Rozwój Internetu jako szansa dla przedsi biorstw The development of the Internet as the chance for enterprises

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozwój Internetu jako szansa dla przedsi biorstw The development of the Internet as the chance for enterprises"

Transkrypt

1 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 mgr Dariusz Chalimoniuk Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Rozwój Internetu jako szansa dla przedsi biorstw The development of the Internet as the chance for enterprises Streszczenie: W artykule zaprezentowano rozwój Internetu jako nowoczesnego medium komunikacyjnego. Jego odpowiednie wykorzystanie mo e by szans dla przedsi biorstwa. Omówiona zosta a istota Internetu wraz z jego charakterystyk. Przedstawiono zarówno historyczne pocz tki, jak równie stan obecny. Opisano równie krótko mo liwo ci, jakie niesie za sob wykorzystanie Internetu w przedsi biorstwie. Ich szczegó owe omówienie znajdzie si w kolejnych artyku ach. Abstract: In this article the author presents the development of Internet as a modern communication medium. A suitable utilization of Internet can be a big chance for an enterprise. In the text the essence of Internet is talked over together with its profile. The author introduces historical beginnings and present state of that medium too. He briefly describes also possibilities which utilization of Internet brings for enterprises. More details of this topic will be discussed in the next articles. Wst p W ostatnich latach mo emy obserwowa, jak wiat wkracza w er nowej rewolucji gospodarczej. Podczas rewolucji przemys owej motorem post pu by y nowe technologie produkcji, nowe maszyny. Obecnie jeste my wiadkami nowej rewolucji, gdzie o rozwoju gospodarki decyduj technologie powi zane z przesy aniem informacji (IT). W warunkach wiatowej nadprodukcji, gdy szybko ro nie globalna konkurencja, najbardziej cennym zasobem gospodarczym staje si odpowiednio przetworzona informacja tj. w zgodzie z potrzeb odbiorców, dostarczana w odpowiednim miejscu i czasie. Mo na równie zaobserwowa zjawiska znacznego spadku cen komputerów, rozwoju rynku w sektorze telekomunikacji oraz wzajemn wspó prac pomi dzy podmiotami w szeroko poj tej bran y medialnej. Dzi ki temu technologie informacyjne s coraz bardziej wszechobecne. Wykorzystuje si je w celach osobistych i coraz cz ciej w zawodowych. Najwa niejszym efektem rozwoju bran y IT staje si upowszechnianie korzystania z Internetu jako nowoczesnego medium przekazywania informacji oraz nowego sposobu komunikowania si pomi dzy lud mi. Internet ponadto znacznie wzbogaca i usprawnia mo liwo komunikacji w przedsi -

2 208 D. Chalimoniuk biorstwie i pomi dzy przedsi biorstwem a podmiotami obecnymi na rynku. Internet wywiera znacz cy wp yw na funkcjonowanie wspó czesnego biznesu. Aby mo na by o wykorzystywa potencja Internetu w podnoszeniu skuteczno ci i efektywno ci zarz dzania przedsi biorstwem, nale y wcze niej pozna jego istot, cechy charakterystyczne, dynamik rozwoju i mo liwo ci. Zatem zasadne jest postawienie pytania, czym w a ciwie jest Internet? Istota Internetu Przedstawienie jedynej poprawnej definicji Internetu, podobnie jak w przypadku innych zjawisk, jest w praktyce niemo liwe. Zale y przede wszystkim od punktu widzenia, mo e by on czysto techniczny tj. informatyczny, lub bior cy pod uwag równie inne aspekty funkcjonowania Internetu. Definicja Internetu zmienia si te na przestrzeni lat, wraz z jego rozwojem i coraz szerszymi mo liwo ciami jego wykorzystywania w ró nych dziedzinach ycia, w tym równie funkcjonowania przedsi biorstw. Poni ej przestawionych zostanie kilka przyk adowych definicji, tak e tych historycznie starszych, aby pokaza, jak zmienia o si podej cie do Internetu. Niektórzy autorzy próbuj definiowa Internet z czysto technicznego punktu widzenia. Przyk adem tego typu podej cia jest definicja mówi ca, i Internet jest zbiorem niezale nych sieci indywidualnie zaprojektowanych zgodnie z wymaganiami ich u ytkowników, w których komputery pracuj w oparciu o ró ne systemy operacyjne, mog ce si swobodnie komunikowa ze sob dzi ki wykorzystaniu protoko u TCP/IP 1. Podobne techniczne spojrzenie na Internet przedstawia T. Bienias. Wed ug niego Internet to wielka Sie cz c sieci komputerowe na ca ym wiecie. Sie sieci. Sk ada si z setek tysi cy kilometrów wiat owodów, cz satelitarnych oraz ca ej masy mniej lub bardziej skomplikowanych urz dze. Miliony du ych i ma ych komputerów pod czonych do Sieci wspó pracuje, magazynuje informacje i po redniczy w ich przekazywaniu. Internet nie ma adnej centrali ani systemu sterowania. Ka dy pod czony do niego komputer jest niezale ny 2. Dla wi kszo ci u ytkowników Internetu infrastruktura techniczna nie ma wi kszego znaczenia. Osoba, która korzysta z Internetu, nie musi zna lokalizacji geograficznej serwera, na którym znajduje si po dana informacja. Nie jest równie konieczna szczegó owa znajomo technicznych zasad funkcjonowania Internetu, aby mo na by o z niego korzysta. W Internecie nie ma znaczenia miejsce. Pracuj c np. w Warszawie, mo na korzysta z informacji zamieszczonych zarówno w Pary u, Tokio czy Sydney. Spojrzenie na Internet nie tylko z technicznego punktu widzenia lepiej oddaje jego specyfik. E. Krol i E. Hoffman wskazuj na z o ono Internetu, proponuj, aby postrzega go nie tylko z technicznego punktu widzenia, ale w trzech równowa nych aspektach: 1 J. Wielki, Elektroniczny marketing poprzez Internet, PWN, Warszawa Wroc aw, 2000, s T. Bienias, Internet, Wydawnictwo Znak, Kraków 1998, s. 13. Seria: Administracja i Zarz dzanie (15)2011 ZN nr 88

