PRACE NAUKOWE Z PRAWA SPÓŁEK I WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRACE NAUKOWE Z PRAWA SPÓŁEK I WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ"

Transkrypt

1 PRACE NAUKOWE Z PRAWA SPÓŁEK I WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ KOŁO NAUKOWE PRAWA SPÓŁEK KOŁO NAUKOWE PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Prawo handlowe 25 lat po transformacji ustrojowej. Doświadczenia i perspektywy. KINGA DZIENNIK Status prawny przedwojennych akcji i obligacji KRZYSZTOF TAPEK Opcje menedżerskie jako narzędzie minimalizacji kosztów agencji w spółkach akcyjnych. Zastosowanie opcji na przykładzie spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie RENATA TANAJEWSKA Outsourcing a przepisy kodeksu spółek handlowych KATARZYNA MOCZULSKA, PIOTR PORZYCKI Menedżerski wykup lewarowany jako forma przejęcia kontroli nad spółką kapitałową NINA SKÓRSKA Nabycie udziałów albo akcji imiennych ze środków pochodzących z majątku wspólnego małżonków a status prawny wspólnika KATARZYNA SZCZEPAŃSKA Nierozszczepialność praw udziałowych w spółkach kapitałowych od zakazu rozszczepialności do zasady nierozszczepialności uprawnień korporacyjnych. Zagadnienia wybrane KARARZYNA IWANICKA Objęcie czynności wspólnika reżimem skargi pauliańskiej w stosunku do wierzycieli spółki jawnej MICHAŁ WOJNA Opodatkowanie spółki komandytowo-akcyjnej konsekwencje w płaszczyźnie prawa handlowego KAMILA ZAWADA Stanowisko prawne syndyka w postępowaniu upadłościowym z wyszczególnieniem spraw z zakresu prawa pracy DAWID MARCINIAK Współczesne problemy i wyzwania prawa i obrotu wekslowego

2 SPIS TREŚCI Prawo handlowe 25 lat po transformacji ustrojowej. Doświadczenia i perspektywy. KOŁO NAUKOWE PRAWA SPÓŁEK KOŁO NAUKOWE PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Grzegorz Kozieł Wprowadzenie...1 Kinga Dziennik Status prawny przedwojennych akcji i obligacji Krzysztof Tapek Opcje menedżerskie jako narzędzie minimalizacji kosztów agencji w spółkach akcyjnych. Zastosowanie opcji na przykładzie spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Renata Tanajewska Outsourcing a przepisy kodeksu spółek handlowych Katarzyna Moczulska, Piotr Porzycki Menedżerski wykup lewarowany jako forma przejęcia kontroli nad spółką kapitałową Nina Skórska Nabycie udziałów albo akcji imiennych ze środków pochodzących z majątku wspólnego małżonków a status prawny wspólnika Katarzyna Szczepańska Nierozszczepialność praw udziałowych w spółkach kapitałowych od zakazu rozszczepialności do zasady nierozszczepialności uprawnień korporacyjnych. Zagadnienia wybrane Katarzyna Iwanicka Objęcie czynności wspólnika reżimem skargi pauliańskiej w stosunku do wierzycieli spółki jawnej

3 SPIS TREŚCI Michał Wojna Opodatkowanie spółki komandytowo-akcyjnej konsekwencje w płaszczyźnie prawa handlowego KOŁO NAUKOWE PRAWA SPÓŁEK KOŁO NAUKOWE PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Kamila Zawada Stanowisko prawne syndyka w postępowaniu upadłościowym z wyszczególnieniem spraw z zakresu prawa pracy Dawid Marciniak Współczesne problemy i wyzwania prawa i obrotu wekslowego Opinie, komentarze i praktyka. Grzegorz Kozieł Z problematyki ustalenia prawa właściwego dla powstania jednostki organizacyjnej i nabycia członkostwa przez jej założyciela na podstawie regulacji art. 17 p.p.m

4 KOLEGIUM REDAKCYJNE: REDAKTOR NACZELNY: ADRIAN KORSZLA CZŁONEK KOLEGIUM REDAKCYJNEGO: DR GRZEGORZ KOZIEŁ CZŁONEK KOLEGIUM REDAKCYJNEGO: DR ADRIAN NIEWĘGŁOWSKI KOŁO NAUKOWE PRAWA SPÓŁEK KOŁO NAUKOWE PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ RADA PROGRAMOWO NAUKOWA: CZŁONEK RADY PROGRAMOWO NAUKOWEJ: DR GRZEGORZ KOZIEŁ CZŁONEK RADY PROGRAMOWO NAUKOWEJ: DR ADRIAN NIEWĘGŁOWSKI CZŁONEK RADY PROGRAMOWO NAUKOWEJ: KRZYSZTOF PAWŁOWSKI PROJEKT GRAFICZNY OKŁADKI: ADRIAN KORSZLA ADRES REDAKCJI: KOŁO NAUKOWE PRAWA SPÓŁEK UMCS PL. MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ 5, LUBLIN WYDAWCA: UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE, PL. MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ 5, LUBLIN Zeszyt 2 Prac Naukowych z Prawa Spółek i Własności Intelektualnej został wydany przy współpracy Koła Naukowego Prawa Spółek UMCS i Stowarzyszenia Promocji Nauk Prawnych z siedzibą w Lublinie pod redakcją naukową dr Grzegorza Kozieła. Są w nim opublikowane wybrane referaty wygłoszone podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Prawo handlowe 25 lat po transformacji ustrojowej. Doświadczenia i perspektywy, która odbyła się w dniach listopada 2014 roku w Lublinie oraz przesłane do publikacji po tej konferencji. Zeszyt 2 Prac Naukowych z Prawa Spółek i Własności Intelektualnej stanowi jednocześnie inaugurację wydzielonego w ramach tego czasopisma nowego bloku tematycznego o charakterze naukowopraktycznym Opinie, komentarze i praktyka. LUBLIN 2015

5 Wprowadzenie W dniach listopada 2014 roku na Wydziale Prawa i Administracji UMCS odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawo handlowe 25 lat po transformacji ustrojowej. Doświadczenia i perspektywy. Organizatorami konferencji było Stowarzyszenie Promocji Nauk Prawnych z siedzibą w Lublinie i Koło Naukowe Prawa Spółek UMCS. Konferencja została objęta patronatem honorowym: Ministra Gospodarki, Ministra Sprawiedliwości, Wojewody Lubelskiego, Marszałka Województwa Lubelskiego, Prezydenta Miasta Lublin, Izby Notarialnej w Lublinie, Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie, Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie, Rektora UMCS i Dziekana WPiA UMCS. Patronatu medialnego konferencji udzieliły Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, Miesięcznik Rejent, portal prawnik.pl, Polskie Radio Lublin S.A. oraz portal edukacjaprawnicza.pl. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele większości ośrodków akademickich w Polsce, przedstawiciele patronów, doktoranci i studenci, przedstawiciele praktyki prawniczej oraz władze WPiA UMCS. Uczestnicy zgodnie uznali konferencję za bardzo udaną. Sprawozdania z konferencji zostały opublikowane w Wiadomościach Uniwersyteckich UMCS nr 1 z 2015 r. i Miesięczniku Rejent nr 1 z 2015 r. Referaty wygłoszone na konferencji i przesłane organizatorom są publikowane w Miesięczniku Rejent począwszy od nr 2 z 2015 r., a także w niniejszym specjalnym numerze Prac Naukowych z Prawa Spółek i Własności Intelektualnej. Obejmują one zagadnienia o zróżnicowanej materii z zakresu szeroko rozumianego prawa handlowego z uwzględnieniem perspektywy prawno-ekonomicznej ostatnich 25 lat kształtowania się tej dziedziny prawa. Za sprawą autorów wypowiedzi te trzeba uznać za przemyślanie, udane i cenne. Redaktor naukowy dr Grzegorz Kozieł opiekun naukowy KNPS UMCS adiunkt w KPGiH UMCS 1

6 Kinga Dziennik Status prawny przedwojennych akcji i obligacji 1. Wprowadzenie Niecałe 25 lat temu w Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 1 na mocy ustawy nowelizującej 2 pojawił się znany również współczesnej Konstytucji 3 zwrot: Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.. Jest to jedna z najważniejszych klauzul w polskim systemie prawnym, będąca podstawą dla obowiązywania praw pochodnych. Prawo sprawiedliwe jest w świetle tej zasady utożsamiane z prawem dobrym moralnie oraz pozostającym w zgodności ze standardami państwa, zarówno formalnymi, jak i materialnymi, a przede wszystkim chroniącym godność człowieka i jego przyrodzone prawa 4. Jednak pomimo tak wspaniałego zaplecza ideologicznego w ustawie zasadniczej, nie zdołano przez 25 lat uchwalić ustawy chroniącej pewien wąski obszar prawa własności społeczeństwa oraz państwa ustawy reprywatyzacyjnej. Co prawda, pojawił się projekt ustawy uchwalony przez Rząd w 2001 roku, ale został on zawetowany przez Prezydenta A. Kwaśniewskiego. Przygotowano również wstępne założenia do kolejnego rządowego projektu ustawy, w ramach której poszkodowanym przysługiwałoby odszkodowanie w wysokości 8-10% wartości mienia znacjonalizowanego z naruszeniem przepisów prawa, jednak na tym etapie prace się zakończyły. Kwestia ta jest istotna nie tylko ze względu na zasadę demokratycznego państwa prawa, jej główną osią jest poszanowanie prawa własności przedwojennych właścicieli, a także ochrona budżetu odpowiednia ustawa mogłaby uchronić państwo przed wielomiliardowymi odszkodowaniami albo zwrotami (czego najlepszym przykładem jest głośna sprawa katowickiej spółki Giesche) i prestiżu. Ostatnia kwestia wymaga paru słów 1 Ustawa Konstytucyjna z dnia 22 lipca 1952 r. Przepisy wprowadzające Konstytucję Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz.U. z 1952 r. Nr 33, poz. 233). 2 Art. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1989 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U r. Nr 75, poz. 444). 3 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483). 4 Szerzej: W. Sokolewicz, Komentarz do art. 2 [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2007, s

7 wyjaśnienia. Jedna z reprezentacyjnych siedzib Ministerstwa Spraw Zagranicznych Pałac Przeździeckich do końca 2014 ma być oddana w ręce spadkobierców prawowitych właścicieli. W skrócie oznacza to, że MSZ straciło rozpoznawalne miejsce spotkań o charakterze międzynarodowym, spore środki pieniężne zostanę przeznaczone na wybudowanie nowej siedziby, a do tego czasu Ministerstwo będzie musiało wynajmować lokal. Podobnych przypadków można wskazać wiele, chociażby utratę Pałacu Błękitnego, w którym znajdował się Zarząd Transportu Miejskiego czy pałacu przy Miodowej, gdzie mieściła się stołeczna administracja 5. Postępowanie w sprawie odzyskania pałacu w Wilanowie również jest w stadium zaawansowanym 6. W odniesieniu do odszkodowań wypłaconych reaktywowanym spółkom tytułem przykładu można wskazać następujące odszkodowania 7 : - spółka C. Urlich S.A. pieniężne w wysokości , 33 zł wraz z odsetkami oraz nieruchomości o powierzchni ok. 20 ha położone w okolicy ul. Górczewskiej w Warszawie, - Cegielnia Wł. Kantak i S-ka , 63 zł; - Bergtrans sp. z o.o. - przejęciu nieruchomości będącej siedzibą Komendy Miejskiej Policji w Gdyni. Z uwagi na to, że temat nacjonalizacji i reprywatyzacji jest bardzo szeroki, przedmiotem niniejszego artykułu będę jedynie roszczenia wynikające z przedwojennych akcji i obligacji. W pierwszym wskazanym przypadku prawowici właścicieli akcji mogą dochodzić odzyskania mienia znacjonalizowanego przedsiębiorstwa, szczególnie nieruchomości, albo odszkodowania za dobra przejęte na własność Skarbu Państwa, jednakże dopiero po przeprowadzeniu całej procedury reaktywacji spółki. W odniesieniu do obligacji procedura wydaje się łatwiejsza i krótsza, ale z uwagi na rzadkość tego typu spraw, sprawiają one niemało problemów orzekającym sędziom. 5 Wszystkie wskazane obiekty znajdują się na terenie Warszawy. Więcej na ten temat: I. Szpala, M. Wojtczuk, Resort spraw zagranicznych traci siedzibę z powodu reprywatyzacji, <http://m.warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,106541, ,resort_spraw_zagranicznych_traci_siedzibe_z_po wodu.html>, [dostęp: ]. 6 Wskazane przypadki dotyczą głównie gruntów warszawskich, utraconych na mocy tzw. Dekretu Bieruta, czyli Dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy (Dz. U. z 1945 r. Nr 50, poz. 279). Problematyka ta wykracza poza zakres niniejszego opracowania, niemniej jednak pozwala zarysować skalę problemu jaki wywołuje brak ustawy reprywatyzacyjnej. 7 Na podstawie odpowiedzi Ministra Gospodarki z dnia 7 września 2010 roku na interpelację nr

8 2. Tło historyczno-prawne Emisja obligacji W pierwszej kolejności zostaną krótko scharakteryzowane rodzaje obligacji, a właściwie pożyczek państwowych, wyemitowanych przez Skarb Państwa w Polsce w 20-leciu międzywojennym. W tym czasie był to tylko jeden z siedmiu emitentów na warszawskiej giełdzie pozostałe kategorie to: banki emitujące papiery procentowe; Towarzystwo Kredytowe Przemysłu Polskiego, Towarzystwa Kredytowe Ziemskie oraz Towarzystwa Kredytowe Miejskie zobowiązane z tytułu listów zastawnych; a także obligacje przemysłowe i miejskie 8. Warto również wskazać, że w omawianym okresie ciągle obowiązywał jeszcze parytet złota. Znalazło to odzwierciedlenie w treści obligacji na większości znajduje się klauzula wypłaty odsetek i sumy głównej w złocie. Przykładowo na płaszczu obligacji RP z 1935 r. został umieszczony zapis: Wykup obligacji niniejszej oraz wypłata odsetek uskutecznianie będą w złotych według równowartości 900/5332 grama czystego złota za 1 złotego w złocie. W sierpniu 1939 r. wartość jednego grama czystego złota wynosiła 5 złotych 92,44 grosze 9. Wśród nieumorzonych w pełni pożyczek należy wskazać 10 : 1) I i II emisję 3% premiowej pożyczki inwestycyjnej z 1935 r. pożyczki te były zabezpieczone całym majątkiem państwa. Ponadto zwolniono je od wszystkich danin i podatków. Wysokość emisji wyniosła 230 mln zł. Pożyczka była umarzana etapami; 2) losowano obligacje, które podlegały wykupowi. W zależności od terminu wykupu pożyczkodawca otrzymywał także premię tym wyższą im później obligacja została wylosowana do wykupu. Pierwsze losowanie zostało zaplanowane na 1 maja 1936 r., 8 T. Włudyka, Dwa dwudziestolecia gospodarki rynkowej w Polsce, Warszawa 2008, LEX. 9 Monitor Polski, 13 lipca 1939 r., nr 173, poz Wszystkie opisy obligacji opracowano na podstawie: T. Włudyka, Odpowiedzialność III Rzeczypospolitej za międzywojenne obligacje [w:] M. Modrzejewska (red.), Prawo handlowe XXI wieku. Czas stabilizacji, ewolucji czy rewolucji, Warszawa 2010, s oraz wyroku TK z dnia 24 kwietnia 2007 r., SK 49/05, OTK-A 2007, nr 81, poz

9 Rysunek 1. Fragment wyników losowania opublikowany w Monitorze Polskim. ostatnie 1 maja 1985 r. (zob. Rysunek 1 jako przykład ogłoszenia o wylosowanych obligacjach do wykupu 11 ); 3) 4% premiową pożyczkę dolarową III serii spłata tych obligacji następowała wedle wyboru obligatariusza w złotych albo w dolarach amerykańskich według kursu 1 dolar = 8,914 zł. Emisja rozpoczęła się w 1931 r., aby osiągnąć wysokość 7,5 mln dolarów. Pożyczka miała być umorzona jednorazowo 1 lutego 1941 r.;- 4% pożyczka konsolidacyjna z 1936 r. na jej mocy miała się odbyć konwersja 6 innych pożyczek państwowych. Wysokość emisji ustalono na 600 mln zł. Losowanie obligacji do umorzenia odbywało się dwa razy do roku 15 maja i 15 listopada od 1938 roku; 4) 5% państwowa pożyczka konwersyjna z 1924 r. miała na celu konwersję czterech wcześniejszych emisji. Losowania przypadały na 2 stycznia i 1 lipca, począwszy od 1925 r., a skończywszy na 1965 r.; 11 Monitor Polski z dnia 23 maja 1939 r., nr 117, poz

10 5) 5% pożyczka konwersyjna kolejowa z 1926 r. polegała na wymianie obligacji wyemitowanych przed I wojną światową, a zabezpieczonych na kolejach państwowych byłej dzielnicy austriackiej. W obiegu znalazły się obligacje na ponad 24 mln zł. Umorzenia miały się odbywać między 1 lipca 1927 r. a 2 stycznia 1977 r.; 6) 4,5% wewnętrzna pożyczka państwowa z 1937 r. celem obligacji była również konwersja pięciu wcześniejszych pożyczek. Końcowa wysokość emisji wyniosła prawie 247 mln zł. Wykup miał trwać od 1 sierpnia 1938 r. do 1 lutego 1958 r. Należy wskazać, że każda emisja była oparta na przyjętej w tym celu ustawie (co najmniej jednej) oraz odpowiednich rozporządzeniach, określających zasady emisji, wartość wyemitowanych obligacji, oprocentowanie i zasady wykupu przez Skarb Państwa. Dla analizy obecnego statusu prawnego przedwojennych obligacji najważniejszy jest jednak okres ich przedawnienia. Wynosił on kilkadziesiąt lat najczęściej 20 albo 30 od momentu wylosowania obligacji do wykupu, względnie z datą określoną w szczegółowych warunkach, 6p. dla 4% premiowej pożyczki dolarowej był to dzień 1 lutego 1971 r. Zgodnie ze stanowiskiem Prezesa Rady Ministrów zaprezentowanym w związku z postępowaniem przed Trybunałem Konstytucyjnym 12 stan zadłużenia Skarbu Państwa z tytułu zobowiązań z przedwojennych obligacji wynosił: 1) na dzień 1 kwietnia 1939 r ,6 mln zł 13 ; 2) wraz z odsetkami na sierpień 2006 r ,33 mln zł przedwojennych; 3) na rok zł; 4) w przypadku waloryzowania wartości na sierpień 2006 r ,7 mln zł Wyrok TK z dnia 24 kwietnia 2007 r., SK 49/05, OTK-A 2007, nr 81, poz W oparciu o Zestawienie długów Państwa opublikowane w Monitorze Polskim (M. P. z 1939 r. Nr 122, poz. 288). 14 Jako przelicznik przyjęto kurs dolara na dzień 1 czerwca 1939 r. oraz 14 sierpnia 2006 r. 6

11 2.2. Proces nacjonalizacji W celu wskazania skąd wynikają problemy związane z przedwojennymi akcjami należy sięgnąć do lat 40 XX wieku. Wtedy to weszła w życie ustawa o przejściu na własność Państwa podstawowych gałęzi gospodarki narodowej 15. Wskazywała ona przedmiotowe typy przedsiębiorstw, które przechodziły na własność Państwa po przeprowadzeniu odpowiedniej procedury w części A były wymienione odpowiednie gałęzie przemysłu, natomiast zgodnie z art. 3 ust. 1 część B Ustawy Państwo przejmowało przedsiębiorstwa przemysłowe nie wymienione w części A, jeżeli były zdolne do zatrudniania więcej niż 50 pracowników na jedną zmianę. Już w tym miejscu należy wskazać, że na własność przechodziło przedsiębiorstwo rozumiane jako mienie, wskazane w protokołach zdawczo-odbiorczych, a nie sama spółka. Akcje i udziały spółki bez majątku i nie prowadzącej już działalności gospodarczej pozostawały w rękach prawowitych właścicieli. Tryb postępowania był niezwykle złożony, wieloetapowy, a przy tym często nowelizowany. Pierwszy etap toczył się przez wojewódzką komisją do spraw upaństwowienia przedsiębiorstw i główną komisją do spraw upaństwowienia przedsiębiorstw, działającą jako organ odwoławczy. Ta część postępowania musiała zostać wszczęta przed dniem 31 maca 1947 r. Wnioski w tym zakresie mogły składać zgodnie z 16 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie trybu postępowania przy przejmowaniu przedsiębiorstw na własność Państwa z dnia 30 stycznia 1947 r. 16 wszystkie władze, urzędy, instytucje państwowe i samorządowe, przedsiębiorstwa państwowe, wojewódzkie rady narodowe, osoby prawa publicznego, izby przemysłowo handlowe, okręgowe komisje związków zawodowych oraz organizacje spółdzielcze. Na członków komisji bardzo często wywierano naciski, tak aby oceniając zdolność zatrudnienia zakwalifikowali jak największą liczbę przedsiębiorstw do procesu nacjonalizacji. Po sporządzeniu i ogłoszeniu w dzienniku urzędowym danego województwa wykazu przedsiębiorstw podlegających przejęciu przystępowano do etapu drugiego, który toczył się przed właściwym ministrem. Wydawał on orzeczenie w badanej 15 Ustawa z dnia 3 stycznia 1946 r. o przejęciu na własność Państwa podstawowych gałęzi gospodarki narodowej (Dz. U. z 1946 r. Nr 3, poz. 17), dalej: Ustawa. 16 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1947 r. w sprawie trybu postępowania przy przejmowaniu przedsiębiorstw na własność Państwa (Dz.U. z 1947 r. Nr 16, poz. 62 ze zm.). 7

12 kwestii, ogłaszając je w Monitorze Polskim. Właśnie te akty administracyjne stanowiły bądź stanowią w chwili obecnej przedmiot wielu postępowań o stwierdzenie nieważności decyzji Działalność odszkodowawcza Państwa Jak wskazano na wstępie projekt ustawy reprywatyzacyjnej z 2001 roku, został zakwestionowany przez prezydenta. Żadne kolejny projekty nie znalazły się aż tak daleko w procesie legislacyjnym. Taka sytuacja dotyczy jednak tylko obywateli polskich. W latach 70. i 80. zawarto szereg umów odszkodowawczych, których celem było wypłacenie bankom zachodnim oraz cudzoziemcom odszkodowań za przejęte po II wojnie światowej mienie. Umowy zawarto z Francją, Danią, Szwajcarią (skuteczną również wobec Lichtensteinu), Szwecją, Wielką Brytanią, Norwegią, Stanami Zjednoczonymi, Belgią i Luksemburgiem (układ trójstronny), Grecją, Holandią, Austrią oraz Kanadą. Z każdym państwem, z którym zawarto umowę, negocjowano uprzednio wysokość odszkodowania, gdyż wypłata pełnej kwoty była nierealna. Rząd polski przekazywał określoną kwotę, a odpowiednie podmioty w państwach obcych zajmowały się jej rozdysponowywaniem. Jednocześnie należy zaznaczyć, że takie działanie zwalniało całkowicie Rzeczpospolitą z odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu roszczeń wywłaszczonych podmiotów. Odszkodowanie dotyczyło nie tylko mienia, ale także praw i interesów majątkowych obcokrajowców 18. Był to jeden z warunków powrotu Rzeczpospolitej na międzynarodowy rynek pożyczkowy Procedura reaktywacji spółki przedwojennej 20 Na potrzeby poniższych rozważań zostało przyjęte założenie, że spółka nie prowadząca działalności przez ostatnie kilkadziesiąt lat dalej jest podmiotem istniejącym. Argumentami przemawiającymi za tą tezą jest obecność spółek w rejestrze handlowym - 17 Zakres niniejszego artykułu nie obejmuje problematyki postępowań o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej. Należy jednak wskazać, że w celu przedsięwzięcia takich działań, spółka, której mienie znacjonalizowano, musi być najpierw reaktywowana. Wynika to z faktu, że uprawnionym do zainicjowania postępowania jest właśnie spółka reprezentowana przez swoje organy, tj. zarząd. 18 D. Dudek, Obligacje II RP w świetle Konstytucji Trzeciej Rzeczypospolitej [w:] D. Dudek, A. Janicka, W. Staszewski (red.), Ius et veritas. Księga poświęcona pamięci Michała Staszewica, Lublin 2013, s T. Włudyka, op. cit., s Szczegółowiej na ten temat: M. Kurowski, Reaktywacja przedwojennych spółek w celu innym niż prowadzenie działalności gospodarczej, Państwo i Prawo nr 7-8/2011, s

13 RHB i brak przeprowadzonego postępowania likwidacyjnego. Taki pogląd jest również ferowany od lat w wyrokach sądów 21. W pierwszej kolejności należy wskazać, że możliwość reaktywacji spółek została ograniczona pod względem czasowym. Przepisy wprowadzające ustawę o KRS 22 w nowelizowanym pięciokrotnie 23 art. 9 wskazują, że dotychczasowe wpisy zachowują moc nie dłużej niż do 31 grudnia 2015 r. Jednocześnie wskazana ustawa nakłada na podmioty wpisane do rejestru w Krajowym Rejestrze Sądowym obowiązek złożenia wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców. W tym celu należy w pierwszej kolejności złożyć do sądu wniosek o ustanowienie kuratora dla spółki. Jest to konieczne, gdyż zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych 24 uprawnionym do zwoływania walnego zgromadzenia albo zgromadzenia wspólników jest zarząd. Osoby wpisane jako członkowie zarządu w RHB (czyli rejestrze handlowym dział B) najczęściej nie żyją już, dlatego w spółce nie istnieje skład organu kompetentny do zwołania zgromadzenia. Na tym etapie następuje pierwsza weryfikacja dokumentów akcji mianowicie, ważne są jedynie zarejestrowane akcje na okaziciela. Podstawę tego wymogu stanowi dekret o rejestracji i umarzaniu niektórych dokumentów na okaziciela emitowanych przed dniem 1 września 1939 r. 25. W praktyce polegała ona na opieczętowaniu oraz podpisaniu dokumentu akcji i sporządzeniu protokołu z rejestracji wskazującego ówczesnego właściciela akcji oraz numery posiadanych papierów wartościowych. Odpowiedzialnym za jej przeprowadzenie był właściwy emitent. Ustawodawca dał niezwykle krótki termin na przeprowadzenie rejestracji do 31 marca 1949 r. 21 Szerzej: J. Jastrzębski, Reaktywacja przedwojennych spółek akcyjnych a kolekcjonerski obrót akcjami, Przegląd Prawa Handlowego nr 1/2012, s Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 1997 r. Nr 121, poz. 770 ze zm.), dalej: Przepisy Wprowadzające. 23 Pierwotna wersja ustawy o KRS przewidywała, że wpisy mają moc obowiązującą do 31 grudnia 2003 r. Pierwsza nowelizacja przepisu z dnia 30 listopada 2000 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 114, poz. 1194) znosiła całkowicie ten termin. Data 31 grudnia 2013 r. pojawiła się dopiero w czwartej zmianie ustawy Przepisy wprowadzający Krajowy Rejestr Sądowy z dnia 29 kwietnia 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz. 671). Niemniej jednak termin został zmieniony na 31 grudnia 2015 r. na mocy nowelizacji z dnia 22 listopada 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1622). 24 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz ze zm.), dalej: k.s.h. 25 Dekret z dnia 3 lutego 1947 r. o rejestracji i umarzaniu niektórych dokumentów na okaziciela emitowanych przed dniem 1 września 1939 r. (Dz. U. z 1947 r. Nr 22, poz. 88), dalej: Dekret. 9

14 Kolejnymi etapami reaktywacji spółki, po pozytywnej weryfikacji akcjonariuszy, są zwołania walnego zgromadzenia przez ustanowionego przez sąd kuratora i wybranie przez akcjonariuszy zarządu. Dopiero wtedy aktualizuje się możliwość złożenia wniosku o przeniesienie z RHB do KRS. Zalecane jest też jednoczesne dostosowanie statutu spółki do powszechnie wiążących przepisów prawa oraz podniesienie kapitału zakładowego. Najczęściej jest to konieczne z powodu dekretu o zaciąganiu nowych i określaniu wysokości nie umorzonych zobowiązań pieniężnych 26, na podstawie którego 1 zł w złocie był równy 1 zł oraz dwukrotnej denominacji w roku , kiedy to przelicznik wynosił 100 zł dotychczasowych do 1 zł nowego oraz w roku kiedy przelicznik wyniósł zł do 1 zł nowego. Poza standardowymi przesłankami sąd rejestrowy na mocy art. 9b Przepisów Wprowadzających bada prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i powzięcia uchwały o wyborze nowego zarządu (i innych organów, jeżeli są ustanowione w spółce), prawidłowość objęcia akcji oraz fakt zarejestrowania akcji. Istnieje również obowiązek wstąpienia prokuratora do postępowania sąd rejestrowy jest zobligowany do jego zawiadomienia. Na tym etapie główny nacisk jest położony na zbadanie legitymacji materialnej posiadaczy akcji. Akcjonariusze muszą wskazać, w jaki sposób weszli w posiadanie danych papierów wartościowych. Najłatwiejsza jest sytuacja, kiedy właścicielami akcji, wpisanymi do protokołów rejestracji byli spadkodawcy obecnych akcjonariuszy. Upraszcza się ona jeszcze bardziej, gdy akcje są imienne. Wtedy po wykazaniu ciągu spadkobrania nie powstają większe wątpliwości odnośnie właściwego nabycia zarówno dokumentów akcji jak i praw w nich inkorporowanych. Jednakże możliwe jest również rozejście się własności dokumentu akcji i prawa podmiotowego 29. Dopiero po uzyskaniu wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego spółka może dochodzić odszkodowania albo zwrotu mienia znacjonalizowanego. Ten drugi przypadek będzie głównie obejmował przejęte nieruchomości. Odszkodowanie 26 Dekret z dnia 27 lipca 1949 r. o zaciąganiu nowych i określaniu wysokości nie umorzonych zobowiązań pieniężnych (Dz. U r. Nr 45, poz. 332 ze. zm.), dalej: Dekret Na podstawie ustawy z dnia 28 października 1950 r. o zmianie systemu pieniężnego (Dz. U. z 1950 r. Nr 50, poz. 459). 28 Na mocy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. z 1994 r. Nr 84, poz. 386). 29 J. Jastrzębski, Reaktywacja, op. cit., s. 22 i powoływana tam literatura. 10

15 zostało już zasądzone na rzecz kilku reaktywowanych spółek, m.in. Cegielni Wł. Kantak i S- ka, Zakładów Ogrodniczych C. Urlich SA w Warszawie, spółce Bracia Jenike - Fabryka Dźwigów SA w Warszawie. 4. Status prawny akcji Z jednej strony należy uznać niezarejestrowane akcje za okazy kolekcjonerskie, gdyż nie inkorporują żadnych praw (zgodnie z art. 6 Dekretu nieostemplowane dokumenty traciły moc). Z drugiej powstaje pytanie czy wskutek niezarejestrowania papieru wartościowego stosunek członkostwa w spółce wygasł. Gdyby przyjąć taki punkt widzenia oznaczałoby to, że kapitał zakładowy spółki byłby uzależniony od liczby zarejestrowanych dokumentów. Ponadto umorzenie akcji z mocy prawa bez przyznania wynagrodzenia wydaje się przynajmniej z perspektywy obecnych naczelnych reguł prawa regulacją zbyt daleko naruszającą prawo własności. Artykuł 6 Dekretu stanowił, że Dokumenty na okaziciela podlegające rejestracji, nie ostemplowane przed upływem terminu rejestracji, tracą moc prawną. W doktrynie odróżnia się akcję po pierwsze, jako prawo podmiotowe, po drugie jako dokument, po trzecie jako papier wartościowy 30. Należy wskazać jeszcze jeden fakt istotą papieru wartościowego jest wzmocnienie obiegowości prawa, natomiast możliwa jest sytuacja, w której nastąpi rozdzielenie legitymacji formalnej i materialnej 31. Powyższe stwierdzenia prowadzą do wniosku, że niezarejestrowany dokument akcji nie ma mocy prawnej, jednocześnie prawowity posiadacz takiego dokumentu ma legitymację materialną, gdyż Dekret wskazywał jedynie na utratę mocy prawnej przez dokument, a nie umorzenie samej akcji jako prawa podmiotowego. Posiadanie nieważnego dokumentu akcji wiąże się z utrudnioną, jeżeli nie niemożliwą, zdolnością do wykonywania jakichkolwiek praw z akcji. Należy stanąć jednak na stanowisku, że właściciel akcji nie utracił statusu akcjonariusza. Można nawet zaryzykować stwierdzenie, że takiemu posiadaczowi niezarejestrowanych akcji przysługuje uprawnienie podobne do wynikającego z art. 358 k.s.h., tj. roszczenie o wydanie nowego dokumentu. Wskazany przepis ustanawia taką możliwość, jeżeli treść dokumentu stała się nieaktualna 30 A. Szumański [w:] A. Szumański (red.), System Prawa Prywatnego, Prawo papierów wartościowych, Warszawa 2006, s. 12 i n. 31 J. Jastrzębski, Pojęcie papieru wartościowego wobec dematerializacji, Warszawa 2009, s. 96 i n. 11

16 wskutek zmiany stosunków prawnych. Na mocy Dekretu w celu rejestracji emitent powinien był opatrzeć dokument akcji pieczęcią i podpisem. Doktryna uznaje, że również dzisiejsze akcje ze względu na wymóg ostemplowania i podpisania mają formę szczególną 32, dlatego też nie można twierdzić, że treść niezarejestrowanych akcji stała się nieaktualna jedynie forma uległa dezaktualizacji, stąd brak możliwości zastosowania wprost art. 358 k.s.h. Z kolei obecne przepisy kodeksu spółek handlowych przewidują roszczenie o wydanie nowego dokumentu tylko w przypadku znacznego uszkodzenia lub wydania wadliwego albo nieważnego dokumentu akcji. Brak jest przepisu regulującego następczą nieważność dokumentu akcji spowodowaną zmianą szczególnej formy. Dlatego też zasadne byłoby realizując m.in. konstytucyjną zasadę prawa własności stosowanie podobnej procedury do niezarejestrowanych akcji. Pojawia się jednak w tym przypadku jedna, znacząca kwestia legitymacji formalnej musi towarzyszyć możliwość wykazania legitymacji materialnej. Oznacza to, że poza dokumentami akcji potencjalny akcjonariusz powinien przedstawić sposób nabycia akcji mogłaby to być umowa kupna albo wykazanie spadkobrania po poprzednim prawowitym właścicielu, na którego legitymację materialną mogłyby wskazywać dawne protokołu walnych zgromadzeń akcjonariuszy. Powyższe podejście jest niezwykle ryzykowne z powodu tzw. kolekcjonerów, którzy uzurpują sobie prawo do akcji. Z drugiej strony należy mieć na względzie sytuację, w jakiej znaleźli się dawni akcjonariusze możliwość rejestracji jedynie w okresie dwuletnim (między lutym 1947 r. a marcem 1949 r.) w powojennej zawierusze, w czasie masowej nacjonalizacji przedsiębiorstw. Jak wskazano powyżej możliwa jest również sytuacja, kiedy posiadacz zarejestrowanej akcji nie będzie jednocześnie właścicielem praw podmiotowych inkorporowanych w tym dokumencie. W przypadku nabycia w sposób inny niż spadkobranie dokumentu akcji, posiadacz będzie musiał w celu wykazania legitymacji materialnej wskazać podstawę wejścia w posiadanie, uprawnienie osoby, która zbyła papiery wartościowe do rozporządzania nimi lub swoją dobrą wiarę przy nabywaniu. Taka sytuacja będzie dotyczyła jedynie akcji na okaziciela. 32 Tak: S. Sołtysiński, M. Mataczyński, Komentarz do art. 328 [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2013, nb

17 Pierwszą wskazówką mogą być okoliczności wejścia w posiadanie akcji. W literaturze wskazuje się, że odnalezienie dokumentów akcji w paczce makulatury nie prowadzi do nabycia prawa podmiotowego 33. Również zakupienie ich w antykwariacie, na jarmarku czy targu staroci wskazywałoby raczej na kierowanie się walorami estetycznymi akcji, gdyż należy zauważyć, że sporą część przedwojennych dokumentów można uznać za niewielkie dzieła sztuki. Kolejna sytuacja dotyczy akcji zgubionych, skradzionych lub utraconych, zbytych na rzecz nabywcy w dobrej wierze. Zgodnie z art. 169 k.c. 34 nabywca uzyskuje własność papierów wartościowych na okaziciela w momencie objęcia ich w posiadanie. Również nabycie w celach inwestycyjnych dokumentów akcji, które wcześniej stanowiły okaz kolekcjonerski, spowoduje objęcie praw inkorporowanych w dokumencie akcji, o ile nabywca był w dobrej wierze, a jego wola była nakierunkowana na nabycie praw, a nie dokumentu. Niemniej jednak dobra wiara jest w tym przypadku problematycznym zagadnieniem. J. Jastrzębski 35 postuluje, aby historyczny kontekst tj. skutki II wojny światowej i podjęte działania nacjonalizacyjne miał charakter notoryjny. Oznacza to, że nabywcy akcji powinni mieć świadomość, że w większości przypadków staną się tylko posiadaczami faktycznymi, a nie prawnymi, gdyż przedwojenne akcje rzadko są sprzedawane przez prawowitych właścicieli. Do tego należy dodać jeszcze jedną okoliczność słynna, medialna sprawa Giesche S.A. 36 również powinna była wpłynąć na ludzką świadomość, co do charakteru kolekcjonerskiego przedwojennych akcji i braku możliwości wykonywania z nich praw, szczególnie w przypadku zapłacenia zagranicznemu akcjonariuszowi odszkodowania na podstawie jednej z wskazanych powyżej umów indemnizacyjnych. Podsumowując, status prawny niezarejestrowanych przedwojennych akcji pozostaje niejasny. Z jednej strony tacy akcjonariusze nie mogą brać udziału w procesie reaktywacji spółki, gdyż nie mają legitymacji formalnej, a wykazanie legitymacji materialnej może być dalece utrudnione. Z drugiej strony po wpisaniu spółki do rejestru przedsiębiorców mogą oni 33 E. Jacobi, Die Wetpapiere [w:] V. Ehrenberg (red.), Handbuch des Handelsrecht, t. 4, cz. 1, Lipsk 1917, s. 348 [cyt za:] J. Jastrzębski, Reaktywacja, op. cit., s Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121), dalej: k.c. 35 J. Jastrzębski, Reaktywacja, op. cit., s Postanowienie Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 27 stycznia 2014 r., IXI Ga 728/13, XIX Gz 764/13 (niepubl.). 13

18 spróbować złożyć wniosek o wydanie aktualnych dokumentów akcji. W odniesieniu do zarejestrowanych dokumentów akcji mogą one inkorporować prawa, jeżeli posiadacz jest w stanie wykazać, że nabył je w dobrej wierze (co mając na względzie powyżej przytoczone uzasadnienie może być dalece utrudnione) lub od uprawnionego. W przeciwnym razie, tak samo jak niezarejestrowane dokumenty akcji, te papiery wartościowe będą jedynie okazami kolekcjonerskimi. 5. Status prawny obligacji W pierwszej kolejności należy wskazać pośrednią podstawę do dochodzenia roszczeń od Skarbu Państwa z tytułu przedwojennych obligacji. Jest nią uchwała Senatu o ciągłości prawnej między II a III Rzecząpospolitą Polską 37. Umożliwia ona podnoszenie roszczeń z różnych tytułów, m.in. nacjonalizacji i obligacji, ponieważ przedwojenny Skarb Państwa jest tym samym podmiotem, co obecny Skarb Państwa. Co ciekawe, w tej samej uchwale stwierdzono, że pozbawione są mocy prawnej akty, na podstawie których dokonano niesprawiedliwego pozbawienia własności a taka sytuacja ma miejsce w odniesieniu do dekretów denominujących wartość obligacji, które doprowadziły do rażącego naruszenia prawa własności o ile ich nieważność zostanie stwierdzona ustawowo. Rozważając status prawny obligacji trzeba odnieść się do trzech aspektów: wartości nominalnej, waloryzacji wysokości świadczenia, wymagalności i terminu przedawnienia. W odniesieniu do wartości nominalnej należy wskazać, że również na te zobowiązania miał wpływ Dekret 1949, a dokładniej art. 6 tego dekretu 38 oraz ustawy denominujące. W ten sposób sprowadzono wartość obligacji wyłącznie do wartości nominalnej, nie uwzględniając powojennej zmiany siły nabywczej pieniądza oraz doprowadzono do całkowitej utraty wartości ekonomicznej przez te papiery wartościowe. Na temat Dekretu 1949 wypowiadał się zarówno Trybunał Konstytucyjny, jak i Sąd Najwyższy. W wyroku z dnia 24 kwietnia 2007 r., SK 49/05 Trybunał stwierdził, że: 37 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 kwietnia 1998 r. o ciągłości prawnej między II a III Rzecząpospolitą Polską (M.P r. Nr 12, poz. 200). 38 Art Wysokości należności z zobowiązań wyrażonych w złotych określa suma złotych, na którą zobowiązanie opiewa. 2. W zobowiązaniach wyrażonych w złotych w złocie liczy się jeden złoty za jednego złotego w złocie. 3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się również do należności, które zostały przerachowane na walutę polską z mocy ustaw szczególnych. 14

19 Krytyczna ocena analizowanego aktu normatywnego w świetle zasady ochrony praw majątkowych polega w konsekwencji na tym, że wprowadza on rozwiązania, które powodują wydrążenie z treści praw podmiotowych już istniejących, o określonej wartości, tym samym nie dotyczy jedynie sytuacji na przyszłość, ale w niedopuszczalny sposób ingeruje w treść praw majątkowych istniejących w dniu jego wejścia w życie. Wspomniane swoiste klauzule waloryzacyjne nakładały na państwo obowiązek respektowania nałożonych na nie przez prawodawcę mechanizmów. Jednocześnie jednak, Trybunał Konstytucyjny wskazał, że z uwagi na nieodwracalne skutki, zarówno prawne jak i ekonomiczne, spowodowane przez oddziaływanie Dekretu 1949, brak jest ogólnych środków, pozwalających na skonstruowanie rozwiązań zadowalających posiadaczy obligacji oraz uwzględniających społecznoekonomiczny interes Państwa. Taki wyrok jest też poniekąd zrozumiały ze względu na skutki, jakie mógłby wywrzeć w przypadku stwierdzenia niekonstytucyjności Dekretu 1949 albo stworzenia instrumentów celem zaspokojenia roszczeń obligatariuszy. Trzeba pamiętać, że kwestionowane akty prawne wpłynęły nie tylko na posiadaczy obligacji, ale całe społeczeństwo, które z różnych tytułów mogłoby zacząć poszukiwać odszkodowania w sądach. Po raz kolejny Trybunał wypowiedział się w postanowieniu z 6 listopada 2008 r. 39, wskazując, że przepisy Dekretu 1949 oraz ustaw denominacyjnych utraciły moc obowiązującą po ich zastosowaniu, długo przed wejściem w życie obecnej Konstytucji z 1997 r., dlatego też niemożliwa jest kontrola ich konstytucyjności. Odstąpienie od tego powodowałoby ingerencję w sytuację ekonomiczną, która kształtowała się na przestrzeni prawie 60 lat. Z kolei Sąd Najwyższy 40 przyjął, że skoro Dekret 1949 oraz ustawy denominacyjne wywarły skutki z chwilą wejścia w życie, to nie można ich niwelować poprzez zastosowanie waloryzacji, szczególnie że zakresem zastosowania art k.c. 41 nie są objęte przepisy prawa powszechnie obowiązującego. 39 Postanowienie TK z 6 listopada 2006 r., P 5/07, OTK A 2008, nr 9, poz Wyrok SN z dnia 24 marca 2011 r., I CSK 458/10, LEX nr Artykuł k.c. W razie istotnej zmiany siły nabywczej pieniądza po powstaniu zobowiązania, sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, zmienić wysokość lub sposób spełnienia świadczenia pieniężnego, chociażby były ustalone w orzeczeniu lub umowie. 15

20 Podsumowując powyższe, Trybunał Konstytucyjny oraz Sąd Najwyższy nie mają wątpliwości, że obligacje całkowicie straciły swoją wartość ekonomiczną. Ponadto, nie można stwierdzić niekonstytucyjności przepisów Dekretu 1949 oraz ustaw denominacyjnych, pomimo że w niedopuszczalny sposób naruszyły prawo własności. Działanie przeciwne groziłoby ingerencją w ustalone na przestrzeni dziesięcioleci stosunki ekonomiczne i narażenie Skarbu Państwa na niewyobrażalną odpowiedzialność finansową. Wskazany wcześniej wyrok TK SK 49/05 odnosił się również do kwestii waloryzacji. Kontroli zgodności z konstytucją został poddany art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny 42, który stanowił, że Do zobowiązań pieniężnych powstałych od dnia 30 października 1950 r., jeszcze nie przedawnionych i nie wykonanych do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się art Kodeksu cywilnego tylko do świadczeń w części nie wykonanej. Został on uznany za niezgodny z art. 32 ust. 1 Konstytucji (zasadą równości) z uwagi na uniemożliwienie sądom stosowania waloryzacji świadczeń tylko i wyłącznie dlatego, że powstały przed pewną datą. W omawianym już wyroku I CSK 458/10 Sąd Najwyższy wskazał, że przedwojenne obligacje nie podlegają waloryzacji. Po pierwsze byłaby to następcza modyfikacja skutku woli ustawodawcy 43 ; po drugie przepisy prawa powszechnie obowiązującego nie stanowią przesłanki przewidzianej przez art k.c. dla waloryzacji; po trzecie obligacje stały się praktycznie bezwartościowe, stąd zastosowanie waloryzacji świadczenia również niewiele tę sytuację zmieni. Do powyższych argumentów należy dodać również dwa inne. Dekret 1949 oraz ustawy denominujące wywarły wpływ na całe społeczeństwo i wszystkie trwające w tym okresie zobowiązania. Poprzez dopuszczenie waloryzacji świadczeń z tytułu przedwojennych obligacji doszłoby do uprzywilejowania jednej, dość wąskiej grupy osób. Taka sytuacja bezsprzecznie godzi w sprawiedliwość społeczną oraz szeroko rozumiane zasady współżycia społecznego. Wskazać również trzeba, że przeprowadzenie denominacji było usprawiedliwione sytuacją gospodarczą, a także powojenną odbudową państwa, zatem nie 42 Ustawa z dnia 28 lipca 1990 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny (Dz. U. z 1990 r. Nr 55, poz. 321). 43 Ten sam argument pojawiał się już we wcześniejszych orzeczeniach Sądu Najwyższego. Por. wyrok SN z dnia 8 stycznia 2009 r., I CSK 482/08, LEX nr ; wyrok SN z dnia 5 lutego 2008 r., I CSK 331/08, LEX nr

21 można mówić o celowym pokrzywdzeniu posiadaczy obligacji przez ustawodawcę. Inną kwestią jest przysługiwanie zwaloryzowanych świadczeń z tytułu obligacji ich aktualnym posiadaczom. Przez lata te dokumenty wystawione przez Skarb Państwa były uznawane za bezwartościowe. W związku z ich bardzo ozdobną formą były zbywane jako okazy kolekcjonerskie, trafiając w ręce osób nie mających nic wspólnego z pierwotnymi nabywcami. Obligacje nie podlegały również rejestracji w odróżnieniu od akcji wyemitowanych przed 1939 r. Wynika to z art. 18 ust. 1 pkt 1) Dekretu, który stanowił, że Przepisów niniejszego dekretu nie stosuje się do: 1) dokumentów na okaziciela, emitowanych przez Państwo ( ), dlatego nie ma możliwości ustalenia ich właściwych właścicieli. Stąd brak jest pewności czy po stronie otrzymującego zwaloryzowane świadczenie nie doszłoby do bezpodstawnego wzbogacenia, a wręcz wyłudzenia zapłaty od Skarbu Państwa. Z drugiej strony istnieją również argumenty przemawiające za dopuszczeniem waloryzacji świadczeń z obligacji. W pierwszej kolejności warto zadać sobie pytanie ile tak naprawdę dokumentów obligacji przetrwało? Musiałyby one pozostać niezniszczone w czasie wojny, a także w późniejszym okresie, kiedy okazało się, że są bezwartościowe, a Państwo nie jest skłonne przeprowadzić losowań i wykupić swoich dłużnych papierów wartościowych. Ponadto, obligacje były papierami na okaziciela, co oznacza, że w przypadku ich utracenia nie znajdzie do nich zastosowanie dekret o umarzaniu utraconych dokumentów 44. W konsekwencji twierdzenie Prezesa Rady Ministrów o wysokości zadłużenia Skarbu Państwa z tytułu przedwojennych obligacji należy uznać za nieprawdziwe, gdyż bazuje ono na niezmiernie optymistycznym założeniu, że wszystkie dokumenty przetrwały, a jak podaje się w literaturze dokument obligacji jest jedynym prawnie skutecznym sposobem legitymacji uprawnionego do uzyskania wynikających z niej świadczeń 45. Odpadają zatem przynajmniej częściowo argumenty natury ekonomicznej. Nie można również zapominać o omawianym wcześniej wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 kwietnia 2007 r., na mocy którego uznano art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny w zakresie, w jakim ogranicza możliwość waloryzacji zobowiązań powstałych przed 30 października 1950 r. z tytułu 44 Dekret z dnia 10 grudnia 1946 r. o umarzaniu utraconych dokumentów (Dz.U. z 1947 r. Nr 5, poz. 20). 45 I. Weiss, Obligacje [w:] A. Szumański (red.), System Prawa Prywatnego, t. 19, s

22 obligacji państwowych za niezgodny z art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 32 ust. 1 Konstytucji, wskutek czego utracił on moc obowiązującą 12 miesięcy po ogłoszeniu wyroku w Dzienniku Ustaw. W ten sposób Trybunał pośrednio wskazał na możliwość zastosowania sądowej waloryzacji do omawianych zobowiązań. Rozważając waloryzowanie świadczeń z tytułu przedwojennych obligacji należy się odnieść do treści samego art k.c. Główną przesłanką jest istotna zmiana siły nabywczej pieniądza, rozumiana przez doktrynę jako znaczna, przy czym nie ma znaczenia przyczyna tej zmiany 46. Wskazuje się również, że znaczenie temu zwrotu niedookreślonemu powinno zostać nadane przez praktykę orzeczniczą 47. Warto pokrótce wskazać, że sądy już niejednokrotnie dopuszczały możliwość waloryzacji świadczeń z uwagi na zmianę prawa. Ostatnie i najbardziej znane sprawy dotyczyły podwyższenia stawki VAT. W wyrokach z dnia 16 maja 2007 r. 48 oraz z 17 stycznia 2008 r. 49 Sąd Najwyższy wskazał, że zasadnicze i zaskakujące zmiany stawek celnych i podatkowych mogą być kwalifikowane jako nadzwyczajna zmiana stosunków. Orzeczenia zostały wydane na tle zmiany stawki podatku VAT na roboty budowlane z poziomu 7% do 22%. Takie głosy pojawiały się już w starszym orzecznictwie, czego przykład może stanowić uchwała SN z dnia 24 czerwca 1994 r. 50 Ostatnią kwestią poddaną rozważaniom będzie możliwość podniesienia przez Skarb Państwa zarzutu przedawnienia roszczeń z obligacji. Roszczenia obligatariuszy przedawniają się w terminie 10 lat począwszy od momentu wymagalności. Ustalenie tej właśnie chwili rodzi pewne trudności. Możliwe są trzy rozwiązania: 1) roszczenia nie są jeszcze wymagalne, 2) termin zaczyna płynąć od momentu potencjalnego ostatniego losowania obligacji do umorzenia, 3) rok Drugi nurt jest najpopularniejszy w orzecznictwie taki pogląd zdaje się być wyrażony w uchwale SN z dnia 24 listopada 2000 r. 51 oraz wyrokach SN z dnia 9 46 P. Machnikowski, Komentarz do art k.c. [w:] E. Gniewek (red.) Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2014, nb. 14; R. Morek, Komentarz do art k.c. [w:] K. Osajda (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, 2014, nb W. Czachórski, Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa 2009, s Wyrok SN z dnia 16 maja 2007 r., II CSK 452/06, OSNC - zbiór dodatkowy 2008, nr A, poz Wyrok SN z dnia 17 stycznia 2008 r., III CSK 202/07, LEX nr Uchwała SN z dnia 24 czerwca 1994 r., III CZP 79/94, OSNCP 1994, nr 12, poz Uchwała SN z dnia 24 listopada 2000 r., III CZP 37/00, OSNC 2001, nr 4, poz

23 listopada 2001 r. 52 i 5 lutego 2009 r. 53 Jednocześnie SN wskazał, że nie ma podstaw do uznania, że tak jak w przypadku zbrodni stalinowskich, do 1989 r. dochodzenie realizacji roszczeń z obligacji było niemożliwe. Takie rozwiązanie przyjął w pełni SN w wyroku z dnia 5 września 2008 r. 54, twierdząc, że Bezspornym jest, że po dniu 1 września 1939 r. nie zostało przeprowadzone żadne losowanie. Ostatnie losowanie przypadałoby na dzień 1 maja 1985 r. Po tej dacie powód mógł domagać się wykupu obligacji. Sądy dopuszczały również w uzasadnieniach możliwość liczenia początku biegu przedawnienia od 1989 r., jednakże powód musi w takich sprawach wykazać, że wystąpiła w latach poprzedzających siła wyższa, która uniemożliwiła mu wystąpienie z roszczeniem 55. Taką tezę zaprezentowano m.in. w wyżej wskazanych orzeczeniach oraz wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 14 lutego 2006 r. 56, gdzie sąd wskazał, że Jeżeli nawet przyjąć, że ze względów politycznych realizacja roszczeń z obligacji aż do pierwszych wolnych wyborów w czerwcu 1989 r. nie była możliwa i aż do tego czasu przedawnienie nie biegło, to nie można nie uwzględnić, że w wolnej Polsce nie było już przeszkód do realizacji roszczeń, o które chodzi. Najdłuższy przewidziany przez prawo termin, 10 lat, liczony najpóźniej od 1 lipca 1989 r. upłynął z dniem 1 lipca 1999 r. Pozew zatem został złożony po upływie terminu przedawnienia. Pierwszy pogląd o niewymagalności roszczeń jest przedstawiany w piśmiennictwie z uwagi na nieprzeprowadzenie losowań obligacji do wykupu. Zgodnie z informacjami przedstawionymi w punkcie 2 powyżej okres przedawnienia roszczeń zaczynał swój bieg właśnie od tego momentu. 6. Podsumowanie W świetle powyższych rozważań należy dojść do następujących konkluzji. Przedwojenne akcje pod warunkiem, że są zarejestrowane mogę stanowić 52 Wyrok SN z dnia 9 listopada 2001 r., I CKN 690/99, LEX nr Wyrok SN z dnia 5 lutego 2009 r., I CSK 331/08, LEX nr Wyrok SN z dnia 5 września 2008 r., I CSK 41/08, LEX nr Jest to odniesienie do wyroku TK z dnia 14 lipca 2004 r., SK 8/03, na który powołał się TK w omawianym już wyroku z dnia 24 kwietnia 2007 r., SK 49/05, OTK-A 2007, nr 81, poz. 554: Wszystko to może prowadzić do wniosku, że przynajmniej w części wypadków z uwagi na brak wymagalności roszczenia nie doszło do rozpoczęcia biegu terminu przedawnienia, a ponadto że z uwagi na istnienie szczególnych okoliczności politycznych przed 1990 r. należy uznać, że w okresie mieliśmy do czynienia z zawieszeniem biegu terminu przedawnienia odpowiednich roszczeń (por. wyrok TK z dnia 14 lipca 2004 r. SK 8/2003 OTK ZU 2004/7A poz. 65). 56 Wyrok SA w Warszawie z dnia 14 lutego 2006 r., I ACa 681/05 (niepubl.). 19

24 pełnowartościowy papier wartościowy. Jednakże ważne jest w jaki sposób obecni właściciele dokumentów akcji weszli w ich posiadanie. Nabycie ich w okolicznościach przemawiających za kolekcjonerskim charakterem, ze względu na wygląd dokumentu powoduje przejście jedynie własności zadrukowanego papieru. Należy również zwrócić uwagę, czy zagranicznemu akcjonariuszowi w zamian za znacjonalizowany majątek i akcje nie zostało wypłacone odszkodowanie, gdyż wzmacniałoby to twierdzenie o braku legitymacji materialnej posiadacza akcji. Po ustaleniu tych okoliczności, akcjonariusze mogą próbować reaktywować spółkę, jeśli nie wykreślono jej z RHB, co będzie dość częstym przypadkiem. Przeniesiona do KRS i wskrzeszona spółka może wznowić działalność oraz dochodzić majątku znacjonalizowane na mocy Ustawy. Inna sytuacja ma miejsce w przypadku przedwojennych obligacji. Zgodnie z ugruntowaną linią orzeczniczą, Dekret 1949 i ustawy denominujące wywarły nieodwracalne skutki na wartość obligacji, wobec czego z ekonomicznego punktu widzenia stały się one bezwartościowe. Jednocześnie nie można wykluczyć waloryzacji roszczeń wynikających z długu zaciągniętego przez Skarb Państwa, pamiętać należy jednak, że zgodnie z tezą wyroku SN Powód realizujący roszczenie pieniężne nie może domagać się zasądzenia kwoty niższej od 1 grosza jako najmniejszej jednostki monetarnej, ponieważ świadczenie takie nie może być spełnione. 57 Aktualna pozostaje także możliwość podniesienia zarzutu przedawnienia ze strony pozwanego. Wszystkie te okoliczności powodują, że koszty dochodzenia roszczeń z tytułu przedwojennych obligacji mogą przewyższyć wartość zasądzonego świadczenia, o ile w ogóle takie zostanie przyznane. Streszczenie Problematyka przedwojennych akcji i obligacji państwowych wzbudza obecnie wiele kontrowersji głównie z uwagi na potencjalny spory majątek kryjący się za znacjonalizowanymi przedsiębiorstwami. Jednakże część prawowitych akcjonariuszy pragnie naprawdę reaktywować działalność swoich przodków. Niniejsze opracowanie ma na celu wskazanie jakie przeciwności, głównie natury prawnej, mogą napotkać w przypadku podjęcia próby wznowienia działalności przedwojennej spółki. 57 Wyrok SN z dnia 9 listopada 2001 r., I CKN 690/99, LEX nr

25 Z kolei przedwojenne obligacje mają większą wartość kolekcjonerską niż tę wynikającą z długu obligacyjnego. Koszty procesu sądowego, bez którego wierzyciel nie ma możliwości otrzymania świadczenia pieniężnego wynikającego z obligacji, oraz możliwość skutecznego podniesienia zarzutu przez dłużnika sprawiają, że zasądzone świadczenie o ile w ogóle zostanie takie przyznane może mieć wartość niższą niż cena dokumentu obligacji na rynku kolekcjonerskim. Status of pre-war shares and bonds Summary Issue of pre-war shares and government bonds has arisen recently many controversies mainly, due to the prospective vast properties owned by nationalized enterprises. However, part of the rightful shareholders really intend to reactivate businesses ran by their ancestors. This essay aims at indicating adversities, mostly of legal nature, which might be faced by shareholders if they decide to make an attempt to resume operation of a pre-war enterprises. On the other hand, pre-war bonds have higher value for collector s than the one stemming from a bond debt. Costs of the court proceedings, which is a necessity for a creditor who wishes to receive his cash receivable arising from bonds, and capacity to raise effectively the limitation objection by the debtor might result in lower value of the awarded benefit if any is awarder than the price of the document of a bond on the collector s market. Kinga Dziennik, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu. 21

26 Krzysztof Tapek, UJ Opcje menedżerskie jako narzędzie minimalizacji kosztów agencji w spółkach akcyjnych. Zastosowanie opcji na przykładzie spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 1. Wprowadzenie Fundamentalna definicja sformułowana przez M. C. Jensena i W. H. Mecklinga zakłada, że relacja agencji to kontrakt, w którym jedna lub więcej osób (the principal(s)) angażuje inną osobę (the agent) do działania w swoim interesie. Zaangażowanie to wiąże się z delegacją na agenta kompetencji do podejmowania decyzji dotyczących sfery majątkowej pryncypała 1. W ten sposób dochodzi do rozdziału kapitału (osób spełniających funkcje finansujące i kontrolne - pryncypałów) od zarządzania (osób spełniających funkcje decyzyjne - agentów). Obie strony tej umowy kierują się odmiennymi i częściowo sprzecznymi celami, w związku z czym dochodzi do tak zwanych konfliktów agencyjnych. Mogą one występować na różnych płaszczyznach. Przykładowo, w spółce akcyjnej zachodzą one w relacjach: 1) akcjonariusze menedżer, 2) akcjonariusze wierzyciel, 3) akcjonariusz dominujący akcjonariusze mniejszościowi, 4) akcjonariusze aktualni akcjonariusze potencjalni 2. Oczywiście w obrocie gospodarczym istnieją podmioty, w których nie ma miejsca na konflikt agencyjny. Są to, na przykład, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne, których skład właścicielski (czyli grono wspólników bądź akcjonariuszy) pokrywa się z osobami, wchodzącymi w skład zarządu spółki. Taka konfiguracja jest jednak właściwa podmiotom małym. Wraz z rozwojem działalności spółki struktura akcjonariatu jest coraz bardziej rozdrobniona, natomiast zarządzanie pozostaje nadal w kompetencji agenta (agentów), czyli członka (członków) zarządu. 1 M. C. Jensen, W. H. Meckling, Theory of the firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure, s. 5 2 E. Rychłowska Musiał, Miary kosztów agencji w spółkach akcyjnych, Poznań 2011, s

27 Istota konfliktu agencyjnego zasadza się na sprzeczności interesów pryncypałów i agentów. Celami właścicieli będą: zwiększanie własnej użyteczności poprzez wypłatę dywidendy czy ryzykowne inwestycje, które jednakże mogą przynieść znacznie większą stopę zwrotu niż inwestycje bezpieczne. Z kolei cele menedżerów obejmują zazwyczaj między innymi: tezauryzację zysku w spółce i jego inwestowanie celem budowania imperium, bezpieczne inwestycje, zwiększenie wydatków reprezentacyjnych oraz kosztów obsługi menedżerów. Celem minimalizacji konfliktu strony umowy agencyjnej ponoszą koszty, które nazywane są kosztami agencji. W dalszej części rozważania o konflikcie agencyjnym i kosztach agencji zostaną odniesione jedynie do spółki akcyjnej, choć odpowiednio znajdują one odzwierciedlenie w innych organizacjach gospodarczych. 2. Koszty agencji i sposoby ich minimalizacji Niwelowanie skutków konfliktu wymaga ponoszenia kosztów agencyjnych. Według twórców teorii kosztów agencji M. C. Jensena i W. H. Mecklinga, stanowią one sumę 3 : 1) kosztów formułowania i administrowania kontraktami pomiędzy pryncypałem a agentem, 2) wydatków właścicieli na monitorowanie działań agentów (monitoring costs), na przykład koszty programów motywacyjnych czy koszty funkcjonowania rady nadzorczej, 3) wydatków menedżerów mających na celu zapewnienie podejmowania przez nich decyzji zgodnych z interesami właścicieli (bonding costs), na przykład koszty polisy ubezpieczeniowej 4 czy koszty nabycia pakietu akcji zarządzanej spółki, 4) straty rezydualnej (residual loss), która stanowi różnicę pomiędzy wartością rezultatu, który zostałby osiągnięty w przypadku zarządzania spółką przez pryncypałów, a wartością, która została osiągnięta w przypadku zarządzania 3 M. C. Jensen, W. H. Meckling, Theory, op. cit., s Często, w przypadku najwybitniejszych menedżerów, te koszty są przenoszone na spółkę, która pokrywa koszty polisy. To z kolei pociąga za sobą ryzyko tzw. pokusy nadużycia (moral hazard). Menedżer jest ubezpieczony, więc de facto nie ponosi żadnej odpowiedzialności za swoje działania, co więcej nie ponosi nawet kosztów polisy. To może skłaniać menedżerów do podejmowania nieracjonalnie ryzykownych decyzji biznesowych. Szerzej na ten temat por. K. Oplustil, Instrumenty nadzoru korporacyjnego (corporate governance) w spółce akcyjnej, Warszawa 2010, s

28 spółką przez agentów, pomimo poniesienia pozostałych kosztów agencyjnych. W spółkach akcyjnych funkcjonują różne instrumenty, które mają służyć minimalizacji kosztów agencji. Część z nich jest przewidziana wprost w Kodeksie spółek handlowych 5. Można tu wskazać w szczególności: radę nadzorczą, sprawozdawczość zarządu względem organu właścicielskiego, ewentualną odpowiedzialność odszkodowawczą członków zarządu za błędne decyzje biznesowe. Druga grupa to mechanizmy umowne, czyli tzw. kontrakty bodźcowe. Zdaniem Cz. Mojżesza kontrakty bodźcowe mogą zawierać następujące zachęty dla menedżerów 6 : - określenie warunków zwolnienia menedżera, gdy spółka nie osiąga dochodów na zakładanym poziomie, - przyznanie menedżerowi części akcji przedsiębiorstwa, - przyznanie menedżerowi opcji na zakup akcji przedsiębiorstwa. Klasycznym i najbardziej rozwiniętym umownym instrumentem incentywnym są menedżerskie opcje na akcje, przy czym należy zauważyć, że w Polsce są one stosunkowo słabo rozwinięte w porównaniu do ich popularności w krajach anglosaskich, gdzie dochody z kontraktów opcyjnych nieraz kilkakrotnie przewyższają zasadnicze wynagrodzenie menedżera. 3. Charakterystyka opcji menedżerskich Kontrakty menedżerskich opcji na akcje opierają się na umowie opcji. Polega ona na tym, że jedna strona stosunku prawnego (właściciel, uprawniony z opcji) ma prawo, lecz nie obowiązek, do zakupu (w przypadku opcji call) lub sprzedaży (w przypadku opcji put) określonego instrumentu bazowego po z góry określonej cenie (strike price, exercise price). Druga strona umowy, to jest zobowiązany z opcji, ma obowiązek spełnić żądanie właściciela opcji. Ceną za ryzyko, jakie ponosi zobowiązany z opcji jest tak zwana premia (premium). Jeśli cena instrumentu bazowego w stosunku do strike price jest korzystna, mamy do 5 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U nr 94 poz. 1037ze. zm.), dalej: k.s.h. 6 Cz. Mojżesz, Kontrakty niekompletne jako teoretyczna podstawa nadzoru korporacyjnego [w:] Strategiczne obszary nadzoru zewnętrznego i wewnętrznego, [red:] S. Rudolf, Łódź 2002, s

29 czynienia z opcją in-the-money (ITM). W przeciwnym wypadku opcji nie opłaca się wykonać (opcja out-of-the-money, OTM). Opcje menedżerskie na akcje w ich klasycznej formie, która najbardziej rozpowszechniona została w USA, uzależniają możliwość wykonania uprawnień z opcji jedynie od upływu czasu. Opcje przyznawane są średnio na okres 10 lat. Z kolei w Europie kontynentalnej wykonanie opcji menedżerskiej często uzależnione jest obok upływu czasu od innych czynników o ekonomicznym lub pozaekonomicznym charakterze. Opcje menedżerskie w ich klasycznym wydaniu, w ostatniej dekadzie zostały poddane gruntownej krytyce, zwłaszcza w literaturze amerykańskiej. Związane jest to przede wszystkim z zagrożeniami, jakie kreuje mechanizm opcyjny. Menedżerowie mogą zaburzać politykę dywidendową spółki, gdyż dążą do inwestowania zysku i zwiększania wartości akcji, aby następnie odnieść jak największą korzyść przy wykonaniu uprawnienia z opcji. 7 Innym zagrożeniem jest ryzyko przeinwestowania spółki. Z tych samych powodów, działania menedżerów wynagradzanych opcjami mogą prowadzić do manipulacji cenami akcji, zwłaszcza w datach grantu. 8 Z powyższych powodów postuluje się, aby nie wiązać przyznania opcji na akcje jedynie z upływem czasu, ale również z innymi przesłankami natury ekonomicznej (np. minimalizacją kosztów marginalnych produkowanych dóbr, pozyskaniem nowych rynków zbytu) czy pozaekonomicznej (np. kryteria lojalnościowe). Wydaje się, że powyższe zagrożenia zauważył również ustawodawca unijny, w rezultacie czego wydano zalecenia dotyczące systemów wynagrodzeń menedżerów. Omawianej tematyki dotyczą zwłaszcza zalecenie Komisji z dnia 14 grudnia 2004 roku w sprawie wspierania odpowiedniego systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na giełdzie 9 oraz zalecenie Komisji z dnia 30 kwietnia 2009 roku 10 uzupełniające m. in. 7 Dokładnie mechanizm ten opisali i poparli badaniami empirycznymi prowadzonymi na spółkach amerykańskich A. Carrion, M. Kolay, Do Managerial Stock Options Distort Dividend Policy?, % pdf. 8 Szerzej problemem zajęli się (w tym przeprowadzili szczegółowe badania empiryczne na ok amerykańskich spółkach): L. Liu, H. Liu, J. Yin, Stock Option Schedules and Managerial Opportunism, 9 Zalecenie Komisji z dnia 14 grudnia 2004 r. w odpowiedniego systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na giełdzie, (2004/913/WE), Dz.U. UE L 385/ Zalecenie Komisji z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie polityki wynagrodzeń w sektorze usług finansowych, (2009/384/WE), Dz.U. UE L 120/28. 25

30 powyższe zalecenie z 2004 roku. Zgodnie z w.w. zaleceniami spółki giełdowe winny przygotowywać deklaracje dotyczące wynagrodzeń menedżerów. Informacje te powinny być jawne, zamieszczone między innymi na stronie internetowej spółki. W odniesieniu do szczególnego rodzaju wynagrodzeń, którym jest wynagrodzenie oparte na akcjach, przewidziano następujące postulaty: 1) programy wynagrodzeń opartych na akcjach winny być uchwalane przez akcjonariuszy; dotyczy to jednak samego systemu wynagradzania, nie zaś świadczeń, które są przyznawane dyrektorom w wykonaniu programu ( say on pay ), 2) zwyczajne walne zgromadzenie powinno ustalać maksymalną liczbę opcji, które mogą być przyznane menedżerom, 3) zwyczajne walne zgromadzenie powinno ustalać warunki przyznania opcji oraz okres, w jakim można te opcje wykonać, 4) zwyczajne walne zgromadzenie powinno ustalić nieprzekraczalny termin, w którym organ odpowiedzialny za wynagrodzenie menedżerów może takie wynagrodzenie przyznać, 5) istotne zmiany w programach opcyjnych powinny być zatwierdzane przez akcjonariuszy na corocznym walnym zgromadzeniu, 6) kompetencja do zatwierdzenia dyskonta, na podstawie którego przyznane zostanie prawo do zapisu na akcje po cenie niższej niż rynkowa w dniu ustalenia ceny wykonania opcji lub niższa niż średnia wartość rynkowa w ciągu pewnego okresu poprzedzającego datę ustalenia ceny wykonania opcji, powinna należeć do walnego zgromadzenia, 7) realizacja uprawnień z programów opcyjnych powinna być uzależniona od kryteriów wynikowych, a w przypadku nieosiągnięcia wyników, ich wypłata powinna zostać wstrzymana, 8) nabycie prawa własności akcji nie powinno powstać wcześniej niż 3 lata od momentu przyznania tych akcji w formie wynagrodzenia, 9) prawo egzekwowania opcji na akcje lub innych uprawnień do nabycia akcji bądź do wynagrodzenia na podstawie zmian cen akcji powinno być zastrzeżone przez okres przynajmniej trzech lat od chwili ich przyznania w formie wynagrodzenia, 26

31 10) spółki powinny mieć możliwość żądania zwrotu (tzw. clawbacks) zmiennych składników wynagrodzenia przyznanych za wyniki oparte na danych, które okazały się następnie w oczywisty sposób nieprawdziwe, 11) po ostatecznym nabyciu akcji, dyrektorzy powinni zachować pewną ich liczbę aż do zakończenia pełnienia przez nich funkcji; należy określić liczbę akcji, które należy zatrzymać, przykładowo jako dwukrotność wartości łącznego wynagrodzenia w skali roku (z uwzględnieniem zarówno jego stałych, jak i zmiennych składników), 12) akcje nie powinny stanowić elementu wynagrodzenia członków rad nadzorczych. Mimo, że powyższe zalecenia nie mają mocy wiążącej, stanowią one wytyczne europejskich standardów polityki wynagrodzeń i programów opcyjnych, do których spółki aspirujące do miana godnych zaufania inwestorów powinny się stosować. 4. Zastosowanie opcji menedżerskich na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie dane statystyczne W porównaniu do zachodnich prekursorów, polski rynek opcji menedżerskich jest słabo rozwinięty. Nie powinno to jednak dziwić w zestawieniu z faktem, że rozwija się on dopiero od lat 90-tych. Poniżej przedstawione zostały wyniki badań dotyczących zastosowania opcji menedżerskich w polskich spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wykres 1 przedstawia nasycenie indeksów GPW programami opcyjnymi w roku 2007 (w momencie prowadzenia badań na rynku podstawowym i równoległym GPW notowane były 303 Wykres 1 - nasycenie w sektorach GPW w roku Źródło: Trio management, Raport Rynek opcji menedżerskich w Polsce, edycja 1, Warszawa 2007, s. 3

