Sidoma8Online Funkcjonalność dla klienta wersja 1.07

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sidoma8Online Funkcjonalność dla klienta wersja 1.07"

Transkrypt

1 Funkcjonalność dla klienta wersja 1.07 Str. 1 / 72

2 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE WSTĘPNE MENU SIDOMA Logowanie do systemu Rejestracja Historia operacji w internecie Wyloguj MENU PULPIT Pulpit MENU INFORMACJE GPW Zarządzanie menu GPW Zarządzanie grupami papierów Ustawienia serwisu Notowania Arkusz zleceń Obserwacja instrumentu Wykres z GPW Zmiana czasu dla VWAP Reuters Wiadomości Kursy walut Indeksy zagraniczne Papiery rekomendowane Statystyka sesji Największe obroty Największe spadki Największe wzrosty MENU RACHUNEK Zlecenia Stan konta Koszyki papierów Zlecenia koszykowe Historia zleceń Historia transakcji Historia rachunku Historia zleceń modyfikowanych Zlecenia odrzucone Należności zobowiązania Dyspozycja zapisu na akcje NE bez pp Zamówienie na akcje NE Przeglądanie zapisów na NE dla rachunku LNK MENU DYSPOZYCJE Przelew gotówki Dyspozycja blokady Dyspozycja nadania NIK Dyspozycja odpowiedzi na wezwanie...74 Str. 2 / 72

3 6.5. Dyspozycja zmiany danych osobowych Dyspozycja zmiany pakietu Dyspozycja zmiany prowizji Zamawianie usług informacyjnych Dyspozycja Rozchód FIFO Przeglądanie dyspozycji dla rachunku...79 Str. 3 / 72

4 1. Informacje wstępne Po uruchomieniu systemu Sidoma wersja 8.0 zgłasza się ekran z menu początkowym, w którym są do dyspozycji podstawowe funkcje (Login, Wyjdź) umożliwiające rozpoczęcie lub zakończenie pracy. Dopiero po zalogowaniu się do systemu udostępniane jest menu główne oraz rozwijane submenu, które pozwalają na korzystanie z wszystkich funkcji systemu. Zawartość menu uzależniona jest od uprawnień użytkownika. W tytule okna aplikacji znajduje się informacja o nazwie i wersji systemu, oraz o aktualnie wybranym rachunku. Wybierając z menu, można mieć otwartych wiele okien funkcji jednocześnie. Między oknami można się przenosić poprzez wybór myszką. Okna zamyka się klikając w znak "x" w prawym górnym rogu okna. Dodatkowe ikonki w górnym prawym rogu pozwalają na minimalizację i maksymalizację okna. Tablice przekraczające wielkość okna są przewijane zarówno w poziomie jak i w pionie. W lewym górnym rogu okna znajduje się wskaźnik, którego podświetlenie na zielono oznacza pobieranie informacji z bazy danych. W tym czasie kontrolki okna pozostają nieaktywne. W oknach udostępnionych przez system pomiędzy kolejnymi polami formularza przechodzi się klawiszem "Tab" lub myszką. Po wprowadzeniu nowej wartości do pola sprawdzana jest jej poprawność względem oczekiwanego typu danych: poprawność daty, poprawny format ilości lub kwoty, sprawdzenie długości wypełnień tekstowych. Tam gdzie jest to wymagane, system wymusza stosowanie wielkich liter. Kolumny tabeli mogą być dowolnie rozszerzane bądź zwężane, przez ustawienie się w pozycji nagłówka i przeciągnięcie myszą. Dodatkowo po kliknięciu prawym klawiszem w nagłówek tabeli pojawi się okno 'Ustawienia użytkownika'. Funkcja ta daje możliwość ukrycia zbędnych pól ( + dodanie, - ukrycie) oraz ustawienia kolejności widocznych ( góra, dół ). Tam gdzie zostało to przewidziane istnieje możliwość przeszukiwania bazy danych przez wpisanie określonych kryteriów w pola ekranu. Do wyszukiwania można używać znaku "%", którego użycie zastępuje jeden lub kilka znaków. Gdy chcemy wybrać np. klientów zaczynających się na określoną literę lub grupę liter, wpisujemy początkowe litery i następnie znak "%". Chcąc zastąpić dokładnie jeden znak używa się symbolu "_". Tam gdzie ma to zastosowanie, można korzystać przy selekcji z symboli: ">", "<", "<>". Przy podaniu kilku parametrów selekcji w jednym wierszu są one traktowane łącznie (iloczyn logiczny). Przy podaniu kilku parametrów selekcji w różnych wierszach są one traktowane niezależnie (suma logiczna). W niektórych polach występują listy podpowiedzi. Przy polach tych jest znak strzałki. Aby skorzystać z podpowiedzi kliknąć na strzałkę lub wcisnąć klawisz F1. Wyświetli się lista, z której możemy wybrać pożądaną wartość. Część pól ma wprowadzony wymóg zgodności wartości wpisanej ręcznie z zawartością listy podpowiedzi. W niektórych tabelach na obrzeżu znajduje się pole, wskazujące na status danego wiersza wyróżniony kolorem. Normalnie posiada kolor szary. W przypadku modyfikacji kolor ten zmienia się, i tak: czerwony - pozycja jest zaznaczona do usunięcia, zielony - pozycja dopisywana, oliwkowy - pozycja modyfikowana. Zmiany te zostaną wprowadzone dopiero po zapisaniu do bazy danych. Gdy dopisujemy nowy wiersz, możemy wykorzystać jako wzór którykolwiek z istniejących wierszy. W tym celu należy - zaznaczyć wiersz (1 klik). Następnie kopiuj (Ctrl+C). Zostanie skopiowany cały zaznaczony wiersz. Naciśnięcie (Ctrl+V) powoduje wstawienie nowego wiersza. Str. 4 / 72

5 2. Menu Sidoma Gdy wybierzemy z menu głównego Sidoma pojawi się rozwinięte menu funkcji: Wyloguj się Wybranie tej funkcji powoduje wylogowanie się danego użytkownika i umożliwia ponowne zalogowanie się tego lub innego użytkownika. Drukuj Drukuj dokument Odśwież Odśwież stronę Tryb pracy Funkcja ta umożliwia ustawienie parametrów, określających tryb pracy klienta. Proxy Proxy Wyjdź Powoduje zakończenie pracy i wyjście do początku systemu, skąd rozpoczyna się start. 2.1.Logowanie do systemu Logowanie do systemu podanie loginu Podczas logowania pojawi się okno z pytaniem o login. Po wpisaniu loginu zostanie wysłana informacja z podanym loginem do serwera. W odpowiedzi serwer wygeneruje listę numerów wymaganych znaków hasła i prześle ją do klienta. Liczba wymaganych znaków będzie mieścić się w granicach 35-40% wszystkich znaków całego hasła. Aplikacja kliencka wygeneruje okno ze spisem powyższych numerów znaków i klawiaturą ekranową do ich wprowadzenia. Str. 5 / 72

6 Logowanie do systemu wpisanie hasła W puste pola należy wprowadzić wybrane losowo przez system znaki z ustanowionego hasła (np. jeśli pola numer 1, 5 są puste wprowadź pierwszy, piąty znak z hasła). W celu uniemożliwienia bezpośredniego odczytania haseł z tablicy, będą one zapisane w postaci zaszyfrowanej algorytmem AES 128bit. Długość hasła będzie ograniczona do 16 znaków. W wyniku błędnego logowania otrzymuje się komunikat: Brak połączenia z serwerem Błędny identyfikator, błędne hasło Konto zablokowane Za dużo błędnych logowań Trwa przerwa W przypadku poprawnego logowania Sidoma uruchamia się z menu zgodnym z uprawnieniami klienta. 2.2.Rejestracja Proces rejestracji klienta i otwarcia nowego rachunku inwestycyjnego składa się z następujących trzech etapów: Złożenie wniosku online za pomocą aplikacji Sidoma. Rozpatrzenie wniosku przez pracownika ING Securities S.A. Podpisanie umowy w placówce ING Securities S.A. Niniejszy podrozdział opisuje tylko i wyłącznie proces składania wniosku online przez użytkownika. Proces rozpatrzenia i akceptacji (bądź odrzucenia) wniosku przez pracownika ING Securities S.A. opisany zostanie dalej w oddzielnym punkcie tego dokumentu. Str. 6 / 72

7 Składanie wniosku za pomocą aplikacji Sidoma: ekran 1: Logowanie do aplikacji Sidoma Użytkownik w celu złożenia wniosku otwarcia nowego rachunku w ING Securities S.A. musi wypełnić wniosek rejestracyjny za pomocą aplikacji Sidoma. W tym celu, po uruchomieniu aplikacji należy wcisnąć przycisk [Anuluj] na oknie logowania (ekran 1) oraz wybrać z menu Sidoma->Rejestracja (ekran 2). ekran 2: Wybrór rejestracji klienta z menu aplikacji Po wybraniu wyżej wymienionej opcji z menu aplikacja wyświetli okno z wyborem typu wniosku (ekran 3). Aby założyć nowy rachunek inwestycyjny należy kliknąć przycisk [Nowy rachunek...]. Str. 7 / 72

8 ekran 3: Wybór rodzaju składanego wniosku Kolejnym krokiem jest wypełnienie ankiety z danymi niezbędnymi do otwarcia rachunku inwestycyjnego ING Securities S.A. Pierwszym oknem z polami do wypełnienia jest panel danych osobowych. Na tym panelu użytkownik składający wniosek wpisuje własne dane (ekran 4). Na panelu Dane osobowe, obowiązkowe jest wypełnienie wszystkich pól tekstowych. Str. 8 / 72

9 ekran 4: Dane osobowe Jeśli którekolwiek z obowiązkowych pól nie zostanie wypełnione, system wyświetli odpowiedni komunikat i poprosi o ich wypełnienie w przeciwnym wypadku niemożliwe będzie przejście do kolejnego ekranu. Następnie użytkownik musi podać swoje dane teleadresowe. Na panelu Adres zameldowania obowiązkowe jest podanie pełnego adresu, przynajmniej jednego numeru telefonu kontaktowego oraz adresu (ekran 5). Użytkownik może również podać adres korespondencyjny wybierając w polu Adres korespondencyjny inny: wartość TAK oraz wypełniając pola panelu Adres korespondencyjny (ekran 6). Str. 9 / 72

10 ekran 5: Dane teleadresowe ekran 6: Dane teleadresowe z dodatkowymi polami na adres korespondencyjny Str. 10 / 72

11 Podobnie jak poprzednio, system nie wyświetli kolejnego ekranu, zanim nie zostaną wypełnione wszystkie obowiązkowe pola. Kolejnym etapem procesu rejestracji jest podanie przez użytkownika danych o swoich rachunkach oraz numeru NIP i właściwego Urzędu Skarbowego (ekran 7). ekran 7: Dane rachunku. Na ekranie widać listę podpowiedzi z danymi Urzędów Skarbowych. Obowiązkowe jest podanie numeru NIP, urzędu skarbowego oraz przynajmniej jednego numeru rachunku wraz z nazwą banku, w którym jest on założony. Następnie użytkownik musi podać hasło pierwszego logowania oraz hasło dostępu kanałem telefonicznym (ekran 8). Przed przejściem do kolejnego ekranu system zweryfikuje, czy podane przez użytkownika hasła są identyczne oraz czy spełniają wymagania bezpieczeństwa: hasło pierwszego logowania musi składać się z co najmniej ośmiu, a maksymalnie dwunastu znaków oraz zawierać co najmniej dwie cyfry oraz sześć liter (bez polskich znaków). Hasło dostępu kanałem telefonicznym musi składać się z co najmniej trzech a maksymalnie dwunastu znaków. Str. 11 / 72

12 ekran 8: Ustawianie haseł. W celu umożliwienie przetwarzania danych osobowych, na kolejnym oknie użytkownik musi zaznaczyć pole Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ING Securites S.A. (ekran 9). Ponadto może on wyrazić zgodę na przedstawianie mu materiałów marketingowych oraz podać kod promocji, jeśli jest w jego posiadaniu. Dodatkowo proszony jest o odpowiedź na pytania marketingowe dotyczące źródła wiedzy o ING Securities S.A. oraz subiektywnej oceny innych domów maklerskich posiadających dobrą ofertę dla klientów indywidualnych. Str. 12 / 72

13 ekran 9: Dane marketingowe Ostatnim krokiem jest wypełnienie ankiety oceny klienta (ekran 10 i ekran 11). Zaznaczenie wszystkich pól jest obowiązkowe, można jednak odmówić odpowiedzi zaznaczając ostatnie pole: Odmawiam odpowiedzi dla każdego pytania. Ponadto, aby potwierdzić autentyczność składanych informacji, należy obowiązkowo zaznaczyć pole Potwierdzam rzetelność powyższych informacji. Oświadczam, że otrzymałem informacje dotyczące usług, które mają być świadczone na podstawie zawieranej umowy. (ekran 11). Str. 13 / 72

14 ekran 10: Pierwsza część ankiety oceny klienta. ekran 11: Druga część ankieta oceny klienta. Str. 14 / 72

15 W celu złożenia wniosku online, należy po wypełnieniu wszystkich pól wcisnąć przycisk [Wyślij] znajdujący się na ostatnim panelu. Za poprawność danych pod kątem merytorycznym odpowiada użytkownik składający wniosek. W kolejnym kroku aplikacja wygeneruje klucz prywatny, zapewniający użytkownikowi systemu Sidoma bezpieczeństwo podczas wykonywania operacji na rachunku inwestycyjnym. W tym celu użytkownik zostanie poproszony o podanie hasła do klucza prywatnego (ekran 12) oraz wskazanie miejsca przechowywania klucza (ekran 13). Zabronione jest udostępniane klucza oraz hasła do klucza osobom trzecim. Klucz należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. Klucz prywatny oraz znajomość hasła są niezbędne do składania zleceń oraz innych operacji na rachunku. ekran 12: Wprowadzanie hasła dla klucza prywatnego użytkownika. Str. 15 / 72

16 ekran 13: Wskazanie miejsca przechowywania klucza prywatnego. Po wygenerowaniu i zapisaniu klucza prywatnego wszystkie dane z formularza przesyłane są do serwera. Po ich pomyślnym przetworzeniu, na ekranie pojawia się okno potwierdzenia przyjęcia formularza rejestracji (ekran 14). ekran 14: Ekran potwierdzający przyjęcie wniosku rejestracyjnego. Str. 16 / 72

17 Na ekranie tym prezentowane są 4 dokumenty w formacie pdf: umowa.pdf będący umową zawartą pomiędzy użytkownikiem a Domem Maklerskim ING umowa_internet.pdf będący aneksem do w/w umowy dotyczącym korzystania z programu internetowego pełnomocnictwo.pdf będący aneksem do w/w umowy dotyczącym pełnomocnictwa do rachunku / konta ankieta.pdf będący dokumentem wygenerowanym na podstawie odpowiedzi udzielonych w ankiecie wypełnianej podczas składania wniosku o otwarcie rachunku. Na tym etapie kończy się proces składania wniosku o otwarcie rachunku inwestycyjnego. Wszystkie powyżej wymienione dokumenty należy zapisać na dysku lokalnym a następnie wydrukować i przynieść do Punktu Obsługi Klienta są one niezbędne w procesie aktywowania rachunku w biurze POK. 2.3.Historia operacji w internecie Informacje o logowaniu do systemu oraz składanych dyspozycjach. Możliwość przefiltrowania po czasie. Domyślnie dzień dzisiejszy. 2.4.Wyloguj System powraca do stanu przed logowaniem. 3. Menu Pulpit 3.1.Pulpit Funkcja Pulpit służy do zapamiętania położenia kilku okien, które chcemy oglądać na ekranie jednocześnie. Klient może zdefiniować pod własnymi nazwami okna, które po wywołaniu będą się pojawiać jednocześnie na ekranie w określonym układzie. Lista tych nazw pokaże się po wywołaniu funkcji Pulpit Funkcje te umożliwiają zdefiniowanie pod określonymi nazwami ustalonego położenia okien, wywoływanie poprzez te nazwy zdefiniowanego wcześniej układu okien, usuwanie nazw z listy oraz zamykanie wszystkich okien znajdujących się na ekranie. Str. 17 / 72

18 Nazwy okien Po wywołaniu menu Pulpit, na początku wyświetlana jest lista nazw, pod którymi zostały zdefiniowane okna. Wywołanie nazwy wyświetla na ekranie zdefiniowany wcześniej układ okien. Zapisz pulpit Funkcja ta służy do zapisania przygotowanego układu okien pod określoną nazwą. Wywołanie tej nazwy wyświetli wszystkie okna, które były na ekranie w momencie zapisywania. Zamknij pulpit Wywołanie tej funkcji powoduje zamknięcie wszystkich otwartych okien, które znajdują się na ekranie. Usuń pulpit Funkcja ta powoduje zamknięcie wszystkich otwartych okien i usunięcie nazwy z listy. Dostosuj do głównego okna W przypadku zmiany rozdzielczości ekranu, niektóre okna mogą znaleźć się poza ekranem. Funkcja ta służy do świadomego przesunięcia tych okien w obszar ekranu Str. 18 / 72

19 4. Menu Informacje 4.1.GPW Zarządzanie menu GPW Jeśli z menu Informacje wywołamy funkcję GPW/Zarządzanie menu GPW pojawi się okienko: Jeśli z tego okienka wywołamy funkcję Zarządzanie menu GPW, wówczas pojawi się okno: Z tej listy użytkownik może sam po kliknięciu lewym klawiszem myszy wybrać interesującą go grupę papierów wartościowych i wprowadzić do menu giełda. Str. 19 / 72

20 4.1.2.Zarządzanie grupami papierów Jeśli z menu Informacje wywołamy funkcję GPW/Zarządzanie grupami papierów pojawi się okienko Po wywołaniu okienka Zarządzanie grupami papierów, wówczas pojawi się tabelka : W pierwszej kolumnie Grupy papierów użytkownik może przeglądać zawartości standardowych grup giełdowych lub własnych (jeśli zostały zdefiniowane). W tabeli po prawej stronie okna będzie tworzona nowa grupa użytkownika lub modyfikowana już istniejąca. Aby stworzyć nowa grupę należy wprowadzić do tabeli papiery poprzez podwójne kliknięcie w nazwę papieru lub grupy w drzewku z lewej strony. Papier można usunąć z tabeli przy pomocy DEL. Zapisu dokonuje się klawiszem "Zapisz " lub " Zapisz jako". Grupa ta zostanie zapisana jako grupa własna użytkownika i będzie widoczna na dole drzewa "Grupy papierów". Modyfikować i usuwać można tylko grupy własne. Str. 20 / 72

21 Z listy tej możemy wybrać interesujące nas papiery poprzez dwukrotne kliknięcie w klawisz myszki w odpowiednią pozycję z nazwą, wybrane przez nas pozycje pojawia się w nowym oknie Nowa grupa Następnie należy wywołać funkcję Zapisz jako. Pojawi się okienko, w którym należy podać nazwę definiowanej grupy. Wpisanie nazwy i wywołanie funkcji Zapisz, spowoduje utworzenie grupy, którą możemy wprowadzić do menu giełdowego. Przykładowo utworzona grupa papierów pod nazwą moja wprowadzona do pola Grupy papierów. Możemy zdefiniować inne grupy lub dokonać zmian w grupach już zapisanych. Dla dokonania zmiany w danej grupie należy wybrać tę grupę dwa razy klikając, a następnie zaznaczyć papiery które chcemy usunąć z danej grupy i wywołać funkcję Zapisz Podobnie możemy usunąć grupę. Wybieramy grupę z rozwiniętego okienka Grupy papierów, a następnie wywołujemy funkcję Del Str. 21 / 72

22 Znaczenie wywoływanych funkcji: Zapisz Funkcja ta służy do zapisania zmian w istniejącej grupie papierów lub nowej grupy Zapisz jako Funkcja ta służy do zapisania utworzonej grupy papierów pod nową nazwą. Usuń grupę Funkcja ta służy do usunięcia wybranej grupy papierów. Wprowadź do menu Wprowadza zdefiniowaną grupę papierów do menu giełda Wyszukanie papieru Funkcja ta służy do wyszukania papieru po jego nazwie lub kodzie ISIN Zamknij Zamyka okno Ustawienia serwisu Funkcja Ustawienia serwisu umożliwia dokonanie zmiany parametrów w okienkach giełdowych i obserwacji instrumentów. Zmiany parametrów możemy dokonać poprzez menu Informacje. Ustawienie parametrów poprzez menu Informacje dotyczy wszystkich otwieranych okienek. Aby uruchomić tę funkcję poprzez menu należy wywołać Informacje/GPW/Ustawienia serwisu. Na ekranie pokaże się okienko Ustawienie domyślnych parametrów serwisu. Str. 22 / 72

23 Pierwsza grupa parametrów Okienka giełdowe obejmuje: Nazwa czcionki - pozwala zmienić rodzaj czcionki, który można wybrać wybierając z listy rozwijanej Wielkość czcionki - zakres wielkości czcionki może być od 7-14 Ilość cieniowanych wierszy - ilość cieniowanych wierszy może być od 1-10 Odstęp czasu przewijania odstęp czasu przewijania wierszy może być od 1-20 sek Kolor - daje możliwość ustawienia koloru dla danego parametru Druga grupa parametrów Wykresy dotyczy wskaźników na wykresach. Mamy 6 wskaźników dla wykresów z notowań ciągłych i 6 wskaźników dla wykresów zamknięcia. Trzecią grupą parametrów jest Okienko kursora wykresu, gdzie mamy możliwość ustawienia położenia okienka kursora wykresu ( dół, prawo, lewo, góra) Następna grupa parametrów dotyczy Obserwacji instrumentu/arkusza zleceń. Można tam ustawić, które oferty będą na górze, a które na dole. Arkusz zleceń ma możliwość ustawienia tabel obok siebie lub podobnie jak w obserwacji jedna tabela nad drugą. Oferty możliwość ustawienia spacji z lewej lub prawej strony w kolumnie np. Kupno 3 ( x 1 kurs x wolumen ) Po ustawieniu parametrów należy wywołać klawisz Zapisz i wtedy wszystkie nowo otwierane okienka będą miały domyślnie podane tu wartości Notowania Wyboru preferowanego sposobu podglądu notowań dokonuje się z rozwijalnego menu Informacje/GPW/Grupy papierów/rynki. Do bieżącej obserwacji notowań wykorzystuje się okno Rynek, które w skondensowany sposób przedstawia aktualną sytuację dla papierów z wybranej grupy papierów. Każda zmiana wartości podświetlana jest na 3 sekundy na kolor żółty. Str. 23 / 72

24 Transakcje chronologiczne Drugi typ okna przedstawia transakcje w kolejności ich zawarcia. Rozwiązanie to umożliwia łatwą ocenę aktywności rynku i konkretnych papierów. Każda nowo zawarta transakcja pojawi się u góry tabelki i zostanie podświetlona na kolor żółty. W przypadku braku połączenia do SK Aplikacja Kliencka odwołuje się do serwera z pytaniem o nowe komunikaty. Czas odświeżania notowań przy braku połączenia z SK następuje co 10 sek. Str. 24 / 72

25 4.1.5.Arkusz zleceń Funkcja Arkusz zleceń zawiera wszystkie zlecenia jakie aktualnie są na giełdzie na dany papier, jest to tak zwany strumień informacji maklerskich. Kliknięcie prawym przyciskiem myszy w pozycję wybranego papieru otrzymamy tabelę z informacjami zawierającymi - wszystkie zlecenia kupna i sprzedaży na dany papier. Arkusz zleceń może być przedstawiony w dwojaki sposób tzn. tabele obok siebie lub pionowo jedna tabelka nad drugą. Wówczas w drugim przypadku zlecenia najbardziej korzystne będą obok kursu (tzn. po środku ). W tabelkach reprezentowanych obok siebie nie ma kursu w ogóle a dane są posortowane tak, że najlepsze zlecenia są na górze. Str. 25 / 72

26 Zlecenia w arkuszu zleceń można agregować po danym kursie wybierając spację. Po każdym wybraniu klawisza ' + ' będzie składane zlecenie kupna na ten papier na najlepsze zlecenie z arkusza zleceń i jeżeli wybierzemy : ' + ' składane zlecenia kupna - ( na pierwsze zlecenie sprzedaży ), ' - ' składane zlecenie sprzedaż - ( na pierwsze zlecenie kupna ). Jeżeli klikniemy podwójnie w konkretne zlecenie to wówczas będzie składane zlecenie na taki kurs jaki występuje w tym zleceniu. Będzie przekazywana ilość do zlecenia tylko w przypadku jeśli ustawiono w trybie pracy, żeby przekazywać ilość i ta ilość będzie z konkretnego zlecenia albo sumaryczna. (Sumaryczna wtedy kiedy ustawiono w trybie pracy ilość sumaryczna do zleceń.) Klikając w Arkusz zleceń prawym klawiszem myszki możemy ustawić go jako 'okienko sterowane'. Oznacza to, że kiedy wybierzemy kolejny arkusz zleceń z okna giełdowego bądź z jakiegoś innego okna, to nie będzie otwierane nowe okno zleceń tylko w tym okienku sterowanym zmieni się zawartość na aktualnie wybrany papier i podmienią się zlecenia. Str. 26 / 72

27 4.1.6.Obserwacja instrumentu Kliknięcie prawym klawiszem myszy w pozycję wybranego papieru spowoduje wyświetlenie funkcji Obserwacja instrumentu, która pozwala na szybką ocenę sytuacji gdyż zawiera uszeregowany wg limitu oferty sprzedaży i kupna oraz typowe dane statystyczne dla papieru. Okno umożliwia również przegląd wszystkich transakcji dnia : Kliknięcie prawym przyciskiem myszy w pozycję wybranego papieru spowoduje wyświetlenie listy do wybrania. Str. 27 / 72

28 Wybierając z listy Ustawienia... otrzymujemy tabelę: Ustawienia użytkownika Wykres z GPW Wykres dla interesującego nas papieru możemy uzyskać przeglądając informacje giełdowe. Jeżeli w tabeli z informacjami giełdowymi klikniemy dwukrotnie lewym klawiszem w pozycję interesującego nas papieru w pole "kurs" lub "ostatnia transakcja", to otrzymamy wykres z notowań ciągłych z danego dnia. rys. Wykres notowań ciągłych Z każdej tabeli z informacjami giełdowymi możemy uzyskać wykres dla interesującego nas papieru za pomocą prawego klawisza myszy. Kliknięcie prawym przyciskiem myszy w pozycję wybranego papieru spowoduje wyświetlenie listy do wybrania: Str. 28 / 72

29 Wybierając z listy Obserwacja instrumentu otrzymujemy dokładniejsze informacje na temat wybranego papieru oraz tabele z ofertami kupna - sprzedaży ( max po 5 najkorzystniejszych ofert ) i transakcjami. Wybierając z listy Arkusz zleceń otrzymujemy tabelę z informacjami zawierającymi - wszystkie zlecenia kupna i sprzedaży na dany papier. Wybierając z listy Automatyczne przewijanie otrzymujemy możliwość ustawienia prędkości automatycznego przewijania strony ( od 1 do 20 sek ) Wskazanie na pozycję Wykres ciągły wyświetla wykres kursu dla wybranego papieru na bieżący dzień. rys. Wykres ciągły z wolumenem Wykres ten obejmuje bieżącą sesję. Jeśli chcemy otrzymać wykres obrotów, należy kliknąć myszką w pasek narzędzi, poprzez który możemy zmieniać informacje pojawiające się na wykresie. Dla wykresu ciągłego będzie to: Jeśli z okienka wykresu wybierzemy pozycję w prawym dolnym rogu +/- możemy zmienić okres jaki objęty jest wykresem. Możemy uzyskać wykres z różnym stopniem kompresji, wybierając z paska narzędzi opcję : dla wykresu ciągłego, lub Str. 29 / 72

30 dla wykresu zamknięcia. Jeśli z paska narzędzi wybierzemy pozycję Z wolumenem wtedy na wykresie pojawi się panel z wartościami wolumenu. Ponowne kliknięcie w pozycję mieć tylko wykres z kursów. Bez wolumenu sprawia, że będziemy Mamy możliwość wybrania z paska narzędzi wskaźników : SK BOL ROC RSI MACD STOCH - ( tylko gdy dane na wykresie są skompresowane ) Bez wsk. Kliknięcie i przytrzymanie lewego klawisza myszki powoduje pojawienie się na wykresie kursora w postaci dwóch linii pionowej (czas) i poziomej (wartość). Dokładne informacje wskazywane przez kursor wyświetlane są w dodatkowym okienku tzw. oknie kursora rys. Wykres ciągły wskazanie kursora Wybranie z paska narzędzi jednego z przycisków zmienia sposób rysowania danych skompresowanych = liniowo, OLHC oraz świeczki. Ponadto możemy wybrać kolor tła - jasny lub ciemny Po kliknięciu prawym klawiszem w pole wykresu pojawi się menu: Str. 30 / 72

31 Wybierając z listy Zmiana czasu dla VWAP otrzymujemy okienko z polem, w które można wpisać czas początkowy dla liczenia VWAP. Wskazanie na pozycję Wykres zamknięcia wyświetla wykres kursu zamknięcia obejmujący okres ok miesięcy dla wybranego papieru: rys. Wykres zamknięcia z wolumenem rys. Wykres zamknięcia z wolumenem i wskaźnikiem MACD Str. 31 / 72

32 Parametry wskaźników posiadają następujące wartości domyślne: ROC - długość 10 RSI - długość 10 MACD - czarna linia: MACD(12,26), czerwona linia:.średnia 9-cio sesyjna z czarnej linii STOCH - okres dla linii %K, okres dla linii %D, opóźnienie (5,3,3,) Średnia krocząca - długość 10 Wstęga Bollingera środkowa linia: średnia krocząca o długości 10 Górna i dolna linia: odchylenie_standardowe*2 Długości te nie ulegają zmianie po zastosowaniu kompresji Kliknięcie i przytrzymanie lewego klawisza myszki powoduje pojawienie się na wykresie kursora w postaci dwóch linii pionowej (czas) i poziomej (wartość). Dokładne informacje wskazywane przez kursor wyświetlane są w dodatkowym okienku tzw. oknie kursora rys. Wykres zamknięcia ze wskazaniem kursora Na wykresie zamknięcia zawarte są cztery informacje - kurs otwarcia, zamknięcia, minimum i maksimum. Również dla wykresu ciągłego jeśli dane będą skompresowane w oknie kursora pojawią się wartości minimum i maksimum. Jeśli z toolbaru wykresu wybierzemy kursy zamknięcia. wówczas wyświetli się wykres liniowy obejmujący tylko Str. 32 / 72

33 Przy włączonych wskaźnikach np. MACD i wybraniu z menu wykresu ( prawym klawiszem myszy ) opcji Zmiana parametrów wskaźników pokaże się okienko z wartościami parametrów wskaźników. Po dokonaniu zmiany i zapisaniu, przy następnych wejściach do wykresu tego papieru będą ustawienia takie jakie zostały wprowadzone ale tylko dla tego papieru. Wykres LOP możemy uzyskać poprzez otwarcie kontraktów terminowych np. Futures na indeksy klikając prawym klawiszem myszy. Kliknięcie prawym przyciskiem myszy w pozycję wybranego papieru spowoduje wyświetlenie listy do wybrania: Wskazanie na pozycję Wykres LOP wyświetla liczbę kontraktów terminowych, które nie zostały zamknięte na koniec danego dnia ( lub w danym momencie). Str. 33 / 72

34 rys. Wykres LOP wyświetla liczbę otwartych kontraktów Zmiana czasu dla VWAP Funkcja Zmiana czasu dla VWAP umożliwia ustawienie czasu początkowego dla liczenia VWAP ( cena średnia ważona wolumenem ) Wartość VWAP widoczna jest w oknach Obserwacja instrumentu oraz Wykres ciągły. W oknie wykresu domyślnie podawana jest wartość dla całej sesji w oknie kursora. W menu pod prawym klawiszem można zmienić czas początkowy dla liczenia VWAP. W oknie Ustawienia serwisu zaznaczenie opcji VWAP widoczna na wykresie powoduje wyświetlanie tej wartości cały czas w górnej części wykresu. 4.2.Reuters Wiadomości Wiadomości dostarczane przez Reuters i powiązane z nimi możliwości znajdują się w opcji Informacje / Reuters / Wiadomości. Str. 34 / 72

35 Po wywołaniu opcji pojawi się okno Nagłówki wiadomości: W oknie znajduje się zestawienie nagłówków 25 ostatnich wiadomości wraz z czasem i datą ich powstania. Możliwe jest przejście do nagłówków wcześniejszych wiadomości za pomocą przycisku Poprzednie i powrót do wiadomości bieżących za pomocą przycisku Następne. Dane są odświeżane co 5 minut, lecz tylko w trakcie przeglądania aktualnych nagłówków. Okno to umożliwia również przejście do pełnej treści danej wiadomości. Następuje ono przez dwukrotne kliknięcie na rzędzie z daną wiadomością, lub wybranie tego rzędu i kliknięcie przycisku Przeczytaj. Po wykonaniu tej akcji pojawi się okno Treść wiadomości: Str. 35 / 72

36 4.2.2.Kursy walut Kursy walut dostarczane przez Reuters i powiązane z nimi możliwości znajdują się w opcji Informacje / Reuters / Kursy walut. Po wywołaniu opcji pojawi się okno Kursy walut: W oknie znajduje się zestawienie szczegółowych danych kursów walut, tj.: Name Last Hst.close Netchng Pctchng Wyświetlana nazwa waluty Ostatni kurs waluty Dzisiejsza zmiana kursu waluty Dzisiejsza procentowa zmiana kursu waluty Str. 36 / 72

37 Bid Ask Acvol Trade date Trdtim Bid.tick Najwyższa kwota oferty kupna waluty Najwyższa kwota oferty sprzedaży waluty Dzisiejszy obrót waluty Dane odświeżane są co 5 minut. Po zmianie danych tło komórki, której zamiana dotyczyła, staje się żółte i pozostaje w tym stanie przez 3 sekundy. Okno to umożliwia również przejście do wykresu kursu danej waluty. Następuje ono przez dwukrotne kliknięcie na rzędzie z daną walutą, lub wybranie tego rzędu i kliknięcie przycisku Pokaż wykres. Po wykonaniu tej akcji pojawi się okno Wykres kursy walut Obrazek będący wykresem jest odświeżany co 5 minut. Str. 37 / 72

38 4.2.3.Indeksy zagraniczne Wartości indeksów zagranicznych dostarczane przez Reuters i powiązane z nimi możliwości znajdują się w opcji Informacje / Reuters / Indeksy zagraniczne. Po wywołaniu opcji pojawi się okno Indeksy zagraniczne: W oknie znajduje się zestawienie szczegółowych danych indeksów zagranicznych, tj.: Item name Last Time Trade date Open Hight Low Net.chg % chg Wyświetlana nazwa instrumentu finansowego. Ostatnia wartość instrumentu finansowego. Oznaczenie czasu pobrania ostatniej wartości instrumentu finansowego Wartość instrumentu finansowego przy otwarciu dnia Najwyższa wartość instrumentu finansowego Najniższa wartość instrumentu finansowego Dzisiejsza zmiana wartości instrumentu finansowego Dzisiejsza procentowa zmiana wartości instrumentu finansowego Dane odświeżane są co 5 minut. Po zmianie danych tło komórki, której zamiana dotyczyła, staje się żółte i pozostaje w tym stanie przez 3 sekundy. Okno to umożliwia również przejście do wykresu wartości danego indeksu zagranicznego. Następuje ono przez dwukrotne kliknięcie na rzędzie z danym indeksem, lub wybranie tego rzędu i kliknięcie przycisku Pokaż wykres. Str. 38 / 72

39 Po wykonaniu tej akcji pojawi się okno Wykres - indeksy zagraniczne: Obrazek będący wykresem jest odświeżany co 5 minut. 4.3.Papiery rekomendowane Korzystając z rekomendacji przygotowanych przez specjalistów Grupy ING Securities S.A., będziesz mógł łatwiej dokonać wyboru papierów wartościowych. Funkcję tą znajdziemy w menu Informacje/Papiery rekomendowane. Po wywołaniu opcji pojawi się okno Papiery rekomendowane: Pola tabeli: Nazwa Skrócona Rodz. Kod papieru Opis Nazwa skrócona papieru Rodzaj papieru : A akcja, L list zastawny Kod papieru Kierunek : K - kupno, S - sprzedaż, poziom wyceny akcji Ułatwi to wybór spółek spośród wielu notowanych na polskiej i światowych giełdach Pomocne będzie to w poznaniu spółek, które znajdują się w dobrej kondycji finansowej i w dłuższej perspektywie mogą przynieść oczekiwany zysk z zainwestowanego kapitału, czy to w postaci wypłacanej dywidendy, czy Str. 39 / 72

40 wzrostu kursu akcji na giełdzie. Lista papierów rekomendowanych pomoże w podjęciu decyzji przy inwestycjach w papiery wartościowe. Decydując się na wykorzystanie rekomendacji wystarczy dwukrotnie kliknąć lewym klawiszem myszki w nią co skutkuje wprowadzeniem do zlecenia podstawowych parametrów. Wprowadzenie zlecenia złożenie zlecenia Naciśnięcie przycisku Dodaj i wyślij powoduje zapisanie i wysyłanie zlecenia na giełdę. 4.4.Statystyka sesji Opcja Statystyka sesji umożliwi nam szybką ocenę rynku. Do tego celu służą trzy grupy informujące inwestora o : Największych obrotach Największych spadkach Największych wzrostach Uwzględnione są następujące grupy papierów: akcje, prawa do akcji, prawa poboru, certyfikaty i obligacje. Informacje są pokazywane na czas uruchomienia nowej grupy, są to dane statyczne Największe obroty Funkcja pokaże nam Największe obroty z godz.... ( podany aktualny czas ) Str. 40 / 72

41 Nazwa kolumn: Nazwa - Nazwa papieru wartościowego Kurs - aktualny kurs Zmiana - zmianę procentową względem kursu odniesienia Obrót - obroty na sesji dzisiejszej W oknie pojawia się dziesięć największych obrotów. Po wywołaniu funkcji Odśwież z menu Sidoma,możemy odświeżyć godzinę z pokazywanych obrotów.. Str. 41 / 72

42 4.4.2.Największe spadki Funkcja pokaże nam Największe spadki z godz.... ( podany aktualny czas ) Nazwa kolumn: Nazw - Nazwa papieru wartościowego Kurs - aktualny kurs Zmiana - zmianę procentową względem kursu odniesienia Obrót - obroty na sesji dzisiejszej W oknie pojawia się dziesięć największych spadków kursu. Po wywołaniu funkcji Odśwież z menu Sidoma,możemy odświeżyć godzinę z pokazywanych spadków Największe wzrosty Funkcja pokaże nam Największe wzrosty z godz.... ( podany aktualny czas ) Str. 42 / 72

43 Nazwa kolumn: Nazw - Nazwa papieru wartościowego Kurs - aktualny kurs Zmiana - zmianę procentową względem kursu odniesienia Obrót - obroty na sesji dzisiejszej W oknie pojawia się dziesięć największych wzrostów kursu. Po wywołaniu funkcji Odśwież z menu Sidoma,możemy odświeżyć godzinę z pokazywanych wzrostów. 5. Menu Rachunek 5.1.Zlecenia Pełna obsługa zleceń aktywnych (składanie, anulacja, modyfikacja) odbywa się w opcji Rachunek/ Zlecenia. Po wywołaniu opcji pojawi się okno Wprowadzanie zlecenia: Okno zleceń podzielone jest na sekcje: Toolbar - (dosuwany z każdej strony okna lub odłączany), który zawiera klawisze z akcjami dot. Zleceń Obszar parametrów zleceń nowych i modyfikowanych Tabelka z aktywnymi zleceniami. W tabeli można podejrzeć statusy zleceń użytkownika lub klienta oraz otrzymać potwierdzenia/odrzucenia/realizacje zleceń składanych przez użytkownika w imieniu klienta. Zawartość tabelki chroniona jest uprawnieniami. Drzewko pozwalające szybko filtrować zlecenia wg określonego kryterium, np. papier PKOBP Stany zleceń i ich kolory: Opis stanu Kolor tła Stan Anulowane Różowy -3 Odrzucone Czerwony -2 Pomarańczowy -4 Do akceptacji Str. 43 / 72

44 Wysyłane Zielony 0 Zweryfikowane Turkusowy 2 Na giełdzie Fioletowy 3 Zrealizowane Granatowy 4 W poczekalni Żółty 9. Nowe zlecenie Złożenie zlecenia polega na wypełnieniu pól znajdujących się w górnej części ekranu: Papier Nazwa papieru, na który jest wystawione zlecenie. Pod klawiszem [F1] dostępne jest okno podpowiedzi, w którym papiery podzielone są w grupy w zależności do rynku notowań. Po wybraniu papieru z podpowiedzi pole rynek jest uzupełniane automatycznie. Rynek Nazwa rynku na konkretnej giełdzie Kierunek K kupno, S sprzedaż Ilość Ilość papierów Typ limit Warunek na cenę: L- z limitem, stop loss stop loss, stop limit stop lim, PKC po każdej cenie, PCR rynkowe, PCRO rynkowe na otwarcie Limit Proponowany limit zakupu lub sprzedaży dla zleceń z limitem. Stop Limit aktywizacji zlecenia, podawany oprócz limitu zwykłego dla typu Stop limit i stop loss Zał. % Procent zaliczki Ważne od Data sesji giełdowej, od której oferowane jest dane zlecenie Ważność Warunek na datę: na dany dzień, do dnia, ważne do odwołania, wykonaj i anuluj, wykonaj lub anuluj Ważne do Data sesji giełdowej, na której ostatni raz może być zaoferowane dane zlecenie, wypełniane w zależności do warunku na datę. Pełna nazwa Pełna nazwa papieru WMin Minimalna wielkość transakcji przy odpowiednim typie zlecenia WUJ Ujawniona wielkość zlecenia przy odpowiednim typie zlecenia Należy wypełnić wszystkie niezbędne pola dla danego zlecenia. Do obsługi dostępne są następujące klawisze funkcyjne: Dodaj powoduje zapisanie zlecenia bez wysyłania na giełdę Dodaj i wyślij - powoduje zapisanie zlecenia i wysyłanie na giełdę Za kwotę umożliwia wpisanie odpowiedniej kwoty na kupno luz sprzedaż papieru Dodaj warunkowe umożliwia dodanie warunku do zlecenia Odśwież powoduje wyświetlenie zleceń aktywnych operatora Anuluj umożliwia anulację zlecenia z listy Modyfikuj umożliwia wykonanie modyfikacji zlecenia z listy, w zależności od parametrów Str. 44 / 72

45 Anulowanie Wybór zlecenia i naciśnięcie przycisku Anuluj powoduje wysłanie anulacji do systemu giełdowego. Opcjonalnie może być wyświetlony komunikat 'Anulowanie zlecenia - potwierdzenie' Na ekranie tym dostępne są przyciski: Anuluj - powodujący anulację wybranego zlecenia Powrót - umożliwiający powrót do ekrany wyboru zleceń Anulowanie zlecenia potwierdzone jest zmianą statusu i koloru zlecenia w tabelce aktywnych zleceń. Modyfikacja Wybór zlecenia i naciśniecie przycisku Modyfikuj powoduje przepisanie parametrów zlecenia do formularza. Po modyfikacji dozwolonych parametrów naciśnięcie klawisza Zatwierdź powoduje wysłanie modyfikacji zlecenia do systemu. 5.2.Stan konta Gdy chcemy sprawdzić stan konta na rachunku inwestycyjnym, wówczas poprzez menu Rachunek należy uruchomić funkcję Stan konta. Na ekranie pojawi się okno Stan konta:... z numerem wybranego rachunku. Wyciąg pokazuje stan konta gotówkowego oraz stan konta papierów wartościowych. W miarę składania i realizowania zleceń na giełdzie, wyciąg z konta będzie pokazywał dokonane transakcje. Wprowadzona jest opcja, która daje możliwość sortowania wg kolumn stanu konta, pomijając przy tym ostatnią kolumnę RAZEM. Aby uaktualnić wyciąg należy wywołać funkcję Odśwież. Górna część ekranu zawiera przewijaną tablicę, w której pokazane są posiadane papiery. Kolumny tablicy można rozszerzać bądź zwężać, ustawiając się w pozycji nagłówka tablicy i przeciągając myszą. Pola tablicy: R.P. Rodzaj papieru np. A - akcja, O - obligacja Nazwa PW Nazwa papieru wartościowego Saldo Saldo konta operacyjnego. Blokowane Papiery blokowane pod zlecenia. Blokowane Inne Papiery blokowane pod zlecenia w rejestrze sesji. Pożyczone Papiery pożyczone. Zastaw Papiery zastawione. Własne Papiery własne. Niepotwierdzone Papiery w trakcie potwierdzania u sponsora emisji. Str. 45 / 72

46 Cena Cena papieru. Waluta Symbol waluty Wartość (PLN) Wartość papieru na koncie w złotówkach Dolna część ekranu zawiera stan konta gotówkowego klienta w postaci tabeli i obejmuje następujące pozycje: Środki pieniężne Stany gotówkowe kont podstawowych. Przyszłe Należności Stany gotówkowe należności klientów w dniu rozliczania KDPW. Kupno na pełną płatność Kupno papierów wartościowych za środki posiadane na koncie Limit należności klienta Limit należności klienta. Na dole ekranu klikając w klawisz Należności zobowiązania uzyskamy zestawienie należności i zobowiązań, opcja otwiera się w oddzielnym oknie jak i również bezpośrednio z Menu rachunek. 5.3.Koszyki papierów Opcja Koszyki PW służy do definiowania własnych koszyków zleceń umożliwiających później łatwiejsze składanie zleceń. Można wprowadzić maksymalnie 25 koszyków. Możliwe jest zdefiniowanie dwóch rodzajów koszyków: - ilościowy - udziałowy Definiowanie koszyka ilościowego polega na podaniu : - nazwy PW (wybór z podpowiedzi) - ilości danego PW Można wprowadzić dowolną liczbę PW. Definiowanie koszyka udziałowego polega na podaniu : - nazwy PW - wagi procentowej danego PW w całym koszyku. Można wprowadzić dowolną liczbę PW, ale suma wag procentowych musi być równa 100%. Zapisanie koszyka Str. 46 / 72

47 Koszyki papierów 5.4.Zlecenia koszykowe Opcja Zlecenia koszykowe służy do składania zleceń na podstawie zdefiniowanych koszyków. Po wybraniu koszyka i naciśnięciu przycisku [Generuj zlecenia] należy podać parametry zlecenia, a następnie system generuje zlecenia. Dla koszyka procentowego należy podać maksymalną wartość zleceń w koszyku. Zlecenia mogą mieć typ: PKC, Najlepsza oferta. Przeciwna oferta. Zlecenia koszykowe wybór koszyka Str. 47 / 72

48 Zlecenia koszykowe generowanie zleceń Klawisz [Wyślij zlecenia] powoduje uruchomienie procesu wysłania zleceń. Wywołane zostaje okno Zlecenia, gdzie dopisane będą zlecenia z koszyka. Dla każdego zlecenia pojawia się ekran akceptacji zawierające podsumowanie warunków składanego zlecenia. Po zaakceptowaniu wszystkich zleceń przyciskiem [OK] wywoływany jest ekran podpisu dyspozycji kluczem, czyli podaniu ścieżki i hasła do klucza prywatnego. Każde zlecenie zostaje podpisywane kluczem prywatnym, natomiast Klient tylko raz wskazuje ścieżkę do klucza oraz hasło do klucza. Na zakończenie zlecenia z koszyka pojawiają się w zestawieniu zleceń w ekranie Zlecenia dzisiaj, gotowe do dalszej obróbki. 5.5.Historia zleceń Funkcja Historia zleceń umożliwia przeglądanie zleceń w dowolnym przedziale czasowym. Gdy chcemy zobaczyć zlecenia, które zostały złożone w określonym przedziale czasowym, należy wybrać z menu Rachunek funkcję Historia zleceń. Na ekranie pokazuje się okienko z podanym przedziałem czasowym, obejmującym bieżący dzień. Wywołanie funkcji Wykonaj spowoduje wyświetlenie tablicy zawierającej zlecenia złożone w danym dniu. Str. 48 / 72

49 Jeśli chcemy zobaczyć zlecenia z innego przedziału czasowego, wpisujemy w pola "Zlecenia złożone od" i "Zlecenia złożone do" datę i ewentualnie czas, określający interesujący nas przedział czasowy. Następnie wywołujemy funkcję Wykonaj. Otrzymamy tabelę ze zleceniami z podanego przedziału czasowego, zawierającą informacje o składanych zleceniach, o zleceniach anulowanych, jak też informacje o realizacji zleceń. Pola tabeli: Lp Liczba porządkowa Nr rachunku Numer rachunku klienta Nr pok kod punktu obsługi klienta Nr zlec Numer zlecenia, nadawany przez system w momencie składania zlecenia Data Data i czas przyjęcia zlecenia Data anulaty Data anulowania zlecenia Papier Nazwa papieru, na który jest wystawione zlecenie K/S K - kupno, S - sprzedaż, MK -, MS - zlecenia modyfikowane Ilość Ilość papierów przeznaczonych do obrotu WMin Minimalna wielkość transakcji (pole jest aktywne, gdy Warset=T) WUJ Ujawniona wielkość zlecenia (pole jest aktywne, gdy Warset=T) Stop Limit aktywizacji zlecenia, podawany dodatkowo oprócz limitu zwykłego. Limit Maksymalna cena zakupu lub minimalna cena sprzedaży. Limit = 0, oznacza kupno lub sprzedaż "Po Każdej Cenie" Wykonanie Ilość zakupionych lub sprzedanych papierów do chwili obecnej. Wykonanie może być mniejsze lub równe ilości. Śr. cena wyk. Średnia cena wykonania Ilość anul Ilość papierów anulowana Ter. od Data sesji giełdowej, od której aktywne jest dane zlecenie Ter. do Data sesji giełdowej, na której ostatni raz może być aktywne dane zlecenie Przyjął Identyfikator przyjmującego zlecenie Warunek Warunek Rodzaj Sposób przyjęcia zlecenia N - Biuro, T - Telefon, I - Internet Str. 49 / 72

50 Nr oferty Numer oferty Tabelę można przewijać, jak również można rozszerzać i zwężać kolumny tablicy pociągając krawędzie w nagłówku tabeli.. Dodatkowo po kliknięciu prawym klawiszem w nagłówek tabeli pojawi się okno Ustawienia użytkownika. Funkcja ta daje możliwość ukrycia zbędnych pól. Po wywołaniu funkcji Odśwież z menu Sidoma, przywracany jest początkowy ekran, na którym możemy zmienić okres, za który chcemy uzyskać listę zleceń. Funkcja Drukuj z menu Sidoma umożliwia nam wydrukowanie zleceń. 5.6.Historia transakcji Dla uzyskania wykazu transakcji dokonanych na rachunku, należy wybrać funkcję Historia transakcji z menu Rachunek. Na ekranie pojawi się okno Transakcje dla rachunku z podanym przedziałem czasowym, obejmującym bieżący dzień. Wywołanie funkcji Wykonaj spowoduje wyświetlenie tablicy zawierającej listę transakcji zawartych w danym dniu. Jeśli chcemy uzyskać transakcje z innego przedziału czasowego, wówczas należy wpisać w pola "Transakcje zawarte od" i "Transakcje zawarte do" datę i ewentualnie czas, określający interesujący nas przedział. Dodatkowo możemy uzyskać transakcje na jeden konkretnie interesujący nas papier i kierunek, wówczas należy również wypełnić Nazwa skrócona i K/S ( wstawienie w tych pozycjach znaku % wyświetli listę wszystkich zawartych transakcji w danym okresie). Następnie należy wywołać funkcję Wykonaj. Otrzymamy wówczas tabelę zawierającą listę transakcji z podanego przedziału czasowego. Kolumny tabeli mogą być dowolnie rozszerzane bądź zwężane, przez ustawienie się w pozycji nagłówka i przeciągnięcie myszą. Dodatkowo po kliknięciu prawym klawiszem w nagłówek tabeli pojawi się okno ' Ustawienia użytkownika. Funkcja ta daje możliwość ukrycia zbędnych pól. Str. 50 / 72

51 Pola tabeli dotyczącej transakcji: Lp Liczba porządkowa kolejnej transakcji Czas Data i czas zawarcia transakcji Nr rachunku Numer rachunku klienta Nr zlecenia Numer zlecenia nadawany przez system w momencie składania zlecenia K/S K - kupno, S - sprzedaż Kod papieru kod papieru, którego dotyczy transakcja Nazwa papieru skrócona nazwa papieru Ilość Ilość papieru uczestnicząca w transakcji Kurs Kurs po jakim dokonano operacji Prowizja Kwota prowizji Brutto Wartość transakcji brutto, z uwzględnieniem prowizji Netto Wartość transakcji netto Nr transakcji Numer transakcji Tabelę można przewijać, jak również można rozszerzać i zwężać kolumny tablicy pociągając krawędzie w nagłówku tablicy. Na dole pod tablicą znajdują się wyliczone kwoty uzyskane z tych transakcji, a mianowicie - suma kupna, suma sprzedaży i suma prowizji. Po wywołaniu funkcji Odśwież z menu Sidoma, przywracany jest początkowy ekran, na którym możemy zmienić okres, za który chcemy uzyskać listę transakcji. Funkcja Drukuj z menu Sidoma umożliwia nam wydrukowanie transakcji. Str. 51 / 72

52 5.7.Historia rachunku Poprzez menu Rachunek uruchamiamy funkcję Historia rachunku. Funkcja ta udostępnia dane o rachunku aktualnie aktywnym. Na ekranie pojawi się okno, zawierające parametry selekcji, które możemy podać w celu wybrania interesujących nas informacji. Znaczenie parametrów: Na Rachunku) W pole to wpisuje się automatycznie numer aktywnego rachunku. W okresie od W pole to należy wpisać datę (ew. i czas), od której chcemy otrzymać operacje. do W pole to należy wpisać datę (ew. i czas), ograniczającą okres, za który chcemy otrzymać operacje. Na papierach Parametr ten może przyjmować wartość T lub N ("T" - jeśli chcemy uzyskać operacje dotyczące papierów, "N" - jeśli nie chcemy operacji dot. papierów) Na gotówce Parametr ten może przyjmować wartość T lub N ("T" - jeśli chcemy uzyskać operacje dotyczące gotówki, "N" - jeśli nie chcemy operacji dot. gotówki) Wywołujemy następnie funkcję Wykonaj i otrzymujemy ekran z saldami na rachunku na początek i na koniec okresu, a także historię operacji na rachunku, za okres podany w parametrach selekcji. Str. 52 / 72

53 W okienku "Depozyty na początek okresu" i "Depozyty na koniec okresu" znajduje się albo lista papierów z saldami na koncie zwykłym i blokowym. Znaczenie kolumn w okienku Depozyty...: Lp Liczba porządkowa Kod papieru Kod papieru wartościowego Nazwa Nazwa papieru Konto ZW Stan depozytów na koncie zwykłym Konto BK Stan depozytów na koncie blokowanym W tabeli "Operacje gotówkowe" wyświetlona zostaje lista operacji dotyczących gotówki (jeśli parametr Na gotówce = T). Kolumny w tabeli Operacje gotówkowe: Lp Liczba porządkowa operacji Waluta Kod waluty Data Data operacji Opis Opis transakcji Kwota ZW Kwota operacji na koncie zwykłym Saldo ZW Saldo po wykonaniu operacji na koncie zwykłym Kwota BK Kwota operacji na koncie blokowym Saldo BK Saldo po wykonaniu operacji na koncie blokowym Dokument Rodzaj dokumentu Str. 53 / 72

54 W tabeli "Operacje na papierach" wyświetlona zostaje lista operacji dotyczących papierów (jeśli parametr Na papierach = T). Kolumny w tabeli Operacje na papierach: Lp Liczba porządkowa operacji Data Data operacji Opis Opis transakcji Ilość ZW Ilość papierów na koncie zwykłym Saldo ZW Saldo papierów na koncie zwykłym Ilość BK Ilość papierów na koncie blokowym Saldo BK Saldo papierów na koncie blokowym Dokument Rodzaj dokumentu Wywołanie funkcji Drukuj przywołuje przeglądarkę z przygotowanym wydrukiem historii rachunku za wybrany okres, który można następnie wydrukować. Jeśli parametr DRUK_PODST_RAP_INNA_APL będzie ustawiony na "T" (funkcja Administracja/Parametry), wówczas otrzymamy wydruk w wersji tekstowej. Po wywołaniu funkcji Odśwież, następuje powrót do początkowego okna, gdzie możemy dokonać zmiany ustawienia parametrów i wywołać funkcję Wykonaj. Aby uzyskać historię innego rachunku, należy uaktywnić go, a następnie wywołać funkcję Odśwież i wykonać. 5.8.Historia zleceń modyfikowanych Funkcja Historia zleceń zmodyfikowanych służy do przeglądania i sprawdzania wszystkich etapów modyfikacji zleceń w podanym przedziale czasowym. Gdy chcemy zobaczyć zlecenia, które zostały złożone w określonym przedziale czasowym, należy wybrać z menu Rachunek funkcję Historia zleceń modyfikowanych. Na ekranie pokazuje się okienko z podanym przedziałem czasowym, obejmującym bieżący dzień. Wywołanie funkcji Wykonaj spowoduje wyświetlenie tablicy zawierającej zlecenia złożone w danym dniu. Jeśli chcemy zobaczyć zlecenia z innego przedziału czasowego, wpisujemy w pola "Zlecenia złożone od" i "Zlecenia złożone do" datę i ewentualnie czas, określający interesujący nas przedział czasowy. Następnie wywołujemy funkcję Wykonaj. Otrzymamy tablicę ze zleceniami z podanego przedziału czasowego, zawierającą informacje o składanych zleceniach, o zleceniach anulowanych, jak też informacje o realizacji zleceń. Str. 54 / 72

55 Pola tablicy: Lp Liczba porządkowa Nr rachunku Numer rachunku klienta Nr pok Numer POK Nr zlec Numer zlecenia, nadawany przez system w momencie składania zlecenia Data Data i czas przyjęcia zlecenia Data anulaty Data anulowania zlecenia Papier Nazwa papieru, na który jest wystawione zlecenie K/S K - kupno, S - sprzedaż, MK -, MS - zlecenia modyfikowane Ilość Ilość papierów przeznaczonych do obrotu WMin Minimalna wielkość transakcji (pole jest aktywne, gdy Warset=T) WUJ Ujawniona wielkość zlecenia (pole jest aktywne, gdy Warset=T) Stop Limit aktywizacji zlecenia, podawany dodatkowo oprócz limitu zwykłego. Limit Maksymalna cena zakupu lub minimalna cena sprzedaży. Limit = 0, oznacza kupno lub sprzedaż "Po Każdej Cenie" Wykonanie Ilość zakupionych lub sprzedanych papierów do chwili obecnej. Wykonanie może być mniejsze lub równe ilości. Ilość anul Ilość papierów anulowana Ter. od Data sesji giełdowej, od której oferowane jest dane zlecenie Ter. do Data sesji giełdowej, na której ostatni raz może być zaoferowane dane zlecenie Przyjął Identyfikator przyjmującego zlecenie Funkcja Drukuj powoduje wydrukowanie zestawienia wybranych zleceń modyfikowanych. Po wywołaniu funkcji Odśwież z menu Sidoma, przywracany jest początkowy ekran, na którym możemy zmienić okres, za który chcemy uzyskać listę zleceń modyfikowanych. Str. 55 / 72

56 5.9.Zlecenia odrzucone Opcja Rachunek/Zlecenia odrzucone umożliwia wyświetlenie odrzuconych zleceń, w dowolnym przedziale czasowym. Po wywołaniu opcji na ekranie pojawi się okno z podanym przedziałem czasowym, obejmującym bieżący dzień. Za Wywołanie funkcji Wykonaj spowoduje wyświetlenie tablicy zawierającej listę zleceń odrzuconych w danym dniu. Jeśli chcemy zobaczyć zlecenia z innego przedziału czasowego, wpisujemy w pola "Zlecenia złożone od" i "Zlecenia złożone do" datę i ewentualnie czas, określający interesujący nas przedział. Następnie wywołujemy funkcję Wykonaj. Otrzymamy tablicę ze zleceniami odrzuconymi w podanym przedziale czasowym. Pola tablicy: Lp Liczba porządkowa Nr rachunku Numer rachunku klienta Nr Pok Numer POK Nr zlec Numer zlecenia, nadawany przez system w momencie składania zlecenia Data Data i czas składania zlecenia Papier Nazwa papieru, na który było składane zlecenie K/S K - kupno, S - sprzedaż Ilość Ilość papierów na zleceniu Limit Maksymalna cena zakupu lub minimalna cena sprzedaży. Limit = 0, oznacza kupno lub sprzedaż "Po Każdej Cenie" Uwagi Uwagi o przyczynie odrzucenia zlecenia Ter. od Data sesji giełdowej, od której oferowane było dane zlecenie Ter. do Data sesji giełdowej, na której ostatni raz mogło być zaoferowane dane zlecenie Funkcja Drukuj powoduje wydrukowanie raportu odrzuconych zleceń. Funkcja Odśwież powoduje powrót do początkowego okna, w którym możemy dokonać zmiany okresu, za który chcemy uzyskać listę zleceń odrzuconych. Str. 56 / 72

57 5.10.Należności zobowiązania Opcja umożliwia wyświetlenie zestawienia należności,zobowiązania, środki pieniężne na poszczególne dni rozliczenia na rachunku oraz zawarte transakcje. W celu uruchomienia funkcji, należy wywołać z menu Rachunek/Należności - Zobowiązania. Na ekranie pojawi się następujące okno: 5.11.Dyspozycja zapisu na akcje NE bez pp Funkcja ta umożliwia składanie dyspozycji na akcje NE bez posiadanych praw poboru. Jest przeznaczona dla klientów internetowych. Po wypełnieniu w celu uruchomienia funkcji, należy z menu wywołać Rachunek/Dyspozycja zapisu na akcje NE bez PP. Na ekranie pojawi się następujące okno: W polu numer rachunku pojawia się numer rachunku aktywnego. Jeśli uaktywnimy inny rachunek i wywołamy funkcję Odśwież, wówczas w miejsce rachunku zostanie wpisany numer rachunku aktywnego. Na ekranie wyświetlą się również dane właściciela rachunku. Należy natomiast wpisać papier. Przy wypełnianiu pola można skorzystać z podpowiedzi. Po ustawieniu się w polu, które chcemy wypełnić należy wcisnąć klawisz F1. Str. 57 / 72

58 Otrzymamy listę, z której wybieramy papier przez dwukrotne kliknięcie w odpowiednią pozycję wyświetlonej listy. Po wypełnieniu pola "Papier" należy kliknąć klawisz Zatwierdź wybór papieru. Wciśnięcie powoduje zatwierdzenie papieru i przejście do etapu, w którym wpisujemy na ile akcji chcemy złożyć zamówienie. Na ekranie widoczny jest kod papieru, jego skrócona nazwa, oraz posiadana gotówka, a także cena papieru (pobierana z pola 'limit' w tablicy zlec_params, o ile jest ona większa od 0). W przypadku kiedy cena ta jest mniejsza bądź równa zero, pojawia się miejsce na wpisanie ceny. Str. 58 / 72

59 Na podstawie wpisanej ilości oraz ceny, w polu 'Kwota do pobrania z rachunku:' liczona jest w wartość zlecenia. Jest ona automatycznie odświeżana po wyjściu z pola: w przypadku ceny ustalonej z pola 'Liczba zamawianych akcji ne:' w przypadku nieustalonej ceny - z pola 'Cena papieru'. Na ekranie dostępny jest klawisz [OK]. Wciśnięcie powoduje zatwierdzenie parametrów zlecenia i przejście do etapu z akceptacją deklaracji, która jest automatycznie wczytywana z pliku znajdującego się na serwerze. Jest to dokładnie taki sam mechanizm, jak w funkcji 'Zamówienia na akcje NE'. Na ekranie dostępny jest klawisz [Akceptuję powyższe warunki]. Wciśnięcie powoduje złożenie zlecenia. Jeśli wszystko wykonane zostało poprawnie zobaczymy komunikat: 'Zlecenie zostało przyjęte'. W innym przypadku zobaczymy komunikat: 'Błąd przy zapisie danych', wraz z kodem błędu. Gdy zlecenie zostało przyjęte, zostanie automatycznie otwarte okno zleceń, w którym możemy śledzić stan jego realizacji. Dodatkową weryfikację możemy prowadzić z poziomu funkcji 'Zlecenia odrzucone' Zamówienie na akcje NE Funkcja ta umożliwia złożenie zamówień na nowe emisje. W celu uruchomienia funkcji, należy z menu wywołać Rachunek/Zamówienie na akcje NE. Na ekranie pojawi się następujące okno: W polu numer rachunku pojawia się numer rachunku aktywnego. Na ekranie wyświetlą się również dane właściciela rachunku. Należy natomiast wpisać termin i papier. Przy wypełnianiu tych pól można skorzystać z podpowiedzi. Po ustawieniu się w polu, które chcemy wypełnić należy wcisnąć klawisz F1. Str. 59 / 72

60 Otrzymamy listę, z której wybieramy papier, czy termin przez dwukrotne kliknięcie w odpowiednią pozycję wyświetlonej listy. Po wypełnieniu pola Termin, jak też pola "Kod prawa poboru", należy kliknąć klawisz Zatwierdź wybór pp. Pokaże się ekran z danymi dotyczącymi zamawianego papieru, jak też stanu rachunku właściciela. Ponadto otrzymamy wyliczoną maksymalną liczbę akcji nowej emisji, jaką możemy zamówić. Pole to możemy zmienić i następnie kliknąć klawisz Przelicz. Str. 60 / 72

61 Otrzymamy na ekranie wielkości po przeliczeniu. Operację przeliczenia możemy powtórzyć. Jeśli przyjmujemy dane należy kliknąć klawisz OK. Zgłoszone zamówienie należy zapisać do bazy danych wskazując klawisz OK. Po kliknięciu w klawisz Akceptuję powyższe warunki pokaże się na ekranie komunikat o przyjęciu zamówienia. Możemy teraz składać następne zamówienie. Wywołanie funkcji Drukuj uruchamia przeglądarkę z przygotowanym wydrukiem zamówienia na akcje nowej emisji, skąd możemy zamówienie wydrukować. Wywołanie funkcji Odśwież przywołuje ekran początkowy. Str. 61 / 72

62 5.13.Przeglądanie zapisów na NE dla rachunku Funkcja Przeglądanie zapisów na NE dla rachunku umożliwia przeglądanie zapisów na nowe emisje dla danego rachunku. Funkcję tę wywołujemy poprzez menu Rachunek/ Przeglądanie zapisów na NE dla rachunku. Na ekranie pojawi się następujące okno: Pola tablicy: Imię Imię klienta Nazwisko Nazwisko klienta Klasa kl. Klasa klienta W właściel, P -pełnomocnik Kod papieru Kod papieru Ilość Ilość Ilość PP Ilość prawa poboru Data Data Termin Termin Wyciąg Wyciag Pok Numer POK Operator Stan Anulowane Biuro Nr dok Numer dokumentu Cena Po wypełnieniu pola Zapisy złożone w okresie gdzie wpisujemy datę od..do interesującego nas okresu i po naciśnięciu klawisza Wykonaj pojawia się okno z wyszukanymi zapisami na NE dla danego rachunku. Str. 62 / 72

63 5.14.LNK LNK - limit należności klienta określany jest w momencie podpisania umowy o świadczenie usług brokerskich w sprawie składania zleceń nabycia maklerskich instrumentów finansowych bez pełnego pokrycia na rachunku pieniężnym ( pokrycie zlecenia na realizację których posiada środki pieniężne w wysokości co najmniej 30% wartości zlecenia). Limit ten będzie przydzielany w momencie składania zlecenia nabycia maklerskich instrumentów finansowych bez pełnego pokrycia na rachunku pieniężnym na okres do rozliczenia transakcji. Pola tabeli: Nr rach Numer rachunku Odr proc Procent odroczonej płatności Maxk Maxymalna kwota limitu LNK wykorzystany limit należności klienta wykorzystany Str. 63 / 72

64 6. Menu Dyspozycje System transakcyjny Sidoma umożliwia złożenie różnorodnych dyspozycji za pośrednictwem Internetu, bez konieczności udawania się osobiście do POK. Wszystkie opisane poniżej funkcje wywołuje się z menu Dyspozycje. 6.1.Przelew gotówki Pierwszy sposób to przelew środków na jeden z trzech wcześniej określonych w Umowie rachunków bankowych, tzw. ROR. Użytkownik wybiera z listy rachunek na jaki maja być przelane środki i wpisuje kwotę przelewu. W oknie Przelewu można sprawdzić bieżące rozliczenia gotówkowe oraz wysokość wolnych środków pieniężnych odpowiadającą właściwej pozycji na wyciągu. Przelew gotówki na konto bankowe, na inny rachunek w DM Przelew gotówki na konto bankowe Kliknięcie w przycisk Wypłać inicjuje proces złożenia dyspozycji. Aktywny rachunek inwestycyjny pomniejszony zostaje o zadysponowaną kwotę przelewu, a przelew bankowy zostaje niezwłocznie zrealizowany. Str. 64 / 72

65 Środki pieniężne są blokowane natychmiast po złożeniu dyspozycji przelewu, dyspozycje zaś realizowane są w ciągu dnia o następujących godzinach: o 8:00, 11:30, 13:00, oraz 18:00. Jeżeli rachunek bankowy znajduje się w ING Banku Śląskim, środki pieniężne dostępne będą jeszcze tego samego dnia. Jeżeli przelew został wystawiony na inny bank to czas ten wydłuży się o czas transferu pieniędzy między bankami. Dyspozycja taka zrealizowana będzie pod warunkiem, że w chwili jej złożenia będą na rachunku inwestycyjnym wolne środki pieniężne w wysokości gwarantującej wykonanie dyspozycji przelewu. Można również dokonywać wypłat gotówkowych w sieci naszych POK, ale pamiętać należy, że poza Katowicami (gdzie rachunki internetowe są prowadzone) wypłata będzie ograniczona do kwoty ,- zł. Drugi sposób to dyspozycja przeksięgowania środków pieniężnych na inny internetowy rachunek inwestycyjny w ING Securities. Przelew jest możliwy jeśli właścicielem obydwu rachunków jest ta sama osoba. Przelew gotówki na inny rachunek w DM Potwierdzenie dyspozycji skutkuje jej wykonaniem w trybie natychmiastowym tzn., rachunek aktywny zostaje pomniejszony o zadysponowaną kwotę przelewu, a rachunek docelowy zasilony w tym samym czasie. 6.2.Dyspozycja blokady SidomaOnLine umożliwia złożenie dyspozycji związanych z blokadą rachunku. Możliwe jest: blokada i odblokowanie papierów wartościowych pod zabezpieczenie na otwieranych pozycjach na prawach pochodnych, zablokowanie posiadanych papierów wartościowych i wystawienie świadectwa depozytowego na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, blokada oraz wydanie zaświadczenia o blokadzie na papierach wartościowych lub gotówce, wydanie świadectwa depozytowego. Sporządzone zaświadczenie jest przesyłane w zależności od wybranej przez użytkownika opcji na jego adres korespondencyjny lub do siedziby spółki. Str. 65 / 72

66 Dyspozycja blokady wybór rodzaju blokady Dyspozycja blokady Wydanie świadectwa depozytowego Po wypełnieniu dyspozycji blokady kliknięcie w przycisk Zapisz inicjuje proces złożenia dyspozycji. Str. 66 / 72

67 6.3.Dyspozycja nadania NIK Chcąc rozpocząć inwestowanie na rynku terminowym konieczne jest posiadanie numeru NIK. System umożliwia zgłoszenie wniosku o nadanie takiego numeru, lub jego zarejestrowanie w ING Securities S.A., jeżeli został nadany przez inny DM. Po nadaniu numeru zostają przygotowane dokumenty związane z otwarciem rachunku na prawa pochodne i przesłane na adres korespondencyjny osoby składającej dyspozycję. 6.4.Dyspozycja odpowiedzi na wezwanie Kolejną dyspozycja jaką można złożyć za pośrednictwem internetu jest możliwość odpowiedzi na publiczne wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji. Na podstawie złożonej dyspozycji zostają zablokowane papiery wartościowe oraz wystawione nieodwołalne zlecenie sprzedaży tych akcji. W przypadku gdy ING Securities S.A. nie obsługuje danego wezwania, na podstawie dyspozycji jest wystawiane i przesyłane na adres korespondencyjny świadectwo depozytowe, z którym należy zgłosić się do biura maklerskiego obsługującego wezwanie. Str. 67 / 72

68 6.5.Dyspozycja zmiany danych osobowych Sidoma umożliwia złożenie dyspozycji związanych ze zmianą danych osobowych. Możliwe jest to po otwarciu okienka : Zmiany danych osobowych dokonuje się klikając w pole Wybierz zmianę. Przy wypełnianiu tego pola można skorzystać z podpowiedzi. Po ustawieniu się w polu, które chcemy wypełnić należy wcisnąć klawisz F1 pojawi się lista : adres adres korespondencyjny hasło do składania zleceń telefonicznych telefon kontaktowy komórkowy telefon kontaktowy stacjonarny Str. 68 / 72

69 6.6.Dyspozycja zmiany pakietu Na liście obejmującej wszystkie pakiety usług, podświetlony jest pakiet aktywny, z którego użytkownik aktualnie korzysta. Zmiany pakietu dokonuje się klikając w przycisk obok nazwy pakietu docelowego co skutkuje jego podświetleniem. Kliknięcie w przycisk Zapisz u dołu okna oznacza potwierdzenie zapoznania się z treścią oświadczenia i jego akceptację. Przyjęcie dyspozycji potwierdza stosowny komunikat. Str. 69 / 72

70 6.7.Dyspozycja zmiany prowizji Przy pomocy tej funkcji można złożyć wniosek o ustalenie prowizji indywidualnej. Użytkownik proponuje stawkę, jaką chciałby otrzymać oraz odpowiednio to uzasadnia. Wniosek jest analizowany przez pracownika. O podjętej decyzji użytkownik jest informowany poprzez otrzymanie informacji w systemie lub na adres Zamawianie usług informacyjnych Przy pomocy tej funkcji można zamówić dostarczanie informacji przez lub sms. Informacje te dotyczą stanu konta, zleceń oraz informacji rynkowych. Str. 70 / 72

71 6.9. Dyspozycja Rozchód FIFO Przy pomocy tej funkcji możemy złożyć dyspozycję wyceny wartości papierów wartościowych ich rozchodu wg cen przeciętnych, metodą FIFO. Pozycje w dyspozycji które należy wypełnić: podaje się datę początkową i końcową okresu, z którego chce otrzymać rozchód. adres owy Po wpisaniu wszystkich niezbędnych danych naciskamy klawisz Zapisz dyspozycję Dyspozycja Rozchód FIFO wpisanie zakresu dat Str. 71 / 72

72 Dyspozycja Rozchód FIFO przyjęcie dyspozycji Dyspozycja klienta z danego dnia zastępuje poprzednią z tego dnia Przeglądanie dyspozycji dla rachunku System transakcyjny SidomaOnLine umożliwia złożenie różnorodnych dyspozycji za pośrednictwem internetu, bez konieczności udawania się osobiście do POK. Dzięki nowej opcji, w prosty sposób Klienci otrzymują możliwość skontrolowania złożenia dyspozycji oraz jej statusu. Str. 72 / 72

Instrukcja obsługi serwera zleceń Stocks OnLine

Instrukcja obsługi serwera zleceń Stocks OnLine Instrukcja obsługi serwera zleceń Stocks OnLine Informacja ogólna: Serwer zleceń Stocks OnLine jest aplikacją umożliwiającą Klientom Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska obsługę rachunku pieniężnego,

Bardziej szczegółowo

System DZ Internet. Podręcznik użytkownika

System DZ Internet. Podręcznik użytkownika System DZ Internet Podręcznik użytkownika SPIS TREŚCI 1 SŁOWNIK... 6 2 WYMAGANIA SYSTEMU... 7 3 OGÓLNY SPOSÓB NAWIGACJI... 8 3.1 PASEK NAWIGACYJNY ORAZ KONTEKST PRACY...8 3.1.1 Część informacyjna...9 3.1.2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi serwera zleceń Stocks OnLine

Instrukcja obsługi serwera zleceń Stocks OnLine Instrukcja obsługi serwera zleceń Stocks OnLine Załącznik nr 1 Instrukcja obsługi serwera zleceń Stocks OnLine Informacja ogólna: Serwer zleceń Stocks OnLine jest aplikacją umożliwiającą Klientom Domu

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po serwisie transakcyjnym

Przewodnik po serwisie transakcyjnym Przewodnik po serwisie transakcyjnym 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 1. Pierwsze logowanie do serwisu transakcyjnego... 4 2. Pierwsze kroki w nowym serwisie transakcyjnym... 6 3. Informacje o rachunku

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 015

(instrukcja użytkownika) Wersja 015 BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁOGARDZIE Przewodnik dla Klienta (instrukcja użytkownika) Wersja 015 http://www.bsbialogard.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 015

(instrukcja użytkownika) Wersja 015 BANK SPÓŁDZIELCZY w Łaskarzewie Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 015 http://www.bslaskarzew.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika systemu R-Online Biznes dla Klientów Instytucjonalnych

Podręcznik Użytkownika systemu R-Online Biznes dla Klientów Instytucjonalnych Podręcznik Użytkownika systemu R-Online Biznes dla Klientów Instytucjonalnych 1. SŁOWNIK... 5 2. KONFIGURACJA PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ... 6 2.1 KONFIGURACJA NA SYSTEMIE WINDOWS... 6 2.1.1 Internet Explorer...

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 012

(instrukcja użytkownika) Wersja 012 Załącznik Nr 5 do Instrukcji Systemu Internet Banking Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 012 http://www.hexabank.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 017

(instrukcja użytkownika) Wersja 017 BANK SPÓŁDZIELCZY w Chojnowie Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 017 http://www.bs-chojnow.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 19.1

(instrukcja użytkownika) Wersja 19.1 Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 19.1 http://www.bspaslek.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ I. (Przewodnik dla Klienta) https://online.gbsstrzelin.pl

CZEŚĆ I. (Przewodnik dla Klienta) https://online.gbsstrzelin.pl CZEŚĆ I GOSPODARCZY BANK SPÓŁDZIELCZY w STRZELINIE Internet Banking (Przewodnik dla Klienta) https://online.gbsstrzelin.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja... 5 Logowanie

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 020

(instrukcja użytkownika) Wersja 020 BANK SPÓŁDZIELCZY w Nakle nad Notecią Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 020 https://konto24.bsnaklo.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 014

(instrukcja użytkownika) Wersja 014 Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 014 http://www.bslacko.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego rachunku przez klienta... 3

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w Toruniu. Internet Banking. dla Firm. (instrukcja użytkownika) Wersja 020. http://www.bstorun24.pl

BANK SPÓŁDZIELCZY w Toruniu. Internet Banking. dla Firm. (instrukcja użytkownika) Wersja 020. http://www.bstorun24.pl BANK SPÓŁDZIELCZY w Toruniu Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 020 http://www.bstorun24.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS

Bardziej szczegółowo

System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45.

System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45. System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45. Katowice, wrzesień 2011 Strona 1 z 30 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. PODSTAWOWE ZASADY PRACY Z SYSTEMEM... 4 2.1. Opcje wspólne...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 010

(instrukcja użytkownika) Wersja 010 BANK SPÓŁDZIELCZY w... Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 010 http://www.bs...pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS CYFROWY...

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 017

(instrukcja użytkownika) Wersja 017 BANK SPÓŁDZIELCZY w Łomazach Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 017 http://www.bslomazy.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 018

(instrukcja użytkownika) Wersja 018 BANK SPÓŁDZIELCZY w Chojnowie Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 018 http://www.bs-chojnow.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS

Bardziej szczegółowo

Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy

Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy Instrukcja obsługi systemu Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Styczeń 2010 1 Spis treści 1. Podstawowe informacje...4 1.1. Wczytywanie certyfikatu do przeglądarki...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: CRM Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA FUNKCJONOWANIA. CUE e GBS Corpo

INSTRUKCJA FUNKCJONOWANIA. CUE e GBS Corpo INSTRUKCJA FUNKCJONOWANIA CUE e GBS Corpo SPIS TREŚCI URUCHOMIENIE SYSTEMU... 1 LOGOWANIE UŻYTKOWNIKA... 1 ROZPOCZĘCIE PRACY... 2 MENU SYSTEMU... 3 RACHUNKI... 3 STAN RACHUNKU... 4 OSTATNI WYCIĄG... 5

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 09

(instrukcja użytkownika) Wersja 09 BANK SPÓŁDZIELCZY w Białej Podlaskiej Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 09 http://www.bsbialapodlaska.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja... 4 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Panel klienta Data aktualizacji: 26-03-2013 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 5 1.1 Wczytywanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Panel klienta Data aktualizacji: 24-08-2012 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 5 1.1 Wczytywanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

w Banku Spółdzielczym w Chodzieży wersja 16-1 http://www.bschodziez.pl

w Banku Spółdzielczym w Chodzieży wersja 16-1 http://www.bschodziez.pl Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 55/B/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z dnia 25 sierpnia 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w Chodzieży Instrukcja użytkownika systemu Internet Banking dla Firm w Banku

Bardziej szczegółowo

System Internetowy Sez@m Podręcznik użytkownika

System Internetowy Sez@m Podręcznik użytkownika System Internetowy Sez@m Podręcznik użytkownika Spis treści Wstęp... 3 Przygotowanie do korzystania z Systemu Internetowego Banku BPH... 4 Zasady bezpieczeństwa przy korzystaniu z Systemu Internetowego

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika)

(instrukcja użytkownika) BANK SPÓŁDZIELCZY w Smętowie Granicznym Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 008 http://www.bssmetowo.com.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT...

Bardziej szczegółowo

SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO

SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO 1. Menu główne... 2 1.1 Logo... 2 1.2 Dane rachunku... 2 1.3 Filtry... 2 1.4 Menu... 2 1.5 Ustawienia... 3 1.6 Pomoc... 5 1.7 Wyloguj... 5 2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Platformy transakcyjnej BOSSAFX Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. S t r o n a 2 Spis treści I) Obsługa rachunku internetowego... 7 1) Logowanie... 7 2) Dyspozycje... 7

Bardziej szczegółowo