3 Rozwój Internetu jako szansa dla przedsi biorstw 209 technicznym - jako po czone sieci komputerowe, oparte na wspólnym protokole przesy ania danych tj. TCP/IP; spo ecznym - jako zbiorowo ludzi, którzy wspólnie u ytkuj i rozwijaj te sieci; informacyjnym - jako zbiór zasobów, które mog by pozyskane za pomoc tych sieci 3. Rozwini cie powy szego podej cia z uwzgl dnieniem nowych mo liwo ci technicznych, jakie daje Internet, przedstawia W. Chmielarz. Jego definicja oddaje w sposób kompleksowy specyfik Internetu, który jest okre- lony jako globalny, masowy system informatyczny, sk adaj cy si z po czonych ze sob wzajemnie sieci komputerowych opartych na protoko ach TCP/IP. Na system ten sk ada si sprz t komputerowy i telekomunikacyjny, oprogramowanie operacyjne, aplikacyjne, telekomunikacyjne itp. Internet to równie zbiór zasobów znajduj cych si w sieci, zbiór regu pos ugiwania si nimi oraz zbiór us ug (m.in. strony www, poczta elektroniczna, transfer plików, telepraca, listy dyskusyjne, rozmowy w czasie rzeczywistym itd.). Internet jest wykorzystywany i rozwijany przez u ytkowników tworz cych swoist spo eczno, wiadom jego mo liwo ci i ogranicze. W takim kontek cie u ywanie Internetu to dzia anie cz onków spo eczno ci przy pomocy sieci telekomunikacyjnej, maj ce na celu odnalezienie i wykorzystanie znajduj cych si w niej zasobów informacyjnych oraz aktywne wzbogacanie jej zasobów 4. Historia rozwoju Internetu Jak wi kszo zaawansowanych technicznie wynalazków, Internet ma swoje ród a w sferze militarnej. Prapocz tki idei globalnej sieci komputerowej zwi zane s z powstaniem w 1957 r. agencji ARPA (Advanced Research Projects Agency) b d cej cz ci ameryka skiego Departamentu Obrony. Agencja ta mia a za zadanie inicjowa i sponsorowa wszelkie dzia- ania mog ce wzmocni militarn i technologiczn pozycj USA. To dzi ki jej rodkom i poparciu w latach stworzono pierwsz sie komputerow (ARPA-NET) cz c cztery o rodki akademickie: Uniwersytet Kalifornii w Los Angeles (UCLA), Stanford Research Institute (SRI), Uniwersytet Kalifornii w Santa Barbara (UCSB) i Uniwersytet Utah 5. By a to sie komunikacyjna stworzona do celów wojskowych, odporna na dzia ania wojenne. Pozbawiona jednego centralnego komputera, który w przypadku dzia a wojennych by by pierwszym celem ataku, aby uniemo liwi komunikacj pomi dzy komputerami znajduj cymi si w sieci. W nast pnych latach sie ARPA-NET rozbudowywano. W pracy nad jej rozwojem brali udzia naukowcy z ró nych o rodków naukowo-badawczych. Pierwszy raz publicznie zaprezentowano dzia anie sieci ARPA-NET w pa dzierniku 1972 roku podczas konferencji mi dzynarodowej dotycz cej czno ci komputerowej odbywaj cej si w Waszyngtonie. 3 A. Bajdak (red.), Internet w marketingu, PWE Warszawa, 2003, s W. Chmielarz, Systemy biznesu elektronicznego, Difin, Warszawa 2007, s M. Kisiel, Internet a konkurencyjno banków w Polsce, Cedetu, Warszawa 2007, s. 40. ZN nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie (15)2011

4 210 D. Chalimoniuk Równie w roku 1972 pojawia si telnet, czyli protokó umo liwiaj cy u ytkownikom jednego komputera dzia aj cego w sieci za ogowanie si na inny i prac na nim. Rok pó niej wprowadzony zostaje protokó umo liwiaj cy przesy anie plików mi dzy komputerami w sieci, czyli FTP (File Transfer Protocol) 6. W tym samym roku do sieci ARPA-NET przy czono specjalnymi czami satelitarnymi pierwsze dwa w z y zagraniczne - w Wielkiej Brytanii i w Norwegii. Tym sposobem sie ARPA-NET sta a si sieci mi dzynarodow. W tym te czasie stworzono pierwszy program do wysy ania wiadomo ci poprzez sie i tak zacz a si rozwija poczta elektroniczna 7. Ten nowy sposób przekazywania informacji posiada wiele zalet, w odró nieniu od tradycyjnych metod komunikacji. Szczegó owe omówienie tego zagadnienia znajdzie si w dalszej cz ci. W roku 1975 kierownictwo ARPA zdecydowa o o zmianie statusu sieci z eksperymentalnej na u ytkow. Cztery lata pó niej wprowadzono Usenet tj. system tworz cy grupy dyskusyjne na ca ym wiecie. W nast pnych latach z Internetem zacz to czy ju nie tylko pojedyncze komputery, lecz ca e uczelniane sieci lokalne. Internet zosta przekazany przez armi Narodowemu Funduszowi Nauki (National Science Foundation) 8. W roku 1982 w ARPA-NET wprowadzony zostaje protokó TCP (Trasmission Control Protocol) oraz IP (Internet Protocol), a wi c u ywany do dzisiaj na ca ym wiecie i powszechnie znany jako protokó TCP/IP. W oparciu o protokó IP ka dy host dzia aj cy w sieci ma przypisany swój indywidualny, czterocz ciowy numer (np ). Pierwszego stycznia 1983 roku nast pi o przej cie wszystkich hostów dzia aj cych w sieci ARPA-NET na protokó TCP/ IP, który od tego momentu sta si powszechnie obowi zuj cy. Rok pó niej do u ytku wprowadzono system DNS (Domain Name System). Umo liwi on nadawanie hostom dzia aj cym w sieci nazw w dowolnym j zyku, atwiejszych w u yciu ni nazwy IP (np. DNS dokonuje translacji nazwy domeny komputera na odpowiadaj cy mu numer IP. W roku 1988 pojawia si Internet Relay Chat, czyli protokó umo liwiaj cy prowadzenie na ywo dyskusji z wieloma u ytkownikami jednocze nie. Obfituj cy w nowo ci by rok Najpierw pojawi si WAIS (Wide Areas Information Servers), czyli narz dzie umo liwiaj ce wyszukiwanie informacji zgromadzonych w Internecie dzi ki ich indeksowaniu. Dost pny sta si równie Gopher, umo liwiaj cy dost p do informacji i ich sprowadzanie z hostów na ca ym wiecie. W tym samym roku pojawi si najwa niejszy element Internetu, czyli World Wide Web (WWW) 9. Koncepcja WWW oparta jest na trzech podstawowych elementach: HTTP (HyperText Transfer Protocol), czyli protokole umo liwiaj cym przesy anie dokumentów pomi dzy komputerami niezale nie od ich platformy; 6 J. Wielki, Elektroniczny marketing poprzez Internet, PWN Warszawa Wroc aw, 2000, s M. Kuchciak, Geneza i rozwój Internetu, Internet 1997 nr A. Sznajder, Marketing wirtualny, Oficyna Ekonomiczna, Kraków J. Wielki, Elektroniczny marketing poprzez Internet, PWN Warszawa Wroc aw, 2000, s. 59. Seria: Administracja i Zarz dzanie (15)2011 ZN nr 88

5 Rozwój Internetu jako szansa dla przedsi biorstw 211 URL (Uniform Resource Locator) - standardzie adresowania, umo liwiaj cym zlokalizowanie okre lonych dokumentów po ród milionów innych; HTML (HyperText Markup Language) - j zyku u ywanym do tworzenia dokumentów umieszczanych w sieci 10. W roku 1992 Bank wiatowy tworzy swoj stron WWW. Kolejne lata to okres gwa townej ekspansji Internetu. W roku 1993 tak e Bia y Dom i Organizacja Narodów Zjednoczonych tworz strony WWW. W nast pnym roku robi to równie Senat ameryka ski, pojawia si te pierwszy bank internetowy - First Virtual. W roku 1995 trzy pot ne ameryka skie firmy telekomunikacyjne, CompuServe, America Online, Prodigy, zaczynaj oferowa swe us ugi poprzez Internet. Nast puje dalszy rozwój i komercjalizacja Internetu 11. W momencie wprowadzenia WWW jako standardowej us ugi rozpocz - a si w a ciwa kariera Internetu w roli nowego no nika informacji. Poprzez Internet mo emy przesy a nie tylko tekst i obrazy, równie filmy, muzyk, rozmowy telefoniczne itd. Na wizytówce wi kszo ci pracowników przedsi biorstw, oprócz tradycyjnego adresu, znajduje si tak e adres i coraz cz ciej adres firmowej strony internetowej. Liczba osób korzystaj cych z tego nowoczesnego medium, jakim jest Internet, zwi ksza si w zawrotnym tempie. Dla przeci tnego u ytkownika Internet mo e by rozrywk lub sposobem pozyskiwania informacji. Przy odpowiednim wykorzystaniu, zrozumieniu istoty i odmienno ci w stosunku do innych mediów Internet mo e sta si niezwykle przydatny i po yteczny nie tylko do celów prywatnych, ale równie mo e sta si narz dziem podnoszenia skuteczno ci i efektywno ci zarz dzania wspó czesnym przedsi biorstwem. Pocz tków polskiego Internetu mo emy doszukiwa si na pocz tku lat dziewi dziesi tych XX wieku. Pierwsze starania rodowisk naukowych o w czenie Polski do Europejskiej Naukowej Sieci Komputerowej (EARN) rozpocz to w grudniu 1989 roku. Pierwsze po czenie Polski z Internetem nast pi o, kiedy 17 sierpnia 1990 roku pomi dzy Warszaw a Kopenhag zosta a uruchomiona pierwsza poczta komputerowa. Do obs ugi polskiej sieci powo ano przy Uniwersytecie Warszawskim Zespó Koordynacyjny Naukowych i Akademickich Sieci Komputerowych, który 14 grudnia 1993 roku przekszta ci si w niezale ne przedsi biorstwo o statusie jednostki badawczo-rozwojowej pod nazw Naukowa i Akademicka Sie Komputerowa (NASK). W ci gu zaledwie kilku lat dokona si w Polsce podobnie jak w innych krajach prawdziwy przewrót technologiczny i spo eczny. Internet rozprzestrzeni si praktycznie na ca y wiat i stale powi ksza si grono osób korzystaj cych z tego medium. Polska nale y pod tym wzgl dem do czo ówki krajów Europy rodkowej, jednak jeste my wci du o mniej rozwini ci od krajów zachodnich, nie mówi c ju o Skandynawii czy USA. 10 J. Wielki, Elektroniczny marketing poprzez Internet, PWN Warszawa, Wroc aw 2000, s Tam e, s. 59. ZN nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie (15)2011

6 212 D. Chalimoniuk Badania liczby u ytkowników Internetu sprawiaj wiele k opotów, a ich wyniki s cz sto bardzo rozbie ne. Podstawowym dylematem jest okre lenie, kogo mo na uwa a za u ytkownika Internetu. Czasami przyjmuje si, e s to tylko osoby doros e, które korzysta y z us ug poczty elektronicznej oraz WWW w ci gu ostatniego tygodnia i posiadaj konto pocztowe, czasami do bada przyjmuje si kryterium korzystania z jakiejkolwiek us ugi internetowej w ci gu ostatniego miesi ca przez osob w wieku powy ej 12 lat. St d wynikaj podstawowe ró nice w definiowaniu wielko ci audytorium internetowego 12. Stan obecny Wed ug danych podanych przez comscore World Metrix, w grudniu 2008 roku liczba internautów przekroczy a próg miliarda. Najwi ksza liczba u ytkowników zosta a zarejestrowana w Azji 41 proc. wszystkich internautów. Na drugim miejscu znalaz a si Europa 28 proc., a na kolejnych Ameryka Pó nocna 18 proc., Ameryka aci ska 7 proc. oraz Bliski Wschód i Afryka 5 proc. 13. Badania przeprowadzone przez firm Nielsen Online 14 pokazuj, e liczba u ytkowników Internetu na wiecie dochodzi do dwóch miliardów dok adnie 1,966 mld (stan na dzie 31 czerwca 2010) i jest to prawie 28,7% ludno ci. Najwi cej osób korzystaj cych z Internetu zamieszkuje w Azji, Europie i Ameryce Pó nocnej (rys. 1, 2). RAZEM 1966,5 Australia / Oceania Bliski Wschód Afryka Ameryka aci ska / Karaiby Ameryka Pó nocna 21,3 63,2 110,9 204,7 266,2 Europa 475,1 Azja 825, Liczba u ytkowników (mln) Rys. 1. Liczba u ytkowników Internetu na wiecie wg regionów Fig. 1. Number of Internet users in the world according to regions 12 P. Guziur, Marketing w Internecie, Helion, Gliwice 2001, s [http://www.pcworld.pl/news/334517/liczba.uzytkownikow.internetu.przekroczyla.miliard.html] dn [http://www.internetworldstats.com/stats.htm] dn Seria: Administracja i Zarz dzanie (15)2011 ZN nr 88

7 Rozwój Internetu jako szansa dla przedsi biorstw 213 Afryka; 5,6% Bliski Wschód; 3,2% Australia / Oceania; 1,1% Ameryka aci ska / Karaiby; 10,4% Azja; 42,0% Ameryka Pó nocna; 13,5% Europa; 24,2% Rys. 2. Liczba u ytkowników Internetu na wiecie wg regionów (procentowo) Fig. 2. Number of Internet users in the world according to regions (in percentage) ród o: dn Source: dn Bior c pod uwag liczb ludno ci, najkorzystniej sytuacja przedstawia si w Ameryce Pó nocnej, Europie, a tak e Australii i Oceanii. W Ameryce Pó nocnej ponad ¾ osób korzysta z Internetu, w Europie natomiast prawie 60%. rednia na wiecie to 28,7% (rys. 3). WIAT 28,7% Australia / Oceania 61,3% Bliski Wschód 29,8% Af ry ka 10,9% Amery ka aci ska / Karaiby 34,5% Amery ka Pó nocna 77,4% Europa 58,4% Azja 21,5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Procent liczby ludno ci korzystaj cej z Internetu Rys. 3. Procent liczby ludno ci w poszczególnych regionach korzystaj cej z Interentu Fig. 3. Percent of the population numbers in individual regions using Interentu ród o: dn Source: dn ZN nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie (15)2011