32 spółki). Średnio programy opcyjnie posiadało 29% spółek notowanych na GPW. Największą popularnością programy opcji menedżerskich cieszyły się wśród spółek z sektorów: przemysł inny ( pin 50%) oraz handel (zarówno detaliczny had jak i hurtowy hah odpowiednio 38% i 41%). Najmniej programów opcyjnych 28funkcjonowało w sektorach przemysłu lekkiego ( lek 8%) oraz chemicznego ( che 16%). W roku 2007, wśród spółek współtworzących indeksy branżowe, nasycenie programami kształtowało się następująco: najwięcej programów występowało wśród spółek z indeksów WIG-Telekom, WIG-Media i TECHWIG; nieco mniej w indeksach WIG-Info oraz WIG-Banki; najmniej programów opcyjnych funkcjonowało natomiast w indeksie WIG Spozyw (zob. wykres 2). Wykres 2 - nasycenie w indeksach branżowych GPW w roku 2007 Źródło: Trio management, Raport Rynek opcji menedżerskich w Polsce, edycja 1, Warszawa 2007, s. 3 Wykres 3 - nasycenie w indeksach GPW w roku 2012 Z kolei w roku 2012 (zob. wykres 3), w indeksach branżowych nasycenie programami opcyjnymi przedstawiało się następująco: programy opcji posiadały: wszystkie spółki WIG- Telekom, 92% spółek indeksu WIG-Media, 65% spółek WIG-20. Najmniej programów opcyjnych uchwalono wśród spółek z indeksu WIG Banki (38%). Źródło: Trio management, Raport Rynek opcji menedżerskich w Polsce, edycja 4, Warszawa 2012, s. 3 28

33 Porównując wykresy numer 1 i numer 4, prezentujące nasycenie programami opcyjnymi sektorów GPW, można dojść do wniosku, że w okresie nastąpił bardzo dynamiczny rozwój programów motywacyjnych w polskich spółkach giełdowych, co dotyczy w szczególności sektorów telekomunikacja i media, w których w roku 2012 wszystkie spółki posiadały programy opcyjnie (wzrost wskaźnika jest tym bardziej imponujący, że w roku 2007 programy funkcjonowały tylko w 31% spółek sektora media oraz 38% sektora telekomunikacja). Nasycenie opcjami spadło tylko w dwóch sektorach: energetyka (z 20% do 11,11%) i handel hurtowy (z 41% do 35,48%). Żadne zmiany na przestrzeni 5 lat nie zaszły w sektorach: hotele i restauracje (25%), usługi inne (21%). W pozostałych przypadkach nasycenie wzrosło. Wykres numer 5 przedstawia liczbę programów opcyjnych uchwalanych corocznie w spółkach giełdowych na przestrzeni lat W okresie liczba uchwalanych programów nie była zawrotna (2003 rok 12, 2004 rok 23 i 2005 rok 14). W okresie nastąpił duży wzrost popularności programów opcyjnych (w Wykres 4 - nasycenie w sektorach GPW w roku 2012 Źródło: Trio management, Raport Rynek opcji menedżerskich w Polsce, edycja 4, Warszawa 2012, s. 3 Wykres 5 - Liczba programów wprowadzonych w latach Źródło: Trio management, Raport Rynek opcji menedżerskich w Polsce, edycja 4, Warszawa 2012, s. 3

Druk nr 3019 Warszawa, 15 grudnia 2014 r.

Druk nr 3019 Warszawa, 15 grudnia 2014 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 3019 Warszawa, 15 grudnia 2014 r. Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu prawnego w zakresie realizacji projektów w formule PPP

Analiza stanu prawnego w zakresie realizacji projektów w formule PPP Analiza stanu prawnego w zakresie realizacji projektów w formule PPP Sporządzony na potrzeby "Analizy potencjału podmiotów publicznych i przedsiębiorstw do realizacji projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego"

Bardziej szczegółowo

Postępowanie w sprawie orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej

Postępowanie w sprawie orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej INSTYTUT WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI dr Tomasz Szanciło Postępowanie w sprawie orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej Warszawa 2013 Spis treści 1. Zagadnienia wstępne... 1 1.1. Cel i zakres

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny GUARDIER SPÓŁKA AKCYJNA SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A, B DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Pojęcie bezpieczeństwa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe wybrane uwagi Autor: Beata Bińkowska-Artowicz, studentka studiów doktoranckich WPiA UW Wprowadzenie Pojęcie bezpieczeństwa stanowi

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po ustawie z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych

Przewodnik po ustawie z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych Przewodnik po ustawie z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych SPIS TREŚCI: 1. Zasadnicze cele ustawy 2. Organizacje działkowców 3. Status stowarzyszenia ogrodowego 4. Relacja działkowca

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 26 marca 1935 r. o upoważnieniu Ministra Skarbu do wypuszczenia wewnętrznej pożyczki inwestycyjnej

Ustawa z dnia 26 marca 1935 r. o upoważnieniu Ministra Skarbu do wypuszczenia wewnętrznej pożyczki inwestycyjnej Warszawa, dnia 23 maja 2012 r. KANCELARIA SENATU BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ DZIAŁ PETYCJI I KORESPONDENCJI BKS/DPK-134/27677/12 WW Nr: 27269, 27299, 27677, 27678, 27684, 27685, 27688, 27707, 27720, 27736,

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w Łodzi, ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź http://www.par.edu.pl

z siedzibą w Łodzi, ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź http://www.par.edu.pl DOKUMENT INFORMACYJNY POLSKA AKADEMIA RACHUNKOWOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi, ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź http://www.par.edu.pl sporządzony na potrzeby wprowadzenia Akcji serii A, B, C, D, EA,

Bardziej szczegółowo

Jacek Pietrzak, Wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Gdańsku

Jacek Pietrzak, Wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Gdańsku RADA PROGRAMOWA prof. dr hab. Andrzej Bulsiewicz dr Dariusz Kala, Sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku Marian Kocon, Sędzia Sądu Najwyższego Dariusz Kuberski, Prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny DTP S.A. z siedzibą w Warszawie

Dokument Informacyjny DTP S.A. z siedzibą w Warszawie Dokument Informacyjny DTP S.A. z siedzibą w Warszawie SPORZĄDZONO NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A i B DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

Dostęp do informacji publicznej w pytaniach i odpowiedziach

Dostęp do informacji publicznej w pytaniach i odpowiedziach Dostęp do informacji publicznej w pytaniach i odpowiedziach Jarosław Ruszewski Piotr Sitniewski Dostęp do informacji publicznej w pytaniach i odpowiedziach Białystok 2013 Redakcja: Piotr Sitniewski Autorzy:

Bardziej szczegółowo

Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych. Na podstawie Informatorów Urzędu Zamówień Publicznych lipiec 2011 czerwiec 2012

Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych. Na podstawie Informatorów Urzędu Zamówień Publicznych lipiec 2011 czerwiec 2012 Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych Na podstawie Informatorów Urzędu Zamówień Publicznych lipiec 2011 czerwiec 2012 Warszawa 2012 Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych Publikacja została

Bardziej szczegółowo

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Uwagi o stwierdzonych nieprawidłowościach i lukach w prawie PIERWSZY PREZES SĄDU NAJWYŻSZEGO Uwagi o stwierdzonych nieprawidłowościach i lukach w prawie WYDAWCA: Sąd Najwyższy

Bardziej szczegółowo

CENTROZAP SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT REJESTRACYJNY AKCJI

CENTROZAP SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT REJESTRACYJNY AKCJI CENTROZAP SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT REJESTRACYJNY AKCJI z siedzibą w Katowicach, ul. Powstańców 34, www.centrozap.pl Data Dokumentu Rejestracyjnego: 31 marca 2008 roku Niniejszy Dokument Rejestracyjny został

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. Odsetki i kary umowne w praktyce

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. Odsetki i kary umowne w praktyce NR 13 (827) 1 7 kwietnia 2014 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) pgp@infor.pl www.pgp.infor.pl UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ Odsetki i kary umowne w praktyce Jak przedawniają się odsetki

Bardziej szczegółowo

Postępowanie przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych

Postępowanie przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych STUDIA PRAWA PUBLICZNEGO 2013 NR 1 ANDRZEJ JAROCHA Postępowanie przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych Wprowadzenie Uchwalona w dniu 6 listopada 2008 r. ustawa o prawach pacjenta

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

moduł 1 Prawne warunki działania organizacji pozarządowych

moduł 1 Prawne warunki działania organizacji pozarządowych moduł 1 Prawne warunki działania organizacji pozarządowych Prawne warunki działania organizacji pozarządowych WSTĘP (5) Spis rzeczy Radosław Skiba PRAWNE WARUNKI DZIAŁANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny ABS INVESTMENT Spółka Akcyjna SPORZĄDZONO NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII C DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Biegli sądowi w Polsce

Biegli sądowi w Polsce Barbara Grabowska, Artur Pietryka, Marcin Wolny Współpraca naukowa: dr Adam Bodnar Warszawa, kwiecień 2014 r. 1 2 SPIS TREŚCI Tezy... 3 Wstęp... 4 Metodologia Raportu... 5 1.Aktualny stan prawny... 6 2.

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w Warszawie

z siedzibą w Warszawie MINERAL MIDRANGE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, serii B oraz praw do akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym

Bardziej szczegółowo

PG VIII TK 72/14 SK 32/14 TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY

PG VIII TK 72/14 SK 32/14 TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY RZECZPOSPOLITA POLSKA PROKURATOR GENERALNY Warszawa, dnia 2 grudnia 2014 r. PG VIII TK 72/14 SK 32/14 TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY W związku ze skargą konstytucyjną UPC Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

AKTUALNE PROBLEMY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

AKTUALNE PROBLEMY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH Uwaga: W każdy poniedziałek ukazuje się Serwis Doradztwa Podatkowego, będący elektronicznym dodatkiem do miesięcznika Biuletyn ISP-Doradztwo Podatkowe wydawanego od ponad 15 lat przez Instytut. Serwis

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Jolanta Jaszczuk Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Określenie ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Generała Józefa Bema 2, 50-265 Wrocław zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ul. Giełdowa 12H, 52-437 Wrocław

HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ul. Giełdowa 12H, 52-437 Wrocław Dokument Informacyjny sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk PROSPEKT EMISYJNY Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk Na podstawie Prospektu, Spółka ubiegać się będzie o dopuszczenie akcji zwykłych na okaziciela serii C w

Bardziej szczegółowo

Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska

Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska Informacje z dziedziny prawa, podatków i gospodarki Wydanie: styczeń-marzec 2015 www.roedl.de / www.roedl.com/pl W tym wydaniu polecamy: Prawo > > Administrator

Bardziej szczegółowo

Dokument informacyjny PGS SOFTWARE Spółka Akcyjna DOKUMENT INFORMACYJNY

Dokument informacyjny PGS SOFTWARE Spółka Akcyjna DOKUMENT INFORMACYJNY Dokument informacyjny PGS SOFTWARE Spółka Akcyjna Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii E i serii F do obrotu na NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Bio Inventions Spółka Akcyjna

Dokument Informacyjny Bio Inventions Spółka Akcyjna Dokument Informacyjny Bio Inventions Spółka Akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B i C oraz praw do akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo