SUPRAŚL MIASTO ZACZAROWANE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SUPRAŚL MIASTO ZACZAROWANE"

Transkrypt

1 STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI GMINY UZDROWISKOWEJ SUPRAŚL na lata opracowanie CENTRUM DORADCZE PROGRAMÓW POMOCOWYCH str. 1

2 Spis treści WPROWADZENIE... 3 I. KRAJOWE I REGIONALNE PROGRAMY STRATEGICZNE... 6 I.1. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Polska Trzecia Fala Nowoczesności... 6 I.2. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego : Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie... 7 I.3. Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku I.4. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego na lata II. SPECYFIKA OBSZARU II.1 Rys historyczny miasto zaczarowane II.2. Walory lokalizacyjne II.3. Uzdrowisko Supraśl III. DIAGNOZA SPOŁECZNO - GOSPODARCZA III.1 Kapitał Ludzki III.2 Jakość życia mieszkańców III.3 Atrakcyjność przyrodnicza III.4 Potencjał gospodarczy III.5. Turystyka III.6 Potencjał obszaru do rozwoju turystyki ze szczególnym znaczeniem turystyki uzdrowiskowej wnioski z diagnozy społeczno gospodarczej Gminy Supraśl IV. TRENDY ROZWOJU TURYSTYKI W POLSCE V. OBSZARY STRATEGICZNE DO ROZWOJU TURYSTYKI ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM FUNKCJI UZDROWISKOWEJ GMINY SUPRAŚL V.1. Analiza SWOT V.2. Wizja turystyczna Gminy Supraśl Miasto Zaczarowane V.3. Strategiczne obszary rozwoju funkcji turystyczno uzdrowiskowych Gminy Supraśl VI. STRATEGIA PRODUKTOWA ROZWOJU TURYSTYKI W GMINIE SUPRAŚL VI. SYSTEM MONITORINGU I EWALUACJI STRATEGII str. 2

3 WPROWADZENIE Strategia Rozwoju Gminy jest dokumentem planistycznym, skupiającym zasoby i wizję rozwoju różnych organizacji, podmiotów publicznych, przedsiębiorców, mieszkańców Supraśla. Jest to dokument, który określa długofalowe kierunki i priorytety rozwoju społeczno gospodarczego Supraśla, a także aspiracje Gminy w kierunku prężnie rozwijającej się miejscowości uzdrowiskowej. Na podstawie zdiagnozowanych zasobów, uwarunkowań organizacyjno finansowych samorządu lokalnego, realizowanych prac koncepcyjnych dotyczących rozwoju funkcji uzdrowiskowych Supraśla, trendów rozwoju turystyki w Polsce oraz Europie, a także obowiązujących dokumentów planistycznych o charakterze nadrzędnym, przygotowana została STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI GMINY UZDROWISKOWEJ SUPRAŚL na lata , mająca formę STRATEGII PRODUKTOWEJ, stanowiąca pomysł na komercyjne kreowanie produktów turystycznych i MARKI TURYSTYCZNEJ SUPRAŚL. Wyznacznikiem opracowania STRATEGII ROZWOJU TURYSTYKI GMINY UZDROWISKOWEJ SUPRAŚL NA LATA a także opracowania AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA I GMINY SUPRAŚL jest konieczność przystosowania dokumentów strategicznych samorządu lokalnego do aktualnych aktów prawnych określających kierunki prowadzenia polityki rozwoju na poziomie województwa, kraju oraz Europy. Do najważniejszych z nich należą: - na poziomie województwa: Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata , - na poziomie kraju: Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Polska Trzecia fala nowoczesności (DSRK), Strategia Rozwoju Kraju Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo (SRK 2020), 8 strategii zintegrowanych w tym Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego : Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie (KSRR), - Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Europa strategia Unii Europejskiej na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, str. 3

4 oparta o 5 nadrzędnych celów: zatrudnienie, badania i rozwój, klimat i energię, edukację, integrację społeczną i walkę z ubóstwem. Na podstawie powyższych dokumentów Gmina Supraśl jako jednostka samorządu terytorialnego jest zobligowana do przeglądu i weryfikacji strategii rozwoju w kontekście dostosowania jej założeń do wytycznych i rekomendacji wynikających z dokumentów o charakterze nadrzędnym. Opracowując niniejszą strategię spełniono wymogi planistyczne a także zachowano spójność horyzontu czasowego strategii rozwoju Gminy z horyzontem czasowym dokumentów planistycznych poziomu regionalnego, krajowego i europejskiego. Strategia powstała na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Supraśl a Centrum Doradczym Programów Pomocowych, w ramach projektu Supraśl-Polskie Okno na Szwajcarię Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z Nowymi Krajami Członkowskimi Unii Europejskiej., wspófinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z Nowymi Krajami Członkowskimi Unii Europejskiej, realizowanego w Partnerstwie Gmin Supraśl (Polska) i Gminy Balsthal (Szwajcaria), którego celem była współpraca w obszarze ochrony środowiska, turystyki i kultury oraz promocja i wymiana najlepszych praktyk w dziedzinie społeczno-kulturalnej i przyrodniczej. Opracowanie dokumentu strategicznego oparto o proces konsultacji społecznych, w których uczestniczyli przedstawiciele samorządu lokalnego i innych instytucji publicznych, przedstawiciele firm funkcjonujących w branży turystycznej, przedstawiciele kultury i instytucji społecznych, kreujących markę Supraśla. Podczas 3 spotkań konsultacyjnych wykreowana została koncepcja oferty produktowej Supraśla prezentowana w niniejszej strategii. Organizacja spotkań konsultacyjnych miała również na celu zdiagnozowanie zmian sytuacji demograficznej i gospodarczej mieszkańców Gminy Supraśl, powiązań tych zmian z zewnętrznymi warunkami ekonomicznymi i przestrzennymi takimi jak spowolnienie gospodarcze, rosnące dysproporcje rozwoju małych i dużych wspólnot lokalnych, zmiany trendów demograficznych, czy też wpływ nasilającej się konkurencji. W planowaniu strategicznym w najwyższym stopniu zostały uwzględnione diagnozy, zasoby i potrzeby określone przez przedsiębiorców i samorząd lokalny, czyli sektory który w najwyższym stopniu wpływają na dynamikę i powodzenie rozwoju funkcji turystycznej Gminy Supraśl. str. 4

5 Planowanie strategiczne poprzedzone zostało szczegółową analizą obowiązujących dokumentów planistycznych Gminy Supraśl, w tym: - Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Supraśl, - Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Supraśl - Strategii rozwoju i kreacji marki Uzdrowiska Supraśl, -Operatu Uzdrowiskowego dla Gminy Supraśl a także przedsięwzięć, które są realizowane równorzędnie z niniejszym dokumentem planistycznym, w tym Koncepcją u Leśnego Parku Uzdrowiskowego na terenie Puszczy Knyszyńskiej. Wykorzystano również opracowania monograficzne, dotyczące historii, przemian i kultury Gminy Supraśl, w tym Monografię Miasta i Gminy Supraśl Józefa Maroszka. Wyczerpujący charakter diagnostyczny powyższych dokumentów, pozwoliły zespołowi opracowującemu strategię na przygotowaniu dokumentu o charakterze syntetycznym, grupującym istniejące zasoby tematycznie i funkcjonalnie, prezentującego wyniki analiz demograficznych z wnioskami, założenia do opracowania strategii i PRZYGOTOWANIE KONCEPCJI ROZWOJU TURYSTYKI W FORMULE PRODUKTOWEJ, stanowiącej propozycję komercyjnego podejścia do rozwoju atrakcyjności turystycznej Supraśla. Autorzy opracowania pragną podziękować wszystkim tym, którzy dostarczyli nam cennych informacji, pozwalających na przygotowanie dokumentu, zwłaszcza przedstawicielom biznesu i organizacji pozarządowych za czas poświęcony podczas warsztatów i konsultacji, inspirujące przywołanie dobrego ducha SUPRAŚLA i istotny wpływ na koncepcję marki turystycznej Gminy: str. 5

6 I. KRAJOWE I REGIONALNE DOKUMENTY STRATEGICZNE I.1. DŁUGOOKRESOWA STRATEGIA ROZWOJU KRAJU POLSKA TRZECIA FALA NOWOCZESNOŚCI Dokument programowy Europa 2020 wskazuje na trzy cele rozwoju Polski do 2020 roku: Rozwój inteligentny: rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji; Rozwój zrównoważony: wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej; Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu: wspieranie gospodarki o wysokim poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną. Cele mają zostać osiągnięte poprzez realizację 10 zintegrowanych wytycznych do działań, dotyczących skali makro i mikro w gospodarce oraz zatrudnienia. 1. Zapewnienie jakości i stabilności finansów publicznych 2. Rozwiązanie problemu nierównowagi makroekonomicznej 3. Zmniejszenie nierównowagi w strefie euro 4. Optymalizacja pomocy na rzecz badań i rozwoju oraz innowacji, wzmocnienie trójkąta wiedzy i uwolnienie potencjału gospodarki cyfrowej 5. Bardziej efektywne korzystanie z zasobów i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych 6. Poprawa otoczenia biznesu i środowiska konsumenckiego oraz modernizacja i rozwój bazy przemysłowej, aby zapewnić funkcjonowanie rynku wewnętrznego w pełnym zakresie 7. Zwiększenie uczestnictwa kobiet i mężczyzn w rynku pracy, ograniczanie bezrobocia strukturalnego i promowanie jakości zatrudnienia 8. Rozwijanie zasobów wykwalifikowanej siły roboczej odpowiadającej potrzebom rynku pracy oraz promowanie uczenia się przez całe życie 9. Poprawa jakości i skuteczności systemów kształcenia i szkolenia na wszystkich poziomach oraz zwiększenie liczby osób podejmujących studia wyższe lub ich odpowiedniki 10. Promowanie włączenia społecznego i zwalczanie ubóstwa Realizacji powyższych celów służy 7 inicjatyw przewodnich, określających zakres realizacji priorytetowych projektów rozwojowych: 1. Europejska Agenda Cyfrowa 2. Mobilna młodzież str. 6

7 3. Unia innowacji 4. Polityka przemysłowa w erze globalizacji 5. Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia 6. Europejski program walki z ubóstwem 7. Europa efektywnie korzystająca z zasobów. Strategia rozwoju turystyki Gminy uzdrowiskowej Supraśl na lata Ostatni obszar strategiczny określa ramy kształtowania polityki regionalnej i lokalnej, obejmujące wyrównywanie szans w ramach polityki spójności, w tym także spójności społecznej, poprzez poprawę poziomu cywilizacyjnego życia codziennego. Wiąże się to z łatwą dostępnością usług i zasobów publicznych z każdego miejsca w kraju. Jednym z najistotniejszych obszarów strategicznych jest zmiana modelu funkcjonowania obszarów wiejskich, z nowymi czynnikami ustanawiającymi wiejski model gospodarki, pracy i życia (co uzupełni ważne akcenty do rolnictwa dodane zostaną dziedziny uzupełniające).technicznym kluczem do realizacji celów w tym obszarze jest poprawa dostępności transportowej, w tym obszarów wiejskich. Ważne jest zbudowanie jeszcze do 2020 podstawowej sieci autostradowej i dróg łączących regiony, jak i poprawa jakości dróg lokalnych oraz budowa ich powiązań z siecią dróg krajowych. W realizacji Strategii nowego zdefiniowania wymagać będą zasady polityki miejskiej, zogniskowane wokół potrzeb infrastrukturalnych, ale także infrastruktury nowego typu, związanej z dopasowaniem miast do starzejących się społeczeństw, czy dokładniej do cyklu życia mieszkańców, bo to oznacza też poprawę i stałe rozszerzanie infrastruktury spędzania czasu wolnego oraz wsparcie w postaci infrastruktury wspierającej wychowywanie dzieci. Idea zrównoważonego rozwoju Polski bardzo duży nacisk kładzie na aspekt rozwoju społeczeństwa obywatelskiego: wzrost poziomu jakości życia ludzi, podniesienie poziomu wykształcenia, stanu zdrowia i profilaktyki zdrowotnej obywateli, a więc cele które szczególnie realizowały będą obszary o wysokim potencjale turystycznym, a zwłaszcza uzdrowiskowym. I.2 KRAJOWA STRATEGIA ROZWOJU REGIONALNEGO : REGIONY, MIASTA, OBSZARY WIEJSKIE To najważniejszy dokument planistyczny, określający wytyczne do planowania regionalnego oparte o: - wykorzystywanie zasobów endogenicznych regionów, - tworzenie polityk wieloletnich, planowanie działań kompleksowych o charakterze długoterminowym, - finansowanie wyselekcjonowanych inwestycji, które istotnie wpłyną na poprawę konkurencyjności regionu i przyczynią się do rozwoju społeczno gospodarczego, str. 7

8 - zindywidualizowane podejście regionów i subregionów do rozwoju lokalnego poprzez wykorzystanie indywidualnego potencjału, specjalizacji a także reagowanie na specyficzne bariery rozwojowe, - skuteczne - wielosektorowe i wieloszczeblowe zarządzanie polityką regionalną poprzez tworzenie i utrwalanie Partnerstw miedzy instytucjami publicznymi, społecznymi i biznesem. I.3 STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DO ROKU 2020 Strategia rozwoju województwa podlaskiego jako aktualizacja dotychczasowych działań strategicznych określa wizję stanu regionu i aspirację jego mieszkańców: WOJEWÓDZTWO PODLASKIE ZIELONE, OTWARTE, DOSTĘPNE I PRZEDSIĘBIORCZE Zielone - wykorzystanie potencjału obszaru przyrodniczego poprzez utrwalenie percepcji unikalności i wyjątkowości regionu oraz rozwijanie zielonych (ekologicznych) specjalizacji. Otwarte - wykorzystanie wielokulturowości województwa podlaskiego, otwarcie na Europę Wschodnią i przejęcie funkcjo mentora w kontaktach krajów wschodnich, zwłaszcza Białorusi, z Unią Europejską. Dostępne - poprawa dostępności Białegostoku dla wszystkich ośrodków powiatowych, a także ośrodków zewnętrznych i wynikowo poprawa dostępności społeczeństwa regionu do usług publicznych oraz możliwości konkurowania województwa o mieszkańców, turystów, inwestorów. Obszar strategiczny określa potrzebę poprawy dostępności w rożnych sferach: transportu, telekomunikacji, internetu, usług otoczenia biznesu. Przedsiębiorcze - wykorzystanie konkurencyjnych atutów województwa podlaskiego przez jego mieszkańców na rzecz rozwinięcia inteligentnych specjalizacji: - wykorzystania warunków do produkcji rolniczej i przetwórstwa wysokiej jakości, - rozwoju produktów i usług zorientowanych na klienta zza wschodniej granicy (priorytetowo Białoruś), -produkcji i usług o wyznacznikach ekologiczne i zielone odnawialnych źródeł energii, technologii przyjaznych środowisku, ekoturystyki. Wizja regionu będzie realizowana przez cele strategiczne: 1. Konkurencyjna gospodarka wzrost przedsiębiorczości i konkurencyjności podlaskiej gospodarki 2. Powiązania krajowe i międzynarodowe 3. Jakość życia. str. 8

9 I.4. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata to dokument strategiczny określający priorytetowe kanały przepływu unijnego funduszu rozwoju regionalnego i funduszu społecznego na obszar województwa podlaskiego. Szczególny nacisk kładzie na wspieranie innowacyjnej przedsiębiorczości, opierającej rozwój o inteligentne i zielone technologie oraz potencjał rozwojowy województwa podlaskiego: - wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji, - rozwój produktów i usług opartych na TIK, handlu elektronicznego, - wzmocnienie wykorzystania technologii informatycznych w e-administracji, e-uczeniu się, e-włączeniu społecznym, e kulturze i e zdrowiu, - promowanie i wspieranie przedsiębiorczości, w tym szczególnie tworzenia nowych firm, gospodarczego wykorzystania nowych pomysłów, nowych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, - promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w Przedsiębiorstwach. W obszarze zachowania i ochrony środowiska i promowania efektywnego gospodarowania zasobami, środki programu będą kierowane na: - inwestycje w sektor gospodarki wodnej, - zachowanie, ochronę, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego, - ochronę i przywrócenie różnorodności biologicznej ( ), wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program: Natura 2000 i zieloną infrastrukturę, Jednym z celów nadrzędnych strategii, na poziomie określenia celów tematycznych jest promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników poprzez: - rozwój potencjału endogenicznego na poziomie lokalnym, w tym poprzez przekształcenie upadających regionów przemysłowych, zwiększenie dostępu do określonych zasobów naturalnych i kulturalnych oraz ich rozwój, - dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych, a także oddalonych od rynku pracy poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia - aktywne i zdrowe starzenie się (w tym poprzez infrastrukturę ochrony i profilaktyki zdrowia a także infrastrukturę sprzyjająca aktywnemu wypoczynkowi). str. 9

10 Obszar strategiczny: promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją, to inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się głównie do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia, oraz przejścia z usług instytucjonalnych na usługi na poziomie społeczności lokalnych. Ponadto RPO województwa podlaskiego do głównych celów tematycznych zalicza: inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenie się przez całe życie, oraz promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej. I.5 STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH BIAŁOSTOCKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO NA LATA Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to niwy instrument rozwoju terytorialnego, generujący zintegrowane podejście do rozwoju terytorialnego i działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich poprzez wspólną strategię rozwoju. Warunkiem realizacji Zintegrowanego Obszaru terytorialnego jest zawiązanie zinstytucjonalizowanej formy partnerstwa i przygotowanie strategii. Partnerstwem zintegrowanym, do którego należy funkcjonalnie Gmina Supraśl jest Białostocki Obszar Funkcjonalny, zinstytucjonalizowany w formule stowarzyszenia i obejmujący: - miasto Białystok, - Gminy powiązane funkcjonalnie i terytorialnie: Wasilków, Czarna Białostocka, Supraśl, Zabłudów, Juchnowiec Kościelny, Turośń Kościelna, Łapy, Choroszcz, Dobrzyniewo Duże. Białostocki Obszar Funkcjonalny określa kluczowe mocne strony obszaru: a) Korzystne położenie z punktu widzenia rozwoju współpracy gospodarczej z rynkami wschodnimi oraz bliskości głównego ośrodka społeczno gospodarczego Polski aglomeracji Warszawskiej, b) Zalążki inteligentnych specjalizacji gospodarczych: usług medycznych, produkcji sprzętu medycznego, bieliźniarskiego, przemysłu maszynowego, spożywczego, c) Potencjał naukowy do rozwoju inteligentnych specjalizacji związany z wysokim poziomem nauk medycznych i ogólnym potencjałem zlokalizowanych w obszarze funkcjonalnym uczelni wyższych, str. 10

11 oraz wytycza cele rozwojowe i misję obszaru: Białostocki Obszar Funkcjonalny atrakcyjne miejsce do pracy i życia. W ramach celów rozwojowych zaprojektowane zostały kluczowe inwestycje lokalne, w tym na obszarze Gminy Supraśl: Cel operacyjny Atrakcyjność inwestycyjna Kluczowe przedsięwzięcia inwestycyjne na obszarze Gminy Supraśl Poprawa dostępności dla terenów inwestycyjnych (2,0788 ha) poprzez budowę ulicy Kodeksu Supraskiego w Supraślu Działanie wspólne: utworzenie Centrum Obsługi Inwestorów BOF Kompetencje do pracy Gospodarka niskoemisyjna i ochrona środowiska Dostępność komunikacyjna Integracja strategicznego zarządzania rozwojem Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego Budowa przedszkola przy ulicy Leszczynowej w Grabówce Rozwój infrastruktury transportu miejskiego Gminy Supraśl poprzez budowę drogi w Henrykowie Rozwój dróg rozwojowych w Gminie Supraśl, w tym na odcinku Grabówka Sobolewo, Białystok Grabówka oaz drogi rowerowej na przedłużeniu ulicy Ciołkowskiego Wodociągi i kanalizacja sanitarna na osiedlu Brzozówka w Supraślu, Kanalizacja sanitarna i wodociąg w Grabówce, Kanalizacja sanitarna i wodociąg w Zaściankach Wodociąg Sowlany Grabówka Kanalizacja sanitarna Sobolewo Wodociąg Sokołda - Podsokołda Budowa obwodnic Białegostoku (w tym przez obszar administracyjny Gminy Supraśl) Realizacja celu poprzez działania celów wcześniejszych. str. 11

12 II. SPECYFIKA OBSZARU II.1 RYS HISTORYCZNY MIASTO ZACZAROWANE Historia Supraśla jest niezwykle ważnym elementem analizy atrakcyjności turystycznej Gminy, która swoje walory opiera głównie na niezwykłym dziedzictwie kulturowym, kształtującym niepowtarzalny klimat i atrakcyjność historycznego miasteczka. Rys historyczny obejmuje te elementy, które w najwyższym stopniu wpłynęły na klimat kulturowy i potencjał jego wykorzystania w rozwoju turystyki. Historia osadnicza Gminy Supraśl, zbadana na podstawie odkryć archeologicznych epoki kamienia, brązu i żelaza sięga okresu sprzed naszej ery. Nieopodal Ośrodka Puszcza znaleziono kamienny topór charakterystyczny dla kultury ceramiki sznurowej, a w okolicy klasztoru misternej roboty grot do strzały oraz nóż krzemienny. Do odkryć archeologicznych należą również odlane z brązu zapinki (fibul), które pochodzą z IV w. n.e. i były wytworem kultury wielbarskiej, ceramika datowana na XIII wiek, dwa wczesnośredniowieczne topory żelazne (datowane na XI w.). Na obszarze zabytkowej grobli supraskiej usytuowanej w dolinie rzeki Supraśl (nieopodal końca ul. Nowy Świat) odnaleziono żelazny grot oszczepu z XIII-XIV w. Analogiczne groty przypisywane Jaćwingom, odkryto 10 km od Supraśla w okolicy wsi Sokołdy. XV wieczne osadnictwo Gminy Supraśl związane jest z dworem Karakula, położonym najprawdopodobniej na terenie obecnej wsi Ogrodniczki (przeniesionym w XVII w. do Sobolewa). Osadnictwo pradziejowe w bezpośrednim sąsiedztwie Supraśla (nieopodal Podsupraśla), potwierdziły wykopaliska przeprowadzone w 2004 r. przy siedlisku Dębowik. Na rozległym tarasie nadzalewowym naukowcy pozyskali ok fragmentów ceramiki i kilka tysięcy wytworów krzemiennych, wśród których szczególnie interesujący jest grot strzały (epoka brązu) i zbrojnik kundajski (mezolit). Najstarsze zabytki mogą pochodzić nawet z 9 tysiąclecia przed Chrystusem, a najmłodsze z epoki żelaza. W 2013 r. ekipa archeologów odkryła na Dębowiku depozyt związany z czynnościami rytualnymi Kultury Pucharów Dzwonowatych (ok p.n.e), a w 2014r. nieopodal Dębowika analogiczny obiekt archeologiczny. str. 12

13 W roku 1500 Aleksander Chodkiewicz wojewoda nowogródzki i marszałek wielki litewski lokuje nad rzeką Supraśl, sprowadzony z Kijowa Mnichów zakonu Bazylego Wielkiego. Ten moment przyjmuje się za początek historii miasta Supraśl. KLASZTOR Do połowy XVI wieku klasztor bazylianów stał się potęgą gospodarczą. Czerpał dochody z posiadanych młynów, browarów, wsi, utrzymywał kontakty handlowe z Gdańskiem i Wilnem. Wokół klasztoru powstały ogrody, winnica, sadzawki rybne. W końcu XV wieku tuż za murami klasztoru wykopany został 2.5 km sztuczny kanał w dolinie rzeki Supraśl, zwany przez współczesnych Kopanicą, Nową Rzeką lub Rzeką Kopaną. Od XVI aż po wiek XIX umożliwiał organizowanie nad stawem młyńskim (tzw. Zajmą), progu wodnego z klasztornymi manufakturami, określanymi w oryginalnych dokumentach mianem fabryk. Znajdowały się one na terenie folwarku klasztornego, tuż za założeniem ogrodowo-parkowym, oddzielającym Supraśl sakralny od Supraśla gospodarczego. Na końcu kanału, starszego o ok. 300 lat od Kanału Augustowskiego wybudowano 8 ha staw młynowy, a przy nim młyny, tartaki i folusze z osadą młynarską. Obecnie ten unikatowy i dobrze zachowany hydrotechniczny system spiętrzeń, wpisany został do rejestru zabytków pod nazwą Supraskiego Systemu Wodnego. Wiek XVI to również rozwój architektury cerkiewnej budowy cerkwi, katakumb i całego kompleksu architektury klasztornej, wraz z doskonale wyposażoną biblioteką i utworzoną w końcu XVII wieku drukarnią i papiernią. Prasy drukarskie w ciągu 108 lat działalności wytłoczyły 452 zarejestrowanych współcześnie pozycji, spośród których aż 73% wydrukowano czcionką łacińską, 27% cyrylicą. Dzięki działalności bibliotecznej i wydawniczej klasztor bazylianów stał się ważnym ośrodkiem życia kulturalnego. Od 1545 r. zwierzchnicy prawosławnego klasztoru nosili godność archimandrytów, czyli opatów. Po 1596 r. Cerkiew prawosławna została zespolona z Kościołem rzymskim. Nie zarzucając ruskich tradycji religijno-kulturalnych, a przyjmując i niejako dopełniając je o elementy łacińskie i polskie, klasztor supraski stał się jednym z ważniejszych w Rzeczpospolitej ośrodków intelektualnych unitów. Od przyjęcia unii brzeskiej między 1601 r. a 1603 r. aż do 1839 r. konwent supraski był jedynym w Polsce klasztorem autonomicznym. W okresie zaborów klasztor stracił swoje ekonomiczne zaplecze Rosjanie odebrali bazylianom nadania ziemskie, w 1803 r. pod wpływem rygorystycznej polityki zaborcy przestała istnieć unicka oficyna wydawnicza. W 1839 r. carat zlikwidował Cerkiew greko-unicką, włączając jej majątek, duchownych i str. 13

14 wiernych do Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej oraz lokując klasztor prawosławny, który zajmował go do 1915 roku. W 1915 r., podczas I wojny światowej rosyjscy mnisi opuścili Supraśl pozostawiając całe mienie klasztorne. Opuszczone zabudowania klasztorne zajęli wówczas żołnierze niemieccy, przebywając w nich do początku 1919 r. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę opuszczony klasztor Skarb Państwa wydzierżawiał Kościołowi katolickiemu, który w 1937 r. zorganizował w nim zakład wychowawczy i oratorium, prowadzone przez zakon Salezjanów. II wojna światowa przerwała oświatową pracę tego zgromadzenia. Po 17 września 1939 r. przejęte przez Armię Czerwoną obiekty klasztorne stały się garnizonem wojskowym. Sowieci w piecach pralni unicestwili najpiękniejszy w Rzeczpospolitej ikonostas, wykonany przez gdańskich mistrzów w połowie XVII w., a z obrazów malowanych na miedzianych blachach, które z niego pochodziły, wykonywali ozdobne lutowane kociołki i kubki. Po wojnie zrujnowane obiekty klasztorne odbudowano i zorganizowano Technikum Mechanizacji Rolnictwa. Po długoletnim sporze, decyzją polskiego rządu z lutego 1996 r. obiekty zajmowane przez szkołę przekazano Polskiej Autokefalicznej Cerkwi Prawosławnej, która od 1982 rekonstruuje cerkiew, upiększa teren przyległy i rozwija działalność charytatywną i kulturalną. PRZEMYSŁ Supraska osada przyklasztorna w XVII i XVIII w. nie posiadała walorów miasteczka, ale nie była też wsią. Jej społeczność zajmowała się obsługą klasztoru oraz przyklasztornego folwarku, w tym przede wszystkim pracą w manufakturach usytuowanych na supraskiej Zajmie-bindudze. Zajęcia mieszkańców Supraśla w XVI-XVIII w. wynikały z codziennych potrzeb zakonników: aprowizacji, obsługi sakramentalnej, organizacji systemu folwarczno-pańszczyźnianego, pracy w drukarni, papierni i w innych zakładach. W okresie przedrozbiorowym Supraśl był miejscem modlitwy i skupienia. Z tego względu klasztor tłumił raczej rozwój osady, nie pozwalając, aby uformowało się z niej gwarne miasteczko. Okres zaborów i wprowadzenie granicy celnej między Królestwem Polskim a Cesarstwem Rosji po upadku Powstania Listopadowego, stworzyły nowe uwarunkowania rozwoju ekonomicznego miasteczka. Do Białegostoku i Supraśla zaczęły przenosić się Zakłady Włókiennicze. Świeccy przemysłowcy od 1831 r. przejmowali w dzierżawę dawny klasztorny majątek wraz z pobazyliańskimi manufakturami. W ich miejsce organizowali zakłady włókiennicze. W lutym 1831 r. gospodarstwo klasztorne wydzierżawił niemiecki włókiennik Huffert, a w listopadzie fabrykant Roter. Jako trzeci supraską schedę bazyliańską na Zajmie objął Wilhelm Fryderyk Zachert włókiennik ze Zgierza str. 14

15 (1834 r.). Fabrykant ten, w przeciągu 2 dziesięcioleci miasteczko klasztorne liczące ponad 300 mieszkańców rozwinął do miasta liczącego o trzy tysiące mieszkańców więcej. W ślad za Zachertem pojawili się tu i inni przemysłowcy: Buchholzowie, Reichowie, Jansenowie, Aunertowie, Altowie, Koszade, Tebusowie, a za nimi rzesza wykwalifikowanych majstrów. Kryzys gospodarczy XX wieku spowodował upadek lub przejęcie Fabryk przez osiedlających się tu Żydowskich wierzycieli, którzy od XIX wieku otwierali w miasteczku sklepy, piekarnie, karczmy. Od początki XIX wieku prężnie rozwijał się również w Supraślu przemysł drzewny, na bazie znanej od XVII wieku sosny supraskiej. Podczas II wojny światowej zniszczeniu uległy wszystkie obiekty przemysłowe. W 1944 roku Niemcy spalili w Supraślu wszystkie zakłady przemysłowe i pomimo uruchomienia w okresie powojennym zakładów włókienniczych, nie wytrzymały one konkurencji i zostały zamknięte na początku lat 90 tych. Miasteczko utraciło charakter przemysłowy. Zachowanie historii przemysłowej miasta do rozwoju turystyki, poprzez nawiązanie lokalnego rękodzieła, pamiątkarstwa, wizualizacji charakteryzującej Gminę (np. w zakresie małej architektury, stylizowania obiektów turystycznych) a także wdrożenie oferty produktowej opartej o historię przemysłową Supraśla poprzez na przewodnickiej oferta zwiedzania) powinny stanowić istotny czynnik rozwoju ZINTEGOWANEJ OFERTY TURYSTYCZNEJ SUPRAŚLA. SOSNA SUPRASKA Sosna supraska pod względem jakości surowca jest jedną z najlepszych w Europie. Była od wieków przedmiotem handlu z licznymi krajami Europy. Już w XVI wieku spławiano ją rzeką Supraśl do Narwi, a dalej Wisłą do Gdańska. Ceniona ze względu na strzelistość i brak sęków, swego czasu eksportowana była do Anglii i Hiszpanii, przede wszystkim na maszty okrętów żaglowych. Do dziś sosna ta, ze względu na swe cenne własności genetyczne, techniczne i ekologiczne stanowi bardzo cenny obiekt przyrodniczy, hodowlany i gospodarczy. W Puszczy Knyszyńskiej można natknąć się na stare, okazałe okazy sosny masztowej, na których wiszą drewniane kapliczki. Zgodnie ze starym miejscowym zwyczajem kapliczki te wieszane są w konkretnej intencji, np. ku pamięci osób zaginionych lub członków rodziny. Drzewo, na którym powieszono kapliczkę zostaje tym uświęcone i zgodnie z tradycją nie można go ściąć. Najstarsza zachowana kapliczka znajduje się w muzeum i pochodzi z 1827 roku. W lesie nadal można znaleźć kapliczki pochodzące z drugiej połowy XIX wieku str. 15

16 SUPRAŚL - MIASTO ZACZAROWANE Strategia rozwoju turystyki Gminy uzdrowiskowej Supraśl na lata Obecnie liczący prawie 4,7 tys. mieszkańców Supraśl i cała zamieszkana przez 14,3 tys. Supraślan Gmina rozwijają się w kierunku turystyczno uzdrowiskowym o szczególnych zasobach historycznych i kulturowych, w otoczeniu niezwykłego bogactwa i cech przyrodoleczniczych Puszczy Knyszyńskiej. Supraśl jest znanym i identyfikowanym w Polsce miejscem spotkań artystycznej bohemy, wywodzącej się między innymi spośród absolwentów Liceum Sztuk Plastycznych w Supraślu. Położenie miasteczka i całej Gminy nadaje jej funkcję satelitarną dla miasta Białystok, z rozwijającym się budownictwem, usługami rekreacyjnymi, zdrowotnymi, ofertą spędzania czasu wolnego. Bardzo dobre skomunikowanie z aglomeracją miejską i jednoczesne położenie miasteczka nieco na uboczu, w otoczeniu Puszczy Knyszyńskiej to walory świadczące o niezwykłej atrakcyjności miejsca do wypoczynku, aktywności rodzinnej, rozwijania pasji twórczych i symbiozy z przyrodą. Historia miasteczka, niezwykła kultura i zabytki, urokliwe uliczki, zasoby i symbolika Puszczy Knyszyńskiej tworzą niezwykły klimat miejsca. II.2 WALORY LOKALIZACYJNE Gmina Supraśl, obejmująca obszar miejski i wiejski położona jest w województwie podlaskim jego środkowej części, powiecie białostockim ziemskim. Obejmuje obszar o powierzchni 187,9 6 kilometra, w centralnej części województwa białostockiego. Współrzędne geograficzne: 53ş12 28,4 N oraz 23ş 19 37,9 E. Od zachodu graniczy z miastem Białystok, od północy z gminami Wasilków, Czarna Białostocka i Sokółka, od wschodu z gminą Szudziałowo i Gródek a od południa z gminą Zabłudów. Według podziału fizyczno geograficznego Polski wg. J. Kondrackiego Gmina Supraśl należy do prowincji Niżu Wschodnioeuropejskiego, podprowincji Równin Podlasko Białoruskich, nizinie Północnopodlaskiej, mezoregionie Wysoczyzny Białostockiej. Wraz z miastem Białystok oraz 8 gminami podmiejskimi Gmina Supraśl stanowi Białostocki Obszar Funkcjonalny, powiązany komunikacyjnie, społecznie i ekonomicznie. POWIĄZANIA KOMUNIKACYJNE Przez teren Gminy przebiegają drogi: - krajowa nr 65 Białystok Bobrowniki stanowiąca połączenie tranzytowe do granicy z Białorusią str. 16

17 (11,63 km na odcinku Supraśl Zaścianki Majówka), Strategia rozwoju turystyki Gminy uzdrowiskowej Supraśl na lata wojewódzka nr 676 Białystok Krynki łącząca Supraśl z Białymstokiem (18,4 km na odcinku Nowodworce Kopna Góra). Poprzez dobre skomunikowanie drogowe z Białymstokiem (16 km), Gmina Supraśl posiada dobre połączenia z największymi ośrodkami miejskimi w Polsce: - Warszawą, - Gdańskiem, - Poznaniem - Katowicami, - Łodzią, co przy jednoczesnym (niewielkim) oddaleniu od głównych traktów komunikacyjnych, stwarza możliwości rozwoju przyrodoleczniczego ośrodka uzdrowiskowego. Powiązanie z drogami szybkiego ruchu poprzez Białystok, nieco oddalonych od samego Supraśla, pozwala na stwierdzenie, że jest on jednym z najlepiej skomunikowanych małych miasteczek, zachowujących wizerunek spokojnego, cichego i zdrowego. Białystok posiada również bardzo dobrze rozwiniętą komunikację kolejową i autobusową z innymi miastami Polski, co przy bardzo dobrym skomunikowaniu podmiejskim z Supraślem stwarza różne możliwości podróżowania w ruchu turystycznym. Zgodnie z analizą ruchu turystycznego w Polsce ponad 70% turystów, korzystających z polskiej oferty wypoczynkowej preferuje transport indywidualny samochodem. Kolejnym środkiem transportu, z którego korzystają turyści są pociągi, sporadycznie komunikacja odbywa się poprzez sieć PKS. Wszystkie formy transportu, preferowane w ruchu turystycznym, poprzez połączenie komunikacyjne z miastem Białystok są dostępne z większości miejsc w Polsce, stwarzając dogodne warunki do odwiedzenia położonego w sercu Puszczy Knyszyńskiej Supraśla. PUSZCZA KNYSZYŃSKA I OBSZARY CENNE PRZYRODNICZO Powierzchnia Puszczy Knyszyńskiej wynosi ok. 840 km. Zajmuje ona ponad 70% powierzchni Gminy Supraśl i stanowi o niezwykłej atrakcyjności turystycznej oraz uzdrowiskowej. Puszcza Knyszyńska to obszar zróżnicowany geologicznie, charakteryzujący się pasmami wzniesień str. 17

18 i pagórków morenowych, ponad 82% jej powierzchni zajmuje Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej, utworzony w 1988 roku. Jego siedziba znajduje się w Supraślu. Park Krajobrazowy jest terenem typowo leśnym z dominującym drzewostanem sosnowym, świerkowym i dębowo świerkowym, o korzystnych walorach bioterapeutycznych, wzmacniających potencjał uzdrowiskowy Supraśla. Puszcza Knyszyńska jest obszarem NATURA 2000, którego 136 tys. ha zajmuje powierzchnia specjalnej ochrony ptaków i obszar specjalnej ochrony siedlisk. Flora Puszczy Knyszyńskiej to przede wszystkim 843 gatunki roślin naczyniowych, w tym 26 gatunków paprotników, co stanowi około 38% całej flory naczyniowej Polski. Zarejestrowano także występowanie około 200 gatunków mchów i wątrobowców oraz 280 gatunków porostów. Jest wyjątkowo cennym polskim obszarem leśnym, ze względu na swoistość szaty roślinnej Puszczy Knyszyńskiej w stosunku do reszty kraju. Szereg zespołów roślinnych szeroko rozpowszechnionych w Europie wschodniej ma tu swoje zachodnie lub południowo-zachodnie granice zasięgu lub swój główny w granicach Polski ośrodek rozmieszczenia. Najbardziej charakterystycznym rysem jest znaczny udział świerka pospolitego w lasach. Na stanowiskach naturalnych brakuje takich gatunków drzew jak: klon jawor, buk zwyczajny, jodła pospolita czy modrzew polski. Gatunek zachodnioeuropejski - dąb bezszypułkowy występujący w rezerwacie Stara Dębina oraz w pobliżu rezerwatu osiąga tu północno-wschodnią granicę swego zasięgu. Drugi czynnik stanowiący o wyjątkowości Puszczy to obecność na tym terenie specyficznego ekotypu sosny zwyczajnej - zwanej sosną "supraską" lub "masztową". Są to obecnie najpiękniejsze i najbardziej okazałe egzemplarze tego gatunku drzewa w kraju, a być może już nawet i w Europie. W Puszczy Knyszyńskiej występuje 5 rzadkich i objętych ochroną przyrodniczą gatunków widłaków, skrzypy, paprocie na czele z Kulikówką objęta całkowitą ochroną i występującą wyłącznie w rezerwacie i wyróżniającą się osiągającymi 1,5 m wysokości liśćmi płonnymi (asymilacyjnymi). Przypominają one pióra strusia, co znalazło swój wyraz w nazwie gatunku, zwanego niekiedy wprost strusim piórem. Kolejny gatunek objęty ochroną całkowitą - paprotka zwyczajna rośnie głównie w wilgotnych lasach liściastych. Do tej pory opisano jedynie kilka stanowisk tego gatunku. Bogactwo Puszczy to również 300 gatunków porostów, 198 gatunków mszaków, w tym 134 gatunki mchów liściastych, 22 gatunki torfowców i 42 gatunki wątrobowców Hepa. str. 18

19 Fauna Puszczy Knyszyńskiej: Strategia rozwoju turystyki Gminy uzdrowiskowej Supraśl na lata Ssaki - największym, i najatrakcyjniejszym mieszkańcem Puszczy Knyszyńskiej jest żubr największy polski ssak. Obecnie stado żubrów puszczy Knyszyńskiej liczy około 100 sztuk. Równie atrakcyjnym mieszkańcem Puszczy jest jeleń, charakteryzujący się tu porożem wysokiej jakości. Z innych ssaków parzystokopytnych spotkać można dzika, który jest w puszczy bardzo liczny, sarnę oraz łosia. Ten ostatni pojawił się w Puszczy niedawno jako emigrant z głównych ostoi w Polsce północno-wschodniej, przede wszystkim z Bagien Biebrzańskich. Jego liczebność nie jest wysoka. Spośród drapieżników Puszczę zamieszkują przedstawiciele rodziny psowatych czyli wilki, lisy i jenoty Rodzinę łasicowatych reprezentują borsuki, wydry, kuny, łasice i gronostaje, a kotowate - ryś. Nad brzegami rzek i strumieni spotkać można piżmaki i bobry, a na polach i obrzeżach lasów - zające szaraki. Podczas wycieczek do lasu widuje się zwinne wiewiórki, zaś w pobliżu siedzib ludzkich jeże Puszczę Knyszyńską zamieszkują również latające ssaki nietoperze. - Ptaki- są jedną z najlepiej poznanych grup zwierząt zamieszkujących Puszczę Knyszyńską. Ich bogactwo - zarówno liczba gatunków, jak i liczebność par lęgowych - stanowią o wyjątkowo dużej wartości przyrodniczej Puszczy. Na terenie Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej stwierdzono występowanie ponad 160 gatunków ptaków, co stanowi to ok. 68% wszystkich ptaków współcześnie lęgowych w Polsce. O bardzo cennych walorach Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej świadczy fakt, że występuje tu aż 60 gatunków ptaków rzadkich i zagrożonych wyginięciem. Najcenniejszymi gatunkami są te zagrożone wyginięciem w skali globalnej. W Polsce żyją 4 takie gatunki, z czego aż 3 zamieszkują Puszczę Knyszyńską. Są to: bielik, kania ruda oraz derkacz zwyczajny. Spośród ptaków zagrożonych wyginięciem w skali europejskiej, w Puszczy Knyszyńskiej swoje miejsca lęgowe posiada 36 gatunków. Są one cenne ze względu na ich rzadkość występowania w kraju lub stosunkowo wysoką liczebność w Parku: bocian czarny, trzmielojad, gadożer, orzełek włochaty, jarząbek, cietrzew, żuraw, puchacz, sóweczka, włochatka, dzięcioł białogrzbiety, dzięcioł trójpalczasty i dzięcioł czarny. OBSZARY CENNE PRZYRODNICZO: 7 rezerwatów przyrody, z których 4 położone są na terenie Gminy Supraśl w całości, 3 w części: - Krasne rezerwat starodrzewu sosnowego z domieszką świerka, - Krzemienne Góry rezerwat wyjątkowej rzeźby terenu, ze wzniesieniami porośniętymi cennymi str. 19

20 zbiorowiskami leśnymi, Strategia rozwoju turystyki Gminy uzdrowiskowej Supraśl na lata Jałówka rezerwat o zróżnicowanych formach terenowych doliny Jałówki i ablacyjnej wysoczyzny morenowej, - Surażkowo rezerwat leśnych zbiorowisk torfowiskowych, z niezwykle cennym sosnowo brzozowym lasem bagiennym, - Budzisk rezerwat naturalnych zbiorowisk lasów grądowych oraz zbiorowisk torfowych i bagiennych, - Las Cieliczański rezerwat charakteryzujący się urozmaiconą rzeźbą terenu i zróżnicowanymi warunkami hydrologicznymi, - Woronicze rezerwat obejmujący torfowisko niskie i dolinę strumienia Woronicze porośniętą lasami łęgowymi i torfowiastymi borami świerkowymi. Pokazowy Rezerwat Żubrów, którego utworzenie koordynuje Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych i który powstanie na terenie Nadleśnictwa Supraśl, w obszarze projektowanego Leśnego Parku Uzdrowiskowego. Rezerwat będzie miał formę zagrody pokazowej, w której żyło będzie stado żubrów zamieszkujące obecnie Puszcze Knyszyńską. Ponadto na terenie gminy Supraśl: - zarejestrowane są 43 Pomniki Przyrody, - funkcjonuje Arboretum w Kopnej Górze im. Powstańców 1863 r. będące placówką dydaktyczną wraz z 26 hektarowym parkiem o charakterze leśnym, ze zgromadzonymi 500 gatunkami drzew i krzewów objętych hodowlą i badaniami. Arboretum obok funkcji dydaktycznej jest ogrodem botanicznym o niezwykłej atrakcyjności turystycznej. Posiada własny zasób miejsc noclegowych i ofertę turystyczną: ogród, izby dydaktyczne, programy wypoczynkowe, - występuje złoże kopalin Podskołda złoże torfu borowinowego, będące podstawą funkcjonowania uzdrowiska Supraśl, - występują obszary mogące stanowić cenne użytki ekologiczne - pozostałości ekosystemów, które mają znaczenie dla zachowania unikatowych zasobów genowych i typów środowisk. Należą do nich naturalne zbiorniki wodne: oczka, bagienka, kępy drzew i krzewów, torfowiska, płaty nie użytkowanej roślinności, starorzecza, - częściowo leżą, założone wzdłuż doliny rzeczki przepływającej ze wschodu na zachód, stawy Dojlidzkie, stanowiące cenny przyrodniczo obszar tworzący ostoję licznie występującemu tu ptactwu, w tym występującym tu gatunkom rzadkim: perkozowi rogatemu, rybitwie białoskrzydłej i białowąsej, str. 20

Strategia Marki Rzeszów na lata 2009-2013 - aktualizacja Miejsce dla zmiany życia

Strategia Marki Rzeszów na lata 2009-2013 - aktualizacja Miejsce dla zmiany życia Załącznik nr 5 Analiza zgodności endogenicznych dokumentów strategicznych ze Strategią Marki Rzeszów. Wizja Cele strategiczne Rdzeń i Submarki Strategia Marki Rzeszów na lata 2009-2013 - aktualizacja Miejsce

Bardziej szczegółowo

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 1 Łukasz Urbanek Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji Departament RPO Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Strategia lizbońska 2007-2013 Strategia Europa 2020 2014-2020 Główne założenia

Bardziej szczegółowo

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020:

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: NAZWA CELU FINANSOWANIE Cel I.1. Wspieranie aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY Oś I. Osoby młode na rynku pracy: 1. Poprawa

Bardziej szczegółowo

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach i analizy SWOT powiatu MOCNE STRONY 1. Atrakcyjne walory krajobrazowo przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE Spotkania konsultacyjne współfinansowane są przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata (RPO WiM )

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata (RPO WiM ) Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. (RPO WiM 2014-2020) Możliwości finansowania projektów w zakresie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Toruń, 17 marca

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie rozwoju Miejskich Obszarów Funkcjonalnych. Dorota Perło Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytet w Białymstoku 1

Monitorowanie rozwoju Miejskich Obszarów Funkcjonalnych. Dorota Perło Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytet w Białymstoku 1 Monitorowanie rozwoju Miejskich Obszarów Funkcjonalnych Dorota Perło Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytet w Białymstoku 1 CELE PREZENTACJI Wskazanie nowych możliwości rozwojowych miast i ich otoczenia,

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 Strategią rozwoju nazywa się rozmaite sposoby oddziaływania w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

Regionalne i inteligentne specjalizacje jako podstawa kreowania polityki rozwoju

Regionalne i inteligentne specjalizacje jako podstawa kreowania polityki rozwoju Regionalne i inteligentne specjalizacje jako podstawa kreowania polityki rozwoju Marek Orszewski Dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego UMWZ Europa 2020 Unia Europejska wyznaczyła wizję społecznej gospodarki

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Jacek Szlachta. Panel 2 Rola współpracy transgranicznej dla rozwoju województwa podlaskiego. Białystok 20 luty 2014 roku

Jacek Szlachta. Panel 2 Rola współpracy transgranicznej dla rozwoju województwa podlaskiego. Białystok 20 luty 2014 roku Jacek Szlachta Panel 2 Rola współpracy transgranicznej dla rozwoju województwa podlaskiego Białystok 20 luty 2014 roku 1 Struktura prezentacji 1. Zapisy strategii województwa podlaskiego do roku 2020 w

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Konferencja Wiejska Polska 25 26 maja 2013 r. Konin/Licheń Krajowe podstawy strategiczne polityki

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata ANALIZA SWOT + CELE KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE PAŹDZIERNIK 2015 PLAN SPOTKANIA 1) Prezentacja diagnozy. 2) Prezentacja projektu analizy SWOT 3) Projekt

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków. z UE. Barbara Pędzich-Ciach. ekspertka: prowadząca: Dorota Kostowska

Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków. z UE. Barbara Pędzich-Ciach. ekspertka: prowadząca: Dorota Kostowska Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków ekspertka: z UE. Barbara Pędzich-Ciach prowadząca: Dorota Kostowska Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa założenia do nowego okresu programowania.

Nowa perspektywa finansowa założenia do nowego okresu programowania. Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 założenia do nowego okresu programowania.. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podstawa prawna: - Pakiet

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW Szanowni Państwo Urząd Gminy rozpoczął prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju. istotnym elementem, niezbędnym dla stworzenia strategii jest poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /453/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Kujawy, październik

Bardziej szczegółowo

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością.

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością. Wizja 1. Roztoczańskie Centrum Rekreacyjne wykorzystujące położenie transgraniczne, walory przyrodnicze i gospodarcze dla poszerzania oferty turystycznowypoczynkowej. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem

Bardziej szczegółowo

12.08.2014, Łódź. Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020

12.08.2014, Łódź. Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 12.08.2014, Łódź Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 12.08.2014, Łódź PLAN PREZENTACJI 1. Opis Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów partnerskich z udziałem kapitału zwrotnego oraz PPP Wybrane aspekty. MARCIN TUMANOW 29 sierpnia 2014 r.

Finansowanie projektów partnerskich z udziałem kapitału zwrotnego oraz PPP Wybrane aspekty. MARCIN TUMANOW 29 sierpnia 2014 r. Finansowanie projektów partnerskich z udziałem kapitału zwrotnego oraz PPP Wybrane aspekty. MARCIN TUMANOW 29 sierpnia 2014 r. PRZEGLĄD REGULACJI UE Zestawienie aktualnych dokumentów Strategia Europa 2020

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

Europejska strategia zatrudnienia W kierunku poprawy sytuacji pod względem zatrudnienia w Europie

Europejska strategia zatrudnienia W kierunku poprawy sytuacji pod względem zatrudnienia w Europie Europejska strategia zatrudnienia W kierunku poprawy sytuacji pod względem zatrudnienia w Europie Komisja Europejska Czym jest europejska strategia zatrudnienia? Każdy potrzebuje pracy. Wszyscy musimy

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska MOCNE STRONY

Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska MOCNE STRONY Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania MOCNE STRONY 1. Walory środowiska naturalnego potencjał dla rozwoju turystyki i rekreacji 2. Zaangażowanie liderów i społeczności

Bardziej szczegółowo

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 1 22 grudnia 2014 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, przyjęta przez Radę

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE STRUKTURALNE ĆWICZENIA SEMESTR ZIMOWY 2014/2015

FUNDUSZE STRUKTURALNE ĆWICZENIA SEMESTR ZIMOWY 2014/2015 FUNDUSZE STRUKTURALNE ĆWICZENIA SEMESTR ZIMOWY 2014/2015 Książki Małgorzata Sikora- Gaca, Urszula Kosowska (Fundusze Europejskie w teorii i praktyce, Warszawa 2014 Magdalena Krasuska, Fundusze Unijne w

Bardziej szczegółowo

LCOI Region Lubelski - prezentacja ofert inwestycyjnych

LCOI Region Lubelski - prezentacja ofert inwestycyjnych LCOI Region Lubelski - prezentacja ofert inwestycyjnych Pracownicy Biura LCOI Region Lubelski: Marcin Orzeł Inspektor LCOI Region Michał Nizioł Specjalista ds. Marketingu i Rozwoju LCOI - Region Kategoria:

Bardziej szczegółowo

Perspektywa finansowa 2014-2020

Perspektywa finansowa 2014-2020 Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Perspektywa finansowa 2014-2020 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Europa 2020 1. Inteligentny rozwój budowanie gospodarki opartej

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

Specjalne strefy ekonomiczne, klastry i co dalej

Specjalne strefy ekonomiczne, klastry i co dalej 1 Specjalne strefy ekonomiczne, klastry i co dalej Seminarium naukowe Instytut Przedsiębiorstwa Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Warszawa, 11 marca 2014r. Atrakcyjne miejsce dla 2 obecnych i przyszłych

Bardziej szczegółowo

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań II warsztat strategiczny gmina Gorzków Część I. Opracowanie Misji i Wizji gminy MISJA Grupa 1: 1. Bezpieczne przejścia szlaki komunikacyjne (ścieżka rowerowa, szlaki konne, trasy spacerowe, chodniki łączące

Bardziej szczegółowo

Realizacja celó celów statutowych w Parku Krajobrazowym Puszczy Knyszyń Knyszyńskiej na obszarze jedenastu puszczań puszczańskich gmin. Joanna Kurzawa Karolina Gajda 29.03.2012 Cel utworzenia PKPK Celem

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 1 POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 CEL PROGRAMU 2 POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020. Warszawa, 14 października 2014 r.

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020. Warszawa, 14 października 2014 r. Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2014 r. 1 Cele tematyczne 2 Programy operacyjne na poziomie krajowym i regionalnym 3 Programy ramowe Unii Europejskiej Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE

Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE INFORMACJE WSTĘPNE Spis treści 1. Przedmiot i zakres opracowania 11 2. Forma opracowania 12 3. Tok formalno - prawny sporządzania Studium 13 4. Tok merytoryczny sporządzania Studium 14 5. Aktualnie obowiązujące

Bardziej szczegółowo

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki.

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Efektem pierwszego etapu prac na Programem Rozwoju Miasta Łomża było powstanie analizy SWOT i

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Warszawa, 20 marca 2015 r.

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Warszawa, 20 marca 2015 r. Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Warszawa, 20 marca 2015 r. UMOWA PARTNERSTWA Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wiejskiej

Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wiejskiej Kierunki rozwoju do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem wiejskiej Katarzyna Sobierajska Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Międzynarodowa Konferencja Perspektywy rozwoju i promocji

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju obszarów wiejskich

Kierunki rozwoju obszarów wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kierunki rozwoju obszarów wiejskich założenia do strategii zrównoważonego rozwoju wsi i rolnictwa Przysiek k. Torunia 9 czerwca 2010 r. Nowe dokumenty strategiczne

Bardziej szczegółowo

POWIĄZANIA OSI PRIORYTETOWYCH Z CELAMI STRATEGICZNYMI NA POZIOMIE UE, KRAJU, REGIONU RPO WO 2014-2020

POWIĄZANIA OSI PRIORYTETOWYCH Z CELAMI STRATEGICZNYMI NA POZIOMIE UE, KRAJU, REGIONU RPO WO 2014-2020 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO POWIĄZANIA OSI OWYCH Z CELAMI STRATEGICZNYMI NA POZIOMIE UE, KRAJU, REGIONU RPO WO 2014-2020 [Sekcja 1] Opole, kwiecień 2014 r. 2 Załącznik nr 2 do projektu RPO WO 2014-2020

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UNIJNE 2014-2020 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014 2020 WYBRANE PRIORYTETY DLA GMINY

FUNDUSZE UNIJNE 2014-2020 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014 2020 WYBRANE PRIORYTETY DLA GMINY FUNDUSZE UNIJNE 2014-2020 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014 2020 WYBRANE PRIORYTETY DLA GMINY 1 PERSPEKTYWA 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska ma do dyspozycji 82,5 mld euro

Bardziej szczegółowo

Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich

Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich Maciej Tarkowski Sympozjum Wsi Pomorskiej. Obszary wiejskie - rozwój lokalnego rynku pracy - przykłady, szanse, bariery 31 maja - 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Charakterystyka miejscowości, opis planowanych zadań inwestycyjnych, inwentaryzacja zasobów

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Założenia programu Eko - Polska

Założenia programu Eko - Polska Założenia programu Eko - Polska dr Jarosław Klimczak Warszawa 17 Kwiecień 2013r. Cele programu Promocja Polski jako kraju który wykorzystał szanse pakietu klimatycznego Pokazanie Polski jako lidera w ekologii

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Priorytet 1. Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich 1a. Zwiększenie innowacyjności i bazy wiedzy na obszarach

Bardziej szczegółowo

Środa z Funduszami Europejskimi JEDNOSTEK NAUKOWYCH

Środa z Funduszami Europejskimi JEDNOSTEK NAUKOWYCH 1 Środa z Funduszami Europejskimi dla JEDNOSTEK NAUKOWYCH 2 3 1. Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 Dokumenty na poziomie unijnym Europa 2020 Pakiet Rozporządzeń Wspólne Ramy strategiczne

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot

Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA BIŁGORAJ GORAJ - XXI KRESOWYCH. www.bilgoraj21.pl

FUNDACJA BIŁGORAJ GORAJ - XXI KRESOWYCH. www.bilgoraj21.pl FUNDACJA BIŁGORAJ GORAJ - XXI www.bilgoraj21.pl MIASTO NA SZLAKU KULTUR KRESOWYCH KRESOWYCH 2 KIM JESTEŚMY? lipca 2005 roku ustanowiona została aktem notarialnym Fundacja Obywatelska Przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

Podkarpackie inteligentne specjalizacje

Podkarpackie inteligentne specjalizacje Podkarpackie inteligentne specjalizacje jako istotny czynnik wzmacniania konkurencyjności regionu. Leszek Woźniak EUROPA 2020 rozwój inteligentny, a więc rozwój gospodarki bazującej na wiedzy i innowacjach

Bardziej szczegółowo

1 Założenia Programu Promocji Zachodniopomorskich Produktów Turystycznych na lata Po pierwsze selekcja produktów wiodących.

1 Założenia Programu Promocji Zachodniopomorskich Produktów Turystycznych na lata Po pierwsze selekcja produktów wiodących. Spis treści 1 Założenia Programu Promocji Zachodniopomorskich Produktów Turystycznych na lata 2014-2020 Po pierwsze selekcja produktów wiodących. Po drugie wybór grup odbiorców. 2 Uwarunkowania wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów

KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów Panel W zgodzie z naturą i kulturą czyli jak skutecznie wspierać rozwój infrastruktury na wsi? Warszawa, 28 października 2010

Bardziej szczegółowo

Cele i Priorytety Regionalnych Programów Operacyjnych.

Cele i Priorytety Regionalnych Programów Operacyjnych. Cele i Priorytety Regionalnych Programów Operacyjnych. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego Głównym celem Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego jest

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta - Piotrków Trybunalski 2020

Strategia Rozwoju Miasta - Piotrków Trybunalski 2020 Strategia Rozwoju Miasta - Piotrków Trybunalski 2020 Kontekst otoczenia strategicznego Piotrków Trybunalski, 05 listopada 2013 r. Polityka spójności 2014-2020 Propozycja KE, aby strategie stały się warunkiem

Bardziej szczegółowo

Osie priorytetowe Gospodarka Innowacje Technologie Rozwój społeczeństwa informacyjnego Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej

Osie priorytetowe Gospodarka Innowacje Technologie Rozwój społeczeństwa informacyjnego Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej RPO WZ 2014-2020 Osie priorytetowe 1. Gospodarka Innowacje Technologie 2. Rozwój społeczeństwa informacyjnego 3. Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej 4. Dostosowanie do zmian klimatu 5. Rozwój naturalnego

Bardziej szczegółowo

Badaniu podlegają 3 podstawowe obszary aktywności: gospodarka, środowisko (zarówno przyrodnicze, jak i przestrzenne) oraz społeczeństwo.

Badaniu podlegają 3 podstawowe obszary aktywności: gospodarka, środowisko (zarówno przyrodnicze, jak i przestrzenne) oraz społeczeństwo. Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad tworzeniem Strategii Rozwoju Gminy Jasieniec na lata 2014-2020, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Badaniu podlegają 3

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy Wspólnotowe

Inicjatywy Wspólnotowe Inicjatywy Wspólnotowe INTERREG III Podstawowe informacje i dokumenty AUTOR: DOMINIKA RARÓG-OŚLIŹLOK 1.06.2004 Opracowano na podstawie informacji z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, MGPiPS oraz stron

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jako narzędzie wspierające rozwój województwa podkarpackiego

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jako narzędzie wspierające rozwój województwa podkarpackiego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jako narzędzie wspierające rozwój województwa podkarpackiego Adam Hamryszczak Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego 16 grudnia 2014 r. 1 ZIT a STRATEGIA ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014-2020

FUNDUSZE EUROPEJSKIE PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014-2020 FUNDUSZE EUROPEJSKIE PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014-2020 Ewa Sobiecka Bielsko-Biała, 20.03.2014 Plan prezentacji Wprowadzenie Umowa partnerska (08.01.2014) Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

SZANSE NA WSPÓŁPRACĘ TRANSGRANICZNĄ PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ LITWA-POLSKA 2014-2020

SZANSE NA WSPÓŁPRACĘ TRANSGRANICZNĄ PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ LITWA-POLSKA 2014-2020 SZANSE NA WSPÓŁPRACĘ TRANSGRANICZNĄ PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ LITWA-POLSKA 2014-2020 Program współpracy Interreg V-A Litwa-Polska jest kontynuacją współpracy rozpoczętej wraz z Programem Współpracy

Bardziej szczegółowo

Powierzchnia 20 187 km 2

Powierzchnia 20 187 km 2 podlaskie Powierzchnia 20 187 km 2 Liczba ludności: 1 194 965 - w tym w miastach 60,04 % Gęstość zaludnienia 59 osób/km 2 Główne miasto Białystok Większe miasta Suwałki, Łomża, Augustów, w regionie Bielsk

Bardziej szczegółowo

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r.

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

Czynniki lokalnego rozwoju gospodarczego w Polsce znaczenie polityk miejskich dr Julita Łukomska

Czynniki lokalnego rozwoju gospodarczego w Polsce znaczenie polityk miejskich dr Julita Łukomska Czynniki lokalnego rozwoju gospodarczego w Polsce znaczenie polityk miejskich dr Julita Łukomska Uniwersytet Warszawski Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Zakład Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Robocze wyniki analizy SWOT. w ramach procesu przygotowania. Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego

Robocze wyniki analizy SWOT. w ramach procesu przygotowania. Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego Robocze wyniki analizy SWOT w ramach procesu przygotowania Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego Opiekun naukowy procesu przygotowania SRWO: prof. dr hab. Krystian Heffner Analiza SWOT nasze podejście

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE Załącznik do Uchwały Rady Gminy nr XXII/170/2004, z dnia 24.06.2004 r. Gmina Michałowice PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY

Bardziej szczegółowo

Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Katowice, 2 grudzień 2004

Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Katowice, 2 grudzień 2004 KSZTAŁTOWANIE I REALIZACJA POLITYKI ENERGETYCZNEJ NA POZIOMIE WOJEWÓDZTWA STAN OBECNY, PRIORYTETY NA PRZYSZŁOŚĆ W KONTEKŚCIE PROWADZONEJ AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA. Wydział Programowania

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA KATEDRA EKONOMII 1. Agroturystyka jako forma aktywizacji obszarów wiejskich na przykładzie.. 2. Działalność agroturystyczna jako dodatkowe źródło dochodu na przykładzie 3. Wykorzystanie potencjału turystycznego

Bardziej szczegółowo

SPORT i TURYSTYKA. Grudzień 2013 Czytając Rymanowski Kurier Samorządowy dowiesz się o bieżących działaniach Samorządu Gminy Rymanów.

SPORT i TURYSTYKA. Grudzień 2013 Czytając Rymanowski Kurier Samorządowy dowiesz się o bieżących działaniach Samorządu Gminy Rymanów. Grudzień 2013 Czytając Rymanowski Kurier Samorządowy dowiesz się o bieżących działaniach Samorządu Gminy Rymanów. SPORT i TURYSTYKA Już wkrótce zostaną zakończone prace związane z przygotowaniem trasy

Bardziej szczegółowo

PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020

PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 Dr inż. Dariusz Nieć Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Warszawa 28 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska

Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska Analiza SWOT Wrzesień 2015 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Zadanie współfinansowane

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Rewitalizacji

Gminny Program Rewitalizacji Gminny Program Rewitalizacji Gminny Program rewitalizacji powstaje na mocy Ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji. Art. 15. 1. Gminny program rewitalizacji zawiera w między innymi: szczegółową

Bardziej szczegółowo

rozwoju obszarów w wiejskich w Polsce Warszawa, 9 października 2007 r.

rozwoju obszarów w wiejskich w Polsce Warszawa, 9 października 2007 r. Stan i główne g wyzwania rozwoju obszarów w wiejskich w Polsce Warszawa, 9 października 2007 r. 1 Cele konferencji Ocena stanu i głównych wyzwań rozwoju obszarów wiejskich w Polsce Ocena wpływu reform

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja w RPO WK-P 2014-2020

Rewitalizacja w RPO WK-P 2014-2020 Rewitalizacja w RPO WK-P 2014-2020 Definicja Rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne -

MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne - MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne - PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Podstawowe założenia, jak również zakres, cele oraz działania Programu zostały wybrane

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU ROZWOJU TURYSTYKI

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU ROZWOJU TURYSTYKI KIERUNKI ROZWOJU TURYSTYKI W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM na podstawie Programu Rozwoju Turystyki i Zagospodarowania Turystycznego Województwa Podlaskiego w latach 2010-2015 GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Andrzej Sobczyk PLANOWANIE STRATEGICZNE ANALIZA EKONOMICZNO-SPOŁECZNA

Andrzej Sobczyk PLANOWANIE STRATEGICZNE ANALIZA EKONOMICZNO-SPOŁECZNA Andrzej Sobczyk PLANOWANIE STRATEGICZNE ANALIZA EKONOMICZNO-SPOŁECZNA PLANOWANIE STRATEGICZNE ANALIZA EKONOMICZNO-SPOŁECZNA Terytorium i mieszkańcy Jeżeli rozwój lokalny dotyczy zarówno jednostek, jak

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-ROSJA 2014-2020. Giżycko, 21 października 2015 r.

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-ROSJA 2014-2020. Giżycko, 21 października 2015 r. PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-ROSJA 2014-2020 Giżycko, 21 października 2015 r. Program Polska-Rosja 2014-2020 Program Polska - Rosja 2014-2020 przygotowywany jest przez współpracujące ze sobą

Bardziej szczegółowo

Perspektywa województwa podkarpackiego

Perspektywa województwa podkarpackiego Potencjalne tematy współpracy pomiędzy subregionem tarnowskim a ośrodkami województwa podkarpackiego: Mielcem i Dębicą Perspektywa województwa podkarpackiego Jerzy Rodzeń Dyrektor Departamentu Strategii

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej. Wejherowo, 9 październik 2013 r.

Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej. Wejherowo, 9 październik 2013 r. Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej Wejherowo, 9 październik 2013 r. Strategia 6 RPS RPO 2014-2020 Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 (wrzesień 2012)

Bardziej szczegółowo

Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim

Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim STRATEGIA ROZWOJU POWIATU DĄBROWSKIEGO NA LATA 2014 2020 Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim 1. Czy według Pani/Pana Powiatowi Dąbrowskiemu potrzebna jest strategia rozwoju mająca

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój regionów w oparciu o węgiel brunatny 2014-11-19

Zrównoważony rozwój regionów w oparciu o węgiel brunatny 2014-11-19 Zrównoważony rozwój regionów w oparciu o węgiel brunatny 2014-11-19 Rola węgla brunatnego w gospodarce Polski 180 160 140 120 100 80 60 40 20 Struktura produkcji en. elektrycznej w elektrowniach krajowych

Bardziej szczegółowo

1. Uwarunkowania Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Biłgoraj: 1.1. Uwarunkowania zewnętrzne 1.2. Uwarunkowania wewnętrzne diagnoza obszaru

1. Uwarunkowania Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Biłgoraj: 1.1. Uwarunkowania zewnętrzne 1.2. Uwarunkowania wewnętrzne diagnoza obszaru Schemat dokumentu 1. Uwarunkowania Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Biłgoraj: 1.1. Uwarunkowania zewnętrzne MOF Biłgoraj na tle dokumentów strategicznych Uwarunkowania wynikające z położenia administracyjnego

Bardziej szczegółowo

WYMIAR TERYTORIALNY EUROPEJSKIEJ POLITYKI SPÓJNOŚCI I POLSKIEJ POLITYKI ROZWOJU 2014-2020

WYMIAR TERYTORIALNY EUROPEJSKIEJ POLITYKI SPÓJNOŚCI I POLSKIEJ POLITYKI ROZWOJU 2014-2020 WYMIAR TERYTORIALNY EUROPEJSKIEJ POLITYKI SPÓJNOŚCI I POLSKIEJ POLITYKI ROZWOJU 2014-2020 Jarosław Komża doradca strategiczny ds. funduszy europejskich 1 WYMIAR TERYTORIALNY Nowe regulacje europejskiej

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA WRZOSOWA KRAINA. Kryteria wyboru operacji dla działań PROW w ramach wdrażania LSR.

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA WRZOSOWA KRAINA. Kryteria wyboru operacji dla działań PROW w ramach wdrażania LSR. Kryteria wyboru operacji dla działań PROW w ramach wdrażania LSR Małe projekty L.p. Kryteria Opis Punkty 1 Doświadczenie wnioskodawcy 2 Członkostwo w Preferuje wnioskodawców, którzy nie realizowali dotąd

Bardziej szczegółowo

analiza założeń do RPO woj. lubelskiego 2014+ Krzysztof Gorczyca, Lublin, 26.04.2013 Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu

analiza założeń do RPO woj. lubelskiego 2014+ Krzysztof Gorczyca, Lublin, 26.04.2013 Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu Zagadnienia kluczowe dla zrównoważonego rozwoju w perspektywie wdrażania RPO dla województwa lubelskiego na lata 2014-2020 analiza założeń do RPO woj. lubelskiego 2014+ Krzysztof Gorczyca, Lublin, 26.04.2013

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO KONFERENCJA: Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego wobec nowych wyzwań rozwojowych Zielona Góra 10 marca 2010 r. 2008 2000 =100 Podział terytorialny

Bardziej szczegółowo

Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski, Grzegorz Wielgus

Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski, Grzegorz Wielgus SIEĆ DYSTRYBUCYJNA OGNIWEM STRATEGICZNEJ ROZBUDOWY SYSTEMU GAZOWEGO ZWIĘKSZAJĄCEGO BEZPIECZEŃSTWO DOSTAW GAZU ZIEMNEGO ORAZ STOPIEŃ DOSTĘPU SPOŁECZEŃSTWA DO SIECI Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SWOT. położenia oraz potencjał przyrodniczokulturowy; Certyfikat miasta Najlepszy Produkt

ANALIZA SWOT. położenia oraz potencjał przyrodniczokulturowy; Certyfikat miasta Najlepszy Produkt ANALIZA SWOT MOCNE STRONY SŁABE STRONY Intensywna promocja marki Miasto Nieefektywnie wykorzystany potencjał Zakochanych położenia oraz potencjał przyrodniczokulturowy; Certyfikat miasta Najlepszy Produkt

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ Zrównoważony rozwój w strategii woj. wielkopolskiego wprowadzenie do części warsztatowej Patrycja Romaniuk, Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć Poznań, 04.03.2013 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ

Bardziej szczegółowo

NOWA PERSPEKTYWA FINANSOWA

NOWA PERSPEKTYWA FINANSOWA NOWA PERSPEKTYWA FINANSOWA PO IiŚ 2014-2020 stan prac Joanna Miniewicz WFOŚiGW w Gdańsku Fundusze polityki spójności 2014-2020 Infrastruktura i Środowisko 27 513,90 Inteligentny Rozwój 8 614,10 Wiedza,

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 CCI 2014PL16M2OP002

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 CCI 2014PL16M2OP002 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 16.12.2014 r. CCI 2014PL16M2OP002 Wieloaspektowe ujęcie obszaru kultury w Regionalnym

Bardziej szczegółowo

Strategia ZIT dla rozwoju AKO

Strategia ZIT dla rozwoju AKO Strategia ZIT dla rozwoju AKO Konferencja 21 lipca 2015 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Wizja, cel główny Aglomeracja Kalisko-Ostrowska

Bardziej szczegółowo