8 214 D. Chalimoniuk Tempo rozwoju tego rodka komunikowania si ukazuje jedno z opracowa znanej firmy badawczej Morgan Stanley - raport dotycz cy szybko ci rozpowszechniania si najwa niejszych mediów (rys. 4). Badanie mia o na celu ukazanie szybko ci rozpowszechniana si radia, telewizji tradycyjnej, telewizji kablowej i Internetu w USA. Ustalono, ile czasu zaj o tym mediom pozyskanie 50 milionów u ytkowników. Najstarszy rodek przekazu - radio - potrzebowa na to 38 lat, telewizja tradycyjna dotar a do 50 milionów osób w ci gu 13 lat, telewizja kablowa - 10 lat, a Internet w ci gu zaledwie pi ciu lat 15. Rys. 4. Szybko rozpowszechniania si najwa niejszych rodków komunikowania Fig. 4. Speed of spreading of the most important means of communication ród o: A. Sznajder: Marketing wirtualny, Oficyna Ekonomiczna, Kraków Source: A. Sznajder: Marketing wirtualny, Oficyna Ekonomiczna, Kraków Czterdzie ci lat temu za nowe medium uwa ano telewizj, 15 lat temu rol t przej a telewizja kablowa. Dzi rol t przejmuje Internet. Dowodem na cz ciowe wypieranie telewizji przez Internet mog by badania przeprowadzone przez Katedr Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie (rys. 5). Badani internauci zostali zapytani, czy rezygnuj z ogl dania telewizji, aby wi cej czasu po wi ci na korzystanie z sieci. Ponad po owa z nich odpowiedzia a, e w mniejszym lub wi kszym stopniu rezygnuje wówczas z ogl dania telewizji. Rozwój Internetu na pewno nie spowoduje upadku telewizji, tak jak telewizja nie spowodowa a zaniku radia, jednak Internet odegra bardzo wa n rol w rozwoju ludzko ci, w szczególno ci w dzia alno ci przedsi biorstw i zmianie modelu funkcjonowania wspó czesnego biznesu. 15 Piotr Guziur, Marketing w Internecie, Helion, Gliwice 2001, s.14 Seria: Administracja i Zarz dzanie (15)2011 ZN nr 88

9 Rozwój Internetu jako szansa dla przedsi biorstw 215 Rys. 5. Internet a telewizja Fig. 5. The Internet and television ród o: P. Guziur: Marketing w Internecie, Helion, Gliwice 2001, s. 14 oraz II Badanie Polskich U ytkowników Sieci Internet, Katedra Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie [http://badanie.ae.krakow.pl]. Source: P. Guziur: Marketing w Internecie, Helion, Gliwice 2001, s. 14 oraz II Badanie Polskich U ytkowników Sieci Internet, Katedra Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie [http://badanie.ae.krakow.pl]. Mo liwo ci Internetu Nie mo na wi c nie docenia roli technik internetowych we wspomaganiu procesów zarz dzania przedsi biorstwem. Internet umo liwia nie tylko przesy anie g osu, ale tak e obrazu na odleg o. Mo liwe jest zatem prowadzenie telekonferencji zarówno ze wspó pracownikami, jak i z potencjalnymi kooperantami. Internet przyczynia si do zniwelowania bariery geograficznej nie tylko w komunikacji on-line, ale równie na rynku. Mo emy bez wi kszych problemów dotrze do klientów zamieszka ych na innym kontynencie. Mo emy u y Internetu jako nowego kana u dystrybucji. Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w Internecie (e-biznes) lub kupowanie, sprzedawanie towarów i us ug za po rednictwem Internetu (e-commerce) wymaga dobrego przygotowania i przemy lanej strategii. Jednym z wa niejszych sposobów wykorzystania Internetu jest pozyskiwanie i rozpowszechnianie informacji, a tak e komunikowanie si z rynkiem. Obszar ten nie wyczerpuje wszystkich zalet Internetu dla realizacji celów marketingowych. Wykorzystywany jest coraz cz ciej jako narz dzie reklamy, promocji, mo e pos u y do prowadzenia bada marketingowych. Zastosowanie Internetu do celów marketingowych (e-marketing) jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych sposobów wykorzystania sieci. Du ym udogodnieniem dla przedsi biorstw, nie tylko ma ych, jest wprowadzenie przez wi kszo banków mo liwo ci prowadzenie konta przez kana elektroniczny. Bankowo internetowa rozwija si w ostatnich la- ZN nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie (15)2011

10 216 D. Chalimoniuk tach dynamicznie, aczkolwiek z pewno ci barier dla szerszego jej stosowania mo e by brak zaufania do transakcji prowadzonych za po rednictwem Internetu oraz obawa przed atakami hakerów. Internet umo liwia tak e wprowadzenie nowych form organizacyjnych do przedsi biorstwa wykorzystuj cych na przyk ad teleprac tj. prac zdaln, prac na odleg o wykonywan najcz ciej przy u yciu nowoczesnych technologii m.in. Internetu. W obecnej ci gle zmieniaj cej si rzeczywisto ci warto zwróci uwag na szkolenia pracowników, które odgrywaj bardzo wielkie znaczenie. Tradycyjne metody dokszta cania wi si zazwyczaj z wysokimi kosztami i konieczno ci cz stych podró y s u bowych. Wykorzystanie kszta cenia przez Internet (e-learning) w podwy szaniu kwalifikacji pozwala nie tylko na redukcj kosztów szkole, ale tak e dostosowania wiedzy przekazywanej w trakcie kursu do rzeczywistych potrzeb przedsi biorstwa 16. Podsumowanie Gwa towny rozwój generacji technologii i wzrost znaczenia Internetu umo liwiaj przedsi biorstwom zmian zasad konkurowania w wielu sektorach. Internet okaza si narz dziem podnosz cym stopie prawdopodobie stwa odniesienia sukcesu, ale jednocze nie sta si obszarem konkurowania. Cytuj c za Nalazkiem: Internet zmienia gospodark jak burza, porównywalna tylko z rewolucj przemys ow. Ci, którzy jej zwiastuny dostrzegli odpowiednio wcze nie, ju dzisiaj zbieraj owoce wprowadzonych zmian. lepi na zmiany odpadn 17. Jak wspomniano wcze niej, istnieje wiele mo liwo ci wykorzystywania Internetu w dzia alno ci przedsi biorstw. Zostan one szczegó owo omówione, wraz ze wspomnianymi powy ej, w nast pnych artyku ach. Bibliografia Bajdak A., Internet w marketingu, PWE Warszawa Bienias T., Internet, Wydawnictwo Znak, Kraków Chmielarz W., Systemy biznesu elektronicznego, Difin, Warszawa Grzesiak M., Zastosowanie Internetu w ma ej firmie [w:] Soko owski M. (red.) Oblicza Internetu. Internet a globalne spo ecze stwo informacyjne, PWSZ, Elbl g Guziur P., Marketing w Internecie, Helion, Gliwice Kisiel M., Internet a konkurencyjno banków w Polsce, Cedewu, Warszawa Kuchciak M., Geneza i rozwój Internetu, Internet, 1997, nr M. Grzesiak, Zastosowanie Internetu w ma ej firmie w: M. Soko owski (red.) Oblicza Internetu. Internet a globalne spo ecze stwo informacyjne, PWSZ, Elbl g 2006, s K. Szczepa ska, Zastosowanie Internetu w marketingu jako przyk ad wykorzystania zasobów sieci w zarz dzaniu przedsi biorstwem, Zeszyty Naukowe Wy szej Szko y Biznesu w D browie Górniczej, NR 1(7), D browa Górnicza 2000, s. 58, za: Nalazek U., Bonarowski M., Dystans do sieci, Businessman Magazine, nr 9 (102), Seria: Administracja i Zarz dzanie (15)2011 ZN nr 88

