Zintegrowany system zarz¹dzania uczelni¹ polskie uwarunkowania. ERP II wprowadzili po raz pierwszy analitycy Gartner Inc. (Genovese, i in., 2001).

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zintegrowany system zarz¹dzania uczelni¹ polskie uwarunkowania. ERP II wprowadzili po raz pierwszy analitycy Gartner Inc. (Genovese, i in., 2001)."

Transkrypt

1 Zintegrowany system zarz¹dzania uczelni¹ polskie uwarunkowania Stanis³aw Paszczyñski 1. Wprowadzenie Gwa³towny rozwój technologii informatycznych oraz zwi¹zany z tym rozwój technik telekomunikacyjnych wywo³uje procesy globalizacyjne nie tylko w takich obszarach, jak handel czy produkcja, ale równie szeroko pojête us³ugi edukacyjne (Abramowicz, 2002: 133; Komisja Europejska, 2003). Warunkiem skutecznego konkurowania polskich uczelni na tym globalnym rynku edukacyjnym jest wdro enie w uczelniach zintegrowanych systemów wspomagaj¹cych zarz¹dzanie co najmniej klasy ERP, a w zasadzie ju ERP II 1. Wiêkszoœæ polskich uczelni nie wykorzystuje jeszcze takich systemów w bie ¹cej dzia³alnoœci do realizacji celów statutowych. Wykorzystuj¹ one natomiast aplikacje wspomagaj¹ce funkcjonowanie takich dzia³ów jak finansowo-ksiêgowego, osobowego, dziekanatu, itp. Jednym z bardziej popularnych systemów wykorzystywanych w polskich uczelniach, posiadaj¹cego niektóre cechy systemu klasy ERP, jest system HMS firmy Kalasoft. Aby ³atwiej poradziæ sobie z wysokimi kosztami opracowania i wdro enia oraz konserwacji takich systemów uczelnie tworz¹ konsorcja czy te nawi¹zuj¹ wspó³pracê z firmami produkuj¹cymi tego typu oprogramowanie. Najbardziej znanym przyk³adem jest konsorcjum polskich uniwersytetów, które od 1999 roku wspó³pracuj¹ przy Uniwersyteckim Systemie Obs³ugi Studiów (SOS) i wyda³y na ten cel ju ponad 1 mln z³otych (Gontarz, 2003: 40). Niektóre uczelnie opracowuj¹ swoje systemy samodzielnie lub przy wspó³pracy ze znanymi producentami oprogramowania 2. Przyczyn takiej niekorzystnej w sumie pozycji polskich uczelni jest kilka i wydaje siê celowym ich sformu³owanie. Prawid³owa diagnoza pozwoli równie na podjêcie kroków, które pozwol¹ na szybsz¹ informatyzacjê systemów zarz¹dzania, a tym samym poprawê konkurencyjnoœci uczelni na globalnym rynku edukacyjnym. Równolegle z wprowadzeniem zintegrowanego systemu wspomagaj¹cego zarz¹dzanie uczelnia, posiadaj¹ca rozbudowan¹ infrastrukturê informatyczn¹, powinna rozwa yæ 1 Relacje pomiêdzy architektur¹ systemów klasy ERP i ERP II zosta³y podane w rozdziale 2. Okreœlenie ERP II wprowadzili po raz pierwszy analitycy Gartner Inc. (Genovese, i in., 2001). 2 W grupie tej liderami s¹ niew¹tpliwie Wy sza Szko³a Informatyki i Zarz¹dzania w Rzeszowie oraz Wy sza Szko³a Zarz¹dzania i Bankowoœci w Krakowie. 241

2 242 Czêœæ II Wp³yw technologii informacyjnych na procesy edukacji zainstalowanie systemu zarz¹dzaj¹cego t¹ infrastruktur¹. Pozwalaj¹ one na optymalizacjê pracy sieci na poziomie sprzêtu oraz protoko³ów transmisji, a tak e znacznie poprawiaj¹ bezpieczeñstwo jej zasobów (Marcinek, 2003: 18: 21). 2. Systemy klasy ERP oraz ERP II 2.1. Struktura systemów ERP i ERP II Podstawowe ró nice w systemach klasy ERP i ERP II przedstawiono w tabeli 1. Generalnie wynika z nich, i systemy klasy ERP s¹ zamkniêtymi systemami w obrêbie instytucji zarówno organizacyjnie, jak i lokalizacyjnie; natomiast systemy ERP II s¹ systemami otwartymi pozwalaj¹cymi na swobodny niezale ny od miejsca i czasu dostêp u ytkownika 3 do ich zasobów, a tym samym równie integracjê z innymi systemami wed³ug schematów firma firma (B2B) czy te firma urz¹d (rz¹d) (B2G) 4. Tabela 1 Zestawienie cech systemów ERP i ERP II Klasa systemu Cecha systemu ERP ERP II Rola Optymalizacja działalności uczelni jako Optymalizacja działalności uczelni w okreorganizacji zamkniętej ślonym środowisku (e-biznes, e-learning, e-usługi, itp.) Procesy Zlokalizowane w ramach uczelni (niedostępny Dostępne z zewnątrz (np. poprzez Internet) z zewnątrz) Struktura Monolityczna, zamknięta Modularna, otwarta, oparta o technologie internetowe Obszar Zlokalizowane, np.: baza studentów (dzieka- Wszystkie obszary działalności, zastosowań nat),finanse, itp. również edukacyjnej i usługowej Dane Wewnętrznie generowane i konsumowane Wewnętrznie i zewnętrznie generowane i konsumowane Główne funkcje Zarządzanie procesami obsługi studentów Integracja wszystkich istotnych procesów (aktualizacja bazy danych) i finansami w uczelni i ewentualnie różnych instytucji współpracujących ród³o: na podstawie Genovese i in., 2001: rys. 3. Przy takiej systematyce mo na uznaæ, i adna z polskich uczelni nie posiada jeszcze systemu klasy ERP II, a wiêkszoœæ nawet systemu klasy ERP. Z regu³y uczelnie dysponuj¹ kilkoma odseparowanymi modu³ami (np.: finansowo-ksiêgowy, dziekanat, p³ace) lub te monolityczn¹ aplikacj¹ z³o on¹ z kilku modu³ów wspó³pracuj¹cych ze sob¹, dostêpn¹ w obrêbie lokalnej dedykowanej sieci komputerowej w systemie klient serwer. 3 Implementacja modelu B2C z ang. Business to Client. 4 B2B z ang. Business to Business, B2G z ang. Business to Government.

3 S. Paszczyñski Zintegrowany system zarz¹dzania uczelni¹ W systemie klasy ERP II szereg niezbêdnych modu³ów wspó³pracuje ze sob¹ za pomoc¹ Interentu (Intranetu, Extranetu). Klient systemu (student, nauczyciel, pracownik administracyjny, absolwent) ma dostêp do systemu w trybie 24x7x365 5 z dowolnego miejsca za pomoc¹ ró nych terminali (równie przenoœnych). Strukturê warstwow¹ systemu klasy ERP II przedstawiono na rysunku 1. Klient sytemu poprzez strukturê sieciow¹ uzyskuje dostêp do systemu. Po identyfikacji, autentykacji, a nastêpnie autoryzacji i personalizacji uzyskuje dostêp tylko do tych danych i procesów, do których jest upowa niony. Inne zasoby zostan¹ udostêpnione nauczycielowi, który zapewne bêdzie chcia³ mieæ dostêp do bazy studentów, z którymi prowadzi zajêcia i procesów umo liwiaj¹cych z nimi kontakt (poczta elektroniczna, grupy dyskusyjne), jak równie systemu zdalnej edukacji umo liwiaj¹cego edycjê i udostêpnianie kursów i testów studentom. Pracownik administracyjny, zgodnie z zakresem swoich uprawnieñ, bêdzie mia³ dostêp do zasobów (danych i procesów) dzia³u, w którym pracuje (np. finansowo-ksiêgowego). Student natomiast bêdzie potrzebowa³ dostêpu do swoich danych personalnych, stanu konta (p³atnoœci), materia³ów dydaktycznych i kursów, zasobów biblioteki oraz komunikacji z nauczycielami, kolegami z grupy, a tak e dziekanatem. W³adze uczelni bêd¹ potrzebowa³y dostêpu równie do specjalnych modu³ów analitycznych wspomagaj¹cych podejmowanie decyzji czy te systemów ekspertowych. Rys. 1 Warstwowa struktura systemu klasy ERP II ród³o: na podstawie Smith, 2002: 16. Mo na potraktowaæ wiêc system klasy ERP II jako zbiór danych i procesów (aplikacji) do którego klient (uprawniony u ytkownik) ma ci¹g³y dostêp niezale nie od miejsca jego przebywania 6 przy zachowaniu okreœlonych nadanych mu uprawnieñ dostêpowych 7 5 Przez 24 godziny na dobê, 7 dni w tygodniu i 365 dni w roku, czyli inaczej w dowolnym czasie. 6 O ile posiada on tam dostêp do struktury sieciowej systemu. 7 Prawa te okreœlaj¹ takie mo liwoœci, jak: czytanie danych, uruchamianie procesów, edycjê danych i procesów, usuwanie i modyfikacjê elementów systemu i ewentualnie zmianê uprawnieñ dostêpu do procesów i danych.

4 244 Czêœæ II Wp³yw technologii informacyjnych na procesy edukacji Istotn¹ wspomagaj¹c¹ kierownictwo uczelni w podejmowaniu decyzji i opracowaniu strategii rolê powinny odgrywaæ te modu³y systemu, które wykorzystuj¹ modele i algorytmy decyzyjne. Nale ¹ do nich omówione w pracy Czajkowskiej (2000: 13-22) systemy informacyjne zarz¹dzania (MIS) 8, systemy wspomagania decyzji (DSS) 9, systemy informacyjne kierownictwa, inaczej wspomagaj¹ce kierownictwo (EIS/ESS) 10 oraz systemy expertowe (ES) Skutki wdra ania systemu ERP II Decyzja o wdro eniu w uczelni systemu wspomagaj¹cego zarz¹dzanie klasy ERP II niesie za sob¹ szereg skutków. Do najistotniejszych nale ¹ zmiany: struktury organizacyjnej uczelni, zatrudnienia i kompetencji pracowników, metod zarz¹dzania i podejmowania decyzji (sprawowania w³adzy). Istotne s¹ równie zmiany iloœciowe w ró nych obszarach dzia³alnoœci uczelni. Jako przyk³ad mo na podaæ wzrost liczby procesów (transakcji) automatycznych oraz udzia³u pracowników uniwersalnych 12 w administracji uczelni (rys. 2) w stosunku do stanu obecnego. Rys. 2 Trendy zmian iloœciowych wybranych wielkoœci w instytucji w czasie wdra ania i rozwoju systemu ERP II ród³o: na podstawie Smith, 2002: 16. Obecnie uwa a siê, i dobre zarz¹dzanie osi¹gane jest poprzez bardzo ograniczone i ostro ne udostêpnianie informacji, co jest w uczelniach podstaw¹ w³adzy. Mamy równie rêczne sterowanie procesami oraz przepisami (prawem). Tego wymaga siê równie od sys- 8 MIS z ang. Management Information Systems. 9 DSS z ang. Decision Support Sytems. 10 EIS z ang. Executive Information Systems, ESS z ang. Executive Support Systems. 11 ES z ang. Expert Systems. 12 Posiadaj¹cych wiedzê z ró nych dziedzin i ³atwo adaptuj¹cych siê do nowych warunków (zadañ).

5 S. Paszczyñski Zintegrowany system zarz¹dzania uczelni¹ temów ERP. Powoduje to, e szereg decyzji jest nieprawid³owych (podejmowanych bez konsultacji, jednoosobowo) lub spóÿnionych (czasoch³onne konsultacje z niekompetentnymi cia³ami kolegialnymi wymuszane przepisami). W systemach ERP II podstaw¹ do podejmowania decyzji na zasadzie konsensusu jest dostêpna dla wszystkich informacja. Informacja steruje odpowiednimi decyzjami, a procesy s¹ ukryte w aplikacjach u³atwiaj¹cych i organizuj¹cych pracê. Zmieniæ siê wiêc musz¹ atrybuty w³adzy i metody podejmowania decyzji, a tak e metody zarz¹dzania informacj¹ i wiedz¹. Oprócz zmian organizacyjnych uczelnia wdra aj¹ca system klasy ERP II musi podj¹æ szereg decyzji o charakterze strategicznym. Przyk³adem mo e byæ koniecznoœæ zmiany strategii inwestowania. Obecnie uczelnie w Polsce w dalszym ci¹gu najwiêcej inwestuj¹ w infrastrukturê materialn¹ zarówno nieruchom¹ jak i ruchom¹ (budynki, drogi, aparaturê). W przypadku wdra ania systemu klasy ERP II ciê ar inwestycyjny musi byæ przesuniêty na rozbudowê szeroko rozumianych zasobów wiedzy, którymi musi byæ karmiony zarówno system, jak i jego potencjalni u ytkownicy (klienci). Trudno jest dzisiaj jeszcze przekonaæ osoby decyduj¹ce o strategii inwestowania, i zamiast budowaæ nowe sale wyk³adowe czy te pomieszczenia biurowe dla pracowników administracji, korzystniej by³oby wydaæ te fundusze na opracowanie kursów dostêpnych dla studentów poprzez Internet lub przekwalifikowanie pracowników na telepracowników 13. Gwa³towny wzrost liczby osób posiadaj¹cych dostêp do Internetu w Polsce i zainteresowania t¹ technik¹ przekazu informacji jest tu wystarczaj¹cym powodem zmiany strategii niezale nie od tego czy ju podjêto decyzjê o wdro eniu systemu ERP (ERP II), czy te nie. Przekwalifikowanie nauczycieli akademickich na sprawnych twórców interakcyjnych, multimedialnych kursów wymaga odpowiedniego czasu 14 i œrodków. Maj¹ oni szansê staæ siê prawdziwymi twórcami dzie³a dydaktycznego, które bêdzie ci¹gle uaktualniane i unowoczeœniane. Obecny sposób przekazu informacji (wiedzy) studentom jest bardzo kosztowny i nieefektywny, a stosowana jeszcze w wielu uczelniach technologia (tablica i kreda) ma ponad sto lat. Keenan J.J. 2003: 30). Nie tylko pozwala wykorzystaæ lepiej wiedzê zgromadzon¹ w uczelni, ale dziêki synergii znacznie j¹ pomna a. Jest to oczywiste, gdy procesy zaszyte w systemie s¹ weryfikowan¹ w ci¹gu wielu lat przynosz¹c¹ uczelni korzyœci wiedz¹, któr¹ w wielu przypadkach mo emy nazwaæ m¹droœci¹. Dzia³ania zmierzaj¹ce do przyspieszenia ewolucji polskiego spo³eczeñstwa w spo³eczeñstwo informacyjne ma równie swoich przeciwników i chocia wydaje siê, i proces ten nie ma alternatywy (Gontarz, 2002: 38), to jednak mog¹ oni istotnie opóÿniaæ równie wdra anie zintegrowanych systemów wspomagaj¹cych zarz¹dzanie w uczelniach. 13 Telepracownik jest to osoba pracuj¹ca za pomoc¹ zdalnego dostêpu (zwykle w domu poprzez Interent) do zasobów firmy. 14 Umiejêtnoœci tworzenia dobrych kursów zdalnej edukacji nabywane s¹ w ci¹gu wielu lat w zale noœci od posiadanej wiedzy i zdolnoœci.

6 246 Czêœæ II Wp³yw technologii informacyjnych na procesy edukacji 3. Polskie uwarunkowania wdra ania systemów klasy ERP w uczelniach 3.1. Producenci i koszty W skali œwiatowej istnieje kilka firm oferuj¹cych oprogramowanie klasy ERP (ERP II). Do najwiêkszych nale ¹ (De, 2002): SAP, QAD, Ramco, Baan, Oracle, Peoplesoft, J.D. Edwards, ESS. Niektóre z nich, a zw³aszcza: Oracle, Peoplesoft, J.D. Edwards, projektuj¹ równie systemy dla uczelni. Ostatnio na rynku zw³aszcza amerykañskim pojawi³a siê nowa firma Jenzabar znacz¹cy dostawca systemów ERP dla uczelni, Produkt tej firmy pod nazw¹ Internet Campus Solution zosta³ wdro ony w kilkudziesiêciu uczelniach. Rynek ten znacznie siê o ywi³ w USA po kryzysie 2000 roku (Yanosky i in., 2002). W Polsce do znanych firm, które zaczê³y siê powa nie interesowaæ rynkiem edukacyjnym nale ¹: Oracle, Microsoft, Computerland, Sun Microsystems. Istnieje równie kilkunastu mniejszych producentów oprogramowania dla uczelni oferuj¹cych na ogó³ pojedyncze modu³y, takie jak dziekanat czy te ksiêgowoœæ. Wœród nich mo na wymieniæ firmy: Kalsoft, Systema, Partners in Progress. Brak jest obecnie wiarygodnych informacji dotycz¹cych kosztów opracowania i wdro- enia systemu klasy ERP w uczelni. Koszty te zale ¹ od wielu czynników. Do najwa niejszych mo na zaliczyæ: z³o onoœæ systemu, wielkoœæ uczelni, czas opracowania i wdro enia systemu, udzia³ w³asny uczelni w opracowaniu systemu, warunki licencji, gwarancji, serwisu i aktualizacji 15. Czas realizacji i wdro enia projektu mo e siê wahaæ od kilku miesiêcy do nawet kilku lat. Rynek dla dostawców tego typu systemów staje siê w Polsce coraz bardziej atrakcyjny. Trudno go jednak w miarê wiarygodnie oszacowaæ. Gdybyœmy za³o yli, i uczelnie s¹ w stanie wydaæ rocznie jedynie 100 z³ na studenta na rozwój systemu ERP, to daje to rynek rzêdu 150 mln z³. Przy istniej¹cych ponad 350 uczelniach wypada to œrednio oko³o 0,45 mln z³ na uczelniê. Nie wydaje siê, aby by³a to kwota zbyt wygórowana na tak istotn¹ dla przysz³oœci uczelni inwestycjê Warunki inwestowania w systemy ERP 3.3. Czynnik ludzki Jak ju wspomniano, wdra anie systemu ERP w uczelni niesie ze sob¹ istotne zmiany organizacyjne i kompetencyjne. W zwi¹zku z tym polaryzuje równie postawy potencjalnych klientów systemu, którzy stanowi¹ spo³ecznoœæ akademick¹. Mo na wœród nich wyró niæ kilka grup o znacznie ró ni¹cych siê postawach 16 : grupa pierwsza, do której na- 15 Ceny mog¹ siê wahaæ od kilkunastu tysiêcy z³otych za modu³ do kilku milionów z³otych za du- y system. Wygrany tego roku przez Computerland przetarg na dostawê zintegrowanego systemu informatycznego dla Politechniki Wroc³awskiej ma wartoœæ 3 mln z³. Natomiast koszt systemu klasy ERP II dla œredniej klasy uczelni w USA to 5 20 mln dolarów. Aktywne zaanga owanie siê uczelni w jego opracowanie i wdro enie mo e go zmniejszyæ nawet 10-krotnie. 16 Autor by³ w latach rektorem WSIiZ w Rzeszowie i w tym czasie w uczelni wdra ano i kilkukrotnie aktualizowano systemy klasy ERP a nastêpnie ERP II.

7 S. Paszczyñski Zintegrowany system zarz¹dzania uczelni¹ le ¹ pracownicy ze œcis³ego kierownictwa uczelni (rektor, dyrektor administracyjny, prorektorzy, dziekani), grupa druga to nauczyciele akademiccy, grupa trzecia to pracownicy administracyjni, grupa czwarta to pracownicy odpowiedzialni bezpoœrednio za wdro enie systemu, grupa pi¹ta to studenci. G³ówni klienci systemu cz³onkowie grup drugiej i pi¹tej (studenci i nauczyciele) poniewa nale ¹ do tej grupy spo³ecznej, która u ywa ju na co dzieñ Internetu i oczekuje zdalnego dostêpu do zasobów uczelni, odnosi siê (oprócz nielicznych nauczycieli bêd¹cych w wieku przedemerytalnym) do wprowadzanych zmian i wdra anego systemu bardzo pozytywnie. Grupa pierwsza i czwarta z racji nadzorowania procesu wdra ania musi odnosiæ siê pozytywnie, gdy od ich postawy zale y motywacja i stosunek do systemu pozosta³ych pracowników. Z najwiêkszymi oporami do ca³ego procesu wdra ania systemu podchodzi grupa trzecia, która bezpoœrednio testuje nowy system i musi poznaæ wszystkie jego tajniki. Zajmuje to bardzo du o czasu i nie zawsze jest odpowiednio wynagradzane. W tej grupie mo na spodziewaæ siê przypadków sabota u, fa³szowania wyników testów, zg³aszania nadmiernych i nieuzasadnionych wymagañ odnoœnie do graficznego interfejsu u ytkownika systemu. Zwykle równie wœród pracowników tej grupy istniej¹ najwiêksze obawy dotycz¹ce mo liwoœci zachowania dotychczasowego miejsca pracy. Proces wdra ania systemu przebiega znacznie ³agodniej, je eli pracownicy zostan¹ odpowiednio przygotowani przez w³adze uczelni do wdro enia systemu. Zrozumienie przez wszystkich celowoœci wdro enia systemu i ich roli w tym procesie jest podstaw¹ sukcesu. Zmiany organizacyjne powinny byæ wprowadzone z wyprzedzeniem, a nie jednoczeœnie ze wdra aniem systemu. Po wstêpnym wdro eniu systemu wszyscy pracownicy powinni byæ odpowiednio przeszkoleni w jego u ywaniu, a nastêpnie motywowani do jego u ywania. W³adze uczelni powinny uruchomiæ monitoring wykorzystania zasobów systemu i reagowaæ natychmiast na zauwa one nieprawid³owoœci. Korzystnym jest równie oszacowanie efektów ekonomicznych wdro enia systemu. 4. Podsumowanie Reforma finansów publicznych i wzrost konkurencji na krajowym, jak i globalnym rynku edukacyjnym, zmusi polskie uczelnie do nastêpuj¹cych dzia³añ: oszczêdnego gospodarowania œrodkami zarówno bud etowymi, jak i prywatnymi, otwarcia swoich zasobów i udostêpnienia ich poprzez Internet zarówno dla pracowników, jak i studentów; usprawnienia systemu zarz¹dzania uczelni¹, który bêdzie w stanie przetwarzaæ stale wzrastaj¹c¹ iloœci informacji, która jest produkowana zarówno wewn¹trz uczelni, jak i w jej bli szym i dalszym otoczeniu; przyspieszenia procesów decyzyjnych, gdy czêsto na podjêcie istotnych decyzji kierownictwo uczelni ma zaledwie kilka dni, podczas gdy jeszcze kilka lat temu by³o to nawet kilka miesiêcy.

8 248 Czêœæ II Wp³yw technologii informacyjnych na procesy edukacji Bibliografia 0[1] Abramowicz W. 2002: Narzêdzia edukacyjne globalnego spo³eczeñstwa, [w:] Polska w drodze do globalnego spo³eczeñstwa informacyjnego, Wydawnictwo UNDP, Warszawa. 0[2] Bays M.E. 2001: Metodyka wprowadzania oprogramowania na rynek, t³um. z ang. Software Release Methodology, WNT, Warszawa. 0[3] Chabik J. 2002: Miêkka strona informatyki, Computerword Polska, nr 42/550. 0[4] Chabik J Sztuka prowadzenia projektu, Computerword Polska, nr 41/549. 0[5] Czajowska R. 2000: Wprowadzenie do zagadnieñ sztucznej inteligencji, [w:] J.S. Zieliñski (red.): Inteligentne systemy w zarz¹dzaniu Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. 0[6] De R. 2002: ERP's second coming, Express Computer The IT Business Weekly [w:] 0[7] Genovese Y., Bond B.A., Zrimsek B., Frey N., 2001: The transition to ERP II: Meeting The Challenges, Gartner Research, nr dok.: R [8] Gontarz A. 2003: Akademickie przymierze, Computerword Polska, nr 21/577. 0[9] Hajdan P. 2002: G³êbsze wody, Computerword Polska, nr 48/566. [10] Keenan J.J. 2003: Informatic Systems and Enterprise Capital: A Strategic Synergy [w:] Master of Business Administration, nr 4 (63). [11] Komisja Europejska. 2003: Rola uniwersytetów w Europie wiedzy, Wyd. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, nr dok. COM (2003) 58, Warszawa. [12] Marcinek T. 2003: Zarz¹dzanie na wy szym poziomie, Computerword Polska, nr 16/572. [13] Maœniak L. 2003: Walka z uzale nieniem, Computerword Polska, nr 9/565. [14] Nielsen J. 2000: Designing Web Usability, New Riders Publishing, Indianapolis, USA. [15] Smith M. 2002, ERAU: A High Performance Higher Education Organization and Technology, [16] Stiller E., LeBlanc C. 2002: Project-Based Software Engineering An Object-Oriented Approach, Wyd. Addison Wesley. [17] Vebruggen T. 2002: JD Edwards: czas na zmiany, Computerword Polska, nr 35/543. [18] Yanosky R., Harris M., Zastrocky M. 2002: Higher-Education ERP in Transition, Gartner Research, nr dok.: AV

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8 Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 8 Kraków 2012 Redaktor Naukowy: prof. dr hab. Henryk Gurgul Sekretarz: mgr Krzysztof K³êk Recenzenci: prof. dr hab. Stanis³aw Belniak

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA ZESZYTY NAUKOWE MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA TARNÓW 2004 KOMISJA SENACKA DO SPRAW NAUKI I WYDAWNICTW Recenzent: prof.

Bardziej szczegółowo

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3 BAROMETR REGIONALNY 59 DOŒWIADCZENIA W WYKORZYSTANIU NARZÊDZI MARKETINGU W PRZEDSIÊBIORSTWACH W PROGRAMIE EQUAL SYSTEM PRZECIWDZIA ANIA POWSTAWANIU BEZROBOCIA NA TERENACH S ABO ZURBANIZOWANYCH mgr Agnieszka

Bardziej szczegółowo

ARTYKU Y. Jerzy Kisielnicki* Technologia informacyjna w organizacji. Zzl a technologia informacyjna analiza relacji

ARTYKU Y. Jerzy Kisielnicki* Technologia informacyjna w organizacji. Zzl a technologia informacyjna analiza relacji ARTYKU Y Jerzy Kisielnicki* Technologia informacyjna w organizacji Jerzy Technologia Kisielnicki informacyjna Pragniemy scharakteryzowaæ w organizacji rolê systemów informatycznych w usprawnianiu zarz¹dzania

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

Adam Iwaniak. Laboratorium GIS, Akademia Rolnicza we Wroc³awiu

Adam Iwaniak. Laboratorium GIS, Akademia Rolnicza we Wroc³awiu Rola serwisów POLSKIE WMS WFS TOWARZYSTWO i generalizacji w INFORMACJI upowszechnianiu PRZESTRZENNEJ informacji geograficznej ROCZNIKI GEOMATYKI 2005 m TOM III m ZESZYT 4 77 ROLA SERWISÓW WMS WFS I GENERALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Kompendium infrastruktur danych przestrzennych

Kompendium infrastruktur danych przestrzennych Czêœæ I skróconej wersji polskiej podrêcznika Developing Spatial Data Infrastructures: The SDI Cookbook Kompendium infrastruktur danych przestrzennych GSDI, wersja 1.1, 2001, pod redakcj¹ Douglasa D. Neberta

Bardziej szczegółowo

5. Pro-innowacyjna oferta edukacyjna poza systemem akademickim nowe metody transferowania wiedzy

5. Pro-innowacyjna oferta edukacyjna poza systemem akademickim nowe metody transferowania wiedzy (1 Beata Gotwald 5. Pro-innowacyjna oferta edukacyjna poza systemem akademickim nowe metody transferowania wiedzy STRESZCZENIE W œwiecie szybkich zmian cywilizacyjnych, kulturowych, spo³ecznych, ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

WARTO WIEDZIEÆ, E... INFOTEL 1/2007

WARTO WIEDZIEÆ, E... INFOTEL 1/2007 WARTO WIEDZIEÆ, E......B³yskawiczna ekspansja wideo w internecie zmienia oblicze portali. Wydawcy internetowi coraz wiêcej inwestuj¹ w multimedia i coraz chêtniej mówi¹ o swoich us³ugach telewizja. Teledyski,

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 23 2007 Zeszyt 1 PATRYCJA B K* Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telekomunikacja. Grzegorz Kantowicz Dogoniæ Europê... 8 12 VIII Kongres INFOTELA

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telekomunikacja. Grzegorz Kantowicz Dogoniæ Europê... 8 12 VIII Kongres INFOTELA SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e...... 4 7 Telekomunikacja INDEKS 345237 numer 3 (103), rok dziesi¹ty lipiec/wrzesieñ 2009 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(10)/2007 Wybrane problemy wspó³czesnego zarz¹dzania TARNÓW 2007 RADA ZESZYTÓW NAUKOWYCH MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ ptint PRAKTYKA i TEORIA INFORMACJI NAUKOWEJ i TECHNICZNEJ PRACTICE and THEORY of SCIENTIFIC and TECHNICAL INFORMATION Tom XXI Nr 1-2 (81-82)/2013 ISSN 1230-5529 PROBLEMY BADANIA PRZEGLĄDY Z PRAKTYKI INT

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy. Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY. dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy. Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY. dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego Warszawa 2005 Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament

Bardziej szczegółowo

Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP. Sposób na ograniczenie kosztów dla firm i instytucji

Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP. Sposób na ograniczenie kosztów dla firm i instytucji 2 VoIP SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP 4 5 ISBN 978-83-60516-33-1 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Telefonia internetowa: gdzie jesteœmy? 6 10 Wydawca:

Bardziej szczegółowo

COBIT GOVERNANCE INSTITUTE. Wydanie trzecie Wytyczne Zarz¹dzania. Kwiecieñ 2001

COBIT GOVERNANCE INSTITUTE. Wydanie trzecie Wytyczne Zarz¹dzania. Kwiecieñ 2001 GOVERNANCE INSTITUTE COBIT Wydanie trzecie Wytyczne Zarz¹dzania Kwiecieñ 2001 Released by the COBIT Steering Committee and the IT Governance Institute TM The COBIT Mission: To research, develop, publicise

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie dla biznesu

oprogramowanie dla biznesu kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu listopad / grudzie 2007 cena 70 z b dów wdro eniowych badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce do wiadczenia prezesów

Bardziej szczegółowo

Wanda BURDECKA Instytucje otoczenia biznesu Badanie w³asne PARP, 2004 r Warszawa, 2004 1 Autor Wanda Burdecka Redakcja i korekta Wanda Burdecka Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2004

Bardziej szczegółowo

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii 2 VoIP OPERATORZY, US UGI, SPRZÊT SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-02-7 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz tel.

Bardziej szczegółowo

ecard IPO Raport analityczny 21.06.2006

ecard IPO Raport analityczny 21.06.2006 GPW: -- REUTERS: -- BLOOMBERG: -- 21.06.2006 Raport analityczny IPO Dane podstawowe (po emisji)* cena emisyjna (PLN)** 2,50 maksymalna cena emisyjna (PLN)*** 3,50 w ycena DCF (PLN) 2,60 w ycena porów naw

Bardziej szczegółowo

Stanley J. Smits, Tadeusz Kowalski, Anna Matysek-Jêdrych, Agnieszka Jaromin Ewolucja studiów MBA 1. Oczekiwania a realia

Stanley J. Smits, Tadeusz Kowalski, Anna Matysek-Jêdrych, Agnieszka Jaromin Ewolucja studiów MBA 1. Oczekiwania a realia 136 Komunikaty Stanley J. Smits, Tadeusz Kowalski, Anna Matysek-Jêdrych, Agnieszka Jaromin Ewolucja studiów MBA 1. Oczekiwania a realia Celem artyku³u jest ogólna ocena kondycji studiów Master of Business

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Kantowicz. Mieczys³aw Borkowski. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz

Grzegorz Kantowicz. Mieczys³aw Borkowski. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz INDEKS 345237 numer 1 (101), rok dziesi¹ty styczeñ/marzec 2009 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. M. Kantowicz, G. Kantowicz ul. Stawowa 110,

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. przejmij stery swojej firmy

Microsoft Dynamics NAV. przejmij stery swojej firmy Microsoft Dynamics NAV przejmij stery swojej firmy W œlad za potrzebami Twojej firmy Konkurencja na rynku wzrasta, a tempo rozwoju œrodowiska biznesowego wymaga poszukiwania nowych rozwi¹zañ w celu utrzymania

Bardziej szczegółowo

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê.

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê. Warunkiem koniecznym dla zaistnienia gotowoœci jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowej. Bez dostêpu do globalnego systemu komunikacyjnego, adna spo³eczeñstwo nie bêdzie mog³o uczestniczyæ

Bardziej szczegółowo

E-LEARNING ROZWI ZANIE INNOWACYJNE NA RYNKU EDUKACYJNYM

E-LEARNING ROZWI ZANIE INNOWACYJNE NA RYNKU EDUKACYJNYM Ma gorzata BIERNACKA Justyna PATALAS Uniwersytet Zielonogórski E-LEARNING ROZWI ZANIE INNOWACYJNE NA RYNKU EDUKACYJNYM 1. Wst p Mo liwo realizacji nauczania na odleg o, pojawi a si wraz z post pem technicznym

Bardziej szczegółowo

FUZJE I PRZEJÊCIA BANKOWE

FUZJE I PRZEJÊCIA BANKOWE 45 FUZJE I PRZEJÊCIA BANKOWE SPIS TREŒCI Lista uczestników seminarium 4 Od Redakcji WPROWADZENIE 5 Wojciech Kostrzewa PRZES ANKI ORAZ TYPY FUZJI I PRZEJÊÆ BANKOWYCH 7 1. Fuzja moda czy koniecznoœæ 7 2.

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do Wy szej Szko³y Finansów Informatyki im. prof. J. Chechliñskiego

Zapraszamy do Wy szej Szko³y Finansów Informatyki im. prof. J. Chechliñskiego Szanowni Pañstwo, Drodzy kandydaci na studia, Rozpoczynaj¹c nowy etap w swoim yciu, zadajecie sobie zapewne pytania: któr¹ Uczelniê wybraæ, która spe³ni Wasze wymagania i oczekiwania. Wybór odpowiedniej

Bardziej szczegółowo

Systemy wynagrodzeñ mened erów ukierunkowane na wzrost wartoœci przedsiêbiorstwa Systemy wynagrodzeñ mened erów ukierunkowane na wzrost...

Systemy wynagrodzeñ mened erów ukierunkowane na wzrost wartoœci przedsiêbiorstwa Systemy wynagrodzeñ mened erów ukierunkowane na wzrost... Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 3/1/2014 Leszek Paw³owicz* Leszek Paw³owicz Systemy wynagrodzeñ mened erów ukierunkowane na wzrost wartoœci przedsiêbiorstwa Systemy

Bardziej szczegółowo