Finansowanie innowacji. pod redakcją naukową Andrzeja Buszko

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Finansowanie innowacji. pod redakcją naukową Andrzeja Buszko"

Transkrypt

1 Finansowanie innowacji pod redakcją naukową Andrzeja Buszko Olsztyn 2013

2

3 Finansowanie innowacji

4 Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pn. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UWM w Olsztynie Człowiek najlepsza inwestycja Publikacja bezpłatna

5 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Finansowanie innowacji Pod redakcją naukową Andrzeja Buszko Olsztyn 2013

6 Wydawca: EXPOL, P. Rybiński, J. Dąbek, sp.j. Zespół autorów: Andrzej Buszko Joanna Długosz Artur Wyszyński Konrad Szydłowski Andrzej Sołoma Marek Szturo Karol Wojtowicz Marcelina Zapotoczna Recenzent: Jan Komorowski Redakcja: Andrzej Buszko Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2013 Projekt okładki: Magdalena Sakwa Łamanie tekstów: Joanna Podgórska Skład, druk i oprawa: EXPOL, P. Rybiński, J. Dąbek, sp.j. ul. Brzeska 4, Włocławek tel , ISBN

7 Spis treści Wstęp... 7 dr hab. Andrzej Buszko, prof. UWM Znaczenie innowacji w gospodarce podejście aplikacyjne. Perspektywa zarządzania... 9 dr Joanna Długosz Wsparcie finansowe przedsięwzięć innowacyjnych dotacje unijne i krajowe dr Artur Wyszyński Innowacje jako czynnik wzrostu wartości przedsiębiorstwa dr Konrad Szydłowski Rynek kapitału wysokiego ryzyka jako źródło finansowania innowacji w przedsiębiorstwach dr Andrzej Sołoma Kredyt bankowy jako źródło finansowania innowacji w przedsiębiorstwach dr Marek Szturo Ocena efektywności projektów innowacyjnych mgr Karol Wojtowicz Pozyskania kapitału przez spółki innowacyjne w oparciu o pierwszą emisję akcji dr Marcelina Zapotoczna Pozyskiwanie kapitału przez newconnect

8

9 Wstęp Przedsiębiorstwa funkcjonują w ciągle zmieniającym się otoczeniu. Zmiany są dynamiczne, gwałtowne, często przeciwstawne. Coraz trudniej jest firmom nawiązać walkę konkurencyjną. Jednym z kluczowych czynników sukcesu jest innowacja. Można nawet stwierdzić, że podmioty gospodarcze, które osiągnęły postęp, dokonały tego w oparciu o rozwiązania innowacyjne. Innowacje mogą być rozpatrywane na szczeblu makroekonomicznym i mikroekonomicznym. Mogą one dotyczyć zasadniczych zmian funkcjonowania przedsiębiorstw, ale równie dobrze nieznacznych innowacji, które stopniowo poprawiają działanie podmiotów gospodarczych. Usprawniają funkcjonowanie przedsiębiorstw. Początkowo te zmiany są nawet niezauważalne, ale w konsekwencji przynoszą zainteresowanym wymierne korzyści. Zatem można stwierdzić, że innowacje oznaczają pewien przełom sprzyjają osiągnięciu mistrzostwa procesowego. W związku z tym należy zauważyć, że innowacje powinny być uwzględnione w każdej strategii zarządzania przedsiębiorstwem w gospodarce rynkowej. Szczególnie staje się to istotne wśród krajowych podmiotów rynkowych. W okresie transformacji dokonano w Polsce wielu wdrożeń innowacyjnych, jednak krajowe przedsiębiorstwa ciągle odbiegają pod tym względem od wiodących firm, wywodzących się z ugruntowanej gospodarki rynkowej. One są liderami innowacji. Jedną z ciągle podnoszonych barier rozwijania innowacji jest bariera finansowa. Menedżerowie w pełni zdają sobie sprawę z konieczności wdrażania innowacji. Co więcej, potrafią zidentyfikować niezbędne działania, opracować odpowiednią strategię. Problemem staje się dostęp do źródeł finansowania działalności innowacyjnej. Często pojawia się innowacja w formie pewnego prototypu, koncepcji, ale brakuje środków finansowych na jej dokładne opracowanie i wdrożenie. Dlatego celem autorów jest opisanie podstawowych źródeł finansowania innowacji, oceny projektów innowacyjnych, wsparcia instytucjonalnego. Powyższe zagadnienia odniesiono także do rozwiązań przyjętych w ugruntowanej gospodarce rynkowej. Podkreślono znaczenie wiedzy. Dokonano rozróżnienia pomiędzy wiedzą a innowacyjnością. Zwrócono uwagę na rolę nauki w kreowaniu innowacyjności. Szczególnie istotne staje się powiązanie przedsiębiorczości akademickiej ze sferą produkcyjną i usługową. Ważnym źródłem finansowania polskich przedsiębiorstw są fundusze unii europejskiej, a zwłaszcza Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny i Fundusz Spójności. Zwrócono uwagę na rynek kapitałowy jako ważne źródło pozyskania środków finansowych dla przedsiębiorstw innowacyjnych. Przedstawiono zagrożenia i szanse z tym związane. Odniesiono się także do kredytu bankowego i standardowych warunków umowy kredytowej. Autorzy wyrażają nadzieję, że informacje zawarte w niniejszej 9

