NARZĘDZIA PROMOCJI PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE W OPINII ICH ODBIORCÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NARZĘDZIA PROMOCJI PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE W OPINII ICH ODBIORCÓW"

Transkrypt

1 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Bartłomiej Dolata NARZĘDZIA PROMOCJI PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE W OPINII ICH ODBIORCÓW Praca magisterska Promotor: prof. dr hab. Czesław Sobków Toruń

2 Spis treści WSTĘP PROMOCJA W ZARZĄDZANIU ORGANIZACJĄ Istota i elementy marketingu mix Pojęcie promocji Formy i środki promocji Reklama Marketing bezpośredni Promocja sprzedaży Public relations i publicity Sprzedaż osobista Sponsorowanie NAJPOPULARNIEJSZE INSTRUMENTY PROMOCJI W INTERNECIE Internet Internet a marketing Charakterystyka Główne zalety Rodzaje witryn Bannery Poczta elektroniczna Przesyłki reklamowe (direct ) Listy dystrybucyjne Grupy dyskusyjne Pozostałe formy promocji Marketing wirusowy Biuletyny Przypominanie Czasopisma elektroniczne Technika PUSH Prezenty Konkursy, loterie i ankiety CHARAKTERYSTYKA POLSKICH INTERNAUTÓW NA PODSTAWIE LITERATURY OCENA NARZĘDZI PROMOCJI W INTERNECIE Zakres i narzędzia badań marketingowych

3 4.2. Ankieta internetowa jako narzędzie oceny promocji firmy Opinie internautów o promocji firmy ZAKOŃCZENIE Spis tabel Spis rysunków Spis wykresów LITERATURA Źródła internetowe ZAŁĄCZNIKI

4 WSTĘP Dokładne wyznaczenie początków istnienia promocji wydaje się być niemożliwe. Jej narodziny łączone są najczęściej z momentem powstania wymiany handlowej, która z kolei doprowadziła do zjawiska walki o konsumenta. Orężem w tej bitwie stała się przede wszystkim reklama. Początkowo stosowano jedynie przekaz ustny, czyli bezpośrednie zachwalanie produktu przed klientem. Ta technika jest zresztą wciąż używana, zwłaszcza przez agentów handlowych i sprzedawców. Reklama ustna była jednakże mało efektywna, gdyż nie mogła być przekazana w jednym momencie większej liczbie odbiorców. Dlatego również pierwszym przełomem w marketingu okazał się rewolucyjny wynalazek z XV wieku w postaci druku. Pięć wieków później, wraz z zaistnieniem nowych mediów - radia, telewizji i ostatnio Internetu, reklama osiągnęła apogeum swoich możliwości. Reklama należy do jednego z najczęściej używanych narzędzi promocji przedsiębiorstwa. Mamy z nią styczność praktycznie bez przerwy: słuchając radia, czytając prasę, przebywając na ulicy (billboard y), a zwłaszcza oglądając telewizję, gdyż ta bywa najbardziej inwazyjna i drażniąca. Jak jest natomiast z reklamą, na którą napotkać się można w Internecie? Jest on w porównaniu z wymienionymi wyżej mediami nośnikiem najmłodszym, wciąż dostępnym zaledwie części społeczeństwa i dla wielu stanowiącym niezrozumiałą nowość. Przewiduje się jednak coraz większy zasięg i siłę oddziaływania Sieci na społeczność polską, co popycha reklamodawców do zainteresowania się tym medium. Zwłaszcza, że od reklamy w Internecie do sprzedaży produktu jest bardzo krótka droga. Praktycznie za sprawą jednego kliknięcia, można zostać przeniesionym do sklepu internetowego, oferującego od razu cenę, dogodną formę zapłaty i dostarczenia towaru. Ponadto Internet umożliwia dostosowanie konkretnego przesłania reklamowego do określonego odbiorcy, w sposób bardziej dokładny niż inne media. Dopasowanie może dotyczyć odpowiedniego doboru reklamowanych produktów, treści przesłania (np. slangowe słownictwo, odnośniki do filmów, wydarzeń) oraz graficznej formy (rozróżnienie na wzrokowców i słuchowców). Firmy posiadające pewne dane na temat konsumenta (np. uzyskane za pomocą formularzy rejestracyjnych) mogą tak projektować strony WWW, aby zawierały informacje najczęściej poszukiwane przez internautów. 4

5 Internet to największa komputerowa sieć świata, łącząca krajowe i międzynarodowe systemy komputerowe, które za pośrednictwem linii telefonicznych, satelitarnych i innych systemów telekomunikacyjnych, obsługują komputery użytkowników całego globu. Historia Internetu rozpoczęła się w 1969 roku 1. Początkowo został on zaplanowany dla celów wojskowych jako eksperymentalna sieć komunikacyjna Arpanet (ang. Advanced Research Projects Agency Network). ARPA - główna agencja Departamentu Obrony (ang. Depertament of Defense), która później przekształciła się w DARPA (ang. Defense Advanced Research Project Agency), stworzyła pierwsze projekty połączenia ze sobą sieci lokalnych i zainicjowała badania nad stworzeniem protokołu sieci, czyli zbioru przepisów dotyczących sposobu obiegu informacji w Sieci. Komputery użytkowników na całym świecie połączone są poprzez małe lokalne sieci komputerowe LAN, (ang. Local Area Network), sieci miejskie MAN (ang. Metropolitan Area Networks) oraz rozbudowane sieci WAN (ang. Wide Area Networks). Istnieje wiele metod połączeń: od zwykłych linii telefonicznych do szybkich linii dedykowanych, poprzez satelity, radiolinie i łącza światłowodowe. Coraz więcej nowych użytkowników podłącza swoje komputery do Sieci. Tempo tego zjawiska jest nieporównywalne do żadnego innego medium. Internet potrzebował 4 lata, by zyskać 50 milionów użytkowników, natomiast radio - 40, a telewizja 13 lat 2. Wraz z rozwojem Internetu obserwujemy nowe zjawiska, które w najbliższym czasie mogą znacznie wpłynąć na zmiany w naszym życiu. Internet wydaje się być świetnym medium do prowadzenia działalności ekonomicznej - nawiązywanie i budowanie wzajemnych stosunków w zakresie profesjonalnej obsługi klienta, daje możliwości innowacji w dziedzinie produktów i usług oraz metod marketingowych 3. Internet, ze względu na swą specyfikę, jest miejscem wyjątkowo wyrównującym szanse w konkurowaniu. Nie trzeba być dużym i bogatym przedsiębiorstwem, aby sprzedać produkt i cieszyć się zaufaniem milionów użytkowników. Wiele dużych organizacji, mimo dużego doświadczenia marketingowego, pozostaje w tyle. Winny jest temu konserwatyzm i niechęć do zrozumienia odmiennego charakteru Internetu. 1 J. Zieliński, Powstanie Internetu, 2 J. Gadzinowski, Net, Secret Service, 2000, nr 3, s Global emarketing, Raport o Internecie w Polsce, 5

6 Internet charakteryzują pewne cechy, które wyróżniają go od innych mediów. Główną przewagą Internetu jest jego interaktywność, czyli najogólniej mówiąc możliwość dwukierunkowej komunikacji pomiędzy odbiorcą a nadawcą informacji. Wyróżnia się dwa poziomy interaktywności - interakcję człowieka z komputerem oraz interakcję międzyludzką. Kolejną cechą wyróżniającą Internet jest jego globalny zasięg. Dzięki Sieci możliwy jest kontakt i wymiana informacji z większą liczbą ludzi na całym świecie. Podkreślając do tego szybkość i łatwość wysyłania informacji oraz funkcjonowanie Internetu przez 24 godziny na dobę, wnioskuje się, iż żadne inne medium nie pozwala dotrzeć do tak licznej grupy odbiorców przy prawie nie zmieniających się kosztach. Jest to zatem doskonałe narzędzie do nawiązania kontaktów zawodowych oraz poszerzenia kręgu konsumentów, co jest szczególnie istotne dla niedużych firm, które mogą w ten sposób zaistnieć na międzynarodowym rynku. Ponadto wzrastająca popularność Internetu, możliwość tworzenia zindywidualizowanego przekazu do konkretnego odbiorcy, czy też integracja elementów marketingu-mix (np. łączenie reklamy z możliwością bezpośredniego zakupu) sprawiły, że Internet stał się dla przedsiębiorców bardzo atrakcyjnym, nowym sposobem docierania do konsumentów. Za główny cel pracy obrano stworzenie pewnych, wynikających z opinii internautów, wskazówek dla reklamodawców, jakie formy reklamy warto, a jakich nie warto stosować. Przedstawiono również nowe, stworzone przez Internet, możliwości w dziedzinie reklamy i promocji firmy oraz opisano preferencje konsumentów względem szeroko rozumianej formy i treści reklamy w Internecie. Autorowi przyświeca teza, iż możliwe do zastosowania w Internecie formy reklamy nie są jednakowo postrzegane przez odbiorców. Prawdopodobieństwo skorzystania z przekazu reklamowego (w rozumieniu kliknięcia w niego) zależy głównie od jego formy i treści. Chcąc odpowiedzieć na pytanie, jakie narzędzia promocji najlepiej oddziałują na odbiorców, a jakie cechy zmniejszają ich skuteczność, posłużono się kwestionariuszem ankiety. Umieszczono ją w Internecie, co umożliwiło dotarcie do większej grupy badawczej. Ponadto użyto pewnych form reklamy w celu zachęcenia respondentów do wypełnienia ankiety, co już samo w sobie pozwoliło 6

7 na sprawdzenie reakcji internautów na reklamę. Część teoretyczna pracy została oparta na artykułach z czasopism i publikacji dotyczących tematyki pracy oraz materiałów dostępnych w Internecie. Bazę wiedzy empirycznej stanowiły natomiast badania przeprowadzone na społeczności Internetu zarówno przez autora, jak i różne jednostki badania opinii publicznej, np. Instytut Pentor, TNS OBOP, CBOS. Uzyskane od nich dane historyczne pozwoliły, po pierwsze, na scharakteryzowanie większej populacji polskich internautów, czego autor nie mógł zrobić ze względu na ograniczenia czasowe i finansowe. Po drugie, dzięki nim udało się uzyskać pewne porównanie z wynikami autorskiego badania. Praca składa się z czterech rozdziałów oraz wstępu i zakończenia. Pierwszy rozdział przedstawia promocję jako element marketingu mix, opisuje jej formy i środki oraz charakteryzuje wybrane strategie i modele promocji. W nim szczegółowo opisano reklamę - jedno z najważniejszych instrumentów marketingowych, na której skupia się niniejsza praca. Rozdział drugi przedstawia wykorzystywane w Internecie instrumenty promocji. Szczególny nacisk położono na ukazanie najczęściej wykorzystywanych w tym medium narzędzi. Opinie na ich temat, wyrażane przez internautów, badane są przez autora w rozdziale ostatnim. Trzeci rozdział poświęcony został przedstawieniu środowiska użytkowników Internetu w Polsce. Posłużono się wynikami wspomnianych wcześniej badań przeprowadzonych po 2000 roku przez państwowe i komercyjne jednostki. Ukazano zaledwie pewną cząstkę tych wyników, co pozwoliło na ogólne zapoznanie się z charakterystyką odbiorców przekazu reklamowego. Skupiono się przede wszystkim na opisaniu cech społeczno-demograficznych tych osób oraz charakterystyki korzystania przez nich z Sieci. W ostatnim, czwartym rozdziale autor zaprezentował opracowane przez siebie badanie oraz jego wyniki. Dodatkowo w tej części pracy autor opisał pokrótce rodzaje i cechy badań marketingowych oraz ankiety internetowej. W zakończeniu pracy przedstawiono uwagi, spostrzeżenia oraz wnioski końcowe. 7

8 1. PROMOCJA W ZARZĄDZANIU ORGANIZACJĄ 1.1. Istota i elementy marketingu mix Marketing to dziedzina nauki, która wyrosła na przełomie XIX i XX wieku na podstawie obserwacji działania przedsiębiorstw. Marketing nie jest zbiorem suchych teorii, wymyślonych zasad, jest tylko uogólnionym doświadczeniem praktycznych sposobów postępowania setek tysięcy przedsiębiorstw, które dzięki marketingowi uzyskały i uzyskują przewagę konkurencyjną i sukcesy na rynkach krajowych i w międzynarodowej rywalizacji gospodarczej 4. W literaturze istnieje wiele definicji marketingu. Tadeusz Sztucki przytacza wiele definicji marketingu w swojej pracy 5 : siła napędowa zespalająca w jeden kompleks produkcję, handel i konsumpcję, metoda koncentrowania uwagi na potrzebach konsumentów i technikach zachęcania ich do kupowania oferowanych towarów i usług, metoda wytwarzania nowych produktów i stwarzania nowego popytu, sposób dodawania nowych wartości do produktów na ich drodze z zakładów wytwórczych do konsumentów, zespół czynności handlowych kierujących przebiegiem towarów od producentów do nabywców, nowa koncepcja polityki i sposobu kierowania przedsiębiorstwem według orientacji na rynek i dostosowania się do rynku, system myślenia przedsiębiorczego uznającego nabywcę i rynek za główny cel inicjatyw produkcyjnych, handlowych i usługowych. Marketing jest nie tylko zbiorem praktycznych działań polegających na stosowaniu odpowiednich metod i technik, jest on przede wszystkim sposobem myślenia o rynku i przedsiębiorstwie, o jego roli i zadaniach zapewniających przetrwanie i rozwój 6. Jak można zauważyć, wspólną cechą podanych definicji jest uznanie, że 4 T. Sztucki, Marketing. Sposób myślenia, system działania, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1996, s Ibid., s Ibid., s

9 marketing jest podstawową funkcją przedsiębiorstwa, która łączy potrzeby i oczekiwania nabywców, występujące na określonych segmentach rynku, z działalnością produkcyjną i handlową podporządkowaną orientacji na nabywców. Jeśli przedsiębiorstwo nie jest nastawione na poznawanie potrzeb i na znajdowanie najlepszych sposobów ich zaspokajania, za pomocą innowacji i wysokiej jakości swych produktów, nie może liczyć na długi żywot na rynku. Marketing jest równocześnie społecznym i gospodarczym procesem, dzięki któremu każdy nabywca i zbiorowość ludzi mają zapewnione zaspokajanie swych potrzeb za pomocą produkowania i wymiany produktów mających wartość użytkową dla nabywców. Większość tego co mamy, kupujemy i używamy jest wynikiem marketingowej działalności przedsiębiorstw. Marketing nie ogranicza się do sfery gospodarki i powinien kształtować postępowanie lekarzy, prawników, pracowników naukowych, pisarzy, pracowników kultury a także działalność jednostek administracji i organizacji społecznych. Marketing określa styl zaspokajania potrzeb i wpływa na styl życia. Jest podstawą rozwoju przedsiębiorczości i gospodarki. Marketing jest kluczem do odnoszenia sukcesów w wielu dziedzinach, zwłaszcza sukcesów na rynku. Marketing należy uważać za sposób myślenia i system działania przedsiębiorczego, które nabywcę i rynek stawia w centrum procesów produkcyjnych i handlowych oraz za koncepcję odnoszenia sukcesów na rynku dzięki zapewnieniu nabywcom satysfakcji z kupowanych produktów. Marketing można również określić jako zintegrowany zbiór (system) instrumentów i działań związanych z badaniem i kształtowaniem rynku, opartych na rynkowych regułach postępowania. Zbiór ten jest integralnym elementem działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorstwa na rynku. Według Lechosława Garbarskiego, Ireneusza Rutkowskiego i Wojciecha Wrzoska, marketing nie jest jednorazowym przedsięwzięciem, lecz procesem 7. Z tej definicji wynika, że: marketing jest kategorią strukturalną, wyrażającą określony zbiór instrumentów i działań, 7 L. Garbarski, I. Rutkowski, W. Wrzosek, Marketing punkt zwrotny nowoczesnej firmy, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2000, s

10 zbiór ten jest wewnętrznie zintegrowany, jest to zbiór bezpośrednio związany z badaniem i kształtowaniem rynku, jest to zbiór kreowany i uruchamiany według rynkowych reguł postępowania. Podkreślenie faktu, że marketing jest zbiorem instrumentów i działań, wskazuje, po pierwsze, na jego charakter systemowy, a po drugie - na jego charakter instrumentalno-czynnościowy. Systemowy charakter marketingu oznacza, że nie może on być utożsamiany z pojedynczym instrumentem lub jednostkowym działaniem na rynku. Te pojedyncze instrumenty i działania mogą natomiast występować jako elementy marketingu tworzące wzajemnie powiązaną całość. Marketing skupia w sobie zróżnicowane elementy. Jednym z tych elementów są kategorie instrumentalne (instrumenty), które nie są bezpośrednio związane z wykonywaniem określonych czynności i należą do klasycznych kategorii regulacyjnych. Innym elementem struktury marketingu są działania, będące odzwierciedleniem nawarstwiania się pewnych czynności, za których pomocą można wywierać wpływ na rynek. Marketing nie reprezentuje byle jakiego lub każdego zbioru instrumentów i działań. Jest to zbiór wewnętrznie zintegrowany, a więc taki, który odzwierciedla wzajemne dostosowanie do siebie oraz uzgodnienie poszczególnych instrumentów i działań. Wzajemne zintegrowanie instrumentów i działań jest ważną cechą marketingu, bez której poszczególne instrumenty i działania nie mogą być uznane za elementy marketingu. Marketing jako zintegrowany zbiór instrumentów i działań nie jest związany z bliżej nie określoną sferą rzeczywistości społeczno-gospodarczej. Jest on bezpośrednio związany przede wszystkim z rynkiem, jego badaniem oraz kształtowaniem. Za pomocą instrumentów i działań marketingowych procesy zachodzące na rynku są zarówno rozpoznawane, jak również poddawane celowemu i aktywnemu oddziaływaniu 8. Sposób regulowania zintegrowanego zbioru instrumentów i działań marketingowych, oparty na orientacji rynkowej, określa się mianem reguł marketingowych. Wieloelementowa struktura marketingu skupia zatem 9 : 8 Ibid., s

11 instrumenty marketingu, działania marketingowe, badania marketingowe, reguły marketingowe. Rysunek 1. Struktura marketingu Instrumenty marketingu Badania marketingowe Działania marketingowe Reguły marketingowe Źródło: L. Garbarski, I. Rutkowski, W.Wrzosek, op.cit. s. 32. Philip Kotler proponuje następującą definicję marketingu: marketing jest procesem społecznym i zarządczym, dzięki któremu konkretne osoby i grupy otrzymują to, czego potrzebują i pragną osiągnąć poprzez tworzenie, oferowanie i wymianę posiadających wartość produktów 10. Ta definicja marketingu opiera się na następujących pojęciach: potrzeby, pragnienia i popyt, produkty, wartość, cena i zadowolenie, wymiana, transakcje i związki, rynki oraz marketing i uczestnicy rynku. Schemat zależności pomiędzy nimi przedstawiono na rysunku 2. Zgodnie z ogólnymi zasadami marketingu, niezbędnym elementem każdego planu marketingowego jest projekt połączenia instrumentów oddziaływania na wybrany rynek docelowy, czyli tzw. marketing-mix. Powstaje on jako wynik szczegółowej analizy marketingowej sytuacji firmy na danym rynku oraz twórczych założeń odnośnie do strategii realizacji ustalonych celów rynkowych. 9 Ibid., s Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, FELBERG SJA, Warszawa 1999, s

12 Rysunek 2. Podstawowe pojęcia marketingu Potrzeby, pragnienia i popyt Produkty Wartość, cena i zadowolenie Marketing i uczestnicy rynku Rynki Wymiana, transakcje i związki Źródło: Ph. Kotler, op.cit. s. 6. Rozwój marketingu przejawia się m.in. w stałym poszerzaniu i pogłębianiu ogólnego zbioru instrumentów marketingowych. W tych warunkach zarówno analiza dotychczas stosowanych przez firmę instrumentów, jak i zaplanowanie najlepszego w danej sytuacji ich połączenia należą do problemów o szczególnie dużym stopniu złożoności. Dlatego zarówno w analizach diagnostycznych, jak i planowaniu marketingowym istotne znaczenie mają modele teoretyczne, opisujące ramową strukturę marketingu-mix. Zazwyczaj jest to po prostu schemat lub wyszczególnienie określonej liczby podkompozycji (submiksów) i zaliczanych do nich grup instrumentów. Modele te porządkują więc w pewien sposób proces analizy i formowania marketingu-mix oraz określają układ instrumentalnej części planu marketingowego 11. W polskiej literaturze marketingowej, opartej głównie na źródłach amerykańskich, największą popularnością cieszy się model nazwany przez McCarthy'ego skrótem 4P" (product, price, place, promotion). Zgodnie z nim typowy marketing-mix składa się z czterech podkompozycji 12 : produktu (podstawowe i dodatkowe funkcje produktu, program asortymentowy, nazwa produktu, opakowanie, usługi związane z produktem itp.), ceny (cena podstawowa, rabaty, warunki płatności, kredyt itp.), dystrybucji (układ kanałów dystrybucji i rozwiązania logistyczne dotyczące organizacji dostaw dla odbiorców), 11 R. Niestrój, Wybrane zagadnienia marketingu, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1997, s Ibid., s

13 promocji (sprzedaż osobista, reklama, promocja sprzedaży, public relations). Instrumenty marketingowego oddziaływania na rynek dzielą się na trzy wyraźne grupy. Pierwsza grupa instrumentów jest związana z produktem i jego ceną, druga - z jego sposobem sprzedaży, cyklem obiegu na rynku i dystrybucją w sieci kanałów doprowadzających produkty do nabywców, trzecia - z komunikowaniem się z nabywcami, a więc rozpowszechnianiem informacji i oddziaływaniem za pomocą środków i metod promocji. Skuteczne i efektywne posługiwanie się przez przedsiębiorstwo instrumentami marketingowymi wymaga przestrzegania następujących reguł 13 : reguła pierwsza: instrumenty marketingowe tworzą system, muszą być zatem łącznie analizowane, projektowane i stosowane, reguła druga: projektowanie wykorzystania zespołu instrumentów marketingowych powinno poprzedzać podjęcie produkcji i służyć do weryfikacji zamierzenia gospodarczego oraz do przygotowania pełnego programu wprowadzenia i obiegu produktu na rynku, reguła trzecia: przy analizowaniu i projektowaniu sposobów zastosowania instrumentów marketingowych należy kierować się kolejnością, w jakiej zostały wymienione, poczynając od produktu, poprzez drogę obiegu w kanałach dystrybucji i kończąc na instrumentach komunikowania się z nabywcami, reguła czwarta: ze względu na wewnętrzne relacje i wzajemne powiązania występujące między wszystkimi instrumentami marketingowymi należy dążyć do pełnej zgodności całego układu pamiętając, że sposób użycia jednego z instrumentów wpływa na zastosowanie innych, reguła piąta: stosowanie przez przedsiębiorstwo instrumentów marketingowych musi być wysoce zindywidualizowane w zależności od sytuacji rynkowej, rodzaju produktu, rodzaju nabywców oraz ustalonych celów rynkowych i polityki przedsiębiorstwa Pojęcie promocji Promocja, czwarty element marketingu mix, mimo że stanowi integralną część strategii marketingowej, posiada swoistą odrębność funkcjonalną i 13 T. Sztucki, op. cit. s

14 narzędziową. Promocja wymieniana jest na czwartym miejscu po produkcie, cenie i dystrybucji, gdyż podejmowanie działań promocyjnych jest od tych elementów uzależnione. W tym rozdziale przedstawiono promocję jako podstawowe narzędzie komunikacji przedsiębiorstwa z szeroko rozumianym otoczeniem. Najprościej mówiąc, promocja to sposób komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, to sposób dostarczania informacji o firmie i jej ofercie. Promocja - od łacińskich wyrazów promotio, promovere, oznaczających poparcie, szerzenie, posuwanie naprzód, jest marketingowym oddziaływaniem na klientów i potencjalnych nabywców, polegającym na dostarczaniu informacji, argumentacji, obietnic i zachęty, skłaniających do kupowania oferowanych produktów i usług, a także sprzyjających wytwarzaniu przychylnej opinii o wytwarzających je i sprzedających przedsiębiorstwach 14. Promocja to nie informacja o tym, co przedsiębiorstwo wytwarza i co ma do sprzedania, lecz powinna ona wykazywać czego i dlaczego nabywca najbardziej potrzebuje oraz przekonywać, że tym potrzebom i wymaganiom odpowiada w najwyższym stopniu produkt będący przedmiotem promocji. Należy pamiętać, że nabywca nie kupuje materialnego wyrobu, lecz wyobrażenie i przekonanie o pożytkach i satysfakcji, jakie zapewnia jego posiadanie 15. Według Philipa Kotlera promocja, czwarte narzędzie marketingu mix, obejmuje różne rodzaje czynności, jakie podejmuje przedsiębiorstwo, aby poinformować o cechach merytorycznych produktu i przekonać docelowych nabywców, aby go kupili 16. Poprzez promocję lansuje się wizerunek firmy i produktu, zachęca do zakupów określonych dóbr i usług w określonym miejscu, czasie i na określonych warunkach oraz dąży się do zdobycia przewagi nad konkurentami. Zadaniem promocji jest przezwyciężanie oporów i uprzedzeń nabywców, które zmniejszają lub hamują popyt na towary i usługi, jak też kreowanie popytu na nowe produkty, budzące i zaspokajające nowe potrzeby. Każde przedsiębiorstwo, aby zaistnieć i trwać z powodzeniem na zmieniającym się rynku, 14 T. Sztucki, Encyklopedia marketingu. Definicje. Zasady. Metody, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1998, s T. Sztucki, Marketing. Sposób myślenia, system działania, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1996, s Ph. Kotler, op.cit. s

15 musi się z tym rynkiem komunikować. Promocja umożliwia przedsiębiorstwom taką komunikację. Dla nabywców jest ważnym źródłem uzyskiwania wiadomości o możliwych do kupienia produktach, ich cechach użytkowych. Dla przedsiębiorców promocja jest nieodzowna dla powiadomienia o wartościach, jakie mogą dostarczyć nabywcom oferowane produkty 17. Promocja jest to zatem proces, który polega na przekazywaniu informacji przez nadawcę innym podmiotom. Jest to przepływ jednokierunkowy, czyli w przypadku promocji mamy do czynienia z przekazywaniem informacji w jedną stronę od nadawcy do odbiorcy. W tym znaczeniu pojęciem szerszym od promocji jest komunikacja marketingowa, gdyż oprócz jednokierunkowego kontaktu z odbiorcą, w procesie komunikacji badana jest reakcja nabywcy na działania promocyjne. Zatem w procesie komunikacji marketingowej występuje przepływ dwukierunkowy nadawca przekazuje odbiorcy pewne informacje, a następnie bada jego reakcję na przedstawione informacje. System komunikacji marketingowej (nazywany niekiedy promotion-mix) składa się z pięciu podstawowych instrumentów. Oto one 18 : reklama - każda płatna forma nieosobistej prezentacji i promocji idei, dobra lub usługi przez określonego sponsora, marketing bezpośredni - wykorzystywanie listów, telefonów i innych nieosobistych narzędzi kontaktu w celu komunikowania się z określonymi grupami obecnych i potencjalnych klientów, promocja sprzedaży - krótkookresowe działanie stosujące bodźce ekonomiczne w celu pobudzenia sprzedaży produktu lub usługi, public relations i publicity - wszelkie działania mające na celu promowanie i/lub ochronę image przedsiębiorstwa lub produktu, sprzedaż osobista - osobista i bezpośrednia prezentacja oferty przez sprzedawcę potencjalnemu nabywcy. Różne instrumenty, wymienione w tabeli 1, mieszczą się w wyżej wymienionych kategoriach. Jednocześnie, proces komunikacji wykracza poza 17 T. Sztucki, Marketing w pytaniach i odpowiedziach, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1998, s Ph. Kotler, op. cit. s

16 same instrumenty. Nazwa i cena produktu, kolor i kształt opakowania, zachowanie i ubiór sprzedawcy, lokalizacja firmy i jej papier firmowy - wszystkie te elementy niosą określoną treść dla kupującego. Cały marketing mix, nie tylko promotion mix, musi być nastawiony na maksymalizację wpływu na klienta. Tabela 1. Podstawowe instrumenty marketing-mix REKLAMA Ogłoszenia w środkach masowego przekazu, Opakowanie, Wkładki do opakowań, Filmy, czasopisma firmowe, Broszury i biuletyny, Plakaty i ulotki, Informatory, Przedruki ogłoszeń, Tablice ogłoszeniowe, Szyldy, Wystawy w miejscu sprzedaży, Materiały audiowizualne, Symbole i logo PROMOCJA SPRZEDAŻY Konkursy, gry, zakład, loterie, Premie i prezenty, Próbki, Targi i pokazy handlowe, Wystawy, Demonstracje, Kupony, Rabaty, Nisko oprocentowan e kredyty, Różne formy rozrywki, Wymiana produktu na nowy za dopłatą, Kupony, Sprzedaż wiązana Źródło: Ph. Kotler, op.cit. s PUBLIC RELATIONS Informacje dla prasy, Przemówienia, Seminaria, Coroczne raporty, Akcje dobroczynne, Sponsoring, Publikacja, Relacje ze społecznościa mi lokalnymi, Lobbying, Środki identyfikacji, Czasopismo firmowe, Imprezy SPRZEDAŻ OSOBISTA Prezentacje oferty, Spotkania handlowe, Programy mające na celu pobudzenie sprzedaży, Próbki, Targi i pokazy handlowe MARKETING BEZPOŚREDNI Katalogi, Listy, Telemarketing, Połączenia elektroniczne Poszczególne elementy struktury promotion-mix dzielą się na dwie grupy w zależności od kierunków ich oddziaływania, to znaczy od tego czy wpływają one na produkt, czy też na nabywcę. Do instrumentów oddziałujących bezpośrednio na konsumentów należą reklama, marketing bezpośredni, public relations i 16

17 publicity oraz sponsorowanie. Do instrumentów oddziałujących bezpośrednio na produkt należą zaś sprzedaż osobista oraz promocja sprzedaży 19. W komunikowaniu się z konsumentami firma może stosować kombinacje tych form promocji. Tabela 2 podsumowuje główne cechy wyróżniające niektóre z instrumentów promocji. Nieuwzględnienie instrumentów aktywizacji sprzedaży w opracowywaniu strategii marketingowej prowadzi do stworzenia strategii niepełnej, a w konsekwencji mało skutecznej. Dostosowanie do potrzeb konsumentów właściwości produktu oraz doprowadzenie go do punktu sprzedaży i zaoferowanie w odpowiednim miejscu, czasie, formie itp. nie wypełniają jeszcze warunków sprawnej sprzedaży oraz ich zintegrowania z innymi instrumentami marketingu. Tabela 2. Mix promocyjny Element promocji Reklama Sprzedaż osobista Public relations (publicity, sponsorowanie) Promocja sprzedaży Masowa bądź interpersonalna masowa interpersonalna masowa masowa Płatność Zalety Wady Opłaty za czas lub powierzchnię Opłaty dla sprzedawców w formie pensji lub prowizji Brak płatności na rzecz mediów Szeroki zakres opłat, w zależności od stosowanej formy promocji Skuteczny środek docierania do szerokiej rzeszy odbiorców Natychmiastowa ocena zwrotna, bardzo przekonująca, możliwość doboru odbiorców, możliwość przekazania kompleksowej informacji Często najbardziej wiarygodne źródło informacji dla klienta Skuteczna w zmianie postępowania w krótkim okresie, bardzo elastyczna Wysokie koszty bezwzględne, trudno jest otrzymać dobrą ocenę zwrotną Bardzo kosztowna w przeliczeniu na jedną prezentację Trudno jest nawiązać współpracę z mediami Prowadzić może do wojen promocyjnych, Łatwa do powielenia Źródło: K. Przybyłowski, S. W. Hartley, R. A. Kerin, W. Rudelius, Marketing, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998, s Głównym celem uruchamiania owych instrumentów jest zmniejszenie, bądź nawet wyeliminowanie dystansu istniejącego pomiędzy oferowanym produktem a 19 L. Garbarski, I. Rutkowski, W. Wrzosek, op. cit. s

18 konsumentem. Poprzez zmniejszenie dystansu rozumieć należy przede wszystkim wyczerpującą, rzeczową informację dla konsumenta o produktach istniejących na rynku, jak również miejscu i formach jego sprzedaży. Wynikiem stosowania owych zabiegów winno być zwiększenie skłonności konsumentów do zakupu produktu. Instrumenty aktywizacji sprzedaży pełnią na rynku dwojaką funkcję 20 : funkcję informacyjną w systemie komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem, funkcję wspierania procesów sprzedaży (zwiększając intensywność oddziaływania przedsiębiorstwa na rynek). Uruchomione przez przedsiębiorstwo instrumenty aktywizacji sprzedaży stają się więc elementem systemu przedsiębiorstwa, oczywiście o ile wywołają pożądane reakcje i sposoby postępowania. Owe instrumenty nie wpływają tylko na zwiększenie stopnia atrakcyjności produktów dla ostatecznego odbiorcy, mają również skłaniać pośredników do zakupu bezpośrednio od producenta. Instrumenty uruchamiane przez producenta i handel muszą być skoordynowane pod względem treści, formy i czasu uruchamiania, aby w dostatecznym stopniu wpływały na konsumentów. Proces komunikacji marketingowej jest to proces, który odbywa się w określonym miejscu i czasie. Wymaga wystąpienia trzech elementów: źródła, przesłania i oceny skutków przesłania. Proces komunikacji odpowiada na pytania, kto i co przekazuje, poprzez jaki kanał, do kogo i z jakim skutkiem 21. Model procesu komunikacji przedstawia rysunek 3. Komunikacja marketingowa jest nadrzędnym zadaniem w polityce promocji. Model procesu komunikacji składa się z dziewięciu elementów, z których każdy wpływa na skuteczność i szybkość przekazywania informacji. Składowe elementy tego procesu to 22 : nadawca informacji, kodowanie przekształcanie symbolicznych oznaczeń obrazów i słów w przekazy zawierające pożądane treści i przesłania, 20 L. Garbarski, I. Rutkowski, W. Wrzosek, op. cit. s Ph. Kotler, op.cit. s T. Sztucki, Promocja. Sztuka pozyskiwania nabywców, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1997, s

19 przekaz treść przekazu przeznaczona dla odbiorcy, kanał środek przekazu, medium wybrane ze względu na walory szybkiego i skutecznego oddziaływania na odbiorców, odkodowywanie proces, dzięki któremu odbiorca uzyskuje zrozumienie przekazu dokonując interpretacji treści zawartej w słowach, obrazach i oznaczeniach, odbiorca, odpowiedź reakcja odbiorcy, sprzężenie zwrotne działanie odbiorcy docierające do nadawcy, zakłócenia nieprzewidziane i niepożądane szumy w procesie komunikacji powodujące, że część przekazu nie dociera do adresata, bądź też nie jest odbierana zgodnie z przeznaczeniem i zamierzeniem. Rysunek 3. Elementy procesu komunikacji Nadawca Kodowanie Przekaz Odkodowanie Odbiorca Kanał Zakłócenia Sprzężenie zwrotne Odpowiedż Źródło: Ph. Kotler, op.cit. s W procesie komunikacji marketingowej nadawcy muszą wiedzieć do jakiej publiczności chcą dotrzeć i jaką odpowiedź chcą uzyskać. Kodując swoje informacje muszą brać pod uwagę fakt czy potencjalni odbiorcy odkodują przekaz. Nadawca musi nadać przekaz przez kanał, który skutecznie dotrze do docelowych 19

20 odbiorców. Zadaniem nadawcy jest także zbudowanie kanałów ujawniających sprzężenia zwrotne, dzięki którym będzie miał możliwość poznania odpowiedzi odbiorców. Zgodnie z marketingową formą działania, priorytetem dla przedsiębiorstwa staje się nie tylko zysk, ale dbałość o problemy aktualnych i potencjalnych klientów. Działając na rozległym rynku, należy ukierunkować swoją działalność na w miarę jednorodną grupę nabywców. To z kolei prowadzi do właściwego wykorzystania środków, które firma wydaje na promocję. Aby zatem dokonać identyfikacji docelowej grupy klientów, należy poznać różnice występujące między nabywcami produktów, które pozwolą na wyodrębnienie tzw. segmentów rynku. Dobrze przeprowadzona segmentacja rynku pozwala na osiągnięcie następujących korzyści 23 : sprecyzowanie celów podmiotu gospodarczego oraz dostarczenie szczegółowych wskazówek co do kierunków dalszego rozwoju asortymentu produktów, możliwość właściwej alokacji kapitału, przez co zwiększa się jego rentowność, pomoc przy ocenie mocnych i słabych stron firmy w świetle wybranych segmentów i całego rynku, sprzyjanie optymalnej kontroli prowadzonych działań, a ponadto ułatwienie przeprowadzania bieżących korekt, precyzyjne dotarcie do konsumentów. Celem promocji jest ułatwienie zakupów i doprowadzenie do sprzedaży. Autorzy książki Podstawy marketingu podkreślają, iż podejmując działania promocyjne firmy zmierzają do osiągnięcia następujących celów 24 : informowania o swojej ofercie rynkowej i warunkach jej nabycia, kształtowania pożądanego wyobrażenia klientów o firmie i jej produktach oraz dostosowania sprzedaży do popytu, co wymaga niekiedy kreowania potrzeb. Istnieje wiele opinii i poglądów na temat promocji. Do ocen negatywnych, 23 D. Tworzydło, G. Wróbel, Promocja sztuka komunikacji, Wydawnictwo Grupa Inwestor sp. z o.o., Rzeszowskie Centrum Marketingu, Rzeszów 1999, s H. Mruk, B. Pilarczyk, B. Sojkin, Podstawy marketingu, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1999, s

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA INSTYTUT ZARZĄDZANIA I MARKETINGU KATEDRA INFORMATYKI I LOGISTYKI

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA INSTYTUT ZARZĄDZANIA I MARKETINGU KATEDRA INFORMATYKI I LOGISTYKI POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA INSTYTUT ZARZĄDZANIA I MARKETINGU KATEDRA INFORMATYKI I LOGISTYKI Arkadiusz Gawryluk Nr albumu 34072 REKLAMA INTERNETOWA Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. zw. dr

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTO CZEKOLADY JAKO NARZĘDZIE

ŚWIĘTO CZEKOLADY JAKO NARZĘDZIE Małgorzata Adamska ŚWIĘTO CZEKOLADY JAKO NARZĘDZIE PROMOCJI MIASTA I GMINY KARGOWA Praca magisterska Promotor: dr inż. Mariola Michałowska Praca przyjęta... (data i podpis promotora) Uniwersytet Zielonogórski

Bardziej szczegółowo

MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM RYNKU ENERGII

MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM RYNKU ENERGII Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Zarządzania Katedra Zarządzania i Inżynierii Systemów Rozprawa doktorska MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM

Bardziej szczegółowo

Marketing ma charakter systemowy: nie może on być utożsamiany z pojedynczym instrumentem lub jednostkowym działaniem na rynku.

Marketing ma charakter systemowy: nie może on być utożsamiany z pojedynczym instrumentem lub jednostkowym działaniem na rynku. POJĘCIE MARKETINGU Marketing nie jest zjawiskiem nowym. Można go określić jako zintegrowany zbiór instrumentów działań związanych z badaniem i kształtowaniem rynku, opartych na rynkowych regułach postępowania.

Bardziej szczegółowo

Renata Rychlicka-Benyamin. Organizacja Reklamy. skrypt dla szkół policealnych

Renata Rychlicka-Benyamin. Organizacja Reklamy. skrypt dla szkół policealnych Renata Rychlicka-Benyamin Organizacja Reklamy skrypt dla szkół policealnych 2009 Spis treści Podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik organizacji reklamy...3 I. Założenia programowo: organizacyjne

Bardziej szczegółowo

Stosowanie narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego 341[02].Z1.03

Stosowanie narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego 341[02].Z1.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Mazurkiewicz Stosowanie narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego 341[02].Z1.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PRACA DYPLOMOWA WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE - INŻYNIERSKIE. Dariusz GADECKI

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PRACA DYPLOMOWA WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE - INŻYNIERSKIE. Dariusz GADECKI WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PRACA DYPLOMOWA WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE - INŻYNIERSKIE Dariusz GADECKI DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA NA RYNKU USŁUG INTERNETOWYCH NA PRZYKŁADZIE IDM WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL Zespół opracowujący: Monika Kępka Bogdan Kępka Magdalena Kępka Warszawa 2012 Strona2 2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Podstawowe pojęcia i zagadnienia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU

PRZEDMIOT: NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PRZEDMIOT: NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU (MATERIAŁ POMOCNICZY PRZEDMIOT SPECJALNOŚCIOWY ) Łódź Spis treści Moduł 1 Rozwój koncepcji marketingu.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym

Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym wsparcie 3D Diagnoza. Definicja. Działanie. Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jadwiga Kaczmarska-Krawczak Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE FIRMY TURYSTYCZNEJ TRAVELER

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE FIRMY TURYSTYCZNEJ TRAVELER Uniwersytet Gdański Wydział Ekonomiczny Ewa Wrona Numer indeksu: 156256 KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE FIRMY TURYSTYCZNEJ TRAVELER Praca licencjacka napisana w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU MARKI NA PRZYKŁADZIE SAMOCHODÓW OSOBOWYCH VOLVO

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU MARKI NA PRZYKŁADZIE SAMOCHODÓW OSOBOWYCH VOLVO Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego Dagmara Remer KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU MARKI NA PRZYKŁADZIE SAMOCHODÓW OSOBOWYCH VOLVO Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem mgr Sebastiana

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie marketingu usług 321[10].O1.05

Prowadzenie marketingu usług 321[10].O1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Agata Łuczak Prowadzenie marketingu usług 321[10].O1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Wolniewicz

Katarzyna Wolniewicz Katarzyna Wolniewicz Determinanty zarządzania marketingowego na rynku książki biznesowej Rozprawa doktorska Promotor: Prof. dr hab. Henryk Mruk, prof. zw. UEP Katedra Zarządzania Międzynarodowego Poznań

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNES PLAN dla rozpoczynających działalność gospodarczą Motto: Prawo Shapero: Przedsiębiorstwa, które planują,

Bardziej szczegółowo

Promocja jako element komunikacji JTS z otoczeniem

Promocja jako element komunikacji JTS z otoczeniem 27 ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS Paweł Dziekański* Promocja jako element komunikacji JTS z otoczeniem Promotion as part of the JTS s communication with the environment Wstęp Jednostki Samorządu

Bardziej szczegółowo

Metody i narzędzia komunikacji marketingowej

Metody i narzędzia komunikacji marketingowej ZESZYTY NAUKOWE GNIEŹNIEŃSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HUMANISTYCZNO - MENADŻERSKIEJ Milenium Nr 1 Zarządzanie 2007 Metody i narzędzia komunikacji marketingowej Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno - Menadżerska

Bardziej szczegółowo

Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje

Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje ZAGADNIENIA: Menedżer w małej i średniej firmie. Narzędzia skutecznego zarządzania. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02

Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Krystyna Kielan Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

PARADYGMATY MARKETINGU NA PRZYKŁADZIE ELECTION MARKETING

PARADYGMATY MARKETINGU NA PRZYKŁADZIE ELECTION MARKETING Piotr Lenik 1 PARADYGMATY MARKETINGU NA PRZYKŁADZIE ELECTION MARKETING Streszczenie: W opracowaniu zwrócono uwagę na kwestie dotyczące bogactwa przestrzeni stanowiącej obszar zainteresowań marketingu,

Bardziej szczegółowo

Redakcja: Leszek Plak. Projekt okładki: Aleksandra Olszewska. Copyright by Wydawnictwo Placet 2012 WYDANIE EBOOK

Redakcja: Leszek Plak. Projekt okładki: Aleksandra Olszewska. Copyright by Wydawnictwo Placet 2012 WYDANIE EBOOK Redakcja: Leszek Plak Projekt okładki: Aleksandra Olszewska Copyright by Wydawnictwo Placet 2012 WYDANIE EBOOK Wszelkie prawa zastrzeżone. Publikacja ani jej części nie mogą być w żadnej formie i za pomocą

Bardziej szczegółowo

(e-mail: kasiaulatowska@interia.pl)

(e-mail: kasiaulatowska@interia.pl) Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Wydział Psychologii Katarzyna Ulatowska Nr indeksu: 19215 (e-mail: kasiaulatowska@interia.pl) ZNACZENIE DRASTYCZNOŚCI REKLAMY SPOŁECZNEJ I POLITYCZNEJ W ZMIANIE POSTAW

Bardziej szczegółowo

II. Proces formułowania strategii marketingowej na rynku prasowym. 1. Istota strategii marketingowej

II. Proces formułowania strategii marketingowej na rynku prasowym. 1. Istota strategii marketingowej 51 II. Proces formułowania strategii marketingowej na rynku prasowym 1. Istota strategii marketingowej Dynamika współczesnych rynkowych zmian sprawia, że coraz większe znaczenie przypisywane jest ich antycypowaniu

Bardziej szczegółowo

Na czerwono zaznaczone odpowiedzi które były zaznaczone w testach.

Na czerwono zaznaczone odpowiedzi które były zaznaczone w testach. MARKETING Na czerwono zaznaczone odpowiedzi które były zaznaczone w testach. 1. Podstawowymi instrumentami marketingowymi są: a) produkcja, dystrybucja, reklamy, ceny b) reklama, publicity, akwizycja c)

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYCZNO-MEDYCZNA WYDZIAŁ GRAFIKI I INFORMATYKI KIERUNEK: GRAFIKA

ŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYCZNO-MEDYCZNA WYDZIAŁ GRAFIKI I INFORMATYKI KIERUNEK: GRAFIKA ŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYCZNO-MEDYCZNA WYDZIAŁ GRAFIKI I INFORMATYKI KIERUNEK: GRAFIKA DARIUSZ BROSZ KREOWANIE WIZERUNKU FIRMY NA PRZYKŁADZIE LOKALU EXTRA PEWEX Praca teoretyczna zrealizowana pod

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNY PLAN PROMOCJI

SKUTECZNY PLAN PROMOCJI SKUTECZNY PLAN PROMOCJI SPIS TREŚCI 1. Promocja jako składowa marketingu... 3 2. Definicje promocji i jej znaczenie... 3 3. Formy promocji... 4 3.1 REKLAMA... 4 3.2 AKWIZYCJA, SPRZEDAŻ OSOBISTA... 7 3.3

Bardziej szczegółowo

JAK WDRAŻAĆ INNOWACJE TECHNOLOGICZNE W FIRMIE. poradnik dla przedsiębiorców

JAK WDRAŻAĆ INNOWACJE TECHNOLOGICZNE W FIRMIE. poradnik dla przedsiębiorców JAK WDRAŻAĆ INNOWACJE TECHNOLOGICZNE W FIRMIE poradnik dla przedsiębiorców Warszawa, 2005 Autorzy: prof. zw. dr hab. Alicja Sosnowska dr Stanisław Łobejko dr Anna Kłopotek dr Jakub Brdulak Anna Rutkowska-Brdulak

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA WSPÓŁCZESNE WYZWANIA I KIERUNKI ROZWOJU

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA WSPÓŁCZESNE WYZWANIA I KIERUNKI ROZWOJU KOMUNIKACJA MARKETINGOWA WSPÓŁCZESNE WYZWANIA I KIERUNKI ROZWOJU Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH KOMUNIKACJA MARKETINGOWA WSPÓŁCZESNE WYZWANIA I KIERUNKI

Bardziej szczegółowo

marketing w praktyce Mirko Düssel praktyka (i teoria) biznesu

marketing w praktyce Mirko Düssel praktyka (i teoria) biznesu wiedzy, jest skierowany przede wszystkim do osób zajmujących się praktyką marketingową. Mogą z niego korzystać także studenci, którzy chcieliby pogłębić nie tylko wiedzę teoretyczną, lecz także praktyczną.

Bardziej szczegółowo