11 Rozwój Internetu jako szansa dla przedsi biorstw 217 Szczepa ska K. Zastosowanie Internetu w marketingu jako przyk ad wykorzystania zasobów sieci w zarz dzaniu przedsi biorstwem, Zeszyty naukowe Wy szej Szko y Biznesu w D browie Górniczej, nr 1(7), D browa Górnicza Sznajder A., Marketing wirtualny, Oficyna Ekonomiczna, Kraków Wielki J., Elektroniczny marketing poprzez Internet, PWN, Warszawa Wroc aw II Badanie Polskich U ytkowników Sieci Internet, Katedra Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie. zyla.miliard.html ZN nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie (15)2011

12 218 D. Chalimoniuk Seria: Administracja i Zarz dzanie (15)2011 ZN nr 88

Scenariusz lekcji. podać definicję pojęcia cywilizacja informacyjna ; scharakteryzować społeczeństwo informacyjne;

Scenariusz lekcji. podać definicję pojęcia cywilizacja informacyjna ; scharakteryzować społeczeństwo informacyjne; Scenariusz lekcji 1 TEMAT LEKCJI Cywilizacja informacyjna i kultura mediów 2 CELE LEKCJI 2.1 Wiadomości Uczeń potrafi: podać definicję pojęcia cywilizacja informacyjna ; scharakteryzować społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura krytyczna dużych aglomeracji miejskich wyznaczanie kierunków i diagnozowanie ograniczeńjako wynik szacowania ryzyka

Infrastruktura krytyczna dużych aglomeracji miejskich wyznaczanie kierunków i diagnozowanie ograniczeńjako wynik szacowania ryzyka Infrastruktura krytyczna dużych aglomeracji miejskich wyznaczanie kierunków i diagnozowanie ograniczeńjako wynik szacowania ryzyka mł. insp. dr hab. Agata Tyburska Zakład Zarządzania Kryzysowego Wyższa

Bardziej szczegółowo

Rola specjalistycznych źródeł wiedzy. w procesie zarządzania biznesem

Rola specjalistycznych źródeł wiedzy. w procesie zarządzania biznesem Rola specjalistycznych źródeł wiedzy w procesie zarządzania biznesem Koncern wydawniczy Wolters Kluwer jest jednym z największych profesjonalnych Wydawnictw na świecie. Działa w 26 krajach; Zatrudnia ponad

Bardziej szczegółowo

ROLA E-LEARNINGU W WYRÓWNYWANIU SZANS EDUKACYJNYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ROLA E-LEARNINGU W WYRÓWNYWANIU SZANS EDUKACYJNYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MODELE KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA NA ODLEGŁOŚĆ ROLA E-LEARNINGU W WYRÓWNYWANIU SZANS EDUKACYJNYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Warszawa, 12-13.10.2010 r. Józef Bednarek ZAŁOśENIA METODOLOGICZNE ANALIZ 1. ZłoŜoność

Bardziej szczegółowo

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja V

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja V DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja V Inflacja (CPI, PPI) Wszelkie prawa zastrze one. Kopiowanie i rozpowszechnianie ca ci lub fragmentu niniejszej publikacji w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona Audyt SEO Elementy oraz proces przygotowania audytu 1 Spis treści Kim jesteśmy? 3 Czym jest audyt SEO 4 Główne elementy audytu 5 Kwestie techniczne 6 Słowa kluczowe 7 Optymalizacja kodu strony 8 Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA" NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA" NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Grzegorz Bucior Uniwersytet Gdański, Katedra Rachunkowości 1. Wprowadzenie Rachunkowość przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Rodzaje i metody kalkulacji

Rodzaje i metody kalkulacji Opracowały: mgr Lilla Nawrocka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Miętnem mgr Maria Rybacka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE PILOTAŻOWY PROGRAM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power UPC Polska, lider w zakresie prędkości przesyłu danych i jeden z największych polskich dostawców usług internetowych, wprowadza na rynek ultraszybki internet kablowy najnowszej generacji UPC Fiber Power,

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Załącznik do uchwały KNF z dnia 2 października 2008 r. ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Reklama i informacja reklamowa jest istotnym instrumentem komunikowania się z obecnymi jak i potencjalnymi klientami

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY GMINY PRZELEWICE. z dnia 24 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY GMINY PRZELEWICE. z dnia 24 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY GMINY PRZELEWICE z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie zasad i standardów wzajemnego informowania się jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych o planach, zamierzeniach

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków IV Ogólnopolska Konferencja Normalizacja w Szkole Temat wiodący Normy wyrównują szanse Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Łódź, ul. Kopcińskiego 29 Normy szansą dla małych

Bardziej szczegółowo

Finansowy Barometr ING

Finansowy Barometr ING Finansowy Barometr ING Międzynarodowe badanie ING na temat postaw i zachowań konsumentów wobec bankowości mobilnej Wybrane wyniki badania przeprowadzonego dla Grupy ING przez IPSOS O badaniu Finansowy

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Definicja. Elementy 2012-05-24

Sieci komputerowe. Definicja. Elementy 2012-05-24 Sieci komputerowe Wprowadzenie dr inż. Maciej Piechowiak Definicja grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów Elementy Cztery elementy

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi.

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. CEL EWALUACJI: PRZEDMIOT EWALUACJI: Skład zespołu: Anna Bachanek

Bardziej szczegółowo

Wydział Zarządzania. Poziom i forma studiów. Ścieżka dyplomowania: Kod przedmiotu: Punkty ECTS 1) W - 15 C- 15 L- 0 P- 0 Ps- 0 S- 0

Wydział Zarządzania. Poziom i forma studiów. Ścieżka dyplomowania: Kod przedmiotu: Punkty ECTS 1) W - 15 C- 15 L- 0 P- 0 Ps- 0 S- 0 Wydział Zarządzania Nazwa programu kształcenia (kierunku) Politologia Poziom i forma studiów studia I stopnia stacjonatne Specjalność: - Ścieżka dyplomowania: - Nazwa przedmiotu: Rodzaj obieralny 6 przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

PoluProduction. Vision. Version 1.0

PoluProduction. <jedi> Vision. Version 1.0 PoluProduction Vision Version 1.0 Revision History Date Version Description Author 21/05/2011 1.0 Pierwsza wersja aplikacji Grzegorz Pol Confidential PoluProduction, 2011 ii Table of Contents 1.

Bardziej szczegółowo

Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Biznesplan - Projekt Gdyński Kupiec SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA Załącznik nr 5 do regulaminu Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA SEKCJA C - PLAN MARKETINGOWY/ANALIZA

Bardziej szczegółowo

Fed musi zwiększać dług

Fed musi zwiększać dług Fed musi zwiększać dług Autor: Chris Martenson Źródło: mises.org Tłumaczenie: Paweł Misztal Fed robi, co tylko może w celu doprowadzenia do wzrostu kredytu (to znaczy długu), abyśmy mogli powrócić do tego,

Bardziej szczegółowo

Przepisy regulujące kwestię przyznawania przez Ministra Zdrowia stypendium ministra:

Przepisy regulujące kwestię przyznawania przez Ministra Zdrowia stypendium ministra: Informacja na temat składania wniosków o Stypendium Ministra Zdrowia dla studentów uczelni medycznych za osiągnięcia w nauce i wybitne osiągnięcia sportowe, w roku akademickim 2011/2012 Ministerstwo Zdrowia,

Bardziej szczegółowo

CASE CPI może być wczesnym wskaźnikiem tendencji zmian cen w gospodarce

CASE CPI może być wczesnym wskaźnikiem tendencji zmian cen w gospodarce 23.11.2015 CASE CPI może być wczesnym wskaźnikiem tendencji zmian cen w gospodarce Autor: Wieczorna Image not found http://wieczorna.pl/uploads/photos/middle_ (Źródło: http://www.case-research.eu/en/node/59021)

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe cel

Sieci komputerowe cel Sieci komputerowe cel współuŝytkowanie programów i plików; współuŝytkowanie innych zasobów: drukarek, ploterów, pamięci masowych, itd. współuŝytkowanie baz danych; ograniczenie wydatków na zakup stacji

Bardziej szczegółowo

Plan spotkania. Akademia Młodego Ekonomisty. Globalizacja gospodarki. prof. dr hab. Zbigniew Dworzecki

Plan spotkania. Akademia Młodego Ekonomisty. Globalizacja gospodarki. prof. dr hab. Zbigniew Dworzecki Akademia Młodego Ekonomisty Globalizacja gospodarki prof. dr hab. Zbigniew Dworzecki Myśl globalnie, działaj lokalnie. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 10 maja 2011 r. Plan spotkania 1. Czym jest globalizacja?

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm. Rozliczenie podatników podatku dochodowego od osób prawnych uzyskujących przychody ze źródeł, z których dochód jest wolny od podatku oraz z innych źródeł Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r.

Bardziej szczegółowo

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Terminy szkolenia 25-26 sierpień 2016r., Gdańsk - Mercure Gdańsk Posejdon**** 20-21 październik

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Specyfikacja warunków zamówienia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Specyfikacja warunków zamówienia Załącznik nr 1 Specyfikacja warunków zamówienia Przedmiot zamówienia Wynajem sali szkoleniowej dla uczestników szkoleń w ramach projektu Nowa rola współfinansowanego przez Unię Europejską i Budżet Państwa

Bardziej szczegółowo

Koszty jakości. Definiowanie kosztów jakości oraz ich modele strukturalne

Koszty jakości. Definiowanie kosztów jakości oraz ich modele strukturalne 1 Definiowanie kosztów jakości oraz ich modele strukturalne Koszty jakości to termin umowny. Pojęcie to nie występuje w teorii kosztów 1 oraz nie jest precyzyjnie zdefiniowane ani przez teoretyków, ani

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów 1 Autor: Aneta Para Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów Jak powiedział Günter Verheugen Członek Komisji Europejskiej, Komisarz ds. przedsiębiorstw i przemysłu Mikroprzedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Program Innowacje Społeczne Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Program Innowacje Społeczne Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Program Innowacje Społeczne Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Joanna Makocka NCBR kim jesteśmy? agencja wykonawcza nadzorowana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego agencja powołana w 2007 roku

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Listopad 2012 Organizacja funkcjonalna Dotychczas na organizację patrzono z perspektywy realizowanych funkcji. Zarząd

Bardziej szczegółowo

Poniżej instrukcja użytkowania platformy

Poniżej instrukcja użytkowania platformy Adres dostępowy: http://online.inter-edukacja.wsns.pl/ Poniżej instrukcja użytkowania platformy WYŻSZA SZKOŁA NAUK SPOŁECZNYCH z siedzibą w Lublinie SZKOLENIA PRZEZ INTERNET Instrukcja użytkowania platformy

Bardziej szczegółowo

Roczne zeznanie podatkowe 2015

Roczne zeznanie podatkowe 2015 skatteetaten.no Informacje dla pracowników zagranicznych Roczne zeznanie podatkowe 2015 W niniejszej broszurze znajdziesz skrócony opis tych pozycji w zeznaniu podatkowym, które dotyczą pracowników zagranicznych

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR -SPECJALIZACJE

INFORMATOR -SPECJALIZACJE INFORMATOR -SPECJALIZACJE Informator został przygotowany w oparciu o specjalizacje z których akredytacje posiada Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Uniwersytet, został wybrany

Bardziej szczegółowo

JAK WEJŚĆ NA RYNEK PRACY? Wojewódzkiego Urzędu Pracy

JAK WEJŚĆ NA RYNEK PRACY? Wojewódzkiego Urzędu Pracy JAK WEJŚĆ NA RYNEK PRACY? Gabriela Woźnica-Bańka Kierownik Centrum Metodycznego Poradnictwa Zawodowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach Obecnie karierę zawodową wyznacza trend całoŝyciowego uczenia

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

Kto i gdzie inwestuje 2015-06-15 10:38:10

Kto i gdzie inwestuje 2015-06-15 10:38:10 Kto i gdzie inwestuje 2015-06-15 10:38:10 2 Wiele zagranicznych firm o zasięgu światowym wybiera Niderlandy jako swoją główną siedzibę. Decyduje o tym centralne położenie Holandii w Europie Zachodniej.

Bardziej szczegółowo

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 Najwyższy wzrost od Q2 2005 Poziom zadowolenia polskich konsumentów w Q3 15 wyniósł 80 punktów, tym samym wzrósł o 10 punktów względem

Bardziej szczegółowo

DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS

DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS Dane uczestników projektów, którzy otrzymują wsparcie w ramach EFS Dane uczestnika Lp. Nazwa Możliwe wartości

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Certyfikat SSL. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Usługi Certyfikat SSL. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Usługi Certyfikat SSL 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady świadczenia Usługi Certyfikat SSL ( zwanej dalej : Usługa Certyfikat SSL) przez Az.pl Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania w celu podłączenia do PLI CBD z uwzględnieniem modernizacji systemu w ramach projektu PLI CBD2

Instrukcja postępowania w celu podłączenia do PLI CBD z uwzględnieniem modernizacji systemu w ramach projektu PLI CBD2 Urząd Komunikacji Projekt PLI Elektronicznej CBD2 Faza projektu: E-3 Rodzaj dokumentu: Instrukcje Odpowiedzialny: Paweł Sendek Wersja nr: 1 z dnia 31.03.2015 Obszar projektu: Organizacyjny Status dokumentu:

Bardziej szczegółowo

Nazwa kierunku Gospodarka przestrzenna

Nazwa kierunku Gospodarka przestrzenna Nazwa kierunku Gospodarka przestrzenna Tryb studiów stacjonarne Profil studiów ogólnoakademicki Wydział Wydział Nauk o Ziemi Opis kierunku Studia drugiego stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna trwają

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. MERAWEX Sp. z o.o. 44-122 Gliwice ul. Toruńska 8. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MERAWEX Sp. z o.o. POPRZEZ EKSPORT.

ZAPYTANIE OFERTOWE. MERAWEX Sp. z o.o. 44-122 Gliwice ul. Toruńska 8. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MERAWEX Sp. z o.o. POPRZEZ EKSPORT. Gliwice, 07.12. 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zakup usług doradczych w zakresie wyselekcjonowania, sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy

Bardziej szczegółowo

Nowości w module: BI, w wersji 9.0

Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Obszary analityczne... 3 1. Nowa kostka CRM... 3 2. Zmiany w obszarze: Księgowość... 4 3. Analizy Data Mining...

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ NOWA www.nowa-amerika.net AMERIKA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ STANOWISKO ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POLSKO-NIEMIECKIEGO REGIONU PRZYGRANICZNEGO 1 Przedstawiciele

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedawcy Wszystko.pl I. DEFINICJE

Regulamin Sprzedawcy Wszystko.pl I. DEFINICJE Regulamin Sprzedawcy Wszystko.pl I. DEFINICJE 1. Sprzedawca Sklep Motoryzacyjny REGMOT inż. Wiesław Ptak z siedzibą w 31-571 Kraków ul. Mogilska 121c, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 676-103-16-84,

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum

Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum 1 Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum Obowiązująca podstawa programowa nauczania informatyki w gimnazjum, w odniesieniu do propozycji realizacji tych zagadnień w podręcznikach

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl

Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych w tym również danych osobowych

Bardziej szczegółowo

1) BENEFICJENT (ZAMAWIAJĄCY):

1) BENEFICJENT (ZAMAWIAJĄCY): Marcelów, dn. 05.06.2012 r. Zapytanie ofertowe Mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające ze stosowania zasady konkurencyjności oraz zasady efektywnego zarządzania finansami obowiązującej

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

Główne wyniki badania

Główne wyniki badania 1 Nota metodologiczna Badanie Opinia publiczna na temat ubezpieczeń przeprowadzono w Centrum badania Opinii Społecznej na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dniach od 13 do 17 maja 2004

Bardziej szczegółowo

Fundusze venture capital jako wsparcie kapitałowe dla innowacyjnych MSP

Fundusze venture capital jako wsparcie kapitałowe dla innowacyjnych MSP Fundusze venture capital jako wsparcie kapitałowe dla innowacyjnych MSP Konferencja pt. Potęga rozwoju rozwój do potęgi. Drogi innowacyjnych MSP po kapitał Poznań, 27.11.2014 dr Aleksandra Szulczewska-Remi

Bardziej szczegółowo

Postrzeganie reklamy zewnętrznej - badania

Postrzeganie reklamy zewnętrznej - badania Według opublikowanych na początku tej dekady badań Demoskopu, zdecydowana większość respondentów (74%) przyznaje, że w miejscowości, w której mieszkają znajdują się nośniki reklamy zewnętrznej (specjalne,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

zgubił całą naszą korespondencję Można by tak wymieniać bez bezpieczeństwa, gdyby była wykonana dnia poprzedniego rozwiązałaby niejeden problem.

zgubił całą naszą korespondencję Można by tak wymieniać bez bezpieczeństwa, gdyby była wykonana dnia poprzedniego rozwiązałaby niejeden problem. Zasada działania usługi Business Safe jest prosta. Zainstalowany na Twoim komputerze progra Dlaczego backupować? Któż z nas nie zna smaku tego okropnego uczucia, gdy włączając kompuuter, który jeszcze

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów TURYSTYKA I REKREACJA studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku studiów TURYSTYKA I REKREACJA studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki Załącznik nr 5 Efekty kształcenia dla kierunku studiów TURYSTYKA I REKREACJA studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów turystyka

Bardziej szczegółowo

Jakie działania promocyjne/reklamowe prowadziło województwo w 201 r.? Jakie prowadzi w 2015.?

Jakie działania promocyjne/reklamowe prowadziło województwo w 201 r.? Jakie prowadzi w 2015.? URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ŚLĄSKIEGO Jakie działania promocyjne/reklamowe prowadziło województwo w 201 r.? Jakie prowadzi w 2015.? UM: Województwo Śląskie prowadziło następujące kampanie promocyjne w 2014

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Bliżej Geografii Gimnazjum część 3

Wymagania edukacyjne Bliżej Geografii Gimnazjum część 3 Wymagania edukacyjne Bliżej Geografii Gimnazjum część 3 Tematy lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca DZIAŁ 1. EUROPA. RELACJE PRZYRODA CZŁOWIEK 1. Stary

Bardziej szczegółowo

Foresight technologiczny rozwoju sektora usług ug publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym

Foresight technologiczny rozwoju sektora usług ug publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym Foresight technologiczny rozwoju sektora usług ug publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym Wnioski z analizy dokument kumentów w strategicznych Konferencja Otwierająca Politechnika Śląska, Zabrze

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projektowana nowelizacja Kodeksu pracy ma dwa cele. Po pierwsze, zmianę w przepisach Kodeksu pracy, zmierzającą do zapewnienia pracownikom ojcom adopcyjnym dziecka możliwości skorzystania

Bardziej szczegółowo

BIZNESU I JĘZYKÓW OBCYCH

BIZNESU I JĘZYKÓW OBCYCH POZNAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU I JĘZYKÓW OBCYCH» Od studenta do menadżera»zarządzanie karierą międzynarodową»między starym a nowym - sztuka w świecie biznesu...www.pwsbijo.pl POZNAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU

Bardziej szczegółowo

DB Schenker Rail Polska

DB Schenker Rail Polska DB Schenker Rail Polska Bariery rozwoju transportu kolejowego w Polsce DB Schenker Rail Polska Zbigniew Pucek Członek Zarządu ds. Bocznic i Kolei Przemysłowych Członek Zarządu ds. Sprzedaży, Sosnowiec,

Bardziej szczegółowo

Systemy mikroprocesorowe - projekt

Systemy mikroprocesorowe - projekt Politechnika Wrocławska Systemy mikroprocesorowe - projekt Modbus master (Linux, Qt) Prowadzący: dr inż. Marek Wnuk Opracował: Artur Papuda Elektronika, ARR IV rok 1. Wstępne założenia projektu Moje zadanie

Bardziej szczegółowo

Zadania. SiOD Cwiczenie 1 ;

Zadania. SiOD Cwiczenie 1 ; 1. Niech A będzie zbiorem liczb naturalnych podzielnych przez 6 B zbiorem liczb naturalnych podzielnych przez 2 C będzie zbiorem liczb naturalnych podzielnych przez 5 Wyznaczyć zbiory A B, A C, C B, A

