Opracowało konsorcjum firm:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opracowało konsorcjum firm:"

Transkrypt

1 Ekspertyza dotycząca możliwości adaptacji budynku położonego w Czaplinku przy ul.pławieńskiej 5, stanowiącego własność "INTEL" Sp. z o.o. z siedzibą w Czaplinku, na cele: mieszkaniowe, administracji publicznej, bezpieczeństwa publicznego, opieki społecznej i zdrowotnej oraz możliwości sfinansowania adaptacji z funduszy unijnych i innych Opracowało konsorcjum firm: 2

2 STRUKTURA DOKUMENTU 1. Wstęp 2. Wykaz aktów prawnych na podstawie których przeprowadzono analizę 3. Część I I. Problemy Gminy Czaplinek leżące u podstaw niniejszej analizy 1. Problemy mieszkaniowe Gminy Czaplinek 2. Problemy instytucji pożytku publicznego a) Biuro Obsługi Interesantów Urzędu Miasta i Gminy Czaplinek b) Potrzeby osób niepełnosprawnych II. Aktualny opis stanu technicznego budynków III. Podstawowe założenia przyjęte w ekspertyzie IV. Skrócony opis opcji 4. Część II. Opcja nr 1 I. Przyjęte założenia II. Zakres prac remontowych w budynku In-Tel, dostosowujących budynek do celów mieszkaniowych III. Zewnętrzne źródła finansowania gminnego budownictwa mieszkaniowego: 1. Krajowe a) Krajowy Fundusz Mieszkaniowy b) Fundusz Dopłat c) Fundusz Termomodernizacji d) Fundusz Rozwoju Inwestycji Komunalnych 2. Środki Unii Europejskiej IV. Inwestor: 1. Gmina 2. Towarzystwo Budownictwa Społecznego 3. Współfinansowanie prac dostosowawczych w budynku In-Tel przez Gminę i Towarzystwo Budownictwa Społecznego V. Analiza finansowa i ekonomiczna VI. Podsumowanie 5. Część III Opcja nr 2 I. Przyjęte założenia 3

3 II. Uwarunkowania prawne przeniesienia instytucji pożytku publicznego do budynku "InTel" III. Zakres prac remontowych: 1. w budynku In-Tel 2. w budynkach przy ul. Pławieńskiej 3 i ul. Grunwaldzkiej 2 3. w budynku przy ul. Moniuszki 26 IV. Zewnętrzne źródła finansowania inwestycji: 1. Krajowe 2. Środki Unii Europejskiej. V. Inwestor VI. Analiza finansowa i ekonomiczna VII. Podsumowanie 6. Część IV Opcja nr 3 I. Przyjęte założenia. II. Uwarunkowania prawne przeniesienia instytucji pożytku publicznego do budynku "InTel" III. Zakres prac remontowych: 1. w budynku In-Tel 2. w budynkach przy ul. Pławieńskiej 3 i ul. Grunwaldzkiej 2 3. w budynku przy ul. Moniuszki 26 IV. Zewnętrzne źródła finansowania inwestycji: 1. Krajowe 2. Środki Unii Europejskiej V. Inwestor VI. Analiza finansowa i ekonomiczna VII. Podsumowanie 7. Podsumowanie 8. Załączniki 4

4 1. WSTĘP Głównym celem niniejszej ekspertyzy jest analiza różnych opcji wykorzystania budynku stanowiącego obecnie własność firmy In-Tel Sp. z o.o. W toku prac nad opracowaniem wyodrębniono trzy opcje wykorzystania obiektu: 1) opcja nr 1 - przeznaczenie budynku stanowiącego obecnie własność "In-Tel" Sp. z o.o. na cele mieszkaniowe; 2) opcja nr 2 - przeznaczenie powyższego budynku na cele opieki społecznej, opieki zdrowotnej, administracji publicznej, bezpieczeństwa publicznego, organizacji pozarządowych wraz z utworzeniem Inkubatora Przedsiębiorczości; 3) opcja nr 3 - przeznaczenie części powyższego budynku na cele mieszkaniowe oraz na cele określone w opcji nr 2. Realizacja opcji 2 i 3 zakłada przeniesienie do budynku po firmie In-Tel następujących instytucji: 1) Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (MGOPS); 2) Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku Pomorskim - filia w Czaplinku (PUP); 3) Zarządu Nieruchomościami Miejskimi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (ZNM); 4) Zakładu Gospodarki Komunalnej (ZGK); 5) Komisariatu Policji w Czaplinku (jedynie w opcji nr 2); 6) Straży Miejskiej w Czaplinku; 7) Hufca ZHP w Czaplinku, 8) siedziby Związku Kombatantów Przeniesienie powyższych instytucji do budynku po firmie In-Tel wiązać się będzie dodatkowo ze zwolnieniem budynków, które w chwili obecnej są przez nie zajmowane. W związku z tym, przedmiotowy zakres ekspertyzy poszerzono o następujące budynki: 1) budynek przy ulicy Pławieńskiej 3 w Czaplinku zajmowany obecnie przez MGOPS; 2) budynek przy ulicy Grunwaldzkiej 2 w Czaplinku - zajmowany obecnie przez PUP, ZNM i ZGK; 3) budynek przy ulicy Drahimskiej 78 w Czaplinku zajmowany obecnie przez Komisariat Policji; 5

5 4) część budynku przy ulicy Moniuszki 26 w Czaplinku - zajmowany obecnie przez Hufiec ZHP w Czaplinku; 5) część budynku przy ulicy Rynek 6 w Czaplinku zajmowany obecnie przez Straż Miejską i Ośrodek Doradztwa Rolniczego. W dalszej części opracowania, zasadność wykorzystania budynków stanowiących przedmiot ekspertyzy, zostanie poddana analizie pod kątem: prawno-organizacyjnym, możliwości uzyskania zewnętrznego finansowania, zdolności finansowej Gminy do zrealizowania inwestycji, korzyści społeczno-ekonomicznych. W pierwszej części opracowania dokonano ogólnej charakterystyki stanu wyjściowego do przeprowadzenia ekspertyzy. Na początku scharakteryzowano potrzeby Gminy, które mogę być częściowo zaspokojone poprzez realizację inwestycji w jednej z 3 analizowanych opcji. Następnie dokonano skróconej charakterystyki stanu technicznego budynków będących przedmiotem ekspertyzy. Dokładny opis stanu technicznego znajduje się w Orzeczeniach Techniczno-Ekonomicznych, będących załącznikami do niniejszego opracowania. W kolejnym rozdziale części pierwszej zdefiniowano podstawowe założenia przyjęte we wszystkich analizach. Zdefiniowanie konkretnych założeń jest konieczne z uwagi na liczne obszary niepewności, na które napotkano w trakcie prac nad opracowaniem. Na koniec części pierwszej przedstawiono opis 3 opcji wykorzystania przedmiotowych budynków. W kolejnych 3 częściach przeanalizowano poszczególne opcje. Każda część ma zbliżoną strukturę. Na początku określono założenia dla każdej z opcji. Dodatkowo, dla opcji 2 i 3 omówiono uwarunkowania prawne wynikające z przyjętych założeń. Następnie scharakteryzowano zakres prac adaptacyjnych. W kolejnym rozdziale każdej z części dokonano analizy zewnętrznych źródła finansowania z podziałem na źródła krajowe oraz fundusze Unii Europejskiej. W rozdziale tym przedstawiono również konkretne rekomendacje w kwestii montażu finansowego. Następnie przeprowadzono analizę wyboru podmiotu realizującego inwestycję. Na końcu każdej części znajduje się analiza finansowa i ekonomiczna wraz z krótkim podsumowaniem i rekomendacjami dla każdej opcji. Opracowanie zakończone jest podsumowaniem, w którym znaleźć można zbiorczą syntezę wszystkich analizowanych opcji oraz rekomendowaną dalsza drogę postępowania Gminy. Niniejsze opracowanie zostało przygotowane w oparciu o stan prawny obowiązujący na dzień 28 lutego 2007 r. 6

6 2. WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH NA PODSTAWIE KTÓRYCH PRZEPROWADZONO ANALIZĘ 1) Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym tekst jednolity (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz z późniejszymi zmianami ); 2) Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U Nr 31, poz. 266 z późniejszymi zmianami); 3) Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz z późniejszymi zmianami); 4) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U Nr 261, poz z późniejszymi zmianami); 5) Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz.U.2006.Nr 251.poz. 1844); 6) Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych (Dz. U Nr 223, poz. 2218); 7) Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U r. Nr 162 poz. z późniejszymi zmianami); 8) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U Nr 156, poz z późniejszymi zmianami); 9) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami); 10) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego(dz. U 2003 Nr 120 poz.1133 z późniejszymi zmianami); 11) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U.2004 Nr 202, poz.2072); 12) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego,obliczania planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz.U.2004 Nr 130 poz.1389); 7

7 13) Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2151/2003 r z dnia 16 grudnia 2003 r w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV), Dz. Urz. WE L 340 z z późniejszymi zmianami; 14) Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie warunków i trybu udzielania kredytów i pożyczek ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego oraz niektórych wymagań dotyczących lokali i budynków finansowanych przy udziale tych środków z dnia (Dz.U Nr 62, poz. 719 z późniejszymi zmianami); 15) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu udzielania preferencyjnych kredytów ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych (Dz.U.2004 r. Nr 32; poz. 278); 16) Obwieszczenia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 września 2006 roku w sprawie ustalenia wysokości wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa zachodniopomorskiego i miasta Szczecin w okresie od 1 października 2006 r. do 31 marca 2007 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 102. poz. 1904); 17) Wskaźniki procentowe do obliczania wartości prac projektowych w kosztach robót budowlano-montażowych dla inwestycji kubaturowych (Dz.U.2004 Nr 130, poz. 1389). 8

8 3. CZĘŚĆ I I. Problemy Gminy Czaplinek leżące u podstaw niniejszej analizy 1. Problemy mieszkaniowe Gminy Czaplinek Zadania własne Gminy Czaplinek związane z budownictwem mieszkaniowym wynikają z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz z późniejszymi zmianami). Dotyczy to w szczególności art. 7 ust. 1, pkt 7 z którego wynika, iż zaspokojenie potrzeb wspólnoty w zakresie gminnego budownictwa mieszkaniowego należy do zadań własnych gmin. Obowiązki Gminy w tym zakresie wynikają także z ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U Nr 31, poz. 266 z późniejszymi zmianami). Dotyczy to art. 4 ust. 1 który ustala, iż tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej należy do zadań własnych gminy oraz ust. 2 który określa, iż gmina na zasadach i w wypadkach przewidzianej w ustawie, zapewnia lokale socjalne i lokale zamienne, a także zaspakaja potrzeby mieszkaniowe gospodarstw domowych o niskich dochodach. Realizacja obowiązku Gminy w zakresie zaspakajania potrzeb mieszkaniowych odbywa się w oparciu o: a) mieszkaniowy zasób gminy Należy przez to rozumieć lokale stanowiące własność gminy albo gminnych osób prawnych lub spółek handlowych utworzonych z udziałem gminy, z wyjątkiem towarzystw budownictwa społecznego, a także lokale pozostające w posiadaniu samoistnym tych podmiotów. b) gminny zasób nieruchomości Do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy. Gminny zasób nieruchomości może być wykorzystywany w szczególności na realizację budownictwa mieszkaniowego oraz związanych z tym budownictwem urządzeń infrastruktury technicznej. Aktualna sytuacja społeczno-gospodarcza Gminy Czaplinek nie pozwala jednak na pełną realizację zadań własnych z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego. 9

9 Ubożenie społeczeństwa wynikające w głównej mierze z wysokiego bezrobocia, wzrost cen mieszkań na rynku oraz wysokie zapotrzebowanie na mieszkania komunalne przekracza możliwości finansowe Gminy. Obecnie teren Gminy Czaplinek zamieszkuje osób (stan na dzień ), z tego na terenie miasta Czaplinek (59,57%). Grupa ta zajmuje obecnie lokali mieszkalnych, z czego zlokalizowanych jest na terenie miasta Czaplinek. Przeciętna liczba osób zamieszkująca w jednym mieszkaniu w 2002 r. w mieście Czaplinek wynosi 3,33 osoby, w Gminie 4,42 osoby (źródło: Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Czaplinek na lata ). Forma własności zasobów mieszkaniowych na terenie Gminy Czaplinek przedstawia się następująco: 1) 906 mieszkań stanowiących własność gminy Czaplinek ( z czego 776 zlokalizowanych jest na terenie miasta Czaplinek a 83 na terenie Gminy) co stanowi ok. 26,90 % ogółu zasobów mieszkaniowych gminy Czaplinek; 57% zasobów mieszkaniowych Gminy stanowią mieszkania wybudowane przed rokiem 1946 r.; 2% wybudowanych w latach ; 41 % wybudowanych po 1965 r. (źródło: Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Czaplinek na lata ). Ogólny stan techniczny budynków pozostawia wiele do życzenia. Wśród nich bez trudu można odnaleźć mieszkania, w których od dziesiątek lat nie była modernizowana, poza instalacją elektryczną, żadna inna infrastruktura techniczna. Utrzymanie budynków w stanie niepogorszonym wymaga znacznych nakładów finansowych, którymi obecnie Gmina nie dysponuje. Brak przez lata w budżecie Gminy środków finansowych doprowadziło do katastrofalnego stanu zasobów mieszkaniowych szczególnie na terenach wiejskich (w większości wśród budynków przejętych przez Gminę od AWRSP oraz Skarbu Państwa) - część z nich stwarza zagrożenie dla mieszkańców, bądź kwalifikuje się bezpośrednio do rozbiórki. Trudna sytuacja mieszkaniowa sprawia, iż Gmina Czaplinek nie dysponuje praktycznie lokalami socjalnymi. Odzysk lokali mieszkalnych odbywa się wyłącznie w sposób naturalny (wskutek wygaśnięcia umowy najmu w wyniku śmierci najemcy, o ile nie ma osób 10

10 wstępujących w stosunek najmu z mocy prawa) co daje Gminie jedynie kilka mieszkań w skali roku. Z uwagi na długa listę osób oczekujących na mieszkanie, mieszkania te przekazywane są w najem kolejno osobom z listy. W chwili obecnej Gmina nie dysponuje również lokalami zamiennymi. Zapotrzebowanie na mieszkania komunalne w Czaplinku jest duże, na dzień dzisiejszy (dane na styczeń 2007 r.) zgodnie z listą przydziału mieszkań komunalnych potrzebnych jest 143 mieszkań, a następne wnioski czekają na rozpatrzenie. 2) budownictwo jedno- i wielorodzinne - na terenie Gminy Czaplinek znajduje się 1659 mieszkań będących własnością prywatną co stanowi ok. 49,27 ogółu zasobów mieszkaniowych (źródło: Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Czaplinek na lata ) 3) Gmina dysponuje 15,5 ha gruntów ( w większości uzbrojonych) przeznaczonych pod budownictwo jedno i wielorodzinne z czego 0,75 ha stanowi własność prywatną. Mimo tak korzystnej sytuacji (łatwego dostępu do terenów pod budownictwo jedno i wielorodzinne), obecnie nie podejmowane są żadne działania mające na celu wykorzystanie posiadanych zasobów. 4) Spółdzielnie mieszkaniowe są właścicielami 725 mieszkań w Gminie Czaplinek, co stanowi 21,44 % ogółu zasobów mieszkaniowych (źródło: Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Czaplinek na lata ). Mieszkańcy spółdzielni mieszkaniowych mogą pochwalić się stosunkowo najlepszą jakością warunków mieszkaniowych. Mają oni dostęp do sieci systemów wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych i grzewczych. Procent ludności korzystających z urządzeń komunalnych na terenie Gminy Czaplinek jest niższy niż średnia dla województwa zachodniopomorskiego i wynosi on odpowiednio: 1) procent ludności korzystających z urządzeń sieci wodociągowej na terenie Gminy Czaplinek 87,5%, na terenie województwa zachodniopomorskiego - 93 %; 2) procent ludności korzystających z urządzeń sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Czaplinek - 59,57%, na terenie województwa zachodniopomorskiego - 73,3 %; 11

11 3) procent ludności korzystających z urządzeń sieci gazowej na terenie gminy Czaplinek - 59,57%, na terenie województwa zachodniopomorskiego - 58,7 %. 2. Problemy instytucji pożytku publicznego a) Biuro Obsługi Interesantów Urzędu Miasta i Gminy Czaplinek Poważnym problemem Urzędu Miasta i Gminy Czaplinek oraz mieszkańców Gminy jest brak samodzielnego Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta i Gminy Czaplinek (BOI), które obsługiwałoby wszystkich zainteresowanych z terenu Gminy jak i spoza niej. Obecnie funkcję BOI pełni Sekretariat Burmistrza Miasta i Gminy Czaplinek, który obsługuje jednocześnie interesantów i Burmistrza. Pomieszczenie to zajmuje powierzchnie około 18 m2. W związku z tą sytuacją, każdego dnia Sekretariat odwiedzany jest przez dużą grupę interesantów Urzędu, co zakłóca normalną pracę Sekretariatu oraz stwarza poważne utrudnienia w dostępie do informacji dla samych interesantów Urzędu (nie tylko mieszkańców gminy Czaplinek). Rozwiązaniem tego rodzaju sytuacji byłoby wyodrębnienie w strukturze organizacyjnej Urzędu nowego podmiotu - Biura Obsługi Interesantów (BOI) i umieszczenie go w pomieszczeniach do tego przystosowanych. Misją BOI byłaby bieżąca obsługa wszystkich interesantów zarówno mieszkańców Gminy jak i przyjezdnych. b) Potrzeby osób niepełnosprawnych Kolejnym ważkim problemem wymagającym rozwiązania przez Gminę Czaplinek jest problematyka dostępu osób niepełnosprawnych do obiektów użyteczności publicznej oraz do obiektów przez nich zamieszkiwanych. Obecnie teren Gminy zamieszkuje 1539 osób różnym stopniu niepełnosprawności (źródło: Gmina Strategia w zakresie polityki społecznej na lata ). Dodatkowo społeczeństwo Gminy Czaplinek z roku na rok starzeje się. Efektem tego jest m.in. stały wzrost liczby osób posiadających już albo w niedalekiej przyszłości trudności z poruszaniem się. Każdego dnia osoby te zderzają się z szarą rzeczywistością, jaką jest nafaszerowanie infrastruktury technicznej Czaplinka licznymi przeszkodami architektonicznymi. Tego 12

12 rodzaju sytuacja uniemożliwia osobom mającym problemy z poruszaniem się, normalne funkcjonowanie w społeczeństwie, czyniąc ich tym samy zależnym od osób trzecich, a tym samym wypieranie ich poza nawias społeczeństwa. Do licznej grupy przeszkód architektonicznych Gminy Czaplinek zaliczyć można: 1) niedostosowanie chodników (krawężników), sygnalizacji świetlnej oraz dźwiękowej do potrzeb osób mających problem z poruszaniem się utrudniając tym samym poruszanie się po ulicach Gminy; 2) niedostosowanie budynków użyteczności publicznej do potrzeb osób mających problem z poruszaniem się poprzez: utrzymywanie stromych, wąskich schodów bez zamontowanych w odpowiednim miejscu i na odpowiedniej wysokości poręczy; wąskich i trudnych w obsłudze drzwi wejściowe; brak dostępu do takich urządzeń jak schodołazy, windy; utrzymywanie wciąż nieodpowiednich podjazdów i krawężników stanowiących barierę nie do pokonania; brak wydzielonych specjalnie miejsc parkingowych czy też brak dostępu do sanitariatów przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. 3) niedostosowanie budynków mieszkalnych do potrzeb osób mających problemy z poruszaniem się. Obecnie mieszkańcy Gminy zamieszkują w większości budynki, które zostały wybudowane przed 1995 rokiem, tj. przed wejściem w życie zapisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U Nr 156, poz ze zm.) nakładających na inwestorów obowiązek uwzględnienia dostępu do obiektów osób niepełnosprawnych. Efektem tego jest prawie całkowite ich nieprzystosowanie do potrzeb osób mających problemy z poruszaniem - w szczególności do potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynkach brak jest takich rozwiązań jak: wystarczająco szerokie klatki schodowe, drzwi wejściowe zewnętrzne i wewnętrzne, podjazdy, niskie stopnie na klatkach schodowych, windy itd. Obowiązujący system prawny nakłada na inwestorów obowiązek zapewnienia osobom niepełnosprawnym, w tym w szczególności osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich dostępu do nowo budowanych obiektów (powstałych po 1 stycznia 1995 r.), 13

13 obiektów remontowanych, przebudowywanych, rozbudowywanych, a także zmiany sposobu użytkowania tak by dostosować budynki mieszkalne i obiekty użyteczności publicznej. Gmina Czaplinek - jako Inwestor - podczas planowania inwestycji zobowiązana jest w do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prawem ukierunkowanych na potrzeby osób niepełnosprawnych. I. Aktualny opis stanu technicznego budynków Budynek należący do firmy IN TEL Sp. z o.o. Lokalizacja: Budynek będący przedmiotem opracowania położony jest na terenie Czaplinka przy ul. Pławieńskiej 5. Właściciel: Obecnym właścicielem nieruchomości jest Firma In-Tel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Parametry techniczne budynku: Ogólny opis budynku: Jest to budynek wolnostojący, niepodpiwniczony, zbudowany w latach 70 ubiegłego wieku, w technologii tradycyjnej. Posiada szkielet słupowo ryglowy o układzie poprzecznym i wymiarach siatki rozstawu słupów wzdłuż budynku co 6 metrów. Posiada ściany osłonowe, murowane, stropy prefabrykowane. Stropodach wentylowany dwuspadowy. Pokrycie dachu stanowi papa asfaltowa. W budynku znajdują się cztery wejścia oraz dwie klatki schodowe. Parametry techniczne: 1) powierzchnia użytkowa (przed przebudową) 2 529,9 m2 14

14 2) powierzchnia użytkowa lokali (po przebudowie) m2 3) powierzchnia zabudowy - 989,9 m2, 4) kubatura budynku ,8 m2. 5) wysokość maksymalna budynku 10,91 m2 6) wysokość poszczególnych kondygnacji a) parter 3,33m, b) I piętro 2,69m, c) II piętro 2,66m. Budynek jest podłączony do gminnych sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. W chwili obecnej podłączenie do sieci wodociągowej jest zaplombowane, gdyż budynek korzysta z własnego ujęcia wody. W razie konieczności podłączenia budynku do sieci wodociągowej, operacja ta polegać będzie jedynie na odplombowaniu istniejącego podłączenia. Budynek jest ogrzewany ciepłem z sieci centralnego ogrzewania, tzn. ciepło jest zakupywane od podmiotu trzeciego. Wiąże się to z koniecznością ponoszenia dużych kosztów ogrzewania. Docelowo sugeruje się stworzenie własnej kotłowni. Koszty budowy kotłowni są uwzględnione w kosztach adaptacyjnych. Zakres prac remontowych: Bez względu na przyjętą wersję przebudowy przedmiotowego budynku zachodzi konieczność wykonania następujących robót (roboty główne): 1) Konstrukcja: a) zamurowanie części otworów okiennych i drzwiowych, b) przemurowanie kominów, c) wykonanie nowych przewodów wentylacyjnych i spalinowych, d) wykonanie ścian oddzielających poszczególne lokale, e) wykonanie ścianek działowych w powstałych lokalach, f) wykonanie klatki schodowej. 2) Termomodernizacja: a) wymiana stolarki okiennej, b) wymiana stolarki drzwiowej, c) ocieplenie ścian zewnętrznych, d) ocieplenie części stropu na parterem (podcienie), e) ocieplenie stropodachu wentylowanego, 15

15 f) wymiana instalacji C.O. wymianą grzejników i montażem zaworów grzejnikowych z głowicami termostatycznymi. 3) Instalacje wewnętrzne: a) wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzętem, b) wymiana instalacji wodociągowej wraz z przyborami, c) wymiana instalacji kanalizacyjnej, d) wymiana urządzeń sanitarnych, e) wykonanie instalacji odgromowej, f) wykonanie instalacji domofonowej, 4) Roboty wykończeniowe w budynku: a) wymiana parapetów wewnętrznych, b) częściowa wymiana i wykonanie nowych tynków wewnętrznych, c) ułożenie płytek glazurowanych na ścianach w łazienkach i kuchniach ( ciąg blatu roboczego ) oraz ubikacjach, d) wykonanie posadzek w łazienkach i pomieszczeniach socjalnych ( terakota ), e) ułożenie paneli podłogowych lub wykładzin w pokojach i kuchni, f) montaż drzwi wewnętrznych, g) wykonanie pomieszczeń łazienek i wc, h) malowanie pomieszczeń, lokali i klatek schodowych. 5) Pozostałe roboty w budynku: a) pokrycie dachu papą termozgrzewalną, b) wymiana rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich, c) wykonanie klatki schodowej. 6) Roboty zewnętrzne: a) wykonanie opaski wokół budynku, b) wykonanie chodników, dojść i dojazdu do budynku, c) wykonanie altanki śmietnikowej. Informacje dodatkowe: Do kosztów przebudowy należy zaliczyć również koszt dokumentacji. Wartość w/w opracowań uzależniona jest od stopni skomplikowania projektowanych robót. W związku z powyższym całkowity koszt dokumentacji może się kształtować na poziomie 6 % wartości robót budowlanych. 16

16 Obecne wykorzystanie części głównej budynku: Obecnie parter budynku (część jego pomieszczeń zajmująca około 300 m2.) zajmowany jest przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Eskulap. Pozostałe pomieszczenia na parterze oraz większość pomieszczeń na I piętrze i II piętrze są wolne. W jednopiętrowym, lewym skrzydle budynku znajduje się: stołówka, kuchnia oraz pomieszczenia biurowe. Ta część budynku (zgodnie z założeniami przyjętymi do niniejszej analiz) miałaby pozostać własnością firmy In-tel sp. z o.o. Budynek zajmowany przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Lokalizacja: Budynek położony jest na terenie Czaplinka przy ul. Pławieńskiej 3. Właściciel: Właścicielem budynku jest Gmina Czaplinek, która na podstawie umowy z dnia 30 grudnia 2005 r. zawartej w Czaplinku pomiędzy Gminą Czaplinek, a Zarządem Nieruchomościami Miejskimi Sp. z o.o. dokonała dzierżawy budynku na rzecz Spółki. Umowa obowiązuje do dnia 31 grudnia 2008 r. Parametry techniczne budynku: Szczegółowy opis budynku oraz prac remontowo budowlanych znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszej analizy Orzeczeniu Techniczno-Ekonomicznym budynku przy ul. Pławieńskiej 5 Budynek wolnostojący dwukondygnacyjny zbudowany w technologii tradycyjnej. Ściany murowane tynkowany, więźba drewniana. Pokrycie dachu stanowią płyty azbestowo cementowe faliste nieprasowane ( typ WF-6). Na piętrze znajdują się dwa lokale mieszkalne, natomiast w części parterowej budynku znajdują się biura Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 17

17 Powierzchnia użytkowa pomieszczeń biurowych wynosi 137,01m2. Część parterowa budynku była poddana gruntownemu remontowi w latach 90-tych XX wieku. Opis elementów i zakres planowanej przebudowy: 1) Układ funkcjonalny budynku jest niekorzystny, ponieważ w chwili obecnej ok. 19% powierzchni parteru stanowi powierzchnia użytkowa pomocnicza (komunikacja). 2) Z uwagi na fakt, że najemcy lokali użytkowych i właściciel obiektu wykazywał dbałość o stan techniczny budynku poprzez wykonywanie remontów i modernizacji należy uznać, że obiekt jest w dobrym stanie technicznym. 3) Lokal na parterze przebudowywany był na biura MGOPS. W chwili obecnej część parterowa budynku praktycznie bez żadnych większych przeróbek może być przeznaczona na samodzielny lokal mieszkalny o powierzchni ok. 137m2.W takim przypadku należy między innymi wykonać kuchnię i łazienkę oraz doprowadzić instalację gazową. Wartość prac łącznie z projektem winna zamknąć się kwotą ok zł. Jest to jedynie wartość przybliżona w/w zamierzenia, ponieważ ostateczna wartość prac uzależniona jest od zakresu prac remontowych i modernizacyjnych oraz zastosowanych materiałów. 4) W przypadku podziału parteru na dwa oddzielne lokale mieszkalne należy: a) wykonać dwie kuchnie i dwie łazienki b) wybudować brakujące przewody kominowe ( tj. wentylacyjne i spalinowe), które muszą przejść prze lokale położone na I piętrze lub inny być wyprowadzone ponad dach na elewacji budynku (zepsują widok elewacji).rozebrać zbędne ścianki c) wykonać ścianki działowe 5) W celu poprawy układu funkcjonalnego budynku pomieszczenia na parterze należy podzielić w taki sposób, aby lokale posiadały okna zarówno od frontu jak i od podwórza. Przy podziale na dwa lokale wejście do jednego odbywało by się z klatki schodowej ogólnodostępnej, do drugiego wiodło by osobne wejście z podjazdu betonowego w ścianie szczytowej. Podjazd wymaga również przebudowy. 6) Następnym problemem jest konieczność ( w przyszłości) usunięcia płyt eternitowych na dachu. Pokrycie z w/w materiału może być usunięte z budynku oraz wywiezione na składowisko odpadów przemysłowych tylko przez specjalistyczną firmę..obecne wykorzystanie budynku: 18

18 Obecnie budynek wykorzystywany jest w sposób mieszany. Parter budynku zajmowany jest przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czaplinku, na piętrze zaś znajdują się dwa mieszkania. Łączna powierzchnia użytkowa, przeznaczona na wynajem Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej stanowi 147,77m2 Tytuł prawny do lokalu obecnych najemców: 1) parter budynku - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stosunek najmu pomiędzy MG OPS, a Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o. funkcjonuje na podstawie umowy zawartej w dniu r. w Czaplinku pomiędzy MG OPS a Zakładem Gospodarki Komunalnej w Czaplinku (powinna być zawarta nowa umowa ze Spółką). W umowie tej przewidziano możliwość jej wypowiedzenia, z zachowaniem terminów ustawowych. Obecnie w pomieszczeniach wynajmowanych M-G OPS (ogółem 147,77m2) pracuje 20 osób. 2) piętro budynku - mieszkania Na pierwszym piętrze budynku, zlokalizowane są dwa lokale mieszkalne: 1) o powierzchni 20,95m2, oraz 2) o powierzchni 104,54 m2. Budynek zajmowany przez Zarząd Nieruchomościami Miejskimi Spółka z o.o Lokalizacja: Budynek położony jest na terenie Czaplinka przy ul. Grunwaldzkiej 2. Właściciel: Właścicielem budynku jest Gmina Czaplinek, która na mocy umowy (z wiadomości przekazanych przez pracownika Gminy Czaplinek - brak formy pisemnej), przekazała 19

19 w dzierżawę budynek na rzecz spółki Zarząd Nieruchomościami Miejskimi Spółka z o.o. Spółka podnajmuje lokale w budynku. Parametry techniczne budynku: Szczegółowy opis budynku oraz prac remontowo budowlanych znajduje się w załączniku nr 2 do niniejszej analizy Orzeczeniu Techniczno-Ekonomicznym budynku przy ul. Grunwaldzkiej 2 Budynek jest obiektem wolnostojącym, dwukondygnacyjnym z poddaszem. Budynek jest częściowo podpiwniczony, zbudowany w technologii tradycyjnej. W obiekcie znajdują się trzy klatki schodowe oraz cztery wejścia do budynku. W chwili obecnej w budynku na dwóch kondygnacjach znajduje się łącznie 7 lokali użytkowych o zróżnicowanej powierzchni (od 16,25 m2 do 158,39 m2) oraz o różnym stanie technicznym (część pomieszczeń jest po remoncie kapitalnym i w średnim stanie technicznym). W pomieszczeniach piwnicznych znajduje się lokalna kotłownia gazowa. Poddasze budynku zostało w 10% zagospodarowane jako pomieszczenia magazynowo-składowe. W wyniku przebudowy poddasza mogą powstać dodatkowe lokale mieszkalne. Parametry techniczne: 1) Przed przebudową: a) powierzchnia użytkowa lokali biurowych - 665,99 m2 b) powierzchnia użytkowa piwnic - 165,8 m2 c) powierzchnia użytkowa strychu - 211,90 m2 d) powierzchnia użytkowa budynku ,27 m2 e) powierzchnia zabudowy - f) kubatura budynku m3 g) powierzchnia działek Nr 492 i ,00 m2 h) wysokość maksymalna budynku - 436,75 m2 10,90 m i) wysokość poszczególnych kondygnacji: 2) piwnice - 1,90 2,50 m parter 2,80 m I piętro - 2,60 m poddasze - h max = 4,70 m Po przebudowie a) powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych m2 b) powierzchnia lokali na poddaszu - 198,00 m2 20

20 c) powierzchnia użytkowa piwnic - 161,18 m2 d) powierzchnia użytkowa budynku - 999,18 m2 e) wysokość poszczególnych kondygnacji: piwnice - 1,90 2,50 m parter 2,50 m I piętro - 2,60 m poddasze - h max = 2,60 m Zakres prac remontowych: W związku z planowaną przebudową przedmiotowego budynku zachodzi konieczność wykonania następujących robót ( roboty główne) : 1) Konstrukcja: a) zamurowanie zbędnych otworów okiennych i drzwiowych, b) przemurowanie kominów, c) wykonanie nowych przewodów wentylacyjnych i spalinowych, d) wykonanie ścian oddzielających poszczególne lokale, e) wykonanie ścianek działowych w powstałych lokalach, 2) Termodernizacja a) wymiana stolarki okiennej, b) wymiana stolarki drzwiowej, c) ocieplenie ścian zewnętrznych, d) wymiana instalacji c.o. z wymianą grzejników i montażem, e) zaworów grzejnikowych z głowicami termostatycznymi, 3) Instalacje wewnętrzne a) wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzętem, b) wymiana instalacji wodociągowej wraz z przyborami, c) wymiana instalacji kanalizacyjnej, d) wymiana instalacji gazowej, e) wymiana urządzeń sanitarnych, f) wykonanie instalacji odgromowej, g) wykonanie instalacji domofonowej, h) wykonanie instalacji AZART. 4) Roboty wykończeniowe w budynku: a) wymiana parapetów wewnętrznych, 21

PLAN ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ

PLAN ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ PLAN ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ Wspólnoty Mieszkaniowej Opracował: Warszawa, maj 2006 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 1.1. Podsumowanie dla kierownictwa... 1.2. Cele opracowania i oczekiwania właściciela...

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych

USTAWA z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych Kancelaria Sejmu s. 1/13 USTAWA z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Brak mieszkań dla najuboższych jest powszechnie postrzegany jako ogromny problem społeczny. Nie jest to przy tym wyłącznie problem samych osób biednych, ale również właścicieli

Bardziej szczegółowo

Premia termomodernizacyjna

Premia termomodernizacyjna Premia termomodernizacyjna Premia termomodernizacyjna to forma pomocy państwa dla inwestora realizującego przedsięwzięcie termomodernizacyjne. Jest ona przyznawana przez Bank Gospodarstwa Krajowego w wysokości

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Nr ewid. 170/2011/P/11/108/KIN Informacja o wynikach kontroli REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO MARZEC 2 01 1

Bardziej szczegółowo

Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim.

Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim. Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim. Dr Jacek Sierak 1. Pojęcie i cechy inwestycji samorządowych. Inwestowanie to jeden z podstawowych rodzajów działalności

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 71 poz. 733. USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Dz.U. 2001 Nr 71 poz. 733. USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego Kancelaria Sejmu s. 1/26 Dz.U. 2001 Nr 71 poz. 733 USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 22 sierpnia 2007 r. Nr 61 UCHWAŁY RAD POWIATÓW

Opole, dnia 22 sierpnia 2007 r. Nr 61 UCHWAŁY RAD POWIATÓW DZIENNIK URZEDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 22 sierpnia 2007 r. Nr 61, TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD POWIATÓW 1870 - Rady Powiatu w Oleśnie Nr V/38/07 z dnia 5 marca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK POMOC WNIOSKODAWCY

PODRĘCZNIK POMOC WNIOSKODAWCY PODRĘCZNIK - POMOC WNIOSKODAWCY PROGRAM OPERACYJNY PL04: OSZCZĘDZANIE ENERGII I PROMOWANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2009 2014 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W SYSTEMIE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W SYSTEMIE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO KGP-4101-01-00/2012 Nr ewid. 1/2013/P/12/051/KGP Informacja o wynikach kontroli REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W SYSTEMIE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

I. Podstawowe informacje o jednostce...4. II. Cel analizy...5. IV. Analiza aktualnej sytuacji finansowej Miasta Leszna...12

I. Podstawowe informacje o jednostce...4. II. Cel analizy...5. IV. Analiza aktualnej sytuacji finansowej Miasta Leszna...12 ANALIZA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ MOŻLIWOŚCI INWESTYCYJNYCH MIASTA LESZNO Opracował: Adrian Nowak Usługi Prawnicze i Audyt Wewnętrzny - Michał Pruski, ul. Mogileńska 4d/24, 61-052 Poznań, NIP

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/507/12 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 23 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XVIII/507/12 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 23 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA NR XVIII/507/12 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Szczecin

Bardziej szczegółowo

ANALIZA MOŻLIWOŚCI EMISJI OBLIGACJI PRZEZ GMINĘ PĄTNÓW

ANALIZA MOŻLIWOŚCI EMISJI OBLIGACJI PRZEZ GMINĘ PĄTNÓW URZĄD GMINY PĄTNÓW PĄTNÓW 48 98-335 PĄTNÓW ANALIZA MOŻLIWOŚCI EMISJI OBLIGACJI PRZEZ GMINĘ PĄTNÓW Wykonawca: INWEST CONSULTING Sp. z o.o. 60-830 Poznań, ul. Krasińskiego 16 tel. (0-61) 851 86 77 /fax.

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Kraków, wrzesień 2007 r. Spis treści: 1. Wprowadzenie...3

Bardziej szczegółowo

Raport ze studiów przypadku PPP

Raport ze studiów przypadku PPP Raport ze studiów przypadku PPP Sporządzony na potrzeby "Analizy potencjału podmiotów publicznych i przedsiębiorstw do realizacji projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego" dla Polskiej Agencji Rozwoju

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY

ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 174/10 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 10 lutego 2010 r. ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY Opracowanie dokumentu

Bardziej szczegółowo

Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań

Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań 2 Niniejsza publikacja została opracowana w ramach projektu Z prawem pod jednym dachem współfinansowanego przez Instytut Spraw Publicznych ze środków

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2013 r.

Warszawa, maj 2013 r. WYTYCZNE dotyczące udzielania przez BGK pożyczek nie stanowiących pomocy publicznej na realizację Projektów Miejskich zlokalizowanych w Gdańsku, Gdyni, Słupsku i Sopocie ze środków Inicjatywy JESSICA wdrażanej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. Znak sprawy: PM/r.0210-1/06 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. Oświęcim, lipiec 2006 r. S P

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy za 2014 rok Warszawa, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy za 2014 rok Warszawa, marzec 2015 r. załącznik nr 1 do uchwały Nr 774/2015 Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 24 marca 2015 r. Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy za

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2013 r.

Warszawa, kwiecień 2013 r. ZASADY udzielania przez BGK pożyczek nie stanowiących pomocy publicznej na realizację miejskich projektów rewitalizacyjnych w ramach Inicjatywy JESSICA w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU obejmujący okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 marca 2014 roku Lublin, 15 maja 2014

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie

ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Rozdział 4 str. 1 ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie Spis treści: 4.1. Finansowanie ochrony środowiska w gminie i w powiecie... 3

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1 Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1 Łódź, styczeń 2015 1 Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Czerwiec 2015 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 lutego 2014 r. Poz. 5. KOMUNIKAT Nr 1 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 5 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 20 lutego 2014 r. Poz. 5. KOMUNIKAT Nr 1 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 5 lutego 2014 r. Warszawa, dnia 20 lutego 2014 r. Poz. 5 KOMUNIKAT Nr 1 MINISTRA FINANSÓW z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie przyjęcia Krajowego Standardu Rachunkowości

Bardziej szczegółowo

ANALIZA METOD FINANSOWANIA INWESTYCJI BUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ W LUTYNI

ANALIZA METOD FINANSOWANIA INWESTYCJI BUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ W LUTYNI www.ic.poznan.pl ANALIZA METOD FINANSOWANIA INWESTYCJI BUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ W LUTYNI GMINA MIĘKINIA INWEST CONSULTING S.A. ul. Krasińskiego 16 6-83 Poznań tel./fax: (-61) 851 86 77 biuro@ic.poznan.pl Dariusz

Bardziej szczegółowo

ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK

ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK Zarząd Zwierzynieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Krakowie KRAKÓW, MARZEC 2012 ROK. 2

Bardziej szczegółowo

TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI

TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI KONFERENCJA EKOLOGIA W MOIM GOSPODARSTWIE 24.02.2012, NOWOGRÓD TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI ZAGADNIENIA: 1. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo