P ANETA ANETAG OWICE. Katalog produktów. W numerze IZAWORY PROMOCJA G OWIC S1IZAWORÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P ANETA ANETAG OWICE. Katalog produktów. www.comap.pl. W numerze IZAWORY PROMOCJA G OWIC S1IZAWORÓW"

Transkrypt

1 P ANETA ANETAG OWICE Informator dla COMAP profesjonalistów dla profesjonalistów zbran yzinstalacyjno instalacyjno -grzewczej - grzewczej W numerze Nowe zawory i głowice dekoracyjne 2w WydajnoÊç ogrzewania podłogowego Biofloor 3w Przeglàdy zaciskarek 4w Po raz kolejny mamy przyjemnêç zaproponowaç Paƒstwu najnowszà promocj b dàcà kontynuacjà zesz orocznejedycji. Promocja dotyczy naszej podstawowejg owicy termostatycznej S1 b dàcejflagowym produktem Comap wzakresieg owic termostatycznych. Przy zakupie zestawupromocyjnego sk adajàcego si z 12-u kompletów termostatycznych lub 20-u g owicdogrzejników dolnozasilanych oferujemygratis, dowyboru spodnie ogrodniczki lub praktycznàbluz roboczà. Pakietyidok adne informacje natemat promocji dost pne sà wsieci dystrybucji Comap Polska. Sierpień 2007 Nr 8 PROMOCJA G OWIC S1IZAWORÓW IZAWORY TERMOSTATYCZNYCH DEKORACYJNE W najbli szych tygodniachpojawi si wsprzeda y gama zaworów i g owic ozdobnych do grzejników azienkowych oraz dekoracyjnych. Nowa gama b dzie uzupełnieniem oferty Comap w zakresie armatury grzejnikowejsar. Wprowadzenie nowejgamy jest naszà odpowiedzià na intensywny rozwój rynku grzejników ozdobnych w Polsce. Coraz wi ksza liczba wymagajàcychklientów poszukuje produktu markowego, jakoêciowego - pozwalajàcegona estetycznepod àczenie wybranych przez nichgrzejników ozdobnych oraz azienkowych. c.d. str COMAP OD KUCHNI Comap zainwestowa prawie 26 milionów euro wrozwój produkcji i wlogistyk handlowà. Aby wyjêç naprzeciwzwi kszeniu produkcji z àczeksudo oraz rozwojowi nowych serii takich jak z àczki zaprasowywane SudoPress Visu-Control. Comap buduje nabazie jednej ze swych platform produkcyjnych w St-Denis-de-l Hotelnowàlini produkcyjnà wysokowydajnà i konkurencyjnà, a przy tym spe niajàcà wszelkie wymogiochrony Êrodowiska naturalnego. Inwestycja sk ada si z hali produkcyjnej oraz nowoczesnych maszyn. Nowafabryka o powierzchni 15400m 2 rozpocznie produkcj pod koniec 2007 roku. Wzrost sprzeda y produktów Comap zw aszcza takich jak rury i p yty do ogrzewania pod ogowego wymusi rozwój magazynulogistyki centralnej w Checy, który nadà ajàc zatym trendem rozwojowym równie uleg modernizacji m 2 powierzchnimagazynowejgwarantuje wzrost o50% zdolnoêciprze adunkowych. Magazyn dysponuje16500miejsc do sk adowania, zktórych 1500 jest przeznaczone dla produktówniewymiarowych. Projekt ten niewàtpliwie wzmacnia jakoêçnaszej obs ugi logistycznej klienta i stanowi jednoczeênie kolejnà zalet w postaci dostosowania si do najnowszych wymagaƒ rynku dystrybucji towarów. Szanowni Państwo, W ostatnim czasie obserwujemy wzrost zainteresowania instalacjami opartymi na rurach wielowarstwowych i Pex. Systemy te g ównie oparte sà na po àczeniach zaprasowywanych, które skracajà czas wykonania instalacji, pozwalajàcjednoczeênie - jaktojestwprzypadkucomap a - na otrzymanie przez klienta ostatecznego 10 letniej gwarancji. Prostota wykonania po àczeƒ zaprasowywanych wià e si zodpowiednim utrzymaniem sprawnoêci zaciskarek oczym niestety nie wszyscy pami tajà. Dlategote wniniejszej edycji Planety poruszamy ten temat. Poza tym z przyjemnoêcià przedstawiamy Paƒstwu naszà obecnà poszerzonà ofert termostatyki o produkty ozdobne. Jestem przekonany, e nowagama Design obejmujàcag owice, zawory termostatyczne jak i zawory powrotne b dzie cieszy a si du ym powodzeniem. Zach cajàc do lektury ca ego naszego periodyku pozostaje z wyrazami szacunku. eszek Maçkowiak Dyrektor Comap Polska Katalog produktów 3

2 4

3 SYSTEMY INSTAACYJNE Rozdzia I z polietylenu sieciowanego PEX... 8 wielowarstwowe Al/PEX, Al/PERT... 9 Zalecenia monta owe i przechowywanie rur RozszerzalnoÊç termiczna Kompensacja wyd u eƒ - Al/PEX, Al/PERT Spadki ciênienia Rozdzia II Z àczki zaprasowywane Z àczki zaprasowywane do rur PEX, Al/PEX, Al/PERT Rozdzia III Rozprowadzenie wody sanitarnej i grzewczej Sposoby rozprowadzenia wody sanitarnej i grzewczej Rozdzielacze Pod àczenie rur do rozdzielaczy...28 Pod àczenie rur do grzejników z podejêciem bocznym...30 Pod àczenie rur do grzejników z wk adkami zaworowymi G owice termostatyczne do grzejników z wk adkami zaworowymi Rozdzia IV Ogrzewanie pod ogowe Kompletny system ogrzewania pod ogowego Rozwiàzanie z p ytà systemowà - warstwa przeciwwilgociowa z twardego polistyrenu 0,6 mm Rozwiàzanie z p ytà systemowà - pow oka przeciwwilgociowa z polistyrenu 200 µ o podwy szonej wytrzyma oêci System z siatkà mocujàcà 3 mm System z rozwijanà p ytà izolacyjnà System z listwami mocujàcymi Suchy system Akcesoria monta owe do ogrzewania pod ogowego Rozdzielacze do ogrzewania pod ogowego Rozdzielacz mosi ny do ogrzewania pod ogowego Rozdzielacz modu owy z poliamidu do ogrzewania pod ogowego Rozdzielacz modu owy z poliamidu - cz Êci zamienne, monta Pod àczenie rur do rozdzielaczy ogrzewania pod ogowego Zestaw regulacyjny mieszajàcy do ogrzewania pod ogowego Regulacja ogrzewania pod ogowego Rozdzia V Narz dzia Zaciskarka Sudopress Zaciskarka Sudopress Zaciskarki Sudopress - wyposa enie, obs uga Narz dzia do przygotowania i obróbki rur Rozdzia VI Florys PEX - alternatywne rozwiàzanie

4 6 > CERTYFIKATY

5 PEX Al/PEX Al/PERT 7

6 z polietylenu sieciowanego PEX-c Charakterystyka Rura PEX firmy COMAP wyprodukowana zosta a z polietylenu o wysokiej g stoêci, sieciowanego metodà fizycznà - stàd oznakowanie materia u: PEHD-Xc. Rura ta dostarczana jest w dwóch wersjach: (2 klasa) bez warstwy antydyfuzyjnej - do rozprowadzenia wody sanitarnej oraz z warstwà antydyfuzyjnà (5 klasa) - do rozprowadzenia wody grzewczej i ogrzewania pod ogowego. Rura z warstwà antydyfuzyjnà (EVOH) sk ada si z 5 warstw: PEX, warstwa kleju, bariera antydyfuzyjna, warstwa kleju, PEX. Sieciowanie rur PEX-c zapewnia im du à elastycznoêç, a tym samym du à swobod kszta towania podczas monta u. Parametry pracy Dla podanych poni ej Êrednic, zgodnie z PN-EN ISO dla wody sanitarnej i grzewczej (*): Wymiary 16x2,0 18x2,0 20x2,0 Temperatura pracy max. Klasa 2: 60 O C Klasa 5: 95 O C Klasa 2: 95 O C Klasa 5: 95 O C Klasa 2: 60 O C Klasa 5: 95 O C * Zgodnie z ISO klasa 2 oznacza instalacje wody sanitarnej, a klasa 5- instalacje grzewcze. CiÊnienie pracy max. Klasa 2: 10 bar Klasa 5: 8 bar Klasa 2: 8 bar Klasa 5: 8 bar Klasa 2: 8 bar Klasa 5: 6 bar 9003 Rura z polietylenu sieciowanego PEX-c z warstwà antydyfuzyjnà EVOH, bia a Wymiary Kod artyku u Opak. 16 x 2,0 18 x 2,0 20 x 2, m m m [Sudopex] Na zamówienie dost pne wi ksze zwoje: 200m, 400m, 600m. Prosimy o kontakt w sprawie warunków dostawy. 8

7 wielowarstwowe Al/PEX wielowarstwowe Al/PERT Charakterystyka Al/PEX jest to wielowarstwowa rura z wk adkà aluminiowà. Rura wewn trzna wykonana zosta a z najwy szej jakoêci polietylenu sieciowanego metodà fizycznà PEHD-Xc. Aluminiowa wk adka (0,4 mm), spawana doczo owo metodà laserowà, sprawia, e w aêciwoêci rury Al/PEX sà porównywalne z w aêciwoêciami rur metalowych. Al/PERT jest to wielowarstwowa rura z wk adkà aluminiowà (0,2 mm). Rura wewn trzna, majàca bezpoêredni kontakt z czynnikiem posiada oznaczenie PERT - jest to polietylen o podwy szonej odpornoêci cieplnej. Rura wielowarstwowa SudoSKIN to alternatywna propozycja Comap w zakresie rur z wk adkà aluminiowà. Stanowi ona dopuszczalny kompromis mi dzy cenà a jakoêcià, spe niajàc nadal surowe wymagania europejskie. Dla obu rur: ciênienie pracy max.: 10 bar temperatura pracy max.: 95 C % bariera antydyfuzyjna Dla obydwu rur skutecznà barier antydyfuzyjnà stanowi wk adka aluminiowa [MultiSKIN] [SudoSKIN] Al/PEX w zwojach Rura wielowarstwowa Al/PEX w zwojach Uniwersalna rura do rozprowadzenia wody sanitarnej, grzewczej i ogrzewania pod ogowego Wymiary D ugoêç(m) Kod artyku u Opak. 14x2 16x2 18x2 20x2 26x3 32x MS1420 MS1620 MS1810 MS20210 MS2605 MS Al/PERT w zwojach Rura wielowarstwowa Al/PERT w zwojach Uniwersalna rura do rozprowadzenia wody sanitarnej, grzewczej i ogrzewania pod ogowego Wymiary D ugoêç(m) Kod artyku u Opak. 16x2 18x2 20x2 26x3 32x GS1620 GS1810 GS2010 GS2605 GS Al/PEX w sztangach Rura wielowarstwowa Al/PEX w sztangach Zalecana do prowadzenia po wierzchu Zastosowanie: woda sanitarna i grzewcza D ugoêç = iloêç metrów w opakowaniu Opakowanie = iloêç rur 5m w opakowaniu Wymiary D ugoêç (m) Kod artyku u Opak. 16x2 18x2 20x2 26x3 32x3 40x3,5 50x4 63x4, MSS MSS MSS MSS MSS MSS MSS MSS

8 Zalecenia monta owe i przechowywanie rur Przy pracy z rurami nale y stosowaç si do zamieszczonych poni ej zaleceƒ monta owych, jak równie do obowiàzujàcych norm, przepisów i zasad sztuki instalacyjnej. Pozwoli to na bezproblemowe wykonanie po àczenia i sprawne zrealizowanie ca ej instalacji. Przechowywanie rur nale y sk adowaç w po o eniu poziomym, na p askim i równym pod o u. Odcinki proste sk adowaç na podk adach drewnianych lub z innego materia u, nie powodujàcego uszkodzenia rur. nale y przechowywaç w magazynach zadaszonych, chroniç przed dzia aniem promieni s onecznych i opadami atmosferycznymi. 110 C Maksymalna temperatura na powierzchni rury. nie mogà byç ogrzewane otwartym p omieniem. Maksymalna temperatura kontaktu z rurà nie mo e byç wy sza ni 110 C. Ci cie rury Rur nale y ciàç tylko za pomocà specjalnych no yc i obcinaków. Nie nale y u ywaç do ci cia rury pi y lub no a. Kalibrowanie rury Ci cie rury zawsze powoduje niewielkie jej zdeformowanie. Aby mo na by o bez problemu wcisnàç w rur korpus z àczki, nale y po obci ciu skalibrowaç koƒcówk rury. Zabezpieczy to uszczelki O-ring`owe przed ewentualnym wyrwaniem lub uszkodzeniem. Stosowanie rur os onowych W ka dym przypadku, gdy rura przechodzi przez przegrody dylatacyjne, przez Êciany, stropy, etc., gdy rura jest prowadzona w bruzdach Êciennych, a tak e w miejscach doprowadzenia do przy àczy i odbiorników (grzejników, baterii, rozdzielaczy...), konieczne jest zastosowanie rur os onowych (peszli). Rozwijanie i gi cie rury Rur nale y rozwijaç w taki sposób, aby nie by a nigdzie zdeformowana - za amana lub zagi ta. Nale y jà rozwijaç stopniowo np. z jednoczeênie transportowanego zwoju lub b bna. Rura wielowarstwowa z wk adka aluminiowà mo e byç gi ta w r ku a do Êrednicy Ø 26. Zaleca si jednak stosowanie spr yny przy ma ych promieniach gi cia i du ych Êrednicach rury. Minimalny promieƒ gi cia - 5 Êrednic do DN 20, 3 Êrednice - powy ej. Wykonywanie po àczeƒ Nie wolno wykonywaç po àczeƒ na zagi tym kawa ku rury. Minimalny odcinek prosty przed i za po àczeniem musi wynosiç 3 x Êrednica zewn trzna rury. Osie pod àczeƒ do armatury lub rozdzielaczy muszà stanowiç wzajemne przed u enie. Nale y unikaç wszelkich zagi ç w okolicach po àczenia. Po àczenie nie mo e byç nara one na adne napr enia wzd u osi. 0 C Niebezpieczeƒstwo zamarzania W przypadku ryzyka wystàpienia ujemnej temperatury, rura nie powinna zawieraç wody, gdy mo e zaistnieç niebezpieczeƒstwo uszkodzenia instalacji. 10

9 Informacje techniczne rozszerzalnoêç termiczna Wspó czynnik rozszerzalnoêci termicznej rur - PEHD-X α = (0,00075 x t max ) + 0,125 mm/mk - Al/PEX i Al/PERT α = 0,024 mm/mk - wyd u enie = α x T x Przyk ad : porównanie rozszerzalnoêci termicznej rur wykonanych z ró nych materia ów: d ugoêç rury = 10m ró nica temperatur T = 50 C ( z 20 C na 70 C ) Stal Miedê Al/PEX PEX 6 mm 8,5 mm 12 mm 89 mm rura Al/PEX, Al/PERT rura PEX ( mm ) m 5 m 4 m 3 m 30 2 m d ugoêç rury (m) 15 1 m T ( o C) 11

10 Informacje techniczne Kompensacja wyd u eƒ - Al/PEX, Al/PERT Mimo, e rozszerzalnoêç termiczna rur wielowarstwowych jest wzgl dnie ma a nie nale y o niej zapominaç - konieczne jest obliczenie wyd u alnoêci rury i w aêciwe rozmieszczenie punktów sta ych, tak aby rura odpowiednio pracowa a. Tak jak ka dy materia, równie i rura wielowarstwowa podlega rozszerzalnoêci termicznej. Wspó czynnik rozszerzalnoêci termicznej rur wielowarstwowych Comap wynosi: α = 0,024 mm / mk Wyd u enie rury na danej d ugoêci przy danym wzroêcie temperatury mo na obliczyç wed ug wzoru Przyk ad: = 12 m = α x T x T = 50 C = 0,0024 x 50 x 12 = 14,4 mm Rozmieszczenie punktów sta ych wielowarstwowe nale y mocowaç do elementów konstrukcyjnych budynku za pomocà punktów sta ych i przesuwnych. Odleg oêci pomi dzy nimi powinny zapewniç kompensacj przewodów. Punkty sta e powinny byç usytuowane na ka dej kondygnacji, na odga zieniu od pionu oraz przy ka dym odbiorniku. Punkty przesuwne, pozwalajàce rurze na przesuw wzd u ny, powinny byç rozmieszczone w zale noêci od temperatury czynnika i Êrednicy zewn trznej rury: Rura 14x2 16x2 18x2 20x2 26x3 32x3 40x3,5 50x4 63x4,5 Odl. mi dzy punktami 1 m 1 m 1 m 1 m 1,5 m 2 m 2 m 2,5m 2,5m Rami kompensacyjne JeÊli kierunek prowadzenia przewodu zosta zmieniony, np. poprzez wstawienie kolana, to jego kompensacja odbywa si w sposób naturalny na ramieniu zgi cia, którego d ugoêç (od osi rury do najbli szego punktu sta ego) mo na obliczyç ze wzoru: Punkt sta y Punkt przesuwny B B B gdzie: B = C x D x B oznacza d ugoêç ramienia C oznacza sta à materia owà = 33 D oznacza Êrednic rury w mm oznacza wyd u enie rury na danej d ugoêci w mm Przyk ad: = 12 m T = 50 C B = 0,0024 x 50 x 12 = 14,4 mm stàd: B = 33 x ( 16 x 14,4 ) 1/2 =501 mm B P tla kompensacyjna Zasada dzia ania p tli kompensacyjnej jest zbli ona do zasady dzia ania ramienia kompensacyjnego. P tla kompensacyjna jest wykonana bezpoêrednio na przewodzie, pomi dzy sta ymi punktami, a jej wysokoêç mo na obliczyç wed ug wzoru: B gdzie: B = C x D x B oznacza wysokoêç p tli kompensacyjnej C oznacza sta à materia owà = 33 D oznacza Êrednic rury w mm oznacza wyd u enie rury na danej d ugoêci w mm Przyk ad = 12 m T = 50 C = 0,0024 x 50 x 2 x 12 = 28,8 mm stàd: B = 33 x ( 16 x 28,8 ) 1/2 = 708 mm 12

11 Informacje techniczne spadki ciênienia Diagram spadki ciênienia - dla rur PEHD-X, Al/PEX i Al/PERT obowiàzuje ten sam wykres czynnik woda grzewcza 70 o C 13

12 Informacje techniczne spadki ciênienia Diagram spadki ciênienia - dla rur PEHD-X, Al/PEX i Al/PERT obowiàzuje ten sam wykres czynnik woda pitna 20 o C 14 14

13 Dodatkowe informacje techniczne Charakterystyka fizyczna rur Zalecane pr dkoêci w przewodach (woda u ytkowa): - w po àczeniach od pionu do punktów czerpalnych 2,5m/s - w pionach 2,5m/s - w przewodach rozdzielczych 2,0m/s - w połàczeniach wodociàgowych domowych 2,0m/s 15 15

14 Notatki 16 16

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà SYSTEMY OCIEPLE CERESIT Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà 2 Spis treêci Spis treêci I Henkel Polska Sp. z o.o.... 4 II Dlaczego nale y ocieplaç budynki?... 6 III Przepisy regulujàce...

Bardziej szczegółowo

Badania stanowiskowe nowej konstrukcji kontenera do przewozu p ynów kriogenicznych, szczególnie ciek ego azotu i LNG

Badania stanowiskowe nowej konstrukcji kontenera do przewozu p ynów kriogenicznych, szczególnie ciek ego azotu i LNG Wnioski 1. Pr dkoêç ci cia, a zaraz po niej ogniskowa sà najcz Êciej wyst pujàcymi czynnikami istotnie wp ywajàcymi na wielkoêci charakteryzujàce stan powierzchni wyrobu po operacji ci cia i zapewniajàcymi

Bardziej szczegółowo

atwo, oszcz dnie, niezawodnie - w aêciwy wybór dla profesjonalisty

atwo, oszcz dnie, niezawodnie - w aêciwy wybór dla profesjonalisty atwo, oszcz dnie, niezawodnie - w aêciwy wybór dla profesjonalisty - w aêciwy wybór dla profesjonalisty atwo, oszcz dnie, niezawodnie Czy mo liwe jest utworzenie nak adki dla programu AutoCAD, która zapewni

Bardziej szczegółowo

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10 Instrukcja obs ugi Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C 29.32.20-53.10 Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

Rider 16. Instrukcja obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61

Rider 16. Instrukcja obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61 Rider 16 Instrukcja obs ugi Przed przystàpieniem do eksploatacji maszyny przeczytaj dok adnie i ze zrozumieniem instrukcj obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61 SPIS TREÂCI Instrukcja obs ugi Rider

Bardziej szczegółowo

Systemy renowacji i izolacji starych budynków

Systemy renowacji i izolacji starych budynków Systemy renowacji i izolacji starych budynków Spis treêci I. Ceresit i historia izolacji....................................................... 3 II. Nowe mo liwoêci dla starych budynków..........................................

Bardziej szczegółowo

SCALANCE W. Katalog skrócony marzec 2007 SCALANCE W

SCALANCE W. Katalog skrócony marzec 2007 SCALANCE W SCALANCE W ddddddddddd ddddddddddd ddddddddddddd dddddddddd, ddddddd, dddddddddd Katalog skrócony marzec 2007 simatic net SCALANCE W SCALANCE skalowalna wydajnoêç Filozofia Ca kowicie Zintegrowanej Automatyki

Bardziej szczegółowo

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED ISSN 1731-9366 Magazyn Klubu Âwiat a www.klubswiatla.pl nr 2 (8) / 26 wydawany przez Philips Lighting Poland S.A. O/K trzyn e OÊwietlenie LED Nowe rozwiàzania w oêwietleniu LED - str.6 Systemy i komponenty

Bardziej szczegółowo

Regulatory przep ywu. dla uk adów ze sta ym przep ywem Typ R 5/9/PL/6. TROX Austria GmbH Oddzia w Polsce ul. Techniczna 2 05-500 Piaseczno

Regulatory przep ywu. dla uk adów ze sta ym przep ywem Typ R 5/9/PL/6. TROX Austria GmbH Oddzia w Polsce ul. Techniczna 2 05-500 Piaseczno 5/9/PL/6 Regulatory przep ywu dla uk adów ze sta ym przep ywem Typ R TROX Austria GmbH Oddzia w Polsce ul. Techniczna 2 05-500 Piaseczno telefon: (0-22) 717 14 70 fax: (0-22) 717 14 72 www.troxtechnik.com

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK

ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE Kraków 2007 WYDAWCA: STOWARZYSZENIE GMIN POLSKA SIEå ENERGIE CITÉS 31-016 Kraków, ul. S awkowska 17 Tel./Fax +48

Bardziej szczegółowo

systemy wentylacyjne Lindab Comfort Cennik nawiewniki, kratki, dysze, vav, zawory Cennik wa ny od 23.02.2009 www.lindab.pl

systemy wentylacyjne Lindab Comfort Cennik nawiewniki, kratki, dysze, vav, zawory Cennik wa ny od 23.02.2009 www.lindab.pl systemy wentylacyjne Lindab Comfort Cennik nawiewniki, kratki, dysze, vav, zawory Cennik wa ny od.0.00 spis rozdzia ów Nowe produkty str Wprowadzenie str - Spis treêci str - Nawiewniki sufi towe str -

Bardziej szczegółowo

ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS

ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS Aplikacje Mobilnego aƒcucha Dostaw (MSCA) umo liwiajà u ytkownikom wykonywanie transakcji magazynowych i dzia aƒ w obszarze produkcyjnym poprzez zastosowanie przenoênych

Bardziej szczegółowo

Zwalczanie chwastów na àkach i pastwiskach

Zwalczanie chwastów na àkach i pastwiskach NR 11, KWARTA IV 2001 M A G A Z Y N D O W A G R O S C I E N C E S Drodzy Czytelnicy! Oddajemy w Paƒstwa r ce ostatni numer Dobrej Uprawy w tym roku. Przed nami uroczysty okres Âwiàt Bo ego Narodzenia oraz

Bardziej szczegółowo

Sto Renowacje. Czasopismo wykonawców, architektów i konserwatorów. Budowaç Êwiadomie.

Sto Renowacje. Czasopismo wykonawców, architektów i konserwatorów. Budowaç Êwiadomie. Rok III Nr 1/2007 Sto Renowacje Czasopismo wykonawców, architektów i konserwatorów Trudna sztuka osuszania zawilgoconych murów Okiem eksperta str. 3 Renowacja elewacji Ratusza i Bramy Opatowskiej w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

problemy nowoêci informacje

problemy nowoêci informacje PROTEUS program budowy zrobotyzowanego systemu wspierajàcego dzia ania s u b ratowniczych i odpowiedzialnych za bezpieczeƒstwo publiczne Celem projektu PROTEUS jest stworzenie systemu, który b dzie wspiera

Bardziej szczegółowo

Wentylacja. Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu

Wentylacja. Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu Wentylacja Ile wie ego powietrza potrzeba w domu? Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu zu ytego z kuchni, azienek, WC lub pomieszcze

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15")

Komputer serii Aspire E1 (15) Komputer serii Aspire E1 (15") Podr cznik u ytkownika komputera Obs ugiwane modele: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G / E1-530 / E1-510 2013 Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

Prawid owy monta P YTY WARSTWOWE. Stan 05-a/2007

Prawid owy monta P YTY WARSTWOWE. Stan 05-a/2007 P YTY WARSTWOWE Prawid owy monta Stan 05-a/2007 Autor i Copyright: Biuro In ynierskie Budowy Maszyn i Konstrukcji Metalowych Ing. Reinhard WIESINGER KG Ogólnie zaprzysi ony i s downie zarejstrowany rzeczoznawca

Bardziej szczegółowo

Ochrona serwerowni. po pierwsze nie szkodziç Norbert BARTKOWIAK. Ochrona serwerowni

Ochrona serwerowni. po pierwsze nie szkodziç Norbert BARTKOWIAK. Ochrona serwerowni Ochrona serwerowni po pierwsze nie szkodziç Norbert BARTKOWIAK Hipokrates sformu owa przysi g sk adanà do dziê przez adeptów sztuki lekarskiej, której zasadniczym przes aniem jest Primum non nocere. Po

Bardziej szczegółowo

Spis treêci W SKRÓCIE. Lotnisko Modlin dodaj do ulubionych 3. Skonsolidowany potencja 4. atwy w obs udze... nawet w r kawicach 6

Spis treêci W SKRÓCIE. Lotnisko Modlin dodaj do ulubionych 3. Skonsolidowany potencja 4. atwy w obs udze... nawet w r kawicach 6 Na ok adce: Prezes Radmoru, A. Synowiecki, na targach MSPO 2012 prezentuje goêciom radiostacje Szanowni Paƒstwo, Witamy w kolejnym numerze biuletynu Info-Radmor. Przedstawiamy w nim nowoêci z naszej oferty

Bardziej szczegółowo

Sympozjum biomérieux Polska

Sympozjum biomérieux Polska Spis treści 3 Mikrobiologiczna kontrola środowiska 4 Ocena stanu mikrobiologicznego powietrza w dużym zakładzie gastronomicznym 6 Wywiad z panią Krystyną Olejniczak-Korczyńską, kierownikiem laboratorium

Bardziej szczegółowo

Katalog Mebli Szkolnych i Przedszkolnych

Katalog Mebli Szkolnych i Przedszkolnych Katalog Mebli Szkolnych i Przedszkolnych Nr 22/2010 NowoÊç! Tablice multimedialne Ul. Janka WiÊniewskiego 26 81-335 Gdynia tel.: (58) 551 13 60 fax: (58) 551 73 48 2 Szanowni Paƒstwo, Kolejny ju raz przekazujemy

Bardziej szczegółowo

problemy nowoêci informacje

problemy nowoêci informacje Nowe technologie na targach STOM i CONTROL-STOM Ponad 400 firm z 25 krajów z ca ego Êwiata spotka o si na pi ciu wystawach zwiàzanych z obróbkà blach, metali, spawalnictwem, ochronà powierzchni i technikami

Bardziej szczegółowo

Rozpylacze i osprz t w uprawach sadowniczych

Rozpylacze i osprz t w uprawach sadowniczych Rozpylacze i osprz t w uprawach sadowniczych Rozpylacze Lechler skuteczna ochrona roêlin i Êrodowiska naturalnego Nowoczesna ochrona roêlin to coê wi cej ni stosowanie przyjaznych Êrodowisku preparatów.

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY POMOCY KRAJOWEJ DLA SEKTORA ROLNO- YWNOÂCIOWEGO

INSTRUMENTY POMOCY KRAJOWEJ DLA SEKTORA ROLNO- YWNOÂCIOWEGO INSTRUMENTY POMOCY KRAJOWEJ DLA SEKTORA ROLNO- YWNOÂCIOWEGO Warszawa 2006 r. Spis treêci III. Preferencyjne kredyty inwestycyjne... 3 III. Por czenia i gwarancje... 37 III. Pomoc finansowa dla grup producentów

Bardziej szczegółowo

Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych

Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych Nidzica 2011 Publikacja przygotowana w ramach projektu Marketing przedsi biorstw spo ecznych realizowanego przy udziale Êrodków Ministerstwa Pracy i Polityki Spo ecznej

Bardziej szczegółowo

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH P O L S K I I N S T Y T U T D E M O K R A C J I L O K A L N E J Witold Monkiewicz Grzegorz Rzeênik Marzena Wojda ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka

Ogólna charakterystyka Ogólna charakterystyka SIMATIC C7 Kompaktowy system sterowania SIMATIC OP SIMATIC S7-300 SIMATIC C7 Ogólna charakterystyka Maszyna produkcyjna oprócz niezawodnego uk adu logicznego powinna posiadaç równie

Bardziej szczegółowo

Grande Punto Z ZAPAŁEM ABARTHA. Pi ç gwiazdek DLA FIATA 500 60 lat SKOCZOWSKIEGO TEKSIDU ROZWIÑZANIE KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

Grande Punto Z ZAPAŁEM ABARTHA. Pi ç gwiazdek DLA FIATA 500 60 lat SKOCZOWSKIEGO TEKSIDU ROZWIÑZANIE KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT ROK 11 NUMER 70 LISTOPAD 2007 GRUPA LUDZIE PRODUKT AKTUALNOÂCI CZAS WOLNY Pi ç gwiazdek DLA FIATA 500 60 lat SKOCZOWSKIEGO TEKSIDU Grande Punto Z ZAPAŁEM ABARTHA ROZWIÑZANIE

Bardziej szczegółowo