10 publikacji okażą się przydatne nie tyko studentom, ale także i menedżerom przedsiębiorstw innowacyjnych. Andrzej Buszko dr hab. prof. UWM Niniejsza publikacja została przygotowana i wydana w ramach projektu pn. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UWM w Olsztynie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Prezentowane opracowanie zostało przygotowane w celu realizacji zajęć na nowym kierunku studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, specjalność Zarządzanie innowacjami, utworzonym w ramach ww. projektu na Wydziale Nauk Ekonomicznych 10

11 Andrzej Buszko prof. UWM Znaczenie innowacji w gospodarce podejście aplikacyjne. Perspektywa zarządzania Wprowadzenie Innowacje odgrywają zasadniczą rolę w osiąganiu przewagi konkurencyjnej zarówno na szczeblu makro jak i mikroekonomicznym. Istnieje wiele przykładów krajów i przedsiębiorstw, które właśnie rozwiązaniom innowacyjnym zdołały zapewnić dynamiczny wzrost gospodarczy i włączyć się w międzynarodowy podział pracy. Termin innowacja wywodzi się z łacińskiego słowa innovare kreowanie nowych pomysłów, rozwiązań. Ważnym jest to, aby innowacje cechowały się możliwością ich wdrożenia. Zatem powinny mieć typowy walor aplikacyjny. Wielu autorów zajmujących się problematyką innowacji zwraca uwagę na jeszcze jeden ważny aspekt innowacje są generowane głównie w oparciu o zasoby niematerialne. Do tych ostatnich zaliczyć należy przede wszystkim wiedzę, kapitał intelektualny, kulturę organizacyjną, zaufanie, a na szczeblu mikroekonomicznym dodatkowo lojalność, styl zarządzania i kierowania. Celem innowacji jest poprawa istniejącego stanu. Dzięki temu podmioty gospodarcze osiągają wymierną korzyść. Na problem innowacji można spojrzeć w ujęciu rzeczowym i wówczas innowacja polegałaby na ulepszeniu pierwotnego stanu poprzez wykorzystanie nowych wyrobów, usług, patentów, know-how, koncepcji zarządzania. Natomiast w ujęciu funkcjonalnym innowacje oznaczają pewien proces dotyczący projektowania, tworzenia prototypów, testowania, produkcji, usprawnienia i wdrożenia. Innowacje można podzielić na poszczególne kategorie (rys. 1) Rys. 1. Podział innowacji. Źródło: Opracowanie na podstawie Słownik ekonomiczny dla przedsiębiorcy. Znicz. Szczecin

12 Innowacja jest pojęciem szerszym niż racjonalizacja, usprawnienie, kreatywność. Kreatywność polega na gotowości zgłaszania pomysłów, rozwiązań. Nie zawsze zatem kreatywność przechodzi w stan innowacji. Wiele rozwiązań może pozostać jedynie na etapie teoretycznych rozważań. Racjonalizacja jest dość szerokim podejściem. Łączy się z terminem racjonalność. Poprzez racjonalność możemy rozumieć takie działania, które powinny być logiczne i poparte argumentami. Racjonalność wyróżnia celowość i uwzględnienie rachunku ekonomicznego. Zatem racjonalność uwzględnia maksymalizację wyników ekonomicznych. Racjonalności powinny towarzyszyć: efektywność (relatywnie niskie nakłady do wysokich efektów), skuteczność (osiąganie celów) oraz rentowność (osiąganie korzyści np. przychody przewyższają szeroko rozumiane koszty). Natomiast racjonalizacja polega na odpowiednim działaniu w celu zrealizowania określonego planu. T. Kotarbiński przyjmuje, że racjonalizacja polega na zdobywaniu wiedzy, umiejętności, kompetencji dotyczących sposobu wyznaczania i osiągania celu w sposób planowy 1. Z kolei K. Adamiecki podchodzi do racjonalizacji z perspektywy zarządzania. Uważa, że racjonalizacja sprowadza się do tego, że zajmuje się takim sposobem zarządzania zespołami ludzkimi, dzięki któremu wykorzystuje się mniej (w sposób jak najbardziej efektywny) zasobów w realizacji planów 2. Konkludując powyższy wywód, racjonalizacja nie jest przypadkowa, musi być uzasadniona, oparta na logicznych przesłankach. Natomiast usprawnienie sprowadza się do poprawy stanu zazwyczaj poprzez usunięcie rzeczy zbędnych. Filozofia działania innowacyjnego łączy się w znacznym stopniu z prakseologią (termin grecki praksis czynność, logos nauka), nauką o sprawnym działaniu. Teorię prakseologii, a zwłaszcza metaprakseologii opracował i rozwinął T. Kotarbiński. Zajmował się przede wszystkim opracowaniem zaleceń do racjonalnego działania. Wybrane strategie i rodzaje innowacji Wprowadzenie innowacji sprzyja osiąganiu przewagi konkurencyjnej. Podmiot rynkowy, który opiera swoją strategię na innowacyjności, poprawia swoją pozycję rynkową. Prace na ten temat w szerszym zakresie rozpoczął i prowadził już w latach 90 XX wieku P. Romer. Uważał, że innowacje wymagają ponoszenia nakładów, ale w konsekwencji podmioty rynkowe zdobywają wymierne korzyści rynek sowicie wynagradza innowatorów 3. Ze względu na rodzaj innowacji, modele zmiany technologicznej można podzielić na trzy klasy: 1 Kotarbiński T. Traktat o dobrej robocie. Ossolineum. Wrocław 1973, s Martyniak Z. Organizacja i zarządzanie: 60 problemów teorii i praktyki. Antykwa. Kluczbork 1996, s Romer P. Endogenous technological change. Journal of Political Economy. Vol 98, 1990, s

13 modele dywersyfikacji poziomej, modele dywersyfikacji pionowej, modele mieszane. W modelach dywersyfikacji poziomej wzrost gospodarczy oraz osiągnięcie przewagi konkurencyjnej wynika z wyprodukowania nowych produktów i usług. Dzięki temu producenci są w stanie osiągnąć zyski monopolistyczne. Modele dywersyfikacji poziomej opierają się na liniowym równaniu akumulacji technologii względem nakładów na prace badawczo-rozwojowe. Modele dywersyfikacji pionowej zakładają wykorzystanie technologii w celu wyprodukowania dóbr lepszej jakości niż konkurencja. Tym samym osiąga także pozycję monopolistyczną. Modele mieszane opierają się jednocześnie na założeniu dostarczenia na rynek nowych i lepszej jakości produktów oraz usług 4. Rys. 2. Wpływ innowacji na pozycję konkurencyjną. Źródło: Opracowanie własne. Innowacją można określić nawet nieznaczną zmianę w ramach powszechnie znanego produktu, procesu, technologii bądź nawet marketingu. Przykładem jest włączenie do środka czyszczącego nowego rodzaju detergentu, który skuteczniej i szybciej usuwa plamy. Z punktu widzenia marketingu innowacją może się okazać nowe zastosowanie tradycyjnego produktu, np. włączenie GPS do standardowego wyposażenia samochodów osobowych. Tradycyjnie też w marketingu poszukuje się innowacji w zakresie ceny, opakowania, promocji czy też nowych kanałów dystrybucji. Do innowacji nie zalicza się ograniczenia lub zaprzestania 4 Pelle D., Bober M., Lis M. Parki technologiczne jako instrument polityki wspierania innowacji i dyfuzji wiedzy. Instytut Badań Strukturalnych. Warszawa. 2008, s

14 określonych działań. Jeżeli menedżerowie w celu podniesienia efektywności, sprawności przedsiębiorstwa uznali za konieczne rezygnację produkcji np. wyrobu x (okazał się bowiem np. nierentowny), wówczas taka decyzja nie jest uznawana za innowacyjną. W zakładach rzemieślniczych powstają często wyroby niestandardowe, różniące się od siebie np. kolorem, rozmiarem, wykończeniem. Tak powstają m.in. ubrania szyte na miarę, buty. Każdy z tych wyrobów jest inny, ale nie można każdego z nich uznać za wyrób innowacyjny. Natomiast zmiany w zakresie funkcji produkcji, logistyki, sprzedaży traktowane są już jako zmiany innowacyjne. Także sam obrót (handel) wyrobami innowacyjnymi nie jest innowacją. Chyba że innowacyjne produkty są dostarczane w oparciu o nowe rozwiązania, technologie bądź procesy. W swoim czasie w logistyce wprowadzono np. nowe zasady współpracy z klientami, tzw. CRM (custom relation managemnet) czy też automatyczną (w pełni skomputeryzowaną) gospodarkę magazynową. Innowację można rozpatrywać z perspektywy nowości w przedsiębiorstwie i tzw. nowości w skali całej gospodarki. Te pierwsze (tzw. new to the firm) oznacza sytuację, gdzie innowacja jest już znana (a nawet powszechna w innych krajach), ale w danym przedsiębiorstwie uchodzi za nowość. Jest wdrażana po raz pierwszy. Tak się dzieje np. w państwach słabo rozwiniętych gospodarczo, do których (np. w wyniku bezpośrednich inwestycji zagranicznych) docierają nowe produkty, technologie, strategie zarządzania, czy też rozwiązania marketingowe. Natomiast tzw. nowość w skali całej gospodarki (new to the world) oznacza przypadek, kiedy innowacja jest traktowana jako nowość na całym świecie. Nikt do tej pory nie przedstawił podobnej propozycji. Takim przykładem są znaczące odkrycia np. komputera, oprogramowania, produktów poduszek bezpieczeństwa w samochodach, ABS itd. Innowacje w skali światowej traktowane są jako tzw. motory innowacyjności. Dzięki nim następują zasadnicze zmiany w funkcjonowaniu podmiotów rynkowych. Wiążą się z nimi tzw. radykalne innowacje (radical innovation). Mogą one dotyczyć np. zmiany struktury rynku, wycofania z niego określonych produktów bądź usług. Radykalną innowacją było np. zastąpienie pracy ręcznej pracą mechaniczną wywołaną wprowadzeniem silnika parowego, następnie elektrycznego, spalinowego itd. Powstał nowy (innowacyjny) produkt, a w ślad za nim wykształcił się odmienny do dotychczasowego rynek. Praca ręczna została znacznie ograniczona. Zapotrzebowanie na nią (np. w przemyśle) drastycznie zmniejszyło się. Dzięki innowacyjności opracowano wiele nowych i jednocześnie skutecznych strategii zarządzania. Jedną z nich jest Strategia Błękitnego Oceanu (Blue Ocean Strategy BOS). Strategia ta jest przeciwieństwem strategii Czerwonego Oceanu (Red Ocean Strategy ROS), obie różni podejście do rozwiązań innowacyjnych. Strategia Czerwonego Oceanu występuje na rynkach, gdzie funkcjonuje duża liczba podobnych sobie firm. Podmioty rynkowe bardzo silnie ze sobą konkurują. Zdobycie przewagi konkurencyjnej odbywa się przede wszystkim w oparciu 14

15 o pogorszenie sytuacji pozostałych uczestników rynku. Występuje duża fluktuacja, zarówno dotycząca liczby podmiotów, jak i ich wyników finansowych. W jednym okresie poszczególne jednostki mogą charakteryzować się dobrymi wynikami, ale już w kolejnych stają się zagrożone bankructwem. Walka konkurencyjna odbywa się w praktyce kosztem obniżenia cen. Produkty są standardowe, a sam rynek ściśle określony. Natomiast w Strategii Błękitnego Oceanu (SBO) dąży się do tego, aby konkurencja nie istniała lub przyjmuje bardziej precyzyjne założenie konkurencja nie jest istotna, aby starać się odebrać jej (za wszelką cenę) udział w rynku. SBO opiera się na dwóch podstawowych zasadach. W oryginalnym założeniu polegają one na dążeniu do obniżenia kosztów, a z drugiej strony, do zwiększenia innowacyjnych działań. Koncepcja SBO przewiduje także opracowanie niezbędnych wartości dla partnerów. Przykładem odejścia od Strategii Czerwonego Oceanu na rzecz Błękitnego jest rynek komputerów PC. Na nim obowiązuje bardzo silna i pozbawiona skrupułów rywalizacja. Większość producentów (Dell, Acer, Fujitsu-Siemens, HP, Gateway, Sony, Toshiba, Lenovo itd.) dysponuje tak naprawdę standardowymi produktami, bardzo do siebie zbliżonymi. Natomiast technologiczna zmiana, jaką zaproponowało Apple w postaci ipod a oraz itun a, otworzyła całkiem nowy rynek na powyższe produkty. Dzięki rozwiązaniu innowacyjnemu Apple pozbyło się konkurencji, zwiększyło swój udział w rynku i mogło realizować zyski monopolistyczne. Rys. 3. Innowacje a Strategia Błękitnego i Czerwonego Oceanu. Źródło: Opracowanie własne. Kolejną istotną strategią jest wdrożenie koncepcji dostaw na zasadzie just in time. Koncepcję tę w latach 70. XX wieku wdrożył koncern samochodowy Toyota. Idea opierała się na konieczności ograniczenia kosztów produkcji (zwłaszcza w odniesieniu do zaopatrzenia) oraz podniesienia jakości. Głównym obszarem analiz stała się gospodarka magazynowa i logistyka. Celem było obniżenie nakładów związanych z obsługą rozbudowanych magazynów i utrzymywania kosztownych zapasów. Zapasy stanowią niepotrzebny koszt i w bezpośredni sposób wpływają na obniżenie zysków. W koncernie Toyota zdołano nie tylko zapewnić niezbędne do produkcji dostawy w ustalonym terminie, ale znacznie ograniczono zbędne zapasy, nadprodukcję, zwiększono efektywność pracowników poprzez 15

16 wyeliminowanie bezużytecznych procesów, zwrócono podstawową uwagę na te zakresy działań, które w zasadniczy sposób przyczyniają się do zwiększenia wartości dodanej. Dodatkowo innowacja just in time wpłynęła na konieczność ciągłego doskonalenia pracowników. W efekcie koncern Toyota znacznie poprawił swoją pozycję konkurencyjną wobec pozostałych producentów samochodów. Samochody Toyota zaczęto postrzegać jako niezawodne i osiągające dobrą relację jakości w stosunku do ceny sprzedaży. Podobieństwem zmian innowacyjnych w logistyce odznacza się koncepcja kanban. Polega ona na tym, że w przedsiębiorstwie nie powinno być: żadnych braków, żadnych opóźnień, żadnych zbędnych (a najlepiej wcale) zapasów, żadnych kolejek gdziekolwiek i po cokolwiek, żadnych bezczynności, żadnych zbędnych operacji technologicznych i kontrolnych, żadnych zbędnych przemieszczeń (tzw. siedem razy żadnych ). W ten sposób w przedsiębiorstwie wszystkie działania są skoncentrowane na tych procesach, które sprzyjają zdobyciu przewagi konkurencyjnej. Ponadto przedsiębiorstwo osiąga mistrzostwo procesowe i optymalizuje koszty swojej działalności. Konkretnym przykładem firmy, która dzięki innowacji osiągnęła sukces, jest koncern Nokia. Firma, która została założona w Finlandii w 1865 r., zajmowała się głównie produkcją masy papierowej (pulpy) i galanterii gumowej. W kolejnych latach zajęła się wytwarzaniem sprzętu AGD (przede wszystkim telewizorów) oraz kabli. Pomimo przebranżowienia Nokia nie osiągnęła wyraźnej przewagi konkurencyjnej nie tylko w Skandynawii, ale nawet na swoim macierzystym rynku. Zarządzający przedsiębiorstwem Nokia wykorzystali tradycyjną metodę portfelową do określenia takich sektorów gospodarki, w których można osiągnąć dynamikę wzrostu. Sama metoda portfelowa została odpowiednio zmodyfikowana, gdyż uwzględniono w niej (po raz pierwszy) zmiany na rynkach światowych w relacji do udziału produkcji fińskiej. Rys. 4. Metoda portfelowa w analizie sektorów przypadek Nokii. Źródło: Opracowanie własne. 16

17 Analizie poddano praktycznie wszystkie sektory gospodarki. Ustalono, że najszybciej rozwijającym się sektorem będzie informatyka i telekomunikacja. Na świecie branży tej przypisywano szybki rozwój, a udział produkcji fińskiej w świecie okazał się rosnący. Bardzo niekorzystnie oceniono przemysł ciężki. Udział produkcji fińskiej w świecie malał, a dynamika produkcji światowej była niewielka. Efektem analizy sektorów był pomysł na zapoczątkowanie produkcji telefonów komórkowych. Nokia stała się wiodącym przedsiębiorstwem na świecie w produkcji telefonów, ponadto przekształciła się w największy koncern w Finlandii, zapewniający temu krajowi blisko 25% wpływów z całego eksportu. Powyższy sukces był możliwy dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań w planowaniu (modyfikacja metody portfelowej) oraz wdrożeniu innowacyjnego produktu. Z dużą dozą prawdopodobieństwa można przyjąć, że brak rozwiązań innowacyjnych spowodowałby ograniczenie rozwoju firmy Nokia. Z pewnością nie byłaby ona konkurencyjnym przedsiębiorstwem w skali światowej. Wprowadzanie rozwiązań innowacyjnych wiąże się ich upublicznieniem. Stają się one z biegiem czasu powszechnie znane. Z tego względu twórcy starają się chronić swoje osiągnięcia. Odkąd pojawiły się innowacje, powstał rynek naśladowców, którzy bądź dokładnie kopiują oryginały, bądź też wprowadzają nieznaczne zmiany. Chodzi głównie o to, aby twórcy nie mogli jednoznacznie stwierdzić wykorzystywania ich oryginalnego pomysłu. W strategii zarządzania występuje pojęcie benchmarkingu które polega na pewnym porównywaniu się z najlepszymi, ci którzy są w pewnym stopniu pionierami skutecznych rozwiązań innowacyjnych. Nie polega to tylko i wyłącznie na przejmowaniu ich osiągnięć, ale przede wszystkim na dalszym udoskonaleniu zachodzących procesów 5. W ten sposób firma wykorzystująca benchmarking poprawia swoją dotychczasową pozycję rynkową. W literaturze przedmiotu najczęściej wyróżnia się następujące rodzaje benchmarkingu: strategiczny, finansowy, operacyjny, procesowy, produktowy, wewnętrzny, zewnętrzny. Twórcy rozwiązań innowacyjnych już w średniowieczu poszukiwali ochrony. Rządzący w pełni zdawali sobie sprawę z roli, jaką odgrywają innowacje i starali się zapewnić w tym zakresie stosowną ochronę. Pierwszym w pełni profesjonalnym aktem prawnym była tzw. ustawa wenecka z 1474 roku. Dożowie z Wenecji (wówczas potężnej republiki włoskiej) określili zasady ochrony rozwiązań patentowych, a za ich złamanie przewidziano kary. Twórcy byli stosownie nagradzani. 5 Boxwell R.J. Benchmarking for Competitive Advantage. McGraw-Hill 1994, s.26 17

18 W tym czasie innowacje traktowano jako rozwiązanie (usprawnienie) techniczne. Z biegiem czasu i dynamicznym rozwojem gospodarczym ochrona innowacji stała się w pełni profesjonalna. W większości państw świata wprowadzono prawo patentowe. Patentem należy określić takie rozwiązanie innowacyjne (niekiedy określane mianem wynalazku), które jest nowe, posiada pewien poziom wynalazczości i nadaje się do przemysłowego zastosowania 6. Na szczeblu międzynarodowym ochroną własności innowacyjno-patentowej zajmuje się jedna z agend ONZ z siedzibą w Genewie Światowa Organizacja Własności Intelektualnej. Działa od 1974 roku i jej głównym celem jest koordynacja ochrony własności intelektualnej i praw autorskich. Każdy twórca oryginalnego opracowania zdobywa prawa autorskie, a jeżeli opracowanie posiada walor aplikacyjny powinien otrzymywać z tego tytułu stosowne wynagrodzenie. Oprócz wynalazków, patentów, ważne miejsce zajmuje także wzór użytkowy. Wzorem użytkowym określa się nowe (innowacyjne) rozwiązanie dotyczące kształtu, budowy określonego przedmiotu. Wzór użytkowy może podlegać ochronie, z reguły na okres 10 lat. Z perspektywy zarządzania przedsiębiorstwem dużą rolę odgrywa znak towarowy. Jest nim z reguły rysunek, wyraz, kompozycja, ornament, forma przestrzenna, dźwięk lub nawet melodia. Opracowanie skutecznego znaku towarowego (tj. takiego, który wyróżnia produkt na rynku, wywołuje pozytywne emocje, kojarzony jest z wysoką jakością, prestiżem) wymaga innowacyjnego zarządzania. Nie jest to zadanie łatwe. Można swoimi działaniami osiągnąć wręcz odwrotny od zamierzonego skutek. Jest to szczególnie niebezpieczne, kiedy przedsiębiorstwo tłumaczy z macierzystego języka na język innego kraju, zachowując oryginalną pisownię. Np. techniczny produkt o nazwie Chevy Nova w Polsce może być nawet pozytywnie kojarzony, a w Hiszpanii już niekoniecznie. No va po hiszpańsku znaczy nie działa. Z drugiej jednak strony, znak towarowy powszechnie rozpoznawalnych marek Coca-Coli, Adidasa, Nike, Microsoft, Reebok jest szacowany na wiele miliardów dolarów. Dlatego takie znaki szczególnie podlegają ochronie, a ich właściciele osiągają wymierne korzyści. Znaczenie innowacji w podejściu makroekonomicznym W większości państw o ugruntowanej gospodarce rynkowej wdrożenie innowacji z jednej strony spoczywa na samych przedsiębiorstwach, a z drugiej jest koordynowane na szczeblu państwa. Część przedsiębiorstw, a zwłaszcza duże koncerny stworzyły także silne zaplecze naukowe, którego zadaniem jest stałe monitorowanie zachodzących w organizacji i otoczeniu procesów. Efektem tego ma 6 Rybiński J. Kryteria i zakres wiedzy chronionej w Polsce [w:] Gospodarka oparta na wiedzy. Redakcja naukowa I.K.Hejduk, J.Korczak. Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej s.19 18

19 być przedstawienie i wdrożenie rozwiązań innowacyjnych. Natomiast na szczeblu centralnym innowacje są wspierane nie tylko poprzez finansowanie szkolnictwa i ośrodków badawczo-rozwojowych, ale kreowanie warunków do wdrażania rozwiązań innowacyjnych. Podmioty gospodarcze muszą być stymulowane do poszukiwania i adaptowania stosownych pomysłów. W tym celu wykorzystywane są różnego rodzaju zachęty w postaci: ulg podatkowych, preferencyjnych kredytów (np. Program Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości od Innowacji do Biznesu ), subwencji, dopłat, wsparcia finansowego z programów międzynarodowych np.unijnych, zamówień rządowych, doradztwa. Zaangażowanie władz centralnych w działania innowacyjne jest zazwyczaj mierzone udziałem wydatków z budżetu państwa na tzw. badania i rozwój (Research and Development). Wydatki te porównuje się w relacji do PKB danego kraju. Na podstawie analizy literatury przedmiotu można stwierdzić, że innowacyjność jest z jednym z podstawowych filarów dobrobytu. Można stwierdzić także, że w krajach, w których innowacyjność jest na wysokim poziomie, następuje silny wzrost gospodarczy (rys 5). Rys. 5. Związek innowacji z PKB wybranych państw świata. Źródło: Kierunki zwiększania innowacyjnosci gospodarki na lata Ministerstwo Gospodarki. Departament Rozwoju Gospodarki. Warszawa str. 8. Pomiędzy wskaźnikiem tzw. summary innovation index, a PKB zachodzi dodatnia korelacja stochastyczna. Oznacza to, że wraz z wzrostem indexu zwiększa 19

20 się PKB analizowanego kraju. W USA, Szwecji, Danii, Holandii, krajach Beneluxu PKB per capita jest wyższe niż wśród 15 krajów Unii Europejskiej, a summary innovation index przekracza 0,5. Summary innovation index jest miernikiem innowacyjności, składających się z 26 zmiennych (m.in. dotyczących wysokości nakładów na badania i rozwój, liczby patentów, polityki ochrony własności intelektualnej, liczby ośrodków badawczo-naukowych, liczby samodzielnych pracowników naukowych itd.). Na przestrzeni lat w krajach europejskich wyraźnie ukształtował się podział na kraje, które na badania i rozwój wydają stosunkowo (w relacji do PKB) duże kwoty i te, które nie przeznaczają znacznych sum. Rys. 6. Wydatki na badania i rozwój w wybranych państwach w latach (%PKB). Źródło: Eurostat. Science, technology and innovation in Europe.2012 Edition. Pod względem wydatków na badania i rozwój od lat w Europie przodują Niemcy i Szwedzi, którzy przeznaczają ponad 2% swojego PKB, inne kraje, w tym Polska, ponad dwukrotnie mniej. Sam poziom wydatków nie jest do końca wystarczającym wskaźnikiem. Oprócz tego ważniejsza jest ocena efektywności wydatków. Można bowiem wydatkować relatywnie niewielkie kwoty, ale ich efektywność okazuje się bardzo wysoka. I odwrotnie. Znaczne nakłady nie przynoszą pożądanych efektów. Bywa bowiem i tak, że opracowania, patenty, wzory użytkowe itd., które powstały w wyniku poniesionych wydatków na badania i rozwój pozostają niewykorzystane. Źródła wydatków na badania i rozwój zazwyczaj dzieli się na dwie podstawowe grupy: 1) tzw. technological push kiedy to nauka wywiera wpływ na przeprowadzenie zmian, 2) tzw. market pull kiedy to rynek (jego potrzeby) wyznaczają konieczność opracowania pożądanych rozwiązań. Komisja europejska (w nawiązaniu do strategii Lizbońskiej) analizuje w poszczególnych krajach rozwój tzw. gospodarki opartej na wiedzy. Uwzględnia pięć zakresów: tworzenie zasobów wiedzy, motory innowacyjności, ducha przedsiębiorczości i innowacyjności oraz wdrożenie rozwiązań innowacyjnych, ochronę własności intelektualnej. Zdaniem Komisji Europejskiej, a dokładnie Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej, najbardziej efektywne są: Finlandia, Szwecja, Dania i Niemcy. Drugą grupę tworzą: Francja, Luksemburg, Irlan- 20

21 dia. Wielka Brytania, Austria, Norwegia. Do trzeciej (państwa, które włączyły się w proces innowacyjności zalicza się: Słowenię, Czechy, Portugalię, Litwę, Łotwę i Maltę. Kraje, które okazują się najsłabiej zaangażowane w procesy innowacyjne to Hiszpania, Bułgaria, Polska, Rumunia i Turcja. Związek nauki z działalnością biznesową w zakresie innowacyjności Bardzo ważnym zagadnieniem staje się połączenie szeroko rozumianej nauki z praktyką gospodarczą. System edukacji musi być kształtowany zgodnie z potrzebami danego kraju. W ugruntowanych gospodarkach rynkowych połączenie ośrodków naukowo-dydaktycznych z tzw. biznesem odbywa się poprzez system finansowania. Zdecydowana większość środków na funkcjonowanie szkół wyższych pochodzi od przedsiębiorców. Odbywa się to głównie poprzez finansowanie określonych badań (których efektem są rozwiązania innowacyjne) oraz granty, darowizny, system stypendialny dla najlepszych absolwentów. Pozostała część kwoty jest uzupełniania przez władze centralne. W Polsce (oraz w pozostałych krajach przechodzących transformację) główny ciężar finansowania ośrodków naukowo-badawczych (w tym instytutów naukowych) jest ponoszony przez budżet państwa. W niewielkim stopniu zaangażowane są środki pochodzące od przedsiębiorców. Można odnieść wrażenie, że przynajmniej część badań jest prowadzona w oderwaniu od działalności gospodarczej i stosowne propozycje rozwiązań nie są wdrożone. Tym samym Polska przegrywa walkę konkurencyjną. Jednym z proponowanych rozwiązań (zmierzających do poprawy sytuacji) jest połączenie nauki z praktyką poprzez tzw. parki oraz inkubatory technologiczne. Parki i inkubatory technologiczne nie są propozycją nową. Pierwsze parki technologiczne pojawiły się w USA już w latach 50 XX wieku, w Stanford i Karolinie Północnej. Należy przywołać przykład dobrego amerykańskiego uniwersytetu Stanford. Otóż już w 1951 r. Uniwersytet Stanforda poszukiwał dodatkowych źródeł finansowania. Wydzierżawił część swojego terytorium przedsiębiorstwom zajmującym się zaawansowanymi technologiami (np. firmie lotniczej Lockheed, General Electric, Shockley Transistor Laboratory). Zgrupowanie w jednym miejscu kilku tego typu firm, dało początek innowacyjnemu parkowi technologicznemu pod powszechnie znaną nazwą tzw. Doliny Krzemowej (Silicon Valley). Z jednej strony Uniwersytet Stanford był wspierany środkami z dzierżawy, a z drugiej jego absolwenci i pracownicy mogli uczestniczyć w konkretnych programach badawczych. Przykładem dobrego powiązania nauki i biznesu na Uniwersytecie Stanforda jest twórca myszki komputerowej dr Douglas C. Engelbart, pracujący w Stanford Research Institute. W 1961 roku stworzył on projekt urządze- 21

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Transfer technologii z uczelni do biznesu Tworzenie mechanizmów transferu technologii

Transfer technologii z uczelni do biznesu Tworzenie mechanizmów transferu technologii Krzysztof Santarek (red.), Jan Bagiński, Aleksander Buczacki, Dariusz Sobczak, Anna Szerenos Transfer technologii z uczelni do biznesu Tworzenie mechanizmów transferu technologii UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI

Bardziej szczegółowo

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Streszczenie: We współczesnej teorii innowacji dominuje podejście systemowe.

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH

PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH Tomasz Klajbor, Jerzy Koszałka Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w

Bardziej szczegółowo

E-biznes. Radosław Szulc Andrzej Kobylański

E-biznes. Radosław Szulc Andrzej Kobylański E-biznes Radosław Szulc Andrzej Kobylański Olsztyn 2014 E-biznes Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pn. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego

Bardziej szczegółowo

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY SERIA INNOWACJE Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień

Bardziej szczegółowo

OTOCZENIE DLA INNOWACJI

OTOCZENIE DLA INNOWACJI OTOCZENIE DLA INNOWACJI I TRANSFERU WIEDZY I TECHNOLOGII 1 Anna Kaczmarek 1 opracowanie w ramach projektu Innowacyjne zachodniopomorskie konkurencyjne zachodniopomorskie. Wsparcie tworzenia i rozwoju sieci

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKI TYPU SPIN-OFF/OUT JAKO KATALIZATOR ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI

SPÓŁKI TYPU SPIN-OFF/OUT JAKO KATALIZATOR ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI 25 mgr Marek Makowiec Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Katedra Zachowań Organizacyjnych, Wydział Zarządzania SPÓŁKI TYPU SPIN-OFF/OUT JAKO KATALIZATOR ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI Wprowadzenie We współczesnym

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA. Fundacja Fundusz Inicjatyw

