Opracowało konsorcjum firm:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opracowało konsorcjum firm:"

Transkrypt

1 Ekspertyza dotycząca możliwości adaptacji budynku położonego w Czaplinku przy ul.pławieńskiej 5, stanowiącego własność "INTEL" Sp. z o.o. z siedzibą w Czaplinku, na cele: mieszkaniowe, administracji publicznej, bezpieczeństwa publicznego, opieki społecznej i zdrowotnej oraz możliwości sfinansowania adaptacji z funduszy unijnych i innych Opracowało konsorcjum firm: 2

2 STRUKTURA DOKUMENTU 1. Wstęp 2. Wykaz aktów prawnych na podstawie których przeprowadzono analizę 3. Część I I. Problemy Gminy Czaplinek leżące u podstaw niniejszej analizy 1. Problemy mieszkaniowe Gminy Czaplinek 2. Problemy instytucji pożytku publicznego a) Biuro Obsługi Interesantów Urzędu Miasta i Gminy Czaplinek b) Potrzeby osób niepełnosprawnych II. Aktualny opis stanu technicznego budynków III. Podstawowe założenia przyjęte w ekspertyzie IV. Skrócony opis opcji 4. Część II. Opcja nr 1 I. Przyjęte założenia II. Zakres prac remontowych w budynku In-Tel, dostosowujących budynek do celów mieszkaniowych III. Zewnętrzne źródła finansowania gminnego budownictwa mieszkaniowego: 1. Krajowe a) Krajowy Fundusz Mieszkaniowy b) Fundusz Dopłat c) Fundusz Termomodernizacji d) Fundusz Rozwoju Inwestycji Komunalnych 2. Środki Unii Europejskiej IV. Inwestor: 1. Gmina 2. Towarzystwo Budownictwa Społecznego 3. Współfinansowanie prac dostosowawczych w budynku In-Tel przez Gminę i Towarzystwo Budownictwa Społecznego V. Analiza finansowa i ekonomiczna VI. Podsumowanie 5. Część III Opcja nr 2 I. Przyjęte założenia 3

3 II. Uwarunkowania prawne przeniesienia instytucji pożytku publicznego do budynku "InTel" III. Zakres prac remontowych: 1. w budynku In-Tel 2. w budynkach przy ul. Pławieńskiej 3 i ul. Grunwaldzkiej 2 3. w budynku przy ul. Moniuszki 26 IV. Zewnętrzne źródła finansowania inwestycji: 1. Krajowe 2. Środki Unii Europejskiej. V. Inwestor VI. Analiza finansowa i ekonomiczna VII. Podsumowanie 6. Część IV Opcja nr 3 I. Przyjęte założenia. II. Uwarunkowania prawne przeniesienia instytucji pożytku publicznego do budynku "InTel" III. Zakres prac remontowych: 1. w budynku In-Tel 2. w budynkach przy ul. Pławieńskiej 3 i ul. Grunwaldzkiej 2 3. w budynku przy ul. Moniuszki 26 IV. Zewnętrzne źródła finansowania inwestycji: 1. Krajowe 2. Środki Unii Europejskiej V. Inwestor VI. Analiza finansowa i ekonomiczna VII. Podsumowanie 7. Podsumowanie 8. Załączniki 4

4 1. WSTĘP Głównym celem niniejszej ekspertyzy jest analiza różnych opcji wykorzystania budynku stanowiącego obecnie własność firmy In-Tel Sp. z o.o. W toku prac nad opracowaniem wyodrębniono trzy opcje wykorzystania obiektu: 1) opcja nr 1 - przeznaczenie budynku stanowiącego obecnie własność "In-Tel" Sp. z o.o. na cele mieszkaniowe; 2) opcja nr 2 - przeznaczenie powyższego budynku na cele opieki społecznej, opieki zdrowotnej, administracji publicznej, bezpieczeństwa publicznego, organizacji pozarządowych wraz z utworzeniem Inkubatora Przedsiębiorczości; 3) opcja nr 3 - przeznaczenie części powyższego budynku na cele mieszkaniowe oraz na cele określone w opcji nr 2. Realizacja opcji 2 i 3 zakłada przeniesienie do budynku po firmie In-Tel następujących instytucji: 1) Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (MGOPS); 2) Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku Pomorskim - filia w Czaplinku (PUP); 3) Zarządu Nieruchomościami Miejskimi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (ZNM); 4) Zakładu Gospodarki Komunalnej (ZGK); 5) Komisariatu Policji w Czaplinku (jedynie w opcji nr 2); 6) Straży Miejskiej w Czaplinku; 7) Hufca ZHP w Czaplinku, 8) siedziby Związku Kombatantów Przeniesienie powyższych instytucji do budynku po firmie In-Tel wiązać się będzie dodatkowo ze zwolnieniem budynków, które w chwili obecnej są przez nie zajmowane. W związku z tym, przedmiotowy zakres ekspertyzy poszerzono o następujące budynki: 1) budynek przy ulicy Pławieńskiej 3 w Czaplinku zajmowany obecnie przez MGOPS; 2) budynek przy ulicy Grunwaldzkiej 2 w Czaplinku - zajmowany obecnie przez PUP, ZNM i ZGK; 3) budynek przy ulicy Drahimskiej 78 w Czaplinku zajmowany obecnie przez Komisariat Policji; 5

5 4) część budynku przy ulicy Moniuszki 26 w Czaplinku - zajmowany obecnie przez Hufiec ZHP w Czaplinku; 5) część budynku przy ulicy Rynek 6 w Czaplinku zajmowany obecnie przez Straż Miejską i Ośrodek Doradztwa Rolniczego. W dalszej części opracowania, zasadność wykorzystania budynków stanowiących przedmiot ekspertyzy, zostanie poddana analizie pod kątem: prawno-organizacyjnym, możliwości uzyskania zewnętrznego finansowania, zdolności finansowej Gminy do zrealizowania inwestycji, korzyści społeczno-ekonomicznych. W pierwszej części opracowania dokonano ogólnej charakterystyki stanu wyjściowego do przeprowadzenia ekspertyzy. Na początku scharakteryzowano potrzeby Gminy, które mogę być częściowo zaspokojone poprzez realizację inwestycji w jednej z 3 analizowanych opcji. Następnie dokonano skróconej charakterystyki stanu technicznego budynków będących przedmiotem ekspertyzy. Dokładny opis stanu technicznego znajduje się w Orzeczeniach Techniczno-Ekonomicznych, będących załącznikami do niniejszego opracowania. W kolejnym rozdziale części pierwszej zdefiniowano podstawowe założenia przyjęte we wszystkich analizach. Zdefiniowanie konkretnych założeń jest konieczne z uwagi na liczne obszary niepewności, na które napotkano w trakcie prac nad opracowaniem. Na koniec części pierwszej przedstawiono opis 3 opcji wykorzystania przedmiotowych budynków. W kolejnych 3 częściach przeanalizowano poszczególne opcje. Każda część ma zbliżoną strukturę. Na początku określono założenia dla każdej z opcji. Dodatkowo, dla opcji 2 i 3 omówiono uwarunkowania prawne wynikające z przyjętych założeń. Następnie scharakteryzowano zakres prac adaptacyjnych. W kolejnym rozdziale każdej z części dokonano analizy zewnętrznych źródła finansowania z podziałem na źródła krajowe oraz fundusze Unii Europejskiej. W rozdziale tym przedstawiono również konkretne rekomendacje w kwestii montażu finansowego. Następnie przeprowadzono analizę wyboru podmiotu realizującego inwestycję. Na końcu każdej części znajduje się analiza finansowa i ekonomiczna wraz z krótkim podsumowaniem i rekomendacjami dla każdej opcji. Opracowanie zakończone jest podsumowaniem, w którym znaleźć można zbiorczą syntezę wszystkich analizowanych opcji oraz rekomendowaną dalsza drogę postępowania Gminy. Niniejsze opracowanie zostało przygotowane w oparciu o stan prawny obowiązujący na dzień 28 lutego 2007 r. 6

6 2. WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH NA PODSTAWIE KTÓRYCH PRZEPROWADZONO ANALIZĘ 1) Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym tekst jednolity (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz z późniejszymi zmianami ); 2) Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U Nr 31, poz. 266 z późniejszymi zmianami); 3) Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz z późniejszymi zmianami); 4) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U Nr 261, poz z późniejszymi zmianami); 5) Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz.U.2006.Nr 251.poz. 1844); 6) Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych (Dz. U Nr 223, poz. 2218); 7) Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U r. Nr 162 poz. z późniejszymi zmianami); 8) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U Nr 156, poz z późniejszymi zmianami); 9) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami); 10) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego(dz. U 2003 Nr 120 poz.1133 z późniejszymi zmianami); 11) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U.2004 Nr 202, poz.2072); 12) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego,obliczania planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz.U.2004 Nr 130 poz.1389); 7

7 13) Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2151/2003 r z dnia 16 grudnia 2003 r w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV), Dz. Urz. WE L 340 z z późniejszymi zmianami; 14) Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie warunków i trybu udzielania kredytów i pożyczek ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego oraz niektórych wymagań dotyczących lokali i budynków finansowanych przy udziale tych środków z dnia (Dz.U Nr 62, poz. 719 z późniejszymi zmianami); 15) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu udzielania preferencyjnych kredytów ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych (Dz.U.2004 r. Nr 32; poz. 278); 16) Obwieszczenia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 września 2006 roku w sprawie ustalenia wysokości wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa zachodniopomorskiego i miasta Szczecin w okresie od 1 października 2006 r. do 31 marca 2007 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 102. poz. 1904); 17) Wskaźniki procentowe do obliczania wartości prac projektowych w kosztach robót budowlano-montażowych dla inwestycji kubaturowych (Dz.U.2004 Nr 130, poz. 1389). 8

8 3. CZĘŚĆ I I. Problemy Gminy Czaplinek leżące u podstaw niniejszej analizy 1. Problemy mieszkaniowe Gminy Czaplinek Zadania własne Gminy Czaplinek związane z budownictwem mieszkaniowym wynikają z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz z późniejszymi zmianami). Dotyczy to w szczególności art. 7 ust. 1, pkt 7 z którego wynika, iż zaspokojenie potrzeb wspólnoty w zakresie gminnego budownictwa mieszkaniowego należy do zadań własnych gmin. Obowiązki Gminy w tym zakresie wynikają także z ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U Nr 31, poz. 266 z późniejszymi zmianami). Dotyczy to art. 4 ust. 1 który ustala, iż tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej należy do zadań własnych gminy oraz ust. 2 który określa, iż gmina na zasadach i w wypadkach przewidzianej w ustawie, zapewnia lokale socjalne i lokale zamienne, a także zaspakaja potrzeby mieszkaniowe gospodarstw domowych o niskich dochodach. Realizacja obowiązku Gminy w zakresie zaspakajania potrzeb mieszkaniowych odbywa się w oparciu o: a) mieszkaniowy zasób gminy Należy przez to rozumieć lokale stanowiące własność gminy albo gminnych osób prawnych lub spółek handlowych utworzonych z udziałem gminy, z wyjątkiem towarzystw budownictwa społecznego, a także lokale pozostające w posiadaniu samoistnym tych podmiotów. b) gminny zasób nieruchomości Do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy. Gminny zasób nieruchomości może być wykorzystywany w szczególności na realizację budownictwa mieszkaniowego oraz związanych z tym budownictwem urządzeń infrastruktury technicznej. Aktualna sytuacja społeczno-gospodarcza Gminy Czaplinek nie pozwala jednak na pełną realizację zadań własnych z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego. 9

9 Ubożenie społeczeństwa wynikające w głównej mierze z wysokiego bezrobocia, wzrost cen mieszkań na rynku oraz wysokie zapotrzebowanie na mieszkania komunalne przekracza możliwości finansowe Gminy. Obecnie teren Gminy Czaplinek zamieszkuje osób (stan na dzień ), z tego na terenie miasta Czaplinek (59,57%). Grupa ta zajmuje obecnie lokali mieszkalnych, z czego zlokalizowanych jest na terenie miasta Czaplinek. Przeciętna liczba osób zamieszkująca w jednym mieszkaniu w 2002 r. w mieście Czaplinek wynosi 3,33 osoby, w Gminie 4,42 osoby (źródło: Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Czaplinek na lata ). Forma własności zasobów mieszkaniowych na terenie Gminy Czaplinek przedstawia się następująco: 1) 906 mieszkań stanowiących własność gminy Czaplinek ( z czego 776 zlokalizowanych jest na terenie miasta Czaplinek a 83 na terenie Gminy) co stanowi ok. 26,90 % ogółu zasobów mieszkaniowych gminy Czaplinek; 57% zasobów mieszkaniowych Gminy stanowią mieszkania wybudowane przed rokiem 1946 r.; 2% wybudowanych w latach ; 41 % wybudowanych po 1965 r. (źródło: Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Czaplinek na lata ). Ogólny stan techniczny budynków pozostawia wiele do życzenia. Wśród nich bez trudu można odnaleźć mieszkania, w których od dziesiątek lat nie była modernizowana, poza instalacją elektryczną, żadna inna infrastruktura techniczna. Utrzymanie budynków w stanie niepogorszonym wymaga znacznych nakładów finansowych, którymi obecnie Gmina nie dysponuje. Brak przez lata w budżecie Gminy środków finansowych doprowadziło do katastrofalnego stanu zasobów mieszkaniowych szczególnie na terenach wiejskich (w większości wśród budynków przejętych przez Gminę od AWRSP oraz Skarbu Państwa) - część z nich stwarza zagrożenie dla mieszkańców, bądź kwalifikuje się bezpośrednio do rozbiórki. Trudna sytuacja mieszkaniowa sprawia, iż Gmina Czaplinek nie dysponuje praktycznie lokalami socjalnymi. Odzysk lokali mieszkalnych odbywa się wyłącznie w sposób naturalny (wskutek wygaśnięcia umowy najmu w wyniku śmierci najemcy, o ile nie ma osób 10

10 wstępujących w stosunek najmu z mocy prawa) co daje Gminie jedynie kilka mieszkań w skali roku. Z uwagi na długa listę osób oczekujących na mieszkanie, mieszkania te przekazywane są w najem kolejno osobom z listy. W chwili obecnej Gmina nie dysponuje również lokalami zamiennymi. Zapotrzebowanie na mieszkania komunalne w Czaplinku jest duże, na dzień dzisiejszy (dane na styczeń 2007 r.) zgodnie z listą przydziału mieszkań komunalnych potrzebnych jest 143 mieszkań, a następne wnioski czekają na rozpatrzenie. 2) budownictwo jedno- i wielorodzinne - na terenie Gminy Czaplinek znajduje się 1659 mieszkań będących własnością prywatną co stanowi ok. 49,27 ogółu zasobów mieszkaniowych (źródło: Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Czaplinek na lata ) 3) Gmina dysponuje 15,5 ha gruntów ( w większości uzbrojonych) przeznaczonych pod budownictwo jedno i wielorodzinne z czego 0,75 ha stanowi własność prywatną. Mimo tak korzystnej sytuacji (łatwego dostępu do terenów pod budownictwo jedno i wielorodzinne), obecnie nie podejmowane są żadne działania mające na celu wykorzystanie posiadanych zasobów. 4) Spółdzielnie mieszkaniowe są właścicielami 725 mieszkań w Gminie Czaplinek, co stanowi 21,44 % ogółu zasobów mieszkaniowych (źródło: Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Czaplinek na lata ). Mieszkańcy spółdzielni mieszkaniowych mogą pochwalić się stosunkowo najlepszą jakością warunków mieszkaniowych. Mają oni dostęp do sieci systemów wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych i grzewczych. Procent ludności korzystających z urządzeń komunalnych na terenie Gminy Czaplinek jest niższy niż średnia dla województwa zachodniopomorskiego i wynosi on odpowiednio: 1) procent ludności korzystających z urządzeń sieci wodociągowej na terenie Gminy Czaplinek 87,5%, na terenie województwa zachodniopomorskiego - 93 %; 2) procent ludności korzystających z urządzeń sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Czaplinek - 59,57%, na terenie województwa zachodniopomorskiego - 73,3 %; 11

11 3) procent ludności korzystających z urządzeń sieci gazowej na terenie gminy Czaplinek - 59,57%, na terenie województwa zachodniopomorskiego - 58,7 %. 2. Problemy instytucji pożytku publicznego a) Biuro Obsługi Interesantów Urzędu Miasta i Gminy Czaplinek Poważnym problemem Urzędu Miasta i Gminy Czaplinek oraz mieszkańców Gminy jest brak samodzielnego Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta i Gminy Czaplinek (BOI), które obsługiwałoby wszystkich zainteresowanych z terenu Gminy jak i spoza niej. Obecnie funkcję BOI pełni Sekretariat Burmistrza Miasta i Gminy Czaplinek, który obsługuje jednocześnie interesantów i Burmistrza. Pomieszczenie to zajmuje powierzchnie około 18 m2. W związku z tą sytuacją, każdego dnia Sekretariat odwiedzany jest przez dużą grupę interesantów Urzędu, co zakłóca normalną pracę Sekretariatu oraz stwarza poważne utrudnienia w dostępie do informacji dla samych interesantów Urzędu (nie tylko mieszkańców gminy Czaplinek). Rozwiązaniem tego rodzaju sytuacji byłoby wyodrębnienie w strukturze organizacyjnej Urzędu nowego podmiotu - Biura Obsługi Interesantów (BOI) i umieszczenie go w pomieszczeniach do tego przystosowanych. Misją BOI byłaby bieżąca obsługa wszystkich interesantów zarówno mieszkańców Gminy jak i przyjezdnych. b) Potrzeby osób niepełnosprawnych Kolejnym ważkim problemem wymagającym rozwiązania przez Gminę Czaplinek jest problematyka dostępu osób niepełnosprawnych do obiektów użyteczności publicznej oraz do obiektów przez nich zamieszkiwanych. Obecnie teren Gminy zamieszkuje 1539 osób różnym stopniu niepełnosprawności (źródło: Gmina Strategia w zakresie polityki społecznej na lata ). Dodatkowo społeczeństwo Gminy Czaplinek z roku na rok starzeje się. Efektem tego jest m.in. stały wzrost liczby osób posiadających już albo w niedalekiej przyszłości trudności z poruszaniem się. Każdego dnia osoby te zderzają się z szarą rzeczywistością, jaką jest nafaszerowanie infrastruktury technicznej Czaplinka licznymi przeszkodami architektonicznymi. Tego 12

12 rodzaju sytuacja uniemożliwia osobom mającym problemy z poruszaniem się, normalne funkcjonowanie w społeczeństwie, czyniąc ich tym samy zależnym od osób trzecich, a tym samym wypieranie ich poza nawias społeczeństwa. Do licznej grupy przeszkód architektonicznych Gminy Czaplinek zaliczyć można: 1) niedostosowanie chodników (krawężników), sygnalizacji świetlnej oraz dźwiękowej do potrzeb osób mających problem z poruszaniem się utrudniając tym samym poruszanie się po ulicach Gminy; 2) niedostosowanie budynków użyteczności publicznej do potrzeb osób mających problem z poruszaniem się poprzez: utrzymywanie stromych, wąskich schodów bez zamontowanych w odpowiednim miejscu i na odpowiedniej wysokości poręczy; wąskich i trudnych w obsłudze drzwi wejściowe; brak dostępu do takich urządzeń jak schodołazy, windy; utrzymywanie wciąż nieodpowiednich podjazdów i krawężników stanowiących barierę nie do pokonania; brak wydzielonych specjalnie miejsc parkingowych czy też brak dostępu do sanitariatów przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. 3) niedostosowanie budynków mieszkalnych do potrzeb osób mających problemy z poruszaniem się. Obecnie mieszkańcy Gminy zamieszkują w większości budynki, które zostały wybudowane przed 1995 rokiem, tj. przed wejściem w życie zapisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U Nr 156, poz ze zm.) nakładających na inwestorów obowiązek uwzględnienia dostępu do obiektów osób niepełnosprawnych. Efektem tego jest prawie całkowite ich nieprzystosowanie do potrzeb osób mających problemy z poruszaniem - w szczególności do potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynkach brak jest takich rozwiązań jak: wystarczająco szerokie klatki schodowe, drzwi wejściowe zewnętrzne i wewnętrzne, podjazdy, niskie stopnie na klatkach schodowych, windy itd. Obowiązujący system prawny nakłada na inwestorów obowiązek zapewnienia osobom niepełnosprawnym, w tym w szczególności osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich dostępu do nowo budowanych obiektów (powstałych po 1 stycznia 1995 r.), 13

13 obiektów remontowanych, przebudowywanych, rozbudowywanych, a także zmiany sposobu użytkowania tak by dostosować budynki mieszkalne i obiekty użyteczności publicznej. Gmina Czaplinek - jako Inwestor - podczas planowania inwestycji zobowiązana jest w do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prawem ukierunkowanych na potrzeby osób niepełnosprawnych. I. Aktualny opis stanu technicznego budynków Budynek należący do firmy IN TEL Sp. z o.o. Lokalizacja: Budynek będący przedmiotem opracowania położony jest na terenie Czaplinka przy ul. Pławieńskiej 5. Właściciel: Obecnym właścicielem nieruchomości jest Firma In-Tel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Parametry techniczne budynku: Ogólny opis budynku: Jest to budynek wolnostojący, niepodpiwniczony, zbudowany w latach 70 ubiegłego wieku, w technologii tradycyjnej. Posiada szkielet słupowo ryglowy o układzie poprzecznym i wymiarach siatki rozstawu słupów wzdłuż budynku co 6 metrów. Posiada ściany osłonowe, murowane, stropy prefabrykowane. Stropodach wentylowany dwuspadowy. Pokrycie dachu stanowi papa asfaltowa. W budynku znajdują się cztery wejścia oraz dwie klatki schodowe. Parametry techniczne: 1) powierzchnia użytkowa (przed przebudową) 2 529,9 m2 14

14 2) powierzchnia użytkowa lokali (po przebudowie) m2 3) powierzchnia zabudowy - 989,9 m2, 4) kubatura budynku ,8 m2. 5) wysokość maksymalna budynku 10,91 m2 6) wysokość poszczególnych kondygnacji a) parter 3,33m, b) I piętro 2,69m, c) II piętro 2,66m. Budynek jest podłączony do gminnych sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. W chwili obecnej podłączenie do sieci wodociągowej jest zaplombowane, gdyż budynek korzysta z własnego ujęcia wody. W razie konieczności podłączenia budynku do sieci wodociągowej, operacja ta polegać będzie jedynie na odplombowaniu istniejącego podłączenia. Budynek jest ogrzewany ciepłem z sieci centralnego ogrzewania, tzn. ciepło jest zakupywane od podmiotu trzeciego. Wiąże się to z koniecznością ponoszenia dużych kosztów ogrzewania. Docelowo sugeruje się stworzenie własnej kotłowni. Koszty budowy kotłowni są uwzględnione w kosztach adaptacyjnych. Zakres prac remontowych: Bez względu na przyjętą wersję przebudowy przedmiotowego budynku zachodzi konieczność wykonania następujących robót (roboty główne): 1) Konstrukcja: a) zamurowanie części otworów okiennych i drzwiowych, b) przemurowanie kominów, c) wykonanie nowych przewodów wentylacyjnych i spalinowych, d) wykonanie ścian oddzielających poszczególne lokale, e) wykonanie ścianek działowych w powstałych lokalach, f) wykonanie klatki schodowej. 2) Termomodernizacja: a) wymiana stolarki okiennej, b) wymiana stolarki drzwiowej, c) ocieplenie ścian zewnętrznych, d) ocieplenie części stropu na parterem (podcienie), e) ocieplenie stropodachu wentylowanego, 15

15 f) wymiana instalacji C.O. wymianą grzejników i montażem zaworów grzejnikowych z głowicami termostatycznymi. 3) Instalacje wewnętrzne: a) wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzętem, b) wymiana instalacji wodociągowej wraz z przyborami, c) wymiana instalacji kanalizacyjnej, d) wymiana urządzeń sanitarnych, e) wykonanie instalacji odgromowej, f) wykonanie instalacji domofonowej, 4) Roboty wykończeniowe w budynku: a) wymiana parapetów wewnętrznych, b) częściowa wymiana i wykonanie nowych tynków wewnętrznych, c) ułożenie płytek glazurowanych na ścianach w łazienkach i kuchniach ( ciąg blatu roboczego ) oraz ubikacjach, d) wykonanie posadzek w łazienkach i pomieszczeniach socjalnych ( terakota ), e) ułożenie paneli podłogowych lub wykładzin w pokojach i kuchni, f) montaż drzwi wewnętrznych, g) wykonanie pomieszczeń łazienek i wc, h) malowanie pomieszczeń, lokali i klatek schodowych. 5) Pozostałe roboty w budynku: a) pokrycie dachu papą termozgrzewalną, b) wymiana rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich, c) wykonanie klatki schodowej. 6) Roboty zewnętrzne: a) wykonanie opaski wokół budynku, b) wykonanie chodników, dojść i dojazdu do budynku, c) wykonanie altanki śmietnikowej. Informacje dodatkowe: Do kosztów przebudowy należy zaliczyć również koszt dokumentacji. Wartość w/w opracowań uzależniona jest od stopni skomplikowania projektowanych robót. W związku z powyższym całkowity koszt dokumentacji może się kształtować na poziomie 6 % wartości robót budowlanych. 16

16 Obecne wykorzystanie części głównej budynku: Obecnie parter budynku (część jego pomieszczeń zajmująca około 300 m2.) zajmowany jest przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Eskulap. Pozostałe pomieszczenia na parterze oraz większość pomieszczeń na I piętrze i II piętrze są wolne. W jednopiętrowym, lewym skrzydle budynku znajduje się: stołówka, kuchnia oraz pomieszczenia biurowe. Ta część budynku (zgodnie z założeniami przyjętymi do niniejszej analiz) miałaby pozostać własnością firmy In-tel sp. z o.o. Budynek zajmowany przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Lokalizacja: Budynek położony jest na terenie Czaplinka przy ul. Pławieńskiej 3. Właściciel: Właścicielem budynku jest Gmina Czaplinek, która na podstawie umowy z dnia 30 grudnia 2005 r. zawartej w Czaplinku pomiędzy Gminą Czaplinek, a Zarządem Nieruchomościami Miejskimi Sp. z o.o. dokonała dzierżawy budynku na rzecz Spółki. Umowa obowiązuje do dnia 31 grudnia 2008 r. Parametry techniczne budynku: Szczegółowy opis budynku oraz prac remontowo budowlanych znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszej analizy Orzeczeniu Techniczno-Ekonomicznym budynku przy ul. Pławieńskiej 5 Budynek wolnostojący dwukondygnacyjny zbudowany w technologii tradycyjnej. Ściany murowane tynkowany, więźba drewniana. Pokrycie dachu stanowią płyty azbestowo cementowe faliste nieprasowane ( typ WF-6). Na piętrze znajdują się dwa lokale mieszkalne, natomiast w części parterowej budynku znajdują się biura Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 17

17 Powierzchnia użytkowa pomieszczeń biurowych wynosi 137,01m2. Część parterowa budynku była poddana gruntownemu remontowi w latach 90-tych XX wieku. Opis elementów i zakres planowanej przebudowy: 1) Układ funkcjonalny budynku jest niekorzystny, ponieważ w chwili obecnej ok. 19% powierzchni parteru stanowi powierzchnia użytkowa pomocnicza (komunikacja). 2) Z uwagi na fakt, że najemcy lokali użytkowych i właściciel obiektu wykazywał dbałość o stan techniczny budynku poprzez wykonywanie remontów i modernizacji należy uznać, że obiekt jest w dobrym stanie technicznym. 3) Lokal na parterze przebudowywany był na biura MGOPS. W chwili obecnej część parterowa budynku praktycznie bez żadnych większych przeróbek może być przeznaczona na samodzielny lokal mieszkalny o powierzchni ok. 137m2.W takim przypadku należy między innymi wykonać kuchnię i łazienkę oraz doprowadzić instalację gazową. Wartość prac łącznie z projektem winna zamknąć się kwotą ok zł. Jest to jedynie wartość przybliżona w/w zamierzenia, ponieważ ostateczna wartość prac uzależniona jest od zakresu prac remontowych i modernizacyjnych oraz zastosowanych materiałów. 4) W przypadku podziału parteru na dwa oddzielne lokale mieszkalne należy: a) wykonać dwie kuchnie i dwie łazienki b) wybudować brakujące przewody kominowe ( tj. wentylacyjne i spalinowe), które muszą przejść prze lokale położone na I piętrze lub inny być wyprowadzone ponad dach na elewacji budynku (zepsują widok elewacji).rozebrać zbędne ścianki c) wykonać ścianki działowe 5) W celu poprawy układu funkcjonalnego budynku pomieszczenia na parterze należy podzielić w taki sposób, aby lokale posiadały okna zarówno od frontu jak i od podwórza. Przy podziale na dwa lokale wejście do jednego odbywało by się z klatki schodowej ogólnodostępnej, do drugiego wiodło by osobne wejście z podjazdu betonowego w ścianie szczytowej. Podjazd wymaga również przebudowy. 6) Następnym problemem jest konieczność ( w przyszłości) usunięcia płyt eternitowych na dachu. Pokrycie z w/w materiału może być usunięte z budynku oraz wywiezione na składowisko odpadów przemysłowych tylko przez specjalistyczną firmę..obecne wykorzystanie budynku: 18

18 Obecnie budynek wykorzystywany jest w sposób mieszany. Parter budynku zajmowany jest przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czaplinku, na piętrze zaś znajdują się dwa mieszkania. Łączna powierzchnia użytkowa, przeznaczona na wynajem Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej stanowi 147,77m2 Tytuł prawny do lokalu obecnych najemców: 1) parter budynku - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stosunek najmu pomiędzy MG OPS, a Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o. funkcjonuje na podstawie umowy zawartej w dniu r. w Czaplinku pomiędzy MG OPS a Zakładem Gospodarki Komunalnej w Czaplinku (powinna być zawarta nowa umowa ze Spółką). W umowie tej przewidziano możliwość jej wypowiedzenia, z zachowaniem terminów ustawowych. Obecnie w pomieszczeniach wynajmowanych M-G OPS (ogółem 147,77m2) pracuje 20 osób. 2) piętro budynku - mieszkania Na pierwszym piętrze budynku, zlokalizowane są dwa lokale mieszkalne: 1) o powierzchni 20,95m2, oraz 2) o powierzchni 104,54 m2. Budynek zajmowany przez Zarząd Nieruchomościami Miejskimi Spółka z o.o Lokalizacja: Budynek położony jest na terenie Czaplinka przy ul. Grunwaldzkiej 2. Właściciel: Właścicielem budynku jest Gmina Czaplinek, która na mocy umowy (z wiadomości przekazanych przez pracownika Gminy Czaplinek - brak formy pisemnej), przekazała 19

19 w dzierżawę budynek na rzecz spółki Zarząd Nieruchomościami Miejskimi Spółka z o.o. Spółka podnajmuje lokale w budynku. Parametry techniczne budynku: Szczegółowy opis budynku oraz prac remontowo budowlanych znajduje się w załączniku nr 2 do niniejszej analizy Orzeczeniu Techniczno-Ekonomicznym budynku przy ul. Grunwaldzkiej 2 Budynek jest obiektem wolnostojącym, dwukondygnacyjnym z poddaszem. Budynek jest częściowo podpiwniczony, zbudowany w technologii tradycyjnej. W obiekcie znajdują się trzy klatki schodowe oraz cztery wejścia do budynku. W chwili obecnej w budynku na dwóch kondygnacjach znajduje się łącznie 7 lokali użytkowych o zróżnicowanej powierzchni (od 16,25 m2 do 158,39 m2) oraz o różnym stanie technicznym (część pomieszczeń jest po remoncie kapitalnym i w średnim stanie technicznym). W pomieszczeniach piwnicznych znajduje się lokalna kotłownia gazowa. Poddasze budynku zostało w 10% zagospodarowane jako pomieszczenia magazynowo-składowe. W wyniku przebudowy poddasza mogą powstać dodatkowe lokale mieszkalne. Parametry techniczne: 1) Przed przebudową: a) powierzchnia użytkowa lokali biurowych - 665,99 m2 b) powierzchnia użytkowa piwnic - 165,8 m2 c) powierzchnia użytkowa strychu - 211,90 m2 d) powierzchnia użytkowa budynku ,27 m2 e) powierzchnia zabudowy - f) kubatura budynku m3 g) powierzchnia działek Nr 492 i ,00 m2 h) wysokość maksymalna budynku - 436,75 m2 10,90 m i) wysokość poszczególnych kondygnacji: 2) piwnice - 1,90 2,50 m parter 2,80 m I piętro - 2,60 m poddasze - h max = 4,70 m Po przebudowie a) powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych m2 b) powierzchnia lokali na poddaszu - 198,00 m2 20

20 c) powierzchnia użytkowa piwnic - 161,18 m2 d) powierzchnia użytkowa budynku - 999,18 m2 e) wysokość poszczególnych kondygnacji: piwnice - 1,90 2,50 m parter 2,50 m I piętro - 2,60 m poddasze - h max = 2,60 m Zakres prac remontowych: W związku z planowaną przebudową przedmiotowego budynku zachodzi konieczność wykonania następujących robót ( roboty główne) : 1) Konstrukcja: a) zamurowanie zbędnych otworów okiennych i drzwiowych, b) przemurowanie kominów, c) wykonanie nowych przewodów wentylacyjnych i spalinowych, d) wykonanie ścian oddzielających poszczególne lokale, e) wykonanie ścianek działowych w powstałych lokalach, 2) Termodernizacja a) wymiana stolarki okiennej, b) wymiana stolarki drzwiowej, c) ocieplenie ścian zewnętrznych, d) wymiana instalacji c.o. z wymianą grzejników i montażem, e) zaworów grzejnikowych z głowicami termostatycznymi, 3) Instalacje wewnętrzne a) wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzętem, b) wymiana instalacji wodociągowej wraz z przyborami, c) wymiana instalacji kanalizacyjnej, d) wymiana instalacji gazowej, e) wymiana urządzeń sanitarnych, f) wykonanie instalacji odgromowej, g) wykonanie instalacji domofonowej, h) wykonanie instalacji AZART. 4) Roboty wykończeniowe w budynku: a) wymiana parapetów wewnętrznych, 21

USTAWA z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych

USTAWA z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych Kancelaria Sejmu s. 1/12 USTAWA z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006

Bardziej szczegółowo

Rozdział I PRZEPISY OGÓLNE

Rozdział I PRZEPISY OGÓLNE UCHWAŁA Nr XXXVI/202/2009 RADY GMINY ŁUKTA z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2010 2014 oraz zaspokajania potrzeb

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych

USTAWA z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych

USTAWA z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych Kancelaria Sejmu s. 1/13 USTAWA z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/97/12 RADY GMINY RYJEWO. z dnia 29 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR XIV/97/12 RADY GMINY RYJEWO. z dnia 29 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR XIV/97/12 RADY GMINY RYJEWO z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Ryjewo na lata 2012-2016. Na podstawie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 8 grudnia 2006 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 8 grudnia 2006 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/15 USTAWA z dnia 8 grudnia 2006 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 833, 1815. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY TARNAWATKA NA LATA

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY TARNAWATKA NA LATA Załącznik do Uchwały Nr XIII/92/2016 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 13 czerwca 2016 roku WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY TARNAWATKA NA LATA 2016-2020 Opracowanie Wieloletniego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 czerwca 2015 r. Poz. 833 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

OBIEKTY KOMUNALNE REMONTY DACHÓW I KOMINÓW NA BUDYNKACH KOMUNALNYCH

OBIEKTY KOMUNALNE REMONTY DACHÓW I KOMINÓW NA BUDYNKACH KOMUNALNYCH OBIEKTY KOMUNALNE Komunalny zasób gminy stanowi 8 budynków mieszkalnych z 36 lokalami mieszkalnymi, z tego 5 lokali socjalnych o obniżonym standardzie, 5 budynków użytkowych oraz 9 budynków gospodarczych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia r. Projekt z dnia 18 września 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr... z dnia... Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2012-2016

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr... z dnia... Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2012-2016 Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr... z dnia... Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2012-2016 Rozdział 1 Przepisy ogólne 1 Celem programu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/43/07 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27 luty 2007 r.

Uchwała Nr IV/43/07 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27 luty 2007 r. projekt Uchwała Nr IV/43/07 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27 luty 2007 r. w sprawie przyjęcia pięcioletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2007-2011 Na podstawie art. 21

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE ZADAŃ MIESZKANIOWYCH W PROPOZYCJACH BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO I ICH WSPARCIE DLA PROGRAMÓW REWITALIZACJI

FINANSOWANIE ZADAŃ MIESZKANIOWYCH W PROPOZYCJACH BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO I ICH WSPARCIE DLA PROGRAMÓW REWITALIZACJI FINANSOWANIE ZADAŃ MIESZKANIOWYCH W PROPOZYCJACH BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO I ICH WSPARCIE DLA PROGRAMÓW REWITALIZACJI IV ŚLĄSKIE i I OGÓLNOPOLSKIE FORUM MIESZKALNICTWA I REWITALIZACJI Sosnowiec, 14

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV..2014 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE. z dnia 26 luty 2014 r.

UCHWAŁA NR XLV..2014 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE. z dnia 26 luty 2014 r. UCHWAŁA NR XLV..2014 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 26 luty 2014 r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2014-2020 Na podstawie art. 4

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/66/2015 RADY GMINY KŁOCZEW. z dnia 15 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/66/2015 RADY GMINY KŁOCZEW. z dnia 15 maja 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/66/2015 RADY GMINY KŁOCZEW z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kłoczew na lata 2015 2019. Na podstawie art.18 ust.2

Bardziej szczegółowo

9) lokal mieszkalny nr 10 składający się z dwóch pomieszczeń o pow. 32,12 m² wyposażony w instalację elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną.

9) lokal mieszkalny nr 10 składający się z dwóch pomieszczeń o pow. 32,12 m² wyposażony w instalację elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną. Załącznik do Uchwały Nr IX/53/2011 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 czerwca 2011r. Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Rozdrażew na lata 2011 2016 Program reguluje zasady, prognozy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/37/15 RADY GMINY ŻAGAŃ. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żagań

UCHWAŁA NR VII/37/15 RADY GMINY ŻAGAŃ. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żagań UCHWAŁA NR VII/37/15 RADY GMINY ŻAGAŃ z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żagań Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 16 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/104/15 RADY MIEJSKIEJ W RYMANOWIE. z dnia 10 lipca 2015 r.

Rzeszów, dnia 16 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/104/15 RADY MIEJSKIEJ W RYMANOWIE. z dnia 10 lipca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 16 lipca 2015 r. Poz. 2161 UCHWAŁA NR IX/104/15 RADY MIEJSKIEJ W RYMANOWIE z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr Rady Gminy Tczew z dnia... uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tczew.

Uchwała nr Rady Gminy Tczew z dnia... uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tczew. PROJEKT Uchwała nr Rady Gminy Tczew z dnia... w sprawie: uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tczew. Na podstawie art. 21 ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 kwietnia 2004 r. o finansowym wsparciu tworzenia w latach 2004-2006 lokali socjalnych, noclegowni i domów dla bezdomnych

USTAWA z dnia 29 kwietnia 2004 r. o finansowym wsparciu tworzenia w latach 2004-2006 lokali socjalnych, noclegowni i domów dla bezdomnych Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 29 kwietnia 2004 r. o finansowym wsparciu tworzenia w latach 2004-2006 lokali socjalnych, noclegowni i domów dla bezdomnych Opracowano na podstawie Dz.U. z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY ZŁOTÓW NA LATA ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY ZŁOTÓW NA LATA ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr XX/216/12 Rady Gminy Złotów z dnia 24 maja 2012 r. WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY ZŁOTÓW NA LATA 2012 2016 ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Uchwalony

Bardziej szczegółowo

1 Uchwala się Program gospodarowania zasobem mieszkaniowym Miasta Marki na lata 2004-2008 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

1 Uchwala się Program gospodarowania zasobem mieszkaniowym Miasta Marki na lata 2004-2008 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Uchwała Nr XV/119/2004 Rady Miasta Marki z dnia 12 maja 2004 roku w sprawie Programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Miasta Marki na lata 2004-2008 Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI FUNDUSZU REMONTOWEGO W MIĘDZYZAKŁADOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZY UL

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI FUNDUSZU REMONTOWEGO W MIĘDZYZAKŁADOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZY UL REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI FUNDUSZU REMONTOWEGO W MIĘDZYZAKŁADOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZY UL. 11 LISTOPADA 81D/15 58-302 WAŁBRZYCHU PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 15 grudnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIII/241/08 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 29 grudnia 2008 roku

UCHWAŁA Nr XXIII/241/08 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 29 grudnia 2008 roku UCHWAŁA Nr XXIII/241/08 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Trzebnica na lata 2009 2013 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

1. W mieszkaniowym zasobie Gminy pozostaje, wg stanu na dzień 31.12.2013 r., 10 060 lokali mieszkalnych, w tym 917 lokali socjalnych.

1. W mieszkaniowym zasobie Gminy pozostaje, wg stanu na dzień 31.12.2013 r., 10 060 lokali mieszkalnych, w tym 917 lokali socjalnych. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Chorzów z dnia...2014 r. I Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy 1. W mieszkaniowym zasobie Gminy pozostaje, wg stanu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI NR XXVIII/204/09

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI NR XXVIII/204/09 UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI NR XXVIII/204/09 z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta Gryfów Śląski na lata

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr../ /2013 Rady Miejskiej w Kaletach. z dnia r.

Uchwała Nr../ /2013 Rady Miejskiej w Kaletach. z dnia r. projekt burmistrza Uchwała Nr../ /2013 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia.. 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Kalety na lata 2013 2017. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr L/275/2010 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 9 czerwca 2010 r.

UCHWAŁA Nr L/275/2010 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 9 czerwca 2010 r. 1574 UCHWAŁA Nr L/275/2010 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Stare Juchy na lata 2010-2014. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 23 lutego 2016 r. Poz. 695 UCHWAŁA NR 0007.XIV RADY GMINY SUCHY DĄB. z dnia 29 grudnia 2015 r.

Gdańsk, dnia 23 lutego 2016 r. Poz. 695 UCHWAŁA NR 0007.XIV RADY GMINY SUCHY DĄB. z dnia 29 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 lutego 2016 r. Poz. 695 UCHWAŁA NR 0007.XIV.97.2015 RADY GMINY SUCHY DĄB z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR W.0050.75.2012 WÓJTA GMINY GASZOWICE. z dnia 29 maja 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR W.0050.75.2012 WÓJTA GMINY GASZOWICE. z dnia 29 maja 2012 r. ZARZĄDZENIE NR W.0050.75.2012 WÓJTA GMINY GASZOWICE z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r.

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 213, poz. 2157. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/348/2013 RADY GMINY PODEGRODZIE. z dnia 27 sierpnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/348/2013 RADY GMINY PODEGRODZIE. z dnia 27 sierpnia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIV/348/2013 RADY GMINY PODEGRODZIE z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Podegrodzie na lata 2013-2018 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 29 września 2014 r. Poz. 3970 UCHWAŁA NR XXIX/191/14 RADY GMINY PĘCŁAW. z dnia 24 września 2014 r.

Wrocław, dnia 29 września 2014 r. Poz. 3970 UCHWAŁA NR XXIX/191/14 RADY GMINY PĘCŁAW. z dnia 24 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 29 września 2014 r. Poz. 3970 UCHWAŁA NR XXIX/191/14 RADY GMINY PĘCŁAW z dnia 24 września 2014 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 kwietnia 2013 r. Poz. 3289 UCHWAŁA NR 222/XXVIII/2013 RADY GMINY MIEDŹNO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego programu

Bardziej szczegółowo

Lp. Rodzaj wyposażenia Liczba lokali 1. Centralne ogrzewanie 142 2. Instalacja gazowa 15

Lp. Rodzaj wyposażenia Liczba lokali 1. Centralne ogrzewanie 142 2. Instalacja gazowa 15 UCHWAŁA NR XLVII/362/13 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE z dnia 30 października 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tuszyn na lata 2013 2017 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LIII / 404 / 14 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 30 września 2014 r.

UCHWAŁA NR LIII / 404 / 14 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 30 września 2014 r. UCHWAŁA NR LIII / 404 / 14 RADY GMINY CHEŁMŻA z dnia 30 września 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Chełmża na lata 2014-2018 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r.

ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r. ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r. I. STRONA TYTUŁOWA 1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZDUŃSKOWOLSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2. Adres obiektu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Kielce, dnia 29 marca 2012 r. Poz. 1004 UCHWAŁA NR XIII/ 119 /11 RADY GMINY W PAWŁOWIE. z dnia 28 grudnia 2011 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Kielce, dnia 29 marca 2012 r. Poz. 1004 UCHWAŁA NR XIII/ 119 /11 RADY GMINY W PAWŁOWIE. z dnia 28 grudnia 2011 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA NR XIII/ 119 /11 RADY GMINY W PAWŁOWIE z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/83/2015 RADY GMINY SADKOWICE. z dnia 30 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/83/2015 RADY GMINY SADKOWICE. z dnia 30 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/83/2015 RADY GMINY SADKOWICE z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Sadkowice na lata 2016 2022 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 kwietnia 2013 r. Poz. 3220 UCHWAŁA NR XXII.171.2013 RADY MIEJSKIEJ W KRZANOWICACH z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIII/189/2001 RADY GMINY PĘPOWO. z dnia 26 listopada 2001 r.

UCHWAŁA Nr XXXIII/189/2001 RADY GMINY PĘPOWO. z dnia 26 listopada 2001 r. Wielk.02.6.235 UCHWAŁA Nr XXXIII/189/2001 RADY GMINY PĘPOWO z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy Pępowo (Poznań, dnia 14 stycznia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/70/2015 RADY GMINY DZWOLA. z dnia 20 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR X/70/2015 RADY GMINY DZWOLA. z dnia 20 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR X/70/2015 RADY GMINY DZWOLA z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Dzwola na lata 2015-2019 Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XIII/127/08 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 czerwca 2008 r.

UCHWAŁA nr XIII/127/08 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 czerwca 2008 r. UCHWAŁA nr XIII/127/08 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kowalewo Pomorskie.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zał. nr 1 Opracowanie nr 1 pn.: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wykonanie projektu budowlano wykonawczego termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 17 w Tychach przy ul. Begonii Zakres robót

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XV/118/2012 RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE. z dnia 20 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XV/118/2012 RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE. z dnia 20 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 1268 UCHWAŁA NR XV/118/2012 RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLI/415/09 Rady Gminy Gniezno z dnia 9 grudnia 2009r. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gniezno na lata 2009 do 2013

Uchwała Nr XLI/415/09 Rady Gminy Gniezno z dnia 9 grudnia 2009r. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gniezno na lata 2009 do 2013 Uchwała Nr XLI/415/09 Rady Gminy Gniezno z dnia 9 grudnia 2009r w sprawie: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gniezno obejmującym lata 2009 do 2013. Na podstawie art. 40

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 244/XXXI/2014 RADY GMINY IRZĄDZE. z dnia 11 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR 244/XXXI/2014 RADY GMINY IRZĄDZE. z dnia 11 listopada 2014 r. UCHWAŁA NR 244/XXXI/2014 RADY GMINY IRZĄDZE z dnia 11 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Irządze w latach 2014-2019 Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO 1. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem operatu szacunkowego jest nieruchomość lokalowa objęta księgą wieczystą KW Nr KR2K/00048766/2 lokal mieszkalny położony na parterze (1 kondygnacja)

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 7 lipca 2015 r. Poz. 2052 UCHWAŁA NR 40/XI/2015 RADY GMINY W STARYM DZIKOWIE. z dnia 24 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 7 lipca 2015 r. Poz. 2052 UCHWAŁA NR 40/XI/2015 RADY GMINY W STARYM DZIKOWIE. z dnia 24 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 7 lipca 2015 r. Poz. 2052 UCHWAŁA NR 40/XI/2015 RADY GMINY W STARYM DZIKOWIE z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia r. Projekt Numer druku... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia... r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kożuchów na lata -2020 Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY PRZYKONA NA LATA 2015 2019

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY PRZYKONA NA LATA 2015 2019 Załącznik do Uchwały Nr 0007.314. 2014 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2014 r. WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY PRZYKONA NA LATA 2015 2019 SPIS TREŚCI Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 września 2014 r. Poz UCHWAŁA NR 438/2014 RADY MIASTA ZGORZELEC. z dnia 26 sierpnia 2014 r.

Wrocław, dnia 5 września 2014 r. Poz UCHWAŁA NR 438/2014 RADY MIASTA ZGORZELEC. z dnia 26 sierpnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 września 2014 r. Poz. 3698 UCHWAŁA NR 438/2014 RADY MIASTA ZGORZELEC z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 17 lipca 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XV/93/12 RADY MIEJSKIEJ W BISZTYNKU

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 17 lipca 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XV/93/12 RADY MIEJSKIEJ W BISZTYNKU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 17 lipca 2012 r. Poz. 2040 UCHWAŁA NR XV/93/12 RADY MIEJSKIEJ W BISZTYNKU z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/300/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE. z dnia 26 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXV/300/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE. z dnia 26 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXV/300/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE z dnia 26 października 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Świebodzin na lata 2013-2017.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIERAKOWICE. z dnia 4 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIERAKOWICE. z dnia 4 marca 2014 r. Projekt do pkt 5 UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIERAKOWICE z dnia 4 marca 04 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sierakowice na lata 04 08 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/89/2015 RADY GMINY KARCZMISKA. z dnia 3 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/89/2015 RADY GMINY KARCZMISKA. z dnia 3 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/89/2015 RADY GMINY KARCZMISKA z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Karczmiska na lata 2016-2020 Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. DEFINICJE

ROZDZIAŁ I. DEFINICJE REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI FUNDUSZU REMONTOWEGO W MIĘDZYZAKŁADOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZY UL. 11 LISTOPADA 81D/15 58-302 WAŁBRZYCHU PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 15 grudnia

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 13 czerwca 2014 r. Poz. 2181 UCHWAŁA NR XL/263/14 RADY GMINY ADAMÓW. z dnia 16 maja 2014 r.

Lublin, dnia 13 czerwca 2014 r. Poz. 2181 UCHWAŁA NR XL/263/14 RADY GMINY ADAMÓW. z dnia 16 maja 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 13 czerwca 2014 r. Poz. 2181 UCHWAŁA NR XL/263/14 RADY GMINY ADAMÓW z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.15.2015 RADY GMINY KOLSKO. z dnia 23 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR IV.15.2015 RADY GMINY KOLSKO. z dnia 23 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR IV.15.2015 RADY GMINY KOLSKO z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kolsko na lata 2015-2019 Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 28 stycznia 2015 r. Poz. 241 UCHWAŁA NR IV/18/15 RADY GMINY LUBOCHNIA z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 5 marca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXVIII/171/13 RADY GMINY W BRODACH. z dnia 25 stycznia 2013 r.

Kielce, dnia 5 marca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXVIII/171/13 RADY GMINY W BRODACH. z dnia 25 stycznia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 5 marca 2013 r. Poz. 1163 UCHWAŁA NR XXVIII/171/13 RADY GMINY W BRODACH z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 października 2015 r. Poz. 1707 UCHWAŁA NR IX/47/2015 RADY GMINY KRZESZYCE. z dnia 28 września 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 października 2015 r. Poz. 1707 UCHWAŁA NR IX/47/2015 RADY GMINY KRZESZYCE. z dnia 28 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 października 2015 r. Poz. 1707 UCHWAŁA NR IX/47/2015 RADY GMINY KRZESZYCE z dnia 28 września 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/242/2013 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 25 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/242/2013 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 25 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVII/242/2013 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Książ Wlkp. na lata 2014 2018 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/181/2012 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 28 lutego 2012r.

Uchwała Nr XV/181/2012 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 28 lutego 2012r. Uchwała Nr XV/181/2012 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 28 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Stargard

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. Rady Gminy Lubasz z dnia 12 kwietnia 2016 roku

Uchwała Nr. Rady Gminy Lubasz z dnia 12 kwietnia 2016 roku PROJEKT Uchwała Nr. Rady Gminy Lubasz z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubasz na lata 2016-2020. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY PĘPOWO NA LATA 2015 2019. Rozdział I Postanowienia ogólne

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY PĘPOWO NA LATA 2015 2019. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik Do Uchwały Nr VII/46/2015 Rady Gminy Pępowo z dnia 29 maja 2015 WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY PĘPOWO NA LATA 2015 2019 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Wieloletni

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/884/13 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 25 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/884/13 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 25 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIX/884/13 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia... 2012 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia "Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2012-2016". Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 2 lipca 2014 r. Poz. 2473 UCHWAŁA NR XXXV/274/14 RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE. z dnia 26 czerwca 2014 r.

Białystok, dnia 2 lipca 2014 r. Poz. 2473 UCHWAŁA NR XXXV/274/14 RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE. z dnia 26 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 2 lipca 2014 r. Poz. 2473 UCHWAŁA NR XXXV/274/14 RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Rada Gminy Mielec uchwala, co następuje:

Rada Gminy Mielec uchwala, co następuje: UCHWAŁA NR.. RADY GMINY MIELEC z dnia 2014 roku. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mielec na lata 2014-2019. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art.

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 28 stycznia 2013 r. Poz. 608 UCHWAŁA NR XXIII-345/2012 RADY MIEJSKIEJ W LĘBORKU. z dnia 21 grudnia 2012 r.

Gdańsk, dnia 28 stycznia 2013 r. Poz. 608 UCHWAŁA NR XXIII-345/2012 RADY MIEJSKIEJ W LĘBORKU. z dnia 21 grudnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 28 stycznia 2013 r. Poz. 608 UCHWAŁA NR XXIII-345/2012 RADY MIEJSKIEJ W LĘBORKU z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr VII-60/2011

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/250/14 RADY GMINY BOBROWICE. z dnia 26 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXIV/250/14 RADY GMINY BOBROWICE. z dnia 26 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR XXIV/250/14 RADY GMINY BOBROWICE z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Bobrowice na lata 2014-2018 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Ilość lokali ogółem mieszkalnych socjalnych 2008 381 357 24 2009 289 248 41 2010 266 225 41 2011 258 217 41 2012 250 209 41

Ilość lokali ogółem mieszkalnych socjalnych 2008 381 357 24 2009 289 248 41 2010 266 225 41 2011 258 217 41 2012 250 209 41 UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚCINAWIE NR LIX/301/2009 z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Ścinawa Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA MIESZKAŃ. stanowiących zasoby własne Wałbrzyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA MIESZKAŃ. stanowiących zasoby własne Wałbrzyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. Załącznik do umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą : Wałbrzyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością REGULAMIN PRZYZNAWANIA MIESZKAŃ stanowiących

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/436/14 RADY GMINY JASIENICA. z dnia 29 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLI/436/14 RADY GMINY JASIENICA. z dnia 29 kwietnia 2014 r. UCHWAŁA NR XLI/436/14 RADY GMINY JASIENICA z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Jasienica na lata 2014-2018 Na podstawie art.18 ust.2 pkt

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M ROZWOJU BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO I SOCJALNEGO W GMINIE GRYFINO NA LATA 2004 2006.

P R O G R A M ROZWOJU BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO I SOCJALNEGO W GMINIE GRYFINO NA LATA 2004 2006. Załącznik do Uchwały Nr XLIV/552/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 listopada 2005r. P R O G R A M ROZWOJU BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO I SOCJALNEGO W GMINIE GRYFINO NA LATA 2004 2006. Spis treści: I. Wprowadzenie.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY ŻABIA WOLA LATA 2010 2015

GMINNY PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY ŻABIA WOLA LATA 2010 2015 GMINNY PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY ŻABIA WOLA LATA 010 015 Mieszkaniowy zasób gminy tworzą lokale mieszkaniowe mienia komunalnego gminy Żabia Wola. I. Prognoza dotycząca wielkości

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 8 lipca 1999 r.

USTAWA. z dnia 8 lipca 1999 r. Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 8 lipca 1999 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych na usuwanie skutków powodzi Art. 1. 1. Ustawa reguluje zasady stosowania dopłat do oprocentowania

Bardziej szczegółowo

Certyfikaty energetyczne - zmiany w Prawie budowlanym

Certyfikaty energetyczne - zmiany w Prawie budowlanym BAZA LOKALOWA 12 Certyfikaty energetyczne - zmiany w Prawie budowlanym W dniu 15 października 2009 weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo budowlane. Do ustawy bazowej z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Problematyka mieszkaniowa w programach rewitalizacji miejskich obszarów centralnych

Problematyka mieszkaniowa w programach rewitalizacji miejskich obszarów centralnych Problematyka mieszkaniowa w programach rewitalizacji miejskich obszarów centralnych dr Alina Muzioł-Węcławowicz Politechnika Warszawska Forum Rewitalizacji 1 PLAN PREZENTACJI projekty mieszkaniowe a kompleksowość

Bardziej szczegółowo

Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy i Miasta Izbica Kujawska w latach Rozdział I

Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy i Miasta Izbica Kujawska w latach Rozdział I Załącznik do uchwały Nr VIII/56/11 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 8 sierpnia 2011 roku. Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy i Miasta Izbica Kujawska w latach 2011-2015.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR NR NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI. z dnia 29 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR NR NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI. z dnia 29 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR NR NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Międzyrzec Podlaski na lata 2016-2021

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/72/2011 RADY MIASTA CHEŁMNA. z dnia 25 października 2011 r.

UCHWAŁA NR X/72/2011 RADY MIASTA CHEŁMNA. z dnia 25 października 2011 r. UCHWAŁA NR X/72/2011 RADY MIASTA CHEŁMNA w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Chełmna w latach 2012 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art.40 ust.1 ustawy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE! ZA CENĘ PROMOCYJNĄ!!! PROMOCJA CENOWA OBOWIĄZUJE DO 30.06.2011 R.

OGŁOSZENIE! ZA CENĘ PROMOCYJNĄ!!! PROMOCJA CENOWA OBOWIĄZUJE DO 30.06.2011 R. OGŁOSZENIE! Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. ul. Cieślaka 6B w Szczecinku informuje, że przystępuje do budowy budynku mieszkalnego w Szczecinku przy ul.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/187/12 RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE. z dnia 30 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVI/187/12 RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE. z dnia 30 maja 2012 r. UCHWAŁA NR XXVI/187/12 RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE z dnia 30 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr V/20/11 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 maja 2011r. w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Handlu i Usług GOSPODARKA MIESZKANIOWA W 2007 R.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Handlu i Usług GOSPODARKA MIESZKANIOWA W 2007 R. Materiał na konferencję prasową w 23.października 2008 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Handlu i Usług Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS GOSPODARKA MIESZKANIOWA W 2007 R. Na stronie internetowej

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BARBARA ul. Wiejska 8, 41-503 Chorzów REGULAMIN

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BARBARA ul. Wiejska 8, 41-503 Chorzów REGULAMIN 1 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BARBARA ul. Wiejska 8, 41-503 Chorzów REGULAMIN określający zasady przeprowadzania i rozliczania przedsięwzięć termomodernizacji budynków oraz przedsięwzięć remontowych związanych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/54/15 RADY GMINY NOWE OSTROWY. z dnia 27 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/54/15 RADY GMINY NOWE OSTROWY. z dnia 27 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/54/15 RADY GMINY NOWE OSTROWY z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nowe Ostrowy na lata 2015-2020 Na podstawie art. 18 ust.2

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY KUNÓW NA LATA 2012 2016

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY KUNÓW NA LATA 2012 2016 WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY KUNÓW NA LATA 2012 2016 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem obejmuje w szczególności:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/249/2012 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 2 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/249/2012 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 2 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXVIII/249/2012 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie: programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Swarzędz na lata 2012-2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 lutego 2014 r. Poz. 696 UCHWAŁA NR 186/XLIX/2014 RADY GMINY OPATÓW z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym

Bardziej szczegółowo

S A C H A J K O P R O J E K T

S A C H A J K O P R O J E K T S A C H A J K O P R O J E K T MGR INZ. ALEKSANDRA SACHAJKO 93-134 Łódź, ul. Poznańska 17/19 M 17 TEL. 0-501-359-321 PROJEKT BUDOWLANY WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH DLA POMIESZCZEŃ KUCHNI I ŁAZIENKI W BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY MUROWANA GOŚLINA NA LATA 2004 DO 2008

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY MUROWANA GOŚLINA NA LATA 2004 DO 2008 WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY MUROWANA GOŚLINA NA LATA 2004 DO 2008 Zleceniodawca : Gmina Murowana Goślina ul. Poznańska 18 62-095 Murowana Goślina Opracowanie : LIDER Sp.

Bardziej szczegółowo

... Nazwisko i imię najemcy PESEL NIP Nr i seria dowodu osobistego ...

... Nazwisko i imię najemcy PESEL NIP Nr i seria dowodu osobistego ... PREZYDENT MIASTA KOSZALINA ul. Rynek Staromiejski 6 7 w Koszalinie za pośrednictwem: ZARZĄDU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH w Koszalinie Koszalin, dnia... W N I O S E K W sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr..

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY ZŁOTY STOK W LATACH 2009 2013

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY ZŁOTY STOK W LATACH 2009 2013 UCHWAŁA RADY MIEJKSIEJ W ZŁOTYM STOKU NR XXIV/159/09 z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Złoty Stok Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Operat szacunkowy lokalu mieszkalnego - wyciąg. Dla lokalu mieszkalnego nr 113 nie została założona księga wieczysta.

Operat szacunkowy lokalu mieszkalnego - wyciąg. Dla lokalu mieszkalnego nr 113 nie została założona księga wieczysta. Operat szacunkowy lokalu mieszkalnego - wyciąg 1. ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego lokal mieszkalny na 5 kondygnacji o pow.53,0000m2 składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 31 marca 2015 r. Poz. 1426 OBWIESZCZENIE NR VI/2/15 RADY MIEJSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRZE. z dnia 26 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 31 marca 2015 r. Poz. 1426 OBWIESZCZENIE NR VI/2/15 RADY MIEJSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRZE. z dnia 26 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 31 marca 2015 r. Poz. 1426 OBWIESZCZENIE NR VI/2/15 RADY MIEJSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRZE z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 Kraśnik, 2013.04.11 Miejska Biblioteka Publiczna ul. Koszarowa 10A 23-200 Kraśnik Tel./fax 81 8252897 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 I. ZAMAWIAJĄCY DYREKTOR MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ul. Koszarowa

Bardziej szczegółowo

Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Czarnocin na lata

Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Czarnocin na lata Załącznik do Uchwały Rady Gminy w ie Nr XIII/110/2011 z dnia 29-11-2011 r. Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy na lata 2012 2016. 1 1. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA 44-195 KNURÓW, UL. STAWOWA 4 www.miplan.pl e-mail: biuro@miplan.pl NIP: 9691551396 Regon: 241232850 INWENTARYZACJA BUDOWLANA Temat: Lokalizacja inwestycji: Nazwa i adres Zamawiającego: Nr umowy: Budynek

Bardziej szczegółowo