POLITYKA FINANSOWA TRANSFORMACJA WZROST

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POLITYKA FINANSOWA TRANSFORMACJA WZROST"

Transkrypt

1

2 POLITYKA FINANSOWA TRANSFORMACJA WZROST

3 Autorzy I.Antowska-Bartosiewicz, J.Bielawny, J.Boguszewski, I.Bolkowiak, D.Gotz-Kozierkiewicz, W.Jakóbik, G.W.Kołodko, M.Majewicz, W.Małecki, A.Olechowski, J.Rajski, E.Skrzeszewska-Paczek, A.Wernik, E.Wierzbicka, M.Zygierewicz Komentatorzy Z.Fedorowicz, S.Gomułka, J.Gosciński. U.Płowiec, K.Porwit, KPoznański, S.Rączkowski, Z.L.Sadowski Tytuł dotowany przez Fundację im. Friedricha Eberta Przedstawicielstwo w Polsce

4 POLITYKA FINANSOWA TRANSFORMACJA WZROST pod redakcją naukową Grzegorza W. Kołodko

5

6 WSTĘP Transformacja gospodarek postsocjalistycznych od planu do rynku stawia szczególnie trudne i złożone zadania przed polityką finansową. Dotychczasowy przebieg transformacji w krajach Europy Środkowej i Wschodniej oraz w państwach powstających z byłego Związku Radzieckiego koncentruje się głównie na wysiłkach zmierzających do stabilizacji makroekonomicznej oraz na przekształceniach instytucjonalnych. W takiej perspektywie gubione są po części z pola widzenia procesy realne. W szczególności niezwykle dotkliwa i długotrwała recesja, która ogarnęła cały region, okazuje się trudniejsza do przezwyciężenia, niż to w wielu przypadkach uprzednio zakładano. Ale tak zmiany instytucjonalne, jak i polityki stabilizacyjne mają w końcu sprzyjać wyzwalaniu i wzmacnianiu pozytywnych tendencji właśnie w sferze realnej. W pierwszej kolejności chodzi tutaj o wprowadzenie gospodarki na ścieżkę zrównoważonego i trwałego wzrostu gospodarczego, z dobrodziejstw którego mogłyby szeroko korzystać społeczeństwa transformowanych gospodarek. W innym bowiem przypadku cały sens transformacji mógłby zostać podany w wątpliwość. Poszukiwaniu odpowiedzi na to właśnie pytanie - jak prowadzić polityki finansowe w warunkach systemowej transformacji od planu do rynku, aby w możliwie szybkim tempie przejść w fazę trwałego i stabilnego rozwoju ekonomicznego - poświęcona jest zasadniczo ta praca. Powstała ona w wyniku konferencji zorganizowanej już po raz czwarty w Wildze przez Instytut Finansów przy współpracy Ministerstwa Finansów i życzliwym wsparciu sponsorów, których listę zamieszczamy z wdzięcznością na ostatniej stronie. Punktem wyjścia do rozważań są uwagi byłego ministra finansów, obecnie doradcy Prezydenta RP, dr Andrzeja Olechowskiego pt. Co dalej? oraz rozdział mego autorstwa pt. Stabilizacja, recesja i wzrost w gospodarce postsocjalistycznej. Rozdziały pogrupowane są wpięciu częściach: w kierunku wzrostu, przekształcenia instytucjonalne, rola sektora zewnętrznego, budżet i polityka fiskalna a procesy realne oraz doświadczenia światowe, z tych ostatnich bowiem zawsze dobrze jest wyciągać właściwe lekcje. Każda z czterech części zawiera komentarze 5

7 przygotowane przez zaproszonych przez Instytut Finansów dyskutantów, co znakomicie - jak sądzę - poszerza i wzbogaca argumentację poglądów głoszonych w odniesieniu do roli polityk finansowych w transformacji i stymulowaniu wzrostu. Praca Polityka finansowa - transformacja - wzrost jest czwartym już przedsięwzięciem naukowym Instytutu Finansów na taką skalę w ostatnich latach. Poprzednio wydane zostały prace: Polityka finansowa nierównowga -stabilizacja 1 (1989), Polityka finansowa - nierównowaga - stabilizacja II (1990) oraz Polityka finansowa -stabilizacja - transformacja(1991). Ostatnia praca z tej serii kładzie akcent na wzrost, co też w jakiejś mierze ilustruje pewną ewolucję myślenia o transformacji, a także oddaje przesunięcie akcentów w podstawowych problemach, przed jakimi stoimy w obecnej fazie transformacji. Sądzę, że wyjście takie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom Czytelników. Za ich krytyczne uwagi będę wdzięczny, tym bardziej, że studia z tego zakresu będą kontynuowane Warszawa, lipiec

8 Część I W KIERUNKU WZROSTU

9

10 Andrzej Olechowski CO DALEJ? Spóźnione uchwalenie budżetu na 1992 r. oraz zmiana rządu postawiły na porządku dziennym istotne pytanie co dalej? Debata wydaje się koncentrować wokół dylematu: czy w gospodarce potrzebny jest "pakiet przełomu" - inflacyjnych, niekonwencjonalnych środków nakierowanych na szybkie pobudzenie produkcji, czy też należy kontynuować dotychczasową "ortodoksyjną" politykę. Jak zwykle, właściwa odpowiedź znajduje się pośrodku - w polityce makroekonomicznej należy nadal kierować się rygorem i ostrożnością, zaś zdynamizować i urozmaicić działania praktyczne i interwencyjne. Rozwinięcie tej tezy rozpoczniemy od stwierdzenia, że sytuacja gospodarcza wydaje się być obiecująca, społeczna spokojna, zaś polityczna fatalna. Jeśli gdzieś zatem jest potrzebny pakiet przełomu - to w polityce. Po trzech latach silnej recesji w bieżącym roku pojawiły się oznaki wzrostu: produkcja wyraźnie wzrosła w marcu, kwietniu i maju, w handlu zagranicznym osiągnięta została nadwyżka, ceny wzrosły mniej niż oczekiwano, wzrost oficjalnego bezrobocia uległ zahamowaniu. Powodem tych pozytywnych zjawisk są: dewaluacja, poprawa konkurencyjności niektórych gałęzi w wyniku zmian strukturalnych (np. przemysł spożywczy), utrzymanie się płac realnych na niskim poziomie, szybki rozwój sektora prywatnego, który zatrudnia już ponad połowę pracowników, przejściowe ożywienie w budownictwie mieszkaniowym (związane ze zmianami systemowymi) oraz przejściowo niski deficyt budżetowy. W ubiegłym roku wzrosły płace realne i konsumpcja. Stąd, mimo ogólnego niezadowolenia, brak jest oznak zniecierpliwienia grożącego protestami. O ile większość opinii publicznej ocenia sytuację gospodarczą jako złą i pogarszającą się, ponad połowa określa swoją osobistą sytuację jako dobrą lub ani dobrą, ani złą. Protesty pojawiały się w ostatnich miesiącach jedynie w zakładach o stosunkowo wysokich, wyższych niż średnie, płacach. Można oczekiwać, że jeśli nie nastąpią świadome, celowe działania polityczne, sytuacja gospodarcza, szczególnie jeśli będzie poprawiać się, nie spowoduje napięć społecznych. Wyjątkiem mogą być nastroje społeczne w małych miejscowościach dotkniętych wysokim bezrobociem oraz niektórych wielkich, będących już w zasadzie bankrutami zakładach, które winny być przedmiotem szczególnej troski. 9

11 Najgorsza jest sytuacja polityczna. Dramatyczne okoliczności odejścia rządu Jana Olszewskiego mogą spowodować drastyczne polaryzacje społeczeństwa, podział na część "antykomunistyczną, narodową, czystą" i część "postkomunistyczną, kosmopolityczną, niejasną moralnie". Może to mieć negatywny wpływ na gospodarkę i takiej perspektywie należy przeciwdziałać np. przez energiczne i konsekwentne działania polityczne (koalicyjne), społeczne (pakt społeczny), moralne (uczciwe ujawnianie "teczek") i etyczne (wyjaśnienie afer i ich kontekstów politycznych). W powyższym kontekście za najważniejszy cel polityki gospodarczej należy uznać wsparcie przejawów ożywienia i ich utrwalenie. Osiągnąć to można podejmując działania nakierowane na sześć następujących celów: ostrożność i rygor w polityce makroekonomicznej, porządkowanie i dyscyplinowanie działalności gospodarczej, poprawę skuteczności zarządzania majątkiem państwowym, - szybka, otwarta dla wszystkich, prywatyzacja, możliwie szeroki konsensus społeczny, - odbudowę wiarygodności międzynarodowej. 1. Wobec pojawiających się oznak ożywienia zasadą polityki makroekonomicznej winna być ostrożność, a nie przełom - należy unikać niesprawdzonych, "odważnych" posunięć, które byłyby może uzasadnione w sytuacji depresji, a które dziś mogą zaszkodzić ożywieniu. Głównym zadaniem w 1992 r. winno być znaczne obniżenie stopy procentowej (do 25-30%). W tym celu należy: - przeciwdziałać wzrostowi płac (tylko niewielkie zmiany w "popiwku", bezpośrednie ograniczenia w spółkach Skarbu Państwa), ograniczyć do minimum zmiany cen urzędowych i podatków, - utrzymać deficyt budżetowy w planowanej wysokości, - dostosować podaż pieniądza do zwiększonego popytu. Drugim zadaniem jest wsparcie eksportu netto.służyć temu będą wymienione wyżej polityki oraz niewielka dewalucja złotego, po której należy zmniejszyć miesięczne zmiany kursu pełzającego. Celowe byłoby też uruchomienie kredytów dewizowych dla eksporterów w oparciu o część rezerw NBP. W 1993 r. należy dążyć do obniżenia stopy procentowej do 18-25% przez obniżenie deficytu budżetowego, wzrost wydajności, nasilenie dopływu kapitału zagranicznego, eliminację niektórych ograniczeń dewizowych. Na przełomie roku należy zminimalizować typowe dla naszej gospodarki skokowe zmiany cen, podatków i płac. W związku ze wzrostem wydajności i poprawą zarządzania w sektorze państwowym można będzie dopuścić do wzrostu płac realnych przez 10

12 znaczącą liberalizację "popiwku"(po wprowadzeniu planowanych w Ministerstwie Finansów zmian dotyczyć on będzie już tylko ok. 25% zakładów) i jego zniesienie z końcem roku. W polityce kursowej należy związać złotego z ECU, stopniowo dążąc do stabilizacji tego związku. 2. W dziedzinie porządkowania gospodarki palącym problemem jest ułomność przepisów gospodarczych i ich mała skuteczność. Zjawiskiem powszechnym są korupcja i nieuczciwość. Powoduje to między innymi trzy ważne skutki: - osłabia konkurencyjną rzetelność przedsiębiorców (wg. niektórych szacunków ok. 60% importowanych wyrobów tytoniowych, alkoholowych i elektronicznych sprzedawanych jest bez opłacenia cła i podatków), - naraża na znaczne straty Skarb Państwa, - osłabia wiarygodność administracji państwowej. Przeciwdziałanie tym zjawiskom winno objąć: - zatrzymanie (w "wojskowym stylu") przemytu, - intergację służb fiskalnych, ich gruntowną przebudowę i modernizację, - unowocześnienie i zaostrzenie ustawodawstwa, - nawiązanie przez służby celne szerokiej i ścisłej współpracy międzynarodowej. Drugim obszarem pilnych porządków winny być procedury i kryteria decyzji w administracji państwowej wszystkich szczebli. Zlikwidować trzeba powszechną niejasność kompetencji (pomiędzy instytucjami i stanowiskami) oraz, równie powszechny, brak przejrzystych kryteriów podejmowania decyzji. Trzecim obszarem porządków winna być ochrona konsumentów przed nierzetelnymi praktykami handlowymi i działaniami monopolistycznymi. 3. Skuteczność zarządzania. Wzrost gospodarczy w krótkim okresie może nastąpić jedynie w wyniku wzrostu wydajności istniejących aktywów. Potrzebny jest więc program skutecznego zarządzania majątkiem państwowym. Administratorem własności publicznej winien być Zarząd Skarbu Państwa (projekt przygotowany w Ministerstwie Finansów). Winien on przekształcić wszystkie przedsiębiorstwa państwowe w jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, imiennie określić przedsiębiorstwa, które będą przedmiotem prywatyzacji w ciągu trzech lat, większość pozostałych zgromadzić w kilkunastu konkurujących grupach przemysłowych (funduszach kapitałowych), zezwolić niektórym silnym finansowo przedsiębiorstwom państwowym na zakup innych zakładów w celu utworzenia własnych grup przemysłowych. Poprawa skuteczności zarządzania wymaga też reformy administracji publicznej, w szczególności określenia zasad i sposobów wydatkowania pieniędzy publicznych i odpowiedzialności za gospodarność.

13 4. Prywatyzacja to sposób na trwałą poprawę wydajności gospodarki. Aby to osiągnąć musi zostać otwarta - ma być szansa dla każdego i wszyscy chętni muszą mieć szansę w niej wziąć udział. Konieczne jest pilne uruchomienie programu prywatyzacji masowej oraz tzw. programu "100 milionów", rozumianego jako zestaw przedsięwzięć, w których może wziąć udział każdy obywatel (prywatyzacja mieszkań i ziemi, zakup akcji "na hipotekę", akcje pracownicze). Należy przyspieszyć prywatyzację przedsiębiorstw (uproszczona wycena, przymus sprzedaży niektórych składników mierna komunalnego) oraz określić zakres i zasady reprywatyzacji. Wreszcie należy uruchomić system wsparcia przedsiębiorczych przez program Kredyt Publiczny dla Rozwoju (ubezpieczanie części kredytów dla nowych przedsiębiorstw, instytucje wspierające mały i średni biznes, fundusz przedsiębiorczości wiejskiej). 5. Wydaje się, że istnieje celowość i możliwość zainicjowania Paktu społecznego wokół idei Zgoda dla Reform. Stronami paktu (np. pod patronatem Prezydenta) byłby rząd, koalicja parlamentarna, związki zawodowe, reprezentacja pracodawców. Przedmiotem paktu byłyby: Sprawiedliwe i wykonalne świadczenia socjalne: minimalny próg świadczeń socjalnych (emerytur, rent, zasiłków), kierunki reformy instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo socjalne (ZUS, biur pracy i pomocy społecznej), formy zwalczania bezrobocia, program poprawy świadczeń wraz z poprawą finansów państwa; Kierunki reformy gospodarczej: restrukturyzacja przemysłu (zasady pomocy państwa, zobowiązania załogi, tryb likwidacji nierentownych zakładów, priorytetowe sektory), system stanowienia wynagrodzeń (odejście od "popiwku" na rzecz układów zbiorowych lub komisji parytetowej), warunki dla produkcji rolnej; Reforma sektora publicznego: zakres bezpłatnych usług świadczonych przez państwo, program poprawy wydajności sfery budżetowej; Warunki dla skutecznego rządzenia: specjalne uprawnienia dla rządu przyznawane na określony czas i na określone czynności (po przyjęciu sprawozdania z wykonaniamogą byćudzielone nowe uprawnienia), szybka ścieżka legislacyjna dla ustaw nie objętych uprawnieniami, odstąpienie od obowiązku konsultacji w sprawach objętych paktem i specjalnymi uprawnieniami, regularne spotkania stron paktu dla usunięcia ewentualnych nieporozumień lub sprzeczności. 6. Nasza wiarygodność międzynarodowa jest dziś w szczególnie niskim i niebezpiecznym punkcie. Najważniejszym krokiem w kierunku jej odbudowy będzie stabilizacja polityczna. Inne działania to: 12

14 - zawarcie porozumienia z Funduszem Walutowym - zależy od niego redukcja zadłużenia oraz uruchomienie inwestycji zagranicznych, - zawarcie porozumienia z Klubem Londyńskim bez takiego porozumienia banki nie będą chciały angażować się w inwestycje w Polsce, - ratyfikcja Układu o Stowarzyszeniu z EWG i nawiązanie szerokiej i ścisłej współpracy z instytucjami Wspólnoty, - usprawnienie procedur decyzyjnych w sprawie inwestycji zagranicznych, powołanie specjalnego urzędu (np. doradcy Premiera) do tej sprawy, otwarcie możliwości zakupu ziemi, - oświadczenie polityczne (ew. uchwała sejmu, oświadczenie Prezydenta) zmieniające zły klimat wokół inwestycji zagranicznych w kraju.

15 Grzegorz W. Kołodko STABILIZACJA, RECESJA I WZROST W GOSPODARCE POSTSOCJALISTYCZNEJ Podsumowanie Proces transformacji systemowej od gospodarki planowej do rynkowej obejm uje trzy płaszczyzny: makroekonomiczną stabilizację, zmiany instytucjonalne oraz mikroekonomiczną restrukturyzację potencjału wytwórczego. Aczkolwiek analizując transformację systemową chodzi nam przede wszystkim o organizację tego procesu i sterowaniejegoprzebiegiem, to jest oczywiste, że w długim okresie nadrzędnym celem całego przedsięwzięcia jest stworzenie takich warunków politycznych, instytucjonalnych i strukturalnych, które przyczynią się do podniesienia efektywności gospodarczej, a tym samym umożliwią trwały i zrównoważony wzrost gospodarczy. Szczególne znaczenie ma tutaj przejście odstabilizacjiiprocesówjej towarzyszących w warunkach rynkowej transformacji -w tym zwłaszcza znaczącego obniżenia poziomu aktywności gospodarczej, objawiającego się spadkiem produkcji i narastającym bezrobociem do fazy wzrostu gospodarczego. Wskazanie mechanizmu i uwarunkowań tego przejścia wymaga wszakże dogłębnego rozpoznania natury procesów recesyjnych w gospodarce postsocjalistycznej, ich uwarunkowań, mechanizmu i skutków, a zwłaszcza długotrwałości. Dopiero na tym tle formułować należy propozycje co do kierunków dalszych działań transformacyjnych, które powinny być kompatybilne ze stymulowaniem i podtrzymywaniem tendencji rozwojowych. Wszczegówości przedmiotem rozważań musi być zagadnienie poziomu i stuktury oszczędnościi mechanizmu ich przeksztakania w kapitał oraz sposobów jego efektywnej alokacji w warunkach rodzących się instytucji rynkowych. Powstaje także pytanie o rolę zewnętrznych źródeł Snansowania rozwoju. W takim ujęciu można naświetić zagrożenia i perspektywy wzrostu gospodarczego w dłuższym okresie. Niepowinno ulegać wątpliwości, że tak skala spadku produkcji, jaki perspektywy jej wzrostu są nie tylko funkcją istniejącego i radykalnie zmienianego system u gospodarczego i politycznego, ale przede wszystkim polityki gospodarczej. Jej charakter wydaje się mieć znaczenie decydujące. 14

16 1. Przyczyny i skala recesji w gospodarce postsocjalistycznej Przez gospodarkę postsocjalistyczną rozumiem gospodarkę, w której dokonuje się proces - w moim przekonaniu nieodwracalny - transformacji od planowego do rynkowego mechanizmu alokacji i związana z nim budowa demokratycznego, pluralistycznego społeczeństwa. Objęte tym procesem jest już ponad dwadzieścia państw, licząc kraje poradzieckie. Formułowane tutaj uwagi i wnioski odnoszą się zasadniczo do całej tej grupy krajów, aczkolwiek w wielu przypadkach nie ma jeszcze dostatecznie wiarygodnego materiału empirycznego, który umożliwiałby formułowanie ocen uogólniających. Co więcej, proces, o którym mowa, znajduje się in statu nascendi i dlatego też wszelkie zbyt daleko idące uogólnienia niosą w sobie ryzyko wykraczania poza granice profesjonalizmu. Zupełnie inne bowiem jest doświadczenie w zakresie transformacji azjatyckich republik poradzieckich, zupełnie inne Polski czy Węgier. Z całego ogromu różnic podkreślić wystarczy tylko dwie: w pierwszym przypadku znajdujemy się dopiero na początku procesu rynkowej transformacji i to przy punkcie wyjścia w postaci tradycyjnej gospodarki radzieckiej, choć dalece zdezintegrowanej i uwikłanej w niezwykle rozległy kryzyzs polityczny, instytucjonalny i strukturalny. W drugim przypadku proces rynkowej transformacji jest już jakościowo dość znacznie zaawansowany, a punkt wyjścia też był istotnie różny ze względu na znaczny postęp w rynkowo zorientowanych reformach gospodarki socjalistycznej w tych krajach. Bez względu na stosunek do tych reform nie powinno ulegać wątpliwości, że ułatwiają one przebieg procesu rynkowej transformacji (Nuti, 1992). Będąc świadom tych i wielu innych różnic (Bożyk, 1992), jednak warto podjąć próbę odpowiedzi na pytanie o uwarunkowania, wzajemne związki i perspektywy stabilizacji i wzrostu gospodarczego w gospodarce postsocjalistycznej. O ile w ujęciu przestrzennym zakres pojęciowy gospodarki postsocjalistycznej ulega w ciągu ostatnich lat poszerzaniu, 1 o tyle w ujęciu historycznym określenie to odnosić można do okresu od 1990 r. począwszy, 2 chociaż znowu nie w każdym przypadku. Mówiąc zatem dalej o gospodarce postsocjalistycznej mam na myśli zwłaszcza ten okres i przede wszystkim europejskie kraje postsocjalistyczne. 1 Można oczekiwać, że proces ten nie jest jeszcze zakończony. W monografii poświęconej stabilizacji w gospodarce postsocjalistycznej (Kołodko.Gotz-Kozierkiewicz, Skrzeszewska-Paczek, 1991) omówiony jest m.in. interesujący przypadek Wietnamu, który jednak traktowany jest jako reformowana gospodarka socjalistyczna. Wiele wskazuje jednak na to, że i ten kraj dołączy do grupy państw postsocjalistycznych. Aczkolwiek jeszcze w kwietniu 1992 r. w nowo ustalonej konstytucji, mowa jest o okresie przejściowym od kapitalizmu do socjalizmu, a nie na odwrót, o czym raczej świadczy kierunek i tempo dość konsekwentnie realizowanych reform ekonomicznych. Nie są one jednak wsparte odpowiednimi reformami politycznymi. 2 Przez proces transformacji rozumiem przechodzenie do gospodarki kapitalistycznej od socjalistycznej, a nie jej reformowanie czy doskonalenie (Brus, Laski, 1989). Chodzi zatem o okres po fazie socjalizmu (Kamiński, 1991). 15

17 Zanim postawimy pytaniadotyczącewspółczesności,wartospojrzećna wskaźniki ilustrujące dynamikę procesów rozwojowych w epoce gospodarki planowej. Jest to potrzebne także i z tego względu, że można spotkać się obecnie ze zjawiskiem swoistej amnezji przejawiającej się w zapominaniu faktu, że przez zdecydowaną większość lat okresu tzw. realnego socjalizmu mieliśmy do czynienia z dość wysoką - jak na współczesne standardy międzynarodowe - dynamiką wzrostu dochodu narodowego. Obecne wyobrażenia co do tej dynamiki 3 są - z jednej strony - pod wpływem niskiego tempa wzrostu gospodarczego uzyskiwanego w schyłkowej fazie realnego socjalizmu, z drugiej zaś strony są one - jak można domniemywać - formułowane celowo z motywacji politycznej i ideologicznej. Bagatelizowanie i negowanie bowiem wzrostu gospodarczego w przeszłości stawiać może na innej płaszczyźnie współczesne procesy i ich polityczną ocenę. Nie sądzę, aby taki psychologiczny efekt mógł starczać na długo, niemniej jest on często stosowany od Warszawy po Ułan Bator. Jedną z cech charakterystycznych procesu wzrostu gospodarczego w gospodarce centralnie planowanej była jego cykliczność rozumiana jako endogeniczne wahania tempa wzrostu wokół długookresowego pozytywnego trendu (Kołodko, 1975 i 1986). Przemiennie zatem występowały okresy wyższej i niższej dynamiki, co ilustruje tabela 1. Wyraźne słabnięcie dynamiki rozwojowej w końcu lat 80-ych jest bezsprzecznym faktem. Co więcej, towarzyszy temu narastająca destabilizacja przejawiająca się m.in. w przyspieszaniu procesów inflacji cenowej, zwiększaniu się niedoborów i pogłębianiu nierównowagi zewnętrznej. Jest zrozumiałe, że pomiędzy tymi procesami występowało negatywne sprzężenie zwrotne, którego skutki dająo sobie znać do dzisiaj. Słabnąca dynamika gospodarcza wzmacniała tendencje destabilizacyjne, z kolei postępująca destabilizacja przyczyniała się do tendencji spowolniania wzrostu, a w końcu do stagnacji (Kołodko, 1989). Ze spadkiem produkcji wszakże nie mieliśmy jeszcze w tych krajach do czynienia (tabela 2). Poza przypadkiem Rumunii oraz - na mniejszą skalę - Węgier spadek produktu globalnego występuje dopiero począwszy od 1990 r. 4. Wyraźne załamanie daje o sobie znać w tym i w dwu następnych latach, przy czym równocześnie słabnie także dynamika wzrostu w rozwiniętych gospodarkach rynkowych (tabela 3). 3 Oczywiście, trzeba mieć świadomość co do przekłamania i metodologicznej nierzetelności wielu oficjalnych danych statystycznych obrazujących wzrost gospodarczy w latach , jednak nie sądzę, aby przeinaczenia stąd wynikające miały znaczenie jakościowe. 4 Mówiąc dokładniej - w niektórych przypadkach zwrot dokonuje się już w trakcie 1989 r. W Polsce na przykład produkcja sprzedana przemysłu uspołecznionego, tj. podstawowa wielkość makroekonomiczna decydująca o dynamice produktu globalnego, bezwzględnie obniża się począwszy od maja 1989 r. Można m.in. dlatego przyjąć, że PKB spadł już w drugiej połowie tego roku. 16

18

19

20

21 Faktem jest, że recesja pojawia się dopiero wraz z wkroczeniem w fazę systemowej transformacji. Nasuwać to mogłoby wniosek, że obniżenie się poziomu aktywności gospodarczej jest z tym bezpośrednio związane. Powstaje przeto pytanie, czy tak jest w rzeczywistości i do jakiego stopnia spadek produkcji w gospodarce postsocjalistycznej jest funkcją transformacji i jej trzech komponentów, tj. makroekonomicznej stabilizacji, zmian instytucjonalnych i mikroekonomicznej restrukturyzacji zdolności wytwórczych. W jakim stopniu natomiast można ten spadek wyjaśnić innymi czynnikami? Dopiero bowiem w obliczu poprawnej odpowiedzi na te pytania można poszukiwać dróg wyjścia w postaci wkroczenia na ścieżkę wzrostu gospodarczego. Przedtem warto postawić jeszcze jedno pytanie: czy przebieg procesów realnych w gospodarce postsocjalistycznej na początku lat 90-ych można określić mianem recesji? Są autorzy, którzy negują zasadność użycia takiego określenia dla jakości zjawisk, w które jesteśmy uwikłani w Europie Środkowej i Wschodniej, podkreślając specyficzny czy wręcz unikatowy ich charakter. Pojęcie recesja rezerwowane jest przy takim podejściu w zasadzie wyłącznie dla fazy cyklu koniunkturalnego w gospodarce rynkowej. Gospodarka postsocjalistyczna - z istotyi definicji - gospodarką rynkową nie jest; nie jest ona także już gospodarką planową (Kołodko, 1990a). Wówczas przez recesję rozumiemy fazę obniżonej aktywności gospodarczej, podczas której bezwzględnie spada poziom dochodu narodowego (produktu krajowego brutto, PKB). W zależności od tego, czy mówimy o klasycznym, czy tezo zmodyfikownym (współczesnym) cyklu koniunkturalnym, faza ta następuje bądź po rozkwicie (prosperity), bądź też po ożywieniu. Z kolei poprzedza ona fazę depresji w cyklu klasycznym albo też fazę ożywienia w cyklu współczesnym. Z tej perspektywy akcent położony jest na pewną regularność procesu, choć daleko mu ostatnio do regularności występującej np. w cyklach przyrodniczych czy astronomicznych. Ważniejszy jednakże od względnej regularności jest tutaj mechanizm przechodzenia z jednej fazy do drugiej. Otóż w cyklu koniunkturalnym 5 mechanizm ten ma jednoznacznie endogeniczny charakter. W fazie ożywienia tkwią już przesłanki przegrzania koniunktury i względnego lub absolutnego obniżenia poziomuprodukcjiw przyszłości. I odwrotnie w fazie recesji zawarte są przesłanki przejściado fazy ożywienia, co w cyklu klasycznym poprzedzone było fazą depresji. Otóż w przypadku gospodarki postsocjalistycznej z pewnością nie mamy do czynienia ani z takim charakterem, ani też z taką sekwencją, chociaż nasuwać się może tutaj pewne porównanie z cyklem klasycznym. Najważniejsza wszakże konstatacja, którą trzeba w tym miejscu sformułować, dotyczy braku automatyzmu przezwyciężenia fazy niskiej aktywności gospodarczej w gospodarce postsocjalistycznej. A mechanizm taki zawarty jestw cyklu koniunkturalnym właściwym gospodarce rynkowej. Z takiej wobec tego perspektywy rzeczy- 5 Podobnie jest także we wspomnianych wcześniej cyklach wzrostu w gospodarce centralnie planowanej. 20

22 wiście nie należałoby mówić o recesji, ale inaczej nazwać ten proces. Jednak nie widzę takiej konieczności. Rzecz bowiem nie tyle w mnożeniu nowych określeń, ile we właściwej interpretacji zjawisk, w które jesteśmy uwikłani. Zatem mamy do czynienia z recesją, ale jej charakter jest inny niż klasyczna recesja jako faza cyklu koniunkturalnego w kapitalistycznej gospodarce rynkowej. Recesja typowa dla gospodarki postsocjalistycznej charakteryzuje się następującymi cechami: po pierwsze, następuje ona po fazie niskiej aktywności gospodarczej (z tendencją do stagnacji) typowej dla cykliczności wzrostu gospodarki socjalistycznej, po drugie, przejawia się ona m.in. w absolutnym spadku poziomu produkcji i inwestycji (choć niekoniecznie innych wielkości makroekonomicznych, np. eksportu), po trzecie, nie działa w tym przypadku mechanizm automatycznego przejścia w fazę ożywienia porecesyjnego, po czwarte, nie jest przesądzona sekwencja faz następujących po recesji. Może okazać się, że będzie to sekwencja bardziej przypominająca współczesny cykl koniunkturalny w rozwiniętej gospodarce kapitalistycznej, tzn. że po spadku produkcji następuje wejście bezpośrednio w fazę ożywienia. Może też zdarzyć się - co jest bardziej prawdopodobne, a symptomy tego są już dość widoczne w niektórych przynajmniej gospodarkach postsocjalistycznych - że po recesji następuje depresja, która po przejściu przez ożywienie doprowadzi do prosperity. Potem dopiero nastąpi wzrost przebiegający w sposób mniej czy bardziej przypominający współczesny cykl koniunkturalny w kapitalizmie. Uważam, że rzeczywistość potoczy się a w zasadzie już przebiega według tego ostatniego scenariusza, za czym przemawia wiele faktów. W niektórych krajach Europy Środkowej i Wschodniej - np. w Bułgarii, Czecho-Słowacji i Polsce - bardzo niska aktywność produkcyjna utrzymuje się już na tyle długo, że można mówić o wystąpieniu fazy porecesyjnej depresji. Charakteryzuje się ona brakiem jakiejś wyraźniejszej tendencji tak do dalszego spadku produkcji, jak też brakiem przejawów tendencji wzrostowych. Innymi słowy ma miejsce stagnacja na bardzo niskim poziomie, przy czym towarzyszy temu dalsze narastanie bezrobocia. Jest to już cecha specyficzna depresji w gospodarce postsocjalistycznej odróżniająca to zjawisko od ich klasycznego przebiegu (Kołodko, Rutkowski, 1991); tendencje występujące na tym polu przedstawia tabela 4. W ostateczności jednakże o sekwencji i sile przejawiania się poszczególnych faz zadecyduje polityka gospodarcza prowadzona w poszczególnych krajach, w tym przede wszystkim polityka transformacji systemowej we wszystkich trzech jej

23

24 i mikroekonomicznej polityki państwa na tym polu, ponieważ recesji występującej w gospodarce postsocjalistycznej przezwyciężyć nie można bez aktywnego zaangażowania się państwa w ten proces. Dowodzi tego m.in. doświadczenie w latach Recesja w krajach postsocjalistycznych jest faktem. Skala tej recesji jest tak spektakularna, że często mówi się o załamaniu gospodarki. Ubytek produkcji jest tak znaczący, że nawet w optymistycznym wariancie przewidywań co do przyszłości Bank Światowy zakładał, że poziom produkcji sprzed tego załamania zostanie osiągnięty nie wcześniej niż w 1996 r. dla tzw. północnej części regionu (Czechosłowacja, Polska i Węgry) oraz w 2000 r. dla tzw. części południowej (Bułgaria, Jugosławia i Rumunia) (Transformation, 1991). Z drugiej strony można spotkać oceny negujące tak rozmiary samej recesji, jak i jej znaczenie. Dostrzec można, że tego typu oceny są formułowane z tym większym nasileniem, im bardziej długotrwała okazuje się recesja i im trudniej jest ją przezwyciężyć. Początkowo negowano adekwatność oficjalnych danych statystycznych odzwierciedlających skalę spadku produkcji przemysłowej decydującej o poziomie dochodu narodowego, sugerując, że kategoria "produkcja sprzedana" jest niewłaściwa (Rostowski, 1990). Następnie - już w dużo poważniejszych opracowaniach - silnie akcentowany jest wątek kompensacyjnego wpływu gospodarki równoległej na ogólny poziom produkcji. Początkowo, a dokładniej wówczas, kiedy to spodziewano się jeszcze szybkiego pojawienia się tendencji pozytywnychw sferze realnej,podkreślano niewielkie znaczenie sektora równoległego (nierejestrowanego przez oficjalne statystyki). Międzynarodowy Fundusz Walutowy słusznie podkreślał, że we wszystkich krajach ubytki produkcji skoncentrowane były w sektorze państwowym; aktywność w sektorze prywatnym, który nie jest adekwatnie odzwierciedlony w oficjalnych statystykach produkcji, rozwijała się szybko, zwłaszcza na Węgrzech, w Polsce i Jugosławii, ale ocenia się, że miało to znikomy wpływ na ogólny poziom aktywności, zważywszy mały zakres tego sektora (World, 1991, s. 27). Nawet gdyby przyjąć, że w punkcie wyjścia był on dwukrotnie większy niż wykazuje to oficjalna statystyka i gdyby założyć, iż rośnie on dwukrotnie szybciej niż jest to wykazane w tejże statystyce - to i tak nie spowodowałoby to jakościowej zmiany obrazu. Oczywiście, w przypadku Polski i Węgier sektor prywatny odgrywał już niebagatelną rolę w chwili wejścia w fazę transformacji systemowej, ale nawet i w tych przypadkach skrajnie pozytywne tendencje rozwojowe w odniesieniu do sektora prywatnego nie byłyby w stanie skompensować olbrzymiego spadku produkcji w sektorze państwowym. W innych gospodarkach postsocjalistycznych natomiast sektor prywatny był i pozostaje tak skromny, że dla jego ilustracji w Rosji amerykański "Time" musi fotografować nadal kobiety sprzedające swetry na ulicach centralnej Moskwy. Można zauważyć, że gdy oczekiwano niewielkiej recesji, to przypisywano niewielkie znaczenie gospodarce równoległej, gdy zaś recesja ta okazała się i głębsza, i bardziej długotrwała, to następuje przesunięcie akcentów i ma miejsce nadmierne eksponowanie rozmiarów i roli nierejestrowanej gospodarki (Poland, 23

SUKCES NA DWIE TRZECIE. POLSKA TRANSFORMACJA USTROJOWA I LEKCJE NA PRZYSZŁOŚĆ

SUKCES NA DWIE TRZECIE. POLSKA TRANSFORMACJA USTROJOWA I LEKCJE NA PRZYSZŁOŚĆ Grzegorz W. Kołodko Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie Centrum Badawcze Transformacji, Integracji i Globalizacji TIGER (www.tiger.edu.pl) SUKCES NA DWIE TRZECIE.

Bardziej szczegółowo

Grzegorz W. Kołodko. Strategia. dla Polski. Moim córeczkom Julii i Gabrysi

Grzegorz W. Kołodko. Strategia. dla Polski. Moim córeczkom Julii i Gabrysi Grzegorz W. Kołodko Strategia dla Polski Moim córeczkom Julii i Gabrysi Honorarium za książkę Autor przekazuje Fundacji Chór Stuligrosza - Poznańskie Słowiki" Grzegorz W. Kołodko Strategia dla Polski Warszawa

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 RADA MINISTRÓW WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 Warszawa, kwiecień 2015 r. Wstęp Przyjęcie wieloletniej perspektywy planowania budżetowego sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki

Bardziej szczegółowo

Cztery lata członkostwa Polski w UE

Cztery lata członkostwa Polski w UE Cztery lata członkostwa Polski w UE Wydaje: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej Przygotowano w: Departamencie Analiz i Strategii Al. J. Ch. Szucha 23 00-580 Warszawa Zespół autorski: Jakub Wiśniewski

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE

INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA KATEDRA EKONOMII POLITYCZNEJ Leszek Kropiwnicki INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE Praca doktorska

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017 RADA MINISTRÓW WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017 Warszawa, kwiecień 2014 r. Wstęp Przyjęcie wieloletniej perspektywy planowania budżetowego sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA

RZECZPOSPOLITA POLSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA PROGRAM KONWERGENCJI (przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30.04.2004 r.) Warszawa, kwiecień 2004 r. SPIS TREŚCI I. Ogólne założenia i cele polityki makroekonomicznej... 5 I.1. Cele

Bardziej szczegółowo

Maciej Bukowski Andrzej Halesiak Ryszard Petru

Maciej Bukowski Andrzej Halesiak Ryszard Petru Maciej Bukowski Andrzej Halesiak Ryszard Petru Raport powstał we współpracy z Towarzystwem Ekonomistów Polskich. Autorzy raportu: Maciej Bukowski Andrzej Halesiak Ryszard Petru Krajowa Izba Gospodarcza

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

NAUKI EKONOMICZNE A KRYZYS GOSPODARCZY

NAUKI EKONOMICZNE A KRYZYS GOSPODARCZY Studia ekonomiczne 1 Economic studies nr 3 4 (LXII LXIII) 2009 Marian Gorynia * Tadeusz Kowalski * NAUKI EKONOMICZNE A KRYZYS GOSPODARCZY Wstęp Celem artykułu jest próba udzielenia odpowiedzi na pytanie,

Bardziej szczegółowo

Instytut CMiędzynarodowych Stosunków (gospodarczych

Instytut CMiędzynarodowych Stosunków (gospodarczych Grzegorz Nosiadek Instytut CMiędzynarodowych Stosunków (gospodarczych POLSKA A EURO W PERSPEKTYWIE CZŁONKOSTWA W UNII EUROPEJSKIEJ Wstęp U progu transformacji polskiej gospodarki na początku lat 90. pojawił

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Cel i struktura Raportu... 8. Sposób prowadzenia prac nad Raportem i proces jego konsultacji... 9. Cele rozdziału...

Spis treści. Cel i struktura Raportu... 8. Sposób prowadzenia prac nad Raportem i proces jego konsultacji... 9. Cele rozdziału... Warszawa, 2009 2 Spis treści Wprowadzenie.................................... 7 Cel i struktura Raportu.............................. 8 Sposób prowadzenia prac nad Raportem i proces jego konsultacji.......

Bardziej szczegółowo

Autor: Zespół analityków NBP. Prace nad Raportem zakończono w styczniu 2009 r. Raport opublikowano w wersji elektronicznej w lutym 2009 r.

Autor: Zespół analityków NBP. Prace nad Raportem zakończono w styczniu 2009 r. Raport opublikowano w wersji elektronicznej w lutym 2009 r. Warszawa, 2009 Autor: Zespół analityków NBP Prace nad Raportem zakończono w styczniu 2009 r. Raport opublikowano w wersji elektronicznej w lutym 2009 r. Projekt graficzny: NBP Skład i druk: NBP Wydał:

Bardziej szczegółowo

Znaczenie targów dla rozwoju gospodarczego kraju

Znaczenie targów dla rozwoju gospodarczego kraju Praca Znaczenie targów dla rozwoju gospodarczego kraju pod redakcją prof. dr hab. Henryka Mruka jest bardzo ciekawym i oryginalnym opracowaniem dotyczącym roli oraz znaczenia targów w procesie rozwoju

Bardziej szczegółowo

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY SERIA INNOWACJE Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień

Bardziej szczegółowo

Teoretyczne podstawy integracji walutowej

Teoretyczne podstawy integracji walutowej Teoretyczne podstawy integracji walutowej Rozdział 2 Teoretyczne podstawy integracji walutowej Grzegorz Tchorek 1 2.1. ROLA KURSU WALUTOWEGO W UNII WALUTOWEJ W literaturze przedmiotu teoria integracji

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Koncepcja wspólnych obszarów walutowych

Koncepcja wspólnych obszarów walutowych MICHAŁ LACHOWICZ Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów, doktorant Koncepcja wspólnych obszarów walutowych 1. Wstęp Wspólny obszar walutowy to terytorium obejmujące kraje lub

Bardziej szczegółowo

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO,

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. w latach 2010 2011

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. w latach 2010 2011 2012 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2010 2011 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2010 2011 Warszawa 2012 Raport o stanie

Bardziej szczegółowo

Czech-Rogosz Koniunktura gospodarcza po składzie

Czech-Rogosz Koniunktura gospodarcza po składzie Wydawca: Joanna Perzyńska Redaktor merytoryczny: Grażyna Nowak Projekt okładki i stron tytułowych: GRAFOS Ilustracja na okładce: Mark Evans/iStockphoto.com Recenzent: prof. dr hab. Urszula Zagóra-Jonszta

Bardziej szczegółowo

Ruch. Palikota. Copyright 2012 partia polityczna Ruch Palikota. Prace redakcyjne: INDYGO Zahir Media

Ruch. Palikota. Copyright 2012 partia polityczna Ruch Palikota. Prace redakcyjne: INDYGO Zahir Media 2012 Copyright 2012 partia polityczna Ruch Palikota Ruch Palikota Prace redakcyjne: INDYGO Zahir Media Wydawnictwo Indygo Zahir Media ul. Kamienna 105/9, 50-547 Wrocław tel./fax +48 71 796 41 59 e-mail:

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWO JAKO PODMIOT KREUJĄCY WARUNKI ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W DRUGIEJ POŁOWIE LAT DZIEWIĘĆDZIESIĄTYCH XX WIEKU

PAŃSTWO JAKO PODMIOT KREUJĄCY WARUNKI ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W DRUGIEJ POŁOWIE LAT DZIEWIĘĆDZIESIĄTYCH XX WIEKU Izabela Borucińska, Irena Krystyna Łukaszewicz Instytut Ekonomiczny Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu PAŃSTWO JAKO PODMIOT KREUJĄCY WARUNKI ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W

Bardziej szczegółowo

Cykl koniunkturalny i sytuacja bieżąca II.1.

Cykl koniunkturalny i sytuacja bieżąca II.1. II. Ocena bieżącej sytuacji gospodarczej i prognoza II.1. Cykl koniunkturalny i sytuacja bieżąca W II kw. 2013 r. gospodarka polska weszła na ścieżkę wyższego wzrostu, rosnąc przez ostatnie półtora roku

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DLA POLSKI

STRATEGIA DLA POLSKI DOKUMENT EUROPEJSKIEGO BANKU ODBUDOWY I ROZWOJU STRATEGIA DLA POLSKI Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2013 r. Tłumaczenie oryginalnego (angielskiego) tekstu dokumentu zostało

Bardziej szczegółowo

MODEL POLSKIEGO KAPITALIZMU

MODEL POLSKIEGO KAPITALIZMU 1 prof. d hab. Krzysztof Jasiecki PAN MODEL POLSKIEGO KAPITALIZMU Tekst został wygłoszony w trakcie Seminarium naukowego "Polski kapitalizm" organizowane przez Instytut Filozofii, Socjologii i Socjologii

Bardziej szczegółowo

abc inwestowania O wychodzeniu z kryzysu nr 4 2009 GADOMSKI dlaczego rośniemy PUBLICEWICZ o emocjach podsumowanie roku Kiedy wspólna waluta w Polsce?

abc inwestowania O wychodzeniu z kryzysu nr 4 2009 GADOMSKI dlaczego rośniemy PUBLICEWICZ o emocjach podsumowanie roku Kiedy wspólna waluta w Polsce? PUBLICEWICZ podsumowanie roku GADOMSKI dlaczego rośniemy ŁĘtocha o emocjach nr 4 2009 abc inwestowania Tylko u nas: O wychodzeniu z kryzysu Magazyn o oszczędzaniu i inwestowaniu ZWYCIĘZCA złotych szpalt

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność w sieciach przedsiębiorstw informatycznych

Innowacyjność w sieciach przedsiębiorstw informatycznych Raporty Wschodniego Klastra IT Raport nr 1, wrzesień 2010 autor: mgr inż. Jerzy Wawro Innowacyjność w sieciach przedsiębiorstw informatycznych Spis treści Wprowadzenie...2 Wstęp...2 Co to jest innowacyjność...2

Bardziej szczegółowo

Wpływ zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe

Wpływ zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych Hubert Wiśniewski Wpływ zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe Praca doktorska Praca wykonana pod kierunkiem dr hab., prof. UW Ryszarda Kokoszczyńskiego

Bardziej szczegółowo

Determinanty bezpośrednich inwestycji polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych 1

Determinanty bezpośrednich inwestycji polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych 1 Wanda Karpińska-Mizielińska * Tadeusz Smuga * Determinanty bezpośrednich inwestycji polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych 1 Uwagi wstępne Problem bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ)

Bardziej szczegółowo