PRACE NAUKOWE Z PRAWA SPÓŁEK I WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRACE NAUKOWE Z PRAWA SPÓŁEK I WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ"

Transkrypt

1 PRACE NAUKOWE Z PRAWA SPÓŁEK I WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ KOŁO NAUKOWE PRAWA SPÓŁEK KOŁO NAUKOWE PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Prawo handlowe 25 lat po transformacji ustrojowej. Doświadczenia i perspektywy. KINGA DZIENNIK Status prawny przedwojennych akcji i obligacji KRZYSZTOF TAPEK Opcje menedżerskie jako narzędzie minimalizacji kosztów agencji w spółkach akcyjnych. Zastosowanie opcji na przykładzie spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie RENATA TANAJEWSKA Outsourcing a przepisy kodeksu spółek handlowych KATARZYNA MOCZULSKA, PIOTR PORZYCKI Menedżerski wykup lewarowany jako forma przejęcia kontroli nad spółką kapitałową NINA SKÓRSKA Nabycie udziałów albo akcji imiennych ze środków pochodzących z majątku wspólnego małżonków a status prawny wspólnika KATARZYNA SZCZEPAŃSKA Nierozszczepialność praw udziałowych w spółkach kapitałowych od zakazu rozszczepialności do zasady nierozszczepialności uprawnień korporacyjnych. Zagadnienia wybrane KARARZYNA IWANICKA Objęcie czynności wspólnika reżimem skargi pauliańskiej w stosunku do wierzycieli spółki jawnej MICHAŁ WOJNA Opodatkowanie spółki komandytowo-akcyjnej konsekwencje w płaszczyźnie prawa handlowego KAMILA ZAWADA Stanowisko prawne syndyka w postępowaniu upadłościowym z wyszczególnieniem spraw z zakresu prawa pracy DAWID MARCINIAK Współczesne problemy i wyzwania prawa i obrotu wekslowego

2 SPIS TREŚCI Prawo handlowe 25 lat po transformacji ustrojowej. Doświadczenia i perspektywy. KOŁO NAUKOWE PRAWA SPÓŁEK KOŁO NAUKOWE PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Grzegorz Kozieł Wprowadzenie...1 Kinga Dziennik Status prawny przedwojennych akcji i obligacji Krzysztof Tapek Opcje menedżerskie jako narzędzie minimalizacji kosztów agencji w spółkach akcyjnych. Zastosowanie opcji na przykładzie spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Renata Tanajewska Outsourcing a przepisy kodeksu spółek handlowych Katarzyna Moczulska, Piotr Porzycki Menedżerski wykup lewarowany jako forma przejęcia kontroli nad spółką kapitałową Nina Skórska Nabycie udziałów albo akcji imiennych ze środków pochodzących z majątku wspólnego małżonków a status prawny wspólnika Katarzyna Szczepańska Nierozszczepialność praw udziałowych w spółkach kapitałowych od zakazu rozszczepialności do zasady nierozszczepialności uprawnień korporacyjnych. Zagadnienia wybrane Katarzyna Iwanicka Objęcie czynności wspólnika reżimem skargi pauliańskiej w stosunku do wierzycieli spółki jawnej

3 SPIS TREŚCI Michał Wojna Opodatkowanie spółki komandytowo-akcyjnej konsekwencje w płaszczyźnie prawa handlowego KOŁO NAUKOWE PRAWA SPÓŁEK KOŁO NAUKOWE PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Kamila Zawada Stanowisko prawne syndyka w postępowaniu upadłościowym z wyszczególnieniem spraw z zakresu prawa pracy Dawid Marciniak Współczesne problemy i wyzwania prawa i obrotu wekslowego Opinie, komentarze i praktyka. Grzegorz Kozieł Z problematyki ustalenia prawa właściwego dla powstania jednostki organizacyjnej i nabycia członkostwa przez jej założyciela na podstawie regulacji art. 17 p.p.m

4 KOLEGIUM REDAKCYJNE: REDAKTOR NACZELNY: ADRIAN KORSZLA CZŁONEK KOLEGIUM REDAKCYJNEGO: DR GRZEGORZ KOZIEŁ CZŁONEK KOLEGIUM REDAKCYJNEGO: DR ADRIAN NIEWĘGŁOWSKI KOŁO NAUKOWE PRAWA SPÓŁEK KOŁO NAUKOWE PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ RADA PROGRAMOWO NAUKOWA: CZŁONEK RADY PROGRAMOWO NAUKOWEJ: DR GRZEGORZ KOZIEŁ CZŁONEK RADY PROGRAMOWO NAUKOWEJ: DR ADRIAN NIEWĘGŁOWSKI CZŁONEK RADY PROGRAMOWO NAUKOWEJ: KRZYSZTOF PAWŁOWSKI PROJEKT GRAFICZNY OKŁADKI: ADRIAN KORSZLA ADRES REDAKCJI: KOŁO NAUKOWE PRAWA SPÓŁEK UMCS PL. MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ 5, LUBLIN WYDAWCA: UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE, PL. MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ 5, LUBLIN Zeszyt 2 Prac Naukowych z Prawa Spółek i Własności Intelektualnej został wydany przy współpracy Koła Naukowego Prawa Spółek UMCS i Stowarzyszenia Promocji Nauk Prawnych z siedzibą w Lublinie pod redakcją naukową dr Grzegorza Kozieła. Są w nim opublikowane wybrane referaty wygłoszone podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Prawo handlowe 25 lat po transformacji ustrojowej. Doświadczenia i perspektywy, która odbyła się w dniach listopada 2014 roku w Lublinie oraz przesłane do publikacji po tej konferencji. Zeszyt 2 Prac Naukowych z Prawa Spółek i Własności Intelektualnej stanowi jednocześnie inaugurację wydzielonego w ramach tego czasopisma nowego bloku tematycznego o charakterze naukowopraktycznym Opinie, komentarze i praktyka. LUBLIN 2015

5 Wprowadzenie W dniach listopada 2014 roku na Wydziale Prawa i Administracji UMCS odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawo handlowe 25 lat po transformacji ustrojowej. Doświadczenia i perspektywy. Organizatorami konferencji było Stowarzyszenie Promocji Nauk Prawnych z siedzibą w Lublinie i Koło Naukowe Prawa Spółek UMCS. Konferencja została objęta patronatem honorowym: Ministra Gospodarki, Ministra Sprawiedliwości, Wojewody Lubelskiego, Marszałka Województwa Lubelskiego, Prezydenta Miasta Lublin, Izby Notarialnej w Lublinie, Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie, Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie, Rektora UMCS i Dziekana WPiA UMCS. Patronatu medialnego konferencji udzieliły Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, Miesięcznik Rejent, portal prawnik.pl, Polskie Radio Lublin S.A. oraz portal edukacjaprawnicza.pl. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele większości ośrodków akademickich w Polsce, przedstawiciele patronów, doktoranci i studenci, przedstawiciele praktyki prawniczej oraz władze WPiA UMCS. Uczestnicy zgodnie uznali konferencję za bardzo udaną. Sprawozdania z konferencji zostały opublikowane w Wiadomościach Uniwersyteckich UMCS nr 1 z 2015 r. i Miesięczniku Rejent nr 1 z 2015 r. Referaty wygłoszone na konferencji i przesłane organizatorom są publikowane w Miesięczniku Rejent począwszy od nr 2 z 2015 r., a także w niniejszym specjalnym numerze Prac Naukowych z Prawa Spółek i Własności Intelektualnej. Obejmują one zagadnienia o zróżnicowanej materii z zakresu szeroko rozumianego prawa handlowego z uwzględnieniem perspektywy prawno-ekonomicznej ostatnich 25 lat kształtowania się tej dziedziny prawa. Za sprawą autorów wypowiedzi te trzeba uznać za przemyślanie, udane i cenne. Redaktor naukowy dr Grzegorz Kozieł opiekun naukowy KNPS UMCS adiunkt w KPGiH UMCS 1

6 Kinga Dziennik Status prawny przedwojennych akcji i obligacji 1. Wprowadzenie Niecałe 25 lat temu w Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 1 na mocy ustawy nowelizującej 2 pojawił się znany również współczesnej Konstytucji 3 zwrot: Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.. Jest to jedna z najważniejszych klauzul w polskim systemie prawnym, będąca podstawą dla obowiązywania praw pochodnych. Prawo sprawiedliwe jest w świetle tej zasady utożsamiane z prawem dobrym moralnie oraz pozostającym w zgodności ze standardami państwa, zarówno formalnymi, jak i materialnymi, a przede wszystkim chroniącym godność człowieka i jego przyrodzone prawa 4. Jednak pomimo tak wspaniałego zaplecza ideologicznego w ustawie zasadniczej, nie zdołano przez 25 lat uchwalić ustawy chroniącej pewien wąski obszar prawa własności społeczeństwa oraz państwa ustawy reprywatyzacyjnej. Co prawda, pojawił się projekt ustawy uchwalony przez Rząd w 2001 roku, ale został on zawetowany przez Prezydenta A. Kwaśniewskiego. Przygotowano również wstępne założenia do kolejnego rządowego projektu ustawy, w ramach której poszkodowanym przysługiwałoby odszkodowanie w wysokości 8-10% wartości mienia znacjonalizowanego z naruszeniem przepisów prawa, jednak na tym etapie prace się zakończyły. Kwestia ta jest istotna nie tylko ze względu na zasadę demokratycznego państwa prawa, jej główną osią jest poszanowanie prawa własności przedwojennych właścicieli, a także ochrona budżetu odpowiednia ustawa mogłaby uchronić państwo przed wielomiliardowymi odszkodowaniami albo zwrotami (czego najlepszym przykładem jest głośna sprawa katowickiej spółki Giesche) i prestiżu. Ostatnia kwestia wymaga paru słów 1 Ustawa Konstytucyjna z dnia 22 lipca 1952 r. Przepisy wprowadzające Konstytucję Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz.U. z 1952 r. Nr 33, poz. 233). 2 Art. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1989 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U r. Nr 75, poz. 444). 3 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483). 4 Szerzej: W. Sokolewicz, Komentarz do art. 2 [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2007, s

7 wyjaśnienia. Jedna z reprezentacyjnych siedzib Ministerstwa Spraw Zagranicznych Pałac Przeździeckich do końca 2014 ma być oddana w ręce spadkobierców prawowitych właścicieli. W skrócie oznacza to, że MSZ straciło rozpoznawalne miejsce spotkań o charakterze międzynarodowym, spore środki pieniężne zostanę przeznaczone na wybudowanie nowej siedziby, a do tego czasu Ministerstwo będzie musiało wynajmować lokal. Podobnych przypadków można wskazać wiele, chociażby utratę Pałacu Błękitnego, w którym znajdował się Zarząd Transportu Miejskiego czy pałacu przy Miodowej, gdzie mieściła się stołeczna administracja 5. Postępowanie w sprawie odzyskania pałacu w Wilanowie również jest w stadium zaawansowanym 6. W odniesieniu do odszkodowań wypłaconych reaktywowanym spółkom tytułem przykładu można wskazać następujące odszkodowania 7 : - spółka C. Urlich S.A. pieniężne w wysokości , 33 zł wraz z odsetkami oraz nieruchomości o powierzchni ok. 20 ha położone w okolicy ul. Górczewskiej w Warszawie, - Cegielnia Wł. Kantak i S-ka , 63 zł; - Bergtrans sp. z o.o. - przejęciu nieruchomości będącej siedzibą Komendy Miejskiej Policji w Gdyni. Z uwagi na to, że temat nacjonalizacji i reprywatyzacji jest bardzo szeroki, przedmiotem niniejszego artykułu będę jedynie roszczenia wynikające z przedwojennych akcji i obligacji. W pierwszym wskazanym przypadku prawowici właścicieli akcji mogą dochodzić odzyskania mienia znacjonalizowanego przedsiębiorstwa, szczególnie nieruchomości, albo odszkodowania za dobra przejęte na własność Skarbu Państwa, jednakże dopiero po przeprowadzeniu całej procedury reaktywacji spółki. W odniesieniu do obligacji procedura wydaje się łatwiejsza i krótsza, ale z uwagi na rzadkość tego typu spraw, sprawiają one niemało problemów orzekającym sędziom. 5 Wszystkie wskazane obiekty znajdują się na terenie Warszawy. Więcej na ten temat: I. Szpala, M. Wojtczuk, Resort spraw zagranicznych traci siedzibę z powodu reprywatyzacji, <http://m.warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,106541, ,resort_spraw_zagranicznych_traci_siedzibe_z_po wodu.html>, [dostęp: ]. 6 Wskazane przypadki dotyczą głównie gruntów warszawskich, utraconych na mocy tzw. Dekretu Bieruta, czyli Dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy (Dz. U. z 1945 r. Nr 50, poz. 279). Problematyka ta wykracza poza zakres niniejszego opracowania, niemniej jednak pozwala zarysować skalę problemu jaki wywołuje brak ustawy reprywatyzacyjnej. 7 Na podstawie odpowiedzi Ministra Gospodarki z dnia 7 września 2010 roku na interpelację nr

8 2. Tło historyczno-prawne Emisja obligacji W pierwszej kolejności zostaną krótko scharakteryzowane rodzaje obligacji, a właściwie pożyczek państwowych, wyemitowanych przez Skarb Państwa w Polsce w 20-leciu międzywojennym. W tym czasie był to tylko jeden z siedmiu emitentów na warszawskiej giełdzie pozostałe kategorie to: banki emitujące papiery procentowe; Towarzystwo Kredytowe Przemysłu Polskiego, Towarzystwa Kredytowe Ziemskie oraz Towarzystwa Kredytowe Miejskie zobowiązane z tytułu listów zastawnych; a także obligacje przemysłowe i miejskie 8. Warto również wskazać, że w omawianym okresie ciągle obowiązywał jeszcze parytet złota. Znalazło to odzwierciedlenie w treści obligacji na większości znajduje się klauzula wypłaty odsetek i sumy głównej w złocie. Przykładowo na płaszczu obligacji RP z 1935 r. został umieszczony zapis: Wykup obligacji niniejszej oraz wypłata odsetek uskutecznianie będą w złotych według równowartości 900/5332 grama czystego złota za 1 złotego w złocie. W sierpniu 1939 r. wartość jednego grama czystego złota wynosiła 5 złotych 92,44 grosze 9. Wśród nieumorzonych w pełni pożyczek należy wskazać 10 : 1) I i II emisję 3% premiowej pożyczki inwestycyjnej z 1935 r. pożyczki te były zabezpieczone całym majątkiem państwa. Ponadto zwolniono je od wszystkich danin i podatków. Wysokość emisji wyniosła 230 mln zł. Pożyczka była umarzana etapami; 2) losowano obligacje, które podlegały wykupowi. W zależności od terminu wykupu pożyczkodawca otrzymywał także premię tym wyższą im później obligacja została wylosowana do wykupu. Pierwsze losowanie zostało zaplanowane na 1 maja 1936 r., 8 T. Włudyka, Dwa dwudziestolecia gospodarki rynkowej w Polsce, Warszawa 2008, LEX. 9 Monitor Polski, 13 lipca 1939 r., nr 173, poz Wszystkie opisy obligacji opracowano na podstawie: T. Włudyka, Odpowiedzialność III Rzeczypospolitej za międzywojenne obligacje [w:] M. Modrzejewska (red.), Prawo handlowe XXI wieku. Czas stabilizacji, ewolucji czy rewolucji, Warszawa 2010, s oraz wyroku TK z dnia 24 kwietnia 2007 r., SK 49/05, OTK-A 2007, nr 81, poz

9 Rysunek 1. Fragment wyników losowania opublikowany w Monitorze Polskim. ostatnie 1 maja 1985 r. (zob. Rysunek 1 jako przykład ogłoszenia o wylosowanych obligacjach do wykupu 11 ); 3) 4% premiową pożyczkę dolarową III serii spłata tych obligacji następowała wedle wyboru obligatariusza w złotych albo w dolarach amerykańskich według kursu 1 dolar = 8,914 zł. Emisja rozpoczęła się w 1931 r., aby osiągnąć wysokość 7,5 mln dolarów. Pożyczka miała być umorzona jednorazowo 1 lutego 1941 r.;- 4% pożyczka konsolidacyjna z 1936 r. na jej mocy miała się odbyć konwersja 6 innych pożyczek państwowych. Wysokość emisji ustalono na 600 mln zł. Losowanie obligacji do umorzenia odbywało się dwa razy do roku 15 maja i 15 listopada od 1938 roku; 4) 5% państwowa pożyczka konwersyjna z 1924 r. miała na celu konwersję czterech wcześniejszych emisji. Losowania przypadały na 2 stycznia i 1 lipca, począwszy od 1925 r., a skończywszy na 1965 r.; 11 Monitor Polski z dnia 23 maja 1939 r., nr 117, poz

10 5) 5% pożyczka konwersyjna kolejowa z 1926 r. polegała na wymianie obligacji wyemitowanych przed I wojną światową, a zabezpieczonych na kolejach państwowych byłej dzielnicy austriackiej. W obiegu znalazły się obligacje na ponad 24 mln zł. Umorzenia miały się odbywać między 1 lipca 1927 r. a 2 stycznia 1977 r.; 6) 4,5% wewnętrzna pożyczka państwowa z 1937 r. celem obligacji była również konwersja pięciu wcześniejszych pożyczek. Końcowa wysokość emisji wyniosła prawie 247 mln zł. Wykup miał trwać od 1 sierpnia 1938 r. do 1 lutego 1958 r. Należy wskazać, że każda emisja była oparta na przyjętej w tym celu ustawie (co najmniej jednej) oraz odpowiednich rozporządzeniach, określających zasady emisji, wartość wyemitowanych obligacji, oprocentowanie i zasady wykupu przez Skarb Państwa. Dla analizy obecnego statusu prawnego przedwojennych obligacji najważniejszy jest jednak okres ich przedawnienia. Wynosił on kilkadziesiąt lat najczęściej 20 albo 30 od momentu wylosowania obligacji do wykupu, względnie z datą określoną w szczegółowych warunkach, 6p. dla 4% premiowej pożyczki dolarowej był to dzień 1 lutego 1971 r. Zgodnie ze stanowiskiem Prezesa Rady Ministrów zaprezentowanym w związku z postępowaniem przed Trybunałem Konstytucyjnym 12 stan zadłużenia Skarbu Państwa z tytułu zobowiązań z przedwojennych obligacji wynosił: 1) na dzień 1 kwietnia 1939 r ,6 mln zł 13 ; 2) wraz z odsetkami na sierpień 2006 r ,33 mln zł przedwojennych; 3) na rok zł; 4) w przypadku waloryzowania wartości na sierpień 2006 r ,7 mln zł Wyrok TK z dnia 24 kwietnia 2007 r., SK 49/05, OTK-A 2007, nr 81, poz W oparciu o Zestawienie długów Państwa opublikowane w Monitorze Polskim (M. P. z 1939 r. Nr 122, poz. 288). 14 Jako przelicznik przyjęto kurs dolara na dzień 1 czerwca 1939 r. oraz 14 sierpnia 2006 r. 6

11 2.2. Proces nacjonalizacji W celu wskazania skąd wynikają problemy związane z przedwojennymi akcjami należy sięgnąć do lat 40 XX wieku. Wtedy to weszła w życie ustawa o przejściu na własność Państwa podstawowych gałęzi gospodarki narodowej 15. Wskazywała ona przedmiotowe typy przedsiębiorstw, które przechodziły na własność Państwa po przeprowadzeniu odpowiedniej procedury w części A były wymienione odpowiednie gałęzie przemysłu, natomiast zgodnie z art. 3 ust. 1 część B Ustawy Państwo przejmowało przedsiębiorstwa przemysłowe nie wymienione w części A, jeżeli były zdolne do zatrudniania więcej niż 50 pracowników na jedną zmianę. Już w tym miejscu należy wskazać, że na własność przechodziło przedsiębiorstwo rozumiane jako mienie, wskazane w protokołach zdawczo-odbiorczych, a nie sama spółka. Akcje i udziały spółki bez majątku i nie prowadzącej już działalności gospodarczej pozostawały w rękach prawowitych właścicieli. Tryb postępowania był niezwykle złożony, wieloetapowy, a przy tym często nowelizowany. Pierwszy etap toczył się przez wojewódzką komisją do spraw upaństwowienia przedsiębiorstw i główną komisją do spraw upaństwowienia przedsiębiorstw, działającą jako organ odwoławczy. Ta część postępowania musiała zostać wszczęta przed dniem 31 maca 1947 r. Wnioski w tym zakresie mogły składać zgodnie z 16 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie trybu postępowania przy przejmowaniu przedsiębiorstw na własność Państwa z dnia 30 stycznia 1947 r. 16 wszystkie władze, urzędy, instytucje państwowe i samorządowe, przedsiębiorstwa państwowe, wojewódzkie rady narodowe, osoby prawa publicznego, izby przemysłowo handlowe, okręgowe komisje związków zawodowych oraz organizacje spółdzielcze. Na członków komisji bardzo często wywierano naciski, tak aby oceniając zdolność zatrudnienia zakwalifikowali jak największą liczbę przedsiębiorstw do procesu nacjonalizacji. Po sporządzeniu i ogłoszeniu w dzienniku urzędowym danego województwa wykazu przedsiębiorstw podlegających przejęciu przystępowano do etapu drugiego, który toczył się przed właściwym ministrem. Wydawał on orzeczenie w badanej 15 Ustawa z dnia 3 stycznia 1946 r. o przejęciu na własność Państwa podstawowych gałęzi gospodarki narodowej (Dz. U. z 1946 r. Nr 3, poz. 17), dalej: Ustawa. 16 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1947 r. w sprawie trybu postępowania przy przejmowaniu przedsiębiorstw na własność Państwa (Dz.U. z 1947 r. Nr 16, poz. 62 ze zm.). 7

12 kwestii, ogłaszając je w Monitorze Polskim. Właśnie te akty administracyjne stanowiły bądź stanowią w chwili obecnej przedmiot wielu postępowań o stwierdzenie nieważności decyzji Działalność odszkodowawcza Państwa Jak wskazano na wstępie projekt ustawy reprywatyzacyjnej z 2001 roku, został zakwestionowany przez prezydenta. Żadne kolejny projekty nie znalazły się aż tak daleko w procesie legislacyjnym. Taka sytuacja dotyczy jednak tylko obywateli polskich. W latach 70. i 80. zawarto szereg umów odszkodowawczych, których celem było wypłacenie bankom zachodnim oraz cudzoziemcom odszkodowań za przejęte po II wojnie światowej mienie. Umowy zawarto z Francją, Danią, Szwajcarią (skuteczną również wobec Lichtensteinu), Szwecją, Wielką Brytanią, Norwegią, Stanami Zjednoczonymi, Belgią i Luksemburgiem (układ trójstronny), Grecją, Holandią, Austrią oraz Kanadą. Z każdym państwem, z którym zawarto umowę, negocjowano uprzednio wysokość odszkodowania, gdyż wypłata pełnej kwoty była nierealna. Rząd polski przekazywał określoną kwotę, a odpowiednie podmioty w państwach obcych zajmowały się jej rozdysponowywaniem. Jednocześnie należy zaznaczyć, że takie działanie zwalniało całkowicie Rzeczpospolitą z odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu roszczeń wywłaszczonych podmiotów. Odszkodowanie dotyczyło nie tylko mienia, ale także praw i interesów majątkowych obcokrajowców 18. Był to jeden z warunków powrotu Rzeczpospolitej na międzynarodowy rynek pożyczkowy Procedura reaktywacji spółki przedwojennej 20 Na potrzeby poniższych rozważań zostało przyjęte założenie, że spółka nie prowadząca działalności przez ostatnie kilkadziesiąt lat dalej jest podmiotem istniejącym. Argumentami przemawiającymi za tą tezą jest obecność spółek w rejestrze handlowym - 17 Zakres niniejszego artykułu nie obejmuje problematyki postępowań o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej. Należy jednak wskazać, że w celu przedsięwzięcia takich działań, spółka, której mienie znacjonalizowano, musi być najpierw reaktywowana. Wynika to z faktu, że uprawnionym do zainicjowania postępowania jest właśnie spółka reprezentowana przez swoje organy, tj. zarząd. 18 D. Dudek, Obligacje II RP w świetle Konstytucji Trzeciej Rzeczypospolitej [w:] D. Dudek, A. Janicka, W. Staszewski (red.), Ius et veritas. Księga poświęcona pamięci Michała Staszewica, Lublin 2013, s T. Włudyka, op. cit., s Szczegółowiej na ten temat: M. Kurowski, Reaktywacja przedwojennych spółek w celu innym niż prowadzenie działalności gospodarczej, Państwo i Prawo nr 7-8/2011, s

13 RHB i brak przeprowadzonego postępowania likwidacyjnego. Taki pogląd jest również ferowany od lat w wyrokach sądów 21. W pierwszej kolejności należy wskazać, że możliwość reaktywacji spółek została ograniczona pod względem czasowym. Przepisy wprowadzające ustawę o KRS 22 w nowelizowanym pięciokrotnie 23 art. 9 wskazują, że dotychczasowe wpisy zachowują moc nie dłużej niż do 31 grudnia 2015 r. Jednocześnie wskazana ustawa nakłada na podmioty wpisane do rejestru w Krajowym Rejestrze Sądowym obowiązek złożenia wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców. W tym celu należy w pierwszej kolejności złożyć do sądu wniosek o ustanowienie kuratora dla spółki. Jest to konieczne, gdyż zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych 24 uprawnionym do zwoływania walnego zgromadzenia albo zgromadzenia wspólników jest zarząd. Osoby wpisane jako członkowie zarządu w RHB (czyli rejestrze handlowym dział B) najczęściej nie żyją już, dlatego w spółce nie istnieje skład organu kompetentny do zwołania zgromadzenia. Na tym etapie następuje pierwsza weryfikacja dokumentów akcji mianowicie, ważne są jedynie zarejestrowane akcje na okaziciela. Podstawę tego wymogu stanowi dekret o rejestracji i umarzaniu niektórych dokumentów na okaziciela emitowanych przed dniem 1 września 1939 r. 25. W praktyce polegała ona na opieczętowaniu oraz podpisaniu dokumentu akcji i sporządzeniu protokołu z rejestracji wskazującego ówczesnego właściciela akcji oraz numery posiadanych papierów wartościowych. Odpowiedzialnym za jej przeprowadzenie był właściwy emitent. Ustawodawca dał niezwykle krótki termin na przeprowadzenie rejestracji do 31 marca 1949 r. 21 Szerzej: J. Jastrzębski, Reaktywacja przedwojennych spółek akcyjnych a kolekcjonerski obrót akcjami, Przegląd Prawa Handlowego nr 1/2012, s Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 1997 r. Nr 121, poz. 770 ze zm.), dalej: Przepisy Wprowadzające. 23 Pierwotna wersja ustawy o KRS przewidywała, że wpisy mają moc obowiązującą do 31 grudnia 2003 r. Pierwsza nowelizacja przepisu z dnia 30 listopada 2000 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 114, poz. 1194) znosiła całkowicie ten termin. Data 31 grudnia 2013 r. pojawiła się dopiero w czwartej zmianie ustawy Przepisy wprowadzający Krajowy Rejestr Sądowy z dnia 29 kwietnia 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz. 671). Niemniej jednak termin został zmieniony na 31 grudnia 2015 r. na mocy nowelizacji z dnia 22 listopada 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1622). 24 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz ze zm.), dalej: k.s.h. 25 Dekret z dnia 3 lutego 1947 r. o rejestracji i umarzaniu niektórych dokumentów na okaziciela emitowanych przed dniem 1 września 1939 r. (Dz. U. z 1947 r. Nr 22, poz. 88), dalej: Dekret. 9

14 Kolejnymi etapami reaktywacji spółki, po pozytywnej weryfikacji akcjonariuszy, są zwołania walnego zgromadzenia przez ustanowionego przez sąd kuratora i wybranie przez akcjonariuszy zarządu. Dopiero wtedy aktualizuje się możliwość złożenia wniosku o przeniesienie z RHB do KRS. Zalecane jest też jednoczesne dostosowanie statutu spółki do powszechnie wiążących przepisów prawa oraz podniesienie kapitału zakładowego. Najczęściej jest to konieczne z powodu dekretu o zaciąganiu nowych i określaniu wysokości nie umorzonych zobowiązań pieniężnych 26, na podstawie którego 1 zł w złocie był równy 1 zł oraz dwukrotnej denominacji w roku , kiedy to przelicznik wynosił 100 zł dotychczasowych do 1 zł nowego oraz w roku kiedy przelicznik wyniósł zł do 1 zł nowego. Poza standardowymi przesłankami sąd rejestrowy na mocy art. 9b Przepisów Wprowadzających bada prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i powzięcia uchwały o wyborze nowego zarządu (i innych organów, jeżeli są ustanowione w spółce), prawidłowość objęcia akcji oraz fakt zarejestrowania akcji. Istnieje również obowiązek wstąpienia prokuratora do postępowania sąd rejestrowy jest zobligowany do jego zawiadomienia. Na tym etapie główny nacisk jest położony na zbadanie legitymacji materialnej posiadaczy akcji. Akcjonariusze muszą wskazać, w jaki sposób weszli w posiadanie danych papierów wartościowych. Najłatwiejsza jest sytuacja, kiedy właścicielami akcji, wpisanymi do protokołów rejestracji byli spadkodawcy obecnych akcjonariuszy. Upraszcza się ona jeszcze bardziej, gdy akcje są imienne. Wtedy po wykazaniu ciągu spadkobrania nie powstają większe wątpliwości odnośnie właściwego nabycia zarówno dokumentów akcji jak i praw w nich inkorporowanych. Jednakże możliwe jest również rozejście się własności dokumentu akcji i prawa podmiotowego 29. Dopiero po uzyskaniu wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego spółka może dochodzić odszkodowania albo zwrotu mienia znacjonalizowanego. Ten drugi przypadek będzie głównie obejmował przejęte nieruchomości. Odszkodowanie 26 Dekret z dnia 27 lipca 1949 r. o zaciąganiu nowych i określaniu wysokości nie umorzonych zobowiązań pieniężnych (Dz. U r. Nr 45, poz. 332 ze. zm.), dalej: Dekret Na podstawie ustawy z dnia 28 października 1950 r. o zmianie systemu pieniężnego (Dz. U. z 1950 r. Nr 50, poz. 459). 28 Na mocy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. z 1994 r. Nr 84, poz. 386). 29 J. Jastrzębski, Reaktywacja, op. cit., s. 22 i powoływana tam literatura. 10

15 zostało już zasądzone na rzecz kilku reaktywowanych spółek, m.in. Cegielni Wł. Kantak i S- ka, Zakładów Ogrodniczych C. Urlich SA w Warszawie, spółce Bracia Jenike - Fabryka Dźwigów SA w Warszawie. 4. Status prawny akcji Z jednej strony należy uznać niezarejestrowane akcje za okazy kolekcjonerskie, gdyż nie inkorporują żadnych praw (zgodnie z art. 6 Dekretu nieostemplowane dokumenty traciły moc). Z drugiej powstaje pytanie czy wskutek niezarejestrowania papieru wartościowego stosunek członkostwa w spółce wygasł. Gdyby przyjąć taki punkt widzenia oznaczałoby to, że kapitał zakładowy spółki byłby uzależniony od liczby zarejestrowanych dokumentów. Ponadto umorzenie akcji z mocy prawa bez przyznania wynagrodzenia wydaje się przynajmniej z perspektywy obecnych naczelnych reguł prawa regulacją zbyt daleko naruszającą prawo własności. Artykuł 6 Dekretu stanowił, że Dokumenty na okaziciela podlegające rejestracji, nie ostemplowane przed upływem terminu rejestracji, tracą moc prawną. W doktrynie odróżnia się akcję po pierwsze, jako prawo podmiotowe, po drugie jako dokument, po trzecie jako papier wartościowy 30. Należy wskazać jeszcze jeden fakt istotą papieru wartościowego jest wzmocnienie obiegowości prawa, natomiast możliwa jest sytuacja, w której nastąpi rozdzielenie legitymacji formalnej i materialnej 31. Powyższe stwierdzenia prowadzą do wniosku, że niezarejestrowany dokument akcji nie ma mocy prawnej, jednocześnie prawowity posiadacz takiego dokumentu ma legitymację materialną, gdyż Dekret wskazywał jedynie na utratę mocy prawnej przez dokument, a nie umorzenie samej akcji jako prawa podmiotowego. Posiadanie nieważnego dokumentu akcji wiąże się z utrudnioną, jeżeli nie niemożliwą, zdolnością do wykonywania jakichkolwiek praw z akcji. Należy stanąć jednak na stanowisku, że właściciel akcji nie utracił statusu akcjonariusza. Można nawet zaryzykować stwierdzenie, że takiemu posiadaczowi niezarejestrowanych akcji przysługuje uprawnienie podobne do wynikającego z art. 358 k.s.h., tj. roszczenie o wydanie nowego dokumentu. Wskazany przepis ustanawia taką możliwość, jeżeli treść dokumentu stała się nieaktualna 30 A. Szumański [w:] A. Szumański (red.), System Prawa Prywatnego, Prawo papierów wartościowych, Warszawa 2006, s. 12 i n. 31 J. Jastrzębski, Pojęcie papieru wartościowego wobec dematerializacji, Warszawa 2009, s. 96 i n. 11

16 wskutek zmiany stosunków prawnych. Na mocy Dekretu w celu rejestracji emitent powinien był opatrzeć dokument akcji pieczęcią i podpisem. Doktryna uznaje, że również dzisiejsze akcje ze względu na wymóg ostemplowania i podpisania mają formę szczególną 32, dlatego też nie można twierdzić, że treść niezarejestrowanych akcji stała się nieaktualna jedynie forma uległa dezaktualizacji, stąd brak możliwości zastosowania wprost art. 358 k.s.h. Z kolei obecne przepisy kodeksu spółek handlowych przewidują roszczenie o wydanie nowego dokumentu tylko w przypadku znacznego uszkodzenia lub wydania wadliwego albo nieważnego dokumentu akcji. Brak jest przepisu regulującego następczą nieważność dokumentu akcji spowodowaną zmianą szczególnej formy. Dlatego też zasadne byłoby realizując m.in. konstytucyjną zasadę prawa własności stosowanie podobnej procedury do niezarejestrowanych akcji. Pojawia się jednak w tym przypadku jedna, znacząca kwestia legitymacji formalnej musi towarzyszyć możliwość wykazania legitymacji materialnej. Oznacza to, że poza dokumentami akcji potencjalny akcjonariusz powinien przedstawić sposób nabycia akcji mogłaby to być umowa kupna albo wykazanie spadkobrania po poprzednim prawowitym właścicielu, na którego legitymację materialną mogłyby wskazywać dawne protokołu walnych zgromadzeń akcjonariuszy. Powyższe podejście jest niezwykle ryzykowne z powodu tzw. kolekcjonerów, którzy uzurpują sobie prawo do akcji. Z drugiej strony należy mieć na względzie sytuację, w jakiej znaleźli się dawni akcjonariusze możliwość rejestracji jedynie w okresie dwuletnim (między lutym 1947 r. a marcem 1949 r.) w powojennej zawierusze, w czasie masowej nacjonalizacji przedsiębiorstw. Jak wskazano powyżej możliwa jest również sytuacja, kiedy posiadacz zarejestrowanej akcji nie będzie jednocześnie właścicielem praw podmiotowych inkorporowanych w tym dokumencie. W przypadku nabycia w sposób inny niż spadkobranie dokumentu akcji, posiadacz będzie musiał w celu wykazania legitymacji materialnej wskazać podstawę wejścia w posiadanie, uprawnienie osoby, która zbyła papiery wartościowe do rozporządzania nimi lub swoją dobrą wiarę przy nabywaniu. Taka sytuacja będzie dotyczyła jedynie akcji na okaziciela. 32 Tak: S. Sołtysiński, M. Mataczyński, Komentarz do art. 328 [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2013, nb

17 Pierwszą wskazówką mogą być okoliczności wejścia w posiadanie akcji. W literaturze wskazuje się, że odnalezienie dokumentów akcji w paczce makulatury nie prowadzi do nabycia prawa podmiotowego 33. Również zakupienie ich w antykwariacie, na jarmarku czy targu staroci wskazywałoby raczej na kierowanie się walorami estetycznymi akcji, gdyż należy zauważyć, że sporą część przedwojennych dokumentów można uznać za niewielkie dzieła sztuki. Kolejna sytuacja dotyczy akcji zgubionych, skradzionych lub utraconych, zbytych na rzecz nabywcy w dobrej wierze. Zgodnie z art. 169 k.c. 34 nabywca uzyskuje własność papierów wartościowych na okaziciela w momencie objęcia ich w posiadanie. Również nabycie w celach inwestycyjnych dokumentów akcji, które wcześniej stanowiły okaz kolekcjonerski, spowoduje objęcie praw inkorporowanych w dokumencie akcji, o ile nabywca był w dobrej wierze, a jego wola była nakierunkowana na nabycie praw, a nie dokumentu. Niemniej jednak dobra wiara jest w tym przypadku problematycznym zagadnieniem. J. Jastrzębski 35 postuluje, aby historyczny kontekst tj. skutki II wojny światowej i podjęte działania nacjonalizacyjne miał charakter notoryjny. Oznacza to, że nabywcy akcji powinni mieć świadomość, że w większości przypadków staną się tylko posiadaczami faktycznymi, a nie prawnymi, gdyż przedwojenne akcje rzadko są sprzedawane przez prawowitych właścicieli. Do tego należy dodać jeszcze jedną okoliczność słynna, medialna sprawa Giesche S.A. 36 również powinna była wpłynąć na ludzką świadomość, co do charakteru kolekcjonerskiego przedwojennych akcji i braku możliwości wykonywania z nich praw, szczególnie w przypadku zapłacenia zagranicznemu akcjonariuszowi odszkodowania na podstawie jednej z wskazanych powyżej umów indemnizacyjnych. Podsumowując, status prawny niezarejestrowanych przedwojennych akcji pozostaje niejasny. Z jednej strony tacy akcjonariusze nie mogą brać udziału w procesie reaktywacji spółki, gdyż nie mają legitymacji formalnej, a wykazanie legitymacji materialnej może być dalece utrudnione. Z drugiej strony po wpisaniu spółki do rejestru przedsiębiorców mogą oni 33 E. Jacobi, Die Wetpapiere [w:] V. Ehrenberg (red.), Handbuch des Handelsrecht, t. 4, cz. 1, Lipsk 1917, s. 348 [cyt za:] J. Jastrzębski, Reaktywacja, op. cit., s Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121), dalej: k.c. 35 J. Jastrzębski, Reaktywacja, op. cit., s Postanowienie Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 27 stycznia 2014 r., IXI Ga 728/13, XIX Gz 764/13 (niepubl.). 13

18 spróbować złożyć wniosek o wydanie aktualnych dokumentów akcji. W odniesieniu do zarejestrowanych dokumentów akcji mogą one inkorporować prawa, jeżeli posiadacz jest w stanie wykazać, że nabył je w dobrej wierze (co mając na względzie powyżej przytoczone uzasadnienie może być dalece utrudnione) lub od uprawnionego. W przeciwnym razie, tak samo jak niezarejestrowane dokumenty akcji, te papiery wartościowe będą jedynie okazami kolekcjonerskimi. 5. Status prawny obligacji W pierwszej kolejności należy wskazać pośrednią podstawę do dochodzenia roszczeń od Skarbu Państwa z tytułu przedwojennych obligacji. Jest nią uchwała Senatu o ciągłości prawnej między II a III Rzecząpospolitą Polską 37. Umożliwia ona podnoszenie roszczeń z różnych tytułów, m.in. nacjonalizacji i obligacji, ponieważ przedwojenny Skarb Państwa jest tym samym podmiotem, co obecny Skarb Państwa. Co ciekawe, w tej samej uchwale stwierdzono, że pozbawione są mocy prawnej akty, na podstawie których dokonano niesprawiedliwego pozbawienia własności a taka sytuacja ma miejsce w odniesieniu do dekretów denominujących wartość obligacji, które doprowadziły do rażącego naruszenia prawa własności o ile ich nieważność zostanie stwierdzona ustawowo. Rozważając status prawny obligacji trzeba odnieść się do trzech aspektów: wartości nominalnej, waloryzacji wysokości świadczenia, wymagalności i terminu przedawnienia. W odniesieniu do wartości nominalnej należy wskazać, że również na te zobowiązania miał wpływ Dekret 1949, a dokładniej art. 6 tego dekretu 38 oraz ustawy denominujące. W ten sposób sprowadzono wartość obligacji wyłącznie do wartości nominalnej, nie uwzględniając powojennej zmiany siły nabywczej pieniądza oraz doprowadzono do całkowitej utraty wartości ekonomicznej przez te papiery wartościowe. Na temat Dekretu 1949 wypowiadał się zarówno Trybunał Konstytucyjny, jak i Sąd Najwyższy. W wyroku z dnia 24 kwietnia 2007 r., SK 49/05 Trybunał stwierdził, że: 37 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 kwietnia 1998 r. o ciągłości prawnej między II a III Rzecząpospolitą Polską (M.P r. Nr 12, poz. 200). 38 Art Wysokości należności z zobowiązań wyrażonych w złotych określa suma złotych, na którą zobowiązanie opiewa. 2. W zobowiązaniach wyrażonych w złotych w złocie liczy się jeden złoty za jednego złotego w złocie. 3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się również do należności, które zostały przerachowane na walutę polską z mocy ustaw szczególnych. 14

19 Krytyczna ocena analizowanego aktu normatywnego w świetle zasady ochrony praw majątkowych polega w konsekwencji na tym, że wprowadza on rozwiązania, które powodują wydrążenie z treści praw podmiotowych już istniejących, o określonej wartości, tym samym nie dotyczy jedynie sytuacji na przyszłość, ale w niedopuszczalny sposób ingeruje w treść praw majątkowych istniejących w dniu jego wejścia w życie. Wspomniane swoiste klauzule waloryzacyjne nakładały na państwo obowiązek respektowania nałożonych na nie przez prawodawcę mechanizmów. Jednocześnie jednak, Trybunał Konstytucyjny wskazał, że z uwagi na nieodwracalne skutki, zarówno prawne jak i ekonomiczne, spowodowane przez oddziaływanie Dekretu 1949, brak jest ogólnych środków, pozwalających na skonstruowanie rozwiązań zadowalających posiadaczy obligacji oraz uwzględniających społecznoekonomiczny interes Państwa. Taki wyrok jest też poniekąd zrozumiały ze względu na skutki, jakie mógłby wywrzeć w przypadku stwierdzenia niekonstytucyjności Dekretu 1949 albo stworzenia instrumentów celem zaspokojenia roszczeń obligatariuszy. Trzeba pamiętać, że kwestionowane akty prawne wpłynęły nie tylko na posiadaczy obligacji, ale całe społeczeństwo, które z różnych tytułów mogłoby zacząć poszukiwać odszkodowania w sądach. Po raz kolejny Trybunał wypowiedział się w postanowieniu z 6 listopada 2008 r. 39, wskazując, że przepisy Dekretu 1949 oraz ustaw denominacyjnych utraciły moc obowiązującą po ich zastosowaniu, długo przed wejściem w życie obecnej Konstytucji z 1997 r., dlatego też niemożliwa jest kontrola ich konstytucyjności. Odstąpienie od tego powodowałoby ingerencję w sytuację ekonomiczną, która kształtowała się na przestrzeni prawie 60 lat. Z kolei Sąd Najwyższy 40 przyjął, że skoro Dekret 1949 oraz ustawy denominacyjne wywarły skutki z chwilą wejścia w życie, to nie można ich niwelować poprzez zastosowanie waloryzacji, szczególnie że zakresem zastosowania art k.c. 41 nie są objęte przepisy prawa powszechnie obowiązującego. 39 Postanowienie TK z 6 listopada 2006 r., P 5/07, OTK A 2008, nr 9, poz Wyrok SN z dnia 24 marca 2011 r., I CSK 458/10, LEX nr Artykuł k.c. W razie istotnej zmiany siły nabywczej pieniądza po powstaniu zobowiązania, sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, zmienić wysokość lub sposób spełnienia świadczenia pieniężnego, chociażby były ustalone w orzeczeniu lub umowie. 15

20 Podsumowując powyższe, Trybunał Konstytucyjny oraz Sąd Najwyższy nie mają wątpliwości, że obligacje całkowicie straciły swoją wartość ekonomiczną. Ponadto, nie można stwierdzić niekonstytucyjności przepisów Dekretu 1949 oraz ustaw denominacyjnych, pomimo że w niedopuszczalny sposób naruszyły prawo własności. Działanie przeciwne groziłoby ingerencją w ustalone na przestrzeni dziesięcioleci stosunki ekonomiczne i narażenie Skarbu Państwa na niewyobrażalną odpowiedzialność finansową. Wskazany wcześniej wyrok TK SK 49/05 odnosił się również do kwestii waloryzacji. Kontroli zgodności z konstytucją został poddany art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny 42, który stanowił, że Do zobowiązań pieniężnych powstałych od dnia 30 października 1950 r., jeszcze nie przedawnionych i nie wykonanych do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się art Kodeksu cywilnego tylko do świadczeń w części nie wykonanej. Został on uznany za niezgodny z art. 32 ust. 1 Konstytucji (zasadą równości) z uwagi na uniemożliwienie sądom stosowania waloryzacji świadczeń tylko i wyłącznie dlatego, że powstały przed pewną datą. W omawianym już wyroku I CSK 458/10 Sąd Najwyższy wskazał, że przedwojenne obligacje nie podlegają waloryzacji. Po pierwsze byłaby to następcza modyfikacja skutku woli ustawodawcy 43 ; po drugie przepisy prawa powszechnie obowiązującego nie stanowią przesłanki przewidzianej przez art k.c. dla waloryzacji; po trzecie obligacje stały się praktycznie bezwartościowe, stąd zastosowanie waloryzacji świadczenia również niewiele tę sytuację zmieni. Do powyższych argumentów należy dodać również dwa inne. Dekret 1949 oraz ustawy denominujące wywarły wpływ na całe społeczeństwo i wszystkie trwające w tym okresie zobowiązania. Poprzez dopuszczenie waloryzacji świadczeń z tytułu przedwojennych obligacji doszłoby do uprzywilejowania jednej, dość wąskiej grupy osób. Taka sytuacja bezsprzecznie godzi w sprawiedliwość społeczną oraz szeroko rozumiane zasady współżycia społecznego. Wskazać również trzeba, że przeprowadzenie denominacji było usprawiedliwione sytuacją gospodarczą, a także powojenną odbudową państwa, zatem nie 42 Ustawa z dnia 28 lipca 1990 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny (Dz. U. z 1990 r. Nr 55, poz. 321). 43 Ten sam argument pojawiał się już we wcześniejszych orzeczeniach Sądu Najwyższego. Por. wyrok SN z dnia 8 stycznia 2009 r., I CSK 482/08, LEX nr ; wyrok SN z dnia 5 lutego 2008 r., I CSK 331/08, LEX nr

21 można mówić o celowym pokrzywdzeniu posiadaczy obligacji przez ustawodawcę. Inną kwestią jest przysługiwanie zwaloryzowanych świadczeń z tytułu obligacji ich aktualnym posiadaczom. Przez lata te dokumenty wystawione przez Skarb Państwa były uznawane za bezwartościowe. W związku z ich bardzo ozdobną formą były zbywane jako okazy kolekcjonerskie, trafiając w ręce osób nie mających nic wspólnego z pierwotnymi nabywcami. Obligacje nie podlegały również rejestracji w odróżnieniu od akcji wyemitowanych przed 1939 r. Wynika to z art. 18 ust. 1 pkt 1) Dekretu, który stanowił, że Przepisów niniejszego dekretu nie stosuje się do: 1) dokumentów na okaziciela, emitowanych przez Państwo ( ), dlatego nie ma możliwości ustalenia ich właściwych właścicieli. Stąd brak jest pewności czy po stronie otrzymującego zwaloryzowane świadczenie nie doszłoby do bezpodstawnego wzbogacenia, a wręcz wyłudzenia zapłaty od Skarbu Państwa. Z drugiej strony istnieją również argumenty przemawiające za dopuszczeniem waloryzacji świadczeń z obligacji. W pierwszej kolejności warto zadać sobie pytanie ile tak naprawdę dokumentów obligacji przetrwało? Musiałyby one pozostać niezniszczone w czasie wojny, a także w późniejszym okresie, kiedy okazało się, że są bezwartościowe, a Państwo nie jest skłonne przeprowadzić losowań i wykupić swoich dłużnych papierów wartościowych. Ponadto, obligacje były papierami na okaziciela, co oznacza, że w przypadku ich utracenia nie znajdzie do nich zastosowanie dekret o umarzaniu utraconych dokumentów 44. W konsekwencji twierdzenie Prezesa Rady Ministrów o wysokości zadłużenia Skarbu Państwa z tytułu przedwojennych obligacji należy uznać za nieprawdziwe, gdyż bazuje ono na niezmiernie optymistycznym założeniu, że wszystkie dokumenty przetrwały, a jak podaje się w literaturze dokument obligacji jest jedynym prawnie skutecznym sposobem legitymacji uprawnionego do uzyskania wynikających z niej świadczeń 45. Odpadają zatem przynajmniej częściowo argumenty natury ekonomicznej. Nie można również zapominać o omawianym wcześniej wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 kwietnia 2007 r., na mocy którego uznano art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny w zakresie, w jakim ogranicza możliwość waloryzacji zobowiązań powstałych przed 30 października 1950 r. z tytułu 44 Dekret z dnia 10 grudnia 1946 r. o umarzaniu utraconych dokumentów (Dz.U. z 1947 r. Nr 5, poz. 20). 45 I. Weiss, Obligacje [w:] A. Szumański (red.), System Prawa Prywatnego, t. 19, s

22 obligacji państwowych za niezgodny z art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 32 ust. 1 Konstytucji, wskutek czego utracił on moc obowiązującą 12 miesięcy po ogłoszeniu wyroku w Dzienniku Ustaw. W ten sposób Trybunał pośrednio wskazał na możliwość zastosowania sądowej waloryzacji do omawianych zobowiązań. Rozważając waloryzowanie świadczeń z tytułu przedwojennych obligacji należy się odnieść do treści samego art k.c. Główną przesłanką jest istotna zmiana siły nabywczej pieniądza, rozumiana przez doktrynę jako znaczna, przy czym nie ma znaczenia przyczyna tej zmiany 46. Wskazuje się również, że znaczenie temu zwrotu niedookreślonemu powinno zostać nadane przez praktykę orzeczniczą 47. Warto pokrótce wskazać, że sądy już niejednokrotnie dopuszczały możliwość waloryzacji świadczeń z uwagi na zmianę prawa. Ostatnie i najbardziej znane sprawy dotyczyły podwyższenia stawki VAT. W wyrokach z dnia 16 maja 2007 r. 48 oraz z 17 stycznia 2008 r. 49 Sąd Najwyższy wskazał, że zasadnicze i zaskakujące zmiany stawek celnych i podatkowych mogą być kwalifikowane jako nadzwyczajna zmiana stosunków. Orzeczenia zostały wydane na tle zmiany stawki podatku VAT na roboty budowlane z poziomu 7% do 22%. Takie głosy pojawiały się już w starszym orzecznictwie, czego przykład może stanowić uchwała SN z dnia 24 czerwca 1994 r. 50 Ostatnią kwestią poddaną rozważaniom będzie możliwość podniesienia przez Skarb Państwa zarzutu przedawnienia roszczeń z obligacji. Roszczenia obligatariuszy przedawniają się w terminie 10 lat począwszy od momentu wymagalności. Ustalenie tej właśnie chwili rodzi pewne trudności. Możliwe są trzy rozwiązania: 1) roszczenia nie są jeszcze wymagalne, 2) termin zaczyna płynąć od momentu potencjalnego ostatniego losowania obligacji do umorzenia, 3) rok Drugi nurt jest najpopularniejszy w orzecznictwie taki pogląd zdaje się być wyrażony w uchwale SN z dnia 24 listopada 2000 r. 51 oraz wyrokach SN z dnia 9 46 P. Machnikowski, Komentarz do art k.c. [w:] E. Gniewek (red.) Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2014, nb. 14; R. Morek, Komentarz do art k.c. [w:] K. Osajda (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, 2014, nb W. Czachórski, Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa 2009, s Wyrok SN z dnia 16 maja 2007 r., II CSK 452/06, OSNC - zbiór dodatkowy 2008, nr A, poz Wyrok SN z dnia 17 stycznia 2008 r., III CSK 202/07, LEX nr Uchwała SN z dnia 24 czerwca 1994 r., III CZP 79/94, OSNCP 1994, nr 12, poz Uchwała SN z dnia 24 listopada 2000 r., III CZP 37/00, OSNC 2001, nr 4, poz

23 listopada 2001 r. 52 i 5 lutego 2009 r. 53 Jednocześnie SN wskazał, że nie ma podstaw do uznania, że tak jak w przypadku zbrodni stalinowskich, do 1989 r. dochodzenie realizacji roszczeń z obligacji było niemożliwe. Takie rozwiązanie przyjął w pełni SN w wyroku z dnia 5 września 2008 r. 54, twierdząc, że Bezspornym jest, że po dniu 1 września 1939 r. nie zostało przeprowadzone żadne losowanie. Ostatnie losowanie przypadałoby na dzień 1 maja 1985 r. Po tej dacie powód mógł domagać się wykupu obligacji. Sądy dopuszczały również w uzasadnieniach możliwość liczenia początku biegu przedawnienia od 1989 r., jednakże powód musi w takich sprawach wykazać, że wystąpiła w latach poprzedzających siła wyższa, która uniemożliwiła mu wystąpienie z roszczeniem 55. Taką tezę zaprezentowano m.in. w wyżej wskazanych orzeczeniach oraz wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 14 lutego 2006 r. 56, gdzie sąd wskazał, że Jeżeli nawet przyjąć, że ze względów politycznych realizacja roszczeń z obligacji aż do pierwszych wolnych wyborów w czerwcu 1989 r. nie była możliwa i aż do tego czasu przedawnienie nie biegło, to nie można nie uwzględnić, że w wolnej Polsce nie było już przeszkód do realizacji roszczeń, o które chodzi. Najdłuższy przewidziany przez prawo termin, 10 lat, liczony najpóźniej od 1 lipca 1989 r. upłynął z dniem 1 lipca 1999 r. Pozew zatem został złożony po upływie terminu przedawnienia. Pierwszy pogląd o niewymagalności roszczeń jest przedstawiany w piśmiennictwie z uwagi na nieprzeprowadzenie losowań obligacji do wykupu. Zgodnie z informacjami przedstawionymi w punkcie 2 powyżej okres przedawnienia roszczeń zaczynał swój bieg właśnie od tego momentu. 6. Podsumowanie W świetle powyższych rozważań należy dojść do następujących konkluzji. Przedwojenne akcje pod warunkiem, że są zarejestrowane mogę stanowić 52 Wyrok SN z dnia 9 listopada 2001 r., I CKN 690/99, LEX nr Wyrok SN z dnia 5 lutego 2009 r., I CSK 331/08, LEX nr Wyrok SN z dnia 5 września 2008 r., I CSK 41/08, LEX nr Jest to odniesienie do wyroku TK z dnia 14 lipca 2004 r., SK 8/03, na który powołał się TK w omawianym już wyroku z dnia 24 kwietnia 2007 r., SK 49/05, OTK-A 2007, nr 81, poz. 554: Wszystko to może prowadzić do wniosku, że przynajmniej w części wypadków z uwagi na brak wymagalności roszczenia nie doszło do rozpoczęcia biegu terminu przedawnienia, a ponadto że z uwagi na istnienie szczególnych okoliczności politycznych przed 1990 r. należy uznać, że w okresie mieliśmy do czynienia z zawieszeniem biegu terminu przedawnienia odpowiednich roszczeń (por. wyrok TK z dnia 14 lipca 2004 r. SK 8/2003 OTK ZU 2004/7A poz. 65). 56 Wyrok SA w Warszawie z dnia 14 lutego 2006 r., I ACa 681/05 (niepubl.). 19

24 pełnowartościowy papier wartościowy. Jednakże ważne jest w jaki sposób obecni właściciele dokumentów akcji weszli w ich posiadanie. Nabycie ich w okolicznościach przemawiających za kolekcjonerskim charakterem, ze względu na wygląd dokumentu powoduje przejście jedynie własności zadrukowanego papieru. Należy również zwrócić uwagę, czy zagranicznemu akcjonariuszowi w zamian za znacjonalizowany majątek i akcje nie zostało wypłacone odszkodowanie, gdyż wzmacniałoby to twierdzenie o braku legitymacji materialnej posiadacza akcji. Po ustaleniu tych okoliczności, akcjonariusze mogą próbować reaktywować spółkę, jeśli nie wykreślono jej z RHB, co będzie dość częstym przypadkiem. Przeniesiona do KRS i wskrzeszona spółka może wznowić działalność oraz dochodzić majątku znacjonalizowane na mocy Ustawy. Inna sytuacja ma miejsce w przypadku przedwojennych obligacji. Zgodnie z ugruntowaną linią orzeczniczą, Dekret 1949 i ustawy denominujące wywarły nieodwracalne skutki na wartość obligacji, wobec czego z ekonomicznego punktu widzenia stały się one bezwartościowe. Jednocześnie nie można wykluczyć waloryzacji roszczeń wynikających z długu zaciągniętego przez Skarb Państwa, pamiętać należy jednak, że zgodnie z tezą wyroku SN Powód realizujący roszczenie pieniężne nie może domagać się zasądzenia kwoty niższej od 1 grosza jako najmniejszej jednostki monetarnej, ponieważ świadczenie takie nie może być spełnione. 57 Aktualna pozostaje także możliwość podniesienia zarzutu przedawnienia ze strony pozwanego. Wszystkie te okoliczności powodują, że koszty dochodzenia roszczeń z tytułu przedwojennych obligacji mogą przewyższyć wartość zasądzonego świadczenia, o ile w ogóle takie zostanie przyznane. Streszczenie Problematyka przedwojennych akcji i obligacji państwowych wzbudza obecnie wiele kontrowersji głównie z uwagi na potencjalny spory majątek kryjący się za znacjonalizowanymi przedsiębiorstwami. Jednakże część prawowitych akcjonariuszy pragnie naprawdę reaktywować działalność swoich przodków. Niniejsze opracowanie ma na celu wskazanie jakie przeciwności, głównie natury prawnej, mogą napotkać w przypadku podjęcia próby wznowienia działalności przedwojennej spółki. 57 Wyrok SN z dnia 9 listopada 2001 r., I CKN 690/99, LEX nr

25 Z kolei przedwojenne obligacje mają większą wartość kolekcjonerską niż tę wynikającą z długu obligacyjnego. Koszty procesu sądowego, bez którego wierzyciel nie ma możliwości otrzymania świadczenia pieniężnego wynikającego z obligacji, oraz możliwość skutecznego podniesienia zarzutu przez dłużnika sprawiają, że zasądzone świadczenie o ile w ogóle zostanie takie przyznane może mieć wartość niższą niż cena dokumentu obligacji na rynku kolekcjonerskim. Status of pre-war shares and bonds Summary Issue of pre-war shares and government bonds has arisen recently many controversies mainly, due to the prospective vast properties owned by nationalized enterprises. However, part of the rightful shareholders really intend to reactivate businesses ran by their ancestors. This essay aims at indicating adversities, mostly of legal nature, which might be faced by shareholders if they decide to make an attempt to resume operation of a pre-war enterprises. On the other hand, pre-war bonds have higher value for collector s than the one stemming from a bond debt. Costs of the court proceedings, which is a necessity for a creditor who wishes to receive his cash receivable arising from bonds, and capacity to raise effectively the limitation objection by the debtor might result in lower value of the awarded benefit if any is awarder than the price of the document of a bond on the collector s market. Kinga Dziennik, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu. 21

26 Krzysztof Tapek, UJ Opcje menedżerskie jako narzędzie minimalizacji kosztów agencji w spółkach akcyjnych. Zastosowanie opcji na przykładzie spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 1. Wprowadzenie Fundamentalna definicja sformułowana przez M. C. Jensena i W. H. Mecklinga zakłada, że relacja agencji to kontrakt, w którym jedna lub więcej osób (the principal(s)) angażuje inną osobę (the agent) do działania w swoim interesie. Zaangażowanie to wiąże się z delegacją na agenta kompetencji do podejmowania decyzji dotyczących sfery majątkowej pryncypała 1. W ten sposób dochodzi do rozdziału kapitału (osób spełniających funkcje finansujące i kontrolne - pryncypałów) od zarządzania (osób spełniających funkcje decyzyjne - agentów). Obie strony tej umowy kierują się odmiennymi i częściowo sprzecznymi celami, w związku z czym dochodzi do tak zwanych konfliktów agencyjnych. Mogą one występować na różnych płaszczyznach. Przykładowo, w spółce akcyjnej zachodzą one w relacjach: 1) akcjonariusze menedżer, 2) akcjonariusze wierzyciel, 3) akcjonariusz dominujący akcjonariusze mniejszościowi, 4) akcjonariusze aktualni akcjonariusze potencjalni 2. Oczywiście w obrocie gospodarczym istnieją podmioty, w których nie ma miejsca na konflikt agencyjny. Są to, na przykład, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne, których skład właścicielski (czyli grono wspólników bądź akcjonariuszy) pokrywa się z osobami, wchodzącymi w skład zarządu spółki. Taka konfiguracja jest jednak właściwa podmiotom małym. Wraz z rozwojem działalności spółki struktura akcjonariatu jest coraz bardziej rozdrobniona, natomiast zarządzanie pozostaje nadal w kompetencji agenta (agentów), czyli członka (członków) zarządu. 1 M. C. Jensen, W. H. Meckling, Theory of the firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure, s. 5 2 E. Rychłowska Musiał, Miary kosztów agencji w spółkach akcyjnych, Poznań 2011, s

27 Istota konfliktu agencyjnego zasadza się na sprzeczności interesów pryncypałów i agentów. Celami właścicieli będą: zwiększanie własnej użyteczności poprzez wypłatę dywidendy czy ryzykowne inwestycje, które jednakże mogą przynieść znacznie większą stopę zwrotu niż inwestycje bezpieczne. Z kolei cele menedżerów obejmują zazwyczaj między innymi: tezauryzację zysku w spółce i jego inwestowanie celem budowania imperium, bezpieczne inwestycje, zwiększenie wydatków reprezentacyjnych oraz kosztów obsługi menedżerów. Celem minimalizacji konfliktu strony umowy agencyjnej ponoszą koszty, które nazywane są kosztami agencji. W dalszej części rozważania o konflikcie agencyjnym i kosztach agencji zostaną odniesione jedynie do spółki akcyjnej, choć odpowiednio znajdują one odzwierciedlenie w innych organizacjach gospodarczych. 2. Koszty agencji i sposoby ich minimalizacji Niwelowanie skutków konfliktu wymaga ponoszenia kosztów agencyjnych. Według twórców teorii kosztów agencji M. C. Jensena i W. H. Mecklinga, stanowią one sumę 3 : 1) kosztów formułowania i administrowania kontraktami pomiędzy pryncypałem a agentem, 2) wydatków właścicieli na monitorowanie działań agentów (monitoring costs), na przykład koszty programów motywacyjnych czy koszty funkcjonowania rady nadzorczej, 3) wydatków menedżerów mających na celu zapewnienie podejmowania przez nich decyzji zgodnych z interesami właścicieli (bonding costs), na przykład koszty polisy ubezpieczeniowej 4 czy koszty nabycia pakietu akcji zarządzanej spółki, 4) straty rezydualnej (residual loss), która stanowi różnicę pomiędzy wartością rezultatu, który zostałby osiągnięty w przypadku zarządzania spółką przez pryncypałów, a wartością, która została osiągnięta w przypadku zarządzania 3 M. C. Jensen, W. H. Meckling, Theory, op. cit., s Często, w przypadku najwybitniejszych menedżerów, te koszty są przenoszone na spółkę, która pokrywa koszty polisy. To z kolei pociąga za sobą ryzyko tzw. pokusy nadużycia (moral hazard). Menedżer jest ubezpieczony, więc de facto nie ponosi żadnej odpowiedzialności za swoje działania, co więcej nie ponosi nawet kosztów polisy. To może skłaniać menedżerów do podejmowania nieracjonalnie ryzykownych decyzji biznesowych. Szerzej na ten temat por. K. Oplustil, Instrumenty nadzoru korporacyjnego (corporate governance) w spółce akcyjnej, Warszawa 2010, s

28 spółką przez agentów, pomimo poniesienia pozostałych kosztów agencyjnych. W spółkach akcyjnych funkcjonują różne instrumenty, które mają służyć minimalizacji kosztów agencji. Część z nich jest przewidziana wprost w Kodeksie spółek handlowych 5. Można tu wskazać w szczególności: radę nadzorczą, sprawozdawczość zarządu względem organu właścicielskiego, ewentualną odpowiedzialność odszkodowawczą członków zarządu za błędne decyzje biznesowe. Druga grupa to mechanizmy umowne, czyli tzw. kontrakty bodźcowe. Zdaniem Cz. Mojżesza kontrakty bodźcowe mogą zawierać następujące zachęty dla menedżerów 6 : - określenie warunków zwolnienia menedżera, gdy spółka nie osiąga dochodów na zakładanym poziomie, - przyznanie menedżerowi części akcji przedsiębiorstwa, - przyznanie menedżerowi opcji na zakup akcji przedsiębiorstwa. Klasycznym i najbardziej rozwiniętym umownym instrumentem incentywnym są menedżerskie opcje na akcje, przy czym należy zauważyć, że w Polsce są one stosunkowo słabo rozwinięte w porównaniu do ich popularności w krajach anglosaskich, gdzie dochody z kontraktów opcyjnych nieraz kilkakrotnie przewyższają zasadnicze wynagrodzenie menedżera. 3. Charakterystyka opcji menedżerskich Kontrakty menedżerskich opcji na akcje opierają się na umowie opcji. Polega ona na tym, że jedna strona stosunku prawnego (właściciel, uprawniony z opcji) ma prawo, lecz nie obowiązek, do zakupu (w przypadku opcji call) lub sprzedaży (w przypadku opcji put) określonego instrumentu bazowego po z góry określonej cenie (strike price, exercise price). Druga strona umowy, to jest zobowiązany z opcji, ma obowiązek spełnić żądanie właściciela opcji. Ceną za ryzyko, jakie ponosi zobowiązany z opcji jest tak zwana premia (premium). Jeśli cena instrumentu bazowego w stosunku do strike price jest korzystna, mamy do 5 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U nr 94 poz. 1037ze. zm.), dalej: k.s.h. 6 Cz. Mojżesz, Kontrakty niekompletne jako teoretyczna podstawa nadzoru korporacyjnego [w:] Strategiczne obszary nadzoru zewnętrznego i wewnętrznego, [red:] S. Rudolf, Łódź 2002, s

29 czynienia z opcją in-the-money (ITM). W przeciwnym wypadku opcji nie opłaca się wykonać (opcja out-of-the-money, OTM). Opcje menedżerskie na akcje w ich klasycznej formie, która najbardziej rozpowszechniona została w USA, uzależniają możliwość wykonania uprawnień z opcji jedynie od upływu czasu. Opcje przyznawane są średnio na okres 10 lat. Z kolei w Europie kontynentalnej wykonanie opcji menedżerskiej często uzależnione jest obok upływu czasu od innych czynników o ekonomicznym lub pozaekonomicznym charakterze. Opcje menedżerskie w ich klasycznym wydaniu, w ostatniej dekadzie zostały poddane gruntownej krytyce, zwłaszcza w literaturze amerykańskiej. Związane jest to przede wszystkim z zagrożeniami, jakie kreuje mechanizm opcyjny. Menedżerowie mogą zaburzać politykę dywidendową spółki, gdyż dążą do inwestowania zysku i zwiększania wartości akcji, aby następnie odnieść jak największą korzyść przy wykonaniu uprawnienia z opcji. 7 Innym zagrożeniem jest ryzyko przeinwestowania spółki. Z tych samych powodów, działania menedżerów wynagradzanych opcjami mogą prowadzić do manipulacji cenami akcji, zwłaszcza w datach grantu. 8 Z powyższych powodów postuluje się, aby nie wiązać przyznania opcji na akcje jedynie z upływem czasu, ale również z innymi przesłankami natury ekonomicznej (np. minimalizacją kosztów marginalnych produkowanych dóbr, pozyskaniem nowych rynków zbytu) czy pozaekonomicznej (np. kryteria lojalnościowe). Wydaje się, że powyższe zagrożenia zauważył również ustawodawca unijny, w rezultacie czego wydano zalecenia dotyczące systemów wynagrodzeń menedżerów. Omawianej tematyki dotyczą zwłaszcza zalecenie Komisji z dnia 14 grudnia 2004 roku w sprawie wspierania odpowiedniego systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na giełdzie 9 oraz zalecenie Komisji z dnia 30 kwietnia 2009 roku 10 uzupełniające m. in. 7 Dokładnie mechanizm ten opisali i poparli badaniami empirycznymi prowadzonymi na spółkach amerykańskich A. Carrion, M. Kolay, Do Managerial Stock Options Distort Dividend Policy?, % pdf. 8 Szerzej problemem zajęli się (w tym przeprowadzili szczegółowe badania empiryczne na ok amerykańskich spółkach): L. Liu, H. Liu, J. Yin, Stock Option Schedules and Managerial Opportunism, 9 Zalecenie Komisji z dnia 14 grudnia 2004 r. w odpowiedniego systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na giełdzie, (2004/913/WE), Dz.U. UE L 385/ Zalecenie Komisji z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie polityki wynagrodzeń w sektorze usług finansowych, (2009/384/WE), Dz.U. UE L 120/28. 25

30 powyższe zalecenie z 2004 roku. Zgodnie z w.w. zaleceniami spółki giełdowe winny przygotowywać deklaracje dotyczące wynagrodzeń menedżerów. Informacje te powinny być jawne, zamieszczone między innymi na stronie internetowej spółki. W odniesieniu do szczególnego rodzaju wynagrodzeń, którym jest wynagrodzenie oparte na akcjach, przewidziano następujące postulaty: 1) programy wynagrodzeń opartych na akcjach winny być uchwalane przez akcjonariuszy; dotyczy to jednak samego systemu wynagradzania, nie zaś świadczeń, które są przyznawane dyrektorom w wykonaniu programu ( say on pay ), 2) zwyczajne walne zgromadzenie powinno ustalać maksymalną liczbę opcji, które mogą być przyznane menedżerom, 3) zwyczajne walne zgromadzenie powinno ustalać warunki przyznania opcji oraz okres, w jakim można te opcje wykonać, 4) zwyczajne walne zgromadzenie powinno ustalić nieprzekraczalny termin, w którym organ odpowiedzialny za wynagrodzenie menedżerów może takie wynagrodzenie przyznać, 5) istotne zmiany w programach opcyjnych powinny być zatwierdzane przez akcjonariuszy na corocznym walnym zgromadzeniu, 6) kompetencja do zatwierdzenia dyskonta, na podstawie którego przyznane zostanie prawo do zapisu na akcje po cenie niższej niż rynkowa w dniu ustalenia ceny wykonania opcji lub niższa niż średnia wartość rynkowa w ciągu pewnego okresu poprzedzającego datę ustalenia ceny wykonania opcji, powinna należeć do walnego zgromadzenia, 7) realizacja uprawnień z programów opcyjnych powinna być uzależniona od kryteriów wynikowych, a w przypadku nieosiągnięcia wyników, ich wypłata powinna zostać wstrzymana, 8) nabycie prawa własności akcji nie powinno powstać wcześniej niż 3 lata od momentu przyznania tych akcji w formie wynagrodzenia, 9) prawo egzekwowania opcji na akcje lub innych uprawnień do nabycia akcji bądź do wynagrodzenia na podstawie zmian cen akcji powinno być zastrzeżone przez okres przynajmniej trzech lat od chwili ich przyznania w formie wynagrodzenia, 26

31 10) spółki powinny mieć możliwość żądania zwrotu (tzw. clawbacks) zmiennych składników wynagrodzenia przyznanych za wyniki oparte na danych, które okazały się następnie w oczywisty sposób nieprawdziwe, 11) po ostatecznym nabyciu akcji, dyrektorzy powinni zachować pewną ich liczbę aż do zakończenia pełnienia przez nich funkcji; należy określić liczbę akcji, które należy zatrzymać, przykładowo jako dwukrotność wartości łącznego wynagrodzenia w skali roku (z uwzględnieniem zarówno jego stałych, jak i zmiennych składników), 12) akcje nie powinny stanowić elementu wynagrodzenia członków rad nadzorczych. Mimo, że powyższe zalecenia nie mają mocy wiążącej, stanowią one wytyczne europejskich standardów polityki wynagrodzeń i programów opcyjnych, do których spółki aspirujące do miana godnych zaufania inwestorów powinny się stosować. 4. Zastosowanie opcji menedżerskich na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie dane statystyczne W porównaniu do zachodnich prekursorów, polski rynek opcji menedżerskich jest słabo rozwinięty. Nie powinno to jednak dziwić w zestawieniu z faktem, że rozwija się on dopiero od lat 90-tych. Poniżej przedstawione zostały wyniki badań dotyczących zastosowania opcji menedżerskich w polskich spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wykres 1 przedstawia nasycenie indeksów GPW programami opcyjnymi w roku 2007 (w momencie prowadzenia badań na rynku podstawowym i równoległym GPW notowane były 303 Wykres 1 - nasycenie w sektorach GPW w roku Źródło: Trio management, Raport Rynek opcji menedżerskich w Polsce, edycja 1, Warszawa 2007, s. 3

32 spółki). Średnio programy opcyjnie posiadało 29% spółek notowanych na GPW. Największą popularnością programy opcji menedżerskich cieszyły się wśród spółek z sektorów: przemysł inny ( pin 50%) oraz handel (zarówno detaliczny had jak i hurtowy hah odpowiednio 38% i 41%). Najmniej programów opcyjnych 28funkcjonowało w sektorach przemysłu lekkiego ( lek 8%) oraz chemicznego ( che 16%). W roku 2007, wśród spółek współtworzących indeksy branżowe, nasycenie programami kształtowało się następująco: najwięcej programów występowało wśród spółek z indeksów WIG-Telekom, WIG-Media i TECHWIG; nieco mniej w indeksach WIG-Info oraz WIG-Banki; najmniej programów opcyjnych funkcjonowało natomiast w indeksie WIG Spozyw (zob. wykres 2). Wykres 2 - nasycenie w indeksach branżowych GPW w roku 2007 Źródło: Trio management, Raport Rynek opcji menedżerskich w Polsce, edycja 1, Warszawa 2007, s. 3 Wykres 3 - nasycenie w indeksach GPW w roku 2012 Z kolei w roku 2012 (zob. wykres 3), w indeksach branżowych nasycenie programami opcyjnymi przedstawiało się następująco: programy opcji posiadały: wszystkie spółki WIG- Telekom, 92% spółek indeksu WIG-Media, 65% spółek WIG-20. Najmniej programów opcyjnych uchwalono wśród spółek z indeksu WIG Banki (38%). Źródło: Trio management, Raport Rynek opcji menedżerskich w Polsce, edycja 4, Warszawa 2012, s. 3 28

33 Porównując wykresy numer 1 i numer 4, prezentujące nasycenie programami opcyjnymi sektorów GPW, można dojść do wniosku, że w okresie nastąpił bardzo dynamiczny rozwój programów motywacyjnych w polskich spółkach giełdowych, co dotyczy w szczególności sektorów telekomunikacja i media, w których w roku 2012 wszystkie spółki posiadały programy opcyjnie (wzrost wskaźnika jest tym bardziej imponujący, że w roku 2007 programy funkcjonowały tylko w 31% spółek sektora media oraz 38% sektora telekomunikacja). Nasycenie opcjami spadło tylko w dwóch sektorach: energetyka (z 20% do 11,11%) i handel hurtowy (z 41% do 35,48%). Żadne zmiany na przestrzeni 5 lat nie zaszły w sektorach: hotele i restauracje (25%), usługi inne (21%). W pozostałych przypadkach nasycenie wzrosło. Wykres numer 5 przedstawia liczbę programów opcyjnych uchwalanych corocznie w spółkach giełdowych na przestrzeni lat W okresie liczba uchwalanych programów nie była zawrotna (2003 rok 12, 2004 rok 23 i 2005 rok 14). W okresie nastąpił duży wzrost popularności programów opcyjnych (w Wykres 4 - nasycenie w sektorach GPW w roku 2012 Źródło: Trio management, Raport Rynek opcji menedżerskich w Polsce, edycja 4, Warszawa 2012, s. 3 Wykres 5 - Liczba programów wprowadzonych w latach Źródło: Trio management, Raport Rynek opcji menedżerskich w Polsce, edycja 4, Warszawa 2012, s. 3

podmioty niejednokrotnie przeprowadzają proces reaktywacji", rozumianej jako zjawisko przejawiające się w swoistym odżywaniu" przedwojennych spółek

podmioty niejednokrotnie przeprowadzają proces reaktywacji, rozumianej jako zjawisko przejawiające się w swoistym odżywaniu przedwojennych spółek Uzasadnienie Projekt ustawy o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawą o Krajowym Rejestrze Sądowym ma na celu uregulowanie sytuacji prawnej spółek prawa handlowego wpisanych w dawnych rejestrach

Bardziej szczegółowo

Kompetencje i zadania członków spółki akcyjnej

Kompetencje i zadania członków spółki akcyjnej MARIOLA PELCZAR Kompetencje i zadania członków spółki akcyjnej I. Ogólna charakterystyka spółki akcyjnej Istnieją różne formy prowadzenia działalności gospodarczej. Jedną z takich form, moim zdaniem najciekawszą,

Bardziej szczegółowo

Jakie są konsekwencje podatkowe związane z emisją i realizacją tych warrantów?

Jakie są konsekwencje podatkowe związane z emisją i realizacją tych warrantów? Jakie są konsekwencje podatkowe związane z emisją i realizacją tych warrantów? Katalog praw pochodnych na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej UPDOP) ma charakter otwarty z zastrzeżeniem,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Protokolant Ewa Krentzel

POSTANOWIENIE. Protokolant Ewa Krentzel Sygn. akt I CSK 713/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 14 listopada 2014 r. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Irena Gromska-Szuster SSN Dariusz Zawistowski Protokolant

Bardziej szczegółowo

4. Sprawy z zakresu wywłaszczeń 4.1. Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę.

4. Sprawy z zakresu wywłaszczeń 4.1. Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę. 4. Sprawy z zakresu wywłaszczeń 4.1. Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę. W ramach spraw wywłaszczeniowych należy przywołać mający precedensowe znaczenie

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I CSK 22/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 4 listopada 2011 r. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSA

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska Sygn. akt II CSK 50/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 31 stycznia 2014 r. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Agnieszka

Bardziej szczegółowo

1 Powołuje się Pana Mateusza Walczaka w skład Zarządu Spółki drugiej kadencji, powierzając

1 Powołuje się Pana Mateusza Walczaka w skład Zarządu Spółki drugiej kadencji, powierzając UCHWAŁA NR _ w sprawie powołania Prezesa Zarządu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie 7 ust. 2 Statutu Spółki w związku z art. 368 4 Kodeksu spółek handlowych, uchwala,

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN Tadeusz Żyznowski

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN Tadeusz Żyznowski Sygn. akt I CK 460/04 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 21 stycznia 2005 r. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN

Bardziej szczegółowo

Zestawienie orzecznictwa w sprawach cywilnych za październik 2014 r.

Zestawienie orzecznictwa w sprawach cywilnych za październik 2014 r. Zestawienie orzecznictwa w sprawach cywilnych za październik 2014 r. Wybrane orzeczenia Sądu Najwyższego opublikowane w Orzecznictwie Sądu Najwyższego Izba Cywilna zeszyt 10: 1. DOPUSZCZALNOŚĆ ZAWARCIA

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek

Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek Przedmowa..................................................... V Wykaz skrótów.................................................. XV Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek.......................

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 7 WYKAZ SKRÓTÓW...15 Akty prawne...15 Periodyki...16 Inne...17 CZĘŚĆ 1. KONSTRUKCJA JURYDYCZNA SPÓŁKI AKCYJNEJ...19 Rozdział 1. Istota spółki akcyjnej...19 1. Pojęcie spółki akcyjnej...19 1. Właściwości

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu bieżącego nr 69/2012

Załącznik do raportu bieżącego nr 69/2012 Załącznik do raportu bieżącego nr 69/2012 Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Trakcja - Tiltra S.A., zaplanowane na dzień 12 grudnia 2012r., zgłoszone przez akcjonariusza COMSA

Bardziej szczegółowo

Zasady opodatkowania wkładów niepieniężnych wnoszonych przez spółki kapitałowe na pokrycie udziałó. Wpisany przez Emilia Dolecka

Zasady opodatkowania wkładów niepieniężnych wnoszonych przez spółki kapitałowe na pokrycie udziałó. Wpisany przez Emilia Dolecka Zasady opodatkowania wkładów niepieniężnych wnoszonych przez spółki kapitałowe na pokrycie udziałó Autorka analizuje sytuację, w której spółki kapitałowe zawiązują inną spółką z o.o., obejmując nowo utworzone

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 19 kwietnia 2007 r., I CSK 4/07

Wyrok z dnia 19 kwietnia 2007 r., I CSK 4/07 Wyrok z dnia 19 kwietnia 2007 r., I CSK 4/07 1. W razie zastrzeżenia przez strony, że pożyczona suma stanowi równowartość określonej kwoty w innej walucie (art. 358 1 2 k.c.), kwotę podlegającą zwrotowi

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 13 stycznia 2006 r., III CZP 122/05

Uchwała z dnia 13 stycznia 2006 r., III CZP 122/05 Uchwała z dnia 13 stycznia 2006 r., III CZP 122/05 Sędzia SN Elżbieta Skowrońska-Bocian (przewodniczący) Sędzia SN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) Sędzia SN Dariusz Zawistowski Sąd Najwyższy w

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 21 lipca 2010 r., III CZP 23/10

Uchwała z dnia 21 lipca 2010 r., III CZP 23/10 Uchwała z dnia 21 lipca 2010 r., III CZP 23/10 Sędzia SN Antoni Górski (przewodniczący) Sędzia SN Barbara Myszka (sprawozdawca) Sędzia SN Marek Sychowicz Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku "H.D.I.", sp.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Barbara Myszka. Protokolant Katarzyna Bartczak

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Barbara Myszka. Protokolant Katarzyna Bartczak Sygn. akt III CZP 72/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 10 października 2014 r. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Barbara Myszka Protokolant

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanego na dzień 16 stycznia 2015 r. # # #

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanego na dzień 16 stycznia 2015 r. # # # Projekty uchwał Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanego na dzień 16 stycznia 2015 r. # # # Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, co następuje: Wybór

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY REDAN S.A. W DNIU 9 maja 2013 ROKU

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY REDAN S.A. W DNIU 9 maja 2013 ROKU UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY REDAN S.A. W DNIU 9 maja 2013 ROKU Zwyczajne Walne Zgromadzenie Redan S.A. obradowało według następującego porządku obrad: 1. Otwarcie obrad

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY [1] 5., syn. i., zamieszkały pod adresem: ,..-, jak oświadczył używający jedynie pierwszego

AKT NOTARIALNY [1] 5., syn. i., zamieszkały pod adresem: ,..-, jak oświadczył używający jedynie pierwszego REPERTORIUM A NR /2015 AKT NOTARIALNY [1] Dnia roku (..-..-. r.) w Kancelarii Notarialnej w., przy ulicy (..), przed notariuszem stawili się: ------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU w sprawie wyboru Przewodniczącego i Protokolanta Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Protokolant Bożena Kowalska

UCHWAŁA. Protokolant Bożena Kowalska Sygn. akt III CZP 63/13 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 18 października 2013 r. SSN Grzegorz Misiurek (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Marta Romańska SSN Bogumiła Ustjanicz Protokolant Bożena

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CSK 16/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 22 czerwca 2010 r. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Marian Kocon SSN Hubert Wrzeszcz (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1/11/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki JR INVEST Spółka Akcyjna w Krakowie

UCHWAŁA NR 1/11/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki JR INVEST Spółka Akcyjna w Krakowie UCHWAŁA NR 1/11/2013 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JR INVEST S.A. wybiera w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I CSK 14/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 11 października 2013 r. SSN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk SSN Józef Frąckowiak

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Mirosław Bączyk SSN Jan Górowski

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Mirosław Bączyk SSN Jan Górowski Sygn. akt V CSK 159/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 19 listopada 2015 r. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Mirosław Bączyk SSN

Bardziej szczegółowo

BL-112-233-TK/15 Warszawa, 28 maja 2015 r.

BL-112-233-TK/15 Warszawa, 28 maja 2015 r. BL-112-233-TK/15 Warszawa, 28 maja 2015 r. INFORMACJA PRAWNA O WYROKU TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO Z 10 LUTEGO 2015 R. (SYGN. AKT P 10/11) DOTYCZĄCYM USTAWY Z DNIA 20 LISTOPADA 1999 R. O ZMIANIE USTAWY O

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA, uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA, uchwala, co następuje: Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 15 ust. 1 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. uchwala, co następuje: y uchwał Spółki Art New media S.A. zwołanego w Warszawie, przy ulicy Jana Pawła II 70 lok. 5 na dzień 22 grudnia 2011 roku o godzinie 11.00 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IX KADENCJA Warszawa, dnia 10 marca 2016 r. Druk nr 99 KOMISJA USTAWODAWCZA Pan Stanisław KARCZEWSKI MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Na podstawie art. 85a ust.

Bardziej szczegółowo

Porządek obrad i projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu w dniu 19 października 2009 r.

Porządek obrad i projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu w dniu 19 października 2009 r. Porządek obrad i projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu w dniu 19 października 2009 r. I. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 marca 2013 r.

Uchwała Nr /2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 marca 2013 r. Projekt /11/ do punktu 8 porządku obrad Uchwała Nr /2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie: zmiany Statutu KRUK Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną

Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną Strona 1 Jedną z zalet spółki akcyjnej w porównaniu ze spółką z o.o. jest istotne ograniczenie odpowiedzialności członków zarządu

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z uzasadnieniem

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z uzasadnieniem Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z uzasadnieniem Uchwały dotyczące punktów porządku obrad od 1 do 4 dotycząca kwestii formalnych związanych z przebiegiem Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Małgorzata Gersdorf

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Małgorzata Gersdorf Sygn. akt II PK 326/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 lipca 2013 r. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Małgorzata Gersdorf

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Virtual Vision S.A. z siedzibą w Warszawie. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Virtual Vision S.A. z siedzibą w Warszawie. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1 Wybór przewodniczącego Przewodniczącym wybrany zostaje w sprawie przyjęcia porządku obrad 1 Porządek obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VIRTUAL

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zwołanego na dzień 23 kwietnia 2015 r.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zwołanego na dzień 23 kwietnia 2015 r. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zwołanego na dzień 23 kwietnia 2015 r. - do punktu 2 porządku obrad: UCHWAŁA NR 1 w sprawie:

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący EBI 13/2014 Raport bieżący ESPI_RB 11/2014. Spółka: Biomass Energy Project S.A.

Raport bieżący EBI 13/2014 Raport bieżący ESPI_RB 11/2014. Spółka: Biomass Energy Project S.A. Raport bieżący EBI 13/2014 Raport bieżący ESPI_RB 11/2014 Spółka: Temat: Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd Biomass Energy Project Spółka Akcyjna z siedzibą w Wtelnie (Spółka) przekazuje

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 )

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 ) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 ) USTAWA z dnia 15 września 2000 r. KODEKS

Bardziej szczegółowo

Łączenie i przekształcenie spółek. Analiza Opracowano na podstawie Kodeksu spółek handlowych

Łączenie i przekształcenie spółek. Analiza Opracowano na podstawie Kodeksu spółek handlowych Łączenie i przekształcenie spółek. Analiza Opracowano na podstawie Kodeksu spółek handlowych Wersja Luty 2004 e-mail: box@doinvest.com Internet: www.doinvest.com 1 Łączenie spółek W ramach procedury łączenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/III/2014. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna. z siedzibą w Warszawie

Uchwała nr 1/III/2014. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna. z siedzibą w Warszawie Uchwała nr 1/III/2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać [ ] na Przewodniczącego. Uzasadnienie: uchwała o charakterze porządkowym Uchwała

Bardziej szczegółowo

1 16 2011 ( ) CD PROJEKT RED

1 16 2011 ( ) CD PROJEKT RED Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CD Projekt RED S.A. zwołanego na dzień 16 grudnia 2011 roku na godzinę 16.00 wraz z uzasadnieniem Zarządu. Uchwała nr 1 z dnia 16 grudnia 2011 roku Nadzwyczajnego

Bardziej szczegółowo

IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08 Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Czy jeżeli wspólnicy zapłacą Spółce odsetki na poziomie rynkowym ok. 10-12%, Spółka będzie mogła pożyczyć wspólnikom środki finansowe na

Bardziej szczegółowo

W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny w składzie: Ksenia Sobolewska-Filcek

W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny w składzie: Ksenia Sobolewska-Filcek Sygn. akt VI ACa 37/09 W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 lipca 2009 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący - Sędzia SA Sędzia SA Sędzia SA Protokolant:

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Marian Kocon (przewodniczący) SSN Barbara Myszka (sprawozdawca) SSN Anna Owczarek. Protokolant Bożena Kowalska

POSTANOWIENIE. SSN Marian Kocon (przewodniczący) SSN Barbara Myszka (sprawozdawca) SSN Anna Owczarek. Protokolant Bożena Kowalska Sygn. akt III CZP 35/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 26 czerwca 2014 r. SSN Marian Kocon (przewodniczący) SSN Barbara Myszka (sprawozdawca) SSN Anna Owczarek Protokolant Bożena Kowalska

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Temat: Zmiana praw z obligacji serii BB Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie ( Spółka ) informuje,

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CNP 21/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 13 grudnia 2012 r. SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący) SSN Wojciech Katner SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERABUD S.A. zwołanego na dzień 03 sierpnia 2012 roku

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERABUD S.A. zwołanego na dzień 03 sierpnia 2012 roku Projekty uchwał CERABUD S.A. zwołanego na dzień 03 sierpnia 2012 roku Uchwała nr 1/2012 w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1 [Wybór Przewodniczącego] Walne Zgromadzenie postanawia wybrać

Bardziej szczegółowo

Opinia prawna w sprawie pytania prawnego Sądu Rejonowego w Poznaniu skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego (sygn akt. P. 28/02)

Opinia prawna w sprawie pytania prawnego Sądu Rejonowego w Poznaniu skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego (sygn akt. P. 28/02) Warszawa, dnia 16 grudnia 2002 r. Opinia prawna w sprawie pytania prawnego Sądu Rejonowego w Poznaniu skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego (sygn akt. P. 28/02) Stosownie do zlecenia z dnia 18 listopada

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW

Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW 1) 4 w dotychczasowym brzmieniu: 4 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 41.972.000 (słownie: czterdzieści jeden milionów dziewięćset

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Reklamofon.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 3 grudnia 2012 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Reklamofon.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 3 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NUMER w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: 1. Przewodniczącym wybrany zostaje. Uchwała wchodzi

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE PRAWNE. Uzasadnienie

ZAGADNIENIE PRAWNE. Uzasadnienie Sygn. akt III CZP 76/14 ZAGADNIENIE PRAWNE W sprawie z powództwa A. T. przeciwko C. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w G. o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w B. z

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Kazimierz Zawada. Protokolant Katarzyna Bartczak

POSTANOWIENIE. SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Kazimierz Zawada. Protokolant Katarzyna Bartczak Sygn. akt III CZP 87/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 grudnia 2015 r. SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Kazimierz Zawada Protokolant Katarzyna

Bardziej szczegółowo

2 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

2 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. UCHWAŁA nr 1 Projekt uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru Komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie 1 [Uchylenie tajności głosowania] Walne Zgromadzenie Spółki PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A.

Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A. Załącznik nr 2 do Raportu bieżącego 21/2011 BUDOSTAL-5 S.A. Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A. A. Informacje wstępne 1. Podstawa prawna Niniejsza Nota Informacyjna została sporządzona

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na przewodniczącego Uchwała nr przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...15 Część I. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział I. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 1.

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...15 Część I. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział I. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 1. 7 Wykaz skrótów...15 Część I. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział I. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 1. Pojęcie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 2. Cel i charakter prawny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. SSN Hubert Wrzeszcz (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek. Protokolant Bożena Kowalska

UCHWAŁA. SSN Hubert Wrzeszcz (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek. Protokolant Bożena Kowalska Sygn. akt III CZP 76/12 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 6 grudnia 2012 r. SSN Hubert Wrzeszcz (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek Protokolant Bożena

Bardziej szczegółowo

W publikacji w sposób wyczerpujący przedstawiono regulacje wynikające z ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczące:

W publikacji w sposób wyczerpujący przedstawiono regulacje wynikające z ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczące: Podatek od czynności cywilnoprawnych. Praktyka i orzecznictwo. Krystyna Chustecka W publikacji w sposób wyczerpujący przedstawiono regulacje wynikające z ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczące:

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CSK 636/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 29 września 2011 r. SSN Mirosław Bączyk (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Krzysztof Pietrzykowski

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 21 maja 2002 r. III RN 64/01

Wyrok z dnia 21 maja 2002 r. III RN 64/01 Wyrok z dnia 21 maja 2002 r. III RN 64/01 Nałożenie na spółkę cywilną osób fizycznych jako jednostkę organizacyjną dodatkowego zobowiązania podatkowego na podstawie art. 27 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 8 stycznia

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE PRAWNE UZASADNIENIE

ZAGADNIENIE PRAWNE UZASADNIENIE III CZP 3/12 ZAGADNIENIE PRAWNE W sprawie z powództwa Włodzimierza M. przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej w R. o zapłatę na skutek apelacji pozwanej Spółdzielni Mieszkaniowej od wyroku Sądu Rejonowego

Bardziej szczegółowo

spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, wkład mieszkaniowy przypada spadkobiercom zmarłego, natomiast określony w ustawie krąg osób może ubiegać

spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, wkład mieszkaniowy przypada spadkobiercom zmarłego, natomiast określony w ustawie krąg osób może ubiegać Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi dotyczące problemów związanych z rozliczeniem wkładów mieszkaniowych wpłaconych w przeszłości w związku z uzyskaniem spółdzielczego lokatorskiego prawa do

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 18 marca 2005 r., III CZP 3/05

Uchwała z dnia 18 marca 2005 r., III CZP 3/05 Uchwała z dnia 18 marca 2005 r., III CZP 3/05 Sędzia SN Elżbieta Skowrońska-Bocian (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Barbara Myszka Sędzia SN Marek Sychowicz Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku Skarbu

Bardziej szczegółowo

Raport Bieżący. Warszawa, 15 września 2009 r. Spółka: INTELIWIS Numer: 16/2009

Raport Bieżący. Warszawa, 15 września 2009 r. Spółka: INTELIWIS Numer: 16/2009 Warszawa, 15 września 2009 r. Raport Bieżący Spółka: INTELIWIS Numer: 16/2009 Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTELIWISE S.A. z siedzibą w Warszawie. Treść: Zarząd InteliWISE Spółki

Bardziej szczegółowo

Aspekty prawne inwestowania nadwyżek operacyjnych. i budżetowych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego.

Aspekty prawne inwestowania nadwyżek operacyjnych. i budżetowych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego. Aspekty prawne inwestowania nadwyżek operacyjnych i budżetowych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego. Tło legislacyjne dla rozważań nad sposobami efektywnego lokowania nadwyżek środków pieniężnych

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 29 października 2004 r., III CZP 58/04

Uchwała z dnia 29 października 2004 r., III CZP 58/04 Uchwała z dnia 29 października 2004 r., III CZP 58/04 Sędzia SN Józef Frąckowiak (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Zbigniew Kwaśniewski Sędzia SN Zbigniew Strus Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

Wniosek. Rzecznika Praw Obywatelskich. Na podstawie art. 16 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku

Wniosek. Rzecznika Praw Obywatelskich. Na podstawie art. 16 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO-697013-III-12/ST 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Sąd Najwyższy Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1/2015 z dnia 13 marca 2015 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie

Uchwała Nr 1/2015 z dnia 13 marca 2015 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie Uchwała Nr 1/2015 z dnia 13 marca 2015 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu Spółki

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III CSK 149/06 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 14 września 2006 r. SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Krzysztof Pietrzykowski

Bardziej szczegółowo

1. Wybór Przewodniczącego. 2. Wejście w życie

1. Wybór Przewodniczącego. 2. Wejście w życie UCHWAŁA nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, w oparciu o art. 409 1 KSH, uchwala co

Bardziej szczegółowo

Przekazuję przyjęte przez Radę Ministrów stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy:

Przekazuję przyjęte przez Radę Ministrów stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy: Warszawa, 6 sierpnia 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA 140 130(4)/08 Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęte przez

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) Sygn. akt IV CSK 473/10 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 29 czerwca 2011 r. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) w sprawie z

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 25/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ( Spółka ) z dnia 25.05.2015r.

Uchwała nr 25/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ( Spółka ) z dnia 25.05.2015r. Projekt zamienny do Uchwał nr: 25/WZA/2015, 26/WZA/2015 i 27/WZA/2015 na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. zaplanowane na dzień 25 maja 2015r. Uchwała nr 25/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych 1. Podstawy wyodrębnienia spółek kapitałowych

Spis treści Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych 1. Podstawy wyodrębnienia spółek kapitałowych str. Przedmowa.................................................... V Wykaz skrótów................................................. XIII Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych............

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 9 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw

USTAWA z dnia 9 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 9 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw Opracowano na podstawie Dz.U. z 1999 r. Nr 40, poz. 399. Art. 1.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. SSN Anna Owczarek (przewodniczący) SSN Krzysztof Pietrzykowski SSN Agnieszka Piotrowska (sprawozdawca) Protokolant Katarzyna Bartczak

UCHWAŁA. SSN Anna Owczarek (przewodniczący) SSN Krzysztof Pietrzykowski SSN Agnieszka Piotrowska (sprawozdawca) Protokolant Katarzyna Bartczak Sygn. akt III CZP 32/13 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 27 czerwca 2013 r. SSN Anna Owczarek (przewodniczący) SSN Krzysztof Pietrzykowski SSN Agnieszka Piotrowska (sprawozdawca) Protokolant Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Windykacja zaległości podatkowych zabezpieczonych hipoteką przymusową. Tomasz Jasiński Wydział Podatków i Opłat UM w Gliwicach

Windykacja zaległości podatkowych zabezpieczonych hipoteką przymusową. Tomasz Jasiński Wydział Podatków i Opłat UM w Gliwicach Windykacja zaległości podatkowych zabezpieczonych hipoteką przymusową Tomasz Jasiński Wydział Podatków i Opłat UM w Gliwicach zabezpieczonych hipoteką przymusową Skutki wyroku TK z dnia 8 października

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Irena Gromska-Szuster

POSTANOWIENIE. SSN Irena Gromska-Szuster Sygn. akt I CSK 607/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 28 maja 2014 r. SSN Irena Gromska-Szuster w sprawie z powództwa Stowarzyszenia [ ] przeciwko B. Bank S.A. z siedzibą w W. o uznanie postanowień

Bardziej szczegółowo

Działając na podstawie art , w związku z art Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchwala co następuje:

Działając na podstawie art , w związku z art Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchwala co następuje: Uchwała nr 1 z dnia 11 marca 2015 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APN PROMISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 1 Działając

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 5 lipca 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie :

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 5 lipca 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt IV CSK 602/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 lipca 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Iwona Koper (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Anna Owczarek w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk SSN Krzysztof Pietrzykowski (sprawozdawca)

UCHWAŁA. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk SSN Krzysztof Pietrzykowski (sprawozdawca) Sygn. akt III CZP 40/12 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 18 lipca 2012 r. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk SSN Krzysztof Pietrzykowski (sprawozdawca) w sprawie z wniosku Gminy

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. zwołanego na dzień 27 października 2015 r.

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. zwołanego na dzień 27 października 2015 r. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. zwołanego na dzień 27 października 2015 r. Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

określenie stanu sprawy/postępowania, jaki ma być przedmiotem przepisu

określenie stanu sprawy/postępowania, jaki ma być przedmiotem przepisu Dobre praktyki legislacyjne 13 Przepisy przejściowe a zasada działania nowego prawa wprost Tezy: 1. W polskim porządku prawnym obowiązuje zasada działania nowego prawa wprost. Milczenie ustawodawcy co

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOTON Spółka Akcyjna z dnia 30 września 2013 roku

UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOTON Spółka Akcyjna z dnia 30 września 2013 roku BIOTON S.A. ( Spółka ), działając na podstawie 38 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 15 WPROWADZENIE 17

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 15 WPROWADZENIE 17 SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 15 WPROWADZENIE 17 Rozdział I PROCEDURA UTWORZENIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 19 1. Istota spółki z o.o 19 2. Założyciele spółki (wspólnicy) 21 3. Umowa spółki 23

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CSK 151/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 23 października 2013 r. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Antoni Górski SSN Agnieszka Piotrowska

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia podstawie przepisu art. 409 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Pana/Panią. w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki podstawie

Bardziej szczegółowo

35/3/A/2012. p o s t a n a w i a: UZASADNIENIE

35/3/A/2012. p o s t a n a w i a: UZASADNIENIE 35/3/A/2012 POSTANOWIENIE z dnia 22 marca 2012 r. Sygn. akt P 28/11 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Andrzej Rzepliński przewodniczący Adam Jamróz sprawozdawca Małgorzata Pyziak-Szafnicka Stanisław Rymar

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III CSK 111/07 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 22 listopada 2007 r. SSN Hubert Wrzeszcz (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Zbigniew

Bardziej szczegółowo

[Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hyperion S.A.]

[Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hyperion S.A.] [Projekty uchwał Akcjonariuszy ] w sprawie: w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Zgodnie z artykułem 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. postanawia odtajnić głosowanie nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. postanawia odtajnić głosowanie nad wyborem Komisji Skrutacyjnej. Uchwała nr 01/05/11 w sprawie odtajnienia głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. postanawia odtajnić głosowanie nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CSK 211/09 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 19 listopada 2009 r. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk SSN Krzysztof Pietrzykowski

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. w sprawie przyjęcia porządku obrad. PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI POD FIRMĄ DEVORAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 5 SIERPNIA 2015 ROKU Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Lech Walentynowicz (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Maria Szulc

POSTANOWIENIE. SSN Lech Walentynowicz (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Maria Szulc Sygn. akt V CZ 161/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 28 marca 2012 r. SSN Lech Walentynowicz (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Maria Szulc w sprawie z powództwa Alicji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Viatron S.A. z dnia roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Viatron S.A. z dnia roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Viatron S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Viatron Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO-689900-IV-DZ/11. Pan Sławomir Nowak Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO-689900-IV-DZ/11. Pan Sławomir Nowak Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO-689900-IV-DZ/11 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pan Sławomir Nowak Minister Transportu, Budownictwa i

Bardziej szczegółowo