Marketing sąsiedztwa stosowanie metod komunikacji mobilnej w działaniach marketingowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Marketing sąsiedztwa stosowanie metod komunikacji mobilnej w działaniach marketingowych"

Transkrypt

1 Radosław Szulc Katedra Analizy Rynku i Marketingu, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Piotr Ciszewski Bluepod Media Worldwide Ltd, Londyn Marketing sąsiedztwa stosowanie metod komunikacji mobilnej w działaniach marketingowych Stwierdzenie, że marketing nie stoi w miejscu jest oczywiste dla osób dostrzegających konwergencję mediów w marketingu, choć jednocześnie jest tytułem znanej książki Jaina, Maesinceea i Kotlera, zapowiadającej potrzebę wprowadzenia nowego paradygmatu 1. W tym artykule, zbudowanym z dwóch wyraźnie wyodrębnionych części 2, autorzy koncentrują się na ukazaniu zmian zachodzących w marketingu jedynie wskutek adaptacji technologicznej dokonywanej przez przedsiębiorstwa, mającej umożliwić im działanie w wymiarze mobilnej gospodarki elektronicznej i e-rynku. Pomocna będzie w tym przypadku odpowiedź na dwa pytania: jak technologia bezprzewodowa wspomaga rozwój marketingu i jaki jest zakres obserwowanych zmian oraz co z nich wynika dla praktyk marketingowych obecnie i w przyszłości? Jak bowiem stwierdzają Schornack i Beck, jeśli nawet łączność bezprzewodowa daje szanse na rozwój biznesu, to nie każda technologia musi w biznesie pomagać 3. Epoka cyfryzacji trwale zmieniła postrzeganie czasu, przestrzeni oraz wpłynęła na zmianę postaci 1 Piszą o tym sami autorzy: D.C. Jain, S. Maesincee, P. Kotler, Marketing nie stoi w miejscu. Nowe spojrzenie na zyski, wzrost i odnowę, Placet, Warszawa 2002, s Część 2. stanowi opracowanie oparte na przykładach, prezentujące wykorzystanie i, w miarę możliwości, wyniki charakteryzujące przebieg kampanii marketingowych w technice mobilnej. 3 G.R. Schornack, C.E. Beck, Wireless Technologies for Marketing and Management Professionals, Journal of Applied Business Research 2008, No. 4. fizycznej niektórych dóbr (dobra cyfrowe) 4 i sposobów komunikacji 5. W następstwie wymienionych zjawisk doszło do zmian adaptacyjnych w zachowaniach podmiotów rynkowych, skrócił się bowiem czas dostępu do istotnych decyzyjnie informacji. Podobne obserwacje i spostrzeżenia dotyczą marketingu, który opiera się głównie na odbieraniu i przekazywaniu różnych treści informacyjnych w otoczeniu rynkowym, w którym dochodzi do wymiany dóbr między coraz lepiej poinformowanymi podmiotami. Powszechne wykorzystanie w biznesie technologii internetowej spowodowało, że zaczęto dostrzegać w niej potencjał do wykorzystania w marketingu 6. W tym ujęciu pojawiają się nowe rodzaje marketingu i ma to miejsce także w przypadku marketingu elektronicznego (marketing internetowy, marketing mobilny, marketing sąsiedztwa). Ponieważ sposób komunikowania się podmiotów rynkowych zmienia się adekwatnie do pojawiania się nowych technologii, nośników i narzędzi komunikacji, dlatego z rosnącą częstością notujemy pojawianie się różnych rodzajów marketingu. Odwzorowują one zmiany w technikach marketingowych, natomiast nie można jednoznacznie stwierdzić przewar- 4 K.L. Hui, P.Y.K. Chau, Classyfying Digital Products, Communication of the ACM 2002, No E. Fedorowicz, Reklamowa kanibalizacja mediów tradycyjnych przez Internet, Marketing i Rynek 2009, nr 5. 6 G.R. Schornack, C.E. Beck, Wireless Technologies..., jw. 24

2 7 J. Kamiński, Nowa definicja marketingu AMA, Marketing i Rynek 2009, nr 5. 8 S. Yin Lam, J. Chiang, A. Parasuraman, The Effects of the Dimensions of Technology Readiness on Technology Acceptance. An Empirical Analysis, Journal of Interactive Marketing 2008, No Por. R. Szulc, P. Ciszewski, Wykorzystanie technologii łączności bezprzewodowej w badaniach marketingowych na rynku produktów beauty care, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2011, nr E. Haines, Brand Activation and ROI Using Bluetooth Proximity Marketing Solutions in Event Sponsorship, Journal of Sponsorship 2008, No A. Spiker, M. Brettel, Effectiveness of Online Advertising Channels. A Price-level-dependent Analysis, Journal of Marketing Management 2010, No tościowania podejścia marketingowego przedsiębiorstw do ich otoczenia. Świadczą o tym jedynie drobne zmiany w samym definiowaniu pojęcia marketingu 7. Fascynacja możliwościami technologicznymi współczesnych urządzeń mobilnych i wysoka w związku z tym ich akceptacja czyni je nowym, popularnym, atrakcyjnym, a wskutek tego bardzo ważnym kanałem dla marketerów 8. Jeśli kampanie mobilne są odpowiednio przeprowadzone, dają wysoki odsetek informacji zwrotnych i zwiększają zaangażowanie konsumentów 9. Wpływają także na wzrost sprzedaży, znajomość marki czy zmieniają jej percepcję 10. Czynią także przez to z marketingu obszar interaktywnej i efektywnej metody komunikacji 11. Aby uniknąć zmęczenia konsumentów reklamami w ich telefonach, marketerzy powinni przyjąć taki sposób myślenia, w którym nowa wartość pojawia się w przerwach między emisjami treści promocyjnych, reklam, innych bodźców promocyjnych. Powyższe zachęca do korzystania z urządzenia mobilnego, tym samym klient staje się potencjalnym adresatem treści mobilnych (zob. rysunek 1). Realizowane w ten sposób marketingowe działania operacyjne są przystosowane do natychmiastowego zapoznania się z nimi w telefonie komórkowym. Tutaj znaczenia nabiera ponownie technologia, ze swymi możliwościami do prezentacji działań interaktywnych, co zwiększa funkcjonalność i przydatność urządzenia do odbioru atrakcyjniejszych treści marketingowych. Tradycyjne technologie przesyłania wiadomości, takie jak SMS czy też MMS, zostały dopełnione nowszymi, radiowymi, jak Bluetooth (BT) i Wi-Fi. Przyczyniło się to do powstania marketingu sąsiedztwa, słabo opisanego w polskiej literaturze oraz wykorzystywanego w praktyce. Stąd wniosek, że koncepcja ta jest jeszcze w Polsce albo mało popularna, albo nie zasługuje na zainteresowanie teoretyków, a praktycy nie mogą poszczycić się dokonaniami zasługującymi na popularyzację. Tymczasem na świecie ten rodzaj marketingu jest wszechstronnie wykorzystywany 12, głównie z trzech powodów: rozwoju rynku urządzeń mobilnych, akceptacji konsumentów oraz gotowości przedsiębiorstw do jego stosowania ze względu na korzystne wskaźniki skuteczności i efektywności. Dyskutowana kwestia skuteczności i efektywności działań marketingowych znajduje swoją realizację poprzez obniżanie kosztów tych działań. Figiel i Szulc podkreślają, że to przede wszystkim koszty realizacji działań marketingowych uzasadniają ich realizację i są podstawą do ich oceny w dwóch kategoriach: działań koniecznych i opcjonalnych. Niewątpliwie znaczny wpływ na obniżanie poziomu kosztów mają nowoczesne technologie 13. Dlatego w nich upatrywać należy obecnie przyszłości dla sprawnego i skutecznego marketingu. Ujęcie behawioralne i narzędziowe marketingu sąsiedztwa Proximity marketing (PM), tłumaczony przez autorów jako marketing sąsiedztwa, staje się coraz popularniejszy nie tylko z uwagi na bardzo dynamiczny rozwój technologii mobilnych. Również z uwagi na eliminowanie zmęczenia, zniechęcenia i znudzenia konsumentów tradycyjnymi formami przekazu promocyjnego o powtarzalnej treści za pomocą kreatywnego podejścia 14. Emisje zbyt częste, powtarzalne i tradycyjne wywołują tzw. zmęczenie reklamą i są mało skuteczne. Dodatkowo charakteryzują się wysokimi kosztami, a w czasach spowolnienia gospodarczego przedsiębiorstwa są raczej skłonne ograniczać koszty marketingowe. Można to osiągnąć albo przez obniżanie intensywności promocji, albo przez zmianę dotychczasowych jej metod 15. To pierwsze działanie jest raczej niewskazane, drugie natomiast pożądane za sprawą możliwości, jakie daje technologia komunikacji mobilnej 16. To właśnie technologia wywiera coraz silniejszy wpływ na zachowania rynkowe nie tylko konsumentów, ale także przedsiębiorstw. Rozwija to gotowość użytkowników telefonów komórkowych 12 Przykłady zastosowań można znaleźć w: R. Szulc, P. Ciszewski, Wykorzystanie technologii..., jw. 13 S. Figiel, R. Szulc, Zagadnienie skuteczności i efektywności działań marketingowych. W: Szanse i wyzwania współczesnego marketingu, W. Deluga i J. Chotkowski (red.), PTE, Koszalin 2006, s K. Lehnert, B.D. Till, B.D. Carlson, Creativity and Repetition. Consumer Recall and Wearout, AMA Summer Educators Conference Proceedings, American Marketing Association K.E. Jocz, J. Quelch, Marketing w czasie kryzysu: praktyczne rady, Harvard Business Review Polska 2009, nr D. Ogilvy, Ogilvy on Advertising, Vintage Books, New York 1985, s

3 Rysunek 1. Grupa adresatów treści mobilnych i tabletów do zastosowań innych niż tylko przekazywanie głosu i tekstu, nazwaną przez nas gotowością technologiczną konsumenta 17. Postawa konsumentów, nazwana z kolei gotowością behawioralną, w połączeniu z tą technologiczną pozwala wyodrębnić na rynku taką grupę, która będzie adresatami treści mobilnych działań marketingowych. Trudno przy tym nie zauważyć, że konsumenci stają się w pewnym sensie zmuszeni do akceptacji nowych rozwiązań technologicznych, a w ich następstwie zmieniają swoje zachowania, co tworzy nowe możliwości dla biznesu mobilnego (rysunek 1). Odbiorcy treści mobilnych istnieją jako obszar wspólny dwóch zbiorów konsumentów tych, którzy chcą wykorzystywać nowe technologie (konsumenci pozytywni behawioralnie), oraz tych, którzy mogą i umieją korzystać z technologii (konsumenci pozytywni technologicznie). Są oni stosunkowo nieliczną grupą całej populacji konsumentów, jednak skuteczność dostarczania im treści promocyjnych przewyższa skuteczność promocji kierowanej do odbiorcy internetowego (np. mailingu). Warto tu przytoczyć przygotowywane do opublikowania empiryczne wartości wskaźnika otwarcia (open ratio), który wyniósł w różnych badaniach zrealizowanych przez autorów od 12 do 43%. Postawa względem technologii mobilnych jest postawą odzwierciedlającą w szerszym ujęciu stosunek do innowacyjnych rozwiązań i ich akceptacji. Odnosi się do tego na przykład teoria dyfuzji Rogersa, która wyjaśnia sposób wprowadzania nowości i przyjmowania ich w różnych społecznościach. W rezultacie dyfuzja innowacji tworzy zmiany społeczne, zapoczątkowane zawsze przez grupę innowatorów (innovators), jednak to wcześni naśladowcy (adopters) są liderami i decydują o skali, czyli tempie i obszarze zastosowań. Badane przez Wellsa i wspólników atrybuty innowacji wpływające na postrzeganie ryzyka, a tym samym na wskaźnik ich przyjęcia, zostały wymienione i opisane w tablicy 1, łącznie ze skłonnością do ich przyjęcia wśród próby Amerykanów, Francuzów i Chińczyków. Wyniki analizy korelacji Pearsona pokazują, że jedynie w przypadku francuskich i amerykańskich respondentów istnieje silny, bezpośredni związek pomiędzy badanym atrybutem a ich skłonnością do przyjęcia marketingu mobilnego. Autorzy tego opracowania interpretują to w sposób następujący: im bardziej pozytywna postawa respondentów względem marketingu mobilnego, tym bardziej są skłonni z niego korzystać. Pozytywne nastawienie konsumentów należy tłumaczyć dwoma czynnikami: postrzeganą użytecznością i postrzeganą łatwością użytkowania. Jest to zgodne z modelem akceptacji technologii (TAM) Davisa, który założył, że adaptacja technologii oparta jest właśnie na tych dwóch podstawowych czynnikach E.V. Karniouchina, C. Uslay, G. Ernburg, Do Marketing Media Have a Life Cycle? The Case of Product Placement in Movies, Journal of Marketing 2011, May. 18 F.D. Davis, Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology, MIS Quarterly 1989, No

4 Tablica 1. Reakcja konsumentów na poszczególne atrybuty zmian w kontekście ewolucji technologicznej Atrybut Opis Korelacja z akceptacją Relatywna przewaga Kompatybilność Złożoność Łatwość zrozumienia w określonym czasie Łatwość obserwacji Odczucie, że nowy pomysł/produkt/procedura są lepsze niż dotychczas stosowane Odczucie, że nowy pomysł/produkt/procedura są kompatybilne z istniejącymi wartościami, doświadczeniami i potrzebami potencjalnych naśladowców (adopters) Odczucie, że nowy pomysł/produkt/procedura są trudne do zrozumienia Stopień, w jakim innowacja może być wypróbowana przez naśladowców w ściśle określonym czasie Stopień, w jakim wyniki innowacji stają się oczywiste dla innych Pozytywna Pozytywna Negatywna Pozytywna Pozytywna Ź r ó d ł o: R. Wells, C. E. Kleshinski, T. Lau, Attitudes Toward and Behavioral Intentions to Adopt Mobile Marketing: Comparison in Gen Y in The United States, France and China, International Journal of Mobile Marketing 2012, No. 2. Podstawową cechą marketingu sąsiedztwa jest realizacja działań dostarczająca wartości w konkretnej, ściśle określonej lokalizacji i czasie. Obszar ten może być ograniczany zasięgiem urządzenia nadawczego, który zależy od jego mocy nadawczej. Można wyróżnić i najczęściej spotkać urządzenia o trzech klasach mocy (tablica 2). Dzięki temu działania marketingowe prowadzone za pomocą urządzeń mobilnych mogą być precyzyjnie kierowane do odbiorcy przebywającego w różnych punktach tego samego miejsca, np. sklepu, lokalu usługowego, miejsca użyteczności publicznej, w zależności od usytuowania serwera. Właściwe wykorzystanie możliwości technicznych urządzeń powinno być adekwatne do założeń zawartych w realizowanych planach marketingowych. Rozumieć należy przez to dotarcie do odbiorców przebywających w ściśle określonej przestrzeni poprzez sterowanie mocą nadawczą serwera BT. Jest to jeden ze sposobów doboru grupy docelowej w przypadku działania promocyjnego lub sprzedaży, gdyż tym sposobem firmy mogą oddziaływać na obszar i przebywających w nim odbiorców emitowanej treści. Natomiast w przypadku realizacji badań marketingowych technologią komunikacji mobilnej jest to sposób, który można utożsamiać z ustaleniem obszaru oraz doboru próby badawczej w badaniach wykonywanych tradycyjnie. Technologie Wi-Fi charakteryzują się wieloma standardami. Jedne powstały ze względu na potrzeby poszczególnych krajów, inne z uwagi na konieczność zwiększonego bezpieczeństwa, a jeszcze inne są odpowiednikami norm europejskich. Najczęściej spotyka się standardy b, g oraz n. Charakterystyka poszczególnych standardów została przedstawiona w tablicy 3. Tablica 2. Zasięg oddziaływania operacyjnego urządzeń stosowanych w marketingu sąsiedztwa Klasa urządzenia Moc nadawcza Maksymalny zasięg fali radiowej 2,4 Ghz mw Około 100 m 2 2,5 mw Około 10 m 3 1 mw Około 1 m Metody dystrybucji treści w marketingu sąsiedztwa: push i pull W marketingu sąsiedztwa jedną z podstawowych metod dystrybucji treści w postaci różnych formatów plików jest emisja skierowana bezpośrednio do użytkowników urządzeń mobilnych. Metodę tę autorzy tego opracowania nazwali marketingiem sąsiedztwa pchanym (proximity push marketing), to konsument bowiem otrzymuje informację, do której może się ustosunkować w sposób pozytywny, przez jej akceptację, bądź negatywny, przez odrzucenie (rysunek 2). Ten rodzaj komunikacji jest stosowany w połączeniu z techniką Bluetooth. Wi-Fi jest techniką bardziej zaawansowaną technologicznie z uwagi na fakt, że klient może połączyć się z serwerem zawierającym różne treści. Ponieważ konsument jako pierwszy nawiązuje kontakt z siecią, aby móc korzystać z jej zasobów, technikę tę określiliśmy jako ciągnioną (proximity pull marketing). 27

5 Tablica 3. Standardy sieci Wi-Fi Standard Rok powstania Częstotliwość pracy (GHz) Maksymalny zasięg wewnątrz zabudowań (m) Maksymalny zasięg w terenie otwartym (m) Maksymalna prędkość transmisji danych (Mb/s) Zastosowanie a , Sieci korporacyjne b , Obecnie nie ma większego zastosowania z uwagi na małą prędkość g , Standard typowy dla starszych notebooków oraz niewymagających szybkiej transmisji danych urządzeń sieciowych n , Najpopularniejszy obecnie standard sieci Wi-Fi, stosowany zarówno w środowisku inżynierii sieciowej, jak i konsumenckim Ź r ó d ł o: opracowanie własne oraz Rysunek 2. Porównanie technik komunikacji przy wykorzystaniu technologii BT i Wi-Fi 28

6 Tablica 4. Przykłady rodzajów informacji emitowanych w technologii Bluetooth Typ zawartości (content) Najpopularniejsze formaty plików Obrazy Filmy Dźwięk Tekst Aplikacje Języki znaczników (wykorzystywane w przeglądarkach internetowych) Inne statyczne:.jpg,.gif,.png animowane (dynamiczne):.gif.3gp,.mov,.avi,.mpg,.wmf,.flv,.m4v.mp3,.wav.txt,.rtf,.doc aplikacje platformy J2ME:.jar (uproszczone aplikacje Java),.sis (aplikacje dostosowane do współpracy z systemem Symbian), pliki wykonawcze.exe.xml,.html.vcs (pliki wpisu do wirtualnego kalendarza),.vcf (pliki tzw. v-card, czyli wpisu do książki telefonicznej telefonów komórkowych) oraz inne Ź r ó d ł o: opracowanie własne oraz European Bluetooth Marketing Guidelines, Ver. 1.0 z Wymiana informacji w marketingu sąsiedztwa polega na umożliwianiu interakcji konsumenta z nadawcą za pośrednictwem aplikacji w technice pchanej (push) lub ciągnionej (pull) i technologii BT lub Wi-Fi wraz z urządzeniami mobilnymi. Ważne jest jednocześnie, aby aplikacja była wykonana jako atrakcyjny i przyjazny użytkownikowi interfejs, np. captive portal lub tapeta interaktywna. Technologia Bluetooth oparta na zestawie sprzętowo-programowym umożliwia przesyłanie zawartości (content) na urządzenia mobilne techniką push. Jest to technika pasywna dla odbiorcy, wymagająca za to dużej staranności i aktywności u nadawcy. Dystrybucja treści uzależniona jest od warunków fizycznych otoczenia i jest znacznie wolniejsza oraz podatniejsza na zrywanie niż w przypadku narzędzi Wi-Fi. Mocną stroną tej technologii jest ograniczenie aktywności użytkownika do jednej akcji, tj. akceptacji albo odrzucenia przychodzącej informacji. Treści przesyłane technologią BT mogą mieć różnorodny format tablica 4. Technika pull stosowana w technologii Wi-Fi jest techniką aktywną, wymaga (odwrotnie niż w BT) zaangażowania odbiorcy. Umożliwia bezprzewodowe podłączenie urządzeń mobilnych do sieci poprzez punkty dostępowe (access points). Prędkość transmisji danych przy wykorzystaniu tej technologii jest znacznie wyższa niż w przypadku Bluetooth, co daje możliwość przesyłania atrakcyjniejszy audiowizualnie plików, skuteczniej zachęcających do interakcji. Wiążą się z tym dodatkowe korzyści zarówno dla nadawcy, jak i odbiorcy. Są nimi większe możliwości związane z lepszą rozdzielczością plików graficznych i wideo, lepszą jakością dźwięku. Ze względu na większą przepływność połączenia w jednostce czasu można przesłać więcej informacji. Przykładowym rozwiązaniem w technice pull jest portal autoryzacji (captive portal CP), odpowiednio dopasowany do potrzeb i charakteru przedsiębiorstwa interfejs, dający możliwość autoryzacji klientom, którym udostępnia się jedynie określoną część zasobów. Otrzymanie szerszego lub pełnego dostępu do Internetu wymaga spełnienia warunków określonych przez usługodawcę i ich akceptacji (zasada quid pro quo). Wiele przedsiębiorstw umieszcza w tym celu na pierwszej stronie CP ankietę badawczą. W zamian za jej wypełnienie użytkownik uzyskuje bezpłatny, czasowy lub permanentny dostęp do sieci. Innymi przykładami stosowanymi między innymi przez Bluepod Media Worldwide Ltd są treści reklamowe pojawiające się powyżej przycisku umożliwiającego połączenie z Internetem po uprzednim wpisaniu danych osobowych, zazwyczaj wykorzystywanych w celach analizy demograficznej użytkowników hotspotów. Projekty realizowane przez wymienione przedsiębiorstwo dają nie tylko bezpośrednią korzyść w postaci umożliwienia dostępu do Internetu. Głównym założeniem tego rozwiązania jest udostępnienie treści powiązanych tematycznie z miejscem, w którym następuje samo połączenie z siecią. Na rysunku 3 zaprezentowano wizualizację procesu korzystania z hotspotu w kinie sieci Vue. Na kolejnych grafikach rysunku 3, licząc od lewej, widoczna jest: 1) strona gromadząca informacje o użytkowniku (metryczka), 2) strona główna (menu) z ofertami powiązanymi tematycznie z kinematografią (context) bądź też ściśle związanymi z lokalizacją (proximity), 3) strona prezentująca zapowiedzi kinowe oraz zwiastuny obecnie emitowanych produkcji filmowych (content). 29

7 Rysunek 3. Mechanizm korzystania z CP w jednym z kin sieci VUE Cinemas w Wielkiej Brytanii (widok z perspektywy użytkownika) 1) 2) 3) Zarówno w przypadku technologii Bluetooth, jak i Wi-Fi poza samym aktem dystrybucji treści można także uzyskać wiele istotnych informacji. Opisana technologia pozwala obecnie na śledzenie nie tylko danych dotyczących modelu telefonu i adresu MAC, ale także monitorowania całej wędrówki po stronach, czasu spędzonego na nich, także wszelkich aspektów behawioralnych związanych z użytkowaniem portalu. Ograniczenia marketingu sąsiedztwa Marketing sąsiedztwa przestał być już tylko modnym sposobem na realizację celów rynkowych przedsiębiorstw i stał się wiarygodnym, rzetelnym i użytecznym narzędziem marketingowego podejścia do otoczenia 19. Nie oznacza to jednak, że zniknęły całkowicie problemy związane z jego definiowaniem, klasyfikowaniem i określaniem możliwości jego wykorzystania biznesowego. Konsumenci oczekują obecnie stałej łączności on-line, wykorzystując do tego urządzenia mobilne. 19 E. Haines, Brand Activation..., jw. Uznając rosnące znaczenie łączności bezprzewodowej, marketerzy wprowadzają ciągle nowe rozwiązania pozwalające na przebywanie w strefie działania sieci internetowej w określonych miejscach i sytuacjach. W efekcie konsument powinien pozostawać stale w zasięgu odbioru treści marketingowej. Na przykład (według danych z raportu TNS Mobile Life) 21,5% polskiej populacji osób korzystających lub deklarujących chęć korzystania z voucherów lub kuponów przesyłanych na komórki ceni sobie możliwość otrzymywania informacji o interesujących ofertach w czasie przebywania w pobliżu ulubionych sklepów. Jednocześnie brak urządzeń mobilnych gotowych do nawiązania łączności w określonej lokalizacji połączonej z sytuacją zakupową jest podstawową przeszkodą w stosowaniu marketingu sąsiedztwa. Poza tą zasadniczą kwestią ograniczającą jego stosowanie wyróżnić trzeba jeszcze inne ograniczenia natury behawioralnej i technologicznej tablica 5. Wady technologiczne dotyczą przede wszystkim braku możliwości komunikacji między narzędziami marketingu sąsiedztwa a urządzeniami mobilnymi konsumenta. Wysoko rangowane przez nas ograniczenie zasięgu może być zarówno korzystne, jak i niekorzystne. Dodatkowo różnice między technikami BT a Wi-Fi nie znoszą się, a wręcz potęgują. 30

8 Tablica 5. Ograniczenia behawioralne i odpowiadające im ograniczenia techniczne w stosowaniu marketingu sąsiedztwa Ograniczenia behawioralne Zapewnienie anonimowości Obawa przed zbyt szybkim rozładowaniem baterii Brak umiejętności obsługi Posiadanie odpowiedniego modelu telefonu Przebywanie klienta w lokalizacji zapewniającej łączność Ograniczenia technologiczne Brak zapewnienia bezpieczeństwa połączenia Urządzenie BT wymaga ciągłego włączenia Brak posiadanej funkcji w urządzeniu mobilnym Ograniczona liczba urządzeń na rynku Dostępność dla marketerów jedynie w zasięgu sieci Bariery między urządzeniami, np. ściany, tłum ludzi, warunki klimatyczne, ograniczające zasięg urządzeń Ograniczona naturalna skłonność do przyjmowania nowości Coraz krótszy cykl życia aplikacji i urządzeń W przypadku techniki Wi-Fi konieczność połączenia się z siecią przez konsumenta jest dodatkowym utrudnieniem, ponieważ konsument musi mieć motywację skorzystania z oferty nadawcy informacji. Bardzo często ograniczeniem są kwestie behawioralne. Wszelkiego rodzaju obawy i wątpliwości spowodowane brakiem świadomości emitowanej zawartości, ale także czysty brak chęci znacznie uszczuplają populację odbiorców informacji. W przypadku technologii Bluetooth istotną kwestią jest energochłonność połączenia, chociaż w trybie czuwania pochłania ono stosunkowo niewielką ilość energii. Niektórzy użytkownicy telefonów Nokia twierdzą, iż korzystanie z technologii Bluetooth w żaden sposób nie wpłynęło na żywotność ich baterii 20. Jak wynika z treści raportu TNS Mobile Life, większość osób docenia korzyści płynące z dostępu do szerokiego zakresu usług w zamian za udostępnianie informacji o sobie. Tak na przykład w Polsce usługi lokalizacyjne (LBS) akceptuje 57% potencjalnych użytkowników spośród uczestników badania. Jak piszą autorzy tego raportu, wskaźnik ten będzie rósł wraz z rosnącą popularnością smartfonów oraz większą świadomością tego, czym są usługi LBS i jakie korzyści się z nimi wiążą. Jednocześnie jednak jedynie 6% użytkowników jest zainteresowanych otrzymywaniem reklam przesyłanych na komórki, jeżeli dotyczą one ofert dostępnych w najbliższej okolicy Opinie użytkowników forum internetowego: -forum.pl/archive/index.php/t html. 21 Raport TNS Mobile Life z 24 kwietnia 2012 r. Podsumowanie W wyniku upowszechnienia wśród konsumentów zaawansowanych urządzeń mobilnych (tabletów, smartfonów itp.) pojawiły się szersze możliwości wykorzystania nowoczesnych technik marketingowych. Jak wynika z przytoczonych w opracowaniu badań, są one akceptowane na wyższym i podobnym poziomie w krajach zbliżonych kulturowo, jak Stany Zjednoczone czy Francja, a mniej akceptowane przez Chińczyków. Obiecująco wygląda na tym tle akceptacja użytkowników w Polsce. Przyzwolenie dla technik marketingu sąsiedztwa skutkuje wyłanianiem się na rynku konsumenckim grupy adresatów treści mobilnych, charakteryzujących się pozytywnym nastawieniem technologicznym i behawioralnym. Powiększająca się grupa adresatów treści mobilnych w większym stopniu antycypuje skłonność do posługiwania się technikami aktywnymi, tj. techniką pull. Jest to zatem także potencjalna grupa odbiorców działań marketingu sąsiedztwa ciągnionego (proximity pull marketing). Akceptacja tych aktywnych technik komunikacji przekonuje do stosowania przez przedsiębiorstwa atrakcyjniejszych, zawierających więcej informacji treści, zachęcających skuteczniej konsumentów do nawiązywania interakcji. Niezależnie od stosowanej techniki, treść marketingowa powinna zawierać cechy decydujące o skuteczności działań marketingowych, którymi okazują się celność i atrakcyjność przekazu. Stwierdza się, że poziom tych cech wzrasta wraz z dopasowaniem treści do oczekiwań konsumenta pojawiają- 31

9 cych się w konkretnych sytuacjach zakupowych. Skuteczność działalności operacyjnej przedsiębiorstw (np. sprzedaż) będzie wynikała z konieczności szybkiego działania konsumenta (zgodnie z zasadą tu i teraz ). Konieczność podjęcia szybkiej reakcji bez możliwości porównania wprowadza asymetrię informacji. Z drugiej strony to dzięki przebywaniu w danej lokalizacji, w której przedsiębiorstwo realizuje działania marketingu mobilnego klient może uzyskać wartości, które są mu właśnie w tym czasie potrzebne. Marketing sąsiedztwa zyskuje coraz większą akceptację biznesu i klientów, a dzięki upowszechnieniu opisywanych technik marketingowych pojawiają się nowe możliwości budowania relacji biznesowych. Wyniki interakcji między podmiotami rynku dostarczają interesujących i ważnych przesłanek do rozwoju oraz upowszechniania tego rodzaju marketingu. s UMMARY Proximity marketing treatment of mobile communication method into marketing activities The aim of this paper is to describe mobile communication technology and present its effectiveness for marketing activities. In particular the article is focused on the areas of promotion, distribution and market research. Authors aim to show how proximity marketing can be implemented, looking closely at its definition, its technological issues, and its limitations. Therefore the article is meant to emphasize the importance of how the development of IT affects the dynamic process of marketing and its evolution. Authors are aware of how vital operational cost effectiveness and ease of content selection is for providers, plus how the importance of how it must look good, be easy to use and offer value for the end user. 32

Szanowni Państwo. Tomasz Dziobiak Urszula Gradowska

Szanowni Państwo. Tomasz Dziobiak Urszula Gradowska Witamy w DBMS Szanowni Państwo Obecne 90% zasobów danych w przedsiębiorstwach powstało w ciągu ostatnich dwóch latach, ale tylko 1% z posiadanych danych jest wykorzystywanych do budowy wiedzy o kliencie.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ...

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... Spis treści Wstęp... 9 Rozdział I KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 Rozdział II ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... 33 Rozdział III ROLA SERWISU INTERNETOWEGO UCZELNI

Bardziej szczegółowo

Jak usługi mobilne zmieniają i kreują nowe media. Piotr Długiewicz

Jak usługi mobilne zmieniają i kreują nowe media. Piotr Długiewicz Jak usługi mobilne zmieniają i kreują nowe media Piotr Długiewicz Ewolucja praktyki marketingowej Mass Marketing Segment Marketing Customer Marketing Real-Time Marketing Brak segmentacji Wynik mierzony

Bardziej szczegółowo

group Brief Marketingowy

group Brief Marketingowy 2 1. Sytuacja 1.1 Wyzwanie 1.1.1. Na czym polega wyzwanie dla marki/oferty Firmy w Polsce? 1.1.2. Z czego wynika? wg Firmy 1.1.3. Na jakiej podstawie zostało zdefiniowane? badania; doświadczenie; wyniki

Bardziej szczegółowo

Narzędzia marketingu internetowego (1): SEO, SEM, afiliacja, kampanie banerowe, e-mail marketing, inne.

Narzędzia marketingu internetowego (1): SEO, SEM, afiliacja, kampanie banerowe, e-mail marketing, inne. 2012 Narzędzia marketingu internetowego (1): SEO, SEM, afiliacja, kampanie banerowe, e-mail marketing, inne. Rafał Marek Kampania marketingowa e-usługi Rzeszów, 24.10.2012 Narzędzia marketingu internetowego

Bardziej szczegółowo

Zaplanuj wzorową kampanię. Direct Mail. Instrukcja krok po kroku. Zaplanuj kampanię Direct Mail: Instrukcja krok po kroku

Zaplanuj wzorową kampanię. Direct Mail. Instrukcja krok po kroku. Zaplanuj kampanię Direct Mail: Instrukcja krok po kroku Zaplanuj wzorową kampanię Direct Mail Instrukcja krok po kroku 1 Przesyłki Direct Mail to skuteczne i precyzyjne narzędzie marketingowe, które pomoże Tobie z sukcesem rozwijać Twój biznes. Aby jednak zacząć,

Bardziej szczegółowo

Raport Specjalny Internet PL 20 lat Internetu w Polsce

Raport Specjalny Internet PL 20 lat Internetu w Polsce Raport Specjalny Internet PL 20 lat Internetu w Polsce Data wydania: 31 październik 2011 Termin na materiały: 24 październik 2011 Wydanie elektroniczne w formacie PDF, epub na www.pcworld.pl oraz w wersji

Bardziej szczegółowo

Brytyjsko Polskie Usługi Sp. z o. o.

Brytyjsko Polskie Usługi Sp. z o. o. Brytyjsko-Polska Izba Handlowa ul. Nowogrodzka 12/3 00-511 Warszawa Tel/Fax: +48 22 622 20 56 www.bpcc.org.pl Brytyjsko-Polska Izba Handlowa nieustannie stara się udoskonalać swój system medialnokomunikacyjny,

Bardziej szczegółowo

Marketing. Istota, segmentacja, rynek docelowy, pozycjonowanie, marketing-mix. mgr Adrianna Jednoralska Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Marketing. Istota, segmentacja, rynek docelowy, pozycjonowanie, marketing-mix. mgr Adrianna Jednoralska Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Marketing Istota, segmentacja, rynek docelowy, pozycjonowanie, marketing-mix Marketing jako nieodłączny element sposobu funkcjonowania organizacji Współcześnie klient stawiany jest na pierwszym miejscu,

Bardziej szczegółowo

Platforma Content Marketingowa. Buduj oglądalność i pozyskuj wartościowe prospekty biznesowe. Dla szybszego rozwoju Twojego biznesu

Platforma Content Marketingowa. Buduj oglądalność i pozyskuj wartościowe prospekty biznesowe. Dla szybszego rozwoju Twojego biznesu Platforma Content Marketingowa Buduj oglądalność i pozyskuj wartościowe prospekty biznesowe Dla szybszego rozwoju Twojego biznesu Dlaczego Content Marketing? Główna różnica pomiędzy tradycyjnymi akcjami

Bardziej szczegółowo

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca Bydgoszcz, dnia..2014 r. SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE Usługodawca Talem Technologies Sp. z o.o. ul. Cieszkowskiego 22/1; 85-052 Bydgoszcz Tel. 52 366 70 73; Infolinia: 801 080 238 NIP: 967-12-41-356;

Bardziej szczegółowo

SMYK buduje zasięg marki i zwiększa sprzedaż dzięki kampanii Display

SMYK buduje zasięg marki i zwiększa sprzedaż dzięki kampanii Display buduje zasięg marki i zwiększa sprzedaż dzięki kampanii Display O to międzynarodowa sieć sklepów specjalistycznych z artykułami dla dzieci. Zarówno sklepy stacjonarne, jak i sklep internetowy dostarczają

Bardziej szczegółowo

enxoo properto Kompleksowy system do zarządzania sprzedażą i wynajmem nieruchomości

enxoo properto Kompleksowy system do zarządzania sprzedażą i wynajmem nieruchomości enxoo properto Kompleksowy system do zarządzania sprzedażą i wynajmem nieruchomości Szybka i trafna ocena potrzeb nabywców nieruchomości Pełen obraz procesu sprzedaży oraz umiejętność kontroli całego procesu

Bardziej szczegółowo

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Ze wstępu do książki Reklama to nieodłączny element naszego życia codziennego - jest obecna wszędzie (na ulicy, w pracy, w szkole, w

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Mobile marketing. Tendencje w zachowaniach nabywców. Czym jest marketing mobilny. Coraz bardziej odporni na tradycyjną reklamę

Mobile marketing. Tendencje w zachowaniach nabywców. Czym jest marketing mobilny. Coraz bardziej odporni na tradycyjną reklamę Mobile marketing Tendencje w zachowaniach nabywców Coraz bardziej odporni na tradycyjną reklamę Oczekujący zawsze czegoś w zamian Wyposażeni w coraz więcej gadżetów odmiejscawiających Ogromna penetracja

Bardziej szczegółowo

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: Launch przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów

Bardziej szczegółowo

Fotokody. czyli jakie korzyści płyną z nowego narzędzia marketingowego.

Fotokody. czyli jakie korzyści płyną z nowego narzędzia marketingowego. Fotokody czyli jakie korzyści płyną z nowego narzędzia marketingowego. Warszawa, kwiecień 2009 1. Dostęp do szerszej informacji Dzięki fotokodom mamy dostęp do szerszych informacji związanych z interesującym

Bardziej szczegółowo

MARKETING BANKOWY NA SERWISACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH MEDIA DLA CZŁOWIEKA CZY CZŁOWIEK DLA MEDIÓW

MARKETING BANKOWY NA SERWISACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH MEDIA DLA CZŁOWIEKA CZY CZŁOWIEK DLA MEDIÓW MARKETING BANKOWY NA SERWISACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH MEDIA DLA CZŁOWIEKA CZY CZŁOWIEK DLA MEDIÓW Autorzy mgr Natalia Sławińska mgr inż. Jarosław Świdyński Doktoranci Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie.

Bardziej szczegółowo

Asseco Omnichannel Banking Solution.

Asseco Omnichannel Banking Solution. Asseco Omnichannel Asseco Omnichannel 94% dyrektorów dużych banków uważa, że omnichannel jest ważnym narzędziem do utrzymania lojalności klientów.* Według prognoz Forrester Research bankowość wchodzi w

Bardziej szczegółowo

raport z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Danone i Forum Odpowiedzialnego Biznesu

raport z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Danone i Forum Odpowiedzialnego Biznesu Odpowiedzialny biznes to przede wszystkim uczciwe postępowanie raport z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Danone i Forum Odpowiedzialnego Biznesu Współcześnie coraz więcej mówi się na świecie

Bardziej szczegółowo

Marketing-mix. Promocja. Co to promocja? Rola instrumentów promocji. Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P

Marketing-mix. Promocja. Co to promocja? Rola instrumentów promocji. Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P Marketing-mix Promocja Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P PRODUKT (product) CENA (price) dr Grzegorz Mazurek DYSTRYBUCJA (place) PROMOCJA (promotion) 7 (P) (+ Process, Personnel, Physical

Bardziej szczegółowo

maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje

maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje Nie chcemy, żeby ludzie Cię zobaczyli. Chcemy, żeby Cię zapamiętali. Jak zbudujemy Twój wizerunek w Internecie? Kompleksowa oferta działań interactive obejmuje

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING E-MARKETING Skuteczny marketing = skuteczna sprzedaż. Nasi klienci coraz więcej czasu spędzają w internecie i to tu szukają produktów i usług. Siła oddziaływania informacji umieszczonej w sieci jest ogromna.

Bardziej szczegółowo

Nawyki komunikacyjne w przekroju pokoleniowym

Nawyki komunikacyjne w przekroju pokoleniowym Nawyki komunikacyjne w przekroju pokoleniowym Raport z ilościowego projektu badawczego Warszawa, październik 2011 Cele badania Celem badania była diagnoza różnych form kontaktu oraz różnic w nawykach komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne Podstawy Marketingu Marketing zagadnienia wstępne Definicje marketingu: Marketing to zyskowne zaspokajanie potrzeb konsumentów /Kotler 1994/. Marketing to kombinacja czynników, które należy brać pod uwagę

Bardziej szczegółowo

Czym jest. Inbound Marketing?

Czym jest. Inbound Marketing? Czym jest Inbound Marketing? Co to jest Inbound Marketing? Inbound Marketing to skuteczny marketing internetowy służący do promocji biznesu i marki za pośrednictwem Internetu. Jest to strategia marketingowa

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Na czym polega marketing w internecie? dr Marcin Szplit Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach 24 paździenika 2012 r. Marketing: proces wymiany dóbr i wartości w celu

Bardziej szczegółowo

WWW.BRANDBLOODSTREAM.COM STRATEGIA TWORZENIA I ROZWOJU MAREK NOWEJ ERY START

WWW.BRANDBLOODSTREAM.COM STRATEGIA TWORZENIA I ROZWOJU MAREK NOWEJ ERY START WWW.BRANDBLOODSTREAM.COM STRATEGIA TWORZENIA I ROZWOJU MAREK NOWEJ ERY START INTEGRAL DEVELOPMENT DLA MAREK NOWEJ ERY Na polskim rynku pojawia się coraz więcej marek nowej ery są to marki, które powstały

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 Spis treści Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 1.1. Wprowadzenie...11 1.2. System zarządzania jakością...11 1.3. Standardy jakości w projekcie

Bardziej szczegółowo

Analityk i współczesna analiza

Analityk i współczesna analiza Analityk i współczesna analiza 1. Motywacje 2. Analitycy w IBM RUP 3. Kompetencje analityka według IIBA BABOK Materiały pomocnicze do wykładu z Modelowania i Analizy Systemów na Wydziale ETI PG. Ich lektura

Bardziej szczegółowo

SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT

SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT OmniPCX Enterprise Serwer komunikacyjny Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server (CS) to serwer komunikacyjny dostępny w formie oprogramowania na różne

Bardziej szczegółowo

Etapy procesu zaspokajania potrzeb. B. Czynniki wpływające na zachowanie nabywcy. 1. Rozpoznanie potrzeby. 2. Poszukiwanie informacji

Etapy procesu zaspokajania potrzeb. B. Czynniki wpływające na zachowanie nabywcy. 1. Rozpoznanie potrzeby. 2. Poszukiwanie informacji Istota procesu postępowania nabywców Punktem wyjścia wszystkich działań marketingowych jest konsument Postępowanie nabywców dr Grzegorz Mazurek Proces zachowania konsumenta (consumer behavior) można zdefiniować

Bardziej szczegółowo

Firmowe media społecznościowe dla pracowników

Firmowe media społecznościowe dla pracowników Firmowe media społecznościowe dla pracowników Raport z badania Maciej Dymalski, Szymon Góralski Wrocław, 2012 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie transmisji danych oraz innych usług telefonii mobilnej w latach 2010-2014

Wykorzystanie transmisji danych oraz innych usług telefonii mobilnej w latach 2010-2014 + Wykorzystanie transmisji danych oraz innych usług telefonii mobilnej w latach 21-214 Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, sierpień 215 r. [mld MB] Poniższe zestawienia powstały w oparciu

Bardziej szczegółowo

Organizator systemu HYDROPRESS

Organizator systemu HYDROPRESS Organizator systemu HYDROPRESS Organizatorem systemu HYDROPRESS jest firma Hydropress Wojciech Górzny z siedzibą przy ul. Rawskiej 19B w Elblągu, działający od 1997 roku na rynku krajowym i zagranicznym.

Bardziej szczegółowo

InteractiveVision. agencja interaktywna. www.interactivevison.pl tel.: +48 510 069 9 9 3

InteractiveVision. agencja interaktywna. www.interactivevison.pl tel.: +48 510 069 9 9 3 InteractiveVision agencja interaktywna www.interactivevison.pl tel.: +48 510 069 9 9 3 WWW Agencja InteractiveVision zajmuje się tworzeniem stron internetowych oraz ich zarządzaniem dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Rola internetu w zakupach artykułów spożywczych

Rola internetu w zakupach artykułów spożywczych Warszawa, 14 września 2010 r. Informacja prasowa IAB Polska Rola internetu w zakupach artykułów spożywczych Wyniki badania przeprowadzonego dla IAB przez PBI wskazują, że internauci aktywnie interesują

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe. Ćwiczenie: załóżmy, że prowadzisz firmę. Po co chciałbyś/chciałabyś poznać swoich klientów? Jakie ma to znaczenie?

Badania marketingowe. Ćwiczenie: załóżmy, że prowadzisz firmę. Po co chciałbyś/chciałabyś poznać swoich klientów? Jakie ma to znaczenie? Ćwiczenie: załóżmy, że prowadzisz firmę. Po co chciałbyś/chciałabyś poznać swoich klientów? Jakie ma to znaczenie? 2. Dane, informacje i badania marketingowe w systemie zarządzania i decyzjach marketing

Bardziej szczegółowo

Digital Signage Systems

Digital Signage Systems Digital Signage Systems Systemy DOOH SYSTEMY DIGITAL SIGNAGE to nowoczesne i atrakcyjne rozwiązaniem reklamowe, umożliwiające emisję treści skierowanych do konkretnej grupy docelowej w określonym miejscu

Bardziej szczegółowo

Procesowa specyfikacja systemów IT

Procesowa specyfikacja systemów IT Procesowa specyfikacja systemów IT BOC Group BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management Office

Bardziej szczegółowo

TECZKA PRASOWA. Czym jest FINANCE-TENDER.COM?

TECZKA PRASOWA. Czym jest FINANCE-TENDER.COM? Czym jest FINANCE-TENDER.COM? FINANCE-TENDER.COM jest pierwszą w Polsce platformą przetargową i ogłoszeniową oferującą nowoczesną metodę przeprowadzania przetargów elektronicznych oraz umożliwiającą przedsiębiorstwom

Bardziej szczegółowo

Informacja o systemie infomat-e

Informacja o systemie infomat-e Informacja o systemie infomat-e infomat- e to to zestaw urządzeń i oprogramowania pozwalający na skuteczny przekaz informacji. System ułatwia dostęp do informacji osobom niepełnosprawnym i został zaprojektowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT POLSKI INTERNET 2009/2010. ul. Wołoska 7, budynek Mars, klatka D, II piętro 02-675 Warszawa, tel. (0 22) 874 41 00, fax (0 22) 874 41 01

RAPORT POLSKI INTERNET 2009/2010. ul. Wołoska 7, budynek Mars, klatka D, II piętro 02-675 Warszawa, tel. (0 22) 874 41 00, fax (0 22) 874 41 01 1 1 RAPORT POLSKI INTERNET 2009/2010 2 2 O raporcie Raport prezentuje kondycję rynku internetowego w Polsce w minionym roku 2009. Wzbogacony o dodatkowe analizy i komentarze, łączy rezultaty i jest wyborem

Bardziej szczegółowo

Interaktywne formy promocji & reklamy. Trzeba działać aby rzeczy się stawały, a nie czekać aż się staną

Interaktywne formy promocji & reklamy. Trzeba działać aby rzeczy się stawały, a nie czekać aż się staną Interaktywne formy promocji & reklamy Trzeba działać aby rzeczy się stawały, a nie czekać aż się staną 1 Agenda Kim jesteśmy O epromer Interaktywny epr Czym się zajmujemy Model współpracy Nasze doświadczenie

Bardziej szczegółowo

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH Beata Nowotarska-Romaniak wydanie 3. zmienione Warszawa 2013 SPIS TREŚCI Wstęp... 7 Rozdział 1. Istota marketingu usług zdrowotnych... 11 1.1. System marketingu usług... 11

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system promocji gospodarczej. Włodzimierz Majer

Zintegrowany system promocji gospodarczej. Włodzimierz Majer Zintegrowany system promocji gospodarczej Włodzimierz Majer Business Consulting Sp. z o.o. Działa w doradztwie biznesowym od 1989 r. Uczestniczyła w procesach komercjalizacyjnych i prywatyzacyjnych Wprowadza

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE: MARKETING MIX

ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE: MARKETING MIX Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE: MARKETING MIX planowanie i

Bardziej szczegółowo

Agenda. BizRunner Content Marketing

Agenda. BizRunner Content Marketing Agenda BizRunner Content Marketing BizRunner // Efektywny Biznes w Internecie Klienci, projekty i nagrody: Castorama: content marketing, opisy, zdjęcia, baza danych oraz utrzymanie i moderacja intranetu

Bardziej szczegółowo

Atrybuty SMS. Nazwa Twojej firmy lub produktu w SMS-ie podniesie prestiż Twojej wiadomości

Atrybuty SMS. Nazwa Twojej firmy lub produktu w SMS-ie podniesie prestiż Twojej wiadomości Atrybuty SMS Wiadomości tekstowe SMS wbrew pozorom posiadają wiele atrybutów, które można wykorzystać na wiele sposobów. W tym dziale opisaliśmy atrybuty i najważniejsze kwestie związane z posługiwaniem

Bardziej szczegółowo

Przyciągnij wzrok, a osiągniesz sukces!

Przyciągnij wzrok, a osiągniesz sukces! Przyciągnij wzrok, a osiągniesz sukces! Eyetracking jako narzędzie badania internetowych klientów Poznań, 30 czerwca 2007 Plan prezentacji 1. O Symetrii 2. Śledzenie wzroku jak i po co 3. Zakres zastosowań

Bardziej szczegółowo

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015 Strategia dla Klastra IT Styczeń 2015 Sytuacja wyjściowa Leszczyńskie Klaster firm branży Informatycznej został utworzony w 4 kwartale 2014 r. z inicjatywy 12 firm działających w branży IT i posiadających

Bardziej szczegółowo

Marketing sieciowy łączy więc w sobie niezależność i współpracę, sprzedaż bezpośrednią z budowaniem relacji pośrednich, reprezentuje sprzedaż

Marketing sieciowy łączy więc w sobie niezależność i współpracę, sprzedaż bezpośrednią z budowaniem relacji pośrednich, reprezentuje sprzedaż Marketing sieciowy Marketing sieciowy zwany również marketingiem wielopoziomowym jest formą dystrybucji towarów i usług, która nie korzysta z tradycyjnych miejsc zakupu i powszechnej reklamy. Dystrybucja

Bardziej szczegółowo

Rynek marketing technologies w Polsce. Czerwiec 2015

Rynek marketing technologies w Polsce. Czerwiec 2015 Rynek marketing technologies w Polsce Czerwiec 2015 Wprowadzenie Niniejszy raport przedstawia wyniki badania zrealizowanego wśród użytkowników technologii marketingowych tj. rozwiązań online działających

Bardziej szczegółowo

Rola technologii w strategicznych transformacjach organizacji. Borys Stokalski

Rola technologii w strategicznych transformacjach organizacji. Borys Stokalski Rola technologii w strategicznych transformacjach organizacji Borys Stokalski 2011 Wiodący dostawca usług doradczych i rozwiązań IT w Polsce Połączenie doświadczenia i wiedzy ekspertów branżowych i technologicznych

Bardziej szczegółowo

Polski rynek mobile vs biznes

Polski rynek mobile vs biznes Konrad Telakowiec Wiceprezes Zarządu coigdzie.pl Polski rynek mobile vs biznes? Jak rozwija się biznes na Polskim rynku mobile?? Jak wypadamy względem światowych trendów?? Jak mobile pozwala nam dotrzeć

Bardziej szczegółowo

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Agencja Public Relations ComPress zrealizowała badanie mające na celu poznanie opinii dziennikarzy zajmujących się nowymi technologiami na temat preferowanych

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY KORPORACYJNEJ BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ W POLSCE

SYSTEMY KORPORACYJNEJ BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ W POLSCE ADAM GOLICKI SYSTEMY KORPORACYJNEJ BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ W POLSCE Praca magisterska napisana w Katedrze Bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie pod kierunkiem naukowym dr. Emila Ślązaka Copyright

Bardziej szczegółowo

biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M -

biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M - Instytut Badań nad Przedsiębiorczo biorczością i Rozwojem Ekonomicznym Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M - Maciej Bieńkiewicz, 26 luty 2008,

Bardziej szczegółowo

Badania rynku turystycznego

Badania rynku turystycznego Badania rynku turystycznego Kontakt 2 Konsultacje: Środa 8.15 9.45 Czwartek 9.30 12.30 Miejsce: Rektorat UMCS, p. 506, tel. 81-537 51 55 E-mail: rmacik@hektor.umcs.lublin.pl Witryna z materiałami dydaktycznymi:

Bardziej szczegółowo

Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce

Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce Rola administracji w budowaniu gospodarki elektronicznej Warszawa, 25 września 2006 r. Poruszane tematy Wprowadzenie i kontekst prezentacji Rola administracji

Bardziej szczegółowo

Przedstawmy się! Jesteśmy pewni, że połączenie wizji z umiejętnym i konsekwentnym realizowaniem wyznaczonych celów daje nam zawsze pozycję lidera.

Przedstawmy się! Jesteśmy pewni, że połączenie wizji z umiejętnym i konsekwentnym realizowaniem wyznaczonych celów daje nam zawsze pozycję lidera. Przedstawmy się! Jesteśmy energicznym i doświadczonym zespołem. Cenimy sobie przedewszystkim lojalność, efektywność i precyzję. Realizując potrzeby i cele naszych klientów nie stawiamy sobie żadnych barier.

Bardziej szczegółowo

Analiza branży motoryzacyjnej i handlowej

Analiza branży motoryzacyjnej i handlowej Analiza branży motoryzacyjnej i handlowej Październik 2015 2 Wprowadzenie Projekt Advertiser Mobile Audit to przygotowana przez 9 europejskich biur IAB w Polsce we współpracy z Mindshare analiza, mająca

Bardziej szczegółowo

prezentuje działania na platformie

prezentuje działania na platformie prezentuje działania na platformie Obecność na - korzyści Obecność na YouTube - korzyści O co chodzi? Ile razy zastanawialiście się Państwo jak skutecznie komunikować się z odbiorcami? Ile razy narzekaliście

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 11. mgr Jolanta Tkaczyk

Ćwiczenia nr 11. mgr Jolanta Tkaczyk Ćwiczenia nr 11 mgr Jolanta Tkaczyk Segmentacja Segmentacja to podział rynku na jednorodne grupy z punktu widzenia reakcji konsumentów na produkt marketingowy Segmentacja umożliwia dostosowanie oferty

Bardziej szczegółowo

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Kryteria merytoryczne wyboru projektów dla poddziałania 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Typ projektu Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury

Bardziej szczegółowo

Projektowanie interakcji

Projektowanie interakcji Projektowanie interakcji K2 User Experience www.k2.pl/ux Tytuł dokumentu: k2-projektowanie_ux-oferta.pdf Data: 21 sierpnia 2009 Przygotowany przez: Maciej Lipiec Maciej Lipiec User Experience Director

Bardziej szczegółowo

Kreatywne SOCIAL MEDIA Oferta promocyjna, miesiąc próbny w prezencie!

Kreatywne SOCIAL MEDIA Oferta promocyjna, miesiąc próbny w prezencie! Jedyna tak dopasowana usługa do potrzeb marketingowych w social media. Kreatywne SOCIAL MEDIA Oferta promocyjna, miesiąc próbny w prezencie! Nadanie marce osobowości społecznej w świecie social media Budowa

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE Q3 2015 ROKU

PODSUMOWANIE Q3 2015 ROKU PODSUMOWANIE Q3 2015 ROKU SUKCES REBRANDINGU Stacje należące do Grupy 4FUN MEDIA S.A. zostały na nowo sprofilowane. Stworzono spójny system zintegrowanej komunikacji wizualnej wszystkich kanałów należących

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA Marketing internetowy i jego wykorzystanie do promocji firmy oraz aspekty prawne - MOJA FIRMA W SIECI

PROGRAM SZKOLENIA Marketing internetowy i jego wykorzystanie do promocji firmy oraz aspekty prawne - MOJA FIRMA W SIECI oraz aspekty prawne - MOJA FIRMA W SIECI Miejsce szkolenia: Kraków, ul. Karmelicka 55/3 Organizatorzy szkolenia: Pro Innowacja Agnieszka Rożek i Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych Prowadzenie: Piotr Chmielewski

Bardziej szczegółowo

Kontekst sytuacyjny: Pytanie pozostaje tylko w jakich obszarach ich rozwijać?

Kontekst sytuacyjny: Pytanie pozostaje tylko w jakich obszarach ich rozwijać? WPŁYW POZIOMU ŚWIADOMOŚCI BIZNESOWEJ NA ROZWÓJ ORGANIZACJI SPRZEDAŻY NA RYNKU PRODUKTÓW FMCG Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu poniższą ofertę dotyczącą wsparcia pracowników działu sprzedaży w Państwa

Bardziej szczegółowo

Tworzenie planu medialnego

Tworzenie planu medialnego REFORMA 2012 Tworzenie planu medialnego Dorota Błaszczyk, Julita Machowska A.27.3 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY spis treści 3 Wstęp... 7 I. Przekaz reklamowy... 9 1 Komunikacja

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

Technologie Informacyjne Mediów - składowa tożsamości Nauk o Mediach. Włodzimierz Gogołek Instytut Dziennikarstwa UW www.gogolek.

Technologie Informacyjne Mediów - składowa tożsamości Nauk o Mediach. Włodzimierz Gogołek Instytut Dziennikarstwa UW www.gogolek. Technologie Informacyjne Mediów - składowa tożsamości Nauk o Mediach Włodzimierz Gogołek Instytut Dziennikarstwa UW www.gogolek.pl Zmiany liczby odbieranych umownych słów http://hmi.ucsd.edu/pdf/hmi_2009_consumerreport_dec9_2009.pdf

Bardziej szczegółowo

PATIO AVENIR. case study

PATIO AVENIR. case study PATIO AVENIR case study Klient: Buygues Immobilier Polska Nazwa projektu: Patio Avenir Typ projektu: Zintegrowana komunikacja wykorzystująca narzędzia: internet, ATL, BTL Zakres usług: analiza marki oraz

Bardziej szczegółowo

Smartfony Telecom Practice Group Nielsen Poland

Smartfony Telecom Practice Group Nielsen Poland Smartfony Telecom Practice Group Nielsen Poland W ostatnich latach obserwujemy dynamiczny rozwój technologii mobilnych w kierunku grupy urządzeń zwanych smartfonami, a dodatkowo wiele prognoz na 2012 koncentruje

Bardziej szczegółowo

Tomasz Karwatka Janmedia Interactive tkarwatka@janmedia.pl www.janmedia.pl. ecommerce w czym tkwi siła naszych rozwiązań

Tomasz Karwatka Janmedia Interactive tkarwatka@janmedia.pl www.janmedia.pl. ecommerce w czym tkwi siła naszych rozwiązań Tomasz Karwatka Janmedia Interactive tkarwatka@janmedia.pl www.janmedia.pl ecommerce w czym tkwi siła naszych rozwiązań Janmedia Interactive : eksperci ecommerce Janmedia Interactive posiada autorski system

Bardziej szczegółowo

Tomasz Grześ. Systemy zarządzania treścią

Tomasz Grześ. Systemy zarządzania treścią Tomasz Grześ Systemy zarządzania treścią Co to jest CMS? CMS (ang. Content Management System System Zarządzania Treścią) CMS definicje TREŚĆ Dowolny rodzaj informacji cyfrowej. Może to być np. tekst, obraz,

Bardziej szczegółowo

Jak założyć konto? Co znajdziesz na FWF? Strona Narzędzia Jak dokonać płatności? Lista autorów... 12

Jak założyć konto? Co znajdziesz na FWF? Strona Narzędzia Jak dokonać płatności? Lista autorów... 12 Użytkowniku, chcesz w szybki i przystępny sposób poznać możliwości serwisu FWF? Zapoznaj się instrukcją, z której dowiesz się, jak korzystać z funkcjonalności, które przyczynią się udoskonalenia procesów

Bardziej szczegółowo

Raport nr 2 z badań społecznego odbioru prowadzonych działań inwestycyjnych

Raport nr 2 z badań społecznego odbioru prowadzonych działań inwestycyjnych Raport nr 2 z badań społecznego odbioru prowadzonych działań inwestycyjnych Opracowany przez WYG International Sp. z o.o. Katowice, czerwiec 2009 Wnioski Odsetek osób deklarujących wiedzę o prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium. 1. Wnioskodawca przeprowadził inwentaryzację zasobów nauki objętych projektem.

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium. 1. Wnioskodawca przeprowadził inwentaryzację zasobów nauki objętych projektem. Kryteria merytoryczne wyboru projektów dla poddziałania 2.3.1 Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego (ISP) ze źródeł administracyjnych oraz zasobów nauki Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Bardziej szczegółowo

Małopolska Platforma Elektronicznej Komunikacji Policji

Małopolska Platforma Elektronicznej Komunikacji Policji Małopolska Platforma Elektronicznej Komunikacji Policji Planowana ealizacja projektu: 2009 2010 (24 miesiące) Cele Projektu: 1. rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Małopolsce poprzez

Bardziej szczegółowo

Plan dydaktyczny EKONOMIKA. Klasa IV nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20. Rok szkolny... WYNIK FINANSOWY, SYSTEM FINANSOWY PODMIOTU GOSPODARCZEGO CD.

Plan dydaktyczny EKONOMIKA. Klasa IV nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20. Rok szkolny... WYNIK FINANSOWY, SYSTEM FINANSOWY PODMIOTU GOSPODARCZEGO CD. Plan dydaktyczny EKONOMIKA Klasa IV nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20 Rok szkolny... Lp. Temat zajęć Uczeń zna, wie, rozumie Przewidywane osiągnięcia ucznia Uczeń potrafi Uwagi 1 Zapoznanie z programem

Bardziej szczegółowo

mobilne rozwiązania www.theappcreate.com

mobilne rozwiązania www.theappcreate.com mobilne rozwiązania www.theappcreate.com Rynek mobilny w Polsce 2015r. 58 proc. Polaków posiada smartfona, co oznacza, że w grupie 15+ jest ich około 19 mln. Dynamika wzrostu wynosi obecnie około 3-4 p.p.

Bardziej szczegółowo

Marketing : teoria pragmatyczna : podręcznik akademicki / Nemezjusz

Marketing : teoria pragmatyczna : podręcznik akademicki / Nemezjusz Marketing : teoria pragmatyczna : podręcznik akademicki / Nemezjusz M. Pazio. wyd. 2. Warszawa, 2013 Spis treści Przedmowa 11 Przedmowa do wydania drugiego 13 Rozdział 1. MARKETINGOWA ORIENTACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej!

Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej! Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej! Sage ACT! Sprawdzone przez miliony Użytkowników i skuteczne rozwiązanie z rodziny

Bardziej szczegółowo

marketing jako podstawowy kanał w multichannel. Waldemar Miśków marketing project manager

marketing jako podstawowy kanał w multichannel. Waldemar Miśków marketing project manager E-mail marketing jako podstawowy kanał w multichannel Waldemar Miśków marketing project manager Kilka danych z rynku amerykańskiego, przewidywane wydatki w digital marketing 2014-2019 Dlaczego e-mail marketing

Bardziej szczegółowo

Wykład Nr 4. 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia

Wykład Nr 4. 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia Sieci komputerowe Wykład Nr 4 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia Sieci bezprzewodowe Sieci z bezprzewodowymi punktami dostępu bazują na falach radiowych. Punkt dostępu musi mieć

Bardziej szczegółowo

FOCUS TELECOM POLSKA SP. Z O.O. Materiał Informacyjny

FOCUS TELECOM POLSKA SP. Z O.O. Materiał Informacyjny FOCUS TELECOM POLSKA SP. Z O.O. Materiał Informacyjny I. INFORMACJE OGÓLNE Focus Telecom Polska Sp. z o.o. działa w branży ICT od 2008 roku. Firma specjalizuje się w tworzeniu i dostarczaniu innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

CZYM JEST MARKETING W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH?

CZYM JEST MARKETING W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH? Media społecznościowe szybko doganiają pocztę emailową, która nadal jest podstawowym sposobem przekazywania wiadomości i informacji online. Facebook ma ponad 1 miliard użytkowników, ponad 55 milionów wiadomości

Bardziej szczegółowo

Audyt Marketingowy Młodej Firmy [RAPORT]

Audyt Marketingowy Młodej Firmy [RAPORT] Wytyczne dotyczące przygotowania raportu z Audytu Marketingowego Młodej Firmy zał. nr 3 do umowy Audyt Marketingowy Młodej Firmy [RAPORT] NAZWA AUDYTOWANEJ FIRMY:.. ADRES:. DATA PRZEKAZANIA PRZEPROWADZENIA

Bardziej szczegółowo

co to oznacza dla mobilnych

co to oznacza dla mobilnych Artykuł tematyczny Szerokopasmowa sieć WWAN Szerokopasmowa sieć WWAN: co to oznacza dla mobilnych profesjonalistów? Szybka i bezproblemowa łączność staje się coraz ważniejsza zarówno w celu osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Konferencja konsultacyjna Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Warszawa, 9 grudnia 2013 r. Cele programu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr ROYGARD/POIG/02/2015 z dnia 09.03.2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA STWORZENIE I OBSŁUGA KAMPANII INTERNETOWEJ DLA PLATFORMY HANDLOWEJ CABAS.pl w

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI

GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI edycja I eliminacje centralne 14 maja 2015 r. 9. Strategia polegająca na zaspokajaniu potrzeb klientów mało wrażliwych na

Bardziej szczegółowo

Video Content Marketing

Video Content Marketing Video Content Marketing Sposobem na skuteczną komunikację w biznesie. Case Study. Justyna Hernas Kierownik Działu Reklamy Internetowej Agenda 2 Video Marketing dlaczego warto Video Content Marketing wybrane

Bardziej szczegółowo

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński 2012 Marketing produktu ekologicznego dr Marek Jabłoński Od kilku lat ekologia przestaje mieć znaczenie ideologiczne, w zamian za to nabiera wymiaru praktycznego i inżynierskiego. Większość firm na świecie,

Bardziej szczegółowo

Marcin Borecki PlaceChallenge Rafał Czupryński Microsoft

Marcin Borecki PlaceChallenge Rafał Czupryński Microsoft Marcin Borecki PlaceChallenge Rafał Czupryński Microsoft Aplikacje jako kanał marketingowy Do czego wykorzystać aplikacje? Jak zacząć przygodę z aplikacjami? Z jakich narzędzi korzystamy na co dzień?

Bardziej szczegółowo

SEO to nie wszystko. Jak promować content bez ryzyka? Łukasz Ciechanek ContentStream

SEO to nie wszystko. Jak promować content bez ryzyka? Łukasz Ciechanek ContentStream SEO to nie wszystko Jak promować content bez ryzyka? Łukasz Ciechanek ContentStream SEO i content marketing jeszcze nigdy nie były tak blisko SEOwcy mówią: Jak content marketing wspiera SEO Content marketing

Bardziej szczegółowo