lepsze planowanie produkcji oraz dokładną analizę danych, redukcja kosztów osobowych poprawa jakości obsługi klienta, większa efektywność obsługi klienta, komunikacja przez Internet

10 8 Wypowiedzi respondentów dotyczące pozytywnych efektów wdrożenia systemu zintegrowanego MRP II/ERP, pogrupowane na wspomniane wyżej kategorie, zawiera tabela. W obrębie każdej kategorii wymieniono wraz z krótkim opisem poszczególne rodzaje efektów z podaniem liczby zgłoszeń przez przedstacd. tabeli Ogółem ( odp.) Firmy (0 odp.) Eksperci (0 odp.) Kategoria efektów / Efekt Komentarz / Przykładowe wypowiedzi % większa efektywność pracy 9 9 Efekty organizacyjne 8 % 0% % 0 % 9 0% % 0 % % 0% % % zmiany organizacyjne uporządkowanie przedsiębiorstwa usprawnienie działania firmy lepsza komunikacja wsparcie procesów logistycznych większa elastyczność firmy lepsze wykorzystanie pracowników, mniejszy wkład pracy w niektóre czynności pozytywne zmiany organizacyjne, wprowadzenie orientacji procesowej oraz nowych procesów uporządkowanie procesów i procedur, zdefiniowanie procesów, ustabilizowanie organizacji, ujednolicenie standardów i pojęć lepsza współpraca pomiędzy działami firmy, usprawnienie zarządzania, usprawnienie procesów poprawa przepływu informacji, usprawnienie obiegu dokumentów kontrola produkcji, większa elastyczność produkcji, kontrola zakupów szybsza analiza sytuacji, szybsza reakcja na potrzeby klientów Efekty społeczne % 00% % edukacja pracowników większy poziom kultury informatycznej, wzrost świadomości i zrozumienia procesów w przedsiębiorstwie, rozwój pracowników % 0 0% postawy pracowników większa odpowiedzialność pracowników, większa motywacja do zadań w pracach wdrożeniowych, rozmowa o problemach

11 Efekty wdrożeń systemów klasy MRP II/ERP 9 wicieli przedsiębiorstw (kolumna Firmy ) oraz ekspertów (kolumna Eksperci ). Zgłaszane efekty wewnątrz kategorii zostały wymienione w kolejności według malejącej sumy zgłoszeń (kolumna Ogółem ). Poniżej każdej liczby zgłoszeń zamieszczono informację, jaki procent zgłoszeń w ramach kategorii stanowi dana wielkość. W grupie efektów technicznych zdecydowana większość wypowiedzi dotyczy korzyści informacyjnych, które polegają na lepszej dostępności informacji oraz poprawie jej wiarygodności i jakości. Na korzyści informacyjne w efekcie wdrożenia systemu MRP II/ERP wskazują zarówno przedstawiciele przedsiębiorstw, jak i eksperci. W kategorii efektów ekonomicznych zdecydowanie najczęściej zgłaszany jest efekt w postaci redukcji zapasów. Jest to nawet najczęściej wymieniany przez przedsiębiorstwa skutek wdrożenia pośród efektów z wszystkich kategorii. Eksperci z kolei w grupie korzyści ekonomicznych obok redukcji zapasów wskazują na poprawę innych wskaźników ekonomicznych. Przedstawiciele przedsiębiorstw zaś tuż po zmniejszeniu stanów magazynowych dostrzegają pozytywny wpływ systemu na finansową działalność przedsiębiorstwa, natomiast poza redukcją zapasów praktycznie nie widzą poprawy innych wskaźników ekonomicznych. Redukcja zapasów oraz poprawa wskaźników ekonomicznych bezpośrednio wpływają na kondycję ekonomiczną przedsiębiorstwa, ich wystąpienie wprost przekłada się na poprawę wyników przedsiębiorstwa. Do tych bezpośrednich efektów ekonomicznych można zaliczyć również ograniczenie zatrudnienia (co powoduje mniejsze wydatki na płace) oraz redukcję kosztów. Wspomniana grupa stanowi % wszystkich efektów ekonomicznych zgłaszanych przez respondentów, znajdujące się w niej odpowiedzi przedstawicieli przedsiębiorstw tworzą 0% wszystkich efektów zgłaszanych przez przedsiębiorstwa, natomiast w przypadku ekspertów efekty z tej grupy stanowią 0% wszystkich korzyści dostrzeganych przez ekspertów. W grupie efektów organizacyjnych respondenci najczęściej wskazują na pozytywne zmiany organizacyjne oraz uporządkowanie przedsiębiorstwa w efekcie wdrożenia systemu. Zmiany organizacyjne bardziej dostrzegane są przez przedstawicieli przedsiębiorstw niż przez ekspertów, którzy z kolei częściej wskazują na uporządkowanie firmy w efekcie wdrożenia. Najmniej liczną kategorię efektów stanowią korzyści społeczne, które zauważane są przede wszystkim przez ekspertów. Efekt w postaci edukacji pracowników dostrzegają przedstawiciele obydwu grup, natomiast pozytywne postawy pracowników zauważają już tylko eksperci.

12 0. Negatywne efekty wdro eƒ MRP II/ERP Jednym z celów badań było sprawdzenie, jakie negatywne konsekwencje dla przedsiębiorstwa może nieść ze sobą wdrożenie systemu MRP II/ERP. Chcąc poznać opinie respondentów zwrócono się w ankiecie z prośbą o wymienienie negatywnych efektów wdrożeń systemu zintegrowanego. Podobnie jak w przypadku efektów pozytywnych, zaproponowano otwartą formułę wypowiedzi chcąc poznać jak najszerszy zestaw opinii respondentów. W rezultacie badań otrzymano 8 wypowiedzi ze strony przedsiębiorstw i ze strony ekspertów. Tabele i zawierają odpowiednio liczebności kategorii efektów oraz zgłaszane negatywne efekty wdrożeń, które zostały przedstawione i pogrupowane według tych samych zasad co efekty pozytywne. Tabela. Liczebności kategorii negatywnych efektów wdrożeń MRP II/ERP Kategoria efektów Ogółem odp. Firmy 8 odp. Eksperci odp. Ekonomiczne 8 % 0% % Organizacyjne 8 0% 9 9 % Techniczne 8% 0 % % Społeczne % 9 % % Inne % % Najliczniejszą grupę zgłaszanych efektów stanowią negatywne efekty ekonomiczne, do których można zaliczyć % wszystkich wypowiedzi. Dalej znajdują się negatywne efekty organizacyjne (0%), po nich następuje kategoria negatywnych efektów technicznych (8%), a tuż za nią negatywne efekty społeczne (%). Rozpatrując osobno odpowiedzi respondentów z przedsiębiorstw oraz ekspertów otrzymuje się nieco inne uszeregowania kategorii efektów. Obydwie grupy respondentów zdecydowanie najczęściej wskazują na negatywne efekty ekonomiczne (0% przedsiębiorstwa, % eksperci). Przedstawiciele przedsiębiorstw w dalszej kolejności wymieniają efekty techniczne (%), które z kolei są najrzadziej deklarowane przez ekspertów (%). Według tych ostatnich na drugiej pozycji biorąc pod uwagę ilości odpowiedzi (%) znajduje się grupa efektów społecznych, z której efekty są natomiast najrzadziej przytaczane przez przedstawicieli przedsiębiorstw (%). W przypadku obydwu grup na trzecim miejscu pod względem liczby odpowiedzi znajduje się kategoria efektów organizacyjnych ( przedsiębiorstwa, % eksperci).

13 Efekty wdrożeń systemów klasy MRP II/ERP Tabela. Negatywne efekty wdrożeń MRP II/ERP Ogółem ( odp.) Firmy (8 odp.) Eksperci ( odp.) Kategoria efektów / Efekt Komentarz / Przykładowe wypowiedzi 0 Efekty techniczne 8 % % % % 0% 0% % % 0 0% % 0 0% skomplikowana obsługa błędy programu zwiększenie pracochłonności braki systemu niejednolite interfejsy użytkownika, skomplikowane procedury wprowadzania dokumentów, trudności w opanowaniu skomplikowanego systemu niezgodności i błędy w programie, chaos powodowany błędami, trudności z poprawianiem błędów czasochłonne wprowadzanie dokumentów i rejestrowanie zdarzeń gospodarczych, trudności w obsłudze niestandardowych operacji problemy z dostosowaniem do polskich przepisów, brak standardowych zestawień i konieczność tworzenia własnych 8 Efekty ekonomiczne 8 koszty utrzymania systemu obsługa systemu, roczne opłaty licencyjne, % 8% serwis oprogramowania 0% 0% 0% % 9 % % 0 0% 8 % % % koszty wdrożenia koszty pochodne niepewność inwestycji większy nakład pracy sprzęt, oprogramowanie, szkolenia, konsultacje, prace wdrożeniowe wyższe koszty produkcji krótkich serii, dodatkowe koszty przystosowania systemu, wzrost zatrudnienia niepewność zwrotu z inwestycji, częste nieudane wdrożenia, niemożność realizacji założeń biznesowych duża pracochłonność na początku i w fazie pracy równoległej systemu, konieczność zaangażowania kluczowych zasobów firmy Efekty organizacyjne 8 % % brak elastyczności większa biurokracja, usztywnienie obowiązujących procedur, zbytnie podporządkowanie pracy wymogom systemu

14 cd. tabeli Ogółem ( odp.) Firmy (8 odp.) Eksperci ( odp.) Kategoria efektów / Efekt Komentarz / Przykładowe wypowiedzi % % % % % % % % % % % zmiany stanowisk pracy zaburzenia w działaniu firmy komplikacja działania uzależnienie od systemu 9 Efekty społeczne % 9 8% % 0% 0% postawy pracowników redukcja pracowników Inne delegowanie osób do obsługi systemu, wyłączenie z pracy osób uczestniczących we wdrożeniu, nadmierne obciążenie niektórych stanowisk nieporządek w trakcie wdrożenia i zaraz po starcie systemu, bałagan związany ze zbyt krótkim czasem wdrażania skomplikowany system zleceń, wzrost liczby dokumentów uzależnienie od dostawcy systemu, uzależnienie firmy od działania systemu opór przeciwko zmianom, obawy o swoją przyszłość, niezadowolenie, brak zaangażowania redukcja zatrudnienia, wymiana personelu, wyższe wymagania dotyczące użytkowników W grupie negatywnych efektów technicznych zdecydowana większość wypowiedzi dotyczy błędów i niedoskonałości systemu zintegrowanego, przy czym wszystkie wypowiedzi pochodzą od respondentów z przedsiębiorstw. Eksperci wskazują co najwyżej na skomplikowaną obsługę systemu, co i tak dotyczy ledwie trzech wypowiedzi. Respondenci z przedsiębiorstw wymieniają również negatywne konsekwencje wdrożeń w postaci zwiększenia nakładu pracy związanego z obsługą systemu. Negatywne efekty ekonomiczne to przede wszystkim wysokie koszty, które respondenci dzielą na wydatki związane z wdrożeniem oraz koszty utrzymania systemu podczas regularnej eksploatacji. Oprócz tego, respondenci zwracają uwagę na koszty pochodne pojawiające się w wyniku wprowadzenia systemu. Dotyczą one dodatkowych kosztów przystosowania systemu, wzrostu zatrudnienia

15 Efekty wdrożeń systemów klasy MRP II/ERP oraz wyższych kosztów, np. w przypadku produkcji krótkich serii wyrobów. Eksperci dodatkowo zwracają uwagę na niepewność zwrotu z inwestycji w przypadku wdrożeń systemów MRP II/ERP. W grupie negatywnych efektów organizacyjnych respondenci najczęściej wskazują na brak elastyczności działania spowodowany wdrożeniem systemu. Szczególnie zwracają na to uwagę przedstawiciele przedsiębiorstw. W dalszej kolejności respondenci dostrzegają negatywne konsekwencje wdrożeń w postaci zmiany stanowisk pracy przez pracowników, a także zaburzeń i komplikacji działania firmy. Negatywne efekty społeczne to przede wszystkich niewłaściwe postawy pracowników, które są dostrzegane zarówno przez przedstawicieli przedsiębiorstw, jak i przez ekspertów. Ci ostatni zwracają również szczególną uwagę na negatywne konsekwencje w postaci zwolnień pracowników w efekcie wdrożenia systemu.. Podsumowanie Podsumowując wyniki badań nad pozytywnymi i negatywnymi konsekwencjami wdrożeń systemów MRP II/ERP można zauważyć, że respondenci przytaczają znacznie więcej przykładów pozytywnych efektów niż negatywnych konsekwencji wdrożeń. Mianowicie, respondenci wymieniają prawie,-krotnie więcej skutków pozytywnych niż negatywnych, przy czym proporcja ta dotyczy zarówno przedstawicieli przedsiębiorstw, jak i ekspertów. Biorąc pod uwagę wypowiedzi wszystkich respondentów (przedstawicieli przedsiębiorstw i ekspertów) można dostrzec, że efekty ekonomiczne stanowią najliczniejszą kategorię zgłaszanych skutków wdrożenia, zarówno tych dodatnich, jak i ujemnych. Z kolei najmniej liczną kategorię konsekwencji wdrożeń tworzą efekty społeczne, tak w pozytywnym, jak i negatywnym ujęciu. Warto tutaj zwrócić uwagę, że o ile pozytywne efekty społeczne wymieniane są rzadko (% ogółu odpowiedzi), o tyle wśród negatywnych konsekwencji wdrożeń skutki społeczne stanowią już pokaźną grupę tworzącą % ogółu wypowiedzi. Godny podkreślenia jest fakt, że niektóre konsekwencje wdrożeń mogą mieć w pewnych projektach pozytywny, w innych zaś negatywny oddźwięk. Przykładowo, redukcja zatrudnienia podawana jest przez jednych uczestników badań jako pozytywny ekonomiczny efekt wdrożenia skutkujący obniżeniem wydatków na płace, podczas gdy inni respondenci dostrzegają w niej negatywny skutek wskazując na szersze społeczne konsekwencje w postaci wzrostu bezrobocia. Podobnie ma się sytuacja ze zmianami organizacyjnymi, w przypadku których jedni respondenci wskazują z aprobatą na fakt dopasowania firmy do sposobu działania systemu, inni zaś wypowiadają się z niepokojem na temat uzależnienia pracy przedsiębiorstwa od działania systemu komputerowego.

16 Warto również zwrócić uwagę, że ocena pewnych konsekwencji wdrożenia może być zarówno negatywna, jak i pozytywna w obrębie tego samego przedsiębiorstwa. Przykładem takiego skutku wdrożenia w opinii respondentów jest wzrost nakładów na technologię informacyjną, który może być negatywnie odebrany przez dział księgowości, natomiast spotyka się z pozytywnym przyjęciem przez dział informatyki. Obserwacja wyników badań prowadzi do wniosku, że pewne wielkości mogą w efekcie wdrożenia w określonych sytuacjach ulec zmniejszeniu, w innych zaś mogą się powiększyć. Dotyczy to takich elementów, jak np. koszty, wielkość zatrudnienia czy pracochłonność. Wydaje się, że osiągnięty efekt może zależeć od specyfiki przedsiębiorstwa oraz sposobu przeprowadzenia wdrożenia. Zwraca również uwagę duża rozpiętość w postrzeganych przez respondentów konsekwencjach wdrożenia. Najlepiej wyrażą to przykłady konkretnych wypowiedzi badanych osób, z których jedna przytacza chaos wywołany błędami systemu jako negatywny skutek wdrożenia, inna zaś, mówiąc o pozytywnych konsekwencjach wprowadzenia systemu, stwierdza: chcąc wyrazić korzyści jednym słowem, należałoby je porównać do tego, że przesiedliśmy się z malucha do mercedesa dobrej klasy. Prezentowane w niniejszym artykule wyniki badań powinny być przydatne dla osób profesjonalnie zajmujących się prowadzeniem projektów wdrożeniowych. Uświadomienie sobie zagadnień dotyczących możliwych konsekwencji wdrożeń systemów klasy MRP II/ERP może mieć korzystny wpływ na decyzje podejmowane w ramach projektu wdrożeniowego. Prowadzący wdrożenia powinni mieć świadomość możliwych negatywnych konsekwencji wdrożenia systemu, do których według badanych osób należą przede wszystkim negatywne skutki ekonomiczne przejawiające się w wysokich kosztach związanych z wdrożeniem oraz eksploatacją systemu, jak również negatywne konsekwencje organizacyjne głównie przyjmujące postać ograniczonej elastyczności działania. Podobnie przedsiębiorstwa decydujące się na zakup systemu klasy MRP II/ERP powinny przywiązywać szczególną wagę do wyboru konkretnego rozwiązania systemowego, zwracając uwagę na dopasowanie możliwości systemu do planowanego sposobu prowadzenia działalności gospodarczej. Należy to czynić, mając świadomość możliwych negatywnych konsekwencji złego dopasowania systemu, a więc zwiększenia pracochłonności i komplikacji działania przy jednoczesnym zmniejszeniu elastyczności oraz zaburzeń spowodowanych błędami i brakami systemu. Literatura Fogarty D.W., Hoffmann T.R., Stonebraker P.W. [989], Production and Operations Management, South-Western Publishing Co., Cincinnati.

17 Efekty wdrożeń systemów klasy MRP II/ERP Gołembska E., Szymczak M. [99], Informatyzacja w logistyce przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Poznań. Kisielnicki J., Sroka H. [999], Systemy informacyjne biznesu. Informatyka dla zarządzania, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa. Nowarska B. [000], Ocena efektów przedsięwzięć informatycznych przez kadrę menedżerską polskich firm, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr, Kraków. Soja P. [000], Charakterystyka systemów zintegrowanych klasy MRP II wraz z elementami analizy rynku, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr, Kraków. Soja P. [00], Wdrożenie systemu zintegrowanego klasy MRP II, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 9, Kraków. Wallace T.F. [990], MRP II: Making It Happen. The Implementersʼ Guide to Success with Manufacturing Resource Planning, Oliver Wright Publications Inc., Essex Junction. Effects of MRP II/ERP Systems Implementations The paper discusses results of empirical research concerning the effects of implementations of integrated systems belonging to MRP II/ERP class. The research was performed with participation of representatives of Polish enterprises implementing integrated management systems of MRP II/ERP class, along with consultants and experts who represented various suppliers of integrated management systems. The effects of MRP II/ERP systems implementations have been characterised in respect of positive consequences and negative results of system activation. The implementation outcomes, discussed in the paper, have been divided into technical, economic, organisational, and social effects. Key words: integrated MRP II/ERP systems, positive implementation effects, negative consequences of implementation projects.

Informatyzacja przedsiębiorstw. Cel przedsiębiorstwa. Komputery - potrzebne? 23-02-2012. Systemy zarządzania ZYSK! Metoda: zarządzanie

Informatyzacja przedsiębiorstw. Cel przedsiębiorstwa. Komputery - potrzebne? 23-02-2012. Systemy zarządzania ZYSK! Metoda: zarządzanie Informatyzacja przedsiębiorstw Systemy zarządzania Cel przedsiębiorstwa ZYSK! maksimum przychodów minimum kosztów podatki (lobbing...) Metoda: zarządzanie Ludźmi Zasobami INFORMACJĄ 2 Komputery - potrzebne?

Bardziej szczegółowo

Raport satysfakcji z wdrożonego ERP. Badanie opinii menedżerów przedsiębiorstw produkcyjnych średniej wielkości.

Raport satysfakcji z wdrożonego ERP. Badanie opinii menedżerów przedsiębiorstw produkcyjnych średniej wielkości. Strona 1 Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 O badaniu... 5 Grupa docelowa... 5 Ankieta... 5 Uzyskana próba... 5 Przyjęte zasady interpretacji wyników... 7 Podsumowanie wyników... 8 Wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) jest systemem informatycznym należącym do klasy ERP, który ma na celu nadzorowanie wszystkich procesów zachodzących w działalności głównie średnich i dużych przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

Rozwój zintegrowanych systemów zarządzania klasy ERP

Rozwój zintegrowanych systemów zarządzania klasy ERP Rozwój zintegrowanych systemów zarządzania klasy ERP Piotr Soja Katedra Informatyki Akademia Ekonomiczna w Krakowie Streszczenie Pakiety ERP (Enterprise Resource Planning) stanowią przykład zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Automatyzacja Procesów Biznesowych Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Rodzaje przedsiębiorstw Produkcyjne największe zapotrzebowanie na kapitał, największe ryzyko Handlowe kapitał obrotowy, średnie ryzyko

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Inc. jest największym na świecie przedsiębiorstwem zajmującym się dostawą rozwiązań biurowych. Istnieje

Bardziej szczegółowo

Problemy we wdrożeniach systemów klasy ERP

Problemy we wdrożeniach systemów klasy ERP Zeszyty Naukowe nr 770 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2009 Katedra Informatyki Problemy we wdrożeniach systemów klasy ERP Streszczenie. Celem niniejszego artykułu jest zbadanie niesprawności występujących

Bardziej szczegółowo

Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie. posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje się hurtową sprzedażą

Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie. posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje się hurtową sprzedażą Dane Klienta: ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. ul. Twarda 6C 80-871 Gdańsk www.acel.pl Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje

Bardziej szczegółowo

Skuteczność => Efekty => Sukces

Skuteczność => Efekty => Sukces O HBC Współczesne otoczenie biznesowe jest wyjątkowo nieprzewidywalne. Stała w nim jest tylko nieustająca zmiana. Ciągłe doskonalenie się poprzez reorganizację procesów to podstawy współczesnego zarządzania.

Bardziej szczegółowo

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy.

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy. system informatyczny wspomagający monitorowanie i planowanie zapasów w przedsiębiorstwie System informatyczny MonZa do wspomagania decyzji managerskich w obszarze zarządzania zapasami jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PHP Maritex. ul. Rdestowa 53D. 81-577Gdynia. www.maritex.com.pl

Dane Klienta: PHP Maritex. ul. Rdestowa 53D. 81-577Gdynia. www.maritex.com.pl Dane Klienta: PHP Maritex ul. Rdestowa 53D 81-577Gdynia www.maritex.com.pl Firma P.H.P. Maritex została założona w 1987 roku i jest obecnie jedną z największych, dynamicznie rozwijających się hurtowni

Bardziej szczegółowo

Luty 2014. Raport. Raport satysfakcji z wdrożonego ERP. Badanie opinii menedżerów przedsiębiorstw produkcyjnych średniej wielkości

Luty 2014. Raport. Raport satysfakcji z wdrożonego ERP. Badanie opinii menedżerów przedsiębiorstw produkcyjnych średniej wielkości Luty 2014 Raport Raport satysfakcji z wdrożonego ERP. Badanie opinii menedżerów przedsiębiorstw produkcyjnych średniej wielkości Spis treści Spis treści... Wprowadzenie... O badaniu... Grupa docelowa...

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ul. Towarowa 9. 10-959 Olsztyn. www.agroma.olsztyn.pl

Dane Klienta: ul. Towarowa 9. 10-959 Olsztyn. www.agroma.olsztyn.pl Dane Klienta: Agroma Olsztyn Grupa Sznajder Sp. z o.o. ul. Towarowa 9 10-959 Olsztyn www.agroma.olsztyn.pl Agroma Olsztyn Grupa Sznajder Sp. z o.o. to firma z wieloletnimi tradycjami. Istnieje na polskim

Bardziej szczegółowo

dr inż. Marek Mika ON PAN ul. Wieniawskiego 17/19 tel. 8528-503 wew. 262 e-mail: Marek.Mika@cs.put.poznan.pl

dr inż. Marek Mika ON PAN ul. Wieniawskiego 17/19 tel. 8528-503 wew. 262 e-mail: Marek.Mika@cs.put.poznan.pl Systemy klasy ERP wykłady: 16 godz. laboratorium: 16 godz. dr inż. Marek Mika ON PAN ul. Wieniawskiego 17/19 tel. 8528-503 wew. 262 e-mail: Marek.Mika@cs.put.poznan.pl Co to jest ERP? ERP = Enterprise

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O FIRMIE IT EXCELLENCE

INFORMACJE O FIRMIE IT EXCELLENCE INFORMACJE O FIRMIE IT EXCELLENCE IT EXCELLENCE SP. Z O.O. IT Excellence Sp. z o.o. jest firmą specjalizującą się we wdrażaniu oraz sprzedaży systemów ERP wspomagających zarządzanie. Głównym celem naszej

Bardziej szczegółowo

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego Przemysław Polak Od ERP do ERP czasu rzeczywistego SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Wrocław, 19 listopada 2009 r. Kierunki rozwoju systemów informatycznych zarządzania rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

Udane wdrożenie systemu IT

Udane wdrożenie systemu IT Udane wdrożenie systemu IT Maciej Guzek CMMS Department Marketing & Sales Manager mguzek@aiut.com.pl To nie takie proste Czego klient potrzebował Co klient zamówił Co zrozumiał analityk Co opisywał projekt

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu studiów podyplomowych

Karta przedmiotu studiów podyplomowych Karta przedmiotu studiów podyplomowych Nazwa studiów podyplomowych Nazwa obszaru kształcenia, w zakresie którego są prowadzone studia podyplomowe Nazwa kierunku studiów, z którym jest związany zakres studiów

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie systemu ERP w zarządzaniu przedsiębiorstwem handlowym o strukturze rozproszonej

Wykorzystanie systemu ERP w zarządzaniu przedsiębiorstwem handlowym o strukturze rozproszonej Wykorzystanie systemu ERP w zarządzaniu przedsiębiorstwem handlowym o strukturze rozproszonej Konferencja MultiTrain, Warszawa, sierpień 2012 1 Profil BHU BHU S.A. to sieciowe przedsiębiorstwo handlowo

Bardziej szczegółowo

Nie o narzędziach a o rezultatach. czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT. Władysławowo, 6 października 2011 r.

Nie o narzędziach a o rezultatach. czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT. Władysławowo, 6 października 2011 r. Nie o narzędziach a o rezultatach czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT Władysławowo, 6 października 2011 r. Dlaczego taki temat? Ci którzy wykorzystują technologie informacyjne

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE PRZEDSIĘBIORSTW Wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwie

ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE PRZEDSIĘBIORSTW Wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwie 1 ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE PRZEDSIĘBIORSTW Wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwie PROCES WDROŻENIOWY SYSTEMU INFORMATYCZNEGO 2 1. Wybór systemu informatycznego oraz firmy wdrożeniowej,

Bardziej szczegółowo

Case Study. Rozwiązania dla branży metalowej

Case Study. Rozwiązania dla branży metalowej Case Study Rozwiązania dla branży metalowej Charakterystyka klienta Firma produkująca wyroby ze stali czarnej, aluminium, stali nierdzewnej oraz elementy konstrukcji i konstrukcje metalowe. W palecie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Dobór systemów klasy ERP

Dobór systemów klasy ERP klasy ERP - z uwzględnieniem wymagań normy ISO 9001 Prezentacja w Klubie Menedżera Jakości, 19 marzec 2008 Zagadnienia ogólne związane z doborem systemu klasy ERP Podstawowe podziały klasyfikujące systemy

Bardziej szczegółowo

BCC ECM Autorskie rozwiązanie BCC wspomagające zarządzanie dokumentami oraz procesami biznesowymi

BCC ECM Autorskie rozwiązanie BCC wspomagające zarządzanie dokumentami oraz procesami biznesowymi BCC ECM Autorskie rozwiązanie BCC wspomagające zarządzanie dokumentami oraz procesami biznesowymi Prezentacja rozwiązania Co to jest ECM? ECM (enterprise content management) to strategia świadomego zarządzania

Bardziej szczegółowo

Narzędzia PMR do analizy sektora transportu drogowego

Narzędzia PMR do analizy sektora transportu drogowego Narzędzia PMR do analizy sektora transportu drogowego Wspomaganie zarządzania relacjami z dostawcami w branży transportowej Analizy bieżącej i przyszłej sytuacji w branży transportu drogowego, rzetelne

Bardziej szczegółowo

JAK WPROWADZAĆ ZAAWANSOWANE TECHNOLOGIE

JAK WPROWADZAĆ ZAAWANSOWANE TECHNOLOGIE JAK WPROWADZAĆ ZAAWANSOWANE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE DO PRZEDSIĘBIORSTWA NAUKA Z WDROŻEŃ ERP Piotr Soja Katedra Informatyki Akademia Ekonomiczna w Krakowie Streszczenie: W artykule scharakteryzowano projekty

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10. 87-100 Toruń. www.trokotex.pl

Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10. 87-100 Toruń. www.trokotex.pl Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10 87-100 Toruń www.trokotex.pl Zakłady Laminatów Poliestrowych Trokotex Sp. z o.o. są obecne na polskim rynku od 1987 roku, a ich produkty, głównie zbiorniki

Bardziej szczegółowo

System Profesal. Zarządzanie przez fakty

System Profesal. Zarządzanie przez fakty System Profesal Zarządzanie przez fakty Obecny Profesal jest systemem powstałym w wyniku 25 lat doświadczeń firmy ASTOR 150 użytkowników Ponad 450 000 notatek Ponad 11 000 artykułów bazy wiedzy Ponad 35

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.torpol.eu PUW Torpol Sp. z o.o. rozpoczęło działalność w 1987 roku. W branży tekstylnej obecni są od 1994 roku. Torpol jest

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI)

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) ZSI MARKETING Modułowo zorganizowany system informatyczny, obsługujący wszystkie sfery działalności przedsiębiorstwa PLANOWANIE ZAOPATRZENIE TECHNICZNE PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

MADAR. - rozwiązania dla średnich przedsiębiorstw

MADAR. - rozwiązania dla średnich przedsiębiorstw MADAR MADAR - rozwiązania dla średnich przedsiębiorstw Przedstawiamy grupę programów Madar, skierowanych do firm średnich, małych i mikro. Nasza 15-letnia praca zaowocowała powstaniem w pełni zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

OBIEG INFORMACJI I WSPOMAGANIE DECYZJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

OBIEG INFORMACJI I WSPOMAGANIE DECYZJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH OBIEG INFORMACJI I WSPOMAGANIE DECYZJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH AGENDA Prezentacja firmy Tecna Informacja i jej przepływ Workflow i BPM Centralny portal informacyjny Wprowadzanie danych do systemu Interfejsy

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Paweł Gołębiewski Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Droga na szczyt Narzędzie Business Intelligence. Czyli kiedy podjąć decyzję o wdrożeniu?

Bardziej szczegółowo

29. kwietnia 2013 roku

29. kwietnia 2013 roku 29. kwietnia 2013 roku "Aby móc zachować konkurencyjność na rynku konieczna była decyzja o wdrożeniu nowoczesnego i zintegrowanego rozwiązania, które usprawni i ujednolici nasze procesy, a także zautomatyzuje

Bardziej szczegółowo

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Systemy ERP dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Źródło: Materiały promocyjne firmy BaaN Inventory Control Jako pierwsze pojawiły się systemy IC (Inventory Control) - systemy zarządzania

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ul. Wejherowska 29/4. 84-217 Szemud

Dane Klienta: ul. Wejherowska 29/4. 84-217 Szemud Dane Klienta: Biuro Rachunkowe "ULGA" s.c. W. Wild & L. Toruńczak ul. Wejherowska 29/4 84-217 Szemud Biuro Rachunkowe ULGA s.c. W. Wild & L. Toruńczak powstało w 2008 roku w wyniku przekształcenia jednoosobowej

Bardziej szczegółowo

Szybkie mierzenie efektywności zoptymalizowania procesów. Korzyści w wariancie idealistycznym

Szybkie mierzenie efektywności zoptymalizowania procesów. Korzyści w wariancie idealistycznym 2012 Szybkie mierzenie efektywności zoptymalizowania procesów. Korzyści w wariancie idealistycznym Maciej Mikulski Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 wersja robocza Proces biznesowy

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIE MARKET RESEARCH WORLD

STRESZCZENIE MARKET RESEARCH WORLD 2013 STRESZCZENIE MARKET RESEARCH WORLD S t r o n a 2 Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt systemowy Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo i koszty wdrażania Informatycznych Systemów Zarządzania Hubert Szczepaniuk Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

Bezpieczeństwo i koszty wdrażania Informatycznych Systemów Zarządzania Hubert Szczepaniuk Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Bezpieczeństwo i koszty wdrażania Informatycznych Systemów Zarządzania Hubert Szczepaniuk Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Problem wdrażania IT w organizacji Wskaźnik powodzeń dużych

Bardziej szczegółowo

bo od menedżera wymaga się perfekcji ANKIETY ONLINE W SYSTEMIE BUSINESS NAVIGATOR

bo od menedżera wymaga się perfekcji ANKIETY ONLINE W SYSTEMIE BUSINESS NAVIGATOR bo od menedżera wymaga się perfekcji ANKIETY ONLINE W SYSTEMIE BUSINESS NAVIGATOR SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE O FIRMIE... 3 2. CHARAKTERYSTYKA PLATFORMY BUSINESS NAVIGATOR... 4 3. WYKORZYSTANIE USŁUGI ANKIETY

Bardziej szczegółowo

TSM TIME SLOT MANAGEMENT

TSM TIME SLOT MANAGEMENT TSM TIME SLOT MANAGEMENT System zarządzania zamówieniami i oknami czasowymi dostaw Spis treści O Firmie Nam zaufali Możliwości rozwiązań О produkcie Bezpieczeństwo i dostęp do informacji Problemy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

III Edycja ITPro 16 maja 2011

III Edycja ITPro 16 maja 2011 III Edycja ITPro 16 maja 2011 SharePoint 2010 SharePoint jako platforma ERP Paweł Szczecki pawel.szczecki@predica.pl Prelegent Paweł Szczecki Współwłaściciel firmy Predica sp. z o.o. Odpowiedzialny za

Bardziej szczegółowo

ERP bliżej biznesu Klienta

ERP bliżej biznesu Klienta ERP bliżej biznesu Klienta Inwestycji w rozwój firmy i produktów Rozwijania funkcjonalności systemów 27 lat Stosowania najlepszych praktyk IT Koncentrowania się na biznesie Klienta Doświadczenia i know

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa Analiza systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach w województwie Podkarpackim

Praca dyplomowa Analiza systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach w województwie Podkarpackim Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie Praca dyplomowa Analiza systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach w województwie Podkarpackim Autor: Alicja Czekańska Opiekun

Bardziej szczegółowo

Systemy IT w e-biznesie

Systemy IT w e-biznesie Systemy IT w e-biznesie Łukasz Tkacz 1 Dr. Zdzisław Pólkowski 1 Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach Spis treści ABSTRACT... 3 1 WPROWADZENIE... 3 2 POLSKI RYNEK SYSTEMÓW

Bardziej szczegółowo

Systemy Monitorowania Produkcji EDOCS

Systemy Monitorowania Produkcji EDOCS Systemy Monitorowania Produkcji EDOCS Kim jesteśmy? 5 Letnie doświadczenie przy wdrażaniu oraz tworzeniu oprogramowania do monitorowania produkcji, W pełni autorskie oprogramowanie, Firma korzysta z profesjonalnego

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIA GIS BY CTI. Opis programu

ZAMÓWIENIA GIS BY CTI. Opis programu ZAMÓWIENIA GIS BY CTI Opis programu 1. Opis programu GIS to System Informacji Geograficznej służący do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania oraz wizualizacji danych geograficznych. Program został stworzony

Bardziej szczegółowo

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013 Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii

Bardziej szczegółowo

Jak wdrożyć CRM w małej i średniej firmie? Dariusz Mazur, Madar

Jak wdrożyć CRM w małej i średniej firmie? Dariusz Mazur, Madar Jak wdrożyć CRM w małej i średniej firmie? Dariusz Mazur, Madar Plan wystąpienia Podstawowe definicje System informatyczny dla MSP Pięć kroków udanego wdrożenia Podsumowanie Co to jest CRM Posiadanie takiej

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MOTYWACYJNY NA PRZYKŁADZIE EURO TAX.pl SA

SYSTEM MOTYWACYJNY NA PRZYKŁADZIE EURO TAX.pl SA SYSTEM MOTYWACYJNY NA PRZYKŁADZIE EURO TAX.pl SA 01/ WPROWADZENIE Przesłanki wdrożenia systemu motywacyjnego: 1/ Zapotrzebowanie na dynamiczny wzrost sprzedaży 2/ Poprawa efektywności działań sprzedażowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów Dawid Doliński Dlaczego MonZa? Korzyści z wdrożenia» zmniejszenie wartości zapasów o 40 %*» podniesienie poziomu obsługi

Bardziej szczegółowo

w Polsce 2011 Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach Na podstawie badania 420 dużych firm Data publikacji: czerwiec 2011

w Polsce 2011 Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach Na podstawie badania 420 dużych firm Data publikacji: czerwiec 2011 Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce 2011 Na podstawie badania 420 dużych firm Data publikacji: czerwiec 2011 Język: polski, angielski Słowo od autora Pomimo sukcesywnego

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne Wszystkie Katedra Informatyki Stosowanej Dr inż. Marcin Detka. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr pierwszy. Semestr letni Brak Nie

Stacjonarne Wszystkie Katedra Informatyki Stosowanej Dr inż. Marcin Detka. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr pierwszy. Semestr letni Brak Nie KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 202/203 Z-ZIP2-0452 Informatyczne Systemy Zarządzania Produkcją Manufacturing Management

Bardziej szczegółowo

F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One

F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One Partner wdrożeniowy Nazwa firmy F.H. Nowalijka Branża Handel Produkty i usługi Obrót owocami i warzywami Strona WWW www.nowalijka.pl

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Przedmiot: Lk: 1/7 Opracował: mgr inż. Paweł Wojakowski Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów Wytwarzania Pokój: 3/7 B,

Bardziej szczegółowo

Ankieta. Wielkość zatrudnienia 51-250 powyżej 251 Zasięg działalności regionalny ogólnopolski międzynarodowy

Ankieta. Wielkość zatrudnienia 51-250 powyżej 251 Zasięg działalności regionalny ogólnopolski międzynarodowy Usługi Ankieta Wstępna ocena poziomu innowacyjności przedsiębiorstw usługowych (ankieta dotyczy stanu przedsiębiorstwa w 2010r.) Nazwa firmy Imię i nazwisko osoby wypełniającej ankietę Stanowisko osoby

Bardziej szczegółowo

VIBcare ZDALNE MONITOROWANIE STANU MASZYN. www.ec-systems.pl

VIBcare ZDALNE MONITOROWANIE STANU MASZYN. www.ec-systems.pl VIBcare ZDALNE MONITOROWANIE STANU MASZYN www.ecsystems.pl ZDALNY NADZÓR DIAGNOSTYCZNY EC SYSTEMS WIEDZA I DOŚWIADCZENIE, KTÓRYM MOŻESZ ZAUFAĆ N owe technologie służące monitorowaniu i diagnostyce urządzeń

Bardziej szczegółowo

Ocena 360 stopni z wykorzystaniem platformy on-line

Ocena 360 stopni z wykorzystaniem platformy on-line Ocena 360 stopni z wykorzystaniem platformy on-line Jak menedżer funkcjonuje w firmie kompleksowa informacja zwrotna Oferta usługi dla menedżerów Badanie opinii o kompetencjach menedżerów a rozwój firmy

Bardziej szczegółowo

MS Project 2010 w harmonogramowaniu - planowanie zadań, działań, operacji i przedsięwzięć

MS Project 2010 w harmonogramowaniu - planowanie zadań, działań, operacji i przedsięwzięć MS Project 2010 w harmonogramowaniu - planowanie zadań, działań, operacji i przedsięwzięć Opis Czy narzędzia informatyczne są trudne w opanowaniu? My uważamy, że nie - sądzimy, że opanowanie ich obsługi

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r. Plany Pracodawców Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 28. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIA GIS BY CTI

ZAMÓWIENIA GIS BY CTI ZAMÓWIENIA GIS BY CTI 1. Opis produktu. GIS to System Informacji Geograficznej służący do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania oraz wizualizacji danych geograficznych. Program został stworzony z myślą

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku Bank uniwersalny

Studium przypadku Bank uniwersalny Studium przypadku Bank uniwersalny Przedsiębiorstwo będące przedmiotem studium przypadku jest bankiem uniwersalnym. Dominującą strategią banku jest przywództwo produktowe. Cele banku koncentrują się, zatem

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie do pracy grupowej pomaga doskonalić procesy przedsiębiorstwa.

Oprogramowanie do pracy grupowej pomaga doskonalić procesy przedsiębiorstwa. [ Tytułem wstępu ] Każdego dnia strumienie informacji i zadań aktywizują pracowników w efektywnym wykorzystaniu czasu pracy. Tylko umiejętne zarządzanie nimi pozwala w ostatecznym efekcie na uzyskanie

Bardziej szczegółowo

Oferta dla biur rachunkowych korzystających z oprogramowania SAGE FK Symfonia

Oferta dla biur rachunkowych korzystających z oprogramowania SAGE FK Symfonia Oferta dla biur rachunkowych korzystających z oprogramowania SAGE FK Symfonia Narzędzia nowoczesnej księgowości są blizej niż przypuszczasz. Strateo zostało stworzone przez księgowych dla księgowych. Internetowa

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych.

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. System wspomaga codzienną pracę Zarządców Nieruchomości poprzez automatyzację

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY KLASY SCM - CZYNNIK PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ W ŁAŃCUCHU DOSTAW. Piotr Piorunkiewicz

SYSTEMY KLASY SCM - CZYNNIK PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ W ŁAŃCUCHU DOSTAW. Piotr Piorunkiewicz SYSTEMY KLASY SCM - CZYNNIK PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ W ŁAŃCUCHU DOSTAW Piotr Piorunkiewicz Wprowadzenie W środowisku biznesowym na przestrzeni ostatnich kilku lat wyraźnie rysuje się tendencja ciążenia

Bardziej szczegółowo

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej FiM Consulting Sp. z o.o. Szymczaka 5, 01-227 Warszawa Tel.: +48 22 862 90 70 www.fim.pl Spis treści

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA POCZTOWA Z OBIEGIEM DOKUMENTÓW BY CTI. Opis programu

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA POCZTOWA Z OBIEGIEM DOKUMENTÓW BY CTI. Opis programu ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA POCZTOWA Z OBIEGIEM DOKUMENTÓW BY CTI Opis programu 1. Opis programu W dzisiejszych czasach prawidłowe funkcjonowanie firmy w dużym stopniu uzależnione jest od sprawności wymiany

Bardziej szczegółowo

Planowanie tras transportowych

Planowanie tras transportowych Jerzy Feldman Mateusz Drąg Planowanie tras transportowych I. Przedstawienie 2 wybranych systemów: System PLANTOUR 1.System PLANTOUR to rozwiązanie wspomagające planowanie i optymalizację transportu w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników badania wykorzystania przetwarzania w chmurze w największych polskich przedsiębiorstwach

Prezentacja wyników badania wykorzystania przetwarzania w chmurze w największych polskich przedsiębiorstwach Prezentacja wyników badania wykorzystania przetwarzania w chmurze w największych polskich przedsiębiorstwach Grzegorz Bernatek Kierownik Projektów Analitycznych Audytel SA Partnerzy badania: Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

1 System ERP jako model zintegrowanego systemu informatycznego

1 System ERP jako model zintegrowanego systemu informatycznego Rozdział 30 Szkolenie użytkowników jako działanie krytyczne w projekcie wdrożeniowym systemu ERP Streszczenie. Celem rozdziału jest prezentacja własnej koncepcji szkolenia użytkowników systemu ERP. Jako

Bardziej szczegółowo

Rynek ERP i CRM w Polsce 2005-2006

Rynek ERP i CRM w Polsce 2005-2006 Rynek ERP i CRM w Polsce 2005-2006 Data publikacji: listopad 2005 Wersje językowe: angielska, polska PMR PUBLICATIONS Już po raz czwarty firma PMR wydała raport Rynek ERP i CRM w Polsce 2005-2006. Tegoroczna

Bardziej szczegółowo

Wszyscy zapłacimy za politykę klimatyczną

Wszyscy zapłacimy za politykę klimatyczną Wszyscy zapłacimy za politykę klimatyczną Autor: Stanisław Tokarski, Jerzy Janikowski ( Polska Energia - nr 5/2012) W Krajowej Izbie Gospodarczej, w obecności przedstawicieli rządu oraz środowisk gospodarczych,

Bardziej szczegółowo

Controlling efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem

Controlling efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem Controlling efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem W ramach dwóch projektów współfinansowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizujemy : praktyczną pomoc doradczą wspomagającą zbudowanie efektywnego

Bardziej szczegółowo

Grupa Impel: narzędzia SAP wspierają serwis i nieruchomości firmy

Grupa Impel: narzędzia SAP wspierają serwis i nieruchomości firmy Grupa Impel: narzędzia SAP wspierają serwis i nieruchomości firmy Partner wdrożeniowy 2 Nazwa firmy Impel S.A. Branża Dostawca usług dla instytucji i przedsiębiorstw Strona WWW www.impel.pl Rozwiązania

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ EWALUACYJNYCH EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW/ORGANIZACJI/INSTYTUCJI W RAMACH PROJEKTU

RAPORT Z BADAŃ EWALUACYJNYCH EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW/ORGANIZACJI/INSTYTUCJI W RAMACH PROJEKTU Ewelina Ciaputa RAPORT Z BADAŃ EWALUACYJNYCH EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW/ORGANIZACJI/INSTYTUCJI W RAMACH PROJEKTU ZIELONA INICJATYWA GOSPODARCZA. PARTNERSTWO NA RZECZ EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Modernizacja systemów zarządzania i obsługi klienta w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Modernizacja systemów zarządzania i obsługi klienta w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Modernizacja systemów zarządzania i obsługi klienta w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Wicedyrektor Biura Kadr i Szkolenia Centrali KRUS 1 Projekty Komponentu A Poakcesyjnego Programu Wsparcia

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania w Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego

Zintegrowany System Zarządzania w Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Zintegrowany System Zarządzania w Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Beata Wanic Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego II Śląski Konwent Informatyków i Administracji Samorządowej Szczyrk,

Bardziej szczegółowo

zaawansowane IT dla Twojej firmy Expert w logistyce i produkcji

zaawansowane IT dla Twojej firmy Expert w logistyce i produkcji zaawansowane IT dla Twojej firmy Expert w logistyce i produkcji DataConsult Nagrody DataConsult Sp. z o.o. oferuje kompleksowe rozwiązania informatyczne wspomagające zarządzanie logistyką wewnętrzną przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Wybór ZSI. Zakup standardowego systemu. System pisany na zamówienie

Wybór ZSI. Zakup standardowego systemu. System pisany na zamówienie Wybór ZSI Zakup standardowego systemu System pisany na zamówienie Zalety: Standardowy ZSI wbudowane najlepsze praktyki biznesowe możliwość testowania przed zakupem mniej kosztowny utrzymywany przez asystę

Bardziej szczegółowo

Ochrona danych osobowych w administracji samorządowej

Ochrona danych osobowych w administracji samorządowej Ochrona danych osobowych w administracji samorządowej Raport z badania w urzędach marszałkowskich przeprowadzonego w miesiącach kwiecień-maj 2016 r. Warszawa, 13 maja 2016 roku Ochrona danych osobowych

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE

S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE P R O G R A M Y K S Z T A Ł C E N I A S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE KRAKÓW 2015 1 Spis treści NARZĘDZIA WEB 2.0 W SEKTORZE PUBLICZNYM

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa. Autor: Magdalena Karaś. Opiekun pracy: dr inż. Stanisław Zając

Praca dyplomowa. Autor: Magdalena Karaś. Opiekun pracy: dr inż. Stanisław Zając Praca dyplomowa Ocena wdrożenia oraz skuteczności wykorzystania metod, narzędzi i technik zarządzania jakością w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego Autor: Magdalena Karaś Opiekun pracy: dr inż. Stanisław

Bardziej szczegółowo

Opis funkcjonalności systemu Comarch CDN XL

Opis funkcjonalności systemu Comarch CDN XL Opis funkcjonalności systemu Comarch CDN XL Podstawowe moduły Comarch CDN XL BUSINESS INTELLIGENCE - dane, informacje, decyzje Nowoczesne narzędzie do raportowania zdarzeń gospodarczych, stanowiące fundament

Bardziej szczegółowo

F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One

F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One Please replace with customer picture F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One Partner wdrożeniowy customer logo partner logo 2 Nazwa firmy F.H. Nowalijka Branża

Bardziej szczegółowo

Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu

Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu Obecnie w Polsce funkcjonuje ponad 3800 agencji zatrudnienia, które działają w różnym obszarze usług i w różnym zasięgu geograficznym. Najwięcej dostawców

Bardziej szczegółowo

Rola technologii w strategicznych transformacjach organizacji. Borys Stokalski

Rola technologii w strategicznych transformacjach organizacji. Borys Stokalski Rola technologii w strategicznych transformacjach organizacji Borys Stokalski 2011 Wiodący dostawca usług doradczych i rozwiązań IT w Polsce Połączenie doświadczenia i wiedzy ekspertów branżowych i technologicznych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk dr T Bartosz Kalinowski 17 19 września 2008, Wisła IV Sympozjum Klubu Paragraf 34 1 Informacja a system zarządzania Informacja

Bardziej szczegółowo

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT Robert Nowak Architekt rozwiązań HP Software Dlaczego Software as a Service? Najważniejsze powody za SaaS UZUPEŁNIENIE IT 2 Brak zasobów IT Ograniczone

Bardziej szczegółowo

Koszty związane z tworzeniem aplikacji on demand versus zakup gotowych rozwiązań

Koszty związane z tworzeniem aplikacji on demand versus zakup gotowych rozwiązań 2012 Koszty związane z tworzeniem aplikacji on demand versus zakup gotowych rozwiązań Mateusz Kurleto NEOTERIC Wdrożenie systemu B2B Lublin, 25 października 2012 Mateusz Kurleto Od 2005 r. właściciel NEOTERIC,

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów Monika Kos, radca ministra Departament Polityki Wydatkowej Warszawa, 13 stycznia 2015 r. Program prezentacji

Bardziej szczegółowo

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny Zarządzanie logistyką Dr Mariusz Maciejczak Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny www.maciejczak.pl Łańcuch logistyczny a łańcuch dostaw Łańcuch dostaw w odróżnieniu od łańcucha logistycznego dotyczy integracji

Bardziej szczegółowo

Scala Business Solutions Polska Sp. z o.o. Signature metodologia wdrażania Scali. Czego użytkownik potrzebuje najbardziej?

Scala Business Solutions Polska Sp. z o.o. Signature metodologia wdrażania Scali. Czego użytkownik potrzebuje najbardziej? Signature metodologia wdrażania Scali Scala to zintegrowany pakiet do zarządzania przedsiębiorstwem. O efektywności jego działania decyduje sposób właściwego wdrożenia, toteż gorąco zachęcamy wszystkich

Bardziej szczegółowo

Znakowanie, zarządzanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1

Znakowanie, zarządzanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1 Znakowanie, zarządzanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1 Szkolenia obejmuje przegląd najważniejszych i najczęściej stosowanych standardów GS1 wraz z praktycznymi informacjami na temat

Bardziej szczegółowo