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY. Prezentacja firmy Apetito

OFERTA WSPÓŁPRACY. Prezentacja firmy Apetito OFERTA WSPÓŁPRACY Prezentacja firmy Apetito o nas... BON Apetito Sp. z o.o. powstała w 2009 roku i konsekwentnie tworzy sieć restauracji pod nazwą BONapetito, w których klienci mogą kupować pyszne jedzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport roczny Spółki Lindorff S.A. (dawniej Casus Finanse S.A.) za okres 01.01.2015-31.12.2015

Jednostkowy raport roczny Spółki Lindorff S.A. (dawniej Casus Finanse S.A.) za okres 01.01.2015-31.12.2015 Jednostkowy raport roczny Spółki Linrff S.A. (dawniej Casus Finanse S.A.) za okres 01.01.2015-31.12.2015 Wrocław, 21 marca 2016 Spis treści Rozdział 1. List Zarządu Linrff S.A.... 3 Rozdział 2. Wybrane

Bardziej szczegółowo

I FORUM INNOWACJI TRANSPORTOWYCH - dobre praktyki na rzecz zrównoważonego rozwoju

I FORUM INNOWACJI TRANSPORTOWYCH - dobre praktyki na rzecz zrównoważonego rozwoju Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna I FORUM INNOWACJI TRANSPORTOWYCH - dobre praktyki na rzecz zrównoważonego rozwoju Metody wspierania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny premia dla innowacji

Kredyt technologiczny premia dla innowacji Kredyt technologiczny premia dla innowacji Bogus awa Skomska Zast pca Dyrektora Departamentu Wspierania Przedsi biorczo ci i Innowacji Warszawa, 2 pa dziernika 2009 r. Kredyt technologiczny PO Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl Rynek informatyków w województwie kujawsko-pomorskim o f e r t a s p r z e d a ż y r a p o r t u KRAKÓW 2009 31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Strona1 Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej (WOES) to Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości akredytowany przez

Bardziej szczegółowo

Badanie Kobiety na kierowniczych stanowiskach Polska i świat wyniki

Badanie Kobiety na kierowniczych stanowiskach Polska i świat wyniki Badanie Kobiety na kierowniczych stanowiskach i świat wyniki Badanie Manpower Kobiety na kierowniczych stanowiskach zostało przeprowadzone w lipcu 2008 r. w celu poznania opinii dotyczących kobiet pełniących

Bardziej szczegółowo

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 2 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Podatek przemysłowy (lokalny podatek

Bardziej szczegółowo

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Rudniki, dnia 10.02.2016 r. PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

Temat. Skala dzia a. Program zdrowotny. Program zdrowotny

Temat. Skala dzia a. Program zdrowotny. Program zdrowotny Michał Brzeziński 1 z 6 Skala dzia a Program zdrowotny Dzia ania wieloletnie Dzia ania wieloo rodkowe Nie tylko interwencje medyczne Interwencje medyczne prewencja Interwencje edukacyjne profilaktyka Interwencje

Bardziej szczegółowo

Piotr Błędowski Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa. Warszawa, 18.11.2010 r.

Piotr Błędowski Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa. Warszawa, 18.11.2010 r. Zadania polityki pomocy społecznej i polityki rynku pracy w zwalczaniu wykluczenia społecznego Piotr Błędowski Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa Warszawa, 18.11.2010 r. Piotr B dowski2010

Bardziej szczegółowo

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców 21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców Kongres Badaczy Rynku i Opinii Kongres organizowany przez Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie społeczne pracownika

Zabezpieczenie społeczne pracownika Zabezpieczenie społeczne pracownika Swoboda przemieszczania się osób w obrębie Unii Europejskiej oraz możliwość podejmowania pracy w różnych państwach Wspólnoty wpłynęły na potrzebę skoordynowania systemów

Bardziej szczegółowo

BADANIE RYNKU. Prof. dr hab. Andrzej Pomykalski. Katedra Innowacji i Marketingu

BADANIE RYNKU. Prof. dr hab. Andrzej Pomykalski. Katedra Innowacji i Marketingu BADANIE RYNKU Prof. dr hab. Andrzej Pomykalski Katedra Innowacji i Marketingu LUDZIE MUSZĄ KUPOWAĆ. ale mogą wybierać Fazy procesu zarządzania marketingowego zawierają: Badanie rynku Analiza rynku docelowego

Bardziej szczegółowo

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 Chmura obliczeniowa do przechowywania plików online Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 1 Chmura, czyli co? Chmura obliczeniowa (cloud computing) to usługa przechowywania i wykorzystywania danych, do

Bardziej szczegółowo

Społecznie odpowiedzialni. Strategie społecznej odpowiedzialności w województwie opolskim

Społecznie odpowiedzialni. Strategie społecznej odpowiedzialności w województwie opolskim III Spotkanie Grupy Sterującej Ewaluacją I Monitoringiem Społecznie odpowiedzialni. Strategie społecznej odpowiedzialności w województwie opolskim Badanie w ramach projektu pn. Opolskie Obserwatorium Terytorialne

Bardziej szczegółowo

Pokonać Ransomware. Grzegorz Ciołek Systems Engineer

Pokonać Ransomware. Grzegorz Ciołek Systems Engineer Pokonać Ransomware Grzegorz Ciołek Systems Engineer Agenda Historia Ransomware Analiza Ransomware:Jak to działa Trendy i statystyki z Laboratorium FortiGuard Jak żyć? 2 Co to jest Ransomware? Złośliwe

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Nowe podejście do zamówień publicznych Cele i problemy badawcze

Nowe podejście do zamówień publicznych Cele i problemy badawcze Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nowe podejście do zamówień publicznych Cele i problemy badawcze Badania w ramach projektu Nowe podejście do zamówień

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik hotelarstwa 422402 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Zapraszam do udziału w XIII edycji konferencji z cyklu składowanie i archiwizacja, która tym razem jest poświęcona Backupowi online.

Zapraszam do udziału w XIII edycji konferencji z cyklu składowanie i archiwizacja, która tym razem jest poświęcona Backupowi online. Ochronainformacji.pl zaprasza na XIII edycję konferencji z cyklu Składowanie i archiwizacja backup online dokumentów elektronicznych Data: 3 grudnia 2009 r. Miejsce: Warszawa Backup, chociaż jest czynnością

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Projekt MES. Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe

Projekt MES. Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe Projekt MES Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe 1. Ugięcie wieszaka pod wpływem przyłożonego obciążenia 1.1. Wstęp Analizie poddane zostało ugięcie wieszaka na ubrania

Bardziej szczegółowo

Ranking grup witryn i witryn niezgrupowanych według zasięgu miesięcznego

Ranking grup witryn i witryn niezgrupowanych według zasięgu miesięcznego Informacja prasowa 28 czerwca 2013 Wyniki Megapanel PBI/Gemius za kwiecień 2013 Polskie Badania Internetu Sp. z o.o. (PBI) i firma badawcza Gemius SA, współpracujące w zakresie realizacji badania Megapanel

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo