Marketing sąsiedztwa stosowanie metod komunikacji mobilnej w działaniach marketingowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Marketing sąsiedztwa stosowanie metod komunikacji mobilnej w działaniach marketingowych"

Transkrypt

1 Radosław Szulc Katedra Analizy Rynku i Marketingu, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Piotr Ciszewski Bluepod Media Worldwide Ltd, Londyn Marketing sąsiedztwa stosowanie metod komunikacji mobilnej w działaniach marketingowych Stwierdzenie, że marketing nie stoi w miejscu jest oczywiste dla osób dostrzegających konwergencję mediów w marketingu, choć jednocześnie jest tytułem znanej książki Jaina, Maesinceea i Kotlera, zapowiadającej potrzebę wprowadzenia nowego paradygmatu 1. W tym artykule, zbudowanym z dwóch wyraźnie wyodrębnionych części 2, autorzy koncentrują się na ukazaniu zmian zachodzących w marketingu jedynie wskutek adaptacji technologicznej dokonywanej przez przedsiębiorstwa, mającej umożliwić im działanie w wymiarze mobilnej gospodarki elektronicznej i e-rynku. Pomocna będzie w tym przypadku odpowiedź na dwa pytania: jak technologia bezprzewodowa wspomaga rozwój marketingu i jaki jest zakres obserwowanych zmian oraz co z nich wynika dla praktyk marketingowych obecnie i w przyszłości? Jak bowiem stwierdzają Schornack i Beck, jeśli nawet łączność bezprzewodowa daje szanse na rozwój biznesu, to nie każda technologia musi w biznesie pomagać 3. Epoka cyfryzacji trwale zmieniła postrzeganie czasu, przestrzeni oraz wpłynęła na zmianę postaci 1 Piszą o tym sami autorzy: D.C. Jain, S. Maesincee, P. Kotler, Marketing nie stoi w miejscu. Nowe spojrzenie na zyski, wzrost i odnowę, Placet, Warszawa 2002, s Część 2. stanowi opracowanie oparte na przykładach, prezentujące wykorzystanie i, w miarę możliwości, wyniki charakteryzujące przebieg kampanii marketingowych w technice mobilnej. 3 G.R. Schornack, C.E. Beck, Wireless Technologies for Marketing and Management Professionals, Journal of Applied Business Research 2008, No. 4. fizycznej niektórych dóbr (dobra cyfrowe) 4 i sposobów komunikacji 5. W następstwie wymienionych zjawisk doszło do zmian adaptacyjnych w zachowaniach podmiotów rynkowych, skrócił się bowiem czas dostępu do istotnych decyzyjnie informacji. Podobne obserwacje i spostrzeżenia dotyczą marketingu, który opiera się głównie na odbieraniu i przekazywaniu różnych treści informacyjnych w otoczeniu rynkowym, w którym dochodzi do wymiany dóbr między coraz lepiej poinformowanymi podmiotami. Powszechne wykorzystanie w biznesie technologii internetowej spowodowało, że zaczęto dostrzegać w niej potencjał do wykorzystania w marketingu 6. W tym ujęciu pojawiają się nowe rodzaje marketingu i ma to miejsce także w przypadku marketingu elektronicznego (marketing internetowy, marketing mobilny, marketing sąsiedztwa). Ponieważ sposób komunikowania się podmiotów rynkowych zmienia się adekwatnie do pojawiania się nowych technologii, nośników i narzędzi komunikacji, dlatego z rosnącą częstością notujemy pojawianie się różnych rodzajów marketingu. Odwzorowują one zmiany w technikach marketingowych, natomiast nie można jednoznacznie stwierdzić przewar- 4 K.L. Hui, P.Y.K. Chau, Classyfying Digital Products, Communication of the ACM 2002, No E. Fedorowicz, Reklamowa kanibalizacja mediów tradycyjnych przez Internet, Marketing i Rynek 2009, nr 5. 6 G.R. Schornack, C.E. Beck, Wireless Technologies..., jw. 24

2 7 J. Kamiński, Nowa definicja marketingu AMA, Marketing i Rynek 2009, nr 5. 8 S. Yin Lam, J. Chiang, A. Parasuraman, The Effects of the Dimensions of Technology Readiness on Technology Acceptance. An Empirical Analysis, Journal of Interactive Marketing 2008, No Por. R. Szulc, P. Ciszewski, Wykorzystanie technologii łączności bezprzewodowej w badaniach marketingowych na rynku produktów beauty care, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2011, nr E. Haines, Brand Activation and ROI Using Bluetooth Proximity Marketing Solutions in Event Sponsorship, Journal of Sponsorship 2008, No A. Spiker, M. Brettel, Effectiveness of Online Advertising Channels. A Price-level-dependent Analysis, Journal of Marketing Management 2010, No tościowania podejścia marketingowego przedsiębiorstw do ich otoczenia. Świadczą o tym jedynie drobne zmiany w samym definiowaniu pojęcia marketingu 7. Fascynacja możliwościami technologicznymi współczesnych urządzeń mobilnych i wysoka w związku z tym ich akceptacja czyni je nowym, popularnym, atrakcyjnym, a wskutek tego bardzo ważnym kanałem dla marketerów 8. Jeśli kampanie mobilne są odpowiednio przeprowadzone, dają wysoki odsetek informacji zwrotnych i zwiększają zaangażowanie konsumentów 9. Wpływają także na wzrost sprzedaży, znajomość marki czy zmieniają jej percepcję 10. Czynią także przez to z marketingu obszar interaktywnej i efektywnej metody komunikacji 11. Aby uniknąć zmęczenia konsumentów reklamami w ich telefonach, marketerzy powinni przyjąć taki sposób myślenia, w którym nowa wartość pojawia się w przerwach między emisjami treści promocyjnych, reklam, innych bodźców promocyjnych. Powyższe zachęca do korzystania z urządzenia mobilnego, tym samym klient staje się potencjalnym adresatem treści mobilnych (zob. rysunek 1). Realizowane w ten sposób marketingowe działania operacyjne są przystosowane do natychmiastowego zapoznania się z nimi w telefonie komórkowym. Tutaj znaczenia nabiera ponownie technologia, ze swymi możliwościami do prezentacji działań interaktywnych, co zwiększa funkcjonalność i przydatność urządzenia do odbioru atrakcyjniejszych treści marketingowych. Tradycyjne technologie przesyłania wiadomości, takie jak SMS czy też MMS, zostały dopełnione nowszymi, radiowymi, jak Bluetooth (BT) i Wi-Fi. Przyczyniło się to do powstania marketingu sąsiedztwa, słabo opisanego w polskiej literaturze oraz wykorzystywanego w praktyce. Stąd wniosek, że koncepcja ta jest jeszcze w Polsce albo mało popularna, albo nie zasługuje na zainteresowanie teoretyków, a praktycy nie mogą poszczycić się dokonaniami zasługującymi na popularyzację. Tymczasem na świecie ten rodzaj marketingu jest wszechstronnie wykorzystywany 12, głównie z trzech powodów: rozwoju rynku urządzeń mobilnych, akceptacji konsumentów oraz gotowości przedsiębiorstw do jego stosowania ze względu na korzystne wskaźniki skuteczności i efektywności. Dyskutowana kwestia skuteczności i efektywności działań marketingowych znajduje swoją realizację poprzez obniżanie kosztów tych działań. Figiel i Szulc podkreślają, że to przede wszystkim koszty realizacji działań marketingowych uzasadniają ich realizację i są podstawą do ich oceny w dwóch kategoriach: działań koniecznych i opcjonalnych. Niewątpliwie znaczny wpływ na obniżanie poziomu kosztów mają nowoczesne technologie 13. Dlatego w nich upatrywać należy obecnie przyszłości dla sprawnego i skutecznego marketingu. Ujęcie behawioralne i narzędziowe marketingu sąsiedztwa Proximity marketing (PM), tłumaczony przez autorów jako marketing sąsiedztwa, staje się coraz popularniejszy nie tylko z uwagi na bardzo dynamiczny rozwój technologii mobilnych. Również z uwagi na eliminowanie zmęczenia, zniechęcenia i znudzenia konsumentów tradycyjnymi formami przekazu promocyjnego o powtarzalnej treści za pomocą kreatywnego podejścia 14. Emisje zbyt częste, powtarzalne i tradycyjne wywołują tzw. zmęczenie reklamą i są mało skuteczne. Dodatkowo charakteryzują się wysokimi kosztami, a w czasach spowolnienia gospodarczego przedsiębiorstwa są raczej skłonne ograniczać koszty marketingowe. Można to osiągnąć albo przez obniżanie intensywności promocji, albo przez zmianę dotychczasowych jej metod 15. To pierwsze działanie jest raczej niewskazane, drugie natomiast pożądane za sprawą możliwości, jakie daje technologia komunikacji mobilnej 16. To właśnie technologia wywiera coraz silniejszy wpływ na zachowania rynkowe nie tylko konsumentów, ale także przedsiębiorstw. Rozwija to gotowość użytkowników telefonów komórkowych 12 Przykłady zastosowań można znaleźć w: R. Szulc, P. Ciszewski, Wykorzystanie technologii..., jw. 13 S. Figiel, R. Szulc, Zagadnienie skuteczności i efektywności działań marketingowych. W: Szanse i wyzwania współczesnego marketingu, W. Deluga i J. Chotkowski (red.), PTE, Koszalin 2006, s K. Lehnert, B.D. Till, B.D. Carlson, Creativity and Repetition. Consumer Recall and Wearout, AMA Summer Educators Conference Proceedings, American Marketing Association K.E. Jocz, J. Quelch, Marketing w czasie kryzysu: praktyczne rady, Harvard Business Review Polska 2009, nr D. Ogilvy, Ogilvy on Advertising, Vintage Books, New York 1985, s

3 Rysunek 1. Grupa adresatów treści mobilnych i tabletów do zastosowań innych niż tylko przekazywanie głosu i tekstu, nazwaną przez nas gotowością technologiczną konsumenta 17. Postawa konsumentów, nazwana z kolei gotowością behawioralną, w połączeniu z tą technologiczną pozwala wyodrębnić na rynku taką grupę, która będzie adresatami treści mobilnych działań marketingowych. Trudno przy tym nie zauważyć, że konsumenci stają się w pewnym sensie zmuszeni do akceptacji nowych rozwiązań technologicznych, a w ich następstwie zmieniają swoje zachowania, co tworzy nowe możliwości dla biznesu mobilnego (rysunek 1). Odbiorcy treści mobilnych istnieją jako obszar wspólny dwóch zbiorów konsumentów tych, którzy chcą wykorzystywać nowe technologie (konsumenci pozytywni behawioralnie), oraz tych, którzy mogą i umieją korzystać z technologii (konsumenci pozytywni technologicznie). Są oni stosunkowo nieliczną grupą całej populacji konsumentów, jednak skuteczność dostarczania im treści promocyjnych przewyższa skuteczność promocji kierowanej do odbiorcy internetowego (np. mailingu). Warto tu przytoczyć przygotowywane do opublikowania empiryczne wartości wskaźnika otwarcia (open ratio), który wyniósł w różnych badaniach zrealizowanych przez autorów od 12 do 43%. Postawa względem technologii mobilnych jest postawą odzwierciedlającą w szerszym ujęciu stosunek do innowacyjnych rozwiązań i ich akceptacji. Odnosi się do tego na przykład teoria dyfuzji Rogersa, która wyjaśnia sposób wprowadzania nowości i przyjmowania ich w różnych społecznościach. W rezultacie dyfuzja innowacji tworzy zmiany społeczne, zapoczątkowane zawsze przez grupę innowatorów (innovators), jednak to wcześni naśladowcy (adopters) są liderami i decydują o skali, czyli tempie i obszarze zastosowań. Badane przez Wellsa i wspólników atrybuty innowacji wpływające na postrzeganie ryzyka, a tym samym na wskaźnik ich przyjęcia, zostały wymienione i opisane w tablicy 1, łącznie ze skłonnością do ich przyjęcia wśród próby Amerykanów, Francuzów i Chińczyków. Wyniki analizy korelacji Pearsona pokazują, że jedynie w przypadku francuskich i amerykańskich respondentów istnieje silny, bezpośredni związek pomiędzy badanym atrybutem a ich skłonnością do przyjęcia marketingu mobilnego. Autorzy tego opracowania interpretują to w sposób następujący: im bardziej pozytywna postawa respondentów względem marketingu mobilnego, tym bardziej są skłonni z niego korzystać. Pozytywne nastawienie konsumentów należy tłumaczyć dwoma czynnikami: postrzeganą użytecznością i postrzeganą łatwością użytkowania. Jest to zgodne z modelem akceptacji technologii (TAM) Davisa, który założył, że adaptacja technologii oparta jest właśnie na tych dwóch podstawowych czynnikach E.V. Karniouchina, C. Uslay, G. Ernburg, Do Marketing Media Have a Life Cycle? The Case of Product Placement in Movies, Journal of Marketing 2011, May. 18 F.D. Davis, Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology, MIS Quarterly 1989, No

4 Tablica 1. Reakcja konsumentów na poszczególne atrybuty zmian w kontekście ewolucji technologicznej Atrybut Opis Korelacja z akceptacją Relatywna przewaga Kompatybilność Złożoność Łatwość zrozumienia w określonym czasie Łatwość obserwacji Odczucie, że nowy pomysł/produkt/procedura są lepsze niż dotychczas stosowane Odczucie, że nowy pomysł/produkt/procedura są kompatybilne z istniejącymi wartościami, doświadczeniami i potrzebami potencjalnych naśladowców (adopters) Odczucie, że nowy pomysł/produkt/procedura są trudne do zrozumienia Stopień, w jakim innowacja może być wypróbowana przez naśladowców w ściśle określonym czasie Stopień, w jakim wyniki innowacji stają się oczywiste dla innych Pozytywna Pozytywna Negatywna Pozytywna Pozytywna Ź r ó d ł o: R. Wells, C. E. Kleshinski, T. Lau, Attitudes Toward and Behavioral Intentions to Adopt Mobile Marketing: Comparison in Gen Y in The United States, France and China, International Journal of Mobile Marketing 2012, No. 2. Podstawową cechą marketingu sąsiedztwa jest realizacja działań dostarczająca wartości w konkretnej, ściśle określonej lokalizacji i czasie. Obszar ten może być ograniczany zasięgiem urządzenia nadawczego, który zależy od jego mocy nadawczej. Można wyróżnić i najczęściej spotkać urządzenia o trzech klasach mocy (tablica 2). Dzięki temu działania marketingowe prowadzone za pomocą urządzeń mobilnych mogą być precyzyjnie kierowane do odbiorcy przebywającego w różnych punktach tego samego miejsca, np. sklepu, lokalu usługowego, miejsca użyteczności publicznej, w zależności od usytuowania serwera. Właściwe wykorzystanie możliwości technicznych urządzeń powinno być adekwatne do założeń zawartych w realizowanych planach marketingowych. Rozumieć należy przez to dotarcie do odbiorców przebywających w ściśle określonej przestrzeni poprzez sterowanie mocą nadawczą serwera BT. Jest to jeden ze sposobów doboru grupy docelowej w przypadku działania promocyjnego lub sprzedaży, gdyż tym sposobem firmy mogą oddziaływać na obszar i przebywających w nim odbiorców emitowanej treści. Natomiast w przypadku realizacji badań marketingowych technologią komunikacji mobilnej jest to sposób, który można utożsamiać z ustaleniem obszaru oraz doboru próby badawczej w badaniach wykonywanych tradycyjnie. Technologie Wi-Fi charakteryzują się wieloma standardami. Jedne powstały ze względu na potrzeby poszczególnych krajów, inne z uwagi na konieczność zwiększonego bezpieczeństwa, a jeszcze inne są odpowiednikami norm europejskich. Najczęściej spotyka się standardy b, g oraz n. Charakterystyka poszczególnych standardów została przedstawiona w tablicy 3. Tablica 2. Zasięg oddziaływania operacyjnego urządzeń stosowanych w marketingu sąsiedztwa Klasa urządzenia Moc nadawcza Maksymalny zasięg fali radiowej 2,4 Ghz mw Około 100 m 2 2,5 mw Około 10 m 3 1 mw Około 1 m Metody dystrybucji treści w marketingu sąsiedztwa: push i pull W marketingu sąsiedztwa jedną z podstawowych metod dystrybucji treści w postaci różnych formatów plików jest emisja skierowana bezpośrednio do użytkowników urządzeń mobilnych. Metodę tę autorzy tego opracowania nazwali marketingiem sąsiedztwa pchanym (proximity push marketing), to konsument bowiem otrzymuje informację, do której może się ustosunkować w sposób pozytywny, przez jej akceptację, bądź negatywny, przez odrzucenie (rysunek 2). Ten rodzaj komunikacji jest stosowany w połączeniu z techniką Bluetooth. Wi-Fi jest techniką bardziej zaawansowaną technologicznie z uwagi na fakt, że klient może połączyć się z serwerem zawierającym różne treści. Ponieważ konsument jako pierwszy nawiązuje kontakt z siecią, aby móc korzystać z jej zasobów, technikę tę określiliśmy jako ciągnioną (proximity pull marketing). 27

5 Tablica 3. Standardy sieci Wi-Fi Standard Rok powstania Częstotliwość pracy (GHz) Maksymalny zasięg wewnątrz zabudowań (m) Maksymalny zasięg w terenie otwartym (m) Maksymalna prędkość transmisji danych (Mb/s) Zastosowanie a , Sieci korporacyjne b , Obecnie nie ma większego zastosowania z uwagi na małą prędkość g , Standard typowy dla starszych notebooków oraz niewymagających szybkiej transmisji danych urządzeń sieciowych n , Najpopularniejszy obecnie standard sieci Wi-Fi, stosowany zarówno w środowisku inżynierii sieciowej, jak i konsumenckim Ź r ó d ł o: opracowanie własne oraz Rysunek 2. Porównanie technik komunikacji przy wykorzystaniu technologii BT i Wi-Fi 28

6 Tablica 4. Przykłady rodzajów informacji emitowanych w technologii Bluetooth Typ zawartości (content) Najpopularniejsze formaty plików Obrazy Filmy Dźwięk Tekst Aplikacje Języki znaczników (wykorzystywane w przeglądarkach internetowych) Inne statyczne:.jpg,.gif,.png animowane (dynamiczne):.gif.3gp,.mov,.avi,.mpg,.wmf,.flv,.m4v.mp3,.wav.txt,.rtf,.doc aplikacje platformy J2ME:.jar (uproszczone aplikacje Java),.sis (aplikacje dostosowane do współpracy z systemem Symbian), pliki wykonawcze.exe.xml,.html.vcs (pliki wpisu do wirtualnego kalendarza),.vcf (pliki tzw. v-card, czyli wpisu do książki telefonicznej telefonów komórkowych) oraz inne Ź r ó d ł o: opracowanie własne oraz European Bluetooth Marketing Guidelines, Ver. 1.0 z Wymiana informacji w marketingu sąsiedztwa polega na umożliwianiu interakcji konsumenta z nadawcą za pośrednictwem aplikacji w technice pchanej (push) lub ciągnionej (pull) i technologii BT lub Wi-Fi wraz z urządzeniami mobilnymi. Ważne jest jednocześnie, aby aplikacja była wykonana jako atrakcyjny i przyjazny użytkownikowi interfejs, np. captive portal lub tapeta interaktywna. Technologia Bluetooth oparta na zestawie sprzętowo-programowym umożliwia przesyłanie zawartości (content) na urządzenia mobilne techniką push. Jest to technika pasywna dla odbiorcy, wymagająca za to dużej staranności i aktywności u nadawcy. Dystrybucja treści uzależniona jest od warunków fizycznych otoczenia i jest znacznie wolniejsza oraz podatniejsza na zrywanie niż w przypadku narzędzi Wi-Fi. Mocną stroną tej technologii jest ograniczenie aktywności użytkownika do jednej akcji, tj. akceptacji albo odrzucenia przychodzącej informacji. Treści przesyłane technologią BT mogą mieć różnorodny format tablica 4. Technika pull stosowana w technologii Wi-Fi jest techniką aktywną, wymaga (odwrotnie niż w BT) zaangażowania odbiorcy. Umożliwia bezprzewodowe podłączenie urządzeń mobilnych do sieci poprzez punkty dostępowe (access points). Prędkość transmisji danych przy wykorzystaniu tej technologii jest znacznie wyższa niż w przypadku Bluetooth, co daje możliwość przesyłania atrakcyjniejszy audiowizualnie plików, skuteczniej zachęcających do interakcji. Wiążą się z tym dodatkowe korzyści zarówno dla nadawcy, jak i odbiorcy. Są nimi większe możliwości związane z lepszą rozdzielczością plików graficznych i wideo, lepszą jakością dźwięku. Ze względu na większą przepływność połączenia w jednostce czasu można przesłać więcej informacji. Przykładowym rozwiązaniem w technice pull jest portal autoryzacji (captive portal CP), odpowiednio dopasowany do potrzeb i charakteru przedsiębiorstwa interfejs, dający możliwość autoryzacji klientom, którym udostępnia się jedynie określoną część zasobów. Otrzymanie szerszego lub pełnego dostępu do Internetu wymaga spełnienia warunków określonych przez usługodawcę i ich akceptacji (zasada quid pro quo). Wiele przedsiębiorstw umieszcza w tym celu na pierwszej stronie CP ankietę badawczą. W zamian za jej wypełnienie użytkownik uzyskuje bezpłatny, czasowy lub permanentny dostęp do sieci. Innymi przykładami stosowanymi między innymi przez Bluepod Media Worldwide Ltd są treści reklamowe pojawiające się powyżej przycisku umożliwiającego połączenie z Internetem po uprzednim wpisaniu danych osobowych, zazwyczaj wykorzystywanych w celach analizy demograficznej użytkowników hotspotów. Projekty realizowane przez wymienione przedsiębiorstwo dają nie tylko bezpośrednią korzyść w postaci umożliwienia dostępu do Internetu. Głównym założeniem tego rozwiązania jest udostępnienie treści powiązanych tematycznie z miejscem, w którym następuje samo połączenie z siecią. Na rysunku 3 zaprezentowano wizualizację procesu korzystania z hotspotu w kinie sieci Vue. Na kolejnych grafikach rysunku 3, licząc od lewej, widoczna jest: 1) strona gromadząca informacje o użytkowniku (metryczka), 2) strona główna (menu) z ofertami powiązanymi tematycznie z kinematografią (context) bądź też ściśle związanymi z lokalizacją (proximity), 3) strona prezentująca zapowiedzi kinowe oraz zwiastuny obecnie emitowanych produkcji filmowych (content). 29

7 Rysunek 3. Mechanizm korzystania z CP w jednym z kin sieci VUE Cinemas w Wielkiej Brytanii (widok z perspektywy użytkownika) 1) 2) 3) Zarówno w przypadku technologii Bluetooth, jak i Wi-Fi poza samym aktem dystrybucji treści można także uzyskać wiele istotnych informacji. Opisana technologia pozwala obecnie na śledzenie nie tylko danych dotyczących modelu telefonu i adresu MAC, ale także monitorowania całej wędrówki po stronach, czasu spędzonego na nich, także wszelkich aspektów behawioralnych związanych z użytkowaniem portalu. Ograniczenia marketingu sąsiedztwa Marketing sąsiedztwa przestał być już tylko modnym sposobem na realizację celów rynkowych przedsiębiorstw i stał się wiarygodnym, rzetelnym i użytecznym narzędziem marketingowego podejścia do otoczenia 19. Nie oznacza to jednak, że zniknęły całkowicie problemy związane z jego definiowaniem, klasyfikowaniem i określaniem możliwości jego wykorzystania biznesowego. Konsumenci oczekują obecnie stałej łączności on-line, wykorzystując do tego urządzenia mobilne. 19 E. Haines, Brand Activation..., jw. Uznając rosnące znaczenie łączności bezprzewodowej, marketerzy wprowadzają ciągle nowe rozwiązania pozwalające na przebywanie w strefie działania sieci internetowej w określonych miejscach i sytuacjach. W efekcie konsument powinien pozostawać stale w zasięgu odbioru treści marketingowej. Na przykład (według danych z raportu TNS Mobile Life) 21,5% polskiej populacji osób korzystających lub deklarujących chęć korzystania z voucherów lub kuponów przesyłanych na komórki ceni sobie możliwość otrzymywania informacji o interesujących ofertach w czasie przebywania w pobliżu ulubionych sklepów. Jednocześnie brak urządzeń mobilnych gotowych do nawiązania łączności w określonej lokalizacji połączonej z sytuacją zakupową jest podstawową przeszkodą w stosowaniu marketingu sąsiedztwa. Poza tą zasadniczą kwestią ograniczającą jego stosowanie wyróżnić trzeba jeszcze inne ograniczenia natury behawioralnej i technologicznej tablica 5. Wady technologiczne dotyczą przede wszystkim braku możliwości komunikacji między narzędziami marketingu sąsiedztwa a urządzeniami mobilnymi konsumenta. Wysoko rangowane przez nas ograniczenie zasięgu może być zarówno korzystne, jak i niekorzystne. Dodatkowo różnice między technikami BT a Wi-Fi nie znoszą się, a wręcz potęgują. 30

8 Tablica 5. Ograniczenia behawioralne i odpowiadające im ograniczenia techniczne w stosowaniu marketingu sąsiedztwa Ograniczenia behawioralne Zapewnienie anonimowości Obawa przed zbyt szybkim rozładowaniem baterii Brak umiejętności obsługi Posiadanie odpowiedniego modelu telefonu Przebywanie klienta w lokalizacji zapewniającej łączność Ograniczenia technologiczne Brak zapewnienia bezpieczeństwa połączenia Urządzenie BT wymaga ciągłego włączenia Brak posiadanej funkcji w urządzeniu mobilnym Ograniczona liczba urządzeń na rynku Dostępność dla marketerów jedynie w zasięgu sieci Bariery między urządzeniami, np. ściany, tłum ludzi, warunki klimatyczne, ograniczające zasięg urządzeń Ograniczona naturalna skłonność do przyjmowania nowości Coraz krótszy cykl życia aplikacji i urządzeń W przypadku techniki Wi-Fi konieczność połączenia się z siecią przez konsumenta jest dodatkowym utrudnieniem, ponieważ konsument musi mieć motywację skorzystania z oferty nadawcy informacji. Bardzo często ograniczeniem są kwestie behawioralne. Wszelkiego rodzaju obawy i wątpliwości spowodowane brakiem świadomości emitowanej zawartości, ale także czysty brak chęci znacznie uszczuplają populację odbiorców informacji. W przypadku technologii Bluetooth istotną kwestią jest energochłonność połączenia, chociaż w trybie czuwania pochłania ono stosunkowo niewielką ilość energii. Niektórzy użytkownicy telefonów Nokia twierdzą, iż korzystanie z technologii Bluetooth w żaden sposób nie wpłynęło na żywotność ich baterii 20. Jak wynika z treści raportu TNS Mobile Life, większość osób docenia korzyści płynące z dostępu do szerokiego zakresu usług w zamian za udostępnianie informacji o sobie. Tak na przykład w Polsce usługi lokalizacyjne (LBS) akceptuje 57% potencjalnych użytkowników spośród uczestników badania. Jak piszą autorzy tego raportu, wskaźnik ten będzie rósł wraz z rosnącą popularnością smartfonów oraz większą świadomością tego, czym są usługi LBS i jakie korzyści się z nimi wiążą. Jednocześnie jednak jedynie 6% użytkowników jest zainteresowanych otrzymywaniem reklam przesyłanych na komórki, jeżeli dotyczą one ofert dostępnych w najbliższej okolicy Opinie użytkowników forum internetowego: -forum.pl/archive/index.php/t html. 21 Raport TNS Mobile Life z 24 kwietnia 2012 r. Podsumowanie W wyniku upowszechnienia wśród konsumentów zaawansowanych urządzeń mobilnych (tabletów, smartfonów itp.) pojawiły się szersze możliwości wykorzystania nowoczesnych technik marketingowych. Jak wynika z przytoczonych w opracowaniu badań, są one akceptowane na wyższym i podobnym poziomie w krajach zbliżonych kulturowo, jak Stany Zjednoczone czy Francja, a mniej akceptowane przez Chińczyków. Obiecująco wygląda na tym tle akceptacja użytkowników w Polsce. Przyzwolenie dla technik marketingu sąsiedztwa skutkuje wyłanianiem się na rynku konsumenckim grupy adresatów treści mobilnych, charakteryzujących się pozytywnym nastawieniem technologicznym i behawioralnym. Powiększająca się grupa adresatów treści mobilnych w większym stopniu antycypuje skłonność do posługiwania się technikami aktywnymi, tj. techniką pull. Jest to zatem także potencjalna grupa odbiorców działań marketingu sąsiedztwa ciągnionego (proximity pull marketing). Akceptacja tych aktywnych technik komunikacji przekonuje do stosowania przez przedsiębiorstwa atrakcyjniejszych, zawierających więcej informacji treści, zachęcających skuteczniej konsumentów do nawiązywania interakcji. Niezależnie od stosowanej techniki, treść marketingowa powinna zawierać cechy decydujące o skuteczności działań marketingowych, którymi okazują się celność i atrakcyjność przekazu. Stwierdza się, że poziom tych cech wzrasta wraz z dopasowaniem treści do oczekiwań konsumenta pojawiają- 31

9 cych się w konkretnych sytuacjach zakupowych. Skuteczność działalności operacyjnej przedsiębiorstw (np. sprzedaż) będzie wynikała z konieczności szybkiego działania konsumenta (zgodnie z zasadą tu i teraz ). Konieczność podjęcia szybkiej reakcji bez możliwości porównania wprowadza asymetrię informacji. Z drugiej strony to dzięki przebywaniu w danej lokalizacji, w której przedsiębiorstwo realizuje działania marketingu mobilnego klient może uzyskać wartości, które są mu właśnie w tym czasie potrzebne. Marketing sąsiedztwa zyskuje coraz większą akceptację biznesu i klientów, a dzięki upowszechnieniu opisywanych technik marketingowych pojawiają się nowe możliwości budowania relacji biznesowych. Wyniki interakcji między podmiotami rynku dostarczają interesujących i ważnych przesłanek do rozwoju oraz upowszechniania tego rodzaju marketingu. s UMMARY Proximity marketing treatment of mobile communication method into marketing activities The aim of this paper is to describe mobile communication technology and present its effectiveness for marketing activities. In particular the article is focused on the areas of promotion, distribution and market research. Authors aim to show how proximity marketing can be implemented, looking closely at its definition, its technological issues, and its limitations. Therefore the article is meant to emphasize the importance of how the development of IT affects the dynamic process of marketing and its evolution. Authors are aware of how vital operational cost effectiveness and ease of content selection is for providers, plus how the importance of how it must look good, be easy to use and offer value for the end user. 32

E-biznes. Radosław Szulc Andrzej Kobylański

E-biznes. Radosław Szulc Andrzej Kobylański E-biznes Radosław Szulc Andrzej Kobylański Olsztyn 2014 E-biznes Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pn. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego

Bardziej szczegółowo

Analiza uwarunkowań dyfuzji innowacji na przykładzie telewizji interaktywnej w Polsce.

Analiza uwarunkowań dyfuzji innowacji na przykładzie telewizji interaktywnej w Polsce. Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Monika Mizielińska-Chmielewska Analiza uwarunkowań dyfuzji innowacji na przykładzie telewizji interaktywnej w Polsce. Praca doktorska na Kierunku Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE w obszarze komunikacji rynkowej. Komunikacja z nowymi segmentami rynku. Komunikacja rynkowa: Innowacje Media Design

INNOWACJE w obszarze komunikacji rynkowej. Komunikacja z nowymi segmentami rynku. Komunikacja rynkowa: Innowacje Media Design INNOWACJE w obszarze komunikacji rynkowej. Komunikacja z nowymi segmentami rynku Komunikacja rynkowa: Marketing społecznościowy w komunikacji z przedstawicielami generacji Y Social media marketing in communication

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji?

Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji? 2012 Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji? Wnioski ze spotkań Klubu Innowacyjnych Przedsiębiorstw Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji?

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA INSTYTUT ZARZĄDZANIA I MARKETINGU KATEDRA INFORMATYKI I LOGISTYKI

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA INSTYTUT ZARZĄDZANIA I MARKETINGU KATEDRA INFORMATYKI I LOGISTYKI POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA INSTYTUT ZARZĄDZANIA I MARKETINGU KATEDRA INFORMATYKI I LOGISTYKI Arkadiusz Gawryluk Nr albumu 34072 REKLAMA INTERNETOWA Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. zw. dr

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PRACA DYPLOMOWA WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE - INŻYNIERSKIE. Dariusz GADECKI

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PRACA DYPLOMOWA WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE - INŻYNIERSKIE. Dariusz GADECKI WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PRACA DYPLOMOWA WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE - INŻYNIERSKIE Dariusz GADECKI DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA NA RYNKU USŁUG INTERNETOWYCH NA PRZYKŁADZIE IDM WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2014 MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE INTERNETU W SPRZEDAŻY I PROMOCJI USŁUG TURYSTYCZNYCH

WYKORZYSTANIE INTERNETU W SPRZEDAŻY I PROMOCJI USŁUG TURYSTYCZNYCH mgr Patrycja Smul Politechnika Częstochowska Wydział Zarządzania WYKORZYSTANIE INTERNETU W SPRZEDAŻY I PROMOCJI USŁUG TURYSTYCZNYCH Streszczenie: Na obecnym etapie Internet zmienił całkowicie oblicze handlowej

Bardziej szczegółowo

Wpływ nowych technologii na rynek usług pośredników turystycznych

Wpływ nowych technologii na rynek usług pośredników turystycznych Magdalena Kachniewska Katedra Turystyki Szkoła Główna Handlowa Wpływ nowych technologii na rynek usług pośredników turystycznych Wstęp Fizyczne oddalenie miejsca zakupu i konsumpcji turystycznej sprawia,

Bardziej szczegółowo

Rozwój Internetu a segmentacja nabywców i pozycjonowanie oferty przedsiębiorstwa

Rozwój Internetu a segmentacja nabywców i pozycjonowanie oferty przedsiębiorstwa Lidia Danik Instytut Międzynarodowego Zarządzania i Marketingu Rozwój Internetu a segmentacja nabywców i pozycjonowanie oferty przedsiębiorstwa Wprowadzenie Segmentacja i pozycjonowanie uznawane są za

Bardziej szczegółowo

Wyzwania dla menadżerów marketingu w obliczu rozwoju technologii IT

Wyzwania dla menadżerów marketingu w obliczu rozwoju technologii IT Raporty, badania, dobre praktyki Maria Johann, Malina Jankowska Wyzwania dla menadżerów marketingu w obliczu rozwoju technologii IT 89 Podstawowym zadaniem marketerów jest precyzyjne rozpoznanie potrzeb

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012 MAŁGORZATA KIEŻEL ANNA KWIECIEŃ Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach KAPITAŁ RELACYJNY I CUSTOMER RELATIONSHIP

Bardziej szczegółowo

Content marketing jako istotny element strategii marketingowej instytucji naukowych

Content marketing jako istotny element strategii marketingowej instytucji naukowych Witold Świeczak Instytut Lotnictwa, Warszawa Content marketing jako istotny element strategii marketingowej instytucji naukowych Najlepsi ludzie to tacy, którzy rozumieją jak ważna jest treść. Kierowanie

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG WSPÓŁCZESNE PROCESY I ZJAWISKA W TRANSPORCIE Szczecin 2006 Zawarte w publikacji artykuły wydrukowano zgodnie z materiałami dostarczonymi przez

Bardziej szczegółowo

Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym

Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym wsparcie 3D Diagnoza. Definicja. Działanie. Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie informacyjnym środowiskiem pracy

Zarządzanie informacyjnym środowiskiem pracy Gdańsk 2014 Zarządzanie informacyjnym środowiskiem pracy Copyright held by the authors Redakcja naukowa: Beata A. Basińska Igor Garnik Recenzent: Prof. zw. dr hab. Witold Chmielarz Wydawca: Wydział Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Wpływ mobilnej technologii informacyjnej na działalność marketingową przedsiębiorstw

Wpływ mobilnej technologii informacyjnej na działalność marketingową przedsiębiorstw GOSPODARKA NARODOWA 7-8 (263-264) Rok LXXXIII/XXIV lipiec-sierpień 2013 s. 37-61 Andrzej SZNAJDER * Wpływ mobilnej technologii informacyjnej na działalność marketingową przedsiębiorstw Streszczenie: Celem

Bardziej szczegółowo

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY SERIA INNOWACJE Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW POZNAŃSKICH

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW POZNAŃSKICH STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA 2014, vol. 2, no. 3 (264) Ewa Markiewicz, Marta Resiak-Urbanowicz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Gospodarki Międzynarodowej, Katedra Turystyki Autorka do korespondencji:

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Modele biznesowe w internecie

RAPORT. Modele biznesowe w internecie RAPORT Modele biznesowe w internecie ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI INTERNETOWEJ W POLSCE A POLITYKA REGULACYJNA Raport opracowany w ramach warsztatów Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Kwiecień Czerwiec

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe nr 9. Innowacje w komunikacji marketingowej. Bogna Pilarczyk. 1. Wprowadzenie. 2. Istota innowacji marketingowych

Zeszyty Naukowe nr 9. Innowacje w komunikacji marketingowej. Bogna Pilarczyk. 1. Wprowadzenie. 2. Istota innowacji marketingowych Zeszyty Naukowe nr 9 POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE Kraków 2011 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Innowacje w komunikacji marketingowej 1. Wprowadzenie Współcześnie panuje kult innowacji, a samo pojęcie

Bardziej szczegółowo

Raport. Wpływ internetu na gospodarkę w POLSCE

Raport. Wpływ internetu na gospodarkę w POLSCE Raport Wpływ internetu na gospodarkę w POLSCE Przedmowa Internet. To słowo zadomowiło się w języku na dobre. Sieć stała się częścią naszego życia, naszej codzienności. Coraz częściej jako użytkownicy

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Perspektywy rozwojowe MOBILE ONLINE W POLSCE

RAPORT. Perspektywy rozwojowe MOBILE ONLINE W POLSCE RAPORT Perspektywy rozwojowe MOBILE ONLINE W POLSCE Przedmowa Rewolucja. W tym jednym słowie zawarte jest wszystko to, czego jesteśmy świadkami w obszarze internetu. To przede wszystkim zasługa wszechobecnego

Bardziej szczegółowo

NOWE TECHNOLOGIE W PUBLIC RELATIONS

NOWE TECHNOLOGIE W PUBLIC RELATIONS NOWE TECHNOLOGIE W PUBLIC RELATIONS marketing instytucji naukowych i badawczych NOWE TECHNOLOGIE W PUBLIC RELATIONS dr Dariusz Tworzydło Uniwersytet Wrocławski Streszczenie Artykuł zawiera analizę oraz

Bardziej szczegółowo

Marcin Sikorski. Usługi on-line. Jakość, interakcje, satysfakcja klienta

Marcin Sikorski. Usługi on-line. Jakość, interakcje, satysfakcja klienta Marcin Sikorski Usługi on-line Jakość, interakcje, satysfakcja klienta Marcin Sikorski (dr hab. inż., profesor nadzw. Politechniki Gdańskiej, profesor PJWSTK) od kilkunastu lat prowadzi prace badawcze

Bardziej szczegółowo

PARADYGMATY MARKETINGU NA PRZYKŁADZIE ELECTION MARKETING

PARADYGMATY MARKETINGU NA PRZYKŁADZIE ELECTION MARKETING Piotr Lenik 1 PARADYGMATY MARKETINGU NA PRZYKŁADZIE ELECTION MARKETING Streszczenie: W opracowaniu zwrócono uwagę na kwestie dotyczące bogactwa przestrzeni stanowiącej obszar zainteresowań marketingu,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 10. Internetowe media społecznościowe jako narzędzie public relations

Rozdział 10. Internetowe media społecznościowe jako narzędzie public relations Artykuł pochodzi z publikacji: Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych niepewności, (Red.) K. Kubiak, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2012 Rozdział 10. Internetowe media społecznościowe jako narzędzie public

Bardziej szczegółowo

ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO prof. nadzw. dr hab. Mirosława Pluta-Olearnik Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu Wprowadzenie Problematyka niniejszego artykułu obejmuje

Bardziej szczegółowo

Marketing wielowymiarowy

Marketing wielowymiarowy Marketing wielowymiarowy Marketing wielowymiarowy Marketing wielowymiarowy Nowe zasady w erze cyfrowej Ostatnie pięć lat to okres znaczącej ewolucji marketingu. Jej podstawą jest ewolucja klientów połączonych

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH W REKRUTACJI PRACOWNIKÓW I ICH WPŁYW NA BUDOWANIE WIZERUNKU ATRAKCYJNEGO PRACODAWCY

WYKORZYSTANIE MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH W REKRUTACJI PRACOWNIKÓW I ICH WPŁYW NA BUDOWANIE WIZERUNKU ATRAKCYJNEGO PRACODAWCY STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA 2014, vol. 2, no. 9 (270) Monika Kampioni-Zawadka Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzania i Analizy Zasobów Przedsiębiorstwa monika.kampioni@ue.poznan.pl

Bardziej szczegółowo