Zintegrowany system zarz¹dzania uczelni¹ polskie uwarunkowania. ERP II wprowadzili po raz pierwszy analitycy Gartner Inc. (Genovese, i in., 2001).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zintegrowany system zarz¹dzania uczelni¹ polskie uwarunkowania. ERP II wprowadzili po raz pierwszy analitycy Gartner Inc. (Genovese, i in., 2001)."

Transkrypt

1 Zintegrowany system zarz¹dzania uczelni¹ polskie uwarunkowania Stanis³aw Paszczyñski 1. Wprowadzenie Gwa³towny rozwój technologii informatycznych oraz zwi¹zany z tym rozwój technik telekomunikacyjnych wywo³uje procesy globalizacyjne nie tylko w takich obszarach, jak handel czy produkcja, ale równie szeroko pojête us³ugi edukacyjne (Abramowicz, 2002: 133; Komisja Europejska, 2003). Warunkiem skutecznego konkurowania polskich uczelni na tym globalnym rynku edukacyjnym jest wdro enie w uczelniach zintegrowanych systemów wspomagaj¹cych zarz¹dzanie co najmniej klasy ERP, a w zasadzie ju ERP II 1. Wiêkszoœæ polskich uczelni nie wykorzystuje jeszcze takich systemów w bie ¹cej dzia³alnoœci do realizacji celów statutowych. Wykorzystuj¹ one natomiast aplikacje wspomagaj¹ce funkcjonowanie takich dzia³ów jak finansowo-ksiêgowego, osobowego, dziekanatu, itp. Jednym z bardziej popularnych systemów wykorzystywanych w polskich uczelniach, posiadaj¹cego niektóre cechy systemu klasy ERP, jest system HMS firmy Kalasoft. Aby ³atwiej poradziæ sobie z wysokimi kosztami opracowania i wdro enia oraz konserwacji takich systemów uczelnie tworz¹ konsorcja czy te nawi¹zuj¹ wspó³pracê z firmami produkuj¹cymi tego typu oprogramowanie. Najbardziej znanym przyk³adem jest konsorcjum polskich uniwersytetów, które od 1999 roku wspó³pracuj¹ przy Uniwersyteckim Systemie Obs³ugi Studiów (SOS) i wyda³y na ten cel ju ponad 1 mln z³otych (Gontarz, 2003: 40). Niektóre uczelnie opracowuj¹ swoje systemy samodzielnie lub przy wspó³pracy ze znanymi producentami oprogramowania 2. Przyczyn takiej niekorzystnej w sumie pozycji polskich uczelni jest kilka i wydaje siê celowym ich sformu³owanie. Prawid³owa diagnoza pozwoli równie na podjêcie kroków, które pozwol¹ na szybsz¹ informatyzacjê systemów zarz¹dzania, a tym samym poprawê konkurencyjnoœci uczelni na globalnym rynku edukacyjnym. Równolegle z wprowadzeniem zintegrowanego systemu wspomagaj¹cego zarz¹dzanie uczelnia, posiadaj¹ca rozbudowan¹ infrastrukturê informatyczn¹, powinna rozwa yæ 1 Relacje pomiêdzy architektur¹ systemów klasy ERP i ERP II zosta³y podane w rozdziale 2. Okreœlenie ERP II wprowadzili po raz pierwszy analitycy Gartner Inc. (Genovese, i in., 2001). 2 W grupie tej liderami s¹ niew¹tpliwie Wy sza Szko³a Informatyki i Zarz¹dzania w Rzeszowie oraz Wy sza Szko³a Zarz¹dzania i Bankowoœci w Krakowie. 241

2 242 Czêœæ II Wp³yw technologii informacyjnych na procesy edukacji zainstalowanie systemu zarz¹dzaj¹cego t¹ infrastruktur¹. Pozwalaj¹ one na optymalizacjê pracy sieci na poziomie sprzêtu oraz protoko³ów transmisji, a tak e znacznie poprawiaj¹ bezpieczeñstwo jej zasobów (Marcinek, 2003: 18: 21). 2. Systemy klasy ERP oraz ERP II 2.1. Struktura systemów ERP i ERP II Podstawowe ró nice w systemach klasy ERP i ERP II przedstawiono w tabeli 1. Generalnie wynika z nich, i systemy klasy ERP s¹ zamkniêtymi systemami w obrêbie instytucji zarówno organizacyjnie, jak i lokalizacyjnie; natomiast systemy ERP II s¹ systemami otwartymi pozwalaj¹cymi na swobodny niezale ny od miejsca i czasu dostêp u ytkownika 3 do ich zasobów, a tym samym równie integracjê z innymi systemami wed³ug schematów firma firma (B2B) czy te firma urz¹d (rz¹d) (B2G) 4. Tabela 1 Zestawienie cech systemów ERP i ERP II Klasa systemu Cecha systemu ERP ERP II Rola Optymalizacja działalności uczelni jako Optymalizacja działalności uczelni w okreorganizacji zamkniętej ślonym środowisku (e-biznes, e-learning, e-usługi, itp.) Procesy Zlokalizowane w ramach uczelni (niedostępny Dostępne z zewnątrz (np. poprzez Internet) z zewnątrz) Struktura Monolityczna, zamknięta Modularna, otwarta, oparta o technologie internetowe Obszar Zlokalizowane, np.: baza studentów (dzieka- Wszystkie obszary działalności, zastosowań nat),finanse, itp. również edukacyjnej i usługowej Dane Wewnętrznie generowane i konsumowane Wewnętrznie i zewnętrznie generowane i konsumowane Główne funkcje Zarządzanie procesami obsługi studentów Integracja wszystkich istotnych procesów (aktualizacja bazy danych) i finansami w uczelni i ewentualnie różnych instytucji współpracujących ród³o: na podstawie Genovese i in., 2001: rys. 3. Przy takiej systematyce mo na uznaæ, i adna z polskich uczelni nie posiada jeszcze systemu klasy ERP II, a wiêkszoœæ nawet systemu klasy ERP. Z regu³y uczelnie dysponuj¹ kilkoma odseparowanymi modu³ami (np.: finansowo-ksiêgowy, dziekanat, p³ace) lub te monolityczn¹ aplikacj¹ z³o on¹ z kilku modu³ów wspó³pracuj¹cych ze sob¹, dostêpn¹ w obrêbie lokalnej dedykowanej sieci komputerowej w systemie klient serwer. 3 Implementacja modelu B2C z ang. Business to Client. 4 B2B z ang. Business to Business, B2G z ang. Business to Government.

3 S. Paszczyñski Zintegrowany system zarz¹dzania uczelni¹ W systemie klasy ERP II szereg niezbêdnych modu³ów wspó³pracuje ze sob¹ za pomoc¹ Interentu (Intranetu, Extranetu). Klient systemu (student, nauczyciel, pracownik administracyjny, absolwent) ma dostêp do systemu w trybie 24x7x365 5 z dowolnego miejsca za pomoc¹ ró nych terminali (równie przenoœnych). Strukturê warstwow¹ systemu klasy ERP II przedstawiono na rysunku 1. Klient sytemu poprzez strukturê sieciow¹ uzyskuje dostêp do systemu. Po identyfikacji, autentykacji, a nastêpnie autoryzacji i personalizacji uzyskuje dostêp tylko do tych danych i procesów, do których jest upowa niony. Inne zasoby zostan¹ udostêpnione nauczycielowi, który zapewne bêdzie chcia³ mieæ dostêp do bazy studentów, z którymi prowadzi zajêcia i procesów umo liwiaj¹cych z nimi kontakt (poczta elektroniczna, grupy dyskusyjne), jak równie systemu zdalnej edukacji umo liwiaj¹cego edycjê i udostêpnianie kursów i testów studentom. Pracownik administracyjny, zgodnie z zakresem swoich uprawnieñ, bêdzie mia³ dostêp do zasobów (danych i procesów) dzia³u, w którym pracuje (np. finansowo-ksiêgowego). Student natomiast bêdzie potrzebowa³ dostêpu do swoich danych personalnych, stanu konta (p³atnoœci), materia³ów dydaktycznych i kursów, zasobów biblioteki oraz komunikacji z nauczycielami, kolegami z grupy, a tak e dziekanatem. W³adze uczelni bêd¹ potrzebowa³y dostêpu równie do specjalnych modu³ów analitycznych wspomagaj¹cych podejmowanie decyzji czy te systemów ekspertowych. Rys. 1 Warstwowa struktura systemu klasy ERP II ród³o: na podstawie Smith, 2002: 16. Mo na potraktowaæ wiêc system klasy ERP II jako zbiór danych i procesów (aplikacji) do którego klient (uprawniony u ytkownik) ma ci¹g³y dostêp niezale nie od miejsca jego przebywania 6 przy zachowaniu okreœlonych nadanych mu uprawnieñ dostêpowych 7 5 Przez 24 godziny na dobê, 7 dni w tygodniu i 365 dni w roku, czyli inaczej w dowolnym czasie. 6 O ile posiada on tam dostêp do struktury sieciowej systemu. 7 Prawa te okreœlaj¹ takie mo liwoœci, jak: czytanie danych, uruchamianie procesów, edycjê danych i procesów, usuwanie i modyfikacjê elementów systemu i ewentualnie zmianê uprawnieñ dostêpu do procesów i danych.

4 244 Czêœæ II Wp³yw technologii informacyjnych na procesy edukacji Istotn¹ wspomagaj¹c¹ kierownictwo uczelni w podejmowaniu decyzji i opracowaniu strategii rolê powinny odgrywaæ te modu³y systemu, które wykorzystuj¹ modele i algorytmy decyzyjne. Nale ¹ do nich omówione w pracy Czajkowskiej (2000: 13-22) systemy informacyjne zarz¹dzania (MIS) 8, systemy wspomagania decyzji (DSS) 9, systemy informacyjne kierownictwa, inaczej wspomagaj¹ce kierownictwo (EIS/ESS) 10 oraz systemy expertowe (ES) Skutki wdra ania systemu ERP II Decyzja o wdro eniu w uczelni systemu wspomagaj¹cego zarz¹dzanie klasy ERP II niesie za sob¹ szereg skutków. Do najistotniejszych nale ¹ zmiany: struktury organizacyjnej uczelni, zatrudnienia i kompetencji pracowników, metod zarz¹dzania i podejmowania decyzji (sprawowania w³adzy). Istotne s¹ równie zmiany iloœciowe w ró nych obszarach dzia³alnoœci uczelni. Jako przyk³ad mo na podaæ wzrost liczby procesów (transakcji) automatycznych oraz udzia³u pracowników uniwersalnych 12 w administracji uczelni (rys. 2) w stosunku do stanu obecnego. Rys. 2 Trendy zmian iloœciowych wybranych wielkoœci w instytucji w czasie wdra ania i rozwoju systemu ERP II ród³o: na podstawie Smith, 2002: 16. Obecnie uwa a siê, i dobre zarz¹dzanie osi¹gane jest poprzez bardzo ograniczone i ostro ne udostêpnianie informacji, co jest w uczelniach podstaw¹ w³adzy. Mamy równie rêczne sterowanie procesami oraz przepisami (prawem). Tego wymaga siê równie od sys- 8 MIS z ang. Management Information Systems. 9 DSS z ang. Decision Support Sytems. 10 EIS z ang. Executive Information Systems, ESS z ang. Executive Support Systems. 11 ES z ang. Expert Systems. 12 Posiadaj¹cych wiedzê z ró nych dziedzin i ³atwo adaptuj¹cych siê do nowych warunków (zadañ).

5 S. Paszczyñski Zintegrowany system zarz¹dzania uczelni¹ temów ERP. Powoduje to, e szereg decyzji jest nieprawid³owych (podejmowanych bez konsultacji, jednoosobowo) lub spóÿnionych (czasoch³onne konsultacje z niekompetentnymi cia³ami kolegialnymi wymuszane przepisami). W systemach ERP II podstaw¹ do podejmowania decyzji na zasadzie konsensusu jest dostêpna dla wszystkich informacja. Informacja steruje odpowiednimi decyzjami, a procesy s¹ ukryte w aplikacjach u³atwiaj¹cych i organizuj¹cych pracê. Zmieniæ siê wiêc musz¹ atrybuty w³adzy i metody podejmowania decyzji, a tak e metody zarz¹dzania informacj¹ i wiedz¹. Oprócz zmian organizacyjnych uczelnia wdra aj¹ca system klasy ERP II musi podj¹æ szereg decyzji o charakterze strategicznym. Przyk³adem mo e byæ koniecznoœæ zmiany strategii inwestowania. Obecnie uczelnie w Polsce w dalszym ci¹gu najwiêcej inwestuj¹ w infrastrukturê materialn¹ zarówno nieruchom¹ jak i ruchom¹ (budynki, drogi, aparaturê). W przypadku wdra ania systemu klasy ERP II ciê ar inwestycyjny musi byæ przesuniêty na rozbudowê szeroko rozumianych zasobów wiedzy, którymi musi byæ karmiony zarówno system, jak i jego potencjalni u ytkownicy (klienci). Trudno jest dzisiaj jeszcze przekonaæ osoby decyduj¹ce o strategii inwestowania, i zamiast budowaæ nowe sale wyk³adowe czy te pomieszczenia biurowe dla pracowników administracji, korzystniej by³oby wydaæ te fundusze na opracowanie kursów dostêpnych dla studentów poprzez Internet lub przekwalifikowanie pracowników na telepracowników 13. Gwa³towny wzrost liczby osób posiadaj¹cych dostêp do Internetu w Polsce i zainteresowania t¹ technik¹ przekazu informacji jest tu wystarczaj¹cym powodem zmiany strategii niezale nie od tego czy ju podjêto decyzjê o wdro eniu systemu ERP (ERP II), czy te nie. Przekwalifikowanie nauczycieli akademickich na sprawnych twórców interakcyjnych, multimedialnych kursów wymaga odpowiedniego czasu 14 i œrodków. Maj¹ oni szansê staæ siê prawdziwymi twórcami dzie³a dydaktycznego, które bêdzie ci¹gle uaktualniane i unowoczeœniane. Obecny sposób przekazu informacji (wiedzy) studentom jest bardzo kosztowny i nieefektywny, a stosowana jeszcze w wielu uczelniach technologia (tablica i kreda) ma ponad sto lat. Keenan J.J. 2003: 30). Nie tylko pozwala wykorzystaæ lepiej wiedzê zgromadzon¹ w uczelni, ale dziêki synergii znacznie j¹ pomna a. Jest to oczywiste, gdy procesy zaszyte w systemie s¹ weryfikowan¹ w ci¹gu wielu lat przynosz¹c¹ uczelni korzyœci wiedz¹, któr¹ w wielu przypadkach mo emy nazwaæ m¹droœci¹. Dzia³ania zmierzaj¹ce do przyspieszenia ewolucji polskiego spo³eczeñstwa w spo³eczeñstwo informacyjne ma równie swoich przeciwników i chocia wydaje siê, i proces ten nie ma alternatywy (Gontarz, 2002: 38), to jednak mog¹ oni istotnie opóÿniaæ równie wdra anie zintegrowanych systemów wspomagaj¹cych zarz¹dzanie w uczelniach. 13 Telepracownik jest to osoba pracuj¹ca za pomoc¹ zdalnego dostêpu (zwykle w domu poprzez Interent) do zasobów firmy. 14 Umiejêtnoœci tworzenia dobrych kursów zdalnej edukacji nabywane s¹ w ci¹gu wielu lat w zale noœci od posiadanej wiedzy i zdolnoœci.

6 246 Czêœæ II Wp³yw technologii informacyjnych na procesy edukacji 3. Polskie uwarunkowania wdra ania systemów klasy ERP w uczelniach 3.1. Producenci i koszty W skali œwiatowej istnieje kilka firm oferuj¹cych oprogramowanie klasy ERP (ERP II). Do najwiêkszych nale ¹ (De, 2002): SAP, QAD, Ramco, Baan, Oracle, Peoplesoft, J.D. Edwards, ESS. Niektóre z nich, a zw³aszcza: Oracle, Peoplesoft, J.D. Edwards, projektuj¹ równie systemy dla uczelni. Ostatnio na rynku zw³aszcza amerykañskim pojawi³a siê nowa firma Jenzabar znacz¹cy dostawca systemów ERP dla uczelni, Produkt tej firmy pod nazw¹ Internet Campus Solution zosta³ wdro ony w kilkudziesiêciu uczelniach. Rynek ten znacznie siê o ywi³ w USA po kryzysie 2000 roku (Yanosky i in., 2002). W Polsce do znanych firm, które zaczê³y siê powa nie interesowaæ rynkiem edukacyjnym nale ¹: Oracle, Microsoft, Computerland, Sun Microsystems. Istnieje równie kilkunastu mniejszych producentów oprogramowania dla uczelni oferuj¹cych na ogó³ pojedyncze modu³y, takie jak dziekanat czy te ksiêgowoœæ. Wœród nich mo na wymieniæ firmy: Kalsoft, Systema, Partners in Progress. Brak jest obecnie wiarygodnych informacji dotycz¹cych kosztów opracowania i wdro- enia systemu klasy ERP w uczelni. Koszty te zale ¹ od wielu czynników. Do najwa niejszych mo na zaliczyæ: z³o onoœæ systemu, wielkoœæ uczelni, czas opracowania i wdro enia systemu, udzia³ w³asny uczelni w opracowaniu systemu, warunki licencji, gwarancji, serwisu i aktualizacji 15. Czas realizacji i wdro enia projektu mo e siê wahaæ od kilku miesiêcy do nawet kilku lat. Rynek dla dostawców tego typu systemów staje siê w Polsce coraz bardziej atrakcyjny. Trudno go jednak w miarê wiarygodnie oszacowaæ. Gdybyœmy za³o yli, i uczelnie s¹ w stanie wydaæ rocznie jedynie 100 z³ na studenta na rozwój systemu ERP, to daje to rynek rzêdu 150 mln z³. Przy istniej¹cych ponad 350 uczelniach wypada to œrednio oko³o 0,45 mln z³ na uczelniê. Nie wydaje siê, aby by³a to kwota zbyt wygórowana na tak istotn¹ dla przysz³oœci uczelni inwestycjê Warunki inwestowania w systemy ERP 3.3. Czynnik ludzki Jak ju wspomniano, wdra anie systemu ERP w uczelni niesie ze sob¹ istotne zmiany organizacyjne i kompetencyjne. W zwi¹zku z tym polaryzuje równie postawy potencjalnych klientów systemu, którzy stanowi¹ spo³ecznoœæ akademick¹. Mo na wœród nich wyró niæ kilka grup o znacznie ró ni¹cych siê postawach 16 : grupa pierwsza, do której na- 15 Ceny mog¹ siê wahaæ od kilkunastu tysiêcy z³otych za modu³ do kilku milionów z³otych za du- y system. Wygrany tego roku przez Computerland przetarg na dostawê zintegrowanego systemu informatycznego dla Politechniki Wroc³awskiej ma wartoœæ 3 mln z³. Natomiast koszt systemu klasy ERP II dla œredniej klasy uczelni w USA to 5 20 mln dolarów. Aktywne zaanga owanie siê uczelni w jego opracowanie i wdro enie mo e go zmniejszyæ nawet 10-krotnie. 16 Autor by³ w latach rektorem WSIiZ w Rzeszowie i w tym czasie w uczelni wdra ano i kilkukrotnie aktualizowano systemy klasy ERP a nastêpnie ERP II.

7 S. Paszczyñski Zintegrowany system zarz¹dzania uczelni¹ le ¹ pracownicy ze œcis³ego kierownictwa uczelni (rektor, dyrektor administracyjny, prorektorzy, dziekani), grupa druga to nauczyciele akademiccy, grupa trzecia to pracownicy administracyjni, grupa czwarta to pracownicy odpowiedzialni bezpoœrednio za wdro enie systemu, grupa pi¹ta to studenci. G³ówni klienci systemu cz³onkowie grup drugiej i pi¹tej (studenci i nauczyciele) poniewa nale ¹ do tej grupy spo³ecznej, która u ywa ju na co dzieñ Internetu i oczekuje zdalnego dostêpu do zasobów uczelni, odnosi siê (oprócz nielicznych nauczycieli bêd¹cych w wieku przedemerytalnym) do wprowadzanych zmian i wdra anego systemu bardzo pozytywnie. Grupa pierwsza i czwarta z racji nadzorowania procesu wdra ania musi odnosiæ siê pozytywnie, gdy od ich postawy zale y motywacja i stosunek do systemu pozosta³ych pracowników. Z najwiêkszymi oporami do ca³ego procesu wdra ania systemu podchodzi grupa trzecia, która bezpoœrednio testuje nowy system i musi poznaæ wszystkie jego tajniki. Zajmuje to bardzo du o czasu i nie zawsze jest odpowiednio wynagradzane. W tej grupie mo na spodziewaæ siê przypadków sabota u, fa³szowania wyników testów, zg³aszania nadmiernych i nieuzasadnionych wymagañ odnoœnie do graficznego interfejsu u ytkownika systemu. Zwykle równie wœród pracowników tej grupy istniej¹ najwiêksze obawy dotycz¹ce mo liwoœci zachowania dotychczasowego miejsca pracy. Proces wdra ania systemu przebiega znacznie ³agodniej, je eli pracownicy zostan¹ odpowiednio przygotowani przez w³adze uczelni do wdro enia systemu. Zrozumienie przez wszystkich celowoœci wdro enia systemu i ich roli w tym procesie jest podstaw¹ sukcesu. Zmiany organizacyjne powinny byæ wprowadzone z wyprzedzeniem, a nie jednoczeœnie ze wdra aniem systemu. Po wstêpnym wdro eniu systemu wszyscy pracownicy powinni byæ odpowiednio przeszkoleni w jego u ywaniu, a nastêpnie motywowani do jego u ywania. W³adze uczelni powinny uruchomiæ monitoring wykorzystania zasobów systemu i reagowaæ natychmiast na zauwa one nieprawid³owoœci. Korzystnym jest równie oszacowanie efektów ekonomicznych wdro enia systemu. 4. Podsumowanie Reforma finansów publicznych i wzrost konkurencji na krajowym, jak i globalnym rynku edukacyjnym, zmusi polskie uczelnie do nastêpuj¹cych dzia³añ: oszczêdnego gospodarowania œrodkami zarówno bud etowymi, jak i prywatnymi, otwarcia swoich zasobów i udostêpnienia ich poprzez Internet zarówno dla pracowników, jak i studentów; usprawnienia systemu zarz¹dzania uczelni¹, który bêdzie w stanie przetwarzaæ stale wzrastaj¹c¹ iloœci informacji, która jest produkowana zarówno wewn¹trz uczelni, jak i w jej bli szym i dalszym otoczeniu; przyspieszenia procesów decyzyjnych, gdy czêsto na podjêcie istotnych decyzji kierownictwo uczelni ma zaledwie kilka dni, podczas gdy jeszcze kilka lat temu by³o to nawet kilka miesiêcy.

8 248 Czêœæ II Wp³yw technologii informacyjnych na procesy edukacji Bibliografia 0[1] Abramowicz W. 2002: Narzêdzia edukacyjne globalnego spo³eczeñstwa, [w:] Polska w drodze do globalnego spo³eczeñstwa informacyjnego, Wydawnictwo UNDP, Warszawa. 0[2] Bays M.E. 2001: Metodyka wprowadzania oprogramowania na rynek, t³um. z ang. Software Release Methodology, WNT, Warszawa. 0[3] Chabik J. 2002: Miêkka strona informatyki, Computerword Polska, nr 42/550. 0[4] Chabik J Sztuka prowadzenia projektu, Computerword Polska, nr 41/549. 0[5] Czajowska R. 2000: Wprowadzenie do zagadnieñ sztucznej inteligencji, [w:] J.S. Zieliñski (red.): Inteligentne systemy w zarz¹dzaniu Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. 0[6] De R. 2002: ERP's second coming, Express Computer The IT Business Weekly [w:] 0[7] Genovese Y., Bond B.A., Zrimsek B., Frey N., 2001: The transition to ERP II: Meeting The Challenges, Gartner Research, nr dok.: R [8] Gontarz A. 2003: Akademickie przymierze, Computerword Polska, nr 21/577. 0[9] Hajdan P. 2002: G³êbsze wody, Computerword Polska, nr 48/566. [10] Keenan J.J. 2003: Informatic Systems and Enterprise Capital: A Strategic Synergy [w:] Master of Business Administration, nr 4 (63). [11] Komisja Europejska. 2003: Rola uniwersytetów w Europie wiedzy, Wyd. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, nr dok. COM (2003) 58, Warszawa. [12] Marcinek T. 2003: Zarz¹dzanie na wy szym poziomie, Computerword Polska, nr 16/572. [13] Maœniak L. 2003: Walka z uzale nieniem, Computerword Polska, nr 9/565. [14] Nielsen J. 2000: Designing Web Usability, New Riders Publishing, Indianapolis, USA. [15] Smith M. 2002, ERAU: A High Performance Higher Education Organization and Technology, [16] Stiller E., LeBlanc C. 2002: Project-Based Software Engineering An Object-Oriented Approach, Wyd. Addison Wesley. [17] Vebruggen T. 2002: JD Edwards: czas na zmiany, Computerword Polska, nr 35/543. [18] Yanosky R., Harris M., Zastrocky M. 2002: Higher-Education ERP in Transition, Gartner Research, nr dok.: AV

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r.

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r. WSPÓLNA METODA OCENY CAF 2006 W URZĘDZIE GMINY TOMICE PLAN DOSKONALENIA Sporządził: Ryszard Góralczyk Koordynator CAF Cel dokumentu: Przekazanie pracownikom i klientom Urzędu informacji o przyjętym planie

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej to nowoczesny system informatyczny kompleksowo

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA im. Stanisława Staszica w Pile Załącznik do Zarządzenia Nr 64/13 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile z dnia 27 czerwca 2013 r. REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 (rok, za który sk ładane jest o świadczenie) DzialI Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej,

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Dział II Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia Usługa zarządzania projektem, w charakterze Specjalisty ds. przygotowania wniosków o płatność, w ramach projektu pn.: Matematyka-nic trudnego!

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej

Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej Komunikaty 99 Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej Artyku³ przedstawi skrócony raport z wyników badania popularnoœci rozwi¹zañ

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.05.2012 r.

Warszawa, 24.05.2012 r. Relacje administracji rz dowej z otoczeniem na przyk adzie dwóch projektów realizowanych przez Departament S by Cywilnej KPRM Warszawa, 24.05.2012 r. Zakres projektów realizowanych przez DSC KPRM W latach

Bardziej szczegółowo

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Usługa e-tranzyt System NCTS 2 Aktualny stan wdrożenia Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków IV Ogólnopolska Konferencja Normalizacja w Szkole Temat wiodący Normy wyrównują szanse Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Łódź, ul. Kopcińskiego 29 Normy szansą dla małych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

GDZIE DZIEDZICZYMY, CO DZIEDZICZYMY, JAK DZIEDZICZYMY

GDZIE DZIEDZICZYMY, CO DZIEDZICZYMY, JAK DZIEDZICZYMY 08 kwietnia 2014 r. Od dziś, 1 kwietnia 2014 r., przez najbliższe cztery miesiące, ubezpieczeni płacący składki emerytalne będą mogli zdecydować gdzie chcą gromadzić kapitał na przyszłe emerytury: czy

Bardziej szczegółowo

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT Strona1 Nie trzeba nikogo przekonywać, jak ważną role w każdej firmie odgrywa prawidłowy, bezawaryjny system informatyczny.

Bardziej szczegółowo

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ im. S. STASZICA w KRAKOWIE (CTT AGH) Regulamin

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ im. S. STASZICA w KRAKOWIE (CTT AGH) Regulamin CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ im. S. STASZICA w KRAKOWIE (CTT AGH) Regulamin 1 Celem powołania Centrum Transferu Technologii AGH, zwanego dalej CTT AGH, jest stworzenie mechanizmów

Bardziej szczegółowo

Praktyczne spojrzenie na zarz dzanie procesami biznesowymi

Praktyczne spojrzenie na zarz dzanie procesami biznesowymi Marek Soko owski Praktyczne spojrzenie na zarz dzanie procesami biznesowymi Oracle Polska Podej cie procesowe w administracji publicznej Micha Boni, minister administracji i cyfryzacji, zaprezentowa raport

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI WARSZAWA, LIPIEC 2000

INSTYTUCJE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI WARSZAWA, LIPIEC 2000 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi ZP/TESLA/09/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ur.edu.pl/uniwersytet/przetargi/ogloszenia/uslugi Przeprowadzenie kursu pt.:

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Projekt i etapy jego realizacji*

Projekt i etapy jego realizacji* dr Ewa Lasecka-Wesołowska esołowska,, MGPiPS Projekt i etapy jego realizacji* *Na podstawie materiałó łów w Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (Lemtech Consulting/RTI) Co to jest projekt Projekt -

Bardziej szczegółowo

Prospołeczne zamówienia publiczne

Prospołeczne zamówienia publiczne Prospołeczne zamówienia publiczne Przemysław Szelerski Zastępca Dyrektora Biura Administracyjnego Plan prezentacji Zamówienia publiczne narzędzie Zamówienia prospołeczne w teorii Zamówienia prospołeczne

Bardziej szczegółowo

PILNE Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aparat ultrasonograficzny AFFINITI 70 firmy Philips

PILNE Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aparat ultrasonograficzny AFFINITI 70 firmy Philips Strona 1 z 5 Szanowni Państwo! W aparatach ultrasonograficznych AFFINITI 70 firmy Philips wykryto usterkę, która może stanowić potencjalne zagrożenie dla pacjentów lub użytkowników. Niniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER CYFRYZACJI

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER CYFRYZACJI Warszawa, dnia 22 grudnia 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER CYFRYZACJI Anna Streżyńska DI-WRP.0210.14.2015 Pani Justyna Duszyńska Sekretarz Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji Szanowna Pani Sekretarz,

Bardziej szczegółowo

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe Lublin, 19.07.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialne i prawne a) System zarządzania magazynem WMS Asseco SAFO, 2. usług informatycznych i technicznych związanych

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie mieniem Województwa

Gospodarowanie mieniem Województwa Projekt pn. Budowa zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania nieruchomościami Województwa Małopolskiego i wojewódzkich jednostek organizacyjnych 1/13 Gospodarowanie mieniem Województwa Zgodnie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 70/11/12 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 1 lipca 2012 roku

ZARZĄDZENIE Nr 70/11/12 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 1 lipca 2012 roku ZARZĄDZENIE Nr 70/11/12 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 1 lipca 2012 roku w sprawie zatrudniania na stanowiska kierownicze, naukowo-techniczne, inżynieryjno-techniczne i administracyjne w administracji

Bardziej szczegółowo

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera.

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera. Pytanie nr 1 Bardzo prosimy o wyjaśnienie jak postrzegają Państwo możliwość przeliczenia walut obcych na PLN przez Oferenta, który będzie składał ofertę i chciał mieć pewność, iż spełnia warunki dopuszczające

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 68/2008

Zarządzenie Nr 68/2008 Zarządzenie Nr 68/2008 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 10 grudnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu zamówień publicznych w Uczelni o wartości

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2013 Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Muszynie z dnia 30 grudnia 2013 r. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym

Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym W ciągu ostatnich lat Prezes Urzędu Transportu Kolejowego zintensyfikował działania nadzorcze w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Polsce,

Bardziej szczegółowo

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 30 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 30 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 30 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław 450000-ILGW-253-12/12 Według rozdzielnika Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Zaprojektowanie, wykonanie/dostosowanie

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 8/2013 z 4 marca 2013 r.

Załącznik do zarządzenia Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 8/2013 z 4 marca 2013 r. Załącznik do zarządzenia Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 8/2013 z 4 marca 2013 r. Zasady i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów za wyniki w nauce ze Studenckiego

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

III. Termin realizacji: do dnia 31.05.2011 r. Ostateczny termin realizacji usługi nastąpi nie wcześniej niż w dniu podpisania umowy o dofinansowanie.

III. Termin realizacji: do dnia 31.05.2011 r. Ostateczny termin realizacji usługi nastąpi nie wcześniej niż w dniu podpisania umowy o dofinansowanie. SG.042.2.2011 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 13-05-2011 do POKL.05.02.01-00-085/10 o wartości nie przekraczającej 14 000 euro na Zakup dwóch banerów typu roll-up w ramach projektu Mały urząd- wysoka jakość

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Specyfikacja warunków zamówienia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Specyfikacja warunków zamówienia Załącznik nr 1 Specyfikacja warunków zamówienia Przedmiot zamówienia Wynajem sali szkoleniowej dla uczestników szkoleń w ramach projektu Nowa rola współfinansowanego przez Unię Europejską i Budżet Państwa

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Międzywydziałowy, priorytetowy kierunek studiów Inżynieria Biomedyczna na Politechnice Gdańskiej zostanie uruchomiony w roku akademickim 2009/2010!!!

Międzywydziałowy, priorytetowy kierunek studiów Inżynieria Biomedyczna na Politechnice Gdańskiej zostanie uruchomiony w roku akademickim 2009/2010!!! Międzywydziałowy, priorytetowy kierunek studiów Inżynieria Biomedyczna na Politechnice Gdańskiej zostanie uruchomiony w roku akademickim 2009/2010!!! Nowy międzywydziałowy kierunek Inżynieria Biomedyczna

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE Rentis S.A. ul. Krakowska 204 02-219 Warszawa Warszawa, dnia 20.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu B2B pomiędzy Global Rent a Car S.A. i jego partnerami

Bardziej szczegółowo

Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa

Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa Polish Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa (What to do if you think the decision about your Housing Benefit or Council

Bardziej szczegółowo

Twój rodzaj CV. Jak wybrać odpowiedni rodzaj CV w zależności od doświadczenia i celu zawodowego?

Twój rodzaj CV. Jak wybrać odpowiedni rodzaj CV w zależności od doświadczenia i celu zawodowego? Twój rodzaj CV Jak wybrać odpowiedni rodzaj CV w zależności od doświadczenia i celu zawodowego? Odpowiedz sobie na pytanie: Na czym polega fenomen dobrego CV jakie informacje powinny być widoczne w dokumencie

Bardziej szczegółowo

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Terminy szkolenia 25-26 sierpień 2016r., Gdańsk - Mercure Gdańsk Posejdon**** 20-21 październik

Bardziej szczegółowo

- o Fundacji Wspierania Współpracy na Rzecz Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej.

- o Fundacji Wspierania Współpracy na Rzecz Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 676 Warszawa, 9 czerwca 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku Uchwała Nr 27/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie Wewnętrznego Sytemu Zapewniania Jakości Kształcenia Na podstawie 9 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy. 1) stypendium stypendium, o którym mowa w niniejszej

Dziennik Urzêdowy. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy. 1) stypendium stypendium, o którym mowa w niniejszej Województwa Wielkopolskiego Nr 81 6898 1140 UCHWA A Nr LI/687/V/2009 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania stypendiów dla studentów uczelni wy szych,

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści

Bardziej szczegółowo

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych by Antoni Jeżowski, 2013 W celu kalkulacji kosztów realizacji zadania (poszczególnych działań i czynności) konieczne jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MATEMATYCZNO PRZYRODNICZY. SZKOŁA NAUK

WYDZIAŁ MATEMATYCZNO PRZYRODNICZY. SZKOŁA NAUK WYDZIAŁ MAEMAYCZNO PRZYRODNICZY. SZKOŁA NAUK 1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów dla programu. Studia podyplomowe z informatyki i technologii informacyjnych dla nauczycieli Nazwa kierunku studiów i

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH

DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie Wydział Nauk Społecznych ul. Królowej Jadwigi 10/ ul. Krótka 5, 64-100 Leszno tel. 065/ 529-47-77 Kierunek: PRACA SOCJALNA, I stopień

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 3 marca 2010 roku

UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 3 marca 2010 roku UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu unijnego pn. "Zawód kierowcy nadzieją na lepsze jutro" Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17 i art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Braniewo: Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu Priorytet: IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

BI 2 T. Transformacja podmiotu administracji publicznej w świadomy, zorientowany na cele eurząd CASE STUDY

BI 2 T. Transformacja podmiotu administracji publicznej w świadomy, zorientowany na cele eurząd CASE STUDY Transformacja podmiotu administracji publicznej w świadomy, zorientowany na cele eurząd CASE STUDY Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Mariusz Ulicki Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 1 Cel

Bardziej szczegółowo

Dostawa i montaż oraz wdrożenie systemu zarządzania kolejką w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Lęborku

Dostawa i montaż oraz wdrożenie systemu zarządzania kolejką w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Lęborku 2016-05-02 Dostawa i montaż oraz wdrożenie systemu zarządzania kolejką w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Lęborku Lębork, 6 maja 2015 Zapytanie ofertowe Dostawa i montaż oraz wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

Jakie są te obowiązki wg MSR 41 i MSR 1, a jakie są w tym względzie wymagania ustawy o rachunkowości?

Jakie są te obowiązki wg MSR 41 i MSR 1, a jakie są w tym względzie wymagania ustawy o rachunkowości? Jakie są te obowiązki wg MSR 41 i MSR 1, a jakie są w tym względzie wymagania ustawy o rachunkowości? Obowiązki sprawozdawcze według ustawy o rachunkowości i MSR 41 Przepisy ustawy o rachunkowości w zakresie

Bardziej szczegółowo

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 19 grudzień 2012 r. Seminarium współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia l. 1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczo zarządzającym Stowarzyszenia i działa na podstawie statutu, uchwał Walnego Zebrania Członków oraz niniejszego

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. 3. Bilans punktów ECTS

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. 3. Bilans punktów ECTS KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod: Kierunek studiów: Specjalność: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu: Prowadzący

Bardziej szczegółowo

FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH L.Dz.FZZ/VI/912/04/01/13 Bydgoszcz, 4 stycznia 2013 r. Szanowny Pan WŁADYSŁAW KOSINIAK - KAMYSZ MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Uwagi Forum Związków Zawodowych do projektu ustawy z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Uchwała nr 4/10/2010 z dnia 06.10.2010 r. REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Podstawa prawna: - art. 53.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja celów projektu w obszarze dialogu obywatelskiego i wspólnych działań strony społecznej i samorządowej

Prezentacja celów projektu w obszarze dialogu obywatelskiego i wspólnych działań strony społecznej i samorządowej Prezentacja celów projektu w obszarze dialogu obywatelskiego i wspólnych działań strony społecznej i samorządowej Anna Tyrała Anna Siemek-Filuś PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Raport Kwartalny Netwise S.A.

Raport Kwartalny Netwise S.A. Raport Kwartalny Netwise S.A. za I kwartał 2013 roku (dane za okres od 1 stycznia do 31 marca 2013 roku) Warszawa, dnia 15 maja 2013 r. Spis treści 1. INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 1.1 ORGANY SPÓŁKI... 3 2.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku,

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku, PROTOKÓŁ z kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Słupsku przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę Wydziału Audytu i Kontroli

Bardziej szczegółowo

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Rudniki, dnia 10.02.2016 r. PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

System gastronomiczny izzyrest

System gastronomiczny izzyrest System gastronomiczny izzyrest Zasady licencjonowania: Ilość licencji to maksymalna ilość jednocześnie pracujących programów tj. równocześnie podłączonych do bazy danych np. mając zakupioną licencję na

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ NOWA www.nowa-amerika.net AMERIKA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ STANOWISKO ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POLSKO-NIEMIECKIEGO REGIONU PRZYGRANICZNEGO 1 Przedstawiciele

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia Ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali w Krakowie w dalszej części określone

Bardziej szczegółowo

a..., zwanego w dalszym ciągu umowy Dzierżawcą, została zawarta umowa dzierżawy o następującej treści:

a..., zwanego w dalszym ciągu umowy Dzierżawcą, została zawarta umowa dzierżawy o następującej treści: Projekt UMOWA DZIERŻAWY Nr... Zawarta w dniu pomiędzy gminą Jeżewo, reprezentowaną przez : 1. Wójta Gminy Jeżewo P. Mieczysława Pikułę, 2. Skarbnika Gminy Jeżewo P. Szymona Górskiego zwanych w dalszej

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA INSTYTUCJI JAKO NARZĘDZIE UŁATWIAJĄCE ZARZĄDZANIE DANYMI

ARCHITEKTURA INSTYTUCJI JAKO NARZĘDZIE UŁATWIAJĄCE ZARZĄDZANIE DANYMI ARCHITEKTURA INSTYTUCJI JAKO NARZĘDZIE UŁATWIAJĄCE ZARZĄDZANIE DANYMI XVIII posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej ZARZĄDZANIE DANYMI PRZESTRZENNYMI UKIERUNKOWANE NA UŻYTKOWNIKA agenda

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska 1 Projekt Ogólnopolski: 1.1. Projekt Ogólnopolski (dalej Projekt ) to przedsięwzięcie Stowarzyszenia podjęte w celu realizacji celów

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA W CERTYFIKACJI (IPOC)

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA W CERTYFIKACJI (IPOC) INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA W CERTYFIKACJI (IPOC) Na podstawie Porozumienia w sprawie przekazania zadań z zakresu certyfikacji prawidłowości poniesienia wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Zapytanie ofertowe pn.: Opracowanie wzorów dokumentów elektronicznych (e-usług), przeznaczonych do umieszczenia na platformie epuap w ramach projektu e-um: elektronizacja

Bardziej szczegółowo

Poniżej aktualny regulamin certyfikacji ośrodków jeździeckich. REGULAMI CERTYFIKACJI OŚRODKÓW JEŹDZIECKICH

Poniżej aktualny regulamin certyfikacji ośrodków jeździeckich. REGULAMI CERTYFIKACJI OŚRODKÓW JEŹDZIECKICH Uchwała U/523/2/Z/2015 Zarządu Polskiego Związku Jeździeckiego z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie dofinansowania kosztów certyfikowania ośrodków jeździeckich. 1. Nadanie certyfikatu następuje na podstawie

Bardziej szczegółowo

Program sektorowy pn. Program

Program sektorowy pn. Program POMIĘDZY FASCYNACJĄ A KRYTYCYZMEM ITIL W URZĘDZIE MIASTA KRAKOWA Strategia Rozwoju Krakowa 13 kwietnia 2005 r. Rada Miasta Krakowa Cel operacyjny I-8 Rozwój samorządności lokalnej i doskonalenie metod

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu

Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu Cele szkolenia Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów zarządzania procesami i kosztami utrzymania ruchu potęguje się wraz ze wzrostem postrzegania

Bardziej szczegółowo

Lista standardów w układzie modułowym

Lista standardów w układzie modułowym Załącznik nr 1. Lista standardów w układzie modułowym Lista standardów w układzie modułowym Standardy są pogrupowane w sześć tematycznych modułów: 1. Identyfikacja i Analiza Potrzeb Szkoleniowych (IATN).

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja I. Postanowienia ogólne: 1. Konkurs pod nazwą Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja (zwany dalej: Konkursem ), organizowany jest przez spółkę pod firmą: Grupa

Bardziej szczegółowo

1) Dziekan lub wyznaczony przez niego prodziekan - jako Przewodniczący;

1) Dziekan lub wyznaczony przez niego prodziekan - jako Przewodniczący; Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, tel. +48 81 445 37 31; fax. +48 81 445 37 26, e-mail: wydzial.prawa@kul.pl

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Warszawa, 16 maja 2016 r. Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eitplus.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eitplus.pl 1 z 5 2015-12-18 11:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eitplus.pl Wrocław: Przeglądy i serwisy systemu SAP i oddymiania, SMS,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Wykorzystanie w przedsiębiorstwie The use of information systems in the company Kierunek: Kod przedmiotu: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Production Engineering ZiIP.G6.D6.D6K.4.

Bardziej szczegółowo

TRENER TRENING KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

TRENER TRENING KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH OFERTA PRACY Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach w związku z realizacją projektu systemowego Czas odnowy klientów GOPS w Spytkowicach realizowanego w ramach POKL, Priorytet VII

Bardziej szczegółowo

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 21 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 21 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z systemu e-podatki w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 59/2012 Starosty Lipnowskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO PROWADZONEGO W STAROSTWIE POWIATOWYM W LIPNIE I JEDNOSTKACH

Bardziej szczegółowo

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH. Wyszczególnienie

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH. Wyszczególnienie Załącznik nr 2 PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Część Dział Rozdział Paragraf 42 Sprawy wewnętrzne 69 548 702 750 Administracja publiczna 69 548 702 75001 Urzędy naczelnych i centralnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Załącznik do uchwały KNF z dnia 2 października 2008 r. ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Reklama i informacja reklamowa jest istotnym instrumentem komunikowania się z obecnymi jak i potencjalnymi klientami

Bardziej szczegółowo