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA. Fundacja Fundusz Inicjatyw Człowiek - najlepsza inwestycja Czy wiesz, że... n w 2009 r. z woj. świętokrzyskiego do Urzędu Patentowego zgłoszono 47 wynalazków z czego 37 zostało opatentowanych n zatrudnieni w działalności badawczo-rozwojowej

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE INNOWACJE

EUROPEJSKIE INNOWACJE EUROPEJSKIE INNOWACJE T e o r i a i p r a k t y k a EUROPEJSKIE INNOWACJE T e o r i a i p r a k t y k a Warszawa Bruksela 2011 Recenzent: prof. zw. dr hab. Adam Gwiazda Redaktor inicjujący: Krzysztof

Bardziej szczegółowo

System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce Siły motoryczne i bariery

System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce Siły motoryczne i bariery System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce Siły motoryczne i bariery System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce Siły motoryczne i bariery Redakcja: Krzysztof B.

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

JAK WDRAŻAĆ INNOWACJE TECHNOLOGICZNE W FIRMIE. poradnik dla przedsiębiorców

JAK WDRAŻAĆ INNOWACJE TECHNOLOGICZNE W FIRMIE. poradnik dla przedsiębiorców JAK WDRAŻAĆ INNOWACJE TECHNOLOGICZNE W FIRMIE poradnik dla przedsiębiorców Warszawa, 2005 Autorzy: prof. zw. dr hab. Alicja Sosnowska dr Stanisław Łobejko dr Anna Kłopotek dr Jakub Brdulak Anna Rutkowska-Brdulak

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność w sieciach przedsiębiorstw informatycznych

Innowacyjność w sieciach przedsiębiorstw informatycznych Raporty Wschodniego Klastra IT Raport nr 1, wrzesień 2010 autor: mgr inż. Jerzy Wawro Innowacyjność w sieciach przedsiębiorstw informatycznych Spis treści Wprowadzenie...2 Wstęp...2 Co to jest innowacyjność...2

Bardziej szczegółowo

NR 2/2010 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. Przedsiębiorczość na UAM. Innowacyjny marketing. ewaluacja własności intelektualnej

NR 2/2010 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. Przedsiębiorczość na UAM. Innowacyjny marketing. ewaluacja własności intelektualnej NR 2/2010 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Przedsiębiorczość na UAM Innowacyjny marketing ewaluacja własności intelektualnej PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD

Bardziej szczegółowo

TRANSFER WIEDZY Z NAUKI DO BIZNESU. doświadczenia regionu Mazowsze

TRANSFER WIEDZY Z NAUKI DO BIZNESU. doświadczenia regionu Mazowsze TRANSFER WIEDZY Z NAUKI DO BIZNESU doświadczenia regionu Mazowsze Publikacja jest rezultatem projektu Transfer wiedzy - analiza powiązań nauki z biznesem na Mazowszu dla potrzeb regionalnej strategii

Bardziej szczegółowo

Finansowanie komercjalizacji technologii. i przedsięwzięć innowacyjnych opartych na wiedzy. Paweł Głodek. Paweł Pietras

Finansowanie komercjalizacji technologii. i przedsięwzięć innowacyjnych opartych na wiedzy. Paweł Głodek. Paweł Pietras Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim Regionalna Strategia Innowacyjności Strona 1 z 83 Regionalna Strategia Innowacyjności opracowana w ramach Projektu Analiza, opracowanie i doskonalenie regionalnej strategii innowacyjności w regionie zachodniopomorskim

Bardziej szczegółowo

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

TRANSFER TECHNOLOGII

TRANSFER TECHNOLOGII VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY TRANSFER TECHNOLOGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI Tom I Warszawa 2006 transfer technologii w małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców

Wsparcie dla przedsiębiorców 01 (8) 4:08 PM Wsparcie dla przedsiębiorców Podwyższanie kompetencji zawodowych Podwyższanie kompetencji menedżerskich Nowoczesne narzędzia wspierające zarządzanie Spis treści 3 Od redakcji Publikacja

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL Zespół opracowujący: Monika Kępka Bogdan Kępka Magdalena Kępka Warszawa 2012 Strona2 2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Podstawowe pojęcia i zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Doradztwo gospodarcze PLUS. czerwiec 2010 r. PLUS 1

Doradztwo gospodarcze PLUS. czerwiec 2010 r. PLUS 1 Doradztwo gospodarcze czerwiec 2010 r. PLUS PLUS 1 Spis treści 4. Rozciąganie czy skracanie horyzontów planowania? 11. Rentowność a koniunktura gospodarcza 16. O czym należy pamiętać, gdy zdecydujemy się

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital RAPORT Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital KRAKÓW LUTY 2012 Spis treści I. WSTĘP... 3 II. RYNEK PRIVATE EQUITY/VENTURE CAPITAL W EUROPIE ŚRODKOWO WSCHODNIEJ... 8 III. JAKI BYŁ ROK 2011?...

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH

WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU Wydział Ekonomii i Zarządzania Joanna Karpowicz WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy

Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu 2010 Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy pod redakcją Krzysztofa B. Matusiaka Jacka Gulińskiego Rekomendacje zmian

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. W przypadku cytowania fragmentów należy umieścić przypis:

Człowiek najlepsza inwestycja. W przypadku cytowania fragmentów należy umieścić przypis: Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Człowiek najlepsza inwestycja W przypadku cytowania fragmentów należy umieścić przypis: Modele biznesowe przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo